ENTINA zerbct Cal.teC dG ropil - cdn4.libris.ro cu zambet de copil... · din Oz, poemul plrAnd sf,...

of 11 /11
fi *;*, F LOR ENTINA C H IF U Cal.teC er zerbct dG ropil lecluri penlru copii 5-12 oni ,' ./.it { alr:\:l : t:: ,fu5-t* t a $ fi il bE NICULESCU

Embed Size (px)

Transcript of ENTINA zerbct Cal.teC dG ropil - cdn4.libris.ro cu zambet de copil... · din Oz, poemul plrAnd sf,...

 • ffir*;*,

  F LOR ENTINA C H IF U

  Cal.teCer zerbct

  dG ropillecluri penlru copii

  5-12 oni

  ,' ./.it

  { alr:\:l : t::,fu5-t*

  hta

  $

  fiil

  :'

  IbE

  NICULESCU

 • Florentina Chifu

  Cadeacu zarnbet de copi!

  Lecturi pentru copii 5-12 ani

  Ilustratii: Done Stan

  \q--: 5'>

  'J" l'l!t''\.,f e# fS t" -7'*l tit

  '**,tffi' i\"/"' f i' ,,,\

  ,fr,di-*ft* t'*D'-\

  NICULESCU

 • CI]PRINS

  Cuv6,nt-inainte

  CI]M MIROASE PRIMAVARA! . . .

  FrR DE uAnlrgon

  ALBINUIA DFAGUTA

  ilurnseARE - cHrcrroAREGAITA ACTRITA

  crREs coPT

  CUNI]M DE SANZIENE

  LA GRADINA ZOOLOGICA.

  CE SA X'IE?

  CE-AR FI DACA?. . .

  TTRSULETTTL POFTTCTOS . . .

  scoALA BOBOCTLOR . .

  IARNA VESELA

  DARI]L LUI TIC

  rrN zAMBAnST voneARnT(poveste de iarn5,) 26VEVERITA SCOT,ARITA . 27LA DERDELUS 28TEPTIRASTT VESEI,T 29POVESTE ON TENTVA 50

  5

  7

  I9

  r2

  L6

  L4

  15

  l6

  1?

  I8

  r9

  eo

  er

  22

  [bt-"?,,-.G'l

 • POVESTEA OMI]LUI DE ZAPADA. . 3IPATRU CATELUST HOTNART 32LECTTE CU RATURT MICr 36PRIMAVARA, BINE AI VENITI . . . 3?SCRISORICA DE LA FI]RNICA. . 58

  & , CIIM E MAMA? 39a)t'qAf//-s"1tFu GIRAFA CITRIOASA . . 40'ili'\

  PROTESTUL I]NEI ZEBRE 4TAVEMTURTLE FRIIMOSIILUT RATOrMAC 42CROCODILI]L HAPCru . 45BALAIIRI]L HARABABIIRA. 46DOr FRATr MTNUNATT . . 49DrN NOU LA SCOALA

  GOSPODINA VEVERITA

  CII]LINUL SINGURATIC

  FAT-FRI]MoS, Fru DE 1MPARAT$I CALCIILATORUL FERMECAT. .

  GREIERELE $I FI]RNICA

  eel-,anA PEImRU SoRA MEA

  IINDEiUTnTABLETA?...

  KITTY n nor,IuAvroARA

  50

  5I

  52

  55

  56

  57

  58

  60

 • CuvAnt-inainte

  Cartea cwzdmbet de copilne dezvaluie o poet[ capabila de evolugie, care neva putea surprinde intr-o zi cu poeme graqios-ludice mai potrivite ingelegeriiunui public matur. Ne sunt deja familiare ritmurile springare, de inspiragiefolcloric[, ale unor poeme-pastel proiectAnd un spagiu despre care poeta paresf, spun[: ,,$i eu am fost in Arcadia." Regimul pastoral este insd adesea nuantatde viraje cdtre fabule, de sugestii blAnd-moralizatoare sau de dedublareasensului literal in sens figurativ, nu de dragul ornamentului retoric, ci pentrua asocia in mintea cititorului planuri foarte diferite de experiengi, marcAndtrecerea de la vieguirea in concretul naturii catre registrul inalt, abstract, algAndirii gi al cunoagterii.

  ,\lbinuga DragwEa este o artd poeticd potriviti unei cargi pentru cei mici,protagonista refuzAnd corvezile viegii ordonate din stup in favoarea unei...cariere literare. Cargile scrise pe ,,pergamentele" florilor de cAmp alcdtuiesco bibliotecA gragie clreia comunitatea asociate atat de des cu societateaoamenilor inva(A s[ progreseze. Sensurile naturale dispar intr-o ordine acunoa$terii: ,,$i a fost o mare sirbitoare cAnd regina a descoperit bibliotecadin intAmplare. Ea a citit ce o interesa cu uimire: o carte despre inmulgire.Pentru cA regina nebunatic[ era pasionatf, de matematic[."

  Poeta pare sd se bucure ea ins[gi de propria inventivitate, de evidentauguringA in a construi imagini gi a combina ritmuri, jucAndu-se cu prototipurigenerice. Patrw caEelwsihoinari pleaci in aventur[ ca eroii din cartea Vrqitoruldin Oz, poemul plrAnd sf, serveascf, unui scenariu didactic (un inventar alpreparatelor din lapte). in locul tonului sec, informativ, aflem ins[ poruncimagice contrastAnd cu lexicul umil (Strat de nealDe catifealSchimba-te intelemea), sau un cAntecel folcloric despre un misterios t[rAm edenic, unparadis al induiogltoarelor patrupede: Peste qrai,lPe-nahe cai,lPrintre flori,lPrintrecdtori,f[Jnde izqroarelCdlatoarelspwn poueStilCdnd le priveSti,llrnpletite-n miilDe Soapte...

 • CI]M MIROASE PRIMAVARA!

  $tii cum miroase primS,vara?A iarbd, spune cd,prioara,A cuibul drag din tara mea,MS,rturise$te-o r6,ndunea.

  A flori frumoase pe ima6,E de pd,rere-un fluturag,A faguri dulci, buni ca s5,-i fure,Spun ursuletii din p5,dure.

  $i a ciuperci cu rniez c5,rnos,Ztce arteiul pofticios.Doar a salc6,m str6,ns in ciorchine,Spun hS,rnicutele albine.

  A ou5, mici de ciocolat6,!Strigd, copiii de indat6,,$i-a haine noi in tot ora$ulCe ni le-aduce iepuragul!

  j:+1!, !df++;:.5

  .-,.:::rt,'it$b4:

  ,lr,'F '

 • t

  w

  FrR DE MARTiSOR

  Raze dulci de soare crud,Ghiocel p15,p6,nd gi ud,G6,nd de dragoste $i dor,Prins in fir de m6,rtigor.

  Zbor inalt, de r6,ndunici,G6,ze sofiuroroase, mici,Z6,mbet cald, sc6,nteietor,Prinse-n fi.r de mS,rtigor.

  Trifoiag cu patru foi,C6,ntec vesel in zd,voi,Fluturi gratio$i in zbor,Pringi in fi.r de m5,r[igor.

  Pus ia g6,tul fetelorSd, vesteascS,-un g6,nd de dor,Glas duios, m6,ng6,ietor,Z6,mbet cald, sc6,nteietor,

  Spre inalte stele zbor,Veselie tuturor,De noroc aducd,tor,Pentru tine-un m5,rtiSor.

 • ALBINITIA DRAGIITA

  A fost odat5, in gfEdina cu flori de nec-tar pline o familie mare de albine. C5,sutalor se numegte stup. Iar albinele trS,iesc ingrup. Stupul st5, ascuns printre flori gi albinelestr6,ng var6, de var5, gustoase comori. Eraufericite gi zilele treceau cu bine, incS,rcate demiresme de cicoare, sO,nziene $i sulfi.ne.

  Si pentru c5, timpul trece repedeprecum se gtie, Albinuta [email protected] sE igi alea$5, o meserie.

  Mdtu$a sa ii vorbi cu inc6,ntare despre meseria deculegS,toare.

  - E cel mai frumos s5, zbort sub razele de soare!S5, descoperi culori, parfumuri gi s5, aduci in stupm6,ncare. Eu am salvat intreaga colonie aduc6,ndnectar de pd,p5,die. E minunat s5, zbori, s5, te aplecipe o floare in balans, apoi s5, executi un dans!

  Dar Albinuta Dr6,€Fta cl5,tind, din cap incruntatS,:

  - Asa ceva n-am sd, fac niciodatS,!

  Albinele sunt mici, dar harnice Si ascultS,-toare. Muncesc, zumz6,ie Si adun6, polen in se-culelele de pe picioare. $i in aceastS, familie nu-meroas5,, a ie$it intr-o zi dintr-un ou o albin5,,cea mai frumoas5,. Avea aripioare strd,vezii, ochistrS,lucitori $i antenute zglobii. Toti au pl5,cut-o,micuta, gi i-au zis Albinuta [email protected]

  - Atunci poate c5, iti face plS,cere sd, con-struie$ti faguri pentru miere, interveni unveri$or prea direct. Chiar bunica a fost arhi-tect. $i numai cl5,diri in form5, de hexagon aavut in proiect.

  - Nici aceastd, meserie nu mi se potriveste.Eu sunt o persoand, care se plictisegte. M-amg6,ndit $i m-am tot r5,zg6,ndit: nu pot s5, facacela$i lucru Ia infi.nit.

  I

 • Fratele mai mare i-a prezentab infocat me_seria de albinS, sold.at, care ap5r5 stupul cu

  pretul vietii sale d"e alte insecte $i animale.- Nici nu m5, g6,ndesc, rosti Albinuta DrE€Utahot5,r6,t5,. Sunt prea frumoasd, pentru asta! E o

  meserie ur6,t5,. Pentru soldati am un soi de res-pect, dar nu pot face asta, am propriul proiect.

  Sora mai mare i-a vorbit des-pre puii de albinE, de abia iegiti

  din gS,oacea fi.n5,. Ei au nevoie de ingluire, d.eajutor $i de iubire. $i ca albina d.oicd, are incolonie cea mai nobil5, meserie.

  - Meseria aceasta iti vine ca o mEnuSE l EStifrumoasS,, degteaptS, Si abild,, am dreptate, md,-tuSd,?

  - Firegte c5, ai dreptate. Ea $tie sE Ie facd,pe toate.

  se temeau c5, atunci c6,nd frig[rl va veni albi_nele din stup o vor izgoni. Ca sE nu consumedin rezervele cu s6,rg adunate de celelalte su-rate.

  Dar gi Albinuta Drd,€Uta era muncitoare.Ea a colindat din floare in floare. Le-a stud,iatparfumul, nectarul, culorile. A cercetat v6,ntu1,

  )/

  - Nici nu mai stau sE vE ascult!zise Albinuta. Puii sunt neascultd,-tori gi p16,ng prea mult.

  Tensiunea cregtea, Albinu[a toate meseriile le re-fuza. Timide, o nepoatE a mai intrebat daca vreas5, fac5, in stup curat. Ce poate fi. mai frumos dec6,ts5, deretici in stup p6,na c6,nd md,turile mici se rup?S5, nu mai fi.e niciun strop de praf sau de cear5 $itotul sE fi.e aliniat in cd,mara. Albinuta Drd,gula s_astrA,mbat 6i a rEspuns cu un ,,nu" r5spicat.

  Sup5,rarea in familie era mare, pe bun5 dreptate.Albinuta Drd,€Uta ii f5cea de r6,s in comunitate. Eraanormal, vreau sd, zic, o albin5 sEnu vrea s5, fac5, nimic. Iar surorile

  10

 • pEm6,ntu1 $i zerile. $i, intr-un colt d.e stup, de cele-Ialte departe, a scris carte dup5, carte. Pe foi par-fumate de trandafi.r a scris o carte despre zefi.r. Pefoi albastre de cicoare a scris o carte despre soare.Pe foi de izm5, $i de mac din lunc5, a scris o cartedespre muncd,. Pe mici petale de iasomie a scriso carte despre prietenie. $i in coltul uitat, f5,r5, s5,zic6,, a alcdtuit o bibliotecS, mic5,.

  $i a fost o mare sS,rbdtoare c6,nd regina a desco-perit biblioteca din int6,mplare. Ea a citit ce o in-teresa cu uimire: o carte despre inmultire. Pentru

  I c5, regina nebunaticS, era pasionatS, dematematicS,. Binein[eles c5, AlbinutaDr5,€luta a fost 15,udat5,, pentru c5, erafoarte talentatd,.

  Vestea a trecut din $ra in gure $i albinele auvenit la sala de lecturd,. Au inceput s5, citeascS, $iviata s5, i$i imbund,titeascS,.

  Au aJlat cum s5, str6,nge nectarul pe dat5,, cumsd, fac5, mierea mai parfumatS,, cum s5, i$i pd,strezerezervele in c5,mard, $i cum mai iute se zboar5,.

  Iar c6,nd iarna cea rece a venit, albinele nu s-aumai plictisit. Au citit iarna toatd,cu pld,cere, servind c6,be o por[ie demiere. Iar in prim5,vard, deveniser5,

  foarte iscusite, pentru c5, acum erau ni$te albineerudite.

  Albinuta Dreguta, devenitS, scriitoare, compune$i acum opere d.e valoare. In cur6,nd, pentru cd,are inspiratie, va scrie o carte despre educatie.

  Iar pentru puigori va scrie cums5, iSi aleagd, o meserie. Carteava fl pe foi verzi de busuioc ca s5, Ie aduc5,noroc. Iar pe ro$ii petale de bujori va scriec5,rti pentru voi, cei mai mici cititori. C5,rti deinv5,t5,tur5, $i de pove$ti pline, cdrrti frumoasecu gi despre albine. Iar voi, cititorii ei iubili,sd, nu intO,rziati s5, Ie cititi!

  11

 • II\]TREBARE _ GHICITOARE

  Prima razd, mai glumeatS,L-a trezit de dimineatS,.Ursule[ul Mormd,iciS-a spd,lat pe ochii mici$i cu roua florilorS-a sp5,Iat pe botigor.Mierea-n fagUri parfumatS,A m6,ncat-o dintr-o dat5,.Dup5, mas5, ce se fac6,?A iegit voios 1a joac5,.R6,d scatiii in z6,vot:

  - Vino sE te joci cu noi!Pitigoii-i ztc zglobri:- Vrei prieten s5, ne fi.i?Sta Si se gandegte-un pic,Dar, deodat5,, pe botic,I se-agazd,-un fluture,Solzii ca sd,-$i scuture.Ursul zrce: - Acurn gtiu bine,A$ vrea s5, md, joc cu tine!$i se-ntreab5, cu mirare:

  - Este pas5,re sau floare?