Document a Tie

of 13 /13
7/18/2019 Document a Tie http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 1/13 Colegiul Naţional Liviu Rebreanu LUCRARE DE ATESTAT Profil informatica  Teach Me - Sistemul Osos Absolvent : Oşan Andreea M. Coordonator: Gălăţan Constantin BISTRIŢA 2012

Embed Size (px)

description

Proiect atestat Informatica - C# - teste Sistemul Osos

Transcript of Document a Tie

Page 1: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 1/13

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” 

LUCRARE DE ATESTATProfil informatica

 Teach Me - Sistemul Osos

Absolvent : Oşan Andreea M.

Coordonator: Gălăţan Constantin

BISTRIŢA 2012

Page 2: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 2/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

Cuprins

1.De ce "TEACH ME - Sistemul osos" ?....................................................................3

2.De ce am ales C# ?...................................................................................................4

3.Descrierea proiectului...............................................................................................64.Mic manual de utilizare...........................................................................................12

5.Bibliografie..............................................................................................................13

De ce "TEACH ME - Sistemul osos" ?

În ultima vreme se încearcă introducerea lec iilor realizate cu ajutorul calculatorului şiț  în sistemul educa ional românesc. Aceasta, deoarece s-a observat, atât de cătreț  

 profesori, cât şi de către elevi, că astfel de ore au un impact pozitiv asupra modului şieficienţei de învă are. Profesorii au apreciat în special dinamica procesului deț  învăţare, precum şi promovarea cooperării dintre elev şi profesor.

2

Page 3: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 3/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

apte profesori din zece remarcă impactul pozitiv al acestor lecţii asupra performanţeiȘ  la disciplina pe care o predau .La rândul lor, elevii consideră că cel mai importantefect al utilizării calculatorului la lec ii este faptul că înva ă mai u or, orele fiind maiț ț ș  interesante.Cu toate acestea încă nu există suficiente materiale pentru realizarea unor astfel de

lecţii. Aşadar va fi de la sine înţeles utilitatea acestui program."TEACH ME - Sistemul osos" este un program structurat în aşa manieră încât sa fieuşor de utilizat, distractiv şi cât mai eficient. Scopul este de a ajuta profesorul de

 biologie in predarea unei lecţii de anatomie umană, despre Sistemul osos, pentru ca lafinal, elevul să îşi poată testa cunoştinţele nou acumulate.

De ce am ales C#?

Odată cu trecerea timpului şi dezvoltarea informaticii, calculatorul s-a implicat în totmai multe domenii de activitate, o multitudine de probleme găsindu-şi astfelrezolvarea prin intermediul său.

Datorită diversită ii problemelor rezolvate cu ajutorul calculatorului nu s-a pututț  realiza un program care să rezolve orice, realizându-se în schimb mai multe programe

3

Page 4: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 4/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

(sau pachete de programe), fiecare specializat în rezolvarea unui anumit tip de problemă. În func ie de problema pe care o are de rezolvat, utilizatorul unui calculator ț  alege acel program care se potrive te cel mai bine în realizarea scopului propus.ș

S-a ajuns astfel la o specializare foarte accentuată a sistemelor informatice, orientatespre rezolvarea diverselor tipuri de probleme.

O clasificare a problemelor rezolvate cu ajutorul calculatorului, inând cont deț  volumul datelor şi al prelucrărilor implicate în rezolvare ar putea fi următoarea :−  probleme care implică prelucrări pu ine asupra unui volum mare de dateț

−  probleme a căror rezolvare presupune un volum mediu de prelucrări asupra unuivolum mediu de date

−  probleme în rezolvarea cărora intră un volum mic de date asupra lor efectuându-seun volum mare de prelucrări.

Sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) reprezintă sisteme informaticespecializate în stocarea şi prelucrarea unui volum mare de date, în rezolvarea

 problemelor de primul tip, din clasificarea anterioară. Termenul de « baza de date » se

va referi la datele de prelucrat, la modul de organizare a acestora pe suportul fizic dememorat, iar termenul de « gestiune » se va referi la ac iunea de memorare şiț   prelucrare a acestor date.Un SGBD trebuie să asigure următoarele func iuni elementare, referitoare la bazele deț  date :− definirea bazei de date− introducerea datelor (adăugarea de noi date la baza de date)− modificarea unor date existente în baza de date− tergerea unor dateș

− interogarea bazei de date, adică extragerea informa iilor stocate în aceastaț

Pe măsura dezvoltării acestor sisteme lista s-a completat cu facilită i importante cumț

 ar fi :− generare de rapoarte− modalită i noi de interogare a bazei de date (de exemplu un limbaj de tip SQL)ț

− noi tipuri de organizare a bazelor de date si noi tipuri de acces (de exempluaccesul indexat).

Limbajul C# fost dezvoltat de o echipă restrânsă de ingineri de laMicrosoft, echipă din care s-a evidenţiat Anders Hejlsberg (autorullimbajului Turbo Pascal şi membru al echipei care a proiectat Borland

Delphi).C# este un limbaj simplu, cu circa 80 de cuvinte cheie, şi 12tipuri de date predefinite. El permite programarea structurată,modulară şi orientată obiectual, conform perceptelor moderne ale

 programării profesioniste. Principiile de bază ale programării pe obiecte(INCAPSULARE, MOSTENIRE,POLIMORFISM) sunt elemente fundamentale ale

 programării C#. În mare, limbajul moşteneşte sintaxa şi principiile de programare dinC++. Sunt o serie de tipuri noi de date sau funcţiuni diferite ale datelor din C++, iar înspiritul realizării unor secvenţe de cod sigure(safe), unele funcţiuni au fost adăugate(de exemplu, interfeţe şi delegări), diversificate (tipul struct ), modificate (tipul string)sau chiar eliminate (moştenirea multiplă şi pointerii către funcţii). Unele funcţiuni(cum ar fi accesul direct la memorie folosind pointeri) au fost păstrate, dar secvenţelede cod corespunzătoare se consideră ”nesigure”.Aşadar, deoarece C# :

4

Page 5: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 5/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

• este un limbaj de programare simplu, modern, de utilitate generala, cu productivitate mare in programare

• este un limbaj orientat pe obiecte•  permite dezvoltarea de aplicaţii industriale robuste, durabile

• oferă suport complet pentru dezvoltarea de componente software, foarte

necesare de pilda in medii distribuite

• se poate caracteriza ca fiind orientat spre componente

am decis că este cel mai potrivit limbaj pentru realizarea aplicaţiei : TEACH ME

- Sistemul Osos.

Descrierea Proiectului

Fiind o aplicatie care necesită prelucrarea unui volum mare de date am ales dreptlimbaj pentru scrierea acesteia, limbajul C#(versiunea Visual C# 2008 ExpressEdition).Cerinţe de sistem:Sistemele de operare suportate sunt : Windows Server 2003, Windows Vista,Windows XP, Windows 7.

5

Page 6: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 6/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

In realizarea programului am creat şi editat mai multe forme specifice limbajului C#,fiecare dintre ele având un rol anume. Prima formă conţine două butoane : Start -

care trimite utilizatorul spre următoarea formă; şi Ieşire - care ii permiteutilizatorului să iasă direct din aplicaţie.

Pentru a ieşi din aplicaţie se tratează evenimentul click pentru butonul Iesire(button2)astfel:

private void button2_Click(object sender, EventArgs e){

  Application.Exit();}

La fel se procedează şi pentru butonul Start, tratând evenimentul click astfel:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e){

  Form f2 = new Form2();// Se instantiaza formaf2.ShowDialog();//Afisam forma

 }

Deoarece dorim ca la deschiderea formei, aceasta sa apară pe întregul ecran, selectămforma şi din fereastra Properties setăm Window State la valoarea Maximized. De

asemenea pentru a ascunde bordura formei, tratam evenimetul deschideriiformei astfel :

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){

FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;}

În următoarea formă utilizatorul poate alege dacă va continua să vizualizezeinformaţiile oferite sau dacă va merge direct la test. Pentru realizarea acestei variante

6

Page 7: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 7/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

de alegere am folosit doua radiobutoane si un buton simplu pentru care am tratat

evenimentul click astfel:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{  Form f3 = new Form3();//Se instantiaza forma care va trimite la//parcurgerea informatiilor

  Form f4 = new Form4();//Se instantiaza forma care va trimite la//parcurgerea testului

 if (radioButton1.Checked) //Daca utilizatorul alege sa parcurga

//informatiilef3.ShowDialog(); //forma specifica se va deschide

  if (radioButton2.Checked) //Daca utilizatorul alege sa parcurga//testul

f4.ShowDialog();//se va deschide forma alocata inceperii

//testului}

În continuare, formele 3 - 10(excluzând forma 4 care aparţine testului) prezintă pe bucăţi informaţia necesară mai apoi pentru rezolvarea testului. Pentru o mai bunăînţelegere s-au folosit imagini sugestive. De asemenea s-au folosit butoanele pentrunavigare : Înapoi, Înainte şi butonul pentru Ieşire.Pentru butonul Înapoi s-a tratat evenimentul click după cum urmează :

//pentru forma 3, unde button1 este butonul Înapoiprivate void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{

  Form2 f = new Form2();//se reinstanţiază forma anterioarăf.ShowDialog();//se redeschide forma anterioară

}

În vederea realizării testului am creat o bază de date(Service-based DataBase) numităRaspuns, cu o tabelă în care am reţinut întrebările, valoarea răspunsului corect pentrufiecare întrebare şi în care sunt introduse valorile răspunsurilor date de utilizator cândacesta parcurge testul.

7

Page 8: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 8/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

Am creat patru funcţii : Inserează, Răspunde, Punctaj şi Total.• Inserează - are rolul de a insera scorul total ob inut la test de către utilizator ț

• Răspunde - updatează în tabelă valoarea răspunsului dat de utilizator • Punctaj - updatează valoarea punctajului obţinut pentru fiecare întrebare in

funcţie de corectitudinea răspunsului dat• Total - însumează punctele obţinute şi returnează valoarea scorului.

8

Page 9: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 9/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

Pentru realizarea formelor din test am folosit radiobutoane pentru răspunsuri(Testulrealizat fiind de tip grilă).

Am introdus radiobutoanele intr-un GroupBox deoarece doar aşa ele devin coerentedin punct de vedere logic, adică un singur buton poate fi selectat la un moment dat.Am conectat fiecare forma la baza de date pentru ca la tratarea evenimentului click 

 pentru butonul OK sa putem updata valorile din tabela://pentru forma 11private void button1_Click(object sender, EventArgs e){  if (radioButton1.Checked)

rspTableAdapter1.Raspunde("A", 1);  if (radioButton2.Checked)

rspTableAdapter1.Raspunde("B", 1);

if (radioButton3.Checked)

rspTableAdapter1.Raspunde("C", 1);  if (radioButton4.Checked)

rspTableAdapter1.Raspunde("D", 1);if (radioButton5.Checked)

rspTableAdapter1.Raspunde("E", 1); 

bindingSource1.EndEdit();//Aplicam sursei de date modificarile//facute

rspTableAdapter1.Update(raspunsDataSet1); //Updatam baza de date 

Form f12 = new Form12();f12.ShowDialog();

  this.Close();} 

9

/*În funcţie de variantade răspuns aleasă de

utilizator, în tabela seintroduce o anumită

valoare pentru Raspuns.*/

Page 10: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 10/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

La final tratăm evenimentul deschiderii formei care va afişa scorul, apelând funcţiaTotal care va returna valoarea punctajului final. Vom depozita această valoare într-ovariabila de tip int , după care o vom insera în tabelă şi în label-ul care afişseză scoruldin penultima formă.

private void Form21_Load(object sender, EventArgs e){

  int n;FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;n = (int)rspTableAdapter1.Total();label3.Text = n.ToString();

rspTableAdapter1.Insert(11, "Total", "Total", n, 10);rspTableAdapter1.Fill(raspunsDataSet1.Rsp);bindingSource1.EndEdit();

}

Tabela va fii afişată pe ultima forma a proiectului cu ajutorul unui GridView legat la baza de date.

10

Penultima Formă

Ultima Formă

Page 11: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 11/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

Mic Manual de utilizareSe va deschide aplica ia Sistemul Osos, după care se va apăsa F5 pentru a rula.ț

Pentru a începe incursiunea apăsaţi Start.

În funcţie de ce doriţi să faceţi alegeţi una dintre op iuni apăsând click fie peț

Informaţii, fie pe Test după care apăsaţi butonul Alege. Daca doriţi să ie i i dinș ț

aplicaţie apăsaţi butonul Ieşire.

11

Page 12: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 12/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

Testul conţine 10 întrebări a căror răspuns este o informaţie pe care o puteţi găsii lasecţiunea informaţii. Există o singură variantă de răspuns corectă şi deci un singur răspuns poate fi selectat. Pentru a selecta un răspuns apăsaţi click pe răspunsulrespectiv pentru a-l selecta, după care apăsaţi OK pentru a-l valida. Un răspuns odatăales nu poate fi schimbat. Odată ce a i răspuns la o întrebare şi a i trecut mai departe,ț ț

nu vă pute i întoarce la întrebarea anterioară.țÎn sec iunea informa ii vă pute i întoarce la o formă anterioară apăsând butonulț ț ț

Înapoi.

Bibliografie

1.Curs de C# - Programare in Visual C# 2008 Express Edition -Autori:Constantin Gălăţan,Susana Gălăţan

2. Lec ii cu ajutorul calculatorului - Claudiu Gamulescu -ț

http://www.underclick.ro/articol-1235-lectii-cu-ajutorul-calculatorului.html

3.  Introducere in programarea .Net Framework -

12

Page 13: Document a Tie

7/18/2019 Document a Tie

http://slidepdf.com/reader/full/document-a-tie-56d6ca88e16c6 13/13

ATESTAT INFORMATICA - TEACH ME - Sistemul Osos

4. http://www.wikipedia.org/

13