Doctorul Au-ma-doare - Kornei Ciukovski - cdn4.libris.ro Au-ma-doare - Kornei... · Dar, dintre...

of 10 /10
I(ORNEI CIIJKOVSKI DoCToRUt Au-MA-DoARE A,

Embed Size (px)

Transcript of Doctorul Au-ma-doare - Kornei Ciukovski - cdn4.libris.ro Au-ma-doare - Kornei... · Dar, dintre...

 • 4

  I(ORNEI CIIJKOVSKI

  DoCToRUtAu-MA-DoARE

  A,

 • rcard impreundceau cAliva bol-n pescdrug rdnit, care gemea totctor calul acela,se, incd de anul

  o sd infelegi der. Nu pot sd mde durere anima-

  rpucd numaide-

  netrul ursului gimoarte. Trebuie

  hecuse un ceas/rdati ce se insd-serd doctorului

  zrrrftA celorlalteni cu maimula:l al animalelor,m gi calul nu se

  un. El s-a mutatcuisscd gi raci, giruni cu puii lor.

  CUPRINS

  Cildtorie in lar a maimutelorDoctorul gi animalele sale ......5Maimufa Cici......... ................... BDoctorul Au-md-doare la lucru....... .....12Crocodilul............... ................I4Prietenii il ajutd pe doctor ....1.6RAndunica.............. .................17in Africa. .................22Furtuna.. .................24Doctorul a dat de necaz ........25Fapta curajoasd a papagalului Carudo ................ 28Podul maimufelor. .................31Animale fdrd minte............... ..................33Darul ......96Trage-mpinge ......... ................97Maimutele igi iau rdmas bun de la doctor...........40Alte necazuriqibucurii.... .....42Trage-mpinge gi Varvara.. ....45

  Penta gi pira,tii mirilorPegtera ....................49Penta ......51Delfinii... .................5bVulturii ................... 56CAinele Awa cautd pescarul ................58Avva cautd intruna... .............61,L-a gdsit ..................64Awa primegte un dar ...........68Pirafii .....70De ce au fugit gobolanii? .............. .........79Necaz dupd rrecaz...... ............76Doctorul e salvat! ...................77Prieteni vechi....... ................... 81

  87

 • rffuu*rre

  e F"rr:::-16'0p.1riirsa.t x slb orice formd,iamol:ris alEditudiEia:xi

  --..rffsbt8d:*]fl4,"*.*,i16* **.-...--.

  CALMoRIEIN TARA MAIMI-]TELOR,,

  DOCTORUL SI ANIMALELE SALE

  @ 0 fost odatd un doctor tare cumsecade, care se numeaqSre Au-md-doare. El avea o sord foarte rea, pe care o chema

  Varvara.Cel mai mult pe lume doctorul iubea animalele.in came.a lui avea iepuri, in dulap o veverild, in bufet o

  cioard, pe divan un arici fepos, iar in cufdr nigte goricei albi.

  5

 • , -..,'.\'+j'5" "";

  i--, l'-- r,:' "vt'

  '.1i

  AULGMqeslliNr

  f,i 1rl' I / i\_,, / L)&

 • Dar, dintre toate animalele sale, doctorul Au-md-doare indrd-gise cel mai mult rala Kik4 cAinele Awa, purcelugul Groh-Groh,papagalul Carudo gi cucuveaua Bumba.

  Yawara, sora cea rea., era supdratd foc pe doctor, fiindcd tineain camerd atAtea animale.

  - Sd le alungi numaidecdt! striga ea. Nu sunt bune decAt sdfacd murddrie in casd. Eu nu weau sd trdiesc la un loc cu fdptu-rile astea hidoase!

  - Nu, Varvara, nu-s hidoase! zicea doctorul. Eu sunt foartebucuros cd le am pe lAngd mine.

  De pretutindeni veneau la doctor sd se tdmdduiascd pdstori,pescari, tdietori de lemne, tdrani. El le dddea leacuri gi toti seinzdrdveneau numaidecAt.

  Dacd vreun bdielel din sat se lovea la mdnd sau se zgdriala nas, dddea fuga la Au-md-doare gi peste vreo zece minuteil vedeai, ca gi cdnd nimic nu se intAmplase, vesel gi sdndtos,jucAndu-se de-a prinselea cu papagalul Carudo, in vreme cecucuveaua Bumba il imbia cu bomboane gi mere.

  Odatd, la doctor veni un cal tare trist.- Lama, aonoi, fifi, cucu!rosti calul incetigor.Doctorul intelese indatd cd pe limba animalelor asta

  inseamnd; ,,Md, dor ochii. Dafi-mi,vd.rog, nigte ochelari".Doctorul invdtase de mult sd vorbeascd pe limba animalelor.- Capuchi, canuchi!ii spuse el calului.Pe limba animalelor asta inseamnd: ,,Luati loc, vd rog" .Calul se agezd. Doctorul ii puse o pereche de ochelari gi dure-

  rea dispdru ca prin farmec.- Ctaca!spuse calul gi, flutur6ndu-qi coada, o pomi la trap pe ulild.,,Ceacn" pe limba animalelor inseamnd ,,mulfumesc".Curdnd doctorul Au-md-doare dddu ochelari tuturor

  animalelor cu vederea slabd. Acum purtau ochelari gi caii, givacile, gi pisicile, gi cAinii. PAnd gi ciorile cele bdtrAne nu maizburau din cuib fdrd sd-gi pund ochelarii.

  Pe zi ce trecea, la doctor veneau tot mai multe vietuitoare.

 • veneau broagte testoase, vulpi gi capre, cocori gi vulturi.Doctorul Au-md-doare ii vindeca pe toti, dar nu lua bani de

  la nimeni. Ce bani puteau sd aibd broagtele testoase gi vulturii!CurAnd, in pHdure apdrurd asemenea anunturi:

  D O CT ORI]' AI]-MA-D O AREA DESCHIS SPITAL.VINDECADE BOALAORICE ANIMAL!

  Le atarnaserH in copaci vania gi rania, copiii vecinilor, pecare doctorul ii vindecase candva de scarlatind gi pojar. Ei iliubeau tare mult pe doctor gi il ajutau cu pldcere.

  MAIMUTA CICI

  mig ntr-o seard, cand toate animalele se culcaserd, cinevaDle bdtu la ued.- Cine-i acolo? intrebd doctorul.- Eu sunt, rdspunse un glas firav.Doctorul deschise uga gi in camerd inile o maimuld tare slabd

  gi murdard. El o aqezd pe divan gi o ir:rtrebd:- Ce te doare?- Crumazul, rdspunse ea gi incepu sd plAngd.Abia acum doctorul bdgd de seamd cd maimufa avea o funie

  legatd de gdt.

 • l, ffiuri gi vultffi.4i, dar nu lua bani deb psmase gi vulturii!rmrfrri:

  E

  q, oopiii vecinilor, perlerni Ei pojar. Ei ilfue-

  - Am fugit de la flagnetarul cel rdu, spuse maimula gi se pusedin nou pe plans. Flagnetarul md bdtea, md chinuia gi md tarapeste tot dupd el, legatd de funie.

  Doctorul lud foarfecele, tdie funia apoi unse gr:umarul maimu-lei cu o pomadd miraculoasd gi durerile dispdrurd ca prin minune.Pe urmd imbdie maimuta intr-o copaie gi ii dddu sd mdn6nce.

  - Rdmai la mine, maimulico, spuse el. Nu vreau sd te mai chi-nuiascd nimeni.

  Maimula era tare fericitd. Dar, in vreme ce stdtea la masd gironldia nucile pe care i le ddduse doctorul, in camerd ndvdli flag-netarul cel rdu.

  - Dd-mi maimula inapoi! strigd el. E maimula mea!- Nu !i-o dau! spuse doctorul. Pentru nimic in lume nu fi-of

  dau! Nu vreau s-o mai chinuiegti.Furios, flagaetarul ridicd mAna sd-l loveascd pe doctorul

  Au-md-doare, dar doctorul ii spuse netulburat:- Sd pleci de-aici numaidecAt! Iar dacd vrei bdtaie, o sd-l chem

  pe cAinele Awa gi-o sd te sfArtece.Awa intrd degrabd in camerd gi spuse ameninldtor:- Hdrrr...Pe limba animalelor asta inseamnd: ,,$terge-o, cd altfel te

  sfAgii!"Speriat, flagnetarul o rupse la fugd mAncAnd pdmAntul.

  Maimufa rdmase in casa doctorului. Animalele o indrdgirdrepede gi o botezard Cici. ln timba animalela1 ,,cic{ tnseamna,,om de nddejde".

  Cum au dat cu ochii de ea, Tania gi Vania au exclamat intr-unglas:

  - Vai ce drdgdlagd gi ce frumoasd e!NumaidecAt au inceput sd se joace cu ea, de parcd erau prie-

  teni de cdnd lumea. s-au jucat de-a prinselea, de-a v-aft ascun-selea, apoi s-au luat toli trei de mAnd gi au dat fuga pe ldrmulmdrii, unde maimula i-a invdlat dansul vesel al maimutelor,care pe limba animalelor se cheamd,,tkella".

  r

  f

  l m culcaseri, cineva

  omimrp tare slabdL

  h€f,.mimuF avea o funie

 • it

  tl

  *, **.;3,{gu**"*-

  DOCTORUT AU-MA-DOAREtA TUCRU

  WAi de zi,la doctorul Au-md-doare veneau fel de fel [email protected], animale bolnave: vulpi, iepuri de casd, foci, mdgari, pui

  de cdmild. Pe unele le durea burta, pe altele dinfii. Tuturor doc-torul le dddea doctorii gi toate se inzdrdveneau numaidecat.

  odatd, la Au-md-doare veni un ied fdrd coadd gi doctorul iicusu o coadd noud.

  Pe urm5, din adancul pddurii, veni o ursoaicd prangand. se tan-guia jalnic, gemand gi scancind, cdci ii intrase in labd un ghimpefoarte mare. Doctorul scoase ghimpele, spdld rana gi o unse cupomada lui miraculoasd. Durerea dispdru ca luatd cu m6na.

  , - Ceaca! strigdursoaica gi porni voioasd spre barlog,laursu-letii ei.

  Pe urmd, la doctor veni, tArAndu-se cu greu, un iepurebolnav, care abia scdpase din ghearele copoilor.

  Dupd el veni un berbec bolnav, care rdcise rdu gi tugea. Apoivenird doi pui de gdind, care aduserd un curcan intoxicat cu ciu-perci otrdvitoare.

  Tuturor doctorul le dddu doctorii. Cu tofii se inzdrdvenird peloc ai ii spuserd doctorului ,,ceaca" .Tdrziu, cand bolnavii plecaiadoctorul auziunfognet venind dinspre ugd.

  - Intrd! strigd doctorul.In camerd intrd un fluturag trist:

  12