Evenimente de Botosani nr.2088

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Ziarul orasului tau!

Transcript of Evenimente de Botosani nr.2088

 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 5 3 ( 2 0 8 8 ) J o i , 1 5 ma r t i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 4

  Nume\ifunc`iimaripelistaviitorilorexper`i]n]nv[`[mnt

  CMYK

  C[ldur[ contorizat[\i facturat[ cu for`a

  Sta`iuneaPop[u`i se

  zbate pentrusupravie`uire

  Pag. 3

  UUnn bboottoo\\[[nneeaann aaccuuzz[[ uunnaannggaajjaatt aall EEllssaaccoo cc[[ aammoonn ttaatt ]]nnttrr--oo mmaa nniieerr[[aabbuuzziivv[[ uunn rreeppaarrttiittoorr

  mmaarrttoorr ]]nn ccaassaa sscc[[rriiii ]]nnbbllooccuull ]]nn ccaarree lloo ccuu iiee\\ttee

  ppeennttrruu ccoonn ttoorriizzaarreeaaeenneerrggiieeii tteerrmmiiccee ddee llaa

  ssoocciieettaatteeaa MMoo ddeerrnn CCaalloorr..Pagina 5

  Plombareadrumurilorjude`ene,

  vis deprim[var[Z[peziledeiarnaaceasta\i-aupusamprentapedrumu-riledinjude`,unelear[tndcadup[bombardament.De\iuneleaufostrenovate]naniipre-ceden`i,fenomenelede]nghe`-dezghe`,ac`iuneamaterialuluiantiderapant]mpr[\-tiat]ntimpulierniidar\iplombareademntuial[]\ispuncuvntulpringropiler[s[ritela]nceputulprim[verii.

  Pagina 8

 • Joi,15martie2012STARTNEWS2

  Povestea oilor rozde Pop[u`i

  Chiardac[pareincredibil,prinmodific[ri genetice repetate, cer-cet[toriidelaSta`iuneaPop[u`iaureu\its[ob`in[oiKarakul,decu-loareroz.Rozulerezultatulames-tecului de fibre albe si maro.Nuan`a este rezultatul raportuluinumericdintreceledou[categoriidefibre\iagraduluidepigmenta-realacestora.OilekarakulaufostadusedinURSSlaSta`iuneaPo-p[uti,imediatdup[r[zboi\i,]n1988,afost]nregistrataconsolida-reagenetic[auneinoirase,Ka-rakuldeBotosani.astfel,pelng[cunoscutele ovine albe, brum[riisaunegrecercet[toriidelasta`iuneau creat oi roz \imaro. S[ nucrede`ic[oilerozs[fiedeculoa-reainghetatei.Lafiecareculoare,exist[ subnuan`e. La Karakululroz, avem nuan`ele chihlimbar,platinat,persiciu,c[r[miziu\ibri-liantie,afirm[IlieChior[scu,di-rectorulSta`iuniiPop[u`i.(O.M.)

  1% din angaja`iiIPJ Boto\ani suntdin sursa extern[}ncazul]ncareprintr-oreform[

  aplicat[brusc s-ar luadecizia capoli`i\tii]ncadra`idinsursaextern[s[aib[alteatribu`iioris[fieda`iafar[, activitatea Inspectoratuluide Poli`ie Jude`ean Boto\ani nuprea ar avea de suferit. Aceast[situa`iesepetrece]nurmafaptuluic[ un num[r extrem de mic depoli`i\tiangaja`i]ncadrulinstitu`ieiau fost ]ncadra`i ]n aceast[ ma-nier[.Discu`iile ]nprivin`a com-peten`elorangaja`ilorMinisteruluiAdministra`iei \i Internelor anga-ja`idinsurs[extern[(adic[f[r[o\coal[militar[, pur \i simplu cuuncursdespecializare)nusuntdeierideazip[rerilefiind]mp[r`ite.Multevocisus`inc[unpoli`istcenuatrecutprintr-o\coal[militar[(fieacademie,ori \coal[desub-ofi`eri) nu poate avea competen-`elenecesare]ndesf[\urareame-serieif[r[probleme,avndserioa-selacune]nacestsens.Al`iispunc[unpoli`istdinmomentceafostangajat ]n sistemaavutpartedepreg[tireanecesar[princursurile\ispecializ[rilepecarele-aurmat,astfelc[]\ipoatefacedatoriaca\iceilal`i.}npluslaefectuareauneistatistici se observ[ c[ ]n eveni-mentelenepl[cuteori]nabaterilegrave sunt implica`i poli`i\ti attangaja`idinsursaextern[ct\idinrndulcelorcu\coal[militar[.Dealtfelsunt]nperioadaaceasta,dis-cu`iilacelmai]naltvrf]nprivin`asitua`iei poli`i\tilor din aceast[categorie,nefiindexclus[ ipotezaunor reevalu[ri ori test[ri supli-mentare.}ns[laBoto\anisitua`ianuarfidat[pestecapdeoschim-bare administrativ[ de acest fel,pentruc[,potrivitreprezentan`ilorIPJBoto\ani,dinceipeste800deangaja`i,numai1lasut[sunt]nca-dra`idinsurs[extern[.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Facturileaferentelunilordeiarn[pentruac`iunilededesz[pezireadrumurilorju-de`enevorr[mnepentruobun[partedevreme,nea-chitate,acestfaptpentruc[,ultimiibanipecareDirec`iaJude`ean[deDrumuri\iPoduriBoto\anii-aavut]nconts-auduspeachitareapar`ial[afacturiipentrulu-naianuarie,careafostde2,2milioanedeleinoi.Din totalul acesteia, institu`ia a achitat 1,5

  milioanelei.Pentrulunafebruarienus-aemis]nc[ofactur[,darcertestec[valoareaaceste-iavafimaimare,`inndcont\ideintensitateazilelordeiarn[dinaceast[perioad[,careage-neratinterven`iinumeroasealedrumarilor.|anselecasocietateaTransporturiAutos[]\i

  primeasc[ banii curnd pentru serviciile deiarn[sunt infime, lafelca\ibaniiprimi`ideDirec`ie, dup[ ce consilierii jude`eni au votatdistribuireasumelor.}nmomentulacestanoinumaiavembani\i

  totcemaiviner[mnecadatorieaDirec`ieic[-treexecutant,adeclaratRomeoCaciuc(fotodreapta), director Direc`ia Jude`ean[ de Dru-muri \i Poduri. Potrivit directoruluiDJDP ]n

  celmaisigurmodfacturapentrulunafebruarievafiunamultmaimarefa`[deceadinprimalun[,pentruc[\ininsorileaufostmaidese.|efulinstitu`ieisus`inec[problemacucarese

  confrunt[aajunslanivelcentral,darcutoateacestea lucrurile nu par s[ aib[ rezolvarecurnd.Demersuri s-au f[cut de c[tre pre\edintele

  CJ,attpentrudesz[pezirict\ipentrucevalucr[ripetimpdevar[,s-aucerutni\tebani,acum s[ vedem ce se ]ntmpl[, amai spusdirectoruldelaDJDP.

  ReprezentantulfirmeitransporturiAuto,cares-aocupatdedesz[pezireadrumurilorjude`enesus`inec[nuarecefacedects[a\teptepn[cndinstitu`ia]ncauz[vaaveafondurilenece-sareachit[riiserviciilorefectuate.Nuamfac-turat]nc[pentruultimileluni.Oricumnuesteunelementdenoutatefaptulc[Direc`ianuarebanis[achitefacturile.Nimeninuarebani]n`araaceasta...ces[facem...A\tept[mpn[cevom primi banii corespunz[tori desz[peziriif[cute, a precizat Constantin Con`ac (fotost^nga).(OtiliaMaxim)

  Reprezentan`iimuni-cipalit[`iiboto\[nenenuseconsider[vino-va`idecele]ntmplatelapadoculdecinidinmai2011.

  }n urma unei decizii a magis-tra`ilor Judec[toriei Boto\ani deluni, prin desfiin`area unei rezo-lu`ii aParchetului, instan`a adis-pus]ncepereaurm[ririipenalefa`[deprimarulC[t[linFlutur,avice-primarului Florin Ghiorghi`[, di-rectorulDirec`ieiServiciiPublice,Sport \i Agrement Eugen ~urca-nu, directorul Direc`iei Sanitar-Veterinare\ipentruSiguran`aAni-malelor, Minodora Vasiliu, \i amediculuiveterinarCristianPancupentru ]nc[lcarea articolului legatdecruzimifa`[deanimaledinle-geaprivindprotec`iaanimalelor.Edilul municipiului respinge

  orice acuza`ie, pe bun[ dreptate,cu attmaimult cu ct acesta laacea dat[ nici nu se afla ]n `ar[.Dinpunctulmeudevederenuafostcruzimeceeaces-aintamplatacolo.Implicareameaintoatapo-vesteaaceastaealtadiscutie,pen-tru ca eu nici nu am fost in taraatunci.Vagarantezcaceeaceaufacutafostpelege,osaasteptamsasereanalizeze,adeclaratpri-marulC[t[linFlutur.Viceprimarulmunicipiului,Flo-

  rin Ghiorghi`[, sus`ine c[ este odecizie a instan`ei pe care o res-pect[.VaajungedinnoulaPar-chet care va analiza \i va face onou[propunere.Rezolu`iaParche-tului de data trecut[ a fost dene]ncepereaurm[ririipenale\idenetrimitere]njudecat[.Eunuamv[zut redactareaaceleidecizii. }nmomentul]ncareovoiavea,avo-ca`iivorr[spunde.Subniciofor-

  m[nuamuciscuinten`ie\inicinuamparticipatlaacela\a-zismasa-cru.Nus-adatniciodispozi`ie.Nueste nicio dispozi`ie scris[, adeclarat viceprimarul municipiu-lui.Acestasus`inec[dinpunctuls[udevedereaceastaesteodeci-zie abuziv[ a judec[torului, darcarevafireglat[.Dinpunctulmeudevedereeste

  o gre\eal[ a judec[torului \i cel

  carealuatoasemeneadecizievatrebui s[ r[spund[.Nuamnimicpersonalcujudec[torulrespectiv\inicinu\tiucineadataceadecizie.Nu ]nseamn[ c[ dac[ un dosarajunge la Parchet e\ti \i vinovat,condamnat\ifacipu\c[rie.Nu]miesteabsolutdelocfric[.Subnicioform[ nu m[ simt vinovat, amen`ionatFlorinGhiorghi`[.(Pe-tronelaRotariu)

  Decizia judec[torilornemul`ume\te municipalitatea

  Facturi pe datorie la DJDP

 • Joi,15martie2012 TOPNEWS

  Primarii tr[d[torisunt supu\i

  presiunii primaruluiC[t[lin Flutur \i

  pre\edintelui de CJ,Mihai ~buleacCa urmare a apari`iei ]n

  pres[a\tiriiprivindtrecerealaUSLaunoradintreprima-riiPD-L,\iavnd]nvederec[uniidintreace\tiaausem-nalat deja faptul c[ sunt su-pu\i unor presiuni inaccept-abiledec[trefo\tii\efidelaPD-L,copre\edin`iiUSLBo-to\ani, Florin ~urcanu \iGheorghe Marcu fac urm[-toarele preciz[ri: }n`elegempanica din interiorul PD-L,panic[ prilejuit[ de apropie-reaalegerilordarnuputemfide acord cu practicile nede-mocratice\iamenin`[rileve-nitedinpartea\efimiilocaleaPD-L la adresa membrilormai noi sau mai vechi aiUSL.USL]n`eleges[sprijineproiectele ]n folosul comu-nit[`iiini`iatedefo\tiiprimariPD-L,mai nou, candida`i aiUSLlaalegerilelocale,\iso-licit[imperativdomnuluiFlu-tur,pre\edintealPD-LBoto-\ani \i domnului ~ibuleac,afla`imomentan]nfunc`iideinterespublic,s[]n`eleag[,s[acceptejoculdemocratic\is[nufoloseasc[institu`iilestatu-lui ]mpotriva celor care alegs[ gndeasc[ \i s[ ac`ionezeliber.Facemunapellara`iu-ne\ila]n`elegereafaptuluic[respectarea regulilor democ-ratice]nseamn[unc\tigim-portantpentrucet[`eniic[roravenims[leceremvotulde]n-credere,precizeaz[copre\e-din`ii.(O.M.)

  Ho`i prin\i \i du\i]n fa`a instan`ei

  Poli`i\tiiboto\[neniaureu-\itdesfiin`areauneibandedeho`i, dup[ ce au re`inut doidintre membri. Ceilal`i doisunt c[uta`i ]n continuare,pentruunuldintreeifiindce-rut[ arestarea preventiv[ ]nlips[. Du\i ]n fa`a instan`eidoi dintre ei au fost ]nchi\i.Fiindoanchet[]ndesf[\urarepoli`i\tii nu au oferit maimulte informa`ii ]n privin`afaptelorcomisedeceipatru,]ns[separec[auspart]nulti-mavrememaimultesociet[`icomercialedeundefuraubani\i bunuri.Ultima spargere afostlaunmagazindehainedepiele, sustr[gnd mai multearticole de ]mbr[c[minte.Procuroriiaucerutieriaresta-reapreventiv[pentruC[t[linIonescu, Adrian G[in[ \iConstantinSt[nuc,urmndca]n urma cercet[rilor poli`i\tiis[stabileasc[\iidentitateace-luilaltmembrualgrup[riidar\i dac[mai sunt \i alte per-soaneceauparticipatlaspar-geri.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  Singurasta`iunedin`ar[orientat[pecre\terearaseideoiKarakuleste]npr[bu\ire,cer-cet[toriideaicia\teptndparc[s[se]ntmpleomi-nune.Odinioar[,aiciseprelucraupielicelepentruc[ciulileluiCeau-\escu,aicisef[-ceaucravatedinceamaifin[pieli-cic[,totaici\icelemaisimandi-coasedoamneale`[riiveneau,pen-trua-\iprocurap[l[riilecubolurilargi.Vestitullocdintrecut,sedegra-

  deaz[]nprezent,subprivirileau-torit[`ilor locale dar \i ale Aca-demieiRomne,]nsubordineac[-reiaseafl[.Dac[]n1989sta`iuneaaveaunefectivde17miidecape-tedeoiKarakul,mul`iangaja`i\io baz[material[ excep`ional[, ]nprezent,fostulcolosmaiare1.700de oi Karakul \i 200 de capre.Sta`iuneaare54deangaja`i,caretrebuies[]\iprimeasc[]nfiecarelun[salariile,demulteoriace\tiaa\teptnd banii luni de-a rndul.Unitatea de la Pop[u`i nu a maibeneficiat de investi`ii ]n bazamaterial[din1986.Tractoarelecucaresunt lucratecelepeste1.000dehectaredeterensuntfoarteuza-te, iar construc`iile care se ]ntind

  pe19hectaresunt]ntr-oavansatastarededegradare.Sta`iunea de Cercetare Pop[u`i

  apareacumcaofirm[pr[fuit[detrecereatimpului.Privit[dinexte-rior,poartamare,ruginit[\i]ncu-iat[cumultelac[te]`id[impresiac[dincoloesteoalt[lume.Mndria sta`iunii este rasa Ka-

  rakulroz,obtinut[dup[anisianidecercetare,realizareaaceastaf[-cndu-iinvidiosisipegermani.Am mers ]n Germania, am

  aduspatruberbecinegrisicndauv[zutculorilepecarele-amformatnoi si si-au dat coate, ei nu stiu

  dect negru si alb. Au crezut c[le-am vopsit, a spus directorulIlieChior[scu.Acum grupul decercet[tori acceseaz[ programe,facproiecte.Nudezarm[msivomc[utaso-

  lutiidesupravietuireaoiiKarakul.Ne reorient[m, dac[ este nevoie,s[facemoliniedelapte,decarne.Esteras[]nconservare\iBoto\a-niulestesingurazon[carearea\aceva,amaiprecizatdirectorul.Cercet[toriicaut[solu`ii,pentru

  ca aceast[ sta`iune s[ semen`in[m[carpeliniadeplutire,s[nudis-par[odat[cucriza,fiindoptimi\ti

  \ireceptivi laadaptare,astadup[ce]nurm[cuaproximativunan,angaja`ii au stat f[r[ salarii \apteluni.Multe sta`iuni sunt aproape ]n

  faliment,nuaucums[ ]\i desf[-\oareactivitatea,pierddintrecer-cet[tori.Acumdoianiam]ntocmitoptproiecte.}nmomentuldefa`[am prins pentru cercetare ctevaproiecte,darparteaproast[estec[finan`area nu-i asigurat[ pentruproduc`ie, pentru oi, c[ asta estebazasta`iei-oaiaKarakul,aspusdirectorul.Sta`iuneadeCercetaredelaPo-

  p[u`iseafl[]ntr-ositua`iedificil[\iodat[cuaplicarealegiiceregle-menteaz[ activitatea de cercetare.Noualegeprevede]ncadrareains-titutelor de cercetare pe categoriide finan`are, dar \i o evaluare aactivit[`ii.Dup[ o analiz[ foarte atent[

  credc[opartedinacestesta`iunidecercetare]\ivor]ncetaactivita-tea.Dac[st[m\ivedemceaadus]nplus]ncercetareSta`iuneadelaPop[u`i,]ncompara`iecubugetulcareis-aalocatsaucusumelepecare le are restan`[ la bugetul destat,credc[pic[m]ntr-ozon[]ncaresta`iuneaartrebuis[-\iregn-deasc[ pozi`ia \i activitatea, adeclaratC[t[linBuh[ianu.Conducereasta`iunii ]lcontrazi-

  ce]ns[pedeputat\isus`inec[sta-`iuneanuaprimitfonduridelabu-getuldestatdecelpu`in22deani.Easeautofinan`eaz[dinveniturileob`inutedincompeti`ii,proiecte\isubven`iipeterenurile\ianimalelede`inute.(OtiliaMaxim)

  Sta`iunea Pop[u`i sezbate pentru supravie`uire

 • CMYK

  Joi,15martie2012TOPNEWS4

  Afi\arealisteican-dida`iloradmi\i]netapadeselec`ieon-line]nvedereacon-stituiriiCorpuluiNa`ionaldeExper`i]nManagementEduca`ionalnudu-celavalidareafina-l[aacestora.DinceledeclaratedeDanielBo-

  tezatu,inspector\colargeneralad-junctal Inspectoratului|colarJu-de`ean(I|J),dosarelorcelordecla-ra`i admi\i ]n etapa online vor fievaluatedeocomisiejude`ean[.Aceast[comisievaverificada-

  c[ cei care aparpe liste, ]ndepli-nesctoatecondi`iileimpusedeme-todologie,dac[declara`iiledatedeace\tiasuntreale,dac[aucredite-lesuficiente,dac[aucalificativelefoarte bine ]n ultimii ani. Suntconvinsc[celpu`in50deceidepelist[nu ]ndeplinesc toatecondi`ii-le, a declarat inspectorul \colargeneraladjunctalI|J.Pre\edintelecomisieijude`enedeevaluareado-

  sarelorvafiinspectorul\colarge-neral adjunct al I|J Horia Ne-grescu.DosareleinspectorilorvorfievaluatelaMinisterulEduca`iei.

  Nume grelepe lista Exper`ilor

  Dincei393decandida`ice\i-audepusdosarele\iaufostdeclara`iadmi\i la selec`ia online, ceimaimul`i sunt actuali inspectori \co-lari,directori\idirectoriadjunc`i.Depelist[nulipsescactualii\efiai educa`iei boto\[nene AdaMa-covei, inspector \colar general,DanielBotezatu \iHoriaNegres-cu,inspectoriadjunc`i.Pe list[sereg[sesc\ideputatul

  C[t[linBuh[ianu\iinspectoruldincadrulMinisteruluiEduca`ieiMinaMaria Rusu. |i-a depus dosarulpentruadeveniexpert]nmanage-ment \i directorulDirec`iei Jude-`ene de Cultur[ D[nu` Hu`u. Pelist[sunt\iceicareaufostfostla\efiaInspectoratuluirespectivPaulRusu,DanielaBiolan,AdrianL[-c[tu\.Dac[ace\tia\i-autrecut]ndreptulfunc`ieititulaturadeprofe-sor,sunt\iexcep`iifo\tiinspectoricare,pentruadagreutate,aumerspefunc`iadeinspector.}naceast[situa`iesuntMihaelaHunc[,acum

  profesor,careapreferattitulaturadeinspector\colar,directorCCD\i Elena Filipescu care a trecutinspector\colardespecialitate.}n cazul acestora o func`ie este

  petabelulpublicatpesite-ulI|J\ialt[func`iepesite-ulMinisterului.Nu ajut[ la nimic \i nu aduc

  puncte]nplusfunc`iatrecut[deceicare au depus dosarele, a spusDanielBotezatu.Cineadepusdosarpentruaface

  partedinCorpulExper`ilor]nMa-nagement nu ]nseamn[ c[ ]\i vadoris[ocupeunpostdeconduce-re]nsistemuleduca`ional.Aceasta

  estep[rerelideruluiLigiiSindica-telor din }nv[`[mnt, care consi-der[c[uniidintrecei393audepusdosare pentru c[ nu este exclus[posibilitatea ca f[cnd parte dinacest Corp s[ ob`in[ un punctajmaimarelaob`inereagrada`ieidemerit.(PetronelaRotariu)

  }ncepnddinlunamai,sutedeelevibo-to\[nenivorparticipalaevaluarea-pilotdeanulacestapentruclaseleaII-a,aIV-a\iaVI-a.Anulacesta,evalu[rileserealizea-z[subform[deexa-men-pilot]nmaimul-teunit[`ide]nv[`[-mntdin`ar[selecta-tedeCentrulNa`ionaldeEvaluare\iExami-naredincadrulMi-nisteruluiEduca`iei.

  Scopul respectivelor evalu[ri-pi-lot,careprecedevalu[rileanualecevorintra]nvigoaredeanulviitor,estedeavedealacenivelseafl[elevii \i ce trebuie remediat. DinceledeclaratedeDanielBotezatu,inspector \colargeneral adjunct alInspectoratului |colar Jude`ean(I|J) la nivelul jude`ului Boto\ani\apteunit[`i\colareaufostselectate]nvedereasus`ineriiEvalu[rii.LaaII-avorsus`ineevaluareaele-

  viidela|coalaUn`eni,la|coala10dinmunicipiu.LaclasaaIV-a suntselectatetreiunit[`i\colare|coalaCornerstonedinDorohoi,|coa-

  la8Boto\ani\i|coalaLozna.LaclasaaVI-asuntselecta`ieleviidela |coalaVf.Cmpului \i |coala11Boto\ani.Conform legii educa`iei sevor

  verificastadiuldeprinderiicompe-ten`elorlasfr\itulclaseleaII-a,aIV-a\iaVI-a,\ideaceastasepilo-teaz[acumpentruasevedeacumsevaaplicadinanul\colarviitorlanivelna`ional.Unit[`ileaufostale-sealeatoriu,adeclaratDanielBo-tezatu.Testareavadura90deminute.

  LaclasaaII-avorfievaluatecom-peten`eledescris\icitit.LaclasaaIV-a, evaluarea include limba ro-mn[\imatematic[.Evaluareaele-vilordeclasaaaVI-avaconsta]n-tr-untestdelimb[\icomunicare\iuntestdematematic[\i\tiin`e.Mi-nisterulEduca`iei,Cercet[rii,Tine-retului\iSportului(MECTS)apu-blicatmetodologiile de organizarea evalu[rii competen`elor funda-mentalelafinalulclaseloraII-a,aIV-a\iaVI-a.Astfel,]nanul\co-lar ]ncurs,acesteevalu[ri sevordesf[\ura ]n perioada 9-23 mai.Ministerulmen`ioneaz[c[activita-teadepilotarevizeaz[instrumente-ledeevaluare\iproceduriledeor-ganizareaacestorevalu[ri.Testelecarevorfiadministrate,precum\ibaremeledecorectareaferentesuntelaboratedec[treCentrulNa`ionaldeEvaluare\iExaminare.(Petro-nelaRotariu)

  Prim[ria,prinServi-ciuldeBazeSportive,alansatpeSistemulElectronicdeAchizi`iiPubliceanun`uldeli-cita`ieprivindatribui-reaserviciuluideeca-risaj]nmunicipiulBoto\ani.

  DinceledeclaratedeEugen~ur-canu,directorulDirec`ieideServi-cii Publice, Sport \i Agrement(DSPSA) anun`ul a fost postat peSEAP\isea\teapt[ofertelede lafirmele specializate. Ofertele sunta\teptatepn[pedoiaprilie,valoa-reaestimat[demunicipalitatepen-truaceast[activitatefiindde67.200lei.AmpublicatpeSEAPcererepentruaparticipafirmeleinteresatelaserviciuldeecarisajpentrucaptu-rareacinilordinmunicipiulBoto-\ani\iducerealapadoc.Invit[mpeaceast[ cale doritorii de presta`iiserviciis[vin[pentruanuinvocac[nuamanun`atpublic,c[nus-a\tiut,c[enu\tiuceafaceresaucecombina`ieaf[cutPrim[riaunfelde fabric[ de bani pentru nu \tiucine,adeclaratEugen~urcanu.Lalicita`iadeanultrecutnus-a

  ]nscrisniciofirm[,\is-amerspe

  ]ncredin`area direct[ c[tre aceea\ifirm[careseocup[deaceast[acti-vitate demaimul`i ani, respectivSitFinCont. A expirat contractul\isuntem]naerca\ianultrecut]naceea\iperioad[.Nuavemperso-nal specializat pentru a\a ceva,unoralisepareoglum[opoveste,iar pentru a salva ni\te animalesacrific[ni\teoameni.Avemsoli-cit[ridelapersoanedindiferitezo-nealemunicipiului\inuleputemonora.Trebuiepersoan[autorizat[cupermisdeportarm[,ma\in[au-torizat[,medic veterinar, a spusdirectorul Direc`iei de ServiciiPublice.DinceledeclaratedeEugen~ur-

  canu,societatenumaidore\tes[seocupe de aceast[ activitate. Nuvors[maivin[.Setems[nuajun-g[ prin procese prin tribunale.Oamenii]\iiaum[suris[seprote-jezeNusepoatelucrasubtensiu-nea aceasta, c[ra`i ]n tot felul deprocese.S[vin[s[preiacinevrea.Amanun`atONG-uriles[vin[s[preiapadocul\is[fac[capturareacu to`i banii pe care ]i avem noialoca`i,s[vedemcumos[fac[dinpunctdevederelegalmaibine,aspusdirectorulDSPSA.Laaceast[dat[lapadoculdinBoto\anisuntosut[decini, ]n timpcepestr[zisunt undeva ]n jur de 1.500 decini.(PetronelaRotariu)

  Evaluarea elevilorprin sondaj

  Ecarisajul este scos la licita`ie

  Nume \i func`ii mari pe listaviitorilor exper`i ]n ]nv[`[mnt

 • CMYK

  Joi,15martie2012 ESEN~IAL 5

  Unboto\[neanacuz[unangajatalElsacoc[amontat]ntr-omanier[abuziv[unreparti-tormartor]ncasasc[rii]nblocul]ncarelocuie\tepen-trucontorizareaenergieitermicedelasocietateaMo-dernCalor.Costel Giread[ locuie\te pe

  Aleea Vlcelei, num[rul 4, blocY18\iesteunuldintrelocatariide-bran\a`i de la Modern Calor,avnd central[ termic[ proprie.Acesta sus`ine c[ a primit lunarfacturidindatade21.11.2011delasocietateaModernCalorpentruplatac[lduriidinspa`iilecomune.}ns[\iGiread[facepartedinrn-dulboto\[nenilorcesus`inc[att

  timpctnusuntbran\a`i lasiste-mulde]nc[lzirecentralizatnutre-buie s[ pl[teasc[ nimic societ[`iiModernCalor.Acestamaiare]n-c[unargument,princarespunec[]nc[dinlunaianuarie2010`evileaufostizolate\ic[nubeneficiaz[de serviciile societ[`ii mai susamintite.OmulamerslaOJPCcuoreclama`ie.Aluatleg[tura\icuasocia`ia de proprietari. Astfel a]nceputsitua`ia]ncaresereclam[unabuz.Pentruc[facturiletrebu-iaueliberate]nbazaunuirepartitormartor,acesteaneexistndmontat,montareafiind]nsarcinasociet[`iiElsacoBrunata,dup[]nregistrareareclama`ieiGiread[sus`inec[s-atrezitcuunrepartitormartormon-tat]ncasasc[rii,]nmodabuziv,peascuns.Firma Elsaco la sesizarea f[-

  cut[dec[trepre\edinteleAsocia-`iei de proprietari a trimis pe as-cunsf[r[\tirea locatarilor,repre-zentan`i de-ai lor ]n data de10.02.2012\iaumontatunrepar-titordecosturipecasasc[rii\iau]ntocmitunprocesverbal ]n carenuautrecutdatamont[rii\icitireaindexuluidelacareseporne\te.}nmomentul mont[rii aparatului aufost surprin\i locatarii, att bran-

  \a`ict\idebran\a`i,aspusCos-telGiread[.Astfelc[montarearespectivului

  dispozitiv (de\i tardiv[)a fost f[-cut[ abuziv prin ]nc[lcarea pro-priet[`ii. }n mod teoretic acelmartortrebuiemontatlasubsoldarpentruc[elvoias[-lmontezectmairepede\is[scapel-amontatpecasasc[rii.Noiprimimfacturipentrusubsol.}nplusnicinupoatefiluat]nconsiderare,pentruc[tre-buiemontatedou[,unuldeintrare\iunuldeie\ire.Decitoatefactu-rile trimise de ei pn[ atunci euconsiderc[suntfalse,amaispusGiread[.Acesta s-a adresat \i societ[`ii

  ModernCalorreclamndsitua`ia.}nr[spunsulprimitde laModernCalor, boto\[neanului nemul`umitiseexplic[faptulc[esteobligato-riuprin legecontorizareac[ldurii\idinspa`iilecomune.Reprezen-tan`ii Modern Calor au `inut s[fac[ \i un comunicat oficial legatdechestiune]ncarearat[c[dup[montareamartoruluiafostf[cut[oregularizare.}n respectivul imo-bil10apartamentedin20,suntra-cordate la re`eaua de termoficarecentralizat[. Repartitorul martor,care ]nregistreaz[energia termic[

  degajat[]nsubsol,afostmontatla]nceputul sezonului rece 2011-2012. }n sezonul rece trecut nuexistaunastfeldeaparatmontat,astfel]nctdefalcareaenergieiter-miceconsumate]nimobils-af[cutprocentual,peoschem[dedefal-care conform[ ordinelorANRSC(Autorit[`ii Na`ionale de Regle-mentare pentru Serviciile Comu-nitare deUtilit[`iPublice).Dom-nulGiread[ figura ladatade13.02.2012cuorestan`[de171,51delei,facturiaferentep[r`ilorcomu-nenepl[tite]nactualulsezonrece,dar\i]ncelanterior.Pentruiarna2011-2012,]nimobils-a`inutcontdeindica`iilerepartitoruluimartor,iar, ]n urma defalc[rilor f[cutepentrulunafebruariedec[trefir-maElsaco,putemobservac[ s-aoperat\ioregularizare,searat[]n pozi`ia oficial[ a reprezentan-`ilorsociet[`iiModernCalor.}nplussesubliniaz[c[modul]n

  care a fost f[cut[ regularizarea afostalesdecealalt[societate.Conformlistelorprivinddefal-

  careaenergieitermicepelunaan-terioar[,trimisec[trenoidefirmaElsaco,to`ilocatariidinacelimo-bilaparcu-17leipentruplatap[r-`ilor comune, suma sc[zndu-se,

  a\adar, din facturile restante saudin facturile pe care respectiviiproprietarileaudepl[tit]naceast[perioad[.Pentrumaimultedetaliiprivindmotivele\imodul ]ncares-af[cutregularizarea]nrespecti-vulimobil,v[rug[ms[v[adresa`ifirmei Elsaco. Operatorul de ter-moficare este obligat s[ respecteprevederilelegale,prinurmare,s[facturezeconsumuldeenergieter-mic[dinspa`iilecomune.Suntmaimulte acte normative ce solicit[acestlucru,precizeaz[reprezen-tan`iiModernCalor.Pedealt[parteGiread[adecla-

  ratc[nuadepusnicioreclama`iela adresaElsaco pentru c[ discu-`iile ]n aceast[ situa`ie vizeaz[agentul termic de laModernCa-lor, primind facturi de la aceast[societate.Maitrebuiemen`ionatc[]n urm[ cu dou[ zile CostelGiread[a fostc[utatacas[deunangajat al Elsaco s[ o dea lapace (potrivit spuselor lui Gi-read[)]ns[aufostrefuza`i.Acestaamaispusc[a\teapt[]ncontinua-res[primeasc[ohrtieoficial[delaOJPC]nprivin`apeti`ieidepuse.(D[nu`Rotariu)

  C[ldur[ contorizat[ \ifacturat[ cu for`a

 • TOPNEWS Joi,15martie20126

  asigur[ transportul la M[n[stireaGiurgeni, jude`ul Neam`,

  pentru slujba de [email protected] Maslu]n ziua de 23 martie.

  Plec[rile sunt la ora 15:30 de la sediul firmei.

  Telefon: 0231.531.5890745.585.438

  Publicitate

  Anchetacesedesf[\oar[]nurmaacuzelorcuizpenaldelaGrupul|colarAlexandrucelBundinmunicipiunuimplic[\imembridinparteasindi-catelordin]nv[`[mnt.De\iceacareaadusacuza`iiledefals]n

  ]nscrisuri oficiale profesorul de limbaromn[ SimonaChi\ estemembr[ aLigiiSindicatelor din }nv[`[mnt (LSI) nici unreprezentant al acestuia nu face parte dincomisiadeanchet[stabilit[deInspectoratul|colarJude`ean(I|J).LiviuAxinte,liderulLSI,sus`inec[sin-

  gurulsprijindecarecadruldidacticabene-ficiatcamembrusindicalafost]nrezolva-reasitua`ieirestrngeriideactivitate.Nu am fost invita`i s[ facem parte din

  comisiarespectiv[.Esteocomisiestabilit[de Inspectoratul |colar care ]\i desf[\oar[

  activitateaacolo\ic[pedatade19s-arpre-zenta rezultatele comisiei de cercetare asitua`ieirespective.D-naChi\estemembranoastr[desindicat,darnuam\tiutdesprece

  se ]ntmpl[ acolo. \tim doar c[ a f[cut ocontesta`ielarestrngere,pecareamtrans-mis-o Federa`iei. Memoriu a ajuns \i laMinisterulEduca`iei,careasolicitatoveri-

  ficareasitua`ieideacolo\i]nceledinurm[avndu-se ]n vedere c[ s-a suplimentat laTextil o clas[ deSCANam ]n`eles c[ s-aluatdeciziaacolo,]n\coal[,cad-nas[numaiintre]nrestrngeredeactivitate.Practic]n \edin`a Consiliului de Administra`ie alInspectoratuluidepenou[marties-astabilitc[d-naChi\numaieste]nrestrngeredeactivitate,adeclaratLiviuAxinte.Acestasus`inec[nuadiscutatnicicuceidincon-ducerea\colii,nicicuSimonaChi\.Notarea elevilor ]n carneteleprofesorilor

  esteopractic[]n\coli,pentrucaunelevs[nu fie notat la prima gre\eal[ ]n catalog.Nu \tiu dac[ problema acolo este asta.Elevulnus-aprezentatlatez[dat[deChi\]n mai \i totu\i apare cu not[. Sunt ni\tediscu`ii,trebuiev[zutexactcese]ntmpl[.Os[stabileasc[Inspectoratulcem[suritre-buieluate,Parchetulos[fac[anchetalor.Din p[cate dac[ cele reclamate sunt realeesteositua`iegrav[.Cineagre\ittrebuies[pl[teasc[,vapl[ti.Profesorsaucineaf[cuta\a ceva, a concluzionat liderul LSI.(PetronelaRotariu)

  Sindicatul st[ pe tu\[ ]n timpulanchetei de la Liceul Textil

 • *Vndapartament3ca-mere100mp,decomandat,2b[ipestr.OctavOni-cescu,partercuvedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EUROTEL.:0745.150.765.

  *Vndapartament4ca-meredecomandat,80mpsituat]nPia`aRevolu`iei,vederespreCEC.Pre`55.000EUROTEL.:0745.016.767.

  *Vndcas[laro\usituat[pestradaHatmanArbore200mp,zon[deosebit[Merit[v[zut[TEL.:0744.267.646.

  *Vnd1.826mpteren]nora\cuutilit[`i,]mprejmuit,cuvie\ipomifructiferi.Telefon:0744.400.952.(G-1)

  v^nz[riapartamente v^nz[ricase/teren

  CotidianeditatdeSC GECOR SRL

  Director:GabrielaAneloriV{RG{NICINECHITA

  Redactori:AuroraDIMITRIUPetronelaROTARIUD[nu`ROTARIUOtiliaMAXIM

  Tehnoredactor:AdrianDIMITRIU

  Responsabilitateaarti-colelordincotidianul

  EvenimentedeBoto\aniapar`ineexclusivautorilor.

  Adresaredac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel.:0231.511.112Fax:0231.51[email protected]

  ISSN2065-4731

  7PUBLICITATEJoi,15martie2012

  TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoanefizice

  Nume:.............................................Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

  Textulanun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura).........................

  Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singuranun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentruo singur[ apari`ie. Pentru a publicamaimulte anun`uritrebuie s[ completa`imaimulte taloane, iar pentrumaimulte apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatoriecompletareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

  AGENDA TRANSPORTATORILOR

  AGENDA SERVICIILOR

  mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate

  *Vndgarsonier[,zonaBucovina,28mp,confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre`15.500euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,Prim[verii,56mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre`21.500euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaC-tinGane,52mp,termopan,et.1,izola`ieexterioar[,pre`23.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaOctavOnicescu,40mputili,CT,termopan,AC,et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde25.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaLiceuluiSportiv,46mp,parter,semifinisat,gazseparat,u\[metalic[,balcon]nchis,decomandat,pre`28.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat,semimobilat,pre`30.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaCuzaVod[-Volksbank,64mp,et.4/6,finisat,gazsepa-rat,decomandat,pre`35.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaPrim[ve-rii,60mp,etaj2,modern,pre`36.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zona|tefanLuchian,68mp,et.3,G+F+P,mobilat,nefinisat,pre`35.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaLiceuluiMihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaGrivi`a,68mp,etaj1,gazseparat,bineintre`inut.Pre`42.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaMall,90mp,etaj1,CT,termopan,decomandat.Pre`46.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaStejari,80mp,etaj2,CT,termopan,finisatcomplet.Pre`51.000euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,CaleaNa`io-nal[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre`40.000euro.

  *Vndapartament4camere,zonamag.UtilGar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termo-pan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,Pia`aRevolu-`iei,zon[ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie,moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

  *Vndcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utili-tit[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posibi-litatedeschimbcugarsonier[plusdiferen`[.

  *Vndvil[,230mp,la4kmdeora\,utilitit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camereplusdiferen`[.

  *Vndvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp]ngr[dit,pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate.

  *Oferspre]nchiriereapartament2camere,ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,utilat,pre`300euro/lun[,utilit[`ileincluse]npre`.

  *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat,pre`250euro/lun[.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zonacomercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,mo-dernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zonacomercial[cuvad,pre`700euro,negociabil.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,250mp,teren1.000mpcuparcare,zonacentur[,pretabilbar,pub,restaurant,discoteca,depozi-te,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro.

  *Vnd spa`iucomercial,Bucovina,80mp,vadcomercial,CT,termopan,vitrin[,pre`55.000euro.

  *Vnd spa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial,vitrinatermopan,pre`75.000euro.

  AGENDA PREST|RI SERVICII

 • Joi,15martie2012

  CMYK

  ULTIMAOR{8

  }nadouamiercuridinlun[,laBoto\ani,vorfi`inuteau-dien`edec[treAvocatulPo-porului,potrivitunuiprotocolsemnat]ntrePrefecturaBoto-\ani\ireprezentan`iiBirouluiTeritorialalAvocatuluiPopo-ruluidelaSuceava.

  Biroul func`ioneaz[ ]nc[ din luna februarie,de\i atunci boto\[nenii nu au apelat la sfatulavocatului.Situa`ia st[tea cu totul altfelmiercuri dimi-

  nea`[,cndzecideboto\[neniauf[cutrnd]n-c[delaprimeleorealedimine`ii,pentruaintra]naudien`[laAvocatulPoporului.Oamenidelasatedar\idinmunicipiuauvenits[]\irezol-venecazurile,avocatulfiindprezentdelaoraoptdiminea`apentruamediaproblemelerefe-

  ritoare ladrepturilecet[`ene\ti, caredemulteori sunt ]nc[lcate, fapt ce duce la un conflictdirect sau indirect a cet[`enilor cu autorit[`ilepublice.Unpensionardinmediulruralpoveste\tecaa

  venits[soliciteajutorulAvocatuluiPoporului,lacaresper[s[\ig[seasc[]n`elegere\irezol-vare,dup[cede15aniumbl[pedrumuri,prininstan`e judec[tore\ti pentru a-\i recuperap[mntuldelastr[mo\iilui,pentrucarearedealtfel\ihot[rredefinitiv[delaCurteadeApelSuceava.Umbluprintribunalede15ani,amhot[rredefinitiv[\iirevocabil[delaCurteadeApelSuceava\icutoateacestea,ceidelacomun[ num[ pun ]n posesia terenului.Amvenit laAvocatul Poporului s[ v[d ce rezolvaici,aprecizatunb[trndinSt[uceni.Al[turideel,al`iboto\[neniauvenitlaavo-

  cat,problemelelorfiindlegatedeterenuriagri-cole,mo\teniridar\ine]n`elegeri]ntreace\tia\iasocia`iiledeproprietari.(OtiliaMaxim)

  Z[peziledeiarnaaceasta\i-aupusam-prentapedrumuriledinjude`,unelear[-tndcadup[bombar-dament.De\iuneleaufostrenovate]naniipreceden`i,fenomene-lede]nghe`-dezghe`,ac`iuneamaterialuluiantiderapant]mpr[\-tiat]ntimpulierniidar\iplombareademntuial[]\ispuncuvntulpringropiler[s[ritela]nceputulprim[verii.

  }ngrijor[torestec[acestegropinuvordisp[reaodat[cuvenireaprim[verii,nicicuplecareaei.Ex-

  plica`iaconst[]nlipsabanilordelabugetulDirec`ieiJude`enedeDru-muri\iPoduriBoto\ani.Institu`ianudispunederesursele

  financiarenecesarepentruainter-venipedrumuriledinjude`pentruplomb[risaurefacereacarosabilu-luiafectat.Fondurilealocateinsti-

  tu`iei prin \edin`a de ConsiliuJude`eanaufostdejaepuizatedup[prima lun[ a acestui an, cu careDirec`iaareu\its[achiteopartedin factura activit[`ilor de iarn[,aferent[luniiianuarie.Momentan,totceeace]\ipermiteDirec`iaJu-de`ean[deDrumuri\iPoduriBo-

  to\aniesteac`iunea ]nregimpro-priu.Dinp[catenuavembanis[]n-

  cepem repara`iile drumurilor.Nunepermitemdectac`iuni]nregieproprie,cumarficur[`eniadepri-m[var[pearterelejude`ene.Vom]ncepeac`iuneadeigienizare,vomstrnge gunoaiele care au r[masdup[iarn[,apoivom]ncepes[ve-dem cu copacii, t[ierea copacilorcarereprezint[pericoldepr[bu\i-re, cur[`irea iarburilor uscate, cemai putem face ]n regie proprie,darnumailucrurideacestgenc[altcevanunepermitem,maicur[-`[m din \an`uri, doar att putemface ]n regie proprie, a declaratRomeo Caciuc, directorul Direc-`ieiJude`enedeDrumuri\iPoduri.ActivitateaDirec`ieideDrumuri

  \iPoduriarputeafisalvat[printr-oalocarebugetar[pentruaseputeainterveni pe tronsoanele afectate,]nacestsensfiinddeja]naintat[osolicitare din partea pre\edinteluiConsiliuluiJude`eanpentruosum[de 10 milioane de lei. (OtiliaMaxim)

  ConstantinCuciureanu

  r[mnedup[ gratiiMagistra`iiCur-`iideApelSu-ceavaaurespinsrecursulformu-latdeap[r[toriiomuluideafa-ceriConstantinCuciureanufiindconfirmat[deciziamagis-tra`ilorboto\[-neniderespin-gereasolicit[riideamnareaexecut[riipe-depsei.Cuciureanuacerutsafie

  eliberatpemotivemedica-le, ]ns[ acest lucru a fostconsiderat inacceptabil \ide magistra`ii suceveni.Respinge, ca nefondat,recursul declarat de con-damnatul CuciureanuConstantin ]mpotriva sen-tin`ei penale nr.290 din20.12.2011 a TribunaluluiBoto\ani. Oblig[ condam-natul recurent s[ pl[teasc[statuluisumade563leicutitlu de cheltuieli judiciare()Definitiv[.Pronun`at[]n\edin`apublic[,searat[]ndeciziainstan`ei.Cu toate acestea demer-

  surile ]n acest sens ale luiCuciureanu nu s-au oprit,pentru c[ are alte dou[ac`iuni ]naintate ]n acela\isens, cernd ]ntrerupereaexecut[riipedepsei,att laTribunalul Boto\ani ct \ilaTribunalulBac[u.Cons-tantin Cuciureanu, a fostprins ]n luna februarie ]njude`ulBac[udup[cefuse-sedat]nurm[riregeneral[,]nurmauneicondamn[rila\aseanide]nchisoarepen-tru ]n\el[ciune. Acesta seascundea]ntr-ovil[deluxde lng[ Bac[u, pentruprindereasafiindimplica`ipoli`i\ti dar \i angaja`i aiSIPI\iSRIto`ilucrndsubcoordonareaunuiprocuroralParchetului de pe lng[CurteadeApelSuceava.ConstantinCuciureanuse

  sustr[gea de la executareaunei pedepse cu ]nchisoa-rea]nurmauneisentin`ea}naltei Cur`i de Casa`ie \iJusti`ie r[mase definitiv[.Potrivit aceleia\i sentin`eConstantinCuciureanutre-buie s[mai achite statuluiromanpeste400.000deleibani]ncasa`iilegalprinde-contarea unor cupoaneagricole.(D[nu`Rotariu)

  Avocatul Poporului a fost luat cu asalt de boto\[neni

  Plombarea drumurilorjude`ene, vis de prim[var[