DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de...

of 28 /28
1 DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului AgroCarieraNumar de referinta POSDRU/90/2.1/S/61675 Potrivit prevederilor Contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/61675, art. 9 A (9) si (13) si Instrucţiunii privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie nr. 26, inregistrata la MMFPS cu nr. E6946/31.08.2010 în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU s-a procedat la redactarea prezentei Documentatii pentru ofertanti, in vederea achizitionarii de servicii de contabilitate La prestarea serviciilor, expertul contabil trebuie sa aiba in vedere toate instructiunile AMPOSDRU precum si Manualul Beneficiarului disponibile pe site-ul www.fseromania.ro , sectiunea Implementare proiecte. Servicii de contabilitate Cod CPV: 79211100-7 Servicii de gestionare a registrelor contabile Aprilie 2011

Embed Size (px)

Transcript of DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de...

Page 1: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

1

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate

in cadrul Proiectului „AgroCariera” Numar de referinta POSDRU/90/2.1/S/61675

Potrivit prevederilor Contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/61675, art. 9 A (9) si (13) si Instrucţiunii privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie nr. 26, inregistrata la MMFPS cu nr. E6946/31.08.2010 în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU s-a procedat la redactarea prezentei Documentatii pentru ofertanti, in vederea achizitionarii de servicii de contabilitate La prestarea serviciilor, expertul contabil trebuie sa aiba in vedere toate instructiunile AMPOSDRU precum si Manualul Beneficiarului disponibile pe site-ul www.fseromania.ro, sectiunea Implementare proiecte. Servicii de contabilitate Cod CPV: 79211100-7 Servicii de gestionare a registrelor contabile

Aprilie 2011

Page 2: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

2

Achizitor SC Agricover SA

Titlul proiectului POSDRU AGROCARIERA

Nr. contractului de finantare 61675

Calitatea achizitorului in cadrul proiectului Beneficiar

NOTA

Participarea la aceasta procedura este deschisa tuturor operatorilor economici interesati, persoane fizice sau

juridice, individual sau in asociere, indiferent de forma.

In depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertantii sunt obligati sa respecte toate instructiunile,

formularele, cerintele din documentatia de atribuire.

Anexele s i formularele prevazute in cadrul documentatiei de atribuire trebuie completate in mod

corespunzator, conform cerintelor inscrise in fisa de date a achizitiei.

Page 3: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

3

1.Informatii generale 1.1 Achizitor

Denumire: SC Agricover SA, Cod de înregistrare fiscală: : RO 13443360; Număr de înregistrare în registrul comerţului: J10/427/2000

Adresa: Str. Aurel Vlaicu Nr. 2

Localitate: BUZAU Cod postal: 051795 Tara: ROMANIA

Persoana de contact: Elisabeta Varlan Telefon: 0744.304.451

E-mail: [email protected] Fax: 021.208.67.55

Adresa internet: www.agricover.ro

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita în scris clarificări privind documentaţia de atribuire, dar cel

mai tarziu cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitările de clarificări vor fi ştampilate şi semnate de

către reprezentanţii operatorilor economici.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI 2.1. Descriere

2.1.1 Denumire contract: achizitie servicii de contabilitate a proiectului „AgroCariera”, numar de referinta POSDRU/90/2.1/S/61675

2.1.2 Sursa de finantare: Acest contract este finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi cofinanţarea aferentă prin bugetul MMFPS

2.1.3 Descrierea serviciilor:

serviciile contabile sunt necesare in cadrul unui proiect finantat din FSE (Fondul Social European), in cadrul Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii ", Domeniul major de intervenţie 2.1 " Tranzitia de la scoala la viata activa ";

Serviciile presupun tinerea unei evidente contabile analitice distincte a proiectului, cu utilizarea de conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale si cu respectarea prevederilor instructiunilor emise de AMPOSDRU referitoare la efectuarea inregistrarilor;

Expertul contabil poate fi orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR de cel putin 2 ani inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul 2011;

Expertul contabil nu trebuie sa fi fost sanctionat in ultmii 3 ani de catre Departmamentul de etica sau de catre Comisiile de disciplina ale CECCAR;

Durata serviciilor: 15 luni

2.1.4 Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrari (b) Produse (c) Servicii

Executie Proiectare si executie Realizarea prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Cumparare Leasing Inchiriere Cumparare in rate

Categoria serviciului 2A 2B

Principala locatie a lucrarii ________________________ Cod CVP /

Principalul loc de livrare Sediul autoritatii contractante ________________________ Cod CVP

………………..

Principalul loc de prestare _BUCUREŞTI___________ Cod CVP 79211100-7 Servicii de gestionare a registrelor contabile

2.1.5 Durata contractului de achizitie publica: de la data semnarii contractului de ambele parti –15 luni

2.2 Legislatia aplicata

Page 4: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

4

Instrucţiunea 26/ 2010 emisa de AMPOSDRU privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.

Manualul Operaţional al Beneficiarilor POSDRU.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE nr.5811/22.11.2007, denumit în continuare POSDRU;

Celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile.

3. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

PRETUL CEL MAI SCAZUT

4. CRITERII DE CALIFICARE/SELECTIE SI DOCUMENTE OBLIGATORII

4.1. CRITERII DE CALIFICARE/SELECTIE

Expertul contabil poate fi orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR de cel putin 2 ani, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul 2011;

Experienta ca si expert contabil de cel putin 2 ani;

Experienta de lucru in prestarea de servicii de contabilitate de cel putin 2 ani, inclusiv in realizarea de analize, raportari, situatii financiare anuale;

Expertul contabil nu trebuie sa fi fost sanctionat in ultmii 3 ani de catre Departmamentul de etica sau de catre Comisiile de disciplina ale CECCAR;

Experienta in utilizarea programelor CIEL si NAVISION, sau similar;

1 (un) contract incheiat cu respectarea prevederilor legale, avand ca obiect servicii de contabilitate.

Documentele obligatorii portivit pct.4.2.

4.2 DOCUMENTE OBLIGATORII Toate documentele mentionate mai jos, de la toate punctele, trebuie sa fie prezentate conform cerintelor si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

Declaratie privind situatia personala a operatorului economic

Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – in original - Formular nr. 1.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Persoane juridice/fizice romane

Document doveditor al inscrierii in Registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR de cel putin 2 ani;

Carnet de membru CECCAR cu mentiunea „Activ” vizat pe anul 2011, in copie;

Declaratia pe proprie raspundere a expertul contabil ca nu a fost sanctionat in ultmii 3 ani de catre Departmamentul de etica sau de catre Comisiile de disciplina ale CECCAR;

NOTA 1. Valorile cifrei de afaceri si profitului net vor fi exprimate in lei, la cursul de schimb leu/euro, mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. 2. In cazul operatorilor economici non-profit (ONG), echivalentul cifrei de afaceri sunt veniturile totale anuale.

Situatia economico-financiara

Informatii privind situatia economico-financiara

Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original;

Certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale

Page 5: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

5

referitoare la plata datoriilor la bugetul local, in termen de valabilitate – în copie legalizată. (din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat sau bugetele locale).

Fişa de informaţii generale si centralizatoare a situatiei economico – financiare a ofertantului – in original - Formularul nr. 2.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind capacitatea tehnica si profesionala

Lista contractelor de servicii similare, respectiv servicii de experiza contabila, prestate in ultimii 2 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, continand numele / titlul contractelor, obiectul contractului, valoarea finala certificata a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor prestate in cadrul contractului respectiv, in original - Formular nr. 3 si Anexa. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Lista centralizatoare semnata de catre reprezentantul legal al asocierii desemnat ca lider, precum si liste individuale pentru fiecare in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui membru al asocierii, inclusiv liderul. Experienta similara inseamna prestarea de servicii cu CPV-uri similare minim obligatorii cu cele ale prezentului contract.

Obligatii privind conditiile de munca si protectia muncii

Informatii referitoare la respectarea obligatiilor privind conditiile de munca si protectia muncii.

Declaratie privind faptul ca ofertantul a tinut cont, in elaborarea ofertei, de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii Formular nr. 4 . In cazul in care ofertantul este o asociere, Declaratia va fi semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html

5. Prezentarea ofertei

5.1 Limba de redactare a ofertei Limba romana

5.2 Moneda in care este exprimat pretul contractului LEI

5.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei Oferta trebuie sa fie valabila cel putin 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

5.4. Modul de prezentare a ofertei Adresa la care se depun ofertele: Str. Stan Tabara nr 28-

32 Sector 5 Bucuresti

Data limita pentru depunerea ofertei: 20.04.2011, ora

12.00 Orice oferta depusă după data si ora limită pentru depunerea

ofertelor va fi respinsă si va fi pastrata nedeschisa la sediul

proiectului.

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va întocmi într-un exemplar original. Oferta, în original, trebuie înaintată: prin scrisoare

recomandată cu confirmare de primire la S.C. Agricover

SA, adresa Str. Stan Tabara nr 28-32 Sector 5 Bucuresti,

SAU depusă personal, la aceeasi adresă.

Ofertantul trebuie să introducă oferta intr-un un plic închis

corespunzător si netransparent.

Oferta se transmite impreuna cu o scrisoare de inaintare, in formatul prevazut in Formular nr. 5, transmis in original.

5.5 Modul de prezentare a PROPUNERII TEHNICE

Va fi elaborata tinandu-se cont de cerintele din caietul de

Page 6: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

6

sarcini si va trebui sa raspunda in totalitate acestora.

Nerespectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconforma.

Oferta tehnica va fi evaluata in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Ofertantii vor prezenta toate caracteristicile si specificatiile tehnice pentru serviciile ofertate, astfel incat sa se poata demonstra corespondenta propunerii tehnice cu caietul de sarcini.

5.6 Modul de prezentare a PROPUNERII FINANCIARE Propunerea financiara va fi exprimata ferm in lei, fara TVA, in formatul indicat prin Formular nr. 6 . De asemenea, ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte in oferta financiara Formularul nr. 7 (identificare bancara). Ofertantilor le este reamintit faptul ca bugetul maxim alocat acestui contract este de 60.000 lei , fara TVA. Oferta financiara care depaseste bugetul maxim alocat va fi respinsa ca inacceptabila.

5.7. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin notificare scrisa adresata achizitorului, pana la data si ora deschiderii ofertelor.

Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in cazul imposibilitatii ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia de atribuire. Transmiterea oricaror modificari trebuie facuta in conformitate cu procedura indicata la punctul VI.6 de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, corespunzator, „MODIFICARE”.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului.

5.8 Informatii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor

Serviciile de contabilitate vor fi prestate pe intreaga perioada de implementare a proiectului mentionat.

5.9 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie.

Contractul de servicii de contabilitate se reziliaza unilateral de catre Achizitor in cazul in care, pe durata prestarii serviciilor, expertului contabil i s-a retras aceasta calitate de catre CECCAR.

Fiecare cerere de rambursare intermediara/finala transmisa de Achizitor va fi insotita si de o declaratie pe proprie raspundere a expertului contabil din care sa rezulte ca are calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR.

Anexa ”Cerinte specifice privind organizarea la nivelul Beneficiarului a contabilitatii pentru proiectul finantet prin POSDRU”, va face parte din contractul de servicii.

Se mentioneaza ca exista si posibilitatea de prelungire a contractului de finanantare a proiectului, perioada pentru

Page 7: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

7

care nu voi fi alocati bani suplimentari serviciilor de contabilitate.

5.10 Costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei Ofertantul va suporta toate costurile legate de elaborarea si prezentarea ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc. Niciun fel de cost legat de aceste aspecte nu va fi suportat / rambursat de catre autoritatea contractanta.

Page 8: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

8

CAIETUL DE SARCINI

1. INTRODUCERE Sunt prezentate indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile achizitorului.

Pentru furnizarea serviciilor şi prezentarea documentelor de decont vor fi avute în vedere şi vor fi respectate toate dispoztiiile legale prevăzute de legislatia în vigoare, precum şi prevederile legale pentru implementarea proiectelor finantate din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

2. SCURTĂ DESCRIERE Serviciile solicitate în caietul de sarcini sunt destinate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice în cadrul proiectului „AgroCariera”, numar de referinta POSDRU/90/2.1/S/61675 Contabilitatea va respecta cerinţele impuse de AM POSDRU, Anexa “Cerinte specifice privind organizarea la nivelul Beneficiarului a contabilitatii pentru proiectul finantat prin POSDRU”, la Instructiunea pentru achizitionarea serviciilor de contabilitate. Descrierea proiectului „AgroCariera”

Obiectiv general: Cresterea ocupabilitatii tinerilor absolventi prin imbunatatirea abilitatilor si deprinderilor necesare angajarii, corelate cu necesitatile si cerintele de pe piata muncii, proiectul desfasurandu-se in 5 regiuni ale tarii: Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Nord-Vest. Obiective specifice: 1. Imbunatatirea cunostintelor teoretice si a abilitatilor practice pentru 400 de studenti din anii II si III, din cadrul Facultatilor de Agricultura din 4 regiuni ale tarii, prin efectuarea stagiului de practica de 2 saptamani, in 10 ferme agricole partenere 2. Cresterea valorii adaugate a stagiilor de practica pentru 30 studenti selectati din cadrul Facultatilor de Agricultura din cele 4 regiuni ale tarii, care vor efectua 2 vizite de studiu de 5 zile, la 2 parteneri transnationali 3. Conceperea si implementarea soft-ului specializat, “eFerma”, in scopul aprofundarii cunostintelor tehnice si manageriale pentru 400 de studenti ai Facultatilor de Agricultura partenere. 4. Cresterea nr. de parteneriate intre universitati si ferme private cu min. 4 pe fiecare universitate, prin organizarea unei campanii de constientizare a necesitatii stagiilor de practica si implicarea actorilor din sectorul de afaceri agricol si agribusiness - public, privat si societate civila. Campania se va desfasura in 5 regiuni ale tarii. Prin efectuarea stagiilor de pregatire practica in cadrul fermelor agricole romanesti si la partenerii transnationali, 400 de studenti isi vor fundamenta cunostintele teoretice si isi vor dezvolta abilitatile practice in stransa corelatie cu necesitatile si cerintele pietei muncii, acest obiectiv reflectand obiectivul DMI 2.1. “ de crestere a aptitudinilor persoanelor aflate in tranzitia de la scoala la viata activa, si, in consecinta imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii.” Realizarea softului educational “eFerma”, va permite studentului si tanarului absolvent sa se confrunte cu situatiile reale din piata prin cunoasterea si aprofundarea organizarii si functionarii unei ferme. Astfel, proiectul atinge obiectivul general al AP 2 de crestere a ocupabilitatii persoanelor in contextul societatii bazate pe cunoastere si obiectivului operational de sprijinire a actiunilor cu caracter inovator. Cresterea nr. de parteneriate intre universitati si ferme private va fi realizat in urma campaniei de constientizare si reflecta obiectivul specific al POSDRU de “facilitare a insertiei tinerilor pe piata muncii”. Proiectul“AgroCariera” raspunde obiectivului general al POSDRU “de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”. Participarea firmelor agricole romanesti la identificarea solutiilor pentru imbunatatirea practicii aduce plus valoare proiectului propus si reprezinta o noutate in domeniul agricol.

Page 9: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

9

Beneficiarul Agricover SA este una din cele mai importante companii din Romania si singurul furnizor de solutii complete si integrate pentru domeniul agricol. Cu o cifra de afaceri de peste 95 mil. Eur, compania are un portofoliu de aprox. 2500 clienti. Avand aproape 600 de angajati compania are un program de investii in infrastructura silozurilor de aprox. 2 mld Eur. Deasemenea, programele de investitii cuprind retehnologizarea si investitia in resursele umane. Parteneri de implementare: Participarea fermelor private romanesti la schimbarea modului de abordare a stagiilor de pregatire practica si la imbunatatirea programei scolare aduc plus valoare parteneriatului creat. Criteriile luate in considerare in crearea parteneriatului in cadrul proiectului sunt: - experienta si renumele institutiilor de invatamant superior in furnizarea de forta de munca specializata - lipsa specialistilor in domeniul agricol si necorelarea programei scolare cu cerintele pietei fortei de munca - dotarea tehnologica si resursele pe care le detin partenerii la care se vor desfasura stagiile de preagtire practica si care vor aduce plus valoarea in pregatirea practica a grupului tinta - nevoia partenerilor de a avea forta de munca specializata in conditiile unei piete cu potential substantial de dezvoltare - implicarea partenerilor in procesele de schimbare, in atingerea problemelor care tin de “cauza” si nu amortizarea”efectelor” - dorinta de a crea un model de urmat, de a trata profesionist problemele existente intre piata fortei de munca specializate si realitatile institutiile de invatamant superior Experienta partenerilor si implicarea acestora in proiect vor oferi grupului tinta un bagaj de experienta absolut necesara pentru trecerea de la scoala la viata activa. Partenerii au fost implicati inca din faza de elaborare a proiectului contribuind la identificarea activitatilor si a obiectivelor proiectului. Impreuna cu acestia s-au cristalizat modalitatile de abordare a stagiilor de pregatire practica atat din punct de vedere al necesitatilor pietei cat si al partenerilor universitari. Partenerii vor avea responsabilitati in identificarea, selectarea si supervizarea grului tinta. Partenerii vor participa la elaborarea “Mapei de practica” si “Ghid al studentului in ferme vegetale”. Deasemenea, partenerii ferme private isi vor aduce aportul si contributia la imbunatatirea programei scolare. Ei vor deveni un liant intre universitati si alte ferme private, lideri locali si informali in promovarea acestui demers si care va contribui la cresterea nr. de parteneriate. Partenerii vor colabora si sustine activitatile necesare derularii proiectului prin furnizarea de expertiza si resurse umane. Partenerii au participat la faza de concepere si elaborare a proiectului si au fost implicati in configurarea design-ului proiectului AgroCariera. Partenerii proiectului se vor consulta periodic si se vor informa reciproc asupra tuturor aspectelor privind evolutia proiectului. Partenerii vor participa la elaborarea documentelor necesare raportarilor periodice si a cererilor de rambursare. Partenerii vor participa la verificarea activitatilor desfasurate si vor analiza rezultatele obtinute. Partenerii vor efectua activitati de promovare continue si periodice atfel incat activitatile si rezultatele sa fie transparente. Fiecare partener va desemna un responsabil care va colabora cu coordonatorii regionali si care vor tine legatura cu echipa de management. Partenerii nu vor cofinanta proiecul dar vor beneficia de prefinantare direct proportionala cu cheltuielile angajate pentru implementarea proiectului. Cofinantarea va fi furnizata doar de catre Solicitant care va sustine si cheltuielile neeligibile aferente proiectului. Printre resursele pe care partenerii le vor pune la dispozitie sunt: -Sali tip amfiteatru si Sali de curs - Materialele din cadrul fermelor necesare desfasurarii stagiilor de pregatire practica - Sali dotate cu calculatoare pentru rularea softului educational - Experienta relevanta in furnizarea fortei de munca specializata si in coordonarea proiectelor - Expertiza si know how pentru dezvoltarea specialistilor din agricultura 3. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului este achiziţia de servicii de contabilitate, conform cu Caietul de Sarcini. 3.1 Responsabilitatea partilor „Beneficiarul” S.C. AGRICOVER SA este societatea care primeste finantarea nerambursabila si care a semnat contractul de finantare cu Organismul Intermediar regional pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”.

Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea cererii de finantare, a cheltuielilor pentru actiunea finantata prin contractul de finantare si pentru asigurarea faptului ca aceasta cerere de finantare a cheltuielilor poate fi

Page 10: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

10

reconciliata adecvat cu sistemul de contabilitate si inregistrare al Beneficiarului, cu inregistrarile de baza si conturile contabile.

Expertul contabil are acces la documentele justificative care stau la baza inregistrarilor contabile (in original si copie), la softul contabil utilizat de beneficiar si la toate informatiile pe care expertul contabil le considera necesare in vederea executarii sarcinilor sale.

„Expertul contabil” este persoana fizica sau societatea comerciala constituita potrivit legislatiei in vigoare de catre autoritatea competenta, respectiv Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), sa desfasoare activitatea in conformitate cu reglementarile adoptate de acesta.

Expertul contabil se obliga sa tina o evidenta contabila analitica a Proiectului, utilizand conturi analitice pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale, Regulamentele si Instructiunile AMPOSDRU, pana la nivel de balanta de verificare.

Expertul contabil va realiza inregistrarile contabile aferente Proiectului in conditiile legii, va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul Proiectului.

Expertul contabil va urmari respectarea conditiilor de eligibilitate ale cheltuielilor decontate, respectarea legislatiei interne si europene in vederea justificarii costurilor decontate din FSE.

Evidenta contabila analitica urmeaza a fi tinuta la sediul beneficiarului.

„Expertul contabil” este membru al CECCAR, inscris in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

3.2. Subiectul angajamentului: Subiectul acestui angajament este Cererea de rambursare a cheltuielilor, intermediare si finale, cu privire la contractul de finantare pe durata derularii acestuia (15 luni). Inregistrarile contabile aferente Proiectului “AgroCariera” finantat din fonduri structurale nerambursabile, care sunt supuse verificarii de catre contabilitate, reprezinta toate informatiile care fac posibila verificarea cheltuielilor pretinse de Beneficiar prin Cererea de rambursare a cheltuielilor, respectiv daca acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte si eligibile .

3.3. Motivul angajamentului: Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a Proiectului, utilizand conturi analitice pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale. Cheltuielile efectuate in cadrul Proiectului vor fi stampilate cu mentiunea „Solicitat rambursare FSE – POSDRU/90/2.1/S/61675, in vederea evitarii dublei finantari

3.4. Tipul si obiectivul angajamentului: Expertul contabil va concepe proceduri specifice agreate cu privire la inregistrarile contabile aferente unui contract de finantare nerambursabila finantat in cadrul POSDRU, respectiv a Proiectului Proiectului “AgroCariera”, va executa inregistrari contabile, va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul Proiectului.

3.5. Scopul activitatii: Expertul contabil va indeplini acest angajament atat in conformitate cu aceste specificatii tehnice, cat si: - in conformitate cu Standardul profesional nr. 22. - in conformitate cu Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania. Expertul contabil trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a Proiectului, utilizand conturi analitice pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale, cu termenii si conditiile contractului de finantare, a ghidului beneficiarului precum si a instructiunilor emise de catre AMPOSDRU astfel incat sa se asigure urmatoarele cerinte: „Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a Proiectului, utilizand conturi analitice pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale. Inregistrarile contabile aferente Proiectului vor fi realizate de catre un expert contabil, in conditiile legii care va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectului. Documentele originale pe baza carora se inregistreaza in contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate in cadrul Proiectului vor fi stampilate cu mentiunea „Solicitat rambursare FSE – POSDRU/90/2.1/S/61675”, in vederea evitarii dublei finantari 3.6.Rezultate aşteptate Rezultatele ce trebuie realizate de prestatorul de servicii: • verifica si certifica evidenţa contabilă sintetică şi analitică; • verifica si certifica desfăşurarea activităţilor financiar-contabile în conformitate cu legile în vigoare (verificarea contabilităţii pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, verificarea contabilităţii valorilor

Page 11: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

11

materiale cantitativ-valoric sau numai valoric); • verifica si certifica evidenţa financiar contabila cu ajutorul programului informatic de contabilitate al beneficiarului, • verificarea, certificarea modului de indosariere si arhivare a documentelor financiar contabile (balanţe, fise cont, fise bugetare, etc) • verifică si certifica existenţa recepţiei bunurilor si a serviciilor executate; • verifică si certifica înregistrarea tuturor deconturilor (deconturi pentru achizitie bunuri si materiale, deconturi deplasari interne si externe, deconturi diverse); • verificarea si certificarea înregistrarii ordinelor de plată, ştatelor de plată salarii şi a celorlalte rapoarte generate de programul de contabilitate; • verifica si certifica completarea declaraţiilor către bugetul statului şi către bugetele fondurilor speciale conform legislaţiei în vigoare şi transmite către responsabilul financiar • verifica si certifica completarea şi transmiterea situaţiilor statistice lunare, trimestriale şi semestriale la nivelul instituţiei publice beneficiare • verifica si certifica evidenţierea distinctă a cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului; • verifica si certifica eliberarea, la cerere, către persoanele interesate a adeverinţelor privind venitul net realizat, precum şi contribuţiile către fondul iniţial de asigurări de sănătate şi contribuţia către fondul de asigurări sociale

OFERTA FINANCIARĂ VA FI ELABORATĂ ÎN LEI, FĂRĂ TVA .

Plata serviciilor se va face cu ordin de plată, lunar.

Recepţia serviciilor prestate se va face pe bază de proces verbal de recepţie la data predării rapoartelor.

Page 12: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

12

MODEL

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR

NR. ………… din ……….

……………(denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii ……… nr. ………. din data …………, încheiat între ………………………, în calitate de Beneficiar şi …………, în calitate de Prestator, cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, precum şi din fonduri proprii, în cadrul contractului de finanţare nr………………………………. Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr. …………….. din data ………….a …………………………… (funcţia reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astăzi ………(data) la recepţia serviciilor ce au făcut obiectul contractului de servicii menţionat mai sus, având o valoare de ……...lei la care se adaugă ………….lei TVA şi a fost formată din: (nume şi prenume) ………………………………………………. ………………………………………………. La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului …………………(nume şi prenume) în calitate de reprezentant legal al ………………………………(denumirea prestatorului). Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantităţilor şi în graficul de timp prevăzute în contractul de servicii. De asemenea, comisia de recepţie constată că prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat între părţi. Valoarea serviciilor prestate este de ……….. lei la care se adaugă TVA ………lei şi corespunde cu preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi. Prezentul proces-verbal, conţinând ………….. file a fost încheiat astăzi ………la …………………. în ………. exemplare. Beneficiar Prestator …………………………. ……………………………… Comisia de recepţie (numele, prenumele, funcţia şi (numele, prenumele şi semnătura) semnătura reprezentantului legal) L.S.

Page 13: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

13

ANEXA 1

“Cerinte specifice privind organizarea la nivelul Beneficiarului a contabilitatii pentru proiectul finantat prin POSDRU”

(1) Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica distincta a proiectului, utilizand conturi analitice distincte pentru reflectarea tututror operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale. Inregistrarile contabile aferente proiectului vor fi realizate de catre un expert contabil in conditiile legi care va semna si data documentele aferente operatiunilor din cadrul proiectului.

(2) Documentele originale pe baza carora se integistreaza in contabilitatea Beneficarului cheltuielile

efectuate in cadrul Proiectului vor fi stampilate cu mentiunea „Solicitat rambursare FSE-POSDRU” in vederea evitarii dublei finantari.

(3) Expertii contabili vor elibera o atestare in conformitate cu Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si preyentarea situatiilor financiare-ghid de aplicare, emis de CECCAR aditia a III-a revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate si vor semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala.

(4) Beneficiarul are obligatia transmiterii tuturor datelor si informatiilor la solicitarea de catre AMPOSDRU si OI, in vederea efectuarii reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile si cele ale AMPOSDRU pentru operatiunile gestionate in cadrul Proiectului finantat prin POSDRU.

(5) Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi pastrate pana la 31.12.2021 cu posibilitatea prelugirii acestui termen pana la inchiderea oficiala a POSDRU.

Definitii si abrevieri

Beneficiarul proiectului se referă la organizaţia care primeşte finanţarea nerambursabilă şi care a semnat

contractul de finanţare cu Autoritatea de Management; beneficiarul reprezinta Achizitorul in cadrul contractului

de servicii de contabilitate si este Beneficiar in cadrul Proiectului „AgroCariera”, numar de referinta

POSDRU/90/2.1/S/61675 proiect finantat din FSE (Fondul Social European), in cadrul Programul Operaţional

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 " Corelarea invatarii pe tot

parcursul vietii cu piata muncii ", Domeniul major de intervenţie 2.1 " Tranzitia de la scoala la viata activa ";

AMPOSDRU = AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale OI = Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov

Page 14: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

14

2. MODEL DE RAPORT (PROPUNERE CA FORMA DE PREZENTARE) Să fie printat cu antetul Contabilului <Numele persoanei/perosanelor de contact>, <Poziţia> <Numele Beneficiarului> <Adresa> <zi lună an>

Page 15: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

15

FORMULARE

Page 16: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

16

Formular nr.1 Operator Economic .......................... (denumirea)

D E C L A R A T I E

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea achizitorului), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a); c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre

bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata;

d) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; e) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o

fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

Operator economic, ................................. (semnatura autorizata)

Page 17: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

17

Formular nr.2 Operator Economic .......................... (denumirea)

INFORMATII GENERALE SI CENTRALIZATOAREA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A OFERTANTULUI 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Cont: 4. Adresa sediului central: 1. Telefon: Fax: Telex: E-mail: 6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 7. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________ (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 9. Principala piata a afacerilor: 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie la 31 decembrie (lei) (echivalent euro) 1. 2008 2. 2009 3. 2010 Media:

Data completarii Operator economic, ................................. (semnatura autorizata)

Page 18: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

18

Formular nr. 3 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 2 ANI Subsemnatul (nume si prenume),_________________________________________reprezentant imputernicit al …………………........................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..................................................................... (denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Anexa

Nr. crt.

Obiect contract

Codul CPV

Denumirea/nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestatorului*)

Pret total contract

Procent indeplinit de prestator (%)

Perioada derulare contract

**)

1

2

...

Data completarii Operator economic, ................................. (semnatura autorizata) *)Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de incepere si de finalizare a prestarii.

Page 19: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

Formular nr. 4 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARATIE

Subsemnatul [numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant imputernicit al [denumirea/numele si sediul/adresa

ofertantului], declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca ma angajez sa

prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de

munca si de protectie a muncii care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile

de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii acestor obligatii fiind incluse in tarifele zilnice ale

expertilor, astfel cum acestea sunt indicate in pretul contractului conform propunerii financiare.

Data completarii Operator economic, ................................. (semnatura autorizata)

Page 20: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

Formular nr.5 Operator economic, Inregistrat la sediul achizitorului ______________________ nr._________/ __ . __ . 2011 (denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _______________________________________________

(denumirea achizitorului si adresa completa) Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind participarea la procedura de atribuire a contractului_________________________________noi_________________________________va (denumirea contractului de achizitie) (denumirea si numele ofertantului) transmitem alaturat urmatoarele:

1. Plicul sigilat si marcat vizibil, continand, in original si 1 copie: a) Documentele de calificare; b) Oferta financiara.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. Data completarii: _______/_______2011 Data completarii Operator economic, ................................. (semnatura autorizata)

Page 21: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

Formular nr. 6 Operator economic

………………………….. (denumirea / numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .................................................................................................... (denumirea achizitorului si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului______________________________________ , ne oferim ca, in conformitate (denumirea / numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam __________________pentru suma de _______________________ (moneda ofertei) (denumirea serviciilor) (suma in litere si in cifre) platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de___________ ____. (suma in litere si in cifre) 2. Ne angajam ca, in cazul in care, oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam serviciile solicitate. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ______zile, respectiv pana la data de , si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea s i semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. Data completarii Operator economic, ................................. (semnatura autorizata)

Page 22: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

Formular nr.7

IDENTIFICARE BANCARA

TITULARUL CONTULUI

Denumire completa

Adresa sediului social

Cod postal

Localitate

Tara

Cod inregistrare TVA

Persoana de contact:

Telefon

Fax

E-mail

TREZORERIE/BANCA COMERCIALA

Denumire

Adresa trezoreriei/bancii unde este deschis contul

Cod postal

Localitate

Tara

Cod IBAN

Note:

Stampila trezoreriei/bancii si semnatura reprezentantului acesteia (obligatorii)

Data si semnatura detinatorului contului (obligatorii)

Page 23: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

MODEL DE CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE

Contract de prestări servicii de contabilitate nr.______________data_______________

Art. 1. Preambul Urmare derularii procedurii de achizitie desfasurate potrivit Instructiunii pentru efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 si instructiunii pentru achizitionarea serviciilor de contabilitate, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între: Achizitor .... cu sediul în ...., ..... , cod fiscal, .... cont ......deschis la ... reprezentată prin_________________, în calitate de ACHIZITOR, şi .................................................................................................., înscrisă în Registrul Registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR, adresa/sediul.............................................................., telefon/fax ......................................, numărul de înmatriculare ................................................., codul fiscal ........................................, cont (trezorerie, bancă)...................................................................................., reprezentat prin .......................... ..............................................................................., având funcţia ............................................................, în calitate de PRESTATOR, a intervenit prezentul contract. Art. 2. Definiţii 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. Art. 3. Interpretare 3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Page 24: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

Art. 4.Obiectul principal al contractului 4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de contabilitate pentru proiectul „AgroCariera” numar de referinta POSDRU/90/2.1/S/61675 conform caietului de sarcini şi propunerii tehnice, anexă la contract, şi în conformitate cu dispoziţiile legale. 4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. Art. 5. Preţul contractului si modalitati de plata 5.1. Preţul pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de …………….. lei, la care se adaugă …………… lei, reprezentând T.V.A 5.3. Plata se va realiza în contul prestatorului nr. ............................................. deschis la ……......., lunar. Art. 6. Durata contractului 6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi şi încetează la data de ........, după realizarea cererii finale de rambursare pentru proiectul mentionat. Art. 7. Documentele contractului 7.1. Documentele contractului sunt: a) propunerea tehnică; b) propunerea financiară; c) caietul de sarcini inclusiv Cerinte specifice privind organizarea la nivelul Beneficiarului a contabilitatii pentru proiectul finantat prin POSDRU” (Anexa) Art. 8. Obligaţiile principale ale prestatorului 8.1. Prestatorul se obligă să: a) presteze serviciile de contabilitate conform normelor legale şi profesionale incidente în materia contabilitatii, cu cerinţele achizitorului şi ţinând seama de instrucţiunile AM POSDRU/OI POSDRU; b) presteze serviciile de contabilitate la solicitarea scrisă a achizitorului; c) prestarea serviciilor de contabilitate se va realiza continuu o data cu prezentarea documentelor de către achizitor; d) verificarea documentelor se va face la sediul achizitorului şi prestatorul trebuie să-şi planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a documentelor. e) execute procedurile agreate aşa cum sunt specificate în caietul de sarcini şi oferta tehnică şi să transmită către achizitor un Raport potrivit modelului. f) presteze serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat; g) să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prezentului contract. h) execute serviciile în conformitate cu termenul de prestare convenit; totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata derulării prezentului contract. i) păstreze confidenţialitatea informaţiilor transmise de către achizitor, cu excepţiile prevăzute de lege ; j) la solicitarea achizitorului şi de câte ori este necesar, prestatorul va comunica acestuia, în termen de 2 zile de la solicitare, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că are calitatea de contabil membru CECCAR; FIECARE CERERE DE RAMBURSARE INTERMEDIARA/FINALA TRANSMISA DE BENEFICIAR VA FI INSOTITA SI DE O DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A EXPERTULUI CONTABIL DIN CARE SA REZULTE CA ARE CALITATEA DE EXPERT CONTABIL RECUNOSCUR DE CECCAR. k) se abţină de la orice declaraţie publică privind derularea prezentului contract fără aprobarea prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract; l) furnizeze achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract; m) să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor; n) că pe cheltuiala sa va despăgubi, proteja şi apăra achizitorul, agenţii şi salariaţii acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din executarea prezentului contract de către prestator, în condiţiile în care prestatorul este notificat de către achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi

Page 25: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

sau pagube, după ce achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea; limitarea responsabilităţii nu se va aplica în cazuri de culpă gravă sau neîndeplinirea intenţionată a obligaţiilor; o) organizeze în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la serviciile prestate conform prezentului contract, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acurateţe serviciile prestate, identificate în factura (facturile) prestatorului. p) sa prezinte in termen de maxim 10 zile de la semnare contractului o asigurare pentru riscul profesional – prin copie a poliţei de asigurare pentru răspundere civilă având ca obiect asigurarea riscului profesional; Art. 9.Obligaţiile principale ale achizitorului 9.1. Achizitorul se obligă: a) să plătească preţul către prestator conform art. 5 din prezentul contract; b) să prezinte prestatorului informaţiile sau materialele solicitate de acesta şi care îi sunt necesare în realizarea obiectului prezentului contract in termen de 5 zile de la data solicitării; c) să asigure prestatorului spaţiul necesar desfăşurării activităţii; d) să notifice prestatorului numele managerului de proiect care reprezintă achizitorul în derularea prezentului contract şi datele de contact ale acestuia. e) să solicite în scris prestatorului prestarea serviciilor conform caietului de sarcini şi ofertei tehnice; Art. 10. Penalităţi pentru întârziere 10.1. În cazul în care prestatorul, din culpa sa exclusivă nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile asumate în contract sau le execută în mod necorespunzător, achizitorul va deduce din preţul contractului ca penalităţi 0,1% pe zi din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. 10.2.- În cazul în care achizitorul, din culpa sa, nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta va fi obligat la plata unei penalităţi de 0,1% pe zi din valoarea plãţii neefectuate pentru fiecare zi de întârziere. Art. 11. Recepţie şi verificări 11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislaţia în vigoare şi cu cerinţele la zi ale AM POSDRU/ OI POSDRU. 11.2. Achizitorul se pronunţă asupra recepţiei numai pentru documentele şi/sau materialele elaborate în conformitate cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini şi propunerea tehnică. 11.3.- Verificările vor fi efectuate de către persoanele împuternicite de achizitor în acest sens. achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 11.4. În caz de respingere a serviciilor prestate, prestatorul este obligat să remedieze serviciile neconforme în _____ zile de la primirea notificării din partea achizitorului. 11.5. Prestatorul va permite managerului de proiect sau oricărei persoane autorizate de către achizitor sau chiar achizitorului, Comisiei Europeane sau Curţii Europene a Auditorilor să inspecteze sau să auditeze întregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective. Art. 13. Modalitǎţi de platǎ 13.1. Toate facturile trebuie însoţite de documente justificative aferente fundamentării cheltuielilor (state de plată, rapoarte, alte documente.). 13.2. Plata facturii finale va fi condiţionată de îndeplinirea de către prestator a tuturor obligaţiilor sale în legătură cu executarea tuturor clauzelor prevăzute de prezentul contract şi de aprobarea de către achizitor a etapei finale finale a serviciilor. 13.3. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului contract. Art. 14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 14.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit prin prezentul contract. 14.2. Serviciile prestate în baza prezentului contract sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită prin termenul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor respective. 14.3. În cazul în care: i) există orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau

Page 26: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea prezentului contract de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare prevăzută la pct. 8.1. lit. c) sau la pct. 6.1. şi vor semna un act adiţional. 14.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 14.5. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. Art. 15. Ajustarea preţului contractului 15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract, şi nu pot fi modificate pe toată durata de valabilitate a contractului. Art. 16.Amendamente 16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor prezentului contract, prin act adiţional semnat de ambele părţi, mai puţin cea prevăzută la pct. 5.1. Art. 17.Cesiunea 17.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 17.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind asumata prin prezentul contract. Art. 18. Forţa majoră 18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. Art. 19. Încetarea contractului 19.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: a) prin acordul părţilor; b) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; c) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare a prestatorului; d) prin imposibilitate de executare, caz în care prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinit până la data apariţiei cauzei care a dus la imposibilitatea de executare;

e) prin denunţare unilaterală de către achizitor a prezentului contract, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi imposibilă sau în cazul rezilierii din orice motiv de către AM POSDRU/ OI POSDRU a contractelor de finanţare a proiectului. În acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinit până la data denunţării unilaterale a contractului.

f) prin reziliere în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul contract. Art. 20. Rezilierea contractului 20.1. Achizitorul are dreptul de a rezilia prezentul contract în caz de incapacitate fizică clară şi durabilă a prestatorului, situaţie care poate compromite buna executare a prestaţiilor ce fac obiectul prezentului contract de servicii. 20.2. Rezilierea nu crează prestatorului, dreptul la o compensaţie.

Page 27: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

20.3. În cazul în care prestatorul face obiectul unei proceduri de recuperare pe cale judiciară a creanţelor, achizitorul poate rezilia prezentul contract dacă după notificarea de către administratorul judiciar, acesta transmite că nu preia obligaţiile prestatorului. 20.4. În cazul deschiderii procedurii insolvenţei (lichidare judiciară) împotriva prestatorului, achizitorul îşi rezervă dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenţia de denunţare a prezentului contract; la data expirarii unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării achizitorului de denunţare a contractului şi dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde, contractul se consideră denunţat fără nici o altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului în condiţiile prezentului articol sau până la data exprimării acordului de către administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la încetarea acestuia. 20.5. Neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor contractuale de către una din părţi conduce la rezilierea de drept a contractului şi cu posibilitatea de a se pretinde daune-interese, în măsura în care la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligenţele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului contract în termen de 5 zile de la primirea notificării. 20.6. În cazul în care, pe durata prestării serviciilor, prestatorului i s-a retras calitatea de contabil de catre CECCAR, prezentul contract se reziliează de drept fără notificare şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data retragerii calităţii de contabil de către CECCAR. 20.7. În cazul în care încetarea executării contractului s-a produs ca urmare a clauzei prevăzută la art. 12, achizitorul va notifica prestatorului, rezilierea contractului. 20.8. Rezilierea în condiţiile mai sus menţionate, nu crează prestatorului dreptul la eventuale compensaţii. 20.9. Faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de _____ zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 20.9.1. prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în condiţiile şi perioadele stabilite în prezentul contract; 20.9.2. prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de către managerul de proiect care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a serviciilor din prezentul contract; 20.9.3. după semnarea prezntului contract, prestatorul cesionează drepturile sale din prezentul contract sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului; 20.9.4. prestatorul declară, independent de cazurile prevăzute la pct. 19.1., că nu-şi poate îndeplini obligaţiile contractuale; 20.9.5. după semnarea prezentului contract, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 20.9.6. după semnarea prezentului contract, se constată că documentele prestatorului depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a nu fi conforme cu realitatea ; 20.9.7. împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 20.9.8. valorificarea de către achizitor a rezultatelor prezentului contract de servicii este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestaţiilor din vina prestatorului; 20.10. Cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 19.9.6. şi 19.9.7. achizitorul va înştiinţa prestatorul în legătură cu motivul rezilierii şi va comunica acestuia sancţiunile prevăzute. Prestatorul este invitat să prezinte observaţiile sale cu privire la sancţiunile notificate. 20.11. Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona prestatorul, civil sau penal. Art. 21. Soluţionarea litigiilor 21.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 21.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta va fi soluţionata de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului. Art. 22. Comunicări 22.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Page 28: DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitionarea de ... · pentru achizitionarea de Servicii de contabilitate in cadrul Proiectului ... activi intocmit de CECCAR de cel putin 2

22.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 22.3. Dacă notificarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 22.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la punctele precedente. Art. 23. ALTE CLAUZE 23.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adiţional, cu excepţia clauzei de la art. 5 din prezentul contract. 23.2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se realizează în baza unei notificări care se comunică părţii în cel mult ______ zile de la data apariţiei care impune modificarea. 23.3. Nici o solicitare de prelungire a perioadei de execuţie nu poate fi transmisă după expirarea perioadei de execuţie a prestaţiilor. 23.4. Nu sunt acceptate modificări ale clauzelor care duc la scăderea calităţii prestării serviciilopr astfel cum au fost prevăzute în oferta tehnică şi caietul de sarcini. 23.5. Titlurile şi subtitlurile prezentului contract nu vor afecta în nici un fel interpretarea prezentului contract. Art. 24. Limba care guvernează contractual 24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. Art. 25. Legea aplicabilă contractului 25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părţile au înţeles să încheie astăzi,.............., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator,