Dumitru Staniloaie - Dumnezeiasca Euharistie

Click here to load reader

download Dumitru Staniloaie - Dumnezeiasca Euharistie

of 14

 • date post

  06-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dumitru Staniloaie - Dumnezeiasca Euharistie

 • 8/3/2019 Dumitru Staniloaie - Dumnezeiasca Euharistie

  1/14

  55 TBOLOG IA D O GMANCA ORTOD O(A

  lucrarea fieceruia. Astfel, prin faptul ctr Duhul Sfdnt impdrttrpit ?n aceasttrTaine alxlpe om in dezvoltarea unor daruri speciale, el promoveaza catacterul distinctiv per-sonal al lui, Dar prin faptul ce acesta e Duhul Bisericii intregi, se arat[ ctr persoananu se poate dezvolta ca persoane decit in comunitatea bisericeasctr, cu ajutorul eigl lucrind in favoarea ei.

  Mai e de rnentionat cdTalna aceasta, stdnd in str2nsd legdturtr cu cea a Botezului,nu se repete.

  CDumnezeiasca Euharistie

  1. Legltura intre cele tnei Taine ale initierii (introducerii in Bisericl)"Egtr#*:y!!: !*ym1#3 sunt cele trei Taine prin care ce].c_e-.pte!e..it1.Il.{tft9s.este r;qit dpplin,cu..nl,sau introdus deplin in Biscricd. Ele sunt cele trei l*qle.ala

  !iltif:-li.Daci Mirungerea dtr. puterea dezvolttrrii vietrii celei noi in Hristos prirnittrprin Botez, prin Euharistie se desav2r$e$te aceastt viald ca unire deplina cu Hristos,sau cu Biserica. Dactr $orezul este Taina i"gp.ggl"i, Mirul, Taina miilocului, Euha-riptia este.Taipp,sfirpitulrll gall, a {egIy{-r;-r11*Desigur, noul membru al Bisericii, de$iprimegte indati dupi Rotez gi dup4 ungerea cu Sfdntul Mir Euharistia, nu se poatesocoti ajuns la desdvdrgire, din punct de vedere al contributiei pe care trebuie str odea pi el, Dar el are concentrat in sine tot drumul stru in Hristos, care, pornind delaBotez, are sd inainteze prin contribufia adusd de el sau prin folosirea puterii datepentru acest drum intreg, pdnl la starea care incoroneaztr strtrduinlele sale de a dez-volta viatra cea noutr primittr in cele trei Taine. Starea aceasta finaltr trebuie str seintiplreasctr mereu ca potenp prezenta a Sa in fiintra omului prin Sf2nta impdr-U$anie, pentru a-l atrage pe acesta spre ea, pentru a efectua asimilarea tot maiaccentuata a lui cu ea. Destrvdrgirea trebuie feite anficipat sau pregustata in modmereu reinnoit, rdm2ndnd pe de alta parte o'tintz atractive pentru om.

  Euharistia este Taina care incoroneazi Botezul gi Mirungerea iu numai ca ple-nitudirre a puterii $i a viefii celei noi, inceputtr virtual prin Botez 9i avtnd in ea pute-rea vlrtuala, dezvoltattr prin Mirungere. Euharistia implica in ea puterea mortii de-pline fag de existenta separati de Dumnezeu, inceputtr prin Botez Ei dezvoltata prinMlrungere.in not.z cel ce crede ?n Hristos moare ptrcatului, sau moare ca om vechi, iudndputere din moartea lui Hfistos pentru h trei cu El viata intru'ascultare de Dumnezeu.Dar ln moartea aceasta a ornului vechi e inclustr gi.o oarecare moarte ca predare aexistentei proprli, lui Dumnezeu. Ftrrtr cea din urmtr n-ar putea fi cea dint0i. Dar de

  SFIJVTEI,E TAIIVE fN SPECIAL

  aceasta devenim apti prin Euharistie, Existenta noasre pdm6nteascd,e rnentifl.ileduptr Botez pentru lnnoirea pi dezvoltarea ei ca via1tr in Hristos, prin vlfirfi, av1ndin ea amdndoud felurile de mo4i, Iar puterea pentru aceasttr viatl pi pentru amhn-doud felurile de mo(i e luatd nu numai din Hristos care S-a nascut curat $i a mufltpentru plcatele noastre; ci $i din Flristos care a murit prednndu-Se Tattrlul ca 3[invie la via{a de veci. Iar moartea pentru pdcate gi puterea pentru viata cea noueprimite prin Botez se dezvolte din puterea Duhului lui Hristos Ei a vietii lui 'Hrist6sduptr naqterea qi dupi botezul Lui, odati cu primirea Duhului SfAnt prin noiei $iMir, gi din moartea Lui pentru picatele noaslre, iar predarea noastre lui-pumnezeuspre inviere, primitl prin Euharistie, e din moartea lui Hristos, ca predare Tattrlui, 9idinjnvierea Lui.(in nuharistie, omul renascut in Hristos si intarit prin Duhul Sfint nu se malune$te cu Hristos care Se naSte $i moare pentru ptrcatele noastre, ci cu Hristos caremoare la sfirgitul activittrlii Sale, pentru ainvialaviafaeterna]

  Euharistia q4qg9!-g. 19f.|.q l9lp.u"t"g.T93.p9ntry.. a*pr,eda-rslal existenta noastfxlui Dumnezeu, spre a o primi umpluttr de viala Lui eterna, asemenea lui Hrlstos,prin invi6ie, Euharistia nu este atat pentru viata reinnoittr de pe ptrmint, duptrasemlnarea vielii de pe pdmdnt a lui Hristos, ci mai ales pentqu viala de veci. Eapresupune ctr omul a progresat sau va progresa dincolo de via[a innoiti de pepdmint, pe care o va realiza din puterea Botezului gi a Midui, intr-o viatA eterna,adictr dincolo de o via1tr care s-a consolidat in curetia primitl la Batez pi in virtutidin puterea Tainei Sfdntului Mir, deci dincolo de o viali ferittr de',ptrcate, la viataeterne. Pentru pdcatele care se ntai sivirgesc dupi Botez gi dupl Mirungere 8eobtine in general iertarea prin Taina Pociintrei. Dacd se spune pi de Euharistie cIeste sp.{9^.iert21.q4*p-*"?:9JpJ gi nu numai spre viala de veci, acesle pecate iuni cale,.u." ur\.ai remii"-ltiiTrii,S.,Sp"1glip;9;ne#&&*i n-au putut fi igrtate "in TainaPocainlei pe baza marhrrisirii. in mod principal Euharlstia sq dd-pentru."viata d*vrrldesi-per$.*.1.*.r3,r.r.s.-gsepltl';r*"-u.,t."ijtpa&l,ma#Oar planul vietii eterne nu se suprapune numai planului vietii pemantegtlreinnoite, ci se 6i inlerfereazd cu acesta gi amindoutr se sustin reciproc. De aceeaEuharistia nu se dI numai la sf2.r6irul vieflirptrmdntegti, sau duptr deplina ei consoll-dare in bine. Viala eterne, sau.Hristos cu viala Lui eterne, intiregte nu numai ca per-spectivtr, ci pi ca aryune, migcarea vietrii noastre p4mdnteqti spre ea, susftnand Prlnaceasta in ea inndirea in curtrlie pi virnrtri, Euharistia fiind astfl Fi un aiutor pentruca vtala noastre pdm2nteascd str inainteze spre via{a de veci. l

  -EyI:**r"I.le prB"u-lu1e&enltrqaglglis ce lucreaza in yiqp-,.1pas.1f4 P4fna{}q9?iqlatl,flgand:o" spre ea; e steaua polartr ce ctrltruzegte corabia vielii noastre pe valurileexistenfei plmAntegti; e fermentul sau aluatul care prefacei viala noastrl plmnn-teasce treptat in viafa de veci. Yiala cea noutr din Botez, ce urmeaz2l modii omglulvechi, nu poate exista fere perspectiva $i ar'r'una rrietii de veci suslinuttr de

  57

 • 8/3/2019 Dumitru Staniloaie - Dumnezeiasca Euharistie

  2/14

  5tt ' I'IX,)I"OG IA DOGMATICA OR'K)DOXA

  lluhiu'istie, I)e aceea Euharistia se dd indattr duptr Botez 9i dupn Mirungere. via(at:ca notrl de pe ptrmant n-ar avea nici un rost gi nici o putere ftrrz perspectiva giirrurrna invierii.sf?ntul Apostol Pavel spune: I'Deci ne-am ingropat cu El in moarte, prin Botez:aga incflt, duptr cum Hristos ainviat din morfi, prin mtrrirea Tatdlui, tot ag,a pi noi strurrrl:lAm intru innoirea vie{ii; cd. dacl, ne-am ftrcut cu El o singurd tulpind intruilscrll4narea mor(ii Lui, vom fi p4rtagi gi invierii Luiil (Rom. 6,.4.5)....,,Noi totdeaunal)tlllam in trup moartea lui Iisus, ca gi viala Lui str se arate in trupurile noastre...irtiintl cx Cel ce a inviat pe Domnul Iisus ne va invia qi pe noi cu Iisus pi ne vailrlhtiga impreun{ cu voir' (2 Cor. 4,10-1.4).[)aca mdrturia apostolilor ne dtr cunogtinla invierii lui Hristos ca un fapt exte-tltrl nr:ttd i,i siguranta cd dacd. El a inviat pi noi vom invia, Euharistia ne face sd avemirr rtrti inEine invierea lui,Flristos ca putere,care ne conduce spre inviere gi s-o pre-l{r,r$tatn intr-un, anumit fel. Dar dacd, prin Euharistie avem in noi pe Hristos care anrrrlit gi a inviat; noi ne pregdtim prin El gi pentru moartea rcale a, noastre, ca pen-lrr,l (r rnoarte pe care o vom depdgi ?n El, sau am gi depdgit-o spiritual ?n pregustareaitlviclii Lui 9i in lucrarea ei in noi. Astfel Euharistia ne da nu numai outerea de auruli lpicatului ei de a ne preda tui dilnilEilflioi S', o;;i-ffi"artdi-rsaia arunci

  ,ctrnd va v.eni* aga cum a primit-o Hristos ca un dar oferit Tattrlui, ftrrtr nici o temere9l indcrial[ in privintra existentrei noastre veqnice. Ea ne dtr puterea de a muri atuncie:Ancl va uebui, nu numai I'intru asemtrnarea morfii lui Hristos,', ci in mod real, ca gil.il, rrvnnd lucrdtoare in noi aryuna viefii vepnice la care vom trece. Uniti cu Hristosin Etrharistie, nu ne mai temem de moarte, cdci purtlm in noi trupul lui Hristos celitrviat c:a leacul sau. doctotia nemuririi, sau al nestricf,ciunii eterne, cum numescSlittlii Pdrinli Euharistia. "Cel ce MI mtrndncd pe Mine, viu va fi prin Mine", a spusMiirrtuitorul (1n.6,57); sau: "Cine mtrndnctr aceastd pAine (care s-a pogorAt din cer)i ivitr va Ii de-a pururil' (In: 6, 58);, sau: "Cel ce rndndncd trupul Meu gi bea s2ngel$ ,Meu are viatrd vepnic[ 9i Eu il voi invia in ziua cea de apoi" (In. 6, 54). Cici "cel cArn0nanca fiupul Meu. gi bea singele Meu, rtrm2ne intru Mine 9i Eu intru el" (In. 6,56), Cal ce are pe Hristos cel mort dar inviat in sine, prin Euharistie, poate spunecu, Sflntul dpostol Pavel: "Moarte, unde este biruinta ta? Moarte, unde este boldulleu?" ( 1 Cor. 15, 55).

  .Sl0ntul Eutihie, patrianhul Constantinopolei (553-557), deosebegte intre jertfatrrlnich, a Domnului de la Cina cea de Taind, intre moartea Lui reali de dupi aceeagi inlre clestrvdr$inea rnortii tainice care incepe din ziua invierii. Moattea tainicd a luil,lristos o realiZflrn, gi. noi in Botez, cea de a doua, in mucenicie sau, in afard denrrrccnicie, in moartea noastri reall. Lar desdv2r.$itul PaSte tainic, de care de strtnlelegcm c{ leagi Euharistia, o efectuim in ziua invierii59.5g. SfAnrul Eutihie, patriarhul Constantinopolei, Despre Pa,tte fi despre Euharistie,P.G.,

  t36, 2, c

 • 8/3/2019 Dumitru Staniloaie - Dumnezeiasca Euharistie

  3/14

  TEOLOGTA DOGMANCA ORTODOXA

  el ln lnviere gl pentru lmperte$irea noasfie mai adevdrat{ de Hristos cel aflat ?nctarea de inviere gi de depline moarte tainictr duptr inviere, imp{fta$ire ce va avealoc cAnd gi noi vom fi inviat cu Hristos.Trebuie mentionat cA. moartea tainice in Hristos, de care ne implrttrpim inEuharlstie, in grad mai accentuat decat in Botez, ca pregtrtire pentru moartea noas-trd reala pi pentru moartea tainice deplinl de dupi aceeal nu se opune pregusteriiconcomitente a invierii in viata ptrminteasctr re