Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

58
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI EVOLUŢIA PIEŢELOR 2012 de comunicaţii electronice în anul

description

Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Transcript of Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Page 1: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU

REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

EVOLUŢIA PIEŢELOR 2012de comunicaţii electronice în anul

Page 2: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

  21

4.1 Date generale. Dinamica pieţei 21

4.2 Abonaţi şi penetrare 22

1

3

4

52

6

SUmar

Indicatori cheie ai sectoruluide comunicaţii electronice 3

  CaraCteristiCă generală  4

1.1 Principalele evenimenteale anului 2012 4

1.2 Dinamica veniturilor 4

1.3 Evoluţia număruluide utilizatori 6

1.4. Evoluţia traficului voce 7

1.5 Dinamica investiţiilor 8

Telefoniefixă  17

3.1 Date generale. Dinamica pieţei 17

3.2 Abonaţi şi penetrare 18

3.3 Evoluţia traficului 20

acceS la inTerneT la pUncTefixe şi transmisiuni de date

   difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale  26

  ComuniCaţii mobile 8 5.1 Date generale. Dinamica pieţei 26

Abonaţi şi penetrare 272.1 Date generale.

Dinamica pieţei 8

2.2 Utilizatori şi penetrare 11

2.3 Telefonie mobilă 12

2.5 Acces dedicatla Internet mobil 16

5.2

  ConCluzii. prognoze pentru anul 2013  29

Anexă. Date despre abonații şi tehnologiile de acces la Internet la punctefixe în anul 2012 30

Page 3: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

indiCatori Cheie ai seCtorului de ComuniCaţii eleCtroniCe

Indicator 2011 2012 Schimbare

Comunicaţii mobile:

Utilizatori total 3.714.965 4.262.044 14,73%

Utilizatori activi 3.217.261 3.584.283 11,41%

- persoane fizice 3.041.421 3.353.475 10,26%

- persoane juridice 211.093 230.808 9,34%

Penetrare 104,34% 119,74% 15,40 p.p.

Venituri (milioane) 3610,59 3732,95 3,39%

ARPU (lunar) 89,6 79,3 -11,50%

- Telefonie mobilă

Utilizatori 3.587.431 4.080.143 13,73%

Trafic (milioane minute) 4.743,6 5.093,0 7,37%

MoU (minute lunar per utilizator) 132 121 -8,33%

Mesaje SMS (milioane) 1019,51 676,21 -33,67%

Mesaje MMS (milioane) 3,92 2,70 -31,12%

Penetrare 100,76% 114,63% 13,87 p.p.

Venituri (milioane) 3434,92 3503,14 1,99%

ARPU (lunar) 89,1 77,6 -12,91%

Trafic Internet mobil, servicii voce (TB) 389,56 575,82 47,81%

- Internet mobil dedicat

Utilizatori 124.813 178.459 42,98%

Penetrare 3,51% 5,01% 1,51 p.p.

Venituri (milioane) 175,66 229,80 30,82%

ARPU (lunar) 118,8 126,3 6,31%

Trafic Internet mobil, dedicat (TB) 6.168,87 15.943,97 158,46%

Telefonie fixă

Utilizatori (linii) total 1.179.865 1.205.768 2,20%

- persoane fizice 1.040.305 1.066.440 2,51%

- persoane juridice 139.560 139.328 -0,17%

Penetrare 33,15% 33,87% 0,73 p.p.

Trafic (milioane minute) 3.321,7 3.029,5 -8,80%

MoU (minute lunar per utilizator) 236 211 -10,59%

Venituri (milioane) 1.647,02 1.546,10 -6,13%

ARPU (lunar) 117,27 108,01 -7,90%

Internet fix şi transmisiuni date

Abonaţi 355.099 417.177 17,48%

- persoane fizice - 388.736 -

- persoane juridice - 20.630 -

Penetrare 9,97% 11,72% 1,75 p.p.

Venituri (milioane) 678,19 808,11 19,16%

ARPU Internet fix (lunar) 144,23 145,94 1,19%

Capacitatea Internet extern total (Gbps) 122,74 143,54 16,95%

Audiovizual

Abonaţi TV multicanal 256.118 284.827 11,21%

Penetrare TV multicanal 7,2% 8,00% 0,8 p.p.

Venituri audiovizual (milioane) 283,95 328,95 15,85%

ARPU multicanal (lunar) 58,78 51,39 -12,57%

Total venituri din comunicaţii electronice (mil.) 6.219,7 6.416,1 3,16%

3

Page 4: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

1

235,

9

365,

2

2.19

7,0

2.

902,

7

5.70

0,8

3.02

6,0

5.

639,

5

3.45

4,0

6.

140,

4

3.61

0,6

6.

219,

7

329,

0

808,

1

1.54

6,1

3.

732,

9

6.41

6,1

  CaraCteristiCă generală

1.1 Principalele evenimente ale anului 2012

În anul 2012, pe piaţa de comunicaţii electronice s-au produs o serie de evenimente majore care au marcat dezvoltarea acestui sector important al eco- nomiei naţionale.

Evenimentul principal al anului 2012 a fost lansarea, în noiembrie 2012, de către companiile S.A.„Moldcell” şi S.A. „Orange Moldova” a reţelelor şi serviciilor pu- blice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă (denumite convenţional 4G/LTE) în baza licenţelor de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio din banda 2500-2690 MHz, licenţe eliberate acestor companii la începutul aceleaşi luni de către ANRCE- TI. Alt eveniment important s-a produs la 31 martie2012, când a avut loc trecerea la formatul de tip “în- chis” de apelare a numerelor telefonice din şirul de numere„2” din Planul Naţional de Numerotare (PNN), eveniment care a condus la uniformizarea modului de formare a numerelor telefonice în R. Moldova şi a creat premise necesare pentru utilizarea mai efici- entă a resurselor de numerotare în scopul furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice.

În octombrie 2012, S.A. „Orange Moldova” şi S.A.„Moldcell” au lansat, în cadrul unui proiect public-pri- vat, serviciul semnătura electronică mobilă, instru- ment care va impulsiona accesul cetăţenilor la servi- ciile eletronice disponibile. Lansarea acestui serviciu a plasat R. Moldova printre primele şapte ţări din lume care implementează asemenea tehnologii inovatoare.

În acelaşi an, în februarie, S.A. „Moldtelecom” a des- chis un Centru de Date (Data Centru) pentru hosta- rea echipamentelor IT şi oferirea altor servicii IT, iar

“Starnet” S.R.L., în cursul anului, a extins aria de pre- stare a serviciilor sale (Internet, TV şi telefonie fixă) până la 15 centre administrative din republică.

În decursul anului de referinţă, mai mulţi furnizori au lansat oferte şi planuri tarifare noi, inclusiv oferte care conţin câteva tipuri de servicii într-un singur abona- ment, aşa numitele servicii multiplay. Astfel, conform situaţiei din 31.03.2013, un furnizor (S.A. „Moldtele- com”) oferă servicii 5-play (telefonie fixă, telefonie mobilă, Internet mobil 3G, Internet fix în bandă largă şi IPTV), alt furnizor (S.A.„Orange Moldova”) - servicii4-play (telefonie mobilă, telefonie fixă, Internet mobil3G/4G, Internet fix în bandă largă), patru furnizori (S.A.„Moldcell”, „Starnet” S.R.L., ÎM „Sun Communications” S.R.L., şi „Arax-Impex” S.R.L.) oferă servicii triple-play, iar 20 de furnizori - servicii 2-play. Astfel, din totalul de192 de furnizori de comunicaţii electronice (care au raportat venituri obţinute în anul 2012), 26 - prestează câteva tipuri de servicii într-un singur abonament.

1.2 Dinamica veniturilor

Conform datelor statistice raportate ANRCETI de că- tre furnizorii de reţele şi servicii publice de comuni- caţii electronice, în anul 2012, valoarea totală a celor patru pieţe de comunicaţii electronice (comunicaţii mobile, telefonie fixă, acces la Internet la puncte fixe şi transmisiuni de date, difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale) a crescut, faţă de anul2011, cu 3,16% şi a însumat 6 mld. 416,1 mil. lei. Cele mai semnificative vânzări au fost înregistrate pe pia- ţa de comunicaţii mobile şi cea de telefonie fixă – de3 mld. 732,9 mil. lei (în creştere cu 3,39%), şi, respec- tiv, de 1 mld. 546,1 mil. lei (în scădere cu 6,13%). Va- loarea pieţei serviciilor de acces la Internet la puncte fixe şi transmisiuni de date a crescut cu 19,16% şi a însumat 808,1 mil. lei, iar cea a pieţei serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale– cu 15,85% şi a alcătuit 329 mil. lei (Figura 1).

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Page 5: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

232,

7

451,

1

1.92

9,7

228,

0

541,

7

1.91

6,7

284,

0

678,

2

1.64

7,0

0

2008 2009 2010 2011 2012 Servicii de difuzare şi retrans. a progr. audiovizuale Servicii de acces la Internet şi transmisiuni de date Servicii de telefonie fixă Servicii de comunicaţii mobile Total venituri

Figura 1 Evoluţia veniturilor obţinute în sectorul de comunicaţii electronice (mil. lei)

4

Page 6: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

40,3

5

2.591

2.629

111,

76

166,

89

145,

16

2.237

2.293

37,5

0 95

,85

142,

69

154,

48

40,9

7

99,3

9 13

8,86

154,

05

58,7

8 89

,63

117,

27

144,

68

360

416

6.220

6.416

51,3

9 79

,34

108,

01 14

1,12

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

Urmare a acestei evoluţii, ponderea serviciilor de acces la Internet la puncte fixe şi transmisiuni de date în structura pieţei de comunicaţii electronice a crescut cu 1,69 puncte procentuale (p.p.) şi a consti- tuit 12,6%, a serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale - cu 0,5 p.p. şi a însumat– 5,1%, iar a serviciilor de comunicaţii mobile – cu0,2 p.p. şi a alcătuit 58,2%. Totodată, ponderea te- lefoniei fixe a scăzut cu 2,38 p.p. şi a însumat 24,1% (Figura 2).

De menţionat că în anul 2012, al patrulea an con- secutiv, cel mai semnificativ venit mediu lunar per utilizator (ARPU) – de 141,12 lei - a fost înregistrat pe piaţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe. Pe piaţa serviciilor de telefonie fixă acest indicator a fost de 108,01 lei, pe piaţa de comunicaţii mobile– de 79,34 lei şi pe piaţa serviciilor TV multicanal –51,39 lei (Figura 3).

12,6%24,1%

5,1%

58,2%

Servicii de difuzare şi retrans. a progr. audiovizuale

Servicii acces Internet şi transmisiuni date

Servicii de telefonie fixă

Servicii de comunicaţii mobile

Figura 2 Structura pieţei de comunicaţii electronice, în funcţie de venituri

În anul de referinţă, cele mai mari venituri au fost înregistrate de către S.A. „Orange Moldova” (2 mld. 629 mil. lei sau 41% din total), S.A. „Moldte- lecom” (2 mld. 293 mil. lei sau 35,7% din total), S.A.„Moldcell” (956 mil. lei sau 14,9% din total) şi

180

150

120

90

60

30

0

2008 2009 2010 2011 2012 Servicii TV mul8canal Servicii de comunicaţii mobile Servicii de telefonie fixă Servicii acces Internet

Figura 3 Evoluţia venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

de “Starnet” S.R.L. (123 mil. lei sau 1,9% din total). Ceilalţi furnizori au înregistrat un venit cumulativ de 416 mil. lei sau 6,5% din totalul veniturilor ob- ţinute în sector (Figura 4). De remarcat că venitul

cumulativ al primilor trei furnizori (Orange Moldo- va, Moldtelecom şi Moldcell) reprezintă 91,6% din totalul veniturilor înregistrate în sectorul de comu- nicaţii electronice.

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

2011

2012

1.000

0 Orange Moldova Moldtelecom Moldcell Starnet Alți furnizori Total venituri

Figura 4 Dinamica veniturilor obţinute de furnizori în anii 2011-2012 (mil. lei)

Page 7: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

923

956

109

123

5

Page 8: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

,62%

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

222,5

116,5

1.11

4,5

2.40

3,5

3.

857,

0

6,23

%

3,20

%

31,1

9%

67,2

8%

228,6

187,4

1.13

9,5

2.77

3,0

4.

328,

5

229,8

269,1

1.16

0,9

3.

165,

1

4.82

5,0

7,20

%

9,97

%

33,1

5% 10

4,34

%

256,1

355,1

1.17

9,9

3.

715,

0

5.50

6,0

8,00

%

11,7

2%

33,8

7%

119,

74%

284,8

417,2

1.20

5,8

4.

262,

0

6.16

9,8

1.3 Evoluţia numărului de utilizatori

Deşi volumele de vânzări înregistrate pe cele patru pieţe de comunicaţii electronice au avut trenduri diferite, numărul de utilizatori ai serviciilor furni- zate pe aceste pieţe a cunoscut o evoluţie ascen- dentă. Numărul total de utilizatori ai serviciilor de

7.000

comunicaţii electronice a sporit, faţă de 2011, cu12,1% şi ajuns la 6 mil. 169,8 mii. Numărul de uti- lizatori ai serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a crescut cu 17,48%, ai celor de comunicaţii mobile cu 14,73%, ai serviciilor TV multicanal şi te- lefonie fixă s-a majorat cu 11,21% şi, respectiv, cu2,2% (Figura 5).

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 2008 2009 2010 2011 2012

Servicii TV mul9canal Servicii de acces la Internet Servicii de telefonie fixă Servicii de comunicaţii mobile Total u9lizatori

Figura 5 Evoluţia numărului de utilizatori ai serviciilor de comunicaţii electronice (mii)

Din numărul total de utilizatori ai serviciilor de co- municaţii electronice, 69,08% sunt utilizatori ai serviciilor de comunicaţii mobile, 19,54% - de te- lefonie fixă, 6,76% - de acces la Internet la puncte fixe şi 4,62% - ai serviciilor TV multicanal (Figura 6). Creşterea numărului de utilizatori ai serviciilor furni- zate pe pieţele de comunicaţii electronice a condus la sporirea ratelor de penetrare a acestor servicii, raportate la 100 de locuitori ai republicii. Acest in- dicator pe piaţa serviciilor de comunicaţii mobile a ajuns la 119,74%, pe piaţa de telefonie fixă - 33,87%, pe piaţa de acces la Internet la puncte fixe – 11,72% şi pe cea a serviciilor TV multicanal – la 8,00% (Figu- ra 7). Creşterile pe segmentul comunicaţii mobile se datorează faptului că o parte din utilizatorii finali de- ţin mai multe cartele SIM, ceea ce vorbeşte despre tarifele mari pentru comunicarea între utilizatorii fi- nali conectaţi la diferite reţele de comunicaţii.

19,54%6,76%

4

69,08%

Servicii TV multicanal

Servicii acces Internet

Servicii de telefonie fixă

Servicii de comunicaţii mobile

Figura 6 Structura pieţei, în funcţie de numărul de utilizatori

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2008 2009 2010 2011 2012

Servicii TV mul9canal Servicii acces Internet

Servicii de telefonie fixă Servicii de comunicaţii mobile

Figura 7 Evoluţia ratelor de penetrare a serviciilor de comunicaţii electronice

Page 9: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

6,41

%

5,24

%

31,9

4%

77,7

3%

6,45

%

7,55

%

32,5

8% 88

,81%

6

Page 10: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

3,32

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

1.4. Evoluţia traficului voce

În anul de referinţă, utilizatorii serviciilor de telefo- nie mobilă şi fixă au generat un volum total de trafic voce de 8,12 mld. minute, în creştere cu 0,71%, faţă

de anul 2011. Acest trend a fost determinat de dimi- nuarea traficului în reţelele fixe cu 8,8%, până la 3,03 mld. minute. Totodată, traficul în reţelele de telefo- nie mobilă a crescut, faţă de anul 2011, cu 7,37% şi alcătuit 5,09 mld. minute (Figura 8).

9

8

7 6,99

7,50 7,81 8,07 8,12 9

8

7

6

5

4

3

2

1

2,67 3,46 4,10 4,74 5,09

4,32 4,04 3,70 3,03

6

5

4

3

2

1

Mobil

Fix

Total

0

2008 2009 2010 2011 2012 0

Figura 8 Evoluţia traficului în reţelele de telefonie mobilă şi fixă (mld. minute)

În anul 2012, cea mai mare pondere în structura tra- ficului total de voce în reţelele de telefonie mobilă şi fixă – de 50,8% - a revenit traficului generat în re- ţelele mobile (acest trafic include traficul în reţelele proprii ale furnizorulor şi traficul dintr-o reţea mobi-

lă către altă reţea mobilă). Datele din Figura 9 arată că ponderea traficului de voce în cadrul reţelelor fixe a scăzut în ultimii cinci ani cu 20,1 p.p. şi a alcătuit, în anul 2012, 28,5%.

2012 50,8% 11,9% 28,5% 8,8%

2011

2010

2009

47,7%

41,8%

35,5%

11,1%

10,8%

10,7%

32,4%

37,6%

42,9%

8,8%

9,8%

10,9%

Mobil- mobil‐

Mobil- altele‐

Fix- fix ‐

Fix- altele ‐

2008 27,2% 11,0% 48,6% 13,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figura 9 Ponderea tipurilor de trafic în structura traficului total în reţelele mobile şi fixe

Page 11: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

7

Page 12: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

2

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

55,8

636,9

1.14

1,0

1.834

34,2

978,4

1.13

6,0

2.149

33,5

751,6

941,1

1.726

60,7

617,5

1.13

2,2

1.810

66,4

536,2

1.13

9,9

1.743

1.5 Dinamica investiţiilorÎn perioada de raport, volumul total al investiţiilor efectuate în sectorul de comunicaţii electronice

s-a diminuat, faţă de 2011, cu 3,75% şi a însumat 1 mld.743 mil. lei (Figura 10).

2.000

1.500

1.000

500

0

2008 2009 2010 2011 2012

Reţele mobile Reţele fixe Reţele audiovizuale Inv e s@ ţii total

Figura 10 Evoluţia investiţiilor în sectorul de comunicaţii electronice (mil. lei)

Investiţiile în reţelele audiovizuale au crescut cu9,34% şi au alcătuit 66,4 mil.lei, iar în reţelele mobile- cu 0,68% şi s-au cifrat la 1 mld. 139,9 mil. lei. Totoda- tă, investiţiile în reţelele fixe s-au micşorat cu 13,16% şi au constituit 536,2 mil.lei.

Din volumul total de investiţii – 65,4% au fost direc- ţionate în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii mo- bile, 30,8% - în reţelele fixe şi 3,8% - în serviciile de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale (Figura 11).

În 2012, ca şi în anii precedenţi, cei mai mari inves- titori în sectorul de comunicaţii electronice au fost companiile S.A. „Moldtelecom”, S.A. „Orange Moldo- va” şi S.A.„Moldcell”, care împreună au asigurat 95,6% din totalul investiţiilor efectuate în acest sector. S.A.„Moldtelecom” a investit 680 mil. lei sau 39,0% din

totalul investiţiilor, S.A. „Moldcell” – 503,2 mil. lei sau28,9 % din total şi S.A. „Orange Moldova” – 483,2 mil. lei sau 28,9%.

30,8%

3,8%

65,4%

Reţele audiovizuale Reţele fixe Reţele mobile

Figura 11 Destinaţia investiţiilor efectuate în sectorul de comunicaţii electronice

  ComuniCaţii mobile

2.1 Date generale. Dinamica pieţei

În anul 2012, cei trei furnizori care activează pe piaţa de comunicaţii mobile (telefonie mobilă şi acces de-

dicat la Internet mobil) - S.A. „Orange Moldova”, S.A.„Moldcell” şi S.A. „Moldtelecom”, sub marca comerci- ală ”Unite”, – au utilizat tehnologiile nominalizate în Tabelul 1.

Tabelul 1 Tehnologiile utilizate de furnizorii de servicii publice de comunicaţii mobile

Furnizor GSM CDMA 1x/EV-DO UMTS/HSPA LTES.A.“Orange Moldova” + - + +S.A.”Moldcell” + - + +S.A.”Moldtelecom” - + + -

Page 13: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

8

Page 14: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

138,

4 76

7,3

1.99

7,0

68

,80%

26,4

3%

2.90

2,7

103,

7 70

4,6

2.21

7,7

3.02

6,0

73,2

9%

23

,29%

98,8

836,

2

72,9

3%

24

,21%

2.51

9,0

3.45

4,0

129,

5

25,5

7%

92

3,3

2.55

7,8

3.61

0,6

184,

9

69,4

8%

25

,57%

954,

4 2.

593,

6

3.73

2,9

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

În perioada de raport, volumul total al venituri- lor din vânzarea serviciilor de comunicaţii mobile a crescut, faţă de 2011, cu 3,39% şi a atins cifra de3 mld. 732,9 mil. lei. Veniturile din serviciile de co- municaţii mobile efectuate de S.A. „Moldtelecom”

s-au majorat cu 42,83% şi au însumat 184,9 mil. lei. Vânzările S.A. „Moldcell” au crescut cu 3,37% şi au alcătuit 954,4 mil. lei, iar veniturile S.A. „Orange Mol- dova”, - cu 1,4% şi au constituit 2 mld. 593,6 mil. lei (Figura 12).

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2008 2009 2010 2011 2012

Moldtelecom Moldcell Orange Moldova Total

Figura 12 Evoluţia veniturilor obţinute de furnizorii de comunicaţii mobile (mil. lei)

Conform situaţiei din 31.12.2012, S.A. „Orange Mol- dova” deţinea, în funcţie de cifra de afaceri, 69,48%

din piaţă, S.A. „Moldcell” – 25,57% şi S.A. „Moldtele- com” – 4,95% (Figura 13).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

4,77% 3,43% 2,86% 3,59% 4,95%

2008 2009 2010 2011 2012

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom

Figura 13 Structura pieţei de comunicaţii mobile, în funcţie de cifra de afaceri

În anul 2012, toţi cei trei furnizori de servicii de co- municaţii mobile au înregistrat un venit mediu lunar per utilizator (ARPU) mai mic decât în 2011. Valoarea ARPU s-a micşorat cu 11,5% şi a constituit 79,3 lei (Fi- gura 14). Diminuarea acestui indicator a fost cauzată

de reducerea veniturilor obţinute de la abonaţii noi, micşorarea tarifelor cu amănuntul, precum şi a tari- felor cu ridicata pentru terminarea apelurilor în reţe- lele mobile, măsură impusă de ANRCETI furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

Page 15: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

70,8

4%

9

Page 16: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

116,

3

97,0

156,

4 11

1,8

97,8

8

99,20

95,5

0

92,10

96,4

6

96,02

105,

3

98,8

0

99,40

75

,8

86,5

96,0

0

93,80

97,1

5

95,8

96

,81

111,

6

99,0

0

99,50

76

,4

97,0

0

94,60

79

,1

97,2

2

99,4

96

,81

104,

1

99,0

0

99,00

67

,2

97,78

66

,8

98,62

97

,35

89,6

96

,81

99,7

99

,00

99,00

53

,7

56,5

98,07

98

,79

79,3

97

,35

96,82

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2008 2009 2010 2011 2012

ARPU Orange ARPU Moldcell ARPU Moldtelecom ARPU mediu

Figura 14 Evoluţia venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

Conform datelor prezentate de cei trei furnizori de comunicaţii mobile, la 31.12.2012 S.A. „Orange Mol- dova” avea o acoperire a teritoriului republicii cu semnal radio provenit din reţelele de generaţia a

doua (2G) de 99,00%, S.A. „Moldcell”– de 97,35% şi S.A. „Moldtelecom” (CDMA2000 1x în banda de frec- venţe 450 MHz)– de 98,07% (Figura 15).

100

95

90

85

80 2008 2009 2010 2011 2012

Orange Moldova Moldtelecom Moldcell

Figura 15 Rata de acoperire a teritoriului republicii cu reţele 2G (%)

În ceea ce priveşte acoperirea populaţiei republicii cu semnal radio provenit din reţelele 2G, S.A. „Oran- ge Moldova” avea, la finele anului 2012, o rată de

acoperire de 99%, S.A. „Moldtelecom”– de 98,79% şiS.A. „Moldcell” – de 96,82% şi (Figura 16).

100

95

90

85

80 2008 2009 2010 2011 2012

Orange Moldova Moldtelecom Moldcell

Figura 16 Rata de acoperire a populaţiei republicii cu reţele 2G(%)

Page 17: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

10

Page 18: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

2.40

3,55

2.77

3,00

3.16

5,05

3.71

4,97

4.26

2,04

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

La capitolul acoperirea teritoriului republicii cu semnal radio provenit din reţelele 3G S.A. „Orange Moldova” avea o rată de acoperire de 99,00%, S.A.

„Moldtelecom”– de 80,40% şi S.A. „Moldcell” – de75,89% (Figura 17).

100

80

60 98,00 99,00

40

20

77,60 72,7 80,40 75,89

0 2011 2012

Orange Moldova Moldtelecom Moldcell

Figura 17 Rata de acoperire a teritoriului republicii cu reţele 3G (%)

Datele privind acoperirea populaţiei republicii cu semnal radio provenit din reţelele 3G arată că cea mai mare rată de acoperire – de 99% - o avea S.A.

„Orange Moldova”. Rata înregistrată de S.A. „Moldte- lecom” era de 81,2% şi de S.A. „Moldcell” – de 57,57% (Figura 18).

100

80

60

40 99,00 99,00

81,20

20 59,00 51,15 57,57

0 2011 2012

Orange Moldova Moldtelecom Moldcell

Figura 18 Rata de acoperire a populaţiei republicii cu reţele 3G (%)

Datele expuse în figurile 17 şi 18 arată că în anul2012 toţi cei trei furnizori de comunicaţii mobile au asigurat creşterea ratelor de acoperire a teritoriului şi a populaţiei cu semnal radio provenit din reţelele 3G.

2.2 Utilizatori şi penetrare

În anul 2012 a continuat evoluţia ascendentă a ba- zei de utilizatori ai serviciilor de comunicaţii mobile.

Numărul acestora a sporit, faţă de 2011, cu 14,73% şi a depăşit cifra de 4 mil. 262,0 mii, iar rata de pene- trare a serviciilor date a crescut cu 15,5 p.p. şi a atins valoarea de 119,7%. (Figura 19). Din numărul total de utilizatori, 4 mil. 080,1 mii au fost utilizatori ai ser- viciilor de telefonie mobilă, 178,5 mii - utilizatori ai serviciilor de acces dedicat la Internet mobil, iar 3,9 mii - utilizatori ai altor servicii (M2M, etc.).

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

67,3% 77,7%

88,8%

104,3% 119,7% 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0% 2008 2009 2010 2011 2012

Numărul de u7lizatori Penetrare

Page 19: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Figura 19 Numărul utilizatorilor (mii) şi rata de penetrare a serviciilor de comunicaţii mobile

11

Page 20: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

1.62

6,2

2.40

3,55

67

9,1

98,2

1.82

6,0

2.

693,

20

846,0

101,0

1.99

9,7

3.

043,

45

1.03

4,2

131,2

2.12

9,5

3.

587,

43

1.36

0,2

225,3

2.34

3,5

4.

080,

14

1.60

2,6

316,0

Conform situaţiei din 31.12.2012, 93,6% din numărul total al utilizatorilor de comunicaţii mobile erau per- soane fizice şi 6,4% - persoane juridice. În anul de re- ferinţă, cel mai mult a crescut baza de utilizatori ai S.A.„Moldcell” – cu circa 242,4 mii. Baza de clienţi a acestui

furnizor a sporit, faţă de 2011, cu 17,8%, şi a ajuns la1 mil. 603 mii. Numărul utilizatorilor de comunicaţii mobile ai S.A.„Orange Moldova” a crescut cu 214,0 mii şi a atins cifra de 2 mil. 343,5 mii, iar ai S.A. „Moldtele- com” – cu 90,7 mii şi a alcătuit 316,0 mii (Figura 20).

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2008 2009 2010 2011 2012

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom

Figura 20 Evoluţia numărului de utilizatori de comunicaţii mobile per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieţei de de comunica- ţii mobile, în funcţie de numărul de utilizatori, - de54,99% - a fost deţinută de S.A. „Orange Moldova”. S.A. „Moldcell” a avut o cotă de piaţă de 37,6%, iar

S.A. „Moldtelecom” - de 7,41% (Figura 21). Totodată, datele statistice arată că în ultimii trei ani cota de piaţă a S.A. „Orange Moldova” s-a micşorat cu apro- ximativ 10 p.p.

100%

80%

4,09% 3,64% 4,15% 6,07% 7,41%

28,26% 30,51% 32,67% 36,61% 37,60%

60%

40%

20%

67,66% 65,85% 63,18% 57,32% 54,99%

0%

2008 2009 2010 2011 2012

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom

Figura 21 Structura pieţei, în funcţie de numărul utilizatorilor de comunicaţii mobile

2.3 Telefonie mobilăÎn anul de referinţă, numărul utilizatorilor serviciilor de telefonie mobilă a sporit, faţă de 2011, cu 13,73%

şi a depăşit cifra de 4 mil. 080,1 mii. În aceeaşi peri- oadă, rata de penetrare a serviciilor date a crescut cu 13,87 p.p. şi a atins nivelul de 114,6%. (Figura 22).

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

67,3% 75,5%

85,4%

100,8% 114,6% 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0% 2008 2009 2010 2011 2012

Numărul de u7lizatori Penetrare

Page 21: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Figura 22 Numărul utilizatorilor (mii) şi ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

12

Page 22: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

73%

86%

103%

105%

106%

114%

115%

123%

123%

126%

128%

131%

131%

146%

152%

179%

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

Raportată la situaţia din alte state/regiuni, rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă în R. Mol- dova (Figura 23), depăşeşte media globală (86%) cu29 p.p. Comparativ cu statele vecine, acest indicator

este mai mic cu 8 p.p decât media în Ucraina şi în Ro- mânia (123%).. Indicatorul dat este cu 11 p.p. mai jos decât media din ţările UE (126%) şi cu 31 p.p. - decât media în statele CSI (146%).

200%

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Figura 23 Ratele de penetrare1 a serviciilor de telefonie mobilă în R. Moldova şi în alte ţări/regiuni

Conform situaţiei din 31.12.2012, din numărul total de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă 87,85%

au fost utilizatori activi1, iar 12,15% - utilizatori pasivi(Figura 24).

100%

80% 20,76% 22,96% 19,41%

10,32% 12,15%

60%

40% 79,24% 77,04% 80,59% 89,68% 87,85%

20%

0%

2008 2009 2010 2011 2012

U/lizatori ac/vi U/lizatori pasivi

Figura 24 Structura pieţei, în funcţie de tipul utilizatorilor (activi/pasivi)

În anul de referinţă, cota utilizatorilor de telefo- nie mobilă cu abonamente a fost de 23,87%, iar

a utilizatorilor cu cartele preplătite – de 76,13% (Figura 25).

100%

80% 24,88% 27,71% 30,45% 26,29% 23,87%

60%

40% 75,12% 72,29% 69,55% 73,71% 76,13%

20%

0%

2008 2009 2010 2011 2012

U/lizatori prepay U/lizatori postpaid

Figura 25 Structura pieţei, în funcţie de tipul utilizatorilor (prepay/postpaid)

1 Date statistice preluate din raportul ITU pentru anul 2011.2 Conform metodologiei ANRCETI, utilizatori activi sunt consideraţi utilizatorii care în decursul ultimelor trei luni până la raportarea datelor au consumat cel puţin un serviciu plătit.

Page 23: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

13

Page 24: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

318,

88

33

6,15

434,

99

1.

579,

75

166

1.

538,

57

93

499,

15

123

115

11

5,50

117

28

7,54

337,

73

49

8,73

2.

336,

79

2.17

6,13

97

629,

66

134

122

10

9,25

2.55

6,19

27

4,35

340,

29

55

2,47

86

4,47

14

5

132

11

3,85

2.

934,

51

101

104

2.

922,

04

261,

61

36

1,74

620,

22

1.06

6,43

15

1

143,

01

3.50

0,03

13

2

3.14

3,39

30

3,36

362,

65

65

7,73

81

1.08

7,34

15

1

240,

16

3.76

9,29

În anul de referinţă, volumul total al traficului de voce în reţelele mobile a crescut, faţă de 2011, cu7,37% şi a depăşit cifra de 5,09 mld. minute. Toate

categoriile de trafic în reţelele dateau înregistrat creşteri în raport cu anul 2011 (Figura 26).

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 2008 2009 2010 2011 2012

Trafic rețele fixe Trafic către alte rețele mobile Trafic internațional Trafic în rețea proprie

Figura 26 Evoluţia traficului în reţelele mobile (mil. minute)

Din volumul total al traficului voce originat în reţele- le mobile, 3,14 mld. minute revin S.A. „Orange Mol-

dova”, 1,09 mld. minute - S.A. „Moldcell” şi 240,2 mil. minute - S.A. „Moldtelecom” (Figura 27).

3.200

2.800

2.400

2.000

1.600

1.200

800

400

0 2008 2009 2010 2011 2012

Orange Moldcell Moldtelecom

Figura 27 Traficul originat în reţelele furnizorilor de telefonie mobilă (mil. minute)

În anul 2012, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un utilizator) a fost de121 minute (2 ore şi 1 minută). Per furnizor, indicato- rul MoU nu s-a schimat doar la S.A. „Orange Moldo-

va”, rămînînd la valoarea de 151 minute. Indicatorul MoU al S.A. „Moldtelecom” a scăzut de la 101 min. la 95 min., iar al S.A. „Moldcell” - de la 104 min. la 81 min. (Figura 28).

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 2008 2009 2010 2011 2012

MoU Moldtelecom MoU Moldcell MoU Orange MoU mediu

Page 25: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

119

108

95

121

Figura 28 Evoluţia indicatorului MoU (minute)

14

Page 26: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

279

11

4,0

137,

0

257

96

,3

761,

4

1.95

6,1

15

4,9

252

10

9,9

2.85

4,5

246

10

4,1

76,3

84,1

95,2

97,9

696,

9 2.16

2,7

2.95

7,5

238

189

111,9

78,3

78,5

100,2

90,9

17

0

825,

4 2.

443,

2

168

3.

359,

6

160

10

3,3

67,5

60,7

106,

9

884,

1 2.

443,

9

151

121

89

,1

3.43

4,9

99,0

51,3

48,2

77,6

140,

3

120

88

1,3

2.48

1,5

11

9

3.50

3,1

10

9

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

În comparaţie cu media înregistrată, în anul 2011, în ţările UE (189 minute), indicatorul MoU în R. Moldo-

va este mai jos cu 68 minute (Figura 29).

300

250

200

150

100

50

0

Figura 29 Valoarea indicatorului MoU în R. Moldova şi în unele state europene (minute)

În urma creşterii numărului de utilizatori şi a traficu- lui în reţelele mobile veniturile obţinute în anul 2012 din serviciile de telefonie mobilă au sporit, faţă de2011, cu 1,99% şi a atins cifra de 3 mld. 503,1 mil. lei. Veniturile înregistrate de S.A. „Moldtelecom” s-au

majorat cu 31,29% şi au însumat 140,3 mil. lei, iar cele obţinute de S.A. „Orange Moldova” au crescut cu 1,54% şi au constituit 2 mld. 481,5 mil. lei. Totoda- tă, vânzările S.A. „Moldcell” s-au diminuat cu 0,32% şi au alcătuit 881,3 mil. lei (Figura 30 ).

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 2008 2009 2010 2011 2012

Moldtelecom Moldcell Orange Moldova Total

Figura 30 Evoluţia veniturilor obţinute de furnizorii la telefonie mobilă (mil. lei)

În acelaşi timp, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) s-a micşorat cu 12,9% şi a constituit 77,6 lei. De remarcat că toţi cei trei furnizori de telefo- nie mobilă au înregistrat un ARPU mai mic decât în

2011(Figura 31). Venitul mediu lunar per persoană fizică1 (segmentul rezidenţial) s-a cifrat la 50,1 lei, iar per agent economic2 (segmentul business) - la170,6 lei.

160

140

120

100

80

60

40

20

0 2008 2009 2010 2011 2012

ARPU Orange ARPU Moldcell ARPU Moldtelecom ARPU mediu

Figura 31 Evoluţia venitului mediu lunar per utilizator telefonie mobilă - ARPU (lei)

1 Factura plătită de o persoană fizică, fără TVA2 Factura plătită de o persoană juridică, fără TVA

Page 27: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

15

Page 28: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

1,5

5,9

40,9

11

4,69

126,

82

5,8

7,7

55,1

10

4,28

154,

53

7,8

10,8

75,8

125,

74

22

,6

39,2

11

2,68

113,

9

44,6

73,1

112,

1

118,

81

126,

29

2.5 Acces dedicat la Internet mobil

În anul 2012, volumul total al veniturilor obţinute de cei trei furnizori de comunicaţii mobile din vânzarea serviciilor de acces dedicat la Internet mobil a cres- cut, faţă de 2011, cu 30,8% şi a însumat 229,8 mil. lei.

S.A. „Orange Moldova” a obţinut venituri în valoare de 112,1 mil. lei, S.A. „Moldcell”– de 73,1 mil. lei, iar S.A. „Moldtelecom” – de 44,6 mil. lei (Figura 32). În ul- timii doi ani, din cei trei furnizori numai S.A. „Moldte- lecom” a reuşit să-şi dubleze veniturile obţinute.

160 229,80 250

140

120

100

80

60

40

20

48,22 68,55

94,40

175,66 200

150

100

50

0 2008 2009 2010 2011 2012

0

Moldtelecom Moldcell Orange Moldova Total

Figura 32 Veniturile furnizorilor serviciilor de acces dedicat la Internet mobil (mil.)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de pe această piaţă a sporit, faţă de 2011, cu 7,48 p.p. şi a însumat 126,29 lei. Cel mai mare ARPU a fost înregis-

trat de către S.A. „Moldcell”– 154,53 lei. S.A. „Moldtele- com” a avut un ARPU în valoare de 126,82 lei, iar S.A.„Orange Moldova” – de 112,68 lei (Figura 33).

160

140

120

100

80

60

40

20

0 Moldtelecom Moldcell Orange Moldova ARPU mediu

2011 2012

Figura 33 Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces dedicat la Internet mobil (lei)

În anul de referinţă, cea mai mare cotă pe piaţa ser- viciilor de acces dedicat la Internet mobil, în funcţie de cifra de afaceri, – de 48,8% - a deţinut-o S.A. „Oran- ge Moldova”. S.A. „Moldcell” a avut o cotă de piaţă de

31,8%, iar S.A. „Moldtelecom” – de 19,4% (Figura 34). Datele din figura de mai jos arată că în ultimii doi ani cota de piaţă a S.A.„Moldcell” a crescut cu 20,4 p.p., iar cota S.A. „Orange Moldova” s-a micşorat cu 31,5 p.p.

100%

80%

60%

40%

3,1% 8,4% 8,3% 12,9% 12,2% 11,3% 11,4%

22,3%

84,8% 80,3% 80,3%

19,4%

31,8%

20%

64,8% 48,8%

0% 2008 2009 2010 2011 2012

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom

Page 29: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Figura 34 Cotele de piaţă ale furnizorilor serviciilor de acces dedicat la Internet mobil, în funcţie de cifra de afaceri

16

Page 30: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

3

49,4

24

,2

2.14

9,90

6,1

47,08

1.89

2,19

71

,7

40,8

37

,49

9,1

1.89

3,64

23,03

79

,2

21,8

1.

619,

45

23,8

27,57

86,6

1.

504,

51

57,0

41

,60

34,9

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

În perioada de raport numărul de utilizatori la servi- ciile de acces dedicat la Internet mobil a crescut, faţă de 2011, cu 42,98% şi a atins cifra de 178,4 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori a sporit cu 1,51 p.p. şi a constituit 5,01%. Conform

situaţiei din 31.12.2012, cel mai mare număr de abo- naţi la serviciile de acces dedicat la Internet mobil – de 86,6 mii – l-a avut S.A. „Orange Moldova”. Baza de abonaţi a S.A. „Moldcell” a fost de 57,0 mii, iar a S.A.„Moldtelecom” - de 34,9 mii (Figura 35).

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

79,8

121,6 124,8

178,5 180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 2009 2010 2011 2012

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom Total

Figura 35 Evoluţia numărului de utilizatori la Internet mobil în bandă largă (mii)

În anul de referinţă, volumul total al traficului de In- ternet mobil (AUPU) consumat de către utilizatorii voce de comunicaţii mobile a constituit 575,8 mii GB sau circa 36,8 MB lunar per utilizator. În acelaşi timp,

traficul total de Internet mobil (AUPU) consumat de utilizatorii serviciilor de acces dedicat la Internet mobil a fost de 15 mil. 943,9 mii GB sau circa 8,8 GB lunar per abonat.

Telefoniefixă

3.1 Date generale. Dinamica pieţei

În 2012, pe piaţa serviciilor de telefonie fixă au acti- vat 27 furnizori (furnizorul istoric S.A. „Moldtelecom” şi 26 furnizori alternativi). Comparativ cu anul 2011, volumul total al vînzărilor pe acest segment de pia- ţă a scăzut cu 6,1% şi însumat 1 mld. 546,1 mil. lei. Vînzările furnizorului istoric S.A. „Moldtelecom” s-au

micşorat cu 7,1% şi au consituit 1 mld. 504,5 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au majorat cu50,9% şi au alcătuit 41,6 mil. lei (Figura 36). Datele prezentate în figură arată declinul în care a intrat furnizorul istoric al patrulea an consecutiv pe acest segment de piaţă.

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2.196,99 1.929,69 1.916,68

1.647,01 1.546,10

2008 2009 2010 2011 2012

S.A.Moldtelecom Furnizori alterna?vi Total

Page 31: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Figura 36 Evoluţia veniturilor obţinute de furnizorii serviciilor de telefonie fixă (mil. lei)

17

Page 32: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

166,

9

167,

0

160,

1

142,

7

143,

4

114,

3

138,

9

141,

3

58,5

117,

3

119,

9

51,1

108,

0

111,

4

51,3

Veniturile obţinute din vânzările serviciilor de tele- fonie fixă au următoarea structură: 53,3% - din ape- lurile internaţionale de plecare şi sosire, 11,9% - din abonamente, 11,7% - din apelurile către reţelele mobile, 11,9% - din apelurile locale şi interurbane,

11,2% - din alte servicii (Figura 37). Datele prezenta- te arată diminuarea veniturilor pe segmentul apeluri internaţionale, care au o pondere mare în structura cifrei de afaceri a furnizorului istoric.

100%

80%

8,6% 7,3% 6,7% 11,2% 11,2% 7,7% 7,5% 6,6%

6,4% 5,8% 7,5% 7,1% 6,6%

6,4% 6,1%

13,2%

60% 18,8%

16,5%

9,7% 11,9%

11,4% 11,7%

13,2% 11,0% 11,9%

40%

20% 47,7% 49,7% 53,6% 53,7% 53,3%

0%

2008 2009 2010 2011 2012

Apeluri internaționale Abonamente Apeluri către rețele mobile

Convorbiri locale Convorbiri interurbane Alte servicii

Figura 37 Structura veniturilor obţinute din serviciile de telefonie fixă

În anul de referinţă, venitul mediu lunar per abo- nat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, faţă de 2011, cu 7,9% şi a însumat 108,0 lei. Venitul mediu lunar per persoană fizică1 (segmentul rezi- denţial) a constituit 45,3 lei, iar per agent economic2

(segmentul business) - 120 lei. S.A. „Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 111,4 lei (în scădere cu 7,1%), iar furnizorii alternativi – de 51,3 lei (în creştere cu0,3%) (Figura 38).

180

150

120

90

60

30

0 2008 2009 2010 2011 2012

ARPU mediu Moldtelecom Furnizori alterna@vi

Figura 38 Evoluţia venitului mediu lunar per abonat - ARPU (lei)

3.2 Abonaţi şi penetrare

Numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fixă3 a crescut, faţă de 2011, cu 25,9 mii sau cu 2,2% şi a atins cifra de 1 mil. 205,8 mii. La finele anului 2012,88,4% din numărul total al abonaţilor la serviciile

de telefonie fixă erau persoane fizice, iar 11,6% - persoane juridice. În funcţie de mediul de reşedin- ţă, 629,3 mii de abonaţi (52,2%) erau domicialiaţi în localităţi urbane, iar 576,5 mii (47,8%) - în me- diul rural.

1 Factura plătită de o persoană fizică, fără TVA2 Factura plătită de o persoană juridică, fără TVA3 În calcul au fost luate liniile fixe de abonat, iar în cazul serviciilor prestate în baza tehnologiei VoIP – numerele telefonice alocate utilizatorilor.

Page 33: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

18

Page 34: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

17%

18%

1.

114,

5

21%

22%

26%

1.

139,

5

28%

34%

1.

160,

9

42%

44%

1.

179,

9

48%

51%

1.

205,

8

56%

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

În perioada de raport, baza de abonaţi a S.A.„Moldtelecom” s-a micşorat cu 4,0 mii de clienţi, iar a furnizorilor alternativi a crescut cu circa 29,9 mii. La 31.12.2012, S.A. „Moldtelecom” avea 1 mil. 123,2 mii abonaţi, iar furnizorii alternativi – 82,6 mii. Rata

de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori a sporit cu 0,73 p.p. şi a ajuns la 33,87% (Fi- gura 39). În localităţile urbane acest indicator era de42,36%, iar în cele rurale – de 27,8%.

1.200

1.000

800

600

400

200

31,19% 31,94% 32,58% 33,15% 33,87% 35%

30%

25%

20%

15%

0

2008 2009 2010 2011 2012

Abonaţi telefonie fixă Penetrare la 100 locuitori

10%

Figura 39 Numărul de abonaţi (mii) şi ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă

Conform situaţiei din 31.12.2012, furnizorul isto- ric S.A. „Moldtelecom” deţinea o cotă de piaţă, în funcţie de numărul de abonaţi, de 93,15%, şase

furnizori alternativi - o cotă cuprinsă între 0,27% şi1,82% (Tabelul 2), iar ceilalţi furnizori cote de piaţă şi mai mici.

Tabelul 2 Cotele de piaţă ale furnizorilor, în funcţie de numărul de abonaţi

Furnizor 2008 2009 2010 2011 2012Moldtelecom 97,65% 97,50% 96,79% 95,54% 93,15%Sun Communications 0,00% 0,07% 0,19% 1,11% 1,82%Starnet 0,06% 0,04% 0,11% 0,40% 1,56%Orange Moldova 0,33% 0,26% 0,77% 0,98% 1,12%Arax-Impex 0,64% 0,83% 0,97% 1,07% 1,11%Riscom 0,29% 0,30% 0,29% 0,29% 0,28%CFM 0,36% 0,29% 0,28% 0,25% 0,27%

Raportată la situaţia din alte state/regiuni, rata de penetrare a telefoniei fixe în R. Moldova depăşeşte media globală (17%) cu 17 p.p. Comparativ cu situ- aţia din statele vecine, acest indicator este cu 6 p.p mai mare decât în Ucraina (28%) şi cu 12 p.p. mai

mare decât în România (22%). Indicatorul dat depă- şeşte cu 8 p.p. media de 26% din ţările din spaţiul CSI, dar este mai mic cu 10 p.p. decât media de 44% din ţările UE (Figura 40).

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Figura 40 Ratele de penetrare1 a serviciilor de telefonie fixă în R. Moldova şi în alte ţări/regiuni

1 Date statistice preluate din raportul ITU pentru anul 2011.

Page 35: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

31%

35%

48%

53%

19

Page 36: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

139,

79

17

6,49

608,

76

3.39

2,33

4.31

7,36

96,13

145,

93

57

6,04

3.

219,

02

4.03

7,11

81,31

127,

04

55

7,78

2.

937,

89

3.70

4,02

73,16

120,

07

51

5,83

2.61

2,65

3.

321,

71

62,93

118,

72

51

4,99

2.33

2,89

3.

029,

53

3.3 Evoluţia traficuluiÎn anul de referinţă, volumul total al traficului în re- ţelele de telefonie fixă s-a micşorat, faţă de 2011, cu8,8%, şi a consituit 3 mld. 29,5 mil. minute. Toate ti- purile de trafic generat în rețelele de telefonie fixă

s-au diminuat. Astfel, traficul de voce către destinaţii internaţionale s-a redus cu circa 14% (până la 62,9 mil. minute), către alte reţele fixe – cu 10,7% (până la 2,3 mld. minute) şi către reţelele mobile - cu 1,1% (până la 118,7 mil. minute) (Figura 41).

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 2008 2009 2010 2011 2012

Trafic către reţele internaţionale Trafic către reţele mobile Trafic de interconectare Trafic către reţele fixe Trafic total în reţele fixe

Figura 41 Evoluţia traficului pe piaţa serviciilor de telefonie fixă (mil. minute)

În anul 2012, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) pe piaţa de

telefonie fixă a scăzut, faţă de anul 2011, cu 10,6% şi a constituit 211 minute (3 ore şi 31 minute) (Figura 42).

350

300

250

200

330 299

268 236

211

350

300

250

200

150

100

333 302 271

240 217

150

100

50 152 161 171 150

102 50

0 2008 2009 2010 2011 2012

0

Moldtelecom Alterna8vi Mediu

Figura 42 Evoluţia indicatorului MoU (minute)

Structura traficului de voce arată că telefonul fix este preponderent utilizat de către abonaţi pentru co- municaţii în reţelele fixe. Ponderea cea mai mare în traficul total de voce realizat în reţelele de telefonie

fixă – de circa 77,0% - o deţine traficul în cadrul reţe- lelor fixe (Figura 43). Această situaţie este cauzată de tarifele foarte mici pentru apelurile în reţea şi tarifele mari la apelurile către reţelele mobile.

100%

80%

3,2% 2,4% 2,2% 2,2% 2,1% 4,1% 3,6% 3,4% 3,6% 3,9%

14,1% 14,3% 15,1% 15,5% 17,0%

60%

40% 78,6% 79,7% 79,3% 78,7% 77,0%

20%

0% 2008 2009 2010 2011 2012

Trafic către reţele fixe Trafic de interconectare Trafic către reţele mobile Trafic către reţele internaţionale

Page 37: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Figura 43 Ponderea tipurilor de trafic în structura traficului total în reţelele fixe

20

Page 38: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

4

5,3%

22,9

6 88,6

1

33,0

1

220,

60

60,4

%

23,8

3

87,9

1

40,5

4

298,

81

66,2

%

22,7

0 91,8

0

79,0

3

348,

21

64,3

%

27,1

4

90,6

4

106,

47

453,

94

66,9

%

28,3

4 95,6

7

120,

29

563,

81

69,8

%

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

acceS la inTerneT la pUncTe fixeşi transmisiuni de date

4.1 Date generale. Dinamica pieţei

În anul 2012, capacitatea canalelor de acces din R. Moldova la Internetul extern a crescut, faţă de 2011, cu 17% şi atins valoarea de 143,54 Gbps. Această evoluţie a fost determinată de majorarea numărului de utilizatori Internet, accesarea tot mai frecventă de către aceştia a contentului video şi a mass - media electronică, de creşterea duratei utilizării Interne- tului şi diversificarea în continuare a modalităţilor de accesare a acestuia (prin intermediul tabletelor şi smartfoanelor). Conform sitului de profil ww w . netind e x. c om , la 31.03.2013, viteza medie de acces (de descărcare) la Internet pentru R. Moldova era de21,98 Mbps. După acest indicator ţara noastră se cla-

sa pe locul 20 în lume, înaintea Ucrainei care deţinea locul 28 (17,73Mbps) şi după România care era clasa- tă pe locul 12 (28,2 Mbps).

În anul de referinţă, pe piaţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe şi transmisiuni de date au ac- tivat 58 de furnizori. Conform datelor raportate de aceşti furnizori, volumul total al vînzărilor pe piaţa serviciilor de acces la Internet şi transmisiuni de date a sporit, faţă de 2011, cu 19,2% şi a însumat 808,1 mil.lei. Cifra de afaceri a S.A. „Moldtelecom” a crescut cu 24,2% şi a însumat 563,8 mil. lei, „Starnet” S.R.L.– cu 13,0% şi a constituit 120,3 mil. lei, iar cea a S.A.„Orange Moldova” – cu 4,4% şi a alcătuit 28,3 mil. lei(Figura 44).

600

500

400

300

200

100

0

365,18 451,09

541,73

678,19

808,11 900

800

700

600

500

400

300

200

100

0 2008 2009 2010 2011 2012

Orange Moldova Alţi furnizori Starnet Moldtelecom Total

Figura 44 Evoluţia veniturilor obţinute de furnizori (mil. lei)

În urma acestei evoluţii cota de piaţă a S.A. „Moldte- lecom”, în funcţie de veniturile obţinute, a constitu- it 69,8%, a „Starnet” S.R.L. – 14,9% şi a S.A.”Orange

Moldova” – 3,5%. Cota sumară a celorlalţi furnizori de pe această piaţă s-a micşorat până la 11,8% (Fi- gura 45).

100%

80%

60%

24,3%

6,3%

9,0%

19,5% 16,9% 13,4% 11,8%

4,0% 3,5% 4,2%

15,7% 14,9%

9,0% 14,6%

40%

20%

0% 2008 2009 2010 2011 2012

Moldtelecom Starnet Orange Moldova Alţi operatori

Page 39: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Figura 45 Cotele de piaţă ale furnizorilor, în funcţie de cifra de afaceri

21

Page 40: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

114.

326

186.

925

269.

126

355.

099

417.

177

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizori- lor serviciilor de acces la Internet a scăzut, faţă de2011, cu 2,46% şi a alcătuit 141,12 lei (Figura 46). Venitul mediu lunar per persoană fizică1

(segmentul rezidenţial) a constituit 109,4 lei, iar per agent eco- nomic2 (segmentul business) - 511,4 lei. De remar-

cat că pe această piaţă, al treilea an consecutiv, se înregistrează diminuarea costurilor suportate de uti- lizatorii finali pentru consumul serviciilor de acces la Internet, tendinţă determinată, în mare parte, de ofertele competitive propuse de furnizori în speran- ţa atragerii de noi clienţi.

160

140

120

100

80

60 145,16 154,48 154,05 144,68 141,12

40

20

0 2008 2009 2010 2011 2012

Figura 46 Evoluţia venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

4.2 Abonaţi şi penetrare

În perioada de raport, numărul total al abonaţilor la serviciile de acces la Internet la puncte fixe a crescut, faţă de 2011, cu 17,5% şi a ajuns la 417,2 mii. La fine- le anului 2012, 94,9% din numărul total al abonaţilor

la aceste servicii erau persoane fizice şi 5,1% - per- soane juridice. În aceeaşi perioadă, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, rapor- tată la 100 de locuitori, s-a majorat cu 1,7 p.p. şi a constituit 11,7% (Figura 47).

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

3,2%

5,2%

7,6%

10,0%

11,7% 12%

10%

8%

6%

4%

2%

0 2008 2009 2010 2011 2012

Total abonați la Internet la puncte fixe Penetrare Internet la

puncte fixe

0%

Figura 47 Numărul de abonaţi şi penetrarea serviciilor de acces la Internet la puncte fixe

Raportată la situaţia din alte state/regiuni, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe în R. Moldova depăşeşte media globală (8,6%) cu 3,12 p.p. Comparativ cu statele vecine, acest in- dicator este cu 0,96 p.p mai mare decât în Ucraina

(10,76%) şi cu 3,71 p.p. mai mic decât în România (15,39%). Totodată, valoarea indicatorului dat este cu 2,42 p.p. mai mare decît media de 9,3% din ţările CSI şi cu 16,52 p.p mai mică decât media de 27,2% din statele UE (Figura 48).

1 Factura plătită de o persoană fizică, fără TVA2 Factura plătită de o persoană juridică, fără TVA

Page 41: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

22

Page 42: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

9,85%

8,60%

9,30%

10,7

6%

11,6

1%

11,7

2%

12,2

0%

14,3

6%

15,3

9%

22,8

4%

23,5

2%

27,2

0%

27,3

6%

28,7

5%

32,4

7%

32,7

4%

36,1

2%

38,7

4%

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Figura 48 Ratele de penetrare1 a serviciilor de acces la Internet în bandă largă în R. Moldova şi în alte ţări/regiuni

Deşi în anul 2012 cota de piaţă a S.A. „Moldtelecom”, în funcţie de numărul de abonaţi, s-a redus, acest furnizor continuă să deţină cea mai mare cotă de

piaţă – 68,4%. Cota de piaţă a „Starnet” S.R.L. a rămas la acelaşi nivel - 17,6% (Figura 49).

100%

80%

10,0% 8,8% 8,3% 8,1% 8,4%

6,4% 4,4% 3,3% 4,8% 5,7%

12,0% 15,5% 18,0% 17,6% 17,6%

60%

40% 71,6% 71,3% 70,4% 69,5% 68,4%

20%

0%

2008 2009 2010 2011 2012

Moldtelecom Starnet Sun Communica=ons Alți furnizori

Figura 49 Cotele de piaţă ale furnizorilor, în funcţie de numărul de abonaţi

În anul de referinţă, cel mai mare număr de conec- tări ai abonaţilor noi (sporire) la reţeaua sa a fost în- registrat de S.A. „Moldtelecom”– 38,5 mii (62% din numărul de conectări nete). „Starnet” S.R.L. a conec-

tat la reţeaua sa 10,7 mii de abonaţi noi (17,3%), „Sun Communications” S.R.L. – 6,7 mii (10,88%), iar ceilalţi furnizori luaţi împreună - 6,1 mii de abonaţi (9,8%) (Figura 50).

100% 4,65% 7,04% 7,14% 7,41% 3,57% 1,23% 0,75%

80% 10,41%

20,93% 23,62%

9,48% 10,88%

16,46% 17,27%

60%

40% 81,37% 70,81% 68,49% 66,65% 62,00%

20%

0% 2008 2009 2010 2011 2012

Moldtelecom Starnet Sun communica<ons Alţi furnizori

Figura 50 Evoluţia conectărilor de noi abonaţi (sporire) la serviciile de acces la Internet la puncte fixe

1 Date statistice preluate din raportul ITU pentru anul 2011.

Page 43: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

23

Page 44: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

7.07

3

18.2

28

88.5

91

8.13

8

44.9

57

133.

138

7.53

3

95.2

29

164.

675

16.2

51

140.

964

196.

659

23.4

82

189.

321

203.

032

În anul 2012, cele mai utilizate tehnnologii pentru accesul la Internet la puncte fixe au fost tehnologiile xDSL şi FTTx. Numărul abonaţilor conectaţi la Inter- net în baza tehnologiilor xDSL a crescut cu 3,2% şi a atins cifra de 203,0 mii, al abonaţilor prin FTTx a

sporit cu 34,3% şi a ajuns la 189,3 mii, iar numărul abonaţilor conectaţi prin cablu coaxial (tehnologia DOCSIS) a sporit cu 44,5% şi a depăşit cifra de 23,4 mii abonaţi (Figura 51).

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

114.326

186.925

269.126

355.099

417.177 450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0 2008 2009 2010 2011 2012

DOCSIS FTTx xDSL Total

Figura 51 Numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet, în funcţie de tehnologia utilizată

În perioada de raport, ponderea conexiunilor la In- ternet în bandă largă la puncte fixe în baza tehnolo- giilor FTTx a crescut cu 5,68 p. p. şi a constituit 45,4%,

iar cea a conexiunilor xDSL a scăzut cu 6,7 p.p. şi a alcătuit 48,7% (Figura 52).

100%

80%

0,38% 0,37% 0,63% 0,35% 0,32% 6,19% 4,35% 2,80% 4,58% 5,63%

15,94% 24,05% 35,38% 39,70%

60%

45,38%

40%

20%

77,49% 71,23% 61,19% 55,38% 48,67%

0% 2008 2009 2010 2011 2012

xDSL FTTx prin cablu coaxial alte tehnologii

Figura 52 Ponderea tehnologiilor de acces la Internet la puncte fixe

Creşterea cotei conexiunilor prin FTTx a fost cauzată de expansiunea acestor tipuri de reţele în zonele rura- le şi urbane ale republicii şi de substituirea conexiuni- lor de tip xDSL cu conexiuni FTTx, acolo unde aseme- nea reţele sunt disponibile. Substituirea conexiunilor este determinată de avantajele tehnologice (viteză, calitate) pentru utilizatori ale accesului la Internet prin FTTx faţă de accesul prin tehnologiile xDSL.

Dezvoltarea teritorială a serviciilor de acces la Inter- net la puncte fixe în anul 2012 a continuat să fie mar-

cată de o concentrare înaltă a abonaţilor în mun.Chi- şinău, unde sunt domiciliaţi mai bine de 43% din nu- mărul total al abonaţilor la aceste servicii. Conform datelor prezentate de furnizori, 63,6% din numărul total de abonaţi la aceste servicii sunt domiciliaţi în localităţi urbane şi 36,4% - în localităţi rurale. La fi- nele anului 2012, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, raportată la 100 de gospodării casnice, în mun.Chişinău, era de 65%, iar în celelalte unităţi administrativ- teritoriale – între 14 şi 42% (Tabelul nr.3).

Page 45: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

24

Page 46: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

Tabelul 3 Serviciile de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe furnizate în unităţile administrativ-teritoriale ale R. Moldova, conform situaţiei din 31.12.2012.

nr. de Unitatea administrativ-Penetrarea

la 100 menaje

Abonaţi Ponderea tehn. de acces în BL

xDSL FTTx cablu coaxial Alte tehn. xDSL FTTx Cablu coaxial Alte tehn.

1 Mun. Chişinău 181.226 65,01% 27.922 131.535 21.713 56 15,4% 72,6% 12,0% 0,0%

2 Mun.Bălţi 23.487 42,76% 7.494 14.655 1.330 8 31,9% 62,4% 5,7% 0,0%

3 R. Anenii Noi 8.039 29,66% 6.985 1.052 0 2 86,9% 13,1% 0,0% 0,0%

4 R. Basarabeasca 2.756 28,64% 2.394 362 0 0 86,9% 13,1% 0,0% 0,0%

5 R. Briceni 6.884 27,03% 6.022 862 0 0 87,5% 12,5% 0,0% 0,0%

6 R. Cahul 11.963 30,48% 8.470 3.434 58 1 70,8% 28,7% 0,5% 0,0%

7 R. Cantemir 4.949 27,17% 4.584 365 0 0 92,6% 7,4% 0,0% 0,0%

8 R. Călăraşi 5.233 19,12% 3.948 1.283 0 2 75,4% 24,5% 0,0% 0,0%

9 R. Căușeni 6.595 22,03% 5.981 613 0 1 90,7% 9,3% 0,0% 0,0%

10 R. Cimişlia 5.154 26,71% 3.996 1.158 0 0 77,5% 22,5% 0,0% 0,0%

11 R. Criuleni 5.607 24,19% 5.241 365 0 1 93,5% 6,5% 0,0% 0,0%

12 R. Donduşeni 3.045 16,99% 2.856 189 0 0 93,8% 6,2% 0,0% 0,0%

13 R. Drochia 7.047 21,43% 6.271 776 0 0 89,0% 11,0% 0,0% 0,0%

14 R. Dubăsari 2.144 19,49% 2.122 22 0 0 99,0% 1,0% 0,0% 0,0%

15 R. Edineţ 7.714 25,53% 5.457 2.256 0 1 70,7% 29,2% 0,0% 0,0%

16 R. Făleşti 6.230 18,88% 4.905 1.324 0 1 78,7% 21,3% 0,0% 0,0%

17 R. Floreşti 7.010 21,31% 5.298 1.601 0 111 75,6% 22,8% 0,0% 1,6%

18 R. Glodeni 4.769 22,21% 4.343 426 0 0 91,1% 8,9% 0,0% 0,0%

19 R. Hînceşti 9.087 24,32% 7.051 2.036 0 0 77,6% 22,4% 0,0% 0,0%

20 R. Ialoveni 9.755 32,94% 7.893 1.213 649 0 80,9% 12,4% 6,7% 0,0%

21 R. Leova 4.107 24,31% 3.685 422 0 0 89,7% 10,3% 0,0% 0,0%

22 R. Nisporeni 4.327 20,98% 4.141 186 0 0 95,7% 4,3% 0,0% 0,0%

23 R. Ocniţa 4.279 20,69% 3.922 357 0 0 91,7% 8,3% 0,0% 0,0%

24 R. Orhei 10.403 25,17% 6.381 4.020 0 2 61,3% 38,6% 0,0% 0,0%

25 R. Rezina 3.772 21,25% 2.702 1.070 0 0 71,6% 28,4% 0,0% 0,0%

26 R. Rîşcani 5.073 19,29% 4.244 829 0 0 83,7% 16,3% 0,0% 0,0%

27 R. Sîngerei 7.156 23,03% 5.374 1.782 0 0 75,1% 24,9% 0,0% 0,0%

28 R. Soroca 7.857 21,48% 5.062 2.794 0 1 64,4% 35,6% 0,0% 0,0%

29 R. Strășeni 8.318 29,78% 5.810 2.507 0 1 69,9% 30,1% 0,0% 0,0%

30 R. Şoldăneşti 2.260 14,89% 2.235 25 0 0 98,9% 1,1% 0,0% 0,0%

31 R. Ştefan Vodă 4.654 20,01% 4.112 542 0 0 88,4% 11,6% 0,0% 0,0%

32 R. Taraclia 4.354 33,86% 3.977 377 0 0 91,3% 8,7% 0,0% 0,0%

33 R. Teleneşti 4.513 18,71% 4.251 262 0 0 94,2% 5,8% 0,0% 0,0%

34 R. Ungheni 10.001 25,83% 5.337 4.663 0 1 53,4% 46,6% 0,0% 0,0%

35 UTA Gagauzia 17.409 37,61% 12.340 5.068 0 1 70,9% 29,1% 0,0% 0,0%

Total 417.177 34,79% 202.806 190.431 23.750 190 48,6% 45,6% 5,7% 0,0%

25

Page 47: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

5

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

139.

619

96.3

15

235.

934

131.

171

101.

488

232.

660

115.

354

112.

679

228.

033

112.

572

171.

379

283.

951

162.

149

166.

811

328.

960

   difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale

5.1 Date generale. Dinamica pieţei

În anul 2012, piaţa serviciilor de difuzare şi retrans- misie a programelor audiovizuale a continuat să fie marcată de dezvoltarea serviciilor TV multicanal în format digital. În acest sector au activat 130 furni- zori. Volumul total al vînzărilor de servicii de difuzare

şi retransmisie a programelor audiovizuale a crescut, faţă de 2011, cu 15,85% şi a ajuns la 328,96 mil. lei. Cea mai mare mare pondere – de 50,7% (sau 166,8 mil. lei) – în structura pieţei serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale a revenit serviciilor TV multicanal, iar 49,3% (sau 162,1 mil. lei)- serviciilor TV şi radio prin eter (Figura 53).

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2008 2009 2010 2011 2012

TV si radio prin eter TV mul<canal Total

Figura 53 Evoluţia veniturilor obţinute de furnizorii serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale(mii lei)

Totodată, statisticile arată că veniturile obţinute de furnizorii serviciilor TV multicanal s-au redus, faţă de2011, cu 2,7%, iar venitul mediu lunar per utilizator

(ARPU) s-a micşorat, cu 12,6% şi a însumat 51,39 lei(Figura 54).

60

50

40

30

20

10

40,35 37,50 40,97

58,78 51,39

0 2008 2009 2010 2011 2012

Figura 54 Evoluţia venitului mediu lunar per abonat - ARPU (lei)

Cel mai mare furnizor de pe acest segment de pia- ţă –„Sun Communications” S.R.L. (în funcţie de cifra de afaceri şi numărul de abonați) - a înregistrat un ARPU de 41,2 lei, iar S.A. „Moldtelecom” – un ARPU de 83,4 lei.

În anul de referinţă, cele mai importante cote pe piaţa serviciilor TV multicanal, în funcţie de cifra de afaceri, au fost deţinute de „Sun Communications” S.R.L. – 32,6%, S.A. „Moldtelecom” – 23,7%, „Focus- Sat”S.R.L. – 7,3% şi „A.M.T.” S.R.L. – 4,4%, (Figura 55).

Page 48: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

26

Page 49: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

222.5

43

228.5

63

229.8

38

256.1

18

284.8

27

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

100%

90%

80%

70% 37,5% 37,8%

29,4%

6,3%

23,3%

4,2% 8,9%

32,0%

4,4% 60%

11,4% 6,8% 7,8% 7,3%

50%

40%

30%

0,5% 2,9% 0,4%

4,5% 20,0%

23,7%

20%

10%

0%

50,6% 52,1% 51,9% 43,6%

32,6%

2008 2009 2010 2011 2012

SUN COMMUNICATIONS Moldtelecom FOCUS- SAT ‐ A.M.T. AlA furnizori

Figura 55 Cotele de piaţă ale furnizorilor serviciilor TV multicanal, în funcţie de cifra de afaceri

5.2 Abonaţi şi penetrare

În perioada de raport, numărul abonaţilor la servici- ile TV multicanal a crescut, faţă de 2011, cu 11,2% şi a ajuns la 284,8 mii. Majoritatea absolută a abona-

ţilor la aceste servicii - 82,0% - sunt domicialiaţi în localităţi urbane, iar 18,0% - în localităţi rurale. Rata de penetrare a serviciilor TV multicanal, raportată la100 de locuitori, a sporit cu 0,8% şi a alcătuit 8,0% (Figura 56).

300.000

250.000 6,23%

6,41% 6,45% 7,20%

8,00% 9%

8%

7%

200.000 6%

150.000 5%

4%

100.000 3%

50.000 2%

1%

0 2008 2009 2010 2011 2012

Abonaţi TV Penetrare TV la 100 locuitori

0%

Figura 56 Numărul de abonaţi şi ratele de penetrare a serviciilor TV multicanal

Din numărul total al abonaţilor la serviciile TV mul- ticanal, 227,4 mii (79,8%) sunt abonaţi la reţelele TV prin cablu coaxial, 46,8 mii (16,4%) - la serviciile IPTV,7,7 mii (2,7%) - la serviciile TV prin satelit (DTH) şi 2,8 mii (1,0%) abonaţi la reţelele MMDS (Figura 57).

79,9%

16,4%

În anul 2012, a devenit tot mai pronunţat trendul de creştere a gradului de utilizare a serviciilor TV multicanal în format digital. Numărul utilizatorilor care beneficiază de conţinut TV în format digital a

1,0%

2,7%

TV cablu IPTV DTH MMDS

crescut cu 28,8% şi a însumat 103,3 mii, iar al celor Figura 57 Numărul de abonaţi la serviciile TV

Page 50: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

multicanal, în funcţie de tehnologia de recepţie

27

Page 51: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

care recepţionează semnalul TV în format analog – a scăzut cu 7,1% şi a alcătuit 182,2 mii. Cota abonaţilor la serviciile TV multicanal în format analog a consti- tuit 63,8%, iar a utilizatorilor TV în format digital – de36,2% (Figura 58).

Majoritatea utilizatorilor care recepţionează semna- lul TV în format digital sunt abonaţi ai serviciilor TV digital prin cablu coaxial şi IPTV (Figura 59). La finele anului 2012, ponderea abonaţilor la serviciile TV di- gital prin cablu era de 44,4%, iar la IPTV - de 45,4%.

42,2%

63,8% 36,2%

46,4%7,3%

4,1%

abonaţi TV analog abonaţi TV digital TV cablu digital IPTV DTH MMDS

Figura 58 Numărul abonaţilor la serviciile TVmulticanal (în format analog/digital)

Figura 59 Structura abonaţilor la serviciile TV digital, în funcţie de tehnologia de recepţie

În anul de referinţă, cea mai mare cotă de piaţă, în funcţie de numărul de abonaţi la serviciile TV multi- canal, – de 39,0% (111,1 mii) – a fost deţinută de„Sun Communications” S.R.L., în creştere cu 2,4% faţă de

2011. S.A. „Moldtelecom” a deţinut o cotă de piaţă de29,4%, „A.M.T.” S.R.L. – de 7,81% şi „Focus-Sat” S.R.L. –de 2,81% (Figura 60).

100%

80%

60%

40%

44,6% 42,1%

1,1% 9,4% 8,3% 0,8% 1,0%

31,5% 33,9% 34,7%

2,7% 2,5% 2,7% 8,7% 7,8% 7,9% 10,9% 13,5% 15,7%

20% 45,1% 47,5% 46,2% 42,4% 39,0%

0%

2008 2009 2010 2011 2012

SUN COMMUNICATIONS Moldtelecom A.M.T. FOCUS- SAT ‐ Alţi furnizori

Figura 60 Cotele de piaţă ale furnizorilor serviciilor TV multicanal, în funcţie de numărul de abonaţi

Page 52: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

28

Page 53: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

6

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

  ConCluzii. prognoze pentru anul 2013

În anul 2012, sectorul de comunicaţii electronice a înregistrat o creştere moderată a cifrei de afaceri agregate, cu 3,16%. Această evoluţie a fost determi- nată, în principal, de comunicaţiile mobile, principa- lul motor de dezvoltare a sectorului, care în 2012 a arătat semne de maturizare a pieţei şi de încetinire a creşterii, precum şi de scăderea veniturilor obţinu- te pe piaţa de telefonie fixă. Diminuarea ritmului de creştere a sectorului a fost cauzată, de asemenea, de reducerea veniturilor obţinute din vânzarea servi- ciilor de terminare a apelurilor în reţelele mobile şi fixe în urma măsurilor de reglementare impuse de către ANRCETI furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

Cele mai importante creşteri ale veniturilor în anul2012 au fost înregistrate pe piaţa accesului la Inter- net la puncte fixe mobile şi cea a serviciilor de re- transmitere şi difuzare a programelor audiovizuale. Conform trendului înregistrat în ultimii ani, pieţele date vor continua să crească şi în anul 2013. ANRCE- TI prognozează cele mai mari creşteri pe piaţa acce- sului la Internet la puncte fixe şi mobile.

Unica piaţă pe care a continuat scăderea semnifica- tivă a veniturilor a fost piaţa serviciilor de telefonie fixă. Evoluţia acestei piaţe se înscrie în trendul global de stagnare a pieţelor de telefonie fixă, trend cauzat de substituirea serviciului de telefonie fixă cu alte servicii mai comode şi mai ieftine (telefonie mobilă, aplicații OTT (Skype, WhatsApp, Viber, etc.).

ANRCETI estimează că, în anul 2013, sectorul de co- municaţii electronice va înregistra o creştere uşoară de circa 2% şi va ajunge la valoarea de 6,5 - 6,6 mld. lei. Această creştere va fi determinată de majorarea veniturilor obţinute pe pieţele de comunicaţii mo- bile (circa 3%), de acces la Internet şi transmisiuni de date (cu circa 15%), de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale (cu 12%). Pe de altă par- te, piaţa serviciilor de telefonie fixă va fi marcată în continuare de diminuarea veniturilor (cu circa 8%). Pe piaţa comunicaţiilor mobile numărul de utiliza- tori va creşte cu circa 10% şi va depăşi 4,7 mil., iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, va ajunge la 132%. Numărul abonaţilor

la serviciile de acces dedicat la Internet mobil se va majora cu circa 20% şi va atinge cifra de 214 mii. În acelaşi timp, datorită dezvoltării serviciilor de acces la Internet prin reţelele mobile şi reducerii preţurilor la echipamentele pentru clienţi: smartphone, table- te, etc., va creşte şi numărul utilizatorilor de telefonie mobilă care consumă servicii de Internet mobil.

Estimările ANRCETI arată că, în 2013, numărul de abonaţi la telefonia fixă va spori cu 2% şi va însuma1,23 mil., iar rata de penetrare a acestor servicii va alcătui 34,5%. Această creştere va fi determinată, în temei, de telefonizarea noilor sectoare de reşedinţă şi dezvoltarea serviciilor triple - play (telefonie, Inter- net şi TV). În schimb, veniturile obţinute din furniza- rea serviciilor de telefonie fixă vor continua să scadă. Această diminuare este generată de continuarea migrării traficului din reţelele fixe spre cele mobile şi de Internet, precum şi de dependenţa furnizorilor de telefonie fixă de veniturile obţinute din apelurile internaţionale în condiţiile reducerii acestui tip de trafic în reţelele fixe.

Cea mai dinamică piaţă în anul 2013 va fi, ca şi în anii2010 – 2012, piaţa serviciilor de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe. Numărul abonaţilor la aceste servicii va spori cu 15% - 20% şi va depăşi 480 mii, iar rata de penetrare a serviciilor date va atinge nivelul de 13%. Creşterea acestei pieţe va fi determi- nată în continuare de sporirea influenţei Internetu- lui asupra vieţii cotidiene a utilizatorilor de Internet (social media, blogging, video sharing, cloud com- puting, e-servicii, etc.), dezvoltarea infrastructurii de acces în baza reţelelor optice, de majorarea benzii de acces la planurile tarifare, includerea în oferte a serviciilor adiţionale, precum şi de reducerea tarife- lor per megabit.

Potrivit estimărilor ANRCETI, în 2013 piaţa serviciilor de difuzare şi rentransmisie a programelor audio- vizuale va depăşi ritmul de creştere înregistrat în anul 2012. Această piaţă va fi marcată în continuare de majorarea numărului de abonaţi la serviciile TV multicanal în format digital, trend determinat de in- tensificarea concurenţei între furnizorii serviciilor TV digitial - IPTV şi cei ai serviciilor TV prin cablu.

Page 54: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

29

Page 55: Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Abonaţi Ponderea tehn. de acces în BL

xDSL FTTxcablu

coaxialAlte tehn.

xDSL FTTxCablu coaxi-

al

Alte tehn.

Dinamica penetrării (p.p)

Dinamica ponderii tehnologiei(p.p.)

Cresterea numărului de abonaţi (un.)

la100 de menaje

la 100 de

locui- tori

xDSL FTTxcablu coaxi-

al

alte tehn

xDSL FTTxcablu

coaxialalte tehn.

abonaţi banda largă

Evolu

ţia p

ieţe

lor

de c

om

un

icaţi

i ele

ctro

nic

e în

an

ul

20

12

Anexă

Date despre abonații şi tehnologiile de acces la Internet la puncte fixe în anul 2012

nr. de or.

Unitatea administrativ-

teritorială

Total abonaţi

BL

Pene- trarea

serviciilor în BL

la 100 menaje

Penetra- re la 100 locuitori

1 Mun. Chişinău 181.226 65,01% 27.922 131.535 21.713 56 15,4% 72,6% 12,0% 0,0% 22,80% 6,27 2,20 -7,3 5,3 2,5 -0,5 -9.203 21.343 6.202 -854 17.488

2 Mun.Bălţi 23.487 42,76% 7.494 14.655 1.330 8 31,9% 62,4% 5,7% 0,0% 15,74% 6,30 2,32 -15,5 13,4 2,5 -0,4 -2.004 4.853 690 -76 3.463

3 R. Anenii Noi 8.039 29,66% 6.985 1.052 0 2 86,9% 13,1% 0,0% 0,0% 9,67% 4,57 1,49 -2,2 3,9 0,0 -1,6 923 424 0 -109 1.238

4 R. Basarabeasca 2.756 28,64% 2.394 362 0 0 86,9% 13,1% 0,0% 0,0% 9,50% 7,06 2,34 -4,1 4,1 0,0 0,0 505 174 0 0 679

5 R. Briceni 6.884 27,03% 6.022 862 0 0 87,5% 12,5% 0,0% 0,0% 9,22% 4,67 1,59 0,2 -0,2 0,0 0,0 1.054 136 0 0 1.190

6 R. Cahul 11.963 30,48% 8.470 3.434 58 1 70,8% 28,7% 0,5% 0,0% 9,58% 7,11 2,23 -13,6 13,1 0,5 0,0 726 2.005 58 1 2.790

7 R. Cantemir 4.949 27,17% 4.584 365 0 0 92,6% 7,4% 0,0% 0,0% 7,92% 3,12 0,91 0,0 0,0 0,0 0,0 526 43 0 0 569

8 R. Călăraşi 5.233 19,12% 3.948 1.283 0 2 75,4% 24,5% 0,0% 0,0% 6,64% 4,32 1,50 -12,2 12,1 0,0 0,0 400 781 0 1 1.182

9 R. Căușeni 6.595 22,03% 5.981 613 0 1 90,7% 9,3% 0,0% 0,0% 7,17% 3,46 1,13 -0,7 1,2 0,0 -0,5 900 163 0 -27 1.036

10 R. Cimişlia 5.154 26,71% 3.996 1.158 0 0 77,5% 22,5% 0,0% 0,0% 8,41% 4,23 1,33 -16,0 16,0 0,0 0,0 -61 877 0 0 816

11 R. Criuleni 5.607 24,19% 5.241 365 0 1 93,5% 6,5% 0,0% 0,0% 7,65% 6,30 1,99 -0,3 0,3 0,0 0,0 1.353 107 0 1 1.461

12 R. Donduşeni 3.045 16,99% 2.856 189 0 0 93,8% 6,2% 0,0% 0,0% 6,80% 4,00 1,60 -0,2 0,2 0,0 0,0 667 50 0 0 717

13 R. Drochia 7.047 21,43% 6.271 776 0 0 89,0% 11,0% 0,0% 0,0% 7,87% 4,13 1,52 0,1 -0,1 0,0 0,0 1.216 142 0 0 1.358

14 R. Dubăsari 2.144 19,49% 2.122 22 0 0 99,0% 1,0% 0,0% 0,0% 6,09% 11,57 3,62 -1,0 1,0 0,0 0,0 1.251 22 0 0 1.273

15 R. Edineţ 7.714 25,53% 5.457 2.256 0 1 70,7% 29,2% 0,0% 0,0% 9,35% 5,84 2,14 -13,9 13,9 0,0 0,0 420 1.344 0 0 1.764

16 R. Făleşti 6.230 18,88% 4.905 1.324 0 1 78,7% 21,3% 0,0% 0,0% 6,74% 2,65 0,95 -11,4 11,4 0,0 0,0 77 797 0 1 875

17 R. Floreşti 7.010 21,31% 5.298 1.601 0 111 75,6% 22,8% 0,0% 1,6% 7,83% 4,63 1,70 -10,8 10,8 0,0 0,0 556 940 0 26 1.522

18 R. Glodeni 4.769 22,21% 4.343 426 0 0 91,1% 8,9% 0,0% 0,0% 7,77% 3,96 1,39 -0,3 0,3 0,0 0,0 762 89 0 0 851

19 R. Hînceşti 9.087 24,32% 7.051 2.036 0 0 77,6% 22,4% 0,0% 0,0% 7,47% 5,40 1,66 -12,8 12,8 0,0 0,0 660 1.357 0 0 2.017

20 R. Ialoveni 9.755 32,94% 7.893 1.213 649 0 80,9% 12,4% 6,7% 0,0% 9,78% 7,22 2,14 -2,4 -4,2 6,7 0,0 1.545 -57 649 0 2.137

21 R. Leova 4.107 24,31% 3.685 422 0 0 89,7% 10,3% 0,0% 0,0% 7,66% 1,53 0,48 -0,8 0,8 0,0 0,0 202 56 0 0 258

22 R. Nisporeni 4.327 20,98% 4.141 186 0 0 95,7% 4,3% 0,0% 0,0% 6,50% 3,43 1,06 -3,1 3,1 0,0 0,0 566 141 0 0 707

23 R. Ocniţa 4.279 20,69% 3.922 357 0 0 91,7% 8,3% 0,0% 0,0% 7,67% 3,26 1,21 -1,4 1,4 0,0 0,0 566 108 0 0 674

24 R. Orhei 10.403 25,17% 6.381 4.020 0 2 61,3% 38,6% 0,0% 0,0% 8,27% 3,42 1,12 -7,2 8,3 -1,1 0,0 220 1.293 -100 -1 1.412

25 R. Rezina 3.772 21,25% 2.702 1.070 0 0 71,6% 28,4% 0,0% 0,0% 7,21% 2,65 0,90 -12,3 12,3 0,0 0,0 -69 539 0 0 470

26 R. Rîşcani 5.073 19,29% 4.244 829 0 0 83,7% 16,3% 0,0% 0,0% 7,30% 3,00 1,13 -8,8 8,8 0,0 0,0 283 505 0 0 788

27 R. Sîngerei 7.156 23,03% 5.374 1.782 0 0 75,1% 24,9% 0,0% 0,0% 7,68% 4,61 1,54 -18,8 18,8 0,0 0,0 -4 1.435 0 0 1.431

28 R. Soroca 7.857 21,48% 5.062 2.794 0 1 64,4% 35,6% 0,0% 0,0% 7,85% 3,53 1,29 -19,0 19,0 0,0 0,0 -414 1.707 0 0 1.293

29 R. Strășeni 8.318 29,78% 5.810 2.507 0 1 69,9% 30,1% 0,0% 0,0% 9,09% 3,38 1,03 -10,2 10,2 0,0 0,0 -91 1.037 0 0 946

30 R. Şoldăneşti 2.260 14,89% 2.235 25 0 0 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 5,26% 1,38 0,49 -0,6 0,6 0,0 0,0 195 15 0 0 210

31 R. Ştefan Vodă 4.654 20,01% 4.112 542 0 0 88,4% 11,6% 0,0% 0,0% 6,51% 3,29 1,07 0,0 0,0 0,0 0,0 676 89 0 0 765

32 R. Taraclia 4.354 33,86% 3.977 377 0 0 91,3% 8,7% 0,0% 0,0% 9,87% 7,00 2,04 -1,4 1,4 0,0 0,0 772 128 0 0 900

33 R. Teleneşti 4.513 18,71% 4.251 262 0 0 94,2% 5,8% 0,0% 0,0% 6,11% 1,36 0,44 -0,6 0,6 0,0 0,0 285 43 0 0 328

34 R. Ungheni 10.001 25,83% 5.337 4.663 0 1 53,4% 46,6% 0,0% 0,0% 8,53% 6,76 2,23 -15,4 15,3 0,0 0,0 262 2.353 0 1 2.616

35 UTA Gagauzia 17.409 37,61% 12.340 5.068 0 1 70,9% 29,1% 0,0% 0,0% 10,80% 10,49 3,01 -24,0 24,0 0,0 0,0 425 4.428 0 1 4.854

Total 417.177 34,79% 202.806 190.431 23.750 190 48,6% 45,6% 5,7% 0,0% 11,72% 5,18 1,74 -6,8 6,0 1,1 -0,3 6.147 49.467 7.499 -1.035 62.078

Prezentul Raport este disponibil şi în variantă interactivă. Pentru a-l deschide clicaţi E v oluţia pie ţ elor de c omunic a ţii ele c t r oni c e sau scanaţi QR codul de mai sus cu ajutorul smartphon-ului sau tabletei.

30