Exercitii practice de limba romana - Clasa a 8-a - practice de limba romana - Clasa a...

download Exercitii practice de limba romana - Clasa a 8-a - practice de limba romana - Clasa a 8-a...¢  Stau

of 8

 • date post

  31-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Exercitii practice de limba romana - Clasa a 8-a - practice de limba romana - Clasa a...

 • M tna-Mar'tn RUSU (coordonator\

  Qeanina c0-T0l o (nrrnenlrtna +tau,+ . Mlhaeh TMNqERU

  Exerclfl praryL, de LIM}A ROMANA

  CowryetefrA gi perfo rnar$d m comunlcare

  Clasa a Vlll-a Vdtha a Vil-a

 • Cuprins

  IEST DE EVATUABE tNtltnU......................

  GARIEA - 0BIECT cULTURAt (ACTUAIIZABEl.......... TEST....................

  STBUCTURABEA OPEREI IITEBARE. TEXTUT NARATTV (ACTUAUZARE)............................

  23

  24

  24

  24

  26

  28

  28

  29

  30

  32

  33

  34

  35

  35

  37

  38

  38

  40

  41

  41

  ffi 45

  47

  50

  52

  52

  55

  57

  60

  62

  63

  65

  66

  NorruNt ot slurnxA......

  EXEBC tTt t C0 M p 1ExE..............................

  ENUNTU1...........

  FRAZA. R E LAT. r Lr r, *r*ii i, ir ffi ffi;il ;ir,r inn2a.......... cuvrNTELE $t c0NSTRUCTilLE tNCtDENTE. pUNCTUATTA 10R.....

  PBEDTCATUT $l pnopozlTlA sueoRooilnrA pnt01cnnvA.................

  PREDICATUL VER8A1....................

  EXERC tT I I C 0 M p 1EXE.......................

  PREDTCATUL N0MtNA1.................

  EXE RC tTt t C 0 M q1EXE......................

  ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL.. pR0p0ztlA sueonooNarA pRrotcartvA....

  necaplruuazA, nrzolvAtrto ExEBctltLE unnltAroanrt............ EXE BC tT t t C 0 M p 1ExE.......................

  TEST....................

  suBrEcrur sr pnopoztTlA sugonooNlrA suerecrrvA...................... SUBIECTUL........

  EXERC tT I I C 0 M p 1EXE.......................

  RrcnprrumnzA, RezolvAruo ExERctTULE unuAronREr............ PR0PozlTlAsUeonooNlnrAsugtecrtvA............

  EXERCtTI I C0MP1EXE....,.................

  TEST....................

  SCRIERI SF.....................:...

  TEST....................

  ATRTBUTUL $l pR0poztTlA sugonooillrA nrR1sunvA..................... ATRIBUTUL.,......

  pR0p0ztlA suBonooruarA arRteurtvA.............. EXERC tT I I C 0 M p 1EXE.......................

  neclprruuazA, nezolvArrro ExERctltLE unuAromer............ TEST...........,........

  BATADA p0purAnA.................,......

  LEXtC, VE8StFtCAI|E.....................

  CARACTERISTICI ALE GENULUI EPIC. PERS0NAJE.......,....,.......,,.... paRrtcuLnnttAr ALE spEctEt.. TEST....................

  GoMPLEMEilTUL DTRECT $t pBopozlTtA

  suaoRooNnrA coupuruA 0rnrcrA............. COMPLEMENTUL DIRECT.............

  nrcnptruuun, nrzolvAruo ExERctfl tLE unuAroanrt........... EXERC tTt I C 0M p 1EXE...................... pR0p0zmA sueonooNarA con,tpurrvA 0rnrcrA..................... nrclprruuazA, RezolvAruo ExERctTILE unuAronnrt............ EXER C tTt I C 0 M p 1EXE......................

  TEST....................

  GoMPIEMENTUL INDIRECT $l pBopoztTtA

  sugoRoot{ltA colt,tplmva tuotnrcri... COMPLEMENTUL INDIRECT.........

  EXER C tTt I C 0 M p1EXE.......................

  pR0p0ztlA suBoRooruerA coupunvA rrrrorREctA................ nrcnprruuazA, RezolvAruo ExERCtIILE uRuAtonnu........... EXER Afl t C 0 M p 1EXE...................... TEST....................

  R0MANU1..........

  TEST....................

  c0ME01A....,......

  1EXtCU1..............

  pnRlcuuRtrAl ALE TEXTULUT DRAMATIc....... ELEMENTE DE C0NSTRUCTTE A SU8tECTU1Ut.................................

  PERSONAJE,......

  CARACTERISTICI ALE SPECIEI...

  3

  5

  6

  66

  68

  69

  70

  70

  72

  72

  73

  75

  75

  77

  78

  78

  80

  8l

  83

  83

  85

  86

  88

  89

  9l

  91

  9l

  92

  92

  93

 • c0MPLEMENTUL CTRCUMSTANTTAL DE CAUZA....

  RECApTTULEMA, REZoLVAND EXERCTTilLE UBMArOAREr..........

  EXERC tTt I C0 M P 1EXE......................

  PB0P0ZTITA SUB0RD0NATA CTRCUMSTANTTALA DE CAUZA.....

  RECApTTULEAZA, BEZoLVAND EXERCTTILE URMAToAREr..........

  EXERC|T| t C 0 M P18XE,...........,.........

  TEST....................

  c0MPLEMENTUL CTRCUMSTANTTAL DE SC0P......

  RECAPTTULEAZA, REZoLVAND EXERCTIilLE URMATOAREt..........

  EXERC tTt t C0 M PIEXE........,...,.........

  PR0P0ZTTTA SUBORD0NATA CTRCUMSTANTTALA DE SC0P.......

  RECAPTTULEMA, REZOLVAND EXERCTTilLE URMAr0AREr......;....

  EXERC tTt t C 0 M P1EXE.......................

  TEST....................

  PBOP0ZTTTA SUBORDONATA qRcUMSTANTTALA C0N D rTr 0NA1A......................

  RECApTTULEAZA, REZoLVAND EXERCTTilLE URMATOAREt..........

  EXER C tl I C 0 M P1EXE....................... TEST....................

  pRopozrlrA SUBoRDoNATA cTRcUMSTANTTALA C0NCESUA..

  RECApTTULEAZA, REZOLVAND EXERCTTILE URMArOAREt..........

  EXEBC tl t C0 M P1EXE...........

  PROP0ZTTTA SUBORD0NATA

  cTRcUMSTANTTALA C0NSECUTrV4.......................

  RECApTTULEMA, BEZOLVAND EXERCTTilLE UBMAroAREt..........

  E)GnAril C0 M P1EXE..................................i................

  rEsrE suM4ilvE.............................;.........................

  IEsTDEEvAtuABEsEMEsTRlAtA-sEMEsTRUtl..'.'......,.

  IESTE 0E EVATUABE SEilESTRIALI - SemfSfnUL al ll-1ea............... rEsT DE EVATUARE HilAt4.........................

  EVATUABEA GOMPETET{TEIOR DE IECTUBA $l SCBIERE. TESTE DUPi MODEtUt EVALUABIOR IilTERt{AIIOI{AIE....................

  1r3

  114

  115

  116

  117

  117

  11S

  120

  121

  126

  127

  128

  125

  130

  131

  131

  133

  133

  134

  135

  144

  146

  150

  152

  121

  122

  123

  123

  124

  125

  126

  COMENZI - CARTEA PRIN PO$TA EDITURA PARALELA 45 Pitegti, jud. Argeg, cod 110174, str. Fralii Golegti 130 Tel.: 0248 633 130; 0753 040 444

  0721 247 918 Tel./fax: 0248214 533;0248 631 439;0248631 492. E-mail: comenzi@edituraparalela45.ro sau accesa!i www.edituraparalela45.ro

  Tiparul executat la tipografra Editurii Paralela 45 E-mail: silviu@edituraparalela4S.ro Tel.:0752 754 147

 • Structurarea operei literare. Textul narativ (actu altzare)

  Citegte cu atenlie textul urmitor, apoi rezolvd cerinfele:

  Simon Stia sigur cd trebuie sd iasd din oragul unde nu se intdmpld nimic. Oamenii se duceau Si veneau de lq serviciu,

  aincau, cumpdrau masini, se certau etc., dar asta nu tnsemna cdJdceau istorie. Era doar o parodie. Sau, cel mult, ,,istorie de duzind", vorba limbii mici.

  O istorieficutd de degteptdtoare iefiine, zgomotoase, cu baterii alcaline AA sau AAA in cel mai bun caz.

  Simon simlea de muli ci se plictiseSte, dar nu Stiuse pd.nd acum de ce. Probabil cd. nu doar pendula lui, ci Si multe altelefuseserd rioor" din uz si puie deoparte, tdsdnd astfet ceqsurile de duzind sd cucereascd tot mai mult teren. Dar el

  qr

  putea salva isto'1,a! Mdcar iitiria propriului orag, dacd nu, cine stie, poate chiar istoria lumii! Inchise ochii si se imagind citinddincartealuideistorie:,,liroToanului2006,Simon,elevtnclasaaIY-a,salvdndopenduld,asalvatistoria..."

  Din neatenlie,fusese cdt pe ce sd calce pe coadd o ndld neagrd toldnitd in miilocul strdzii. Ridicdnd spre el niste ochi

  mari Si rotunzi, aceasta ii mullumi pentru griid.

  _N*@nusuntdinaceiacareleagdtinicheledecoadapisicilonDarcesdfaciaici, tn stradd? Dacd nu ai stdpdn, trebuie sd teferegti. Am auzit acum, dupd lichidarea cdinilor vagabonzi, urmali voi.

  - Serlos? Tocmai acum, cdnd ziceam cd md pot odihni dupd atdta pitit Si pdndit.'. Dar voi incotro?

  Un picfdsticit, Simon se hotdrt sdfie totuSi sincer.

  - Stii, eu... 16 spun, dar e secret. Amfugit de-acasd. - Yai, dar de ce? Eu ce n-aS da sd am o casd si voi fugili

  din ea? Vd bdteau?

  - Nu, niciodatd. - Ba pe mine da, se trezi Magda vorbind. Odatd,

  eram la mine.'.

  - Aiureli, nu o asculta, ti tdie vorba Simon. - Yd puneau la treabdT se interesd pisica neagrd. - Nu, nu, sunt niste pdinli super de treabd. Dar cum de

  eSti pe drumuri?

  - Pdi, siigurii oameni care m-au primit au un nepo{el. Acum ii tnleleg oqrecum. Din cauza mea era pdr peste tot-..

  $i, tntr-o zi, bdrbosul...

  - Cine? - Ginerele, explicd pisica neagrd. El md ura de

  moarte. L-am auzit cum spunea intr-o zi cd vrea sd'mi smulgd blana

  fir cufir cu penseta.

  - Ce e aia ,,pensetdddd"? incepu sd se smiorcdie Magda.

  - Este unfel de armd, na! Ai tnleles? - int. - Atunci, continud. pisica neagrd, m-am hotdrdt sd

  plec unde oi vedeq cu ochii. Fdrd iluzii.

  - Ce-s alea ,,iluzii"? intrebd imediat Magda.infuriat, Simon se rdloi la sora lui: - Magda, dacd nu taci, te trimit tnapoi Si

  poli sd dai cdte telefoane vrei unde vrei tu. Ai tnleles? $tii, spuse el cu

  bldndele, intorcdndu-se spre pisicd, am auzit un caz asemdndtor O chema Lady.

  - $tiu, epovestea * Oio*nosivagabondul. Numai cdtnvialdnu e cainfilme. $i, oricum, Lady era aSa defrumoasd!

  - Or maifi totuSi prin oras cdfiva oameni de treabd Si iubitori de unimale.

  - Bine, dar uitd-te la mine: eu nu sunt doar ,,o pisicd", sunt o pisicd..- neagrd!

  - Ei Si, ce-i cu asta? Existd Si oameni negri care au casele lor

  - Pisicile negre poartd ghinion. Pe vremuri ne omorau, ne dddeaufoc... Inchizilia...

  - Ce e aia ,,inchiz..."? se auzi subgire glasul Magdei' - Eu