Eticheta Unui Comportament Adecvat.

of 23 /23
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Direcţia Educaţie Sîngerei Gimnaziul Bălăşeşti Proiect didactic la dirigenţie Tema: Arta comportamentului civilizat. Bunele maniere.” Clasa a VII-a A elaborat:Rotaru Dina Prof.de geografie şi chimie

Embed Size (px)

description

Dirigentie

Transcript of Eticheta Unui Comportament Adecvat.

Page 1: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

Ministerul Educaţiei al Republicii MoldovaDirecţia Educaţie Sîngerei

Gimnaziul Bălăşeşti

Proiect didacticla dirigenţie

Tema: Arta comportamentului civilizat. Bunele maniere.”

Clasa a VII-a

A elaborat:Rotaru DinaProf.de geografie şi chimie13 noiembrie 2013

Page 2: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

Proiect didactic

Disciplina: Diriginţie

Clasa: a VII-a

Data: 20.11.2013

Tema: “Arta comportamentului civilizat. Bunele maniere.”

Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor şi de dobîndire a cunoştinţelor

Subcompetenţe:

S1. Cultivarea unui comportament manierat.

S2. Dezvoltarea bunelor maniere pentru formarea unui comportament civilizat.

Obiective operaţionale:

O1 - să explice noţiunile: politeţe, comportament, manieră, artă, civilizat, studiind dicţionarul explicativ.

O2 – să distingă calităţile unui comportament adecvat în raport cu un comportament inadecvat;

O3 – să elaboreze, bune maniere ale elevului, în diferite situaţii;

O4 – să participe activ în cadrul sarcinilor realizate, manifestînd interes şi exprimare liberă a opiniilor;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia dirijată, ciorchinele, jocul didactic “Puzzle”, descoperirea, asalt de idei, tehnica “Copacul ideilor”,

explicarea,Graficul T,

Mijloace de învăţămînt: fişe cu întrebări, planşe, plicuri, alfabetul cifrat

Forme de activitate: individuală, în grup, frontal.

Page 3: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

Demersul didactic

Etapele lecţiei

Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice

Evocare

Realizarea sensului

Motto ,,Dacă vrei să cunoşti un om cu adevărat, priveşte cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el” (J.K.Rowling) Descoperiţi tema de astăzi descifrînd următoarele cifre:I grup: 1,18,22,1.II grup:3,16,14,17,16,18,22,1,14,5,15,22,24,13,24,9.III grup:3,9,12,9,13,9,21,1,22.IV grup:2,24,15,5,13,5.V grup:14,1,15,9,5,18,5.

Subiectul lecţiei este descoperit cu ajutorul elevilor.

Se familiarizează elevii cu obiectivele lecţiei

prin următoarea poezie:

La şcoală cu drag am venit,

De lecţie ne-am pregătit.

Ora de dirigenţie

Să o realizăm cu multă bucurie.

Vom avea de învăţat

Ce e un comportament civilizat.

Comentează mottoul lecţiei.

Descoperă subiectul lecţiei descifrînd cifrele.I grup: ArtaII grup: comportamentuluiIII grup: civilizatIV grup: buneleV grup: maniere

Notează subiectul lecţiei în caiet.

Elevii deduc obiectivele lecţiei din poezia prezentată.

Explicare

DescoperireActivitate în grupAlfabetul cifrat

Page 4: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

O1

La lecţie vom avea doar plăcere

Şi vom demonstra bune maniere.

Formule de politeţe vom scri

Maxime şi proverbe vom descoperi.

-Se propune fiecărui grup de elevi să explice, cu ajutorul Dicţionarului explicativ, noţiunile: politeţe, comportament, manieră, civilizat, artă.

- Ce calităţi trebuie să manifeste un om manierat

Cu ajutorul dicţionarului explicativ, fiecare grup de elevi, explică noţiunile:Politeţe - 1. Atitudine, comportare conformă cu buna-cuviință, amabilă, politicoasă; amabilitate. 2. Ansamblu de reguli de comportament în spiritul bunei-cuviințe, al amabilității și al respectului reciproc. Comportament - 1) Mod de a se purta; ținută; conduită; manieră. 2) Totalitate a modalităților de reacție a organismului față de mediul înconjurător; atitudine organică; comportare. Manieră - 1) Mod de a se purta; ținută; comportament; conduită. 2)  Comportare conform regulilor bunei-cuviințe; amabilitate; politețe.Civilizat – persoană manierată, bine crescută, educată, care a ajuns la un nivel înalt de dezvoltare.Artă- Îndemânare deosebită într-o activitate; pricepere, măiestrie. ♦ Îndeletnicire care cere multă îndemânare și anumite cunoștințe.

Completează “Copacul ideilor” cu calităţi ale omului manierat.

Lucrul cu dicţionarulExplicare

Activitate în grup

Copacul ideilor

Page 5: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

O2

O2

¿

-Toate aceste calităţi bune sînt indispensabile

unui copil bine crescut, unei persoane

manierate. O asemenea persoană reprezintă un

model pentru cei din jur, pentru că îşi

organizează viaţa după anumite reguli pe care

le respectă întotdeauna.

-Contrar calităţilor bune, cunoaşteţi, că sînt şi calităţi rele întîlnite în comportamentul unor oameni. . (Anexa 1)

-Numesc calităţi urîte întîlnite în comportamentul elevilor, completînd clusteringul propus la tablă -Orgoliu, ură, invidie, vorbe urîte, lăcomie, mînie, cruzime etc.

Activitate frontală

Ciorchinele

Asalt de idei

Calitaţi ale omului manierat

Bunătate Gingăşie

Exigenţă Modestie

Toleranţă Generozitate

RespectBunătate

Page 6: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

O4

- De unde puteţi învăţa bunele maniere?

- De la ce vîrstă?

- Unde putem da dovadă de ele?

- Ce bune maniere cunoaşteţi?

Orice om trebuie să accepte că bunele maniere

nu sînt inutile, ele contribuie la formarea

noastră, la bucuria de a trăi printre oamenii

civilizaţi.

O purtarea aleasă, corectă în familie, la

şcoală, pe stradă, în ospeţie îi determină pe

ceilalţi să te considere o persoană manierată.

-Propun jocul “Puzzle” ( Anexa 2)

Fiecare grup de elevi descifrează maxima sau

proverbul, apoi explică ce semnificaţie are.

-Cer elevilor să comenteze proverbul indian

,, Florii i se cere parfum, iar omului –politeţe.”

Răspund la întrebări

Fiecare grup de elevi primesc cîte un plic, în care sunt amestecate cuvinte. Ei găsesc maxima potrivită şi o explică.I grup: “Bună ziua, căciulă, că stăpînul n-are gură”II grup: “Limba e dulce ca mierea şi amară ca fierea.”III grup: “ A fi îmbrăcat ca domn şi a nu avea minte de om”IV. Fapta bună e pentru om cunună.V. Politeţea este o monedă care îmbogăţeşte, nu pe cel ce o primeşte, ci pe cel ce o cheltuieşte.

Conversaţie dirijată

Mesajul oral

Activitate în grup

Jocul Puzzle

ConversaţieExplicare

Page 7: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

O3

O3

-Fiecare grup de elevi este rugat să scrie

formule de politeţe:

Igrup:Formule de salut.

II grup: Formule de mulţumire.

III grup: Formule de rugăminţi.

IV grup: Formule de scuze.

V grup: Formule de rămas bun.

-Sarcini pentru lucru în cooperare: Scrieţi , ce bune maniere trebuie să posede un elev, cînd se află acasă, la şcoală şi în clasă, în stradă, la masă, în transportul public.

Igrup:Formule de salut: Salut. Bună ziua, bună

dimineaţa, bună seara, vă salut, sunt bucuros să

vă salut, îmi permiteţi să vă salut...

II grup: Formule de mulţumire: Mulţumesc,

mulţumesc mult, vă sunt recunoscător, am vrut

să vă mulţumesc, permiteţi-mi să-mi exprim

recunoştinţa...

III grup: Formule de rugăminţi: Vă rog, fiţi

amabil, fiţi drăguţ, nu aţi putea, dacă nu vă este

greu, pot să vă rog....

IV grup: Formule de scuze: Scuzaţi, îmi cer

scuze, îmi pare foarte rău, regret, sunt vinovat..

V grup: Formule de rămas bun: La revedere,

toate bune, adio, vă doresc numai bine, rămîneţi

cu bine....

Fiecare grup de elevi vor scrie ce bune maniere

trebuie să posede un elev cînd se află:

I grup – Acasă

II grup – la şcoală şi în clasă

III grup – în stradă

Activitate în grup

Activitate în grup

Page 8: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

Este absolut necesară învăţarea manierelor frumoase. Ele sunt manifestarea exterioară a esenţei noastre interioare. Manierele frumoase nu trebuie să ne ascundă esenţa, ci, din contra să redea bogăţia noastră spirituală. A învăţa manierele înseamnă, a învăţa să fii frumos pe dinăuntru, să fii virtuos. Armonia interioară şi exterioară îşi găseşte expresia în virtuţi – obiectivul principal al educaţiei etice. Cunoscîndu-şi slăbiciunile, omul va tinde mai ferm şi cu mai multe şanse de succes, spre valorile umane. Fiecare om trebuie să fie înzestrat cu virtuţi şi să lupte împotriva viciilor.

-Citiţi enunţul,scriind în locul punctelor cîte o vocală.V_c_ _ - d_f_ct, c_s_r, n_ _j_ns, _p_c_t_r_ r_ _, d_str_b_l_r_e, d_s_fr_ _ .

V_rt_t_e - _ns_ş_r_ m_r_l_ p_z_t_v_ _ _m_l_ _ , _ns_ş_r_e d_ c_r_ct_r c_r_e _rm_r_şt_ b_n_l_, _ncl_n_ţ_ _ spr_ _cţ_ _n_ fr_m_ _s_ . Explicaţi enunţul.

IV grup – la masă

V grup – în transportul public

Găsesc vocala potrivită şi completează

enunţurile.

Vicii – defect, cusur, neajuns, apucătură rea,

destrăbălare, desfrîu.

Virtute – însuşire morală pozitivă a omului,

însuşire de carcter care urmăreşte binele,

înclinaţie spre acţiuni frumoase.

Mesajul oral

Vocala rătăcită

Activitate în perechi

Page 9: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

Reflecţia

Extindere

Tema pentru

-Completaţi tabelul cu următoarele cuvinte, grupîndu-le în virtuţi şi vicii:( adevărul, bunatatea, nedreptatea, răutatea, binele, dragostea, minciuna, răul, modestia, respectul, ura, lipsa de respect, orgoliul, dreptatea, hărnicia, cruzimea, indiferenţa, lenea, toleranţa, compasiunea.)Graficul T

-Situaţii-problemă1. În coridorul şcolii discută mai mulţi profesori. Printre ei, Dumitru a văzut pe dirigintele de clasă şi, trecînd pe alături, a spus amabil “bună ziua, domnule profesor”. A procedat corect?

2. În troleibuz, pe un scaun, şedeau un băiat şi o fată.Băiatul şedea la fereastră, fata – la trecere. A venit o femeie cu un copil în braţe. Cine trebuie să-i cedeze locul? Unii spun: băiatul, pentru că e băiat. Alţii spun că fata, deoarece femeii cu cipil nu-i este comod să treacă spre geam. Dar voi cum credeţi?

Se propune elevilor să descopere cele 10 reguli din următoarea poezie (Anexa 3) Se audiază cîntecul „Grăbeşte-te să faci un bine” de Adrian Ursu

Alcătuiţi „Codul bunelor maniere” pentru familia voastră.

GraficulT

Virtuţi Vicii

Prezintă argumente

Descoperă cele 10 reguli din poezia propusă.

Notează în agendă

Graficul T

Situaţii-problemă

Analiză

Activitate frontală

Audiţie

Page 10: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

acasă

Anexa 1 “Ciorchinele”

Calităţi urîte

Page 11: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

Politeţe - 1. Atitudine, comportare conformă cu buna-cuviință, amabilă, politicoasă; amabilitate. 2. Ansamblu de reguli de comportament în spiritul bunei-cuviințe, al amabilității și al respectului reciproc. 

Comportament - 1) Mod de a se purta; ținută; conduită; manieră. 2) Totalitate a modalităților de reacție a organismului față de mediul înconjurător; atitudine organică; comportare. 

Manieră - 1) Mod de a se purta; ținută; comportament; conduită. 2)  Comportare conform regulilor bunei-cuviințe; amabilitate; politețe.

Civilizat – persoană manierată, bine crescută, educată, care a ajuns la un nivel înalt de dezvoltare.

Artă- Îndemânare deosebită într-o activitate; pricepere, măiestrie. ♦ Îndeletnicire care cere multă îndemânare și anumite cunoștințe.

Page 12: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

“Bună ziua, căciulă, că stăpînul n-are gură”

“Limba e dulce ca mierea şi amară ca fierea.”

Page 13: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

“ A fi îmbrăcat ca domn şi a nu avea minte de om”

„ „Fapta bună e pentru om cunună.”

Page 14: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

„Politeţea este o monedă care îmbogăţeşte, nu pe cel ce o primeşte, ci pe cel ce o cheltuieşte.”

Florii i se cere parfum, iar omului -politeţe.

Page 15: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

Anexa 3

Cele 10 reguli elementare    Fii corect, sincer, curat

Şi ai doar de cîştigat!

Florii i se cere parfum, iar omului -politeţe.

Page 16: Eticheta Unui Comportament Adecvat.

Dacă eşti mereu cinstit, Visul ţi l-ai împlinit! Ochii să-i deschizi mai bine La cei buni de lîngă tine! Spune simplu ce gîndeşti, Pe nimeni să nu jigneşti! Trei expresii te-nsoţesc: „Te rog!”, „Scuze!”, „Mulţumesc!” Fii prieten cu dreptatea şi cu punctualitatea! Zilnic ordonat de-i fi Vei avea doar bucurii! Toleranţa, dărnicia, Îţi arată omenia! Tînăr sau bătrîn de este, Omul, la fel preţuieşte! Ţine minte: politeţea Îţi va alunga tristeţea!