FIŞA DISCIPLINEI - feaa.uaic.ro filede proiecte ce tin de provocarile sistemului nmodern de...

of 6 /6
FIŞA DISCIPLINEI * OB Obligatoriu / OP Opţional 3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: curs 2 seminar/laborator 1 3.2 Total ore din planul de învățământ 3 din care: curs 2 1 seminar/laborator 14 3.3 Distribuția fondului de timp 108 ore Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 35 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 Tutoriat 7 Examinări 4 Alte activități 4 3.7 Total ore studiu individual 108 3.8 Total ore pe semestru 150 3.9 Număr de credite 6 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Finanțe, Monedă și Administrație Publică 1.4 Domeniul de studii Științe economice 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe-Asigurări 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Sisteme moderne de asigurări 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Carmen Toderașcu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Carmen Toderașcu 2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei * OB 4. Precondiţii (dacă este cazul) 4.1 De curriculum Nu este cazul 4.2 De competenţe Nu este cazul 5. Condiţii (dacă este cazul) 5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 5.2 De desfăşurare a seminarului/ laboratorului Nu este cazul

Transcript of FIŞA DISCIPLINEI - feaa.uaic.ro filede proiecte ce tin de provocarile sistemului nmodern de...

Page 1: FIŞA DISCIPLINEI - feaa.uaic.ro filede proiecte ce tin de provocarile sistemului nmodern de asigurari (1 credit) e CT1 : Îndeplinirea eficientă și responsabilă a atribuțiilor

FIŞA DISCIPLINEI

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: curs 2 seminar/laborator 1

3.2 Total ore din planul de învățământ 3 din care: curs 2 1 seminar/laborator 14

3.3 Distribuția fondului de timp 108 ore

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 35

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28

Tutoriat 7

Examinări 4

Alte activități 4

3.7 Total ore studiu individual 108

3.8 Total ore pe semestru 150

3.9 Număr de credite 6

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

1.3 Departamentul Finanțe, Monedă și Administrație Publică

1.4 Domeniul de studii Științe economice

1.5 Ciclul de studii Master

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe-Asigurări

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Sisteme moderne de asigurări

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Carmen Toderașcu

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Carmen Toderașcu

2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei* OB

4. Precondiţii (dacă este cazul)

4.1 De curriculum Nu este cazul

4.2 De competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (dacă este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul

5.2 De desfăşurare a seminarului/ laboratorului Nu este cazul

Page 2: FIŞA DISCIPLINEI - feaa.uaic.ro filede proiecte ce tin de provocarile sistemului nmodern de asigurari (1 credit) e CT1 : Îndeplinirea eficientă și responsabilă a atribuțiilor

6. Competenţe specifice acumulate

Co

mp

ete

nţe

pro

fesio

nale

C1: Cunoașterea aprofundata a metodelor si tehnicilor de conducere a activităților prin prisma societăților de asigurări, utilizarea limbajului de specialitate specific domeniului asigurărilor si înțelegerea complexității dintre diferitelor tipuri de asigurări raportate la categoriile de riscuri înalnite in societatea modernă. (1 credit) C2: Utilizarea într-o maniera integratoare a elementelor conceptuale din domeniul asigurărilor in vederea optimizării si eficientizării activității de management a riscurilor (1 credit) C3: Reflecția critica si constructiva asupra variantelor de aplicare/implementare a tehnicilor si practicilor din domeniul asigurarilor si fundamentarea deciziilor de îmbunătățire a acoperirii riscurilor prin intermediul sistemelor moderne de asigurari (1 credit) C4: Identificarea problemelor de natura fraudei in asigurari si furnizarea de soluții inovative si adaptive într-o viziune dinamica si deschisa permanent către schimbare intr-un sistem modern al asigurarilor (1 credit) C5: Selectarea si utilizarea metodelor de documentare/cercetare cantitative si calitative in elaborarea de proiecte ce tin de provocarile sistemului nmodern de asigurari (1 credit)

Co

mp

ete

nţe

tr

an

svers

ale

CT1: Îndeplinirea eficientă și responsabilă a atribuțiilor managementului riscurilor in cadrul

sistemelor moderne de asigurari (1 credit)

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1

Ob

iecti

vu

l g

en

era

l

Cunoaşterea tipurilor de contracte de asigurare şi formarea capacităţii de a exercita activităţi de executie dar şi de decizie în cadrul societăţilor de asigurare-reasigurare.

7.2

Ob

iecti

vele

sp

ecif

ice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 1. cunoaşte principalele tipuri de poliţe de asigurare din sfera asigurărilor de bunuri 2. ocupe poziţii de decizie la societăţi sau brokeri de asigurare, în domenii ca marketingul,

managementul sau gestiunea financiară în asigurări.

8. Conţinut

8.1 Curs Metode de predare Observaţii (ore şi referinţe bibliografice)

1. ELEMENTE CONCEPTUALE ȘI EVOLUȚII ALE ASIGURĂRILOR ÎN CADRUL SISTEMULUI FINANCIAR

Prelegere şi curs interactiv (2 ore)(3)(6)(8)(9)

Page 3: FIŞA DISCIPLINEI - feaa.uaic.ro filede proiecte ce tin de provocarile sistemului nmodern de asigurari (1 credit) e CT1 : Îndeplinirea eficientă și responsabilă a atribuțiilor

CONTEMPORAN

2. MANAGEMENTUL RISCURILOR PRIN INTERMEDIUL ASIGURĂRILOR

Prelegere şi curs interactiv (6 ore)(1)(3)(4)(8)(9)

3.

PRINCIPALELE VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN CADRUL SISTEMELOR MODERNE DE ASIGURĂRI

Prelegere şi curs interactiv

(4 ore)(4)(6)(7)(11)

4. ASIGURĂRILE DE PERSOANE ÎN CONTEMPORANEITATE

Prelegere şi curs interactiv (4 ore)(4)(8)(9)

5. ASIGURĂRILE DE BUNURI (GENERALE)

Prelegere şi curs interactiv (4 ore)(2)(7)(8)

6. HAZARDUL MORAL ȘI SELECȚIA ADVERSĂ. FRAUDA IN ASIGURĂRI

Prelegere şi curs interactiv (4 ore)(1)(2)(6)(7)(12)

7. PROVOCĂRI ALE SISTEMELOR MODERNE DE ASIGURĂRI

Prelegere şi curs interactiv (4 ore) (5)(9)(11)

Bibliografie: Referințe principale:

1. Abring, J., Chiappori, P.A. & Pinquet, J. (2013). Moral hazard and dynamic insurance data, Journal of the European Economic Association, 1, 767-820.

2. Anderson, J.F. & Brown, R.L. (2005). Risk and Insurance, Education and Examination Committe of the Society of Actuaries, 1-16.

3. Coalition Against Insurance Fraud. (2012). Go Figure: Fraud Data, accessed at www.insurancefraud.org/stats.htm.

4. Dorfman, M.S. (2007). Introduction to risk management and insurance, Pearson International Edition. 5. Lungu, N. (2003). Asigurările de viață și modernizare acestora, Editura Sedcom Libris, Iași. 6. Lungu, N.C. (2006). Bazele asigurarilor, Iasi: Sedcom Libris. 7. Negrițoiu, M. (2015). 2015 – Anul reformei în asigurări, Prezentare susținută de către dl Mișu

Negrițoiu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară la Iași, pe 12 noiembrie 2015. 8. Obersteadt, A. et al. (2013). State of the Life Insurance Industry: Implications of Industry Trends,

NAIC (National Association of Insurance Commissioners) & CIPR Study (The Center for Insurance Policy and Research), 46.

9. Schmidt, U. (2012). Insurance demand and prospect theory. Kiel Institute for the World Economy – Kiel Working Paper, 1750, 1-6.

10. Sparrow, M.K. (2008). Fraud in the U.S. Health-Care System: Exposing the Vulnerabilities of Automated Payments Systems. Social Research, 75(4), 1151-1180.

11. Vaughan, J.E. & Vaughan, T.M. (2014). Fundamental of Risk and Insurance, 11nd edition, Wiley. 12. Wilson, J.H. (2009). An Analytical Approach to Detecting Insurance Fraud Using Logistic

Regression," Journal of Finance and Accountancy, 1:11-15. Referințe suplimentare: Vor fi oferite pe perioada derulării cursului prin intermediul platformei Blackboard Learn FEAA.

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii (ore şi referinţe bibliografice)

1.

Evoluții istorice ale asigurărilor din Antichitate și până în contemporaneitate

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz,

1

Page 4: FIŞA DISCIPLINEI - feaa.uaic.ro filede proiecte ce tin de provocarile sistemului nmodern de asigurari (1 credit) e CT1 : Îndeplinirea eficientă și responsabilă a atribuțiilor

exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

2.

Elemente conceptuale specifice asigurărilor

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

3.

Funcțiile asigurărilor în contexul condițiilor contemporane

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

4.

Participanții la sistemele moderne de asigurări

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

5.

Caracteristici ale riscurilor și tipologie Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

6.

Evaluarea și managementul riscurilor Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

7.

Tipuri principale de asigurări Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

8.

Elemente operaționale specifice societăților de asigurări

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

9. Calculele actuariale și alte elemente tehnice specifice asigurărilor

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia,

1

Page 5: FIŞA DISCIPLINEI - feaa.uaic.ro filede proiecte ce tin de provocarile sistemului nmodern de asigurari (1 credit) e CT1 : Îndeplinirea eficientă și responsabilă a atribuțiilor

problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

10.

Primele forme ale asigurărilor de persoane/ Forme și caracteristici ale asigurărilor de persoane

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

11.

Importanța asigurărilor de viață în contextul evoluțiilor demografice contemporane

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

12.

Momente de referință în evoluția asigurărilor de bunuri și aracteristicile specifice asigurărilor generale de bunuri față de asigurările de persoane

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

13.

Elemente conceptuale – hazardul, selecția adversă, frauda în asigurări și măsuri de combatere a acesteia

Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

14.

Reglementări ale pieței asigurărilor Conversaţia euristică, argumentarea, explicaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, argumentarea, studiu de caz, analiză comparativă, studierea bibliografiei.

1

Bibliografie 1. Abring, J., Chiappori, P.A. & Pinquet, J. (2013). Moral hazard and dynamic insurance data, Journal of

the European Economic Association, 1, 767-820. 2. Anderson, J.F. & Brown, R.L. (2005). Risk and Insurance, Education and Examination Committe of the

Society of Actuaries, 1-16. 3. Coalition Against Insurance Fraud. (2012). Go Figure: Fraud Data, accessed at

www.insurancefraud.org/stats.htm. 4. Dorfman, M.S. (2007). Introduction to risk management and insurance, Pearson International Edition. 5. Lungu, N. (2003). Asigurările de viață și modernizare acestora, Editura Sedcom Libris, Iași. 6. Lungu, N.C. (2006). Bazele asigurarilor, Iasi: Sedcom Libris. 7. Negrițoiu, M. (2015). 2015 – Anul reformei în asigurări, Prezentare susținută de către dl Mișu Negrițoiu,

președintele Autorității de Supraveghere Financiară la Iași, pe 12 noiembrie 2015. 8. Obersteadt, A. et al. (2013). State of the Life Insurance Industry: Implications of Industry Trends, NAIC

(National Association of Insurance Commissioners) & CIPR Study (The Center for Insurance Policy and Research), 46.

9. Schmidt, U. (2012). Insurance demand and prospect theory. Kiel Institute for the World Economy – Kiel

Page 6: FIŞA DISCIPLINEI - feaa.uaic.ro filede proiecte ce tin de provocarile sistemului nmodern de asigurari (1 credit) e CT1 : Îndeplinirea eficientă și responsabilă a atribuțiilor

Data completării Titular de curs Titular de sem inar

12.09.2017 Lect. dr. Carmen Toderașcu Lect. dr. Carmen Toderașcu Data avizării în Departament Director de Departament,

Prof.dr. Ovidiu Stoica

Working Paper, 1750, 1-6. 10. Sparrow, M.K. (2008). Fraud in the U.S. Health-Care System: Exposing the Vulnerabilities of

Automated Payments Systems. Social Research, 75(4), 1151-1180. 11. Vaughan, J.E. & Vaughan, T.M. (2014). Fundamental of Risk and Insurance, 11nd edition, Wiley. 12. Wilson, J.H. (2009). An Analytical Approach to Detecting Insurance Fraud Using Logistic Regression,"

Journal of Finance and Accountancy, 1:11-15.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Planul de învăţământ, precum şi continutul disciplinei a fost analizat periodic în discuţii cu reprezentanţi ai sistemului financiar-bancar, mediului de afaceri, autorităţi publice, generate de derularea unor activităţi comune prevăzute în diverse programe de cercetare sau finanţate din fonduri europene (ID 22682, SMIS 1192, PN II 91035, director de programe prof.dr.Mihaela Onofrei. De asemenea, absolvenţii specializării (cuprinşi într-o bază de date a Departementului) sunt rugaţi ca pe lângă datele de contact, să-şi exprime puncte de vedere cu privire la disciplinele necesare în vederea satisfacerii ceriţelor pieţei muncii. Astfel, se urmăreşte armonizarea curriculară pornind de la consultarea angajaţilor şi angajatorilor.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în nota finală (%)

10.4 Curs Examen Testarea (lucrare scrisă) 50%

10.5 Seminar/ Laborator Lucrare pe parcurs, referat întocmit, implicare la activităţile de seminar

Expunerea, testarea. 50%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, rezultată din ponderarea activităţilor de curs şi seminar, calculată după formula 0,50 EVP + 0,50 EX, UNDE: EVP – EVALUARE ACTIVITATE IN CURSUL SEMESTRULUI; EX – EXAMEN.