Document cadru - Primƒria Sectorului 1 al Municipiului ... moderne...  Hotƒr¢rea...

Click here to load reader

download Document cadru - Primƒria Sectorului 1 al Municipiului ... moderne...  Hotƒr¢rea Guvernului nr

of 25

 • date post

  27-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Document cadru - Primƒria Sectorului 1 al Municipiului ... moderne...  Hotƒr¢rea...

 • Document cadru

  Privind implementarea la nivelul Sectorului 1 a Strategiei de dezvoltare i fun ionare pe termen mediu i lung a Serviciului Public de Salubrizare n Municipiul Bucure ti

  1 Elemente introductive

  La data de 28.04.2015, Consiliului General al Municipiului Bucuresti a aprobat Hotrrea nr. 82aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului publicde salubrizare n Municipiul Bucuresti, publicat n Monitorul Oficial al Municipiului Bucure tiNr. 4 din aprilie 2015. Hotrrea CGMB nu a fost contrasemnat de Secretarul General alMunicipiului Bucuresti conform opiniei separate motivate, publicat n acela i Monitor Oficial.

  Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare nMunicipiul Bucuresti are are la baza principiul "Poluatorul plateste" si are ca scop stabilireadirec iilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare n Municipiul Bucure ti n perioada 2014-2030.

  Acest document programatic, necesar, stabile te i reglementeaz modalit ile de gestionare a salubrizrii la nivel de municipiu, cu impact implicit asupra reglementrilor aferente la nivel desector.

  La baza Strategiei emise de Municipiul Bucuresti st calitatea acestuia de de intor legal aldeseurilor municipale si al deseurilor similare depozitate n recipiente amplasate n MunicipiulBucuresti (Art. 2, alin (9) din Legea 101 / 2006 Republicat i Actualizat la 22 septembrie 2016).

  n conformitate cu prevederile legale n vigoare (Legea nr. 99/2014), autorittile deliberative aleSectoarelor Municipiului Bucuresti sunt obligate s respecte strategia local cu privire ladezvoltarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, aprobat prin HCGMB.

  2 Legisla ie aplicabil i acte normative conexe

  Cadrul legislativ aplicabil prezentului document este cel la data aprobrii acestuia, actualizat nraport cu cel prevzut de Strategie.

  2.1 Cadru legislativ european privind managementul de eurilor municipale, n vigoare

  Directiva nr. 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

  Document Cadru - Privind implementarea Strategiei de dezvoltare i functionare pe termen mediu i lung a serviciului public de salubrizare nMunicipiul Bucureti - Pagina 1 din 25

 • Regulamentul (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de nlocuire a anexei IIIla Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si deabrogare a anumitor directive;

  Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei listede deseuri n temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

  Directiva 2005/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2005de modificare a Directivei 94/62/EC privind ambalajele si de eurile de ambalaje;

  Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/96/CE din 27 ianuarie 2003privind de eurile de echipamente electrice si electronice (DEEE);

  Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 iulie 2012sprivind de eurile de echipamente electrice i electronice (DEEE);s s

  Directiva nr. 31 din 26/04/1999 privind rampele de gunoi;

  Aprilie-2014 Intrebari frecvente privind Directiva 2012/19/UE privind de eurile deechipamente electrice si electronice (DEEE) document cu putere de lege a ComisieiEuropene.

  2.2 Cadrul legislativ na ional privind serviciul public de salubrizare, n vigoare

  Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata i actualizat la 22septembrie 2016;

  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, republicat, cu completarile simodificarile ulterioare;

  Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul de eurilor, republicata, cu completarile simodificarile ulterioare (inclusiv Ordonanta de Urgent nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentrumodificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor);

  Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor deambalaje;

  Ordonant de Urgent 196/2005 privind Fondul de Mediu cu modificarile si completarileulterioare (actualizata n anul 2016 prin OUG 39/2016 pentru modificarea si completareaOrdonantei de urgent a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu);

  Ordonant de Urgent nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cucompletarile si modificarile ulterioare

  Ordonanta de Urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deseurile de echipamente electrice sielectronice

  Hotrrea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarealistei cuprinznd deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completrile ulterioare

  Hotrrea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificrile sicompletrile ulterioare

  Hotrrea Guvernului nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul de eurilorpericuloase si nepericuloase pe teritoriul Romniei

  Document Cadru - Privind implementarea Strategiei de dezvoltare i functionare pe termen mediu i lung a serviciului public de salubrizare nMunicipiul Bucureti - Pagina 2 din 25

 • Hotrrea Guvernului nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilorde ambalaje, cu modificrile si completrile ulterioare

  Hotrrea de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al de eurilorde baterii si acumulatori

  Hotararea de Guvern nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare adeseurilor 2014-2020

  Ordinul ANRSCE nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru alserviciului de salubrizare a localittilor

  Ordinul ANRSCE nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice destabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activittile specifice serviciului desalubrizare a localittilor

  Ordinul ANRSCE nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru alserviciului de salubrizare a localittilor

  Ordinul ANRSCE nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare aserviciului de salubrizare a localittilor

  Ordinul Nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare laambalaje si deseuri de ambalaje

  Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1.121/2006 privind stabilirea modalittilorde identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale n scopul aplicrii colectriiselective

  Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelortehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activiti medicale i a Metodologiei deculegere a datelor pentru baza naional de date privind deeurile rezultate din activitimedicale.

  Ordinul Ministrului Snttii nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igien si sntatepublic privind mediul de viat al populatiei

  Adresa nr. 13352/MF/01.10.2014 a Ministerului Mediului si Schimbrilor Climatice referitoarela msurile de diminuare a pulberilor n suspensie (PM10) la nivelul Municipiului Bucure ti,ca urmare Deciziei Comisiei Europene de emitere a unui aviz motivat suplimentar n ceea ceprive te nclcarea obliga iilor de stat membru referitoare la nivelul pulberilor n suspensie (PM10) n aerul nconjurtor.

  2.3 Cadrul legislativ local privind serviciul public de salubrizare, n vigoare

  H.C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a de eurilor n MunicipiulBucure i;

  H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare aserviciilor publice de salubrizare n Municipiul Bucure i;

  H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare aleMunicipiului Bucure i;

  Document Cadru - Privind implementarea Strategiei de dezvoltare i functionare pe termen mediu i lung a serviciului public de salubrizare nMunicipiul Bucureti - Pagina 3 din 25

 • H.C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele masuri de asigurare a ingradirii, salubrizarii siigienizarii terenurilor virane n Municipiul Bucure i, cu modificarile si completarile ulterioare;

  H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind unele rnasuri si actiuni pentru organizarile de santiere deconstructii si dernolari din Municipiul Bucure i cu modificarile si cornpletarile ulterioare;

  H.C.G.M.B. nr. 123/2010 privind unele masuri de asigurare a salubrizarii prin spalare cu jet deapa sub presiune a carosabilului si trotuarelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

  H.C.G.M.B. nr. 283/2010 privind colectarea selectiva a de eurilor n Municipiul Bucure i;

  H.C.G.M.B. nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a de eurilor de echipamenteelectrice si electronice;

  H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele carecolecteaza de eurile menajere de pe raza municipiului Bucure i;

  H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind atingerea tintelor de reducere a depozitarii de eurilormunicipale din Municipiul Bucure i;

  H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separata a de eurilor de catre persoanele fizice siasociatile de locatari/proprietari din Municipiul Bucure i;

  H.C.G.M.B. nr. 12/2013 privind colectarea separat a dozelor de aluminiu n institutiilepublice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucure i;

  H.C.L.S.1 nr. 178/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare aserviciului public de salubrizare al Sec