Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9....

8
116 111 TUDORA PITILA . CLEOPATRA MIHAILESCU , Educotie civicd Clasa a lll-a SEMESTRUL AL II.LEA art educalional

Transcript of Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9....

Page 1: Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9. 30. · Leclia 1 increderea 5i lipsa de incredere Leclia 2 Respectul 5i lipsa de respect

116 111

TUDORA PITILA . CLEOPATRA MIHAILESCU,

Educotie civicd

Clasa a lll-aSEMESTRUL AL II.LEA

arteducalional

Page 2: Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9. 30. · Leclia 1 increderea 5i lipsa de incredere Leclia 2 Respectul 5i lipsa de respect

Leclia 1

increderea 5i lipsade incredere

Leclia 2Respectul 5i lipsade respect

Leclia 3Curojul;ilipsade curaj

Lecfia 4Bunatate ;i rautate

Leclia 5

Despre adevar;iminciuna

Leclia 6Modestia Silipsade modestie

8

10

Toblou sinoptic

1. Aplicarea unor norme de conduiti in viala cotidianil.l.Explorarea calitdlii de persoand pe care o are orice

oml.2.ldentificarea unor trdsdturi morale definitorii ale per-

soanei1.3. Explorarea grupurilor mici ;i a regulilor grupului

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament mo-ral-civic in contexte de viali din mediul cunoscut2.3. Explorarea unor relalii existente intre oameni ?n ca-

drulgrupului3. Cooperarea cu ceilalli pentru rezolvarea unor sarcini

simple de lucru, manifestind disponibilitate3.1. Relalionarea pozitivd, in grupuri mici, pentru rezolva-

rea unor sarcini simple de lucru3.2. Participarea la acliuni in grupuri mici, prin asumarea

de drepturi 5i indatoriri*3.3. Participarea la proiecte simple cu conlinut moral-civic,

in cadrul clasei, al gcolii sau al comunitilii locale

12

14

16

18

20

22

COMPETENTE GENERALE St SPECIFICE

Page 3: Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9. 30. · Leclia 1 increderea 5i lipsa de incredere Leclia 2 Respectul 5i lipsa de respect

8t

on

8E

9€

uuolepu! 16 rrnldarp apeeJptrnse uud 'r)rtu r.rndnr6 u! runrire e; earedr:r1Jed'Z'€

nr)nl ep aldurs rur)res roun ear

-ellozel nrluad 'r)rLu undnt6 ug'gnrlrzod ea.reuorieleg '1'galerll!q!uods;p puglsetr!uetu'n't)nl ap a;dugs

!u!)res roun parpllozer nrluad lilelle) nr eareradoo) 'E

alaleuruP ri a;e1ue;d nf 'alunJ)-nl n) uoder u1 anrlrzod rurpnlrlp roun parelsaJruery'Z'Z

alaleutue rS a;a1ue1dn:'alunrln; nr yoder ul rurpnlrlp roun eaJalieounrag '1'g

ln)soun) lnlpetu u;p gie;n ap etxeluo) u! r!^!)-lpr-ou luauelroduror ep Uapuydap roun Barelsarluery 'Z

tauPos-rad a;e r;oUu4ap alerour unlpspll roun eare)Ulluapl'Z't

uroa)uo ore o arer ed gueos.red ap ltigller eare.roldx:l'L'L

puelpllo) eieln ut Ftlnpuo) ep aurrou roun earerl;dy '1

8Z

n€

Z€.

0€

9Z

€z

uuolDpu!1i ynfia4, Eli)el

tualaudg e;ire1

plooti o1g e;irat

PSDV1e;bal

a.e e6mggd*>ag

r)Hr)tds 15 rrvuausg riNrrrdwo)VNIgvdrunrnNriNo)

Page 4: Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9. 30. · Leclia 1 increderea 5i lipsa de incredere Leclia 2 Respectul 5i lipsa de respect

.#\ I 6 - ilid -S,h *d .k +'I * x B ,s -- $ s-*r4 dt Ifffr5f$i*#*'t{XlgHluF?"1s t r S u4* I -*&;: . ". j

@

Porcurg e?eo octivitdtilor de tnvdloredin oceostd unitote permite dobdndireade cdtr e elev o competenlelor gene?ole

gi specifice de moi jos.

[ 1.1. Explorarea calitSlii de persoani pe care o are orice om

I t.2. ldentificarea unor trdsituri morale definitorii ale persoanei

I t S.-fxplorarea grupurilor mici ;i a regulilor grupului

2.3. Explorarea unor relalii existente intre oameniin cadrul grupului

3.1. Relalionarea pozitivd, in grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcinisimple de lucru

3.2. Participarea la acliuni in grupuri mici, prin asumarea de drepturi ;iindatoriri

x3.3. Participorea la proiecte simple cu canlinut moral-civic, in cadrul clasei,

al Scolii sau al comunitalii locale

II

' S*s.u{iI

.CSr,[ -

"-.*-"!:1

irilt,r

':t

i.,

\?,

*it

;I

-)

\

1. Aplicoreo unor norme de conduitd ?n viofa cotidionE

S.Coope?orea cu ceilolfi pentru rezalvarea unor sorcinisimple de lucru , manitestfind disponibilitote

Page 5: Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9. 30. · Leclia 1 increderea 5i lipsa de incredere Leclia 2 Respectul 5i lipsa de respect

9

zlereq uI eer-apar)u1 lruoueo lnpleld ne-r6 a> a6

2lo1n[e ap a;a1p6u]s el p]epeurr.rd lluelps lnle ne autpnltle eJ

ZP)Ulod teuodtuo> e-s un)

Qndnl$ ptyp4 'rotslof ^al

pdnp)

;g)trled rnlloleladri arezelr ]ep teu ne-u ltu-eupo lepez ulrec'e1ua1nd aleol utp totnfe gdnp a6u1sgs lnda>u1e Inletpg '!o ap euln] lefele e ;ndn;

,rz o-l1u;'JOlrualPs eeJ

-aper)uJ lnprald e lnfelpq 'laJlsv roltueueo e;ealoros adeapgl lnlelgq 'pleppqe rS e3 'ptuled tnl ele aletedslp a;a1-p6rrls nou urp ltzne ne uualps 16 durrl un ]n)eJl leul V

'es-nputlasan l3 pugzg.r lrtur.rd e-t elsa)V.gzlrdrns olnne np p)uled pge as apun In)ol el psulsunfe np pugf

'np, e^e) a;dug1u1es gs ealndre p) lnpug6 e; rierreds'1agns un-Jlul1e6le1e ne ltualps

11o e1 1ndnl lrue^ V iliups irolnfV -)oltualps eulpes ad gpgl ps llpugb e-s tz o-Ilul

'ole op gfu6 eene ri aun6gd e;elro n) eablau ll'p)trtad erunu ed ]e!gq un plepo ell,,

,,'apad-at apnd as r$

nal6 a+iala)n)as DaJ?P?J)UI"

'a;;qrsod a;lrienlrs eleo] lielnrsr6 2e;lgtnf e)tJls lnlnd U re aut)'rietueun6lV e?Jlseol eelalgd else ereJ 2el16are gyoduror es [unJ

Z1ldo) rop te) el ep egp gs erueLu elSalop e1

lrlglnrslp 'urgnrasqg

aJaPaJluJ "P

Dsdtt $ oa,npaJ?uI

Page 6: Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9. 30. · Leclia 1 increderea 5i lipsa de incredere Leclia 2 Respectul 5i lipsa de respect

Ream intili-vd poveste a Copro cu trei iezi,de lon Crea n95.o Ce sfat le-a dat capra iezilor?a Credeli ci avea incredere in ei? De ce?o Cum ar fi trebuit iezii si procedeze?o Spuneli pirerea voastrd;i colegilor.

Lucrim in echipiDali exemple de situalii in care nu trebuie sd aveli in-credere in persoane necunoscute.Gdsili cdt mai multe argumente pentru a dovediincre-derea voastrd in doamna invSlitoare.Comparali exemplele gi argumentele fiecirei echipe.

Colegii tii te-au ales reprezentantul clasei la un con-curs, dar nu ai cdgtigat.Comenteazi situaliile:. E$ti dezomdgit ;i fi-oi pierdutincrederea in tine.o E;ti dezamdgit, dor continui sd te pregdte;ti pentru

olte concursuri.a N,{li-ai pierdut increderea in tine.

Argumenteazi.Alege situalia care !i se potrivegte ;i motiveazi alege-rea fdcutS, prin exemple.o Aiincredere numoiin tine.o Ai incredere in ceilolgi.o Aiincredere numaiin ceilolti.

increderea poate fi in propria persoand sau in cei-lal1i. increderea se dobindegte ;i se pistreazi prinfapte gi acliuni concrete.

A avea incredere intr-o persoani inseamnd a fi sigurpe cinstea gi sinceritatea cuiva, adicd a qtica te poli bazape adevdrul vorbelor gi faptelor sale.

lmaginali-v5, tu ;i colegul, o cilStorie care se anunlda fi plina de peripelii.

Alegelica tovarSg de drum un personaj in care aveliincredere, din lumea basmelor.

Realizali dialoguri potrivite.

Page 7: Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9. 30. · Leclia 1 increderea 5i lipsa de incredere Leclia 2 Respectul 5i lipsa de respect

8

z])alo) lepa)old v zlnl-ueuelrodruo) lo pldeelpul 1i1 un3

zau!pnlrleplseo)e le plseJrueu 16g aurr ep pie1

Zrnlnlelpq e pedsal ap esdl; )sapa^-op arp) a;un1se6 r5 a;aqron luns aJeJ

(psDp urp up1dwp1u1'e6o9 eulLurC gdnp)'areolgignul euulpop gsel) atlp) snds e,gseor)urrnnl autp-nllle o re Ps arnqell'enlnt tzaserpe.al pug) t)unlv

- '!iol sundsgt ne e6y';e ed arrugdgls esnd er.rpugul ap lueutlues un

'l)aro) ri sor.u-nl} !glulp ;ar sundsgJ e la p) sorn)nq rode 1ezase e-5

ituazald:sundsgl e 15 lqro uI eurueopad o-1rnud e'1darp le)tplJ e,s Inletgq'ete6rlls enop e el

6r.rls retu al ps r.uv i)ol el 'ruazud:rzundsg, ,r-,:',t"0;,1'r:ut pruli llianud 'areor)rd ul sorunrJ !)!pu aI leie ng

- 'lo) un-r]-u1 5eue1 as-npug)tpp 'telpq lnurud sundsg.l e iluaz - ';n6o;e1er a6r.rls gs lnderul e euueo6

'gu;gdep a16;u;1 ln)pj e-s psel) ul'leza6e ue-Eu nugugd rou el ap lLl)o 1en; e-lS nu ereolgignul euureo6,,

,,'lolcadsal a nur[1o;rac ad ppad-sal fr nu ?ut?"

2aueosred ellelala) ep gieJ lredsal ap llsdll guodruot as aut)'erluo) gi otd alueurn6te liernpy

aluaueuoduor lsare erdsap pllseon eeralgd alsa ate)2a;a gyodtuo) es un) 2eur6eur utp eleueosrad g;;e as epun

1:ads"r ap osd;; ;$ ln1radsa6

Page 8: Educatie civica - Clasa 3 Sem.2 - Manual - Tudora Pitila, Cleopatra … civica... · 2020. 9. 30. · Leclia 1 increderea 5i lipsa de incredere Leclia 2 Respectul 5i lipsa de respect

Discutali enunlurile care aratl respectul pentru propriapersoani.a Raspund la salut.* Am o'infayi;areingrijita., Mo odresez politicos.c tmi respect promisiunile.* Facceeacevreoueu.* Respect pdrerea celorlalgi.

Lucrim tn echipiExplicaliin ce situalii nu ali respectat o persoanS.c Considerali cd nu o veli respecta niciodat5? De ce?

c Cum v-ar putea cAgtiga respectul?in cadrul unor festivitSli importante se intoneazd lmnulde Stat alRomdniei. Cum se poate manifesta, in acestesitualii, respectul fali de !ara noastrd?

Dd exemple de situaliiin care ai respectat:un coleg mai mic;un rnembru de familie;un vecin;un necunoscut.

Povesteqte cum ai ajutat o persoani s5-;i dea seama cinu a dovedit respect fala de cineva.

Respectul inseamni preluire, consideralie, stimdfa15 de propria persoand, fa15 de familie, prieteni gi fa15

de celelalte persoane. Respectul se manifesta gi fa15 delucruri gi mediul inconjuritor.

Ne manifestdm respectul prin vorbe, gesturi gi faptepotrivite.

Vorbo, de;i e dulce ca mierea, poate fi 5i amara co fierea.Omul, ca gi posdrea, pe limba lui piere.

Respectd, ca sd fii respectat!Cine pe altul omenette pe sine se cinste;te.

Explicaliinlelesul proverbelor de mai sus.

Dali exemple de situalii descrise in aceste proverbe.