FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven...

of 44 /44
1 Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative Specializare Politie Locală Anul universitar II_2018/2019 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIINȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIINȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICENȚĂ 1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCALĂ/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE 2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei TACTICĂ POLIŢIENEASCĂ 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/3/1 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei DO 3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 Tutoriat 4 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 69 3.9 Total ore pe semestru 125 3.10 Număr de credite 5 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului Videoproiector, laptop 6. Competenţele specifice acumulate Competenţe profesionale C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Embed Size (px)

Transcript of FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven...

Page 1: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

1

Facultatea de Știin țe Juridice, Politice și Administrative Specializare Politie Locală Anul universitar II_2018/2019

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei TACTIC Ă POLIŢIENEASCĂ 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/3/1 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2

curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5curs

28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 Tutoriat 4 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 69 3.9 Total ore pe semestru 125 3.10 Număr de credite 5 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • - 4.2 de competenţe • - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Videoproiector, laptop

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 2: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

2

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a înţelege specificul noţiunilor

proprii tacticii poliţieneşti • Formarea de specialişti in domeniul studiat, prin cunoaşterea şi

înţelegerea noţiunilor de baza utilizate in acest scop • Însuşirea caracterului interdisciplinar al tacticii poliţieneşti

7.2 Obiectivele specifice • Cunoaşterea legislaţiei din domeniul analizat; • Aprofundarea tacticii poliţieneşti si înţelegerea caracterelor specifice

raportate la nivelul activităţilor de prevenire a faptelor antisociale • Utilizarea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice tacticii

poliţieneşti • Familiarizarea studenţilor cu metodica transpunerii in practica a

cerinţelor teoretice/ştiinţifice/legale referitoare la tactica poliţienească 8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Introducere în studiul tacticii poliţieneşti - scurt istoric - definiţia, obiectul şi izvoarele - principiile fundamentale - corelaţia cu alte discipline

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

2. Poliţia Română – instituţie fundamental a statului de drept

- structura organizatorică - atribuţiile poliţiei - Autoritatea teritorială de ordine publică

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

3. Exercitarea drepturilor şi obligaţiilor generale de serviciu ale poliţiştiilor

- tehnica legitimării - imobilizarea şi conducerea la sediul poliţiei - punerea în exercitare a mandatelor de aducere, de

arestare sau de executare a pedepselor - controlul persoanelor şi al bagajelor - controlul vehiculelor - uzul de armă

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

4 ore

4. Tactica intervenţiilor pentru prevenirea faptelor antisociale

- prezentarea regulilor generale de intervenţie - modul de acţiune în cazul întrunirilor şi

manifestaţiilor spontane - modul de intervenţie în cazul scandalurilor şi al

încăierărilor în locuri şi localuri publice - aplanarea conflictelor intrafamiliale - intervenţii faţă de minori şi persoane de sex

feminin - modalităţi de intervenţie în cazurile de infracţiuni

flagrante - tactici de efectuare a patrulărilor

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

4 ore

Page 3: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

3

5. Cunoaşterea teritoriului din punct de vedere poliţienesc

- necesitatea cunoaşterii - surse şi modalităţi de cunoaştere

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

6. Cunoaşterea populaţiei din punct de vedere poliţienesc

- necesitatea cunoaşterii - principalele aspect sub care trebuie cunoscută

populaţia - metode şi mijloace de cunoaştere

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

7. Conceptul de prevenire în activitatea organelor de poliţie

- noţiunea şi obiectivele activităţii de prevenire - modalităţi şi mijloace de prevenire - structurile organizatorice cu atribuţii de prevenire

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

4 ore

8. Direcţiile activităţiilor de prevenire - metode şi procedure de prevenire - criteriile de apreciere a activităţiilor de prevenire

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

4 ore

9. Executarea măsurilor de ordine în situaţii speciale - noţiuni generale despre măsurile de ordine - dispozitivul pentru asigurarea măsurilor de ordine - executarea măsurilor de ordine

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

4 ore

Bibliografie

1. Voicu C., Prună Şt., Managementul organizaţional al poliţiei – Fundamente teoretice, Editura Mediauno, Bucureşti, 2007;

2. Voicu C., Sandu F., Managementul organizaţional în domeniul ordinii publice, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000;

3. Voicu C., Prună Şt., Managementul Poliţiei, Editura Mediauno, Bucureşti, 2004; 4. Şerb S. si colab, Manual de tactic poliţienească, Editura M.A.I., Bucureşti, 2006.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Poliţia Română – instituţie fundamental a

statului de drept Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

4 ore

2. Exercitarea drepturilor şi obligaţiilor generale de serviciu ale poliţiştiilor

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

4 ore

3. Tactica intervenţiilor pentru prevenirea faptelor antisociale

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

4 ore

4. Conceptul de prevenire în activitatea organelor de poliţie

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

4 ore

5. Cunoaşterea teritoriului şi a populaţiei din punct de vedere poliţienesc

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

4 ore

6. Direcţiile activităţiilor de prevenire Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

4 ore

7. Executarea măsurilor de ordine în situaţii speciale

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

4 ore

Bibliografie 1. Voicu C., Prună Şt., Managementul organizaţional al poliţiei – Fundamente teoretice, Editura Mediauno, Bucureşti,

2007; 2. Voicu C., Sandu F., Managementul organizaţional în domeniul ordinii publice, Editura Ministerului de Interne,

Bucureşti, 2000; 3. Voicu C., Prună Şt., Managementul Poliţiei, Editura Mediauno, Bucureşti, 2004; 4. Şerb S. si colab, Manual de tactic poliţienească, Editura M.A.I., Bucureşti, 2006.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

Page 4: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

4

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 5: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

5

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL ORGANIZA ŢIONAL AL POLI ŢIEI 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/3/2 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2

curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5curs

28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • - 4.2 de competenţe • - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Videoproiector, laptop

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 6: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

6

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a înţelege specificul noţiunilor

proprii managementului organizaţional al poliţiei • Formarea de specialişti in domeniul studiat, prin cunoaşterea şi

înţelegerea noţiunilor de baza utilizate in acest scop • Însuşirea caracterului interdisciplinar al managementului

organizaţional al poliţiei

7.3 Obiectivele specifice • Cunoaşterea legislaţiei din domeniul analizat; • Aprofundarea managementului organizaţional si înţelegerea

caracterelor specifice raportate la nivelul conducerii subordonaţilor si controlului managerial

• Utilizarea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului organizaţional al poliţiei

• Familiarizarea studenţilor cu metodica transpunerii in practica a cerinţelor teoretice/ştiinţifice/legale referitoare la managementul organizaţional al poliţiei

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Consideraţii generale despre management şi procesul managerial

- definiţia şi trăsăturile caracteristice ale procesului managerial

- funcţiile procesului managerial - principiile procesului managerial

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

Planificarea managerială în poliţie - definiţia şi etapele planificării - metodologia implementării planurilor - managementul prin obiective

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

Organizarea managerială - definiţia şi fundamentele organizării structurilor - componentele structurii organizaţionale - relaţii organizatorice

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

4 ore

Conducerea subordonaţilor - autoritatea formal şi informal - mecanismul conducerii - stiluri de conducere

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

Controlul managerial - definiţie, principia şi atributele funcţiei de control - tipologia controalelor

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

4 ore

Managmentul deciziei – metode şi tehnici de adoptare a deciziilor în poliţie

- fundamentele actului decisional - procesul decizional

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

Cultura organizaţională în poliţie - definire şi caracteristici - componentele culturii organizaţionale - tipuri de culturi organizaţionale

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

Managementul muncii în echipă Prelegere, discurs, dialog, 2 ore

Page 7: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

7

- structura echipei - formarea şi dezvoltarea echipei - specificul grupului de muncă

exemplificare

Managementul gestionării conflictelor - sursele conflictelor organizaţionale - modalităţi de manifestare a conflictelor

organizaţionale - strategii de rezolvare a conflictelor organizaţionale

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

Managementul stresului profesional - conceptul de stres - stresul profesional şi gestionarea acestuia

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

Managementul formării şi perfecţionării profesionale a poliţistilor

- radiografia procesului de instruire profesională - programe de formare şi perfecţionare profesională - metode de pregătire profesională

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

Cariera profesională în poliţie - definirea şi etapele carierei - planificarea carierei în poliţie - gestionarea carierei în poliţie

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

2 ore

Bibliografie • Voicu C., Prună Şt., Managementul organizaţional al poliţiei – Fundamente teoretice, Editura Mediauno, Bucureşti,

2007; • Vlăsceanu M., Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideia, Bucureşti, 1995; • Petrescu Stan, Arta şi puterea informaţiilor, Editura Militară, Bucureşti, 2003; • Voicu Adriana, Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor, Editura Pro – Universitaria, Bucureşti, 2013; • Colectiv - Tratat de tehnică poliţienească, Editura M.A.I., Colecţia Universitaria, Bucureşti, 2013.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii Consideraţii generale despre management şi procesul managerial

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

Organizarea managerială

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

Controlul managerial Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

Managmentul deciziei – metode şi tehnici de adoptare a deciziilor în poliţie

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

Managementul muncii în echipă

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

Managementul gestionării conflictelor

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

Managementul stresului profesional

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

Bibliografie 1. Voicu C., Prună Şt., Managementul organizaţional al poliţiei – Fundamente teoretice, Editura Mediauno, Bucureşti,

2007; 2. Vlăsceanu M., Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideia, Bucureşti, 1995; 3. Petrescu Stan, Arta şi puterea informaţiilor, Editura Militară, Bucureşti, 2003; 4. Voicu Adriana, Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor, Editura Pro – Universitaria, Bucureşti, 2013; 5. Colectiv - Tratat de tehnică poliţienească, Editura M.A.I., Colecţia Universitaria, Bucureşti, 2013.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Page 8: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

8

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 9: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

9

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei ELEMENTE DE DREPT PENAL I 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/3/3 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul disciplinei DO 3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • 4.2 de competenţe • 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Videoproiector, laptop

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 10: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

10

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

• Cunoaşterea principiilor fundamentale ale dreptului penal. • Cunoaşterea principalelor noţiuni teoretice, precum şi a aspectelor

practice privind legea penală şi limitele ei de aplicare, infracţiunea, sancţiunile.

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Dreptul penal ca ramura de drept. Stiinta dreptului penal. Principalele scoli si curente de politica penala. Principiile fumdamantale ale dreptului

penal

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

2. Izvoarele dreptului penal. Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

demonstraţie,

3. Raportul juridic penal.

4 Interpretarea legii penale. Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

demonstraţie

5. Aplicarea legii penale in spatiu. Aplicarea legii penale in timp.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

demonstraţie

6. Infractiunea: notiunea si trasaturile esentiale ale infractiunii

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

discutie dirijată

7. Termenii infracţiunii. 8. Continutul constitutiv al infractiunii: latura obiectiva si

latura subiectiva.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

demonstraţie, discutie dirijată,

9. Formele infractiunii dupa fazele activitatii infractionale : actele preparatorii, tentativa, infractiunea consumata.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

demonstraţie, discutie dirijată

10. Participaţia penală. Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

demonstraţie, discutie dirijată,

11. Unitatea de infracţiune. Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

demonstraţie, discutie dirijată,

12. Pluralitatea de infracţiune . Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

demonstraţie, discutie dirijată,

13. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. (legitima aparare, starea de necesitate, constrangerea fizica

si constrangerea morala,

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,

discutie dirijată,

14. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei (cazul Prelegere, discurs, dialog,

Page 11: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

11

fortuit, iresponsabilitatea, minoritatea, betia si eroarea de fapt)

prezentare power –point, discutie dirijată

Bibliografie obligatorie:

• I.Griga - Drept penal. Partea generală, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006 • Ilie Pascu, Drept penal, Partea generală, Ed. Hamangiu, 2009. • Ion Ifrim, Oana Roxana Ionescu, Drept penal, partea preliminară, Ed. Universul Juridic, 2013 • I. Griga, Gh. Bică, G. Paraschiv, Gh. Alecu - Drept penal. Partea generală., Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2007 • • C-tin. Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român – partea generală, ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită, Editura

Universul Juridic, Bucuresti, 2010 • • C.Bulai, B.N.Bulai – Manual de drept penal, partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2007

Bibliografie facultativ ă: • V. Dongoroz, C. Bulai ş.a. - Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea generală, Vol. I şi II , Reeditare, Ed.

Academiei Române, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003 • G. Antoniu - Noul Cod penal. Codul penal anterior. Ed. All Beck, Bucureşti, 2004 • C. Mitrache, Drept penal roman, Partea generală, Ed. A IV-a rev.şi adăug., Bucureşti, 2000 • Al. Boroi, Drept penal. Partea generală, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006 • Fl. Streteanu, Drept penal, Partea generală, Vol. I, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Dreptul penal ca ramura de drept. Stiinta dreptului

penal. Principalele scoli si curente de politica penala. Principiile fumdamantale ale dreptului penal Izvoarele dreptului penal.

Dialog, prezentare power –point, exemplificare, teamwork, studii de caz.

2. Raportul juridic penal. Interpretarea legii penale.

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

3. Aplicarea legii penale in spatiu. Aplicarea legii penale in timp. Infractiunea: notiunea si trasaturile esentiale ale infractiunii

Prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

4 Termenii infracţiunii. Continutul constitutiv al infractiunii: latura obiectiva si latura subiectiva.

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, teamwork, studii de caz.

5. Formele infractiunii dupa fazele activitatii infractionale : actele preparatorii, tentativa, infractiunea consumata

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, exemplificare, teamwork, studii de caz.

6. Participaţia penală Unitatea de infracţiune.. Pluralitatea de infracţiune .

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

7. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

Page 12: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

12

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 13: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

13

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZA 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/3/7 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.6

Semestrul 3 2.7 Tipul de evaluare Cv 2.8Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 2.1 curs 0 2.1 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 47 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Număr de credite 3 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • Nu este cazul 4.2 de competenţe • Nu este cazul 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Laptop, videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Laptop, videoproiector

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 14: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

14

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • să folosească în mod activ vocabularul specific poliţiei locale în limba

engleză în tipuri diferite de discurs oral şi scris; • să aplice corect regulile de gramatică ale limbii engleze atât în

exprimarea orală cât şi în scris; • să se exprime corect şi fluent în limba engleză, aducând argumente

legale, în diferite contexte de comunicare. 7.2 Obiectivele specifice • Parcurgerea materialelor de studiu necesare dezvoltării competenţelor

lingvistice necesare exercitării profesiei de poliţist local şi aplicarea lor în contexte diferite de comunicare care necesită folosirea limbii engleze.

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Business Management and Public Administration 1. 1. Comprehension check and legal vocabulary. 1.2. The Conditional Clauses – types, contexts of use, exercises and translations.

Discuţie dirijată, brainstorming, exemplificare. Exerciţii gramaticale şi traduceri de texte

4 ore

2. Professions in the Civil Service in the USA 2.1. Comprehension check and legal vocabulary. 2.2. The Conditional Clauses – types, contexts of use, exercises and translations.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare Exerciţii gramaticale şi traduceri de texte

2 ore

3. Staffing and Training the Agencies 3.1 Comprehension check and legal vocabulary. 3.2 Phrasal Verbs – formation, exercises and translations.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare

4 ore

4. Comparative Administrative Law 4.1 Comprehension check and legal vocabulary. 4.2 Phrasal Verbs – formation, exercises and translations.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare

2 ore

5. Administrative Policy-Making 5.1 Comprehension check and legal vocabulary. 5.2 Legal Idioms – formation, exercises and translations.

Brainstorming, discuţie dirijată, roll-play-uri între grupuri de studenţi, recapitulare mid-term

2 ore

6. Mid-term test (grammar and vocabulary) - Blackboard Platform

Evaluare semestrială pe Platforma Blackboard

2 ore

7. Leadership 7.1 Comprehension check and legal vocabulary. 7.2 Legal Idioms – formation, exercises and translations.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare, exerciţii

2 ore

8. Reading Online News on Police Officers 8.1 Comprehension check and legal vocabulary. 8.2 Revision exercises.

Discuţie dirijată, brainstorming, dialog, exemplificare, exerciţii

2 ore

9. Extra reading – cases. 9.1 Conversational patterns – focus on speaking 9.2 Expressing purpose, adding more points to a topic, expressing general opinion.

Discuţie dirijată, teamwork, role play, dialog, exemplificare, exerciţii de comunicare orală.

4 ore

10. Extra reading – cases. 10.1 Conversational patterns – focus on speaking – expressing cause and effect, summarizing a point.

Discuţie dirijată, teamwork, role play, dialog, exemplificare, exerciţii de comunicare orală.

4 ore

TOTAL ORE 28

Page 15: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

15

Bibliografie Obligatorie: • Munteanu, Ana, Rădulescu, Adina, Botezat, Onorina, Ştefănescu, Eugenia, Professional English. Public Administration and Law Enforcement, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2014. • Rădulescu, Adina, A Practical English Handbook for Law Students, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006. • Botezat, Onorina. 2011. Dicţionar juridic Român-Englez/ Englez-Român, Ediţia a 2-a, Bucureşti: Editura C.H. Beck

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen colocviu 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 16: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

16

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZ Ă 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/3/7 2.3. Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul 3 2.7. Tipul de

evaluare Cv 2.8.Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 47 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Număr de credite 3 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • Nu este cazul 4.2 de competenţe • Nu este cazul 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Videoproiector, laptop

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 17: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

17

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei - Dezvoltarea competenţei de comunicare prin însuşirea lexicului şi a gramaticii

corespunzătoare anului II, vehiculate în suportul de curs practic (manual) - Dezvoltarea competenţei de înţelegere orală si scrisă

7.2 Obiectivele specifice - Habilité de comprendre un message et de réagir - Compétence de s’exprimer aisément - Maîtrise du vocabulaire général et spécifique - Vivre et travailler dans une équipe francophone - Capacité de raffiner constamment son savoir-faire

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 8.2 Seminar/laborator Tema 1. La cour – historique - La Convention européenne des droits de l’homme de 1950 - Évolution ultérieure - Organisation de la Cour - La Cour européenne des droits de l’homme (I) - La Cour européenne des droits de l’homme (II) (6 ore)

Prelegere, discurs, dialog, demonstraţie, discutie dirijată

Tema 2. Les juridictions européennes - La Cour de justice des Communautés européennes; Le Tribunal de Première Instance (TPI); Le Tribunal de la Fonction Publique (TFP) - Les procédures - Les types de voies de recours devant la Cour de justice des Communautés européennes (6 ore)

Prelegere, discurs, dialog, , demonstraţie, discutie dirijată

Tema 3. Un arrêt de la Cour de Justice européenne (8 ore)

Prelegere, discurs, dialog, , demonstraţie, discutie dirijată

Tema 4. Le droit administratif en France - Genèse et évolution du droit administratif français - Les sources du droit administratif français - L’administration centrale française - L’administration locale française (8 ore)

Prelegere, discurs, dialog, , demonstraţie, discutie dirijată

Bibliografie obligatorie 1. Ceban, T. (coord.) et alii, Discours juridique, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 2. Ceban, T. (coord.) et alii, Discours diplomatique, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 3. Dournon, Jean-Yves, La correspondance pratique, Le livre de poche, 1987, 1997 4. Cristea, T., Bondrea, E., Eléments de grammaire française, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002 5. Dournon, Jean-Yves, La correspondance pratique, Le livre de poche, 1987, 1997 Bibliografie facultativ ă 1. Penfornis J.-L., (sous la direction de Michel Danilo), Le français du droit, CLE International, 2005 2. Soignet, M., Le français juridique. Droit – Administration – Affaires, Hachette, Paris, 2006 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Page 18: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

18

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - colocviu 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 19: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

19

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL FAMILIEI SI ACTE DE STARE CIVILA 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/4/8 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu 2 2.6.

Semestrul 4 2.7. Tipul de evaluare E 2.8. Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului 1. Laptop, videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

2. Laptop, videoproiector

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 20: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

20

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 3. 1. Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea

specificului instituţiilor de drept romanesc in contextul evolutiei dreptului european şi internaţional

4. 2. Formarea de specialişti în domeniu prin cunoaşterea principiilor fundamentale, a normelor şi instrumentelor juridice care influenţează evolutia si sensul acesteia in domeniul dreptului.

5. 3. Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează în mod semnificativ evolutia statului şi a dreptului contemporan.

6. 4. Aprofundarea normelor ce reglementează diferite raporturi juridice, respectiv modul in care au evoluat in Europa si in lume ramurile dreptului cu evidentierea impactului la nivelul legislatiei romane si a interconditionarilor

7. 5. Modelarea gândirii juridice în raport de exigenţele legislaţiei la nivel naţional şi internaţional

7.2 Obiectivele specifice 8. După parcurgerea cursurilor de Dreptul familiei si acte de stare civila, studenţii vor putea să :

9. O1 – definească Dreptul familiei si actele de stare civila; 10. O2 – explice conceptul de act de stare civila; 11. O3 –principiile generale ale freptului familiei; 12. O4 – casatoria; 13. O5 – explice efectele căsătoriei; 14. O6 – nulitatea casatoriei; 15. O7 – desfacerea casatoriei; 16. O8 – incetarea casatoriei; 17. O9 – caracterizeze adopţia; 18. O10 – explice condiţiile obligaţiei legale de întreţinere; 19. O11 – descrie ocrotirea părintească; 20. O12 – caracterizeze tutela minorului; 21. O13 – descrie curatela minorului; 22. O14 – filiatia 23. O15 – actele de stare civila

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii Dreptul familiei si acte de stare civila– ramură a dreptului privat

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Logodna Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Căsătoria – încheiere Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Căsătoria – efecte Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Căsătoria – încetare Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Rudenia – noţiune, clasificări Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Page 21: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

21

Filiaţia naturală Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Adopţia Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Situaţia legală a copilului Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Obligaţia legală de întreţinere Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Ocrotirea minorului Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Răspunderea părintească Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Tutela minorului Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Curatela minorului Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Bibliografie obligatorie 1. Ciprian Adrian Pricopi, Dreptul familiei şi acte de stare civila, Editura Fundatiei Romania de Maine,

Bucuresti 2014 2. Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei si actele de stare civila, Editura Hamangiu, Bucuresti,

2012 3. Marieta Avram, Dreptul civil. Familia. Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013 4. Codul civil; 5. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil al României; 6. Legea nr. 71 / 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil 7. O.U.G. nr. 79 / 2011

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii Casatoria – incheiere – efecte- incetare Dialog, demonstraţie,

discutie dirijată, brainstorming, exemplificare

Rudenia Dialog, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare

Filiatia Dialog, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare

Adoptia Dialog, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare

Situatia Legala a copilului Dialog, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, studii de caz

Obligatia legala de intretinere Dialog, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, studii de caz

Tutela si curatela minoruui Dialog, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, studii de caz

Page 22: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

22

Bibliografie obligatorie 1. Ciprian Adrian Pricopi, Dreptul familiei şi acte de stare civila, Editura Fundatiei Romania de

Maine, Bucuresti 2014 2. Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei si actele de stare civila, Editura Hamangiu,

Bucuresti, 2012 3. Marieta Avram, Dreptul civil. Familia. Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013 4. Codul civil; 5. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil al României; 6. Legea nr. 71 / 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil 7. O.U.G. nr. 79 / 2011

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen scris

80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 23: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

23

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei LEGISLA ȚIE RUTIER Ă 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/4/9 2.2.Titularul activităţilor de curs 2.3.Titularul activităţilor de seminar 2.4. Anul de studiu II 2.5

Semestrul 4 2.6

Tipul de evaluare E 2.7

Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 9 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 83 3.9 Total ore pe semestru 125 3.10 Număr de credite 5 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • - 4.2 de competenţe • - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Laptop, videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Laptop, videoproiector

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 24: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

24

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

1. Familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază privind legislația rutieră, ţinând seama atât de evoluţia înregistrată pe plan legislativ naţional, cât şi de prevederile europene și internaţionale în domeniu, din perspectiva viitorilor practicieni în domeniul poliției locale. 2. Cunoaşterea de către studenţi a prevederilor naționale și europene privind circulația rutieră, precum şi jurisprudenţa în domeniu. 3. Formarea atitudinii preventive și a abordării cu calm și responsabilitate a situațiilor practice care pot apărea în materia circulației rutiere. 4. Însuşirea de către studenţi a terminologiei specifice legislației rutiere.

7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaşterea de către studenţi a dispoziţiilor legale interne din legislația rutieră aplicabilă tuturor participanților la trafic, conform codului rutier. 2. Conştientizarea de către studenţi a importanţei cunoșterii legislației rutiere și mai ales a aplicării acesteia cu bună credință și profesionist.

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Aspecte introductive privind legislația rutieră din România. Reglementări naționale, Codul rutier.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

2. Aspecte introductive privind legislația rutieră din Uniunea Europeană. Reglementări europene.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie,

3. Vehiculele în terminologia legii, înmatricularea, radierea, cunoașterea autoturismului, controlul și întreținerea acestuia.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

4. Categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere. (anexa 1). Condițiile privind circulația vehiculelor si controlul acestora.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

5. Conducatorii de vehicule, obținerea permisului de conducere, Prelegere, dialog, prezentare power –point, demonstraţie

6. Circulația pe drumurile publice, semnalizarea rutieră Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată

7. Reguli de circulație rutieră, Obligațiile participanților la trafic, Reguli pentru circulația vehiculelor. Reguli pentru alți participanți la trafic.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

8. Obligații în caz de accident. Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

9. Infracțiuni și pedepse prevăzute de Codul rutier.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

10. Regimul sancționator: sancțiuni, amenzi, puncte de penalizare grupate pe clase.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

11. Răspunderea contravențională I

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

12. Răspunderea contravențională II. Căi de atac împotriva procesului verbal de constatare.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată,

13. Atribuțiile ale Autorităților Administrației Centrale în domeniul rutier: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată,

Page 25: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

25

Turismului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, conform Codului Rutier.

exemplificare

14. Atribuțiile ale Autorităților Administrației Publice Locale conform Codului Rutier

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată

Bibliografie • Roxana-Daniela Păun, Curs de legislație rutieră, Ed. Fundației România de Mâine, București, 2012, în curs de elaborare, • Nicoleta Cristuș, Circulatia rutieră. Contraventii la regimul circulației pe drumurile publice. Comentarii și practică judiciară

(Editia a II-a), Ed Hamangiu, 2011, • Dan Chiriac, Curs de legislatie rutiera 2012, Ed National, 2012, • Mihai Ilie, Noi reglementări ale circulației pe drumurile publice din România, (OUG 195/2002) Ed. Niculescu, 2007 • Codul rutier, legislația națională și europeană secundară în materie, actualizată, 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Aspecte introductive privind legislația rutieră din România. Reglementări naționale, Codul rutier. (aplicații practice)

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată.

2. Aspecte introductive privind legislația rutieră din Uniunea Europeană. Reglementări europene. (aplicații practice)

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată.

3. Conducatorii de vehicule, obținerea permisului de conducere, (proceduri și aspecte practice)

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată.

4. Reguli de circulație rutieră, Obligațiile participanților la trafic, Reguli pentru circulația vehiculelor, Reguli pentru alți participanti la trafic. (aspecte practice în aplicarea legislației)

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată.

5. Obligații în caz de accident pentru parcipanții la trafic dar și pentru cei implicați în accidente rutiere.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată.

6. Infracțiuni și pedepse prevăzute de Codul rutier. Spețe, exemple din practica juridiciară în domeniu.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată.

7. Răspunderea contravențională II. Căi de atac împotriva procesului verbal de constatare. (aplicații)

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, exemplificare.

Bibliografie • 1. Roxana-Daniela Păun, Curs de legislație rutieră, Ed. Fundației România de Mâine, București, 2012, în curs de elaborare, • 2. Nicoleta Cristuș, Circulația rutieră. Contravenții la regimul circulației pe drumurile publice. Comentarii și practică judiciara

(Editia a II-a), Ed Hamangiu, 2011 • Legislație specifică în domeniu, codul rutier și legislația principală și secundară în materie. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala 10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe

parcurs Evaluare finala - examen scris

80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Page 26: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

26

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 27: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

27

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei ELEMENTE DE DREPT PENAL II 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/4/10 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2

curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5curs

28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • - 4.2 de competenţe • - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Videoproiector, laptop

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 28: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

28

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a înţelege specificul noţiunilor

proprii infracţiunilor prevăzute în Partea specială a Codului Penal • Formarea de specialişti in domeniul studiat, prin cunoaşterea şi

înţelegerea noţiunilor de baza utilizate in acest scop • Însuşirea caracterului interdisciplinal al dreptului penal partea specială

7.4 Obiectivele specifice • Cunoaşterea si caracterizarea tipurilor de infracţiuni • Cunoaşterea legislaţiei din domeniul analizat; • Utilizarea adecvată a conceptelor privind conţinutul constitutiv al

infracţiunilor prevăzute în partea specială a Codului penal • Familiarizarea studentilor cu metodica transpunerii in practica a

cerinţelor teoretice/ştiinţifice/legale referitoare la aplicarea Codului penal, Partea specială

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Infracţiuni contra persoanei Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni contra patrimoniului

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni privind autoritatea şi frontier de stat

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni de corupţie şi de serviciu Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni de fals Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni contra siguranţei publice

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni electorale Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni contra securităţii naţionale

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Infracţiuni de război Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Dispoziţii privind aplicarea în timp a legii penale Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Bibliografie 1. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea specială, curs universitar, Editura Fundaţia România de

Mâine 2. Toader Tudorel, Drept penal, Partea Specială, Editura Hamangiu Bucureşti 2012

Page 29: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

29

3. Alexandru Boroi, Drept penal, Partea Specială conform Noului Cod Penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2012 4. Noul şi vechiul Cod penal, Editura C.H.Beck, ediţie coordonată şi prefaţată de prof. univ. dr. Valerian Cioclei 5. Toader Tudorel, Drept penal, Partea Specială. Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenţilor,

Editura All Beck, Bucureşti 203 6. Colecţia Revista de drept penal, Editura Universul Juridic

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Infracţiuni contra persoanei Dialog, discutie dirijata,

demonstratie exemplificare

2. Infracţiuni contra patrimoniului

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

3. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

4. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

5. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

6. Infracţiuni electorale

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

7. Infracţiuni contra siguranţei publice

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

Bibliografie 1. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea specială, curs universitar, Editura Fundaţia România

de Mâine 2. Toader Tudorel, Drept penal, Partea Specială, Editura Hamangiu Bucureşti 2012 3. Alexandru Boroi, Drept penal, Partea Specială conform Noului Cod Penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2012 4. Noul şi vechiul Cod penal, Editura C.H.Beck, ediţie coordonată şi prefaţată de prof. univ. dr. Valerian Cioclei 5. Toader Tudorel, Drept penal, Partea Specială. Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenţilor,

Editura All Beck, Bucureşti 203 6. Colecţia Revista de drept penal, Editura Universul Juridic

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 30: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

30

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei RELAŢII PUBLICE

2.2. Codul disciplinei D/PL/2/4/11 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Tipul de evaluare E 2.8. Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Videoproiector, laptop

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 31: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

31

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • Înţelegerea specificului relaţiilor publice cu domeniul teoretic şi practic

• Prezentarea noţiunilor şi aspectelor fundamentale în domeniul comunicării publice 7.2 Obiectivele specifice • Definirea conceptelor, teoriilor şi paradigmelor utilizate în relaţiile publice

• Cunoaşterea domeniilor şi etapelor procesului de relaţii publice • Analiza principalelor tehnici şi modalităţi de comunicare în cadrul relaţiilor publice • Prezentarea particularităţilor principale ale relaţiilor cu diferite tipuri de mijloace de comunicare în masă. • Elaborarea unor strategii de perfecţionare a comunicării în domeniu • Valorificarea teoriei şi practicii europene în domeniul relaţiilor publice din administraţia publică

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Ce sunt „relaţiile publice” Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

2 ore

2. Evoluţia relaţiilor publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint, discuţie dirijată

2 ore

3. Relaţiile publice şi „noua societate” Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

2 ore

4. Specialistul în relaţii publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

2 ore

5. Comunicarea ca proces, elemente Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

4 ore

6. Spaţiul public şi mass-media Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

2 ore

7. Imaginea – obiect de patrimoniu Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

4 ore

8. Cercetarea în relaţiile publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

2 ore

9. Strategia şi planul de relaţii publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

2 ore

10. Organizaţia comunicantă Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

4 ore

11. Campanii de relaţii publice Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

2 ore

12. Comunicarea în situaţii de criză Prelegere, discurs, dialog, prezentare PowerPoint

2 ore

Bibliografie obligatorie: • Miulescu ,Viorel ‚’’Relatii Publice’’, Editura Fundatiei ‚’’Romania de Maine’’, Bucuresti, 2014. • Rudăreanu, Mariana, Dreptul comunicării. Note de curs, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2011.

Bibliografie facultativa: • Wilcox, Dennis L.; Cameron, Glen T.; Ault, Phillip H.; Agee, Warven K., Relaţiile Publice. Strategii şi tactici. Editura

Curtea Veche, Bucureşti, 2009. • Borţun, Dumitru, Relaţiile publice şi noua societate,Editura Tritonic, Bucureşti, 2005. • Iacob, Dumitru; Cismaru, Diana-Maria; Pricopie, Remus, Relaţiile Publice. Coeziune şi eficienţă prin comunicare,

Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2011.

Page 32: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

32

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Definiţii de relaţii publice. Evenimentele procesului de

comunicare Dialog, brainstorming, discuţie dirijată, studii de caz

2 ore

2. Modele ale comunicării. Istoricul relaţiilor publice Exemplificare, dialog, brainstorming

2 ore

3. Imaginea organizaţiilor. Spaţiul public şi comunicarea Demonstraţie, dialog, prezentare Power-Point

2 ore

4. Comunicarea cu mass-media. Conferinţa de presă Dialog, brainstorming, discuţie dirijată, studii de caz

2 ore

5. Comunicarea în situaţii de criză. Planul de relaţii publice

Exemplificare, dialog, brainstorming

2 ore

6. Strategia de relaţii publice. Exemplificare, dialog, brainstorming

2 ore

7. Organizarea evenimentelor de relaţii publice Dialog, brainstorming, discuţie dirijată, studii de caz

2 ore

Bibliografie obligatorie: • Miulescu ,Viorel ‚’’Relatii Publice’’, Editura Fundatiei ‚’’Romania de Maine’’, Bucuresti, 2014. • Rudăreanu, Mariana, Dreptul comunicării. Note de curs, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2011.

Bibliografie facultativa: • Wilcox, Dennis L.; Cameron, Glen T.; Ault, Phillip H.; Agee, Warven K., Relaţiile Publice. Strategii şi tactici. Editura

Curtea Veche, Bucureşti, 2009. • Borţun, Dumitru, Relaţiile publice şi noua societate,Editura Tritonic, Bucureşti, 2005. • Iacob, Dumitru; Cismaru, Diana-Maria; Pricopie, Remus, Relaţiile Publice. Coeziune şi eficienţă prin comunicare,

Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2011. • Coman, Cristina, Relaţiile Publice. Principii şi strategii, Editura Polirom, Bucureşti, 2001. • Bratu, Sofia, Imaginea în construcţia simbolică a realităţii sociale, Editura Ars Academica, Bucureşti, 2009. • Popescu, Florin, Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Editura Tritonic, Bucureşti, 2002. • Pailliart, Isabelle (coord.), Spaţiul public şi comunicarea, Editura Polirom, Bucureşti, 2002. • Craia, Sultana, Comunicare şi mass-media, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2006.

– Gregory, Anne (coord.), Relaţiile publice în practică, Editura AllBeck, Bucureşti, 2005. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 33: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

33

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei ELEMENTE DE EVIDEN ŢĂ INFORMATIZAT Ă A PERSOANEI 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/4/13 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul

disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2

curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5curs

28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 33 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Număr de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • - 4.2 de competenţe • - 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Videoproiector, laptop

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 34: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

34

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a înţelege specificul noţiunilor

proprii elementelor de evidenţa informatizată a persoanei • Formarea de specialişti in domeniul studiat, prin cunoaşterea şi

înţelegerea noţiunilor de baza utilizate in acest scop • Însuşirea caracterului interdisciplinal al elementelor de evidenţă

informatizată a persoanei

7.5 Obiectivele specifice • Cunoaşterea legislaţiei din domeniul analizat; • Aprofundarea informatizării administraţiei publice si înţelegerea

caracterelor specifice raportate la nivelul documentelor de stare civilă • Utilizarea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice elementelor

de evidenţă informatizată a persoanei • Familiarizarea studentilor cu metodica transpunerii in practica a

cerinţelor teoretice/ştiinţifice/legale referitoare la evidenţa informatizată a persoanei

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Persoana fizică şi apărarea drepturilor personale, extrapatrimoniale

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Dobândirea numelor persoanelor fizice si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Prelucrarea si evidenţa documentelor de stare civilă Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Informatizarea administraţiei publice Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Cartea de identitate electronică Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Paşaportul electronic Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Promovarea semnăturii digitale

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Sistemul de Informatii Schengen Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Reglementarea regimului cărţilor de imobil

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Legitimarea şi stabilirea identităţii unei persoane

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor privind evidenţa populaţiei

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor privind cartea de identitate

Prelegere, discurs, dialog, exemplificare

Page 35: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

35

Bibliografie • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 publicată în M.Of. nr. 641/20.07.2005, modificată prin Legea nr. 290/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în M.Of. nr. 959/28.10.2005 şi republicată în M.Of. nr.719/12.10.2011; • Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în M.Of. nr. 851/17.10.2006; • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M.Of. nr. 790/2001; • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Persoana fizică şi apărarea drepturilor personale, extrapatrimoniale

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

2. Evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

3. Informatizarea administraţiei publice Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

4. Cartea de identitate electronică Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

5. Paşaportul electronic Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

6. Sistemul de Informatii Schengen Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

7. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate

Dialog, discutie dirijata, demonstratie exemplificare

Bibliografie 1. Ordonanţa de Guvern nr. 97/2005 publicată în M.Of. nr. 641/20.07.2005, modificată prin Legea nr. 290/2005 privind

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în M.O.nr. 959/28.10.2005 şi republicată în M.O.nr.719/12.10.2011;

2. Hotărârea nr. 1375/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în M.O. nr. 851/17.10.2006;

3. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M.O.nr. 790/2001;

4. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 36: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

36

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei METODOLOGIA CERCET ĂRII ŞTIIN ŢIFICE 2.2. Codul disciplinei D/PL/2/3/15 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.

Regimul disciplinei

OPTIONALA

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 33 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Număr de credite 3 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • 4.2 de competenţe • 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Videoproiector, laptop

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 37: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

37

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • înţelegerea modalităţii de redactare a proiectelor practice şi a lucrărilor

de cercetare ştiinţifică • însuşirea noţiunilor de baza privind de redactare a legilor

7.2 Obiectivele specifice • însuşirea cunoştinţelor de întocmire a lucrării de licenţă şi a referatelor ştiinţifice

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Metodologie juridică I Concept Obiect de cercetare

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

2. Metodologie juridică II Evoluţia istorică Importanţa metodologiei juridice

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie,

3. Metode de cercetare Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie

4. Alte metode ale ştiinţelor sociale cu importanţă pentru drept - Metoda cantitativă - Metoda statistică - Metoda experimentală

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie

5. Conceptul de documentare juridică şi importanţa sa Despre studiu Despre vocabularul juridic Despre bibliografie

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie

6. Documentarea în bibliotecă în forme clasice

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

7. Documentarea în bibliotecă în forme moderne Programe de bibliotecă Internet

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

8. Cerinţele redactării referatelor Stabilirea temei

Realizarea planului Documentarea Structura lucrării Realizarea lucrării

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

9. Cerinţele redactării unor lucrări de semestru / an Stabilirea temei Realizarea planului Documentarea Structura lucrării Realizarea lucrării

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată

Page 38: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

38

10. Cerinţele generale ale redactării lucrărilor de diplomă Stabilirea temei Planul lucrării Strategia activităţii

Documentarea

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

11. Cerinţele speciale ale redactării lucrărilor de diplomă Realizare Redactare

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

12. Cerinţe generale ale redactării unor acte juridice de drept public Ierarhia actelor normative Procedura adoptării actelor normative

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată,

13. Aspecte de tip metodologic privind componenta de orientare profesională şi practică juridică Despre cariera juridică

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată,

14. Metodologia elaborării actelor şi a documentaţiei pentru accederea în profesie CV-ul Recomandarea

Scrisoarea de intenţie

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point, discutie dirijată

Bibliografie Obligatorie: 1. Ion Biberi – Arta de a scrie şi de a vorbi în public, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972 2. Stefan Deaconu – Metodologie juridică, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013 3. Umberto Eco – Cum se face o teză de licenţă, Ed. Pontica, Bucureşti, 2000 4. Mihail-Constantin Eremia – Interpretarea juridică, Ed. All, Bucureşti, 1998 Facultativa: 1.Oana Iucu – Metodica predării ştiinţelor sociale, Ed. Fundaţiei ,,D. Bolintineanu’’, Bucureşti, 2002 2. Mircea Manolescu – O disciplină nouă: Metodologia juridică, Revista Fundaţiilor Regale, Octombrie, 1944 3. Mircea Manolescu – Teoria şi practica dreptului: Metodologie şi sociologie juridică, Ed. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Metodologie juridică I Concept Obiect de cercetare

Dialog, prezentare power –point, exemplificare, teamwork, studii de caz.

2. Metode de cercetare

Prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

3. Conceptul de documentare juridică şi importanţa sa Despre studiu Despre vocabularul juridic Despre bibliografie

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, exemplificare, teamwork, studii de caz.

4. Documentarea în bibliotecă în forme clasice Documentarea în bibliotecă în forme moderne - Programe de bibliotecă - Internet

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

5. Cerinţele redactării referatelor. Cerinţele redactării unor lucrări de semestru / an

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

6. Cerinţele generale ale redactării lucrărilor de diplomă Cerinţele speciale ale redactării lucrărilor de diplomă

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie

Page 39: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

39

dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

7. Cerinţe generale ale redactării unor acte juridice de drept public Ierarhia actelor normative Procedura adoptării actelor normative

Dialog, prezentare power –point, demonstraţie, discutie dirijată, brainstorming, exemplificare, teamwork, studii de caz.

Bibliografie Obligatorie: 1. Ion Biberi – Arta de a scrie şi de a vorbi în public, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972 2. Stefan Deaconu – Metodologie juridică, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013 3. Umberto Eco – Cum se face o teză de licenţă, Ed. Pontica, Bucureşti, 2000 4. Mihail-Constantin Eremia – Interpretarea juridică, Ed. All, Bucureşti, 1998 Facultativa: 1.Oana Iucu – Metodica predării ştiinţelor sociale, Ed. Fundaţiei ,,D. Bolintineanu’’, Bucureşti, 2002 2. Mircea Manolescu – O disciplină nouă: Metodologia juridică, Revista Fundaţiilor Regale, Octombrie, 1944 3. Mircea Manolescu – Teoria şi practica dreptului: Metodologie şi sociologie juridică, Ed. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.

Page 40: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

40

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.3.Departamentul ȘTIIN ȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 1.4.Ramura de știință ȘTIIN ȚE ADMINISTRATIVE 1.5.Ciclul de studii LICEN ȚĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea POLIŢIE LOCAL Ă/ LICENTIAT IN STIINTE ADMINISTRATIVE

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei

CONTABILITATEA INSTITU ŢIILOR PUBLICE

2.2. Codul disciplinei D/PL/2/4/17 2.3.Titularul activităţilor de curs 2.4.Titularul activităţilor de seminar 2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Tipul de

evaluare E 2.8. Regimul

disciplinei OPTIONALA

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi ……… - 3.7 Total ore studiu individual 33 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Număr de credite 3 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • 4.2 de competenţe • 5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Videoproiector, laptop 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

• Videoproiector, laptop

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. C.3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.

Page 41: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

41

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei • Însuşirea de către studenţi într-o manieră riguroasă şi sistematică a

conceptelor şi categoriilor contabilităţii, a procedeelor folosite de metoda contabilităţii, de cunoaştere şi analiză utilizate în teoria şi practica economică, stă la baza înţelegerii proceselor economice reale, a mecanismelor de funcţionare a instituţiilor publice, companiilor naţionale şi regiilor autonome.

7.2 Obiectivele specifice • Pentru studenţii de la specializarea politie locala, studierea aprofundată a cursului de Contabilitatea instituţiilor publice este importantă pentru întregirea pregătirii lor de specialitate, pentru valorificarea mai bună a conţinutului disciplinelor care dau profilul viitorilor licenţiaţi în stiinte administrative

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii Introducere. Scurtă prezentare a importanţei contabilităţii în societatea contemporană; Capitolul 1. Probleme generale privind contabilitatea. Răspunderi în organizarea contabilităţii 1.1 Probleme generale privind contabilitatea 1.2 Răspunderi şi competenţe în organizarea funcţiei contabile;

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

2 ore

Capitolul 2: Rolul sistemului informaţional contabil şi al limbajului contabilităţii în întreprindere şi în societate; 2.1 Relaţía contabilităţii cu alte discipline economice; 2.2.Relaţia contabilităţii cu disciplinele juridice 2.3 Răspunderi şi competenţe în organizarea funcţiei contabile;

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

2 ore

Capitolul 3: Regimul juridic al documentelor justificative şi al registrelor cu funcţii contabile 3.1 Ce este un document justificativ 3.2 Elementele unui document justificativ 3.3 Normele privind documentele justificative 3.4 Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative 3.5. Reconstituirea documentelor justificative contabile pierdute, sustrase sau distruse 3.6 Regimul juridic al registrelor cu funcţie contabilă;

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

4 ore

Capitolul 4: Principalele formulare financiar-contabile utilizate şi puterea lor informaţională

4.1 Probleme generale 4.2 Avizul de însoţire marfă 4.3 Chitanţa 4.4 Chitanţa fiscală 4.5 Factura fiscală/factura 4.6 Bonul de comandă-chitanţă 4.7 Extrasul de cont bancar 4.8 Ordinul de plată 4.9 Declaraţia vamală de import 4.10 Fişa mijlocului fix 4.11 Bonul de mişcare mijloace fixe 4.12 Nota de recepţie şi constatare diferenţe

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

4 ore

Page 42: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

42

4.13 Bonul de predare, transfer, restituire 4.14 Bonul de consum 4.15 Fişa de magazie 4.16Dispoziţia de plată/încasare către casierie 4.17 Ordinul de deplasare (delegaţie)

4.18 Bonul fiscal ; Capitolul 5: Prelucrarea automată a datelor, o nouă fază în evoluţia contabilităţii

5.1 Etapele prelucrării datelor contabile 5.2 Probleme juridice ale impactului tehncii de

calcul în contabilitate 5.3 Sistemul de control al programelor de

prelucrare a datelor 5.4 Exigenţe minime pentru prelucrarea

automată a informaţiei financiar-contabile 5.5 Exigenţe tehnice şi juridice în arhivarea

electronică a documentelor 5.6 Utilizarea programelor din clasa ERP

pentru prelucrarea datelor financiar-contabile

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

4 ore

Capitolul 6: Metoda contabilităţii 6..1 Esenţa şi procedeele metodei contabilităţii

6..2 Contul: definiţie, componente, utilitate 6.3 Dubla înregistrare: definiţie şi utilitate 6.4 Care sunt etapele fluxului contabil 6.5 Principiile contabilităţii moderne 6.6 Ce este şi din ce se compune balanţa de

verificare 6.7 Care sunt principalele reguli ale contabilităţii financiare

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

2 ore

Capitolul 7: Controlul resurselor instituţiie publice, companiei naţionale sau regiei autonome cu ajutorul inventarierii 7.1 Norme generale privind inventarierea 7.2 Cazurile în care este obligatorie efectuarea inventarierii 7.3 Regulile privind efectuarea inventarierii şi realizarea funcţiilor întreprinderii 7.4 Formulare utilizate cu ocazia inventarierii

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

2 ore

Capitolul 8: Particularităţi ale contabilităţii financiare la instituţiile publice 8.1. Particularităţi privind planul de conturi 8.2. Particuarităţi privind raportările contabile 8.3. Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a procedurilor de achiziţii publice 8.4. Corelaţia dintre clasificaţia bugetară şi contabilitatea instituţiilor publice 8.5 Particularităţile evaluării şi reevalurii patrimoniului în contabilitatea publică 8.6.Alte particularităţi ale contabilităţii financiare a instituţiilor publice

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

2 ore

Capitolul 9: Contabilitatea de gestiune. Particularităţi ale contabilităţii de gestiune la instituţiile publice

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

2 ore

Capitolul 10: Contabilitatea în afara bilanţului. Particularităţi ale contabilităţii în afara bilanţului la instituţiile publice

Descriptivă Studiu de caz Interactivă

2 ore

Capitolul 11: Implicaţiile contabilităţii instituţiilor publice în câteva probleme importante ale societăţii contemporane

Descriptivă Studiu de caz

2 ore

Page 43: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

43

Interactivă Bibliografie

1. Băluţă Aurelian Virgil : Contabilitate şi expertiză contabilă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011. 2. Ionescu Luminiţa (coord.), Contabilitate publică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008. 3. Ioescu Luminiţa: Contabilitate publică.Teste grilă şi aplicaţii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010, partea

I cap. 1; 4. Legea contabilităţii ( Legea 82/1991) cu modificările la zi ;

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Importanţa contabilităţii prin exemple şi studii de caz; Studiu de caz

Interactivă Studiul de caz 1 privind semnificaţia contabilă a profitului ; Studiul de caz 2 privind importanţa fişei postului pentru funcţia contabilităţii

2. Rolul sistemului informaţional contabil şi al limbajului contabilităţii în întreprindere şi în societate; 2.1 Relaţía contabilităţii cu alte discipline economice; 2.2.Relaţia contabilităţii cu disciplinele juridice 2.3 Răspunderi şi competenţe în organizarea funcţiei contabile;

Studiu de caz Interactivă

Referate urmate de dezbatere în grupă Studiul de caz 3 privind răspunderea în cazul nerespectării Legii contabilităţii

3. Regimul juridic al documentelor justificative şi al registrelor cu funcţii contabile 3.3.1 Ce este un document justificativ 3.3.2 Elementele unui document justificativ 3.3.3 Normele privind documentele justificative 3.3.4 Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative 3.3.5. Reconstituirea documentelor justificative contabile pierdute, sustrase sau distruse 3.3.6 Regimul juridic al registrelor cu funcţie contabilă;

Studiu de caz Interactivă

Exemple de documente justificative cu explicarea rolului lor

4. Principalele formulare financiar-contabile utilizate şi puterea lor informaţională

4.1 Probleme generale 4.2 Avizul de însoţire marfă 4.3 Chitanţa 4.4 Chitanţa fiscală 4.5 Factura fiscală/factura 4.6 Bonul de comandă-chitanţă 4.7 Extrasul de cont bancar 4.8 Ordinul de plată 4.9 Declaraţia vamală de import 4.10 Fişa mijlocului fix 4.11 Bonul de mişcare mijloace fixe 4.12 Nota de recepţie şi constatare diferenţe 4.13 Bonul de predare, transfer, restituire 4.14 Bonul de consum 4.15 Fişa de magazie 4.16 Dispoziţia de plată/încasare către casierie 4.17 Ordinul de deplasare (delegaţie)

4.18 Bonul fiscal ;

Studiu de caz Interactivă

Prezentarea unor formulare financiar-contabile reale şi stabilirea modului lor de utilizare

5. Metoda contabilităţii 5.1 Contul: definiţie, componente, utilitate 5.2 Dubla înregistrare: definiţie şi utilitate 5.3 Înţelegerea principiilor contabilităţii

moderne 5.5 Vizualizarea unei balanţe de verificare

5.5 Aplicaţii ale principalele reguli ale

Studiu de caz Interactivă

Simulare privind înregistrarea în anumite conturi

Page 44: FI ŞA DISCIPLINEI - sjpa-b.spiruharet.ro · - aplanarea conflictelor intrafamiliale - interven ţii fa ţă de minori şi persoane de sex feminin - modalit ăţi de interven ţie

44

contabilităţii financiare; 6. Controlul resurselor instituţiei publice, companiei naţionale sau regiei autonome cu ajutorul inventarierii 6.1.Regulile practice privind efectuarea inventarierii şi realizarea funcţiilor întreprinderii 6.2 Valorificarea inventarierii. Compensarea plusurilor cu minusurile

Studiu de caz Interactivă

Studiul de caz 4 privind consecinţe ale unei inventarieri fără a fi repectate toate măsurile legale

7. Particularităţi ale contabilităţii financiare la instituţiile publice 7.1. Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a procedurilor de achiziţii publice 7.2. Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a execuţiei bugetare

Studiu de caz Interactivă

Aplicaţii practice la problema reflectării în contabilitate a procedurilor de achiziţie publică şi a problemelor privind execuţia bugetară

Bibliografie 1.Băluţă Aurelian Virgil : Contabilitate şi expertiză contabilă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011. 2.Ioescu Luminiţa: Contabilitate publică.Teste grilă şi aplicaţii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010, partea I cap. 1; 3.Legea contabilităţii ( Legea 82/1991) cu modificările la zi.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate; • Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai

angajatorilor; • În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe parcurs

Evaluare finala - examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluare pe parcurs 2 – Proiect/Studiu de caz

10%

10.6 Standard minim de performanta • Să dovedească însuşirea minimă a materiei. • Răspunsurile sa nu conţină erori grave. • Activitate medie în timpul semestrului.