Final brosura mai 2010 - Regio...

of 16 /16
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL CENTRU Construim viitorul REGI CENTRU UNII

Embed Size (px)

Transcript of Final brosura mai 2010 - Regio...

 • PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL CENTRU

  Construim viitorulREGI CENTRUUNII

 • SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII MICROÎNTREPRINDERILOR

  ,

  r

  ce.

  ;

  -

  -

  ---

  -

  Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor prin fonduri nerambursabile se face lanivelul Regiunii Centru prin domeniul major de intervenţie 4.3 al Programului OperaţionalRegional gestionat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Domeniul 4.3 a fostlansat prima dată la nivelul regiunii în data de 13 martie 2008. Termenul limită pentru aceastăprimă sesiune de depunere a cererilor de finanţare a fost 16 iunie 2008, ora 16,00. A doua sesiunede depunere a fost lansată în 2 noiembrie 2009, dată de la care microîntreprinderile pot depunecontinuu proiecte pentru a obţine finanţare nerambu sabilă.

  Obiectivul acestui domeniu de intervenţie îl constituie dezvoltareamicroîntreprinderilor productive şi a celor prestatoare de servicii care folosesc potenţialulendogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc). Finanţareamicroîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării procesului de restructurare şi redresareeconomică a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraşelor mici şi mijlocii, întrucât acesteacreează locuri de muncă şi au flexibilitatea necesară să se adapteze cerinţelor unei economii depiaţă dinami

  În cadrul proiectelor depuse solicitanţii pot solicita finanţare pentru activităţi cum sunt:Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne, pentru activităţi de

  producţie, servicii, construcţiiAchiziţionare sisteme IT (hard şi soft);Construirea / extinderea / modernizarea spaţiilor de producţie ale

  microîntreprinderilor.

  Solicitanţii eligibilisunt microîntreprinderile localizateîn mediul urban, careîşi desfaşoară activitatea în domeniulproducţiei, serviciilor sau construcţiilor. Alocarea financiară orientativă lan i ve lu l Reg iun i iC e n t r u p e n t r uperioada 2007-2013,este de 21,81 milioane Euro.

  1

 • 2

  În prima sesiune de depunere un numărde 169 de proiecte au fost depuse de cătremicroîntreprinzătorii din Regiunea Centru. Dinaceste proiecte un număr de 89 proiecte au fostaprobate spre finanţare. Contractarea proiectelordepuse a fost finalizată în luna august 2009, fiindsemnate un număr de 76 contracte de finanţare peacest domeniu.

  Pentru cea de-a doua sesiune dedepunere microîntreprinderile mai au disponibilspre finanţare 16,29 milioane euro. Până la data de24.04.2010, un număr de 265 microîntreprinderiau depus cereri de finanţare nerambursabilă. Dincererile de finanţare depuse un număr de 97proiecte au fost respinse până la data menţionatămai sus. Alte 168 cereri de finanţare mai erau ladata menţionată în diverse etape de evaluare şisolicit spre finanţare suma de 22,09 milioaneeuro. Pentru finanţarea microîntreprinderilor ce doresc să-şi dezvolte activitatea, prin cereriledepuse şi rămase în evaluare, s-au depăşit fondurile alocate cu 5,80 milioane euro.

  Acest domeniu s-a dovedit a fi unuldintre cele mai active domenii din cadrulPr o g r a m u l u i O p e r a ţ i o n a l Re g i o n a l .Implementarea rapidă a proiectelor contractateşi susţinerea pe care au primit-o beneficiarii dinpartea experţilor ADR Centru a generat efectepozitive, iar o parte dintre ei şi-au manifestatdorinţa de a depune noi cereri de finanţare princare îşi pot completa dezvoltarea firmei. Putemvorbi pe acest domeniu de proiecte de succescare au reuşit, prin fondurile nerambursabilecontractate, achiziţionarea de echipamente noi

  performante, crearea de noi locuride muncă, diversificarea şi creştereacal i tăţ i i serv ic i i lor ofer i te,dezvoltarea firmei.

  ,

  au

  Vă oferim astfel câtevaexemple de proiecte de su cesdin fiecare ju ţ al RegiuniiCentru, precum şi câteva dinrezultatele atinse de cătrebeneficiari.

  cde

 • 3

  Titlul proiectului: “Modernizarea societăţii comerciale Hippoproject SRL prinachiziţie de maşini de birou şi software specializat”.

  Locaţia proiectului: Municipiul Târgu Secuiesc, Jud. Covasna.

  Valoarea totală a proiectului este 113.374,14 leiValoarea eligibilă totală eligibilă a proiectului: 95.272,39 leiAsistenţa nerambursabilă solicitată: 66.690,68 leiContribuţia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului: 28.581,71 lei.

  Obiectivul principal al proiectului este creşterea competitivităţii firmei Hippoprojectprin achiziţia de echipamente. Prin implementarea proiectului se urmăreşte câştigareade noi pieţe, întărirea calităţii serviciilor, reducerea cheltuielilor, crearea de noi locuride muncă. Prin proiect a fost achiziţionat un multifuncţional „all in“ cu accesoriu definisare, o imprimantă profesională foto şi un software pentru creaţii grafice. Deasemenea, prin proiect au fost create patru noi locuri de muncă. La începutul şi lasfârşitul proiectului a fost publicat un anunţ în ziarul local „Szekely Hirmondo”, iar peechipamentele achiziţionate au fost aplicate autocolante cu sigla Uniunii Europene.

 • 4

  Punctele tari ale proiectului:

  * P

  -

  * ----

  -

  *

  *

  roiectul s-a finalizat într-untermen foarte scurt, de douăluni, de la semnarea contractului.

  * Au fost create patru noi locuride muncă.

  Firma Hippoproject administrează, coordonează, monitorizează proiecte de amenajare spaţii interioare, magazine, birouri, săli de conferinţe,standuri expoziţionale, începând de la concept, design,proiectare, până la execuţie,construcţii. Implementareaacestui proiect contribuieesenţial la introducerea şiutilizarea tehnologiei de vârf îndomeniu şi a soluţiilor informatice de ultimă oră în procesul de prestări servicii.

  Pe termen lung firma doreşte sămenţină o rată de creştere a cifrei deafaceri, respectiv a numărului declienţi noi cu 10% anual. Pentru a puteasusţine acest obiectiv trebuie să ofereservicii de înaltă calitate şi produserealizate cu tehnologii moderne deultimă oră. Ţinând cont de evoluţiapieţei şi a concurenţei pe următoareaperioadă, fără achiz iţ ionarearesurselor materiale ce constituieobiectul proiectului, nu se puteamenţine creşterea propusă şi nicipoziţia actuală pe piaţă.

  Activitatea firmei Hippoproject seadresează unei pieţe (societăţicomerciale cu reţele de magazine)care, datorită programelor desus inere a initia ivei private, se află încontinuă dezvoltare şi prin realizareaacestui proiect firma va putea furnizaservicii de calitate la un preţ

  competitiv, iar proiectul va genera un efect benefic asupra mediului de afaceri.

  � �

 • 5

  Titlul proiectului: „Achiziţionarea de aparatură medicală, de imagistică şi de laborator pentruComplexul Medical Dr.ROGOJANAUREL”

  Locaţia proiectului: Localitatea Avrig, judeţulSibiu

  Obiectivul general al proiectului:Creşterea competitivităţii companiei, cuasigurarea principiilor dezvoltării durabile,folosirea pontenţialului endogen al regiunii(resurse materiale, materii prime şi resurseumane) şi reducerea decalajelor faţă deproductivitatea la nivelul Uniunii Europene.

  Obiectivele specifice ale proiectului:Achiziţionarea de tehnologii şi echipamentemedicale, de imagistică şi de laborator noi;creşterea calităţii şi a numărului de servicii medicale oferite; diversificarea activităţii companiei;creşterea cifrei de afaceri a companiei; crearea de noi locuri de muncă.

  Activităţile proiectului au cuprins:Informarea şi publicitatea proiectului;Achiziţionare de echipamente specializate: Ecograf Doppler color 3D, Termograf,Osteodensiometru, Analizor Hematologie.

  Prin intermediul acestui proiect au fost angajate 5 persoane cu diferite norme de lucru.

  Valoarea totală a proiectului : 269.477,97 lei.Valoarea eligibilă a proiectului: 226.452.08 lei.Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile:67.935,63 lei.Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată:158.516,45 lei.

 • 6

  După terminarea proiectului realizat cusprijinul Programulul Operaţional Regional,COMPLEXUL MEDICAL DR. ROGOJAN AUREL SRLva continua să îşi diversifice categoriile deservicii medicale furnizate.Dotarea complexului cu aparatură medicală,de imagistică şi de laborator va permitesocietăţii obţinerea de venituri din serviciimedica le complexe ş i integrate -diagnosticare de acurateţe, investigaţiispecializate de laborator şi tratamentespecifice - venituri care se vor reflecta în cifrade afaceri a companiei.În primul an de la implementarea proiectuluirealizat cu sprijinul Programului Operaţional

  Regional se estimează că veniturile din serviciile medicale oferite obţinute într-un trimestru vor fide peste 82.000 lei (peste 22.500 euro), nivel care va fi media obţinută pe fiecare trimestru dinurmătorii cinci ani. În acest sens, anual, veniturile din exploatare vor ajunge la peste 335 mii lei(peste 92.000 euro), ceea ce va determina realizarea unui profit de cca 31.000 lei anual (peste8.500 euro).Societatea COMPLEXUL MEDICAL DR. ROGOJAN AUREL SRL Avrig activează pe piaţa serviciior desănătate umană, prestând servicii în sectorul medicină generală, medicină de familie, medicinamuncii, medicină de laborator, ecografie. Prin contracte cu terţii asigură, de asemenea, serviciimedicale în specialităţile oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ginecologie şi cardiologie.Piaţa medicală va creşte continuu, în condiţiile în care în jurul oraşului Avrig există 7 localităţirurale deservite doar de medici de familie, iar dotarea cabinetelor acestora este sub nevoile dediagnostic şi tratament actuale şi posibilităţile pacienţilor de a se deplasa în centrele judeţenesunt reduse. Mai mult, cererea va fi din ce în ce mai mare, în condiţiile în care, potrivitstatisticilor, va urma o degradare continuă a structurii pe vârste datorită procesului deîmbătrânire a populaţiei. Dotareacomplexului medical Dr. Rogojan cuaparatură medicală, de imagistică şi delaborator de ultimă generaţie va asigurao puternică dezvoltare a societăţii petermen lung, pentru că diagnosticareade acurateţe, analizele specializate delaborator şi tratamentele specifice vorputea fi integrate (se va renunţa latrimiterea pacienţilor către centruljudetean specializat din Sibiu,menţinând această opţiune doar pentrucazurile ce necesită intervenţiilaborioase, de ex: chirurgicale). Înacelaşi timp, lipsa dotărilor de acestnivel din sistemul medical de stat local şilipsa altor cabinete particulare pe o ariede 20 km în jurul oraşului Avrig, vaîndrepta pacienţii/clienţii către COMPLEXULMEDICALDR ROGOJANAURELSRL.

 • 7

  Titlul proiectului: Achiziţionarea echipamentelor performante pentru a răspunde cerinţelorpieţii SCAUTOWORKSHOP S&M SRL

  Locaţia proiectului: Municipiul Miercurea Ciuc, judeţul Harghita

  Valoarea proiectului: 234.749 lei.Valoarea totală eligibilă a proiectului 197.268,07 lei.Valoarea eligibilă acordată prin FEDR (finanţarea nerambursabilă)138.087,65 lei.Contribuţia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului 59.180,42lei.

  Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea întreprinderii,utilizând noi tehnologii şi servicii, acestea având un rol primordial încreşterea competitivităţii, productivităţii şi a calităţii serviciilor.Viziunea proiectului este dezvoltarea societăţii prin creştereaproductivităţii, ca urmare a folosirii de echipament performant,valorificarea cât mai bună a resurselor deja existente şi crearea de noilocuri de muncă.

  Obiectivul specific al proiectului este achiziţionarea echipamentelorşi utilajelor, prin care s-a anticipat o creştere a cifrei de afaceri cu 40%faţă de anii anteriori. Prin utilizarea acestor utilaje şi aparate,microîntreprinderea are posibilitatea de a obţine autorizaţia dereparaţie şi întreţinere a autovehiculelor, eliberată de RAR pentru 95%dintre tipurile de autoturisme existente pe piaţă. Firma deţineautorizaţie tehnică din anul 2003.

  Activităţile prevăzute în proiect sunt:Achiziţionarea echipamentelor prevăzute în proiect: dispozitiv demăsurare computerizată a geometriei axelor cu camere CCD şiinfraroşu, stand cu role de testare frâne autoturisme, maşină demontat şi demontat anvelope de autoturisme, maşină de echilibratroţi de autoturisme şi autoutilitare, elevator foarfecăelectrohidraulic pregătit pentru direcţie, tester motor.Activitatea de informare şi publicitate prin anunţuri de presă şietichetarea echipamentelor achiziţionate conform Manualului deIdentitate Vizuală.

  :Lucrările de reparaţii şi întreţinere autovehicule sunt tipuri deservicii, pentru care există o mare cerere pe piaţă. Tehnologiaautovehiculelor cunoaşte o modernizare foarte accentuată, cumecanică computerizată. Prin achiziţionarea echipamentelormoderne, performante din punct de vedere tehnologic s-auîmbunătăţit serviciile oferite de beneficiarul proiectului.Deasemenea, vor fi compensate, într-o perioadă relativ scurtă,cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, fiind de asemenea menţinute şi locurile de muncă noucreate în microîntreprindere. Utilajele achiziţionate consumă mai puţină energie electrică,contribuind astfel la protecţia mediului înconjurător.

  Punctele tari ale proiectului

 • 8

  Titlul proiectului: „Achiziţionarea de echipamente şi aparatură pentru cabinetul oftalmologicşi optică al Centrului Medical Dr. Stanilă”

  Localizare: municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

  Valoarea totală a proiectului : 732.034,78 lei.Valoarea eligibilă a proiectului: 615.155,28 lei.Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile: 184.546,58lei.Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 430.608,70lei.

  Obiectivul general al societăţii este diversificarea activităţiiprin oferirea de servicii medicale oftalmologice integrate şicomplete, dezvoltarea durabilă a întreprinderii şi creştereanumărului locurilor de muncă.

  Obiective specifice:Retehnologizarea activităţii şi diversificarea serviciiloroferite prin introducerea operaţiilor chirurgicaleoftalmologice, creşterea calităţii actului medical şi agradului de sănătate a pacienţilor, creşterea competitivităţiiserviciilor medicale, valorificarea potenţialului resurselorumane locale.

  Proiectul a cuprins o serie de activităţi de informare şi publicitate. De asemenea, prin activităţileprevăzute s-au achiziţionat un ecobiometru ocular ultrascan, un angiofluorograf, un laser YAG-Neodim, un laser fotocoagulator, precum şi un sistem automat de şlefuire şi montare a lentilelorde ochelari. Prin implementarea proiectului a fost posibilăangajarea a 2 persoane cu normă întreagă şi a altor 6 persoanecu diferite norme de lucru.

 • 9

  După terminarea proiectului realizatcu sprijinul Programului OperaţionalRegional, CENTRUL MEDICAL DR.STĂNILĂ SRL va continua să îşidiversifice categoriile de serviciimedicale furnizate.Modernizarea şi retehnologizareacabinetului de oftalmologie vapermite societăţii obţinerea devenituri din servicii medicaleoftalmologice complexe şi integrate -diagnosticare, tratament, prescripţieochelari, confecţionare şi vânzare deochelari şi lentile de contact - venituricare vor fi preponderente în cifra deafaceri a companiei.

  În primul an de la implementarea proiectului realizat cu sprijinul Programului OperaţionalRegional se estimează că veniturile din producţie şi din serviciile medicale oferite obţinute, într-un trimestru, vor fi de peste 270.000 lei (peste 72.000 euro), nivel care va fi media obţinută pefiecare trimestru din următorii cinci ani. În acest sens, anual, veniturile din exploatare vor ajungela 1,63 - 1,65 milioane lei (peste 440.000 euro), ceea ce va determina realizarea unui profit de cca360.000 lei.

  Societatea CENTRUL MEDICAL DR. STĂNILĂ Sibiu activează pe piaţa serviciilor de sănătate umană,prestând servicii în sectorul oftalmologic - diagnosticare şi tratamente specializate pentru bolileglobului ocular, prescriere şi realizare de ochelari şi lentile de contact, precum şi ginecologie.

  Piaţa medicală de oftalmologie va creşte continuu, în condiţiile în care din cei 20-30 de medicirezidenţi oftalmologi pregătiţi anual pe întreaga ţară, cei mai mulţi sunt grupaţi în centre precumBucureşti, Cluj Napoca, Timişoara şi laşi, iar serviciile medicale locale sunt defavorizate deaceastă migraţie şi mai ales de lipsa dotărilor cabinetelor particulare.Mai mult, cererea va fi din ce în ce mai mare, în condiţiile în care, potrivit statisticilor, va urma o

  degradare continuă a structurii pe vârstedatorită procesului de îmbătrânire a populaţiei.

  Dotarea cabinetului „Dr. Stănilă“ cu aparaturămedicală de oftalmologie de ultimă generaţie vaasigura o puternică dezvoltare a societăţii petermen lung pentru ca tratamentele afecţiuniloroculare vor putea fi integrate (se va renunţa latrimiterea pacienţi lor către centrelespecializate din Bucureşti şi Cluj Napoca, aflatela o distanţă considerabilă de Sibiu, mai ales încazul urgenţelor). În acelaşi timp, lipsa dotărilor

  de acest nivel din sistemul medical de stat, dar şi cel privat din judeţ, va îndreptapacienţii/clienţii către CENTRULMEDICALDR STĂNILĂ SRL.

 • 10

  Titlul proiectului: Creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi în producerea deeuropaleţi prin achiziţii de utilaje performante SC VARPATAKASRL

  “” a

  Locaţia proiectului: Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita.

  Valoarea totală a proiectului 164.098,70 lei.Valoarea totală eligibilă a Proiectului 137.898,07 lei.Valoarea eligibilă acordată prin FEDR (finanţarea nerambursabilă) 96.528,65 lei.Contribuţia Beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului 41.369,42 lei.

  Obiectivele proiectului:Prin implementarea proiectului societatea şi-a propus să-şi mărească capacitatea de producţie şisă ofere un produs de bună calitate. În vederea atingerii acestui scop, firma a avut în vedereurmătoarele obiective: achiziţionarea unor utilaje noi şi performante, modernizarea spaţiului deproducţie, creşterea cifrei de afaceri cu 110% până în anul 3 faţă de anul 2008, creşterearentabilităţii firmei, reducerea fluctuaţiei de personal, crearea de 4 noi locuri de muncăpermanente.

  Principalele activităţi realizate:Prin proiect s-au achiziţionat un sistem de încălzire centrală, utilaje, o uşă de garaj şi un sistem desupraveghere video. Au fost realizate, de asemenea, activităţi de informare şi publicitate prinanunţuri de presă şi etichetarea echipamentelor achiziţionate conform Manualului de identitateVizuală

  Punctele tari ale proiectului:Europaleţii sunt singura modalitate de transport agreată de Uniunea Europeană, exportul firmelordepinzând în mare măsură de folosirea acestui sistem. Prin implementarea proiectului,echipamentele achiziţionate au contribuit la mărirea vânzărilor şi la reducerea termenelor delivrări, ceea ce reprezintă un avantaj faţă de mediul concurenţial. Materia primă folosită pentruproducerea europaleţilor este lemnul rotund răşinos de categoria C, de calitate slabă, care nu semai poate folosi în alte fluxuri de prelucrare a lemnului, astfel „deşeul” preluat de la alte firmecare nu o mai pot utiliza, primeşte o valoare adăugată mare. Prin cele trei exhaustoare mobileachiziţionate se reduce emisia prafului produs de maşinile de prelucrare a lemnului. Utilajelefiind moderne şi performante consumă mai puţină energieelectrică.

  .

 • 11

  Titlul proiectului este « Achiziţia de utilaje şi echipamente moderne necesare activităţiide producţie la SC JDER SRL”

  Locaţia proiectului este Baraolt, Jud. Covasna.

  Valoarea totală a proiectului: 385.070,13 lei.Valoarea eligibilă: 323.588 lei.Finanţarea nerambursabilă: 226.511,6 lei.Contribuţia beneficiarului la valoarea eligibilă aproiectului: 97.076,40 lei.

  Obiectivele proiectului sunt schimbarea tehnologieide fabricare a produselor societăţii (materiale deambalat) prin reducerea greutăţii acestora şireducerea cheltuielilor cu materiile prime necesarefabricării produselor, în scopul menţinerii preţurilor peunitatea de produs la nivelul actual. Prin proiect aufost achiziţionate următoarele utilaje care să permităproducerea de ambalaje subţiri, în scopul măririinumărului de unităţi de produs într-un kg de produs:EXTRUDER HDPE-SJ -FM50/600, EXTRUDERSJ65/FM1200, MAŞINA DE PRELUCRAT G.B.D. 500,MAŞINA DE PRELUCRAT G.B.D. 800, COMPRESOR MODELJW-036/8. Au fost angajate un număr de cincipersoane

  Principalele avantaje ale societăţii JDER SRL faţă defirmele concurente sunt: preţuri mai mici, modelevariate de produse (ca dimensiuni) şi termene delivrare mai mici. Achiziţia noilor utilaje va permitepracticarea unor preţuri mai bune şi diversificareaproduselor fabricate. Pentru anii următori strategia devânzare adoptată este aceea de menţinere a niveluluipreţurilor de vânzare în condiţiile creşterii cantităţiide materie primă şi produs finit realizate de firmă, caurmare a punerii în funcţiune a noilor utilaje.

  prin implementarea acestui proiect.

 • 12

 • 13

  Pu

  20 0

  blicaţie realizată de către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional dincadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru în cadrul proiectului

  Ediţia MAI 1

  „”

  SPRIJIN ACORDAT ÎN ANUL 2010 PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR DIN CADRUL ADRCENTRU ÎN INFORMAREA ŞI PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL PRIVIND POR 2007-2013

 • ALBA IULIA, ROM NIAPia

  @adrcentru.rowww.adrcentru.ro

  Âţa CONSILIUL EUROPEI, Nr. 32D

  Telefon: 004 0258818616Fax: 004 0258818613

  E-mail: office

  Ed ia 20 0iţ Mai 1

  Publicaţie realizată de către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional dincadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru în cadrul proiectului

  „”

  SPRIJIN ACORDAT ÎN ANUL 2010 PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR DIN CADRUL ADR CENTRUÎN INFORMAREA ŞI PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL PRIVIND POR 2007-2013