FITOTEHNIE - agro- Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile

download FITOTEHNIE - agro- Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile

of 12

 • date post

  24-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  24
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of FITOTEHNIE - agro- Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile

 • FITOTEHNIE Yol.2

  Plante tehnice, medicinale qi aromatice

 • Manualul de Fitotehnie este structurat pebazaprogramelor analitice (fiqele disciplinelor) aprobate de Consiliile facultdlilor qi Senatele universitdlilor unde activ eazd autorii.

  Textul lucrdrii a fost elaborat de autori dup6 cum urmeazd: - Prof.univ.dr.Gheorghe Vulentin ROMAN - Universitatea de $tiinqe

  Agronomice gi Medicind Veteinar[ din Bucuregti: Cap. 4 (4'1,4.4); Cap. 5

  (5.1); Cap. 6 (6.1). - Profuniv.dr.Gsvril MORAR - Universitatea de $tiinfe Agricole gi

  Medicind Veterinard Clui-Napoca: Cap. 6 (6.2).

  - Prof.univ.dr.Teodor ROBU - Universitatea de $tiinle Agricole qi Medicind Veterinar[ ,,Ion Ionescu de la Brad" Iagi: Cap. a @l; Cap.9 (e.6-e.2r).

  - Prof,univ.dr.Marin $TEFAN - Universitatea din Craiova, Facultatea de Agriculturd si Horticultur[: Cap.4 (4.3).

  - Prof,univ.dr.Valeriu fABiruI - Universitatea de $tiinfe Agricole qi Medicind Veterinard a Banatului din Timiqoara: Cap. a @.5); Cap. 5 (5.3)'

  - Prof.univ.dr.Mihail AXINTE - Universitatea de $tiinfe Agricole gi Medicin[ Veterinard ,,Ion Ionescu de la Brad" Iasi: Cap. 5 (5.2, 5.4,5.5);

  Cap.7. - Prof,univ.dr.Ioan BORCEAN - Universitatea de $tiin{e Agricoie qi

  Medicin[ Veterinard a Banatului din Timiqoara: Cap. 6 (6.3,6.4)- - Prof.univ.dr.Solovdstra CERNEA - Universitatea de $tiinte

  Agricole gi Medicini Veterinard Cluj-Napoca: Cap. 8; Cap. 9 (e.1-e.s).

  Coordonarea lucrdrii a fost tealizatd, de P r of. u niv. dr. dr. h. c. G h e o r g h e V ule ntin RO MAN

  Membru corespondent ul Acudemiei de $tiin(e Agricole Ei Silvice

  ,, Gheorg he I one scu-$igeEti"

 • Referent qtiinlific:

  Prof.univ.dr.doc.st. Gheorghe BILTEANU

  Membru titular al Academiei de $tiinle Agricole qi Silvice

  Redactor: Gheorghe Iovan

  Tehnoredactor: Amelufa Vigan

  Coperta: Angelica Mdllescu

  Editurd recunoscutd de Consiliul National al Cercetdrii $tiinlifice (C.N.C.S.)

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na(ionale a RomAniei Fitotehnie / Gheorghe Valentin Roman (coord.), Valeriu Tabdri,

  Gavril Morar, ... - Bucuregti : Editura Universitard, 2011-

  vol. 1 ISBN 978-606-591-2'/ 6-2 Vol. 2.: Plante tehnice, medicinale qi aromatice' - 2012

  rsBN 978-606 -s9 1 -567 -l

  L Roman, Gheorghe Valentin (coord.) II. Tabdr[, Valeriu III. Morar. Gawil

  631

  DOI: (Digital Object Identifi er): 10.5682197 860659 I 567 1

  O Toate drepturile asupra acestei lucrdri sunt rezetvate, poate fi copiati fErd acordul Editurii Universitare

  Copyright @ 2012 Editura Universitari Director: Vasile Muscalu B-dul. N. Bdlcescu nr.27-33, Sector 1, Bucureqti Tel.: 021 315.32.47 1319.67.27 www. edifu rauniversitara.ro e-mail : redactia@,editurauniversitara.ro

  nicio parte din aceasti lucrare nu

  Distributie: o2t-31s.32.47 1319.67.27 I 0744 EDTTOR I 07217 CARTE comenzi@)edirurauniversitara. ro

  O.P. 15, C.P. 35, Bucureqti www. editurauniversitara.ro

 • Cuvint inainte

  Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil in invSldmdntul agricol din toatd lumea Ei o componentd de bazd a qtiin{elor agricole. Manualul se adreseazd,, in egal6 mdsur6, tuturor specialiqtilor interesa{i in cunoaqterea celor mai importante elemente de biologie, ecologie qi tehnologie de cultivare a plantelor de culturd mare din RomAnia.

  Acest Manual de Fitotehnie continui tradifia lucririlor fitotehnice de amploare redactate in colaborare de profesorii de fitotehnie din centrele universitare cu profil agricol din RomAnia, incepdnd cu manualele qi tratatele editate de Profesorii Nicolae Zamfiresct,Vasile Velican, Gheorghe Valuld, Nicolae Sdulescu, I.Safta, Filip Can!6r (1959-1960 qi 1965), continudnd cu manualele elaborate de Profesorii Gheorghe Bilteanu, Alexandru Salontai, Constantin Vasilicd, Florea Ciobanu, Ioan Borcean, Ioan Fazecaq, Victor BAmaure (1979,1983, 1991) qi cu manualele redactate de Profesorii Leon Sorin Muntean, Ioan Borcean, Mihail Axinte, Gheorghe Valentin Roman (1995-2006).

  Trebuie eviden{iat ci, in ultimii20 de ani au vdzut lumina tiparului lucrdri de fitotehnie valoroase elaborate de profesori de la universitS{ile din Cluj-Napoca (Leon Sorin Muntean, Gavril Morar, Solovdstru Cernea, Marcel Duda, q.a.), Timiqoara (Ioan Borcean, Paul Pirsan, Valeriu Tabdrd, Gheorghe David, q.a.), Craiova (Marin $tefan, Ecaterina Feher), IaEi (Aglae MogArzan).

  Volumul II al manualului trateazi plantele tebnice (oleaginoase, textile, tuberculifere, rdddcinoase; tutun, hamei) qi plantele medicinale qi aromatice. AHturi de cereale ;i leguminoase pentru boabe (tratate in vol. I al manualului) aceste culhrri agricole ocupi peste 70o/o dinsuprafafa arablld. a Romdniei si detin o pondere insemnatd intre plantele cultivate pe glob. TotodatS, ele asigurd o mare parte din produsele necesare alimenta{iei oamenilor qi furajdrii animalelor, reprezentdnd qi o sursi importantd de materii prime pentru producerea de alte bunuri utile in via{a zllnicd a comunitSlilor umane.

  in redactarea manualului autorii au acordat aten{ie mdsurilor tehnologice moderne, de inaltd productivitate, eficiente economic si fbri impact poluant asupra mediului, cu consumuri energetice reduse. Tehnologiile elaborate sebazeazd,pe cunoaqterea biologiei qi ecologiei plantelor qi au in vedere punerea in valoare a poten{ialului genetic al soiurilor qi hibrizilor afla{i in cultur6. S-au urmirit captarea eficienti a energiei solare qi sporirea randamentului fotosintetic de producere a biomasei utile, consumuri echilibrate de energie fosild, ingrdqdminte chimice qi pesticide. Au fost ar,ute in vedere transforrndrile care au alut loc in agricultura qi spa{iul rural romdneqti, in contextul tranzi\iei de la economia centralizatd spre economia de pia!6, al modificdrilor in organizareaproduc{iei agricole qi in formele de proprietate, al aderdrii gi al integrdrii treptate in Uniunea Europeand.

  Autorii

 • CUPRINS

  cuvANT fNarxrs

  CAPITOLUL 4. PLANTELE OLEAGINOASE 4.1. cENEnerrrAp

  4. 1. l. Sistematicd, suprafe{e, produclii.... 4.1.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utiliziri

  4.2. FLOAREA-SOAR_ELUI ............ 4.2.1. Importanld. RdspAndire 4.2.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; lutllizdri 4.2.3. Sistematicd. Hibrizi 4.2.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone ecologice .............. 4.2.5. Tehnologia de cultivare

  4. 2. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia) 4. 2. 5. 2. Adminis trarea ingrdq dw intelor ........ 4. 2. 5. 3. Lucrdrile solului ........ 4. 2. 5. 4. Sdmdnla ; i s emcinatul .................. 4.2.5.5. Lucrdrile de ingrijire. 4.2.5.6. Recoltarea

  4.3. RAPrTA ............... 4.3. 1. Importan{i. Rdsp6ndire. 4.3.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; uirilizdri 4.3.3. Sistematicd. Soiuri si hibrizi 4.3.4. Pafticularitdli biologice gi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone ecologice .............. 4.3.5. Tehnologia de cultivare

  4. 3. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia) 4. 3. 5. 2. Administrarea ingrdqdmintelor 4. 3. 5. 3. Lucrdrile solului 4. 3. 5. 4. Sdmtin{a ;i s emdnatul .................. 4.3.5.5. Lucrdrile de ingrijire. 4.3.5.6. Recoltarea

  4.4. INUL PENTRU ULEI ......... 4.4. l. Importat[d. RdspAndire 4.4.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utilizdri 4.4.3. SistematicS. Soiuri 4.4.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone ecologice .............. 4.4.5. Tehnologia de cultivare

  4.4. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia)

  Pag.

  5

  15

  15

  15

  t9 26 26 31 aa JJ

  39

  49 49 50 53

  54 57 6t 62 62 65

  66

  10

  80 80 81

  86 86

  9l 96

  98

  98 99

  100

  100

  105

  105

 • 4.4.5.2. Administrarea tngrd;dmintelor ........ 105 4.4.5.3. Lucrdrile solului 107 4.4.5.4. Sdmdnla;i semdnatu|.................. 107 4.4.5.5. Luudrile de fngrijire. 108 4.4.5.6. Recoltarea 109

  4.5. $OFRANELUL 110 4.5.1. Imporlanli.RispAndire 110 4.5.2. Sistematicd. Soiuri 111 4.5.3. Particularitdli biologice qi relalii cu factorii de vegetafie.

  Zone eco1ogice.............. I12 4.5.4. Tehnologia de cultivare 113

  4.5.4.L Amplasarea culturii (rotalia) 113 4.5.4.2. Administrarea fngrd;dmintelor 113 4.5.4.3. Lucrdrile solului 113 4.5.4.4. Sdmdnla ;i semdnatu|.................. ll4 4.5.4.5. Lucrdrile de tngrijire lI4 4.5.4.6. Recoltarea. 115

  CAPITOLUL 5. PLANTELE TEXTILE............ 116 5.1. GENERALTTATT 116

  5.1.1. Sistematicd, suprafefe, produclii 116 5.1.2. Compozi[ia chimicd Ei calitatea recoltei; utilizdri II9

  5.2. INUL PENTRU FIBRE 123 5.2.1. Importanfd. Rdspdndire 123 5.2.2. Compozi\ia chimicd qi calitatea recoltei; fiilizdri 124 5.2.3. SistematicS. Soiuri 125 5.2.4. Particularitdli biologice qi rela{ii cu factorii de vegetafie.

  Zone eco1ogice.............. I27 5.2.5. Tehnologia de cultivare 130

  5.2.5.L Amplasarea culturii (rota{ia) 130 5.2.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor ......... .. 130 5.2.5.3. Lucrdrile solului 132 5.2.5.4. Sdmdnla;i semdnatu|.................. 132 5.2.5.5. Lucrdrile de tngrijire. 133 5.2.5.6. Recoltarea 134

  5.3. C4NEPA............. 136 5.3.1. Importan\d,. RdspAndire 136 5.3.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utilizdri 138 5.3.3. Sistematici. Soiuri 140 5.3.4. ParticularitSli biologice qi relafii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone eco1ogice.............. 142 5.3.5. Tehnologia de cultivare a cdnepii pentru fibre .................... 152

  5.3.5.1. Amplasa