Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

24
Beneficiile energiei regenerabile

Transcript of Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 1/24

Beneficiile

energieiregenerabile

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 2/24

CuprinsCuvânt-înainte 0 1

Cererea de energie regenerabilă 0 3

Utilizările energiilor regenerabile 0 5

Obiectivele energetice ale UE – viziunea pentru 2020 07 

Energia regenerabilă în UE 0 9

Principalele tipuri de energie regenerabilă 10

Bioenergia: biomasa, biogazul şi biocombustibilii 10

Electricitatea solară: concentrarea energiei solare 12

Electricitatea solară: energia fotovoltaică 13

 Încălzirea şi răcirea folosind energia solară 14

Energia eoliană 15

Energia oceanelor 16

Hidrocentrale şi hidrocentrale mici 17 

Energia geotermală şi pompele de căldură 18

Planuri de viitor 19

Perspective pentru 2020 20

Numeroase alte informaţii despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2008

ISBN 978-92-79-06377-0

© Comunităţile Europene, 2008

Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Manuscris finalizat în noiembrie 2007.

Fotografii obţinute prin amabilitatea: Estif, Comisia Europeană, EWEA/Winter, iStockphoto, Seewec, Shutterstock, Solúcar/Abengoa

Printed in Belgium

TIPĂRIT PE HÂRTIE ÎNĂLBITĂ FĂRĂ CLOR.

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 3/24

Energia este forţa directoare a societăţii noastre. Probleme

importante, precum schimbările climatice, dependenţa

sporită de petrol şi de alţi combustibili fosili şi creştereaconstantă a costurilor energiei ne determină să regândim

modalitatea în care producem şi consumăm energie.

Din acest punct de vedere, sursele de energie regenera-

bilă reprezintă o parte importantă a soluţiei pentru un

viitor durabil al energiei. Prin urmare, Uniunea Europeană

şi-a luat angajamentul de a creşte cota de energie rege-

nerabilă cu 20% până în 2020, precum şi de a mări nivelul

de biocombustibili din transport la 10% până în 2020.

 În practică, atingerea acestor obiective înseamnă că

fiecare trebuie să îşi aducă contribuţia. Paşii mici dar

importanţi pe care îi putem face fiecare, precum

reducerea consumului de energie şi folosirea energiei

regenerabile pentru încălzire, pentru consum domestic

sau pe post de combustibil pentru autovehicule pot

contribui la atingerea acestor obiective.

De asemenea, creşterea producţiei de energie

regenerabilă va aduce alte beneficii pentru fiecare.

Aceasta va intensifica dezvoltarea de noi tehnologii înacest domeniu şi va crea nevoia unei industrii bazate

pe cunoaştere. Această activitate se traduce prin noi

locuri de muncă, competitivitate sporită, noi oportunităţi

de export şi de creştere economică.

Producţia de energie are un impact major asupra

schimbărilor climatice – utilizarea energiilor regenerabile

pentru încălzire şi răcire în alte sectoare înseamnă

mai puţine emisii de gaze cu efect de seră şi o poluareatmosferică mai redusă. În plus, utilizarea sporită

a energiei produse din surse regenerabile, precum

biomasa, sprijină diversificarea surselor de energie.

Acest fapt contribuie la o aprovizionare mai sigură cu

energie, prin reducerea dependenţei de gazele şi de

petrolul din import.

Uniunea Europeană şi-a luat angajamentul de a atingeaceste obiective. Din acest punct de vedere, suntem cu

toţii de acord. Consider că acum este momentul să trecem

de la vorbe la fapte.

Andris PiebalgsComisar european pentru energie

Cuvânt-înainte

1

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 4/24

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 5/24

Milioane de europeni încearcă să-şi reducă contribuţia la

emisiile de gaze cu efect de seră (GHG), inclusiv de dioxidde carbon, care sunt responsabile de încălzirea globală.

 Între timp, la nivel european, implementăm politici care

să ne sprijine în acest demers.

Creşterea gradului de utilizare a energiei regenerabile

este, cu siguranţă, o modalitate de a face aprovizionarea

cu energie mai ecologică. Cu siguranţă, mulţi dintre

dumneavoastră doriţi să fiţi mai bine informaţi cu privire

la energia regenerabilă şi la cum poate fi aceasta utilizată în modul cel mai eficient.

Deci, de ce este energia regenerabilă atât de atractivă?

Schimbările climatice nu constituie unicul motiv pentru

care energia regenerabilă este promovată. Promovarea

energiei regenerabile înseamnă producţia proprie de

energie în Europa, creşterea siguranţei aprovizionării

cu energie şi sprijinirea economiei europene.

Protecţia mediului

Modul în care producem energia se află în centruleforturilor de abordare a schimbărilor climatice.

Aprovizionarea cu energie este dominată încă de

combustibilii fosili, care emit gaze cu efect de seră în

procesul de ardere pentru a produce energie.

Pe de altă parte, sursele de energie regenerabilă (SER)

emit doar cantităţi mici de gaze cu efect de seră sau nu

emit deloc. Creşterea cotei acestora în mixul energetic

va contribui la scăderea emisiilor de gaze cu efect deseră şi la reducerea „amprentei de carbon” colective.

De asemenea, energia regenerabilă va contribui la

reducerea poluării atmosferice.

3

CEREREA D E ENERGI E REGENERA BI LĂ

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 6/24

4

Aprovizionarea mai sigură cu energieStatele UE sunt tot mai dependente de importurile de

combustibili fosili (petrol şi gaze) utilizaţi în transport şi în

producţia de energie electrică. De fapt, în UE, jumătate dinconsumul de energie provine din importurile de energie.

 În plus, combustibilii fosili reprezintă 79% din consumul

intern brut de energie. Problema rezidă în faptul că

sursele de combustibil fosil nu sunt regenerabile; în plus,

aprovizionarea este influenţată de fluctuaţiile de preţ sau

de obstacolele logistice sau de natură politică.

Prin urmare, reducerea dependenţei de importurile

de combustibili fosili şi diversificarea aprovizionării cu

energie sunt foarte importante. Energia regenerabilă

susţine această abordare, deoarece înseamnă „energieprodusă la nivel intern, folosind resursele naturale ale

Europei”. Acest fapt contribuie la diversificarea mixului

energetic şi a surselor de energie pe care ne putem baza.

Impulsionarea economieiEnergiile regenerabile deţin un potenţial uriaş de creştere

a competitivităţii industriale a Europei. Pe termen mediu

şi lung, se aşteaptă ca aceste forme de energie să fie

competitive din punct de vedere economic cu sursele deenergie convenţionale, iar dacă începem să ne implicăm

de pe acum, vom câştiga.

Intensificarea investiţiilor în energii regenerabile va sprijini

crearea de activităţi economice şi de locuri de muncă şi

va promova inovaţia în cadrul economiei UE. Exportul de

tehnologii din domeniul energiilor regenerabile spre alte

ţări va genera noi oportunităţi de afaceri, intensificând

şi mai mult dezvoltarea economică a UE.

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 7/24

UT I LI ZĂ RI LE ENERGI I LOR REGENERA BI LE

5

Energiile regenerabile au trei domenii diferite de utilizare:

• producţia de electricitate;

• încălzirea şi răcirea;• biocombustibilii pentru transport.

Aceste trei domenii de aplicare reprezintă procese tehno-

logice şi sectoare industriale diferite, dar care, în ansamblu,

pot contribui la obiectivul UE privind o aprovizionare mai

durabilă, mai sigură şi mai competitivă cu energie.

Tipurile diferite de energii regenerabile (pp. 10-18) pot fi

folosite sub forme diferite, dar nu sunt adecvate fiecăruidomeniu de aplicare în parte (a se vedea tabelul). Energia

eoliană şi hidroenergia sunt folosite exclusiv pentru pro-

ducţia de energie, în timp ce alte surse, precum biomasa

(materia organică), energia geotermală şi solară pot

fi folosite atât la producţia de energie, cât şi la încălzire.

Utilizările diferitelor tipuri de energie regenerabilă

ElectricitateaSursele de energie regenerabilă sunt folosite deja la

producţia de electricitate pe care noi o folosim zilnic,

când aprindem un bec sau când ne uităm la televizor(a se vedea tabelul). Deschiderea pieţelor energetice

din UE spre o concurenţă mai mare dă posibilitatea

consumatorului de a alege furnizorul de electricitate

care utilizează mai multe surse de energie regenerabilă.

Legislaţia comunitară permite tuturor ţărilor UE să-şi

stabilească obiective naţionale privind ponderea consu-

mului de electricitate produsă din energie regenerabilă.

Dacă toate ţările îşi ating obiectivele, până în 2010 pesteo cincime din consumul de electricitate din UE va proveni

din energia regenerabilă. Totuşi, pentru a atinge aceste

obiective, este nevoie de eforturi susţinute.

Contribuţia surselor de energie regenerabilăla producţia de electricitate (UE-27, 2005)

ELECTRICITATE ÎNCĂLZIRE CARBURANT

BIOENERGIE

ENERGIE SOLARĂ

ENERGIE

GEOTERMALĂ

ENERGIE EOLIANĂ

ENERGIA

OCEANELOR

HIDROCENTRALE

MICI

TWh*

ENERGIE EOLIANĂ 70,5

ENERGIE SOLARĂ FOTOVOLTAICĂ 1,5

BIOMASĂ 80,0

HIDROENERGIE 306,9

ENERGIE GEOTERMALĂ 5,4

TOTAL SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ 464,4

TOTAL PRODUCŢIE DE ELECTRICITATE UE-27 3 309

PONDEREA SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ 14,0 %

Sursa: Eurostat.*Terawaţi-oră.

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 8/24

6

 Încălzirea şi răcireaSectorul de încălzire şi răcire este responsabil pentru

 jumătate din consumul final de energie la nivelul UE

şi furnizează încălzire pentru locuinţe şi clădiri, apă caldă

menajeră şi căldură pentru aplicaţii industriale. Producţiade căldură este, de fapt, cel mai mare sector energetic,

aflându-se înaintea electricităţii sau a transportului.

Energiile regenerabile, precum biomasa (care, la ora

actuală, domină consumul de încălzire regenerabilă),

energia solară şi geotermală, au un potenţial imens

pentru sectorul de încălzire şi răcire. Totuşi, acest potenţial

este departe de a fi exploatat, deoarece sursele de energie

regenerabilă au o pondere de doar 10% în sectorul de încălzire şi răcire.

Astfel, trebuie depuse eforturi suplimentare pentru

a integra tehnologiile regenerabile în industriile standard

de încălzire şi răcire. De asemenea, există potenţial pentru

extinderea utilizării centralelor termoelectrice cogenerative

care folosesc biomasă. Acestea produc concomitent electri-

citate şi căldură, crescând astfel eficienţa energetică globală.

Contribuţia surselor de energie regenerabilă lanecesarul total de căldură (UE-27, 2005)

Transportul În ultimii ani, ponderea transportului în cadrul consumului

de energie şi al emisiilor de gaze cu efect de seră a crescut.

Prin urmare, îmbunătăţirea eficienţei carburanţilor şi

găsirea de modalităţi de reducere a emisiilor din transportau devenit tot mai importante. În plus, 97,3% din energia

folosită în sectorul de transport provine din produse

derivate din petrol (2005).

Biocarburanţii (carburanţi derivaţi din materie organică)

sunt principalul înlocuitor pentru benzina şi motorina

utilizate la scară largă în transport şi la vehiculele

obişnuite. Utilizarea biocombustibililor, precum bio-

dieselul, bioetanolul şi, într-o proporţie mai mică, bioga-zul, poate fi o metodă importantă de promovare a utilizării

mai durabile a energiei în transport şi de reducere

a dependenţei de combustibilii fosili. În plus, biocom-

bustibilii au o mai bună performanţă în ceea ce priveşte

gazele cu efect de seră în comparaţie cu combustibilii

fosili şi, prin urmare, pot sprijini UE în îndeplinirea

obligaţiilor privind reducerea gazelor cu efect de seră.

 În prezent, biocombustibilii reprezintă doar o proporţie

minimă din carburanţii utilizaţi în transport în UE (1,1% în

2005), dar UE depune eforturi de a creşte această pondere

(a se vedea şi capitolul următor).Mtoe*

BIOMASĂ 56,2

ENERGIE TERMICĂ SOLARĂ 0,7

ENERGIE GEOTERMALĂ 0,7

TOTAL SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ 57,6

TOTAL NECESAR DE CĂLDURĂ 576

PONDEREA S URS ELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ 10 %

Sursa: Eurostat.*Echivalentul în milioane de tone de petrol.

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 9/24

OBI ECT I VELE ENERGET I CE A LE UE– VI ZI UNEA P ENT RU 2020

7

 În 2007, UE a ridicat ştacheta privind ponderea energiilor

regenerabile în cadrul mixului energetic. În ianuarie 2007,

Comisia Europeană a făcut propuneri privind o nouă poli-

tică energetică a Europei, incluzând obiective ambiţioase

pentru energie şi emisii, precum şi o foaie de parcurs pri-vind energiile regenerabile şi planuri pentru consolidarea

cadrului legal. Obiectivele susţinute în martie 2007 de şefii

de stat ai statelor membre UE sunt următoarele:

Statele UE vor elabora planuri naţionale de acţiune care

vor urmări atingerea propriilor lor obiective care, împreună,

vor participa la atingerea acestui obiectiv şi vor stabili

obiective specifice pentru electricitate, încălzire, răcire şi

biocombustibili. Planurile vor reflecta condiţiile naţionale,

luând în considerare diferitele surse de energie regenerabilă

disponibile în fiecare ţară.

Obiectivul creşterii ponderii biocombustibililor va fi însoţit

de un sistem de certificare a durabilităţii care să garan-teze faptul că biocarburanţii necesari pentru atingerea

obiectivului sunt produşi în mod durabil, în interiorul sau

 în afara spaţiului comunitar. În 2007, Comisia a supus spre

consultare publică modalitatea de atingere a obiectivului

de 10% privind biocombustibilii şi, printre altele, proiectul

standardului de certificare a durabilităţii care monitorizează

utilizarea în teren şi încurajează producţia combustibililor

„din a doua generaţie”, precum bioetanolul din paie.

Schimbările climatice şi obiectivelede eficienţă energeticăObiectivele privind energia regenerabilă şi obiectivul

distinct privind biocombustibilii în transport contribuie

la efortul mai cuprinzător de atingere a obiectivului

european de reducere, până în 2020, cu cel puţin 20%

a emisiilor de gaze cu efect de seră, în comparaţie cu

valorile înregistrate în 1990. De asemenea, eforturiletrebuie combinate cu o mai bună eficienţă energetică,

urmărind ameliorarea cu 20% a eficienţei energetice

a UE în comparaţie cu planurile pentru 2020, şi cu un

consum redus de combustibili fosili.

Principalele directive UE privind energiaregenerabilă şi eficienţa energetică:• Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricităţii

produse din surse de energie regenerabilă;

• Directiva 2002/91/CE privind performanţa energetică

a clădirilor;

• Directiva 2003/30/CE privind promovarea utilizării

biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili

pentru transport;

• Directiva 2003/96/CE privind restructurarea cadrului

comunitar de impozitare a produselor energetice şi

a electricităţii;• Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerării

pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă

a energiei.

Obiectivul privind biocombustibiliiutilizaţi în transport:Un obiectiv de minimum 10% urmează să fie atinsde toate statele membre UE în ceea ce priveşteponderea de biocombustibili în consumul de benzinăşi motorină folosite în transport în UE până în 2020.

Obiectivul privind energiile regenerabile:O pondere obligatorie de 20% de energie din surseregenerabile din consumul global de energie al UEpână în 2020.

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 10/24

8

Cum vom atinge aceste obiective?Aceste obiective impun creşteri substanţiale în toate

cele trei sectoare ale energiei regenerabile: electricitatea,

 încălzirea şi răcirea şi transportul. Succesul acţiuniipresupune un efort concentrat din partea tuturor

guvernelor statelor UE, a industriei şi a publicului. Dacă

cumpăraţi produse ecologice şi optaţi pentru mai multă

energie regenerabilă, veţi contribui în mod direct la

creşterea energiei regenerabile.

 Încă din anii ‘80, UE sprijină energia regenerabilă prin

intermediul politicilor, al legislaţiei, al finanţărilor şi al

cercetării. Măsurile deja implementate includ legislaţiaprivind electricitatea regenerabilă şi biocombustibilii

(a se vedea pagina anterioară) şi prevederile privind

posibile scutiri de impozite sau reduceri pentru sursele

de energie regenerabilă.

Implicarea – ManagEnergy

şi Sustainable Energy Europe

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre energia regenerabilă,aveţi mai multe opţiuni: UE are numeroase scheme

care promovează o implicare cât mai mare. Iniţiativa

Comisiei Europene ManagEnergy sprijină activitatea

din domeniul eficienţei energetice şi a energiilor regene-

rabile la nivel regional şi local prin intermediul unor

ateliere de formare şi al evenimentelor online. Campania

Sustainable Energy Europe, derulată de Comisie, are

ca obiectiv creşterea conştientizării publice cu privire

la energia durabilă şi susţine implicarea persoanelor în

modificarea peisajului energetic.

Aflaţi cum vă puteţi implica la:

www.managenergy.net/

www.sustenergy.org

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 11/24

ENERGI A REGENERA BI LĂ Î N UE

9

UE este un lider mondial în domeniul energiilor

regenerabile, iar acest sector a devenit important şi din

punct de vedere economic. Energia regenerabilă în UE

 înregistrează o cifră de afaceri de 30 miliarde euro şi oferă

350 000 de locuri de muncă.

Pe măsură ce tehnologiile s-au dezvoltat, unele forme de

energie, în special energia eoliană, au cunoscut o utilizare

mai intensă. Producţia de energie regenerabilă a crescut

constat, iar costurile s-au redus. Dar dezvoltarea nu s-a

manifestat egal în UE, iar energiile regenerabile reprezintă

doar o pondere mică din totalul mixului energetic al UE în

comparaţie cu dominaţia gazului, petrolului şi cărbunelui.

Deoarece costurile externe ale combustibililor fosili,precum impactul asupra mediului, nu sunt luate în

totalitate în considerare, energiile regenerabile nu sunt

 încă competitive cu sursele convenţionale de energie.

Diferite energii regenerabile se află în diverse etape

de dezvoltare tehnologică şi comercială. Surse precum

energia eoliană, hidroenergia, biomasa şi energia

termică solară sunt deja viabile din punct de vedere

economic. Dar altele, precum energia fotovoltaică

(utilizarea panourilor cu siliciu pentru producerea de

electricitate folosind razele soarelui), vor depinde pentru

ameliorarea economiilor de scară de creşterea cererii.

Astfel, pe măsură ce aceste tehnologii au avut succes şi

ne-au oferit energie mai ecologică, există încă potenţial

pentru energiile regenerabile de a-şi creşte cota de piaţă

şi de a se impune ca opţiuni energetice ieftine şi cu

o utilizare la scară largă.

Cifrele cuprinse în aceste pagini vă oferă mai multe

informaţii despre starea energiei regenerabile din UE.

Informaţii detaliate despre diverse surse de energie

regenerabilă, care au, fiecare în parte, importanţa lor

pentru atingerea obiectivelor europene privind energia

şi emisiile, pot fi găsite în capitolele următoare.

Producţia de energie primară din surse de energieregenerabilă, defalcare pe surse individuale (UE-27, 2005)

2000 2003 2004 2005 PONDEREA ÎN CONSUM(2005)

87,0 93,8 99,4 104,2 8,5 %

Sursa: Eurostat.* Echivalentul în milioane de tone de petrol.

Consumul final de energie regenerabilă, 2000-2005, UE-27, (Mtoe*)

Biocombustibili3,8%

Lemn 52,2 %

Deşeuri urbanesolide 8,2 %

Biogaz 3,6 %

Energie geotermală4,5%

Energie solară 0,7%

Energie eoliană5,1%

Hidroenergie22,0%

Biomasăşi deşeuri

67,8%

Sursa: Eurostat.

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 12/24

10

Biomasa este obţinută din diverse tipuri de materie

organică: plante energetice (seminţe oleaginoase, plante

care conţin zahăr) şi deşeuri forestiere, agricole sau

urbane, inclusiv lemn şi deşeuri menajere. Biomasa sepoate folosi pentru încălzire, pentru producţia de

electricitate şi pentru biocombustibili în transport.

Utilizarea biomasei reduce semnificativ emisiile de gaz

cu efect de seră. Dioxidul de carbon emanat la ardere se

compensează cu cantitatea absorbită de planta respectivă

 în cursul creşterii. Totuşi, în cadrul proceselor de cultivare

şi de producţie a carburantului, există mici cantităţi de

emisii, astfel că biomasa nu este în totalitate fără carbon.

Diversele tipuri de biomasă folosesc tehnologii şi procese

diferite pentru producţia de bioenergie.

Pentru a produce energie, biomasa solidă (precum

lemnul şi paiele) poate fi supusă unor procese care

cuprind incinerarea, piroliza, hidroliza sau gazeificarea.

Biogazul poate fi produs din deşeuri organice prin

intermediul fermentaţiei anaerobe şi obţinut din gazul

de depozit. Acesta poate fi folosit la autovehiculele

adaptate pentru funcţionarea cu gaz natural.

Avantajele biomasei:• diversifică aprovizionarea cu energie;

• înlocuieşte combustibilii convenţionali cu un nivel

ridicat de emisii de CO2 ;• sprijină reciclarea deşeurilor;

• protejează şi creează locuri de muncă în zonele rurale;

• extinde avansul tehnologic al UE în domeniul bioenergiei.

Biocombustibilii provin din resurse regenerabile care

utilizează biomasa (materie organică sau plante). Aceştia

sunt singura sursă de energie disponibilă la scară largă care

poate înlocui combustibilii fosili din domeniul transportului.

 În prezent, există două tipuri de biocombustibili utilizaţipe post de carburanţi: biodieselul şi bioetanolul. Ambii

sunt combustibili lichizi, obţinuţi din culturi agricole sau

din plante.

Bioenergia: biomasa, biogazul şi biocombustibilii

PRINCIPALELE TIPURID E ENERGI E REGENERA BI LĂ

Dezvoltarea bioenergiei: Biogazul AGROPTI

 În cadrul proiectului „AGROPTI-gas”, în Västerås, Suedia,

a fost construită o instalaţie de obţinere a biogazului

care utilizează culturi energetice şi deşeuri menajere.

De asemenea, proiectul include o instalaţie de

ameliorare a biogazului la calitatea combustibilului

pentru autovehicule şi furnizarea de staţii de alimentare

pentru autobuze şi automobile, precum şi facilităţi de

depozitare pentru silozuri. Instalaţia de obţinere

a biogazului, inaugurată în noiembrie 2005, are la bazăinteracţiunea durabilă dintre urban şi rural şi reprezintă

un concept pentru producţia de biogaz şi pentru

gestionarea deşeurilor care ar putea fi aplicat în toate

oraşele din Europa.

http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/doc/bioenergy/

anaerobic_digestion_biogas/nne5_2000_484.pdf 

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 13/24

11

Dezvoltarea biocombustibililor:

BEST – alternative la carburanţii pentru motoare

Proiectul BEST (BioEthanol for Sustainable Transport)

urmăreşte să promoveze bioetanolul şi să pregătească

calea pentru succesul de piaţă al autovehiculelor

alimentate cu etanol, prin intermediul unor campanii

de marketing, al introducerii de autovehicule şi de linii

de distribuţie în 10 amplasamente alese strategic, în

cadrul unui parteneriat public-privat între oraşe/regiuni,

producători de automobile, producători de carburanţi,

staţii de alimentare şi proprietari de flote. Se aşteaptă

ca proiectul să se finalizeze cu producţia a aproximativ

9 000 de autovehicule şi cu deschiderea a 150 de staţii

de alimentare. Astfel, acest proiect va deveni cea mai

vastă demonstraţie de vehicule alimentate cu carburanţi

alternativi finanţată de Comisia Europeană.

http://ec.europa.eu/energy/res/fp6_projects/doc/amf/

factsheets/best.pdf 

Biodieselul este obţinut din aşa-numitele plante

„oleaginoase”, precum rapiţa sau floarea-soarelui. Este

produsul uleiurilor vegetale în reacţie cu metanolul.

Bioetanolul este produs în special prin fermentarea zahă-

rului din sfecla de zahăr, din diverse cereale sau fructe sau

chiar prin distilarea vinului. Biocombustibilii din a douageneraţie sunt în curs de dezvoltare şi sunt obţinuţi din celu-

loza folosită ca materie primă pentru biomasă, permiţând

noi metode de producere a biocombustibililor din produse,

subproduse şi deşeuri din agricultură, silvicultură şi lemn,

celuloză şi hârtie, folosind reacţii chimice complexe.

Avantajele biocombustibililor:• sunt singura alternativă regenerabilă disponibilă

la scară largă la combustibilii fosili utilizaţi în transport;

• sprijină reciclarea deşeurilor;

• diversifică sursele de aprovizionare de energie pentru

ţările care nu produc petrol;

•  în general, reduc emisiile de CO2 şi alte forme de poluare;

• oferă locuri de muncă, în special în agricultură.

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 14/24

12

Soarele este principala sursă de energie a lumii.

Sistemele de energie solară pot utiliza razele soarelui

ca o sursă curată de energie şi de temperatură ridicată

pentru încălzire şi pentru producţia de electricitate.

Cu toate acestea, pentru a produce electricitate, energia

solară trebuie să fie concentrată sau focalizată. Această

operaţiune este necesară, deoarece radiaţia solară ajunge

la suprafaţa pământului cu o densitate adecvată pentru

 încălzire, dar nu şi pentru un ciclu termodinamic eficient

pentru producerea electricităţii.

Există mai multe tipuri de tehnologii/sisteme deconcentrare a energiei solare:

Concentratorii parabolici solari sau „albiile” curbatepermit convergenţa razelor solare spre un punct unic

de colectare a căldurii solare.

Centralele cu turn solar deţin sute sau mii de oglinzi care

urmează traiectoria soarelui şi concentrează razele spre

un receptor aflat în vârful turnului.

Sistemele cu oglinzi parabolice/motoare folosesc

parabole care transferă radiaţia solară spre un „motor

Stirling”, un motor care foloseşte căldura pentru a acţiona

asupra unui lichid.

De asemenea, radiaţia solară poate fi folosită la activarea

reacţiilor chimice care produc carburanţi şi substanţechimice. Pe termen mediu şi lung, alte aplicaţii vor include

tehnologii ecologice.

Avantajele energiei solare:• diversifică aprovizionarea cu energie;

• reduce emisiile de dioxid de carbon;

• creează locuri de muncă la nivel local şistimulează economia locală;

• utilizează o sursă de energie inepuizabilă;

• poate genera atât căldură, cât şi electricitate,

prin concentrare.

Electricitatea solară:concentrarea energiei solare

Dezvoltarea energiei solare concentrate: turnul PS10

„PS10”, prima centrală electrică solară din Europa,

se află la Sevilia, în Spania. Centrala a fost construită

cu ajutorul unei finanţări în cadrul programului-cadru

pentru Cercetare al UE şi a fost inaugurată în

martie 2007. PS10 a fost proiectată pentru a produce

electricitatea necesară aprovizionării unei populaţii

de 10 000 de locuitori, evitând aproximativ 16 000 tone

de emisii de CO2 anual. Peste 600 de oglinzi mobile

concentrează radiaţia solară spre vârful unui turn înalt

de 115 m, unde se află un receptor solar şi o turbină

cu aburi. PS10 este prima centrală dintr-un ansamblu

de centrale electrice solare care vor fi construite în

aceeaşi zonă.

http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/csp_diss_en.htm

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 15/24

13

Generarea de energie fotovoltaică (PV) utilizează celule

solare care transformă lumina direct în electricitate.

Energia poate fi stocată în baterii încărcate chimic sau

folosind alte metode. Sistemele fotovoltaice conectatela reţeaua electrică nu au nevoie de facilităţi de stocare.

 În prezent, utilizarea celulelor fotovoltaice reprezintă

o soluţie costisitoare, de aceea unele state membre au

decis să stimuleze această tehnologie, urmărind să reducă

progresiv costurile aferente. În plus, cercetarea finanţată

de UE urmăreşte stimularea dezvoltărilor tehnologice şi

a economiilor de scară pentru a reduce costul electricităţii

fotovoltaice instalate în Europa.

UE este deja un lider mondial în domeniul tehnologiei

fotovoltaice: aproximativ o treime din energia fotovoltaică

mondială este produsă în UE.

Avantajele energiei fotovoltaice:• utilizează o sursă de energie inepuizabilă;

• nu produce zgomot, emisii dăunătoare sau

gaze poluante;

• este adecvată atât populaţiilor numeroase,

cât şi zonelor îndepărtate;

• necesită o întreţinere minimă;

• se poate monta şi extinde uşor, datorită

utilizării sistemelor modulare.

Electricitatea solară: energia fotovoltaică

Cercetarea în domeniul energiei solare fotovoltaice:

PV – Iluminatul clădirilor

Utilizarea sistemelor fotovoltaice în clădiri este

o variantă atractivă de generare a energiei regenerabile.

Pe lângă producerea de energie, fantele fotovoltaice

aflate în faţa faţadelor din sticlă şi a geamurilor pot

furniza protecţie faţă de razele de soare directe şi pot

  împiedica supraîncălzirea clădirii, permiţând în acelaşi

timp trecerea unei cantităţi suficiente de lumină pentru

a evita nevoia iluminării artificiale. Sistemul de urmărire

a razelor soarelui optimizează atât producţia de energie,

cât şi nivelul de umbrire în funcţie de oră, anotimp sau

condiţii atmosferice. Proiectul PV-Light a contribuit la

integrarea sistemelor fotovoltaice solare controlate cu

greutate redusă în faţade şi acoperişuri, urmărind creşterea

potenţialului de piaţă. Pentru informaţii detaliate privind

acest proiect, precum şi un număr de alte proiecte din

domeniul energiei fotovoltaice, consultaţi:

http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/doc/

photovoltaic/european_photovoltaics_en.pdf 

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 16/24

Sistemele care folosesc energia termică solară au la

bază un principiu cunoscut de secole: soarele încălzeşte

apa dintr-un recipient opac. Transformarea radiaţiei solare

pentru a putea fi folosită pentru încălzire şi răcire are o gamăvariată de aplicaţii, printre care se numără obţinerea apei

calde menajere, a agentului termic pentru clădiri şi

procese industriale, răcirea, desalinizarea şi încălzirea

piscinelor cu ajutorul energiei solare.

 Încălzirea folosind energia termică solară poate fi realizată

cu ajutorul sistemelor care transferă căldura în mod

mecanic, prin intermediul unui lichid de lucru, precum

uleiul, apa sau aerul.

 Încălzirea: chiar şi cel mai simplu sistem termic solar

poate furniza o parte (uneori mare) a cererii de apă caldă

menajeră. În timp ce astfel de sisteme sunt în mod clar

mai productive în zonele cu climat însorit, eficienţa noilor

echipamente face ca acestea să poată contribui cel puţin

la încălzirea apei sau a spaţiului (deseori în combinaţie cu

sistemele existente de tip boiler), oriunde în UE. De aceea

Germania şi Austria ocupă locul secund după Cipru şiGrecia în clasamentul statelor membre UE privind

ponderea de încălzire solară.

Răcirea: energia solară poate fi, de asemenea, folosită în

cadrul unui sistem de răcire pentru climatizare folosind

sisteme de absorbţie a căldurii (asemenea unui răcitor

electric). Dacă sunt susţinute de boilere care folosesc

biomasă, sistemele de răcire care folosesc 100% energieregenerabilă pot fi operaţionale.

Avantajele energiei termice solare:• este o soluţie mai ieftină de utilizare

a energiei soarelui;

• este o modalitate simplă, la un preţ accesibil,cu o disponibilitate imediată, chiar şi pentru

locuinţele individuale;

• necesită o întreţinere minimă;

• utilizează o sursă de energie bogată, gratuită

şi inepuizabilă;

• nu are efecte secundare.

 Încălzirea şi răcirea folosind energia solară

14

 Încălzirea şi răcirea folosind energie solară:

SOLAIR (climatizare)

Consumul de electricitate al sistemelor de climatizare

 înregistrează un ritm de creştere dramatic în UE.

Utilizarea energiei termice solare pentru instalaţiile de

climatizare, până acum o tehnologie relativ nouă, oferă

o alternativă cu un potenţial uriaş. Proiectul SOLAIR

urmăreşte să intensifice prezenţa pe piaţă a sistemelorde climatizare care folosesc energia solară pentru apli-

caţii mici şi medii în clădirile rezidenţiale şi comerciale.

Obiectivul proiectului este depăşirea obstacolelor

de pe piaţă, precum lipsa de conştientizare, expertiză şi

informaţii coerente, prin intermediul studiilor de piaţă,

al dezvoltării capacităţii şi al promovării.

www.solair-project.eu/

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 17/24

Energia eoliană este una dintre cele mai promiţătoare

tehnologii de energie regenerabilă şi este un domeniu

 în care s-au înregistrat multe progrese şi îmbunătăţiri

care vizează eficientizarea producţiei de electricitate. Între 1995 şi 2005, capacitatea cumulată de energie

eoliană din UE a crescut în medie cu 32% în fiecare an.

Turbinele moderne eoliene extrag energia vântului, transfe-

rând energia cinetică a trecerii aerului către palele rotorului.

Energia care poate fi generată de turbine depinde de densi-

tatea aerului, de viteza vântului şi de dimensiunea turbinei.

Rotoarele care echipează majoritatea turbinelor eoliene se

opun direcţiei vântului şi se deplasează pentru a urmaschimbările din direcţia vântului. Energia este concentrată

printr-un arbore rotativ şi transformată în electricitate.

Avantajele energiei eoliene:• este o sursă de energie curată, fără emisii de dioxid

de carbon;

• furnizează energie la un cost redus, pe plan local;

•  în prezent, este deja o industrie exportatoare

importantă;• modifică peisajul, dar activităţile agricole/industriale

se pot desfăşura în continuare în jur;

• poate fi desfăşurată atât pe uscat, cât şi în larg.

Energia eoliană

Cercetarea în domeniul energiei eoliene:

DOWNVInD – ferme eoliene în larg

Proiectul DOWNVInD (Distant Offshore Windfarms with

No Visual Impact in Deepwater) urmăreşte intensificarea

avansului tehnologic care să permită dezvoltarea unor

ferme eoliene de mare capacitate în larg, în ape adânci.

DOWNVInD include un proiect demonstrativ de montare

şi monitorizare a două generatoare pentru turbine eoliene

de apă adâncă, aflate pe coasta de nord-est a Scoţiei.

Proiectul demonstrativ are rolul, printre altele, de

a deschide drumul pentru dezvoltarea fermelor eoliene

de apă adâncă, ameliorarea şi comercializarea tehnologiei

şi împărtăşirea cunoştinţelor şi a experienţelor în Europa.

www.downvind.com

15

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 18/24

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 19/24

Hidroenergia este produsă de mişcarea maselor de apă,

precum cele din râuri, canale sau fluvii. Hidrosistemele

transformă energia potenţială a apei, care are o anumită

cădere, în energie utilizabilă. Aceste sisteme reprezintădezvoltarea istorică a electricităţii în lume.

Astfel de sisteme necesită o zonă adecvată de acumulare

a precipitaţiilor, un cap hidraulic, o conductă sau un dispo-

zitiv care transportă apa la o turbină şi un compartiment

al turbinei care găzduieşte echipamentul de generare

a energiei şi de regularizare a apei. După utilizare, apa

revine la cursul său natural.

Hidrocentralele mici sunt acele amplasamente cu

o capacitate instalată de mai puţin de 10 MW, în timp ce

hidrocentralele de mare capacitate au baraje şi rezervoare

de acumulare mari. Hidrocentralele mici sunt utile pentru

producţia de electricitate, mai ales pentru zonele izolate.

Hidrocentralele de mare capacitate au ajuns la maturitate,

de aceea accentul se pune pe hidrocentralele unde

dezvoltarea este posibilă.

Avantajele hidrocentralelor mici:• diversifică aprovizionarea cu energie;

• sprijină dezvoltarea locală;

• ajută la întreţinerea bazinelor râurilor;

• sunt adecvate electrificării zonelor rurale;

• au un raport de rentabilitate energetică ridicat.

Hidrocentrale şi hidrocentrale mici

17

Dezvoltarea hidrocentralelor mici:

Campania de promovare SHERPA

Utilizarea hidrocentralelor mici se confruntă cu mai multe

obstacole, inclusiv cu lipsa de informaţii despre tehnologie

şi cu metodele inadecvate de proiectare în spaţiu. SHERPA,

Small Hydro Energy Efficient Promotion Campaign Action,

urmăreşte să depăşească astfel de obstacole, în special în

noile state membre UE, prin intermediul unei campanii

de promovare a hidrocentralelor mici. SHERPA urmăreşteconştientizarea decidenţilor cu privire la beneficiile

hidrocentralelor mici ca surse de energie regenerabilă şi

sprijinirea creării unor condiţii favorabile pentru

dezvoltarea acestui domeniu.

www.esha.be/index.php?id=80

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 20/24

Energia geotermală este folosită de sute de ani pentru

 îmbăiere sau pentru încălzirea apei. Energia geotermală

provine din căldura naturală a pământului, sub formă

uscată, de abur sau de lichid, şi poate fi folosită pentruproducerea de electricitate şi pentru încălzire.

Sursele geotermale adânci includ: surse hidrotermale

(apă fierbinte şi/sau abur prins în roci poroase sau

fisurate), surse geopresurizate (straturi acvifere de apă

fierbinte la presiune ridicată) şi sisteme geotermale

avansate (formaţiuni geologice uscate, dar foarte fierbinţi).

 În Europa, „pompa de căldură” este modalitatea cea maipromiţătoare de utilizare a energiei geotermale. Metoda

constă în extragerea căldurii din fluidele geotermale

fierbinţi şi de suprafaţă şi transferul acesteia în apa sau

aerul folosit pentru furnizarea de căldură pentru încălzirea

spaţiilor. Chiar şi la adâncimi mici, de 50-100 de m,

pământul adăposteşte căldură, care poate fi extrasă cu

ajutorul pompelor de căldură, deseori situate în grădinile

locuinţelor suburbane, şi utilizată în mod direct pentru

 încălzirea locuinţelor. De asemenea, căldura poate fireturnată în pământ pentru stocare, ca o modalitate de

„climatizare” a locuinţelor şi a clădirilor.

Avantajele energiei geotermale:• reduce emisiile de gaze cu efect de seră;

• utilizează o sursă de energie inepuizabilă;

• poate furniza încălzire în mod direct;• necesită un spaţiu redus în comparaţie cu alte

surse de energie;

• este disponibilă fără întrerupere.

Energia geotermală şi pompele de căldură

18

Cercetarea în domeniul energiei geotermale:

Energia LOW-BIN

Proiectul LOW-BIN vizează energia binară geotermală

eficientă la temperatură joasă. Obiectivul proiectului este

ameliorarea raportului cost/eficienţă, a competitivităţii

şi a pătrunderii pe piaţă a sistemelor de producţie

a electricităţii folosind surse geotermale, vizând atât

pătrunderea imediată pe piaţă a surselor hidrotermale,

cât şi a viitoarelor sisteme cu roci fierbinţi uscate.

Proiectul implică cercetări teoretice, experimente de

laborator, dezvoltarea de preprotototipuri, precum şi

evaluarea, validarea şi diseminarea tehnologiilor.

http://ec.europa.eu/energy/res/fp6_projects/doc/

geothermal/factsheets/low_bin.pdf 

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 21/24

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 22/24

P ERS P ECT I VE P ENT RU 2020

Planurile Comisiei Europene cu privire la energia

regenerabilă până în 2020:

• Energiile regenerabile vor începe să producă cantităţi

tot mai mari de electricitate în următorii ani. Conform

previziunilor, producţia de electricitate se va tripla înperioada 2004-2020.

•  Încălzirea regenerabilă înregistrează o creştere, producţia

previzionată urmând să crească constant până în 2020.

Ambele elemente sunt evidenţiate în graficul de mai jos.

Creşterea energiei regenerabile pentru UE-25,pe tehnologie (GWh/a*)

• Producţia crescută de energie regenerabilă a început să

aducă beneficii semnificative pentru mediu, printre care

se află evitarea a sute de milioane de tone de emisii de

CO2 în fiecare an.

20

Informaţii suplimentare:http://ec.europa.eu/energy/index_en.html

Biocombustibili

Pompe de căldură

 Încălzirea termică solară şi apa caldă

 Încălzirea cu biomasă solidă (neinstalată)

Căldura geotermală (instalată)

 Încălzirea cu biomasă (instalată)

 Încălzirea cu biomasă solidă (instalată)

 Încălzirea cu biogaz (instalată)

Energie eoliană în larg

Energie eoliană pe uscat

Maree şi valuri

Electricitatea termică solară

Energia fotovoltaică

Hidrocentrale de putere mică

Hidrocentrale de putere mare

Electricitatea geotermală

Biodeşeuri – electricitate

Biomasă solidă – electricitate

Biogaz – electricitate

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sursa: Green-X Model de la Fraunhofer Institute şi EEG.*Gigawaţi-oră pe an.

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 23/24

K   

8/3/2019 Energia regenerabilă - Planuri și perspectivele UE.

http://slidepdf.com/reader/full/energia-regenerabila-planuri-i-perspectivele-ue 24/24

KO-7   8  - 0  7  -2  4  4  -R   O- C