firi - Libris.ro strazii John Grisham.pdf · AVOCATUL STRAZII &tre cei care igi petreceau t'unpul...

5
Descrierea CIP poate fi consultati pe pagina de internet a Bibliotecii Nationale a Romi'niei Editura RAO Str. Birgiului, nr. 9-l l, Bucuresti, RomAnia www.raobooks.com www.rao.ro JOHN GRISHAM Street Ianya O l99B Belfry Holdings, Inc. Toate drepturile rezervate Traducere din limba englezi CARMENARDEI-EAN @ Editura RAO, 2013 pentru versiunea in limba romini 2014 ISBN 978-606-609-591-4 B*Uurot ",, cizme de cauciuc pagi ln lift in urma mea; nici nu l-am observat la hceput. Dar i-am simtit mirosul - unul greu, de fum, vin ieftin qi o viata duslpe sftazi, firi sipun. Eram sin- guri laurcare gi, c6nd am anrncat, irn sftrSit, o privire in spate, i-am zditcizmele negre, murdare $i mult prea mari penfu el. Purta un pardesiu ros gi destrirnat pe margini, carc ii ajungea p6ni la genunchi. Dedesubt, una peste alta, tot felul de zdrenfe sfianse peste mijloc, a$a ca ptuea solid, aproape gms. Asta nu pentu cA ar fi m0ncat prea mult; iama la Washington, oamenii strdzii igi puneau pe ei tot ce aveau - sau, cel pufin, aga pirea. Era negru $i hbAfanit, barba gi.pirul - netunse de multA vreme -.erau lncaruntite. Privea drept lnainte, prin ochelarii de soaxe cu lentile gtoase, ignordndu-mi cu desivdrSire $ fi- cindu-mi simi intreb, pentru o clipa de ce oare il misuram a6a. Nu se potrivea cAtugi de pulin cu locul acela" Nu era clidirea lui, liftul lui, nu gi-ar fi putut permite. Avocatii de la toate cele opt etaje lucrau penfru aceeagi firm4 la un pref pe ortr care inci mi se pirea absurd, chiar Si dupi gapte ani. inca un vagabond care se adipostea de frigul de afar6. La Washington, in centru, se lnt6mpla mereu. Dar noi ayeam pamici care sA ne apere de prlpidigi. I

Transcript of firi - Libris.ro strazii John Grisham.pdf · AVOCATUL STRAZII &tre cei care igi petreceau t'unpul...

Descrierea CIP poate fi consultati pe pagina de internet aBibliotecii Nationale a Romi'niei

Editura RAOStr. Birgiului, nr. 9-l l, Bucuresti, RomAnia

www.raobooks.comwww.rao.ro

JOHN GRISHAMStreet Ianya

O l99B Belfry Holdings, Inc.Toate drepturile rezervate

Traducere din limba engleziCARMENARDEI-EAN

@ Editura RAO, 2013pentru versiunea in limba romini

2014

ISBN 978-606-609-591-4

B*Uurot ",,

cizme de cauciuc pagi ln lift in urma mea; nicinu l-am observat la hceput. Dar i-am simtit mirosul - unul greu,

de fum, vin ieftin qi o viata duslpe sftazi, firi sipun. Eram sin-guri laurcare gi, c6nd am anrncat, irn sftrSit, o privire in spate, i-amzditcizmele negre, murdare $i mult prea mari penfu el. Purta

un pardesiu ros gi destrirnat pe margini, carc ii ajungea p6ni lagenunchi. Dedesubt, una peste alta, tot felul de zdrenfe sfianse

peste mijloc, a$a ca ptuea solid, aproape gms. Asta nu pentu cA

ar fi m0ncat prea mult; iama la Washington, oamenii strdzii igipuneau pe ei tot ce aveau - sau, cel pufin, aga pirea.

Era negru $i hbAfanit, barba gi.pirul - netunse de multAvreme -.erau lncaruntite. Privea drept lnainte, prin ochelarii de

soaxe cu lentile gtoase, ignordndu-mi cu desivdrSire $ fi-cindu-mi simi intreb, pentru o clipa de ce oare il misuram a6a.

Nu se potrivea cAtugi de pulin cu locul acela" Nu era clidirealui, liftul lui, nu gi-ar fi putut permite. Avocatii de la toate cele

opt etaje lucrau penfru aceeagi firm4 la un pref pe ortr care incimi se pirea absurd, chiar Si dupi gapte ani.

inca un vagabond care se adipostea de frigul de afar6. LaWashington, in centru, se lnt6mpla mereu. Dar noi ayeampamici care sA ne apere de prlpidigi.

I

6 John Grisham

Ne-am oprit la etajul al gaselea gi, pentu prima dat6, amobservat cA.birbanrl nu apisase nici un buton, nu alesese nici unetaj. Mi urmirea. Am ie$t c6t am putut de rcpede din lift, pasindin splendidul hol, omat in malmur[ al nrmeiOratce & SweeneySi uit6ndu-ma in urme exact atAtcdtsi_l ziresc tot in lift, privindin gol gi continufind samiignore.

Doamna Devier, una dintre cele mai agere secretare de laintrare, ma sal4@ cu dispretul s6u obignuir

- Fii atenUi la lift, i_arn spus.

-De ce?

- Un vagabond. poare va trebui str chemi paza-- Ce oameni! rcsti ea cu acel accent franfuzesc, a&ctat.- Fi rost Si de ni$te dezinfectant.

din rners, uitAnd cu totul de barbatul cu cizme d"';;;;;1** intreaga dupi-amiazi ocupati cu tot felul de intilniri,discutii importante cu oameni importanfi. Am dat cobul si in6Fegatearn s6-i spun cevalui polly, seqetarame4 c6nd am auzitprima impuqcitura-

Doamna Devier sAfea i,n picioare, in spatele biroului, impie_titi, privind fix spre teava lunga u *"i*u aflale in mdnavagabondului nostru. Cum eu am fost primul sosit pentru a oajuta pe biata femeie, barbatul a intors, amabil, arma spre mineSi am infepenit Si eu.

-- - Nu trage, i-am spus, ridic&rd mdinile. VAeusem deshrle

filme ca si gtiu exact ce aveam de fdcul-Gura mormii el, raminindremarcabil de calm.In spatele meu, pe hol, se auzeal voci. Cineva tipi: ,,8 inar-

1n1!".1i vocile se indepaftarA, auzindu_se 4in ce in ce mai slab.

Colegii mei ajunseserahugadin rpm. palciii 9i vedeam sirind

pe fereastri"

Chiar in stfinga mea se afla o uqi grea, de lemn masiv, caredadea spre o salimare de gedinp; intAmplator, in acel momentse aflau acolo opt avocati specialiqri tn Utigii. Opt O*i;fu, fi;;

I

AVOCATUL STRAZII

&tre cei care igi petreceau t'unpul fAc6nd oamenii praf. Cel maitre dintre ei era un tip scund, dar zdravi.n gi ti.,ios, pe numeRafts; in clipa in care deschise brusc uga, spundnd: ,,Cen$a...?" (eava pugtii se risuci dinspre mine spre el, iar barbatul

cu cizrne de cauciuc avuparte'exact de efecfirl pe care il a$tepta

- Lasi arma jo3, porunci Rafter, oprindu-se in cadrul ugii; o

fractiune de secund[ mai tirziu, un alt glontr sfabatu secretariatul

cpindu-se undeva in tavan, cu mult deasupra capului lui Rafter,

redrcAndu-l pe acesta la postura de simplu muritor. 1norc6nd dinnou anna spreming ficuun semncu capul Eum-amconforma!intrind dupi Rafter ln sala de sedinte. Llltimul lucru pe care l-ammai vizut de afari a fost doamna Devier, tremurAnd la biroul ei,

ingroziti de mciart€, cu caqtile casetofonului atAm6ndu-i pe dupigit qi pantofii cu tocuri aqezafl cu grda l6ng4 cogul de gunoi.

Blrbatul cu cizme de cauciuc trdnti upa in spatele meu Si

migci ugor arma prin aer, pentru ca togi cei opt avocafi civili slo poati admira- Ptuea si frutc{ioneze foarte bine; mirosul prafu-lui de pugcd se simfea mai putemic decdt putoarea posesorului.

Camera era dominati de o masi lung6, acoperiti cu docu-

mente $i h6rtii care, cu numai cdteva clipe mai inainte, pireauteribil de importante. Prin feresftele care ocupau un perct€ intreg

se zi.rea un spa6iu de pilcare. Doui uqi dideau spre hol.

- in picioare, la perete, spuse bf,rbaflrl, folosind pistolul cape un argument foarte convingitor. Apoi il intoarse, aproape

lipindu-l de capul meu.

- incuie ug4 imi spuse.

Aga am Si facut.

Firi si scoat6 o vorba, cei opt avocafi se retraserA, cupicioarele lmpleticindu-se, sprc perete. Farf, sf, scot o vorb4 am

tnchis repede uga, intorcdndu-ma apoi spre el, pentru a vedea

daci e multumit.Nu gtiu de ce, dar nu putearn s4-mi iau gindul de la oficiul

po$tal $i de la schimbul acela oribil de focuri - un funcflonarprost dispus se intorsese dupi prdnz 9i dobordse cincisprezece

8 John Grishamdintrre colegii sai. Mi gdndeam la masacrele de pe @renurile dejoaci si la micelurile din restaurante f;;i;

Iar victimele erau copii nevinovati Si; in genera, cetitenicumsecade. pe c6nd noi, noi eram o tupi de avocafl!Mormfua ui scuturdnd arma, barbatut ii ainiu pe cei optavocafi ldnga perete gi, c6nd se considerA mulfumit de pozitrialor, igi indrepti din nou atenfia asupra mea. ce dorea? putea

pune intrebirit in c{ia hnaibi prrtea oUtine tot ce dorea.Nu-i puteam vedea ochii Oio "u*u

*f*tJol-de soare, dar el iiputea vedea pe ai mei. Arma era adntita drept spre ei.Birbatul isi dezbracipaldesiul murd* U *na* ca qi cumar fi fost nou gi 1l a$eza pe Inijlo"ut ."r"i ilrroareu care mideranjase in lift se simfea din nou, dar nu **i "*,u. Ramase la .

capdtul mesei gi desficu inci un r6nd de r*"d_*;;;;;gros, gri, incheiat cu nasturi in fata, .

Gros, dintr_un anume motiv. Dedesubg strdnse pe talie, unull6ngi alnrl, niste befe rogii care, pentru o"tiuf rn"o neavizat,arirau a dinard6. tor.t"ryr l".,Ti, ca nigre .pagfr"te colorare,

.

ie.seal Ain ambele capete ale fitilelor, r"r,rl fiiJ;gar cu o bandiadezivi mgintie.Prima mea pomire a fost si sar, si mi arunc la podea, d6nddin mdini g din nuoare,sperAnj _a *,,".", qp.*"0 ca glongrlsa-gi rdeze Fnta pe c6nd, cu m6inilg***a"Oi, m-ag chinui sidescui ugi; un alt glonl ar guiera pe hnga mine in timp ce m_agrYy*"ur, iesind pe ho]. Dar lmi nimuraupicioarele

9i Mn_gele imi inghefase in vine. Cei-opt, Upiti a" p"it", suspinau gi .gemeau, ceea ce l_a incurcat pe bi$atul care ne finea prizonieri.- vi rog si faceti linigte, spuse el pe tonjunui profesorrabditor. Calmul lui miscotea * *n: Aranja cu gri;i cdrevaspaghete de la br6u si, diltr_un buzunar Jpilaonito, rourt"largi, scoase un ghem de fi€nghie d",;;;i;briceag.Pentru ca efectul sa fie total, n"to.a u.r-ou'spre chipurileingrozite din fata lui.- Nu weau si rinesc pe nimeni, spuse.

AVOCATULSTRAZII 9

Frumos din partea lui, dar greu de ctezat. Am numirhtdouisprezece fitile rosii - suficient, eram convins, penfu ca

moartea si fie imediati si ftua dureri.

Apoi lndreptA iarasi arma spre mine.

- Tu, spuse el, leag&i!Rafter nu mai futea suporta. Fdau un pas foarte mic tnainte

gi spuse:

- Ei, omule, ce vrei de fapt?

Al treilea glon( trecu pe deasupra capului lui, infig6ndu-se

cuminte in tavan. Bubuitura risunf, cu forta unui tun gi doamna

Devier, sau o alti duduie, se auzi tipAnd in hol. Rafter se l6s6

brusc in jos si apoi lncerci sl se ridice din nou in pozilie de

drepli, chinuinilu-se pdni cdnd Umstead il pocni drept in piept,

cu cotul sau bovin, lipindu-l la loc de perete.

- Taci! ii spuse Umstead printre din1i.

- Nu-mi spune mie ,,omule", riposti barbarul, astfel cf, se

renunti imediat la acel apelativ.

- Cum ai dori s6-ti spunem? l-am intrebat, simtind ci eram

pe cale si devin liderul ostaticilor. Am rostit cuvintele cu

blAndete, foarte respectuos, iar el mi-a apreciat atitudinea.

-,Pomnule", rispunse el.

Nimeni nu avea absolut nimic impotrivi si-i spuni

,,domnule".Telefonul incepu sf, sune gi, penru o fiacliune de secund4 am

crezut ci birbaful va trage ln eL tn loc de asta, il apuci qi il tr6ntipe masi, in fata lui. Ridici receptorul cu mdna tt6ng4 in dreapta

continua sltin4 arma iar aceastaera tndreptatA tot spre Rafter.

Dacf, noui dintre noi am fi avut drept de vot, Rafter ar fidevenit primul miel dus la tiiere. Opt penfru, unul impofrivi.

- Alo, spuse ,pomnul''. Ascdta cdteva clipe, apoi inchise.

Se tase cu griji spre scaunul din capul mesei si se a$ezir-

- Ia funia, imi spuse.

Voia si-i leg pe toli opt de tncheieturile m0inilor. Am tiiatbucati de frAnghie $i am ficut noduri gi m-am straduit din

10 John Grishamrasputeri sd nu privesc felele colegilor mei, cmora le grabeammoartea. Simteam alma in spate. El dorea sa_i leg st6ns gi eumA preftceam ci_i invinefesc ae_a binelea" tasanO totuSi legaturacat mai laqg6 cu purinfa

Rafter mormiia leva in barb6 Si imi venea si_l pocnesc.Urnstead reu$i s6_si flexeze inchei"'fi; si-up-up" citizbutisa-si desfaci frAnghia complet, dupa ce abia:

{aaqroeratran"spiratsi,.rpira;;;;;;:;.T::f,#TjrX:singurul partener in conducere dintre l"f A"frf. u, tnecusera doardoi ani de la primul siu atac de cord.

N-am putut s6 nu_l privesc pe Barry Nuzzo, singurul meup1"* din toat6 trupa- Aveam **"i "arrr" freizepi Si doi deani, Si inhaserim in firma ln acelagi an. El stufliase laprinceton,_, eu la yale. Sotiile noasfre ,*. u*a";;;? din providence.

Cisricia lui mergea bine ; falsera t"t ;";;; ;; ;.; *Jse afla in ulrimul stadil f unei f*g p"JJ"a" de disfrugere.

Ne-am privit in ochi qi arnandoi ""_*, garrOi,la copiiflui.Mi simfeam nolocos ci nu am copii. o-

Se auzi prima sirena de polifie, din multele care aveau siurmeze, iar,,Domnul., inri c-eru sa tug jail;; pcste cele cincifereste mari. Ctrimasa am si ftcut, *"O*n,__^Oparcarcade jos, ca gi cum, dac6 m_ar fi "a*, "iri"unlu fi fost satvat Osingya masini de polifie se afla uoro,

"ujuirile aprinie. Nuera nimeni in ea; politistii irrt asera Aela " ";;.

,Acolo ne aflam qi noi _ noui tipi ;bi$i,;omnul.,.

La ultima numiratoare, firma Drake & Swesute de avocafi in r,riJ" ai" ."" r.*"". lr.io*tliiJ"?uTjll altau ta Washington, in clEdirea terorizati de,,Domnul,..Tipul mi-a cerut si-l sun pe ,,gefril.. $i si_l informez ci era inar_ma:$ile-Cl cu douisprezece babane de dinamita L_am sunatpe Rudolph, partenerul aflat la -"a*"*^JJ*ii mele, spe_cializa0i ftr procesele intentate marilor rusturi comerciale, $i i_amftansmis mesajul.

-suntefi*"",Jffi;T;ffiiVorbeam prin interfonul pe care ,pomnul" tocmai pusese

@enire, deschizf,ndu-l la volumul maxjm.

- Suntem in mare formi, li rispund. Te rog, fi orice vrea el.

- Ce vrea?^t- Incl nu gtiu.

,pomnul" facu un senm cu arma gi conversalia lul sfArsir

' Evithnd si stau ln bitaia armei, am rf,rnas in picioare l6ng4ma,sa de $edinte, la doi pagi de ,nDomnul", care igi facuse ener-

vantul obicei de a sejuc4 neatent, cu firele peaecute peste piepr

igi cobori privirea gi trase ugor de un fir rogu.

Ochelarii'de soare erau indreptali spre mine la sfdrsitulrcestui mic avertisment. M-am simtit obligat si spun ceva.

- Ce rost ar avea? l-am innebat, disperaf si deschidun dialog.

- Eu nu vreau, dar de ce nu?

Am fost $ocat de dictia lui * un rinn lent, metodic, firigrabi, fiecare silabf, fiind accentuatA h fel. Pentru moment era

vagabond, dar cunoscuse $i zile mai bune.

- De ce sine omori? l-am intrebat.

- N-am de gdnd sa stau la discugii cu tine, debita el. Nu mai

sunt alte intrebdri, onorati instanti.

Cum sunt avocat gi fiecare clipd conteaz4, mi-am privitceasul, penhu ca tot ce avea si se intimple si fie clarmemoraldacireu$eam cumva si supravieguim. Era ora 13.20. ,pomnul"dorea linigte, aga ci am lndurat o chinuitoare ticere care a durat

paisprezece minute.

Nu lmi venea si cred ci vom muri. P[rea si nu existe niciun motiv, nici o justificarc pentru ane omori. Eram sigur ci niciunul dintre noi nu-l mai intdlnise pana atunci. irni aminfeam

cum veniserirn impreunb in lift si faptul ci ptuea si nu aibtr

nici o destinalie precisf,. Nu era dec6t un nebun tn ciutare de

ostatici - ceea ce ftcea din crimi rur lucru aproape normal, dupistandardele actuale.

12 John Grisham

Era exact genul de mdcel nebunepagind uri*rJ'i-"1"";:-::i:::liesc ce putea rine prima

oameni,a "ruffi *,LTfff:::t m;trufffianecdotele cu avocati mor[.

,. "ff;;:::T $'ffiJ ffiam pe reporteri' dar retuzam

Auzeam voci pe hol 9i ,ir.r"t", afar4 o stafie radio a politieizb6m6ia undeva pe afari.

o""ou.t" ai mancat la prAnz? mi i,nheb6 ,pomnul.., rupdnd

- Pui la gratar.cu salati Caesar, i-am raspuns, ezitind osecunda, prea surprins ca sa ma g6nde.. ,u *o minciuni._ Singur?

- Nu, m-am lntdlnit cu un prietenEmun fostcoleg de facultate, anmiUnapniu._ C6t a costat pentru amandoi?_ Treizeci de dolari.Asta nu i_a pldcut._Treizecide dolari, repeti el. pentru doui persoane.Clftinidin ca

de gdnd s5 fac. JflH:'"r fifr:;"#::uH.'#ffi:Erau c61iva din grup cu o pofti zdravinl de mdncare Si treizecide dolari n_aveau_ grii ce," *ffi;:i; Xl'ff#:il'-Nu.- Supi. Supi cu biscuili, la un centru

graruit4 it u- rort uu"*, ,a " oil;:;filH ffi:tT;dinfre prietenii mei cu fieizel;iA" a"frri, UriffAm incuviintat, cu gravitate,

"u ui

",ro * fi inteles dintr_odati ce pAcat teribil comisesem._ Adun6 toate portofelele, banii, ceasurile, bijuteriile, imispuse el, agitAnd din nou arma._pot sa intreb de ce? i-am cerut eu.-Nu.

AYOCATULSTRAZI 13

Mi-am pus portofelul, ceasul 9i banii pe masi si am inceput

sa scotocesc prin buzunarele celorlalti ostatici.

- Pentru aproapele vostru, spuse ,,Domnul", lisflndu-ne

tuegrai.Mi-a cerut str pun toati prada intr-o servieti, si o lncui si

*l sun din nou pe i,$efirl". Rudolph a rispuns la primul semnal

sonor. Mi-l imaginam pe comandantul trupelor speciale sta-

bilindu-Si cartieml general in biroul lui.

- Rudolph, sunt tot eu, Mike. Vorbesc pe interfon.

-Da, Mike. Care e situatia?

- Totul e in reguli" Uite, acest domn wea ca eu si deschid

u$a cea mai apropiati de secretariat gi si pun o servieti neagripe hol. lnrcfegi?

-Da"Cu arma lipiti de ceafi, am intedeschis u$a si am axuncat

servieta in hol. N-am vazut pe nimeni, nictrieri.

Putrne lucruri ii puteau impiedica pe avocafii din firmelemari si savureze inctucarea notelor de plati pe ori ale clientilor1or. Unul din aceste lucruri era somnul, degi majoritatea dintre

noi dormeam pu1in. Mesele in ora$ incurajau, de fap! mirireaprcNui, mai ales in cazul c6nd clientul plitea prhnzul. Vizandcufii trece timpul, m-am trezit intrebandu-ma cum naiba aveau

sA reu$easci restul de patru sute de avocati din clidire sl-liumfle onorariile, in asteptarca incheierii crizei ostaticilor. Parciii gi vedeam, afari, in palcare, majoritatea stind in propriile

magini, la calduricf,, vorbind la telefonul celular si inclrcindvreun client Firma am decis eu, nu avea sipiardiniciun banu1.

Unora dintre grangurii de acolo nici nu le pisa cum se va

sfdrgi. Doreau doar s4 se termine odati, si asta cOt mai repede.

,pomnul" plru si afipeasci o cliptr. Birbia li cazu in pieptgi incepu sirespire mai geu. Rafterigi drese voce4 pentu a-mi

afage atentia, apoi smuci capul intr-o parte, parcl zugerdndu-mi

si fac ceva. Problema era cf,,,Domnul" tinea arma in mfuia