Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

of 243 /243
8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs) http://slidepdf.com/reader/full/drumes-mihail-povestiri-despre-cutezatori-fs 1/243 MIHAIL DRUMEŞ POVESTIRI DESPRE CUTEZĂTORI  MIHAIL DRUMES POVESTIRI DESPRE CUTEZĂTORI EDITURA ION CREANGA, BUCUREŞTI, 1977

Embed Size (px)

Transcript of Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  1/243

  MIHAIL DRUMEŞPOVESTIRI DESPRE CUTEZĂTORI

   

  MIHAIL DRUMESPOVESTIRI DESPRECUTEZĂTORIEDITURA ION CREANGA, BUCUREŞTI, 1977

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  2/243

  MAGELLANCEA DINTÎI CĂLĂTORIEÎN JURUL PĂMÎNTULUI

  Magea! a "#$% &!& '(! )e(*a( 'e $ea*+ e#( a( *+(# -e )ae (.a a/&% #*e!(ea0 V(aa &(23&)(&*a%+ e 4*-e%(%+ )& "a-%e a%4% 'e e5%a#'(!ae 4!)4% -ae'e.a 'e-%& # ege!'+ *(a)&#a$+, (2/#4%+ '(! 4!)6(-&(ea #a.*e!(#0C++%#((e 4! !e)&!#$)&% ae &( C($%#"# C#&*3, )ae $%4.!($e+ 4! &*ea 4!%eag+ # /4/+ !e*a(-#*e!(%+ a8a )&*, 'e

   -('+, a$%+2( a 23&a )(!e/a 4! -a!e%a Ma%e 8( $.a 4!%#a)e 'e

  a)## !e/+%+*a%, a& 4!"(e34!%a% g4!'&(e -#%&g6e2&&( Ma.gea! 8( (.a& 4!"((-a% &! /($ )ae 4 /a *&!)( a!( 'e.a 4!'& : $+g+$ea$)+, -e a)ea8( '&* a 4!a(!%a8&&( $+&, # (e8(e $-e O)ea.!& )e Mae a$%+2( Pa)("(), )a $+ a;&!g+ 4! 4!'e-+%a%& O(e!%8( 'e a)##, 4!)+)a% 'e g#(e, $+ $e 4!%#a)+ $-e a-&$ 4! -a%(e,"+)4!' a$%"e #)#& -+*4!%&&( -e a-+0

   N+2'+/a!& /($ a )&%e2+%#&&( Magea! $e 4*-(!( -4!+ a

  &*+0 Da )& )4%e !e)a2&(, )& )4%e $%+'a!((, )& )(%+ -e$e/e.e!+ < 4!$&8( (!((a%#& a)e$%&( /($ !& $e /a *a( 4!$)(e -(!%e -&(!(( )ae $e /# 4!%#a)e '(! a)ea$%+ )++%#(e0 N& g+$( 4!eegee 4! -a%(a $a0 Regee E**a!&e 4( e$-(!$e4!'+2!e& -a!, a8a )&* "+)&$e 8( )& C($%#"# C#&*3, 4!a(!.%a8& $+&0 I! $)6(*3 4 a;&%+ Ca# =&(!%&, 3+(ea!'& !e4!"()a%)ae '#*!ea 4! S-a!(a0Se 4!%4!($e+ '#&+ !&*e *a( ae ($%#(e(0

  4!%.# 3&!+ 2(, )(!)( )#+3(( 4!)+)a%e 'e #a*e!( 8( *e(!'e -#!(+ /#(#a$e 4! ag, $-e I!'((e a-&$e!e, $+ )&)eea$)+ -+.*4!%&( !#( -e!%& )##a!a $-a!(#+ 8( $+ )e8%(!e2e -e >$+.

   3a%()((? #)&(%#( a( (!$&e# +$-4!'(%e -e 4!%(!$& O)ea!&&()e Mae0Te( a!( 'e 2(e (!& a)ea$%+ 4!%4(e )++%#(e 4! ;&& &*((0S&"e(!ee -e )ae e 4!'&a+ *a(!a(( -e /e)6(e )#+3(( "&+4!g#2(%#ae0 Pe 'ea$&-a, Magea! %e3&( $+ 4!+3&8e # e/#%+

  8( $+ %a(e )a-& +2/+%(%&&( !#3( =&e$e'a0 @

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  3/243

  Te)&+ -(! aa #)&&(, '&-+ -e(-e(( *&%e, 8( g+$(!',4! "(!e, # %e)ee $-e O)ea!& Pa)("(), -&%(+ &!( 4!%eg( -e a-e!e$"48(%e 8( 4!)e*e!(%e, "+*4!2( 8( 4!!e3&!(( 'e a8(+0 Ne!&.*+a( *a(!a( -(e(+ 'e "#a*e 8( 3#(, a(( $e 6+!(+ )& -#.

   -((e # )&ee 8( )(!g+%#(, '&-+ )e *a( 4!%4( e *&a$e+ 4! a-a$+a%+ a #)ea!&&(0Da 4!)e'eea !e*+g(!(%+ a &( Magea! a 4!/(!$ %age'(a"#a*e(0 4! 2ae $e (/ea 4*3(e%# A6(-eag& M#&)e#0T#%&8( $#a%a e#&&( !#$%& ea -e)e%&(%+0 E !& /a a/ea

   -a%e $+ $e 3&)&e 'e g#(a 'e$)#-e((# $ae0 4!%.# &-%+ )&(!'(e!((, !e4!"()a%& Magea!, )& $&"e%& a-(!$ 'e '#& 0&!# +*&( !e)&!#$)&%e, -(e( '&e#$ 8( !e'e-%0

  a-%a &( 4!$+ %+(e8%e 8( a$%+2( 8( /a %+( 4!%#%'ea&!a0

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  4/243

  I

  PAJUL DIN LISABONAI! a!& 19, a )&%ea ege&( '(! L($a3#!a, E**a!&e, ea2a/+ *ae0 Te3&(a $+ $#$ea$)+ &! %(*($ a -a-e( '(! R#*a )&# $)($#ae -e!%& 'e-%)e'(!)(#$& ege )ae $e -!$e$e *a( 'e*&% 4*-#%(/a ege&( S-a!(e(0 Ce( '#( eg( $%+-(!ea& )ea *a(*ae -a%e a &*(( )&!#$)&%+ -e /e*ea a)eea 8( a*!'#( $-(;(.!ea& a "e )e'(!a )a%#()+0 Ne4!eegeea '(!%e Ma'(' 8( L(.

  $a3#!a !& -&%ea "( 'e)4% 4! -ag&3a >'e-%e( )e'(!e 8(, )4!' -a-a a"+ 'e $&-+aea ege&( -#%&g6e2, 4( )e)e%+ -4!geea )&%#a%+ &aea a*(!%e, )6e*+ a $(!e )(/a -ea(, a*(a( 8( ge#.ga"( '(! R#*a 8(, '&-+ # 4!'e&!ga%+ )6(32&(e, 4( %(*($e+$-&!$&0S#& )ae a'&)ea $)($#aea -a-e( ea 4!$&8( )a'(!a&.$e.)e%a a Va%()a!&&(0I! a)ea '(*(!ea+ a -(*e( '&*(!()( '(! &!a a-((e, $#aee

  48( a&!)a &*(!a a&(e -e$%e a-ee "&/(&&( )ae $%+3+%ea #a.8&, -e$%e g#"& &!'e $e eg+!a& 3+)(e 8( )aa/eee 4!a*a%eae $&/ea!&&(, -e$%e -aa%ee 'e *a*&+ 8( -e$%e g+'(!(e '#.'#a 'e /e'ea+0La "eea$%a )ea *ae )ae 'e$)6('ea /e'e(( -(/e(8%ea -#.%&&( 8( a #)ea!&&(, egee, !&*a( 4! 6aa% 8( $)&"(+, a-e)a% -e# 6a%+ a -+*!%&&( 'e$e!a%+ 'e &! )+&g+ )& *&%+ 8%((!+, $%a'e /#3+ )& *a%e*a%()(a!& U!(/e$(%+(( '(! Ma'(', a'&$ -e

  "&(8 '(! )a-(%aa '&8*a!&&( $+&0 Regee ea "&(#$ 8( !()( $-e.

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  5/243

  a!a 4!%.# 4*-+)ae -(! *(;#)(ea -a-e( !&. -#%#ea0 F Ce2( #ae, D#! P(e'($, 2($e egee, )+ S-a!(a ae 'e-%&$+ "##$ea$)+ $(!g&+ 3#ga%ee (!$&e 'e$)#-e(%e 'e C#&*3 4!a-&$& #)ea!&&(

  D#! P(e'($ +$-&!$e : F S(e, I!'((e 'e$)#-e(%e 'e C#&*3 a-a(! S-a!(e(, -e!.%& )+ 'e$)#-e(ea # $.a "+)&% -e )6e%&(aa -e$#!a+ a ege&(S-a!(e(0 Da)+ a)ea$%+ )6e%&(a+ a "( "#$% "+)&%+ 'e *a;e$%a%ea./#a$%+, a%&!)(000

   F Ş%(&, 8%(&< 4 4!%e&-$e egee0 Ve( $+ $-&( )+ egeeS-a!(e( a "#$% *a( -&(! 2g4)(% 'e)4% *(!e, a -&$ a 3+%a(e )4%e/a'#!(e )& *#!e'e 'e a& 8( a)&* ( $e 4!%#) )aa/eee 4!)+)a%e

  )& '&g( ga3e!(, )& -ee 8( $)a/(0 Da egee S-a!(e( &(%+ F $a& $e "a)e )+ &(%+ F &! &)&, a!&*e )+ !a/(ga%#& ea )e.%+ea! -#%&g6e2, ea $&-&$& *e&

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  6/243

   F S(e, !.a/e( 'e )e $+ /+ "a)e( (!(*+ ea0 P+*4!%& )e')+ e *a( *ae 'e)4% 8(. 4!)6(-&(e ge#ga"(( '(! 2(ee !#a$%e0Da -(/(( a)ea$%+ 6a%+ < Da)+ 4!%.a'e/+ -+*4!%& e #%&!',)&* $&$(! &!(( a$%#!#*( 8( )+&g+( ee%()(, )eea )e !& e $)($

   -e a)e$%e '#&+ )()&*"e(!e, )eea )e e 4!%&!e)a% $e aa%+ a "(*&% *a( *ae 'e)4% &*ea -e )ae # /e'e*0 Da)+ *a;e$%a%ea./#a$%+ /ea $+.84 4!%(!'+ $%+-4!(ea, !.ae 'e)4% $+ %(*(%+ )4(/a!a/(ga%#( -#%&g6e2( '(!)## 'e I!'((e a-&$e!e F 4! (!&%&( -e)ae !& e.a )e)e%a% 4!)+ !()( &! e&#-ea! 8( &!'e $e a"+ -#a%e

   3#g+(( *&% *a( *a( 'e)4% ae $-a!(#(#000 Ma;e$%a%ea./#a$%+ae )aa/ee -&%e!()e '(! e*! 'e $%e;a, 4!a*a%e )& %&!&( 'e

   3#!2, (a -(/!(ee -aa%&&( 8( ae *4!+$%((# ega%&&( ge* 'e

   3&%#a(e )& -&3ee !e4!%e3&(!a%+0 Ee a -&%ea $+ $%+3a%+ )&&8&(!+ %#a%e *+(e -*4!%&&(, )&!#$)&%e 8( !e)&!#$)&%e, (a 6a(*a!ae )ae $+.8( )a&%e !##)& -e a%e *eeag&( $e g+$e$)'e$%&e 4! -(eee ($a3#!e(0

   F A( 'e-%a%e, 2($e egee0 Da)+ %#%&8( /a$ee *ee $e 4!%4.!e$) )& )ee $-a!(#e 8(, 4! #) $+ )&)eea$)+ (!&%&( !#(, $e (a&a 6a+ Ce "a)e* a%&!)(

  La # a$e*e!ea $(%&a(e *a%e*a%()(a!& !& $e g4!'($e 4!)+ 8(+*a$e # )(-+ &&(%, "++ a -&%ea 'a &! +$-&!$0 D(! "e()(e, %#).*a( a%&!)( $&!+ %(*3(a 'e a -#a%a *ae a -aa%&&(, $e*! )+$e a-#-(a aa(& )ae a'&)ea -e %(*($& -a-e(0

   F Ş( e& )ae !& *(.a* -&$ 4!)+ -e&)a <Z()4!' a)e$%ea, egee $e e-e2( 4!%.&!a '(! )a*eee 4!./e)(!a%e0D&-+ $#e*!(%a%ea -(*((( )a'(!a&&( 4! $aa 'e e)e-(e,

  #a$-e%ee "& )#!'&$ 4! (a%a)& eg(!e(0Ca'(!a& 4( 'e%e 3(!e)&/!%aea, a-#( $e e%a$e &! -a$ 8($)#a$e '(! 3&2&!a& $&%a!e( 'e *+%a$e /(8(!(e &! $& 'e -e.ga*e!%, -e )ae 4!)e-& a. )(%( 4!)e%, *#!#%#!, 4!'e&!g0 Ea $)(.$#aea -a-e(, 4! a%(!e8%e, )+%e *a;e$%+(e.# egee 8( eg(!aP#%&ga(e(0 De a # /e*e, eg(!a, -()%($(!'&.$e, "+)& &! $e*!)& *4!a0 U8a '(! 'ea-%a $e 'e$)6($e0 I!%a+ (* -a; 8( # *()&+'#*!(8#a+ 'e #!#ae0 Ce '(!%( a'&$e # %a/+ -e )ae $e a"a #

  #g(!'+, # "(#+ 'e -a" 8( # )&%(e 'e 3#*3#a!e0 L&4!' #g(!'a, e.

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  7/243

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  8/243

   F Ş(000 8( a( 4!/+a% ge#ga"(e, ($%#(e, !a/(ga(e 8( %#a% -e a%(!e8%e  F De 3&!+ $ea*+, +$-&!$e %4!+& *(a% 'e a$e*e!ea 4!%e3+(0 C(!e !& 4!/a+ !& ae )e )+&%a a )&%e 8( e& a* /e!(

  a()( $+ 4!/+0 F O6, *(.e *(+ 'e '&*!ea%a, e!a!'# Magea! < #$"a%a )& ga$ 4!'&(#8a%0 a) -(!$#ae )+ !()( !& 8%(( $+ 'a!$e2(Magea! 4$e )& %($%ee, a-#( +$-&!$e :

   F La ee *(.a "##$( 000 R#$%& /(e(( *ee !& e $+ 'a!$e:S#a%a *ea !& e 'e#) /e$e+0 A$%a # 8%(& 'e )4!' ea* 'e )(!a!(, )4!' a *&(% %a%a 8( !e.a +$a% $(!g&( -e &*e, -e *a*a :8a$e "a(, !&*a( )& &! -e%() 'e -+*4!%0 E& %e3&(e $+ 4!/

  *&%, '#*!(8#a+ Caa, a8a )+ !.a* %(*- $+ 'a!$e20 Te3&(e K+$)&*-+ -e!%& "a*((a *ea *#8(a -+(!%ea$)+ -(e'&%+ #'a%)& *#a%ea %a%((0Ga$& *#!#%#! a )a'(!a&&( $e a&2ea )(%(!' *ee& &!g$)($#ae a -a-e(0 e!a!'# Magea! %e$+(0 C&/(!%ee a%(!e84 (23(+ 'e#'a%+0e!a!'# Magea! 8#-%(:

   F 4*-++(a &*(( $.a 4*-+(% 'e a2( 4!a(!%e 4! '#&+0 Pa" a %(*($ $#(e ege&( !#$%& )+, -e 4!%(!'eea O)ea!&&(, a % (# (!(e1, '(!)## 'e -+*4!%&(e 'e$)#-e(%e 'e C#&*30 P4( (a)## /a $%+-4!( egee S-a!(e(000T4!+& #"%+ '(! !#&, a-#( &*+ :

   F D(!)## 'e a)ea (!(e !.a )++%#(% 4!)+ !(*e!(, '#*!8#a+ Caa < M+ g4!'e$) $+ )a' (! ge!&!)6( 4!a(!%ea ege&(

   N#%e:1 E$%e /#3a 'e (!(a %a$+ 'e -a-a Ae5a!'& a V.ea B#g(a, )ae (e$-&!'e a-#5(*a%(/ )& *e('(a!& 'e #!g(%&'(!e /e$%()+, -(!Ta%a%& 'e T#'e$(a$ '(! 190 A "#$% -(*a 4*-+(e )##!(a+ a&*(( P#%&ga(a a "( 4!%.&! "e e5)&$+ 'e a $%+-4!(ea L&*(( N#(,e5)e-%4!' )a* # )(!)(*e Ba2((a0 N0A0

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  9/243

  !#$%& 8( $+.( )e 4!/#(ea 'e a -#!( 4! )e)e%aea a-e#, *a('e-a%e, %#% 4!a(!%e, -4! a !#(, a L($a3#!a, 'a)+ -+*4!%& e#%&!', -e)&* 4!$&*( )e'0

   F Ş( !& (.e "()+, e!a!'# 000 Da)+ -e a)## $4!% $+3a%()(,

  *4!)+%#( 'e #a*e!(000 2($e "a%a )+&%4!'&.( -(/(ea0 F S4!% -#a%e 8( g#"&( )& -ee, (/e2( )& *(#'e!((, *&!()& a& 8( ag(!%0 C(!e $e %e*e 'e *#a%e !.ae -a%e 'e /(a+0V#( )ee ege&( 4!g+'&(ea 'e a -e)a 8( 'e a -&%a '(!)## 'e(!(a 4*-++(e( $-a!(#e "a*&a !#a$%+ -#%&g6e2+0Ş( #)6(( %!+&&( $e a-(!$e+ 'e &! "#) )(&'a%04! a)eea8( )(-+ %#*-e%ee 'e $&3 "ee$%ee (a%a)&&( eg(.!e( (23&)!(+ )& -&%ee0

  A&'(e!a $e $"48($e0Ca'(!a& $e 4!)(!+ '(!a(!%ea eg(!e(, $%4!g4!' $&& 'e

   -ega*e!% '(! )ae )(%($e0 Reg(!a *a( &+ # 3#*3#a!+ 8( 4!)(!a8( ea )a-& )& 2&&"(( 3+a(0

  IIUGARII

  Te)&+ 'e a%&!)( '#&+2e)( 8( '#( 'e a!(04!%.# !#a-%e -#(#a$+, )#3#a& *&!((, -e # -#%e)+, '#( )+.+e(, -e )a( *+&!(, ae )+# )#-(%e )+)a$e+ %#a%e )++(e,4!/e(( 4! -ee(!e &!g( )& g&g(, )++%#(( *egea& -(! 3e2!+"++ a $)6(*3a &! )&/4!%0 P#a(a +-+(a -e $%4!)(e -e8&/e ae*&!(# 8(, 'e/ae, $e a&2ea #-#%& 8&/#a(e# )ae $e e/+.$a& 4! 4& T#g#0Pe a *(e2& !#-((, )e( '#( "&ga( %e)&$e+ )ea$%a 8(

  a)&*, 4! e/+$a%& 2#(#, $e a-#-(a& 'e "&!%a(a +((0 C&%#% -e()#& &!&( )#3#48 -e -#a(e, )++e& '(! "a+ '+'& -(!.%e!( )a&&( 8( -#!( 4! ga#-0 La # )#%(%&+, &!'e -#%e)a $e a$)&!.'ea 4! 'e$(8& &!e( -+'&( 'e "ag(, #-( 8( -(/( 4!a-#(0 T#/a+.8& 'e '&* !& $e /e'ea0 De$)+e)a, 8%e$e #)6(( )a&&( 'e -#a(e8( a8%e-%+0 4! )&4!' $e (/( 8( )e+a% )++e0

   F De )e a( &a%.# a $+!+%#a$a Ve( $+.( "4!g( g4%& -e -#a(a a$%a

   F Te3&(e $+ !e g+3(* < +$-&!$e )e+a%0 De a)( 4!)##,

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  10/243

   -#%e)a )#3#a+ (!0 Te3&(e $+ a;&!ge* a (& 4!a(!%e 'e e/+.$a%& 2#(#, $+ !& !e /a'+ g+!()e(( 'e -e -#'0 S4!% $(g& )+egee E**a!&e a 'a% -#&!)+ $+ "(& -(!$, 'a)+.#( 4!)e)a $+%e) 4! S-a!(a0

   F A%&!)( $+ !e g+3(* < 2($e %#/a+8& 'e '&* 8(, $)&%&.4!'&.8( g&ga 8( *4!e)(e 'e -#a(e, $e a&!)+ 4! 8a0Ce( '#( "&ga( ea& e!a!'# Magea!, "#$%& -a; 'ea)&* '#&+2e)( 8( '#( 'e a!( 'e a )&%ea ega+ a P#%&ga(e(, 8(R& ae(#, &! /e$%(% a$%#!#* 8( ge#ga"0A*a!()+ /(a+ '&$e$e Magea! '(! 2(&a )4!' 4( /e!( 4!*(!%e $.# (a -e &*ee &( C#&*3, 'e$)#-e(%#& I!'((# 'e a-&$A!%(ee 'e a2(, 'e-+8(!' (!(a 4!)6(-&(%+ %a$+ 'e -a-a 'e.a

  &!g& #)ea!&&(, $-e a 'e#$e3( 4*-++(a -#%&g6e2+ 'e 4*-+.+(a $-a!(#+0 Ceea )e %4!+& -a;, 4!$&"e(% 'e # %a(!()+ "e!e2(e,$-&$e$e *()e( Caa 'e Vae$ +*+$e$e '#a # '#(!+ !e4*.

   -(!(%+0 C4!' $e %e2( '(! a)ea$%+ /($ae, $e &8(!a0 N(*e!( F !()(e, !()( a%)(!e/a F !& 8%(a )e $e a"+ '(!)## 'e (!$&ee 'e$)#.

   -e(%e 'e C#&*30 Ea& a%e 4!%(!$&( U! )#!%(!e!% !#& O*ae Sa&, -#a%e, )a-+%& -+*4!%&&(, ge!&!a 'e 4!%&!e() 8(

  'e $-a(*e a (a'&&( T+g4!' # (!(e -e #)ea!, -a-a '+'&$eS-a!(e( # &*e )&!#$)&%+, -(!+ 'e 3#g+(e, (a P#%&ga(e(,4!%eg !e)&!#$)&%& )& a*e!(!+%#& $+& -&$%(&0Da -e/e$%(ea -e )ae # "+)&$e '#*!(8#ae( 'e #!#ae%4!+& e!a!'# Magea! !.# &(%+0 4! e +*+$e$e # )e%(%&'(!e8(, "++ $.# *+%&($ea$)+, 8%(a )+, -4!+ a &*+, 'e$%(!& !& /a4!%42(a $+ $e 4*-(!ea$)+0O8%e!(( ege&(, 4*3a)a( -e )aa/ee 3(!e 4!a*a%e, "+)&.

  $e+ #)#& A"()((, (!%a$e+ 4! O)ea!& I!'(a! a'e/+a%& O)ea!I!'(a! 8( 'e3a)a$e+ 4! I!'(a, #)&(%+, a%&!)( )a 8( a)&*, !& 'e -(e( #8((, )( 'e $e*(!(( a3e, +23#(!()e, &*a8( a( /e)6(# (!2(,)#3#4( '(! H(*aa(a0 P(!%e #8%e!(( -#%&g6e2( $e a"a$e 8(%4!+& e!a!'# Magea!, a%a$ *a( *&% 'e '#& 'e &-%+ 8('e /(%e;(e, 'e)4% 'e -#"%a 'e 4!a/&(e a %#/a+8(# $+(0Şa-%e a!( &-%+ Magea!, )a #"(e, 4! )a'& %&-e# -#%&.g6e2e, -e!%& a )&)e( &! !#& (*-e(& )##a!e( -#%&g6e2e0 T(.

   3&(e 'e (!2( ea& *a( )&%e2+%#ae, *a( ($%ee 'e)4% -(e(e #8((

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  11/243

  )ae. 4!%4*-(!a$e+ -e C#&*3 4! C&3a, E$-a!#a 8( 4! )eea%e(!$&e 'e$)#-e(%e 8( *&( $#'a( -#%&g6e2( 48( +$a+ #a$ee -ea)ee *eeag&( 'e-+%a%e0 4*-#%(/a !+/+(%#(# e&#-e!(,&-%a& !& !&*a( (!2((, 'a 8( *#(*ee #)&&(, "(g&(e ga3e!e,

  '("%e((e, 3a8)a "(aee 'e a)##, a$)&!$e 4! -+-&(8&( : ;ag&a((,/(-eee, ee"a!((000C4!' $e.!%#a$e a )&%e, Magea! 8( )a*aa2(( $+( 'e &-%+"&+ -(*(( )& #!#&( 'e -aa'+0 E( !& -(*(+ !()( # +$-a%+,)+)( egee $e $#)#%ea 4! 'e-%& $+& 'e a )ee )&%e!(# %#%&,"++ a e 'a )e/a 4! $)6(*30 Magea! *( $e $(*( ;(g!(% 'ea)ea$%+ (-$+ 'e e)&!#8%(!+0 Ceea )e. *46!ea 8(, &!e#(, )6(a 4 4!"&(a ea /(aa %4!'a/+ 'e a )&%e, -e )ae e, 3+3a% 'e

  %e(2e)( 8( -a%& 'e a!(, !.# -&%ea $&"e(0 Ba&(e, #$-eee, )4!.%a(e 8( (!g&8((e !& *a( -&%ea& "( -e -a)& &!&( %e*ea )ae&-%a$e 4! $*4)&(e I!'(e(0A"4!' 'e 6#%+4ea )+-(%a!&&( Se&e(a 'e a -#!( )& # #a$%e

   -#%&g6e2+ $-e (!$&ee *a( 8( -e!(!$&ee 'e '(!)## 'e I!'(a,&!'e -+%&!$e$e+ *a( 'e *&% /a$ee 'e )#*e $-a!(#e, $e4!#a 8( e -++$(!' '(! !#& P#%&ga(a0 4! -e!(!$&a Maa))a,

  4!%.# 4!)+(eae )& *aae2((, Magea! $)+-+ 'e a *#a%e -e)+-(%a!& Se&e(a0 La a$a%& )e%+(( G#a, )&!#$)!' "e& 'e&-%+ a 3+8%(!a8(#, -#-&$e # e%agee0 S"a%&(e &( Magea!!& "&+ 4!$+ a$)&%a%e0 De-% &*ae, -#%&g6e2(( $e /+2&+ 4!."4!(0 Magea! "& $((% $+ $e 4!%#a)+ 4! -a%(e0 A()( $e ($)+ &!!#& -(e; 'e a $)+-a 'e /(aa 'e a )&%e0 I23&)!($e # e/#%+ 4!Ma#), )ae, -e a%&!)(, $e a"a $&3 $%+-4!(e -#%&g6e2+, 8( Ma.gea! -#!( (a, a %e(a #a+, a &-%+0 Ea a)&* 4! -&%eea

  /4$%eL O a!)e a&!)a%+ )& '(3+)(e 4 !(*e( 'e-% 4! ge!&!)6(0D(! "e()(e, a!)ea !e"((!' O%+/(%+, a!a $e e)&( e-e'e0 Da #$& !& $e *a( /(!'e)+ 3(!e 8( e!a!'# Magea! +*a$e 8)6(#-

   -e!%& %#% e$%& /(e((0 O !e4!eegee )& )#*a!'a!%& %&-e#  -#%&g6e2e 4 '&$e 4! "aa %(3&!a&&( *((%a0 S)+-+ 'e #$4!'+a+%4!'&.8( a!a '#34!'(%+ 4! &-%+0

   Ne*a(a8%e-%4!' !()( # 3a/&+ 'e a &! #"(e 8)6(#-, egee&(%+ 'e %#a%e $e/()((e a'&$e 'e Magea!0 A)e$%a, 'e2g&$%a% 'e

  a%4%a !ee)&!#8%(!a, $e e%a$e 'e-a%e 'e )&%e, 4! )a$a -+(!.

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  12/243

  %ea$)+ '(!%.# -#/(!)(e 'e *(a2+!#a-%e a P#%&ga(e(0A)## %+( )4(/a a!( 4! -a)e, $%&'((!' )+( 'e )#$*#ga"(e 8(!a/(ga(e0 A$%"e a"+ 'e ($-a/a &!&( %4!+ 8( !#3( $-a!(#Va$)# N&!e 'e Ba3#a )ae, 4! 11Q, 4!%#/++8(% 'e # *4!+ 'e

  &-%+%#( 4!'+2!e( 8( 'e # 6a(%+ 'e )4(!(, $%+3+%&$e ($%*& 'ePa!a*a a A*e()(( Ce!%ae F %+(a% a2( 'e )&!#$)&%& )a!a F 8( a%(!$e$e +*& #)ea!&&( !&*(% *a( a-#( Pa)("()0T#% -e a%&!)(, Magea! -(*( # $)($#ae %#)*a( '(! (!$&aTe!a%e, )ae $e a"+ 4! A6(-eag& M#&)e#0 U! 3&! -(e%e!,a!)($)# Se+#, -++$($e Maa))a 4!)+ 'e -e /e*ea )4!' Ma.gea! $e a"a a)##, 8( $e a8e2a$e 4! (!$&a a%4% 'e 'e-+%a%+, &!'e48( 4!%e*e(a$e # g#$-#'+(e0 Se+#, )a 8( )&* a "( a"a% 'e $%aea

  &*(+ a "#$%&&( %#/a+8 'e &-%+, 4( 'e$)(a 3#g+(a 8( "&*&.$eea (!$&e(, 4!'e*!4!'&. $+ -++$ea$)+ P#%&ga(a )ae $e '#./e'ea a%4% 'e -&(! e)&!#$)+%#ae0e!a!'# Magea!, "+)4!' eg+%&a 4!%e a)e$%e '#&+ 4!.%4*-+( F 'e$)#-e(ea O)ea!&&( )e&( Mae 8( $)($#aea /e.!(%+ '(! A6(-eag& M#&)e# F g4!'& $+& )e /e)6(, a &!e()++%#(( '(!)## 'e (!(a -a-a+ 8( 'e I!'((e a-&$e!e 'e$)#-e(%e

  'e C#&*3, $e %e2( '(! !#& %#% *a( /(& 8( *a( -&%e!()0R+$-&!$e 4!'a%+ -(e%e!&&( '(! (!$&a Te!a%e )+ /a /e!(8( e 4! )&4!' a)##, 'a !& -e '&*& #3(8!&(% #)#(!' A"()a, )(

   -e '&*& &( C#&*30Pe a)e$% '&* 4!$+ %e3&(a $+ $e g+$ea$)+ &! ($%* a )#!%(.!e!%&&( %+(a% 'e a-ee )e# '#&+ #)ea!e, a%"e )++%#(a $-eA6(-eag& M#&)e# *eg4!' 'e-% )+%e a-&$ ea )& !e-&.%(!+0 Da 'a)+ &! a$e*e!ea >-a$#? %e)ee e5($%a 4!%(a'e.

  /+

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  13/243

   3#!a $+.( $-(;(!e )++%#(a $-e a-&$0 Da $"e%!()(( $e 4*-#%(/(.$e+, !e)e24!' 4! #%&!2(*ea -+*4!%&&(, 8( C#&*3 "&$e$e $((%$+ -e)e 4! S-a!(a0Va a/ea Magea! *a( *&% !##) Va g+$( *a( *&%+ )e.

  2ae Oae -('a &( C#&*3, )ae a'&$e$e S-a!(e( a%4%ea 3#g+((!ea8%e-%a%e, $+ !& "( &*(!a% *(!%ea 8( $+ !& "( 4*3&!a% (!(*a#a*e!(# 'e a )&%ea P#%&ga(e( Ş( a8a Magea! $e 4!"+(8+ '(! !#& ege&( $+&0 C& a;&%#&6+(# 8( (!"#*a((# -e )ae e -(*($e 4! eg+%&+ )& &%(.*ee 'e$)#-e(( 4! a-&$, )+&%a $+ 4!)e'(!e2e -e $&/ea! )+$-a!(#(( a& "+)&% %ea3a -e ;&*+%a%e 8( )+ %e3&(a $+ $e a"e -e&!'e/a # %e)ee '(! O)ea!& A%a!%() 4! Maea )ea !#&+, 'e$)#.

   -e(%+ 'e Va$)# 'e Ba3#a 4! '&*& $-e A6(-eag& M#&)e.#, $-e +$+(%& 4!'e-+%a%, $-e Ja-#!(a 8( C6(!a0D(! -+)a%e, egee E**a!&e $e a+%+ %#% a%4% 'e !e4!ee.g+%# 8( 'e a/a )a 8( #'(!(#a+ %a%+ $+& "a+ 'e C#&*30 N()( !&/& $+ a$)&%e %#a%e +*&((e "#$%&&( $+& #"(e, -e )ae. $#)#%(>2+!a%()?0 Ba!(( )ae ( $e )eea& ( $e -+&+ 3a!( a&!)a( -e"eea$%+0

  J(g!(% 8( 4!'&ea%, e!a!'# Magea! -++$( )&%ea 8( $e4!%#a$e 4! -#/(!)(e0>Ş( %#%&8(, Caa 'e Vae$, /#( )++%#( '(!)## 'e I!'((e &(C#&*3

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  14/243

  Pe a a*(a2+ a;&!$e+ 4!%.&! %4g $-a!(#0 La #$-+%+(a '(!*(;#)& %4g&&( )e&+ a'+-#$% 8( 6a!+, a-#(, '&-+ )e 4!g(;(+'e )a(, $e )&)a+, )+)( /#(a& $+ -#!ea$)+ *a( 'e-a%e, 4! "a-%&'(*(!e((0

  De$%(!& $e 4*-(!ea0 D#*!ea -e a)ea /e*e 4! S-a!(a &! 3+(ea!'& 'e 17 a!(, a )+&( e!eg(e a/ea $+. -+$%e2e 4! a*(!.%(ea ($%#(e( $&3 !&*ee 'e Ca# =&(!%&0 Ea $&/ea!& )ae,*a( %42(&, $%+-4!(!' Ge*a!(a, I%a(a, A&$%(a, !#'& a!e(,8(, 3(!e4!ee$, S-a!(a, )& (*e!$ee e( %e(%#((, -&%ea $-&!e )+.!4*-++(a &( >$#aee !& a-&!e !()(#'a%+?0U! a$%"e 'e #* g+$ea Magea! -e %#! )4!' a -&$ -()(#&(! S-a!(a0

  Pe a%&!)( a/ea *&%+ %e)ee a )&%ea $-a!(#+ &! e-($))a!&*e #!$e)a, #* -(! 'e 4!'+2!ea+ 8( )ae $&$(!&$e  4!a(!%e 8( -e C#&*30Magea! 8( a$%#!#*& ae(#, '&-+ '#( a!( 'e (!$($%e!?4!)6e(a+ &! )#!%a)% )& egee S-a!(e(0 A)e$%a e '+'ea )(!)( )a/ee 8( a(*e!%ee !e)e$ae -e!%& # )++%#(e 'e '#( a!(, )(!)($&%+'(! a&& 8( )eea%e a/&(( -e )ae e /# '#34!'( !a/(g

  %#((, e$%& 'e !#&+2e)( 8( )(!)( a $&%+ "((!' 'e-%& ege&(0 C)e(%#(( '#34!'ea& a-#( -(/(eg(& 'e a "a)e )#*e )& !#0)##!((0Magea! &+ )#!'&)eea 4!%eg(( e5-e'(((0 Oa*e!(( 'e

   3#'& )e# )(!)( )aa/ee %e3&(a& $+ $e $&-&(e #3e8%e -#&*# $ae, )e( !ea$)&%+%#( -&%4!' "( #$4!'(( a *#a%e0A"4!' 'e )ee -&$e a )ae 4! S-a!(a, egee P#%&ga"& )&-(!$ 'e # "&(e #a3+0 4!)e)+ $+ -#!egea$)+ -e Mage)

  'a, !e(23&%(!', 4 *#*( )& "+g+'&(e( $+ $e 4!%#a)+ 4! -a% T#a%e 2/4)#((e ege&( P#%&ga(e( "&+ 2a'a!()e0 Mage%(+*a$e )e'(!)(#$ ege&( S-a!(e( 8( a8%e-%+ )a $%a%& $+ )&*-e e)ee )(!)( )aa/ee "+g+'&(%e 'e Ca# =&(!%&0>E$)a'a? &( Magea! : T(!('a', /a$& )#*a!'a!%&&(, SA!%#!(#, C#!)e-)(!, V()%#(a 8( Sa!%(ag#, "& a)+%&(%+ '(! )a(/ee /e)6( )+ a3(a -&%ea& $+ "a)+ # -e&*3ae 'e.a &!)#a$%e# $-a!(#e !e)&* $+ $%+3a%+ #)ea!ee g#3&&(0

  Magea! e-a+ -e )4% ea )& -&%(!+ /a$ee 'e e*!, e

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  15/243

  4!a*a )& %&!&( 8( -(*( 4! $#'a &( #a*e!(( -e )ae.( g+$( g$  -e!%& # a$e*e!ea )++%#(e !+2'+/a!+, 4! %#%& '#&+ $%8a(2e)( 8( )(!)( 'e 3+3a(, '(! )ae !&*a( '#&+ $&%e ea& $-!(#(, )e(a( -#%&g6e2(, (%a(e!(, "a!)e2( 8( !e*( F a)e8%(a );

  &*+ -()e-&( a *4!&(ea %&!&(#0Pa%& !#3(( $-a!(#(, a6%(a( '&-+ a& 8( a%e a/&((, (!%a+4! %#/++8(a &( Magea!, &4!' )#*a!'a a -a%& )aa/ee : J&6'e Ca%age!a, -e Sa! A!%#!(# Ga$-a 'e =&e$a'a, -e C#!)e'#! L&($ 'e Me!'#2a, -e )aa/ea V()%#(a 8( J&a! Se+#Sa!%(ag#0Magea!, )& '&eea 4! $&"e%, "& $((% $+ $e 'e$-a%+

   -(e%e!& 8( %#/a+8& 'e '&*, ge#ga"& R& ae(#, )ae, ;(

  !(% )+ !& ( $e 4!)e'(!a$e )#!'&)eea )e# )(!)( )aa/ee,e%a$e0T#%&8( Magea! &+ )& $(!e 8( )4(/a 4!/+a(, -(!%e )ae *%4!+ (%a(a!, ($%#()& A!%#!(# P(ga"e%%a, )ae a: $)($ 4! a*+!&(*e %#a%e 4!%4*-+(e *a(( )++%#((0

  III

  SPRE ARA DE OCS4!% -e$%e -a%& $&%e )(!)(2e)( 8( )(!)( 'e a!( 'e )4!', 4! '(.*(!eaa 2(e( 'e $e-%e*3(e 119, )ee )(!)( )aa/ee -#!(+4!;ag0 Magea! a/ea Q9 'e a!(, ea &! 3+3a% 4! -&%eea/4$%e( 8( -#!($e $+ "a)+, -e!%& 4!%4(a #a+, 4!)#!;&& &*((,.F Ce *a( *ae -e()# )ae !e -a8%e e -e a-#a-e < 2($e e&( A!%#!(# P(ga"e%%a, 'e.!'a%+ ee (e8(+ '(! -#%& Sa! L&)a0

   F N& $e -#a%e < +$-&!$e a)e$%a0 Maea e (!(8%(%+ 8( !& $e

  $(*%e 'e !()+(e( /e&! $e*! 'e "&%&!+

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  16/243

   N& 'e "&%&!( a/&+ -a%e 4! 2(ee &*+%#ae )aa/eee &(Magea!, )(, '(*-#%(/+, 'e -ea *&%+ (!(8%e < V4!%& 4!)e%a$e8( -4!2ee )+2&+0 Va$ee 4!a(!%a& 4!$+ a3(a *(8)a%e 'e #-e(e#a*e!(# 'e a 3#'0 D#&+2e)( 'e 2(e (!& a)ea$%+ a)a*(e0 A-#(,

  'e#'a%+, $e -#!(+ -#( "(e3(!(, "&%&!#a$e, 3+2'a%e 'e "&geea-#-(a%e 'e /a&(, 4!g#2(!' -4!+ 8( -e )e( *a( )&%e2+%#('(!%e *a%e#(0V(;e((e (!&+ !#&+2e)( 'e 2(e 4!)6e(a%e0 N+'e;'ea 'e a $ea-#-(a 'e -e&! +* $)+2&$e 8( Magea! "& $((% $+ e'&)+ a

   ;&*+%a%e -#((e 'e 6a!+, -e!%& )a *a( %42(& e)6(-a;& $+ !&"(e #/(% 'e "#a*e%e0Oa*e!(( $e +2/+%(+ 8( 4! "&!%ea # $e -&$e J&a! 'e

  Ca%age!a, )#*a!'a!%& /a$&&( Sa! A!%#!(#, )ae !+'+;'&(a $+'#3#ae -e Magea! 8( $+ (a e )#!'&)eea )e# )(!)( )aa/ee0Da Magea!, )ae "+)&$e %e( +23#a(e, 8%(a $+ )#*a!'e0 T(*($e !&*a('e)4% # e$)#%+ -&%e!()+ -e 3#'& /a$&&( +2/+%(%,)ae ae$%a -e )+-(%a! 8(. a'&$e -e /a$& V()%#(a0 Magea! !&/& $+. *a( /a'+, !()( $+ $)6(*3e )& e /e&! )&/4!%0>I! a$e*e!ea 4*-e;&+(, !e$&-&!eea e *&% *a( ga/+

  'e)4% # 4&"4!gee e # %+'ae0 Ş( e& )& %+'+%#(( !& $%a& 'e/#3+

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  17/243

  $%()+ )##a%+0 L#)a!()(( 4! $)6(*3 a'&$e+ a3(# )a!e )%a-(, "&)%e 'e a!a!a$ 8( )a%#"(, -e )ae e&#-e!(( 4( /e'ea& 8(g&$%a& -e!%& 4!%4(a #a+0 T#% 'e a (!'(e!(( 3a2((e!( #a*e!(( (0Magea! &a+ 6a*a)&, 4! )ae $e #'(6!ea& 8( )ae a$%+2( (

  4!%e3&(!a% -e%&%(!'e!(04! )+&%aea )a!a&&( )ae $+ $%+3a%+ -4!+ a )eaa%+ *a,)ee )(!)( )aa/ee -#!(+ 'e.a &!g& +*&&(, $-e *(a2+$La 11 (a!&a(e a;&!$e+ 4! 'e-%& "&/(&&( !&*(% a2( La Pa%,)ae /e!ea '(! a'4!)& )#!%(!e!%&&(0

   F C(!e $e 4!)&*e%+ $+ -#!ea$)+ -e a)e$% "&/(& 4! $&$ ,P#a%e )+ e "a)e eg+%&a )& )e+a% +* < 2($e Magea! )+") ()e( %e( )#*a!'a!( 'e )aa/ee, a'&!a( -e 3#'& V()%#(

   N& +$-&!$e !(*e!(0 N#3((( $-a!(#( +$a+ -(/((e 4! ;#, N()( &!& !& /& $+.8( (8%e /(aa0 F A%&!)( 'e )e a( /e!(% 000 (23&)!( Magea! "&(#$0 4!)6(-&(a( )+ # a$e*e!ea )++%#(e /a "( -+)&%+ 8( &8#a+ )a 11

   3a 'e a )&%e 000 4*( -ae +& )+ /.a* $%()a% e!ea '(! S-!(,E -ea 'e-a%e )a $+ /+ *a( %(*(% 4!a-#(0Magea! ae$e '#($-e2e)e '(! )e( *a( 3&!( *a%e#(,

  "+g+'&( # 3&!+ +$-a%+ 8( e -#&!)( $+ )e)e%e2e 4& -4!+ a (/#aee $ae0D&-+ '#&+2e)( 'e 2(e, #a*e!(( $e 4!%#a$e+0 R4& -e )ae!&*(* a2( La Pa%a !& ea )a!a 8( 'e)( !& -&%ea "( "##$(% W)aa/eee &( Magea!04! a)e$% %(*- #a*e!(( $e 6+!(+ )& -(!g&(!(, a )+# )a( (ea g&$%#a$+ 8( )ae %+(a& -e a)ee *eeag&(0 Magea! (e%+ 11)+-(%a!& Ca%age!a, 'a !&.( *a( 'e%e )#*a!'a /a$&&( Sa!

  A!%#!(#0Cee )(!)( )aa/ee -#!(+ *a( 'e-a%e, $-e *(a2+2( 'e.a&!g& )#a$%e#, 4! )+&%aea &!&( )a!a0 P&%(+ a$%"e /e# '#&+&!( 'e.a &!g& (!&%&&( -e )ae a2( 4 !&*(* a Pa%ag#!(e(0I$%#/((, "+*4!2((, #a*e!(( 'e -e )aa/ee a3(a 48( *a( -&%ea& 4!.'e-(!( 4!'a%#((e0 Magea! #-( e$)a'a 4! g#"& Sa! J&(!,

   3#ga% 4! -e8%e 8( -&$e $+ $e ('()e -e +* a'+-#$%&( 'e e*! -e!%& )#*a!'a!(( 'e )aa/ee0

  4! -(*a !#a-%e 'e #'(6!+, )+-(%a!& Ca%age!a, )& $&"e%&

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  18/243

  4!)+ +!(% 'e &*((ea a )ae "&$e$e $&-&$ 'e )#*a!'a!%& e$)a.'e(, $e $%e)&+ 4! 3aa)a 4!/e)(!a%+, 4! )ae g+$( -e Ga$-a 'e=&e$a'a, )#*a!'a!%& )aa/ee( C#!)e-)(#!, 8( -e L&($ 'e Me!.'#2a, )#*a!'a!%& )aa/ee( V()%#(a, 4!)+2(!'&.8( *4(!(e 8(

   -()(#aee a &! ;a 'e )+3&!( '(! *(;#)& 4!)+-e((0 Ce( '#( )#.*a!'a!( %+)ea&, a3+%&(0 F Ce 4!$ea*!+ a)ea$%+ 3a%;#)&+ 2($e )+-(%a!& Ca%a.ge!a )& /#)ea 4!+3&8(%+, )& -&*!(( $%4!8(, #-(!'&.$e 4! "aa)e# '#( )#*a!'a!( 'e )aa/ee0 P4!+ )4!' /#* $&-#%a 4!g4*."aea a)e$%&( -#%&g6e2 2+!a%() 8( 8)6(#- D&-+ )e a* -(*(%&*((ea 'e a !e -&!e $&3 )#*a!'a $a, %e3&(e $+ !e +$+* '&8('e !e3&!(a &( -4!+ /#* *&( 'e "#a*e $a& !e /#* (23( )& /a$ee

  'e $%4!)( P4!+ )4!' V+ 4!%e3 : P4!+ )4!' 000Ce( '#( )#*a!'a!( ('()a+.!)e% -(/((e $-e e, 'a !&+$-&!$e+0C+-(%a!& Ca%age!a &*+ :

   F E& *(.a* 'a% $ea*a 'e *&% )+, &*4!' #3e8%e -e a)e$%Magea!, 'e2e%# -#%&g6e2, !e /#* -(e'e )a-&0 Da 4! #)$+ $+(( 4! a;&%#& *e&, a( +$a% -e %()+#$ $+ *+ -&(e 4! a!.

  &( 8( !&*a( '(!%.# 4!%4*-ae !& *(.a %+(a% )a-&0 S-&!e(.*(,)e a/e( 'e g4!' $+ "a)e( Mege( *a( 'e-a%e )& e, )& !+&)(.(e $ae $a& %e)e( 'e -a%ea *ea E& *+.!%#) a)a$+0 M+ a$

   -+g&3a80 N& a* !e/#(e !()( 'e a&&, !()( 'e )#*e& '(! +$+.(%& 4!'e-+%a%< E 'e$%& 'e 3#ga%+ S-a!(a !#a$%+0V+24!' )+ )e( '#( )#*a!'a!( %+)ea& *ee&, )+-(%a!& Ca.%age!a $%(g+ a e(:

   F N& -e) 'e a)( -4!+ !& a* +$-&!$& /#$%&0 Da)+ $4!%e(

  'e -+eea *ea, *+ '&) !&*a('e)4% 4! )a3a!a -#%&g6e2&&( 8(F()e $+ $e $&-&(e0 Da)+ !& *.a$)&%+, 4( /4 $%(e%& +$%a 4! (!(*+,4 (a& 'e -()(#ae 8(F a&!) 4! *ae0Ga$-a 'e =&e$a'a $e ('()+ 'e a #)& $+& 8( 2($e : X

   F De-%a%ea e 'e -a%ea %a, )+-(%a!e Ca%age!a, !& !&4!)a-e 4!'#(a+0 Da $+ !e a*(!%(* )+ Magea!, )#*a!'a!(!#$%&, !& !e.a &)a% )& 'e.a $(a -e )aa/ee, )( !#( .a* &ga$+ !e (a %#/a+8(0 Pe 'e a%+ -a%e, e e 4*-&%e!()(%& ege/

  S-a!(e(, 'e )ae %e3&(e $+ !e %e*e*0 Ia%+ 'e )e !& g+$e$) )& )a

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  19/243

  $+ "&g(* $a& $+. a%a)+* -e Magea!0L&($ 'e Me!'#2a +*a$e *a( 'e-a%e -e $)+&!e& '(! "a

   ;a&&(0 Ea *a( 3+%4! )a )e( '#( !#3(( $-a!(#( 8( -e&(a -Magea!0 D&-+ # )(-+ 'e %+)ee &+ 8( e )&/4!%&:

   F N& )e', -(e%e!(, )+ a/e* 'e-%& $+ !e ('()+* 40 -#%(/a &( Magea!, 'e /e*e )e a* -(*(% $+. &*+* 8( $+.a;&%+*0 V+' 4!$+ )+ !#( %e( !e.a* $)6(*3a% -+eea 4! )e -(/e$%e "##$& a)e$%e( )++%#((0 N& )&*/a 8(.a $)6(*3a%.# 4!$&)#*a!'a!%& !#$%&, 4! &*a a%4%# $&"e(!( 8( 2a'a!()e 4!)e()a( S+. 4!%e3+*, $+.( /#3(*, )& %#a%+ )&/((!a )e (.# 'a%#+*0 P#a%e )+, ;&'e)(!' 8( a$)&%4!'&.!e "++ *4!(e, /#* )a'ea 4!eegee0 Ş( "++ a *a( a8%e-%a a% +$-&!$, $e ('()+ 8( $

  4!'e-%+ $-e &8+0 Ce(a( '#( 4 &*a+0I! )a3(!a &(, a &*(!a &!e( &*(!+( 4! )e)& )+e(a $/e'ea )4!' 8( )4!' a3&& e$-(a(e(, Magea! )e)e%a # 6a%a I!'((# a-&$e!e, 4!%(!$+ -e ge!&!)6(& &( 3e%eag, 4! "aa ;a%&( 'e )+3&!(, 8e24!' -e &! 3&%&)0La (/(ea )e# %e( )#*a!'a!(, Magea! $e ('()+ '(!%.'a%+, )& *4!a -e -+$eee $%(e%&&( 'e a )#a-$a $%(!g+, )& #)6

  "&ge+%#( 'e e!eg(e0 F Ce '#(( 4!%e3+ e a-#a-e "++ ga$0C& ge$%&( )&/((!)(#a$e 8( /#3e ae$e, L&($ 'e Me!'#2*+%&($( )#*a!'a!%&&( e$)a'e( g4!'&(e )ae.( 34!%&(a&0 N/e!($e+ $+. a$a$(!e2e 8( !()( *+)a $+. $)#3#ae '(! a!g& '8e" a e5-e'((e(0 4( )eea& !&*a( 4!%#a)eea a)a$+0 C++%#(a $'#/e'ea "++ "##$, (a %#a%e $&"e(!ee #, 2a'a!()e0Magea! $(*( )&* ( $e %a(e e$-(a(a, !& -&%& +$-&!'

  !&*a('e)4% 8(.8( '+'& $ea*a )+, '(! -a%& )#*a!'a!( 'e )a%/ee, %e( '#ea& $+. -++$ea$)+0 D&-+ )4%e/a *(!&%e 'e %+)e(+$-&!$e :

   F N#3(( )#*a!'a!(, 8%(( %#% a%4% 'e 3(!e )a 8( *(!e )+, 4 3()e 4!'ee%!()(e #*e!ea$)+, !(*() !& $e -#a%e 4!"+-%&( "a /#(!+ '42+0 E& $4!% 'e *&% 4!)e'(!a% )+ '&*& $-e a-('&)e !ea-+a% 4! I!$&ee M#&)e '(! +$+(%0 A( ;&a% ege6!#$%& Ca# =&(!%& )+ *+ &*a( 8( *+ a$)&%a(0 A* 3(&

   -4!+ a)&* %#a%e -(e'()(e0 Ce /+ "a)e $+ )e'e( )+ !& e /#!

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  20/243

   3(&( 8( 'g.a)( 4!a(!%e C4%+ /e*e /a$ee /# -&%( 8( -4!2ee # $e /# &*"a 4! 3+%a(a /4!%&&(, !e /#* &*a )++%#(a0 Ş(.a-#()e "e 'e )#*a!'a!( $4!%e( /#( 'a)+ /+ $-e(a( 'e # *()8#ae a

   -#(a 'e 6a!+, a$e*e!ea #a*e!(# 'e (!', -&8( $ *+%&e 8(

  $+ $-ee -&!%ea )a%a/ee# U!'e e !#3eea, a*3((a, /(%e;(a/#a$%+ 'e 6('ag# (( $(g&( )+ !e /#* 4!%#a)e a)a$+, 'a -e4a Ca-& B&!e( S-ea!e, a)#-e(( 'e g#(e 8( 'e a/&(e, '&-+ )e/#* "( "+)&% #)#& &*((0Ga$-a 'e =&e$a'a 8( L&($ 'e Me!'#2a $e 4!)6(!a+0 C+-(.%a!& Ca%age!a 34(g&(:

   F Da, 'a000 $+ *a( 4!)e)+*000 Pe a Ca-& B&!e( S-ea!e

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  21/243

  )a-&&(0 O$4!'a "& e5e)&%a%+ !&*a('e)% Ce+a% /(!#/a%, J&a!'e Ca%age!a, 4*-e&!+ )& &! -e#% )ae 4!)&a;a$e -e +2/+.%((, "%%+ -&8( 4! a!&( 8( +$a( 4! -++$(e -e +*& -&$%(&, 4!/#(a "(ae# $a& )a!(3a(#0

  Oa*e!(( 'e 4!' ;&a+ '(! !#& )e'(!+ 8( $&-&!ee )#*a!.'a!%&&( 8( "&+ (e%a(0C4%+ /e*e Magea! 8( #a*e!(( &( 2+3#/(+ -e a)ee #)& )&!#$)&+ &! $#( 'e (!'(e!( 4!a(, /#(!()(, )& "aa #8(a%())ae.8( 2&g+/ea& )6(-& )& %#% "e& 'e )&#(0 (!&%& "((!' " g&#$, -&%a& -e &*e( 3+!&( g#a$e 8( %#% )& 3+!&( 48( 4!"48&a& -()(#aee0 S-a!(#(( 4( !&*(+ Pa%ag#!(, '&-+ )&/4!%(

   -a%a, )ae 4!$ea*!+ -()(# 'e a!(*a 4*3+!(%0 Pa%ag#!(( "&(

  a'e*e!(( )& -#'#a3e 'e $%()+ )##a%+, 'a 'e &!ee &!e%e#3()e(&( ae e&#-e!(# $e $-e(a+0 A$%"e -a%ag#!& )ae $/+2& -e!%& 4!%4(a #a+ 4!%.# #g(!'+ -e 3#'& /a$&&( &( Mgea!, $e 4!g#2( a%4% 'e %ae, )+ $e e-e2( $+ $a+ 4! #)ea!0 M)%e#(( a3(a. (!&+ #)&&(04! -(*+/a+, Magea! %(*($e !&*a( &! /a$ $&3 )#*a!')e'(!)(#$&&( J&a! 'e Se+# $+ )e)e%e2e +*& 'e *(a2+2( W

  )#!%(!e!%&&(0 Da /a$&, -(!$ 'e "&%&!+, "& a&!)a% a$&-($%4!)(# 8( $e $-a$e0 Oa*e!(( )ae $)+-a+ a%&!)( )& /(a+ $4!%#a$e+ a %a3+a -(!)(-a+ %+(!'&.8( '(! ge& # -4%(e -(!+*e(( 'e 2+-a'+ )4% $%a%& 'e #*0 A3(a 4! a&g&$%, '&-+ %#-(ea2+-e2(#, Magea! -#!( '( !#& $-e *(a2+2(0 P(!8( 'e "&%&!(, "&+$((( $+ $e e"&g(e2e g&a &!&( "&/(&, )a* 4! 'e-%& #)&&( &!'e $ea"+ a2( S!% C&20P(! &!a #)%#*3(e, )ee -a%& /a$e ae &( Magea! a;& 

  $e+ 4!%.&! g#" a%4% 'e (!(8%(%, 4!)4% )#*a!'a!%& $(*( '((!$%(!)% )+ -(! a-#-(ee %e3&(e $+ "(e !ea-+a% &! )a!a $a&%e)+%#ae000 T(*($e 4!a(!%e '#&+ )aa/ee, )ae 8( ee "&+ 4!%4*

   -(!a%e 'e # -&%e!()+ "&%&!+0 e(!'&.$e 'e +*, )a $+ !& "((23(%e 'e $%4!)(, ee $e -#*e!(+ !a/(g4!' 4! (!%e(#& )#!%(!e!%&&(, 4!%.# $%4*%#ae0 Ceea%e '#&+ )aa/ee &*a+ a)eea)ae0 Pe a *(;#)& $%4*%#(( $e #-(+0 Pe +*& '(! $%4!ga $/e'ea& "#)&( !e!&*+a%e, -4-4(!' 2(&a 8( !#a-%ea0 Magea

  !&*( a)ee *eeag&( aa #)&&(0

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  22/243

  C#a3(a Sa! A!%#!(#, $&3 )#*a!'a &( Me$&(%a, -#!(%+ '(#'(!& &( Magea! $+ e5-#e2e &! g#", -#"(%+ 'e &-eea 'g&-, 'e2e%ea2+ 8( -#!e8%e $-e S-a!(a0Te(2e)( 8( #-% 'e 2(e -&%(+ )aa/eee -(! $%4*%#aea '

  /e# 8a$e $&%e 'e (#*e%(, )ae %a(e A*e()a 'e S&' 8( )ae -+$%a% 'e a%&!)( !&*ee 'e$)#-e(%#&&( e(: S%4*%#aea (Magea!0La !#(e*3(e 1, &! a! 8( %e( &!( 'e a -e)aea "#%e'(! -#%& Sa! L&)a, $-a!(#(( a%(!$e+ )a-& *&% '#(%, De$ea'# )ae 4!$ea*!+ D#(%& 8( )aa/eee (!%a+ 4! a-ee #2aea !e*+g(!(%+ a O)ea!&&( Pa)("()0

  IVRÎNJETUL OAMEITe( &!( 8( ;&*+%a%e -&%(+ )ee %e( )aa/ee $-a!(#e -e 4!.%(!'eea (!+ a O)ea!&&( Pa)("()0 N()( Magea! 8( !()( /e&!&'(! %#/a+8(( $+( !&.8( 4!)6(-&($e+ )+ -+*4!%& ea a%4% 'e ag,)+ '(!)## 'e I!'((e a-&$e!e $e 4!%(!'ea &! #)ea! 8( *a( *ae'e)4% A%a!%()&0

  Caa/eee %e)&+ !&*a( -e 4!g+ !(8%e (!$&e *()( 8( -&$%((0 N& g+$(+ a)## !()( &! "e 'e a(*e!%e, !()( -e8%(, !()( a% /4!a%0Magea! e !&*( I!$&ee Ne"e()(((0B&)&4!'&.$e 'e # /e*e "&*#a$+, 4! #-%2e)( 'e 2(e $%+.

   3+%&+ -e$%e -a%& *(( 'e eg6e0 F N& )&*/a !e 4!/4%(* -e #) 4!%e3+ $)((%#& A!%#!(#P(ga"e%%a -e Magea! )ae, -e /a$& a*(a, 4!g+ )a%ag& )e*ae, -(/ea 'e-% 4!a(!%e0

   F N&, *ege* 'e-% 4!a(!%e < +$-&!$e Magea!, "++ a.8(4!%#a)e -(/((e0 De8( !& )&!#$) $%eee a)e$%&( e*($"e, *+$&.+%#aea 4*( aa%+ )+ *ege* 'e-% 4!a(!%e0

   F Ge#ga"(( $.a& 4!8ea% 'e 3&!+ $ea*+ a$&-a +g(*(( -+*4!%&&(000 F Ce' )+ 'a, +$-&!$e Magea! )& a)ea8( ga$ (!(8%(%0De a)eea !a/(ga* -e *+( 8( #)ea!e, )a $+ 4!/++* -e a)e8%( #a.*e!( )&* $+.8( a)+%&(a$)+ 6+(e0 Ş( -e$%e a)e$%e a-e, -4!+ a

  !#(, !.a *a( -&%(% !(*e!(0

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  23/243

  P(ga"e%%a %+)& # /e*e, a-#( 48( &+ )&a;& 8( #$%( g4!'&)ae. -e#)&-a 'e *&% 8( -e Magea! :

   F N##) ).a/e* /e*e 3&!+0 Oa*e!(( !#8%( $4!% a%4% 'e($%#/(( )+ !.a *a( "( 4! $%ae $+ (!+ !()( "4!g6(a -4!2e#,

  'a).a (23&)!( # "&%&!+0Magea!, "++ a +$-&!'e, 4!g6(( # 'a%+ 8( -(/( (a !e*(8.)a% 'e-% 4!a(!%e04! )&4!' -e )ee %e( )aa/ee "#a*ea $e (/( )& 4!;e% 'e*#a%e0 C& %#a%e )+ Magea! e'&$e$e *ee& -#((e 'e 6a!+,4! !+'e;'ea &!e( (!$&e *a( 4*3e8&ga%e, -#/(2((e 4!)e%.4!)e% $e($%#/(+0 D(! -()(!a )+'&(#, -4(!ea )ae *a( +*+$e$e $e&$)a$e )a -(a%a, (a -4(!ea )ae *&)e2($e ea -(!+ 'e /(e*(0

  A-a 'e 3+&% '(! 64'+& $e 4*-&($e0 Ha!a )ea *a( aea$+, 'e)ae a/ea& -a%e !&*a( )#*a!'a!((, ea& g&2ga!(( 8( 8#ae)((,

   -+%(( )& &! '&)a% 'e a& 3&)a%a0 Oa*e!(( 4!)e-&+ a &*3a )a!e3&!(( -(! "&!'&(e )aa/ee#, )+&%4!' +*+8(e 'e a(*e!%4!4!' 8#ae)(, 2g4((!' )& 3()eag& *&)ega(& -ee(# 'e e* 4!$-e $ea+ "& a'&$ -e /a$&M*(a &! *a%e#% )& -a%234(%, )& -(/(ea +%+)(%+, (!4!'&.8( -a!%a#!(( )& # *4!+, )

   -()(#aee g#ae0 4 e$)#%a& '#( *a%e#( )& 4!"+(8ae $)6ee%()8( )#*a!'a!%& DYE$-(!#$$a0 F Ce e )& !e3&!& +$%a 4!%e3+ Magea!, a-#a-e "+% ga$0 F N& e !e3&!, '#*!&e )#*a!'a!%, 2($e (!(8%(% DTE$-(!#$$a, e !&*a( "+*4!'0Magea!, "&(#$, /& $+ +$-&!'+ : >+*4!2( $4!%e* )%'4(

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  24/243

   Ne"e()(%& $e $)a-(!+ 4! )a-, -(/( $-e(a% 4! ;&, a-#(, !&*&% )& +$&"aea %+(a%+, 2($e, a-e)4!'&.$e $-e Magea! :

   F V+ $-&! %#%0 V+ $-&! %#%, '#*!&e )#*a!'a!%, 'a000 $!& *+ #*#4(<

  :F S-&!e < -#&!)( Magea! 8( 4( 4!%(!$e *4!a )& -(e%e!(e F S+ /e'e(, '#*!&e )#*a!'a!%000 4!)e-& *a%e#%&L 4!%(a& )&ea&a 8( # %a( "e((."e((, $&3(( 'e %#%, e 4!*#( 4! a-+ '*ae 8( e a$ a)## -a%&.)(!)( 2(e, -e &*+ e "(g 3(!(8#, !#a-%ea, $+ !& *+ /a'+ !(*e!(0Magea!, $+( 'e -e #)& &(, a-#a-e "e()(%:

   F Da a/e* )&ee 8( 4!)++*(!%e 'e$%&+ < "+)& e )+% DYE$-(!#$$a0 C& 4!)e-ee 'e *4(!e $+ $e *&e2e %#a%e )&ee[

  4! a-+ $+a%+ 8( $+ $e 'ea #a*e!(# 'e *4!)ae0 Le /#* -&!e !ea #), )4!' /#* a;&!ge a &! +* 3&! < La )e !e "##$e$) )&%ee, 'a)+ !e *# #a*e!(( Ş( a$%"e $e 6+!(+ 4!)+ /e# #-% 2(e0La *a%(e, )4!' -(e'&$e+ #()e !+'e;'e 'e $)+-ae, OE*e!(( 'e -e )ee %e( )aa/ee 2+(+ 4! 'e-+%ae )4%e/a (!$&*a(, a)#-e(%e )& /e'ea+ 8( 'e -()&( 'e )#-a)(0 Magea!

  '+'& -#&!)+ 8( /a$ee $e 4!'e-%a+ 4!%.a)##0I!$&ee !& ea& -&$%((, (a #)a!()(( $e a+%a+ *&% *a( )&.%e2+%#( 'e)4% -(e(e #8(( 'e -e +*& A%a!%()&&(0 Pe !ea8%e-.%a%e, )aa/eee "&+ 4!)#!;&a%e 'e &! #( 'e -(#ge "#a%e ag(,*(!a%e 'e #-+%a( /#(!()(, )& %&-&(e 4!!eg(%e 'e $#ae 8( &.)(#a$e, "++ !()( &! a)#-e+*4!%0 N&*a( "e*e(e -&%a& '(!a(!%e&! 8# $)&% '(!%.# e$+%&+ 'e "(e 'e 3a*3&$0 La &! $e*! a&( Magea!, #)a!()(( $e )++a+ -e 3#'& )aa/ee# 8(, a$e.

  *e!ea )#-((#, $e g+3(+ $+ -&(e !&!a 8( $+.8( 4!$&8ea$)+ %#% )eg+$ea&0 &+ a&!ga( )& *&%+ ge&%a%e, 'a 4! -&%eea !#-((4!)e)a+ &! a%a) 4*-#%(/a )aa/ee#0 A '#&a 2( $-a!(#(( $e'e-+%a+ )& -+ee 'e +& 'e a)ea (!$&+, &!'e $.a "( -&%&%#'(6!( 8( 4!%e*a0Magea! !&*( 4!%eg& a6(-eag La'#!e$ A6(-eag&H#(#, a2( a Ma(a!e#0Pe$%e 2e)e 2(e, a 1 *a%(e, )aa/eee a;&!$e+ 4! a6(-e.

  ag& !&*(% a2( a ((-(!e# 8( 'e3a)a+ !#a-%ea, 'e %ea*a #.

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  25/243

  )a!()(#, 4! (!$&a Ma6& a2( M&*&!&0 A '#&a 2( -(!$e+ 'e/e$%e )+ (!$&a ea !e#)&(%+0Magea! 6#%+4 $+ "a)+ a()( &! -#-a$ *a( &!g, $+ e-ae)aa/eee, $+ $e *a( #'(6!ea$)+ #a*e!((, ($%#/(( 'e # )++%#(e

  a%4% 'e &!g+ 8( '(! )ae $)+-a$e+ )& /(a+ )a -(! *(!&!e0 N& %e)&+ !()( '#&+ 2(e 8( 'e (!$&a &!'e a)#$%a$e+ /a$eee&#-e!(# $e a-#-(e # -(#g+0 S-a!(#(( -&$e+ !&!a -e a*e,'a )e( '(! 3a)+ $e a+%a+ -a8!()(0 N& -&%a& !()( &! "e 'ea*e a$&-a # 8( ea& 4! !&*+ *(), 8a-%e $a& #-%, 4! "&!%ea# )& &! 8e" 4*-#-##!a% )& -e!e )##a%e0 C&* a;&!$e -e &$)a%,8e"& $e 4!'e-%+ )& 3aee ('()a%e 8( 424!' )+%e Magea!, 'e

   -a)+ (.a "( "#$% &! /e)6( 8( 3&! -(e%e! -e )ae !&. *a( /+.

  2&$e 'e *&%0Magea! )ae 8%(a )&* $+ $e -#a%e )& a$%"e 'e #a*e!(, "(

   -#"%( !&*a('e)% -e /a$& &( 8( e #"e( %#% "e& 'e 'a&(, -eg&$%& # : )#-#e(, #g(!2(, %()6(( )##a%e 'e (!+, 3a$*ae, )e.)e(0 La 4!'& #, #)a!()(( "+)&+ -e Magea! $+ -()ea-+ )+ !&ea& 'e-a%e #)&(e &!'e $e a"a& *(#'e!((e, a%4% 'e )+&%a%e4! E&#-a, &e(&(, -(-e, )ea(, $)#(8#ae, )a"ea 8( a%ee0 Ş(

  $-e a '#/e'( a3(# )+ $e -()e-ea& 8( e( 4! -#(%ee, $e g+3(+$+ a'&)+ -e 3#', '(! (!$&ee #, -e8%(, /(! 'e -a*(e, 3a!a!e,!&)( 'e )#)#$, a!a!a$04! )&4!' $#$(+ 8( a( (!'(ge!( 4! (!$&+, )ae, 'e a$e*e!ea,"&+ -#"%(( -e /a$&.a*(a0 S-e a e "a)e '#/a'a -&%e(( 8( -(.)e-e(( a3(#, Magea! -&$e -e &! a%(e($% $+ %ag+ # $a/+ 'e%&! 4! /+2'&60 T&!& 3&3&(, /a$& $e )+%(!+ 'e )4%e/a #(0 L#)a.!()(( "&+ )&-(!8( 'e # g#a2+ a%4% 'e *ae, )+ # -a%e $e a$)&!.

  $e+ 4! *aga2((e /a$&&(, (a a(( $e a&!)a+ 4! *ae0 F Ce.( -a)e *a( *&%, P(ga"e%%a, a a)e8%( #)a!()( 4!.%e3+ Magea! -e $)((%#& "#%e(0

   F D#&+ &)&(, '#*!&e )#*a!'a!% : "e*e(e 8( "e%ee)ae, $-e 'e#$e3(e 'e )ee '(! E&#-a, &)ea2+ 8( &-%+ a#a%+)& 3+3a(( 8( 4!)+ )e/a000 a-%ee 'e !&)+ 'e )#)#$0

   F La-%ee 000 $e *(+ Magea!, )ae 8%(a )+ (%a(a!& -e."ea$e %#%'ea&!a /(!&0

   F Da, a-%ee, '#*!&e )#*a!'a!%, -e!%& )+000 '&-+

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  26/243

  '#&+ 2(e $e "a)e /(! <4! %#a%e (!$&ee '(! 4*-e;&(*( *e$e e-e'e /e$%ea 'e$-e

   -&%eea 8( 3a;(!+%a%ea a3(# 'e -e )ee %e( )aa/ee0Şe"& (!$&e( L(*a$!a a2( !&*(%+ M(!'a!a# 4! /e$%*(!%e

  )##a%e, )& )e)e( 'e aa*+, $e 4!"+(8+ &( Magea! -e 3#'&/a$&&(.a*(a 8(, '&-+ )e. 4*3+(8a "+e8%e, 4( '+&( %e( "a."&(( 'e -#ea! -(!e )& #e2, '#( -e8%( *a( 8( # -#$)+ 'e /(!'e )#)#$0 Magea! '+&( 8( e 8e"&&( *aae2 &! )#$%&*, ;&*+.%a%e #8&, ;&*+%a%e ga3e! 8( # %()6(e a "e0 Maae2(# '(! aa( e'+'& )4%e # #g(!;#a+0C#*a!'a!%& )aa/ee# $#)#%( 'e "##$ $+ aa%e 8( a)e$%#a

   -&%eea a3(#, $-e a !& e 4!)#( 4! *(!%e /e&! g4!' '&8*+.

  !#$0 P#&!)( &!&( a%(e($% $+ %ag+ # $a/+ 'e %&!, )ae.( $-e(e -e %#(, a-#( a'&$e &! $-a!(# 4! 2ae 8( -&$e -e a( %e( $+. a%a)e)& $a3(a 8( -&*!a&0 Da a%a)& # "& 2a'a!()0

   F A/e* *a( *&% 'e '#&+ $&%e 'e /e$%*(!%e 'e #e -e)aa/eee !#a$%e < $-&$e Magea! -(!%.&! %+*a)( 8e"&&(*aae20

   F A%&!)( !(*e!( !& /+ -#a%e "a)e !()( &! +& < 2($e 8e"&

  *aae20 S4!%e( a8(;'eea 2e(#

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  27/243

  VULTIMA LUPTA A LUI MAGELLANA$%"e a;&!$e Magea! 4! (!$&ee '(! +$+(%& 4!'e-+%a%

   -e )aea -e )ae # 'e$)6($e$e C#&*3, 'e-+8(!' I!'((e a-&$e!e

  A*e()a0 N##)& 4 a;&%a$e $+ !(*eea$)+ F '&-+ a)ee g#.2a/e 4!)e)+( -e )ae e.a* -#/e$%(% *a( 4!a(!%e F $%4*%#a.ea )ae %a(e A*e()a 'e S&', aa 'e #) 8( "a)e eg+%&a '(!%eO)ea!& A%a!%() 8( O)ea!& Pa)("()0 Da)+ !& $.a "( a"a% !()( O$%4*%#ae, Magea! 8( "#%a &( a "( "+)&% #)#& A*e()(( 'e*(a2+2( 8( !&*a( '&-+ a)eea a "( (!%a% 4! O)ea!& Pa)("()0 O(.)&*, )e'(!a -e!%& )ae &-%a$e, -e!%& )ae.8( -&$e$e /(aa 4!

   -e()#, -e!%& )ae $e +23#($e )& &!(( '(! )#*a!'a!(( )a+.

  /ee# &(, $e a'e/e($e : -+*4!%& ea #%&!' 8( *&% *a( *ae'e)4% 8(. 4!)6(-&($e+ ge#ga"(( %(*-&&(0 De a I!'((e a-&$e!ea A6(-eag& M#&)e#, '(! +$+(%& 4!'e-+%a%, ea # )ae *a(&!g+ 'e)4% '(! S-a!(a 4! A*e()a0

   F U!'e e egee S-a!(e( $+ /a'+ )+ a* a;&!$ 4! (!$&ee4!/e)(!a%e )& C6(!a 8( Ja-#!(a < 2($e P(ga"e%%a &( Magea! 4!'(*(!eaa 4! )ae )ee %e( )aa/ee -#!(+ *a( 'e-a%e\ $-e

  a-&$ )#!'&8( 'e 8e"& *aae20Magea! $&($e000 B&)&(a $&))e$&&( 4( 'e$%(!$e %+$+%&(ea$-e ae "(g&(( &( 'e *a(!a 8( 'e &-%+%#0

   F Regee S-a!(e(, +$-&!$e e $)((%#&&(, !& $.a *(a -ea *&%, 'e /e*e )e a a/&% 4!)e'ee 4! -#-&!e(e 8( -a.!&(e *ee0 E& -&! a%+ 4!%e3ae : U!'e e egee P#%&ga(e($+ /a'+ -e )e a-e -&%(* 000P(ga"e%%a 4$e 8( 2($e :

   F M&% /e!(! 8(.a "a)e < Ş( "&(a &( !.a *a( )&!#a8%e*ag(!(<(g&a &( Magea! $e 4!%&!e)+ '(! !#& 8(, '&-+ # )(-+ 'e%+)ee, 2($e :

   F N& e 'e g&*(% )& e0 A "( 4! $%ae $+ %#)*ea$)+ a$a.$(!( $a& $+ )&*-ee %+'+%#( '(!%e #a*e!(( *e(, )a $+ *+#*#ae, 'e8( /(!#/a% !& $4!% e& )+ $e/e$) S-a!(a, )( /(!#/a% ee, )ae !& *.a +$a% $+ a;&% a *+(ea -a%(e( *ee0 P(ga"e%%a,

  $+ "(( )& #)6(( 4! -a%& < 4! )&4!' /#* a;&!ge 4! (!$&ee &!'e

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  28/243

   -#%&g6e2((, #)#(!' )#a$%ee A"()((, a& a)#$%a% 4!a(!%ea !#a$%+,a& "+)&% )#*e )& #)a!()(( 8( (.a& a4a% -#a%e *a( '(!a(!%e4*-#%(/a !#a$%+0 S+ !& )&*/a $+ $e &)e -e )aa/eee !#a$.%e /e&! -#%&g6e2 $a& /e&! #)a!() 4! $&;3a -#%&g6e2(#0

  I! ($%e(*ea 8( a$)&(*ea #)6(&&( %+& $%+ 'e a)&* $(g&a!a /a.$e# 8( a /(e(( !#a$%e0P(ga"e%%a +*a$e -e g4!'&(0 A$e*e!ea 4!'ee%!()(e !& ea4! "(ea &(0 Se 4*-+)a *a( )&4!' )& (!(8%ea 4!)+-e(# 4!)6($e8( a )+(# %+)&%e0 De a)eea $e 8( "+)&$e $)((%#0 C& ;&*+%a%ega$, g+( )a -e!%& $(!e :

   F M+%&($e$) )+ !()( !& -ea -()e- 'e )e *a( !a/(ga*4!a(!%e $-e a-&$000 U!'e -&%e* a;&!ge T#% a)a$+ < B(!e4!ee$

  #)#(!', '(!)## 'e (!$&a Ce#!, )#a$%a 'e *(a2+2( a A"()((,Ca-& B&!e( S-ea!e0 N.a "( *a( )&*(!%e $+ "a)e* )aea 4!.%#a$+ A/e* '#/a'a, 'e a)( 4!a(!%e, )+ '&*& '(! S-a!(a$-e a-&$ '&)e -(! $%4*%#aea +(( 'e #) 'e-% 4!000 +$+(% <L&+* )4(/a #)a!()( )& !#(, *a( )& /#(a, *a( "++ /#(a #, )4.%e/a -+$+( 'e a$%ea )& )(#)& 4!)#/#(a% 8( -e!ee )##a%e, )4(/a

   -e8%( 23&+%#( )& )ea$%a )a "(e+$%+&, !($)a( *(#'e!(( 'e -e

  a()( )a -(-e&, $)#(8#aa, )a"ea&a, !&)a 'e )#)#$0 Ma( &+* 8( -e 8e"& *aae2 8(. '&)e* -#)#! a C&%ea S-a!(e(, &( Ca#=&(!%&0

   F N&, !& e 'e a;&!$ < +$-&!$e Magea!0 N#( !.a* -e)a%)& /a$ee 8( a(*e!%ee ege&( S-a!(e( )a $+ "a)e* !&*a( )e)e.+( ge#ga"()e, )( $+ "a)e* eg+%&( 'e -(e%e!(e )& 8e"(( #)a.!()(, $+ &!(* (!$&ee # )& ega%& S-a!(e(, )a !(*() $+ !& $e*a( -#a%+ )(!%( 'e a()(, )a !()( &! a% !a/(ga%# $+ !& *a( -#a%+

   -&!e -()(#& -e a)e$%e *eeag&(, "++ 4!)&/((!aea $&/ea!&.&( !#$%&0 M(.e %ea*+, (&3(%e P(ga"e%%a, )+ -a%ea )ea *a( geaa )++%#(e( !#a$%e 8( -#a%e )ea *a( -e()&#a$+ 'e a3(a 4!)e-e0P4!+ a)&* #)a!()(( !e.a& -(*(% 'e )ee *a( *&%e #( )& 3&!+./#(!+0 Da 'a)+ $e /# #-&!e 8( !& /# /#( $+ "a)+ eg+*!%& 4Va %e3&( $+ !e +23#(*, !&.( a8a N& !e -&%e* 4!%#a)e a)a$+\4!a(!%e 'e a "( $&-&$ %#a%e a)e$%e (!$&e0 E& -#a%e /#( "( $((% $+a& *+ *a( 4!%#) 4! S-a!(a, $+ +*4! a()( -e!%& a g&/e!a (

  !&%&(e )ee !#( ae $&/ea!&&( !#$%& 8( $+ /+ %(*(% a)a$+ !&.

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  29/243

  *a( -e /#(0 V+' )+ !e a-#-(e* 'e # (!$&+ *ae0 Da )e $e a"+(! )#-a)(( a)e(a )ae a& "&!2(8& a%4% 'e &*"a% S+ 8%(( )+$4!% )#(3ee #)a!()(#, ('()a%e -e a*&( 8( &!'e $e )a++!#a-%ea, 'e $e #'(6!e$) a$e*e!ea )&)(# 8( g+(!(#0 C&!#$)

  a)e$% #3()e( '(! Maa))a, &!'e a* *a( /+2&% $a%e 4!%eg( &)a%e(! )#-a)(0 N& 8%(& 'a)+ *aae2(( a)e8%(a !e /# -(*( )& 3aee'e$)6($e000 Ce' )+ e *a( 3(!e $+ e %age* 4!%4( # *()+ $-e(e.%&+0 D+ "&ga 8( $-&!e a%(e($%&&( 'e a -#+ $+ $#3#a'+ #4!)+)+%&+ 'e -a", )4!' /#* a;&!ge a &! $"e% 'e *(+ 'e +*0Ş( Magea!, )#3#4!' 4! )a3(!a &( 'e )#*a!'a!%, 48( -&$ea*&a 'e "(e04!a(!%e 'e a a)#$%a, $e a-#-(e 'e /a$& $-a!(# # -(#g+ 4!

  )ae $e a"a& %e( %(*(8( a( (!$&e( Ze3& a2( !&*(%+ S&3&%60U!& '(! $#( )&!#8%ea (*3a -#%&g6e2+0 Magea!, )ae.( -(*(

   -e -&!%ea /a$&&(.a*(a, 8%(a )e 4!$ea*!+ a)e$% &)& 8( !& e*a( #"e( #g(!;#ae 8( )e)e( 'e $%()+ : (!$&a Ze3& "&$e$e *a('e *&% )e)e%a%+ 'e -#%&g6e2(, )ae a;&!$e$e+ a)( #)#.(!' A"()a0

   F N& /+ "a)e* !()( &! +&, e 2($e Magea!, 'e8( )& &!

  $(!g& %&! a8 -&%ea $+ /+ '($%&g %#a%e #)&(!ee '(! )#-a)(0Vea& !&*a( $+ %e) -(!000 (!$&+ 8( -(! a-ee '(! ;&& e(0T(*($& *aae2, )ae )&!#8%ea (*3a -#%&g6e2+, +$-&!$e"+)4!' &! $a&% )ee*#!(#$, )a a )&(e e&#-e!e :

   F B&)&#8( 'e #a$-e(\ 2($e e0 I!$&a Ze3& e #)&(%+ 'e*aae2( )(/((2a(0 Da )a.! #()e a+ )(/((2a%+, !(*e!( !& -#a%e%e)e -e$%e 6#%aee (!$&e( Ze3&, "++ a -+%( #000 /a*+ -e!%&#a*e!( 8( *a( )& $ea*+ -e!%& *+"&(0 D(! -#'&$& /+*(( 4!.

  %e(!e* -e 8e"& !#$%& 8( "e*e(e &(0 F A8a a "( 'e-%, +$-&!$e Magea!, 'a)+ !#( a* %e)e -e a()( '&-+ !eg# 'e 4!'0 Da e& /(! a /#( 4! !&*ee ege.&( $-a!(# Ca# =&(!%&, $+/(% "(e !&*ee &(<

   F S+/(% "(e !&*ee &(< #$%(+ (!%(*('a( 8( )e( %e( $#(*aae2(0Magea! &*+ )& ga$ $#e*! :

   F Ş( /#( %e3&(e $+ 8%(( )+ $&/ea!& !#$%& e *#!a6&

  )e *a( -&%e!() 'e -e &*e, )+ %e( $"e%&( '(! +(e &*(( (

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  30/243

  $e $&-&!, (a !#( a* /e!(% a()( $-e a /+ "a)e 3(!e, (a !& +&0Ş( %e3&(e #ae $+ /+ -+%(* /a*+, )a $+ /+ "a)e* 3(!e 00]0De-% +$-&!$, a &! $e*! a &( Magea!, )ee -a%& )a.a/ee 'e$)+)a+ 4! /+2'&6& $e!(! )4%e %e( #/(%&( 'e %&! 4!

  a)ea8( %(*-0S#(( *aae2( -e)a+ $+ '&)+ /e$%ea $&/ea!&&( #0A '#&a 2(, 'e -e (!$&a Ze3& /e!( -e )aa/ea a*(a&&( # I*()+ *aae2+ g#a+, )& &! 8# '(!a(!%e '(! -4!2+ 'e "(e 'e I

   3a*3&$ 8( )& &!g( )#2( 4*-e%(%e, 4!%#/++8(%+ 'e %+*a)(& *aae20 IM()a *aae2+ 4!)(!+ )a-& 4! "aa 8e"&&( a3 8(.( "+)& $e*! I$+ (a #) -e 3&%#(a8& 'e -a" 'e -&8)+ 'e a+%&(, a-#(, $-e&(*(ea &( Magea!, a8e24!'&.$e '(!%.# $+(%&+ -e ge!&!)6(,<

  4( )&-(!$e g4%& )& 3aee $&3((0De$)#%##$(!'&.$e e-e'e 'e ea, Magea!, a$-& '(! "(ea&(, 4!%e3+ -e %+*a)( )e 4!$ea*!+ a)e$% ;#) )#-(+e$) 8( )(!eea "a%a

   F a%a e &!a '(! $#((e 8e"&&( !#$%&, +$-&!$e %+*a)(&*aae2, )ea *a( '+g+a8+, *a( ($%ea+ 8( *a( (&3(%#ae0 4( %(*(%e/#3+ )+ 8e"& $)&%e8%e )aa/eee $-a!(#e 'e #()e /a*+ 8( )+

  '#e8%e $+ 'e/(e "a%ee 'e $4!ge a )#*a!'a!%&&( )ae ae -e/a$ee &( %&!&( a%4% 'e -&%e!()e0Magea! )&!#8%ea *a( 'e *&% a)e$% #3()e( -(! )ae #)a.!()(( $e 4!"+e$) $&g4!'&.8( &!& a%&(a )4%e/a -()+%&( 'e $4!ge'(! 3a& 2g4(a%0 Da !()(#'a%+ !& $e g4!'($e $+.8( %ea)+ $4!gee4! g&a &!&( *aae2 8( e 4!$&8( $+ $#a3+ $4!ge 'e -+g4!0 Da $e$&-&$e0 Cee*#!(a a/& #) -e -&!%ea /a$&&(.a*(a, 'e "a+ "((!')#*a!'a!(( )e#a%e )aa/ee, '(! -a%ea &( Magea!, a 'eg+.

  g+%#(# *aae2( 8( a g(!ee&( 8e"&&( #)a!()0 D&-+ a)eea, Ma.gea! $)($e -e &! -ega*e!%, 4!%(!$ -e ea/a %&!&&( )e&( *ae,&! %a%a% 'e a(a!+ -e /e)(e 4!%e (!$&ee Ze3& 8( S-a!(a0 4!

   -&%eea a)e$%e( eg+%&(, $-a!(#(( '#34!'ea& 'e-%& 'e a "a)e )#.*e 4! (!$&+, (a #)&(%#(( 8( '(!a$%(a #)a+ $e 3&)&a& 'e.a)(4!a(!%e 'e #)#%(ea -&%e!()e( )##a!e $-a!(#e0 A-#(, '&-+ $e*.!aea eg+*4!%&&(, Magea! '+&( 8e"&&( (!$&e(, 4! !&*ee*a;e$%+(( $ae Ca# =&(!%&, &! /e$%*4!% *&%()## 8( &! )#.

   -#e 'e ag(!% )& a;&%#& )+&(a $+.8( )6e*e $&;(%#((0

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  31/243

  4! a)eea8( $ea+, a/& #) -e (!$&+ &! #$-+ 4! )(!$%ea a3(#04! $&!e%ee &!e( *&2()( 'e a+*&(, %(!ee 8( "&*#a$e *aae2e'a!$a+, )& *+'(e( 8( $-(!%e!e( #$e3(%e, 'a!$&(e #)&&(0

   F De )e.8( aa%+ *ee& '(!(( a3( 'e $&$ 4!%e3+ P(ga.

  "e%%a, )ae (!ea #)& &( Magea!, -e %+*a)(& *aae20 F A8a e "&*#$< +$-&!$e %+*a)(&0 Da!$a%#aee /#a$%e!&.8( aa%+ '(!((

   F Ba 'a, +$-&!$e $)((%#&, 'a !& *ee&0 N&*a( )4!' e!e/#(e $+ 24*3ea$)+0

   F A < Da!$a%#aee *aae2e %e3&(e $+ $&('+ *ee& < 2($e%+*a)(&0 Ş( -e!%& )+ a #3#$(, e.a* $-(!%e)a% 3&2a 'e $&$, 'e)4!' ea& *()&e 8( 4!/+a& 'a!$&0

  C& a)ea8( -(e;, -(!& *#8%e!(%# a (!$&e( %e)& a )e8.%(!($*, $-e a "( 'e a)eea8( )e'(!+ )& *aee $+& #)#%(%# e&#-ea!0I! 2(&a 6#%+4%+ F 1 a-((e F )#*a!'a!%& "#%e(, 4!)#!.

   ;&a% 'e #"(e( 4! &!("#*e a3e 8( 'e -a%&2e)( 'e #a*e!( 4! 2ae, 3(!e 4!a*a(, )& $%eag& S-a!(e( 'e$"+8&a%, $e 4!"+(8+ 4! *(;#)&%4g&&(, a a%a& 'e -(a%+ )ae "&$e$e ('()a% '(! /e*e0

  T&!&(e 'e -e )aa/ee %a$e+ 4! ae # $a/+ 'e )ee*#!(e,$)&%&4!' -e (!'(ge!( )& "(#( 'e $-a(*+ 8( 'e a'*(a(e0 Şe"&(!$&e(, )& "aa /#-$(%+, -&%4!' )#$%&*& )##a% -(*(% 4! 'a 

   F %&!()+, %()6(e 8( 8a/a( F 4! /+2& %&%&#, 4*3+(8a -e "a%ee$+&, )#*a!'a!%& a30I!'e*!4!' 8( -e )e(a( #)a!()( $+ %ea)+ a e(g(a )e8%(!+,Magea! "+g+'&( 8e"&&( Ze3& $+.( 'ea 4! $%+-4!(e 4!%eg& a6(-e.ag 4*-e;*&(%#, )a &!& )e $e $&-&$e$e 'e 3&!+ /#(e *ae&(

  Ca# =&(!%&, )+&(a !(*e!( -e a)e$% -+*4!% !& ( $e -&%ea 4*-#.%(/(0 A-#( )e& )a '#&+ /+$%ae '(! !ea*& ege$) $+ -#!ea$)+4!'a%+ 4! S-a!(a, a )&%e, &!'e $+ 'e-(!'+ (*3a, #3()e(&(e 8(8%((!ee 'e a)##0U*+ a-#( 3#%e2& -(!&&( *#8%e!(%#, )ae 4! /e$%*(!%e

   3#ga%e 4!ge!&!)6e 4! "aa &(a8e( )&)( 4!"(-%e 4! *(;#)& a%a&.&(0 S&;3a e(g(#a$+ -e)&* 8( )4!%+(e 3($e()e8%( -+)&+ a%4%'e *&% #)a!()(# 8( "a*((e( '#*!(%#ae, 4!)4% *a(*aee (!$&e(

  )e& $+ "(e 8( e 3#%e2a% !&*a('e)4% '(*-e&!+ )& $#((e -e )ae

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  32/243

  e a/ea0 C& %#(( -(*(+ !&*e !#(, '&-+ 'a%(!a )e8%(!ea$)+0P(!& *#8%e!(%# a (!$&e( Ze3& -(*( !&*ee 'e D#! Ca#$,8e"& *aae2, !&*ee 'e D#! J&a!, (a )ee '#&+ eg(!e *a( 'e$ea*+ $e !&*(+ D#!a J&a!a 8( D#!a I$a3ea0

  C4!' $e +$+ a*&g&, Magea! -#&!)( e)6(-a;e# $+ %ag+$a/e 'e %&!, )ae $+ 4!)6e(e )& *+e(e "&*#a$a $#e*!(%a%e0B&3&(%&(e &*a& &!ee '&-+ a%ee, 3&)&4!' 8( &(*(!' -e !#(()e8%(!(0 Ia )4!' 'e -e 3#'& )aa/ee# 4!)e-&+ $+ 48!ea$)+$-e )e "#)&(e 'e a%("()((, a +*& a-e#, #)a!()(( -(/(+"a$)(!a(, !e/e!(!'&.e $+ )ea'+ )e /e'ea& )& #)6((, 4!)e'(!a()+ a3(( a/ea& 4!eegee )& )e&\ 'e /e*e )e ea& 4! $%ae $+ 2+*($ea$)+, '&-+ /#(e, $%ee )+2+%#ae 8( )#*e%e )& )#2( 'e "#)0

  4! 2(ee &*+%#ae, %e)&+ a )e8%(!($* 8( )e(a( #)&(%# a( (!$&e(, -e)&* 8( !&*e#8( #)&(%#( '(! (!$&ee 4!/ee(!a%e)ae %(*($e+ )#*a!'a!%&&( a3 $#( )& 'a&(0Da $e a"a 4! a)e a6(-eag # (!$&+ +2e(%+0 Te3&(a 8( e)e8%(!a%+, -e!%& )a $%+-4!(ea $-a!(#+ $+ "(e -e 'e-(! 4! %e*e(a%+0

   F S+.( +$+* 4! -a)e < 2($e P(ga"e%%a0 Ne -(e'e* /e*e 'egea3a0 F De a)eea a* /e!(% -4!+ a()(, P(ga"e%%a, +$-&!$e Ma

  gea!, )a $+ a'&)e* -e %#( #)&(%#(( $&3 $%+-4!(ea ege&( !#$% 8( )e8%(!aea e *(;#)& )e *a( &8#0 Maae2((, 'a)+ +*4! -+g4!a*e!(!+ $+ '+4*e %#% )e !e.a* $%+'&(% $+ 4!"+-%&(* 8( a 4! 'e*!a4! )&4!' 8( -e *aae2(( $&-&8( $+.8( e(a ('#(( 8( $+ 'e/( !ea$)&%+%#(0++ a 4!%42(a, Magea! %(*($e 4! (!$&a +2e(%+ &! -e)8( &! )4!%+e, 4!%#/++8(( 'e &! %+*a)( *aae20P&%aea &( ea 4!eea-%+ 8( "(ea &( '42+ !&.( 4!g+'&(a $a$e 4! !e$(g&a!+ )eea )e 4!)e-&$e0

  Da a)ea$%+ 4!%4*-ae *+&!%+ 4 /a )#$%a N /(aa0 De$%((&/#($e )a e $+ !&.8( -#a%+ '&)e -4!+ a )a-+% )++%#(a 4! ;&& &* F 4!%4(a )++%#(e -e )ae &! #* # "+)ea 4! ;&& g#3&&( F )( $)a'+ ;e%"+ 4! #)&(e -e )ae e 'e$)#-e($e /e!(!' '(!$-e a-&

   -e$%e '#&+ #)ea!e0L#)a!()(( '(! (!$&a 4!'e-+%a%+ !& /#(+ $+ 4!ae # )&)e&! a%a 4! *(;#)&L %4g&&(, $e.*-#%(/(+ )4!' ( $e )e& $+ 'e"#) ('#(# 'e e*! )+#a $e 4!)6(!a& 8( e a'&)ea& ;e%"e0 A*%

  !(!a+ )& *#a%ea -e 'e-%.)e'(!)(#8(4 %(*(8( 'e )#*a!'a!(

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  33/243

  a3, )ae a3(a $)+-a+ )& /(aa, "&g(!' 4!%.# !#a-%e )& 3aeMagea!, )&-(!$ 'e "&(e, )6e*+ -e P(ga"e%%a 8( 4( '()%+$)($#ae 'e a*e!(!+( )+%e 8e"& (!$&e( -+g4!e0 Ae$e # )ea%+ )*a%e#( /#(!()(, 4!'+2!e(, 8( 4( %(*($e 4! )(!)( 3+)(, 4*-e& 

  )& -e#%& 8( )4!%+e& (2g#!(( *a( 4!a(!%e0 F 4( /e( )e8%(!a, a8a )&* e.a( $)($ < -#&!)( MageE -e#%&&( 8( )4!%+e&&(0A-#( 4!%#e4!'&.$e $-e *a%e#(, $%(g+ :

   F Da)+ e( !& /#, 4( /e( $(( )& a*ee0Magea! 8%(a )+ "a-%a &( !& ea )e8%(!ea$)+, 'a ea !ea$a+ $)#-&&( -e!%& )ae )++%#($e -4!+ a()(0Ma%e#((, a;&!g4!' 4! (!$&a )& #)a!()(( +2/+%((, !& *a(

  a/&+ )&a;& $+ $e 4!"+(8e2e 8e"&&( *aae2 8( $+.( )(%ea$)+ $)(.$#aea a$-+ a )#*a!'a!%&&(0 C(, )&* 'e3a)a+, $-e a 4!"()#8a

   -e #)&(%#(, 4!)e-&+ $+ 'e$)a)e a*ee 4! )e( '(!%4( *aae2( )aee (e8(+ 4!a(!%e, 3+3a(, "e*e( 8( )#-((, "++ aegee0 Ce(a( #&-$e+ a "&g+, a$)&!24!'&.$e -(! -+'&(0 C4!' *a%e#(( $e(!a-#(a+ 8( -#/e$%(+ ($-a/a, Magea! 4!ee$e -e()#& )ae.

   -4!'ea0 Maae2(( (2g#!(( $e /# e"&g(a 4! *aea (!$&+ a-#-(a%+,

  Ma)%a!, )ae a$)&%a 'e 8e"& S(a%&a%& 8( /# -#!( -#a%e a a%a)4*-#%(/a )aa/ee# $-a!(#e0 S(a%&a%& 8%(a )+ (!$&a &( "&$e$e"+g+'&(%+ 'e )#*a!'a!%& a3 8e"&&( '(! Ze3&, %e)&% a )e8%(.!($* 8( a(a% )& $&/ea!& S-a!(e( 8( %e3&(a 'e)( $+ &-%e -e /(a+8( -e *#a%e0Magea! a "( -&%&% %(*(%e # %&-+ 3(!e 4!a*a%+, )#!'&$+'e &!& '(! )#*a!'a!(( )aa/ee#, 'a !& $#)#%( !(*e(% $+ %(.*(%+ -e a(( a # "a-%+ a%4% 'e 4!$e*!a%+, 'e )ae (!ea %#a%+ /a2a

  a3(# 4! (!&%&(e *aae2e0H#%+4 $+ -e)e e 4!$&8( a &-%+048( ae$e -a%&2e)( 8( !#&+ 'e #a*e!( 6#%+4(, 4( 4!a*a )&)ee *a( 3&!e -&8%( 8(, 4!2+&a(, -#!(+ 4! 2#(( 2(e( $-e (!$&aMa)%a!0Da !& "+)&+ !()( # eg6e )& )ee #-% 3+)( 4!)+)a%e 'e #a.*e!(, a*e, *&!((( 8( a(*e!%e, )+ e (e8( 4!a(!%e &! aa( 'e -(#ge4!e$a%e 'e %(!e( &-%+%#( *aae2(0 Magea!, )ae $e a"a 4! 3a)a

  '(! "a+, /& $+ 'e$)6('+ "#)&, *a( 4!a(!%e )a -(#g(e *aae2e $+

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  34/243

  $e a-#-(e -ea *&%0 Maea !& ea a'4!)+0 L&-%+%#(( *aae2($.a "( -&%&% a&!)a 4! a-+ 8( a "( -&%&% +$%&!a &8# 3+)(e a3(.#0 I!%.&!a '(! -(#ge, )(!e/a 4!+a$e # )&)e 'e e*! -e )ae #*(8)a 4! ae0 Magea! 4!ee$e )+ 4! -(#ge $e a"a& -(e%e!( 8( -#.

  &!)( *a%e#(# $+ !& 'e$)6('+ " #)&04!%.a'e/+, 4( (e8($e 4!a(!%e -(!& *#8%e!(%# a (!$&e(Ze3&, %(*($ 'e %a%+ $+& )& %e(2e)( 'e -(#ge 3(!e 4!)+)a%e 'e+23#(!()(0

   F A* /e!(%, $-&$e -(!& *#8%e!(%#, )4!' $e a-#-(e )& -(#ga 'e 3a)a 4! )ae $e a"a Magea!, a* /e!(% '(! -#&!)a%a%+&( *e&, $+ (a& -a%e a &-%a 4*-#%(/a -ag(!(# '(! Ma)%a!0Da)+ e !e/#(e, *+(%e )#*a!'a!% a3, %a%a $-&!e $+.( "a) $e*! $+

  *a( %(*(%+ 8( a( +23#(!()(0 L#)&(%#(( '(! Ma)%a! $e 3a% )& 4!.'4;(e, $e 3a% 3(!e000Magea!, ;(g!(% a 4!)e-&% 'e -#-&!eea 8e"&&( *aae2, 48(e(!& *4!(a 8( +$-&!$e )& &! 4!)e-&% 'e $&4$ :

   F M&&*e$) -(e%e!&&( *e&, $&/ea!& '(! Ze3&, )+ $.g4!'(% $+.*( /(e 4!%.a;&%# )& #a*e!(( &( )e( *a( 3&!(0 Da 

   -+)a% 'e /(aa Ie0 De )e $+ $e +23#(a$)+ "++ !e/#(e C& a 

  *ee *ee, )& 2aee 'e -e #a*e!(( *e(, (!%& 4! (!$&e 8( (2g#!e$!&*a('e'% -e %#( )e( )e !& $e /# $&-&!e0 L&-%a a$%a e -e!% !#( *a( *&% &! ;#)0 Da)+ !.a/e( )e/a *a( 3&! 'e "+)&%, /e!(()& !#(, 'a $%a( *a( a # -a%e )a $+ !& !e 4!)&)a(0 O $+ /

   -a)+ < O $+ /+ /e$e((<I!$&a Ma)%a! ea 4!)#!;&a%+ 'e &! 2(' 'e $%4!)(, $-a%e -a#)&( 'e "&(a a-e#0 Magea! 'e%e -#&!)+ #a*e!(# &( $)#3#ae 4! a-+ 8( $+ $e $%e)#ae !e/+2&( 4! (!$&+ -(! $-+%&((

  $%!)(#0 Da S(a%&a%&, )+-e%e!(a #)a!()(# -a%(#(, )ae $a8%e-%a a a%a)& $-a!(#(#, $e -eg+%($e0 Pa2!()(( &( '+'& aa*a0C&* $e (/(+ *a%e#(( $-a!(#( -e$)+(!' 4! a-+, ge( 4! a(*&(, # g(!'(!+ 'e $+ge( 4!/e!(!a%e 4!)e-&+ $+ -#&+ a$&- #0 Maae2((, a$)&!8( -()&(, -()&( '&-+ $%4!)( 8( '&-+ )#-a)%+gea& 'e 2#, )& &e%ee "(##a$e ae )4!%e)e# # +23#(!()(

   N&*+& ea )#-e8(%#0S-a!(#(( "&+ )&-(!8( 'e $-a(*+0 Maae2(( "&$e$e+ 4!/+a

  $+ (!%ea$)+ *a( *&% a$&-a -()(#ae#, )ae !& ea& #)#%(%e '

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  35/243

  2ae0 Ş( (!%(+ 3(!e0 I!%4(& 8( 'e *a%e#( $e -+3&8( 4! a-a *+(4!ge&!a( 'e "(e& a*&(#, -e )ae !&. *a( -&%&+ ('()a '(a-e0 Ce(a( $-a!(#( $e a$)&!$e+ '&-+ $%4!)( 8( a-#( 4!)e)a+ $"&g+ 4!a-#(, $-e 3+)(0

  Magea! )ae $e a"a 4! *(;#)& #a*e!(# &( +)!( : F N& "&ge !(*e!(< Pe )(!e. -(!' a 3+)(, 4( e%e2 )a-()& *4!a *ea $+3a%()(?, Magea! 4!a(!%a 4!$&0$-e +*, 4!)&a;4!' a$%"e -e )e( *a( "()#8(0 4!'a%+ $e a'&!a(

  4! ;&& &( *a%e#(( 6#%+4( )a 8( e, $+.8( 'ea *a( 3(!e /(aa 'e)$+ "(e 3+%&(04!%.a'e/+, '&-+ 4!%4(e 4*-&8)+%&( )ae e +(+ 8(&(<*aae2((, 4!"()#8a( a (/(ea '(! a-+ a a)e# !a*(e 'e "(e )e/( &!g( '(! )ae 48!ea "&ge+%# # *#a%e )&!%+, $e e%a$e+$4!' 'e$)6($ '&*& $-e $a%0&(84!'&.$e -e '&-+ )#-a)(, Magea! 4! "&!%ea #a*e!(# 

  a;&!$e 4! $a% 8(.( 'e%e "#) )& 8#*#(#age *&(a%e 4! -+)&+0La (23&)!(ea "+)+(#, *aae2(( )&-(!8( 'e # "&(e !#&+, 3+!&(!' $#a%a )e.( a8%e-%a 'e a)( 4!a(!%e -e %#(, 'a)+ !& /# +-&!e -e !+/+(%#(, $e a&!)a+ '(! !#& a$&-a a3(#0 Maee!&*+ a *aae2(# )#/48( )ea%a $-a!(#(#, )ae )& "(e)ae +!(%

   -(e'ea& &! &-%+%# 'e !e4!#)&(% 8( /+2&+ )+ !& *a( -&%ea&&-%a a !e$"48(%0 Magea! 6#%+4 $+ )&e 4! 2(&a a)eea /(aa #a.*e!(# &(, )+)( /e'ea 3(!e )+ !& /a -&%ea 4!"4!ge $&%ee 'e

  *aae2( -a%(#( )& '#&+2e)(.%e(2e)( 'e #a*e!(0P#&!)( $-a!(#(# $+ $e 4!%#a)+ 4! #'(!e $-e +*, &!'ea'+$%a& 3+)(e a'+-#$%(%e '&-+ $%4!)(0 Magea!, +!(% a -()(# 'e # $+gea%+ #%+/(%+, !& *a( -&%& &-%a0C4!' -(*(+ #'(!& 'e e%agee, a3((, )ae $e /e'ea& 4!.)#!;&a( 'e #)a!()(( 4!!e3&!(( 'e "&(a )+ ( $e a$e$e $+a8&(e,# &-$e+ 'e "&g+ 4! 'e2#'(!e0 C4(/a $-a!(#( )& +!( *a( &8#ae,+*a$e+ 4! ;&& )#*a!'a!%&&( $+. #)#%ea$)+ 8( $+. a;&%e $+

  a;&!g+ -4!+ a +*0

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  36/243

  I23&%(+ $+ a;&!g+ -4!+ a *ae, &*+(( 'e a-#a-e 'e *a.ae2(0 I!%a+ 4! a-+ )4% *a( e-e'e, $-e a.8( -+2( -()(#aee 'e$+ge(e 4!/e!(!a%e )ae 8&(ea& 4! ;&& #0 G4!'& &( Magea!ea )a a '#&a 2( $+ $e 4!%#a)+ '(! !#&, 'e 'a%a a)ea$%a )& %#a%e

  )aa/eee 8( $+ -&(e 4! 3+%a(e %#a%e %&!&(e 'e -e 3#', )a!(*() $+ !& *a( +*4!+ '(! $-(a #)&(%#(# a)e$%e( (!$&e0Maae2(( 4!$+ !& $e *&&*(+ )& a&!gaea a3(#, )( 4( &.*+(+, 3a )+&%a+ $+ -(!'+ -e )#*a!'a!%& a30Magea! a3(a $e %4a -(! a-a *+(( ea 8)6(#- 'e *a( 'e*&% 8( a)&* 4!)+ # 'a%+ +!(% a -()(#0 Ma( 4!a(!%e 'e a a;&!ge a

   3+)(, !+/+(+ a$&-a &( )(/a *aae2( 4!a*a( )& $&(e0 U!&4( '#3#( )a$)a, 'e$)#-e(!'&.( a$%"e %#a%+ ea$%a, (a a%& 4( $%+.

   -&!$e 3a&0Magea! 48( a'&!+ &%(*ee -&%e( 4! "aa -e()#&&( a%4% 'ea-#-(a% )ae.( a*e!(!a /(aa0 C& $&(a -e )ae # (!ea 4! *(!a'ea-%+, $%+-&!$e -e (*& '(! *aae2( )& a%4%a -&%ee, )+ !& (2.

   3&%( $.# *a( %ag+ 4!a-#(0 A( *aae2( $e e-e2(+ a$&-a )#*a!.'a!%&&(0 Magea! /& $+.8( $)#a%+ $a3(a '(! %ea)+, 'a 3a&+!(% !& *a( a/& %+(a0 S(*( # !#&+ 4*-&!$+%&+ 4! -&-a -()(#.

  &&( $%(!g 8( $e -+3&8( 4! a-+0T#/a+8(( 'e &-%+ a( &( Magea! F -(!%e )ae $e a"a 8($)((%#& P(ga"e%%a F a3(a a/&+ %(*-& $+ "&g+0MageUa!, (-$(% 'e #()e a-+ae, "& $%+-&!$ 'e $&(ee *aae2(# 8( a$%"e 48( g+$( *#a%ea 4! a-ee #)ea!&&( -e )ae. $%+.

   3+%&$e, a 7 a-((e 110

  VI

  ÎNTOARCEREA ÎN SPANIAC#!'&)eea )e# %e( )aa/ee )ae *a( +*+$e$e+ # I&()+-(%a!& J&a! Se+#0 E -#!( *a( 'e-a%e, "++ a -e'e-$( -e

   3+8%(!a8( -e!%& *#a%ea &( Magea!0 Maae2((, -(!24!' )&a;,$e "##$(+ 'e %#% "e& 'e /()e8&g&( $-e a -&!e *4!a -e /a$ee$-a!(#(# 8( -e a/&((e -e )ae e 3+!&(a& a$)&!$e 4! *aga.2((e #0J&a! Se+#, -(!$ 'e *aae2(, "& -++$(% 'e #a*e!(( $+(,

  )ae. +$a+ 4!%.# (!$&+ )& '&8*a!(( 'e *#a%e, "++ a $e *a(

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  37/243

  g4!'( a $#a%a &(0 U! /a$ &+ "#)0 C& *ae ge&%a%e $-a!(#(( -&.%&+ %a!$-#%a -e )eea%e '#&+ /a$e a*ee, %&!&(e, -#/(2((e0J&a# Ca/a6#, &! $-a!(# 4!'+2!e, e&8( $+ -e(a )#!'&.)eea )e# '#&+ )aa/ee0 Oa*e!(( ( $e $&-&$e+0 V(2(%+ (!$&ee

  '(! )eea%e a6(-eag&( 8( (23&%(, a$e*e!ea &( Magea!, $+$&-&(e )##a!e( S-a!(e( -e )e( *a( *&( '(! 8e"(( #)a!()(0 Da $e"e( 'e a.( *a( a%a)a0Cee '#&+ )aa/ee a%(!$e+ *aea (!$&+, -e )ae # !&*(*a2( B#!e#, a-#( )ee -a%& *a( (!$&e, M#&)ee, -e )ae Mage.a! !& a/&$e$e !##)& $+ e /a'+04! -(*+/aa a!&&( &*+%#, DYE$-(!#$$a, #*& 'e 4!)e.'ee, )ae &)($e$e -e +2/+%(%& Me!'#2a 4! a-ee Pa%ag#!(e(, (2.

  g#!e8%e -e Ca/a6#, e-a+ %e*e(!() )aa/eee, 'a e)6(-a;&e$%e, %e-%a%, 'e)(*a%0 T(!('a' !& *a( -#a%e )#!%(!&a )++%#(a,)& %#a%e e-aa((e "+)&%e0 A%&!)( 'e Ca!# a'&!+ #a*e!(( -eV()%#(a, 4!)a)+ *+"&( *&% )+&%a%e 4! E&#-a, )&(8#ae, -(-e,)a"ea, -e )ae, a 4!%#a)ee 4! S-a!(a, e /a /(!'e 4! -a%(e )&

   -e&( "#a%e *a(0A)ea$%+ e/e!(e a !a/e(.a*(a, )ae a $%+3+%&% #)ea!& '#(

  a!( 8( ;&*+%a%e, )ae a #)#(% ea*e!%e -+*4!%& -e '&* 'e a-+,a-a(!e *a(# "a-%e e#()e ae !a/(ga(e(0 De Ca!# a )#*-e!$a%)& -($#$(!+ -&%aea "a+ 'e Magea!, ea(24!' 4! )6(- g#(#$/#(!a )#!'&)+%#&&( e( *#% -ea 'e %(*-&(&0 N&*ee &( Ma.gea! /a %+( 4!%#%'ea&!a, -e!%& )+ 4!%eaga #*e!(e a '#34!'(%

   -e!%& 4!%4(a #a+ # !#&+ *+$&+ a -&%e(# $ae0 Magea! a'#/e'(%, -e!%& %#a%e %(*-&(e, )+ # ('ee, 'a)+ e '&$+ *ee& 8(6#%+4% 4!a(!%e 'e # -a$(&!e, -#a%e 4!/(!ge -4!+ a &*+ %#a%e -(e.

  '()(e !a%&ae0 E a 4!'+2!(% )e '(!%4( $+ $)6(*3e 4! "a-%+ )ea*a( %e*ea+ '(!%e ('e(: O)#& &*((, )&!#$)4!'&.$e a$%"e *+.$&a )()&*"e(!e( -+*4!%&&(, )+&%a%+ 2a'a!() 'e #*e!(e %(*-'e &! *(e!(&0

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  38/243

   CĂPITANUL ROBERT SCOTTTRAGICA E^PEDIIE LA POLUL SUDI

  O PRIMIRE TRIUMALAI ! a)e a!, 19, L#!'a $e 4*. -#'#3($e )a 'e $+3+%#ae )& 'a-ee 8( "#(0 De a )e *a( 'e$ea*+ 8( -4!+ a )e *a( !e4!$e*!a% e!ge2, %#( a)a*a& )&-(!8('e *4!'(e -e *aee 8( )&%e2+%#& R#3e% S)#%% )ae $e 4!%#$e$e(! )ea '(!%4( e5-e'((e "+)&%+ a P#& S&'0C& %#a%e )+ %e*ea& e5-#a%# !.a%(!$e$e -#&, 'e/e!(

   -#-&a !& !&*a( 4! A!g(a, &!'e -4!+ 8( )#-((( 8%(a& 'e e, )( 4!

  %#a%+ &*ea04!%#a)eea &( "&$e$e %4*3(a%+ -e%&%(!'e!(, )+)( e5-e'((a)+-(%a!&&( S)#%% ea )#!$('ea%+, 8( -e 'e-% )&/4!%, )a &! e/e!(.*e!% 8%((!("() ea *()8#a )e/a '(! !e*+g(!(%a 4!%(!'ee a !e.)&!#$)&%&&( 8( +gea %#%#'a%+ $"ea )&!#8%(!e# ge#ga"()e0

   F Dag& *e&, 4 4!%4*-(!+ $( Ce*e!% Ma6a*, (!((a.%#& 8( #ga!(2a%#& e5-e'((e(, 4( &e2 3&! $#$(% I S4!% *&&.

  *(% 'e ($-a/a '&*(%ae 8( a* )e'(!a )+ %#( e!ge2(( !&%e$)a)ea8( $(*+*4!% -e!%& '&*!ea%a0 Te "e()(%<C+-(%a!& S)#%% $%4!$e )& )+'&+ *(!a -#%eg&(%#ae 8( #$%(24*3(!' )& *#'e$%(e :

   F N&*a( )+ e& !& $4!% *&&*(% -e 'e-(!0 A* a;&!$ a3(aa 'e (#*e%( 'e P#& S&'0 E 'e-%, $4!% )e '(!%4( )ae a*a;&!$ a%4% 'e a-#a-e, 'a a$%a !& 4!$ea*!+ )+ a* a%(!$ )6(a 

   -#&<

   F A%&!)( !+'+;'&(e$) )+ *a( )&4!' $a& *a( %42(& /e( (2. 3&%( $+ '#34!'e8%( # *&&*(e 'e-(!+ < g+( $( Ce*e!%0 D(! -a%ea *ea /e( a/ea, )a 8( -4!+ a)&*, %#% $-(;(!&0 F O, 'e a$%a !& *+ 4!'#(e$) < $%(g+ S)#%% '(! %#a%+ (!(*a 8(#)6(( &( a3a8%( $)4!%e(a+ )(&'a%0 De a%)e/a *+ %e* e&000

   F De )e a!&*e  F S+ !.a;&!g+ a%)(!e/a 4!a(!%ea *ea0 Vea& $+ "(& )e'(!%4(< A)e$%a a "#$% /($& *e& '(! )#-(+(e < Ş( %e3&(e $+. 4*.

   -(!e$) < A%*(!%e( !& /#( *&( 4*-+)a% )& *(!e0

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  39/243

   F I( '#e$) $(!)e $+.( ea(2e2( /($&, )+-(%a!e S)#%%0 V#("a)e %#% )e.( #*e!e8%e )& -&%(!+ )a $+ %e a;&%0 De#)a*'a%+, 4!$+,%e3&(e $+ %e g4!'e8%( 8( a '&*!ea%a, a "a*((a '&*(%ae, )+e(a(.a( (-$(% *&%0 O #'(6!+ 'e )4%e/a &!( 'e 2(e e$%e a)&* 3(!e

  *e(%a%+0 P4!+ a%&!)(, e& *+ /#( 4!g(;( 'e a '#&a e5-e'((e a'&*(%ae0I! )(-a a)eea, )4!' )e( '#( #a*e!( 'e $ea*+ $e g4!'ea& a!#&a e5-e'((e, I! %#a%+ A!g(a $e )(#)!ea& -a6aee 4! )(!$%ea)+-(%a!&&( S)#%%0 P(e%e!(( 4 '&$e+ -e &*e( -4!+ a)a$+, &!'e.a8%e-%a "a*((a, "e()(%+ )+. a/ea (a 4! *(;#)& e( : $#(a &( 8(&! 3+(ea8 /(#( )& a)(*(e 4! #)6( 'e 3&)&(e0I! %(*-& *e$e(, &!& '(!%e -(e%e!(( $+( )e( *a( 3&!(, )+-(.

  %a!& Oa%e$, )ae a "( '#(% $+. &*e2e * )ea '(!(( e5-e'((e$-e P#& S&', )a !& -&%&$e '(! -()(!a &!&( a))('e!% )ae ( $e4!%4*-a$e )& -&(!e 2(e 4!a(!%e 'e -e)ae, 4( 8#-%( &( S)#%%:

   F Ş%(( )+ #)#%e!e!%& E!e$% S6a)e%#! a -e)a% -e $ea*a&( $-e P#& S&', &4!'.# -e &*ee %ae Ae a*3((a $+ a;&!g+e *a( 4!%4(0 N&*a( 'e.a (23&%(000C+-(%a!& S)#%% )+2& # )(-+ -e g4!'&(, 4!)(&'a% -a)+,

  a-#( $-&$e : F 4( '#e$) (234!'+ < E$%e &! 3+(a% 'e ($-a/+ <T#%&8( a)ea$%+ 8%(e 4 *46!($e -&(!0 Da )+-(%a!& S)#%% ea&! ge!%e*a! 4! a'e/+a%& 4!ee$ a )&/4!%&&(0 N& a/ea )(&'+

   -e #)#%e!e!%& S6a)e%#!, -e )ae 4 )&!#$)&$e 8(. -e&(a *&%(!ea 4!$+ a /($& $+& '(! )#-(+(e, /($ )ae 4!$e!(!a 4!$+8(/(aa &(04!%.a'e/+, S)#%%, $)#(a! 'e #(g(!e, (&3ea e5-e'(((e 8%((!.

  ("()e 8( '#/e'($e &! $-((% 4!'+2!e 'e -e /e*ea '!' ea )#-(8( $%+%ea a O&%a!'$, "e*a %a%+&( $+&, J#6! E'_a' S)#%%, )ae!& $.a *a( "+)&% *a(!a, )&*4!' %a'((a $%+/e)6e a "a*((e(,4! $)6(*3 a/& a*3((a $+ "a)+ '(! "(& $+& &! *a(!a 'e$+/48(%0La 8a$e a!(, S)#%% ea &! 3+(ea8 4!a%, $+3&, )& #)6(( a.

   3a8%( 8( -+& 3+a(0 Ma( 4!%#%'ea&!a &*3a &' e#a)+, "((!')+.( -+)ea $+ %ea)+ 4!#% &! 4& '(! $-a%ee g+'(!((0 U!& '(! 3aee4&&( %e)ea )6(a -(! g+'(!+, (a )e+a%, )e/a *a( a%, )&gea

   -e )4*- a)ea$%a a "#$% )ea '(!%4( a-+ -e$%e )ae %e)&$e /((%#&

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  40/243

  *a(!a0La )a-+%& ae(( '(! g+'(!+ $e ('()a &! $%e;a "a!(), )&)e!g(e +$"(a%e -4!+ -e$%e '&* $+(!' '(! )#-a), -&%ea( &8# $+ (e8( 4! )4*- 'e$)6($0 S)#%% $e &)a 4! $%e;a& a)e$%a, )& $&#(e

  8( "a%ee $+& *a( *(), 4!)6(-&(!'&.8( )+ $e a"+ 4!%.# )#a3(e0O)ea!& !e$"48(% ea # 3a%+ '(! *(;#)& )4*-(e(, -e )ae $e /e'ea# $)4!'&+ +*a$+ '(!%.&! /e)6( -#'e0 A)ea$%+ $)4!'&+ a;&!$e4! )&4!' &! >/a$ (!a*()?, )ae a'&)ea >*a( -ag&3e? !eg#&&('(! eg(&!ea De/#! 3(!e4!ee$, %#a%e a)e$%ea !&*a( 4! 4!)6(.

   -&(ea a/4!%a%+ a *()&&&(0 E $e 6#%+4 $+ a&!)e a)e /a$(!a*() 4! ae0

   F Da )&* 4 4!%e3a+ $&#(e $ae0

   F C& -a" 'e -&8)+\ e $-&$e e0 F A%&!)( $+ *ege* $+ )&*-++* -a" 'e -&8)+, F N& e !e/#(e0 A8%e-%a( !&*a( 8( # $+ /e'e(0Ş( $e -&$e -e &)&0 A '#&a 2( )4!' /e!(+ (a a *ag(!ea>#)ea!&&( !e$"48(%?, 4!)e-& e5-e'((a0 M()& S)#%% -#&!)( %&.%&# $+ $e 'ea 4!a-#( 8( a-(!$e )6(3(%&0 T#( $e a8%e-%a& a #e5-#2(e a$&2(%#ae, 'a !& (23&)!( 'e)4% # "a)++0 >Va$&

  (!a*()? -&%ea *a( 'e-a%e, !e-+$+%#, -e a-+0 Pe!%& *&( )#-((, -#/e$%ea $.a "( $"48(% a()(, 'a !& 8( -e!%& *()& S)#%%0 Se e%a$e)a $+ !+$)#)ea$)+ a% e5-#2(3(, *a( -&%e!() 8( !& $e +$+ -4!+ !&2/4( >/a$& (!a*()? 4! ae0Ce$)& -e&(% 'e a( $+( 8( %e)& e$!e -(! %#a%e ga'ee, -4!+a )+-(%a!, )!' (23&%( $+ a;&!g+ )#*a!'a!%& /a$&&( D($)#/e,)& )ae "+)& )ea '(!(( e5-e'((e a $a 4! A!%a)%()a0Ea *(!a% 4!%.a)## 'e '#& &( '&-+ 'e$)#-e(( 8( '&-+

  a/e!%&+. Pe 'e a%+ -a%e, S&'& 4 a%+gea )a &! *(a; 4!'e-+.%a%, -(! 'e *($%e 8( 'e "&*&$e( a3(a 3+!&(%e0S( Ce*e!% Ma6a* &+ (!((a%(/a a)e$%e( e5-e'(((, (a g(;a #ga!(2+(( # %e)& -e $ea*a S#)(e%+(( 'e ge#ga"(e '(!L#!'a0 P(e%e!(( &( S)#%% 8( a( *&( -a%()&a( $&3$)($e+$&*e 4!$e*!a%e -e!%& 4!"+-%&(ea e(0 4*-e&!+ )& #)#%e!e!((A*(%age 8( Ie%#!, '#( *e'()(, '#)%#& `#e%(%2 8( '#)%#&($#!, Be!a)6(, ea, H#'g$#! 8( a((, S)#%% -e)+ -e D($)#.

  /e, )a $+ 'e$)#-ee P#& S&', 4! a&g&$% 1910 La 1 (a.

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  41/243

  !&a(e 19 a;&!$e+ a Ba(ea 'e g6ea+ R#$$, )ae a/ea a &!)a-+% /&)a!& Ee3&$, (a a )e+a% F g#"& >Bae!e#?0 Da g6e&(e -&%(%#ae, )ae a*e!(!a& )#a3(a, 4( $((+ $+ $e 4!.%#a)+0 La 1 "e3&a(e 19, D($)#/e a;&!$e 4! -#%& 'e (e.

  !ae, I! g#"& M)M&'#0 Pe +*& &( )#!$%&(+ )#(3e0 4!'+2.!e(( e5-#a%#( "+)&+ a-#( *a( *&%e e5)&$(( $-e /&)a!((Ee3&$ 8( Te#, -e )ae $e $&(+ -e )e '(!%4( a Q 7 'e *e%(,(a -e )e+a% a Q Q 'e *e%(0 A)## 4( a-&)+ (a!a )&*-(%+ aS&'&&(, )& /($)#((e e( g#a2!()e, -#g#4%e -a)+ '(! (a'0 Da e5-#a%#(( !&.8( -(e'&+ "(ea, !()( /#(a 3&!+0 48( %e)ea& %(*-&!e$"48(%e( !#-( -#ae !+$)#)(!' "e 'e "e 'e -e%e)e(0 J&)a+)6(a %ea%&0 S)e!a ea &! 3#) 'e g6ea+ &)(e, (a a)%#(( F *a.

  (!a(( 4*3+)a( )aag6(#$ 4! -(e( 'e "#)+ 8( 3+!&( 'e &8(0 S-e -(*+/a+, "+)&+ )4%e/a )++%#(( &!g( )& $+!((e, 'a 4!)+ !& $e6#%+4+ $+ *eag+ a -#0 A3(a a !#(e*3(e 19, )+-(%a!&S)#%% 4*-e&!+ )& '#)%#& ($#! 8( )& #)#%e!e!%& A*(%age,

   -e)a+ $-e $&', )& g4!'& $+ a;&!g+ a -#0 D&-+ !e!&*+a%e -(*e;'((, 4!'+2!e(( e5-#a%#( a;&!$e+ a 7 a%(%&'(!e $&'()+,a'()+ a 7 'e * 'e-+%ae 'e )#a3(a -e )ae # -++$($e+ 4!

  g#"& 'e (e!ae0 S-e $&'./e$% "&+ 4!%4*-(!a( 'e &! a! 'e*&!(0 D#&+ '(! /4"&(e # *+ee, &!& 4!a% 'e 7 'e *e%(,(a )e+a% 'e Q 'e *e%(, "&+ 3#%e2a%e Ma6a* 8( L#!g$%#"",'&-+ !&*ee )e# '#( #a*e!( 'e $ea*+, )ae a;&%a$e+ e5-e'((a0

   N& *a( -&%ea& $+ 4!a(!%e2e, )+)( # -a%e '(!%e )4(!( *&($e+ -e'&*, (a *e(!'ee !& e *a( a;&!gea& 'e)4% a%4% )4% e %e3&(a)a $+ $e 4!%#a)+ a !a/a #0 Ca2!a a)ea$%a (!& '#&+2e)( 8( !#&+'e 2(e0 4!%#a)eea $e "+)& 4! 4*-e;&+( "#a%e gee )+)( 2+-a'a

  $e 4!*&(a$e, '(!(( *&($e+ %#(, (a )e( %e( #a*e!( $e /+2&+ $((($+.8( %ag+ $(!g&( $+!((e0 C&* !& ea )6(- $+ e %ag+ -e %#a%e(! a)ea8( %(*-, %e3&(a& $+ $e 4!a-#(e2e a "(e)ae F7 * )a $+(a $+!((e +*a$e0 D&-+ %e(2e)( 8( -a%& 'e 2(e a;&!$e+ a !a/+4! 2(&a 'e Q "e3&a(e 19Q0 4! a)ea8( %(*-, #)#%e!e!(( A*(.%age 8( Ie%#! "+)&$e+ 8( e( # )++%#(e $-e /e$%, -(!+ 'e -(*e;'((0Te)&$e &! a! 'e )4!' -e)a$e D($)#/e "++ $+ 'ea !()( &!

  $e*! 'e /(a+0 S( Ce*e!% Ma6a* -eg+%( # !a/+ a;&%#, -e

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  42/243

  )ae # !&*( M#!(!g 8( # -&$e $&3 )#*a!'a #)#%e!e!%&&( C#. 3e)0 M#!(!g -e)+ '(! A!g(a a 9 (&(e 190 4! *(;#)& &((a!&a(e 19Q 2+( )a%agee )#+3(e( D($)#/e0 Na/a ea 4!)#!.

   ;&a%+ 'e g6ea+ 8( !& -&%ea $+ (a$+ '(!%e 3#)&(0 Dea%"e, S)#%%

  (!ea $+ *a( (e!e2e # 'a%+ 4! A!%a)%()a0 D&-+ )e M#!(!g 48('e$)a)+ -#/(2((e 'e )+3&!( 8( a(*e!%e, $e 4!%#a$e 4! -a%(e0S)#%% 8( %#/a+8(( &( -e%e)&+ a '#&a (a!+ 4! eg(&!ea a!%a)%()+A)&* )&!#8%ea& 3(!e S&'& 8( $e #3(8!&($e+ )& ge&%+(e0 Da 4!

   -(*+/a+, %e*-ea%&a )#3#4 -4!+ a $&3 2e#0 C& %#a%ea)e$%ea, S)#%% !& $e 'e$)&a;+ 8( "+)& 4*-e&!+ )& %#/a+8(( $+( !#(e5-e'(((0 4! a;&!& A!&&( !#& ea a g#"& 'e (e!ae, '&-+ #(-$+ 'e 9 'e 2(e0 4!)e)a+ $+ &!ea$)+ !a/a D($)#/e '(!%e

   3#)&(e 'e g6ea+, )ae # a-+$a& '(! %#a%e -+(e, "++ a (23&%(0La (&(e 19, M#!(!g $e (/( '(! !#&, 4!$#(% 'e Tea N#/a, &!/a$ *#'e!0 A/ea& -#&!)+ $+ a'&)+ 4!%eaga e5-e'((e 4! -a%(e,)6(a 'a)+ /a "( !e/#(e $+ -++$ea$)+ /a$& D($)#/e 4!%e g6ea(0Da a3(a 'e$)+)a+ &)&(e 'e -e D($)#/e, )+ *aea 'e$-e.$&a /a$& 'e g6ea(, a$%"e )+ D($)#/e -&%& "( a'&$ 4! -a%(e#'a%+ )& )eea%e !a/e0 4! 2(&a 'e 1 "e3&a(e 19, )ee %e( /a$e

  $e 4!'e-%a+ $-e A!g(a000Ş( a)&* -#-#& e!ge2 $+3+%#ea 4!%#a)eea )+-(%a!&&(S)#%%0 E "& -#"%(% a I!$%(%&%& 'e 4!a%e $%&'(( ge#ga"()e '(!L#!'a0 Ma( %#( 4!/+a(( A!g(e( $e a'&!a$e+ a()( 8(. a8%e-%a&0U! %(*($ a g&/e!&&( &+ )&/4!%& :

   F S( R#3e% S)#%%, g+$&( e, g&/e!& *(.a 'a% -+)&%a4!$+)(!ae $+ /+ '+&(e$) # *e'a(e 'e a&, )a $e*! 'e 4!a%+'($%(!)(e -e!%& 4!'+2!eaa -(!+ 'e e#($* )& )ae a( '&$ a 3&!

  $"48(% e5-e'((a 8%((!("()+ 'e a P#& S&'0 G&/e!& *.a 4!$+.)(!a% %#%#'a%+ $+ /+ %a!$*(% %#a%e *&&*((e 8( "e()(%+(e -e)ae /( e a'&)e 4! !&*ee -#-#&&( e!ge20 D(! -a%ea *ea, /+#g $+ -(*((, 'e a$e*e!ea, )ee *a( $(!)ee "e()(%+(< Ş( $-&!4!'a)e$%ea, %(*($& g&/e!&&( -(!$e 4! -(e-%& )+-(%a!&&( S)#%%*e'a(a 'e a&0 E#& $+3+%#(% 'e %#% -#-#& !& $-&$e 'e)4% a%4%:

   F V+ *&&*e$) <Ş( 24*3( )& )6(-& &*(!a% 'e -(/((e.( (*-e2( 8( a3a$%e0

  U*a+ )4%e/a )&/4!%+( 4! )ae S)#%% ea +&'a% -e!%& "a-%a &(

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  43/243

   4!'+2!ea+ 8( -e!%& "##a$ee a'&$e 8%((!e(I! a)eea8( 2(, *a( -(*( # *e'a(e, %#% 'e a&, 'e a A)a'e*(a'e Ş%((!e U!(/e$ae0 S)#%% # &+ )& a)eea8( *#'e$%(e0T#%&8(, 4! $(!ea &(, !& ea 'e#) *&&*(%0 V($& &( !& "&$e$e

  4*-(!(% '&-+ )&* '#($e0 A;&!$e$e, a8a )&* a* $-&$, a3(a a * 'e P#& S&', # 'e-+%ae 'e$%& 'e *()+ 'e -# "a+ 'ee2&%a%ee #3(!&%e 'e )e( '(!a(!%ea &( 8( a!&*e : C##, B()#e,(e$, Be(!g$6a&$e!, D&*#!% 'YU/(e, e''e e%)0 C+-(%a!&S)#%% a%(!$e$e %#%&8( -aaea 0 I! 11, e5-#a%#& Ja*e$Cae R#$$ 4!%e-(!$e$e 8( e # )++%#(e $-e (!&%&(e a!%a).%()e, 'a $e #-($e -&(! '(!)## 'e -aaea 70 N()( a(( !& "&$e.$e+ *a( !##)#8(0

  Da )+-(%a!&&( S)#%% !&.( -+)ea& &)&(e "+)&%e -e ;&*+.%a%e 8( !()( 6#%+4(e )ae !& ea& '&$e -4!+ a )a-+%0 De a)eea, e$e g4!'ea a)&* a # !#&+ e5-e'((e0 N#a-%ea $e %e2ea a'e$e#()6(!&(% 'e /($& -e)+(( F 8( -4!+ '(*(!eaa !& *a( ea )6(- $+'#a*+0 P#& S&' < Ce -&%ee !e)&!#$)&%+ 8( 'e !e4!"4!% 44*-(!gea 4!%.a)## Ea a%4% 'e $%+-4!(% 'e a)e$% /($ 4!)4%, 4!%.#2(, ( $e 4!%4*-+ )e/a 6a2(&0 C4(/a -(e%e!( 4 -#"%(+ a &! )ea(0

  S)#%% %e3&(a $+ /(e a #a '&-+.a*(a2+0 Pe a 7 e 4!)e-& $+ $e4*3a)e0 P#%(/(% 'e-(!'e(( )+2& 4! /($ae 8( &(%+ 'e (!/(%a(e0T#)*a( )4!' ea ga%a 'e -e)ae $e 'e23+)+ 8( $e /44 4! -a%0 C4!''+'(( $+ $e 4!/eea$)+ )& -a-&*a, 48( a'&$e 'e#'a%+ a*(!%e )+ea a8%e-%a%0 S+( '(! -a% 8( $e 4*3+)+ 4! ga3+0 C4!' "& ga%a,)ea$& ea 10 P(e%e!(( 8( -(e%e!ee 4 -(*(+ !e'&*e(( 8( %#%.#'a%+ $&-+a( -e e, "((!')+ /e!($e a%4% 'e %42(&0

   F V+ #g $+ *+ (e%a( )a* 4!%42(a%, $e $)&2+ S)#%%, 'a *.a

  "&a% g4!'& -e)+(( a -#0P(e%e!(( 4$e+ '(! %#a%+ (!(*a0 F 4*( "a)e # 'e#$e3(%+ -+)ee $+ $%a& 4!g+ # -e$#a!+ a%4%'e (!%ee$a!%+, $-&$e S)#%% a8e24!'&.$e 4!g+ # '#a*!+0e*e(a, *(a%+ 'e &! a$e*e!ea )#*-(*e!%, 4( +$-&!$e24*3(!':

   F E& (!%ee$a!%+ Te 4!8e(, )+-(%a!e S)#%%, -e!%& )+ %e.b 3&(e $+.( *+%&($e$) )+ 4! /(aa *ea !.a* )+)a% )& -()(#& a

  P#& S&'0

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  44/243

  T#( *e$e!((, 4! "&!%e )& S)#%%, 4$e+ 'e $-((%&aa e-()+ -e)ae (.# '+'&$e '#a*!a )& a%4%a e-e2()(&!e0

  II

  O HOTĂRÎRE NESTRĂMUTATAD&-+ )4%/a %(*-, 4! A!g(a $e a&2( # /e$%e !ea8%e-%a%+ : F S.a 4!%#$ S6a)e%#! < S.a 4!%#$ S6a)e%#! <O &8#a+ )(&'+ $%!$e (!(*a &( S)#%%0 >Oae S6a)e%#! # "(a;&!$ a P#& S&' ? $e 4!%e3a S)#%% 4! $(!ea &( 8( # )(-+ $(*()+ /($& $+& 4!)e-e a $e )+%(!a0 Da ('()+ '(! &*e(, 24*3( 8(

   -e)+ /e$e $+ 4!%4!ea$)+ -e S6a)e%#!0 4 g+$( 4!)#!;&a% 'e )4(/a -(e%e!( 8( a'*(a%#(0 4!%#a)eea &( !& $%4!($e a)ea8( e!%&2(a$*

  )a 4!%#a)eea &( S)#%%, "((!')+ %#a%+ &*ea 8%(a )+ e *e$e$e -e&*ee a)e$%&(a, 3&)&4!'&.$e a8a'a 'e e2&%a%ee #3(!&%e 'e&! a%&0 T#%&8( )e( '#( e5-#a%#( 48( $%!$e+ )+'&#$ *4(!(e0

   F A* /e!(% $+ %e "e()(%, 4( $-&$e S)#%% )& !e(-$(%&.( 24*3e%0E8%( *&&*(% 'e e5-e'((e

   F De#), $-&$e S6a)e%#!0 N.a* (23&%(% $.a;&!g 'e)4% -4!+a 17 * 'e -#0 A* 4!%4*-(!a% *&%e ge&%+( 8( !.a8 "( (23&%(%

  $+ a;&!g !()( -4!+ a)##, 'a)+ !& *.a8 "( "##$(% 'e e5-e(e!eee5-e'((e( '&*!ea/#a$%+0 F P#/e$%e8%e.*( )&* a( )++%#(%, 4( )e& S)#%% )&(#$ a)&*e, )a %#%'ea&!a )4!' ea /#3a 'e # e5-e'((e 8%((!("()+0S6a)e%#! !& $e +$+ -ea *&% &ga%0

   F 4!a(!%e 'e a -e)a $-e $&', $-&$e e, *(.a /e!(% # ('ee$%a8!()+ 8( a!&*e : $+ *+ "##$e$) 4! #)& )4(!(# a-#!( 'e -#!e(0S4!% )a( *()(, 'a "#a%e e2($%e!(0 E( *.a& a;&%a% $+ "a) '&*&

  $-e -#0 Da a& )+2&% 8( e(0 A* $&"e(% /($)#(( )4!)e!e, a* 4!%4*. -(!a% *a( -(*e;'(( 8(, 4! $"48(%, 4! 2(&a 'e Q (a!&a(e a* a;&!$a &(a8a $%a/(+ 'e g6ea+0 Ca #) 'e (e!ae a* ae$ g#"&M)M&'#, &!'e a (e!a% 8( D($)#/e0 La 9 #)%#*3(e, 4!.$#(% 'e %e( '(!%e )e( *a( 4!'+2!e( *a(!a(, a* -e)a%, "++

   -#!e(, )& $+!((e $-e P#& S&'0 N.a* $+ /+ 4!8( ge&%+(e &(a8e -(! )ae a* %e)&%, )+)( '&*!ea/#a$%+ /( e -&%e( 4!)6(-&( &8#0E 'e$%& $+ /+ $-&! )+ '&-+ "%e/a &!( 'e 2(e, 4! )ae %(*- a*

  4!"&!%a% *#a%ea, a* a;&!$ a 17 'e * 'e -#& a!%a)%()0 4!.

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  45/243

  %#a)eea a* "+)&%.# 4! )#!'((&!( *a( gee, 'e#ae)e ea* $e(('e #3#$ea+, *e(!'ee $e 4*-&(!a$e+, (a ge& ea g#a2!()S4!% "e()(% 4!$+ ).a* -&%&% $+ '#/e'e$) )+ a P#& S&' -#( $+a;&!g( *a( &8# 'e)4% a P#& N#('0 $"48( S6a)e%#!0 N& *+

  4!'#(e$) )+ /# /e!( '&-+ !#( a(( )ae /# (23&%( $+ a%(!g+ )6(a  -#&< P4!+ a%&!)( e /a +*4!e 4!)#!;&a% 'e a)ea8( *($%e )aa$%+2(0S)#%% $e ('()+ "++ $+ #$%ea$)+ &! )&/4!%0 Z4*3ea !&*a(0S%4!$e )& -&%ee *4!a 4!'+2!e&&( e5-#a%# 8( -e)+0 P+ea%&3&a%0>E& /#( "( a)ea )ae /a a%(!ge P#& S&'

 • 8/16/2019 Drumes, Mihail - Povestiri Despre Cutezatori (Fs)

  46/243

  )ae a/ea& $+. 4!$#ea$)+ %e3&(a& $+ a(3+ )a(%+( 'e#$e3(%e : 4!.'+2!ea+, $-((% 'e $a)("()(&, '# 'e a/e!%&+0 Ba8)a $+ "(e e.2($%e!( a #3