Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

of 90 /90
S.C. ELECTRIC S.R.L. Documentatie de atribuire Pentru Lot 1: - Linie tehnologică de extrudere mase plastice (utilaj pentru prelucrarea materialelor plastice, cod CPV 42994200-2), 1 buc.; - Maşină injecţie capace pentru flacoane (utilaj pentru prelucrarea plasticului şi a cauciucului, cod CPV 42994000-2), 1 buc.; Lot 2: - Matriţă injecţie capace (echipamente industriale cod CPV 42000000- 6), 1 buc.; - Dispozitiv tăiat sigiliul la capac (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.; Lot 3: - Matriţe (piese şi acccesorii pentru maşini-unelte, cod CPV 42670000- 3), 7 buc; Lot 4: - Compresor aer (cod CPV 42123400-1), 1 buc.; Documentation for the assignment of Lot 1: - Plastics extrusion production line (equipment for plastics processing, cod CPV 42994200-2), 1 pcs.; - Injection machine bottle caps (plastic processing machinery and rubber, cod CPV 42994000-2), 1 pcs; Lot 2: - Injection mold covers (Industrial Equipment CPV code 42000000-6), 1 pc; - The cap seal cutting device (industrial equipment CPV code 42000000-6), 1 pcs; Lot 3: - Moulds (acccesorii machine parts and tools, code CPV 42670000-3), 7 pcs; 1

Embed Size (px)

Transcript of Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Page 1: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

S.C. ELECTRIC S.R.L.

Documentatie de atribuire

PentruLot 1:

- Linie tehnologică de extrudere mase plastice (utilaj pentru prelucrarea materialelor plastice, cod CPV 42994200-2), 1 buc.;

- Maşină injecţie capace pentru flacoane (utilaj pentru prelucrarea plasticului şi a cauciucului, cod CPV 42994000-2), 1 buc.; Lot 2:

- Matriţă injecţie capace (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;

- Dispozitiv tăiat sigiliul la capac (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;

Lot 3:- Matriţe (piese şi acccesorii pentru maşini-unelte, cod CPV 42670000-3),

7 buc; Lot 4:

- Compresor aer (cod CPV 42123400-1), 1 buc.;

Documentation for the assignment of

Lot 1:- Plastics extrusion production line (equipment for plastics processing, cod CPV

42994200-2), 1 pcs.;- Injection machine bottle caps (plastic processing machinery and rubber, cod

CPV 42994000-2), 1 pcs;

Lot 2:- Injection mold covers (Industrial Equipment CPV code 42000000-6), 1 pc;

- The cap seal cutting device (industrial equipment CPV code 42000000-6), 1 pcs;

Lot 3:- Moulds (acccesorii machine parts and tools, code CPV 42670000-3), 7 pcs;

Lot 4:- Air Compressor (cod CPV 42123400-1), 1 pcs;

Procedura aplicata: Licitatie deschisa

Applied procedure: Open auction

2010

Preambul

1

Page 2: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea contractului de furnizare sunt prezentate in Fisa de date a achizitiei.

Scopul aplicarii proceduriiAutoritatea contractanta invita persoanele juridica sau fizice interesate sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de furnizare a produselor descrise in Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini.Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura indicata in fisa de date a achizitiei.

Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publicaa) nediscriminarea;b) tratament egal;c) recunoasterea reciproca;d) transparenta;e) proportionalitatea;f) eficienta utilizarii fondurilor publice;g) asumarea raspunderii;h) evitarea conflictului de interese;i) neretroactivitatea contractului;

Legislatia aplicabilaAtribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative indicate in Fisa de date a achizitiei.

Recitals

The Contracting Authority, as well as the financing sources necessary for the execution of the Delivery Agreement are set forth in the Procurement Data Sheet.

Scope of the procedureThe Contracting Authority invites any interested legal or natural persons to submit a tender for the purpose of being assigned the Delivery Agreement for the products set forth in the Procurement Data Sheet and in the Tender Book.The procedure set forth in the Procurement Data Sheet will be applied for the assignment of this Public Procurement Agreement.

Principles governing the assignment of the Public Procurement Agreementa) lack of discrimination;b) equal treatment;c) mutual recognition;d) transparency;e) proportionality;f) efficient use of the public funds;g) assuming responsability;h) avoiding a conflict of interests;i) non-retroactivity of the agreement;

Governing LawThe assignment of the Public Procurement Agreement will be done according to the provisions of the law set forth in the Procurement Data Sheet.

2

Page 3: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Caiet de sarcini / Tender BookLot 1

Linie tehnologică de extrudere mase plastice (utilaj pentru prelucrarea materialelor plastice, cod CPV 42994200-2), 1 buc./ Plastics extrusion production line (equipment for plastics processing, cod CPV 42994200-2), 1 pcs.;

Caracteristici tehnice minime Minimum technical characteristicsLinia consta din:1. Extruder Ø 65 mm cu matrita actionata hidraulic(inchiderea si deschiderea matritei cu sistem hidrauluic dezvolta o forta mare, necesara pentru taierea bavurilor tehnologice si decuparea manerului flaconului extrudat);

-sistem de tăiere al pantalonului extrudat cu actionare pneumatica;

-sistem de suflare-formare flacon;

-tablou electric de comanda si protectie;

-calculator pentru controlul parametrilor procesului de extrudare;-cilindru cu snec pentru realizarea fantei de vizitate a flaconului, lucru ce face posibil vizualizarea nivelului continutului in flacon;

2. Omogenizator de granule si concentrat de culoare: cu o capacitate ce asigura amestecul necesar „alimentatorului cu granule”(min 55 kg / ora).

3. Alimentator cu granule: sa asigure alimentarea cu granule astfel incat extruderul sa poata plastifia un min de 55 Kg de granule/ora

4. Concasor pentru deseuri tehnologice si produs neconform: sa poata concasa, toca deseurile rezultate din procesul tehnologic, acest lucru implicand o dimensiune a gurii de alimentare cu o sectiune de min 180 / 120 , iar materialul recuperat sa aiba o granulatie mai mica de 10 mm.

5. Controlerul pentru grosimea peretilor tubului extrudat: asigura profilul tubului extrudat cu un sistem hidraulic, asistat de un calculator distinct, ce poate controla pantalonul extrudat in minim 20 de puncte, astfel incat se poate realiza un flacon cu grosimea peretilor variabil.

The line consists of:1. Ø 65 mm extruder driven hydraulic mold (mold opening and closing the hydraulic system develops a large force needed for cutting technology and cutting burrs extruded handle bottle);-cutting system of pneumatic trousers extruded;

-blow-system bottle training;

-command-control gear and protective;-computer to control the extrusion process parameters;-screw-cylinder to achieve slot visited the bottle, making it possible to view the content in the bottle;

2. Homogenised and concentrated black granules: a capacity to ensure appropriate mix "with the grain supply (mim. 55 kg / hour).

3. Feeder granules to ensure grain supply can plastifia extruder so a min. of 55 pounds of grain per hour.

4. Shredder for waste and nonconforming product technology: it can break, chopping waste from the process, this one involving power size mouth with a piece of min 180/120, and the material recovered have a grain size less than 10 mm.

5. Controller tube wall thickness extruded tube Extruded profile provides a hydraulic system, assisted by a separate computer that can control the trousers extruded at least 20 points, so you can make a bottle with variable wall thickness.

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Volumul flacoanelor realizate

Min 05-max 5 L Volume bottles made

Min 05-max 5 L Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Capacitatea de productie

Min 350 buc./ora (pentru sticla de 1 L)

Production capacity

Min 350 pieces / hour (for 1 L bottle)

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Extruder cu snec diametrul de 60-65 mm cu L / D 24 / 1

Screw Extruder diameter of 60-65 mm L / D 24 / 1

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Distanta centrala dublu-cap

Min 110-130 mm

Double-head center distance

Min 110-130 mm

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Puterea motorului Max 20 kw/6 Engine power Max 20 kW / 6 Cerinta eliminatorie/

3

Page 4: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

kw/3 kw kW / 3 kW Eliminatory request.Puterea totala instalata Max 50 kw Total installed

powerMax 50 kw Cerinta eliminatorie/

Eliminatory request.Putere absorbita Max 30 kw Power

consumptionMax 30 kw Cerinta eliminatorie/

Eliminatory request.Zona de incalzire 3 zone. (putere

totală de max 8 kw)

Zone heating 3 areas. (Max 8 kW total power)

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Ventilatoare pentru racire cilindru

3 buc. Cylinder cooling fans

3 pcs. Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Capacitate de plastifiere

Min 58 kg/ora Plasticizing capacity

Min 58 kg/hour Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Diametru pantalon extrudat

65-70 mm Diameter extruded trousers

65-70 mm Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Dimensiuni min matrita(L x h x g)

300 x 350 x 270 Matrix size min(L x h x w)

300 x 350 x 270 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Forta de inchidere Min 57 KN Clamping force Min 57 KN Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Controler pentru grosimea tubului extrudat

Min 20 puncte Extruded tube thickness controller

Min 20 points Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Debit aer Min 0,6 Mpa, fluxul de 0.6 m3/min

Air Flow Min 0.6 Mpa, 0.6 m3/min flow

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Incarcator (alimentator) cu granule

Min 55 kg granule / ora

Charger (Power) granules

Min 55 kg granules / hour

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Omogenizator de granule (mixer)si concentrat de culoare

Putere Max 2,2 kw si o capacitate min de omogenizare de 55 kg /ora

Homogeniser granules (mixer) and concentrated color

Max Power kw 2.2 min and a mixing capacity of 55 kg / hour

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Concasor (moara macinat deseuri)

max . 18 kW -dimensiune min gura de alimentare 180 /120-granulatie max obtinuta: 10 mm

Crusher (grinding mill wastes)

max. 18 kW - min. size chute 180/120Max-grained. obtained: 10 mm

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Buget maxim: 487.595 lei

Maşină injecţie capace pentru flacoane (utilaj pentru prelucrarea plasticului şi a cauciucului, cod CPV 42994000-2), 1 buc./Injection machine bottle caps (plastic processing machinery and rubber, cod CPV 42994000-2), 1 pcs;

Caracteristici tehnice minime

Minimum technical characteristics

Unitate de masura/ Unit

Valoare/ Value

Unitate injectie Injection UnitDiametru snec Screw Diameter mm Min 60 Cerinta eliminatorie/

Eliminatory request.Capacitate de injectie Injection Capacity cm3 Min 1000 Cerinta eliminatorie/

Eliminatory request.Capacitate de injectie PS

PS injection capacity

g Min 950 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Capacitate de injectie PP

PP Injection Capacity

g Min 800 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Volum injectie/sec Injection Volume / sec

cm3/s Min 2900 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Presiune specifica pe material

Specific pressure on the material

kg/cm2 min 1920 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Capacitate plastifiere /sec

Plasticizing capacity / sec

g/s min 60 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Unitate inchidere Closing UnitForta inchidere matrita Mold closing force KN Min 2200 Cerinta eliminatorie/

4

Page 5: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Eliminatory request.Forta deschidere matrita Mold Opening Force KN Min 220 Cerinta eliminatorie/

Eliminatory request.Cursa maxima platan mobil

Maximum Race mobile turntable

mm Min 550 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Dimensiuni platane O x V

Dimensions O x V turntables

mm 900x820 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Distanta intre coloane O x V

Distance between columns O x V

mm 610x540 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Diametru coloane Column Diameter mm Min 90 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Distanta maxima intre platane

The maximum distance between platens

mm Min 1200 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Grosime maxima matrita

Maximum Mold Thickness

mm Min 550 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Ciclu in gol Empty Cycle s Max 1.7 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Echipare electrica cu motor hidraulic pe incarcare

Electrical equipment with hydraulic motor load

Putere motor pompa Pump motor power KW max80

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Echipamentul trebuie sa fie dotat cu: Equipment must be equipped with:Conexiune imprimanta Printer connection Daca caracteristica este

ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Dispozitiv conectare colorant trebuie sa fie prevazut cu priza 230V;

Connection device must be equipped with color 230V outlet;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Schimbatorul de caldura trebuie sa fie dublu; Heat exchanger must be double; Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Sistemul hidraulic trebuie sa fie cu izolare fonica si inchis prin panouri absorbante fonic;

The hydraulic system must be closed by the insulation and sound-absorbing panels;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Rezistentele trebuie sa fie ceramice; Resistances must be ceramic; Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

5

Page 6: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Servovalva pe unitate de injectie Servovalve unit injection; Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Sistem racire trebuie sa fie cu 2 baterii fiecare cu 8 intrari + 8 iesiri

Cooling system must be with two batteries each with 8 inputs + 8 outputs.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Masina trebuie sa aiba oprire automata The equipment must have automatic shutdown.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Duza hidraulica pentru plastifiere trebuie sa fie pe miscare de deschidere si inchidere

Hydraulic nozzle for lamination to be the opening and closing movement.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Snec cu profil 3T pentru plastifiere calitativa

3T profile screens for quality lamination.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba suporti antivibratie. Must have antivibration supports. Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba miez hidraulic pe platan mobil.

Must have core mobile hydraulic turntable.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Jgheab pentru descarcarea articolelor/pieselor cu container inoxidabil pentru colectare .

Gutter for downloading articles / pieces with stainless container for collection.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Centralina canale calde cu min nr. cuiburi matrita

Centraline min. warm channels. no. Cluster matrix

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta

6

Page 7: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Duza cu filtru. Filter tip. Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Snec cu profil special pentru productie dopuri HDPE.

Screw caps with special profile for HDPE production.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Snec aliaj dur Screw tipped Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Valva blocare carucior Valve locking trolley Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

SISTEM ELECTRIC ELECTRIC SYSTEMMultiprocesor care trebuie sa controleze intreg ciclul de productie si care trebuie sa gestioneze toate vitezele, presiunile, valorile si temperaturile; trebuie sa fie echipat cu display LCD color cu grafica VGA sau echivalent si trebuie sa permita o comunicare optima cu operatorul.

Multiprocessor must control the entire production cycle and have to manage all speeds, pressures, temperatures and values, must be equipped with color LCD display with VGA graphics or equivalent and must allow an optimal communication with the operator.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Programare independenta de viteza, presiune, valori si profile pe toate miscarile masinii.

Scheduling independent of speed, pressure values and profiles on all vehicle movements.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Pagini dedicate pentru gestionarea productiei si a opririlor masinii cu actualizare in timp real.

Pages dedicated to production management and car stops with real time updates.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Temperaturile trebuie sa fie controlate de microprocesor cu operare in PID sau proportional (fara utilizare termocupla).

Temperatures must be controlled by the microprocessor operating in PID or proportional (without using thermocouple).

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./

7

Page 8: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba control de calitate a productiei. Trebuie sa controleze toti parametrii relativi la ciclul de productie (viteza de injectie, presiune de injectie, viteza de rotatie snec, cursa snec, perna, contra presiune, timpi corespunzatori matrita,etc.) si ii va compara automat cu un ciclu etalon memorizat, eliminind toate produsele care nu se incadreaza intr-un interval de toleranta.

Must have quality control in production. Must control all the parameters relative to the production cycle (injection speed, injection pressure, rotational speed screens, run screens, cushion against pressure corresponding time matrix, etc..) And will automatically compare with a standard cycle of remembering, eliminating all products that do not fit within a tolerance.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa memoreze pina la 500 matrite pe floppy disks .

Must memorize up to 500 floppy disks .

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Traductori de pozitie trebuie sa fie de tip magnetorestrictivi fara contact pe toate miscarile.

Position transducers must be non-contact type magnetorestrictivi all the moves.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba oprire automata a masinii din intrerupator general in caz de breakdown sau pentru cazul persistentei unei alarme dupa expirarea timpului de interventie operator.

Must have automatic stop the car from the main switch in case of breakdown or if an alarm persist after the expiration of operator intervention.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba conexiune paralela de imprimanta cu conector standard de 21 pini si priza shuko 220 V. 4 Amp.

Must have a parallel printer connection to standard 21-pin connector and plug Shuko 220 V 4 Amp.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba contor cu ore de functionare integrat.

Must have integrated operating hours counter.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba conexiune dozator de colorant cu priza 220 V.

Must have a colorant dispenser with outlet connection 220 V.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

UNITATE DE INCHIDERE CLOSING UNITSistem de inchidere trebuie sa fie cu dublu Locking system with double knees to Daca caracteristica este

8

Page 9: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

genunchi in 5 puncte tip KW (patentat), care sa fie actionat de 2 cilindri pozitionati in interiorul genunchiului fapt care va reduce dimensiunile de gabarit. Structuta constructiva a genunchiului trebuie sa fie cu parghii cotite, tije de conectare ale fiecarei ramificatii, avand conectarea acesteia pozitionata intre coloane, astfel incat sa permita o distributie omogena a fortei de inchidere pe toata suprafata matritei reducand deformarile.

be 5-point type KW (patented), to be powered by two cylinders positioned inside the knee which will reduce the overall size. Struct constructive knee levers must be at angles, each connecting rod bends, positioned with its connection between columns, so as to allow a homogeneous distribution throughout the closing force reducing mold surface deformation.

ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Setare viteze de inchidere si deschidere prin profile proportionale.

Set the opening and closing speeds proportional profiles.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba protectie dubla a matritei prin presiuni si pozitii ajustabile.

Must have double protection of the mold by pressure and position adjustable.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Coloanele trebuie sa fie din nichel-crom-molibden calite, cromate si rotunjite. Filetul trebuie sa fie obtinut prin roluire.

Columns must be of hardened nickel-chromium-molybdenum, chrome and rounded. Threads must be achieved by rolling.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Extractorul central hidraulic cu placa larga care trebuie sa permita mai multe puncte de extractie si cursa lunga.

Central hydraulic extractor plate, which should allow large number of extraction points and long race.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba platan mobil, cap cruce si cap de reactie ghidate direct pe batiul masinii prin patine de culisare.

Must have mobile turntable, head and head cross reaction directly guided by The frame skates gliding machine.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba sistem central de lubrifiere cu pompa cu ciclu selectabil in automat.

Must have a central lubrication system to automatically pump the wash cycle.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba sisteme de siguranta pe grupul de inchidere: sistem dublu hidraulic trebuie sa fie controlat prin protectie la inchidere in fata si protectie la inchidere in spate, sistem de siguranta mecanic trebuie sa fie controlat prin protectie la inchidere in fata si sisteme de siguranta electrice pe toate protectiile.

Must have safety systems in the closing group: hydraulic dual protection should be controlled by closing the front and rear locking protection, mechanical safety system must be controlled by closing protection against electrical and safety systems all protections.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

9

Page 10: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

UNITATE INJECTIE INJECTION UNITGrup de injectie cu piston rotativ balansat hidraulic care trebuie sa se roteasca cu snecul de plastifiere. Absenta pieselor ce se uzeaza mai usor, cum ar fi arborele axial,etc.

Group shot of the hydraulic piston has to be balanced rotating plasticizing screw. Lack of parts that wear out more easily, such as axial shaft, etc..

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Motor hidraulic radial in linie. Radial hydraulic motor in line. Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Setarea vitezei de injectie, mentinere, incarcare si contrapresiune realizata prin profile.

Set the injection speed, maintenance, loading and counter made by profile.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Sistemul hidraulic trebuie sa fie echipat cu servovalva pe injectie.

The hydraulic system shall be equipped with the injection servovalve.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Injectie asistata de acumulatori fapt ce permite obtinerea de viteze foarte mari de injectie.

Accumulator assisted injection which allows to obtain high injection speeds.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Traductor de presiune pe circuitul de injectie pentru un control precis al presiunii.

The pressure transducer circuit for precise control of injection pressure.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Duza cu inchidere hidraulica care trebuie sa permita materialului sa fie plastifiat pe faza de inchidere si deschidere a matritei.

Hydraulic locking nozzle to enable the material to be plasticized by opening and closing phase of the mold.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Snec cu profil special (3T) pentru plastifiere foarte buna si omogenizare optima a materialului.

Screw special profile (3T) for good plastification and mixing optimal material.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Rezistente ceramice izolate. Resistant ceramic insulated. Daca caracteristica este

10

Page 11: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Aspiratie inainte si dupa injectie. Aspiration before and after injection. Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba protectie la pornire la rece. Must have a cold start protection. Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Inlocuire facila a grupului de plastifiere. Easy replacement plasticizing group. Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

SPECIFICATII GENERALE GENERAL SPECIFICATIONSBatiul masinii sub grupul de inchidere trebuie sa fie complet deschis pentru o evacuare facila a reperelor executate.

The frame of the car under lock group must be completely open for easy disposal of parts made.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Panoul electric, incluzind mocroprocesor si sectiunea de alimentare electrica trebuie sa fie compact si plasat sub grupul de injectie si nu trebuie sa depaseasca dimensiunile de gabarit ale masinii.

Electrical panel, including the section power mocroprocesor must be compact and placed in the injection group must not exceed overall dimensions of the car.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Grupul motor pompa trebuie sa fie cu izolare fonica si inchis prin panouri de izolare.

The motor pump has to be closed by the insulation and insulation panels.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Sistem hidraulic trebuie sa fie proiectat pentru prestatii si consumuri optime, cu pompa dedicata motorului hidraulic si pompa care furnizeaza presiunea in acumulatori functie de ciclul de viteza.

Hydraulic system must be designed for optimal benefits and consumption, with dedicated pump motor and pump that provides hydraulic pressure depending on battery cycle speed.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Valve proportionale independente pentru viteza si presiune care trebuie sa lucreze in

Proportional valves and pressure independent speed closed loop

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste

11

Page 12: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

bucla inchisa pe miscarile de inchidere si deschidere, pe miscarea extractorului central si pe miscarea de rotatie a snecului.

should work on opening and closing movements, the central movement of the extractor and the rotation of the auger.

0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Acumulatorii trebuie sa controleze toate miscarile masinii, asigurind miscari la viteze mari si constante, ce permit executarea intocmai a profilelor setate. Acumulatorii trebuie sa permita, de asemenea, suprapunerea miscarilor fiind astfel posibil, de exemplu, de a executa plastifierea materialului suprapusa pe miscarea de deschidere si extractie.

Batteries need to control all vehicle movements, providing high speed and constant movement, allowing the execution of the profile set. Batteries should also allow, overlapping movements thereby possible, for example, to perform lamination material superimposed on the opening movement and extraction.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba sistem de racire pentru distributia apei in matrita constituit din 2 baterii cu 8 cai cu dopuri, plasate pe lateralul platanului fix, pe partea opusa operator.

Must have a water distribution system for cooling in the mold consists of two 8-way plugs, battery, placed on the side of a fixed dish on the side opposite the operator.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Masina trebuie sa fie construita in conformitate cu normele Comunitatii Europene.

The car must be built in accordance with European Community rules.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Furnizorul trebuie sa asigure instruirea specializata pentru utilizarea echipamentului.

The supplier must provide specialized training for use of equipment.

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 0.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 0.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Buget masina de injectie capace: 409.630,00 leiBuget instruire specializata: 4.000,00 lei

Lot 2:- Matriţă injecţie capace (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;/ - Injection mold covers

(Industrial Equipment CPV code 42000000-6), 1 pc;- Dispozitiv tăiat sigiliul la capac (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;/ - The cap seal cutting

device (industrial equipment CPV code 42000000-6), 1 pcs;

Cavitati: Min. 14- 16 cavitati

Cavities: 14-16 cavities Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Cu filet pentru preforma PCO

Ø 24-28 mm With threaded Ø 28 mm PCO preforms

Ø 24-28 mm Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Destinatie capac: sa inchida flacoane pentru lichide plate si carbogazoase

Min 5 atm Destination lid shut flat and carbonated liquid bottles.

Min 5 atm Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Temperatura apei de racire

10-14 grade C Cooling water temperature

10 to 14 degrees C Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Presiunea apei de racire

2,5 – 8 bar Cooling water pressure

2.5 to 8 bar Cerinta eliminatorie/ Eliminatory

12

Page 13: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

request.Dimensiunea matritei Grosime pachet

matrita : 200 ÷ 600Inaltime pachet matrita: 400 ÷ 900Latime pachet matrita : 400 ÷ 800

Mould Size Mold Thickness package: 200 ÷ 600Mold Package Height: 400 ÷ 900Mold Package Width: 400 ÷ 800

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Injectie -Placa cu canale calde-control temperatura pentru fiecare punct de injectie

Injection Hot-plate channelsTemperature-control for each injection point

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Insertii Confectionat din otel calit turnat

Inserts Made of hardened steel castings

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Greutate capac Max 2,9 g Top weight Max 2,9 g Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Buget maxim matrita injectie capace: 153.401, 00 leiBuget maxim dispozitiv de taiat sigiliul: 80.493,00 lei

Lot 3- Matriţe (piese şi acccesorii pentru maşini unelte, cod CPV 42670000-3), 7 buc./ Moulds (acccesorii machine

parts and tools, code CPV 42670000-3), 7 pcs;Matrite construite, cavitati realizate din otel sau (de preferat) din aliaj special de aluminiu, prinse pe placi de baza din otel cu canale de racire. Matritele sa fie prevazute cu duze din otel pentru suflare si muchii taietoare pentru inlaturarea bavurilor.

2 L- 2 buc2.5 L-1 buc3 L – 1 buc4 L-1 buc5 L-2 buc

Molds built, cavities made of steel or (preferably) of special aluminum alloy, attached to steel base plates with cooling channels. Molds to be provided with nozzles for blowing steel and cutting edges to remove burrs.

2 L-2 pcs2.5 L-1 pc3 L - 1 pc4 L-1 pc5 L-2 pcs

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Buget maxim matrite PE : 66.586,00 leiLot 4

- Compresor aer (cod CPV 42123400-1), 1 buc./ - Air Compressor (cod CPV 42123400-1), 1 pcs;Caracteristici tehnice generale minime:

Minimum General Specifications:

Compresorul trebuie sa aiba calculator de proces incorporat;

The compressor should have incorporated process computer;

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Trebuie sa asigure un debit la min 6 bar :1,00 m³/ min

Need to provide a flow min. 6 bar: 1,00 m³ / min

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Domeniul de reglare a presiunii: 6 ÷ 11 bar

Pressure adjustment range: 6 ÷ 11 bar Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Putere nominala motor : max. 15 kw Nominal motor power: Max. 15 kw Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Nivelul de zgomot trebuie sa fie conform PN8NTC2.3 sau echivalent la 1 m distanta, masurat în câmp liber de max 64 dB(A)

Noise levels must be in accordance PN8NTC2.3 or equivalent to 1 m distance, free field measured max 64 dB (A);

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Limitele admise pentru temperatura de functionare: -10°C .. +50°C

Limits permissible operating temperature: -10 ° C .. 50 ° C

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Randament min 90,5 % Yield min 90.5% Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Puterea la arborele motorului electric la:

- presiunea maximă 11,8 kW;- mers in gol 2,08 kW;

Electric power to the motor shaft:- Maximum pressure of 11.8 kW;- 2.08 kW idle;

Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Clasa de protectie IP 54 Protection class IP 54 Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Mediu de răcire: aer; Cooling medium: air; Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Temperatura aerului comprimat Compressed air temperature to the Cerinta eliminatorie/

13

Page 14: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

evacuat fata de ambient: 6 °C; ambient exhaust: 6 ° C Eliminatory request.Debit aer de răcire: 2400-2500 m3/h; Cooling air flow: 2400-2500 m3 / h; Cerinta eliminatorie/

Eliminatory request.Echipamentul trebuie sa fie montat pe cadru robust cu tampoane amortizoare de vibratie

Equipment must be mounted on the frame buffers robust vibration dampers

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Conexiuni flexibile pentru conducte si cabluri;

Flexible connections for pipelines and cables;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa fie silentios; Must be quiet; Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa fie captusit cu izolatie sintetica;

It must be lined with synthetic insulation;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Panouri acoperite cu pulberi; Panels covered with dust; Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Deschideri mari pentru inspectii, usi si panou;

Large openings for inspection, and door panel;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Bloc de compresie cu profil patentat; Block patented compression profile; Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Cureaua de transmisie trebuie sa fie lată, striată, cu tensionare automată

Transmission belt must be wide, striated, automatic tensioning

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba rulmenti pentru sarcini grele

Must have heavy duty bearings Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

14

Page 15: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Trebuie sa aiba filtru de aer cu amortizor

Must have air filter silencer Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba cartus separator în trepte

Must have stage separator cartridge Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Trebuie sa aiba motor trifazic standard de marcă recunoscută;

Must have a recognized standard three phase motor;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Rulmentii trebuie sa fie cu ungere permanentă;

Lubricated bearings to be permanent; Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Circuitul aerului de răcire:-Ventilator de răcire trebuie sa fie montat pe axul motorului (inclus în puterea motorului la arbore);-Aerul de răcire va intra în contact direct cu răcitorul din aluminiu, pentru aer (schimbător de căldură aer/aer);

Cooling air flow:-Cooling-fan to be mounted on the motor shaft (included in engine output shaft);-Air-cooling will be in direct contact with the aluminum cooler, air (heat exchanger air / air);

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Circuitul fluidului de răcire:-Fluid de răcire inclus;

-Circuit fluid de răcire fără valvă, cu element termostatic, by-pass si microfiltru;-Răcire fluid în răcitor din aluminiu, (schimbător de căldură fluid/aer);- Rezervor separator combinat cu vizor de nivel de ulei, robinet de golire si furtun;

Cooling fluid circuit:-Included cooling-fluid;

-Non-circuit coolant valve, thermostatic element, and micro-bypass;

-Fluid-cooled aluminum cooler (heat exchanger fluid / air);- Separator tank combined with oil level sight glass, drain valve and hose;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Tablou de control IP 54 sau echivalent

Control cabinet (IP 54 or equivalent):

- Pornire stea-triunghi automată; - Automatic star-delta starter; Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

- Reporneste automat după o cădere de tensiune;

- Restart automatically after a power failure;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

- Aparataj electric de marcă recunoscută;

- A recognized electrical switchgear; Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./

15

Page 16: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Panou de comandă:- Controler compresor - Taste de PORNIRE/OPRIRE;- Buton OPRIRE DE URGENłĂ;

Control Panel:- Compressor Controller - Keys for ON / OFF;- EMERGENCY STOP button;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Interval de schimb al uleiului: min 4000 ore

Oil change interval: min 4000 hours Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Temperatura de lucru: 0⁰ C ¸ 46⁰ C Temperature: 0 C °, 46⁰ C Cerinta eliminatorie/ Eliminatory request.

Echipamentul trebuie sa detina:EN 1012-1 Cerinte de siguranta pentru compresoareISO 12100-1 /-2 Siguranta echipamenteSa inglobeze tehnologie noua, din 2008;Sa detina certificat CE conform directivelor europene

Equipment must have:- EN 1012-1 Safety requirements for compressors;- ISO 12100-1 / -2 Safety Equipment;- To incorporate new technology in 2008;-His own CE certificate according to European directives;

Daca caracteristica este ofertata oferta primeste 1.5 puncte, altfel, oferta primeste zero puncte./ Offers received 1.5points if the feature is, otherwise receives zero points.

Buget maxim compresor: 27.393,00 lei

16

Page 17: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I.a. Autoritate contractantaDenumire: S.C. ELECTRIC S.R.L.Adresa: Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3 Localitate: Focsani Cod Postal: 620070 Tara: RomaniaPersoana de contact: BUZAIANU TONEL NICU Telefon: 0722344857E-mail: [email protected] Fax: 0237221082Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.electricsrl.ro Adresa autoritatii contractante: S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3

PROCUREMENT DATA SHEET

I.a.Contracting AuthorityName: S.C. ELECTRIC S.R.L.Address: Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3City: Focsani Postal code: 620070 Country: RomaniaContact person: BUZAIANU TONEL NICU Phone: 0722344857E-mail: [email protected] Fax: 0237221082Web address: www.electricsrl.roAddress of the Contracting Authority: S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3

I.b Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agentii nationale autoritati locale alte institutii guvernate de legea publica institutie europeana/ organizatie internationalax societate comerciala cu raspundere limitata.

servicii publice locale aparare ordine publica/siguranta nationala mediu afaceri economico-financiare sanatate constructii si amenajari teritoriale protectie sociala recreere, cultura si religie educatie activitati relevante energie apa posta transportX altele (specificaţi): „Fabricarea altor produse din material plastic” (cod CAEN: 2222)

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante DA NU X Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

[ ] la adresa: S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3- tel.: 0722344857- interval orar zilnic: 09.00 – 16.00

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:Data: 24.11.2010Ora limita: 10.00Adresa: S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 25.11.2010 ora 16.00

I.b The main activity or activities of the contracting authority

17

Page 18: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

ministries or other central public authorities including those which are subordinated on a regional or local level national agencies local authorities other institutions governed by public law European institution/ international organizationx limited liability company.

local public services defense public order/national security environment financial economical business health construction and territorial planning social security recreational activities, culture and religion education relevant activities energy water post transportX others : "Manufacture of other plastic products" (CAEN code 2222);

The contracting authority purchases on behalf of other contracting authorities YES NO X Additional information /or clarifications can be requested at the following address:

S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3- phone.: 0722344857- working hours: 09.00 – 16.00

Deadline for submitting the clarifications request:Date: 24.11.2010Time: 10:00 AMAddress: S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3Deadline for answering the clarifications request: 25.11.2010 time: 16:00 o’clock

Ic) Cai de atacEventualele contestatii se pot depune: - fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, BucurestiLocalitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: RomaniaE-mail:[email protected] Telefon: 021 310.46.41Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021 310.46.42

Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel, sectia contencios-administrativ si fiscalAdresă: str. Cuza Voda, nr. 8Localitate: Focsani Cod poştal: 620034 Tara: RomaniaE-mail: - Telefon: (0237) 216.000, 615.764Adresă internet: - Fax: (0237) 612.665

Ic) Means of appealAny complaints may be submitted to: - or the National Council for Solving Complaints - to the contracting authority and then to the competent courtName: National Council for Solving Complaints Address: 6 Stavropoleos st, sect. 3, BucharestCity: Bucharest Post code: 030084 Country: RomaniaE-mail:[email protected] Phone: 021 310.46.41Web address: www.cnsc.ro Fax: 021 310.46.42

Name: Court of Appeal, Section Contentious-administrative and fiscalAddress: str. Cuza Voda, nr. 8City: Focsani Post code: 620034 Country: RomaniaE-mail: ….. Phone: (0237) 216.000, 615.764Web address: - Fax: (0237) 612.665

I.d. Sursa de finantare:Se specifica sursele de finantare ale Proiect propus spre contractare din fonduri comunitare

18

Page 19: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

contractului ce urmeaza a fi atribuit: Fonduri Structurale 2007 – 2013; PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”; AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”; DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”; OPERAŢIUNEA a )–„Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională si de la Bugetul de Stat.;

DA X NU

Titlul proiectului: „Tehnologie modernă de prelucrare a maselor plastice”, cod SMIS: 13167;

I.d. Financing source:The financing sources of the the agreement that is to be assigned: STRUCTURAL FUNDS 2007 - 2013; Sectoral Operational Programme "Increasing Economic Competitiveness" Priority Axis 1 - 'An innovative and eco-efficient production "FIELD OF INTERVENTION 1.1 - Productive investments and preparation for market competition to enterprises, especially SMEs; operation) - "Support for strengthening the productive sector by tangible and intangible investments, co-funded by European Regional Development Fund and the State Budget.;

Project to be contracted using Community Funds

YES X NO

Title: "Modern technology of plastics processing”, SMIS code: 13167

II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descriere

II.1.1) Denumire contract: Contract de furnizare:Lot 1:

- Linie tehnologică de extrudere mase plastice (utilaj pentru prelucrarea materialelor plastice, cod CPV 42994200-2), 1 buc.;

- Maşină injecţie capace pentru flacoane (utilaj pentru prelucrarea plasticului şi a cauciucului, cod CPV 42994000-2), 1 buc.;

Lot 2:- Matriţă injecţie capace (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;- Dispozitiv tăiat sigiliul la capac (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;

Lot 3:- Matriţe (piese şi acccesorii pentru maşini-unelte, cod CPV 42670000-3), 7 bu.c;

Lot 4:- Compresor aer (cod CPV 42123400-1), 1 buc.;

II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare: Contract de furnizare:Lot 1:

- Linie tehnologică de extrudere mase plastice (utilaj pentru prelucrarea materialelor plastice, cod CPV 42994200-2), 1 buc.;

- Maşină injecţie capace pentru flacoane (utilaj pentru prelucrarea plasticului şi a cauciucului, cod CPV 42994000-2), 1 buc.;

Lot 2:- Matriţă injecţie capace (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;- Dispozitiv tăiat sigiliul la capac (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;

Lot 3:- Matriţe (piese şi acccesorii pentru maşini-unelte, cod CPV 42670000-3), 7 bu.c;

Lot 4:- Compresor aer (cod CPV 42123400-1), 1 buc.;

(a) Lucrări □ (b) Produse X (c) Servicii □Execuţie □Proiectare şi execuţie □Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □

Cumpărare X Leasing □ Închiriere □ Cumparare in rate □

Categoria serviciului □ 2A □ 2B □

(Se specifica din care categorie de servicii apartine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

Principala locatie a lucrarii ________________________ Cod CPV □□□□□□□□

Principalul loc de livrare:S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3Cod CPV: 42994200-2Cod CPV: 42994000-2

Principalul loc de prestare_______________________Cod CPV □□□□□□□□

19

Page 20: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Cod CPV: 42000000-6Cod CPV: 42670000-3Cod CPV: 42123400-1

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :Contract de achiziţie publică: X Încheierea unui acord cadru □II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica:12 luniII.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul): Nu este cazulAcordul cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat.

Acordul cadru cu un singur operator □

Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □

II.1.6) Divizare pe loturi DAX NU □Ofertele se depun pe:

Un singur lot □ Unul sau mai multe X Toate loturile □ II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA X NU □

II. OBJECT OF THE AGREEMENT II.1. Description

II.1.1) Name of the Agreement: Delivery Agreement:Lot 1:

- Plastics extrusion production line (equipment for plastics processing, cod CPV 42994200-2), 1 pcs.;- Injection machine bottle caps (plastic processing machinery and rubber, cod CPV 42994000-2), 1 pcs;

Lot 2:- Injection mold covers (Industrial Equipment CPV code 42000000-6), 1 pc;- The cap seal cutting device (industrial equipment CPV code 42000000-6), 1 pcs;

Lot 3:- Moulds (acccesorii machine parts and tools, code CPV 42670000-3), 7 pcs;

Lot 4:Air Compressor (cod CPV 42123400-1), 1 pcs;II. 1.2) Name of the agreement and delivery place: Delivery Agreement:Lot 1:

- Plastics extrusion production line (equipment for plastics processing, cod CPV 42994200-2), 1 pcs.;- Injection machine bottle caps (plastic processing machinery and rubber, cod CPV 42994000-2), 1 pcs;

Lot 2:- Injection mold covers (Industrial Equipment CPV code 42000000-6), 1 pc;- The cap seal cutting device (industrial equipment CPV code 42000000-6), 1 pcs;

Lot 3:- Moulds (acccesorii machine parts and tools, code CPV 42670000-3), 7 pcs;

Lot 4:- Air Compressor (CPV code 42123400-1), 1 pcs;

(a) Works □ (b) Products X (c) Services □Execution □Design and execution □Carried out through any means according to the requirements specified by the contracting authority □

Buying X Leasing □ Renting □ Instalment buying □

Service category □ 2A □ 2B □(specify which service category applies to the object of the agreement: either from Schedule 2A , or from Schedule 2B)

Main place for work execution ________________________ CPV code □□□□□□□□

Main delivery place:S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionyssos, nr. 3CPV code: 42994200-2CPV code: 42994000-2

Main place for service provision_______________________CPV code □□□□□□□□

20

Page 21: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

CPV code: 42000000-6CPV code: 42670000-3CPV code 42123400-1

II. 1. 3) The procedure shall be finalized by means of a :Public Procurement Agreement: X Conclusion of a framework agreement □II. 1.4. Duration of the Public Procurement Agreement:12 monthsII.1.5.Information regarding the framework agreement (if necessary): It is not the caseThe framework agreement with several operators no. □□□ or if it is the case, the maximum number □□□ of the participants involved in the respective framework agreement.

Framework Agreement with one operator □

Duration of the framework agreement: Duration in years □□ or months □□

The possibility to renew the competition with the signers of the framework agreement YES □ NO □

II.1.6) Split by lots YES X NO □The tenders are submitted for:

A single lot □ One or several lots X All the lots □

II.1.7) Alternative tenders are accepted YES X NO □

II.2) Cantitatea sau scopul contractuluiII.2.1) Lot 1:

- Linie tehnologică de extrudere mase plastice (utilaj pentru prelucrarea materialelor plastice, cod CPV 42994200-2), 1 buc.;

- Maşină injecţie capace pentru flacoane (utilaj pentru prelucrarea plasticului şi a cauciucului, cod CPV 42994000-2), 1 buc.;

Lot 2:- Matriţă injecţie capace (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;- Dispozitiv tăiat sigiliul la capac (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;

Lot 3:- Matriţe (piese şi acccesorii pentru maşini-unelte, cod CPV 42670000-3), 7 buc;

Lot 4:- Compresor aer (cod CPV 42123400-1), 1 buc.;

II.2.2) Optiuni (daca exista) DA □ NU XDaca exista, descrierea acestor optiuni:

II.2) The quantity or object of the agreementII.2.1) Lot 1:

- Plastics extrusion production line (equipment for plastics processing, cod CPV 42994200-2), 1 pcs.;- Injection machine bottle caps (plastic processing machinery and rubber, cod CPV 42994000-2), 1 pcs;

Lot 2:- Injection mold covers (Industrial Equipment CPV code 42000000-6), 1 pc;- The cap seal cutting device (industrial equipment CPV code 42000000-6), 1 pcs;

Lot 3:- Moulds (acccesorii machine parts and tools, code CPV 42670000-3), 7 pcs;

Lot 4:- Air Compressor (CPV code 42123400-1), 1 pcs;

II.2.2) Options (if they exist) YES □ NO XIf they exist, describe these options:

III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere )III.1.2. Altele (daca DA, descrieti)

DA □ NU X

DA □ NU X

III. SPECIFIC TERMS OF THE AGREEMENTIII.1 Other particular terms relating to the agreement (if they YES □ NO X

21

Page 22: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

exist) III.1.1. Reserved agreement (If YES, a concise descripription)III.1.2. Others (if YES, a concise description)

YES □ NO X

IV: PROCEDURAIV.1) Procedura selectataLicitatie deschisa XLicitatie restransa □Licitatie restransa accelerata □Dialog competitiv □

Negociere cu anunt de participare □ Negociere fara anunt de participare □ Cererea de oferte □ Concurs de solutii □

IV: PROCEDUREIV.1) Selected procedureOpen auction XLimited auction □Accelerated limited auction □Competitive dialogue □

Negotiation with participation announcement □ Negotiation without participation announcement □ Call for Tender □ Solutions contest □

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica DA □ NU X

IV.3.) Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice): Norme interne privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata;Rectificarea nr.337/2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006;Hotararea Guvernului Romaniei nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata;Hotararea Guvernului nr.1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.198 din 27 februarie 2008;Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media;Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.113 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului pentru supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile;Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr.2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;Hotararea Guvernului Romaniei nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;Hotararea Guvernului Romaniei nr.1083 din 12 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului.Legislatie europeana aplicabila:Regulamentul (CE) nr.2195 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul Comun al achizitiilor publice (CPV) modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2151 al Comisiei din 16 decembrie 2003;Regulamentul (CE) nr.1564 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului;Regulamentul (CE) nr.213 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV.

IV.2) Final phase of electronic auction YES □ NO X

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica

22

Page 23: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

IV.3.) Applicable Law (shall be completed with the legislation in force on public procurement): Internal regulations concerning the assignment of public procurement agreements. Government Emergency Ordinance no. 34 dated 19th of April 2006 concerning the assignment of public procurement agreements, public works concession agreements and services concession agreements, updated;Amendment no.337/2006 to the Law no.337/2006 for the approval of the Government Emergency Ordinance no. 34/2006;Romanian Government Decision no. 925/2006 on the approval of rules for the implementation of the provisions concerning the assignment of public procurement agreements stipulated in the Government Emergency Ordinance no. 34/2006 on the assignment of public procurement agreements, public works concession agreements and services concession agreements, updated. Government Decision no.1660 dated 22nd of November 2006 on the approval of rules for the implementation of the provisions concerning the assignment of public procurement agreements through electronic media stipulated in the Government Emergency Ordinance no.34/2006, amended and completed by Government Decision no.198 dated 27th of February 2008;Order no. 183 dated 3rd of November 2006 issued by the President of the the National Authority for the Regulation and Monitoring of Public Procurement regarding the implementation of the regulations concerning the media advertising agreement;Order no. 113 dated 11th of April 2008 issued by the President of the the National Authority for the Regulation and Monitoring of Public Procurement regarding the approval of the Statutes for the supervision of the assignment of the public procurement agreements, the public works concession agreements and the services concession agreements. Government Emergency Ordinance no.30 dated 12th of April 2006 regarding the supervision of the procedural issues relating to the process of assigning the public procurement agreements, the public works concession agreements and the services concession agreements, with the ulterior amendments and completions;Order no. 2181 dated 23rd of November 2007 issued by the Ministry of Economy and Public Finance regarding the approval of the operational manual for the monitoring and supervising the assignment of the public procurement agreements, the public works concession agreements and the services concession agreements; Romanian Government Decision no.942 dated 19th of July 2006 for the approval of the implementing rules of the Government Emergency Ordinance no.30/2006 regarding the supervising of the procedural issues relating to the process of public procurement agreements assignment; Romanian Government Decision no.1083 dated 12th of September 2007 on the approval of the implementing rules of the Government Emergency Ordinance no. 30/2006 regarding the supervising of the procedural issues relating to the process.Applicable European Law:Regulation (EC) no. 2195 of the European Parliament and Council dated 5th of November 2002 regarding the Common Procurement Vocabulary (CPV) amended by the Commission Regulation (EC) no. 2151 dated 16th of December 2003;Commission Regulation (EC) no.1564 dated 7th of September 2005 establishing standard forms for the publication of notices in the framework of public procurement procedures pursuant to Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council;Commission Regulation (EC) no.213 dated 28th of November 2007 amending Regulation (EC) no. 2195/2002 of the European Parliament and of the Council on Common Procurement Vocabulary (CPV) and Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the European Parliament and the Council on public procurement procedures, as regards the revision of CPV.

V. CRITERII DE CALIFICARE *V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantuluiDeclaratii privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta minima de calificare:- Prezentarea formularului „Declaratie privind eligibilitatea”;

Declaratie privind neincadrarea in prevederile articolului 181 din ordonanta 34/2006 Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta minima de calificare:- Prezentarea formularului „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta nr. 34/2006”;-Prezentarea formularului „Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă”;- Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Finanţelor Publice valabil la data deschiderii ofertelor si fara datorii - in original (sau copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina) sau un document echivalent sau o declaratie pe propria raspundere a ofertantului in cazul persoanelor

If the answer is YES, additional information is requested about the electronic auction:

23

Page 24: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

juridice straine; Existenta datoriilor duce la descalificarea ofertantului.- Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale emis de Directia Impozite, Taxe şi alte Venituri Locale, din cadrul Primăriei valabil la data deschiderii ofertelor si fara datorii – in original (sau copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina) sau un document echivalent sau o declaratie pe propria raspundere a ofertantului in cazul persoanelor juridice straine. Existenta datoriilor duce la descalificarea ofertantului.

Persoane juridice/fizice romane Cerinta minima de calificare:- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente, in original (sau copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina) pentru a se asigura ca potentialul ofertant este inregistrat conform legislatiei in vigoare.

Persoane juridice/fizice straine Cerinta minima de calificare:- Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional sau un document echivalent sau o declaratie pe propria raspundere sau documente similare pentru persoanele juridice straine in copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina, document solicitat pentru a se asigura ca potentialul ofertant este inregistrat conform legislatiei in vigoare.

V. 3.) Situatia economico-financiara Informatii privind situatia economico-financiara

Solicitat X Nesolicitat □- Formularul „Informatii generale”- Autorizatie de la producator pentru distributie, instalare si service (pentru dealer) – copie legalizata;

V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionalaInformatii privind capacitatea tehnica Solicitat □ Nesolicitat X

Informatii privind subcontractantii Nu este cazul.V.5.) Daca este aplicabil, modul de selectare/presectare

Nu este cazul.

Conform art. 11 alin. (4) si (5) din HG nr.925/2006, in speta, “dreptul ofertantului de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie să mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.”Neprezentarea documentelor si clarificarilor solicitate in termenul stabilit de comisia de evaluarea conduce la descalificarea candidatului.

*Nota: Neprezentarea informatiilor si a documentelor in continutul si validitatea solicitata conduce la descalificarea candidatului.

V. ELIGIBILITY CRITERIA* V.1) The status of the applicant / tendererEligibility statements Requested X Not necessary □

Minimum qualification requirements:- Submission of the „Eligibility Statement” form;

Statement that the company doesn’t fall under the provisions of the art. 181 of the Government Ordinance no. 34/2006 Requested X Not necessary □

Minimum qualification requirements:-Submission of the „Statement that the company doesn’t fall under the provisions of the art. 181 of the Government Ordinance no. 34/2006;-Presentation of the form "Certificate of participation in self-tender offer";- Tax registration certificate issued by the Tax Office valid on the date of opening of tenders and

24

Page 25: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

no debt - in original (or a copy signed and stamped “according to the original” on each page) or an equivalent document or an affidavit of the tenderer in the case of foreign legal persons; Existing debt disqualify bidder.

- Fiscal certificate regarding the local taxes and charges issued by the Internal Revenue Service of the Municipality valid on the date of opening of tenders and no debt – in original (or a copy signed and stamped „according to the original” on each page) or an equivalent document or an affidavit of the tenderer in the case of foreign legal persons. Existing debt disqualify bidder.

V.2) Capacity to perform the professional activities (registration)Romanian Legal /natural persons Minimum qualification requirements:

Confirmation of company details issued by the Trade Register Office / Operating Licence / other equivalent documents in original (or copies signed and stamped “according to the original” on every page). Document required to ensure that potential bidder is incorporated under the laws in force.

Foreign Legal/natural persons Minimum qualification requirements:Documents attesting a form of registration / attestation or the professional affiliance or an equivalent document or an affidavit or similar documents in the case of foreign legal persons in copies signed and stamped “according to the original” on every page. Document required to ensure that potential bidder is incorporated under the laws in force.

V. 3.) Economic Financial StatusInformation regarding the economic and financial status

Requested X Not necessary □- „General Information” form- Authorization to the manufacturer for distribution, installation and service (the dealer) - Certified copy;

V.4.) Technical or professional capacityInformation regarding the technical capacity Requested □ Not necessary X

Information regarding the subcontractors It is not the case.V.5.) If it is applicable, the selection/preselection manner

It is not the case.

According to Art. 11 para. (4) and (5) of GD nr.925/2006 in this case, "law initially only bidder to submit a declaration of liability signed by his legal representative, confirming that meets qualifications as required in the tender documentation. Declaration will be accompanied by an appendix in which the tenderer must mention briefly but precisely how concrete fulfillment of those requirements - including, if they were required, different values, quantities or others. "Failure to produce documents and clarifications requested in the evaluation of lead to disqualification of candidate.

* Note: Failure to submit information and documents requested in the content and validity of the result in disqualification of the candidate.

VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba romana sau engleza.VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile.VI.3) Garantie de participareSolicitat X Nesolicitat □

Cerinta minima de participare:Garanţia de participare solicitata se constituie sub forma de suma fixa, in valoare de:Pentru Lot 1: 4.688,32 lei/1.098,89 euroPentru Lot 2: 2.372,12 lei/556 euro;Pentru Lot 3: 951,41 lei/223 euro

- euro in cazul candidatilor externi - avand valabilitate cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Forma de constituire a Garantiei de participare:- prin virament bancar sau printr-un instrument de

25

Page 26: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in original;

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Conturi de depunere a Garantiei de participare:

- in LEI: RO08 CARP 0400 0024 6744 RO01- in EURO: RO62 CARP 0400 0024 6744 EU01

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Cerinta minima de calificare:- Completarea formularului „Propunere tehnica” (va cuprinde descrierea tehnica detaliata a produselor ofertate, precum si alte informatii considerate semnificative, in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini). Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt cerinte minime.- Formularul „Grafic de livrare”.Neprezentarea informatiilor si a documentelor in continutul si validitatea solicitata conduce la descalificarea candidatului.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Cerinta minima de calificare:- Completare „Formular de oferta” – reprezinta elementul principal al propunerii financiare si care cuprinde pretul total al produselor descrise in oferta, in conformitate cu caietul de sarcini. Pretul va fi exprimat in Lei sau Euro. Echivalenta se va face la cursul: 1 Euro= 4,2664 lei.- Completare „Centralizator de preturi”;Neprezentarea informatiilor si a documentelor in continutul si validitatea solicitata conduce la descalificarea candidatului.

VI.6) Modul Prezentarea ofertei Adresa de transmitere a ofertelor:S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionissos, nr. 3;

Persoana de contact: Buzaianu Tonel NicuTelefon: 0722344857

Data limita de depunere a ofertelor: 03.12.2010Documentatia trebuie sa contina un plic cu documente originale cu mentiunea „Original”, avand urmatoarele date:

1. Datele complete ale destinatarului2. Licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de

furnizare din cadrul proiectului „Tehnologie modernă de prelucrare a maselor plastice”;

3. „A nu se deschide inainte de: 03.12.2010, ora 11.004. Ofertantul are obligatia de a numerota, semna si stampila

fiecare document, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.

VI.7)Data limita de depunere a ofertelor 03.12.2010, ora 11.00VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei Modificarea si retragerea ofertei:

- Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. - Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta dupa expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor.- Ofertele sunt declarate respinse daca: sunt depuse la o alta adresa sau sunt depuse dupa data/ora limita)

VI.9) Deschiderea ofertelor Data, ora si locul deschiderii ofertelor- Data de evaluare a ofertelor este: 03.12.2010, ora 11.00 la adresa: S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionissos, nr. 3;

VI. PRESENTATION OF THE TENDERVI.1) The language in which the tenderr is drafted Romanian or English.VI.2) Tender validity period 90 days.VI.3) Participation warrantyRequested X Not requested □

Minimum requirement for participation:

26

Page 27: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Guarantee the participation requested:- It is in the form of lump sum, worth :For Lot 1: 4.688,32 lei/1.098,89 euroFor Lot 2: 2.372,12 lei/556 euro;For Lot 3: 951,41 lei/223 euro

- for external candidates - with validity at least equal the period of validity of the offer.

Collateral form of participation:- By bank transfer or an instrument of guarantee issued by a company under the law of a bank or insurance company, which is present in the original;

Proof of participation guarantee must be submitted no later than the date and time set for opening bids.

Accounts of the guarantee of participation:- in LEI: RO08 CARP 0400 0024 6744 RO01- in EURO: RO62 CARP 0400 0024 6744 EU01

VI.4) Presentation of the technical proposal Minimum qualification requirements:- The filling in of the „Technical Prosposal” form shall include the detailed technical description of the offered products, as well as other information considered to be relevant, in order to see if the technical proposal is in accordance with the technical specifications stipulated in the tender book). Requirements in the specifications are minimum requirements.- The „Delivery Schedule” Form.Failure to submit information and documents requested in the content and validity of the result in disqualification of the candidate.

VI.5) Presentation of the financial proposal Minimum qualification requirements:- The filling in of the „Tender” form – represents the key element of the financial proposal, which includes the total price of the products described in the tender, in accordance with the tender book. The price shall be listed in Lei or EURO. The exchange rate will be equivalent to: 1 Euro= 4,2664 Lei- The filling in of the „Price database” form;Failure to submit information and documents requested in the content and validity of the result in disqualification of the candidate.

VI.6) Presentation of the tender Address for submitting the tenders:S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionissos, nr. 3;

Contact person: Buzaianu Tonel Nicu;

Deadline for submitting the tenders: 03.12.2010, 11.00 o’clock

The documentation in original must be in an envelope mentioning: "Original" with the following data:

1. Complete data receiver;2. Open auction for awarding the contract to supply the

project "Modern technology of plastics processing”3. "Do not open before 03.12.2010, 11.00 o’clock pm”4. The tenderer is obliged to number, sign and stamp each

document, and to annex a list of documents submitted.VI.7)Deadline for submitting the tenders 03.12.2010, 11.00 o’clock VI.8) Withdrawal or alteration of the tender Alteration and withdrawal of the tender:

- Any tenderer has the right to alter or withdraw his tender only prior to the deadline set for submitting the tender and only by means of a written request. - The tenderer does not have the right to withdraw or alter his tender after the deadline set for submitting the tenders.- The tenders will be declined if: they are submitted at a wrong address or they are submitted after the expiration of the deadline (date/time)

27

Page 28: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

VI.9) Opening of the tenders Date, time and place for the opening of the tenders:- 03.12.2010, 11.00 o’clock - The place: S.C. ELECTRIC S.R.L., Municipiul Focsani, Fundatura Dionissos, nr. 3;

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Pretul cel mai scazut -VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica XCriterii: - Pret;- Caracteristici tehnice;- Termen de livrare;- Modalitate de plata;- Durata garantiei pentru echipament;

Punctaj (maxim 100 puncte) / pondere (%):- Puncte 51 / Pondere 51%- Puncte 30 / Pondere 30%- Puncte 10 / Pondere 10%- Puncte 5 / Pondere 5%- Puncte 4 / Pondere 4%

Garantie minima: 12 luni de la punerea in functiune;Pentru departajarea ofertelor cu termene de garantie mai mari de 12 luni, se aplica formula de calcul.

Cerinta eliminatorie

Termen de livrare solicitat: maxim 15.03.2011.Pentru departajarea ofertelor cu termene de livrare mai mici, se aplica formula de calcul.

Cerinta eliminatorie

Modalitatea de plata: - avans max. 50% - prin transfer bancar - inainte de livrare; - plata finala min 50% - prin transfer bancar - la data livrării către beneficiar. (Modalitatea de plata cea mai avantajoasa va fi considerata oferta cu avansul cel mai mic si plata finala cea mai mare)Pentru departajarea ofertelor din punct de vedere al modalitati de plata, se aplica formula de calcul.

Cerinta eliminatorie

FORMULA DE CALCUL:Pentru diferentierea ofertelor conforme si admisibile se va apela la urmatoarea metodologie de calcul:

Formula de calcul pentru pret: Pretul cel mai mic va obtine 51 puncte.

Preturile imediat urmatoare vor obtine puncte dupa urmatoarea formula:

Pretul cel mai micX 51 = puncte obtinutePretul ofertat

Formula de calcul pentru caracteristici tehnice:Fiecare oferta tehnica trebuie sa respecte cerintele eliminatorii pentru a fi declarata conforma.Oferta tehnica este evaluata dupa caracteristicile tehnice ale echipamentului, punctate suplimentar conform caietului de sarcini. Pentru caracteristicile tehnice punctate suplimentar, pentru care este precizat ca cerinta un interval valoric, se vor puncta cu maximul de puncte toate ofertele care se incadreaza in intervalul mentionat. In caz contrar, se vor acorda 0 puncte.

Punctajul maxim care poate fi obtinut pe baza „caracteristilor tehnice” este de 30 de puncte.Pentru loturile la care nu sunt punctate suplimentar caracteristicile tehnice, oferta tehnica care respecta cerintele tehnice solicitate va primi maximul de 30 puncte.

Formula de calcul pentru Termenul de livrare:

Termenul de livrare cel mai scurt va obtine 10 puncte.

Pentru Termenele de livrare imediat urmatoare, care respecta Cerinta eliminatorie, se va aplica formula:

Termenul de livrare cel mai scurt [zile]

X 10 = puncte obtinuteTermenul de livrare ofertat [zile]

Formula de calcul pentru „Modalitatea de plata”:

Punctele acordate pentru evaluarea criteriului „Modalitati de plata”, vor fi acordate dupa cum se evidentiaza in urmatorul tabel:

Plata avans Puncte

28

Page 29: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

0% - ≤ 10% 5> 10% - ≤ 20% 4> 20% - ≤ 30% 3> 30% - ≤ 40% 2> 40% - ≤ 50% 1

Formula de calcul pentru "Durata garantiei" pentru echipament:

Durata de garantie maxima va obtine 4 puncte.

Pentru Durate de garantie mai scurte, care respecta Cerinta eliminatorie, se va aplica formula:

Durata de garantie mai scurta [luni]

X 4 = puncte obtinuteDurata de garantie maxima [luni]

Total maxim de puncte obtinut de un ofertant = puncte pret + puncte caracteristici tehnice + puncte termen de livrare+puncte modalitate de plata+puncte durata garantie echipament

VII. ASSIGNMENT CRITERIA VII.1) The lowest price -VII.2) The economically most advantageous offer XCriteria:- Price- Technical characteristics - Delivery term - Payment terms - Duration of warranty for equipment

Score (max. 100 points) / Share (%):51 points / Share 51%30 points / Share 30%10 points / Share 10%5 points / Share 5%4 points / Share 4%

Full warranty period of minimum 12 months from commissioning date.To tie bids with guarantee period higher than 12 months, apply formula.

Eliminatory request.

Requested delivery time: 15.03.2011.To tie bids with delivery time shorter, apply formula.

Eliminatory request.

Method of payment:- Max advance. 50% - bank transfer - before delivery;- Min 50% final payment - bank transfer - the date of delivery to customer.(Method of payment will be considered most advantageous offer to the advance, the lowest and highest final payment)To tie bids in terms of method of payment, apply the formula.

Eliminatory request.

THE FORMULA To differentiate compliant and acceptable tender will be called next calculation methodology:

The formula for price:

The lowest price will get 51 points.

Higher prices will score following formula:

Lowest priceX 51 = points earned

Offered price

The formula for the technical characteristics:Each bid must meet all mandatory technical requirements to be declared compliant.Technical offer is evaluated by the „technical characteristic” of equipment, based on the additional points awarded according to the specification. For the technical features for which is requested a range of values, all the offers that are within the mentioned interval will earn the maximum number of points. Otherwise, it will give 0 points.

Maximum score that can be obtained on the "technical characteristics" is 30 points.For lots that are not scored additional technical features, technical offer that meets the technical requirements required to receive the maximum 30 points.

The formula for Delivery term:

29

Page 30: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

The shortest delivery time will get 10 points.For longer delivery terms, compliant with the eliminatory request, will apply the formula:

Shortest Delivery time [days] X 10 = points earned

Offered Delivery time [days]

The formula for "payment terms”:Points awarded for the evaluation criterion "Payment" will be given as highlighted in the following table:

Downpayment Points0% - ≤ 10% 5> 10% - ≤ 20% 4> 20% - ≤ 30% 3> 30% - ≤ 40% 2> 40% - ≤ 50% 1

The formula for the warranty:

The maximum duration of warranty will get maximum 4 points.For shorter warranty periods, compliant with the eliminatory request, will apply the formula:

Offered warranty [months] X 4 = points earned;

Longest warranty [months]

The total number of points obtained by an offer = price points + technical characteristics points +delivery term points + payment terms points + duration of warranty points

VIII. Atribuirea contractului/ INCHEIEREA acordului-cadruVIII.1) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA □ NU X

Pretul contractului nu se ajusteaza.

VIII.2). GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA X NU □

Se solicita garantie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA. Modalitatea de constituire a Garantiei de buna executie poate fi:- instrument de garantare emis in conditiile

legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

- Sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

Eliberarea garantiei de buna executie:- In cel mult 14 zile de la data intocmirii

procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale;

VIII. ASSIGNMENT OF THE AGREEMENT/ CONCLUSION OF THE FRAMEWORK AGREEMENTVIII.1) ADJUSTING THE PRICE OF THE AGREEMENT YES □ NO X

The price of the agreement is not adjustable.

VIII.2). PERFORMANCE BOND OF THE AGREEMENT

YES X NO □

Security is required in the amount of 5% of the total VAT.Method formatian for performance bond: - Guarantee instrument issued under the law of a bank or an insurance company.- Or by successive deductions of amounts due for partial invoices.Release of guarantee of good performance:- In more than 14 days from the date of preparation of minutes of receiving the products

30

Page 31: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

covered by the contract and / or final invoice; Intocmit/ Aprobat Data/DateIssued / Approved 03.11.2010 Buzaianu Tonel Nicu;

Cap. III Lista documentelor solicitate:Chapter III List of requested documents:

Declaratie privind eligibilitatea; Eligibility statement form;

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta nr. 34/2006; Statement that the company doesn’t fall under the provisions of the art. 181 of the Government Ordinance no. 34/2006;

Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă;Certificate of participation in self-tender offer;

Certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Finanţelor Publice valabil la data deschiderii ofertelor si fara datorii - in original (sau copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina) sau un document echivalent sau o declaratie pe propria raspundere a ofertantului in cazul persoanelor juridice straine; Existenta datoriilor duce la descalificarea ofertantului.Tax registration certificate issued by the Tax Office valid on the date of opening of tenders and no debt, in original (or a copy signed and stamped “according to the original” on each page) or an equivalent document or an affidavit of the tenderer in the case of foreign legal persons; Existing debt disqualify bidder.

Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale emis de Directia Impozite, Taxe şi alte Venituri Locale, din cadrul Primăriei valabil la data deschiderii ofertelor si fara datorii – in original (sau copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina) sau un document echivalent sau o declaratie pe propria raspundere a ofertantului in cazul persoanelor juridice straine; Existenta datoriilor duce la descalificarea ofertantului.Fiscal certificate regarding the local taxes and charges issued by the Internal Revenue Service of the Municipality, valid on the date of opening of tenders and no debt – in original (or a copy signed and stamped „according to the original” on each page) or an equivalent document or an affidavit of the tenderer in the case of foreign legal persons; Existing debt disqualify bidder.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/Autorizatie de functionare/altele echivalente in original (sau copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina). In cazul persoanelor juridice straine se pot prezenta documente echivalente sau declaratie pe propria raspundere sau documente similare, in copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina pentru a se asigura ca potentialul ofertant este inregistrat conform legislatiei in vigoare.Confirmation of company details issued by the Trade Register Office/Operating Licence /other equivalent documents in original (or copies signed and stamped “according to the original” on every page). The foreign legal persons may submit equivalent documents or an affidavit or similar documents, in copies signed and stamped “according to the original” on every page. Document required to ensure that potential bidder is incorporated under the laws in force.

Formular „Informatii generale”;„General Information” Form;

Formular „Propunere tehnica”;„Technical Proposal” Form;

Formular „Grafic de livrare”;„Delivery Schedule” Form;

Formular „Formular de oferta”;„Tender” Form;

Formular „Centralizator de preturi”;„Price database” Form;

Formular „Contract de furnizare”;„Delivery Agreement” Form;

31

Page 32: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Cap. IV Formulare:

1. Formular „Declaratie privind eligibilitatea”; 2. Formular „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta 34/2006”;3. Formular „Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă”;4. Formular „Informatii generale”;5. Formular „Propunere tehnica”6. Formular „Grafic de livrare”;7. Formular „Formular de oferta”;8. Formular „Centralizator de preturi”;9. Contract de Achizitie Publica – Contract de Furnizare (cu titlu informativ).

Chapter IV - Forms:1.  "Eligibility Statement" Form;2. "Statement that the company doesn’t fall under the provisions of the art. 181 of the Government Ordinance no. 34/2006" Form;3. „Certificate of participation in self-tender offer” Form;4. "General Information" Form;5. "Technical Proposal" Form;6. " Delivery Schedule" Form;7. "Tender" Form;8. „Price database” Form;9.  Public Procurement Agreement - Delivery Agreement (for information). 

32

Page 33: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

OFERTANT ......................................... (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ............. Operator economic, ................................ (semnatura autorizata)

TENDER,

.........................................(name) 

ELIGIBILITY STATEMENTThe undersigned authorized representative of ............................................. ..... (name and location / address of economic operator) declares on my own responsibility, under the sanction of exclusion from the procedure and the sanctions imposed on the crime of false public documents, that I am not in the situation stipulated in art. 180 of Government Emergency Ordinance no. 34/2006 concerning the assignment of public procurement agreements, the public works concession agreements and services concession agreements, approved with amendments and completions by Law no. 337/2006, respectively in the last 5 years I have not been convicted by final decision of a court to participate in the activities of a criminal organization, for corruption, fraud and / or money laundering.The undersigned declare that the information provided is complete and accurate in every detail and understand that the contracting authority has the right to request, in order to check and confirm the statements, all recorded documents available to me. 

Date ............. Economic operator,…………………….

(authorized signature) 

33

Page 34: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

OFERTANT

DECLARATIEPrivind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 – 181

Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsematul…………, în calitate de ofertant la procedura de ………. pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………….., la data de …………, organizată de ……….., declar pe propria răspundere că:

a) in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.

b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţiile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege

c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit a)d) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetele componente ale

bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată de firma …….

e) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în nici o situaţie de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă a obligaţiilor contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau a fost de natură să producă prejudicii grave beneficiarilor acestuia.

f) nu am fost condamnat, în ultimii 3 an, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsematul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii

Operator economic,

34

Page 35: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

TENDER,

STATEMENTthat the company doesn’t fall under the provisions of the art. 180-181 of the Government Emergency Ordinance no. 34/2006

The undersigned ………………………, as a tenderer in procedure .............................. for the assignment of public procurement agreement having as object ................................., on ............... held by .........................................., declare on my honor that:

a. in the last 5 years I have not been convicted by final decision of a court, for participating in the activities of a criminal organization, for corruption, fraud and / or money laundering;

b. I am not bankrupt or liquidation, my business is not run by a judicial administrator or my trade works are not suspended and are not an arrangement with creditors. There are not any situations similar to the previous ones, regulated by law;

c. I’m not subject to legal proceedings for my declaration in one of the situations referred to in subparagraph a);

d. I have payed the taxes and social insurance contributions to the component budgets of the general consolidated budget, in accordance with legal provisions in force in Romania or in the country of residence till the date requested by the company ……………;

e. in the last 2 years I was not involved in any event of default or failure to meet contractual obligations for reasons attributable to me, which had occurred or was likely to cause serious damage to its beneficiaries;

f. I wasn’t convicted in the last 3 years, by a final decision of a court for an act that would ruin my professional ethics or for committing mistakes in professional matters.

I, the undersigned, certify that the information provided is complete and correct in every detail and I understand that the contracting authority has the right to ask for verification and confirmation statements, all evidence available to me.I understand that if this statement is not consistent with reality I am liable for breaching the criminal law on false statements.              Economic operator, 

35

Page 36: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

CANDIDAT / OFERTANTSC ............................ SA/SRL (denumire / nume)

CERTIFICATde participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele: 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data ........................ Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

36

Page 37: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

APPLICANT / TENDER SC ................................................... SA / SRL(name / names) 

Certificate tender to supply independent

I. The undersigned undersigned, ..................., representative / legal representative / of ................. , enterprise / association will participate in the tender organized by the contracting authority as ...........,, no. ............ ................., dated certify / hereby certify that the information contained is true and complete in all respects.

II. I certify / We hereby certify, on behalf of the following ........................: 1. I have read and understood the contents of this certificate; 2. I agree / consent to our disqualification from public procurement procedure in which the stated conditions prove to be untrue and / or incomplete in any respect;3. each signature on this document is the person designated to submit the tender offer, including the terms contained in the offer;4. under this certificate, the competitor shall mean any person or entity other than the bidder in whose name this certificate formulate that bidding for the same procurement procedure or could offer, the conditions for participation;5. offer presented was designed and formulated independently of any competitor, without any consultation, communication, understandings or arrangements with them;6. offer submitted does not contain elements derived from agreements between competitors regarding prices / rates, methods / formulas for calculating their intention to offer or not this procedure or the intention to include in the tender items, by their nature not related to the subject of that proceeding;7. offer submitted does not contain elements derived from agreements between competitors in terms of quality, quantity, specifications of particular products or services;8. details presented in the offer were communicated, directly or indirectly to any competitor before the official date of public opening announced by the contractor.

III. Subject to the penalties prescribed by law, declares / declare that those recorded in this certificate are true and entirely untrue.

Tender, Date ........................ Representative / Legal Representative(Signature)

37

Page 38: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

CANDIDAT / OFERTANTSC ............................ SA/SRL (denumire / nume)

Informaţii generale

1. Denumire / nume: SC ................. SA/SRL

2. Cod fiscal: ...............

3. Adresa sediului central: ............., Str.......... Nr.........., Judeţul ...........

4. Telefon:...................... Fax:................... Telex: .................. E-mail:............................

5. Certificat de înmatriculare / înregistrare: ...................................(număr, dată, loc de înmatriculare / înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii: ......................................... (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor / sucursalelor locale, dacă este cazul: ......................(adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor: ......................................

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

Anul Cifra de afaceri anualăla .................

- mii lei -

Cifra de afaceri anualăla ................

- echivalent euro -1. -........ ................ ................2. -............ ............... ................3. - ............. ................ ................

Medie anuală: .............. ...............

Ofertant, SC ....................... SA/SRL

.................................... (semnatura autorizată )

38

Page 39: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

APPLICANT / TENDER SC ................................................... SA / SRL(name / names) 

General Information1. Name: SC ………………………….. SA / SRL 2. Tax code: ............... 3. Headquarters address: ............., Street .................... No, County ..................... 4. Phone: ...................... Fax: ................... Telex: .................. E-mail: ............................ 5. Certificate of registration: ...................................

(number, date, place of registration / registration) 6. Field of activity, by area: .........................................

(in accordance with the provisions of their statutes) 7. Subsidiary offices / local branches, if any: ......................

(complete address, telephone / telex / fax, certificates of registration) 8. Home market of business: ...................................... 9. Turnover over the last three years: 

Year Annual turnoverto .................

- Thousands Ron -

Annual turnoverto ................

- Euro equivalent -

1. -........ ................ ................

2. -............ ............... ................

3. - ............. ................ ................

Annual average: .............. ...............

                                                                                                              

Tenderer,SC .......................   SA / SRL

....................................(authorized signature) 

39

Page 40: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

OFERTANTUL/TENDER__________________ (denumirea/numele)/ (name)

PROPUNERE TEHNICA / TECHNICAL PROPOSALLot 1

Linie tehnologică de extrudere mase plastice (utilaj pentru prelucrarea materialelor plastice, cod CPV 42994200-2), 1 buc./ Plastics extrusion production line (equipment for plastics processing, cod CPV 42994200-2), 1 pcs.;

Denumire produs si caracteristici minime solicitate/ Product name and minimum required features

Denumire produs si caracteristici minime

ofertate / Product name and minimum features offered

Linia consta din:1. Extruder Ø 65 mm cu matrita actionata hidraulic(inchiderea si deschiderea matritei cu sistem hidrauluic dezvolta o forta mare, necesara pentru taierea bavurilor tehnologice si decuparea manerului flaconului extrudat);

-sistem de tăiere al pantalonului extrudat cu actionare pneumatica;

-sistem de suflare-formare flacon;

-tablou electric de comanda si protectie;

-calculator pentru controlul parametrilor procesului de extrudare;-cilindru cu snec pentru realizarea fantei de vizitate a flaconului, lucru ce face posibil vizualizarea nivelului continutului in flacon;

2. Omogenizator de granule si concentrat de culoare: cu o capacitate ce asigura amestecul necesar „alimentatorului cu granule”(min 55 kg / ora).

3. Alimentator cu granule: sa asigure alimentarea cu granule astfel incat extruderul sa poata plastifia un min de 55 Kg de granule/ora

4. Concasor pentru deseuri tehnologice si produs neconform: sa poata concasa, toca deseurile rezultate din procesul tehnologic, acest lucru implicand o dimensiune a gurii de alimentare cu o sectiune de min 180 / 120 , iar materialul recuperat sa aiba o granulatie mai mica de 10 mm.

5. Controlerul pentru grosimea peretilor tubului extrudat: asigura profilul tubului extrudat cu un sistem hidraulic, asistat de un calculator distinct, ce poate controla pantalonul extrudat in minim 20 de puncte,

The line consists of:1. Ø 65 mm extruder driven hydraulic mold (mold opening and closing the hydraulic system develops a large force needed for cutting technology and cutting burrs extruded handle bottle);-cutting system of pneumatic trousers extruded;

-blow-system bottle training;

-command-control gear and protective;-computer to control the extrusion process parameters;-screw-cylinder to achieve slot visited the bottle, making it possible to view the content in the bottle;

2. Homogenised and concentrated black granules: a capacity to ensure appropriate mix "with the grain supply (mim. 55 kg / hour).

3. Feeder granules to ensure grain supply can plastifia extruder so a min. of 55 pounds of grain per hour.

4. Shredder for waste and nonconforming product technology: it can break, chopping waste from the process, this one involving power size mouth with a piece of min 180/120, and the material recovered have a grain size less than 10 mm.

5. Controller tube wall thickness extruded tube Extruded profile provides a hydraulic system, assisted by a separate computer that can control the trousers extruded at

40

Page 41: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

astfel incat se poate realiza un flacon cu grosimea peretilor variabil.

least 20 points, so you can make a bottle with variable wall thickness.

Volumul flacoanelor realizate

Min 05-max 5 L Volume bottles made

Min 05-max 5 L

Capacitatea de productie

Min 350 buc./ora (pentru sticla de 1 L)

Production capacity

Min 350 pieces / hour (for 1 L bottle)

Extruder cu snec diametrul de 60-65 mm cu L / D 24 / 1

Screw Extruder diameter of 60-65 mm L / D 24 / 1

Distanta centrala dublu-cap

Min 110-130 mm

Double-head center distance

Min 110-130 mm

Puterea motorului Max 20 kw/6 kw/3 kw

Engine power Max 20 kW / 6 kW / 3 kW

Puterea totala instalata Max 50 kw Total installed power

Max 50 kw

Putere absorbita Max 30 kw Power consumption

Max 30 kw

Zona de incalzire 3 zone. (putere totală de max 8 kw)

Zone heating 3 areas. (Max 8 kW total power)

Ventilatoare pentru racire cilindru

3 buc. Cylinder cooling fans

3 pcs.

Capacitate de plastifiere

Min 58 kg/ora Plasticizing capacity

Min 58 kg/hour

Diametru pantalon extrudat

65-70 mm Diameter extruded trousers

65-70 mm

Dimensiuni min matrita(L x h x g)

300 x 350 x 270 Matrix size min(L x h x w)

300 x 350 x 270

Forta de inchidere Min 57 KN Clamping force Min 57 KNControler pentru grosimea tubului extrudat

Min 20 puncte Extruded tube thickness controller

Min 20 points

Debit aer Min 0,6 Mpa, fluxul de 0.6 m3/min

Air Flow Min 0.6 Mpa, 0.6 m3/min flow

Incarcator (alimentator) cu granule

Min 55 kg granule / ora

Charger (Power) granules

Min 55 kg granules / hour

Omogenizator de granule (mixer)si concentrat de culoare

Putere Max 2,2 kw si o capacitate min de omogenizare de 55 kg /ora

Homogeniser granules (mixer) and concentrated color

Max Power kw 2.2 min and a mixing capacity of 55 kg / hour

Concasor (moara macinat deseuri)

max . 18 kW -dimensiune min gura de alimentare 180 /120-granulatie max obtinuta: 10 mm

Crusher (grinding mill wastes)

max. 18 kW - min. size chute 180/120Max-grained. obtained: 10 mm

Maşină injecţie capace pentru flacoane (utilaj pentru prelucrarea plasticului şi a cauciucului, cod CPV 42994000-2), 1 buc./Injection machine bottle caps (plastic processing machinery and rubber, cod CPV 42994000-2), 1 pcs;

Denumire produs si caracteristici minime solicitate/ Product name and minimum required features

Denumire produs si caracteristici minime

ofertate / Product name and minimum

features offeredCaracteristici tehnice minime

Minimum technical characteristics

Unitate de masura/ Unit

Valoare/ Value

41

Page 42: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Unitate injectie Injection UnitDiametru snec Screw Diameter mm Min 60Capacitate de injectie Injection Capacity cm3 Min 1000Capacitate de injectie PS PS injection capacity g Min 950Capacitate de injectie PP PP Injection

Capacityg Min 800

Volum injectie/sec Injection Volume / sec

cm3/s Min 2900

Presiune specifica pe material

Specific pressure on the material

kg/cm2 min 1920

Capacitate plastifiere /sec

Plasticizing capacity / sec

g/s min 60

Unitate inchidere Closing UnitForta inchidere matrita Mold closing force KN Min 2200Forta deschidere matrita Mold Opening Force KN Min 220Cursa maxima platan mobil

Maximum Race mobile turntable

mm Min 550

Dimensiuni platane O x V

Dimensions O x V turntables

mm 900x820

Distanta intre coloane O x V

Distance between columns O x V

mm 610x540

Diametru coloane Column Diameter mm Min 90Distanta maxima intre platane

The maximum distance between platens

mm Min 1200

Grosime maxima matrita Maximum Mold Thickness

mm Min 550

Ciclu in gol Empty Cycle s Max 1.7Echipare electrica cu motor hidraulic pe incarcare

Electrical equipment with hydraulic motor load

Putere motor pompa Pump motor power KW max80

Denumire produs si caracteristici minime solicitate/ Product name and minimum required features

Denumire produs si caracteristici minime

ofertate / Product name and minimum

features offeredEchipamentul trebuie sa fie dotat cu: Equipment must be equipped with:Conexiune imprimanta Printer connectionDispozitiv conectare colorant trebuie sa fie prevazut cu priza 230V;

Connection device must be equipped with color 230V outlet;

Schimbatorul de caldura trebuie sa fie dublu; Heat exchanger must be double;Sistemul hidraulic trebuie sa fie cu izolare fonica si inchis prin panouri absorbante fonic;

The hydraulic system must be closed by the insulation and sound-absorbing panels;

Rezistentele trebuie sa fie ceramice; Resistances must be ceramic;Servovalva pe unitate de injectie Servovalve unit injection;

Sistem racire trebuie sa fie cu 2 baterii fiecare cu 8 intrari + 8 iesiri

Cooling system must be with two batteries each with 8 inputs + 8 outputs.

Masina trebuie sa aiba oprire automata The equipment must have automatic shutdown.

Duza hidraulica pentru plastifiere trebuie sa fie pe miscare de deschidere si inchidere

Hydraulic nozzle for lamination to be the opening and closing movement.

Snec cu profil 3T pentru plastifiere calitativa 3T profile screens for quality lamination.

Trebuie sa aiba suporti antivibratie. Must have antivibration supports.Trebuie sa aiba miez hidraulic pe platan mobil.

Must have core mobile hydraulic turntable.

Jgheab pentru descarcarea articolelor/pieselor cu container inoxidabil pentru colectare .

Gutter for downloading articles / pieces with stainless container for

42

Page 43: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

collection.Centralina canale calde cu min nr. cuiburi matrita

Centraline min. warm channels. no. Cluster matrix

Duza cu filtru. Filter tip.Snec cu profil special pentru productie dopuri HDPE.

Screw caps with special profile for HDPE production.

Snec aliaj dur Screw tippedValva blocare carucior Valve locking trolleySISTEM ELECTRIC ELECTRIC SYSTEMMultiprocesor care trebuie sa controleze intreg ciclul de productie si care trebuie sa gestioneze toate vitezele, presiunile, valorile si temperaturile; trebuie sa fie echipat cu display LCD color cu grafica VGA sau echivalent si trebuie sa permita o comunicare optima cu operatorul.

Multiprocessor must control the entire production cycle and have to manage all speeds, pressures, temperatures and values, must be equipped with color LCD display with VGA graphics or equivalent and must allow an optimal communication with the operator.

Programare independenta de viteza, presiune, valori si profile pe toate miscarile masinii.

Scheduling independent of speed, pressure values and profiles on all vehicle movements.

Pagini dedicate pentru gestionarea productiei si a opririlor masinii cu actualizare in timp real.

Pages dedicated to production management and car stops with real time updates.

Temperaturile trebuie sa fie controlate de microprocesor cu operare in PID sau proportional (fara utilizare termocupla).

Temperatures must be controlled by the microprocessor operating in PID or proportional (without using thermocouple).

Trebuie sa aiba control de calitate a productiei. Trebuie sa controleze toti parametrii relativi la ciclul de productie (viteza de injectie, presiune de injectie, viteza de rotatie snec, cursa snec, perna, contra presiune, timpi corespunzatori matrita,etc.) si ii va compara automat cu un ciclu etalon memorizat, eliminind toate produsele care nu se incadreaza intr-un interval de toleranta.

Must have quality control in production. Must control all the parameters relative to the production cycle (injection speed, injection pressure, rotational speed screens, run screens, cushion against pressure corresponding time matrix, etc..) And will automatically compare with a standard cycle of remembering, eliminating all products that do not fit within a tolerance.

Trebuie sa memoreze pina la 500 matrite pe floppy disks .

Must memorize up to 500 floppy disks .

Traductori de pozitie trebuie sa fie de tip magnetorestrictivi fara contact pe toate miscarile.

Position transducers must be non-contact type magnetorestrictivi all the moves.

Trebuie sa aiba oprire automata a masinii din intrerupator general in caz de breakdown sau pentru cazul persistentei unei alarme dupa expirarea timpului de interventie operator.

Must have automatic stop the car from the main switch in case of breakdown or if an alarm persist after the expiration of operator intervention.

Trebuie sa aiba conexiune paralela de imprimanta cu conector standard de 21 pini si priza shuko 220 V. 4 Amp.

Must have a parallel printer connection to standard 21-pin connector and plug Shuko 220 V 4 Amp.

Trebuie sa aiba contor cu ore de functionare integrat.

Must have integrated operating hours counter.

Trebuie sa aiba conexiune dozator de colorant cu priza 220 V.

Must have a colorant dispenser with outlet connection 220 V.

UNITATE DE INCHIDERE CLOSING UNITSistem de inchidere trebuie sa fie cu dublu genunchi in 5 puncte tip KW (patentat), care sa fie actionat de 2 cilindri pozitionati in interiorul genunchiului fapt care va reduce dimensiunile de gabarit. Structuta constructiva a genunchiului trebuie sa fie cu parghii cotite, tije de conectare ale fiecarei ramificatii, avand conectarea acesteia pozitionata intre coloane, astfel incat sa

Locking system with double knees to be 5-point type KW (patented), to be powered by two cylinders positioned inside the knee which will reduce the overall size. Struct constructive knee levers must be at angles, each connecting rod bends, positioned with its connection between columns, so as to allow a homogeneous distribution

43

Page 44: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

permita o distributie omogena a fortei de inchidere pe toata suprafata matritei reducand deformarile.

throughout the closing force reducing mold surface deformation.

Setare viteze de inchidere si deschidere prin profile proportionale.

Set the opening and closing speeds proportional profiles.

Trebuie sa aiba protectie dubla a matritei prin presiuni si pozitii ajustabile.

Must have double protection of the mold by pressure and position adjustable.

Coloanele trebuie sa fie din nichel-crom-molibden calite, cromate si rotunjite. Filetul trebuie sa fie obtinut prin roluire.

Columns must be of hardened nickel-chromium-molybdenum, chrome and rounded. Threads must be achieved by rolling.

Extractorul central hidraulic cu placa larga care trebuie sa permita mai multe puncte de extractie si cursa lunga.

Central hydraulic extractor plate, which should allow large number of extraction points and long race.

Trebuie sa aiba platan mobil, cap cruce si cap de reactie ghidate direct pe batiul masinii prin patine de culisare.

Must have mobile turntable, head and head cross reaction directly guided by The frame skates gliding machine.

Trebuie sa aiba sistem central de lubrifiere cu pompa cu ciclu selectabil in automat.

Must have a central lubrication system to automatically pump the wash cycle.

Trebuie sa aiba sisteme de siguranta pe grupul de inchidere: sistem dublu hidraulic trebuie sa fie controlat prin protectie la inchidere in fata si protectie la inchidere in spate, sistem de siguranta mecanic trebuie sa fie controlat prin protectie la inchidere in fata si sisteme de siguranta electrice pe toate protectiile.

Must have safety systems in the closing group: hydraulic dual protection should be controlled by closing the front and rear locking protection, mechanical safety system must be controlled by closing protection against electrical and safety systems all protections.

UNITATE INJECTIE INJECTION UNITGrup de injectie cu piston rotativ balansat hidraulic care trebuie sa se roteasca cu snecul de plastifiere. Absenta pieselor ce se uzeaza mai usor, cum ar fi arborele axial,etc.

Group shot of the hydraulic piston has to be balanced rotating plasticizing screw. Lack of parts that wear out more easily, such as axial shaft, etc..

Motor hidraulic radial in linie. Radial hydraulic motor in line.Setarea vitezei de injectie, mentinere, incarcare si contrapresiune realizata prin profile.

Set the injection speed, maintenance, loading and counter made by profile.

Sistemul hidraulic trebuie sa fie echipat cu servovalva pe injectie.

The hydraulic system shall be equipped with the injection servovalve.

Injectie asistata de acumulatori fapt ce permite obtinerea de viteze foarte mari de injectie.

Accumulator assisted injection which allows to obtain high injection speeds.

Traductor de presiune pe circuitul de injectie pentru un control precis al presiunii.

The pressure transducer circuit for precise control of injection pressure.

Duza cu inchidere hidraulica care trebuie sa permita materialului sa fie plastifiat pe faza de inchidere si deschidere a matritei.

Hydraulic locking nozzle to enable the material to be plasticized by opening and closing phase of the mold.

Snec cu profil special (3T) pentru plastifiere foarte buna si omogenizare optima a materialului.

Screw special profile (3T) for good plastification and mixing optimal material.

Rezistente ceramice izolate. Resistant ceramic insulated.Aspiratie inainte si dupa injectie. Aspiration before and after injection.Trebuie sa aiba protectie la pornire la rece. Must have a cold start protection.Inlocuire facila a grupului de plastifiere. Easy replacement plasticizing group.SPECIFICATII GENERALE GENERAL SPECIFICATIONSBatiul masinii sub grupul de inchidere trebuie sa fie complet deschis pentru o evacuare facila a reperelor executate.

The frame of the car under lock group must be completely open for easy disposal of parts made.

Panoul electric, incluzind mocroprocesor si sectiunea de alimentare electrica trebuie sa fie compact si plasat sub grupul de injectie si nu trebuie sa depaseasca dimensiunile de gabarit

Electrical panel, including the section power mocroprocesor must be compact and placed in the injection group must not exceed overall

44

Page 45: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

ale masinii. dimensions of the car.Grupul motor pompa trebuie sa fie cu izolare fonica si inchis prin panouri de izolare.

The motor pump has to be closed by the insulation and insulation panels.

Sistem hidraulic trebuie sa fie proiectat pentru prestatii si consumuri optime, cu pompa dedicata motorului hidraulic si pompa care furnizeaza presiunea in acumulatori functie de ciclul de viteza.

Hydraulic system must be designed for optimal benefits and consumption, with dedicated pump motor and pump that provides hydraulic pressure depending on battery cycle speed.

Valve proportionale independente pentru viteza si presiune care trebuie sa lucreze in bucla inchisa pe miscarile de inchidere si deschidere, pe miscarea extractorului central si pe miscarea de rotatie a snecului.

Proportional valves and pressure independent speed closed loop should work on opening and closing movements, the central movement of the extractor and the rotation of the auger.

Acumulatorii trebuie sa controleze toate miscarile masinii, asigurind miscari la viteze mari si constante, ce permit executarea intocmai a profilelor setate. Acumulatorii trebuie sa permita, de asemenea, suprapunerea miscarilor fiind astfel posibil, de exemplu, de a executa plastifierea materialului suprapusa pe miscarea de deschidere si extractie.

Batteries need to control all vehicle movements, providing high speed and constant movement, allowing the execution of the profile set. Batteries should also allow, overlapping movements thereby possible, for example, to perform lamination material superimposed on the opening movement and extraction.

Trebuie sa aiba sistem de racire pentru distributia apei in matrita constituit din 2 baterii cu 8 cai cu dopuri, plasate pe lateralul platanului fix, pe partea opusa operator.

Must have a water distribution system for cooling in the mold consists of two 8-way plugs, battery, placed on the side of a fixed dish on the side opposite the operator.

Masina trebuie sa fie construita in conformitate cu normele Comunitatii Europene.

The car must be built in accordance with European Community rules.

Furnizorul trebuie sa asigure instruirea specializata pentru utilizarea echipamentului.

The supplier must provide specialized training for use of equipment.

NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte.

Data _____/_____/_____

________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez (semnatura)oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

NOTE: To be filled in for each product and product lot separately.

Date _____/_____/_____

________________________, in my capacity as_________________________, authorised to sign (signature)the tenderr for and on behalf of ____________________________________. (name of the tenderer)

45

Page 46: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

OFERTANTUL/TENDER__________________ (denumirea/numele)/ (name)

PROPUNERE TEHNICA / TECHNICAL PROPOSAL

Lot 2:- Matriţă injecţie capace (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;/ - Injection mold covers

(Industrial Equipment CPV code 42000000-6), 1 pc;- Dispozitiv tăiat sigiliul la capac (echipamente industriale cod CPV 42000000-6), 1 buc.;/ - The cap seal cutting

device (industrial equipment CPV code 42000000-6), 1 pcs;

Denumire produs si caracteristici minime solicitate/ Product name and minimum required features

Denumire produs si

caracteristici minime ofertate /

Product name and minimum

features offeredCavitati: Min. 14- 16 cavitati Cavities: 14-16 cavitiesCu filet pentru preforma PCO

Ø 24-28 mm With threaded Ø 28 mm PCO preforms

Ø 24-28 mm

Destinatie capac: sa inchida flacoane pentru lichide plate si carbogazoase

Min 5 atm Destination lid shut flat and carbonated liquid bottles.

Min 5 atm

Temperatura apei de racire

10-14 grade C Cooling water temperature

10 to 14 degrees C

Presiunea apei de racire

2,5 – 8 bar Cooling water pressure

2.5 to 8 bar

Dimensiunea matritei Grosime pachet matrita : 200 ÷ 600Inaltime pachet matrita: 400 ÷ 900Latime pachet matrita : 400 ÷ 800

Mould Size Mold Thickness package: 200 ÷ 600Mold Package Height: 400 ÷ 900Mold Package Width: 400 ÷ 800

Injectie -Placa cu canale calde-control temperatura pentru fiecare punct de injectie

Injection Hot-plate channelsTemperature-control for each injection point

Insertii Confectionat din otel calit turnat

Inserts Made of hardened steel castings

Greutate capac Max 2,9 g Top weight Max 2,9 g

NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte.

Data _____/_____/_____

________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez (semnatura)oferta pentru si in numele ____________________________________.

46

Page 47: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

(denumirea/numele ofertantului)

NOTE: To be filled in for each product and product lot separately.

Date _____/_____/_____

________________________, in my capacity as_________________________, authorised to sign (signature)the tenderr for and on behalf of ____________________________________. (name of the tenderer)

OFERTANTUL/TENDER__________________ (denumirea/numele)/ (name)

PROPUNERE TEHNICA / TECHNICAL PROPOSAL

Lot 3- Matriţe (piese şi acccesorii pentru maşini unelte, cod CPV 42670000-3), 7 buc./ Moulds (acccesorii machine

parts and tools, code CPV 42670000-3), 7 pcs;Denumire produs si caracteristici minime solicitate/ Product name and

minimum required featuresDenumire produs si

caracteristici minime ofertate / Product name and minimum features

offeredMatrite construite, cavitati realizate din otel sau (de preferat) din aliaj special de aluminiu, prinse pe placi de baza din otel cu canale de racire. Matritele sa fie prevazute cu duze din otel pentru suflare si muchii taietoare pentru inlaturarea bavurilor.

2 L- 2 buc2.5 L-1 buc3 L – 1 buc4 L-1 buc5 L-2 buc

Molds built, cavities made of steel or (preferably) of special aluminum alloy, attached to steel base plates with cooling channels. Molds to be provided with nozzles for blowing steel and cutting edges to remove burrs.

2 L-2 pcs2.5 L-1 pc3 L - 1 pc4 L-1 pc5 L-2 pcs

NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte.

Data _____/_____/_____

________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez (semnatura)oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

NOTE: To be filled in for each product and product lot separately.

Date _____/_____/_____

________________________, in my capacity as_________________________, authorised to sign (signature)the tenderr for and on behalf of ____________________________________. (name of the tenderer)

47

Page 48: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

OFERTANTUL/TENDER__________________ (denumirea/numele)/ (name)

PROPUNERE TEHNICA / TECHNICAL PROPOSALLot 4

- Compresor aer (cod CPV 42123400-1), 1 buc./ - Air Compressor (cod CPV 42123400-1), 1 pcs;Denumire produs si caracteristici minime solicitate/ Product name and

minimum required featuresDenumire produs si

caracteristici minime ofertate / Product name and minimum

features offeredCompresorul trebuie sa aiba calculator de proces incorporat;

The compressor should have incorporated process computer;

Trebuie sa asigure un debit la min 6 bar :1,00 m³/ min

Need to provide a flow min. 6 bar: 1,00 m³ / min

Domeniul de reglare a presiunii: 6 ÷ 11 bar

Pressure adjustment range: 6 ÷ 11 bar

Putere nominala motor : max. 15 kw

Nominal motor power: Max. 15 kw

Nivelul de zgomot trebuie sa fie conform PN8NTC2.3 sau echivalent la 1 m distanta, masurat în câmp liber de max 64 dB(A)

Noise levels must be in accordance PN8NTC2.3 or equivalent to 1 m distance, free field measured max 64 dB (A);

Limitele admise pentru temperatura de functionare: -10°C .. +50°C

Limits permissible operating temperature: -10 ° C .. 50 ° C

Randament min 90,5 % Yield min 90.5%Puterea la arborele motorului electric la:

- presiunea maximă 11,8 kW;

- mers in gol 2,08 kW;

Electric power to the motor shaft:- Maximum pressure of 11.8 kW;- 2.08 kW idle;

Clasa de protectie IP 54 Protection class IP 54 Mediu de răcire: aer; Cooling medium: air;Temperatura aerului comprimat evacuat fata de ambient: 6 °C;

Compressed air temperature to the ambient exhaust: 6 ° C

Debit aer de răcire: 2400-2500 m3/h;

Cooling air flow: 2400-2500 m3 / h;

Echipamentul trebuie sa fie montat pe cadru robust cu tampoane amortizoare de vibratie

Equipment must be mounted on the frame buffers robust vibration dampers

Conexiuni flexibile pentru conducte si cabluri;

Flexible connections for pipelines and cables;

Trebuie sa fie silentios; Must be quiet;Trebuie sa fie captusit cu izolatie sintetica;

It must be lined with synthetic insulation;

Panouri acoperite cu pulberi; Panels covered with dust;Deschideri mari pentru inspectii, usi si panou;

Large openings for inspection, and door panel;

Bloc de compresie cu profil patentat;

Block patented compression profile;

Cureaua de transmisie trebuie sa Transmission belt must be wide,

48

Page 49: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

fie lată, striată, cu tensionare automată

striated, automatic tensioning

Trebuie sa aiba rulmenti pentru sarcini grele

Must have heavy duty bearings

Trebuie sa aiba filtru de aer cu amortizor

Must have air filter silencer

Trebuie sa aiba cartus separator în trepte

Must have stage separator cartridge

Trebuie sa aiba motor trifazic standard de marcă recunoscută;

Must have a recognized standard three phase motor;

Rulmentii trebuie sa fie cu ungere permanentă;

Lubricated bearings to be permanent;

Circuitul aerului de răcire:-Ventilator de răcire trebuie sa fie montat pe axul motorului (inclus în puterea motorului la arbore);-Aerul de răcire va intra în contact direct cu răcitorul din aluminiu, pentru aer (schimbător de căldură aer/aer);

Cooling air flow:-Cooling-fan to be mounted on the motor shaft (included in engine output shaft);-Air-cooling will be in direct contact with the aluminum cooler, air (heat exchanger air / air);

Circuitul fluidului de răcire:-Fluid de răcire inclus;

-Circuit fluid de răcire fără valvă, cu element termostatic, by-pass si microfiltru;-Răcire fluid în răcitor din aluminiu, (schimbător de căldură fluid/aer);- Rezervor separator combinat cu vizor de nivel de ulei, robinet de golire si furtun;

Cooling fluid circuit:-Included cooling-fluid;

-Non-circuit coolant valve, thermostatic element, and micro-bypass;

-Fluid-cooled aluminum cooler (heat exchanger fluid / air);- Separator tank combined with oil level sight glass, drain valve and hose;

Tablou de control IP 54 Control cabinet (IP 54 or equivalent):- Pornire stea-triunghi automată; - Automatic star-delta starter;- Reporneste automat după o cădere de tensiune;

- Restart automatically after a power failure;

- Aparataj electric de marcă recunoscută;

- A recognized electrical switchgear;

Panou de comandă:- Controler compresor - Taste de PORNIRE/OPRIRE;- Buton OPRIRE DE URGENłĂ;

Control Panel:- Compressor Controller - Keys for ON / OFF;- EMERGENCY STOP button;

Interval de schimb al uleiului: min 4000 ore

Oil change interval: min 4000 hours

Temperatura de lucru: 0⁰ C ¸ 46⁰ C

Temperature: 0 C °, 46⁰ C

Echipamentul trebuie sa detina:EN 1012-1 Cerinte de siguranta pentru compresoareISO 12100-1 /-2 Siguranta echipamenteSa inglobeze tehnologie noua, din 2008;Sa detina certificat CE conform directivelor europene

Equipment must have:- EN 1012-1 Safety requirements for compressors;- ISO 12100-1 / -2 Safety Equipment;- To incorporate new technology in 2008;-His own CE certificate according to European directives;

NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte.

Data _____/_____/_____

________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez (semnatura)oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

49

Page 50: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

NOTE: To be filled in for each product and product lot separately.

Date _____/_____/_____

________________________, in my capacity as_________________________, authorised to sign (signature)the tenderr for and on behalf of ____________________________________. (name of the tenderer)

OFERTANTUL, ____________________ (denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

Nr. crt. Denumirea produsului Cantitatea (U.M.) Data de finalizare/Perioada de zile calendaristice necesara fiecarei livrari

123

Ofertant,________________

(semnatura autorizata)

TENDER,____________________(name) 

DELIVERY SCHEDULE

No Name of the product Amount (units) Date of completion / Period of calendar daysrequired for each delivery

Tenderer,________________

(authorized signature)

50

Page 51: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

OFERTANTUL__________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ......................................................................................

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............................., ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ...................................., pentru suma de .................................................... lei platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...............................................................................lei

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........................................ zile, respectiv pana la data de .................................., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca: |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; | | nu depunem oferta alternativa.

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data .............................. ________________________, in calitate de ________________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

51

Page 52: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

TENDERER__________________(name)

TENDER FORM

To......................................................................................

Gentlemen,

1. Examining the assignment documentation, the undersigned, representatives of the tenderer ................................................, we offer that, in accordance with the provisions and requirements of the documentation mentioned above, to provide ………………………. for the amount of .................................... Ron payable after the products reception, in addition with the value added tax worth of............................ Ron. 2. We commit that, if our tender is declared the winner, to provide the products according to the attached time schedule.3. We undertake to keep this tender valid for a period of ..................................... ... days, until the date .................................., and it will remain compulsory for us and can be accepted anytime before the expiry of validity.4. Until the conclusion and signing of the public procurement agreement, the present tender, together with the notification submitted by you, by which our tender is declared the winner, shall be considered a binding agreement between us.5. We specify that:| _ | We submit an alternative tender, whose details are presented in a separate tender form, clearly marked "alternative";|   | We don’t submit an alternative tender.6. We understand and agree that, if our tender is declared to be the winner, we shall provide performance bond in accordance with the provisions of the assignment documentation.7. We understand that you do not have the obligation to accept the tender with the lowest price or any other tender that you may receive.

Date .............................. ________________________, in my capacity as ________________________, duly authorized to sign

(signature)The tender for and on behalf of ____________________________________.

(name of the tenderer)

52

Page 53: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

OFERTANTUL..............................................

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.crt. Denumire (produs, serviciu, lucrare)

Cant. 

Pret unitar,EURO/LEI (fara TVA)

Pret total, EURO/LEI (fara TVA)

TOTAL

NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte.

Data: ..............................

________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez (semnatura)oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

TENDERER..............................................

PRICE DATABASE

No Name (product, service, work) Qty Unit price,EURO/LEI

(without VAT)

Price totalEURO/LEI

(without VAT)

TOTAL

NOTE: It shall be filled in for each product and batch of products separately.

Date: ..............................

________________________, in my capacity as ____________________, legally authorized to sign(signature)

The tender for and on behalf of ____________________________________.(name of the tenderer)

53

Page 54: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

Contract de furnizarenr.______________data_______________

1. Părţile contractanteÎn temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

DELIVERY AGREEMENTno______________date_______________

1. Contracting PartiesIn accordance with the provisions of the Government Emergency Ordinance no. 34/2006 concerning the assignment of public procurement agreements, of public works concession agreements and of services concession agreements, with ulterior amendments and completions, the present agreement for product delivery was concluded,

între......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentată prin ..............................................................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi ……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă ................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ............................................................................... reprezentată prin .............................................................................................. (denumirea conducătorului), funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.

Between.................................................. ....................... ....................... name of the contracting authority, address........................................... phone / fax .... .................... Registration number ............................................... VAT ................................... Treasury Account ................................................ ............................... represented by ..................................…………………………………… ( leader name), position ................. .............................. as the purchaser, on the one hand,

and... ... .............................................. ... ... ... ... ... ..................... name of economic operator, address ...................... ........................................... phone / fax .... ................... Registration number ............................................... ... VAT ....................................... account (treasury, bank) ............................................ ................................... represented by ........................... .................................................. ............................... (leader name), position ...................... ........................ as the supplier, on the other hand.

54

Page 55: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

2. Definiţii 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul

contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;

g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera

Internaţională de Comerţ (CIC);i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

2. Definitions2.1 - In this agreement the following terms shall be interpreted as follows:a. agreement – the present agreement and all its schedules;b. purchaser and supplier - Contracting Parties, as they are mentioned in the present agreement;c. agreement price - the price paid to the supplier by the purchaser under the present agreement for full and proper performance of all obligations under the contract;d. products - equipments, machinery, tools, any other goods, listed in the schedule / schedules to this agreement, that the supplier undertakes by contract to provide the purchaser;e. services - services related to the delivery of goods, namely activities relating to the supply of products, such as transport, insurance, installation, commissioning, technical assistance during the warranty period and any other such obligations that the supplier undertakes under the contract;f. origin – the place where the products were made, manufactured. Products are made when, by manufacturing, major and essential processing or assembly of components, there results a new product, acknowledged on the market, which is different in its basic characteristics, by its purpose or utility, from its components. Origin of products and services may be distinct from the nationality of the supplier;g. final destination – the place where the supplier is required to deliver the products;e. commercial terms of delivery will be interpreted according to INCOTERMS 2000 - International Chamber of Commerce (ICC);f. force majeure - Is an event of external origin, extraordinary by nature, absolutely unpredictable and unavoidable, which is beyond the control of any of the contracting parties, not due to their fault or guilt, and which makes it impossible to execute and, respectively, fulfill the agreement; the following events are considered force majeure: wars, revolutions, fires, floods or other natural disasters, restrictions arising from a quarantine, embargo, the list is not exhaustive, but an assertion. It is not considered force majeure an event like those mentioned above, which, without creating the impossibility of performance, is extremely costly to fulfill the obligations of either party;j. day - calendar day, year - 365 days.(add any other terms that the parties agree to define for the agreement)

3. Interpretare3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

55

Page 56: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3. Interpretation3.1 -- In this agreement, unless stated otherwise, words in the singular form shall include the plural and vice versa where the context allows it.3.2 -- The term "day" or "days" or any reference to days means calendar days unless specified otherwise.

Clauze obligatorii4. Obiectul şi preţul contractului 4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină .................................... ..................în perioada/perioadele (denumirea produselor şi cantităţile)convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare ................................ . (denumirea produselor) 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.4.4 - Transferul dreptului de proprietate asupra produselor ce fac obiectul material al contractului are loc numai in momentul achitarii integrale a pretului convenit.

Mandatory Provisions

4. Object and price of the agreement4.1. - The supplier is required to deliver and, where appropriate, install and maintain ................................. ... .................. durind the period(s) agreed and in accordance with(product names and quantities) the obligations under this contract.4.2. - The purchaser undertakes to pay the supplier the price agreed upon to fulfill the delivery agreement................................. .(Product name)4.3. - The price agreed upon to fulfill the agreement, the price of the delivered products and ancillary services provided, payable by the purchaser to the supplier according to the payment schedules, is .................  RON / EUR, of which VAT ................ Ron.4.4 - Transfer of ownership of the products covered by the contract material occurs only when full payment of the agreed price.

5. Durata contractului5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………............... 5. Duration of contract5.1 – The duration of the present agreement is ................... months, meaning from …………………….. to ……………........... . 6. Documentele contractului6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):a) caietul de sarcini;b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;c) graficul de îndeplinire a contractului;d) graficul de plăţi; (se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

6. Agreement Documents6 .1 – The Agreement documents are (minimum requirements):a) tender book;b) technical proposal and financial proposal;c) schedule for the fulfillment of the agreement;d) the payment schedule;

56

Page 57: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

(there shall be listed, where appropriate, allthe documents which the parties intend to consider as integrant part of the agreement)

7. Obligaţiile principale ale furnizorului7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului ………….. produsele definite în prezentul contract.7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică. 7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.7.4 - Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia Achizitorului documentele care insotesc livrarea precum si documentatia tehnica a produselor livrate7.5 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.6 – Furnizorul se obliga, prin intermediul reprezentantei producatorului in Romania – …………, sa realizeze instalarea si punerea in functiune a utilajelor livrate si sa asigure reparatiile in perioada de garantie.

7. The main obligations of the supplier7.1 - The Supplier undertakes to teach / provide the purchaser ... ... ... ... .. products defined in this contract.7.2-provider undertakes to supply products to the standards and / or performance presented in the technical proposal.7.3 - The Supplier undertakes to supply the products in times / the data provided by the delivery schedule set out in the technical proposal, annex to the contract.7.4 - The provider is obliged to provide the Purchaser and the documents accompanying the delivery of technical documentation of products delivered7.5 - The Supplier undertakes to indemnify the purchaser against any:i) claims and proceedings, arising from infringement of intellectual property rights (patents, names, trademarks, etc..), related equipment, materials, facilities or equipment used for or in connection with the purchased products andii) damages, costs, charges and expenses of any kind, related, except where such infringement results from compliance with specifications drawn up by the purchaser.7.6 - The provider is obliged by its manufacturer's representative in Romania - ... ... ... ..., to make installation and commissioning of equipment supplied and to ensure the repairs within the warranty period.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului8.1-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de……. zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.8.5 – Achizitorul se obliga sa foloseasca produsele cu respectarea instructiunilor de utilizare.8.6 – Achizitorul se obliga sa pregateasca la data indicata, utilajele necesare descarcarii produselor comandate.8.7 – Achizitorul se obliga sa efectueze, conform indicatiilor furnizorului, pregatirile necesare pentru montarea, instalarea si punerea in functiune a produselor comandate.8.8 – Achizitorul se obliga sa realizeze descarcarea utilajelor la momentul livrarii.

8. Main obligations of purchaser8.1-Purchaser undertakes to purchase, to buy and pay the price agreed in the contract.8.2-The purchaser is obliged to receive the products within the agreed time.8.3 - Purchaser undertakes to pay the price of products within the agreed provider of invoice by it. Currency payments will be made by the law.8.4 - If the purchaser does not pay bills within ... .... days after the agreed period, then the supplier has the right to withhold delivery. Immediately after the purchaser has fulfilled its obligations, supplier delivery will resume as soon as possible.

57

Page 58: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

8.5 - Purchaser undertakes to use products in accordance with the instructions for use.8.6 - The purchaser is obliged to prepare the date indicated, the equipment needed to discharge the products ordered.8.7 - Purchaser agrees to perform, according to the instructions of the supplier, the preparations necessary for the assembly, installation and commissioning of products ordered.8.8 - Purchaser agrees to make unloading equipment at the time of delivery.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală ..........din plata neefectuată.(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

9. Penalties for culpable failure to fulfill the contractual obligations9.1 – If, by its exclusive fault, the supplier fails to fulfill its obligations, then the purchaser is entitled to deduct from the agreement price as a penalty, an amount equal to a percentage share of the agreement price.(it will be specified the percentage for each day / week of delay unti lthe actual fulfillment of obligations)9.2-If the purchaser does not honor its obligations within ............... days from the agreed expiring period, then it is his obligation to pay as penalty, an amount equal to a percentage share …………. of payment not made.(the same percentage specified under section 9.1 for each day / week of delay until the actual fulfillment of obligations)9.3 - Failure to comply with the obligations under this agreement by one party,by its fault, entitles the injured party to consider the agreement terminated or ask for termination of the agreement and to claim payment of damages.9.4 - The purchaser reserves the right to cancel the agreement by written notification to the supplier, without compensation, if the latter goes bankrupt, provided that such termination shall not prejudice or affect the right of action or compensation to the supplier. In this case, the supplier is entitled to claim only the appropriate payment for the fulfilled part of the agreement until the unilateral termination of the agreement.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării contractului.(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de ......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.(se precizează modul de restituire şi termenul) 10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

Specific clauses

58

Page 59: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

10. Performance bond10.1 - Provider undertakes to provide the performance bond of the agreement before the date ..................... amounting to.............. for the period ............................ and anyway before the beginning of the agreement.(describing way of formation, the amount and the establishment of performance bond)10.2 - The purchaser has the obligation to issue a participation warranty and, where appropriate, to issue the order to commence the agreement only after the supplier has shown the proof of the performance bond.10.3 - The purchaser is entitled to issue claims on the performance bond, within the injurious limit, if the supplier fails to perform, delays the execution or improperly executes its obligations under the present agreement. Prior to issuing a claim on the performance bond, the purchaser is required to notify the supplier, while mentioning the obligations that were not met.10.4 - The purchaser has the obligation to return the performance bond......................... within ..................... from fulfillment.(describing the way of refund and term)10.5 – Products guarantee is distinct from the agreement performance bond.

11. Recepţie, inspecţii şi teste11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract. (2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor. 11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:a) de a înlocui produsele refuzate; saub) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 11.7 La livrare partile vor semna un Proces Verbal de Predare-Primire dupa verificarea calitativa si cantitativa a produselor livrate, precum si un Proces Verbal de Punere in Functiune dupa realizarea instalarii, punerii in functiune si training-ului de operare.11.8 Contestatiile legate de calitatea sau cantitatea produselor livrate vor fi facute de catre Cumparator, in scris in termen de 3 zile de la receptia marfii. Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare contestatiile nedepuse in termen

11. Reception, inspection and testing11.1 - The purchaser or his representative has the right to inspect and / or test products to verify their compliance with the specifications in annex / annexes to the contract.11.2 - (a) The inspections and tests that will be imposed on products and Reception crossing conditions interim and final acceptance (quality) are described in annex / annexes to this contract.(2) the purchaser is required to notify in writing the identity of the provider authorized to perform its receipt, testing and inspections.11.3 - Inspection and acceptance testing of the provisional and final acceptance (quality) will be the final destination of goods.11.4 - If any inspected or tested the product meets specifications, the purchaser has the right to reject it and the provider without changing the contract price is required:a) to replace the rejected products, orb) make any necessary changes to their products to meet technical specifications.11.5 - Right of purchaser to inspect, test and, if necessary, to reject not be limited or delayed because the products have been inspected and tested by the supplier, with or without the participation of a representative of the purchaser prior to delivery at destination final.11.6 - The provisions of clauses 11.1-11.4 does not absolve the provider will assume the obligation guarantees or other obligations under the contract.11.7 The parties will sign a delivery of handover Minutes after checking quality and quantity of products delivered, and one of Commissioning Minutes after the completion of installation, commissioning and operating the training session.

59

Page 60: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

11.8 The complaints regarding the quality or quantity of the products delivered will be made by Buyer in writing within 3 days from receipt of the goods. Provider reserves the right not to consider appeals not submitted within.

12. Ambalare şi marcare12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. (se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor)12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

12. Packaging and marking12.1 - (1) The supplier must pack the products in order to meet, without limitation, rough handling during transport, transit and exposure to extreme temperatures, sun and rainfall that could occur during transport and outdoor storage, so as to reach the final destination in good conditions.(2) If the weights and volumes are packed up in boxes, the supplier will take into account, where appropriate, greater distance to the final destination of the products and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.12.2 - Packaging, marking and documentation inside or outside the packages shall comply strictly with the requirements specified in the agreement, including additional requirements.(specifying the requirements, including additional instructions and any subsequent request by the purchaser)12.3 - All packaging materials and all materials necessary for the packages protection (wooden pallets, protective sheets, etc..) shall remain the property of the purchaser.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:a) datele din graficul de livrare şib) termenul comercial stabilit. 13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.- Factura comerciala- Certificat de Garantie- Declaratie de Conformitate- Manuale tehnice in limba romana si/sau engleza13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie produselor.

13. Delivery and documents accompanying the goods13.1 - Supplier is required to deliver the products to the final destination indicated by the purchaser, observing:a) data from delivery schedule, andb) established trade deadline.13.2 - (1) When the products are delivered, the supplier is required to notify, in writing, both the purchaser and, where appropriate, the insurance companyeith regard to the shipment data, agreement number, product description, quantity, place of loading and unloading place .(2) The supplier will send the purchaser the documents accompanying the goods.- Commercial Invoice- Certificate of Deposit

60

Page 61: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

- Compliance Statement- Technical Manuals in Romanian and / or English13.3 - Certification by the purchaser that the products were delivered partly or wholly is made after installation and after acceptance by signing the receipt by the authorized representative, on the documents issued by the supplier for delivery.13.4 - Delivery of products is considered completed when the requirements of the clauses regarding the reception of the products are fully met.

14. Asigurări14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit. (se precizează termenul comercial de livrare)

14. Insurance14.1 - Supplier is required to insure the products delivered under the agreement against loss or unforeseen damage to manufacturing, transportation, storage and delivery, based on the commercial terms of delivery agreed upon.(commercial terms of delivery specified)

15. Servicii 15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

15. Services15.1 - In addition to actual delivery of products, the supplier is required to provide the services additional to products delivery, without changing the agreement price.15.2 .- Supplier has the obligation to provide services for the agreed period, provided that such services do not exonerate the supplier from any warranty obligation assumed under the agreement.(specified period of time agreed upon for services)

16. Perioada de garanţie acordată produselor16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică. (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului. 16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.16.6 Garanţia acoperă defecte de fabricaţie sau survenite pe timpul transportului, vicii ascunse ale maşinii, ale unor parţi componente, greşeli constructive şi manopere neconforme standardelor, executate de producător. Garanţia nu acoperă defecţiuni ale maşinilor sau părţilor componente survenite ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de exploatare, întreţinerea insuficientă sau incorectă, suprasolicitarea, manipularea necorespunzătoare/lovirea accidentală, folosirea de accesorii nerecomandate sau defecte, folosirea în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite folosirea în regim de suprapresiune sau fără filtrare/ lubrefiere a aerului. Reclamaţiile în perioada de garanţie se fac în scris, întocmindu-se un proces verbal de constatare în care se arată, defecţiunea, modul de manifestare, împrejurarea în care s-a produs, calitatea /presiunea aerului,

61

Page 62: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

eventuale motive imputabile operatorului. Garanţia nu se aplică in cazul intervenţiei neautorizate asupra maşinilor.16.7 Instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie sunt asigurate de catre producatorul utilajului – ……., Contact : ….. – Tel: ……..

16. The warranty period granted to products16.1 - Provider is required to ensure that products supplied under the contract are new, unused. Also, the supplier is required to ensure that all products supplied under the contract will have no defect as a result of the project, materials or workmanship (except when the project and / or material is expressly requested by the purchaser) or any other actions or omissions of the supplier and that they will work request parameters in normal operating conditions.16.2 - (a) Product warranty period granted by the supplier is as stated in the technical proposal. (2) The warranty period begins on the date of receipt of the goods made after the delivery and installation to final destination.16.3 - The purchaser has the right to notify the supplier in writing of any claim or complaint that is in accordance with this security.16.4 - Upon receipt of such notification, the supplier is required to remedy the defect or replace the product within the agreed period, at no additional cost to the purchaser. Products during the warranty period, replace the defective benefit from a new guarantee period runs from the date of replacement product.16.5 - If the supplier, after being notified, fails to remedy the defect within the agreed period, the purchaser has the right to take remedial action and providing risk and expense without any injury to any other rights which the purchaser may have to the supplier under the contract.16.6 The warranty covers manufacturing defects or occurred during transportation, hidden defects of the machine's component parts, construction mistakes and inconsistent standards manipulations carried out by the manufacturer. The warranty does not cover damage to cars or parts failure occurred as a result of operating instructions, inadequate or improper maintenance, overloading, improper handling / kicking accidental use of inappropriate accessories or defects, using for purposes other than those for which they were constructed using under the pressure and without filter / air lubrication. Claims under warranty is made in writing, compiling a record of the finding which states, failure, mode of expression, the fact that its product quality / air pressure, any reasons attributable to the operator. Warranty does not apply if unauthorized intervention on the machines.16.7 Installation, commissioning and servicing during the warranty period are provided by the equipment manufacturer - ... ...., Contact: ... .. - Tel: ... ... ..

17. Ajustarea preţului contractului1

17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. (se precizează formula de ajustare)

17. Adjustment of the agreement price2

17.1 - For products delivered and services rendered, payments due from the purchaser to the supplier are those stated in the financial proposal annexed to the contract.17.2 - The agreement price is adjusted using the agreed formula.(specifying the formula adjustment)

18. Subcontractanţi3

18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul.(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

1Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm2 Clause is used only if the agreement price is not ferm3 În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării

62

Page 63: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului contractului.

18. Subcontractors4

18.1 – Supplier is required, if he subcontracts parts of the agreement, to contract with designated subcontractors under the same conditions in which he signed the agreement with the purchaser.18.2 - (1) The supplier is required to show upon conclusion of the agreement all the agreements concluded with designated subcontractors. (2) List of subcontractors, with their identification data and the agreements concluded with them are stipulated in the schedules to the agreement.18.3 - (1) The supplier is fully liable to the purchaser regarding the manner in which he fulfills the agreement.(2) Subcontractor is fully liable to the supplier regarding the manner in which he fulfills his part of the agreement.(3) Supplier is entitled to claim damages-interest to the subcontractors if they fail to fulfill their part of the agreement.18.4 – Supplier may change any subcontractor only if he failed to fulfill his part of the agreement. The purchaser shall be notified of any change of the subcontractor and this shall not determine a change in the agreement price.

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

19. Delays in fulfilling the agreement19.1 - Supplier is required to fulfill the delivery agreement within the period / periods stipulated in the delivery schedule.19.2 - If the supplier does not comply with the delivery schedule or does not perform the services under the agreement, then he has the obligation to notify the purchaser in due time, the changing of date / periods of delivery stipulated in the delivery schedule shall be done with the mutual consent of the parties, in an addendum to the agreement.19.3 - Unless the purchaser agrees to an extension of the delivery deadline, any delay in performing the agreement gives the purchaser the right to request damages from the supplier.

20. Forţa majoră20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Force majeure20.1 - Force majeure is acknowledged by a competent authority.20.2 - Force Majeure relieves contracting parties of fulfilling their obligations under this agreement, during the period of its occurrence.20.3 - Execution of the agreement will be suspended during the force majeure event, but without prejudice to the rights of the parties prior to its occurrence.20.4 - The contracting party invoking force majeure has the obligation to notify the other party immediately

4 In case of agreements involving the services additional to delivery

63

Page 64: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

and completely of its occurrence, and must take all measures at its disposal to limit its consequences.20.5 - The contracting party invoking force majeure has the obligation to notify the other party with regard to the ceasing of the force majeure event within 15 daysfrom its cessasion.20.6 - If the force majeure lasts or is expected to last for more than 6 months, each party shall be entitled to notify the other party with regard to the termination of this agreement, without any of the other parties possibility to claim damages.

21. Soluţionarea litigiilor21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

21. Dispute Resolution21.1 - The purchaser and the supplier will make every effort to resolve amicably by direct negotiations any disagreement or dispute which may arise between them under or in connection with the performance of the present agreement.21.2 - If, within 15 days of the start of these negotiations, the purchaser and the supplier are unable to amicably resolve a contractual disagreement, each may require that the dispute should be settled either by arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Romania or  the courts of Romania.(specifying the way of the dispute resolution)

22. Limba care guvernează contractul22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Language governing the contract22.1 – The language that governs the agreement is Romanian.

23. Comunicări23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Communications23.1 - (1) Any communication between the parties relating to the performance of this agreement must be submitted in writing.(2) Any written statement must be registered both at the time of transmission and upon receipt.23.2 - Communication between parties is also possible by telephone, telegram, telex, fax or e-mail, provided that there is a written confirmation of receipt of the notification.

24. Legea aplicabilă contractului24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

24. Governing Law24.1 - The agreement shall be interpreted according to the laws of Romania.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. (se precizează data semnării de către părţi)Achizitor, Furnizor, ................................

..............................(semnătură autorizată) (semnătură autorizată) LS

LS

Parties agreed to conclude the present agreement in 2 (two) copies, one for each party, today……………………………..

64

Page 65: Document a Tie Atribuire ELECTRIC 05.11

(indicating the signing date of the Parties)

Purchaser, Supplier, ................................ ....................................

.(authorized signature) (authorized signature)Stamp Stamp

65