fisa inscriere ANRE GAZE NATURALE 2014.pdf

of 2 /2
 F U N D A T İ A P E N T R U F O R M A R E P R O F E S İ O N A L Ă Ş İ Ĩ N V Ă Ţ Ă M Â N T P R E U N İ V E R S İ  T A R – V İ İ TOR C ER ER E IN S C R IER E CUR S A.  DATE IDENT IFICARE P ROGRAM C.  DATE F ACT UR ARE / CONT RACT F .P.  ( denumirea persoanei juridice care achită taxele de curs ) De unde ati aflat de noi ? Posesor Voucher S eria/ Nr Data Semnatura L.S NUME SI PRENUME: C NP: S ERIA SI NR C.I  ___________________ ________________  DOMICILIAT(Ă) ÎN  ___________________ STR.  ________________ , NR.   ______  BL.  ________ , SC.  ________ , AP ________  J UD  ___________________________________ , COD POŞTAL __________________ ________ , S T UDII: GIMN AZ IALE S C OALA PROFES IONALA MEDII FARA BAC BAC ALA URE AT UNIVERS ITARE PO ST UNIVERS IT ARE PROFESIA:  ______________________________ OCUPATIA  _________________ ___________ LOCUL DE MUNCA  ___________ ___________________  DATE CONTACT:MOBIL __________________ ____________  E-MAIL  _________________ _____________  S.C. A.F. P.F.A. __ C U S EDIUL ÎN _, S T R., _____, NR.___, JUD., _____________, COD POŞTAL:_________, TEL.: _______________,FAX: ______________ ,E-MAIL:__________________________________  ÎNREGISTRA TĂ LA REGISTRUL COMERŢULUI SUB NR. J____/__ ______/__ _______, COD FISCAL/C. U.I.________ ______, AVÂ ND CONT BANCAR NR.______________________________________________ DESCHIS LA _____________________FILIALA/SUCURSALA  _________ __REPR. LEGAL PRIN DL./DNA ________ , AVÂN D FUNCŢIA DE  ___________________ ____________ .  ADRE SA CORE SP ONDENT A(se c omp leteaza in situati a in ca r e da tele s unt diferite). LOCALI T ATE _, S T R., , NR ._______________________________________ J UD., ____________  _________, C OD POŞ TAL:______  _____________, Ins cr ier ea est e cons iderat a valida dupa : C ompleta rea do s arul ui de c urs: Buletin(copie) ; Certificat de nas ter e (co pie) ; Documente care atesta studiile;  NOT IFICARIL E CU P RIVIRE L A PROGRAMUL DE F ORMARE PR OFESIONALA SE VOR T RIMITE L A : MOBIL:  ________________ E-MAIL:  ________________ ________________ Operator de date cu caracter personal in conformitate cu p revederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acesor date, modificata si completata. ··· CIF: 17862 612 ··· IBAN RO06 RNCB 0053 0486 0077 0001 ··· R.A.F. 8606 / 2005 ··· B r a s o v  B i s t r i t a B u c u r e s t i C l u j S i b i u Membu Fondator -  As oc iat ia Pat ro nal a a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania MA ABONEZ L A NEWSLETTER DA NU Proiectare Autorizar e: Execuţie/Exploatare TIP TIP  ANRE –GAZE NATURALECurs pregatire teore tica in vederea  sustinerii examenu lui  prelungirea valabilitatii legitimatiei  T arif B.  DATE IDENTIFICARE PARTICIPANT *alegeti din lista Tip 450 LEI . . PRINTEAZA SALVEAZA . . . . . .

Embed Size (px)

Transcript of fisa inscriere ANRE GAZE NATURALE 2014.pdf

 • F U N D A T A P E N T R U F O R M A R E P R O F E S O N A L N V M N T P R E U N V E R S T A R V TOR

  CERERE INSCRIERE CURS

  A. DATE IDENTIFICARE PROGRAM

  C. DATE FACTURARE/CONTRACT F.P. (denumirea persoanei juridice care achit taxele de curs )

  De unde ati aflat de noi ?

  Posesor Voucher Seria/Nr

  Data

  Semnatura

  L.S

  NUME SI PRENUME: CNP: SERIA SI NR C.I___________________________________ DOMICILIAT() N __________________________________________ STR. _______________________________________________________ , NR. ______ BL. ________, SC. ________, AP ________ JUD___________________________________, COD POTAL __________________________, STUDII: GIMNAZIALE SCOALA PROFESIONALA MEDII FARA BAC BACALAUREAT UNIVERSITARE POSTUNIVERSITARE PROFESIA: ______________________________OCUPATIA____________________________LOCUL DE MUNCA______________________________ DATE CONTACT:MOBIL ______________________________ E-MAIL______________________________

  S.C. A.F. P.F.A. _____________________________________________ CU SEDIUL N ____________________, STR.,___________________, NR.___, JUD., _____________, COD POTAL:_________, TEL.: _______________,FAX: ______________ ,E-MAIL:__________________________________ NREGISTRAT LA REGISTRUL COMERULUI SUB NR. J____/________/_________, COD FISCAL/C.U.I._______________________, AVND CONT BANCAR NR.______________________________________________ DESCHIS LA _____________________FILIALA/SUCURSALA ___________REPR. LEGAL PRIN DL./DNA___________________________ , AVND FUNCIA DE _________________________________________________ .

  ADRESA CORESPONDENTA(se completeaza in situatia in care datele sunt diferite). LOCALITATE ___________________________________________, STR.,______________________________________, NR._______________________________________ JUD., _____________________, COD POTAL:___________________,

  Inscrierea este considerata valida dupa : Completarea dosarului de curs:

  Buletin(copie) ; Certificat de nastere (copie) ; Documente care atesta studiile;

  NOTIFICARILE CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA SE VOR TRIMITE LA :

  MOBIL:________________________________

  E-MAIL:________________________________

  Operator de date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acesor date, modificata si completata.

  CIF: 17862612 IBAN RO06 RNCB 0053 0486 0077 0001 R.A.F. 8606/2005

  B r a s o v B i s t r i t a B u c u r e s t i C l u j S i b i u

  Membu Fondator-Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania

  MA ABONEZ LA NEWSLETTER DA NU

  Proiectare Autorizare:

  Execuie/Exploatare

  TIP

  TIP

  ANRE GAZE NATURALECurs pregatire teoretica in vederea sustinerii examenului prelungirea valabilitatii legitimatiei

  **

  Tarif

  B. DATE IDENTIFICARE PARTICIPANT

  *alegeti din listaTip

  initiator:[email protected];wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5dbbc37a3edc7e469be083586ab5d029

  SERIA SI NR CI: STR: BL: SC: AP: JUD: fill_9: PROFESIA: OCUPATIA: LOCUL DE MUNCA: DATE CONTACTMOBIL: EMAIL: PFA: N_2: STR_2: JUD_2: fill_19: TEL: FAX: EMAIL_2: undefined: undefined_2: COD FISCALCUI: NR: LA: REPR: undefined_3: undefined_4: STR_3: NR_2: JUD_3: fill_34: EMAIL_3: num: N: cnp: Group2: 0:

  1:

  nr:

  nr j: dl/dna: de unde: tarif: 450 LEIsemn: data: MOBIL: NEWSLETTER: voucher: PRINTEAZA: Button4: SubmitButton1: Check Box1: Check Box2: Group3: 1: 0:

  Dropdown5: .Dropdown59: .Dropdown58: .Dropdown57: .Dropdown6: 0: .1: .2: .3: .