FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1....

of 53 /53
1 Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative Specializarea Administrație Publică Anul universitar II/2018_2019 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIINȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIINȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICENȚĂ 1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ/LICENŢIAT ÎN ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei DREPT ADMINISTRATIV I 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/3/1 2.3. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Iuliana Riciu 2.4.Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Iuliana Riciu 2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul disciplinei DO 3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 94 3.9 Total ore pe semestru 150 3.10 Număr de credite 6 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia. 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului Seminariile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia 6. Competenţele specifice acumulate Competenţe profesionale C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Embed Size (px)

Transcript of FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1....

Page 1: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

1

Facultatea de Știin țe Juridice, Politice și Administrative Specializarea Administrație Publică Anul universitar II/2018_2019

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei DREPT ADMINISTRATIV I 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/3/1 2.3. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Iuliana Riciu 2.4.Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Iuliana Riciu 2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 94 3.9 Total ore pe semestru 150 3.10 Număr de credite 6 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia. 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Seminariile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 2: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

2

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei - cunoaşterea de către studenţi a instituţiilor şi conceptelor fundamentale ale

Dreptului administrativ; - însuşirea noţiunilor, conceptelor şi instituţiilor specifice Dreptului administrativ. -cunoaşterea sistemului organelor administraţiei publice şi a sarcinilor care revin acestor organe

7.2 Obiectivele specifice - construcţia şi folosirea curentă a uneui ansamblu de metode, tehnici si indicatori pentru caracterizarea mediului juridic; -formarea de abilităţi şi competenţe specifice funcţiei publice - Identificarea şi valorificarea instrumentelor noi de evaluare şi analiză a conjuncturii domeniului juridic interne şi internaţionale; - Investigarea sectorului extern al unui sistem juridic în continuă transformare şi armonizare cu legislaţia din Uniunea Europeană în vederea fundamentării deciziei administrative. - iniţierea de propuneri de lege ferenda în domeniul reglementării relaţiilor din administraţia publică. -cunoaşterea importanţei funcţiei publice şi a trăsăturilor caracteristice ale acesteia - cunoaşterea şi evaluarea principalelor orientări actuale din domeniul managementului funcţiilor publice, pe plan naţional şi european.

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare Observaţii

1. INTRODUCRE ÎN STUDIUL DREPTULUI ADMINISTRATIV - Definirea noţiunilor fundamentale

Clasic. Interacţiunea cu studenţii, ca regulă de predare.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii. Se recomanda să fie citit cursul înaintea predării pentru facilitarea interacţionării în timpul predării.

2. DREPTUL ADMINISTRATIV RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point şi pe acces la resurse multimedia.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

3. IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV

Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

4. NORMELE ŞI RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV -Codificarea dreptului administrativ - Structura normei de drept administrativ - Clasificarea normelor de drept administrativ

- Raporturile juridice de drept adminsitrativ.

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

5.TEORIA GENERALĂ A ORGANIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -Noţiunea de organ al administraţiei publice

- Organele administraţiei publice - Competenţe ale administraţiei publice

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

6. PREŞEDINTELE ROMÂNIEI Rolul Preşedintelui României - Alegerea Preşedintelui României - Mandatul Preşedintelui României

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

Page 3: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

3

- Atribuţiile Preşedintelui României - Actele Preşedintele României - Răspunderea Preşedintelui României 7. GUVERNUL -Evoluţia instituţiei guvernului - Rolul Guvernului. - Structura Guvernului - Investirea Guvernului - Durata mandatului. Încetarea funcţiei de

membru al Guvernului - Încetarea funcţiei de membru al Guvernului -Statutul membrilor Guvernului. Incompatibilităţi

privind funcţia de membru al Guvernului

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

8. ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ DE SPECIALITATE

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

Curs nr.9. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ Seminar 9. Principii de organizare şi

funcţionare a administraţiei publice locale

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

10. CONSILIUL LOCAL -Alegerea şi mandatul Consiliului local - Atribuţiile consiliului local - Actele consiliului local - Dizolvarea consiliului local

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

Curs nr.11. PRIMARUL - Alegerea, mandatul şi atribuţiile primarului - Actele primarului - Raporturile dintre primar şi consiliul local

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

12. CONSILIUL JUDEŢEAN -Răspunderea Consiliului judeţean - Preşedintele Consiliului Judeţean

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

13. INSTITUŢIA PREFECTULUI Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

14. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC. 14. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici

Classic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

Bibliografie OBLIGATORIE: Albu Emanuel, Cristina Banu, Traian Popescu, Bogdan Georgescu – Drept administrativ, Partea a I-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 Constantin Eugen, Drept administrativ I., Ed. Psihomedia, 2012; Drept administrativ : Verginia Vedinas Editura Universul Juridic Ianuarie 2012; Drept administrativ : Ovidiu Podaru Editura Hamangiu Martie 2012; FACULTATIV Ă:

- Drept administrativ : Alexandru-Sorin Ciobanu Editura Universul Juridic Mai 2012; - Dezvoltarea capacitatii administrative : Vasile Tabara Editura C.H. Beck Mai 2012; - Ioan Alexandru, Drept administrativ european, Ed. Universul Juridic, 2010; - Alexandru Ioan- Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008 - Vedinaş Virginia- Drept administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009 - Iona Alexandru , Mihaela Cărăusan, Sorin Bucur , Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2005 (pag 180 – 280 ). - Verginia Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico administrativă, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2002 (pag 237 –394). - Constituţia României, revizuită prin Legea 426/29.10.2003. - Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului României şi a ministerelor - Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

Page 4: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

4

- Legea nr. 188/199 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. INTRODUCRE ÎN STUDIUL

DREPTULUI ADMINISTRATIV - Definirea noţiunilor fundamentale

Clasic. Studenţii fac a-nalize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Se folosesc culegeri de speţe.

2. DREPTUL ADMINISTRATIV RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC

Clasic. Probleme menite să evidenţieze specifici-tatea disciplinei

Idem

3. IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV

Clasic. Studenţii fac a-nalize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Idem

4. NORMELE ŞI RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV -Codificarea dreptului administrativ - Structura normei de drept administrativ - Clasificarea normelor de drept administrativ

- Raporturile juridice de drept adminsitrativ.

Clasic. Activităţi pentru soluţionarea unor speţe practice

Idem

5.TEORIA GENERALĂ A ORGANIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -Noţiunea de organ al administraţiei publice

- Organele administraţiei publice - Competenţe ale administraţiei publice

Clasic. Studenţii fac a-nalize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Idem

6. PREŞEDINTELE ROMÂNIEI Rolul Preşedintelui României - Alegerea Preşedintelui României - Mandatul Preşedintelui României - Atribuţiile Preşedintelui României - Actele Preşedintele României - Răspunderea Preşedintelui României

Clasic. Activităţi pentru soluţionarea unor speţe practice

Idem

7. GUVERNUL -Evoluţia instituţiei guvernului - Rolul Guvernului. - Structura Guvernului - Investirea Guvernului - Durata mandatului. Încetarea funcţiei de

membru al Guvernului - Încetarea funcţiei de membru al Guvernului -Statutul membrilor Guvernului.

Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului

Clasic. Studenţii fac a-nalize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Idem

8. ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ DE SPECIALITATE

Clasic. Probleme menite să evidenţieze specifici-tatea disciplinei.

Idem

9. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ Seminar 9. Principii de organizare şi

funcţionare a administraţiei publice locale

Clasic. Studenţii fac a-nalize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Idem

10. CONSILIUL LOCAL -Alegerea şi mandatul Consiliului local - Atribuţiile consiliului local - Actele consiliului local - Dizolvarea consiliului local

Clasic Activităţi pentru soluţionarea unor speţe practice

Idem

11. PRIMARUL - Alegerea, mandatul şi atribuţiile primarului - Actele primarului - Raporturile dintre primar şi consiliul local

Clasic. Studenţii fac a-nalize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Idem

Page 5: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

5

12. CONSILIUL JUDEŢEAN -Răspunderea Consiliului judeţean - Preşedintele Consiliului Judeţean

Clasic. Activităţi pentru soluţionarea unor speţe practice

Idem

13. INSTITUŢIA PREFECTULUI Clasic. Probleme menite să evidenţieze specifici-tatea disciplinei.

Idem

14. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC. 14. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici

Clasic. Probleme menite să evidenţieze specifici-tatea disciplinei.

Idem

Bibliografie BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Albu Emanuel, Cristina Banu, Traian Popescu, Bogdan Georgescu – Drept administrativ, Partea a I-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 Constantin Eugen, Drept administrativ I., Ed. Psihomedia, 2012; Drept administrativ : Verginia Vedinas Editura Universul Juridic Ianuarie 2012; Drept administrativ : Ovidiu Podaru Editura Hamangiu Martie 2012; BIBLIOGRAFIE FACULTATIV Ă:

- Drept administrativ : Alexandru-Sorin Ciobanu Editura Universul Juridic Mai 2012; - Dezvoltarea capacitatii administrative : Vasile Tabara Editura C.H. Beck Mai 2012; - Ioan Alexandru, Drept administrativ european, Ed. Universul Juridic, 2010; - Alexandru Ioan- Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008 - Vedinaş Virginia- Drept administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009 - Iona Alexandru , Mihaela Cărăusan, Sorin Bucur , Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2005 (pag 180 – 280 ). - Verginia Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico administrativă, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2002 (pag 237 –394). - Constituţia României, revizuită prin Legea 426/29.10.2003. - Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului României şi a ministerelor - Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată - Legea nr. 188/199 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu

reprezentanți ai angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen oral 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 6: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

6

Page 7: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

7

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/3/2 2.3. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Gâf Deac Ioan 2.4.Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Gâf Deac Ioan 2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi note de curs (individual)

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren (individual)

14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii de cunoaștere şi eseuri (individual şi asistat) 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Sală de curs cu infrastructură de telecomunicare audio, video, internet 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Sală de seminar cu infrastructură de telecomunicare audio, video, internet

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 8: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

8

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Însuşirea cunoştinţelor oferite studenţilor într-o manieră ştiinţifică,

sistematică. Înţelegerea şi reţinerea conceptelor de management pentru servicii publice, a noţiunii de organizaţie, importanţa sistemului decizional, a metodelor şi tehnicilor de management, de cunoaştere şi analiză utilizate în teoria şi practica juridica, publica, ce stau la baza înţelegerii proceselor publice reale, a mecanismelor de funcţionare a serviciilor publice in economia de piaţă. Totodată, disciplina Managementul serviciilor publice oferă studenţilor bazele teoretice şi practice privind organizarea, funcţionarea şi conducerea sistemelor publice, juridice, social – economice în condiţiile economiei bazată pe dezvoltarea durabilă.

7.2 Obiectivele specifice Studierea aprofundată a cursului de Managementul serviciilor publice este obligatorie şi imperativ necesară pentru pregătirea în specialitatea management a studenţilor, respectiv aprofundarea cunoştinţelor legate de problematica organizării, funcţionării şi conducerii unei organizaţii publice, a societăţilor comerciale, a procesului decizional din cadrul entităţilor studiate, a managementului resurselor umane, cât şi a managementului bazat pe cunoaştere pentru servicii publice.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii Cursul 1 1. CARACTERIZAREA DOMENIULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1. Rolul serviciilor publice în colectivităţile umane. Definiţii 1.2. Aspecte specifice de cronologie a apariţiei şi manifestării serviciilor

publice de ocupare 1.3. Noţiuni de bază privind serviciile publice, organizarea şi conducerea

acestora 1.4. Tendinţe moderne în definirea serviciilor publice 1.5. Formalizarea unui serviciu public în context managerial modern 1.6. Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice 1.7. Abordări analitice contextuale ale serviciului public 1.8. Sinteza accepţiunilor conceptuale şi practice pentru serviciile publice din

Uniunea Europeană pentru introducerea managementului performant în domeniu

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 2 2. SERVICIILE PUBLICE ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ

2.1. Tipologia serviciilor publice 2.2. Tipologia serviciilor publice moderne 2.3. Clasificarea serviciilor publice 2.4. Serviciile publice de gospodărie comunală 2.5. Prestatorii de servicii publice care se regăsesc în modelul managerial de optimizare a satisfacerii cerinţelor cetăţenilor/ beneficiarilor 2.6. Piaţa serviciilor 2.7. Starea actuală a sectorului serviciilor publice de gospodărie comunală din România

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 3 3. ELEMENTE DE BAZĂ CONCEPTUALE ŞI PRACTICE ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 3.1. Sistemul de servicii publice şi caracteristicile generale ale acestuia în economia naţională

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Page 9: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

9

3.2. Concepte cu care operează managementul serviciilor publice 3.3 Concepte cheie în managementul serviciilor publice 3.4 Sisteme de management din organizaţiile de servicii publice 3.5. Motivaţia în managementul serviciilor publice 3.6. Sistemul de furnizare/prestare a serviciilor publice 3.7. Aspecte de bază privind managementul general aplicat în domeniul serviciilor publice 3.8. Competenţa în derularea serviciilor publice 3.9. Gruparea poziţiilor de conducere din instituţiile publice realizatoare/prestatoare de servicii publice 3.10. Valorile culturii organizaţionale în instituţiile publice

Cursul 4 4. RELAŢII ŞI RAPORTURI ÎNTRE SERVICIILE PUBLICE LOCALE ŞI CELE CENTRALE ÎN ROMÂNIA 4.1 Caracterizări ale serviciilor publice centrale şi locale. Exemplificare cu sistemul de servicii publice din România 4.2. Relaţii între serviciile publice 4.3 Înfiinţarea şi asigurarea funcţionalităţii serviciilor publice 4.4. Funcţiile statului implicat în oferta de servicii publice 4.5 Rolul şi conţinutul sistemului de management al serviciilor publice 4.6 . Persoane care se regăsesc în modelul managerial funcţional pentru servicii publice 4.7. Organizaţiile neguvernamentale şi serviciile publice 4.8. Managementul apropierii administraţiei de cetăţean pentru prestarea de servicii publice convenţional cerute 4.9. Delimitări manageriale pentru serviciile publice 4.10. Raporturi manageriale între finanţele publice şi serviciul public 4.11. Raporturi între administraţia locală şi serviciile publice 4.12. Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru derularea serviciilor publice 4.13 Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor administraţiei publice centrale pentru derularea serviciilor publice 4.14. Sinteza principiilor de organizare şi funcţionare a serviciilor publice.

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 5. 5. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ENTITĂŢILOR PRESTATOARE

DE SERVICII PUBLICE 5.1. Structura organizatorică 5.2. Crearea şi desfiinţarea serviciilor publice 5.3 Principii şi reguli de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 5.4. Organizarea sistemului decizional în instituţiile prestatoare de servicii

publice 5.5. Sistemul decizional aferent instituţiei prestatoare de servicii publice 5.6. Managementul serviciilor publice de gospodărie comunală 5.7. Prezentarea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 6. 6. GESTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE 6.1 Managementul serviciilor publice din perspectivă sistemică 6.2. Abordarea sistemică a întreprinderii prestatoare de servicii publice 6.3. Opţiuni strategice în entităţile producătoare/prestatoare de servicii 6.4. Managementul strategic în instituţiile prestatoare de servicii publice 6.5. Strategia în domeniul serviciilor publice 6.6. Conducerea strategică, baza realizării obiectivelor în instituţia

prestatoare de servicii publice 6.7. Gestionarea serviciilor publice 6.8. Concesionarea serviciilor publice 6.9. Gestionarea productivităţii serviciilor publice 6.10. Gestiunea delegată pentru servicii publice 6.11. Metode şi forme de gestiune a serviciilor publice

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 7. - prelegerea participativă;

2 ore

Page 10: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

10

7. METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT PENTRU SERVICII PUBLICE

7.1. Elemente moderne de management a serviciilor publice 7.2. Metode şi tehnici manageriale în domeniul serviciilor publice 7.3. Managementul performant cu anticiparea viitorului şi formarea

generaţiilor noi 7.4. Managementul strategic al serviciilor în administraţia publică 7.5. Managementul inovativ în instituţiile publice prestatoare de servicii

publice 7.6. Tehnici specifice utilizate în exercitarea funcţiunilor conducerii 7.7. Metode de management pentru serviciile publice 7.8. Optimizarea structurilor organizatorice în entităţile prestatoare de

servicii publice 7.9. Metode şi tehnici folosite în planificarea calităţii serviciilor publice 7.10. Controlul calităţii serviciilor publice 7.11. Conceptul de delegare a autorităţii în managementul serviciilor publice

- dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

Cursul 8. 8. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI SERVICIILOR PUBLICE

OPERAŢIONALIZAREA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIU 8.1. Funcţiile managementului în domeniul serviciilor publice 8.2. Funcţiunile entităţilor prestatoare de servicii publice 8.3. Funcţiuni manageriale în cadrul instituţiei prestatoare de servicii publice 8.4. Realizarea diagnosticului instituţiei prestatoare de servicii publice 8.5. Managementul resurselor umane în entităţile prestatoare de servicii publice 8.6. Recrutarea personalului 8.7. Selecţia şi plasarea personalului 8.8. Motivarea personalului din instituţiile prestatoare de servicii publice 8.9. Rolul managerului ca decident în instituţia prestatoare de servicii publice 8.10. Etica managerială în domeniul serviciilor publice 8.11. Tipuri de manageri pentru instituţii prestatoare de servicii publice 8.12. Stiluri de conducere în instituţia prestatoare de servicii publice. Calităţi manageriale pentru conducerea instituţiei prestatoare de servicii publice. 8.13. Direcţii de perfecţionare a managerilor din instituţii prestatoare de servicii publice. Evaluarea performanţelor personalului instituţiei prestatoare de servicii publice 8.14. Forţa de muncă. Motivaţii şi metode utilizate în instituţia prestatoare de servicii publice. Evaluarea personalului în domeniul serviciilor publice 8.15. Influenţe asupra procesului de evaluarea personalului în entităţile prestatoare de servicii publice 8.16. Managementul stărilor conflictuale în instituţia prestatoare de servicii publice 8.17. Uzanţe de protocol în domeniul prestării serviciilor publice

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 9. 9. EFICIENTIZAREA ŞI CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE 9.1. Finanţarea serviciilor de utilităţi publice 9.2. Costurile calităţii la prestarea serviciilor publice 9.3. Indicatorii de performanţă comparabili în organizaţiile de servicii publice 9.4. Măsurarea performanţelor manageriale în domeniul serviciilor publice 9.5. Conducerea performantă - condiţie de bază pentru eficientizarea activităţilor în instituţiile prestatoare de servicii publice

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 10. 10. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE 10.1 Serviciile de protecţie socială în cadrul noii economii 10.2. Conceptul şi componentele sistemului informaţional din instituţiile prestatoare de servicii publice 10.3. Informaţia economică în activitatea de management 10.4. Metodele de analiză şi reprezentare grafică a circuitelor informaţionale

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Page 11: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

11

10.5. Generarea eficienţei manageriale in serviciile publice Cursul 11. 11. MOTIVATIA ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR PENTRU SERVICII PUBLICE 11.1 Aspecte generale privind motivaţia în entitati pentru servicii publice 11.2. Corelarea teoriilor motivaţionale in serviciile publice 11.3 Satisfacţia în muncă şi performanţa in serviciile publice

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 12. MANAGEMENTUL MODERN AL SERVICIILOR PUBLICE 12.1 Tendinţele în conceperea şi funcţionarea sistemelor informaţionale 12.2. Managementul informatizat în instituţiile prestatoare de servicii publice 12.3. Evaluarea tehnologiei informaţionale în instituţia prestatoare de servicii publice 12.4. Diagrama verticală a fluxului informaţional

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 13. 13. ELEMENTE DE MANAGEMENT STRATEGIC IN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE 13.1. Formularea obiectivelor strategice în instituţiile prestatoare de servicii publice 13.2. Strategii şi politici de dezvoltare a instituţiilor prestatoare de servicii publice 13.3. Managementul global 13.4. Complexitatea managerială în condiţiile noilor tehnologii informaţionale

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Cursul 14. 14. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE (E-BC) 14.1. Transformările serviciilor publice convenţionale 14.2. Decizia în condiţiile serviciilor publice din societatea informaţională 14.3. Decizia în condiţiile serviciilor publice din societatea bazată pe cunoaştere 14.4. Decizia privind serviciile publice în societatea cunoaşterii şi evoluţia spre economia bazată pe cunoaştere 14.5. Aspecte concluzive de etapă privind formarea şi funcţionarea E-BC

- prelegerea participativă; - dezbaterea; - expunerea; - problematizarea

2 ore

Bibliografie obligatorie: 1. Ioan I.Gâf-Deac, Managementul serviciilor publice, Editura Infomin, Deva, 2010 2. Ioan I.Gâf-Deac, Îndrumar pentru management public şi servicii publice, Editura Infomin, Deva, 2010 3. Ioan I.Gâf-Deac, Management public. Practici manageriale pentru personalul din firme şi instituţii , Editura Infomin, Deva, 2010 Bibliografie facultativa: 4. Ioan I.Gâf-Deac, Ştiinţa administraţiei şi management public modern, Editura Infomin, Deva, 2010, 5. Ioan I.Gâf-Deac, Îndrumar pentru ştiinţa administraţiei, Editura Infomin, Deva, 2010, 6. Ioan I.Gâf-Deac, Informatizarea sistemului administraţiei publice. Dicţionar pentru jurişti şi funcţionari publici, Editura Infomin, Deva, 2010 7. Ioan I.Gâf-Deac, Noua Economie între cunoaştere şi risc, Editura Infomin, Deva, 2010 8. Ioan I.Gâf-Deac, Bazele juridice şi economice ale sistemelor de resurse în noua economie, Editura Infomin, Deva, 2007 9. Ioan I.Gâf-Deac, Noile orizonturi juridice şi globalizarea, Editura Infomin, Deva, 2002 10. Ioan I.Gâf-Deac, Note de curs sinteză Managementul serviciilor publice în Biblioteca Virtuală a Facultăţii de Drept si Administratie Publica Bucuresti (www.spiruharet.ro), Anul universitar 2011-2012. 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Bazele teoretice ale sistemului de conducere a serviciilor publice.

- exerciţii, discuţii, dezbateri, aplicaţii,

lucru în grup organizat

2 ore

2. Funcţiile (atributele) sistemelor de conducere a serviciilor publice

- exerciţii, discuţii, dezbateri, aplicaţii,

lucru în grup organizat

2 ore

Page 12: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

12

3. Raţionalizarea deciziilor in serviciile publice

- exerciţii, discuţii, dezbateri, aplicaţii,

lucru în grup organizat

2 ore

4. Tehnici analitice de management a serviciilor publice

- exerciţii, discuţii, dezbateri, aplicaţii,

lucru în grup organizat

2 ore

5. Metode moderne de management a serviciilor publice

- exerciţii, discuţii, dezbateri, aplicaţii,

lucru în grup organizat

2 ore

6. Rolul reţelelor în abordarea globală a procesului decizional al serviciilor publice

- exerciţii, discuţii, dezbateri, aplicaţii,

lucru în grup organizat

2 ore

7. Management – Sistem de soluţionare a problemelor serviciilor publice

- exerciţii, discuţii, dezbateri, aplicaţii,

lucru în grup organizat

2 ore

Bibliografie obligatorie: 1. Ioan I.Gâf-Deac, Managementul serviciilor publice, Editura Infomin, Deva, 2010 2. Ioan I.Gâf-Deac, Îndrumar pentru management public şi servicii publice, Editura Infomin, Deva, 2010 3. Ioan I.Gâf-Deac, Management public. Practici manageriale pentru personalul din firme şi instituţii , Editura Infomin, Deva, 2010 Bibliografie facultativa: 4. Ioan I.Gâf-Deac, Ştiinţa administraţiei şi management public modern, Editura Infomin, Deva, 2010, 5. Ioan I.Gâf-Deac, Îndrumar pentru ştiinţa administraţiei, Editura Infomin, Deva, 2010, 6. Ioan I.Gâf-Deac, Informatizarea sistemului administraţiei publice. Dicţionar pentru jurişti şi funcţionari publici, Editura Infomin, Deva, 2010 7. Ioan I.Gâf-Deac, Noua Economie între cunoaştere şi risc, Editura Infomin, Deva, 2010 8. Ioan I.Gâf-Deac, Bazele juridice şi economice ale sistemelor de resurse în noua economie, Editura Infomin, Deva, 2007 9. Ioan I.Gâf-Deac, Noile orizonturi juridice şi globalizarea, Editura Infomin, Deva, 2002 10. Ioan I.Gâf-Deac, Note de curs sinteză Managementul serviciilor publice în Biblioteca Virtuală a Facultăţii de Drept si Administratie Publica Bucuresti (www.spiruharet.ro), Anul universitar 2011-2012.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu

reprezentanți ai angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 13: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

13

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei FINANTE PUBLICE 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/3/3 2.3.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Antonio Silviu Mutulescu 2.4.Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Antonio Silviu Mutulescu 2.5. Anul de studiu II 2.6Semestrul

3 2.7 Tipul de evaluare E 2.8Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu laptop, videoproiector

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 14: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

14

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea unei atitudini pozitive faţă de finanţele publice, dezvoltarea spiritului de analiză şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi fluxurilor financiare din economie precum şi a interdependenţei dintre acestea şi fenomenele şi procesele economice reale; dezvoltarea conştiinţei juridice, economice şi a conştiinţei civice; Stimularea pregătirii teoretice continue.

7.2 Obiectivele specifice Formarea unui spirit de orientare in aprecierea realista a fenomenelor, proceselor si operațiunilor financiare ce constituie conținutul finanțelor publice, a raporturilor dintre finanțele publice si private, precum si a capacității de a soluționa problemele practice in activitatea profesionala.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Noțiuni introductive in materie; probleme teoretice ale finanțelor publice

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

2. Funcțiile, structura si rolul finanțelor publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

3. Sistemul financiar; Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

4. Sistemul bugetar; Principii bugetare; Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

5. Procesul bugetar; Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

6. Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul fondurilor speciale

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power–point, discuție dirijată

7. Bugetele locale

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

8. Finanțarea instituțiilor publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

9. Creditul public

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

10. Bugetul comunitar Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

Page 15: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

15

11. Răspunderea juridică în domeniul economico – bugetar

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

12. Organisme ale statului implicate in activitatea financiara;

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

13. Controlul financiar si frauda fiscala;

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

14.Organele de control financiar;

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

Bibliografie obligatorie: • Ioan Condor, Antonio Silviu Mutulescu, Dreptul finantelor publice, EdituraFundaţiei “România de Mâine”,

Bucuresti, 2012. • Legea finantelor publice nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare; • Radu Stancu, Drept fiscal şicontencios fiscal, EdituraFundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2010 • Radu Stancu, Ioan Condor, Costel Drãguţ, Roxana Drumea, Diana Calciu, Dreptul finanţelor publice, EdituraFundaţiei

“România de Mâine”, Bucureşti, 2008 • Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2007;

Bibliografie facultativ ă: • Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român în Sinteze pentru anul II învăţământ la distanţă Facultatea de Drept,

EdituraFundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003; • Radu Stancu, Ioan Condor Dreptfinanciarşi fiscal român, EdituraFundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2002; • Dreptfinanciar, bugetarşi fiscal, vol. I – colectiv sub coordonarea prof. univ.Ioan Condor, Editura S.C. “Condor

Cosulting&Taxation” S.R.L., Bucureşti, 2002; • A.S. Mutulescu, Curs in tehnologia IFR, Editura Fundatiei Romania De Maine, Bucuresti, 2015

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Relaţiile financiare. Noţiunea de finanţe publice, obiectul şi funcţiile finanţelor publice

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

2. Sistemul financiar, elementele sistemului financiar

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

3. Dreptul bugetar şi principiile acestuia, competenţele de aprobare a bugetelor publice anuale

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

4. Elaborarea, aprobarea, executia si incheiereaexecutiei bugetului de stat,bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

5. Administrarea datoriei publice guvernamentale

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

6. Conţinutul bugetului. Structură

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

7. Rolul răspunderii juridice în domeiul economico – bugetar.

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

Page 16: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

16

Bibliografie obligatorie: • Ioan Condor, Antonio Silviu Mutulescu, Dreptul finantelor publice, EdituraFundaţiei “România de Mâine”,

Bucuresti, 2012. • Legea finantelor publice 500/2002 • Radu Stancu, Drept fiscal şicontencios fiscal, EdituraFundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2010 • Radu Stancu, Ioan Condor, Costel Drãguţ, Roxana Drumea, Diana Calciu, Dreptul finanţelor publice, EdituraFundaţiei

“România de Mâine”, Bucureşti, 2008 • Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal, EdituraFundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2007;

Bibliografie facultativ ă: • Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român în Sinteze pentru anul II învăţământ la distanţă Facultatea de Drept,

EdituraFundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003; • Radu Stancu, Ioan Condor Dreptfinanciarşi fiscal român, EdituraFundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2002; • Drept financiar, bugetar şi fiscal, vol. I – colectiv sub coordonarea prof. univ.Ioan Condor, Editura S.C. “Condor

Cosulting&Taxation” S.R.L., Bucureşti, 2002; • A.S. Mutulescu, Curs in tehnologia IFR, Editura Fundatiei Romania De Maine, Bucuresti, 2015

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți

ai angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 17: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

17

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET

1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/3/4 2.3.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Antonio Silviu Mutulescu 2.4.Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Antonio Silviu Mutulescu 2.5. Anul de studiu II 2.6Semestrul

3 2.7 Tipul de evaluare E 2.8Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu laptop, videoproiector

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 18: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

18

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Formarea unei atitudini pozitive faţă de sistemul financiar- fiscal, dezvoltarea spiritului de analiză şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi fluxurilor financiare din economie precum şi a interdependenţei dintre acestea şi fenomenele şi procesele economice reale; dezvoltarea conştiinţei juridice, economice şi a conştiinţei civice; Stimularea pregătirii teoretice continue.

7.2 Obiectivele specifice Formarea unui spirit de orientare în aprecierea realistă a fenomenelor, proceselor şi operaţiunilor financiare ce constituie conţinutul materiei financiar fiscale, a raporturilor dintre stat si contribuabil, precum şi a capacităţii de a soluţiona problemele practice de ordin fiscal în activitatea profesională.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Introducere in dreptul financiar fiscal

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

2. Mecanismul financiar si politica financiar - fiscala

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

3. Teoria generala a impozitelor, taxelor si alegislatiei financiar fiscala; Raportul juridic fiscal

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

4. Impozitul pe profit Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

5. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

6. Impozitul pe venit

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

7. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

8. Impozitul pe dreprezentante Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

9. Taxa pe valoarea adaugata Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

10. Accizele Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

11. Impozitele si taxele locale

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

12. Impozitul pe constructii

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

Page 19: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

19

13. Contributii sociale obligatorii

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

14. Contraventii si sanctiuni; Infractiuni Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

Bibliografie obligatorie: • Ioan Condor, Antonio Silviu Mutulescu, Drept financiar fiscal, EdituraFundaţiei “România de

Mâine”, Bucuresti, 2012. • Mutulescu, Curs in tehnologia IFR, Editura Fundatiei Romania De Maine, Bucuresti, 2015 • Codul fiscal si codul de procedura fiscala.

Bibliografie facultativ ă: • Radu Stancu, Ioan Condor, Costel Drãguţ, Roxana Drumea, Diana Calciu, Dreptul finanţelor publice,

Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2008 • Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2007; • Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român în Sinteze pentru anul II învăţământ la distanţă

Facultatea de Drept, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003; • Radu Stancu, Ioan Condor Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei “România de Mâine”,

Bucureşti, 2002; • Drept financiar, bugetar şi fiscal, vol. I – colectiv sub coordonarea prof. univ. Ioan Condor, Editura

S.C. “Condor Cosulting&Taxation” S.R.L., Bucureşti, 2002; • Monica Amalia Ratiu, Drept financiar public. Drept bugetar, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2013

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Sistemul fiscal si politica fiscala

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

2. Principii, particularitati; Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

3. Impozitul pe veniturile obtinute din romania de nerezidenti

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe profit. Functii, subiectii, cota de impunere

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

5. Subiectii si obiectul impunerii. Sfera de aplicare a t.v.a.

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

6. Taxe si impozite locale

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

7. Contraventii, Sanctiuni si Infractiuni

Dialog, prezentare power –point, discutie dirijată, brainstorming, teamwork.

Bibliografie obligatorie: • Ioan Condor, Antonio Silviu Mutulescu, Dreptfinanciar fiscal, EdituraFundaţiei “România de

Mâine”, Bucuresti, 2012. • Mutulescu, Curs in tehnologia IFR, Editura Fundatiei Romania De Maine, Bucuresti, 2015 • Codul fiscal si codul de procedura fiscala.

Bibliografie facultativ ă: • Radu Stancu, Ioan Condor, Costel Drãguţ, Roxana Drumea, Diana Calciu, Dreptul finanţelor publice,

Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2008 • Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2007; • Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român în Sinteze pentru anul II învăţământ la distanţă

Facultatea de Drept, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003; • Radu Stancu, Ioan Condor Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei “România de Mâine”,

Bucureşti, 2002; • Monica Amalia Ratiu, Drept financiar public. Drept bugetar, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2013

Page 20: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

20

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;

• Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;

• În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator

Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 21: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

21

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZ Ă ÎN ADMINISTRA ŢIA PUBLIC Ă III 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/3/6 2.3.Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Adina Rădulescu 2.4.Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Adina Rădulescu 2.5. Anul de studiu II 2.6

Semestrul 3 2.7 Tipul de evaluare Cv 2.8Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 2.1 curs 2.1 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 Tutoriat 2 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 22 3.9 Total ore pe semestru 50 3.10 Număr de credite 2 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • Nu este cazul 4.2 de competenţe • Nu este cazul 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Nu este cazul 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Seminarul se desfășoară într-o sală de clasă în care se pot folosi laptopul și videoproiectorul.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 22: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

22

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • să traducă în/din limba engleză texte cu conţinut juridic şi administrativ

de specialitate; • să folosească în mod activ vocabularul limbii engleze specific

administrației publice în tipuri diferite de discurs oral şi scris; • să aplice corect regulile de gramatică ale limbii engleze atât în

exprimarea orală cât şi în scris; • să se exprime corect şi fluent în limba engleză, aducând argumente

justificate legal, în diferite contexte de comunicare. 7.2 Obiectivele specifice • să se exprime corect și fluent în limba engleză, în contexte variate de

comunicare, specifice domeniilor juridic și administrativ; • să aplice practic cunoștințele însușite de gramatica limbii engleze, de

lexicologie și teoria comunicării prin exerciții practice pe marginea unor texte relevante de specialitate (din manualul de specialitate);

• utilizarea cunoștințelor IT necesare pentru traducerea, redactarea, editarea și corectarea electronică a unor texte de specialitate în limba engleză.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Business Management and Public Administration 1. 1. Comprehension check and legal vocabulary. 1.2. The Conditional Clauses – types, contexts of use, exercises and translations.

Prelegerea, exemplificarea, conversația euristică, discuția și dezbaterea, brainstormingul, problematizarea.

4 ore

2. Professions in the Civil Service in the USA 2.1. Comprehension check and legal vocabulary. 2.2. The Conditional Clauses – types, contexts of use, exercises and translations.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare Exerciţii gramaticale şi traduceri de texte.

2 ore

3. Staffing and Training the Agencies 3.1 Comprehension check and legal vocabulary. 3.2 Phrasal Verbs – formation, exercises and translations.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare. Exerciţii gramaticale şi traduceri de texte.

4 ore

4. Comparative Administrative Law 4.1 Comprehension check and legal vocabulary. 4.2 Phrasal Verbs – formation, exercises and translations.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare. Exerciţii gramaticale şi traduceri de texte.

2 ore

5. Administrative Policy-Making 5.1 Comprehension check and legal vocabulary. 5.2 Legal Idioms – formation, exercises and translations.

Brainstorming, discuţie dirijată, roll-play-uri între grupuri de studenţi, recapitulare mid-term

2 ore

6. Mid-term test (grammar and vocabulary) - Blackboard Platform

Evaluare semestrială pe Platforma Blackboard.

2 ore

7. Leadership 7.1 Comprehension check and legal vocabulary. 7.2 Legal Idioms – formation, exercises and translations.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare, exerciţii

2 ore

8. Reading Online News on Police Officers 8.1 Comprehension check and legal vocabulary. 8.2 Revision exercises.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare, exerciţii

2 ore

Page 23: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

23

9. Extra reading – cases. 9.1 Conversational patterns – focus on speaking 9.2 Expressing purpose, adding more points to a topic, expressing general opinion.

Discuţie dirijată, teamwork, role play, dialog, exemplificare, exerciţii de comunicare orală.

4 ore

10. Extra reading – cases. 10.1 Conversational patterns – focus on speaking – expressing cause and effect, summarizing a point.

Discuţie dirijată, teamwork, role play, dialog, exemplificare, exerciţii de comunicare orală.

4 ore

TOTAL ORE 28 Bibliografie obligatorie:

1. Munteanu, Ana, Rădulescu, Adina, Botezat, Onorina, Ştefănescu, Eugenia, Professional English. Public Administration and Law Enforcement, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2014.

2. Rădulescu, Adina, A Practical English Handbook for Law Students, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.

3. Botezat, Onorina. 2011. Dicţionar juridic Român-Englez/ Englez-Român, Ediţia a 2-a, Bucureşti: Editura C.H. Beck.

Bibliografie facultativ ă: 1. Bignami, Francis. 2012. Comparative Administrative Law, Mauro Bussani and Ugo Mattei eds., The Cambridge

Companion to Comparative Law, pp. 145-170. 2. Brieger, N., Test Your Professional English: Law, Longman, 2003. 3. Chartrand, Marcella, Millar, Catherine, Wiltshire, Edward, English for Contract and Company Law, Thomson,

Sweet &Maxwell, London, 2003. 4. Gillian D. Brown, Sally Rice: Professional English in Use – Law, Cambridge University Press, 2007. 5. Haigh, Rupert. 2009. Legal English, Second edition New York: Routledge-Cavendish.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu

reprezentanți ai angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – colocviu 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 24: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

24

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZA ÎN ADMINISTRA ŢIA PUBLIC Ă III 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/3/6 2.3. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Dan Sterian 2.4.Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Dan Sterian 2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare Cv 2.8.Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2

curs 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs

3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 Tutoriat 2 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 22 3.9 Total ore pe semestru 50 3.10 Număr de credite 2 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • Nu este cazul 4.2 de competenţe • Nu este cazul 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Nu este cazul 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Seminarul se desfășoară într-o sală de clasă în care se pot folosi laptopul și videoproiectorul.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 25: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

25

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • să folosească în mod activ vocabularul juridic/administrativ în limba

franceză în tipuri diferite de discurs juridic oral şi scris; • să aplice corect regulile de gramatică ale limbii franceze atât în

exprimarea orală cât şi în scris; să se exprime corect şi fluent în limba franceză, aplicând terminologia juridică/administrativa de specialitate în diferite contexte de comunicare.

7.2 Obiectivele specifice - abordarea temelor specifice cadrului juridic necesar studenţilor în îmbunătăţirea tuturor competenţelor lingvistice asociate însuşirii şi folosirii limbajului juridic – traduceri, comentarii pe marginea unui text, redactare de texte juridice/administrative, discurs oral, etc.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii Tema 1. La cour – historique - La Convention européenne des droits de l’homme de 1950 - Évolution ultérieure - Organisation de la Cour - La Cour européenne des droits de l’homme

Conversaţie/discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, exerciţii, traducere.

4 ore

Tema 2. Les juridictions européennes - La Cour de justice des Communautés européennes; Le Tribunal de Première Instance (TPI); Le Tribunal de la Fonction Publique (TFP) - Les procédures - Les types de voies de recours devant la Cour de justice des Communautés européennes

Conversaţie/discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, exerciţii, traducere.

4 ore

Tema 3. Un arrêt de la Cour de Justice européenne

Conversaţie/discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, exerciţii, traducere.

4 ore

Tema 4. Le droit administratif en France - Genèse et évolution du droit administratif français - Les sources du droit administratif français - L’administration centrale française - L’administration locale française

Conversaţie/discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, exerciţii, traducere.

4 ore

Tema 5. Les élections en France - Article 3 de la Constitution - Élection du Président de la République - Élection des 577 députés (ou «élections législatives») (2 ore) - Élection des 346 sénateurs (ou «élections sénatoriales») - Élection des 78 députés français au Parlement européen (ou «élections européennes») - Élections régionales

Conversaţie/discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, exerciţii, traducere.

4 ore

Tema 6. Le droit du travail en France - En guise de définition: le contrat de travail; les types du contrat de travail - Les droits et les devoirs du salarié et de l’employeur

Conversaţie/discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, exerciţii, traducere.

4 ore

Page 26: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

26

- L’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) - Les conflits sociaux et la représentation du personnel - La rupture du contrat de travail - Le harcèlement Tema 7. Révision finale Pour introduire une requête Pour adresser une lettre à la Cour Modèles de lettres: lettre de licenciement; lettre d’engagement Modèle d’annonce de recrutement Curriculum vitae – modèle européen Modèle de contrat de travail

Conversaţie/discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, exerciţii, traducere.

4 ore

Bibliografie obligatorie 1. Ceban, T. (coord.) et alii, Discours juridique, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 2. Ceban, T. (coord.) et alii, Discours diplomatique, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 3. Cristea, T., Bondrea, E., Eléments de grammaire française, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002 4. Dournon, Jean-Yves, La correspondance pratique, Le livre de poche, 1987, 1997 5. Dournon, Jean-Yves, La correspondance pratique, Le livre de poche, 1987, 1997 Bibliografie facultativa 1. Penfornis J.-L., (sous la direction de Michel Danilo), Le français du droit, CLE International, 2005 2. Soignet, M., Le français juridique. Droit – Administration – Affaires, Hachette, Paris, 2006

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu

reprezentanți ai angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – colocviu 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă

• Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 27: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

27

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET

1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei DREPT ADMINISTRATIV II 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/4/8 2.3.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Iuliana Riciu 2.4.Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Iuliana Riciu 2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 94 3.9 Total ore pe semestru 150 3.10 Număr de credite 6 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • 4.2 de competenţe • 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • videoproiector; legislaţie 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• videoproiector, legislaţie

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Page 28: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

28

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea reglementărilor legale in domeniul dreptului administrativ 7.2 Obiectivele specifice - Prezentarea simplă, simplificată şi sistematizată a instituţiilor juridice

fundamentale care sunt studiate, de regulă, la disciplina Drept administrativ în facultăţile de Drept din universităţile din România. - Însuşirea , de către studenţii aflaţi în anul doi de studii, a cunoştinţelor şi informaţiilor de bază privind funcţionarea autorităţilor şi organelor administraţiei publice centrale şi locale, principalele forme de activitate a acestora, actele administrative şi contractele administrative, formele de control a activităţii administrative, controlul de legalitate exercitat de instanţele judecătoreşti, funcţionarii publici, răspunderea administrativă a autorităţilor şi funcţionarilor publici, etc.

- Familiarizarea studenţilor aflaţi în anul doi de studii cu legislaţia specifică domeniului administraţiei publice, precum şi cu terminologia jurică de specialitate, în scopul coştientizării faptului că limbajul juridic, deşi adesea este identic cu limbajul cotidian şi mass media, are un conţinut propriu, specific, tehnic, în măsură să fie corect receptat şi folosit numai printr-o abordare ştiinţifică şi în urma unui studiu temeinic. - Dobândirea, de către studenţi, a unor competenţe generale şi specifice acestei discipline de studiu, constând în capacitatea de analiză şi interpretare a unor cazuri şi speţe din practica administrativă şi judecătorească având ca obiect litigii privind controlul de legalitate al actelor administrative, răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici, răspunderea contravenţională, etc.

-Antrenarea celor mai interesaţi dintre studenţi în participarea la activităţi cu caracter ştiinţific de elaborare a unor materiale şi participarea la sesiunile da comunicări ştiinţifice ale cadrealor didactice şi studenţilor facultăţii. -Cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea jurisprudenţei, în special a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale, Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Activitatea administraţiei publice

– 2 ore Prelegere, discurs, dialog

2. Actul administrativ (I)– 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

3. Actul administrativ (II)– 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

4. Actul administrativ (III)– 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

5. Controlul activităţii organelor administraţiei publice. Contenciosul administrativ (I) – 2 ore

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

6. Contenciosul administrativ (II) – 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

7. Contenciosul administrativ (III) – 2 ore Prelegere, discurs, dialog 8. Contenciosul administrativ (IV)– 2 ore Prelegere, discurs, dialog 9. Contractele administrative– 2 ore

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

10. Domeniul public – 2 ore

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

11. Serviciile publice – 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

12. Răspunderea în dreptul administrativ (I) – 2 ore

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

13. Răspunderea în dreptul administrativ (II) – 2 ore

Prelegere, discurs, dialog

14. Răspunderea în dreptul administrativ (III)– 2 ore

Prelegere, discurs, dialog

Bibliografie obligatorie:

Page 29: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

29

Rîciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ, Editura Hamangiu, București, 2009 Rîciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ. Aspecte teoretice și repere jurisprudențiale, Editura Hamangiu,

București, 2012 Albu Emanuel, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Partea II, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 *** Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Constituția României revizuită Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Bibliografie facultativa: Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. I, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 Apostol Tofan Dana, Instituţii administrative europene, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006 Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. II, ed. a 4-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 Iorgovan Antonie, Vişan Liliana, Ciobanu Sorin Alexandru, Pasăre Diana Iuliana, Legea contenciosului administrativ

(Legea nr. 554/2004), cu modificările şi completările la zi. Comentariu şi jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008

Ciobanu Alexandru Sorin, Coman-Kund Florin, Drept administrativ. Partea a II-a, ed. a 3-a revăzută, actualizată şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Forme de activitate ale administraţiei publice - Introducere în activitatea executiv-administrativă - Noţiunea de activitate executiv-administrativă - Formele concrete ale activităţii executiv-administrative - Decizia administrativă - Noţiunea deciziei administrative - Procesul decizional în activitatea organelor administraţiei publice

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

2. Actul administrativ. Noţiune, trăsături, clasificare

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

3. Actul administrativ. Condiţii de valabilitate, procedura de adoptare. Efectele juridice

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

4. Actul administrativ. Suspendarea, revocarea, anularea şi inexistenţa actelor administrative

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

5. Controlul activităţii organelor administraţiei publice. Contenciosul administrativ. Noţiune, fundamente legale şi constituţionale. Trăsături

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

6. Contenciosul administrativ în reglementarea Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile acţiunii directe

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

7. Procedura contenciosului administrativ în reglementarea Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Judecata în fond

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

8. Procedura contenciosului administrativ în reglementarea Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Căile de atac. Excepţia de nelegalitate

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

9. Contractele administrative dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

10. Domeniul public. Noţiune. Clasificare. Regim juridic

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

11. Serviciile publice dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

Page 30: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

30

12. Răspunderea în dreptul administrativ. Noţiune, forme.

Răspunderea administrativ – disciplinară

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

13. Răspunderea administrativ – contraventionala - Definirea contravenţiei - Subiectele răspunderii contravenţionale - Sancţiuni contravenţionale. - Cauze care înlătură răspunderea

administrativ – contravenţională - Procedura contravenţională - Căile de atac - Executarea sancţiunilor contravenţionale

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

14. Răspunderea administrativ – patrimonială - Noţiune - Forme - Dispoziţii legale şi constituţionale

incidente - Acţiunile în angajarea răspunderii

administrativ – patrimoniale

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu

individual, lucru în echipă

Bibliografie obligatorie: Rîciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ, Editura Hamangiu, București, 2009 Rîciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ. Aspecte teoretice și repere jurisprudențiale, Editura Hamangiu,

București, 2012 Albu Emanuel, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Partea II, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 *** Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Constituția României revizuită Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Bibliografie facultativa: Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. I, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. II, ed. a 4-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 Iorgovan Antonie, Vişan Liliana, Ciobanu Sorin Alexandru, Pasăre Diana Iuliana, Legea contenciosului administrativ

(Legea nr. 554/2004), cu modificările şi completările la zi. Comentariu şi jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008

Ciobanu Alexandru Sorin, Coman-Kund Florin, Drept administrativ. Partea a II-a, ed. a 3-a revăzută, actualizată şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu

reprezentanți ai angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen oral 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 31: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

31

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2 .Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei ACTE DE STARE CIVIL Ă ŞI ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/4/9 2.3. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Adrian I. Pricopi 2.4.Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Adrian I. Pricopi 2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul

4 2.7. Tipul de

evaluare E 2.8. Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 9 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 83 3.9 Total ore pe semestru 125 3.10 Număr de credite 5 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 32: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

32

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 1 Obiectivul general al disciplinei Formarea de specialişti în domeniu prin cunoaşterea principiilor

fundamentale, a normelor şi instrumentelor juridice si administrative care influenţează evoluţia si sensul acesteia in domeniul actelor de stare civilă si dreptului familiei.

7.2 Obiectivele specifice 1- caracterizeze condiţiile logodnei 2 - definească Dreptul familiei; 3 - explice conceptul de căsătorie; 4 - precizeze condiţiile de fond ale căsătoriei; 5 - identifice condiţiile de formă ale căsătoriei; 6 - explice efectele căsătoriei; 7 - caracterizeze desfacerea căsătoriei; 8 - definească rudenia; 9 - explice filiaţia naturală;

10 - caracterizeze adopţia; 11- explice condiţiile obligaţiei legale de întreţinere; 12 - descrie ocrotirea părintească; 13- acte de stare civilă I; 14 - acte de stare civilă II.

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare Observaţii

1.Dreptul familiei - ramură a dreptului privat

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

2. Logodna

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

3.Căsătoria – încheiere

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

4. Căsătoria – efecte

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

5. Căsătoria – încetare

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

6. Rudenia - noţiune, clasificări Prelegeri, expuneri planşe Power-point

7. Filiaţia naturală Prelegeri, expuneri planşe Power-point

8. Adopţia

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

9. Situaţia legală a copilului

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

10. Obligaţia legală de întreţinere

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

11. Ocrotirea minorului

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

12, Răspunderea părintească

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

13. Tutela şi curatela minorului minorului

Prelegeri, expuneri planşe Power-point

14. Acte de stare civilă (1,2) Prelegeri, expuneri planşe Power-point

Page 33: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

33

Bibliografie obligatorie : 1. Adrian Pricopi, Dreptul Familiei, Editura Fundaţia „România de Mâine”, Bucureşti 2008 2. Adrian Pricopi, Ciprian Pricopi, Dreptul Familiei – curs în tehnologie IFR, Editura Fundaţia „România de Mâine”, Bucureşti 2014 3. Adrian Pricopi, Dreptul Familiei, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 2004 4. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil al României; 5.Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil, O.U.G.nr. 79/2011 Bibliografie facultativ ă: 1. Pricopi Adrian, Dreptul Familiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006 2. Marieta Avram, Drept Civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013 3 Emese Florin, Regimuri matrimoniale Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 201 4. Ion Filipescu, Dreptul Familiei, Ed. Beck, Bucureşti, 2007 5. Adrian Pricopi, Ciprian Pricopi, Căsătoria în Dreptul Român Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 2004; 6. Adrian Pricopi, Bianca Pricopi, Rudenia în Dreptul Român, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 2004 7. Paraschiv Peţu şi colectiv, Starea civilă mijloc de identificare a persoanei fizice, Ed. Detectiv, Bucureşti 2006; 8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 1.Dreptul familiei - ramură a dreptului privat Dezbateri studii de caz 2.Logodna Dezbateri studii de caz 3.Căsătoria – încheiere Dezbateri studii de caz

4.Căsătoria – efecte Dezbateri studii de caz 5.Căsătoria – încetare Dezbateri studii de caz 6. Rudenia - noţiune, clasificări Dezbateri studii de caz 7. Filiaţia naturală Dezbateri studii de caz 8.Adopţia Dezbateri studii de caz 9.Situaţia legală a copilului Dezbateri studii de caz 10.Obligaţia legală de întreţinere Dezbateri studii de caz

11. Ocrotirea minorului Dezbateri studii de caz

12, Răspunderea părintească Dezbateri studii de caz 13 Tutela minorului Dezbateri studii de caz 14. Curatela minorului Dezbateri studii de caz Bibliografie obligatorie : 1. Adrian Pricopi, Dreptul Familiei, Editura Fundaţia „România de Mâine”, Bucureşti 2008 2. Adrian Pricopi, Ciprian Pricopi, Dreptul Familiei – curs în tehnologie IFR, Editura Fundaţia „România de Mâine”, Bucureşti 2014 3. Adrian Pricopi, Dreptul Familiei, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 2004 4. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil al României; 5.Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil, O.U.G.nr. 79/2011 Bibliografie facultativ ă: 1. Pricopi Adrian, Dreptul Familiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006 2. Marieta Avram, Drept Civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013 3 Emese Florin, Regimuri matrimoniale Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 201 4. Ion Filipescu, Dreptul Familiei, Ed. Beck, Bucureşti, 2007 5. Adrian Pricopi, Ciprian Pricopi, Căsătoria în Dreptul Român Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 2004; 6. Adrian Pricopi, Bianca Pricopi, Rudenia în Dreptul Român, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 2004

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;

• Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;

• În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

Page 34: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

34

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 35: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

35

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei RELAŢII PUBLICE 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/4/10 2.3.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Viorel Miulescu 2.4.Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Viorel Miulescu 2.5. Anul de studiu II 2.6 Semestrul 3 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 9 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 83 3.9 Total ore pe semestru 125 3.10 Număr de credite 5 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • 4.2 de competenţe 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Nu este cazul 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Nu este cazul

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 36: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

36

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Înţelegerea specificului relaţiilor publice cu domeniul teoretic şi practic • Prezentarea noţiunilor şi aspectelor fundamentale în domeniul comunicării publice

7.2 Obiectivele specifice • Definirea conceptelor, teoriilor şi paradigmelor utilizate în relaţiile publice • Cunoaşterea domeniilor şi etapelor procesului de relaţii publice • Analiza principalelor tehnici şi modalităţi de comunicare în cadrul relaţiilor publice • Prezentarea particularităţilor principale ale relaţiilor cu diferite tipuri de mijloace de comunicare în masă. • Elaborarea unor strategii de perfecţionare a comunicării în domeniu • Valorificarea teoriei şi practicii europene în domeniul relaţiilor publice din administraţia publică

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Ce sunt „relaţiile publice” Prelegere, discurs, dialog,

prezentare PowerPoint

2. Evoluţia relaţiilor publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint, discuţie dirijată

3. Relaţiile publice şi „noua societate” Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

4. Specialistul în relaţii publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

5. Comunicarea ca proces, elemente Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

6. Spaţiul public şi mass-media Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

7. Imaginea – obiect de patrimoniu Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

8. Cercetarea în relaţiile publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

9. Strategia şi planul de relaţii publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

10. Organizaţia comunicantă Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

11. Campanii de relaţii publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

12. Comunicarea în situaţii de criză Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

Page 37: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

37

Bibliografie obligatorie: • Miulescu ,Viorel ‚’’Relatii Publice’’, Editura Fundatiei ‚’’Romania de Maine’’, Bucuresti, 2014. • Rudăreanu, Mariana, Dreptul comunicării. Note de curs, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2011.

Bibliografie facultativa: • Wilcox, Dennis L.; Cameron, Glen T.; Ault, Phillip H.; Agee, Warven K., Relaţiile Publice. Strategii şi tactici. Editura

Curtea Veche, Bucureşti, 2009. • Borţun, Dumitru, Relaţiile publice şi noua societate,Editura Tritonic, Bucureşti, 2005. • Iacob, Dumitru; Cismaru, Diana-Maria; Pricopie, Remus, Relaţiile Publice. Coeziune şi eficienţă prin comunicare,

Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2011. • Coman, Cristina, Relaţiile Publice. Principii şi strategii, Editura Polirom, Bucureşti, 2001. • Bratu, Sofia, Imaginea în construcţia simbolică a realităţii sociale, Editura Ars Academica, Bucureşti, 2009.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Definiţii de relaţii publice Dialog, brainstorming,

discuţie dirijată, studii de caz

2. Evenimentele procesului de comunicare Exemplificare, dialog, brainstorming

3. Modele ale comunicării Demonstraţie, dialog, prezentare Power-Point

4. Istoricul relaţiilor publice Dialog, brainstorming, discuţie dirijată, studii de caz

5. Imaginea organizaţiilor Exemplificare, dialog, brainstorming

6. Spaţiul public şi comunicarea Exemplificare, dialog, brainstorming

7. Comunicarea cu mass-media Dialog, brainstorming, discuţie dirijată, studii de caz

8. Conferinţa de presă Exemplificare, dialog, brainstorming

9. Comunicarea în situaţii de criză Demonstraţie, dialog, prezentare Power-Point

10. Planul de relaţii publice Dialog, brainstorming, discuţie dirijată, studii de caz

11. Strategia de relaţii publice Exemplificare, dialog, brainstorming

12. Organizarea evenimentelor de relaţii publice Demonstraţie, dialog, prezentare Power-Point

Bibliografie obligatorie: • Miulescu ,Viorel ‚’’Relatii Publice’’, Editura Fundatiei ‚’’Romania de Maine’’, Bucuresti, 2014. • Rudăreanu, Mariana, Dreptul comunicării. Note de curs, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2011.

Bibliografie facultativa: • Wilcox, Dennis L.; Cameron, Glen T.; Ault, Phillip H.; Agee, Warven K., Relaţiile Publice. Strategii şi tactici. Editura

Curtea Veche, Bucureşti, 2009. • Borţun, Dumitru, Relaţiile publice şi noua societate,Editura Tritonic, Bucureşti, 2005. • Iacob, Dumitru; Cismaru, Diana-Maria; Pricopie, Remus, Relaţiile Publice. Coeziune şi eficienţă prin comunicare,

Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2011. • Coman, Cristina, Relaţiile Publice. Principii şi strategii, Editura Polirom, Bucureşti, 2001. • Bratu, Sofia, Imaginea în construcţia simbolică a realităţii sociale, Editura Ars Academica, Bucureşti, 2009.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți

ai angajatorilor;

Page 38: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

38

• În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu. 10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen oral 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 39: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

39

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei ELEMENTE DE DREPT PENAL ȘI PROCEDURĂ PENALĂ 2.2. Codul disciplinei FSJPA/2/4/11 2.3. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Coca George 2.4.Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Coca George 2.5. Anul de studiu II

. 2.6.Semestrul 4 2.7. Tipul de

evaluare E 2.8.Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 9 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 83 3.9 Total ore pe semestru 125 3.10 Număr de credite 5 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Seminariile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 40: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

40

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Însuşirea noţiunilor, conceptelor şi instituţiilor specifice Dreptului penal și

procesual penal 7.2 Obiectivele specifice - Construcţia şi folosirea curentă a uneui ansamblu de metode, tehnici si indicatori

pentru caracterizarea mediului juridic; - Identificarea şi valorificarea instrumentelor noi de evaluare şi analiză a conjuncturii domeniului juridic interne şi internaţionale; - Investigarea sectorului extern al unui sistem juridic în continuă transformare şi armonizare cu legislaţia din Uniunea Europeană în vederea fundamentării deciziei juridice practice.

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare Observaţii

1. Noțiuni introductive privind dreptul penal și procesual penal

Clasic. Interacţiunea cu studenţii, ca regulă de predare.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii. Se recomanda să fie citit cursul înaintea predării pentru facilitarea interacţionării în timpul predării.

2. Principiile fundamentale ale dreptului penal și procesual penal român. Dreptul penal și procesual penal ca ramuri de drept. Interpretarea legii penale. Aplicarea legii penale în timp și spațiu.

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point şi pe acces la resurse multimedia.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

3. Participanții la procesul penal (organele judiciare, părțile, subiecții proecsuali principali, avocatul, alți participanți). Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

4. Infracțiunea. Noțiune, trăsături esențiale, structura și conținutul constitutiv. Competența în materie penală. Probele și mijoacele de probă în procesul penal

Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

5. Unitatea și pluralitatea de infracțiuni. Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

6.Măsurile procesuale.Actele procesuale și procedurale comune.

Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

7. Pedepsel. Noțiuni generale Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

8. Urmărirea penală. Dispoziții generale, competența organelor de urmărire penală

Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

9. Urmărirea penală. Efectuarea urmăririi penale.Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței. Reluarea urmăririi penale. Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală.

Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

10. Camera preliminară Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

11. Judecata. Generalități. Judecata în prima instanță Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

12. Căile ordinare de atac i căile extraordinare de atac Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

13. Executarea hotărârilor penale. Proceduri speciale Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

Page 41: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

41

14. Recapitulare Clasic. Interacţiunea cu studenţii

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii

Bibliografie obligatorie: 1. Coca George, Elemente de drept procesual penal, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucuresti, 2012 2. Coca George, Procedura penală, Partea generală, Schițe, scheme, teste grilă, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016 3. Coca George, Procedura penală, Partea specială, Schițe, scheme, teste grilă, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016 5. Ion Neagu, Drept procesual penal. Sinteze de teorie. Spete. Grile. Editura Rentrop&Straton, 2006; 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Caracterizarea generală a dreptului penal și procesual penal român.

Clasic. Studenţii fac analize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Se folosesc culegeri de speţe.

2. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

Clasic. Probleme menite să evidenţieze specificitatea disciplinei

Idem

3. Competența penală Clasic. Studenţii fac analize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Idem

4. Infracțiunea Clasic. Activităţi pentru soluţionarea unor speţe practice

Idem

5. Urmărirea penală Clasic. Studenţii fac analize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Idem

6. Judecata Clasic. Activităţi pentru soluţionarea unor speţe practice

Idem

7. Executarea hotărârilor penale Clasic. Activităţi pentru soluţionarea unor speţe practice

8. Recapiturare Clasic. Studenţii fac analize comparative pe baza datelor oferite la curs.

Idem

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți

ai angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 42: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

42

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei DEZVOLTARE DURABILA SI PROTECTIA MEDIULUI 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/3/14.1 2.3. Titularul activităţilor de curs Lect univ.dr. George Gruia 2.4.Titularul activităţilor de seminar

Lect univ.dr. George Gruia

2.5. Anul de studiu 2 2.6.Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare

E 2.8.Regimul disciplinei

OPTIONALA

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 33 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Număr de credite 3 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competenţe Nu este cazul 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare

multimedia 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 43: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

43

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Însuşirea conceptelor fundamentale ale disciplinei

2.Cunoaşterea privind obiectul si problematica dezvoltarii durabile si protectia mediului.

7.2 Obiectivele specifice 1.Insusirea obiectivelor-tinta si modalitatile de actiune la orizontul anilor 2013, 2020, 2030, conform orientarilor strategice ale UE. 2.Cunoasterea principiilor si practicilor dezvoltarii durabile în ansamblul programelor si politicilor publice ale României ca stat membru al UE. 3.Modalitati privind atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltarii durabile. 4.Aprofundarea principiilor şi instituţiilor specifice dezvoltarii durabile in raport cu principiile dreptului mediului. 5.Insusirea conceptelor si notiunilor specifice dezvoltarii durabile si dreptului mediului, specifice Romaniei. 6. Orientarile generale si contributiile specifice României la Politica Externa si de Securitate Comuna ale UE în raport cu cerintele dezvoltarii durabile.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii Cadrul conceptual ,introducere, definitii necesare - Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila; Masurile dezvoltarii durabile adoptate de România în procesul de pre- si post-aderare; Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013

Interacţiunea cu studenţii este regulă de predare.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la inceputul semestrului.

Notiuni fundamentale privind capitalul natural al României – relieful, apa, clima, fondul funciar, resurse neregenerabile, consecintele majore asupra capitalului natural, capacitatea bio-productiva a capitalului natural

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point.

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportu-lui de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Capitalul antropic al Romaniei - restructurarea industriei,agricultura, in domeniul energiei, in domeniul transporturilor, infrastructura de baza, amenajarea teritoriului si planificarea spatiala

Idem Idem

Capitalul uman al Romaniei - Situatia demografica a României; resursele de munca din România; sistemul de sanatate din România;

Idem Idem

Capitalul social al Romaniei Idem Idem Schimbarile climatice si energie curate - prevenirea schimbarilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si a efectelor negative ale acestora asupra societatii si mediului

Idem Idem

Transport durabil in Romania - Asigurarea ca sistemele de transport sa satisfaca nevoile economice, sociale si de mediu ale societatii, reducând, în acelasi timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societatii si mediului

Idem Idem

Page 44: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

44

Productie si consum durabile in Romania - Promovarea unor practici de consum si productie sustenabile; reducerea impactului negativ al activitatilor umane asupra mediului

Idem Idem

Conservarea si gestionarea resurselor naturale - Îmbunatatirea gestionarii resurselor naturale si evitarea exploatarii lor excesive, recunoasterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme .

Idem Idem

Sanatatea publica in Romania - Promovarea unor servicii medicale de calitate în conditii de egalitate si îmbunatatirea protectiei împotriva amenintarilor la adresa sanatatii

Idem Idem

Incluziunea sociala, demografia si migratia- Crearea unei societati bazate pe incluziunea sociala prin luarea în considerare a solidaritatii între generatii si în interiorul lor si asigurarea cresterii calitatii vietii cetatenilor ca o conditie a bunastarii individuale durabile

Idem Idem

Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile - Promovarea activa a dezvoltarii durabile la nivel global si asigurarea punerii de acord a politicilor interne si externe ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltarii durabile si angajamentele sale în aceasta privinta

Idem Idem

Educatie si formare profesionala - Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea oportunitatii sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva

Idem Idem

Cercetarea stiintific a si dezvoltarea tehnologica, inovarea - Atingerea mediei UE la indicatorii de baza ce descriu structura si performanta sistemului de cercetare, dezvoltare si inovare

Idem Idem

Bibliografie obligatorie: 1. Gruia George, Dezvoltare Durabila si Protectia Medilui, Editura Sitech, Craiova, 2013. 2. Florin Fainisi, Dreptul mediului, Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti 2011. 3. Constitutia Romaniei din 1991, cu completarile si modificarile aduse prin Legea nr. 429/2003. 4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii Notiuni fundamentale privind dezvoltarea durabila si protectia mediului; capitalul natural al României

Discurs, dialog, demonstraţie,

exemplificare, studiu individual, teamwork

Dezbatere

Capitalul antropic si uman al Romaniei Idem Idem Capitalul social si schimbarile climatice din Romania

Idem Idem

Transportul, energie curata, productia si consumul in Romania

Idem Idem

Sanatatea publica, conservarea si gestionarea resurselor natural in Romania

Idem Idem

Demografia si migratia, saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile in Romania

Idem Idem

Educatie, formare profesionala, cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea.

Idem Idem

Bibliografie obligatorie: 1. Gruia George, Dezvoltare Durabila si Protectia Medilui, Editura Sitech, Craiova, 2013. 2. Florin Fainisi, Dreptul mediului, Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti 2011. 3. Constitutia Romaniei din 1991, cu completarile si modificarile aduse prin Legea nr. 429/2003.

Page 45: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

45

4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului. Bibliografie facultativa: 1. Legea 26/1996 – Codul silvic. 2. Legea 655/2002 privind protectia atmosferei. 3. Ernest Lupan, Dreptul mediului - Tratat, Editura Lumina Lex, Bcuresti 1997. 4. Straregia nationala de dezvoltare durabila

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;

• Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;

• În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator

Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 46: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

46

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei DEZVOLTARE REGIONALA 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/3/14.2 2.3.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Alina Daniela Patru 2.4.Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Alina Daniela Patru 2.5. Anul de studiu II 2.6Semestrul 3 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7

Regimul disciplinei

OPTIONALA

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 33 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Număr de credite 3 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Nu este cazul 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Nu este cazul

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 47: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

47

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenților cu toate conceptele legate de problematica dezvoltării

regionale, precum si comprehensiunea politicilor si instrumentelor de dezvoltare regională.

7.2 Obiectivele specifice • Aprofundarea notiunilor de dezvoltare regionala si dezvoltare regionala

durabila; • Comprehensiunea disparitatilor intra si inter regionale existente la nivelul

Uniunii Europene • Cunoşterea legislatiei nationale si europene din domeniul analizat;

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Bazele teoretice ale dezvoltarii regionale Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijata

2 ore

2. Cadrul juridic al dezvolt ării regionale durabile in legislatia din Romania

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie,

2 ore

3. Istoricul si starea actuala privind dezvoltarea regionala durabila a Romaniei

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

2 ore

4. Actori în domeniul dezvoltării regionale durabile a României

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

2 ore

5. Cadrul juridic al politicii regionale în legislația Uniunii Europene

Prelegere, dialog, prezentare power –point, demonstraţie

2 ore

6. Disparităţi intra si inter regionale la nivelul Uniunii Europene

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată

2 ore

7. Politici pentru reducerea disparităților regionale în context european

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată

2 ore

8. Tipologia şi instrumentele politicii regionale a Uniunii Europene

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată

2 ore

Page 48: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

48

9. Obiectivele politicii de dezvoltare regionala a Uniunii Europene

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată

2 ore

10. Principiile politicii de dezvoltare regionala a Uniunii Europene

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată

2 ore

11. Instrumentele structurale şi coeziunea socială

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată

2 ore

12. Privire comparativa asupra modelelor europene de regionare politico-juridico-administrativ ă durabilă: Franța şi Germania

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

2 ore

13. Optimizarea organizării administrativ-teritoriale a României ca instrument pentru atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare regională durabilă

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

2 ore

14. Concluzii privind dezvoltarea regionala. Curs recapitulativ.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

2 ore

Bibliografie • Patru Alina Daniela, Dezvoltarea regionala durabila in context european: aspectul juridico-administrativ, Editura

Sitech, Craiova, 2016. • Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, publicata în Monitorul Oficial nr.

577/29 iun. 2004 8.2 seminar /laborator Metode de predare Observaţii

1. Bazele teoretice ale dezvoltarii regionale. Cadrul juridic al dezvolt ării regionale durabile in legislatia din Romania

Dialog, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare

2 ore

2. Istoricul si starea actuala privind dezvoltarea regionala durabila a Romaniei . Actori în domeniul dezvoltării regionale durabile a României. Cadrul juridic al politicii regionale în legislația Uniunii Europene

Dialog, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare

2 ore

3. Disparităţi intra si inter regionale la nivelul Uniunii Europene. Politici pentru reducerea disparităților regionale în context european

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, teamwork, studii de caz.

2 ore

4. Tipologia şi instrumentele politicii regionale a Uniunii Europene. Obiectivele politicii de dezvoltare regionala a Uniunii Europene. Principiile politicii de dezvoltare regionala a Uniunii Europene. Instrumentele structurale şi coeziunea socială

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, exemplificare, teamwork, studii de caz.

2 ore

5. Privire comparativa asupra modelelor europene de regionare politico-juridico-administrativ ă durabilă: Franța şi Germania

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

2 ore

Page 49: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

49

6. Optimizarea organizării administrativ-teritoriale a României ca instrument pentru atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare regională durabilă

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

2 ore

7. Concluzii privind dezvoltarea regionala. Seminar recapitulativ.

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

2 ore

Bibliografie • Patru Alina Daniela, Dezvoltarea regionala durabila in context european: aspectul juridico-administrativ, Editura

Sitech, Craiova, 2016. • Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, publicata în Monitorul Oficial nr.

577/29 iun. 2004 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu

reprezentanți ai angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului

Page 50: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

50

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă/LICEN ŢIAT ÎN ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei CONTABILITATEA INSTITU ŢIILOR PUBLICE 2.2. Codul disciplinei FSJPA/AP/2/4/16.2 2.2.Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Luminiţa Ionescu 2.3.Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Luminiţa Ionescu 2.4. Anul de studiu II 2.5Semestrul 4 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7Regimul

disciplinei OPTIONALA

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 56 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • 4.2 de competenţe • 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Page 51: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

51

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • Având în vedere procesul de armonizare europeană precum şi

implementarea directivelor europene, administraţia publică a suferit numeroase modificări.

• Însuşirea de către studenţi într-o manieră riguroasă şi sistematică a contabilităţii finanţării instituţiilor publice;

• Înţegerea raportării financiare la instituţiile publice. 7.2 Obiectivele specifice • Pentru studenţii juri şti, studierea aprofundată a cursului de Contabilitatea

instituţiilor publice este fundamentală pentru pregătirea lor de specialitate, în vederea perfecţionării cunoştiinţelor teoretice de contabilitate, astfel încât viitorii jurişti să cunoască particularităţile contabilităţii în sectorul public.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii Capitolul 1. Administra ţia publică şi fundamentele contabilităţii în administraţia publică( 4 ore) 1.1. Administraţia publică şi administraţia de stat 1.2. Contabilitatea în administraţia publică

• expunere, dezbatere, • studii de caz, • instruirea prin mijloace

audio-vizuale

Capitolul 2. Organizarea contabilităţii institu ţiilor publice( 4 ore) 2.1. Documente justificative comune pe economie 2.2. Documente specifice instituţiilor publice 2.3. Registrele contabile 2.4. Planul de conturi al instituţiilor publice

• expunere, dezbatere, • studii de caz, • instruirea prin mijloace

audio-vizuale

Capitolul 3. Contabilitatea finanţării şi a mijloacelor băneşti ( 4 ore) 3.1. Contabilitatea finanţării din bugetul de stat, bugetul local şi fondurile speciale 3.2. Contabilitatea finanţării din mijloace extrabugetare

• expunere, dezbatere, • studii de caz, • instruirea prin mijloace

audio-vizuale

Capitolul 4. Contabilitatea activelor imobilizate( 4 ore) 4.1. Activele – noţiune şi conţinut 4.2. Particularităţi privind imobilizările în cadrul instituţiilor publice 4.3. Operaţiuni privind intrările şi ieşirile de imobilizări în patrimoniul instituţiilor

• expunere, dezbatere, • studii de caz, • instruirea prin mijloace

audio-vizuale

Capitolul 5. Contabilitatea materialelor( 4 ore) 5.1. Materialele şi obiectele de inventar 5.2. Particularităţi privind operaţiunile cu materiale la nivelul instituţiilor publice

• expunere, dezbatere, • studii de caz, • instruirea prin mijloace

audio-vizuale

Capitolul 6. Contabilitatea decontărilor cu ter ţii( 4 ore) 6.1. Decontările cu terţii – noţiune şi conţinut 6.2. Particularităţi privind decontările cu terţii

• expunere, dezbatere, • studii de caz, • instruirea prin mijloace

audio-vizuale

Capitolul 7. Lucrări contabile de închidere ale exerciţiului bugetar( 2 ore) 7.1.Inventarierea patrimoniului 7.2. Operaţii de regularizare după efectuarea inventarierii

• expunere, dezbatere, • studii de caz, • instruirea prin mijloace

audio-vizuale

Capitolul 8. Situaţiile financiare anuale( 2 ore) 8.1. Bilanţ contabil 8.2. Contul de rezultat patrimonial 8.3. Situaţia fluxurilor de trezorerie

• expunere, dezbatere, • studii de caz, • instruirea prin mijloace

audio-vizuale

Bibliografie

Page 52: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

52

1. Luminiţa Ionescu, Contabilitatea instituțiilor publice. Principii, proceduri, situații financiare, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2016

2. Luminiţa Ionescu, Contabilitate publică Teste grilă și aplicații practice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010

3. Luminiţa Ionescu (coordonator), Contabilitate publică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 4. Luminiţa Ionescu, Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007 5. Luminiţa Ionescu, Reforma bugetului public şi a contabilităţii publice în România, Editura Economică, Bucureşti,

2005 *** Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; ***Ordinul nr. 2169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; *** OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, MO 831 din 24 decembrie 2013 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Contabilitatea publică şi rolul acesteia (dezbatere) • expunere, dezbatere,

• instruirea prin mijloace audio-vizuale

2. Registre şi formulare contabile în activitatea instituţiilor publice (studiu de caz)

• expunere, dezbatere, • studii de caz.

3. Contabilitatea finanţării (studiu de caz) • expunere, dezbatere, • studii de caz.

4. Contabilitatea imobilizărilor (studiu de caz) • expunere, dezbatere, • studii de caz.

5. Contabilitatea materialelor (studiu de caz) • expunere, dezbatere, • studii de caz.

6. Contabilitatea decontărilor cu terţii (studiu de caz) • expunere, dezbatere, • studii de caz.

7. Situaţii financiare anuale (studiu de caz) • expunere, dezbatere, • studii de caz, • instruirea prin mijloace

audio-vizuale

Bibliografie 1. Luminiţa Ionescu, Contabilitatea instituțiilor publice. Principii, proceduri, situații financiare, Ed. Fundaţiei România

de Mâine, Bucureşti, 2016 2. Luminiţa Ionescu, Contabilitate publică Teste grilă și aplicații practice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2010 3. Luminiţa Ionescu (coordonator), Contabilitate publică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 4. Luminiţa Ionescu, Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007 5. Luminiţa Ionescu, Reforma bugetului public şi a contabilităţii publice în România, Editura Economică, Bucureşti, 2005 *** Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; *** OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, MO 831 din 24 decembrie 2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu

reprezentanți ai angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

10. Evaluare

Page 53: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro fileAnul universitar II/2018_2019 FI ŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Institu ţia de înv ăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU

53

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finală – examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz;

10%

10.6 Standard minim de performanţă • Să dovedească însuşirea minimă a materiei • Răspunsurile să nu conţină erori grave • Activitate medie în timpul semestrului