Exemplu de Proiect IAC

download Exemplu de Proiect IAC

of 8

Transcript of Exemplu de Proiect IAC

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  1/18

   

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  2/18

   

  ClasaClasa:a XI-a:a XI-aDataData: 15.02.2005: 15.02.2005

  ProfesorProfesor: Cimpoeru Simona: Cimpoeru Simona

  ObiectulObiectul: Informatică: Informaticăemaema: !iste liniare simplu "nlăn#uite: !iste liniare simplu "nlăn#uite

  alocate $inamicalocate $inamic

  ipul lectieii

  pul lectiei: ransmitere $e noi: ransmitere $e noi

  cuno%tin#ecuno%tin#e

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  3/18

   

  Obiecti&e 'eneraleObiecti&e

  'enerale::

  --(o$ul $e folosire a &ariabilelor(o$ul $e folosire a &ariabilelor

  $inamice "n ca$rul pro'ramelor )$inamice "n ca$rul pro'ramelor )-*&anta+ele folosirii &ariabilelor-*&anta+ele folosirii &ariabilelor

  $inamice )$inamice )

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  4/18

   

  Obiecti&e opera#ionaleObiecti&e

   opera#ionale::

  -Cunoa%terea mo$ului $e $eclarare a-Cunoa%terea mo$ului $e $eclarare a

  unei liste)unei liste)

  -Cum se reali,ea,ă le'atura $intre-Cum se reali,ea,ă le'atura $intreno$urile listei)no$urile listei)

  -Crearea unei liste prin a$au'are la-Crearea unei liste prin a$au'are la

  $reapta $e no$uri)$reapta $e no$uri)-*$au'are la stn'a $e no$uri)-*$au'are la stn'a $e no$uri)

  -Parcur'erea unei liste simplu "nlan#uite)-Parcur'erea unei liste simplu "nlan#uite)

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  5/18

   

  (eto$e %i proce$ee $i$actice(eto$e

   %i proce$ee $i$actice::

  Stu$iul $e ca, ) Obser&a#ia )Stu$iul $e ca, ) Obser&a#ia )

  Descoperirea $iri+ată)Descoperirea $iri+ată)

  Con&ersa#ia) /plica#ia)Con&ersa#ia) /plica#ia)Problemati,area)Problemati,area)

  (aterial $i$actic utili,at(aterial $i$actic utili,at::(anual Informatica clasa a XI-a(anual Informatica clasa a XI-a

  e$itura iculescue$itura iculescu

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  6/18

   

  Trezirea atenţiei elevilorTrezirea atenţiei elevilor pentru noua lectie pentru noua lectie

  Legătura cu lecţiileLegătura cu lecţiileanterioareanterioare

  Profesorul recapituleazăProfesorul recapituleazănoţiunea de pointer şinoţiunea de pointer şivariabilă dinamică,variabilă dinamică,diferentele dintre variabilelediferentele dintre variabilele

  dinamice şi celedinamice şi celestatice,folosind următorulstatice,folosind următorulexemplu:exemplu:

  Var a:integer x,!:"integer Var a:integer x,!:"integer 

  #are din următoarele#are din următoareleatribuiri sunt corecte: a$atribuiri sunt corecte: a$x:%a b$ !":%x"c$ x:%a"x:%a b$ !":%x"c$ x:%a"

  d$ !:%&a e$ x":%', !:%d$ !:%&a e$ x":%', !:%

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  7/18 

  (nunţarea lecţiei noi şi(nunţarea lecţiei noi şia obiectivelora obiectiveloroperaţionaleoperaţionale

  #onducerea )nvăţării#onducerea )nvăţării

  *crie pe tablă titlul*crie pe tablă titlullecţiei :lecţiei :“ “  Liste liniareListe liniare””

  #omunică şi afişează#omunică şi afişează

  obiectivele lecţieiobiectivele lecţiei Profesorul prezintă cumProfesorul prezintă cum

  se pot declara pointerise pot declara pointericătre tipul inregistrare,către tipul inregistrare,

   prezintă termenul de prezintă termenul delistă liniară alocatalistă liniară alocatadinamic,dinamic,

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  8/18 

  (profundarea cunostintelor (profundarea cunostintelor    Profesorul prezintă tipurileProfesorul prezintă tipurile

  de liste liniare alocatede liste liniare alocate

  dinamic, precum şidinamic, precum şi

  operaţiile care se pot realizaoperaţiile care se pot realiza

  cu listecu liste

  +*e prezintă elevilor modul+*e prezintă elevilor modul

  de crearea şi parcurgere ade crearea şi parcurgere a

  unei liste a unei liste simpluunei liste a unei liste simplu

  )nlănţuite alocate dinamic)nlănţuite alocate dinamicde numere )ntregi+de numere )ntregi+

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  9/18 

  Temă pentru acasaTemă pentru acasa   *ă se creeze o listă*ă se creeze o listă

  liniară simplu )nlănţuităliniară simplu )nlănţuită

  cu elemente dintr-uncu elemente dintr-un

  fişier+*ă se afişeze )n altfişier+*ă se afişeze )n altfişier elementele primefişier elementele prime

  din listă+din listă+

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  10/18

   

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  11/18

   

  Listele liniare sunt de două tipuri :  alocate static(vectorii)  alocate dinamic

    Pentru a înţelege noţiunea de listă liniară alocatădinamic, plecăm de la următoarea observaţie:

    Până acum am folosit numai pointeri către tipuri dedate predefinite(integer,real), dar putem declara şipointeri către alte tipuri de date definite deutiliator, de e!emplu către tipul înregistrare"Putem declara pointeri către tipuri de datenedefinite încă, dar care vor fi definite imediat dupăaceea

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  12/18

   

  #!emplu: 

  $%pe

  Plev'(#lev) 

  #lev'record 

  *ume:string

   

  +edia:real 

  rm:Plev 

  #nd 

  -ar !:

  Plev)

    .unde ! estepointer către tipul

  #lev, adică conţineadresa uneivariabile de tipul#lev

   

  . !( este variabilade tipul #lev carese găseste laadresa !"

    /âmpurile uneivariabile de tipelev sunt

    :!"nume,!"media,

    !"urm

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  13/18

   

  0stfel putem să alcătuim o lista deelevi

  care se va numi listă liniarăsimplu înlănţuită, pentru călegăturile dintre elevi sunt liniare şi într.un singur sens"

    1bs: 2ona de memorie reervatăfiecărui elev se numeşte nod saucelulă" 3iecare nod conţine numele şimedia unui elev precum şi adresaurmătorului nod din listă"

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  14/18

   

  #!istă mai multe tipuri de

  liste:

    Liste liniare simplu înlănţuite

   

  Liste liniare dublu înlănţuite

   

  Liste circulare

   

  4tive

   

  /oi 

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  15/18

   

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  16/18

   

  #!emplu:

  $%pe Lista'(*od) 

  *od'record5nfo:integer

  rm:Lista

  #nd -arprim,ultim:Lista)

    .unde prim siultim suntpointeri către

  tipul *od, adicăconţine adresa unei variabile detipul *od

    . prim si ultim 

  conţin adresaprimuluirespective aultimului nod dinlista

  . prim( şi ultim(

  sunt variabile detipul *od 

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  17/18

   

  • Profesorulpropune temaelevilor:

  • Să se creeze olistă liniară simplu

   înlănţuită cuelemente dintr-unşier. Să seaşeze în alt şier

  elementele primedin listă.

 • 8/19/2019 Exemplu de Proiect IAC

  18/18