FISA DISCIPLINEI - ace.upg-ploiesti.roace.upg-ploiesti.ro/plan_inv/auto/cap.pdf · ... Senzori,...

download FISA DISCIPLINEI - ace.upg-ploiesti.roace.upg-ploiesti.ro/plan_inv/auto/cap.pdf · ... Senzori, traductoare, masurari, Teoria sistemelor, Ingineria ... i simularea sistemelor de reglare

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of FISA DISCIPLINEI - ace.upg-ploiesti.roace.upg-ploiesti.ro/plan_inv/auto/cap.pdf · ... Senzori,...

 • Universitatea Petrol- Gaze din Ploie~ti Facultatea Inginerie Mecanica ~i Electrica Domeniul de studii (licenja): lngineria sistemelor Specializarea: Automatica ~i informatica aplicata Codul specializarii (9 caractere):UPG180111

  FISA DISCIPLINEI

  Denumirea disciplinei: Conducerea automata a _l!roceselor Codul disciplinei in cadrul specializarii (12 caractere): 11.7.0.52.00.2.05 Anul de studio ~i semestrul in care se studiaza disciplina * : Regimul disciplinei (obligatorie- 0, optionala- A, facultativa - L): Categoria formativa a disciplinei (FO- fundamentala, Dl- din domeniu, S2-Specialitate, C3 - complementara

  I An:4 Sem:2 0

  Discipline anterioare cerute **: Senzori, traductoare, masurari , Teoria sistemelor, Ingineria reglarii automate Forma de evaluare (examen E, verificare V): V7 Departamento) care coordoneaza disciplina: Automatica, Calculatoare si Electronica Titularul(a) disciplinei: Sef lucr. Dr. log. Popa Cristina * Exemplu: An: 2 Sem: 4 **disciplinele studiate anterior a caror cunoa~tere este necesara pentru insu~irea disciplinei

  Numarul semestrial de ore prevazute in planul de invatamant Curs I Seminar I Laborator I Total (NOADsem) * 42 I I 28 I 70 .. * NOADsem - numarul semestnal de ore de activitati didactJce dtrecte

  Bugetul de timp ~i creditele alocate disciplinei NOADsem NOSfsem

  . NOTsem

  .. =NOADsem + NOSfsem Numarul de credite

  70 60 130 5 .. . . * NOSisem - numarul semestrial de ore alocate studmlm mdivJdual

  ** NOTsem- numarul total ore alocate disciplinei in timpul semestrului

  Obiectivele disciplinei in termeni de competente Obiectivul principal al disciplinei consta in

  ./ Cunoa~terea sistemelor de conducere automataa proceselor

  ./ Cunoa~terea elementelor constitutive ale unui sistem automat de masurare, reglare, semnalizare ~i protectie

  ./ Modelarea ~i simularea sistemelor de reglare automata

  ./ Proiectarea, mentenanta ~i exploatarea sistemelor de conducere automata. Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor putea sa:

  B 1. Elaboreze scheme P&ID pentru sistemele de reglare a presiunii, debitului, temperaturii si nivelului

  B2. Proeicteze schema electrica a unui sistem de reglare automat B3 . Descrierea unui robinet de reglare B3 . Calcule privind dimensioarea traductoarelor de debit B4. Calcule privind dimensionarea si alegerea robinetelor de reglare

  * in corelatie cu competentele continute in Fi~a specializarii

  F 021 .06/Ed.3 1 Fiier SMQ!Formulare

  marianText Box

  marianText Box

  marianTypewritten Text7

  marianTypewritten Text

  marianTypewritten Text

  marianCross-Out

  marianText Box

 • Titlul itolului, denumGi"ta tema seminarului Numirul de ore1. s.T"qii 0., :t:*,-."l:r de reglare automatd u pro."."lo,2. Modul de reprezlntare a elementelor de mdsurare sireglare in cadrul unei schheme p&ID

  1 Probleme privind dimensionarea qiut.g"."u traductoarelor4. Elemente de execufie tip robinete A. ,.g1"*5. Sisteme distribuite de clnducer*6. Sisteme de semnalizare si

  LABORATOR

  l. Studiul Ut Orot""2. Proiectarea conexiunilor electrice uro"iur" Sn o3 . Dimensio""; ;;J;:l3;,""iffft:.ffi iate sRA

  I 3:1,1, *ll:;'"Ll*:r:ti:? : f *F;rea ro b i nere ror de re graresistemelor distribuite di conducere

  82241+

  Modalitatea de predare ".t"

  rnu

  *va-fi evidentiastudent), relalia cu suportul de curs, etc.

  '- --^- bazatdpe"

  I.?rtubili."[email protected]

  Ponde.ea enulGriilnlotaNota acordata la dtliarea finald*Media notelor aiordate talEminar

  activitatea la laborator

  Notele u"otatraduceri, studii de [email protected]$i/sau la concursuri proiesionale

  -' - -- e.* ' Yr'

  Notele la alte activiModalitatea du

  "*u

  tru studiul individuatDenumirea activil. Studiul notifelor de curs 6. Elaborarea terneio-iE casd, referatelor [email protected]

  1 jfgg1r9qf";tt, "* lra.C p".t"dt*:. Studiereabiblioffi

  8. Pregdtirea pent u examinarea furafa9. Participarea la

  "o^"lt"r"5.Pregrtireaseminm 10. Alte activitili*inbiblioteca,[email protected]

  F 021.06/Ed.3Figier SMe/Formulare

 • fia de bazi a discinlinei

  1' Marinoiu V',ParaschivN. Automatizarea proceselor chimice,EdituraTehnica,Bucuresti 1992.2' zamfrtescu I', oprescu I. Automatizarea cuptoarelor industriale, Editura Tehnica, Bucuresti1971 .3' {< * * Advanced Process Control Handbook 2,Hydrocarbon processing, March 19g7.4' * * * Advanced Process Control Handlook:, rryO-cu.Uon processing, March l9gg.5' * + * Advanced Process Control Handbook 4',Hydrocirbon processing, March 19g9.6' Franks R'G'E', Modelarea si simularea in ingineria chimica,Editura Tehnica, Bucuresti 1979.7 ' calin S', Tertisco M., Dumitrache I. s. a. optimi-zari in automatizari industriale, Editura Tehnica,Bucuresti 1979.

  ' ?"vqu" 'q'e)

  8' Bequette B'w', Process control - Modeling, Design and simulation,pearsonEducation Inc.NewJersy 2003.9. Jagadesh P., Introduction to Sm art plantp&ID the pi &Intrument 2011.

  Data elaboririi:27.09.20t3

  Semnltura titular disciplini,i Q

  I reTzz

  F 021.06/Ed.3Figier SMQ/Formulare