Energia Eoliana

17
Energia Eoliana Energia Eoliana

description

Energia Eoliana. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Energia Eoliana

Page 1: Energia Eoliana

Energia EolianaEnergia Eoliana

Page 2: Energia Eoliana

Energia eoliană este energia vântului, o formă de energie regenerabilă. La sfârșitul anului 2010, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 194 400 MW. Toate turbinele de pe glob pot genera 430 Terawațioră/an, echivalentul a 2,5% din consumul mondial de energie. Industria vântului implică o circulație a mărfurilor de 40 miliarde euro și lucrează în ea 670 000 persoane în întreaga lume.

Page 3: Energia Eoliana

Puterea vântului: capacitatea mondială instalată 1996- 2010

Page 4: Energia Eoliana

Principiul energiei eolienePrincipiul energiei eoliene

►Vânturile se formează deorece soarele Vânturile se formează deorece soarele nu încălzește nu încălzește PământulPământul uniform, fapt  uniform, fapt care creează mișcări de aer. care creează mișcări de aer. EnergiaEnergia cineticăcinetică din vânt poate fi folosită  din vânt poate fi folosită pentru a roti niște turbine, care sunt pentru a roti niște turbine, care sunt capabile de a genera capabile de a genera electricitateelectricitate. .

Page 5: Energia Eoliana

Creșterea ponderii energiei solare în lumeCreșterea ponderii energiei solare în lume

Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi, și turbine noi de vânt se construiesc în astăzi, și turbine noi de vânt se construiesc în toată lumea, energia eoliană fiind sursa de toată lumea, energia eoliană fiind sursa de energie cu cea mai rapidă creștere în ultimii ani.În energie cu cea mai rapidă creștere în ultimii ani.În ultimii 10 ani, utilizarea energiei eoliene a ultimii 10 ani, utilizarea energiei eoliene a consemnat un progres deosebit. Astfel, între 1995 consemnat un progres deosebit. Astfel, între 1995 – 2005, rata anuală de creștere a fost de cca – 2005, rata anuală de creștere a fost de cca 30%, conducând la o putere instalată totală nouă 30%, conducând la o putere instalată totală nouă de 32.000 MW, adică dublu decât în domeniul de 32.000 MW, adică dublu decât în domeniul energiei nucleare din aceeași perioadă.energiei nucleare din aceeași perioadă.

Majoritatea turbinelor produc energie peste 25 % Majoritatea turbinelor produc energie peste 25 % din timp, acest procent crescând iarna, când din timp, acest procent crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice.vânturile sunt mai puternice.

Page 6: Energia Eoliana

Top țări energie eoliană

China a ajuns lider mondial în ceea ce privește capacitatea intalată în ferme eoliene, devansând Statele Unite, potrivit unui raport al Wind Energy Association (Asociația Energiei Eoliene-nr) și citat de Reuters, la 11 iuni 2011. La această dată China a ajuns la circa 45.000 MW instalați în mori de vânt, după ce în 2010 a adăugat 18.900 MW.

Page 7: Energia Eoliana

În SUA s-au adăugat doar 5.116 În SUA s-au adăugat doar 5.116 MW iar totalul a ajuns la 40.000 MW iar totalul a ajuns la 40.000 MW, de ajuns cât să furnizeze MW, de ajuns cât să furnizeze energie pentru 10 milioane de energie pentru 10 milioane de locuințe.In 2009 Statele Unite locuințe.In 2009 Statele Unite devansase Germania la devansase Germania la producția de energie eoliană.In producția de energie eoliană.In lume cele mai mari lume cele mai mari producătoare de energie producătoare de energie eoliană sunt: China (44 eoliană sunt: China (44 7333MW), Statele Unite (40 7333MW), Statele Unite (40 180MW), Germania (27 180MW), Germania (27 215MW), Spania (20 776MW), 215MW), Spania (20 776MW), India (13065 MW), Italia India (13065 MW), Italia (5797MW), Franța (5560MW), (5797MW), Franța (5560MW), Marea Britanie (5203MW), Marea Britanie (5203MW), Canada (4008MW), Danemarca Canada (4008MW), Danemarca (3734MW).(3734MW).

Page 8: Energia Eoliana

Energia eoliană în EuropaEnergia eoliană în Europa

Deși încă o sursă relativ minoră de energie Deși încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea țărilor, electrică pentru majoritatea țărilor, producția energiei eoliene a crescut practic producția energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 și 2006, ajungându-de cinci ori între 1999 și 2006, ajungându-se ca, în unele țări, ponderea energiei se ca, în unele țări, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie eoliene în consumul total de energie să fie semnificativ: semnificativ: DanemarcaDanemarca (23%), (23%),SpaniaSpania (8%),  (8%), GermaniaGermania (6%).Ponderea energiei  (6%).Ponderea energiei eoliene, în totalul consumului intern era, la eoliene, în totalul consumului intern era, la începutul anului 2011, de 24% în începutul anului 2011, de 24% în Danemarca, 14% în Spania și Portugalia, Danemarca, 14% în Spania și Portugalia, circa 10% în Irlanda și Germania și 5,3% la circa 10% în Irlanda și Germania și 5,3% la nivelul UE, iar în România de numai 1,6%.nivelul UE, iar în România de numai 1,6%.

Page 9: Energia Eoliana

• La nivelul Uniunii Europene, La nivelul Uniunii Europene, capacitatea totală de capacitatea totală de producție energetică a producție energetică a turbinelor eoliene era la turbinelor eoliene era la finele anului 2010 de finele anului 2010 de 84.074 MW. Potrivit datelor 84.074 MW. Potrivit datelor de la finele anului 2010 de la finele anului 2010 Germania are cea mai mare Germania are cea mai mare capacitate de producție de capacitate de producție de energie eoliană din UE, de energie eoliană din UE, de 27.214 MW, urmată de 27.214 MW, urmată de Spania, cu 20.676 MW, iar Spania, cu 20.676 MW, iar apoi, la mare distanță, de apoi, la mare distanță, de Italia (5.797 MW) și Franța Italia (5.797 MW) și Franța (5.660 MW). (5.660 MW).

• În anul 2011, pentru În anul 2011, pentru construcția unei capacități construcția unei capacități de producție energetice de producție energetice eoliene de 1 MW, este eoliene de 1 MW, este necesară o investiție de 1,5 necesară o investiție de 1,5 – 1,7 milioane de euro. – 1,7 milioane de euro.

Page 10: Energia Eoliana

În martie 2011, energia În martie 2011, energia eoliană a devenit, pentru eoliană a devenit, pentru prima dată, tehnologia cu prima dată, tehnologia cu cea mai mare producție cea mai mare producție electrică din Spania, potrivit electrică din Spania, potrivit Rețelei Electrice din Spania Rețelei Electrice din Spania (REE), cu 21 % din totalul (REE), cu 21 % din totalul cererii de electricitate din cererii de electricitate din Spania. Pe locurile următore: Spania. Pe locurile următore: energia nucleară (19%), energia nucleară (19%), energia hidraulică (17,3%), energia hidraulică (17,3%), ciclurile combinate (17,2%), ciclurile combinate (17,2%), termocentralele pe cărbune termocentralele pe cărbune (12,9%) și energia solară (12,9%) și energia solară (2,6%). Mulțumită aportului (2,6%). Mulțumită aportului energiei eoline, s-a evitat energiei eoline, s-a evitat importarea de hidrocarburi importarea de hidrocarburi în valoare de 250 de în valoare de 250 de milioane de euro și emisia de milioane de euro și emisia de 1,7 milioane de tone de CO2, 1,7 milioane de tone de CO2, adică echivalentul plantării a adică echivalentul plantării a 850.000 de copaci. 850.000 de copaci.

Page 11: Energia Eoliana

Avantaje

În contextul actual, caracterizat de creșterea alarmantă a poluării cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă reducerea dependenței de acești combustibili.

Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluție foarte bună la problema energetică globală.Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformulează și modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eoliană în special este printre formele de energie regenerabilă care se pretează aplicațiilor la scară redusă.

Page 12: Energia Eoliana

Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanțe poluante și gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili.

Nu se produc deșeuri. Producerea de energie eoliană nu implică producerea nici unui fel de deșeuri.

Costuri reduse pe unitate de energie produsă. Costul energiei electrice produse în centralele eoliene moderne a scăzut substanțial în ultimii ani, ajungând în S.U.A. să fie chiar mai mici decât în cazul energiei generate din combustibili, chiar dacă nu se iau în considerare externalitățile negative inerente utilizării combustibililor clasici.

În 2004 prețul energiei eoliene ajunsese deja la o cincime față de cel din anii 1980, iar previziunile sunt de continuare a scăderii acestora deoarece se pun în funcțiuni tot mai multe unități eoliene cu putere instalată de mai mulți megawați.

Costuri reduse de scoatere din funcțiune. Spre deosebire de centralele nucleare, de exemplu, unde costurile de scoatere din funcțiune pot fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei[20], în cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din funcțiune, la capătul perioadei normale de funcționare, sunt minime, acestea putând fi integral reciclate.

Page 13: Energia Eoliana

DezavantajeDezavantaje

• Principalele dezavantaje sunt resursa energetică relativ limitată, inconstanța datorită variației vitezei vântului și numărului redus de amplasamente posibile. Puține locuri pe Pământ oferă posibilitatea producerii a suficientă electricitate folosind energia vântului.

• La început, un important dezavantaj al producției de energie eoliană a fost prețul destul de mare de producere a energiei și fiabilitatea relativ redusă a turbinelor. În ultimii 25 de ani, eficacitatea energetică s-a dublat, costul unui kWh produs scăzând de la 0,7 euro la circa 0,32 euro în prezent.

• Un alt dezavantaj este și "poluarea vizuală" - adică, au o apariție neplăcută - și de asemenea produc "poluare sonoră" (sunt prea gălăgioase). De asemenea, se afirmă că turbinele afectează mediul și ecosistemele din împrejurimi, omorând păsări și necesitând terenuri mari virane pentru instalarea lor.Argumente împotriva acestora sunt că turbinele moderne de vânt au o apariție atractivă stilizată, că mașinile omoară mai multe păsări pe an decât turbinele și că alte surse de energie, precum generarea de electricitate folosind cărbunele, sunt cu mult mai dăunătoare pentru mediu, deoarece creează poluare și duc la efectul de seră

Page 14: Energia Eoliana

Unele turbine speciale Unele turbine pot produce

5 MW, deși aceasta necesită o viteză a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de kilometri pe oră. Puține zone pe pământ au aceste viteze ale vântului, dar vânturi mai puternice se pot găsi la altitudini mai mari și în zone oceanice.

Page 15: Energia Eoliana

Energia eoliană în RomâniaEnergia eoliană în România

O firmă portugheză, al treilea O firmă portugheză, al treilea cel mai mare investitor în cel mai mare investitor în energie eoliană la nivel energie eoliană la nivel mondial, a terminat construcția mondial, a terminat construcția unui parc eolian de 69 MW unui parc eolian de 69 MW la Cernavodă, în mai 2011. la Cernavodă, în mai 2011. Energia poate alimenta 70 000 Energia poate alimenta 70 000 de gospodării și a costat 200 de gospodării și a costat 200 milioane de dolari. La această milioane de dolari. La această dată în Dobrogea sunt dată în Dobrogea sunt construite deja parcuri eoliene construite deja parcuri eoliene care însumează care însumează 600MW.Potrivit hărții energiei 600MW.Potrivit hărții energiei "verzi", potențialul României "verzi", potențialul României cuprinde 65% biomasă, 17% cuprinde 65% biomasă, 17% energie eoliană, 12% energie energie eoliană, 12% energie solară, 4% microhidrocentrale, solară, 4% microhidrocentrale, 1% voltaic + 1% geotermal 1% voltaic + 1% geotermal

Page 16: Energia Eoliana

• În România, cu excepția zonelor În România, cu excepția zonelor montane, unde condițiile montane, unde condițiile meteorologice dificele fac groaie meteorologice dificele fac groaie instalarea și întreținerea instalarea și întreținerea agregatelor eoliene, viteze egale agregatelor eoliene, viteze egale sau superioare nivelului de 4 m/s sau superioare nivelului de 4 m/s se regăsesc în Podișul Central se regăsesc în Podișul Central Moldovenesc și în Dobrogea. Moldovenesc și în Dobrogea. Litoralul prezintă și el potențial Litoralul prezintă și el potențial energetic deoarece în această energetic deoarece în această parte a țării viteza medie anuală a parte a țării viteza medie anuală a vântului întrece pragul de 4 m/s. vântului întrece pragul de 4 m/s. În zona litoralului, pe termen scurt În zona litoralului, pe termen scurt și mediu, potențialul energetic și mediu, potențialul energetic eolian amenajabil este de circa eolian amenajabil este de circa 2.000 MW, cu o cantitate medie de 2.000 MW, cu o cantitate medie de energie electrică de 4.500 energie electrică de 4.500 GWh/an. Pe baza evaluării și GWh/an. Pe baza evaluării și interpretării datelor înregistrate, interpretării datelor înregistrate, în România se pot monta instalații în România se pot monta instalații eoliene cu o capacitate de până la eoliene cu o capacitate de până la 14.000 MW, ceea ce înseamnă un 14.000 MW, ceea ce înseamnă un aport de energie electrică de aport de energie electrică de aproape 23000 GWh/an.aproape 23000 GWh/an.

Page 17: Energia Eoliana

Bibliografie:-www.wikipedia.comBibliografie:-www.wikipedia.com

Clasa a XI a D Clasa a XI a D

Colegiul National ,,Mircea cel Batran” Colegiul National ,,Mircea cel Batran”