Documentatie Atribuire Servicii Publicitate Prin Internet

download Documentatie Atribuire Servicii Publicitate Prin Internet

of 38

 • date post

  07-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  11

Embed Size (px)

description

div

Transcript of Documentatie Atribuire Servicii Publicitate Prin Internet

INVITATIE DE PARTICIPARE

pentru atribuirea contractului

Servicii de publicitate prin internetCUPRINS:SECTIUNEA I Fisa de date a achizitiei

SECTIUNEA II Caiet de Sarcini

SECTIUNEA III Formulare

SECTIUNEA IV Model Contract de prestare de servicii

= SECTIUNEA 1 =

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

1. INFORMATII GENERALE1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice

Adresa: Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, cod 060031, C.P. 17-16, Bucuresti -Romania

Localitate: BucurestiCod postal: 060031Tara:

Romnia

Persoana de contact: Mircea Juganaru

Telefon: +40 21-220.77.80

E-mail: office@dbio.ro

Tel. Fax: +40-21-220.76.95

1.2. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

ministere ori alte autoritati publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

agentii nationale

autoritati locale

alte institutii guvernate de legea publica

x altele: Institut national

servicii publice centrale, locale

aparare

ordine publica/siguranta nationala

mediu

economico-financiare

sanatate

constructii si amenajarea teritoriului

protectie sociala

cultura, religie si activ. recreative

educatie

x altele: cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante

DA NU (Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

( la adresa mai sus mentionata

( altele: la adresa de e-mail, telefon si fax mai sus mentionate

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:

Data: 27.07.2011Ora limita : 14.00 Adresa : Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, cod 060031, C.P. 17-16, Bucuresti Romania, +40-21-220.76.95Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:

Data: 29.07.2011

1.3. Cai de atac:

Institutia responsabila pentru solutionare contestatiei: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6 Sect. 3, Bucuresti

Localitatea: Bucuresti Cod postal:030084 Tara: Romnia

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +4 021 3104641

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: +4 021 3104642

1.4. Sursa de finantare:

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Bugetul de Stat al Romaniei

Bugetul propriu al autoritatii contractanteDupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare

DA ( NU Prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1Descriere

2.1.1). Denumire contract: Servicii de publicitate prin internet

2.1.2). Tip contract si locul de prestare: Prestarea serviciilor de publicitate prin internet se va efectua de catre prestator, in conditiile mentionate in caietul de sarcini.

(a) Lucrari (b) Produse (c) Servicii (

Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta Cumparare

Leasing

Inchiriere

Cumparare in rate

Categoria serviciului

2A X 2B

Principalele locatii ale lucrarii:

Cod CPV/CPSA /Locul de livrare:

Cod CPV/CPSA / Locul de prestare: serviciile vor fi prestate de catre prestator la propriul sediu si la sediul autoritatii contractante.Cod CPV: 79340000-9 QA04-7 Servicii de publicitate si de comercializare - Publicitate prin internet;

2.1. 3) Procedura se finalizeaza prin :

Contract de achizitie publica: (

Incheierea unui acord cadru

2.1.4) Durata contractului de achizitie publica :

Contractul de achizitie publica va incepe sa isi produca efectele de la data semnarii sale de catre parti si va fi valabil pe o perioda de 12 luni de la data de incepere a activitatilor prevazuta in contract.

2.1.5) Informatii privind acordul cadru Nu este cazul

Acordul cadru cu mai multi operatori

Nr. sau, daca este cazul nr. maxim al participantilor al acordului cadru vizatAcordul cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru:

Durata in ani sau luni

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru

DA NU

2.1.6) Divizare pe loturi DA NU X

2.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA NU (

2.2. Cantitatea sau scopul contractului

2.2.1)Total cantitati: asa cum au fost prezentate si in caietul de sarcini:

Contractul presupune prestarea serviciilor de publicitate prin internet, conform cerintelor din caietul de sarcini.

Total valoare estimata pentru realizarea serviciilor = 28.225 Euro (+TVA), echivalentul a 120125.6 lei, calculat la cursul BNR euro-ron de 4.2560 lei.

2.2.2) Optiuni: DA NU (

2.3. Conditii specifice contractului

2.3.1) Conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)

3. PROCEDURA

3.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa Licitatie restrnsa

Licitatie restrnsa accelerata

Dialog competitiv Negociere cu anunt de participare

Negociere fara anunt de participare

Cerere de oferte X

3.2) Etapa finala de licitatie electronica DA NU (3.3.) Legislatia aplicata este legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice :

- OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 925 /2006,cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006;

-Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprindelor mici si mijlocii;

4. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Participarea la procedura: participarea la procedura este permisa operatorilor economici ofertand in mod individual sau in asociere (consortiu). In cazul participarii in consortiu, acestia vor trebui sa depuna acordul de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, solidar si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile, va fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului).

4.1. Situatia personala a candidatului /ofertantului

4.1.1) Declaratii privind eligibilitatea (art. 180 din OUG 34/2006)

Solicitat ( Nesolicitat Cerinta obligatorie:- Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere, valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor - conform Formularului 2 din Sectiunea III Formulare.

4.1.2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006

Solicitat ( Nesolicitat Cerinta obligatorie:

- prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului 3 din Sectiunea III Formulare

4.1.3) Certificate a) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social care sa ateste inexistenta de obligatii de plata restante la bugetul de stat sau echivalent- in original sau copie legalizata.

Certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor.

Pentru persoanele juridice/fizice straine - un document similar sau o declaratie pe propria raspundere in original.

b) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale care sa ateste inexistenta de obligatii de plata restante la buget, sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor - in original sau copie legalizata.

Pentru persoanele juridice/fizice straine - un document similar sau o declaratie pe propria raspundere in original.

4.1.4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta obligatorie:

- Prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Formularului 7 din Sectiunea III Formulare

NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte documentele mentionate la punctele 4.1.1, 4.1.2 4.1.3. si 4.1.4. de mai sus.

In cazul operatorilor economici straini, documentele vor fi prezentate in limba in care au fost emise si vor fi insotite de o traducere autorizata a a