Ec Serviciilor

download Ec Serviciilor

of 20

Embed Size (px)

Transcript of Ec Serviciilor

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  1/20

  UNIVERSITATEA ROM NO-AMERICANĂȂECONOMIA TURISMULUI INTERN ŞI INTERNAŢIONAL

  ANALIZA STRUCTURII ŞI DINAMICII SERVICIILOR 

  HOTELIERE NREGISTRATEȊ

  N PERIOADA 2009-2013Ȋ

  Prof !oor"#

  Cr$%&$'( M('$)

    S&)"*'+$#T)r!) A,*('"r(

  Po. A'(

  /UCUREŞTI201

  CUPRINS

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  2/20

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  3/20

  Piaţa serviciilor hoteliere este definită ca fiind locul unde s-a format şi acţionează

  o reţea de tranzacţii între cumpărătorii serviciilor de cazare şi reconfortare şi v nzătoriiȃ

   produselor particularizate ce vin în înt mpinarea cererilor de consum. Obiectul tranzacţiilor ȃ poate să-l constituie produsele turistice, serviciile sau cel mai frecvent o combinaţie a

  acestora.

  Se disting trei tipuri de piata a serviciilor hoteliere, clasificate dupa conditiile

   preponderente de competitivitate competitivitate perfecta, competitie imperfecta si competitie

  monopolista.

    !ompetitivitatea perfectă implică prezenţa unui număr mare de unităţihoteliere, fiecare dintre ele contribuind cu produsele hoteliere numai la satisfacerea unei părţi

  din volumul total al cererii pe piaţa locală. Produsele hoteliere se caracterizează prin

  omogenitate, fiecare ofertant furniz nd servicii la niveluri calitative apro"imativ identice,ȃ

  comparativ cu serviciile celorlalţi competitori.

    !ompetiţia imperfectă între intreprinderile hoteliere are loc atunci c nd într-oȃ

  localitate se adoptă strategia diferenţierii calităţii serviciilor.

    !ompetiţia monopolistă #dominantă$ are loc atunci c nd într-o localitateȃ

  funcţionează numai un număr limitat de unităţi hoteliere şi preferinţele de consum se

  orientează către acea unitate de cazare ce oferă servicii apreciate de clienţi ca fiind de o mai

   bună calitate, în comparaţie cu alte unităţi hoteliere din aceeaşi localitate.

  n cadrul sectorului terţiar putem localiza turismul şi industria ospitalităţii prinȊ

  însăşi conţinutului activităţilor pe care le desfăşoară, respectiv prin comple"ul de prestaţii pecare lefurnizează în piaţă. ntr-o economie naţională, importanţa turismului şi a ospitalităţiiȊ

  creşte de la an la an.%utaţiile social-economice din prezent au creat şi dezvoltat turismul ca

  ramură distinctă a economiei naţionale. Prima definiţie a turismului, acceptată pe plan

  mondial, este a lui &. 'unzi(er, din )*+ urismul este ansamblul de relaţii care rezultă din

  deplasarea şi seurul persoanelor în afara domiciliului lor, at ta timp c t seurul şi deplasareaȃ ȃ

  nu sunt motivate printr-o stabilire permanentă şi o activitate oarecare.

  /şadar, prin turism se înţelege, în primul r0nd, ansamblul de activităţi prin careomul îşi petrece timpul liber, călătorind în altă localitate sau ţară pentru a vizita oameni şi

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  4/20

  locuri, monumente şi muzee, pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele generale, pentru a se distra şi a

  face sport, pentru odihnă sau tratament etc, iar în al doilea r0nd industria creată pentru

  satisfacerea tuturor serviciilor solicitate de turişti la locul de destinaţie, la un înalt nivel

  calitativ, şi în condiţiile protecţiei şi conservării resurselor turistice, în special, şi a mediului

  înconurător, în general. urismul poate fi definit ca o industrie bazată pe servicii,

  care înglobează o serie de componente tangibile şi intangibile.

  CAPITOLUL 1 # DIMENSIUNI MACROECONOMICE ALE

  SERVICIILOR HOTELIERE

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  5/20

  11 Po'"*r*( (,or$$ r*(,$(&* ' %*r$!$$,* $4o5$,$(r* 5r)&* "$' &o&(,),

  (,or$$ ("6)7(&* 5r)&* ' .*r$o("( 2009-2013A'$$ VA/ ' %*r$!$$,*

  8o&*,$*r*VA/ ,( '$*, "* +(r6 Po'"*r*(

  2009 *+12*,2 +2*3*,) 4,*52010 346)*,+ +3346,7 )2,452011 722*,2 +*261),4 )1,)52012 )4)72,4 2444*7,) )*,252013 *1+7+,7 27)+1,7 )7,75

    Sursa:date prelucrate de autor dupa Anuarul Statistic al Rom niei 2014ȃ

  Ponderea8VAB tranzac ţ ii imobiliare

  VABlanivel deţ ar ă  9)

  n anul 4* , ponderea valorii adăugate în serviciile hoteliere din totalul valoriiȊ

  adăugate brute la nivel de ţară era de 4,*5 , în anul 4) aceasta scade cu 2,35 faţă de anul

  4*. n anii 4)), 4)4 şi 4)1 ponderea este in scădere cu 3,65, ),+5 respectiv +,15.Ȋ

  2009 2010 2011 2012 2013

  20.90%

  15.20%

  13.10%

  19.50%

  16.60%

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  6/20

  Gr(f$! 'r 1# Po'"*r*( (,or$$ r*(,$(&* ' %*r$!$$,* $4o5$,$(r* 5r)&* "$' &o&(,), (,or$$("6)7(&* 5r)&* ' .*r$o("( 2009-2013

  12 Po'"*r*( .o.),(+$*$ o!).(&* ' %*r$!$$,* 8o&*,$*r* "$' &o&(,), .o.),(+$*$,( '$*, "* +(r6 ' .*r$o("( 2009-2013

  A'$$ Po.),(+$( o!).(&6 '%*r$!$$,* 8o&*,$*r*

  4$$ .*r%:

  Po.),(+$( o!).(&6,( '$*, "* +(r6

  4$$ .*r%:Po'"*r*(

  2009 )3+7,6 *)6) )*52010 )3)2,) *)27,) )6,352011 )37+,6 *64,4 )*,+52012 )72+, 67+2,1 )*,15

  2013 )73,) 627*,+ )*,+5  Sursa:date prelucrate de autor dupa Anuarul Statistic al Rom niei 2014ȃ

  n anul 4* ponderea populaţiei ocupate în serviciile hoteliere este )*5 . n anulȊ Ȋ

  4)) , putem observa că ponderea scade cu ,15 faţă de anul 4*. n anul 4)), pondereaȊ

  creşte cu ,+5 . n anii 4)4 şi 4)1 , ponderea continuă să crească cu ,15 respectiv ,+5Ȋ

  faţă de anul 4*.

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  7/20

  2009 2010 2011 2012 2013

  19.00%

  18.70%

  19.40%

  19.30%

  19.40%

  Gr(f$! 'r 2# Po'"*r*( .o.),(+$*$ o!).(&* ' %*r$!$$,* 8o&*,$*r* "$' &o&(,), .o.),(+$*$ ,('$*, "* +(r6 ' .*r$o("( 2009-2013

  13 Po'"*r*( (7*'+$,or *!o'o4$!$ (!&$$ ' %*r$!$$,* 8o&*,$*r* ;$ "*o,&(r*(*!o'o4$!o-%o!$(,6 .*r ('%(45,) ' .*r$o("( 2009-2013

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  8/20

  A'$$ A7*'+$$ *!o'o4$!$ (!&$$  '%*r$!$$,* 8o&*,$*r*

  A7*'+$$ *!o'o4$!$ ,('$*, "* +(r6

  Po'"*r*(

  2009 42)3 2)*++) ,+52010 4++4 +36 2,)52011 444) +176 2,)5

  2012 41+** ++*+64 2,452013 4+463 +7)+76 2,45Sursa:date prelucrate de autor dupa Anuarul Statistic al Rom niei 2011,2012 si 2014ȃ

  Ponderea8 Agen ţ ii economici activi∈tranzac ţ ii imobiliare

   Agen ţ i economici lanivel de ţ ar ă  9)

  2009 2010 2011 2012 2013

  0.40%

  5.10% 5.10%   5.20% 5.20%

  n anul 4* ponderea agenţilor economici activi în serviciile hoteliere din totalul agenţilor Ȋ

  activi dintr-o ţară este de ,+5. /t t în anul 4) c t şi în anul 4)), ponderea creşte cu +,35ȃ ȃ

  faţă de anul 4*, iar în anii 4)4 şi 4)1 ponderea continuă să crească cu ,)5.

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  9/20

  Gr(f$! 'r 3# Po'"*r*( (7*'+$,or *!o'o4$!$ (!&$$ ' %*r$!$$,* 8o&*,$*r* ;$ "*o,&(r*(*!o'o4$!o-%o!$(,6 .*r ('%(45,) ' .*r$o("( 2009-2013

  C(.$&o,), 2# Cor*,(+$$ '&r* "*o,&(r*( %*r$!$$,or 8o&*,$*r* ;$"*o,&(r*( *!o'o4$!o-%o!$(,6 .*r ('%(45,)

  21 A'(,$( ,*76&)r$$ "$'&r* .ro")%), $'&*r' 5r)& .* ,o!)$&or ;$ .o.),(+$(

  o!).(&6 ' %*r$!$$,* 8o&*,$*r* ' .*r$o("( 2009-2013

  A'$$PI/ .* ,o!)$&or

  ,*$:PO ' %*r$!$$,*

  8o&*,$*r* 4$$ .*r%:

   X i <   Y i   X i2

  Y i2

  2009 4272,7 )3+7,6 +136+2*,) 74646+11 12)1),42010 47176,3 )3)2,) +244+*23,+ 7*2161+ 4*+)2762011 46+3,6 )37+,6 +*+*6323,+ 36773*62 1))+2)*2012 4*73*,) )72+, +*2737+,* 42726+341 43123)7

  2013 1)6*2,+ )73,) 2147623,2 43114+++) 436*41+: )+)27,7 622,6 4+)1+1633   2640180892

  )+7141+3,4

  Sursa - date prelucrate de autor după Anuarul Statistic al Rom niei 2014ȃ

  Pentru stabilirea intensităţii legăturii dintre produsul intern brut si populaţia

  ocupată în serviciile hoteliere am folosit !o*f$!$*'&), "* !or*,(+$* .(r(4*&r$!6

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  10/20

   X i

  ∑i=1

  n

  ¿2

  Y i

  ∑i=1

  n

  ¿2

  ¿¿

  Y i2−¿

  ∑i=1

  n

  ¿

  n∗¿

  ∑i=1

  n

   X i2−¿∗¿

  n∗¿¿√ ¿

  r=

  n∗∑i=1

  n

  ( X i∗Y i )+∑i=1

  n

   X i∗∑i=1

  n

  Y i

  ¿

  n82 #numărul de ani pentru care avem informaţii statistice$

   X i  ; variabila independentă #P? @!orelaţia parametrică ne indică o legătură directă de intensitate medie între produsul

  intern brut pe locuitor şi populaţia ocupată în serviciile hoteliere.

  22 Cor*,(+$( '&r* r(&( ;o4(),)$ ;$ .o.),(+$( o!).(&6 ' %*r$!$$,* 8o&*,$*r*

   ' .*r$o("( 2009-2013

  A'$$ R(&( ;o4(),)$ PO ' %*r$!$$,*

  8o&*,$*r* 4$$.*r%: X i 9   Y i   X i

  2

  Y i2

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  11/20

  2009 4,) )3+7,6 1776,4 +,+ 12)1),42010 4,+ )3)2,) +))7,4 2,3 4*+)2762011 4,* )37+,6 2))3,* 6,+ 1))+2)*2012 1, )72+, +*+4 * 43123)72013 1,4 )73,) 2714,1 ),4 436*41+

  B )1,7 622,6 41+37,1 13,3 )+7141+3Sursa - date prelucrate de autor după Anuarul Statistic al Rom niei 2014ȃ

  Pentru stabilirea intensităţii legăturii dintre produsul intern brut si populaţia ocupată

  în serviciile hoteliere, am folosit !o*f$!$*'&), "* !or*,(+$* .(r(4*&r$!6

   X i

  ∑i=1

  n

  ¿2

  Y i

  ∑i=1

  n

  ¿2

  ¿¿

  Y i2−¿

  ∑i=1

  n

  ¿

  n∗¿

  ∑i=1

  n

   X i2−¿∗¿

  n∗¿¿√ ¿

  r=

  n∗∑i=1

  n

  ( X i∗Y i )+∑i=1

  n

   X i∗∑i=1

  n

  Y i

  ¿

  n82 #numărul de ani pentru care avem informaţii statistice$

   X i  ; variabila independentă #P

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  12/20

  r=  5∗23476,3+13,6∗8550,8

  √ [5∗(37,7−13,6 2 )]∗[5∗(14632347−8550,8❑2 ) ]=…=

  139767,1

  √ …

  r 8 ,+3

  !orelaţia parametrică ne indică o legătură directă de intensitate medie între rata

  şomaului şi populaţia ocupată în serviciile hoteliere.

  23 A'(,$( ,*76&)r$$ "$'&r* $'*%&$+$$,* &o&(,* ;$ .o.),(+$( o!).(&6 '

  %*r$!$$,* 8o&*,$*r* r*(,$(&* ' ('), 2013 .* r*7$)'$

  >egiuni

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  13/20

  Sp=1−

  6∗∑i=1

  n

   Δi2

  n(n2−1)

  Sp=1−  6∗168

  8(82−1) 8  1−

  1008

  8∗63=1−

  1008

  504=1−2=−1

  Cor*,(+$( '*.(r(4*&r$!6 '* $'"$!6 o ,*76&)r6 $'"$r*!&6> "* $'&*'%$&(&* %,(56 '&r*

  $'*%&$+$$,* &o&(,* ;$ .o.),(+$( o!).(&6 ' %*r$!$$,* 8o&*,$*r* .* r*7$)'$ ' ('), 2013

  C(.$&o,), 3# Pr*$$)'*( *o,)+$*$ %*r$!$$,or 8o&*,$*r* .*'&r).*r$o("( 201-201

  31 Pr*$$)'*( $'*%&$+$$,or ' %*r$!$$,* 8o&*,$*r* )&$,$ '" 4*&o"( %.or),)$ȃ4*"$)> 4*&o"( $'"$!*,)$ 4*"$) ;$ 4*&o"( &r*'"),)$ ,$'$(r V*r$f$!(+$()%&6r$,* !) ()&or), !o*f$!$*'&),)$ "* (r$(+$*> $'"$! '" 4*&o"( !(r*ȃ

  ()%&*(6 !*, 4($ 5$'* %*r$( "* "(&*

   Metoda indicelui mediu şi metoda sporului mediu

  A'$$I'*%&$+$$,* ' %*r$!$$,*

  8o&*,$*r* yi

  T$4.),t i

  S.or), 4*"$)~ y Δ

  I'"$!*,* 4*"$)~ y I 

  4* 172 172 1724) 13*2 ) 114,2 14+6,24)) 1)2*,4 4 4**,) 46*),)34)4 1777,+ 1 477,)2 4231,)+4)1 411,4 + 411,4 4231,)+4)+ 2 4,42 416,)64)2 7 )73,1 )6)1,*4)7 3 )1+,12 )7)+,++

  Sursa - date prelucrate de autor după Anuarul statistic al Rom niei 2014ȃ

  ~ y Δ 8   y1+´ Δ∗t i

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  14/20

  ´ Δ= yn− y1

  n−1=

  2330,2−36504

  =−329,95 (modificarea medie abol!tă )

  ~ y I = y1∗´ I t i

   ́I =n−1

  √ y n y

  1

  =4

  √2330,2

  3650=

  4√ 0,64=0,89

   Metoda trendului liniar 

  /nii

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  15/20

  ∑i=1

  n

  t i=0

  ∑i=1

  n

   y i=16600,8

  ∑i=1

  n

  t i2=10

  t i(¿¿  yi)

  ∑i=1

  n

  ¿8 -4366,4

  ~ y t =3320,16−278,82∗t i

  eri!icăm metoda care a"ustea#ă cel mai $ine seria de date%

  A'$$

  I'*%&$+$$,* '

  %*r$!$$,*8o&*,$*r*

   yi

  S.or),4*"$)~ y Δ

  I'"$!*,* 4*"$)~ y I 

  Tr*'"),,$'$(r~ yt 

   y¿

   y Δ¿¿

  2

   y¿

   y I ¿¿

  2

   y

  (¿¿ i−~ y t )¿

  2

  4

  *

  172 172 172 1633,6 2)6*4,6+

  4)

  13*2 114,2

  14+6,2 12*6,*6 442233,2 4*6774,42 16+41,6+

  4)) 1)2*,4 4**,) 46*),)3 114,)7 462*+,6) 3)6+,6 42*6,)44)4

  1777,+ 477,)2

  4231,)+ 1+),1+ ))421*,7 ))*24)3,+1 1*3

  4)1

  411,4 411,4 4231,)+ 4374,24 )76,6) )67*,26

  4)+

  4,42

  416,)6 4+61,3

  4)2

  )73,1 )6)1,* 44+,66

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  16/20

  4)7

  )1+,12

  )7)+,++ )*47,7

  8)77,6Ʃ 8)4773)),13Ʃ 8)273146,2Ʃ3

  87*1642,16Ʃ

  Sursa - date prelucrate de autor după INSSE 

  # $=√  Ʃ ( y i−~ y Δ )2

  n  =√

  1266711,37

  5  =503,33

  # ́ I =√  Ʃ ( y i−~ y I )2

  n  =√

  1567328,57

  5  =559,88

  # t =

  √ Ʃ ( y i−~ yt  )

  2

  n   =

  693825,38

  5   =372,51

  ~ y=∑i=1

  n

   yi

  n  =

  16600,8

  5=3320,16

  v Δ=# $~ y ∗100=

    503,33

  3320,16∗100=15,16

  v ´ I =# ́ I 

  ~ y ∗100=

    559,88

  3320,16∗100=16,86

  vt =# t ~ y∗100=

    372,51

  3320,16∗100=11,82

  %etoda trendului liniar austează cel mai bine seria de date, deoarece are valoareacea mai mică.

  32 Pr*$$)'*( *o,)+$*$ %&r)!&)r$$ (7*'+$,or *!o'o4$!$ ' f)'!+$* "* for4("* .ro.r$*&(&* )&$,$ '" 4*&o"( ,('+)r$,or ,)$ M(roȃ

  A'$$ M(or$&(r "* %&(& M(or$&(r .r$(&6 To&(,2009 1* 47)1) 47)32010 +) 4+17) 4++42011 16 44)34 444)2012 42 41+3+ 41+**

  2013 46 4+47* 4+4*3

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  17/20

  E&(.( I ransformarea datelor în mărimi relative

  A'$$ M(or$&(r "* %&(& M(or$&(r .r$(&6 To&(,2009 ,)2 **,62 )2010 ,)3 **,61 )

  2011 ,)3 **,61 )2012 ,)) **,6* )2013 ,)4 **,66 )

  E&(.( II Ceterminarea matricilor de tranziţie

   @umărul de ani este 2 8B + matrici #   % 1 ,  % 2 ,  % 3 ,  % 4 $

  A'(,$( .*'&r) ('$$ 2009-2010

  0

  0>02 0>020

  Dn anul 4) faţă de anul 4*, se înregistrează o creştere de ,45 a agenţilor economici de stat şi o scădere a agenţilor economici privaţi cu ,45.

   % 1=(0,15 0 0,150,02 99,83 99,85

  0,17 99,83 100 )

  A'(,$( .*'&r) ('$$ 2010-2011

  0

  0 0

  0

  A7 *! "* %&(& A7 *! .r$(+$ 2009A7*'+$ *!o'o4$!$ "*%&(&

  0>1? ,)2

  A7*'+$ *!o'o4$!$.r$(+$

  ,4 99>F3 **,62

  2010 0>1 99>F3 100

  A7 *! "* %&(& A7 *! .r$(+$ 2009A7*'+$ *!o'o4$!$ "*%&(&

  0>1 ,)3

  A7*'+$ *!o'o4$!$.r$(+$

  99>F3 **,61

  2010 0>1 99>F3 100

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  18/20

  Dn anul 4)) faţă de anul 4), valorile agenţilor economici de stat şi privaţi aurămas constante.

   % 2=

  (

  0,17 0 0,17

  0 99,83 99,83

  0,17 99,83 100

   )A'(,$( .*'&r) ('$$ 2011-2012

  0>0

  0 00>0

  Dn anul 4)4 faţă de anul 4)) se înregistrează o creştere a agenţilor economici

   privaţi cu ,75 şi o scădere a agenţilor economici de stat cu ,75.

   % 3=(0,11 0,06 0,170 99,83 99,83

  0,11 99,89 100 )

  A'(,$( .*'&r) ('$$ 2012-2013

  0

  0 0>010

  Dn anul 4)4 faţă de anul 4)) se înregistrează o creştere a agenţilor economici destat cu ,)5 în timp ce valoarea agenţilor economici privaţi constantă.

   % 2=(0,11 0 0,110,01 99,88 99,89

  0,12 99,88 100 )

  E&(.( III Se determină matricea totală de tranziţie prin însumarea matricilor de

  tranziţie determinate anterior 

  A7 *! "* %&(& A7 *! .r$(+$ 2009A7*'+$ *!o'o4$!$ "*%&(&

  0>11 ,7 ,)3

  A7*'+$ *!o'o4$!$.r$(+$

  99>F3 **,61

  2010 0>11 99>F9 100

  A7 *! "* %&(& A7 *! .r$(+$ 2009A7*'+$ *!o'o4$!$ "*%&(&

  0>11 ,))

  A7*'+$ *!o'o4$!$.r$(+$

  ,) 99>FF **,6*

  2010 0>12 99>FF 100

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  19/20

  & = % 1+ % 

  2+ % 

  3+ % 

  4=(0,54 0,06 0,600,03 399,37 399,4

  0,57 486,55 400 )

  E&(.( IV Se determină matricea probabilă de tranziţie

  '=(0,54 0,060,03 399,37)

   (6='t ∗V n=(0,54 0,030,06 399,37)∗(   0,1299,88)=(   3,0339889,09)

  CONCLUZII

  Serviciile hoteliere constau dintr-o activitate sau o sumă, o succesiune de activităţi ale

  uneia sau mai multor persoane în vederea satisfacerii e"igenţelor oaspetelui.

 • 8/17/2019 Ec Serviciilor

  20/20

  Cintre caracteristicile serviciilor hoteliere sunt remarcate

  urmatoareleintan&i$ilitatea, insepara$ilitatea, 'aria$ilitatea sau etero&enitatea şi

   perisa$ilitatea%

   Dn general, un serviciu este consumat în momentul în care este achiziţionat spre

  deosebire de un produs care este un lucru fizic şi care poate fi posedat. Catorită

  intan&i$ilită(ii acestora, este mult mai greu pentru oaspeţi să testeze şi să evalueze serviciile

  hoteliere.

  Serviciul reuseşte să includă în esenţă at0t bunuri tan&i$ile c0t şi servicii intan&i$ile.

  /lături de produsul culinar şi băutura, tan&i$ile, înt0lnim şi servicii intan&i$ile cum ar fi

  confort, ospitalitate, contact social, atmosferă, rela"are şi poate divertisment. !ina adusă dinrestaurant poate fi delicioasă, dar dacă camera în care este servită este neatractivă şi murdară,

  e"perienţa este bineînţeles un dezastru pentru mulţi oaspeti ai hotelului respectiv.

  /I/LIOGRAIE

  ). /nuarul Statistic al >om niei 4)-4)+ȃ4.