Flori pentru școala mea

of 9 /9
7 Flori pentru școala mea Motto: Un vis pe care îl ai singur este doar un vis. Însă un vis pe care îl ai alături de mai mulţi este realitate.

Embed Size (px)

description

Flori pentru școala mea. Motto: Un vis pe care îl ai singur este doar un vis. Însă un vis pe care îl ai alături de mai mulţi este realitate. “ Flori pentru școala mea ” este o activitate în cadrul Concursului Implică-te, fii voluntar!. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Flori pentru școala mea

Page 1: Flori pentru școala mea

7Flori pentru școala mea

Motto: Un vis pe care îl ai singur este doar un vis. Însă un vis pe care îl ai alături de mai mulţi este realitate.

Page 2: Flori pentru școala mea

“Flori pentru școala mea” este o activitate în cadrul Concursului Implică-te, fii

voluntar! Organizator: Centrul de Informare Europe Direct

Craiova

Coordonatori: Director prof. Nigrini Ana Rodica, director adj. prof. Cotfasă Dana Maria, prof. Moldoveanu Dan, inst. Ştefan Ioana, prof. înv. primar Miulescu Paulica

Voluntari: elevi de la cls. a III-a B şi a II-a A, Școala nr. 30

Beneficiari: elevii Şcolii nr. 30, comunitatea

Scopul activităţii: - creşterea gradului de informare şi implicare în

rândul copiilor în ceea ce priveşte voluntariatul; - formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu,

cultivarea gustului pentru frumos.

Page 3: Flori pentru școala mea

Prezentarea activității

Şcoala nr. 30 - şcoala noastră şi casa noastră! De ce casa noastră? Pentru că o parte din timpul nostru - cea mai importantă, am putea spune - o petrecem aici. Aici învăţăm, aici ne formăm ca oameni, ca personalităţi.

Page 4: Flori pentru școala mea

Ne do r im ca ace s t l oc a l deven ir i i no as tre să f i e o oa ză de l in i ş t e , o arm oni e de cu l or i pe care num ai f l or i l e , cu

f rumus eţea ş i g ing ăş ia l o r, n i l e po t o fer i . P r i n f erea s tra des ch i s ă pă tru nd mi re sm e de pr im ăv ară ş i o idee pr inde

contur : să p la ntă m f l or i î n g răd i na şco l i i noa s tre .

Page 5: Flori pentru școala mea

Sarc ini le sunt atent repart izate : vom pl iv i iarba care a crescut din abundenţă inundând grădina, vom săpa lotul asumat d in spaţ iu l grădini i , vom planta ş i vom

uda f lor i le de pr imăvară pe care le -am procurat ş i pe care le -am adus la şcoală .

Page 6: Flori pentru școala mea

Im pl i care . . . s e r io z i ta te . . . re s po nsa b i l i ta te . . . dăru i re . . . O a tm os feră p lă cută , m uncă în ech ipă , o punte de pr i e t en i e

cons tru i tă î n tre su f l e t e de cop i i . Timp ul a t recu t pe nes i mţ i t e ! Cu to ţ i i ne -a m s trăd ui t ca to tu l s ă f i e b i ne fă cut , i a r in fo rmaţ i i l e dobâ ndi te l a o re l e de cunoa ş terea med i u lu i

s -a u do ved i t fo lo s i toa re .

Page 7: Flori pentru școala mea

Gata! Toate f lor i le au fost p lantate . Suntem mul ţumiţ i de imaginea pe care ne-o arată acum grădina şco l i i .

Stabi l im să venim z i ln ic pentru a uda f lor i l e p lantate ş i eventual să p l iv im iarba din jurul lor .

Page 8: Flori pentru școala mea

Ne luă m răma s -b un de la f l or i ce l e l e no as tre ş i n i s e pa re , ch ia r n i s e pa re că ne zâmbes c ş i ne mul ţum esc pentru drag os tea cu ca re l e -a m î nco njura t !

Page 9: Flori pentru școala mea

No i putem spune că a m d es făş ura t o a c t i v i ta te de vo l untar i a t p lă cută , in tere s a nt ă ş i u t i l ă p entru no i ş i

pen tru to ţ i e l ev i i ş co l i i no as tre ş i , ma i m ul t , am câ ş t i ga t no i pr i e t en i : co p i i i ca re ne -au fo s t a lă tur i ş i f l o r i ce l e l e pe

care l e -am p l a nta t .