Dr Procesual Civil Fs

download Dr Procesual Civil Fs

of 32

 • date post

  12-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  121
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Dr Procesual Civil Fs

Drept Procesual Civil Procedura in fata primei instante Fazele procesului civil: -faza 1 - judecata : - etapa cercetarii (probe,exceptii ) - etapa dezbaterii (concluzii) -faza 2 - executarea silita Judecata in prima instanta ( fond) 1. Dispozitii generale : -partile - reclamantul si paratul - este mentionata expres calea partilor in fata primei instante , orice persoana care pretinde apararea drepturilor sale se adreseaza justitiei ( accesul la justitie). Daca legea prevede o procedura prealabila ( art. 193 NCPC) reclamantul poate sesiza instanta numai dupa indeplinirea acestei proceduri si trebuie sa anexeze dovada ( procesul verbal). Exceptia neindeplinirii procedurii prealabile poate fi invocata numai de parat prin intampinare sub sanctiunea decaderii. Pe cale de exceptie in materie succesorala, reclamantul formuleaza o cerere de dezbatere a succesiunii , acesta (reclamantul) trebuie sa depuna incheierea notarului cu privire la verificarea evidentelor succesorale conform C.Civ, neindeplinirea acestei proceduri prealabile poate fi invocata de parat sau de instanta din oficiu. 2. Cererea de chemare in judecata Definitie- este actul de procedura prin care reclamantul se adreseaza instantei de judecata si solicita aplicarea legii intr-un caz determinat ( concret). Continutul: a) identificarea partilor : 1) Reclamantul -persoana fizica- cererea trebuie sa indice nume, prenume, domiciliu/resedinta, CNP, adresa electronica, numar de telefon, numar fax, domiciliu ales in Romania (daca reclamantul domiciliaza in strainatate) 2) Reclamantul -persoana juridica- cererea trebuie sa indice denumirea, sediul, CUI/CIF (cod de identificare fiscala) , numarul de inmatriculare in registrul comertului/numarul de inscriere in registrul persoanei juridice, contul bancar, adresa electronica, tel, fax. Reclamantul, persoana fizica sau juridica, trebuie sa indice aceleasi date si pentru parat in masura in care le cunoaste. b) identificarea reprezentantului reclamantului : numele, prenumele, indicarea calitatii de reprezentant -daca reprezentantul este un avocat: nume, prenume, sediu, adresa electronica, tel, fax c) obiectul cererii si valoarea acestei dupa pretuirea reclamantului (atunci cand obiectul este evaluabil in bani, in acest caz trebuie indicat si modul de calcul al obiectului). In cazul unui imobil valoarea imobilului este valoarea impozabila , iar in lipsa ei alte elemente ( expertize,pretuirea reclamantului etc) , imobilul trebuie identificat din punct de vedere administrativ si topografic , reclamantul depunand un extras de C.F , daca imobilul nu este inscris in C.F , reclamantul trebuie sa anexeze un certificat eliberat de B.C.P.I / O.C.P.I in raza caruia se afla imobilul , care sa ateste aceasta imprejurare( adica ca nu-i inscris in C.F) d) motivele de fapt si de drept ( art. 194) e) aratarea dovezilor -in cazul inscrisurilor , acestea trebuie certificate ca fiind conforme cu originalul . -in cazul interogatoriului : Paratul (persoana fizica), reclamantul trebuie sa solicite prezentarea paratului, reclamantul trebuie sa depuna un exemplar din interogatoriu , in cazul martorilor trebuie sa contina nume , prenume, adresa , tel etc f)semnatura art 197- dovada achitarii taxei de timbru 3)Nulitatea Cererea care nu cuprinde numele, prenumele, denumirea partilor, obiectul, motivele de fapt sau semnatura este nula. Lipsa semnaturii poate fi acpoerita in tot cursul judecarii in fata primei instante. Daca la terminarea la care se invoca ,reclamantul este prezent se completeaza , daca nu se consemneaza. 1

Cererea se poate depune personal, prin reprezentant, curier, posta, fax, posta electronica, se inregistreaza si primeste data ceruta prin aplicarea stampilei de intrare, apoi presedintele instantei sau o persoana desemnata ia masuri pentru repartizarea aleatorie. 4)Verificarea si regularizarea cererii. - Completul de judecata verifica indeplinirea cerintelor legale. Daca constata lipsuri i le comunica in scris reclamantului si ii pune in vedere ca in max 10 zile de la comunicare sa faca completarile/ modificarile necesare , sub sanctiunea nulitatii absolute. Daca reclamantul nu isi indeplineste obligatiile completul de judecata anuleaza cererea prin incheiere in camera de consiliu si comunica incheierea reclamantului. Impotriva incheierii reclamantul poate formula cererea de reexaminare in 15 zile de la comunicare. Cererea este solutionata de un alt complet stabilit aleatoriu cu citarea reclamantului prin incheierea definitiva (irevocabila) . In cazul in care cererea de reexaminare este adimisa , cauza este trimisa completului initial investit. 5) Fixarea primului termen de judecata : - daca cererea indeplineste toate conditiile legale, judecatorul, prin rezolutie, comunica paratului o copie a cererii si inscrisurilor anexate si ii pune in vedere obligatia de a depune intampinare in 25 de zile de la comunicare. Dupa primirea intampinarii , aceasta se comunica de indata reclamantului cu mentiunea ca are obligatia de a depune raspuns la intampinare in 10 zile de la comunicare. Paratul va lua act de acest raspuns de la dosar. In max 3 zile de la depunerea raspunsului, judecatorul fixeaza primul termen de judecata care nu poate fi mai mare de 60 de zile si dispune citarea partilor. Daca paratul nu depune intampinare sau reclamantul nu depune raspuns la intampinare termenul de 60 de zile curge de la expirarea termenului de depunere a intampinarii/ raspunsului la intampinare. In cazuri urgente termenele pot fi mai scurte. Daca sunt mai multi reclamanti sau parati , instanta le comunica obligatia de a-si desemna un mandatar , in caz ca nu desemneaza un mandatar sau nu se inteleg cu privire la desemnarea lui, instanta desemneaza un curator special. Modificarea cererii ( art. 204) - Reclamantul poate modifica cererea de chemare in judecata si poate propune probe noi numai pana la primul termen de judecata sunb sanctiunea decaderii. Instanta va amana cauza, va comunica paratului modificarile in vederea depunerii intampinarii pe care trebuie sa o depuna cu 10 zile inainte de termenul fixat (cerere aditionala- cerere de modificare art. 30) Cererea nu se considera modificata atunci cand : -cand se intreapta greseli materiale -cand reclamantul mareste/micsoreaza obiectul cererii -cand reclamantul solicita contra valoarea obiectului cererii pierdut sau pierit in cursul procesului -cand reclamantul inlocuieste o cerere in contestare cu o cerere in realizare daca cererea in contestare este admisibila sau invers. Modificarea dupa primul termen de judecata poate fi facuta numai cu acordul expres al tuturor partilor. Intampinarea (art. 205-208) Definitie: Este actul procedural prin care paratul se apara in fapt si in drept fata de cererea de chemare in judecata Elemente: 1. Identificarea paratului, daca cererea de chemare in judecata nu contine toate datele de identificare 2. Exceptiile procesurale 3. Raspunsul paratului la pretentile reclamantului, la motivele de fapt si de drept (coraborate cu art 14) 4. Dovezile (au aceleasi considerente ca la cerere de chemare in judecata) 5. Semnatura Intampinarea este obligatorie cu exceptia cand legea prevede altfel (art. 208 alin 1 ) Nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege atrage decaderea din dreptul de a propune probe si de a invoca exceptii de ordine privata. Cererea reconventionala (art. 209-210) Definitie: Este actul procedural prin care paratul formuleaza pretentii impotriva reclamantului (impotriva cererii lui), pretentii care izvorasc din acelasi raport juridic sau sunt in stransa legatura cu acesta. 2

Daca pretentiile paratului privesc si alte persoane , acestea sunt introduse in cauza (proces) in calitate de parat. Elementele: -aceleasi ca si la cererea de chemare in judecata de la lit. a) la lit. f) (vedeti voi acolo, nu leam mai scris inca o data :P ), plus dovada taxei de timbru. Termenul: -se depune odata cu intampinarea si se comunica reclamantului, acesta (reclamantul) este obligat sa depuna raspuns la intampinare. Daca intampinarea nu este obligatorie trebuie depusa pana la primul termen de judecata. Cererea reconventionala se solutioneaza impreuna cu cererea de chemare in judecata, dar daca cererea de chemare in judecata este in stare de judecata cererea reconventionala se pote disjunge. Exista situatii cand disjungerea nu este posibila: - cand lege prevede expres acest lucru, adica judecata impreuna ( ex. divort) - atunci cand judecata impreuna se impune pentru o solutie unitara a pricinii. Cererea reconventionala poate fi depusa pana la primul termen de judecata. !!!!!!!!!Comunicarea actelor de procedura (art 153-173) citarea persoanelor trebuie citit in cod ( asa scrie pe foile de la fete) Judecata (art 211) A. I Dispozitii generale -sunt aplicabile atat in cercetare cat si in dezbatere; -este guvernata de principiile generale al dreptului procesual civil 1. Principiul legalitatii 2. Principiul desfasurarii sedintei in camera de consiliu in faza de cercetare a procesului in prima instanta si in sedinta publica in faza de dezbaterea fondului si in caile de atac. Daca in faza dezbaterilor fondului se aduce atingere moralitatii, ordinii publice, intereselor minorilor, vietilor private a partilor sau interesului justitiei, sedinta se poate desfasura in camera de consiliu si in faza dezbaterilor, iar instanta dispune in acest sens fie la cererea partilor fie din oficiu. 3. Principiul contradictorialitatii: instanta este obligata sa puna in discutia partilor toate cererile, toate exceptiile, imprejurari de fapt/drept prezentate de parti sau invocate din oficiu. 4. Principiul continuitatii: trebuie sa existe continuitate de la momentul repartizarii dosarului pana la momentul incheierii procesului (pronuntarea hotararii), putandu-se schimba doar din motive temeinice. 5. Principiul disponibilitatii 6. Principiul dreptului la aparare II Acte premergatoare sedintei de judecata (primul termen) -grefierul de sedinta preia dosarele din arhiva instantei sub semnatur