fisaAN V-15

download fisaAN V-15

of 44

 • date post

  05-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of fisaAN V-15

 • FIA DISCIPLINEI

  1. Date despre program 1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ARHITECTURA 1.3.Departamentul Arhitectura 1.4.Domeniul de studii Arhitectura 1.5.Ciclul de studii Licenta+master integrat 1.6.Programul de studii/Calificarea Arhitectura/arhitect 2.Date despre disciplin 2.1.Denumirea disciplinei Sinteze de arhitectura III si IV 2.2. Codul disciplinei DS 2.3. Titularul activitilor de curs Sefii de atelier ai anuluiI V +profesori invitati 2.4.Titularul activitilor de seminar 2.5. Anul de studiu

  V-2014/2015 2.6.Semestrul

  1 si 2 2.7. Tipul de evaluare

  EC 2.8.Regimul disciplinei O

  3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 24 din care 3.2 curs 4 3.3 seminar/laborator 20 3.4 Total ore din planul de nvmnt 336 din care 3.5 curs 56 3.6 seminar/laborator 280 Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8 Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 16 Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 236 Tutoriat - Examinri 4 Alte activiti: Pregatire pentru teste grila si examinarea final. - 3.7 Total ore studiu individual 264 3.9 Total ore pe semestru 600 3.10 Numr de credite 12 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene 5. Condiii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului Sala de curs cu sistem de proiectie 5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului

  Ateliere cu suprafata corespunzatoare numarului de studenti ai grupei, dotate cu plansete.

  6. Competenele specifice acumulate

  Com

  pete

  ne

  prof

  esio

  nale

  Intelegerea orasului in evolutia sa urbanistico-arhitecturala. Intelegerea raporturilor intre oras si obiectul de arhitectura. Capacitatea de elaborare a proiectelor arhitectural urbanistice complexe Capacitatea de elaborare si completare a temei de proiect, rezultand din interpretarea situatiei urbane. Stapanirea principiilor dialogului arhitectural intre existent si propunere.

  Com

  pete

  net

  ran

  sver

  sale

  cresterea capacitatilor: analitice si de de sinteza, de argumentare de prezentare grafica, diagramare,etc...

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Capacitate de abordare a proiectelor cu functiune complexa amplasate in situri urbane constituite. 7.2 Obiectivele specifice nelegerea caracteristicilor definitorii ale siturilor urbane .

  Inserarea armonioas a obiectului de arhitectura n sit cu punerea n valoare a esutului urban/ sitului . Completarea sitului natural prin inserarea obiectului de arhitectura . Structurarea si organizarea coerenta a funciunilor complexe. Realizarea de compoziii spatial-volumetrice coerente i expresive dialogand cu existentul arhitectural. Utilizarea capacitatii expresive a structurilor cu deschideri mari. Coordonarea aspectelor tehnice ale construciei.

 • 8. Coninuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaii Prelegeri teoretice sustinute de sefii de ateliere si de profesorii invitati Prelegeri insotite de proiectii. Data si continutul prelegerilor se

  comunica la fiecare lansare de proiect.

  Bibliografie - Metode de predare Observaii 8.2 Seminar/laborator Proiect nr1/ sem I: Teatru in aer liber Indrumare de atelier Proiect nr2/ sem I: Revitalizare urbana Lipscani Indrumare de atelier Proiect nr3/sem I: Centru de afaceri, comert si loisir urban Indrumare de atelier Proiect nr1/ sem II: Campus sportiv pe malul Lacului Pantelimon Indrumare de atelier Proiect nr2/ sem II-optional: a)Reconversie Casa de cultura Sighisoara b)Reabilitare urbana a unei zone de locuinte colective

  Indrumare de atelier

  2 schite de schita/sem 1;2 schite de schita/sem 2; 1 proiect de verificare sem 2

  Proiecte fara indrumare Este obligatorie promovarea unei singure schite semestrial. In cazul promovarii ambelor schite, la calculul mediei se ia in considerare nota mai mare.

  Bibliografie Bastea ,Eleni, Memory and Architecture,UNM press,2004 Creang E., Arhitectur i comunicare, Ed. Fund. Romnia de Mine, Buc., 2003 Gossel, Peter; Leuthauser, Gabriele, Architecture in the 20-th Century, Taschen, Vol. 1 & 2, 2005 Cerver F. A., Hedendaagse Architectuur XX, Ed. Knnemann, Kln, 2000 Crian, Rodica, Analiza integrativ a valorii culturale i de utilizare a cldirilor existente, Editura Universitar Ion Mincu, 2004. Curtis, William, J., R., Modern Architecture since 1900, Phaidon, 1982 De SolaMorales, Ignasi, Differences, Topographies of Contemporary Architecture, MIT Press, Cambridge Mass,1997 Eftenie Mariana, , Psihologia spatiului construit urban,curs, Editura Universitara Ion Mincu Bucuresti, 2004 . Eisenman, Peter, Blurred Zones Investigations of the Interstitial, The Monacelli Press, New York, 2003 Frampton, Kenneth, Modern architecture: a critical history, Ed.Thames&Hudson LTD, London, 1992 Gregory, Rob Key Contemporary Buildings London 2008 Hanlon,Don, Compositions in architecture, Wiley & Sons, 2009. Herle,Peter; Schmitz ,Stephanus,Constructing Identity in Contemporary Architecture Case Studies from the South,LIT Verlag Munster, 2009 Hill, Jonathan,Immaterial architecture,Routledge, 2006. Jodidio Ph., Architecture Now!, Ed. Taschen, Kln, 2001 Jodidio Ph., New Forms Architectural in the 1990, Ed. Taschen, Kln, 1997 Jodidio Ph., Sir Norman Foster, Ed. Taschen, Kln, 1997 Jodidio Ph., Building a new millennium, Ed. Taschen, Kln, 1991 Jodidio Ph., Contemporary European Architects, vol.IV, Ed. Taschen, Kln, 1996 Neufert, Ernst , Neufert - Manualul Arhitectului - elemente de proiectare si de constructie, editura Alutus Miercurea Ciuc, (ed. a 37-a, 2004) Norberg-Schultz, Christian, Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, Academy Editions, 1980 Norwich J.J., The World Altas ofArchitecture, Ed.Chancellar Press, London, 1998 Oosterhuys,Kas, Arghitecture Goes Wild, 010 Publishers, 2010 Powell K., Richard Rogers-Complete Works, Ed. Phaidon Press Ltd, london 2000 Radulescu D., Arhitectura centrelor culturale moderne, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1996 Tzonis, Alexander & Lefaivre, Liane, Architecture in Europe: Memory and Invention since 1968, Thames & Hudson, 1992 Unwin, Simon, Analysing architecture, Routledge,2003 Zeidler, Ebergard, Multi-Use Architecture in the Urban Context, Van Nostrand reinhold, N.Y.,1995 Zumthor, Peter, Thinking Architecture, Birkhauser, Basel, 1996 ***The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Phaidon, 2004 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Tematica proiectelor , ilustrand obiectivele specifice ale disciplinei se stabileste in urma discutiilor cu serviciile de urbanism ale primariilor, reflectand subiectele majore de interes ale momentului. 10. Evaluare

  Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final 10.4 Curs Insusirea materialului prezentat in

  prelegeri se reflecta in calitatea proiectului de

  arhitectura.

  10.5 Seminar/laborator Integrarea in sit, coerenta partiului,

  calitatea si adecvarea expresiei arhitecturale,stapanirea elementelor tehnice, calitatea

  Judecata cu sustinere publica 100%

 • prezentarii grafice.

  10.6 Standard minim de performan Prezentarea tuturor pieselor solicitate prin tema de proiect, cu respectarea relatiilor functionale si a criteriilor minime de adecvare a expresiei plasticarhitecturale.

  Data avizrii n departament 09.2015

  FIA DISCIPLINEI

  1. Date despre program 1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret 1.2.Facultatea Facultatea de Arhitectur 1.3.Departamentul Arhitectur 1.4.Domeniul de studii Arhitectur 1.5.Ciclul de studii Licenta + Master integrat 1.6.Programul de studii/Calificarea Arhitectur / Arhitect 2.Date despre disciplin 2.1.Denumirea disciplinei Restaurare I - ( Teoria monumentului. Proiecte de restaurare ) 2.2. Codul disciplinei 2.3. Titularul activitilor de curs 2.4.Titularul activitilor de seminar 2.5. Anul de studiu

  V - 2014/2015 2.6.Semestrul

  1 2.7. Tipul de evaluare

  ES 2.8.Regimul disciplinei- O

  3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8 Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 6 Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 4 Tutoriat - Examinri 2 Alte activiti 2 3.7 Total ore studiu individual 22 3.9 Total ore pe semestru 50 3.10 Numr de credite 2 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene

  5. Condiii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului Cursurile se desfoar n sli cu acces la internet i echipament de predare multimedia 5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului

 • 6. Competenele specifice acumulate

  Com

  pete

  ne

  prof

  esio

  nale

  Dobndirea capacitilor de evaluare a semnificaiei culturale specific monumentelor istorice, a tipurilor de intervenii la monumentele istorice n contextul istoric i n spiritul legislaiei internaionale. Aprofundarea istoriei disciplinei tiinifice de restaurare corelat cu istoria arhitecturii univ