ELR0072 Tranzactii Economice Internationale FB

of 8 /8

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of ELR0072 Tranzactii Economice Internationale FB

Page 1: ELR0072 Tranzactii Economice Internationale FB

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Babeş- Bolyai

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiințe Economice şi Gestiunea Afacerilor1.3 Departamentul Economie politică1.4 Domeniul de studii Finanțe 1.5 Ciclul de studii Licență1.6 Programul de studiu / Calificarea

Finanțe şi Bănci

2. Date despre disciplină2.1 Denumirea disciplinei Tranzacții economice internaționale2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Monica Pop Silaghi/[email protected] Titularul activităţilor de seminar Asist.drd. Ştefana Varvari/[email protected] Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Op.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 13.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14Distribuţia fondului de timp: OreStudiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18Tutoriat 2Examinări 3Alte activităţi: ..................3.7 Total ore studiu individual 58

3.8 Total ore pe semestru 100

3.9 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)4.1 de curriculum Nu este cazul4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)5.1 De desfăşurare a cursului

Prezența la cursuri Interactivitate, participare la ore

5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului

Parcurgerea cursului predat, a notițelor şi a capitolelor aferente înainte de participarea la seminar

Efectuarea de teme de casă Prezentarea unui studiu de caz pe parcursul semestrului

Page 2: ELR0072 Tranzactii Economice Internationale FB
Page 3: ELR0072 Tranzactii Economice Internationale FB

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

onal

e Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a

datelor referitoare la activitatea de comerț internațional

Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese

Elaborarea planului şi stabilirea operaţiunilor privind derularea activităţii financiar-bancare

legate de desfăşurarea unei activități de comerț exterior

Identificarea corectă a riscurile care pot să apară în desfăşurarea operațiunilor de comerț exterior

Analizarea implicațiilor economico-financiare a unei decizii de export, import în cadrul

unei firme, să stăpânească modalitățile de acoperie împotriva riscurilor

Familiarizarea cu modul de calcul a cursului la termen în bănci, cu aspectele privind

concurența dintre bănci în stabilirea comisioanelor şi a cursului forward, cu contractele forward ca metoda extracontractuală de acoperire a riscului valutar

Încadrarea operațiunilor de comerț exterior în funcție de tipul lor, de avantajele şi dezavantajele pe care le au şi de modalitatea de derularea lor

Cunoaşterea tipurilor de operațiuni comerciale şi speciale, explicarea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor care le caracterizează

Com

pet

enţe

tr

ansv

ersa

le

Realizarea unui studiu de caz în echipă cu asumarea responsabilității sarcinii aferente rolului pe care îl reprezintă în echipă

Să cunoască, să înțeleagă, să analizeze şi să utilizeze conceptele, teoriile, principiile şi

metodele fundamentale de investigare şi prospectare specifice activității de comerț exterior

în cadrul unei economii de piață7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu tranzacţiile internaţionale la nivel mondial, la nivel macro şi la nivel de firme din interiorul ţărilor partenere la schimburile economice internaţionale.

7.2 Obiectivele specifice abordare la nivel mondoeconomic pentru o radiografie cât mai actuală a comerţului mondial şi a evidenţierii perspectivelor sale de evoluţie,

abordare la nivel macroeconomic prin studierea comerţului exterior al României şi al indicatorilor de măsurare a performanţei sale

abordare la nivel microeconomic prin analiza comerţului la nivel de firme, a contractului care statuează drepturi/obligaţii atât pentru importator cât şi pentru exportator, a riscurilor şi a metodelor de contracarare a lor în afacerile economice internaţionale.

familiarizarea cu operațiunile comerciale combinate şi operațiuni le comerciale speciale

8. Conţinuturi

Page 4: ELR0072 Tranzactii Economice Internationale FB

8.1 Curs Metode de predare ObservaţiiComerțul mondial la nivel mondial şi la nivel macroeconomic.

Prelegere 3 prelegeri

Riscurile in tranzacțiile economice internaționale. Prelegere 3 prelegeriTipologia schimburilor comerciale internaționale. Prelegere 1 prelegereInformarea cu privire la piață şi la partenerii externi. Teoria jocurilor în negocierea comercială internațională

Prelegere 1 prelegere

Contractul de vânzare-cumpărare internațională Prelegere 2 prelegeriOperațiuni comerciale combinate şi operațiuni speciale

Prelegere 4 prelegeri

BibliografieCiobanu, Gh., (coordonator), Tranzacţii Economice Internaţionale, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca 2009 (partea I)Krugman, Paul, M. Obstfeld, M. Melitz, International Economics. Theory and Policy, 9th edition, Pearson Education Limited, 2012 Popa, Ioan, Tranzacţii de comerţ exterior, Editura Economică, 2002 Pop Silaghi Monica Ioana, Comerţul exterior şi creşterea economică în România în anii tranziţiei, Editura Economică, 2006Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press,19908.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaţiiAnaliza pe bază de date statistice a comerțului mondial contemporan şi a comerțului exterior a României. Stabilirea tipului de concurență pe baza indicatorilor de concentrare a piețelor.

- Efectuarea de analize proprii de către studenți şi prezentare.

1 seminar

Metode contractuale şi extracontractuale de acoperire împotriva riscului valutar şi a riscului de preț.Metode de calculare a cursului forward. Hedgingul la bursa de mărfuri

- Aplicații efectuate la tablă de către studenți

- Analizarea pe baza datelor a eficienței operațiunilor de comerț exterior. Prezentarea unor indicatori economico-financiari.

2 seminarii

Societățile offshore. Teoria jocurilor în negocierile comerciale internaționale

- Studiu de caz. Implicarea unei firme offshore în derularea unei operațiuni de export, respectiv de import

- Strategii de negociere win-win.

- Studii de caz prezentate de

2 seminarii

Page 5: ELR0072 Tranzactii Economice Internationale FB

studenți Contractul de vânzare- cumpărare internațională. Condițiile de livrare INCOTERMS

- Exemple. Studii de caz.

1 seminar

Switch cu marfă de tip ALLER şi RETOUR. - Aplicații. Studiu de caz

1 seminar

Operațiuni comerciale speciale. Licitații şi leasing - Aplicații - Studiu de caz

1 seminar

Bibliografie

Ciobanu, Gh., (coordonator), Tranzacţii Economice Internaţionale, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca 2009 Krugman, Paul, Rethinking International Trade, MIT Press, 1994Popa, Ioan, Tranzacţii de comerţ exterior, Editura Economică, 2002 Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press,1990

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Prezentarea în cadrul seminariilor a unor modele de contracte de vânzare internațională,a unor documente care se întocmesc în firmele de comerț exterior privind mărfurile (liste de colisaj, certificate de calitate, scrisori de trăsură pe transport rutier, feroviar, conosament maritim, facturi)

Calcularea de cursuri la termen după metodologii utilizate în bănci, invitarea unor reprezentanți din domeniul bancar pentru a explica modul de derularea a operațiunilor bancare ce vizează comerțul exterior

10. EvaluareTip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală10.4 Curs Cunoaşterea conceptelor

din activitatea de comerț internațional, a tipologiei schimburilor comerciale internaționale, a tipologiei riscurilor care apar în derularea afacerilor internaționale, a operațiunilor comerciale şi specialeCapacitatea de utilizare adecvată a conceptelor în analizarea proprie a activității de comerț internaționalCapacitatea de a rezolva aplicații bazate pe metodele de acoperire împotriva riscurilor

Examen scris 40%

10.5 Seminar/laborator Prezența la testul dat la mijlocul semestrului din materia parcursăÎnsuşirea conceptelor prezentate la curs şi la

Test parțial scrisEfectuarea temelor de casă, prezentări ale studenților în cadrul seminariilor, interactivitate

30%30%

Page 6: ELR0072 Tranzactii Economice Internationale FB

seminar Capacitatea de a rezolva aplicații, de a prezenta un studiu de caz, de a dezbate

10.6 Standard minim de performanţă Cunoaşterea contextului în care se desfăşoară tranzacțiile comerciale speciale, cu anumite

particularități, riscuri şi implicații Calcularea a cel puțin unui indicator de eficiență a comerțului exterior Efectuarea de aplicații simple care permit recalcularea sumelor de plată în cazul producerii riscurilor

valutare (cotare directă) şi a riscurilor de preț (clauza CEE/ONU)

Data completării Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de seminar,

05.09.2012 Lect.univ.dr. Monica Silaghi Asist.univ.drd. Ştefana Varvari

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament,

07.09.2012 Prof.univ.dr. Gheorghe Ciobanu