Dizertatie Master Agrobusiness

of 104 /104
ACAI)tit\,fl^ 1).:51l't)[ TCONOMICF. ECONOMIA A(iROAI,INlIiNl ARA SI A M!:DIIII-TJI FL]NDAMENTAREA PLANULUIDE AFACERILA S.C. PAINEA S,A. S IUDIjNI T SIANCIULESCU SORIN MASTIR: ACROBUSINESS \t lRt-Ii 1007

Embed Size (px)

Transcript of Dizertatie Master Agrobusiness

Page 1: Dizertatie Master Agrobusiness

ACAI)tit\,fl^ 1).:51l't)[ TCONOMICF.ECONOMIA A( iROAI, INl I iNl ARA SI A M!:DII I I -TJI

FL]NDAMENTAREA PLANULUI DE AFACERI LAS.C. PAINEA S,A.

S IUDIjNI T S IANCIULESCU SORINMASTIR: ACROBUSINESS

\t lRt-Ii 1007

Page 2: Dizertatie Master Agrobusiness

CUPRINS:

INTRODUCERE J

5

1

18

I. OPORTI'NITATEA SI CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERII,I.NECESITATEA ELABOR.ARN FLANULUI DE AFACERII 2.CONTINUTUL PLANULUI DE AIACERI

II- DLACNOSTICUL ECONOMICO FINANCIAR AL S.C.2.I. PREZENTAREA GENERAI; A S.C. PAINEAS.A

2 l L Dale .le identiicde

2.Ll. Desqiedr dcdvnqii.w eti2. L4. Sructurs ii evolulia capilalului

2.2. ORGANIZAREA STRUCTIJRALA2.2.1. SD1fu [email protected] ShoE de prcduclie

2.]. DIACNOSTICIJLPOTENTIALULUITEHNICO PRODUCTIV2.3.LActive imobilizate21.2 Ur i la j .

12l5I5

I8t8t8202 l12

32

l6t1l8l3t939

4l43

45454516

4348

2.1,1. Aptrarura de laboralor2.3.4. De$rieca nateriei pnn€2.3.5. Cecld@a pmdcelor

SC PANEA SA- t22.4, DIAG^-OSTICUL MANAGEMENTULUI SI AL UTILIZARII RESI'RSEI,OR

UM NE 29

2. I.6 De.crierea prccecului khroloti- din mom de porumb a

2.4 L Competenp cchipei nm.Cenole2 4 2. Pcdodalul eyeuiv al socieratii2.4.1. Pro<tutivillla muncii

29293l

2.5. DIAGNOSTICUL ACTIVITATII2.6. DI,{CNOSTICUL ACTIVIT,{TII

ECONOMICEDE MARKETNC

:.61 Piata de apoviziondc

r 7 4 Evolll'a indica@rilor frntucici2.7.5. SltuMa lichidi$lii parinoniole

2.8. CONCLUZN OENERAIE ALE DIACNOSTICULUIl . oBlEcTtvELE tNvESIIIIEI

2.6.2, Analia codpeti$ei

2.6.4. Polilica d. dcsfe.rc. Cdale dc distibutie2.7. DIAONOSTICUL FINANCIAR

2.7.1. Evolulia si structud patimoniald2.7.2. Evolulia$ sLrucMchehuielilor2 7l EvoluiaristuL@ voituilor

3 L Obi.clivele dircclc cabacilltii de obductie sunt:I2. Obi€ctivel. indir.cle a-Le proiectului sut:

I4. Cadrul l.gulaliv ('nflLenta .ctulr, r.nd nl. prc\iz b'le/3 5. Dinensiorea GsBelor alocat€

1.5.l. Condilii gocrile intus Ia aleE Ea ulilajului lehnoloeic din S*tiaMoM-

pentlu alcssrea urilojelor ri insrqldtiilorI

I5.2 Condilii laniculm

Page 3: Dizertatie Master Agrobusiness

I5.1 Mdiilile $ urilaj.l.t holoSice pbpu. peDha fi dchizitonare penku Sc!!raM(m riSatorMbal@ malai

3.7. Valoriliced luDeriodrd a subDrcduslorTV. EVALUAREA ACTIVITA1U VIITOARE A S.C. PAINEA S.A-

4.I. DELIMITAREA PIETEI DE DESFACERE A S.C. PAINEA S.A,4.1.1 T€ndjntc in domeniul consumului. Profilul coosumatorului4 1.2 Desta(e(aticdalelededsrribq'e

4.2. rD8rdul d. Foduclie al S-C. IAINEA S.A.,.2.1 Poi*br.rcapacidtiidepodlctiep.inu.gulnJxlel$olog(4 22Capaciu l idepre lucde,produselor f in i le4.2.1. Srructuo enimdrola,r.2.4. Stnfu prduqi.iL2.5. SEbiliM necewhi de p€Eonal pe c.r.goriia ?.6 Prcenoa chelhtielilo, de exploal,Ie4 2.7. EsrioraM inplicaiilortrologic€

4.J. PLANUI DE MARKETING-COA,{ERCIAIIZARE4l.l Afilia d. pir!, penlru obiecli{d propus4.3.2. Pos.oz veDeribr4..1.1 PbmovGa enimc .lor de mdri41.4 Condiliil. de @spon4.3.5. Modalitai de dntibulie4.3.6. Politic. d. aDovizione- FMiarn d. mt€ni Drin.

52

5656

4.1.7 Mmgem.nnn societllii4.4. PLANJL FINANCIAR

4 4 I Indicaron lle('&i rdricatiin ropuls6tmsi' a!&lajelor

4.4.2.Condil'il. fi@cie d. erliac a investilici

5651515158

626l

80783I3 l3:83

8l86

v coNcllrzI $l PRoPU'NERI

Page 4: Dizertatie Master Agrobusiness

INTROD!CERE

In inllelga lM€ o idpolt&F dir c. in ce mai m@ o pezinG noile Drosrde legalede af&eri, cea c€ preepbc a oreeiz ti a condrcc o@enii. a rterolla adnilareainftFindaii prinrr-u plm de fiue srreruol{ 9i a imobilia intreasa.chipd D.mru ! EUji insliuilc ioirep;ne. Conce! la livelll intrrpnndeni, aceAia se Dat rializ€oz, in plmul de

Dacd lE sl&ritul milor '70 ir lorio 9i pnctica afacerilor din .conomia de piata nu seintiln a corceptul de plm d. afacqi - l. ilcepuul aiilor '90 ni.i o bancn nu acephd*hidera uei finegri pente o !o!i afacft fele prcrntaEa uui plm bine idtocnir.

Pleul dc alacdi se lcfed la pronovd€a uei inrrcprirderi noi, fie la idns@a udipniect inpo.ldt in cdd.n uei inlr€prinderi .xbrente.

Plfid dc af(d constituie u dewot @e 3intctizroe czlllalele actilidtilor deeEd4q co.eFr qi dryollae a mr pmis|c pnvind cEma u.i noi idrepnndcri. a uouihon obds si/sau a unui nou sefliciu.

Un pld de afacd eficient invcstigbeaz4 i. cele nai mici deralii, feabilitlreaafacerii, dodece pioiectca2i obicclivele i.ftprinzAtorului ti hetodel. cu ajutorul carora aesrale u E lia $ przint , p6tru o &mitn psi@di de limp, t€zdlatclc mricipale. D. &eea upld d. afadi codr Edaclal rrcbuie sn contind o aiatia dclaliaii a iftcprinderii. a prcduuluiti/sau a s*iciulni nou cu! piala.stimalt polilicile de nlrkering mlrile Gefcrirorr.la ptul.prchovde, disiiibltie), netodele de prcduetie udliare, pEm ti aspcctele financiare aleviito4i afaced (jncluand v€nirul €slimai, investitiil€ h{esc $ r€cupcraca &esloh- profitul

Orice plM de af&eri bine concepul ti rqlian rebuie st rlspuda unor inhbki

L Este conplet "pacnetul ' cde pEzn ! houa afaccts?2, va fi afacma popNa 6t?ctiv. p.nttu potentialii pG6on dc .apital de ;sc?3. Ce tes dc $cces @ afaer€ potNi?4. Ce aldl3j. conpditive pFzinu, pe 1emen lun8, penuu int epnndlori rfacerea

Popusa? Ddpe ru investiloli? Da! penlru s.ldiafii inlreprindcni?5, Poate fi aalians in hod efcicnt aiac€Ea no! creatl?6. Au piala d€ d6f.cee diguri produele i/ eu swicnL cRar€ prin mu afacerc??. Pol fi Ectrpd,c. in tinp eladv eurl (c6nd, cu si in @ conditii), foodnnle

nitucidc i.vestik in nou intrL?rinderel nonl prodny noll seniciu?8, Poat€ ii condus.{ eficienl afacered viilo&c a lnticDrindeni nou creEre Gou o cclei deia

Dd, pul.m aima c! a d€md o nouiovdnd implislii li ri*ui foanc mad.

atuceE .sre u mt d.osebn de codpler.

Page 5: Dizertatie Master Agrobusiness

I. OPORTIJNITATEA ST CONTINUTTJL PLANULUI DE AFACERI

I.I.NECESITATEA EI}ROR.1RII PI.ANALAI DE AFACERI

Plmd de afecri repein|A o $hcnt de &iun coGfiuiti logic ri pEsnpbe og,ndir dc psprtiva dlpd afacdii esD.cliv€. Pomind d. la obicctivelc stabihe. pldul deafacen cuplinde loat€ ebpele 9i ressele dc carc intEpnnztlorul @ nevoie Fntru a le Ealiainlr-o pcrioadA de tibp det minata

Dintre cele nai importmle rgun.ntc cm julilica neccsitatea intocmiii mui plo de

L red.cl@a rc.stui daucnr Fmit€ intreFinz-{odlui sa Ealiz.rc o imaeine deal]smblu Gupb intr€gii alacen Eisa nu se conce.rczc nmai 6upa unor aileceDaniculre alc acesleia:

2. pldul de alacen EalzeazA o evalum a mii idci de afacen sou poale mlicipormsele de succ.s ale afacerii ln cuts' r€preze and, practc, M srudiu d. ftzabihatei

l. pldnl de afacoi se coosriiuk ln$.u insEu€ de prci*taE, !€alizale condueresi co.rrcl al at(cnir

,1. plaul de afac.ri enc cel cm a.cilil€azn @muoice4 ca& nediul mbimt alinrreEind.iii. . no'i idei de afac.d:

5. pleul de afac(i lmiaazi schcne delaliale lle activilililor inplicdG in nouaata.ere, in ledciea obtinerii acordului de tumte o ace$eia;

6. pleul de af.ccn faciheazt menli.erea directiilor de acliue s€bilne, pcmirtndintFprinzAorului sA iti concentGz. .nereia polru adngerca obiectilclor p@pse.

Concluionind, purcm afima ci plaul rie afaceri indepline$e trei fifttii dlpi cm

, se co.niEie ini.-un i61rumcnl de lucru rl inlrcprinzilotului. cipabil sa iipemild acesluia commicNa pbpnibr idei, ideltitcdea cclo! mai enciente solulii. electuEaproplncdlo! de findtet erc.l

t r€DrczinlA b@ de .onduc€le d noii afaceri:> esle u dis@zitiv'de evaluae a shinMrilor cde lrebnie efedoatc io cadrul

Rcatima aui pla de afaceri necsira artu dmp, cat t efon ri bmi, dd redllarulohliiul cvidcnliazr. de Egule. difftnF di.ft slc€s si elec. Binccuoscut csre foplul c, 50%din afacerile de aveignr! tedusA falimenlerzl in prinii 2 ei, Prima cau, es(e reprczcntad dei,TuncienF d€ capital, a dou - de lnlelegeiea iedusa a pietei. Pregatind un plan de afacen se vaob$ie o in.eine penine.s a pielei !€ w s lqioneazt a cohpeilorilo!, elc.. Orice afacere eecete'a p@t. *nsibil€ cR rr.buie evaluE impcunn cn corclaiilc in cue inri e6rcr. dd tnnpldul dc ataccn s ob1in. nu numi o ealia r elementelor iDdnid@le ci !i o idagine d€ansmbln rsupn inlreeii afaccri.

ln coGecintr, ua din prinele seini ce tebuie indeplinile p€nrru a denum o afaccrc-Si cd 6tc de cele mai hulle on dincih- este de a concepe un plmd. afaceri Prceitir€,luiceE lihp 9i .forl - intE 100 si 300 oc - in fucde de natura aface.ii si d. csntitatea dcinfomai. .$ra la dispozilic. Dd orical dc insp|ima (m u pArd Ealiaen unui plm dcalecri. ea cstc o .s6itar€ absoluln p€nlrtr odc. afam.

Un lncru tebuic iisd relinlt pldul de afacen nu e o prenceEj nu c un slob dcfislal in erc se ghic€ie vinoruL esle u ihstrum.nl bine elabor.t 9i tundmentar! cslc un ghid alevoluliei viitoa!€ a afacerii.

4

Page 6: Dizertatie Master Agrobusiness

1.2. CONTINATVL PLANALVI DE AFACENPenh elaborarea contiNtului oliclirui Dle de lfacc! esre necesA Edoleea

umAlodelor cleoente componente:l. SINIEZA ILANULUI DE AFACERL AcesI dochenl EDEnhu u! elemml

'!nal al pldului de afec.i ti includc, In esenF, declmrca sopului Fnrru c@ a fostinbcmn. Esle [email protected] € intcdiRa sinred id e Edi&e dup. elaboEEa intresduipld, dcsi 6G p.ima conporcda a Nstui.. Sinka pldului de afaceri nu rEbuie stdepescscd 3-5 pasini.

2. PREZENTAREA INTREPRINDERIL Aces1 carilol al Dlmdui de afacoi de oinpononu drc.ebia. mai ales ir yru4irle in ce ese uriliar pc;.ru conEmrma rnor noipolentiali panenen d€ afaceri, investiroli. cli.oti elc. Este. d*i. dbolur tu€sc ca. inainte de adecidc aupa colsbodlrii cu intrEpdndqca. pole.tialii vinori p.nenen de aaeeri rcbuie 9cuoeA peMmele c4€ sliciri dutorul lor ti sa F convinga d. fapn! ci trcn a prctnGsaM$a rcolizrii prcliului. De &s, i! cadrul eeslui €pibl tEbuie lomular n spunsuri ta

> C6nd a tosr ihfiinlart inheprinderca ti de c:t e cinc?> cre ste foma juddica de cons une a intreprindelii?i Unde se aflt sediul si/sau filialele inr€Drirdeni?> Dalele de imgisrre la Oficiul Naional al Resisrrului Conertului 9i la Direcria

Cer€rala a Findtclor }ublicc.> C@ e$e notua caDnalului ecicLiii?> Drci viito@a lfoceF *te o socidalc conercial! De actiui. cm enc nmitul

&tiondlor $ cioe sunr acegio ? cun suhr Eprezenrali ei ln consiliul deadministratie?

t Extl, contacte de colabo@ su socieldli nixte cGare cu parr€rcri stdi.i?, Cd€ e$€ sp€ificul acrivirrtii &sfrt@E de calr€ inftpnnderc, confo@ d.relor <Ie

iresisFarc la Oficid Naional al Regisaului Comcrtului (!reduclic. seNicii_cone4. conshctii, renc!I!d)?

3. DFS.RILREA AIACERII. In accdrA ebpl uebd'c a5 ". p'ecize^.c dolemle aleviilorilot pote.liali clienli doE9le intEpdndcrca sd sarisfacd, Principalele inrrebrri la ceelrebuie sa gasedcA rdspuns sunr:

,. Ce Drodusd *Nicii se vor Duca vind€?> Ce pmdus<r' ericii lor aduce cel m.i lre Drofit?> ce pbdusd eRicii se lor pnrq cumptm de caft clienti:> Cft esle prcdNUU *n icid c.l mai dorit de clienti?

Daca rdspusulil. la meste intrEbAli vor 6 converg.ntc, se presupunc ce afacereapropusd ac afse ndi dc reusitn.

Desc.ierea alaccrii poat n abodas ti din p€lsp.clivs a doua conpone etunddcnrale ale slrate8ici u.i infieprind*ir nisiuea inlrepriod.ni ti obi*ivel. srraresice

a Minwa id,.prinderii: rc$ezinr. o lroietie a cM ce $ipopune aceala sa devin4 pc i.men nedi! ti lug. Decl@ca nisiunii irreprindclii ec Dhlde a "ofeli s.lniatilor,cli.nlilortiacton{ilorsdialalo'idehtitarc"disrincd.caltiohdibuliirtel.SeF a direcliilor de evolutie a acesr.i!, deo@ce pue fatA in fat! doud [email protected]&1.: ce e$e dctualh.nle idtreprind.Ga j ce d r'ebui ea s devind. Fomlldea nisiuniiio|reprind.rii inplic5 IuG. i! coBid€re a lti .l€mente dele@i@r. mediul seu mbiar.EslRlc int.d€ disponibile $ clie4ii pormtiali.

Page 7: Dizertatie Master Agrobusiness

a Obie.tivl. sEnegice al. ihheprindeni epE nli todibtoredllalclor pe cde acedla doe$ sn k obdnA pnn Falidea nhiuilor dunare Elc con$nlie,6lfel. puncle esenliale de !€feilg p.ntru mtrirea evoluli€i dlivil ii i reprinderii.

4. VIITOAREA ECHI?A MANAGERIALA SI REST'RSELE UMANE ,\LEiNnEPRD.TDERIL Aedl. elapa 6c foane inpondd alet Fnru viirorii parteneri dc afmeri.cat !i penli! ndastul intepnnderii,

Infomaliile necese p€ntlu @dte erapa p6!in din raspsul la mrtodelc l eban:> Ce ene shcM orgdizroncn a intreprinderii?> Cin. va conducc afmer.a?> c4ieeajali @ lnheprindsea?> Cd csre pohica i Epnnderii in donnill cswlor m&e?> Esle necart sp..iali@ peGonalului cxisten!?> Cd. va i prcgr@ul dc lucru al slleialilor?t c€ nctode dc nod\e a &gajatilo! se voi utlia?5. DEIINIREA PIETEL EsIe codporcnta ce hai inpoddla a pldnului dc afeeri. cc

cbuie sA ia in coDidre umdtodcle element€: pial! tide', concurenlii dcnuli ti potenliali,sldtegia de ndketing prcpur. pdncipalele avdlaje conpetili!. ale prcdBcloi sau eryiciilor

a) Piel.lc lind' sui Epezenlslc dc clienlii pole.$ali ai inlop.indeni.PrlaodeEa pe dcesle lielc pesupun. gesire! combin4i€i optime a veidbilelor mixului dendke ng ( prcd6. p!el. disuibude, ponovacj'

b) ConcRnlii (tu.li ri Dotenl'rli in sen.ral vtualnle .6ncuentral. rl.

- concueoF lrodbla ditcclt ( cdnd !i alt i r€prihd.ri au acecasi pmeplie supnwi n.voi a cli.nrelei, car ti Npn co.cepti.i prcdsului, pozilia F c@ o va ocupa pe pialr.

- co.cuenl! Ironrala prin vdiete (pcrceplia 6upF neloilor clicntlor esrcidendci. in $hidb dile.a null conc.pti& pozitio@a 9i pbmosdea pndusului).

- concur€nta cu $bsrirude inchis, (cc@ .nc iG|abilt clientii avindposibiliut€a sd iti schinbe nod.halcE de salisf.cee a nevoii).

c) Stlt€sia de m&k€ling. Penlru edizms u€i sldtegii cficie e dcmdtedng esr€ n66art luam in coBid€dc a doni.l.ne q pozitia inr..prinderii in mediulconcuEnlial $ psEpectivcl. domeniului snu dc rcdvit tc,

d) Principalele avmtlje conpetidve lle poduelor/ scryiciilor popuse,respccliv realia.a uor pbdue/ swicii sup€nd€ peftu cli€nlii cdrob se adreseazn.ompdriv cu ccl. ole inr..ptuderilor co.curcme (prct *dzn, calirore suFrio&5. cmctnsticinoi, sfl icii posr'va!7e).

6. PREZENTAREA ?RODUSELOR./ SERVICULOR. Sc vor idcninca [email protected] sciqeonomie al. prcdu*lor/eNicnbr propB, fapt ce pEsupunc idedificcarespunsurilorla lmdroele inFebtui:

> Ce este produsul/ sefliciul proptrs?> Cen cesibre salisf{e.c.sro ( nevoi€ yitda. noda)?> CG sl principali' tunizori ti c. popo4ie de mt rie primn 6i8!rn ei?> Exisrd ti ahe su6e disFonibile de fu&iae a narftiilor prine?> Cd esle nodalihlea d. plale cerutA de tudi2on?> ra c. pEtui va fi vandut prodNuv FNiciul pop6?

7. INFORMATII FINANCTARE. Unul din c.le orj imponsie scopui al. unui plande afac.li esle .c€la de a pez.ta rczultalele findcide pognoate pentr! adivnal4 e s va

Aene infomatii fDeid sunt stupatc dtfel:a) lnfolm{ii fimcie plivind acliviBt€a lreculi a iffcprinderii,

Page 8: Dizertatie Master Agrobusiness

b) Pl&!l dc final'c a afaceni 5i pEviziunile 6ndd@ pnvind perioadade tubade a cEditului.

c) Ihaonatii privihd aclivilalea viilorc a intEprinderii.

II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO - FTNANCIAR AT S.C. P.{INEA S.A.

2.1. PLEZENTANEA GENERAL,I A S.C, PAINEA 5.4,

2,1.1. D.re de id€rlifi..rc

D€nmirc sicrarc: S C. PAINE,{ S.A-Nmtr ind.tiicul&e la oficiul Naional rl RcgisFului come4ului: J40/901/07.03 l99lCod fiscal : 430830, atribul fiscal: RForu soci€tltii : societaie p. &liuiSedid ecieratii : Bnc@tri, sclor 6, SE. Morii d. 25

2.1.2. S.urt ntori.

Societateo Comcrciald '?,{INEA" S.A. €slc pclsoes juidict rom6n4 a!6ndfomajuridicd de socielsle ps acfuni desf4uliln.lu-ri acrivilat.a in co.fomitalc cn dispozitiilcleeale in yiSod€ ri cu pPv.d.nk acnnni cornibtiv. _

Complexul dc mortril ti pdilicotie PAI\rEA a l6t ouFlil in perioarla I 988.1989, fiiod pus i! nmqiue lr augut 1989.

Piin D€cttul nr.289 din 03,10.1988 s-a aprobal co.sruclia Compldului cu

> Fabica de painc loovzi> Sdlic sp€cialitati 1.51/i> Fabrica dc bisuiti 204/i> F bncndc!4re fainos 20nzi> Moarrde grru 24oln> S.qie nicoplodlclh t6t|zi> Ituftut d€ c€rccld€ Fnlru induslria alimenbrl

Incinla a fost proi€cElt in ve.t F! realizirii unor flUfui scun. ti conin@ .uSrupma inst l.tiilor chnologic. ti a @aumaronbr e.ergcrici €u ane coEspwttodc

- 6ne de{ina e depoTrorii mardrlor princ:- 4n. d. poducliei- zonc utilititi (mpd spele .!lo, gospodfi. !p4 BospodArie

cabl@$, al€licE intre$reE i repdslii. sosDodirie d.r.ui);. - ad,ninistElie.In dul 1989 satr pus in fiDcliue umltodel. componchre ale conplcxului :

- fonjuld. [email protected];- corp fabricaliei- corp &cxr, colrall d. i.igi- siloz fiina $ legat@ t hrclosicni d siloz ri fabric. de p6iE:- iroldati. dimmlaF cu aAint;- pod bascul, ti cbinl poanri- drumurj !i plaifom.l- impajnln€ ri po4i;- corp eexa o pos tafo ti r.t€L el*ric.r

Page 9: Dizertatie Master Agrobusiness

- eospodrriecombNribili- mcord sralie dc rcele r@ ti GFle de see;- cnt'ali tcdicd, plnd l€mic ri Ecord temofcm;- rqele e}'tcrioe de apd $ coalire:- sospoddnc de ap! t 4hip.rc sd de apd.

Trci co.sftrqn nn au fd linalianc, leraril€ fiind sisLt€ dupi rcdiz@a srrucruii dc

> in prn€ de sud-vesl- destinalio hold indusi.lt penru S*lia nic.oproduclie ri

> ir panea de nod-esl - destinalia Maguie> in ps.tea de nord - destinalia S.cti. pasle ti biscuitr.

ln eul lool. prin HC l5t lqao. se inliinleazr S.c. PANFA S a. prin prclutue,arirllui 9, paiwu' labncir..Fabn.o PAINFA inkprinderea de Morrnt I Pturfic'lE

Pun Ea in nhqiue a modi de Gii! sa Ealial in 1994. lh luna mdie 1999,a fo$ privanaa c! doi &tioMri najonhn : S.C. Oveed Orup S.R.L. 9i S.CS.A. A fost sist tn ri dlivilatea modi dc greu.In sul 2002 s deaf*lcaun innalatiile cdtralei tisorifice. S. connruic$e o

inslrhtie de .pudE loc.lt p€nrr! apele uatc ezlllale de la spdleea rehi.nlclor.Pe pacmd mului 2004 se Pune in tuncliue o noari de porunb cu capociuE! de

100 r/r. ulilizen.lL-e )i o pde a dorriir nori de Airu n (lad ea ccntdlo fri;onfi.e s0menajeazA depozitul de mbalaje. Se nonleazl o cmmh ternic, penlru asigurooa incdlzirii iia apei calde m.Mjere ln cl.dira noni ds polumb.

.ln incinL socie6lii se aiu nai nultc seclii de p(ductie ri seclii dnex€ produqiei:Moara porumb, Fabric, d€ paire, Gdpodiri. apr, Cospodrrie combstibil. Maeuie naterialc.Pavilion adminisuariv..tc.,

SC PAINEA SA a dobardit dreptul de proprielare strp6 imobilului din str Sdgenrctrneru Alcxddd nr.25 in baz Cerriicalului de Atesh a DF r!l!i dc Poprielare NpEl*nurilor *tia M0?, r.2ll7 mis la data d. 5.01.2000 d€ Ministcrul A€dclkurii dAlincntatici in hcirl Leeii tu 15/1990 avand o sopdfaF de 3?.444,40 mp. slpFlaF anrt.' inpmprietate! sdusiv. a sociesii.

2,1.3. Ds. rleie. ! crivittiii curcnie s i obi.ctu I dc ! ctivii.t.

S.C. PAbIEA S.A. @ caacdvilale principold fabncrea produselo! de p&ificaie tipalisede, rctilitdre cee se d6Esodt in fabrica d€ pnine.-Pe lsngt acdvila|ca de paiificate in(!m cttis s. oblin poduf de calilare sup.riodd, S.C. PAINEA S.A. dcsf4olrl si activitdti dep'oductie a fAinii d. pomb li a sonihcntlor derivat di. ace61a: ml].i exua p. ru co6M:m6la' cxira pcmru p'lduqia de prcdN cxpudar€i nalai pentn beE; mrlai friFjci Obiccrut deadivnale @ntom @.lului CAEN ene pEantar i! rab.ltrl tu. | .

Obie.tul de ectivikk confom codului CAENIN'DUSTRIA PRELUCRATOAREINDUSTRIA ALIMENTARA A BAUTURIIOR $ITUTUNULUIlndutria alimenr4a si a badndlorFabric@ alld Drodce aliment&e

Page 10: Dizertatie Master Agrobusiness

DIDUSTRLA PRELUCRATOARENDUSTRLA. {IMENTARA, A BAUTURILOR SITUTLNULUIlndusha alimentut si a baui{ilorlabnce! produselor de morrril, a midonDlui 9i a produselor

labricfta allor Drod6e ,limenrefabnctra bh( uililor, !it.otuilor ti a al ror produse sin ilft

Fabricea !6relor Einode llinentde si a altor Drodse iiinode

Fobncm. prepda.elordiekr..e ria pod!eloralimenLr p. i1

Fabricda alror poduse alimenbe

ENERCIA ELECTRICA Si TEP'I'IICA. GAZE SI APAfiodr ctr* 1&.porrulr. d.,ribdlia de clcre er'ec nca siren i.o.

Pmdu. t ia i id is r ibu l iae0e€ ie i lemice taJpe ic , lde

Irdsbortul si distibutia aburului si aDei caldeCo.p.ddrrea F.f elo! de. . c.pltr4 x, !eJ )i Ji Jnbd L

GospodsiEa€ aelorde apa. caprdea. na,aed ridirr b' d

Co.podrnft" ?rbelo'de "pd.,"phr

dductbe") d:r bL ia

coNstRUc

Lucrrride vops rone,zdcrrle is monllri de Aemri

COMERT CU RIDICATA $] CU AMANUNTI]I;REPARAREA $I INTRETINEREA AUTOVEHICULELO&MOTOCICLITELOR $I A BUNUR]LOR PERSONAIE $ICASNICECome4.u ndilrr, ( cu excep! a,utovehicule orri

A( ' i ! i r r t ide in lemedicn In .omertu lcu id .ara

Inlemed'en in comequlcu mreniprime d8ri'ole. animale \r,.naterii dnne texile si cu semib.oduseInkdedieri ,n codertnl cu omdse a LinehrNInremetl en in comerldls!{ial zalin vafua Frodue or.ucdacter specific, Decldificat in alra

Comen !u ridi-ah al DrodL,eloraa-.ole brule si dimalelor ,r-

Page 11: Dizertatie Master Agrobusiness

Cone cu ddicara al cerealelor. senintelor si fMielorConen cu ridicab al tuluului neDelucrarConen,u-idicdu ol pmducelo-dl ne1rd. al blurh o' t r

cu ridicata al frucFlor si letunelor DroasDeteCoften cu ridicata al c,mii si nezeluilorCone4 cd n'ii.du,l plod' lelor ldc a'e. orrlelor. neidnlorrl

Cohen cu ndicari al baulunlorConen cu ridicala al tutu.ulniCome4.d r id icara J z l t f r lu r , . . . r 'e r pbdur lo Tdndo. eComen cd ridicara cu LaJea, ceai,.rls |irond menreCome4 c! ndicar4 sp.cialial rlalror produ* almenrdeCone4 cr ridicalA nespecializal de produe alinentaG. biutui Er

Come4 cu ridicala al buuilor de consm, altele decel cele

Core4 -r ridi.ala dl "pamre orc ccr., o si de u Co podrre\ tal ab&atelor de radio si televiziuefore4cr nd 'co laa l p rodue lo ' d n .e 'd ( , r ' . Ia j rc .upe,c r .

Comen cu ridi! ralorodGelor cosmeuce s de DarfumericConert cu ridicata al altor bunuri de consum. nealimente. n c.aCore ' ! ,und. . ,2 J lp roo !e lo r In temed.arenedsr i -o le ) id l

C6de4 cu mi,utul !l anicolelor de fieririe, vopsiioie. sticl, si

Conel cu drrnuntul al cd4ilor. jmalelor ti anicoleloi de

ComencLalrmrr ii ndgline spe! d ia eJldhor proJL e

Con€4 cu mrrmnn al bmuilor de oc&ie valdute pnn

Conen cu denuul al bunulilor de ocuie v6rdut€.rin

Come4 cu manurul neefectuar pnn maCrine

Comd cu amanutul Drin coresDondenraCohd cu danurul Drin stsdui in biereCohen cu anenuntul care nu se efcctucazt drin naouineIiOIELIIRI SI RESTAIJRANTE

Cafenele ti bafui hrr specEcolCMLine alte Mnrli de prepdare ahmei

IO

Page 12: Dizertatie Master Agrobusiness

555: Alie hnnfi d€ lrepade a hJeciTIANSPqRI $t 0EPOZTIARE

60 TrMsporlu hstr, ftnspofiui Fin (onducre60I

Trampotuipe caLeafemra

60r0 Ttrsporturi pe calea ferari602

6024 Trdstodui ruheE de m{rfri60 Iresponun prin (onducre

6030 Ttrspon[i prin conducre6J ti auilie de trmsport; acrivitdfi ale agenliitor

6. l l l M&ipulin6 l l2 Depoziriri

6l2

respoftul,; fi cG;;.rtr;ka ascntrld

6J2l Alle acljvjtati d€xe imspo(dlor teEsreM TRANZACTII IMOBILIAIIE. iNCHIRIER-

DE SERVICII PRESTATE iN PRINCIPALNTREPRNDERJLoR

$IACTIVITATI

70I

Acr ivilrli imobilim aupE bdb ior propni su mcf,

70t2 cupardes $i v6raea102

IncnineEa ri NbinchnGrea buui'm iDobilimFopii s

7020 InchiriePa ti subinctirieiea bhurilor inobiiide prcprii saJ

7l Lrcllnierea tujinilor ri echipmenrelor ftra opmdt;buuilor perjonale 9i gospoder€$i'71

IInchine€a autoturisnelor 9i

i;cl,i@;,rtG"."r- et

udlirtrelor de cspacitate dicE

ur rk rordecaper la te mrc t1 l t01 l2

inchiridea anor mijloace de t4pon

7t21 tEEErea alro, mitoace ae i;s6;;;G11:]

Inchirierea natinilor ii echipade elor

|nJomaLrct si aoivirrti LonexeconsulLttr in domeniul (hipmenrelor de cai.ul

7l t37 l l , l

1272

72tA Comultalii'n domeniLi e.hrpamenrelorde (akul

I

Page 13: Dizertatie Master Agrobusiness

Aclivrr4i lesarc d. bancile dc datc

2.1,{ Srndun ti dolulir .rpirrlului socirl

Co.fom HC 500/1994. ecielare. a!.a nn calital ecial de 6.345.282.000 lei.in lura nadi€ 199 SC PAINEA SA. fosr privalide Fin cunprrea &tiuiilor

delnuic de Fondul Pmpriettlii dc SB! FpE&nd.d 70Plo din valom capit lului scitl, de ctleSC Dobsgea SA 9i Sc Ovc4c{s Gmup Inpex SRL. Ac€sl c.pilal a fosl najont in dii I 999 ti2002 ojulgand la 12.191.825.0001ei, suhclis tiv!6at intcSrol.

La 26.09.200=2 capilEhl s6ial era lnpa4it in 495,671 acliui nomiMtive in valoeeromi@la de 25.000 lci/eliune, d.baldializtc, evid€nliale prin insieE in conl cu umeto@a

Nr,

S.C. OveEes Cro! lDpexs.R.L. r74,120]5.r1% 4.358,000,000

t74, l t8 35.I1Yo 4,15?,9t0,000Iobdd ProDri€ralii de Slat 54.841 t t l tvr t .45r,025,000

88.994 2,224,850,000S!6a: rcgi$rele socieLlii

Realimai tuni&ea de pro8rme

Ralirc si tdiz!@ de or

Acrivittti lecatc dc bdncile dc datcAlt rctivitdti dc sewicii pEslai. 1n principal lnteprinderilorAcrivirl$ de rcsrM ti dalize Ghrice

Acririrjli de Btltri sr aalir tclmie

A.riviliti de i rincrc 9i cur4ac . chdnnor

Acrivndtide inu.linere ri cudlarc a cl;dirilor

Alre acnvrdti de sedic" presGlc in pnn.ipal

acrniEi dcsccr.rMal dadiloErJIieR muhtlicm )i uaduEn

Al lcac t i ! iG l descp ic i ipEqarc inpnn. ipa l inuepnnder i lo r

l2

Page 14: Dizertatie Master Agrobusiness

In 10.10.200? a fost najonl capilalul social exist€nl cu apotul in natud adE de s.c.Dobrocca S.A. $de S.C. OveRs Crup Inpex S R.I".in sm,de1.166.200.000lei repreze andudaje de pmificalie, $rucim acliondiatului devenind umitotea (labelul tr. l)i

t2002

217.678 J8. t t% 5,941_950,000

1584000000

2S C. Orersed Grup InpexSR.L . 2t?,608 18.18%

4,3s8,000,0001.582_200.000

l Iondul Proorie$rii de Star 58,041 9.J3% t.451,02i ,00088,944 2.:24,850.000

SUH: reCislJcle socielaii

La d,b de 23.03.2003 a awt loc o alti majorare a capitalului socill cde a ljunsl5 623.975.000lei. Alle hajodri s au prodns la 06.11.2003 ajus6nd la 25.462.,125 000lei 5i06.12:2004ajungAnd la 28.945.825.000 lei cu sr,actur, Frzentaia i. hbelul tr.4

SrJrclua actionriatului in mDl 2004

I 42.50% 12,301.525,000

10,7r7,525,0001584000000

2S.C. Ove6es Crup lnpexSRL 49t ,9t6 12,297,900,000

1,582.200,000l 58,041 t ,4 ' ,02t 000

l t5,8t5 10.00% 2,895.375,000Susa reaisrrelesocieElii

in 09.12.2005 ea piodus Dltina najotm a capitalului social cde a ajuns h33.895.6?5.000 lei repEzentand 1.155.827 &liuni noninative cu voloe nominau de 25 000lei/actiune. Consi[d de adnihisrrafie al S.C PAINEA S.A. a botaret in tedinp din dao de09121005 dularea a 18.2,17 acduni noninatilc, cu vdoeanomiml, de 25 000lei/acliune. invalode toralt de 4i6.175.000 Lei rimse ne subscise la incheierea exenitinlni .liertului de

t l

Page 15: Dizertatie Master Agrobusiness

Ca Lmm a najo.irii caliralului social din 09.12.2005 sttuctud acliondrialllui s-,modifical duDd cun umeazd ftabelul tr. 5).

612,678 46.664% 15,816,950,000

D.D3,725,000268t225000

2 588,810 14,?20,250,000

t3.116,250.0001.584.000.000

3 A.P q.P.S. (F.P.S.) 4,000 t.012% 150,000,000t20, Iq 8.816% 1.008,4?5.000

sD^ai rcgistiele socielrtii

Ca umaE, de Ia sinrlitul anului2Oo5, situalia capitalului social al S C. P,{NEA S.Aesre c€a pEzentat i. rabelul6:

Structua capilalului social la 6nele mului 2005

SPECIFICARECAP]TALsocl,{L

NTR DEACTIINI

l l805 ,675,000 t ,1r5.827 100FONDUL PROPRIETAT]I DESTAT 150,000,000 1,1,000 1.01.:FONDUL PROPRIETAT1IPRIVATE 10,517,100,0001221,433 9A 092ALTI ACTIONARI (LC I8/L9O ) 1,008,475,000 r20, ] ]0 3 376Su6a resinElesocierilii

Amlzard dalele de bai sus Ezult ca evolulia capitalului social a lost uniloara

SPECIFICATIE 2003 2004 t005Capira lsoc ia lsubs.nss i !arsaL(m I le i ) 25,462,4?tt8. , r45,82511.8q5.c75

t7,0t6,8t14t .057, t7070.095.84qcapibrDr social in palrimoniul net (%) 94.21 70.5 48 l5

11.68 t1 . l11.68

Suss rcAisrJclc sociert!ii

Page 16: Dizertatie Master Agrobusiness

Actiuil€ socierdlii s rdaqiooea, pe piala RASDAQ. iu evidenta actiontriloreste linutd de u rcgisl,a independenl, prival autorizat.

Fiecm aqiue subscise $i aersatn d€ actionei confcd accsrora dEDtll Ia un vol inadudea Ceneda a ac$oMrilor. dEptul de a alege ti a n ats in orgdele de conduceE, dreptulde a panicipa la dhtribulia pmfitului, confom legii $ !revedenlor actului constitutiv al ecieEtii.

Obligaliile societrlii sul sardlale cu capirald social a] acesreia, actionanirEsputnd in linila lalo.ii aqiuniloi ce l€ delin. Parrinoniul socier4ji nu poate fi slelal dedalorii e! de alte oblisalii p€rsonalo alc actiotuiloi.

S.C. PAINEA S.A. nu detine pdicipatii la alle socieqi.

2.2. ORGANIZ4 REA STRVCT'IMLA

Oreanizdea sl,acluralt consd r'n crupaEa tuncliuiior, acgunilor, atibuliilor tisarcidlor in tunc$e de anmite cri&rii Si Fpanizdea aceslon in subdiriziui orgdizaroice, inscopul reali2irii lor, pe slpui de pesomq in vcdcrea aigurrii unor condilii cer nai buepcnh indepliniea obiectivelor un4i econonice. Rezullatul orsmizini shclunle il Fprezinta

2.2.1. Stnctura org.triatoricl

Stnclm orgdiatorici se dennege ca mmblDl postuilor, al subdiviziunilororguialoricc ti al relaliilor dinhe @slea aslf€l corotituire ti reglenenrar incet sd asisurcpEnisle orgmi2aronce necesale obfinerii perfome!€lorpr€slabilite.l

Penlru S.C. PAINEA S.A. srrucrna oigeizatorica se pEzin1n in undtorol nod:Adhea generals a aclioneilor coodoneue Consiliul de adnidishtie (cde esle

folmt din c'rci adminisl@rod) ii Comisia de euori (cm sr€ fomaii din Fei euori).Pretedi.ele consiliulli de adninistrali€ est€ 9i diiectorul genedl al societnii

Dirclorului general ii est€ subordorar conpartin€ntul Mflasemenr Calilare Mediu.Acestui comparriment i se subordoneed diectorol conercial, diedorul iebnic, dnedo lecohonic. compdidentul Juridic. companimenlul Resuse UnEnq compartinentul ProreclaMuncii PSI. cohpafiin€ntul Pud ii Odine, Cabiietul Medical.

Dnecbrului comcrcial li sunl subordonatc : competinentul Markedrc.conpadimentul Venzarij conpanihentul Losisdcn, conpaninenrul Mag@ine Proprii,conpaninrentul Trdsporrud.

Dnectorului tehnic ii sut subordonali Ineinetul gef de Productie ii Ineinerul gef alSericiului Memo - Eneieetic Totodals diEctorului tehnic i se subordoneun iiconDartimentulcTc LaboBbr.

Conpartinentului ?roduclie li sunl subordonar cele rrei secrii i Mo&a, Patiserie siBtudJie S*!a Moud m in conponenli trei fomatiui d€ lucru ti siloal de liina. Sectia?ltiFrie este conpu, dio fiei fodatuni de luctu . Secliei Brutalie i se subordoreMd ueifomalimi de luctu ti siloal de cereale.

Conpaninentului Mecmo - E.ergeft ii sunt subordonate Atolierul Elecric $i

Direclorulni econonic ii sul subordomle conpdtinen$l Conlrol linucid Ceneral,cohpaninedul Fitucid Contabil, conpdimentul PEt de Cost - Analiz, lcononici !icomDarlinertuI hfomadca.

'Mo8a. T , Rrdtrrenr c., Fundde.El5

Page 17: Dizertatie Master Agrobusiness

2.21. Slructun de prodocli.

SC PAIIIEA SA re c6 actiyitate plincipala fabricdea produselo! de pmificdlie tipatiprie, activilqt. cffi e dcstltoarA in fab.ic. de paine. -Pe lAn3! @tivilalea de poincatie inlma cnEia $ oblin pmd@ d. calit te snp.rio.r4 SC PANEA SA desf4@ri $ adivirrl depodwtie a 6inii dc podnb a eniftent€lor dcitare din d6la:

- m,lai exid por.u co.sun- ntlai extE penlru produclia d€ produse expmdal€- nilaj penirn bere- ndd tudje'CoDplqul de norsnl ii peifieti. PAINEA a fosl consFn in perioada | 9881989. fiind

pus itr tuncfime in lugusl 1989.Prin Dee$l nr. 289 din 03,10.1988 s-! apiobat construclia conplexultri ctr w.toarcl€

Tabelul nr. 8c

100/ziL520lzi

Fabrict de lsk Einoe

Inslitul de cercet re D1. indusrria alimenlsrd

Incinta a fon pmietad cu ele @respunzAiom fuqiunilorl- ane d6riM|e depotrerii matenibrtnne:- rcne de poductie;- bhe utililitli (mpA spllm aulo, Sospodtrie ap6, Bospodrri. ctrbnmti. .dieE

inhelin.ts ri repaati. gospodtuie dereui)i- &ne d6tina|e acdvit4ilor adfrinh.tradve.Mom &uald de pomb d€ la SC PAINEA SA d€ o capacibre de poducti€ de 100 tone

porumb niicinst24 orc. Dupd nodemire mom dc poMb va !v.a o c.p.citate d€ prcduc1i.d. 200 ione lorumb ntcina/24 oE, ceea c. insemni ce modemiaea const in dlbleocapacitdlii de peluc@ a no i, Pnn dotma norii cu ulikje perfomantc, dnddentclc decxl@lie la oblinereq m aiului griFl vor t inbuDltttit€.

Pioc6ul r.hrologic dc ndcin@ a Fmbuhi csrc u pM6 conpl€x dabntAsonin€nrelor d€ fain!.i ce ume!2a a s obtir. (nalai efts consun, nitlai cxft berc. faina dcporudb. nslai tuFjet, ke constA in succBiunca losicn a mai multor fe thnoloSice ti mumc:

- Eceplia pombnlui borbe - haterie prind- .depozile. pombului boabe r_n silodi speciale- curedea @Mbului boab€- deB€minaE Ftubului

- depoznaea $ mbaldea produselor de nrcinirSonim€nlele de ndlai ce se Eali&az! suht prcre.r.1. Eaijos.

l6

Page 18: Dizertatie Master Agrobusiness

Nr.I2. - pugi d. hani.

impdmate dc 0.5 kg, I ks

- pusi de poliprcpilenl

- eci de polipDpiloa dc50 ke

3. - saci de polipropilenn de2,5 ke

- slci de lolipropileni dc40 Lg

In prezcnr soci€talea e in propri€rat€ 15 mgain. de vallz@ a pei.ii ti prcdu*lor depdiiic4ie (lgb€lul tr. l0). Actiyilalca de com.rciali@ a produelor d. poificati€ s d€sfA$oddin hudcipiul BucuE li ti encle limit ofe.

Cod CAEN

106 PJ. Naliuilor Unire tu. 3-5, bl. 82, 52lll. 5222: 5223i 5224, 5221:5223:5241

170 St RAul Domei r. l, bt. C 3,

178 Slr. P.rcei 8 8. bI.728 A, stor 6 52ll: 5222: 5t3i 5224i 5221:572J;5241

181 Bdul. Timitodd u. l7B. bl.106 B, 52111 5222i 5223i 52241 522715223;5241

tqt Sir. Vala Ialomilei d. 4. bl. C ll 52lli 5222i 5273i 5224, 5221.5223;5247

198 9r. Componlorilor tr 41, bl. C 17, 5211: 52X2i 5223i 5224: 5221i5223:5241

Bdul Tinitosa nr,49, bl c6,seclor6,

5211i 5222i 5223, 5224i 522115223i 5247

221 Str. Chili! V.ch. tr.7, bl,7l0. s|ot 52lli 5222i 5221, 5224i 5221i5233i 5247:

t4 S1r D@ul Tabgci tu.82, bl.c46, 5211i 5222i 5221; 5224; 5221i5231i 5247:

t0 t71 Biul Ghencca ro.26, bl.C88A,5233,5247:

2t6 Su DMul lab{rei d.48, bl.C2, 5211, 5222: 5221, 5214, 5221,

Sorrincftlc de nalai obd

M'@itr d€ vl|@€ a oiinii si dodu*lor de oeifi

l1

Page 19: Dizertatie Master Agrobusiness

SC PAINEA SA a oblinul Cenificatul de lresistlde pentru Mea nr.39871, penrrxurmdrodele clse de produse^eryicii Ealiale

- poduse din Einn, p6irc, specialitdli, pariserie, zaharoase, pa$e fri.oasej vafeeapandale, insheFta, drcjdie, sq calea ceai. zalellproducee. cultivde. prodnse agricole, produse flinale si lrodDse honicole;

- activirale de coDelcializde, publicitate, reclmrl- &tivirate de lrmpon cu nijloee liopriij- lralde materialej m&inale ga!, ndcinde pomb. decodicare.

2.3. DIAGNOSTICVL POIENTIALALAT TEENICO PRODACTU

Faclorii t€bnicijoac, u rol inponel in evolutia orictr€i socierrli, avand o inponmlh atdtthnicn cat $ socialt, prin dodificalile cae apd in aclivitatea lucrarorilor. Exklenla factoruluicorcurenlial 'npme o EEhnologiare adecvatd a uit lilor pnn inhoduceEa celor mai noi ti maipertbmmte tehnolosii, cu impact favorabil asulra cEsleii rolumului afacerilor.

5211t5247il2 254 Str. Dlm Taber€i nr.l36, bl.?14,

secior 6, BucuF$i( complcx5211 , 5222, 5221, 5224, 5221:5233:5247:

l l 291 St. Lalea Cheorshe tu.8. bl.C52,52trl. 5222: 5223: 5224: 52271523i:5241:

Slr. Serg. Cutieru Alexmdru tr.25, 52ll: 5222, 5223: 5224: 5227:

l 5 213 Slr. Dmul Taberei tr.4, bl. F,paner (?+4), sccroi 6. Buclresri

52llt 5222: 5223i 5224t 52271

Sl,actura acdvelor imobilizate la 3l.l2,2006esre brczenlaln h tabelul tr. tl.

Shc@ a.rivelo! inobilizate lall.l:..1006CONI DENUMIRE CONI VALOARE (LEI)

2l t Teienui ii deminli de lerenui 1.451041 116212t l l I Echipaenre rebnoloAice 61.010 l9 l593.211.2 Aprrte ti insElatii de masude, conka ri Rclrezl t l Mij o&e de raGpoft L7 080.707.669 6 l2t4 Mobilier apeturn bircticn 161.0901t92i1 Imobil zaii corporale incu6 t .27t 385 581.59

Panrpa ldeur i la je lo .o . rk i rp ro .e \L loep.adu! t .e iu te \ .der t ia re n ubc lJ l to t2 .

l8

Page 20: Dizertatie Master Agrobusiness

LISIA UTILAIELOR EXJSTENTE

Nr.

Trdsponator cu nelc TM o 250 l

2 2

l Caitar automat M\I'BL 60

Seomror claificalor MTRA 100/200{

5 Sepmrorcu pietre MTSC 65/120

Aparar de umidificJr MOZA lrt

9 ADarar de DrocenkiMZAH 12 2

l0 Separator masreric MMUA 20

l l Deaemitutor MHxK 10/60

l2

l l AsDnaror MVSB 1000 M

l 5CAnle automal cu ecipient TUBEXM\\tsL-MEAI60

2

EcluaMZDC 26125 4.1

t1 2

t8 Eclurde nuidi@ MISH 2222

t9Fihn AIRJET de joasn pEsiune M\RT52n4

20 EclueMPS 2822t9

Page 21: Dizertatie Master Agrobusiness

2l

22val!'ni cu pafiu tdvdugj NEVmONICMDDO 1000250 l

2l Ser &ilene pmlru ralruri I

24 ConpFsor d€ aer conplet autonalizal I

25 Quadrat !lmichter MPAJ 421

26 Maiin, de pns MQRF46/200 2

27

28 2

29 Concenhbr MTCB - 45/200 E 2

l 0 venLilator.enkitueal ( | 50 nc/min)

J2 Venrilato! cenFi tusal (l00mc/min) I

33Cantd autonat cu recipient TUBEXMWBL.MEAF 60 2

l 5 GrupdcsunacN=55l 'W)

l6Devialoae cu sibi rclativl MAYH80N/CC 3

l8 Tlansportato! cu snec Cris I si Cris 2 2

Crup de su8ffi (N = 0.75 k$,)

Ecluza d€ Addi2m MPSH l8/15 l

42Devialode cu sibt rclati!, MAYH65N/CC 3

4l Imsponator cu fnec fainnCmld automal cu rdpie TUBEXMWBLMEAF 24 2

2.3.3. Aprntrh dc ldor.tor (tabel tu.I l)

Penlru ca pmdsele fini,e ale noiide poMb $ fie riCre pe rh corsh. elp tebu'.$ erpecte dmre cond.tir pnMod (ala@ lor b abordrea @nboLlri ca.ilatri. pfopijeGlr.eprcduslor al6t cele sDonale cel ti cele lzico-chinice sMt tesrale in mod cucht oqinandu-sinlomafii despre nivelul calitativ al podusulli ii stabilind daca acesta este sau nu consumabil.

20

Page 22: Dizertatie Master Agrobusiness

ii laboratorul de &a1i4 nzico-chinice al sectiei nodE de porunb se fe lmabdeled€teminan penFu potunb !i penltu toate produsele rezullale ir ma proc€sdui de ndcinffi apombului (Dmai €xtra, mdlai penlru bere, fiina de por@b $i n{ai nnajeti

> delemindea midil4iil> dcleminma cdacteristicilor orsmoleptice;> deieminma infest riii> deleminaeaindicellj de plnlire;> deleminneacorpunlorstlninel> ddmirma greulottalii;> delrmi.@a gr&iniil> deleminea cenutiii> delemindeaproteinei;> deteminarea m6d hectolinicel> detminma impuirdlilor metalice.

Prir dotdea nodedr a l6oratorului, precm ti pin controlul pe flux lehnologic aletdin puncl de aedere fi2ico chimic cat ti niqobiologic se realiz€rd condiliile inplenenldriisisFnului HACCP (HMARD ANALISYS CRITICAL CONTROL POINT).

in connolul pbducliei se inpue conlrolul inlregului proces de fabricalie penrruidertincrca puclelor ude pol apiea liscui, indicandu se puct€le filice 9i elimindcarkcuilor p€nl,a a asisua inocuitatea produsului.

Peoh aieudea sistennlni HACCP, p€ l6net o bun cuoaileE a Ecliunilor care Idennesc, tebuie 6igu6li ti b@ nateriala penfiu conrolul $i aplicdea aclimilor corectile rinonitoriaea continun a proceduilor de pElucEre, nmipulde ri desf&ere a pioduselor.

NR.CRT. DENUMIRE AfARAT CANTITATE

Apdar mdlrihDcional rip INSIAIAB 6002 B. ld t ida ln i . r t ipHM 200l Cinrrelertronic tiD AXM 1500

Aptuarde dereft'nm d cortinuruluide E a.iritjp SOXHj F-5 EtUV' TiOMEMMERI 2

Cuplor de calciru€ penl,a d€t€miMea cenurii lipMULTITHERM L9lC6

1tip ClSApenh deremiffieo corpuilor

8 Unrdomeh Donabil riD DIKCZ22

l l Moda de hboFror dD SI 500l2l l 2

2.3.4. D€scri€rm mlt€riei prine

Pombul nat€rie print penFufmilia C@inee, genul Ze4 specia

21

Page 23: Dizertatie Master Agrobusiness

-dintc dcol cu bobul oeted llc'ot F l.rui, sriclG crft penlena eidosFmdln', Ioanc 06.de tomr dugjrA dc culom ealb€nAj in ift . dc si $ vdi€lale boabelc dc poMb por arcafodt ti hlrimi difdit€. ir Fcliue longirudiDal! bobul F€zirtn Umftomle pa4i componente:

> invelirul - pencarpd (nuctului)i> inveligul seninFiGlemodema)i> $latul demnic;

> vdrful bohulni;EndosEmul e doli &ne:

> ?o.a.(erio&a lmiri "4M comoda :> rcd i cri@lr ruit!'zona EinosA".Panea frinosa EpEzi n dou! ftiDi din mN bobdui: esle p,n@ ho8.rl in hidati de

wbon ri 3ubndF ere i sre in sub6€ntc pbaie.Enbrionul Gmenele) se ppjnui slb fomlt d. psnn'$ esle silu.t in panc! Mutita a

Bobuld. poMb coDtim in bM .mbnonului lo-4e o subsbIF gE. inhcat.nbDonulpoflnbllui FpEzinra l0 l5vo din roral bob, laina dc poMb contine ptnt la 4% sub$dte etuc.Datoritd ateslli co.tind ndicat de sltuihi, faitu d€ polub de o dude d€ pasrBe limitata,

P.n[u a mtu] stabilitatea la pdslBrc ii a satisfee cerinlele ulor colsuatori industriali.rehnoloeiile modede p!€vrd sepda@ eemenilor cu ajutorul uo!nlilEje de co.srtucti€ spccilicddenumilc "de8emiMtoffi", ceea ce duc. la sclidfta conlinutului de grdsime p6od la valori dc

Conlinlrul de gllcide ti de sub$nle pbtcic. al feinuilor.le pomb leia?a in tunqie de

2.!.5. C.n i.rtrE pmdelor

Gma de pbde a $ciestii .oncrcial. PAINEA sA €ne vaiarr, Ezultarr a poliricii dedikGifiw. a producliei. i! pl*.i ecierate! produce apoximaliv 20 sonincnt d. pnine, 40sonim.nr. sp.ci.liuli de pmitcalic ( baloe., blat pizza cowigi etc.), 43 soninenrc p@dusebn@s. ( blat ron, corcnaci, pdcl, clochctc, erc.) id in @a piocesului de mecinarea apoluhbulii se obure: nehi exta'tonsm i ndlai exlla "ber€ ; fainn de porunbi malai fumjer

Socielalea obline produse de pbificalie $ nollrit in bu licentelor de produclie tconerciali4 afmnte (tabeld m. l4):

LiAC]1VITA'TI LICENTE

FabricRa pninii ti a PlodNlot dc

F.bricc. nilaiulni si a frin'i de @Mb

Modul de eichetae a dbalajclor dc desfacere a prcdEelor rnile este in confomihtc cuH.G. tu.106/2002, publicah in Modlorul Oticialal Romsniei tr.147127.02.2002.

Prcdu5ele Ealrate in ma proc*ului de micime a pombului sut anbll.le ln saci de25-40 kg $u pugi d€ 0,5-] kg si de 3 k8. Accst lucru se rcalizud cu ajuloDl unor inst lalii

22

Page 24: Dizertatie Master Agrobusiness

sD.cialc d. dbalal nAaiul. Potru ac.sl {p de mbalre s folos6c ebalaje p.sonali4t , Pecd. sunl consemate dalele inpuF d. Icghkliil. in viSode. Pmdusele mbalat€ in pugi dchanie sau de polipopilene st pocheliat in folie remoconracnbilt.

Depozild.a pachetelor de mdloi $i a produelor dbalale in saci se realiraz! pc poleli de

Liv!rca pmduselor rcblvarc de la macinsEa porunbului boabe s ealizeda cu mij loac€de ldnspon auto cwate. dezinfeclate, avizal. saitd pentru llasportul prcduselor alinente.

in qoncluie, put€n peciz ca hodah4ib dc ambalm, elich€tm, mme, depozild.prslrdB, rirsport s Ealizeaz in confomirare cu sF.cincd fiecrni podN si cu nomelecorcspb2aloe, societalea coneaiala PAINEA SA acordand o ale4ie deosbna adn8eni unormronetii caliLtivi suMion.

23.6. D6c.ier.r pros ui retnologl. din oo.n dc ponnb r SC PfuNEA SA

P@sul tchnologic dc nldnG r poMbului este u pMes conplcr datoris$nimcntclor d. prcdse ce me,za a sc ohine (halai exra consun, nalai exfta bo.. iain! dcpodnb, mNlai nrajc, c@ conslt in snccesiun.! lo8ict a nai nultor fe tehnoloBice ti durcl

> rec€ptia pombului boabe - natcric prind;, depoziseo pombJ dj bosbc in silozuri sD(id.> currttea lo@bului boabe;t degemidea ponnbului;

> deponE€a !i ubdrea pbdu$lor d. mdcioit!

r) Rec.plir porubbuld borbe brt ri. Dribl

Polmbd boabe - malerie pnma - apdvitonal cu mil@ce aulo su lasodc dc calcfcht $lc @eptionat cotnadv ri calit,ltiv.

Rec.ptia cantitati'd e fee pin canGrirc pc p6dut bs'n. I' F inl@me$e Nota d€Ecepie ti consrakft de difeEnld .

Recedia catitditd se face confm st&dardelor in vigode prin pElclE@ de probcrcprc4nlarive de caft r?boatorul CTC, elliz acesroE 9i irecistzFa cmctnsricilo! in"Rcshml de evidenF calitaiv al poMbului". Apoi $ intocnerre raportul de lcccplie

b) Depozittr€a Dorumbului borb€

Dcpozilma potmbduj boab€ e face in silozul de porumb €xistenl pdn inkmediul unuinq reh@logic fomar dih rrmsfomma cu lel si el€vatod€ cu cupe. Alimenlarea siloalui sefe. trin intcmediul slatiei de pnmic alto ti CF pcnuu ccr.ale.

insilorea polubuiui boabc ir cchlclc dc depozi$re 6le sitozului.e Lce F calidli. Laficc& lor &ccpliomt e slabileie:

> locul de demntaE:> red d. Umt de deDotrap in c.lrla silozului:> t.hnologa d. pRcuratic t' insiloa pr.pnu-zisn:

O fdzA import{6 a presrdni pombuhi boabe pcnl,a pcluc@ o cpezinid [email protected] de @Imh. @a ce cosl, in:

> cuoatteta caliialii porumbului din fi.ce celult a silozuluil> stabiliH elulelor ce se diiijcd, h peludm $ a prcloiiilor din fiecde cclula,

ln functic de scopul lmfiti23

Page 25: Dizertatie Master Agrobusiness

> resp€clma dirijsiii crlre pElncre a c€lul€lor sabilile.Modd de conslnune a mestecuilor de pomb pontru pielu*m se f.ce pe bza

calculelor din cotraliato@le de celnlt

c) Cum$rca porunbulni borbe - Dlt€rie print

Mda de pomb boabe desli.al, preluobni conline diferite inpuildli ce nu sutadmiF d4at int-o munitn pDpo4ie in prccesul de mecinir, deodce influenlee, negaiv altlprocesul lebnolosic cal !i calitatea !i cmlilalea Fodusului finil. Cdlilatea de porumb brut caleintrd la cudftc se stabile$e prin cdntdrir€ automatd

Inpuittlile cxistenrc ln nNa dc pomb boabe marede pdmi iEbuiesc indepiriate lnnda de pom6 boabe se grsesci

> inDuitati ninerale:> impuildli de origin€ v€Belald, cre au msa specinci egala sau mai nic, daat

> inpqirati nai u$are cu popriel'ti adodinmice diferite de cele ale poruhbuluiImpuit5file de odgine vegelala sunl indepanale din msa porumbului boabe prin cernere

Tot impurittti vesetale sul considedc riboabele alilice cde sut sp6a1e cu ajnronluui sepaFtor cl6incalor cu sne vibrdle, pE ezut ou pbpriul cdal de aer.

Masa de pomb boabe materie prinn ontrc !i pi€Ficele. ciobui. bulgfi de ptnantde aceiali minn€ cu boabele de po@b. dd nai gEle decet ac€slea ti cde sut sepmte pebea difeEnlei de cleulate specifice ti a insusirilor aerodinmice. Aceslea su elininaF cuajulorul spdaiorului d€ pietre plevdat cu propriul vcntilalor de spnalc

In nsa de pomb boab€ - nat€rie pnn, pot exisra $i impuritdli netalice, cm se porindeptir cu ,jutotul sepdtorului iagetic. Idpuiqile feo6c din masa de boabe de pdtunbftbuie sepldte deme pot desdda udlajele, dlua pDcesului de degeminar ti macinare riinpurinca produsle fnile. Impurifilile sepeale se indepirr€ui mmual, on de cele ori eslenevoie. de nu mai pulin de o dald po schinb.

Vqincdea efcctului tehnolosic al utllaFlor din cudlnoda de lorumb boabe narodcpnni se face prin umtrjrea procennrlui de corpui st tine sepeate.

Inpuittfile cee rczdld de la fu de curlire a pombului boabe materie prina se

> inDurit i valoitcabile:> inpurirdli nevaloritcabil (pl€ava, pierrirul. pdme.tul. impuridli metalice. ciobui

d) Condilion&@ porubbului bolbe (unidili.rrer)

Condilionrca este op€ralia pnn cre pombri esle supus uui tmlment cu apa,dupa clre se meaza o faza de odihnt' tinp ln cde apa lalMde ln bob in scopul optimizhiirdc iu i i .Umjd i f i -deapo lubu lu iboabe eEa l ize / r !uapJre .c .

Dinlre openliile lennologice de pregEtir€ a pombnlui, aceasld fazE tchnologics deactiune diFcti dupd bobului de porunb. influenFnd nivelul extactiei. geuloznalea hilaillui$ sepdare! semenilor dh boabele de porunb. Opemli! d€ conditionale esle necesarn r'n cdul incee midiiatea pombului celmeuda s€ degemina ti mscina e$e nai nicd de l5%.

Dupd culdtie umea2a f@ de unidifica@ a pombului boabe. Acc4la faza bhnologicacons$ in meslecrea pombuili bosbe cu o cstilale de apn pEstabilild. doaIn cu ajutorul uneiinsblalii autonale. Unidificma se reali2ea2n tntr-u utilaj special denmir "midificatol' iip

)4

Page 26: Dizertatie Master Agrobusiness

Pombul boahe urectat este delozitat peftu odinn: in doun celule special memjare, cugui nulriple. Odihna duleu e inne 2-24 oE, in tunctie de miditatea inifiald a bobului ti dc soiddepomb Catiratea de apE ce se addugd $ timlnl d€ odihn, se sabilesc in luncle de:

- diditalea pombnlui boabei- soi'! de poMbl- iegidul tehnolosic cde se slabileile peDtru obfin€r€a €xrraclici done.

Cddtalea de pomb boabe cre inrrd la degomirm, dupa cualie ii unidificde seslabile$e cu dous apdate de procehraj.

e) D€.rnintre. porunbului borbe

'Des€mindea polmbdui d€ rcld de a indeptna gemenele din bobul de pomb ir

> detteni stabilitiiii nnlaiului 9i inplicit a reducerii conlinurului de girsine in

> utilizirii s€m€niloi mncinali in compozilia tunjnlui conpler pefiru htuaeihalelor in scopDl stinulrrii reproduqiei.

Degeftindea pombului se rcalizeda confom diaslmei tebnologice i cnprindemltodele opeFtii:

'> divima bobului ti palistrea acesruia in scopul ind€pinirii

> sepddea a€rmenilo! mdcinati din mesiecul io^ltaiOpemt 'adedegen fdee o . I r t -u lnegdn n o c , 'ee jem

ulilaj conpl€x. Dupd deg€mintre ie4lta M mestec etmgen conpus din:> spItu depodnbd.difen e mJnmi:> gemeni nacinat;> 6raF:> faim de pombi

Se!@ea sptrturii de poruhb de celelalt pd4i cohponenre alc me$ecului se fe€ inutilaje speciale de sepam. Dupd spdarc, nzulta sptrturl cu6l. care se pElucEaze pentrumelai ii celelalte componenle cm intri in lud.j.

Sistehul de lspiratie rl prafului si deieDrilor d€ lr.urtlttoric

Sislenul de dpiblie al pratului ri deseuilor de la curtlrtorie include m lill,a de jodapEsiune asislal de u ventilalor $i picvrzut cu u sisten de scururare aurodatA cu aclionare

0 Miciurc! porubbului

Prin nscindea porumbului se inleleg€ prccesul de diim cu ajutorul va4unlor inpanicule de dif€rile dimensiui a sprrtuii de poMb ezultale din degtuitue.

Mdcindea pomhnui esre fda tebnologict cde ae drepr scop neru4iE! spiituii depotmb pdnd la atingerca greulaliei shbilile pentr! fi*de sorliment de mdlai.

Di. eesle notive procesul tehnolosic de nncinde se desfitort lnlr o dudiltsuccesime, cu respeclea mmitor reeuli. pnn cde se aigua utiliaEa rafionale a naterieipribe, pdn oblid@a sodinentelor de m:lai in extraclie mdima. Procesul de mecinit alporumbului coNta in principiu dh Epetd€a ciclului fomal de ndcinare - sortae cuiitiragntului, pdnd la lrmsfom@ eodospemului in nilai.

Prid softde s inl€les€ inpd4ie amestecului tmhar prin nacinm in fr{liuni depodusededile.re g.sular'. foori d-e to. .dee Je $r Gre pnn cemeR

25

Page 27: Dizertatie Master Agrobusiness

Inai.lc de fiece psaj de sfrrel]@ suot spl6arc aspiarode. cae au olll dc a cxlEsedin n@ de spltnm panic'neh de irvelig ti panca fi.!.

h poc.sul d. mici@ +rnm dc poMb cne mnmdta pnn vllturi d apoi suputp@sului .L c.meE in sira platE 9i pr@esul dc $nm in na5inile de srii

P@6ul tchnoloeic de macin& F Ealia&A cu lmnt(ret utilaje:> 2 valturi 1000,250 0un8ime/dihel 6vtlneilor);> o sne plsd de M€ capacitat.;> o h.tin! de edti> cantlle autoftale de flu peotru podusele fi.ite ale moni;

I > un shlen de transpon pneunalic plin de presiue. previzut cu u Ulml> o rclca de dpimli€ de joasi pEsiunc inctuzand un 6hru 6Gtat de un ventilator si

prevEzur cu un sislm de scntw aulomall cu acfione prcljmticd.Poc.sul iehoologic de rDcin@, ceherc, $rlft €sle repeznt t d. diag@a

Lbnologici a moni- In llfu opeatiuilor d. hlci@q cm@, en@ rczulu nehi .rtra"consh-. nAlai cxh b.E_. EiI} dc poMb gimrl& tuFjel

g) lom.i.. lo.iire.telo. d. ntl.i

SonihenEle de btlt se Ealizdza prin seleclrea din nacduile d€ nAlai @ulrate lapMjel. dc c.n.re de la sit pldl ti natina de 8$ a celor crc, prin mesle asiglre &afizdeaexrncliei nomare de fiecd€ sonine ti calilale . aceslora, Poduele linite s ealiz€az! prinmestecul fractiunilor d€ la diferite pasaje, stf.ll

> mdlai cxtra tonsu":> nllai extra "beE ':> feina de Domb:> mnlai nrjd-

b) AEb.l.t r ri d.p@itro pmdu.lorfirit

Podu*lc fnit Ezntale din pElnc@r lDrunbului $nt dinjak prin tln+od pnemaric

> c.lulele de depozilare in lcdeEa dbalitrii;t cclulele de lire (!€nlru mAlai .xta bere liwt ln hc) ti pcnft malai fuajer.

Din acestc c€lde de depozitaE odlaiul se lireda aslfel:> ndloi ext6 "bee" se liwe&i in vdc cu ajurofln m,giniloi cistcml specialialel> ndlai ertra "consum se dbalea2iinl

- pDgi dc henic inprinaie de o.5 ks, I ks si 3 ksl- pbgi polipopilent inplihdn de 0.5 kg;- *i de polipbpil..! de 50 kg.

> Eioa de lotub .linenhd * mbrl.@i in:- si de polipopilcna de 25 lg;_ inE;

> malaill fiEiq se dbal.&a in:- wi de polipopil.na d. 40 kgln wc.

Prcduslc mbalsle in pugi de hanic sau de polipopilena sur pachetizre in foli€temocontddabilA. Pacb€t€le d€ ndlai 9i goduscle mbdlate in saci s€ depotreaz! pe paleli din

D@oziwed pachdelo! de ndlai $ a pFdusclor mbalare r'n saci se realizcaz pe paleli de

26

Page 28: Dizertatie Master Agrobusiness

Lilrea !rcds.lor rezultatc d. la micjd.a pdnhdui boabe s Esliazd cu nijl@ede tesport anto cuEL, dezinfdtat€, avia16 sdiiar p6t& trar5lortul plodwlo alimenlar€.

ID mcluie, puten lrEiz! cd tudd 4ite de dbate, €nchetar, Mce, delozitae,pdst&e, t alspod * Frli@zd ln cofg.mtat! cu sp€cificd 6€cnoi ttud6 $ cu nodelecoEspuzilo@, societats cd@iatd PAINEA SA acodtud o ale4ie d€osebiE ari4€lii uorpmelrii,csliraivi spaion.

ln figD tr- 1 .st. preertadl $hem tehnologicd de nEaire s pombdd !o.be,

27

Page 29: Dizertatie Master Agrobusiness

Curatie de corpui sraine

Dessnindea (lolisea

RecepJia cmlitativ, ticalirarivt a pombului boabe

Liwe ( cxpedieE )Figun ni 1: Schena tehrolosicn de mncinde a poMbului boabe

Sepddea Cemenilor de

Mlcinaea crupelor de pomb

M,lai

:8

Page 30: Dizertatie Master Agrobusiness

2,4. DAGNOSNCAL MANAEEMENTVLUI ;I AL UTILIL|RII RESURSELOR UMANE

2,.1.1, Conp€t€trja echipci nanascnak

conduccrca socieralii SC PANEA SA este $iguEle de Adun@! Ge.ml, aActiondilor- Consiliul de Adninistialie, Dirccloi Ceneial $i direclori execulivi economic,conercial 5i relnic (abelul tu. 15):

Nunrele netroanelor cheie din ctdtul Func!Ddelrnur, in crdrul ,ocierl! i

DiRror Cen.ral Pre5edinte C{

in l in*SefM(Mo Envs(c

Pnn pregrttea ti activilalea desftiuratn.domna Ana Livia lliescu pEzinlasaranlia unei clnoalteri nguioNe ! ca&ului keal ti economic in cde tunclionezi socielateaS.C PAINEA S.A. a absolvit hslitutul Politehnic din Calati - Facultatea de TehnolosiaPmduselorAlimenlm ti Tehrica Pescuitului.

Avend o vechine in nunca de 16 ei, din cde in tunclii de conducere peste i0 ani,dnecbrul geneBl poseda cunotrinle teoretice ii depd.den pracricc pcntrn orCeizdea,conducerea Ti indrumaea aclirfta$i pFstate de saldiafi societtii. Ocupand funclia de dn doreeneml incepAnd dh 1999 $ pand in prez€nl doma Ana Liaia ca umde a anplei expeienle, aEuril sd gestioneze &tivitatea socielr(ii conerciale P^INEA S.A. a$f€l incat cifm dc afaceri acEscul in acedta perioada cu peste 120% ajungand in lre?ent la aproximativ 2sl mld lei,capiralul social va najorat ii el de la l5 nld (in2003 ) la aprcxinativ 75 mld in ptzenr

Diftctotul t€hnic Dutescu Floiin este absolvent al Facujidlii de TehnoloBia ri ChiniaPrcduselor Alinientde si Tehnica Phcicola. Absohenr al cursuilor de docloml in Chimia sirehrolosid podl.e.o- dliner.de _obline in loo' d.ploma de do( o r irt-..od ob3-lq3od*fuoari elivitaEa de cercerdror rtii.dnc in cadrol Insritutului d€ Chinie ii Alinenqie

Din flul 1980 $i pane in 1990 iri dsl4oari rclivitatea ca inginer tel in cadrul Fabricii dePtine TirM. mdnd ca in mul 1999 st te Dircctor Tchnic.

in padrul s,c PAINEA s.A. donnul Dulcscu Ftorin indeplineile tunctia de DnecbrTehnic avand o vechime de 5 di. Fiind un foafie bun tehnolog ri conducr$ al pmceselor deproduclie, raspmde de activiratea de prcduclie pe loar.i socielal4. Dalonte prgtridiprofesionale prcm ti a experienlei ln doncniq cuhoajlc bine utilajele. nonde de coffm.nomele de munca, fluxuile tehnolosice ti Elelele de labncafe.

Cuoatrerca cerinFlor clienlilor. $npennea t€hnologiei in delaliu. inplenenBEasistnului de calnate, instruiea penonalului juslilic, spsMla dc succcs toate acestea conslituindo ba, solidb pelt,a aborddea cu succes a investliei in cre intenlonelzi s. se inplic€ ct

2t

Page 31: Dizertatie Master Agrobusiness

2.4.2. Personalul executiv al societdlii

L, d!r! dc 11.12.2006 nhtud lolal d. saluiali aj $ci.titii €n d. 536 cu lmaro@

Ttbclul tr 16SercM D.sonalului e\ecutiv

51

14279l0l l

23l4l5

5 lTOTAI, 5!6

Strlclum derrlias a p.Bonaluiui se po eumdriintab.lultu,I?,

Stirtm d.hliata a EnonsluluiNr,

fESa 62 2l 4l2 24

As. Medic.l Med. Mucii 2l22

l5J8 5820 56I

2 l309 292 252l 42i5i2 68

l6I 26t0 51

l0

Page 32: Dizertatie Master Agrobusiness

Sef r8 zl42

l2 552627 46t2 50

M.isEi 7MOARA 22

20M.Nec. l6

5 l2 l5 33l 25 4l

BRUTARIE 142 t7 3985 l9 39

2) 55l0

52 l5 383 l l l l

PATISERIE 19 2020

18 l9 42cTc

LABORATOR10 20 l9

l 0 ,20 39ATELIER

INTRTINERE3t 24 4l

l8 j 1

9 22l

2al5 .tl

.19l l 5l

ATELIERINTRETINERE

5 t3 42

272 22

J2MAGAZIE PROD.

TINITE28 t1 l8

7 l 0 l0t3 l l

M.N( . 4ll8

Ser l l l5

t l

Page 33: Dizertatie Master Agrobusiness

DISTRIBUTTORI 23 20 4023 t9

ADMINISTRATIV 34 l9 4l28t6 40t7 l425 4El 3 38

OD.DDDn 2l

5ef l 5 l3JO 52

IXANSPORT 2l 4229 48l3

l l 2l 4220 J85 65

MAOAZIIDEPOZITE

5 IE .t8

3 25 452 3

INGRIJIRI COPI l 4 7 286

263 7 l0

28l 5 l6

2 6COM!RT 5 l l9

24 252 6 2725 l5 37

TOTAI,

Socictald nu e colaboFton cu erceotia !:- r.i tuhbrii ai Coninei d. ce@rii- 6 c.mr aurornd indeFnd.nr;- ninci F@brii ai Cociliului dc A.lniijltlCe;Posibilitrtil. de ilsEde ri pdfdtioi@ pdfsionah * fac .ruci celd laliz.M

at ibutiilor dc *Ni.iu inpu€ aedr, ie s.lstia sc f&. ln firqic d. apritudinil. pe cedgajadi l. dov.dcs id aclivit La d6fatuBin 9i h tunctie d€ iftcrcsul privind buul m6 rl

Lt SC PAINEA SA. in vederca imbunftrtirii mucr $ a Eisurerii dor Glalii coEcLe cubenenci&ii roci.ritii - pesode tuice sau juidice, fiectuui &8ajar i sau adus la cuogriltoblisatiil. !i dEprulile pdizure in conrr&lll d. mucd 9i in leclldentll dc ordinc i.renoare

12

Page 34: Dizertatie Master Agrobusiness

Rarurrrc. FMDrluhi in !ed@ eup.rii postuilor v.cele * f.k F b@ i4eleg.riidN a cdint lor pGluilor, losliz@ sdor de E ue l|!@e poie.i.l. ce pol fimiaslicil,ni d. qlilare 9i pe b@ condre.Bdilor ihpe de lesislatie a!!d Fruttni p@nalului.

Selectd.r personalului s. in v€dm modtorirea pelininari a solicitantlor pe b.adatelor fmiar. de ci, inreFiul pr€limitr, kste de aplitudini, v€dficea efcdlFlot, interiuldiagrcnic $ @nuolul nediol,

Ndoil€ &sljatilor, podiid de la eh nziologice, dc Krtat , de aput ne44 dc nidl9i de autoFd4ione, lor fi etisftare i.lrc mi€ra nMFrd ti fbnbib qi se vor inscri. intolitiq fimci prilind peBomlul.

2..11. Pmdudivil R Ducii

Prcdudivitala nucii s. poate calculamediu !e trsojari (fO. se *pnm, in lei In2001-2004,200t5i 10.06 2006.

ca rapoft intr cifra de afac.d (CA) ri numrnllabelele de md jos smt calculat€ pentu mii

ii lei /2001 ,004 t005 10.06.2006

l?0.4r5 )86.1 l7 635.281 t .0 l l .7 l8

Nr. UM 2@.] 2004 :00t

Mi iL i t62.6t2.6t4 t17.999.452 305.57t.0462 4t9 481'I Mi i le i 19.819 917 25.285.91012.152.t84

Mii l.i/ 170.415 186,1r? 635.r?

5 21,15

64,51

z t, DUGN osTI c u L acf I w Tl Tn EcoNo M rc ESTRUCIURA PE ACTN,'ITATI, DNAMICA 9I EFICIENTA CIIELTUIELILOR DEPRODUCTIE

in an lia cneltui.lilor scidafi inr@szt in nod dosbn ddia costuhi peeitalea d€ podu' Costut 6jtar e06li niv.lul cfici. .i e@nooice a chetluielitor de pnducieafftnte diferit lor prcdus, fiind considedi, ln mod juslifical, u adev!fri 'bdomet!" .l

l3

Page 35: Dizertatie Master Agrobusiness

INDICATORI 2003 20(l1 2olECRE$TERIRELATTI'E2005/200420{4/20{l

CHELTUIELITOTALE (NIII LEI} 165.148.876187.477.778308.106.110 1i ,71

t64.469.996185.362.957100.467.470 62.10 2,70

521.129 2.266.448 7.618.640 217,01 111.25

155.751 t98. l7 l 0 - t00,00WNITURI TOTAIE(MIt LED t16.512.612191.797.50032t.269.747 65 78

175.604.651192.605.145121.D1.250 66,11

588.618 765.56J 138.53? -8r ,90 1006

l l 9 l3 t 426 592 0 t00,00 25,70

935.51 969.t0 - t .05 3,60

916,s9 962,40 915,65 -2 ,74 t,76

888,71 2 960,t0 55. t37.c11.762,45 2I , t2Cheltuieli excepliohale la

458,q1 465,02 0,00 100,00 t .3 l

P€nl,a a no foma o jmagine aupra calcultrii coslului unillr h nivelul S.C. PANEAS.A.. preze.rtm in continu@ structud coshrlui mild penFu caleva prcduse realizte de aceanE

Nn-CRT.

SPECIFtCATtE UMCONSUMSPECIFICur|/1000

PRXTUNITAR

(LED

COSTruNITATEADE }RODUS

(LEr)r 000 7989

Toi.l chelrui.li blterial. ti7,988,942,04

t6 K"h 3.250.00 207.090,003.216.00

t3 I 0,00 0,00

ffifr 4.t28,70 2.q86,r020 2 180,00

220,491,62Ch.lhieli n .rial. din

producti! vatrduri - ior.l 8,204,4t1,66

34

Page 36: Dizertatie Master Agrobusiness

2 lCheltuieli cu lucrdri 9i $Nicii

52 421,9622 l t .82l , t223 896.609,f224 Alr€ cheltuieli de dd@t E 0,0025 2t6.461,14

TOTAL 9.390.?50,00

NR-CRI.

SPECIFICATIE UM

CONSUM

SPI]C1FIC

ttr']1000

PRETTJNITAR (LED

COST/TJNITATDA DD

PRODUS [LEI)

2.515.320,00Totrl ch€lhi€li mt€ri.l. *

123,129.174,14

l 6Kw

1.250,00 8.281.600,0011 3.216,00 9,004.0018 0,00 0,00l 9 4.t28,?020 2.180,00 7 6t6,00

8.8t 9.664,80Cleltuieli dstsrirl€ ditr

Drcdu.lir vttrdud - toitl 131.8:19.438.98

2lCheltlieli cu l@riri ri swicn

51.451,1722 l5 409,6123 871 266,68

Allt cheltuieli d€ qDlortde 0,0025 2r0827,57

TOTAL r3J,000,000,00

Tabelul tr- 22Cost de !rcduqi€ penEu : ndlqi firaj€! la sac d. 40 te

Cosl d€ !rcdeti€ !€nru Ai!5 de poMb Ia sc de 25 ks

NLCRT.

SPECIFJCATIE ItMCONSUMS?ECIIICul"4/1000

I'NITAR0ll)

COST/I'NITAIEADE IRODUS

(LEI)

6.401.380,00Torrl cheltuieli msredd€ ti

3,?16Jt8,03

l5

Page 37: Dizertatie Master Agrobusiness

t6 E*0tr L250,00 t . t77.250,0017 1.216,00 5.628,00t3 I 0,00 0,00t9 4. f24 ,1O lu4 652, i020 2.180,00 4 760,00

55.112,r90,50Cbeltui€li nat€riale din

productia virdnrl - toial r19.228.608.53

2 lCbeltuieli cu l@reri ti seryicii

117.,115.98) ) 15.44t ,462l 2.008.590,n)4 AIle cheliuieli d€ exploarare 0,0025 444.92t,94

TOTAL 121,3?5.000,00

2.6. DioEnosticul nctieitdli de hd .atine

2,6.1. Piats de {rovizion!re

Procesul de ploduclie Eclud €xthla uor nateii pdne adecvale ii a uor utillGinecesde desE lnii cor€cre a acestuia. Mareiib pnDe necesN fabncarii pioduelor depeificalie ri patiserie sutr llina de g.au ri ingredie ele n€cesee la fabdcea eestod (drcjdie.sre, meliorator, zanrJ, ulei). Ritnicilarea aproviziohtrii !i dinensiondea slocurilor sunlslabilile in funclie de caprcilalea de productie, sfinctura softine ak a prcduselor fabricate ti de

Nr. Cn.

6200 2500 55%2. 95003. 9500

28000 l 0 J%5. 25006. D2000 2

175000D500 T225500 0,5

t)F riizorii de nakni pnrc \ul pre/enrar. .n k belul ru. 2!.

bJ Fumi@ndecombusnb i ti sedicii

ln ceea ce prver'e u'.lrlil.le. a(Atea \rnr as aua e ca ffim a ir\e.fi: rnor conbacre

l6

Page 38: Dizertatie Master Agrobusiness

in yed€Ea tumizrii do cntrCie electica penlo Ealizrca activilnlii SC PANEA SA aincheial conrracrele tr. M4l9 siM438 din 22.08.2000 Espectir dir 17.08.2000 cu SC ElecldcaSA Sucusrla de distributie BucuEiti peniru noM de ponnb ti labdca de paine dulataconlractului iind pe perioadn nedeleminah 5i d€ avizele favodbile m.550 dil 27.03 2000Espectiv tu. 550 di! 11.04.2000.

Societatea a inchciat Contrac pnvjnd pEslarca de sedicii de gospodrriie a apelortr.101 din 18.02.2001 emis de AdninistratiaNationald Apele Ronea DiEclia Apelor Arser

SC PAINEA SA a obfinut Aurorialia de coslodariE a Apelor ro.,|4-BU din 11.06.2004pnvind aiinenlaEa cu ap, 9i evacndea apelor uane.

Pentru alinehrma cu api ti cdalizd€ societatea a incbeiai Conhcrul d.4?228 din9.06.1999 cu Regia Generah de Ape Bucuetti (R.C.AB.), durala contractului diind

Pentu fimizdea de ge a incheiat cont6c$l r. 19-DAl dh l 05.2001 cu Disftige $i aoblinul Avial favonbil tu.185821.10.2003 al acesteia.

2.6.2, Anlliz! cobpctifi€i

Piala produeloi *te o piaF putemic concuenlialtj cu .nmercri produciori a ctrcr oferldese lol nai diversificatd

Intrar€a pe aceda piatt n! pesupune efonuri substelale dalont, inexislenFi bdielelorla intEe. Otice mic inlrepriMelor poate sd se aprovinoneze cu paine concuand 6rfel cu narile

De senenea ietirea de te piala produselor de pmificalie ca umare a lnei evenlualereduceri a ratci piolluluide sector, nu presupue inrenpindea uor bariere.

Principalii conpetilori pe piala prcducloi de panificade sunt:

> SC AnaP6 SA> SC Berceni SA> SC Pflipal his SASocietatea se diferenizn de concuEnls prinlt rlipuderea pronr.d Ia roate coneflile solicirate de clienlil> se rea pronr, de cali6e;> pr€lueiEa progrdului de lucru in tunc1ie de cerinlele clicntuluii> plala iimizonlor la 40 ziler> incddea la 20 nlej> sdn sonimemrlt vdiata care Iaspulde cererii acruale prin: gul foane bun, caliule,

coGtd1,, pFl cohpeft'v:Ca unde a relaliilor comNiale incheiale cu fumizorii eeionali de fdind: Dobrogea SA,

Baneasa SA, societatea va in.egista pe 6mblu o Fducere a cbeltuiclilor de aFovizio.de.Tolodara lrin corsolidd€a acestor rclafii conqciale ca umae a Especttrii clauzelorcontractude ale fifdbnbi, SC PAINEA SA iii asisua continuitatea ln apmvi2ioDfta cunaterie primd pent r fabrica de pflificafie. Acc€sul Iacil la swele de aprcvizionaF consliluie unavmlaj concuential, pe cre scierarea trebuie sr-l nenli.r.

Cdalele de distribufie an olnl de a ra.sf@ bunurile de la producEtori la consmatod.Aesle coale rduc penoada de linp $i distmla cm sepat produele de consumatorii lorProdusele socieldlii ajmg la co.smalorii finali atal plin naguircle de desfac.B piotrii cat tiprir ihtemediul supeddket urilor.

37

Page 39: Dizertatie Master Agrobusiness

Politica dc trq dpEzinri u €lcnenr cxlm de imporlant al st'arega.i de nartedne, maiales in l*il€ cu put.r. de omplle rcdus6. D$izia ca nai dificila in desE ulfta udacrivildti esre ace3 de deremim€ a pEluhi produslor ii seNiciilor funiale. Dificuhatea inlixtrea pElrrilor rczidd din lutrea tn calcul a uhor elenente exlr.m de ihpondc ( costulprcducliei, ttusportul, 3lrareeia generald, politica ledncerilor comercial. $ finecidc adoplale).

SC PAINEA SA adoptt o politicd de pret in tunddenlad! carcia se line cont aldl d.folon i emi (costul produsului, mdja de p6fit Lmtuia) c6t ri dc lacron exlemi Geisi€ameifesrari pe piaF. rcacti. corcuenFi. pGlul F ce cliennn e$e dispus s.il ecepte, crc.).Tin&d @nt dc barc &este .l.nnte. li dc &plul d prtuile prrcticarc rut coElat€ c! pulcr.adc cupare a pielci tin6, eciel:ta va avc. infomatii despE nodificlrile de prel de p€ piqE incouz6. desprc factorir ti mori\ ele @. pmduc ace{. schihbei.

Socier.tea praciica pElui difeMlarc in tunctie de prodlsele 9i soninentele fabricar!ralizAnd cel Mi bln rapon calitlte/pet. Acest luru ya asig!6 un nux brnesc dcenden 9iconsrant, necesE sle.lnlii vdiatiilor sezonieG sp*ifice &dvir.iilor lglicole.

in concluk pENl€ste ua diite c.l. h.i imporlante decizii d. F&ketins nexis$nd onebd, bivehala d. s|abilie a eertuia. Pohha de oFr 6te eficienti dod aiuci c6rd clienule$e di+6 sn dfi.aA pqd i totodald .sle incNr ri u pmfit

Pnncipalelc d$ud 'o privinla slabilidi pcntrilor sd cele d.re d. .volulia inFevizibila .cusului Elular, c@ dct€dini vdiatii sle @stulli materiitor princ, enngiei Si combuslibihluipFcum 5i de debr8MizlH de pe piala ag.icolA din Romdnia. in alll ordine de idei. Despccli$inlegrbrii euopene inseaor, pend piodlcdlorii romsi inlr@a in concurehla dteclt .u ccioccidentali, gia proreclia Etclor vdale. Un alt dsc (pe lemen scun) cstc puteea scrzuta d.

tr.6..1. Poliric. d. d6f.c.r.. Crbrl. d. dilrribuli.

Pnn polilica dc dcsfaceE SC PAINEA SA a sbbitil obiectivel. gerer.le ii oriemtrilcEfenbm Ia modul de vsloriicde a sonin.nlclor de n5lai f.Mcate. ceea ce tumizaza cadlulde acfime si de skbilirc ! obiecrivelor i intclor necese p€.rtu consolidma poziiei ele p.pialr, depttiea concurntei !i p€netrdeope noi piclc,

Moda d€ naldi af ca obiect de aclivitde mrcirea boabclor de ooMb. fabricffa deprcdusede nul,nt ticom.rc'dl'zma rerloF.lir nd o \ erig, 'mpondrr in aiclul d€ vdlorilicc oprcduqiei de pomb. Circund €cononic al valorilictii pioductiei d. halai esl€ der€mimr deccdnFle pielei inim. ii en€he. in e€n *ns, ci€lar€4 pdn proE@cl€ sle euale $ibieu,le, iti rcslcaza pcddenr poerlnul d. toduqie, tundm€ntat in ma explor:rii pi4ci lio.lapftii la cerinlelc aces!.ia' noriv penrru caE este nec6d a s cdodSle adt dEuid cat ri

Legar d€ cerinld.idicat a ndlaiuluiexlra consm ti a mrlainlui exlra beE'releaua dediseibulie este concrctizald in prcko! prin||-o divositate de agenli .conomici incluti in sle6ldgi a 4tivitatilor de vabnfcde a Foduciei asGstinentalc ti socieqi comercialcsp(ialiale in pioductia dc beE.

Pduo sc PATNEA sA plc$l d€ d$facce ! enitu€flctor d. nalai pod$ Febuic saEF€zirle combinali. dinlre adiviraM de elam! ti stivilal€a dc viff propnuzisa la cet buie se se adaugc inca o sdie de acividti s.nc e de Detodele dc impuls'onm a desfacaii.CE alde. pomoyd€a dcafeeni productiei dc nllai trEbuie sn $ buez€ pe un Mblu delelnici cde prcvoacA o cEgm mpid. a virEarilor, prih at ibuirca emitor avmlajedbribunorilor. consunarorilor si utiliztoilor iidusfiali.

l8

Page 40: Dizertatie Master Agrobusiness

2.7 D IACNO,STICVL FINANCAA

AcliaiElile desEjmle de ceft o fma sunl consmatod€ de Esuse iiprcducabaE de rcallale. Pe plm eononio-lDmcid, utilizdril€ i€susclor smt cxpnbarc prihcheltuieli, id Ealrarele oblinure, ca @ee a coiswrrii eswlor, prin venitui

2.7,1. Evoluti! ri stnctun p.trimonilh

Palrimoniul, ca indicalor econonico-lnmcid, refl{ta valoma econonict a fiftei.Aralia situaliei parrinonia.le se eleiueazr pe ba bildtului conrabil.

Bildtul contabil este u docunenl de sint€zn in cde s Eflectd siluatia patrimoduluila u momenl dat sub dublDl spect :

> al nijloacelor econonice. rspecti! al destinatei econonice (,,acrinl 'bilanlului)l

> al rcsu$lor indcide de acoldie (de constirui4 a mijloacelor economice, iesp.crival originii (.,pdivul ' biletului).Actiq! refleclt averea socieialii coneriale, lespediv patrinoniul ac€sleia din puct

de vedere al eristenFi mtedale, ie p6ild renecG resBele uliliute p€hiro fibmlarcanijlo&elo. econodice din activ, indicdrd rorodatE !i cui apa4in acesle rcsnN, cine de adreptllde proprielale anpra lor, ln 1abelele tu 25 ti 26 smt prezenoie evolulile actiwlui g respeclivDsiwlui al€ socielrtii daliate.

Tabelul tu. 25Dindica elendtelor di! actiwl bildtier

2{D3 20i,4 ?firs 2004/200320092004A. Aclive inobiliare din

22.780.66669.218.J917 t.299.| | l0l,a0 t02,4092.)52 55.455 2t.198 60,00 18,50

2.2.688..1r469.182.9.167 t .271.7t3 t0 l ,0 l

28.106.76027.620.405s1.692 568 98,20 208,007..210.8718.78).48524.514.485 t21,801.262.98414.1.18.84921.194.589 t25,509.6.12.9014,699,071 9.781.494 48,78 208,20

C. Cheltuieli itr€sistrarer 0r9.082r ,065,126 986.011 t04,50 42,60

TOATL ACTIV(A+B+C) 51.906.50891.923.922t29.977.692 188,60 r37;70

39

Page 41: Dizertatie Master Agrobusiness

Dimmica elemenrelor din pasiln bilmlicr

2003 !oo;a 2005 t004,2003 2005/2{Xt4

2701681141057170 70.095.849 I5 t 9 t 10,725.,162.415.28 945 825 ] ] 895.675 I t ) .7 | | 7 ,11.554 i86 t .851872 2 5l r .056 |9 .2 D5,5

)1.r3 471 2i7,14. Rean e din Eevalude

9.355.64724.889.69756.866.75259 881.8,11228,5 105,1

2.D 15 )64 4t.91t .94055.916.4 187.8 ll,,l

2.564.111t{ .9 t2 .312 I945.412 582.3

TOATL PASIViA+B+C) 51.906.50891.923.922129.971.692 133,6 112,1

Din ccle doua labere iezuhi ci lctjvul tokl al S.C. PAINEA S. . a inregislrar ocre$erc cu 32,7% in dul 2005 fali d! mul 2004 de nai smincatild esle cE terea acesluia cu88,6% in anul 2004 fa15 de mul2oo3.Accastl situate se datorcaa pe de o parte crerteiiactivelor imobilizt€ ptin cretlerea n6ivi a inob iliziri lor c orporale ( cu 214.16% in:005 lalroc 'oo .J r J .nedeo .uo4 f t . c re . .e r i i . ro -d lo r , .u /13 . rooo 1 :10{ t " ' de jao j Ipe .o t r Ireduceni inobiliz.aribr necorporale ( cu ?6,82 % in 2005latade 2003).

Analizand dinmica dih pdirul bildtnlui se obseryi o cre$tere acapitaluilor propriide ?0.??% in 2m5 faF de 2004 ti de 51,9% in 2002 faF de 2001. Sc renmi ti ciefl€reacapilalnlni sial prin apotul adus de acliondii majodla cu 13,12% i.2005faFde200l.blodata in 2005 se imgisrreaz, o reduce€ nre d dabnilor conerciale cu tenen de plald nai

2,7,2. Evoluli. !i structtrn chelhielilor

Chchuielile repezi e nr expresie laloricd totalitatca resuseloi consunard desocietate inb-o peioadn de dmp deteminaE, ir vederea oblinciii ti lilr,riipe piati a dilerirelorproduse. Cheltuielile expnmt cee! ce s-a consunat efedn dinresusele de cde dispDne unirarcati icdau ln nodul cel nai exact, tusnti mdrimea eforiuilor d€Fuse de ace4u penlru realizaEaproducliei ti a redturilor prcrt2ule

in bbelul nr 27 este redat evolutia cheltuielilor la S.C. PiNEA S.A. iarin rabelultu 28 a chelluielil or fimnci are ale soci erdti i.

Page 42: Dizertatie Master Agrobusiness

2003 2004 t005l . t65. t43 876 181 827 778 108 r06 r0

2, t64.45t.124 185.362.957t00.467.470

3_ 523.t29 2.266.M8 76186,10

.2t l9l l l7 .891 2 085 02S

5. 501793 2 r48.555 5i5. l6 l

t55.751 198.371

EvolutiJ chelruielilor fi nd(ire

!rr4 l00l 2004 2005

1. Cheltuieli din diferedFMii lei 2l.331 I t7 891 2 085 029

2. Mii lei 50t.798 2.r18 555 t .5516t l3_

Mii lci 523.129 2.266148 7 618 640

Veniluil€ Fprezinr, u indicarot eco.onico-linmcid cae eflecta inteCral efeculecononic Lnnal al aclivittlii de exploaffe, finddde ri exceplionale dintr-o penoadi dati (de

Analia sfilcturdli a vedtunlor societllii tumiz€ud infonatii foane ralomasepentrn idenlificarca acelor activilnli pc cm socielalea le desl4oarr in scopul obdneii dd proft,considedndu-le pdoritare,

Penh S.C PANEA S.A. structuE lenituilor esle Drezenlatd in labelul N. 25.

in perioada ealizta cheltuiclil€ rorale ale societ lii an imgisrat o rendintt decE tere. Aslfel in uul2003 aceslea au crescul cu 86,56% la1, de mul2003.

2.?.3. Evoluli! ti slructud veniturilor

Ni, 2003 2004 .t005

Mii le i Mii lei Mii leit76.5j2.612100 191.797.500t00 17r.269.181t00

2. . 175.604.65199.47 19t.605.14599.39 l.ll.lL:50 99 96

Page 43: Dizertatie Master Agrobusiness

.1.

t26.1t4.486 132.57t 9t0 253.661.59J

5.l).012.251 t3.621.041 r4.688 J7t

588.618 014 765.563 0.19 tJ8.5 l7 0.04

l l 9 . l8 l 019 426.592 0.22

se poaie constata cn venihlil€ au lnrcCisrmt un ftnd cEsctto! E: toard perioadamaliat, odel ce in md 2005 venihlile a! cEscut cu 81,99% faF de dul 2003. Tolodas intoblul veniluilor realiare de socieBte, ponderea cea mai rt4!e o deli. venituile din exploalde,a cnrcr crcgere a rost de 82,8?% in dul 2005 faid de mul 2003.

2.7.4. Evolulia indic!ronlor lirrb.inri

20004r 200i

105 571.046218.758.847t77.9t9.452r91.55?.659t62.612.6\4t62.612614253.663.593 169.645.697l ]2 .5?] .910r48.586.425126.11,1.486126.84.43620.663.780 t4.979.t47 7.11.2.188D.t t6,626 11.114.65711.134.65?10.013.331 l 6s8.547 1.432.t 14 10.208.885 8.666..286 8 666 236

t29.977 69). 69_528.51997.923.92261.145 866 51.906.50851.906.i0857.69t 568 l7 646.5t8 28.106.76012.965 428 27984_2J427.984.2i455.9364l l 29.550.26745.548.15125.875 890 2r.965.95121.965.951

lt 895.675 34.251.989.28 945.82529.994.7J725.462.1)525 462 42559 331 841 13.481.51255.808.57229.J20.06324.889.69724.449.697

2.815.879 2.68r.9992.061236 2.148.510 1.991.64). | 9' 642

2.425.631 2.641.097 411.230 2.3t4.446 t9641)5 t.964.125

3.945.412 1 449 7)6 26.914.632 1.020.784 2 56,1 lll 2.564.111

42

Page 44: Dizertatie Master Agrobusiness

2.?.5,Structura lichiditnFipatrinonirl€

Lichidilalea rcprezind propietatea elemenlelor palrinoniale de a se transfoma lnbei, id solvabihatea repEzintn capacilalea tmoi d€ a facc fad obligaliilor brnetti, respecliv dea-ti onora phtile la lem€n€l€ scadente.

C,lculul lictidilalii DallinonialNr,Crt

TIM 200J 2@4 2005

7.2r0 87.1 8.782.485 24.5t4.485

2 20.895.88718.817.9203 l . t?3 .081

3 28.106.76021.620.40s51 692 564Imobilizarideel€nentepalrinoniale

22.744.666

5.326 094

69.218.19r

4r.6t7.986

'7t.299 |l

,13.606.5435

imprumuMi sr datorii similate

24 889.69756.866.75259.881 841

8 24.489.69756.866.75259 88r 841LICHIDITATE PATRIMONIALA(5:8) 0,21 -0.1)

cmdd de a grrae cu dkponibilLlati b.neni

Nr, TrI{ 2003 2uitt 2(|05

9612.9014 699 071 9.783.494

2 7210878 8.782.48524.514.,185

l 11.262.98414.138.8492t.194 589

i4,27 r?,01 16,96

4l

Page 45: Dizertatie Master Agrobusiness

Evolut rparlmoniului nel

SPECIFICATIEUM l00l 2004 .2005

I 8.666 286 4 412 l l4 t0 .013.331

2 25.462.425 28.945 825 11.895 675

l 14,03 t t , l l

?003 penl,a ca nallpoi in 2005 sd cre$cn . r€ducand scaderea iueeistlala in anul anrcnor la22,07% (fal, de 2001) cum proce.l de l03.ll%in 2005 se apreciaz ca av6rd u erad de riscsctuut. Li.hidnatea acida (LA), sau rapidi cum se mai nunette a awr o cvolulic descresc5toeepomind de la u prccert de q93% in ?001, imegisliand dod 0J4% r'n 200,1 pentru ca nai apoisb crcscn pand la 0,59% in 2005, situdrdu{e la linira inferioarn a aprecierii poznive. (> 0,6bun). Crc$cEa lichidiltlii $cieltlii se poate face prin dininudea datoriilor pe tener scun cal tipnn cftitere, valo.ii ccdlelor !i disponibihtlilor. Acedlt crettere va da posibilitatcaheninerii unor Fla$i srabile cu fuhibrii, posibilirarea onodJii daroriilor pc tcmcn scDn ii nuin uhimul tdnd. creileEa inaginii soci€Elii

Rala i€nrabilir{ii findcim c&e in 2003 a fost d€ 12.08% a suferir o scdder€ adr in2004 (10,8%) cdl Si in 2005 (14,29%) fapt cde ne condu@ calre aceeali concluie . folosiriiinencienre a capitalului prcpliu. ,Lcesta stre de fapt va contribui n€Bativ Ia inaBinea societatii.

Cietterea poducdvn4ii nuncii ca lmde a cregerii conlihu€ a endului dedecdire Si automadae cat ti sporiiea lroductei lnh un dm nai eccleml decet cre$rereapedomlului au coDdus la ob1ircrea unor aedtui mli ndica€ (ri oblii*ea de profil) aapl ce apernis cEgier€a salriilo. dd ii posibililalea salhfacerii unui nunir din ce in ce mai dde de

2.8. CONCLAZII GEAERALE ALE DIAGNOSTICVLAI

lndicaronl soliditat€a nnmcied (SF) cee este Epezenrat de Dponul dintre qpilalulpopriu ti cita de liacei ne denorsreaza pnn lalodca sa ridicatd (4.33) din 2005 cn societateadispune de capilal nefolosit colesp@2uor.

'Lichidiialea paninoniEli (LP), a iftgistrat o scrdere i. dul2004 cu 91,14% tala dc

Page 46: Dizertatie Master Agrobusiness

NI- OBI ECTI VELE ]NVESTMEI

Obiedal poi*tuIli c6ta itr nodcni@d norii d€ poMb, exdnde@ qpacilalii delire cxisr.nrc, imbudlAtiM ontrolului inr.n al caliitlii mrdi.i prin.. smitubnc.elor.p'lduslor 9i subpr.dMlo.

S.L Obkctieele .li...t .ap@ltdllt d. produclie sunt:

a) Crcg.Ea calacit tii de prodlcie la 200 T/ziib) Modcmiaed massiei condilion@ cereale;c) AchizitioMea 9i nonlaH de urildc roi ln Seclia CuaFlonq coditionm ri mdcinae a

poMbului co6p&"ilor l.hnologiei dc v&f in domeniul necinrrii potuhbuluild) M{dFa crpacib}ii de mbde ti nodcniea i61al4iei d. desprAfuiE din Seclis

"Anbde, depotlaE - psdue fioic"ie) Ancnajlri pdn iftniddi lar€61.l, Silozuld.lil/@ alroduelor finnc"l0 Am.n.je. ri modmi@a setici dc Mbale li depotrare DDdu* finite;e) Modcmi4a ituhlaliei de d.sprrfuire de la $4is de pdniE a o a porunbului;h) Exinde@ capacildtii de dbde $ lilEE exislent€ji) Mdddniaca inslalaliilor de prclecli. 9i slingerc a incendiilorir) Costruiro ueisutiide prc-epurdcr 6pcr uAFdepeplalloma SC PANEA SA:\) InbuerAriEs caliEtii podcelor pEllcErc vr al -oohlului cali$tii cu respecwed

cerintclo! minime de sis@t! a olincntului inpw de UEiI) corolrun.a mui cltmbnn penr.u pbdus. iofcsrate:m) Ihbsll,ti@ condirilo. d. isi.na in concorieF cq H.c. N.I | 98 din 24. 10.2002;n) PbnovaM eor n€rod€ d€ poducti. tri€Icn()e mediului-

t.2. Oble.tit le iuliftd. aL rmi.ctului stat:

a) lmplcm.ntdeaaquisului conuita!;b) Rcaliarca unor prcdse conperiliverc) CE@a u.or cmale de distribulie diverincate;d) Consoliddea rcput liei 6mei;

- e) Urili@ Flional6 a factorilor dc pbduqisi0 Imbui.t{ire ll)MBu€ntului dc c.lihlers) Asigu@s shmlei alibotului corfom nomelor UEih) imbunlr.{icr prcandiii li co.diiolatii prcdelor de no'iril p€ piaF. Sc nructul@a opohicr dc pEl cm poale onlribui I! cr.$€r€a cotei de pial4 insisnndu{. pc avetrj'n denea al tddusului:i) cE$.Ga poductivnafi buci' plin mod.miea lluului tehloloeic ti prin redlcereainpactuluia3!p6n€diuluiincoijlralorij) Cr.gt4a sigutul€i in exploahe a instalaliei lehnoloeice prin slcgcGa vdierei oplin€ adiaftagdsi dc mlcinis, in fiDcli€ de calilal.a produelor de ntcilig fablicdi.it) c'c$eEa numtfllui de locui dc nunca pdn exind@ @lacirrlii dc prcdlqie.

45

Page 47: Dizertatie Master Agrobusiness

3,3. Obi.ald. rcbtiw ale pmi.crului tnt:

a) CF$CG. arei prcfindtn net de la 1.28% in 6d 20I)5 i_n vdidta f{ri pbiel la 7.45% in4ul v c! mi*t

b) CEne@ poductivitatii nucii d. h 6l I l,t6 nii lei/oD in flul 2005 in vridla frJapoi.cl, la 1482 90r mii letom ir &!l V cu proiedl

c) Crcg.G. pofitabiliirfii aononice nele de lo 6.?6% in enl 2005 in vaiutd f&A prcie.t,la l0 30oo in eU v c ! pore(r :

d) Crcgerta lichidilitii sercrale d€ la 0.1?% in eul2005 in vdiula fdri poicc! la 2 60%ihsulVcuDoiec l :

e' CreireEa soltabiliut i genemle de la l.l?0; in eJ 2005 in \&int! hlA prorell lc3,78% in &tn V cu Dreiecti

0 CF$.ca fondului de ruln€nt d€ h 2 742 170 nii lei in dol 2005 in vdionla ftra poie!la I l? 320 391 nn bi i! eul V cu uoi€ct:

e) CF$c. indicalorului F@Erici dc la 9?8 349 nii lei in dul 2005 i. voimb frrtpoi.cr la l?4 924 770 nn Li ir dul V cu proialj

h) Rcup.rea invesliliei in 4 &i ti 166 zile.

3.4. Cddt ledn iv (Intw|la act6lll, t.fi.ltnle N.eiribil4)

SC PAINEA SA d€sl4oat aclivnatca d. ediae a ptuduselor alimenrse de noririr 5ipeificatie rcspecdnd u smeement al caliirtii bmt F€ elabolma inplementaEa riinbmrltlirca sisiemului crlit tii in scopll d.l.minAni, detnini ti cefleii eisl.qiei clic.tuluiprin ind.plini!€a .eriqelor Fle, Especdnd dlcl econandrile Standddului ISO 9001.

Unul dink obi( vele d. bazl ale pbi.dului pbpu de SC PiINEA S il consituieslini€M calidlii pmdElor pe crc le vor Galia l. stndede etrrcpe.e. Soci.t tq @rE tc, inpnduliind [email protected]'enllor {tudli $ aFAs.cr altod n6'

SC PAINEA SA !a d€sli5un o acrivibrc dc apDvizio.@ a populatiei cu divene pDduedc pbificalic ii pdiFrie corespwAnd, din pbct de vedeE calitaliv nomelor $i sbded€lorinlcme ti euoFn. in vieode (Iso 9001/2001;HACCP).

Doufa hboEto'ului de conrol fizhoahihh cn aDetuh de laboElor ieesad sispecincA dctemindlii cahdtii pombului boabc natne primd $ al sorlihc.lelo! de mrlairealiale, pEcm $ sislemd de conlrol de calitat. pe fazl€ si operaliile pocesului lehnoloSic,vor cGea conditiil. inplmenurii Sbidului d. m&asenent al clriliii i .elat ISO - HACCP(Haard Analysis Cntical Cont:ol Poinl), ce ltu.d.a:

> u inporrat ajutor Fnlru SC PAINEA SA in pn6ul l€hnolosic dc tabn@ asonin nlslor dc mehi de calitate;

> u sisiem op@nr de manrg.menl d sielmlei alib.ntului. prin lra@a ri$uilorin pucrelg criie dc conlrol;

> denoEt?tia faF de ctifl1i ti irspdlori ca bate nscuil€ pot n$ale sunl sub

> siguda ad4vani produslor f6bricale pmFu coNnul Md;Prin accsle inlefl€n1ii sistcmul inregrat ISO - EACCP conbibuie la consolidda ri

memine@ pklo de deqre'e d soc.edri tr porrundc-ea pe noi p.cre lnJinr. de aplcreosrnemLl{ HACCP no@ de poMb d. la SC PAnTLA SA ftbJR si fuclof.r il

,> Codd P.ircipiilor CdeEl. d. Igi.ld Alinertarn eu de prcduli. alimenled

Page 48: Dizertatie Master Agrobusiness

> CodDl buelor plactici de lucru. cm(cMp - cooD NhNUFACTURING pR {CTICES)

P€nr.u cre$€rca incedeni clienlilor ri

esG un CODEX adecvat pcnliu pnduclic$ leshlalia penta sisrlmla alidentelor;alinierca Ia Nomele Uniuii Europene esre

necesar ca mom de poMb sr:> nenfind ir nrcibe sist€oul

9001 20011de nflag€ment al socieidlii, confon SR EN ISO

> inplenenreze sistenutde nmsone.l al nediului, confom ISO l4ootj> ccrlifice Labontotul de amlize. confom SR EN rSO/CEM025.

. - Penlrn aplic&ea sislemului HACC?, pe lanse o bue cuno,jtere a acliuilor caeldefinesc, tr€buie aignEia ti ba nat€naA pe ru controlut ,i aplicd€a m,surilor coreclive gnonildiam mntinud a proceduilor de pElucrare, hdipuld€, depoznre, t@sporr $i

InDLne corhlrl intresLlL' ploces dc p,od,c!ie penrtu idrnrifi.tre"pDclelor unde pot alN ri$ui ti evrtUma acesrora in irclie de gravitatea lor. Sigwtaalimenlda a soaidentelor de dalai fabricate depinde de:

i> caiitatea porunbului boabe narerieprina:> a \pe , re lesa tede po lu rea med u 'd .oe !u t tu "> uoii feldi ce por produce alretuea ta depozitaEa i stocdea mgleriei prihe cat

i a soninenrelor de nElai fabricale. Pri.ire aceiti facrori se pot enune6: alteEEa ei;inalicd,anerea nicrobiolo8ic., nodificiri ltzico chinice, hodificdri oigdoteprice (cur6ae. niros,

t (ondniile in ctue dr toc depoT,LEa. tujponut. disibura rciem p.odrttrei.g,e0ase.tE' t rgrena peuonatutui.

3.t. Dine$ionarca aaBelor alocateMoaE acrula de potmb de la SC PAINEA SA e o capacnale de produclie de I i]o tone

polm-b nacinat24 ore. Dupe modenizd€ boda de porumb !a avea o capacnare de poduc,iede 200 lone poihb mdcinat24 ore. ceea ce inseamla cr modernizdea connd tn dubtdeacalacn4ii de prelucre a norii. Pdn doieea norii cu urilaje perfomanr, rdd@encte deexFaclie la obtnerea mrlaiului grisal vor fi inbunnulite.

Pocesul lehnolosic de n&iMe a lorunbului $ie m proces codplex daloritasotinentelor de iiinuri e meazn a s obtine (ndlai exl8 consM. natai extra b$e, Aina depomb. nrlai turajer), cre corsh in succesiunea logici a nai mnllor fee tehnologice ri eunej

- Ece iapo@bului boabe hateriepnn,- depozitdea lolmbului boabe in silozuri speciale- cua!fta pombului boab€- degminrea po@bului- macirdea- depozitma ti mbolma lroduselor de niciris

Sonim€nlele de ndlai cc se realizeMdsulpreze atcnaijos: Tabelul tr.14

Soninetrreie de hiiar real'aleNr

2.

- punci de hanie jnpimale de 0.5 kg,l l (gs i lke- pugi de poliprcpilcna inprimare de0.5kg- saci de polilrolilenI de 50 !s

Page 49: Dizertatie Master Agrobusiness

.)- saci de polipropil€na de 25 ks

- sci depolipropil..ade40 kg

_ Ulilsjd lebnoloSic pmps a fi .cnintionat 9i no.6t ih ro@ dc porum6 apa4innnd SCPAINEA SA Bucue*i .src desriml .fccl!,rii unor openii lehnologice specifice din odrulprcccsdui de nacinar. a poMbulli boabc. in confomirale cu cclintele Fhnico-econoftice

De &eea au fo$ alese dcele utilajs csc, plin folosi!€a Io! Ia execulfta op.mtiilort€hnolosice dir cadnl pocesului de mrdhm a polubdui boabe cde asigura:

- crcflGa eEdulni de crricljc- o laloe ridi€tA a Doducliyitdtii nucii.

3,5,1. Conditii g€ftmlc inpN. h alegcrei urihjului tchmlogic din Sclir Moon

Penrn al.s.r.a utilajelor rchnolosice ri i$lalatiilor de despr,fune necesdenod(nr*ir J crefleni capacrulr de pElucrcrc r noni de polmb apa4rn,ind S( PANFA SABucurcati s-au aur in ved.E umdrorele condilii gm€El€:

, lajel€ ri iinal4iilc prep& Fnru achiziliord€ sa fic cxftltate in conlomnar cunomcle Uniuii Euoenc:

> fmizoni dc uliloje 9i iNalafii seleclati penlru li\Eea dotlrii thnice necesde moriideporunb sd fi€ c€nificale Iso900li

t lumizorii de utilaje 9i insralalii sa digure consultula rehnicn ld pueEa i. tunqiunc ii la

t nhi&iii de utilaje ti i.slalalii sd aigue instruiEa p€ison.lului cm va descfri liniat hnoloBica si si eorde 6ist nl, tehdct l. pobclc thnologice ti la fabdc@ pnnelor Wjc d.

> lmenul de lil.@ al udlajelor ii innalaliilo. sa fie cat mai $un, de pEfcnt inft 60-90de zile luclttod€ de la incheierea co.taclului, in co.diliile achiorji lvmsuluij

> loale utilajele ti is$laliile sa poad fl utor montate ii lns-un limp de 10"45 zilelucdtoare, in conditiile dispnnerii de ftont de l!c!ui

t tumizoni sa dig@ gtrelii pe o dura6 de cel putio I m de la livrse qi losl saranlie pe

!.5.2. Cordi$i prti.ul.re pelln .l.g.rcr llil.j.lor ti inst h{iilor

S-a! awt in v€der€ si umilo@le conditii> utilaj€l€ ti insl.lsliih pbpse si fie conpatibile inre ele, adicd sl se prcteu a fi monrarc

inrr-o linie t€hnologice lniiara;, natinile $ utila.jele s{ fie prqaat. cr dispoziri!€ d€ aulobloc&e, eu si s pEt.z! la

dor@ cu sislene de outoblac, cft slt opRNd lida lebnoloeicr, d.c! uns din@ matinil. din

> ulrlajele si nc fiabilc. uto! de Eslst ri de inlle$nur:t ulilajele sn fic ponite automal din tablou ti individual pentru verific&e;> ulilajele 9i iistalaliilc c@ lor co.stitui linia lehnolosicd sd llc dolate cu aparat. dc

dasu[ 9i conuol necesale cond(eni prccesuluj rcbnologic.

Page 50: Dizertatie Master Agrobusiness

3,5.3, Ma$tril€ ri utilajele rehnologic€ propusc pentru r fi rcftizilionlie pcnr.u Sccli!Moar! ri S.cror ambalare nnlai

Pe bda tehnoloeici aplicare $a stabilit a fi necesda achizitiorea mitodelorurilaje ii insalalii piincilalel

> uscabr c@ale mobil inclusi! insralaiie de 6piiatier> sepdab! clasificaior cu site cu caral do aspnaflci> separator de pierrer> lrosporior cu melc TM 250 ( midificatoi );t sepdator nagnetci> degeminator pennu loiunbl

> vall dublu cu latru rEvtlngi cu alim€ntde automasj> sila plea c! 2l de seiare aclionatd cu doun vibrcnolom;> naSina de srb aclionalE cu doud vibromototre;> nltrn cu saci de joat presiuel> centd autonal cu recipient Tubel> natint auomata de pacbetiat punsi de mnhi.

chid d&i in uma pDcesului lehnolosic al norii de pomb nu rczulti ape uare.invesdfa presupune cofftruiEa uci stalii de pre-epn@e a apei uate de pe platfoma SCPANEA SA. Aceasl, stalie va alea rclul de a Educe concenria$ile polumlilor la nileluladnhibil inpus prin lese. Deasenerea penlru reduceEa inpactului asupn nediului. liniileGhnologice ale celor dond mori (cea exhtenta ii cea noua) vor n echipale cu relele perfommre

TabelDl r.35LISTA UTILAIELOR CE SD VOR ACHIZTIONA PRIN PROIECT

]JTILAJE PENTRU MOARA DEPORUMB

Nr.

Ser sne penh sepdabru | cl6 ncro. I GBS

MILI

2l

SeDarator claificalor cu site5

ITtusponarorcu melc TMO 250 (L=l m) I

I Senimliatoi de nivel mdim9 Pilnie evaluare cu aun muhiple

t0Ttusporr.rorcu melc TM O 250 (L =4 n) 2

12t3 Trdspoturorcu ldl Tl 240 I

SepJElor mqcneric pe coDducEt5 Degeminator penm porumb

Page 51: Dizertatie Master Agrobusiness

venrilabr de inaiE Dresiunet1l8 !dua sub ciclon actionard cu moroEdudorI9 CadldesDiElie ( u r ibroalinenEbr20 Iiltrucu sac dc ioN, pres se) l22: l24 Val rdublu.u pah r rvJus, cu a l 2t5 Set motoue pentru Lalnri ).26 ComDresor de a{ aulohal I21 Siraplut 2l scnsc a.rionortdec cctromotor28 2.)9 AsDidror Denh m5ina de lris30 Maiina de srii actionara.u dou; vibrcmotodcl l Fih cu sacide iosa Dresiunel2 Il3l 4 TrMsponabrcu melc (crir l) Il5 Clnrruromd cu lecipienr TUBEX (Eri5 | I36 E.luzt doztue acrionats.u motoredurtor(er ) l)l7 Ecluzi fluidiae acliodn cu moloreductor33 Deviator cu saibA oratila ll ,

Crntal aDronat cr r€cipient TUBEX (gn$ 2) IE!lu; dozde acrionata.u motorcdu.Lor(cn5 :)

4l Ecluza nuidiare aclionara cu moloreductor4 l De\iJlorcu iJiba rolnri\6

IC,inreauromat cd re.ipienr TUBEX (Aind)Eclu, dozre Jcronrd.u moloreducbriE n4 IEclu- nuidim ocLionar; cd moloreddctor

48 De\iaror cu 5aiba rot livdctnl& automat cu recipient TUBEX {uJeb)

50 E.lua doae acliodao cu noloeduroruardte)5 l E.lu, nuidim octionar, cd motoreducror52 DeviJror cu iJiba rolativ; l5354 Instalatie electricd de forra conmdd si auromalire I

UTILAJETDNTRU MAGAZIACONDITIONARDPORUMD

Sib,i pcnlru hsDonaror cu ldl T3

2 Usc;brde cereale mobil inclusiv innalatie de \enrilatie I

Page 52: Dizertatie Master Agrobusiness

l(r4) penrru Etur ceeale 6cak la slatia

I

A.esonipeoh monbl ur laje5 I \trA.RCOM

UTILAJE IENIR! STLOZ PORUMD + PASARELACiclofiltrn tip DAMAS - R

cu aer contrfrat,I-l9l4;R II (cu sci. cu scntm

2

2 Venlilator ndial SODECA CAS 14566 2

s.c.

l Ecluzl rorarivr trp wAM 20/10 2

Elotocompresor ECR 350 cn bulelie de t 20 lilri 2

s.c.

UTTLAJE PENTRI] STATTf, AUTORT-23 (cu saci, cu sculurde cu aer

I

2 Vemilator ddial SODECA - CAS I4566

s.c

l Ecluz, rordivr up WAM 20/10

lltrdocompresor ECR 150 cu buklie de 120 Lrri

s.c.

UTILAJE PENTRT] SECTOR AMBALAR!

IFilfu cu s&i 1iP wAM - FE

($ulu@ cu26 cu venlilator dpiratie inclu

2 Eclu, rcFrnt t ipWAM l0/10

l

\vAM - FE 26 cu ventilator 6pi6lie incluscol€crde pEfp@lriu ( $ur'!@ cu aer

Masina pachetiar pbe de d{ciUTILAJE PENTRU SILOZ LI\,RARE PRODUSE

T{NITEI bc.r;lor ielescopic penm cmioue descopen re

UTTLAJE PENTRU STATIE DE PRE-EPURARE APEUZATE

D.t.R.

S.R,L,

2 Mi\er penh buin omoAeni@

D.F.R.

s.R.L.

5l

Page 53: Dizertatie Master Agrobusiness

l I

D.FR.

s.R,L,

Debil meuu De ru csale deschise liD PROSONICU IILAJI PENTRU INSIAI-III PSI

V€nlilalor centitugal d€ cdal FIANCE - AIR sau sinild.inclusiv clap€ra edetu, racorduri reziscnti la t.," : 60r C I

s.c.

2 Radiabr cu rezilen6 elecric. 2UTILAJEPENTRUINSTALATII SANITARE

STTNGERE INCENDIU

Vde €bctmmoerict cu aclionde .l.cticd 2

sc.

2 Mixer penh bdin omosenizm I

*D.F.R.

SRL *

s.R.L. I

s R.t.

l 2

Debil neln Dcnbu canale deschise lio PROSONIC IUTILAJE PENTRU INCINERATOR

Incinemrord.teuri de pdifl(atEGndd de utilide al pnncipal€lor ulilaj€ ce se lor

, valodea rordla d uri aje orce s. vor a\hizir.on, pnn

achiziliona prin pioiccl cste redal

proiect se snueaza la l2?6.502 €

In &ul 2000, mom de slau apa4inard SC IANEA SA a fost dcafoclalr. ia. i.cladjra md, r fosr nontatE linia r€hnologict a mei nori de porumb cu capacitat€a de 100lo/24 h cu utilaje limre de nma Bubler Cemdla Silozul de s6u !i buncdrele lampon dcnalerii lrime nu aD su&rit ftodificiri plin Eecerea de la d€pontdea de porumb, itr silozul dcprcduse finite a fo nodincal dih pmct de vederc al destinaliei celulelor de depozitaF. Mouade poMb a ocupal nmt cira o junarate din spatile cledinlor cde conpuneau vechea nodad€ eldu, atlel r'ncal exislau prenizele pertru mEriEa in viitor a catac alii de hacinde a

, Mdrn€a capacitafii no j de pomb exislenle se va face i eNenind $upm najoritniiur ajelo' in Unfuorul nod :

52

Page 54: Dizertatie Master Agrobusiness

Aclualnl siloz de pomb asilurA n*esml de natene plinA pentru doul linii d€necinde d€ 100 b/24 h fiede, Nu sut nec€sre modifictui sau conDlerdri ale flquhitehlolosic, dd s. vor nonla, dule cm urmc@., noi Etele de dcspldtuiE in locul celorendmle, ir vcdcM elinindrii deEajerii i. dlnosfm de pmt rcallar in ma neipdani

- i. glcia supcrio.ri e va no.la o Gtc. dc d6prituire lodali dink-ln ci€lofiltn cu ecid€ $utlEc cu .ft conprioar plodu dc u conpGor pDpnu, cu dlM robrir{ pe.helimilma produsllui col*r.l li cu u vc ilaror ddid. R€tesua siSrr! d.sprtfuiEa celor pa|'ut?trpodo@ 9i a capeklor celor doua cl.valore anate io grleria superioara. Piatul coldat €sredepoziH i. celula stclalA €xisl€nl5 !i pr€vauln in ac.sr $op pnn poiftrul inilidl.

- pentru apnalia celor circi tesporloarc $ d picioqelor celo. douA elevarom aflare ingaleria inferiodA a silozului se va nonia o rqca de desprdtuie ale cdr€i utilojc sc lor mplda i.e<tdiorul silozului, in ae! liber, pe @pfigul d.xci. Releau esre fo@ti dinr-un ciclofilro cusci cn sunle cu ad conprimsl prcdus d. un comp$or prcpliu, cu ccluza lorariv! pentnelinin@ rrodusului colcclat si cu u vcnlihtor radial. Pdtul colecral esr ltu Ia sci.

b) st li. dc prtuirc .!to r DonDbuhi

Nici la acesl obied relboloeic nu su nfte@ nodificari su compl.ltri aleflurului t€lnoloSic, dq se va nonl4 dupa cm umeen, o nou retea de d.sprdluie. in ledeea€linhfii degajarii ln alnosien de pldfEzullrt in uma mmipdtuii !i plecurAtrii porunbului:

- p€ltru bpirads celor rr€i rresponomc cu lulsi a picioarelor celor doud clelarore aiarein compuneda fluxuluiteluologic al slalieidc pridne aulo aporuDbului, pFcun ii apiciorului€lqalorului de b stata CF. se va nonta o reFa dc desprttuire foftar! dinh.un ciclofillru cu saci

elimi@ prcdaului cole.tat $ cu m lentilalor 6dial. PBtul coleclal csle trs in sci.Tot ecdt! rctea va dee^ i li reled dc FdsDorlore o lot cre f{. l.gar@ dinrre sratia

de prinid! pombulni i siloa{ de pomb. P. ru a €linina degajrril. dc p6f in zona in c&u trasponor d.scarca in ceklall se va nonr! o cutie meblict de pmieqie ce lor fi aspiEle dela ieteaua de d.sorAtune de mai s.

c) Bu!.ltele lanpon p.triru Dorunb

Aesl obicct lehnologic nu suf.r! nodcmiznri. Cele doue celulc in cue esre trsfemrporunbul de la siloz, intnte de a 6 inlrodu ln cur4ftolie, Ml suficienle pmrru rlimoha€elor douli,mon dc 100 lo/ 24 h fidde.

La oB rdulr, potufrbul exras din bbclRle lanpon ajmge la curatabrie trecendprintr-u calllr in flu conlinuu pe.Fu bruno. D@dece cditalib candrir€ i.tre aubmat inprcgmul dd g€stiue computerial, fluul rehnolosic al.oii non incepd dupi acesl cmt r debrulto, mai pr.cis dupA sepllatorul clbificobr existenr.

CurdriEa porumbuLi in<lLde umAtodele opcrrtr:- sepadca bodbelor stipi* dupd Erculde cu ajurotul uui s@dalor clasificabr. Acesla

6te pEvdzu cu PoPn can ldeaer;- sep@ picnclor priD inkmcdiul qui sep@ror specialial prnAtut a prcpiul

- dupd cuatiE pombul ene umed.t cu ajuronn uei iBirlrtii auomarc cde coDddicdntate. de apa cde rrEbnie adausatAi

Page 55: Dizertatie Master Agrobusiness

- meslec@a poombului c! cedialea de apa dozta esle realizr, lnrr-u nelc cumidificde din olel inox:

- pombul uneclal este depozirat penFu odihni inF o celuld special uenajaE. cu suimultiple penlru descerceej

- dup! ume.td€ 9i odihnd pombul €sle lrecul prinlr-u s€pmtor nasnelic pertruindepdntreaev€ntual€lorpiesemcralicei

- spegfta boabelor de polmh se face cu ajnlorul uni utilaj compGx nmi

porunbul ietit din degeminlto! este tecut print un cdal 4pi61or Si ajunge prinFmpon Pnemalic la sita planal

- aspira$a pratului de la cu tlorie se fme cu ajutotul uui sistem cR include u nll,a cusaci dislal de u venilalor !i pEvdat cu u shlem de scun@e aulonal, cu actiondepnematica. Aerul conpnnat necesd esle prodls de o sufldli. iar desctrcaEa fihlui se lacepin i emediul unei eclE ror.tivel

- pmtul de la reteaM de desprdtuire si deseuile d€ la ulilaj€le de d€scudlne sunt himise inlrmponxl belc pentru deteui al curtltloriei borii de pomb existenle ti apoi, pnn t&sponlneunadc, in celula repartiand in acesl scop in silozul de ploduse finite.

€) co.p rrbficllie

Coipul de fabncafe al moni cupdnde in principal procesul lehnologic de necinde !iinceputurile liniilo! de rMsport pneunatic al prcduselo! finite.

Ulilaj€l€ imponare sul Unilorele:- doun lalid pentrn pomb rip l000Ds0 (lugine ti dimdfl al talrlugii)i- o sit de mde capaciratei

- fti ca ae automale de flu penl,a produsele lbit€ ole morii;- u sisten de liospon pnemaic prin de!resihe prelezut cu u fllm c! $uturde

patru linii de rmspori pneMatic pnn supEpFsiue a pbduelor finite ale noni ti almnhiului frmjer. Toate acest€ conponehte sut dinjare in cdulelc siloalui dc pmdusc finircspN'al memjat€ in acest scop;

- nElai .xlia $ frina de lorumb pol fi mbalate ln pugi, saci sau lihate in vrac. Milaillnnajer se livredt in qac sau mbalat in sci.

Procentele de exrEclic propuse pentJu produscle finire smr lmftomle:- mdlai pentrubeE 50%- nrlai extra 7%- fdina de pomb a%- mdai nnaj* 35rt

D $41i€ d€pozitlrc - rmbrlore prudm€ firire

Lucidrile cre se vor realiz ih amst conpaniment se refere h ndrirea capaciralii dcmbalae ln !u.gi pdn nonffea unei noi narini penuu acesr scop $ rali2dea unei EFle dedespratuire a tutuor rusidlor de mbalal in saci sau pusi.

ti siloal de produe tnite, in galdia supenotre se pEvede o .ou, grupl de venlilm,pecum ri rcdeMjaea celei exhle e.

g) Mreazia pe.tn co.dilio.arcs porumbului

54

Page 56: Dizertatie Master Agrobusiness

- Secia de conditioffi€ pomb se oigmizeaze pnn mmajma magriei exislenrc i.dEapra natei de prinirc auto actuale $ racordmo acesteia la silozul de podnb.

- Condifionma looobului iftplici opdtile de precur4iE 5i uscae. Aceste oper4ii audept sc6p ieduceEa inplnl.atlor / coryunlor shiine sub limita de 3% 5i reduceiea unidnafi

Aceste clikni d€ procenl co.pui srrnine ii proenl de midilale smt condilii obligatoriipe l r rudepo/ i ldspe.erer lugopoMbu u ' ' f fd_"cu dedepre . ie r .

- l. n"garne )e 0r podmbll in .ederea oper:t.e. de u.cdre Depoz.ldEd rnkmedidB.eva face la sol. i& nMipulara cift u$ald se !a realiza cu ajutorul unui incercebr ftontal.

va fi posibila ti descnrcdeE direcl in masazie de la aulocmiom€. in cal in cee se

- ?entru usc{e s-a al€s u uscilor de cereale nobil pEvdat cu sinen prcpriu de incbnm5i de evacui€. Se al€s€ acest uscltor cu condilia incaddiii h spaliul disponibil pe vqicalr ininleriodl mag@iei existenle. Din acesl pucl de ledee se va respecta sabaitul Imindisponibil de dM 6.50 netri.

- Uscdrorul va fi pEvrzur in mod obligalodu cu shtene de dpiqie si sparaEaimpuilitilor cu scopul asi8unrii conditiiloi de €misii in mediu.

- Pombul uscat s€ va rehma la slalia auto averd deslinalie nnala silozul. utili2tnd unrespon cu lal penta reiu. Ace$ ttaspon e va nona !e con$le. adiacent slilpului cenlEl,la indllimea de cnca 4.5 n ti !a deversa in elevatoaele exislenle. Tmsponul esle prevdzul cu oguradedescrrcarei.temedialacusibddeud€sepoateincdrcao€v€nnral,autobsculet .

- Plh orgairea operaliei de uscde in cadnl naguiei , se va lulea redia aceduaclilitate ii pe limp nefavombil. Se menlioneaza ca lscabd nu esle prclejat la ploaie. astfel citunclion@a lui in interiorul masaiei exclude acest impedineht.

- Masdia ulilizau io acesl *op va fi m€.ajald corcspuJzdtor, includnd companinenlrJiri acces auto. Daloritd proc€sului de nsc&e, inchiderea latebl, fat, de nasaie va n pa4iali,uliliztud panoui nobile t' pl6a de sdma.

fti. memjrJile nentionare se sisuri posibilillrea de a se receptioM pomb in sezonulde Ecollm la prelrri foane bune. precureFq ti uscaea lsielrand depozitaEa pe termen hne incondilii de securnale. Prin aceste dotdri se €slinerd ieculerma iapid, a invstitiei initaledalorild DEnnilor nici de achizirie ih sezonut de recolbe.

J,7, valonli.arca suptioord a subprodwelol

h acesr capirot se tuodaenleaza:. bponuiltea i eficie.la valorificdrii subprcduselor rezultate in lma procesului de

nacinde a pombului boabe;. neesilatea Eatz.ni unui fimj conplex denuit "nElai nnajea pnn valorificma

gemetrilor mscinati, 6r6!elor $i a mor panicule fine de endospem,La mrcintrea pombului boabe se prodr mabdele subproduse valorificabile i dereuri. subprodusele valorificabile smr: irrhla si Ccmmii lin nlcinaiii. deseui, cde sunl de doua riluril. .de$euri valonncabile, repezntate de parricul€ de origihe orgeicE;. deieui naaloritcabile, epreuntate de inprnrlile niodle (pietricele-piment,

ciobui de slicla), plcav. ri inlurir4ile fieloe.In aceasb grupd nai intt do9€uilc de hinii canode. deteui din folie de

n6e platic€. uleiui llbEfiele ua1e.

55

Page 57: Dizertatie Master Agrobusiness

Subuodusle (eemmii mrcin4i ri t!r6F) sc valo.ifi€ inpreua cu Eina dc porunbsub foml de filaj complex denMn mlilsi f!nj.l' Ecommdst a 6 ulilizrt in hlea animrlclorpcnlru $inultrea Epodlcfii. Detcurilc lalorificabile lut depozibre ii lalodficar. in modcoEspuz!1or. digurrnduie o dioinue coBidclabil, a inpacrulni $ciet tii conerciale asupram.diului ilconjurtlor. Deseurile nevalorillcabilc sunt colsiate in conlaiiere speiale ti cvrcudrcperiodic, evidndu se astfel polu@a dediului lnconjudtor, Cdtilatea de subproduse rczuha$sub foma de tuaj conplex qi valorifica$ sub denunirca de "mdlai finajea cste do 15%resEcliv de 15lone/zi si 9010 tone/b.

tv. EVALUARE4 ACflqIiTIt qrfOAnE a SC. PitNE4S.A,

1.!. DELTMTTAREA PlElEl DE DESFACERE A S.C, PATNEAI 5-4.

,l,l.l. T.ndi4eitr dod€ rl corsrDrlui. Prorilul co$unrlorului

Cer.rea penn! prcdsele obtinure in ulda Focesului de nacinm a pombuhi tftbuiedElizta in tunc1ie de cmcteristicile pielci indunriale a malaiulni rcspectiv de cele lle pirleiconsumatorului individulr deci treblie ilculd dhinqie inlie consunatodl indlsftl $i el

Mdlaiul exEa pentru produsele crpeddle .ste udlial de clienlii indusrriali (sra! tuods.K!an) in scopul oblinern de noi podsc: putuleli, chipsui, tulsi de polub, elc..

Mllaiul de bee otrlituie maGria pdna Folru lwii prodnctlori de beE (lit.rb!.uTuboq, BEn Uiion), cde pdn intcm.diul in$alaiilor dc pcesre a nalaiului il folo*s inpoccsul dc fabnce a bqn.

Accsl pmdus trEbuie st i.tu@I euire condid Fnh a etislac€ .xi8.nl.l.dicnfiloi Asd€I. p€ ru a fi aeeptat d. di.nli. ndlaiul de berc @bnie sa onlina o candl!rc deSrasini .ioad sub proc€trtu| dc l%. ln umr invcsriiei s@ieur€ iti u dubla cap&tulca depodlctic purand drf€l se edsfacn ccn4eb unui nuntr ror mai mre de clie4i.

MAlaiul tuEjer sll prod6 cde !.allA in umr proc€sului de ntcire a pombului. eslclendll-ndilor fefte de cetrer€ a porilor si pEducllonbr de nnje combinate.

In pEehi daroiiL sdlului de riatd preiical de multi dinEe consdarori, ca lmdc apolrdului incllcal 5i a reducerii timpului llocal sadsfacerii .evoilor biologice, acegia prelcrA''fasl-food-urile". Mnhe prcdue cde intri ln compozilia aceslor ncniui, au la bd, mllaiulexpddal di. cee s por obtine o Srda ldgd de piodBe:chipsuri, putuleti, tulgi de porunb erc..

Pond€Ea cea Mi llre in consumul nediu dual de cereale este detinut! de Aino D.nrruprodus. de pmificalie (atmx. 50%1, umatl d. ldina p€nlru pdte lrlnoae, biscuili. iapolnm.(apox.lo%), ie r€stul d€ aprcx. 20"/o 3e distibni. ihtrc Aiht p€n1nr produ*le de patis.nc. Ainrd. porunb li Air, c€Eal€ p€nuu ahe destimtii,

Consunaroni finali ai prodNlor d. pdilicaie sut epee ati de toale car.soriil. dcpeMe indifeml .le fiB'ld, sx, nivel .L educatie, slatut, pulerc de cMpimP, caredhin oncr2, podeL din naedinde alimdte.

Pdf€nntele .oGumatorilor sut intr. .ontinua shimbare din pucl de vcder aleninc.t lor d. pmificalie. id din puct d. vcd.E 3l calilAliij degda smr d mi .xig.nli.Calirarca podselor repeinti el nai inpoddl crirctiu de ar.g@ al cunper orilor. umau dcFcl. In prima faza, IMca su pmducrtod innucnlea?-s mai pulin decizia de cmpt!re, in cceac. privclic produsele de !@ilicdlie. Od.L c69li8al un mmit *CDehl de piaF, hm4 crceflecra ui dmn rDducebr bilue eaz! d*izia dc cuo,@ a consunarorului.

56

Page 58: Dizertatie Master Agrobusiness

Astf€I, pentN *lisf@@ @Mdlonbr, sc ?AINEA sA adopri u mmgcmdr ,lca[61ii b€at pe tume, sbrd]dde ri pmedui @ 6!ecL lcSislaia naljonald li [email protected] plodselor d. pmificalie ti p.rherie elizre de SC PAINLA SA sunr r&iare(apox. I 14 soltibmt€) r.['ind satisfaer€. un.i gme l&Bi de conruslon.

a.l} Dcf..4. ri etrd.l. dc diladbuli.

Pciu! fie.ft din c.lc paru sortinenrc de nrlai fabncar cxisri o piaF disrindn. Asifel:> p€ntru dAlaiul de coNu principalii cliofi ser drile ldllji de hagaziie'tn

srcs" ti cu amtuutul (Mero, Selgrcs, BiUa, Crefou, Cora), pecum ri nicii comcrcimli cu

> Fnlru nllldul Fntrtr berc cli.ntii sul fabricile d. b.rci> Fdiru rl.laiul tunjd clicqii sut cG.ardine dc porci ri pdsari:

Principalii cli.4i !i SC PAINEA SA Fn|'! difditel. enin nte d€ DAai s6l pehrad

Princibalii cl i.n!i ai socidi,tiiNr,

Mdai exFa si hina dc lornb t8J374971

2, 959891782l4E

3, 87538t93665l l56

1.2 P,og,a,n l rt2 pmdu4i. dI l.C. P;INEA S.A.

4.2.I.Prcield opr.ittfii de plod!4n p. tu.regd nd rehologi.

in v.deea crcri.rii comperiliviutii pc pirta intem, $ !.nrra resp4laca l.sislatiei invisodc p,ivind prcrectia nediului 9i potectia ld incendiu, sc PAINEA SA ri a prcpu tealizdeauej noi investitii dendite g.n€nc "Modcni@a Moni de poMb plin EI(e!€a consmclei iqlindc@ cap.cirlii", cG @ in ved.rc:

. dubl@ aprcit lii dc Da.i@ a poMbllui

. ed@Ea coqinotulri de uidillle ti a dtititii dc orpui stliine pnn irr,odeB influul t€hnologic a uo! utilaje addlatc

. mdrn€a cap.ciillii Sccliei de mb.ld. podw finite din caddl ssliei Moa6

. lnbu,r4iM condiliilor de luctu ln zom dpeditie auro 6 silozului de livdre

. Educ€Ea noxelor bnl in s!ei.l) .mi$ d€ scliil. d. p.imie, depotrm $ prcluct@ a

. .tduaE. FlMlilor continli in ,!.1. uzltc

. l@l\aM poblcd€lor l€ga& in sig@F la fc ti p@ @nra incddiilor

51

Page 59: Dizertatie Master Agrobusiness

Pentr! atinseEa aceslor d€zid€rate e propue:nodemizffia obiectelor "Moda, Currlrlorie + Buncre rezeNa curalatorie. scie dbaldepmduse nnire, Siloz lir/@", din cad'ul s4iei Moe porunbiealiaea proiectllui Mag@ie conditionare cereale" prin reabiliLrea !i nodenirea ueimag4ii existente neleminale situale in vecinilalea siloalui dc pomb !i a staliei de

eilinderea gospoddriei de apn ir redolea mplstuii hotopodpei PSIEaliaea mei slatii de b@bule.

,t.2.2.CaDtciltli de prclucrare a pruduselor fi .ite

Industria b€rii solicit cdrirtli nult nai hdi de nilaispecialmdcilmdpombd'd deeemrnr' .aF rr l're loloqt c" ndleneprini in

6.77.2.500 5.418.000 17655100

2 6.772.500 5 418.000 37.655.100

l i.740.000 6.192.000

i 161 .250 I )9 000 4.128.000

5 22.575 18.060 10.184.500

18. t32 .500 r4 706.000 145.168.8t02].220 13.576 I013 600

8 5.224.500 4.179 6009 48 J75 6112500

TOTAL 610.441.274

Necesnatea ti opornailalea proiecului czulI.a din ala ajele €conomice pe remen mediu9i lme !e cft i.nesliia Ealiztn le poale aduce. Realizdea uei dia8@€ de nacinis cdcp.mile lroducdea a 50% delai extra bere mportat la pombul mdcinar, inpMe sepd&agemenilor de €ndosperm lehna a edue consumul de grsini, ceri4e de utiliabr In acestecondilii se obline m fula.i conplex fomat din leraF, Ben€ni mdchali ii panicde deendosp.m.:n proponie de,<oolomercializ". m mdl"i hmjr

Asdel se oblin 2 lodse principale cu dsdnaie pent indust ie ii consmul populatieicde reprezinra 5T% din cetnalea de pomb mdcimrd.

Acesre averaje por conrribd la: optinizdea fucionirii noni, cEsteEa exrrscliei demrlai, Fduerea consunudlor energedce, reducerea cosiuilor in msmblul lor, siguma uni

58

Page 60: Dizertatie Master Agrobusiness

ntr. consunl de tunqiore cea ce d€t.minlt co$tanla ti chid imbuh rtirea calit di

Ln$ulutnea conuolului inrem al caliidlii natedei prjoe. senifabricaklo!, produelor risubpbduslor obtinule in caddl procesnlui ielurolosic de oacine a porutobului va pemnesporiEa prodwclor conercialiane, aigueM inocuiLlii plodwlor rcdliatc ceea c€ face canuaiul liva si fi. sisu pentru €oNunator.

Prcidlul popu cortribuie la inbuAlAtiPa efici€nlei pbccEtrii $ narterineduiprdu*lor d. mortrit, prin rc,lim wr prcdB de iDlh c.lilat, inplcmenhEa aquiuluicomuilar, crctrc. conpctiiiviLlii ti valodi adaugare a prcdMlor fabnca|c- coNlirlareapotliei Fe piaB tidc liderin domdiu a SC PAINEA SA.

Linia tchnolosica cre se E nonlo in vcdcrca modemizlrii 9i creg.rii caprcit4ii Morii deporumb la SC PANEA SA lrebui€ so peftit! sepma avesard a impu.ildlilor, degeminmaporumbului t oblihcrca mrlaiului exlE bclc ai consnm ln prccent de 57%, Desemeiea stenecesd sd s. Nigure scea la4ial, iuinte de depozialea r'n siloz, caplarea !i sepMeap€fului degrht precuh ri mfilea @p&itllii dc dmbold€ a mehiului pentru consm.

.|JJ. Stru.rur hnin.ntru

slruciue sonincnlah ti €paciBea de poduclie sul element€ .Lfinne prin ituutisineftul de constMlie al moni, fiind o panicul.rjt te r acesteia Pdn diag!.ma de mecinit,special elabora0 p.nrtu noarr, ir nmqie de condiliile condele de tunctonoe sc dereminscapacirdteadcpbdlctieanoriicee$ede l00lone/zi.

Fluul lchnolosic proieclal pe.lru horra de in vedeE structun din t.belnl nr.l8.slr'lctuIA reprcz.nhd ti in gralicele 1,2 9i 3 i

FI

I 50 35 2582, 7 l 5 258I 8 l 0 258

l5 40 258100 t00

59

Page 61: Dizertatie Master Agrobusiness

45./.400/0350/"300/.250/0200/"r56/0106/05./oOo/o

hh.Forunb rubrtunj.r

Filua tr. 2: Slructua srlimenlald a Doni €xisl€nte

60%50yo

3o%20%10%

35%

-

I I

Iimtr.3: Structuaeltime al! a norii noi

60

Page 62: Dizertatie Master Agrobusiness

80%

50"/,

30%20%10%0.h

fainaporumb malaiturder

textEctiile morii acrlab dupa moderniza.e

FiCUm nr. ,l: Sh. rua sodinenEla a monlor

{.l,.l,Struct!m p.oduclici

Tabelul r 39ce.taliztonn structurii producliei

(UM)21.316.611 15.490t1,069.101)6, ,1401J60

t45.218 55_877 116.175 649r 49. :Mdlai extra consm la puge hanie de

6.112 500 5.725 5.418.000I r .0 r8 050Malai extia consun lapugi

611) 500 5.418.000tt 508.000Mtlai exhaconsun la pmg, htnie de

r0 900 6.192.00067.492.800Mrlai extb consun la pmgt hadie de

I6t .250 29.100 129.000 I751.900Malaie\h consm la sac de i0 kg )2515 13.060 8.849.400

18.182.500 9.864 14i059 984F impoMb lasa . de 25 Ke ,.224 D7 500 t3 576 2.55.1.200

5.224.500 5.100 2.1151.880Mrl]j hra er asac de 40le 152.800 48. t75 7 t9t 700

t ) .21.768.750 3.720 17.4t5.00064.731.300TOTAL 88.410.115 10,128.09t656.,rs8,766

Page 63: Dizertatie Master Agrobusiness

41.5, Stlbilir€a rec.sarului d€ pedontl pe c.t€gorii

Nmrnl de persnal prevd^l pentro implenentaJca acestui proiecl este de 516 F rsomesrructuF ti specializeea acestora fiird ptzenlald detalilt la capitolul 2 4

Tabelul tr 40

57

9t42'19

t0I

2823l 4t55

Fnsninecop, l515.!6

PenLru imllenenlma Droiectuhi s_a DEvrzut o cqtele a nM5nlui de pesonal'

Nunitul nailor msajE$ pe specializln si nivelul de PEgedie ost" O*-otut t. ,o. rub",u, *. ,,

I norlore@iaU re sDec'alrzffi sinnelul lor de pres.rne

Nr. Cn.

I SEua auio + Siloz Dolub + Pasdehsilo4r Stndiimedii

) . MJtur condiionare poMbFleGm-Ltud,n ed,i

L Cu4nblie si corp fabncafe

62

Page 64: Dizertatie Master Agrobusiness

TOTAI POSTURI NOI l9

Recrultre peMnaiului in vedera ocu!fii locunbr de muct noi creare e va lace innDcte de piegdtiEa ti apdtudinile nssdq mdrinduae 6del ca tece nou Mgajal sacorespudt cerinFlor postuilor nou cEat€

Selectaes peso.alului m in v€derc nonilonzma pelini.ari a solicildlilor pe bedalelor tumizt€ de €i. inteniu pElimintr, tese de aptirudini, verificrea referintelor $i controlulnedical. PrcuseH aceslor elape m ca scop dCajma unui per$ml conpelent, loial fimd si

4.2.6, Progrozo ch€ltni€lilor de.xploatarc p€ produse

Fieviziorea cheltuielilor de €xploataJe !e produs s a efectual dod pertru produselece se vor obfin€ in lma aclivitltii morii de porumb dupe nodemizm ti este pEze aln in donavdimre I mrn invsrilie (rabelul r.42) !i cu invstitie (labetultu.43).

6l

Page 65: Dizertatie Master Agrobusiness

T.b.ld ri 42p ros. oz! .hehuic titor de.4to.hrc (inclNiv chcltuielile.! !.Bomrur, cu util nfl., cu motcrio pnont cu.norria.c!), vail.ntt firrn

nrokcr

niilci

DENUMTRI PRODUS ANI AN II AN IIICb.ltuieli cu m €niprlbcdm e.irlc

rs1,09t .207, t6le4 060 68120 195,030.986,61t96.006.141,54196 986.172,254,812.100, t64 816.160,66 4.860.341,464.884.641,17 4 909.066,39

Mahi .i|ra @nM l. punsE henie dc 0 t [g )038257.410JE7s7A

I 051.,148,69 1.068.715,91 I0M.059,51 1099.4?9,81Mthi.xt6cmm l. pus5 poliprepihna de 0.5 !g 1.051.:r48,693.068.7l t,9l 1084.059,5t 1099.479,81Milri.nrn coNh h punsS htni. d. I kC 24.480.92J,0024 60t.J21,62 24.126 344,25 24,849.915,97 24.914.225,45MdlaiexE.cosm laDunai haniedc I le 1554344,32 t,562 r r 6,04 | .569.926.62 | .511 .116,25 1.58t .665, t4Mdlai .xta osum h 6ac de 50 k! 1.35t .554,921.368 12,69 1.185 154,26 3.402.080,03 1.419.090.43

61 .220.5J4,16 67.556.637,0161894.420,2268.231892,1268.575_06 t,78FainA Dolmb la s d.25 ts 12629M,76 t .269.2t928r.2?5.565,18l28r.94lJ l t .288l5!92

r L l9 l .2?9.08 | | 241 2 SAa I LJ01.471,65 I1.1t9.989,0tl |416.788,96MAhituraier la soc dc 40 kc 2.120.102,56 2 731,701,07 2.147.37 | ,59 2.?61.108,452.114.913,99

21.082 0t3, t2 23,197.421.1923,313.410,1023.429.977,t5)).541 .121,24Totll chcltuicli cu m.kni prine 9i nalerirle d. pod 118.847.478,60140.541.7r5.99142.244 424,51 t41.o55.646,70345.615.424,93

9.515.22t , t89.551.2C2.t19,t9t 49529 9.62s a6t,21 9.668180.72237.t27,56 218.076,07 2J9 028,]1 219_984,49

Mrhiextra consur lo pme, hrnicdc0.5 kg 149.1t1,28 150.1 t6 ,15 150.917,41 t51.52t ,08 t52. t27,17Mllai cxlra consun lo pust DolipDpilend de 0.5 kg t40.7t7J8 150.1r6,15 150 qr7,4 l t5r .521,08 152.121,t1Mrlai*E consun la puge hnnic de I ks t .206.155,16t ,2t r .180,58t . 6 025J0 t.220.889,40 | .725.712,96Mrlai.xh consm la punea Mnic d€ I ts ?6.54t,96 77_5t6,71 n.a26,uMdhicxhcoNuh la s ic & s0 kB t65 t5t ,76 t65.8t6,18 166 419,65 t61 145,51 167.814.t5

I l l2 450,20 1,325.700.00 3.1t9.002,80 1.152158,81I 165 768,25FAine ooMb la 3!c de 25 ks 62.212.60 62 43r,5.1 62.7tt,46 62.482,18 61.234,31

55t .476,64 553.682,55 tt5.897,28 558 r20,87 560.151,15M.ldi lmier lo ec dc 40 ke 114.019.43 114.57554 I t5 . t | 3 ,04 115.654,40 l16 t97.01

Page 66: Dizertatie Master Agrobusiness

t | ]7420,56 r r46.518.r2I t5 l t24,23 I t55 .728,77Iob lche l ru re I cd ur i i t l t a fc rcnrc p rcduc t ie i 16.164 291,87 t6 83t 355,06 r6 3a3.680,4816.o64.275,21Ch€ltuieli cu lu.rlri si senicii decurare de lcrti

6 I2a I l r ,5 l 6.r4 r .196,81 6 t53.679,60t52.418,56 t5 l048,92 r5 l1t5,02 r51.66t .71

Mila ierEa consum la nuns l hsne de 0.5 le 96.246,48 96 6I ,8 t 97.0t8,76Mdla ie rhco6m h pung, no |prop len , de 0 5 le c(.246,48 96,438,91 96 6I ,85 a6 82t,Mdlai cxtm coBun la punsa hartie de I kA 77t .51t ,08 717 062,10 778 6t6,21 780171,46 781 711,81Mrla c\tm consum la punaa hinie dc I kA 49.238,80 49.137,28 49415,05 406I ,89Mlla crtm consun la sac de 50tg t06. t7t ,16 t06.18t ,50 106.5s6,27 I07.023.03

2.129.424,20 2 81.68t,05 2 D7 050,41 2.142.224,12,Fiin, pormbla s.c de 25 ks 40.006.52 40.086,t1 40.166,11 40 247,04 40.121,53

154 5ta j6 155.223.40 155.938,86 3t6650,71 r57.164,01M) l , i tu la ier lasa.de40tg 86167,88 86.34O,22 86.512,40 8668t ,91 86.859,29

7l t 196, r 6 7r2.658.55 734.t2J,81 7t5 592,12 717.061,30TolJl chelLuiel cu dcrrJ si sedicii c\eculaledele4i t0.'134.471.36 t0.755.51').50 10.820.20t.89

Ch.lrtri€li ctr imDozit€ !i laxc6t5 t13,28 635.r93.23 615191,28 615. to1,28 615 191.28

t5 820,56 r5 829,56 t5 829.56 t5 829,56 r5.824.56MSlai cxlra consum la Dungi htnie de 0.5 keMtla icrurconsum lapunernol iprop i len ldc0.5 lsMt la ie rhconsum la pue, had cdc I ks 80 510 84 80.510,84 80 510,84 80 '0,84 80 510,84Mtlaiexh consun la pue, htn edel ks 5 t ,08 5. |1 .08 5 1,08 5 1,08 5.13,08Mdlai €xFa consun la sac de 50 ks I | 025,04 t r .025,04 | ] .025,04 I1 .025.04 | .025,04

22t t24,)4 22t . \24.24 221.t24,24Frin, pomb la sac de 25ls 4.t t4,16 4. t54.36 4154,16 4. t54,16

16 8t4,08 r6.8r4,08 16.814,08 t6 3t4,03 16.814,088.947.33 L047,88 8.947,88

75 92q.08 75.q29,08 75 929,03 75.o29,08Tohl cbclluieli cnnnpozile ritaxe alerenld Doduclici t1r4650,16 I 4.650.16 I 1 t4 .650,36 l . t 14 .650.36

Chclluieli cu pc.runrlul32.933 366.33 lJ . t r5 300,15l l 247 761,55 rr 180.752.60i l 5 t4 275,61

65

Page 67: Dizertatie Master Agrobusiness

425.262.02 323 561,06 811.877,12 815.204,31Milnj eruaconsdm h punsr hinre de 0 5 ks 52t 052.81 521. l ]7 ,04 527130,51Mi lJ iexuaconsum la punEa po lp rop ien l , le 0 5 l ! 5r8 976,a2 52t052,81 52J.137,04 5271t0,51Mrbie*3 consum la punaa hdnie de I ka 4.18t 684,64 4. t98.4t t , t3 -4215 t05,02 4.2J2 065.84Mslai exrra consM la punsa hanie de3 ka t65 503,80 266.565,82 261.632,08 268 702.61 265.717,42Mrlai exka coNm J ec de t0la 5724q2,56 574.782,51 57?.03t,66 58t .707,55

482.204, t2 1.528. | ]7 ,96l l 574 250,51 I t .620 547.51 t667.029,70Fl in r porumbLqc de 25 la 2!5 .72t .84 2t6.584,71 2t7 451,07 218.320,87

) 9 t | .627.24 | 9r9 271,7q r 426 950,88 1.934.658,69 t942.1o7,r2Mllai turaier k sac de 40 ka 464.6J1.64 468 t56, t3 470.220,55 412.1t0,47

3 042.711.24 3.953.502,16 I474 l l 6 , t7 3.900.211,52Tolal cheltuieli cu persomlul aferc.tc pmductiej t8 I |4 t65C t8 40t o71,67 58.615.58t ,5753.370.123,89

Altc ch€ltnieli d€ erplool.rc0,00 0.00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Milaieru.consm h pus, han e de0 t ks 0,00 0,00 0.00 0,00MilaiexEaconsm la Durrt polipropilcn, de0 5ls 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mtlai exlra consum la DunEd hertie de I ks 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00Malaierrr.onsum la punsi hinie de I ka 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00Mrla ie r taconsum h sac de 50 kc 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00rtini pormb las,c Jr 2t lg 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mrhih i , ierb \ rL J .4n ls 2 l t00 ,88 2 t .215,41 2 L . l2 l ,5 l 2t 428, | l 2 l 515,25

t80.028, 0 t80.023,24 181812,88 182 742,05Tolal alle cheltuieli de exDloataE aferenre broduclici 200.242,16 20t .241,57 20126t.04 204 217,14

0,00 0,00 0,004.000.788.72 4 000 788,72 4.000.788,72 4 000 788,72

9q 701, t2 90 703, t2M:l:i errm (onsum la DdsdhiLnic dc 0 5 [sMr la iey tm !on \h la pun l i po l ip rop i lenadc0.5 kaMtlai e\h consum lo pucj hJnie 'lr I ks 507.226.43 507 226,48 507 226,48 547 22e,44

Page 68: Dizertatie Master Agrobusiness

Malaiexhaco.\um lr ounci hinir 'k I k! l2 204 34 t2 204.3,1 t2 201,34 t2.204,34 12.20,1.34Mtli exta consm la sac dc 50 ka 69 441.12

r i ina Nrumbh !o ! '1 .25 Ia 26.t66,44 26.166.44231.414,96 2l t 874,06 2l r .874,06 21.874.96

Mrla i fud ic r l J sac de 40 kc 56158,48 56 158,48 56 158,48 56.158,48 56.158.48415142,11 418.242,12 418.242.t2

Total chel tuiel i cu anoni snenle afeenle Droducl, ei '1020,667,12 1 n20 661. t2 '1 020 661,1Z '1020.661,121 010.661.t2Tot I cheltuicli alcrcnt€ Droductiei rcalizat€ 41t.494,5t4,24434,527,218,464t6.569.516J84t8.62t , tq l ,2 l440,682,9[,75

r.u mJrenr pnme rr m4.nrLcaleEnrenrriurilur 567 t47,24 572 312,3q 575.691,06 518.515,54i(u urili6li si maleriale aferenre mirlurilor 28 n5q, I 18171,55 28 284,21 28lo7 t7i (u luc ran r sen ic r ipEta tede kn ' a l m i r lun lu r l7 966, :0 t8 n02,r l I3 013, t4 13.074,21 I3 . t 10 ,36I cu rmpozrle!' rue rlerenrr m:ndnlor I 365,64i cu personalul alirenle niJ,unbr 96 376,63Llle I de erp oar&e afcrcnrc m.rtunb. 0,00 0,00 0.00i cu monismcnrc afcrcmc m.riidilor .?50,88 | 750,88 | 750,88 1t .750,88 750,88

Toral ch€l tnieli n f€ren r€ 3 toculilo r 72t,5s4,r6 7I6,95.1,86 ?J0.t7t,55 731,804,30 ?37,253,18cu naterii rriDe $i matenab t4 t i 69161 t12 .317 257,10144.53t.343,39346.254.000.10

16.725.455,36 t6 702157, t8 16.850 526,61 t6994 672.58cL lucr ;n J ed ic i ie \cLUhle de lcn i t0 752.0 t7 ,56 r0 .705 088,72 10.8 6.678,90r0 818I | ] .25

t . |6 .5 6 ,00 I 6 5r6,00 r. t t6.516,00t . t16.5t6,00t | |65t6,0057.q76.?71.6858 208680,?758.441.515.5058.675.18t ,56

200.242,16 201 241,57 202.24t,79 201.26t ,04 244 217,147.012.4 r8,00 7 012418,00 i .011.418.007.012.4 t8,00 7 0t2 4 t8 ,00

TOTAL GENERAL 4J1.2t8.1168.44435.236.455,7?131 ,261,31t,12,|]9,30t,463,60.14r.Js0.t78,96

Page 69: Dizertatie Master Agrobusiness

Tab€lul ni .13Pro$ozo ch€llticlilor de cxDloatar. (itrclusiv chclruielile cD pcrson.ltrl,.tr utilirlt|L., cn n!tc.i! Drind, u anortizarca),uri.nra cu preiecr

DENUMIRETRODUS AN I I AN III AN IVCheltuidli cu n.tcrii Drimc si Dlt€rial€

t41.005.207, t6tq4 060 681.20 t95.010.o86,614.312.100,164 816 t60,66 4 860.14t .46 4.884 641. t7 4 9oS 066,19

Mt la ic \saconsum la nuel h ln iedc 0 t kg 26512511,6826572512,12

27:67 c l0 , l l 27.622 3cl,t5 2708t484,26Mi la ieruaconsum la pust po l ip@oi lenrde0 5 ke 26.4t7 955,19 27.267 838,3r 21 612 37 | ,16 27q8t462, t9MJhierlr.consum la puna. hdnie dc I ls 5q 2lt 602,04 60.00t6t2,8760.781.611,81 62111228.41Mdla ic \uoconsm b puc , h , r t e de I rg 1557581.2 1.6018] ] ,73 I6 t0 68t ,5c I608.140,46 J 7462t6.24MalJi erlro consum la sac de 50 ka 8 018 446,76 8.122 686,57 8.228.281,498.1 t5 .240, t5 3 44t 607,19

I t7 485.18r,68I t9 .012.691,64r20 t ta 856,61t22 t27.134,7712J.7t4.787.52FJini porumbla sac de 25 ka 2 2 to4, l2 2. tJa 855,45 2.167 .61 I ,51 2.195.353,32 2 2)4 t99,42

t7q43.022,80t3 . t?6 .232,10T3 4 l ) 571,76 t8 65 Lal7,22 18.894 4t2,41Mtlai ruaier la sac de 40 ks 6 028 015,67 6.107 J | ] ,83 6.t86.706,89 6.267 114,08

52,171 195,00 5 l . l5 l .52 l , l , l 53.344.513.94 t5 )51576, t5Tolal cheltuieli cu malerii pine si nderiale ai pod. 517.82 t 744,30 528.179 658,85511.446.861,79

q 55 i 282, t7 9.668 r80,72217 t27,56 218.076,07 2t4028, t7

Mala ie lha consum la puna i h in icdc0.5 le ts71t1,80 605.076.85 6t2.942.85 620.91 I , l I 628.982.95Mtlai exua consum la punsn poliprcDilenn de 0.5 ks 597.3n.80 405.07c.85 6t2 442.85 6.10.91r.1r 628 982,o5M;lai cxtraconsm a punAlhtnied. I ls t .165 284, t2 1.333.032.3 140 t012 ,24 t419. :25,40 t.437.675.31Malaiexlra consurn la punal htnic de I ka 85110,24 8(.430.51 87 561.25Mtlai exta consun la sac de 50 ke 199.101,92 zn4114,27 206.470,16 209.660.t7

I242 544,76 I284.702.q1 1.127.404.0"13.370.660,30 1.1 t4 4?3,33F; i oorumb la sJc dc 25 la 102.196.12 107.825.66

92\ 566.16 970.430.31Malaitulaier la sac dc 40 La 42665t .28 412. t47.75 417.816. t2

3.834.86r .56

Page 70: Dizertatie Master Agrobusiness

'l otal chelluieli cu utilitatialeftnte Drod[liei 2t . t29.716.442t l t6 63t ,57 2t 505 625,56 2\ .696.121,94 2r 880 452.78Chcltuieli cu lucitri !i sedicii cxccutltc dc tcrli

6. I t6 90.r,7 Z 6 t2e 83,51 6.r4r . la6,8l 6. t5 t 679,60t52.418.56 t52 741.44 l5 l048,92 t53.355,02 r5 l661,73

M,rlai exka.onsm la ouP hinicde 0 5 ks 21t t55,48 234.325.31 2t8.148,20 24t 92J,42 )45 55).21Malai exlra consum la ounHJ nollpopirn, de 0 5 La zlt 356,44 234826,7c 2ia.)49,19 24t424.41M;laie^lr: Loisdfr h puE) hinic de I ks t79 6t t ,56 t r2 j09,79 I87 820. | l ta0 6t7,4tMih iex taconsm lapu ldhan ie de I k ! 1.375.96 | 196.60 t .4 l7 ,55 i 418,81 r 460,19Mrl i iexkaonsum la ec de 50 [s I9S6,00 4055.94 4. 6,78 ,1 r78,51 4.241,21

782.481_16 794.2r8,18 806 81,65 8t8.223,63Faini Dormb la sac de 25 hs 2181,48 2.2t4.20 2.247.42 :28t , t l 2 l t5 , l4

r r2 491,20 4 t78,57 5.89t ,25 \11.629.62 |9.394,062.506.93 2.544.51 2.582,70 ).62t,44

1q2,88 J98,77 4r0,81Total chcltuieli cu lurdri si scFicii cxeculale de lerti 7 80t 495 60 7.341.076,53 7.877.028.217 a t3155,84

Chchuieli cu ino@itc si tuc61519t ,23 615. t41,28 635 tol.28 615 ro l ,28 635.193.23

15.824,56 l t 829 56 15.329.56 1t.829,56 t5 829.56Mr a eaba consun li pun$ldniede0.5 ts 6a.825,60 69.825,60 69825,60 6'1 825,60 69325.60Milar exMconsun la pung, noliprop leni dc 05 ks 6q.825,88 6'r.825,88 69.825.33 64.825,88 69825.88Mj aiertra consun lo punaildniede I I's 54209,92 54.209,42Mnhi ext6 consun la puga hanie de 3 kA 415.28 415,28 4tt ,23 4t5 ,23 4t5,28MiLar ertd conqum h sac d€ 50ls t . :0c.04 t.206,04 1.206,04 t.206.04 I 206,04

23t 611]8 2i2.611,28 212.67t ,28 :12 67t ,28 212.61\,24l l i n t porumbla sac de 25 lA 658.40 658.40 658 40 653.40 658,40

l l q5 t ,08 1t.951.03 l l .05r ,08 . l l45t ,08 t l95 r ,08Mrla i tura ier la sa. de 40 ts

I13 .56 118.56 8,56 t8, t6Tolal cheltuieli cu inpozne si de aramntc produclici t . t t4650,16 I I t4.650.t6 1. | ]4 .650,36

Cb€ltuieli cu Dcrsob.lull2 q3 l166 33 t t . t t5100,15 I247.76t .55 I 180.752,60l l 514 275.61

Page 71: Dizertatie Master Agrobusiness

82 t .974. t2 825.261,02 828 563,06 83t877, .12 815 204,81Malai ertm consm la Dmat hrnie de 0.5 ka 4.004 662,72 4.028.690.70 4 052 862.84Malsi extn consun laDusi oolioroDilent de 0.5 ke I9570 ' ,72 4.028.706,87 ,4 052 870, | lMrla ic \ tm consM l -punEih ld iede I ks ' 1o72.t .15.60I0 t0 568,41 J.109 | l t ,82 1. t27 766,50 I 46 '1,0cMrhr ertm ronlum la nuer hlniede I ka 2) 5) ) ,12 23 614.92 2l 8 t6 ,97 21.950,87 24 t01,63Ml la ic \ tm consm la sac de 50 ls 68.i46.72 68.756,80 6a t84.16 70 001,86

B t85.542.48D 264655,718.34424t,61 D 424loa, l l I l50 ,1854,99FAi.a Dorumb ia sac de 25 ks 3? 3 l1 ,56 l7 515,41 31164,64 l7 987,21 t8 2t5, t l

ro24.0r6,16I al5 560,46 r .447. t71,82L058.856.86 tc706t0,01Mtlai hraicrla s( de 40kE 42.244.24 42.752,1J 41009,25 4t 267,10

6 714,68 6.800,56 6 84r,16 6 882,41Toral chelruieli cd oc60nxlu afocnre p6ductci 60079.215.0060312.141,55 60.962142,0261.259690,81

Axe chcltuicli de crDlortrre0.00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Mdai eytra consm lo pmlt hidiede0.5 tE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00Mslai extd consum la puei loliDoDilentde 0.5 ka 0,00 0,00 0,00 0,00Malai e\tmconsum la pmsnldniede I ls 0,00 0,00 0,00 0,00Mtlai e*tm consu la pme, hinie de I ka 0,00 0,00 0,00MtlaieltraconsM la sac de 50 ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00rrin, oormb a ecdc 25 ka 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Melai furaier la sa( Je 40 ke 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00Toral alle ch€liuieli de exDloataE afeEnle Droductiei 0,00 0,00 000 0,00

4 000 788,71 4 000 788,72 4 000.733,72 4000.733,72

Mtlai exua consun la punst h&iie de 0.5 kE q55 ttt,56 955.323.56 055121,56 955.121,56 055.121.56M.lai cxlE consunr lsDunua DoliDbDilenrde 0.5 ku 955.127_40

70

Page 72: Dizertatie Master Agrobusiness

Mrlai crtraconsum Ia DunE! hadie de I kMJtu, e{Lra con\m la pupt hdnie de I ks 5 681,60 5.68t ,60 5.631.60Mnlai extra consm lasac de 50 ka t6 500,51 I6500,52 r6.500.52 t6 .500,52 l6 500,52Malai e\1.a bere 1.r81.106,923. t81106,42- I t3 t t06 ,92 1.r81.106,4.2t.181.306.e2Ia in l oormb la sac dc 25 ls 9007,92 9 007,92 9.0o7.92

464.501,80 464 503,80 464 t01,30 464.501,80 464.501.80M.loituroter la snc Je 40 ke 10. t48,80 l 0 I48 ,80 r0 r08,80 10. t48,80 t0148,80

I 622 28 | 622,28 | 622,28 t .622,28 t622,28Tolal cheltuieli cu monisnenle afer€nle Droduclei 10.44164t ,4810.441611,48 r0441641,48

Totd cnelitri€li aferclre DrodNliei rcaliz.t. 618-396.483,72624,085.13tJ7629,827.1t0,t0615,62t.?31,44641.469.4st )1Cheltuieli cu nateiii Ddhe si matnak afcrcnlc ndrtuilor 567.t47,24 572.812,8q 574571,54cheltuieli cu utihnti si nateriale afeEnte nirfinilor 27.947,52 28.059,31 28 t7 l , t5 28 234,21 281q7,17Chelruieli cu lucriil si senicii Deslalc dc tc4i af. ndrturilor t7 964,20 t8 002,11 r8.018,14 t8 074.21 t8 I10,16cheltuieli cu imDozile si ta\e afeE e naduilor 1.865,64 I 865,64 1.365,64 1.86J,64Chel ru ie Icune^rna ld l Jerenreml r fu i lo r c6876,68 q7.651,24 q8041,86

Ahc cbcltui€li de exploabrc afeEnte narfuil.r 0.00 0,00 0,00Cbehuie! cu monnncntc afcrcntc narturilor .750.88 .710.88 750,88 I 750,33

Toral ch€lruiel arcrctrrc stocurlor 721.554,16 726,954,86 7l0J?r,55 733.404,30 737,251,18Tota lche l ru e l cu marer i ip r imc t inarer ia le 5 52t 522.961,91528.705.819.215ll c40027,04'a 226 0 l t , l rlohl chelruieli cu ulilitati 2t t57 663,96 2t.14t .851,402t 5 l r 677, t0 2t 721.156,062t.o12.102.2JTolal cbeltuieli cn lucrnri si sericii ex€cutale de lefii 7 821461,30 7.845.60t . t ' )Iora l .hc l tu ic l i cu impozne s i lde r |6 5t6,00 1. t16.5t6,00 I 6 ' 6,00 L116.5 t6 .00 r . f6.5 t6.00Toral chelruieli cu oersonslul 60. t76.1 1,68 6A.161 182,40 61.065.042,0'6 t .164.260.79Tobl rl(e che rd cli dc cxploatd€ 0,00 0,00 0,00Tohl .hclLr'icli . u monis0enre r0 455.102,12t0.455192,t210.455 ta2, t2 t0 455.142, t2 r0 455.102.12

TOT L GDNERAL 6to. t20 017 88 624,?69.145,9c630.472.31oJs616,210,056,.17642,042,914,41

7\

Page 73: Dizertatie Master Agrobusiness

Pr.l hiotorco nruettrii prelurilu tlc cosr

.rrs .odun la ounaa hldic dr 0 5 ra

'72

Page 74: Dizertatie Master Agrobusiness

41.7. Etrlmrs iDpliotlllor motoCic.

!) Mtruri d. Dmr*ie . Dediutui

Psccsul lchnoloeic din moaE de porumb ene producAlor d. faclori d. poluare aerului, rcspectiv dc pmt Liniile lelDologic. al. celdr doud mori dc Dorunb .c! erinedi 5i@ nou[ sunt prev&ur. cu rctelc Frfomonr. de desprrtuir., Silozot de po4mb ri s&tia depnntE .uro vo. n echipai. cu Et lc roi d. d.spiituiE cft t. vor tnleui p. atc cxin nl.'

Pcnh i.6dtnM nivclului zgomotutui in timir.tc l.gatc, sa Rtaat inchideEspatiului sundt lor !i compEsocElor dc Ir pe&ru| corDului d. fabricati. inr-o in.rp.r.izolali fonic. Se vor lu. mtsuri ii p.nru izolarea lonici . sundr.i Fnlru trssoonulpneumaiic d de$uriloraialeln cuitt taiic.

Din prccesul tchnologic al morii d. lEnmb nu rczrhl lpc uale. Ap.b rcziduale su.tFEltrd. d!r'! preplne h aocint4 in sl! a d. .p!@ nodehiall ri sur adosc din puct devd.E .l vrloriltr imporifiobrilor la limjro inDusa dc NTPA OOt D002.

Avend in v€d.€ nnsuiL luar.ln caddl prci(tului, .onsiderrm.i poputatir nD va liafectar, d. crivitatea d6fisuElr.

b) sjru.tir lcturll ri i.!di!l! ln dob.ninl tctrotogiitoi rnDr.rll suDm

Tendint gene6l| in domeniul urilrj.lor !i iDsbtatiilor de moi.tir. .sre una denodediarc jn scopul oblincrii unor p.rfom.nt. tialneicaliutiapbdus.lorsupcioaE.

Polurfta sub t@le lomele ei esrc o prcblemi precnl. td oare trebuic gasire soluliiliabilc. asll.linctu impactul 6upm nedilhi sr fic cel6!ir.dus.

Prin Et€cLro Egl.m.nrr.ilor sp..ifice in vi8o@. in bza Ho$iirii Cuv.mutuiRonini.i ...5?1t002 D.mtu apFb@ proc.dunb d. rurorie a onrrciantilo4 HCtu 7391001 privind ol*inizc! ti tunqio.rE. MinGtmlui Agricltb.ii, Prdurii. Ap.tor si aLegii ni294l2003 priviid oprcbm! odonlnt.i de UrCeng s Cuvemuhi n.9l/2002 DenEumodificoEa si conplered Lesii Folecti.i mcdiutui nr.l37lt99t. SC PATNEA SA a obtinutaulorizoliadcnediu nr. 2700/14.10.2001.

shtiile-ri inslalaliirc p.nh EtineE!. cvacu@ !i dkp.6ia polusitor in oediu dindo6m SC PAINEA SA pc fFrori de ncdiu 3unt mtut.:

P.nh pEv.nh. poluaii cdtui mob d. pomnb.sr. dohii cr rei fitrE BuhlerMVRT dc pEsiunejo6i pcitru coler.E. pulb.ilo. ti evacutreo aerutui dc6upB ctadnii,filtE ptvdzulc cu vcnlilator cu amonia!, vdtn de sigurdnl!, moror 9i vatv[ dc contsot,cd.d d. dcspdtuic. caherr de colcchrc ! prafului ri obrubroi de @i li mmeF dedesprifuirc cn ind.dur lcdl sltuE! cu pulbrn pe la pda supsi@4 Eatizdndu-s*p6|zg gEvibrionrlr n pmfului @ d. @l(hr in ln.6 d. oterft cd .nc ptmtcu oStoEror de a.r Inaint. de r fi ev&uar lcrul rlGprrfuit rGG prin c.i doi sci d. fittudin poli.st.t monEli in ce.F de dsprafuirc datoriia dcpr.siu.ii c(ar. in cmerr.capaciralq d. rqinei. r r.eilor fiind de 5008/np. Debnutdc &f cvdcuatcsrcdc 0i96 mc/minpenlru filtolMVRT"52 sil,44 6c/nin pennu fiecoE dinnc €1. doue 6lEe MVRT 73.rllnalaia rehrolosic, r norii d i! do@ sistme de GpiBlie a putb.ritor pod@ d.dil.jc, onducr.le dr {ipi6ti. e comddr ta mtctc cdlmle ii !@n. @te eder..2a la cle fti filrE ce in iDicior ru sci rcxriti Ddrru EtircE! p&ricut.tor riinshlatic altonari d. scurlE a sacilor, roare co'duclel. de umsn on.uharic fiind

concenrEiia poluanlilo! ih Bu.lc tuse rcdltalc din cohbunia Cdutui mdd nDdep{s.e pogul de alcn! pr.vrrt in Ord. 42611993 si ?56/t997 .1. MAppM.

1l

Page 75: Dizertatie Master Agrobusiness

Nivclul de zgomot .xr.rjoi sc m.nlin. ln linicl. pr.vrzur. in STAS 100094988,BDetiv vallE! 6dior de 60dB(A).

Ap€|. rt @lrac d. la mpa d. sp{lN alro su.t pccpudt pnnt4 iGtalaiclomall din pEd(dtor, dMb. cu d@, omp€nimdt :i sfrdtor d. grisimi. Calir o.pelor mrc evocud. r.speri linnd. inpue ltin H.G.R. nr.l 88/2@2. sie,fr ob na.dre .pru lde .vacuarc . r .4 l l d in0 l . l0 .200 lcnkdeSCAPANOVASucur .g i .

ln umr idv.nii.i societaiea de ln v.d.B Ealizaea uior poiecre care ror cduce.f.clelepredr. 9i !iiro.re.le &tivirrtii aupla hedi!lui,

l. Co.sfli@ un.i cuve b.tonarc hidroizolatA la in&rior si cxlerior Dentru Ezcdorulde clrburanti. Ac@sla va avd @ cfel elihinm! n$ului d. Dolue a solulli si oareld subtdlnc cu prldu* p.hlicrc.

2. Pbic.tea exeutt! ti pumE! ln iucliuc ! i.sblrtiilo dc pE.purecoBpunzlroft a rpeloi urc cllbt. din pdesrl dc pr$duclie, obierivul lizalnind resp.ckrco nomelor leg.l. ln rigoe. privind calibrea apelor evacuar. in6aliz&apublicr.

1. J. P LlIN UL D E MA R X ETINGI OM E R C IA L IZl RE

4,3.1. An.lizs d. Dh$ p.rtru obiecilvul nbpu3

1.3.1.I.Caractaktc| 8.naole aL pt4.i proleltptottuselor rlc ptntttcali. $i tak.ne

Elabo@a ti audmd@a s:rEtgi.i d. devolh a .ctivititii o.iclpi saici4icomcrciale pEsupun. o dali2i a pi.t i ln cadtol crdia ac|ionc.z!. tualia e ca puncl depleft .nibrril. pr€.nte ri .voluti! viitosc a c.r.ni ii a ofenri p. occ6$ piat6.

Datorit, sp.cificului activii.tlii pe cdre o desGsoord SC PANIA sA , fsbicaEnAloiului 9i a fainii dc polumb, pe dc a p!n. 9i pbduclia Si d.sFacd6 produseloi dcp4ifi€1ie 5i pariscri. pc de ahi pan , r.buic fdoL dinincli. lntrc piesele prcdusclordulllle: piala mlkillui Bpetiv piat! podrelor de parificaic ti paieic. O ahec|since o pi€Flor &.nd p6de s poar. dddh ir turcti. d. lipul clientild ce.crid.dt p. !Es@: pi!l! indErirh cpedv piata co6@r(hlui individ@l

pi.trn{alului

in cuul SC PAINEA sA, principal.l. podusc cm reul$ in lma pbc.sului dcmtdnft a porunbulli sunr mrlaiul exra p.ncu @nsum. nilliul cxtE pcnru poduclh dcpoduF.xpdldar, milaill p.nh beE 9i mlhiul foajd. P.nr! fiee din ele 4 caregorii& prrduF crisli o paaF dinincri co jw,l@i difcrili.

Pnh ndaiul cxtB p€nh pode cxpsdaie Drincipalii clicnti s!.t pmduttoni d.p!tu|.li pccrm 9i m.ii prcducfion de chipsui: sbr Fmds, Krin.

Pentumahiuld.consumprincipaliicli..tisu 6dile l.nturi d. magzjne .n-!ro$ t icu mrnnntul: M.to! S.lgrcs, Bill4 Circtour, Cor4 pftcuh ti mioii comercidnti cuamrnuntul. Exi$t de lscmenea 9i o calcSaic apsnc dc clienli ti dune pmducdroii dediv.Bc podus alim.nlr. c@ dore s! dib! brddulpropriu la ccant cat.goie de prcdu'dd n ru midti dc podoctie de qdplu Genc$!, Dobog.., Gorpodira).

Page 76: Dizertatie Master Agrobusiness

Itnm nalainl 6nFr clihtii st ln lcml in fcrek d. clqrat . porcin.ld dr tipsdudiodi dc tuBjc conbi rq: Suinpod Bil.iurEi, Ron$inr6r Pdi9, Alo G@a4

In c@ e pnv+G nll.iol qt ! bcrc, cll.ntii @nul $nindi 3unt Ep@mbli rlctuii prcducnori d. hqr a$drli j nDndhli: lnl.dd, Bnu Uniq, Tubo€, Pi4a @rderi6r dc nal.i ftblic &diad in @icoddF ctr pi.t boii al cari dnn d. ct fc!. tidiNsiunl D lmatmt ndozirir

con.umul n.dlu rnull p€ locultor {llH)

! .o,€ .0

E!0

Fi8!n nr 5suM,All|@l $diric .l Ronrd.i 2m3

PtodFli. d. b.E . er ti a 6 l!6d cBdror, F[..nt in llbclul d. hai j6r

Producf. d. b.tl mllftl

l6trmt/o00t200010000d,oo0otxlto002ooo

0

Pirw d- 6S@: Anudl Slltislic !l Rd&liei 2003 (p!! 400)

i. ud Blizltii pFiarllui si.t t4 r. obtin. o @tta! a prldu.li.i mehiului dcbaE ri . od.illoi 6rjo cu .Fnindiv ,OrZi '!*edv 35i/zi.

&rfd c q obtiic 2 plodr Ddnclp.l. !i irt r oBmdod indu*i.li w siguiwbn6..A pFdu4ici l! pDFo4i. d. 85% din cdtihra d. poDnb n&iDarr.

/1.3,t.2.Pdlactla lro.luflot .k pnllleti. tl patb.rL

Itldrk de Fni6qti. tu o inpon rF dd6cb r In diMtati! p.folali.i, ofdt!Frm !6ta ftbuind 3l etishcl digmt L @slmror s. A.(f.l SC PiINEA SA

!

E

r99a lllt 1993 1t!! 2000 2o!l 2002 200! &0a

lsgl 1997 1998 1999 2000 idtol 2002 2oo! 2t 04

1t

Page 77: Dizertatie Master Agrobusiness

ANUII993 3!721999 t6682000 2945200t 21612002 22752001 2249

Susa: Anuml Sbrhtic ol Romdnici 2005

d5pude n.v6ii 66maidild d. lrodle d. prnifisli. 9i Ddisie, oHndn-|. 6 gdnldimif es si'm6unrr!1na c.lit iv.

in Po;aria @Bunul e.nor oodus . curoscur o redk6 hsibil, in uftinii ri.Tah€luln. 45

ConslEul dc Dbdu!. dc Minc4i. !i rdGeri

Evoluia dem@fici . @Dula .i ln 4rio.d

SUM Anuml Sdisric rl Romari.i 200t

Conenul nediu de pddole de plnificlti. h Romrnk h uldmii di a fosl:

SuMr An@l Sratistic al Roo&ici 2005

Din hbelele mleliod raltl on coBm clativ conshr rl populaliei chid dac.idolltia dmogEfic, manifcss o tcndint{ dc s.!d.E.

2000 ,2502301l l0 l2 t t0

490691 12147336 t0 t54917

2001 2245402210934529

|47149t r2102129 10t55291

2002 22448022109E0529

| 1466,493 t2100129 l0r4929.l

I998 t999 2000 200t 2002 2003

71J,1 21J,0 22 l , l 220,1 219,1 22t,2

76

Page 78: Dizertatie Master Agrobusiness

4,!.2. ProStrdr vtnztrilorTdbchl nr.,A

Prosnoz" v6urrilor {ri cyohli! ltilittrii ctpocihlii dc pmdrclic ), vorittrtt fdin proiect

UM ANI AN II AN IIIG6duld. uilizde a capacit lii d€

80.00 80.80 816l v.42 81.25Vfu ari frice Dreviziomtc Mn hi

168 t6280.28 169W44J.12 11t54247.51 t7125810.41 l?499088.71l t6 l?4.68 ll7.D6-40 ll8509.78 1t969.4.88 t2089t.81

Mdai cxrr. cotuuo la pugi htdie d.0.5 |(r 549725.t2 595622.36 601578.59 601s94.J7 68670.12Mrhi cxlE c6u l! pursi

549125.12 595622.36 60l5?8_59 607694.17 6|]670.32Malai cxrr! coNuo l! poet n;ni€ d€

2?52050.52 277951t.04 2401166.14 23151()0.41 2813?9t.8!MIlai cxln corsm la p@ei h,inie dcI t r 65525.00 66r80.28 66842.O7 68t85.59MIlai €xtn co*m la ec ile 50 ks 7853.00 1941.64 8021.05 810t .26 ata2_21

9173501.16 92652)6.16 9J57889.14 945r,168.03 9545942,71Fltin! loMb la s& de 2t *s 10484,00 105E8.84 t0694.71 10801.68 t0909,69

2158900.44 2382489.44 2406]14.15 2430J17,49 245464t.21Mll.i friaier ls sac de 40 ts 26210.00 26472.t2 26736.81 27004.19 21214.24

9435601. t8 9529957.80 9625251.40 912t509,97 t818725.0?Vlna ri v.lorice Drsiziorate

2604841 8l .84 26.1089021.64265719911.88268t77111.02271060884.1564914t1_t2 6556406.84 662t910.94 6688190.61 6755072.51

Mdlai cxtn consm h pusd henie de0,5 k! 4098589.52 41t9575.44 4180971.13 4222780.89 4265008.70Mllai .xtn coNm la punss

4098589.52 4t3157544 41809?1.18 4222740,49 426t008.70

Page 79: Dizertatie Master Agrobusiness

Mtlai cxrra consud la pmea nenie de33024646 32 13154852.r6 31688400 39 34025284 90 34J65517 14

MEIai extra co.sm la puga banie dc2096800.40 2 l17768.40 )D3946.0' 2160335.55 2r3 l9 l8 90

Melai exra consm la sac de 50 kC 4521.225.88 4566418.12 4612102.50 4658221.53 4704805.7690680064.80 91586865.,14 92502734.109t42116t.44 94162019.06

Fnrni pormb la sac de 2513 1701650.12 1720686.84 r71789t.70 r1s5172.63 r772825.16t509696.2 88 |5)41917.52 15400411 8 l 15554'1r5.95t5709960.11

Mtlar turaierlr sd. dc 40kg 1669400.72 1706094.72 t74lr55 65 3780547.21 38t 18191.08l r 117485 96 11443860.80 J1763349.41 1208098290 3240t 19211

TOTAL ,157103050.004616?4080.52466190821.Jr 410953129.s2 47566.1266.82vetrituri afercntc atocDrilor 1018011.52 97?t l0 28 9t82r7.85 900639.14 864661.57

TOTALCENERAL 4581)1081.52 462651t90.76 467229039.16 47r854418,66 416521928.39

Propnoz! vnM.rilor lsi cvolutia utilizn.ii .lDocit.lii dc Droduclie )! vanatrh.tr DrorcUM AN II AN III AN IV

Cradu ldeurL izdcacapacr t r l idcPrcd lq lg 80.00 8 l 14 42.29 83.46 84.65

VidDri luic€ previtionlte Mii lerI68r6280..28 1698M41.12 1754287.51 17325810 4 l l?499088.7r

I16174.63 I l7 l t6 40 11850978 I19694 88 120891.81

Mnlai exlra consun la punel hadie de 0.55418000.00 5510106.00 5601777.80 569904.2.02 5195925 74

Mnloi extd consum Ia punan polipmpilcnb54r8000.00 5510106.00 560t777.80 5699042 02 5195925.74

Mnhi exlra consm la pnng, hanie dc I kg 6192000.00 619i2(4.00 6401J17.49 65| ]1 t0 .89 6621915.13

Mtlar erLrt consm lapunu; htnic dc I !8 129000 00 l3 l t9 t 00 l lJ42 l . l8 l ]569] .48 l l79t8.2 l

Milri extn consun la sac dc 50 kg t86?9.26 t8996.31 l 9 l l9 7514956002.00 r5210254.01 r5463828.1515731793.43

F ina oorumb lr sac de 2r ls 1854.00 1889t .80 19212.95 11519.57 r9871.75

78

Page 80: Dizertatie Master Agrobusiness

4 | 79600.00 425065120 4J222914 30 50013.7J 441t t42.11MAlai furaierlasao dc 40 ks 483?5.00 49197.16 50011.71 50334.30 s1149.14

174t5000 00 l77 l1055.00 t8012142.94 t83t8349.16 18629761.10Vlna.i vrlorie odtio!.r.

260484t818426108902164 26571998 88 268J71|lJ02 271060884.156/'9r49t.92 6556406.84 662t97090 6688t90.61 6155072.51

Mlhi cxtra cosm la puBI henie dc 0.537655100.00 38295236.12 389462255.72 19608t42.07 40281683.89

Mdai cxlra cosm la punst polipopilenE17655100 00 i8295236.12 3494625512 39608t42 07 40281681.89

M6lai cxlra coNu la Durs h6die dc I ttr 74104000.00 ?5567t6E.00 7685 | 809 86 78t58290 62 7948698t.56MAlai.xlra coNm I! psst hnnie de 3 t[ 4t28000.00 4198176.00 4269544.99 4J42t21.26 Mt5943_42M|loi cxlra comum ld sac de 50 ts 10384500.00 10561036.52t0140574.12 109.21161_88I I r0x357.67

lci 14536881000t41840079.76 t50l5 l t6 t . t . l 152909368_27155508827.53Ilnr pomb la sd dc 25ls 10t8600.00 t0699t6.20 3t22t04.?8 3175180_56 l!29158.61

26149440_@ 27204180.48 276n665t.55 2AtJ6984_62 286t [email protected] 6841632.52 7u0472225 1t2Ja02_53

5746950000 54446441.52 t9440071.69 604505s290 6r47821210TOTAL 610441723,12 6800t05?4,84 6896832!6.58 699501458.4r709461526.08

V.!i.un racrcnt. rtoerilot .18685t9.80 1465965.40 t)92661.t3 l12t0 l l .77 1256882.08IOTAL GENERAL 6&61210t,96 68 t476540.!0 691075901.71 1044U492.8 1107244[d,t6

Page 81: Dizertatie Master Agrobusiness

,1.3.3. Probovrrcr sorrireri€lor d. Dild

Pmc.sul de promovre in codrul pielei aglo-alinentzrc s sorlimenlelor ds mdai (inclusiv an{laj'tni tuajer) tEbui. sa * b6zze pe o cldt a&cvar,t, cm s! lina sma.tit de Mcfil.pGibile ale clicntlor. cat ri de caharea plodusclor ofsnc.

Refeiilor la actiunea de lrohovde a sorlincnrelor de hllai $cielarea aE in vcdere

> st biliFa locdui erud ri al b'nui fnt! p. m sielalea doege sil dup€ i!sa.m tolal! de vdffi€ a snibentclo! Hpectiv. de ndlair

t panicipa.! h rargui $ e$ozilii or8&iale pe plu inten, procedandu-se lapt be. prcdselor 9i a @te.bticilo! speince;

> clabo@a Nldd .obwiale 9i wdwa .fectului eieiaj> @plific@a claliilor de pEz. m dnsd a soainenlelor de ndai, conlacltnd

.fcciv epF&nrdlii utiliatorilor &eslora Ge@ti ccononici cu acivilate de d$facere,

.otuma&ri. fabnci dc bcE).b qo|nica $ d. diguff . desfacnii p'oduqiei prcpni d. mAlai SC PAINEA SA @buie

s! iolo*anA merode !r cll de dkuibutie cffe s, nrua$! urmarodlc obi.criv.:> stabiliG, eoelor ude sml mdsati bcneliciei, a nomehtlor ii perioadelor in

cd. dife.i.el. $nimcnt. de nrlai sunt n€cese consl@|oriloi:> dd€mind nMdNlui de distribuitori ii commatori @li ii potqiali, a

spdficului activildlii acestora. a suelor de lpovizione ntiliale d. ei, a dimcnsimii, nrucMii.calil ii si c.dnlelo! ac.stor4

> pEiz4a sistemelor $ ciilor cxhl€rle de dislributie $ identilicea .eajunsuilormeitME in hrclion@ accatoa ir veders sbbilirii d. ntsui pcnttu perfccrionmdlncmulu gi pollrf dcdbinbuncp.nmproduselesocie6tr.,

t stabilnea modalidtilo! de iifone ! dhtribuitorilor plivind calitotca ridi!.6i1alea $nim€ elor de milai &bride de sociebtc:

> priaEa condiliilor d€ lirtr4 ii slabiliR! n,rruilor de imbuAllliE a ac.iora

43.!. Coodiliil. de tEtrtDort

Anlhs&a molii de poMb in Bucuregd aproope-de labrici de beR cm r€prczibta opiat, ibporronr,t de desfac@, esrc un avmlaj ,.nrn SC PAINEA SA, cd. poarc ocnpa s(fel opozitie inponand F lisr. limi@rilor piet i, do@cq

> costurile de trospon modific! cuba ofen i;> costunle de tlmpon co6tinli. un hmdicap pentru p@ducdtorii aflali inlr-o pozilie

g.o8trfic! n.faromhili fal6 de piaF EsleivI]> penE! a &c faF @ncwntei F o piata oal!@, podrcaroni dati irE{ pozife

SsgEficq n.favombil! sul oblig.i sa agionea, fie in didlia rcducerii cosruilor de dbldbulie(in special cde de tespon), fie in mbele diati, penln a arenua influenF lor geosalicdi

I! accst ss socielale d tl]ftle svflr.j deoffice lihileazn b ninimd posibilch.lluielilc .le tEspon Fniru prdNl. fabricale. in polni€ d. d6fe.rc !. ol inpondlrvine malului de dtuibutie urilia! foft.t din irineEiul depld&ii ntinlilor de la prcducteh consMator (in caul de fate de la Foduqie la fabricilc de be@).

80

Page 82: Dizertatie Master Agrobusiness

1,3.5, Moddirtri de dllrilbutic

Pcrnu dig@e distibuliei sieral.a utili@s nai hrhe dt mrive 9i eume:> distribulia slftdve" pdn urilizlm uui l)mar lihilll d. inlmrdi&i, ce dispu

de naguirc dc sp€cialirar.;> disnibulia exclusivn, prir inldmediul uui singur inlemedid, cd. .clioneazi io

&l. eu F. !n mumit sSrb.nr al pietei (distributia pintr-b tunizor mic).In c.ea cc priv€rle poduele de p&ificlth 9i pdisenc, socicuca le valodllcd pnn cele I 5

pucte d. dcsfed pmprii.Datodd c:@rerului raditional ti c.lil.ii ridi€te a podelor d€ Frificatie, si€Ltca a

entil in $un dnp sa aragi noi clienli. Principalii clienti ai prcdu.lor de p4ificatie smr:

ii ql'ehi.i DbdEelorde Dei,icaie

1728 125972. t4t1 12899L 547 1790

641 49585. 580

209 t478l l78 197

L 254 2228213 1571

10. t69 1l4 ll l 291 214712. I l ] 99rt l . 98 2174

ri.6. Politic. dc aprovirlonrrc, Frmizorii d. Drreni pnDG

Disp.6ia olen€i d. pomb pe lerilonul Frii ridici probl.me leeaic d. colccra'€ qilr€.sponul boab€lor de porumb din zonele cu .xced€n! depo2itae. d prclucdea lui $ apoi dedistibuti. . poduselo. de f,Acinir cetre co.sundloni nnoli.

Cdialcl€ de colecrar. a prcdNlor boab. sDt fo@tc dih lqeau de filiale ri bae deEeptie ce opaiin CEREALCOM si 'COMCEREAL, egrcsirlii pnvati. ce. in ca Daim panc, nu dispu de spatii pr@di .!c dcpoziLE ri inchirtu"n lstfel de spatii.

Col.ctea cdalelor a fon facililas in tldmii ui de bue de prcdue aericole. Ea cnlocll d. inlalniE dinEe o|.rtA 9i cm. d-in cee Ezuila tllMqE de cmpaE.. ajurdnd tudel.rGl pe prcducdrori cdr $ p. cumprrr'ori In plus. bu6a sol.!.rApoducerorilo!asricolisa6rgulenmdddul de caliiale ,l poMbllui ti. ln f€lul acesta, chpdrftoni sut siguri de calirareacftalclor, cde ene co.lrohle si samtali! d. bursr-

Porumbd s ctrlliv, i rc pqioade d. dnp dladv !c!ne li e onsuhn in @tit:tiaFoxinatv con$anE pc pdlsul intrc8llui d. Acsla impue d.ponbH dupd o condilioffi.pEalabila a poMbului, asliel inc6t sit sigurc necesann dc b o Fcoll' h alra.

Pc.ld lrmportul poMbului de la bdele de depoziwe la iode se foloscsc nijloace dctmlon tuieE $ vagoac de cale fedu,

8 l

Page 83: Dizertatie Master Agrobusiness

6200 25002. 400J . 95m 400

23000 l05. !500 1

132000 2 1%175000

8. I t500 1.29. Ulei 25500 0,5

dJ.?. Mrug.nc rl so.i.ltgi

Mdae€ncntul d€ ir vedcrc doue obidivc DajoF: odagchcnrul de poiecr $nmsen nrul inlRpnnderii.

in c.e. cc pdverc mdasenmtul lrohcuhi sa oplat penuu o otsdia€ turcfonali,co.rom c,(ia nu erh$ echipt de proiect special consdtunn, cde la firalizrca prciectdui sn sedesfiinF2e. Ecbipa estc fomati dh pesoanc dcja existenle in cadrul soci.lllii, care vor rtndrein conpmie ii dupd lemindea pniectului, aigurand atfel o continuitltc a muncii li slinuBndacmdma dc compelenF pofesionalt 9i exp.ricnF.

Unul din avdllj€le utilizarii deslui iip dc orguiziE a nuaSementului ene noriva$a inprivjnta @icci individuole prinL-o conlinuitlt pe lemen lug a slrucluii d. nd.gene.i cdes, da meagenlor suficimt limp se ap@ic4 pclomelr fiecrfli individ. re indMe ti si d@EoDFN ju fical.. De 6dem.. orediea tuncionala pemne ce@ 6ei b@ de dat€cc sd Fmir, ltiliz:@ .xFiienlei acmularc in pDi*lele udt.to&.

R.sp66abilikka nmgqilo. d€ poied esl€ dc a fitulia lucea la rimp $ in liniteleesniqiei de cosr, Exp€neq! in afaceri a conduccrii fmei ii slApAnn ! de c re aeana acohponenlel. majoE ale sist mului de neagcnent (corponenla netodololice, decizionala.infom4iooald ti o4aniatonca) creeaz5 premise ,€ntru itoplenentarea cu succcs a proieclului.

Mdageiul ds ploiecl iqelege iodll de operde a die$ilor panicipeli la lucrde tiapEci&A cAt de pricepnt csre necde, n.lodclc lor spec'nce de lucru, prcblcmele ti pucleleslabc. S. dc in vederc u cadn ilneg de mriuij de pldilicde ndaBcriald pogresila, dedmitidc Eccptivir.rc. de folosie a buului simt dc bua orsdizd, de [email protected]€nl conercialti fi@cid cncimt. dc aterti€ m€ticuloasa in ce! c€ prive$e dcm.ntatia 5i d. o inlelesccl..t a princitiilor de mmas€nent $ onduc.E.

C*a cc trebuie p€ntn o bunt conunicde l. nivel mmag€nal .sr. aiSl!4a bor caiadsale de f..d-back ih intreaga conpei. ti dincolo de ea. Acedla p€mne nonitori@a€voluli.i poi*lului. hpoiarea dificuldtloi cerr€ co.ducq€ execuiv! ti ac€esul turuorpanicipdlilo! ld consulianta expe4ilor de sFcialirare in div€rse probleme tchnice san

Orgeia.a eliciend a uui pbicct lftcdnd existenF dor linii de @nude clde. atfellncdt ncca padicipdl la poiect si $ie ce ee dc fdcul pentru a Gisura succcsul lncrErii.Cadrulde @ndice ndegcnaln esle €snlial pent! motiv@ iDaegdui peBonal derjat.

Un all ap.ct imponal al nolivtrii pcEondului esG c@@ uui .piril dc *hipt, @ sr-i f&a pc toi n nbrii se untrdca acelcaSi scopui. Abord@ cficicnrA consl4 mai al6 Flenen lurg, in coopere ti iNituiEa unni climal c@ sa ofm slisfaqii pof.sioiale.

Page 84: Dizertatie Master Agrobusiness

M&a8€ne.tul inlr€prind€rii m in ved.R, peniru aling€rea obieclivelor popu*.pEclicdea uni nmgem. p.in obietiv. !i r.zullate conbinat cu un l:r@senent prin bus€t€dc veniud ti cndtuhli. Prin eesl tip de nanagenent se @dcge rezolvma umtoaElor

a) Fuqia de cercerarc - dedolt@. I! cadrul prci*tDlui !c um!rctre nodehi@a monide poMb prin achizition@ ti nonllEa de ltilaje noi, rsliea inv.slitiilor incalw problem.lor dc mediu ti 6igl||?F cu ulilititi ncesm in cadml fabricii inconlomit re cu c.nnFle pmsuld dc pmductie, €rcs.a d€ Frdw noi, orsoi@prodncfiei $ nucii

b) Fuclia comdeiald. Meag€nenlul socieldlii iti asun! !€sponsabilitatea orient riielivit fii de prcduqie cihe pialt. Se v! umrd dcs&9u!a!ca activit lii de pronow apioduelor ideldlicea unuj nM,! nd. de distibutod tia tumizonlor de mal{ii pdnep€nru oqinfta unui Eport calitate/pq optin. s€stionfta coacla a stcuilor,

c) Fmctia de poducli.. MMgu€ntul v6 fi sd bazt F Ezuhde Uaennduie olif,g€Eapldntd de producti. in iniePal'n d. dDp srabili! obinandlne soninc.tlc in camirlileri calit dle pEstabih., udliztnd cel puin 80% din caprcibt.a insralaliilor ri uilaj.lo! dins*tiile de poductie.

d) Fuirclia de !e6onol. Conduceea va mrli notivdea psBonalului pnn ofcriEa deRcompese, cEaF. uui bediu de muc! co on bil, BiglEea mijlorcelor dccomuim in cddrul fimd neces@ un.i bme desfasurb a adivn i. Scict.t.. fiirdcondur prinrr-un nmascmdt pdn obi.dir ti E4lutq 3uFiorul ierehic ucblie sacoftbice rcaltat l. ailcplat€, 6tfel incet dsajatul sa poatd walu nilelul efonului pe.de lr€buie sa-l depsd pentru atin8.rc obistiyelo!.

O Funclia finmcia{onubilr. condnc.rca econonico-firuciali se bMedi pc bdi debusete ri corul.ln stabilira nivelului costului o@i de tuncionae pe cenre dc eesdlne,slructuni chehuielilor, nivelul cosrurilor uilde, gradului dc tscalilale. Aceala tunctiemaj inplici plmificeo $ q(ulia finecird, malt! economico-finmciar! a Rzulbteloiconhin finmdu iht€m. conbbilihrca llmei.

1,1. PI./I NUL FINANC IA R

4.4,1. Indic.tori tim.citn pmctiefi itr sopul sustb€.n *..rrj.lor proiecruloi propus

15880665.86 2l4lt44l.8l 2296247466 24527:ta.tA 26049907.29

Inresdtia se @upedz! in 4 ai ri 166 zilc.

ANI AN II ANT II|

1588066\ .86 80817915 0 l 5918,r .?1.22 164/ los4 {7 11894776l8

80817915.01 59184473.22 1654199,1.57 11894776.18 0.00

8l

Page 85: Dizertatie Master Agrobusiness

G|'aficulde ncuDen}t a invetiff6l

. aual . EUp.6t ln dia omao'i l

Cddul dt acoFriE a cheltui.lilor finMim (OACF)

Analtr pdgului dc Hllbilit tc

Figw r- 7Tab€lultu.53

R.nlabililaca capilalului invGtil(RCD

ANI AN II ltl6,42Yo 22.l1Yr 2J.75Yr 75.t6Yr 26.94v"

ANI AN II AN III

8.46 14.46 22.19 4E.5J

ANI AN II AN III7t 631521

7t 61527

7t 637527

1t 637527

'1t 6\1527

591350603 60J 267 126 609 241

8616t5 293

5E262t 405

070128 291

837 738 399 295 ?48655844

159 463791

769 625482

Pngul d. Fnrabilir . lalori 1984461t4.7 391447t26.838471!

492.7318224751.4

J71971503.8

55% 5JVl 5V4

84

Page 86: Dizertatie Master Agrobusiness

Realtatul din exploatare 6rc poziiiv incep6id cu dul I in confnmn'r. cu bheln| nmai.i

ANI AN II n AN TV56 464 016.2 66389436.1 70591951.5 74 884 545.4 19 268 596.1

llofituI net inclenental esre poziliv incepand c! dul I in confonilale cn lahel matori

ANI AN II III AN TV15880665.9214.11441.822962478.7245272t4.226049907.3

Prcfifu | net inc|lgmental ln orlmil 5 an i defunclionare a invesli$ei (mii lei)

30000000250000002000000015000000100000005000000

Page 87: Dizertatie Master Agrobusiness

4.4,2.Cotrditiile finxncirre de realiz!rc r inrcstili€i

FAP.I INVESTITItr. BI!,ANT PRESCURTAT - VARIANTA

ANT]L TREVIZIONARTI 200s 20{r5 II AN III

A. ACII\'E IMOBILIZATEI. IMOBILIZARI NECORPORALE 21.198 4.110 4.J10 4.170 4.170lr. lMoBltlzARl coRPoR^LE 1t 217.7t l 70.937.53491.905.166 56.872.74849.840.1t0 42.807.91235.17549.III. IMOBILIZ,{RI FINANCI RE 0 0 0ACTIVE IMOBILIZATD' TOTAL 7r.299.1I I 74.9419546J.909.516 568,7?l . t t3 49.844.70042.812.28235-779 36'

B. ACTIVE CIRCULANTEI. STOCTIRI 24.514.48525.75t .21925.450.788 24.4t2.7572J 455.446 22.5t7.2282r.616.53!I] CREANTE 21.194.53925.751.21924.549.495 21.567.516)2624.4t5 2t.7t9_D220.851.03(III, INVESTTTII FNANCIARE PE l ERMENSCURTIV, CASA SI CONTURI LA BANCI 9.78J.494 14.496.9i5.lt 409.978 41.9t2.007&.011.61185.592.473108.376. t0 ' ,ACTIW CTRCULANTD - TOTAL 57692.56885.999.1718r.410.161 9t_9D 219 110. t 11.891r29.829.529150.843,67(C. CHELTIITELI IN AVANS 986.0t1 2.077890 1.81.2.618 1.480. t21 1.480.121 1.480.12D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-OPDRIOADi DE PANi LA UN AN 55.936.41167.000.46675.2tt.361 74.64t.654 ?t.959.976 7t l r l008 72.762.43:D. ACTIVD CIRCULANTD NETE.RISPECTIV DATORIT CURENID NDTE 2.742.t70 7 811.5989.970_t92 18.719.74831.590.1t2 57.915.11619.5t9.61.F. TOIAI ACTI}'E MINIJS DATORIICURENTE 74 04t.t8l 156.694.91671.844.780 75 581.918 r00.712.650I I5,264.54!

G. DATORN CE TREBUIE PLATTTI! INTR'O}ERIOADA MAI MARD DEUN AN 3.945.,132 | .7 t6 .372 3.104571 2.t32.289 2.745.615 2.G6 )9H. PROVTZIOAND PDNTRU RISCURI9ICIIELTUIELI 0I. VDNITURT iN AVANS,diN CITC: 16.274 7e.274 76.21cr Irr - subvenni penrd in!estitii 14.948 14.948cr 472 - Vennun lmgislrale jn avans 1\.326 41.J26 41.126 41.326 41.126 4l . t l

Page 88: Dizertatie Master Agrobusiness

J. CAPTTAL SI REZERVElt 395.675 11.895.675.11.895.675 13.895.6753J.815.675L895.675 33.395.67

II. PRIME DE CAPITAI .l4.tll.47l 0 0III. RTZDRW DIN RIEVAIUARE 0 0 0

0 0 0 00

IV. REZDRVE 2 5 l ] .056 21.996.95t12.500.741 l8 581.670 50.572.500 64.01t .10178.722.48:V. RIZULTAIUL REPORTAT t 355.647 0 0 0 0 i

t.355.647 0 0 0 0 ISold D 0 0 0 0 0VI. REZULTATUL EXERCITTULUT

I00 l t 3 t l 9 745.58118.766.806 21.581.07124.044.90126 507 216 28.91t 621SoldC l0 0 l t .3 t l 9 .745 531 r3 766 806 2t.58t .07124.044.90126.507.2\6 28.971.6)!Sold D 0 0 0 0 0 (

Repnizarea prcfilului t0 .0 l ] .8 l t 9.745.531 r8 766.806 2t 58t 071 24 044.901 24.541.2t628.971.62!TOTAL CAPITAIURI PROPRII 70.095.84980..126.10566196.416 1141714s 34.463.175 91926916112.618.151

0 0 0TOTAL CAPITAI,URI 70,095.849 801!6,105 66,.t96.416 72.411.34484.468.17s91.926.916l t2 ,6 l8 , l5 l

Page 89: Dizertatie Master Agrobusiness

BILANT PRISCURT^T VARI^NTA CU INVESTITID

I IMOBJLIZiRt IECOR}OMLEII IMOBILIZARI COR?ORALEXI. IMOBILIZARI FINANCIARN

IV CASA SI CONTURI LA BANCI

c.cHrLruILr iN ̂ vAr\s

D DATORTI CE TRIBUIE PLATITE INTR O PDRIO^D,i DE PANi L^ UN ̂ N

E. ACTIVI CIRCUL1NTE NETE,

c. l r^ f t )R| | . r rRr .Br rL Pr i r r rF iNr R.o PLRro4Di v{ l ! laRr p t | \ AN

r. vENrruRl IN ̂ vaNs. dii c'n

88

Page 90: Dizertatie Master Agrobusiness

s

I x x

a

5

=

3!E

5

5

Ed

a

Page 91: Dizertatie Master Agrobusiness

CONTUL DE PROFTT ST PIERI'ERT - VARIANTA TiRi PROIECTnii l.i

ANUL PRf,VIZIONARII 2oos 2006 ANI AN 'I AN III105.573.046506.858.832509.8t5 509 5t4.91t .664520.062.800525,26J.428530,5t6.061251,661.593449 952.554 452.511.211457.101.05046t 614.081466,290.821470,951,710

Vcniruri din vall2ua harturilor 51.909.45156906.278 5?.2J8.2115?.810.61458.188 720 54.9t7 601 59.562.JJJveoituri din subveotide expldt4. afftnte

0 0 0 0 014-688171 18.467.100 t00.4ll

80.780 l l l .0 t4 55.423 0 0 0Alle Y€nitui din exDl@tarc 789.051 5812D6 244.669I'ENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 12l . l l t_250526.046.1525r0.416.011515.911.69552t .040.11I526.201.&65J1.416.152Cheltuieli.! nateriile prine ti notnabb

| 81.656.640316. |81.142tt7.161.670rl8 847.4781,10.54 L7 t6 J42_244_424J4t.955.646Cheltui.li c! malcriile Fin. li matedalclc@6mabilc afce e ntrturilor l0.l-048 562.6M 564.J26 567,147 569.981 572_8tl 515,697Ahechel tu ic l id ina lare(cucncrc i r t iapa)I1 .458.13116.592_269 16.6.]0.98416697,508t6 764_29a16,8I .355 16,898,680Alte chelluhli di! afri. {cu enosi! ri apa)

19.178 21.111 27.836 21.948 28_059 2a_t72 24.244Ch.[!i.li privind mNrtudle 46.406.57149.415.684 496t9.992 49 868.09250.t l7.4ll 50.168.020 50.6t9.860

45.t53.1t457.5t5.098 57649.100 57879.89? 58 l .4 l7 58.t41.862 54.571_2taChelNieli cu pcenalul atcErr. mirtunbr 75.575 96j6 96.491 96.817 91j9 97_651 98.044Anonizeri ti pDli2iode pedtru dcprcieeaimobilizdrilor corDorale si necorlorale 6.295_694 7.020.661 1.020.667 7.020.661 7.020.667 1.420.667 7.020.661Amortizdri ti proviziome pehtru deprecieEainobilizarilo!corDoal. si necorloale 105J7 | 1 .751 I1 .751 I t .751 I t.?5 | I1 .751 I1 .751Cheltui.li privind pEstiile err.m 3.175.8rt410.700. t6J 10.712.646Cheltuieli privind pEstaliile cxtctu afercntc

I4 .019 ! 7.909 17,910Chennieli cu .|rc inpozite,la:c ti vddininle

819.946 L114.650 l . l t4 .650 1.114.650 L l I4 650 l . l14 .650 t . | l4 .650

90

Page 92: Dizertatie Master Agrobusiness

Cheltuicli cu ahe inpozile, taxc $i lrrsamintedimilatc alerhtd midtrilor t 366 1.866 r 866 1.866 I 866 t.866Alrecheltuieli dc cxpod{e - t43 . t94 2.608.9t9Alle cheldeli de exploataJe aferente mnrnuibr -240 4.367CHELTTJIDLI DE EXPLOATAXX -TOTAI 4319.11.290480.610 r09 482.885.918485,152.645487.4r0142492.018.861REZULTAIUT DIN EXPI,OATAR! 20.66J.78r44.115.06229.145.922.13.045.77715.887.46614.71\.J04 44 667.024VINITURT FTNANCIARE TOTAL l l8 .5 l7 86_674 146 7 t8 l48. l9 l t49.@0 t 5 t .210 154l8Cheltuieli privind dobintle 555l6 l r 5.2\4.406 4.9t4.r2 4.4t9.209 3.977.288 1.579.559 2.899.441

t.085 029 5.008CHELTIIDLI FINA,IICIARE - TOIAI 7.618 640 5..219.,1144.910.2t2 4.4r9 209 3.977.288 1.579.559 2.899.443RTZULTATUL FTNANCIAR -7.500.r015.82.740 4761_5t4 -4.21\ .416 3.827.598 -1428.149-1.068 851RIZ!LTAT!L CUruNT 1.1. t61.67338.982.12.225 022.408 24.114.16112.059.868t5142.95518.623.818

REZULTATUL f, XTRAORDINARVENITURI TOIAIIE 321.269.781526.l]1.0265t0.562. i495r6 079 888 521.189.80r526.352.856sr 569.504CHELTUIELI IOTAID 108.106 r09 487.150.704435.540.t414a1.la5 \27 489.t29.911,19r009.901492.940666REZULTATUL BRUT D.16t .678 t8.982.12125.422,408 28.774.761J2.059.86835.342.955t8.628.813TMPOZITUL P[ PROFIT .1.149.845 9 745.581 6.255.602 7.19J.690 4.0t4.9e73.335.739 9.657.210Alte chehuieli cu inpozitc car nu apar in

REZULTATTJL NDT AI EXERCITiULUITINANCIAR r0.011.81329.216142 18.766.80621.58t .07t 26.507 2t6 28.971.629

9 l

Page 93: Dizertatie Master Agrobusiness

Trbchl trr,61CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE - VARIANTA CU PROIECT

mi i ld iANUL PREVIZION,AXII AN II AN III

728.29t.811718.t9295 748.655.844159_063.791169_625.44670.441.224680.010.575689.683.237699.50t.458109.467.52

Veniu.i din ve@a rerfinilor 57.8106145*.t88 720 5a_972_@759_562.1t] 60.t5195

Veniluri din subventii de eiDloatare lfcrcnr cifrei dc afaceri n.rc 0 0 01.868.520 l.!65.S65 t.1o2.667 | l)3 014 | 256.88:

0 0Ah.rcnitun dinexplorbe t.428,829 1.428.829 1.428.8.291.428 829 t.428.421.VENITURI DIN EXPLOAIARE . TOTAL '152_852,t4674t_294_04975t.417.33916t.4r5.654772.311,19:Ch.ltuicli cu naenib dinc ai nat rialqlc coNmabile 5t1821.145522-972.t95528.t79.65957tA46iA s)8.114.54,

Ch.loi.li c! naedile prine ri nacrialcl. cosuabile lf.Enre nlrfrnilor 567.t47 569_981 512.aJt 515.691 51E.571Alr chcltuieli din af&e (cu cncrsia ii ap.) 2t.129.1162r.316.612 21.505.6262t_696_72421.889.95:

Alle chcltuicli din aleit (cu ener8i! ii apr) ,fcrnte mArturilor 71.945 28.059 28.t12 28.284 28.39:Chelluicli pdvind neriitrilc 49868.09250. | 17,4t3 50.168,02050.619.86050.8?2.95i

60.079i35 60..172.r0060.666,45160.962.297 61.259.64(Cheliuieli cu elsonalul aferente marfuilor 96.877 97.264 91,65J 98.044 98.43iAhoniz&i 9i proviziod€ p.nld dcpr.ci.Ea inobilidrilor coipo6l. ti

t0 'r41.641 t0.441.641 | 0.,1,43.64110.,141.641t0.443.64rAnonizari 9i provinom Fntu d.peciecr inobilizirilor corpoEl. ti

I1 .751 | .151 I t ,751 | 1 .751 I t .75tChchuicli privind pRsbtiile €rtcdc 7.805_496 1.44t.017 1.811.024 7.98156 7,950,06:Chch!ieli privind pRsbtiile exrcdc afcrntc nArfirilor t1_966 t 8.002 18.0t8 I3 074 l8 , l t (

Chchuicli cu ohc impozn.,laxe rivdEAminle asimilaLe Ll14.650 Ll14.650 I 114.650 L l14 .650 Ll14,65(

Chehuich.r alk imponre, rdc ar vJr s[m 'nre 6inilak stcrcnrc marfurilor 1.866 1.866 1.866 r .866 1,86(

92

Page 94: Dizertatie Master Agrobusiness

An cb.Iuicli dc cxDlos@Altc chclrui.li de .roloaur afednc mrrfrrllorCHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 668 988.130614.9U.652680.885.388686.911. t08693.042.59REZULTATUL DIN EXILOATARE 56.864.0t6 66)49.446 70.591.95114.884_545 D_264_591VENITURI FINANCIARE TOTAI t44.378 v7.254 150.224 153,280 156.42chchukli pd vind dobdmik 7_259.654 6.t00.1474.984.812 1.909.290 2.974.19

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 1_259.654 6.100.147 4.984.8121.909,290 2.974.t9REZULTATUL TINANCIAR -1 . |5 .276 5.952.889 4.834.608 .1.756.010-t_8t7.76REZULTATUL CURENT 49.148.14060_416.547 65_751_34471.128.53576_450.81

REZULTATUL f, XTRAORDTNARVENITURI TQTALE 125_996.52474t_44t,31775t.627.56476t.964.914 772_467_62CHELTUIELI TOTALE 676_247 7U 681.004.300685.870.120690.E40_199696.016.78REZULTATUL ERUT @116.547 65.151.1447t.t.l8_515 16.450.87IMPOZITUL PE PROFIT r2.411.t4515.109_l17t6.4J9.116 11.142_t34t9. l l2_70

AIl! ch.llui€li cn im@ite cm nn aDd in .l.n nl.l. d. na' scREZULTATUL NET AL EXER(ITIULUI FINANCIAh J?. l t 1 .555 45_327.41049.118.00853_146.401t7_138_12

Page 95: Dizertatie Master Agrobusiness

!!!!-!!-4gs!!i-sls

OPERATIIJNEADERIO^D^ACT'VITAT'A DI INVTST'TN fl FIN^NT^RT

Ar' crdit p. |erm€I lung, din(aE'(

D l. L Ra. h imorumdll brnc,

D 2.1 Laalk.Edik Detmenm!,liu sil!i

ACTIVITATEA DE EXPLOAT^RI 9I ̂ LTE ̂ CTIVIT^TI

.clusivrvA(rl+Fl+Fr)ro {rul .e umerr a ri ftdiri

Fl. vrndri *r€Ek d€ !r&@i/!rcie

H. jrcseiditrrt,ivi'ru.\!p

J. Tobr mrlri d. ilo.ft {F+G+H+D

Page 96: Dizertatie Master Agrobusiness

Kr.Midr uLme e marenrle.onsmlbiba ^ t r . hd 'd . i d i : r r r ( c i . 4 ie5 :e r )

rl chcxtrkli DnrLnd ush0'lderbme

Fllr bdcrlls \ Dl4i ftdru lhDozir

PLfi'dedobaiz' b.rcdtr! D. En€i <rdrriri ercrdion, r iMrtrri, 4rs1ir6

odsii(M+Nr+N:+or+ol)

FLUX DI LICHIDITATI (CASH

Page 97: Dizertatie Master Agrobusiness

2005 2006

Profihbjlirab4onom,ci nda(Ra Eipr /c^)P roduu v b rc r mun . i i ( cA ) . i

rundulcriticalrenhbilidtll IChFixcrdralc(cA

(Adiv.circ. , srocui/Dabrii curcnr)

L +idi'Je im.Jhb (D $mibi|tsl,Pa kd'trk)

s0habili'aka ccnenb (Tobl adnc/Darorii Lohle)

Rir daor lorrDdor ibu|c/rod e, Y)cruddl d. lnddortu. (Ddo iro€k/cPR)

roduld.rulmcnt (capi6rDdnanenl - Adiv. imobj]i7,c)

(shcun +crcalr Darorii rcbincare p. crm scun + onrui de

(rmd d.turn.d - Nec$rur d. fond d. ruriEio

Nunrn,L de murii Jh (enFror tcn/crqnF)

ARIANTA FARA INVISTITII

Page 98: Dizertatie Master Agrobusiness

vikade rcsth h zih rffit lor

CALCULUL INDTCATORIIOR VARIANTA CU INVESTITIE

NL INDICAIORI SINTETICIcrt, ANI AN II AN IIII hdi.rto.i d€ Drofit b iate

R.|3 Drcfitului rel (PN/CA) 5.12% 1,03%2 Pofi llbilillld conom'ca ft $ (RQ.Expl./CA) 7.8t% t0,10%l Pod$tivirarc! Ducn {Cd^I) - lei t.40t.260 r.422.115 1.442.491 |.462.551 t,482,901

Il hdi..to.i de marbilitlLtwlul mic al enlabih4ii [cb.FneTor.l.(cA

198.,146.1 l5 39.147.127184.7I4911742u.151 17t.971.5042 R.n|bililald acriv.lor rorde aEBIT/Acrive lor.lcl 22,35% 2451% 24,5AoA 2412%. hdiotori d.lich rt.

Lichidihlea edeEts (Aclive circulate/Dabni cEnre) t25 t ,54 t ,85 2, t8 2,60

2Lichiditlrea inlemediad (Activc.irc -

0,q) t2 l 1,54 1,89 2,121 Lichidilaleainediat!(DisDotribilirati?Pdivccm c) 0,57 l ,6 l 2,06

Solv.bilikra a.n.Eld (To@l aclive/Dalorii @6lcl 2t9 2,81 3,15 1,785 Rala daloriilor (Dalorii total€/Tobl acfv) 45,54y. 29,860/6 26,4|c/o6 Gradnl de indalore .Daloni bble/CPR) |l6,47% 87,54% 66,28./, 50,82%

IV. Itrdicdori !i tonduluid. rtrlb€lrFondul de rulnenl (Cdpitll pendnc -Aclive

22.414.7 | \ 47.M7.351 7)-J71862 10r.7.D.041t37.320.391

2Necesml de fond de rulnenl {Slocud + Crconle -Darorii nebecre pe lem. Soun + contui de tesuloriz, acliv) -24.514.49729.147 972 - t1 .170.356-J4.933.225.37.604.J17

lTrezodie (Fond dc runncnlNecesarul de lond de rulne., 4?.009.10876.195.J10105.548.218t36.666.264 n4.924_770

Page 99: Dizertatie Master Agrobusiness

s" a

oaI

;

e

3

z+

6

b

E

esE

Page 100: Dizertatie Master Agrobusiness

v coNcLUz $t PRoPr,rlitRI

Pnn cre$eEa nivelului de acrivilale h qdrul soci€tatii se asieun o urilizrre nriinbtrsn a infr.structurii zomi (baffpon, eneryie), o crc$eE a conliibuli€i sale la sislenul dein@tte locale. susudrd 6del deroltrma zorei.

Eledele ih.Dede sut Ezultatele treactiilor succesive r'ntre fimq ca@le decheltuielile dircte penlra acbitlionfta prodlselor rzlllate din prccesul de prodEtie. ttcdldrd,! sur dekmioate de c$telea cheltuielilor de con$m pentro poductia de buui !iseflicii din zoni, creltere Ealtas ca umale a sporini veniluilor socieldlii, c@ est€ la rtndulei, povocati de cre erq nmnrului de cosmarori plin diversirarea ofenei.

Elad,l nultiplicatar i aaiyitalea conerciald din zon, esi€ redat din laptul cr,cheltuiala inifialt 6curd de consmalori in zon se rrdsfoma s@cesi! in veniNn pen!ru alte

vennudle obtinute din valoliEcma prcduselor socielslii sut folosile pentuschitaEa obligaliilor fald de nnizorii de mterii prine ii naleriak, eioeie, tehcomuicalii.div€rse senicii, stinesca darodilor cfire stat (TvA, lde. iftpozne), penna noi investitii.Fudzorii vor ulilia bdii pimiti penlru desEEwea ii de^oltarea propri€i acrivirdlii, vorono6 obligalile faF de eldiali $ aclioffii. fals de slal. falt de imizorii lor, vor face noiinvestilii s.a In acelasi timp, luclliorii |ti vor elisf&e tiebuinlele, alocand b6ii cumprrtlilorde buui si seryicii. achi$nd!-ii obligatile ciEe socielale (inlozit€, tde, irEelirere, lelefon,abonmenre) 9i^au licand econonii. Baii destimJi cuptrtrilor de buui ti seflicii vor nfolosili de producdtori pentru dezvolrma liopnei aclivitlli ii ciclul $ Epeu (scheda 2).

Reahd ct mijloacele btnetri chelluite i.itial de caft coNumalor panicipa hqeglerea volmului pioduqiei, a veniului net, la realizdea de investilii .oi cu efecle favorabilein crema de .oi locui de munci" cu ahe cuyinte la progesul Ei prcsperilalea zonei.

'Ca ume a aplcarii ploiectului, tumtorii vor avea o nout piaf, pe cde s.-9idesraci prcdusele, cu conditia ca aceitia sd lespecre condiliile inpse de nomele de cahatecerule de socielale penlru mteriile prime pftlucale de acedt!.

Benenciilc clienlilor de !e ma Ealizirii acestui proiect s referd in primul r6nd la onai buni satisfacere a cerinlelor Ior de a cohsuna produsc d. calilale, oblinule cu lehnologii

CEit€rea calirrlii rezjtl din optimjzaea proceselor teh.ologice, conserydea valoninulritive, Gpectul *tenor al prcdusului, Especldea shdddelor rcferiroe la produs.

IFe ru nenineres pe pirlt, concurenlii vor t siimulafi sd obfine produse de calirate,compmbile cu cel€ ale S.C. IAINEA S.A., cd€ voi fi mbalate ln mod aragdtor ti digurand oseuritat€ ndimd din puct de vedere ieienico-sani1ar.

Page 101: Dizertatie Master Agrobusiness

Ct lid.r. hilidr

Ch.ltulcli

Erisrenra unor (o0sructii n.r.minxc p€ teriroriut and in prcpnekre crr. nu por fiFdlizt. confon der'nstiei ini tiJe 1 pfntru cR nu .\ 'sLt prciecre vidbite dc fi tuh a(.

Anplasrea inlr.,o zona fMne populara a nuicipiului Bucueld, clrc creeaznpe*pcctiu unei bune pieie de d€sfacere,

Exisrd roate faciliglile necesaE uneilnrrepri.d€ri indnstriate, inclusiv lcccs direcr Ia

Aqjonarii pri.cipali surpuehiciti sunl direcl inplicati in Erehnotogiare.Resiuea Buceegi llfov conslituic u cd apane, datorid pe de o pane ! faprului

ca dc mprN$ ca o enclava in cadrul Rcgiunii Sld Mulmia ti pe de alri pane d{orilNrrpuhi ca in cadrul ei se afla €pil:la tlrii, o aglodeEtie ubmr cn rene 2 milionc dc toclibn_.u c@cknsrici deosebik GlddeonLeal'a local'breat nl

Capilala confe., Regiunii o foit ti o dinuica eonomic. supenode celorl.lreRceiui, un nivcl superior al ?IB-ului ii o smctura $ciah si !rcfesionata de un s6nd.rd dai

ExisH Eptezenlarc buna la nir.lul Resiuii a uildlitor de ih!4ananr si cxisrxtoatc fomcle dc inll6nant.

Jldelul Ilfov esle ceactcriat din puncl de !ed@ al srucrurii econonice g alocupdlii fo4ei d€ mucd. pnnF-o deaollae d.zecbilibde, ca o consccintl de conccnlrrrc aIbrlci dc munc, ln capirali ii in imediam poxidilare a acest€ia: 48% din poputotia active a

100

Page 102: Dizertatie Master Agrobusiness

judetnlni estc concentELt in cele 12 conune dii jml Bucwitiului. Zonel. c.le msi dependenled€ eco.onia caDnalei sunt cele de pe da orizonhli Est - vest, de $d. s. foneaz! cele naiputemice fl uuri d. laveligti.

O problema specificn cu cdc sc confdnG fimele din Regiunc! Bucurcgi - llfoves€ nilehl ddicar .l preFilor pentru seFiciile dd afacen (chirii, comoicalii dc.).

Rata glnajnluj ea meqinu ln t@L Frisda 1995-199 ls un nivel etuificativmi sEat dec6r dedia n4ionale, darond invBriiilor mi impoi,nle dcc6l in celelalk R.siuj,orieniaie in sFi.l c!ft se.torul tenia.

Popullti. R.siun es,r€ dislribuit! i.v6 potoqional cu dimsiuno alor douneidqi adnini3uaivr: Mu'cipid Bucwtli con entrcazn 88% din popllaia Regiuii si dodl2% din supafala Regiuii.

Popuhlia ubmd cm reprezintA 89% dinmrlDdede locuiror.rg f omrul BuRea (lo niide locunoriJ.

Populada rural. este fomat, din popdalia asale) apa4inand ro.r. Judelului llfov.

lolal, in nunicipiul aucue$j (2

38 de comune Gd€ cuprind 105

Mdae.nennn callilii @,E t rcaliaa uui echilibtu lntc nsesil'leainbudldli.ii calitati!€ a produ*lor, prcnovea uor melo.le de ptuduqi. priclenoe mediduipEm ti EsFctea libeEi ciEulalii . mrrtuilor $ Fryiciilor. Achinlia udlajelor e leein nd co de nponul .alide/pE! Cridul dc utilizN pEvrat (d€ minim 80elo din cap&ilate!pDi*rara a utilaj.lod, lapn! ca unlajele t.bui. slt coEspundb nEuos functici ti si nu aibatu clii inulilc e! se cdz€ locui inscte in oquld. prcdu4ie. De 6enene., util.jcle trebui€ stcoBpmdd din puncr de vedeE calilsliv, sA fie acrcdilatc confom slddardelor in viSod€, sd nupua in pehcol viap udlizlorilor, sE dieure incoddea in co.sumun nicidc uililAti, Aslfel esteindeplin it obiect ivul de lealitue ti slsti nere a u n. i economi i de piaf! tunclionale.

In acelati tinp, odat c! lnbundtdliEa sGt€nulni de prcduclG, Mseme ulSC IAINEA SA m i. veder€ atinserea obiRtivclor sak fere a dauna allo6. r$Fclend legislaliaih vig@ cfe.itoaE la crlibte, prcle.tia mediului, concurenta loiali-

Ef.dclc nodemiziii utilaj.lor F vor fce simlit€ din pbcl d. ved.E caliratirpdn cEfld.a €lidtii prcdaelor ti din puct d. ve&E celilaliv prin : cEi|€ta pdduclilililiinucii, dininuEa chetdelilor $ rinpului ..e@ inrqineni d Fp@tiilor. .le.um lffii6tce robiE a mijloacclor lehnic€ ri Educcrco limpllui rec6d redliaii prodlsclot.

Efedele divssinctni produciei slb inp.cr caliraliv inrmna conelid&ea relatilo!cu beneficiarii, paltundeea pe noi sesme e de piata tiadapt rea nonencla|oruluide produse la*Erile beneficiarilor. Din puct de ledeE cdndtiv, acesF efecte se lor concEtia ln ce$ereacotei de piaF. cregtelea producliviltri nuncii, ccrtcr€o cinei de afaccri ri dtingeda nivehluipcvizur al -indicarodlor *onomico fineciei.

In lma &aliz€i daliz*ii obi€criv.lo! pbpce p.hh . n indeplinite s poolecotrclujona c! S.C. PANEA S.A., diasnonicata drept o limri cn o puleF inLdd globah Elativl|rm, iti doaE vdodfica lcesl polential p.ntN . d.!dj o fime fdne c.miu a indMiei denortrir i pdifi€i. a Brcnierli'nuj.

l0 t

Page 103: Dizertatie Master Agrobusiness

ANEXA I

CALCULUL CRADULUI DE UTILIZARE PENTRU UTILAJELE PROPUSE A FI,\CHIZITIONATE PRIN IROIECT :

EXEM?LE:

Uscttor cereale nobil inclusiv inslalalie de asrnatieRolul t€hnolosic al uscabrului este de a pemile uscdea pann la Midnalea de 15% a

pombului boabe achizirionat cn miditatea de ndin 20%. aigudnd consenabilitaleapoMbului in tinpul srocrrii in siloz.

caFac area.oninali de usce est€ d€ 4,21,4r penta uscae poMb de la unidnaGa demdin 20% la i5%. Duau efeciva de lucru !e zi a nscEtorului €sle de 20 de oE. Ca itatea depomb boabe cde se eslinezi a se usca este de 70 ,zi. cmtilalea de pomb boabe uscaE estede 70 r20h = 3,51pe orr.

Sepdatorul de pielrcAle lolul de a sepa6 din naa de loMb boabe, pielricele, cioburi, bulc,iri de pnmant de

aceeasi marine cu boabele de pomb. Aceste idpuilitti snht selmte p€ bm difere.Fi de nasnspecinca ti a insulnilor aemdinmice. Sepdlorul de piete este pevrar cu popriul ventilator de

capacnarea nonidala a setmrorolui clsificaror ese dc 5 tn.wrftarea orad de porumbcudrat €sre dc 100 t24h = 4.17 r E ore.

4,17 x I00GU= = 81.40r/'

5,0

yc!-d!bb-s!-pc4.l!riLcds-drDe0!a& a!!sq44Pd. modemizm s-a pEvrar nncirdea spnnuni de poMb curatt rezullat dih sectia

de cudtito.ie degedinde cu ljurorul a doul vallui duble cu patru ldvdlugi, cu alimenlae

vahlile au fosr ale* pentru a pemne dedntirca spdduji do pomb cuals pentiuealizma uei capacitaE nominale de 3.5 lone porunb pflncrat / ort.cmtitatea dc crupeprelucdta oid ese de r 72 to.ei 2,1 oE = 3 tone/ hG6dul de utilid al valtunloresle:

3.5 x 100GU=

4,2=81,31" ;

lx l00GU=

3,5

102

=85,7 t0 i

Page 104: Dizertatie Master Agrobusiness

DENI'MIRE UTILAJ TINOMINALE

CANTITATE ORAR{

GRADt,LDE

UTILIZARI

Usoiror ceeale nobil inclusiv instal4ie,\ 8l , l l%

2 S€pmlor clasiicalor cu site cn cddl de

.lTtuspodalor cu nelc TM O 250 85,00" ;

5 85,000i,Deaemimtor pentru porunb

Valf dublu cu pafr! tavalugi cu

8 Sitlpletcu23 senm aclionaE de

9 Malins de en9 acliohals cu doud 85.71%

t0 Cand autonal cu recipient Tubex2,083

Maline aubmatt de pachetizat pugi de 25,2 L/ 24h 21t? 24h 8l , l t " ;

TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND GRADW DE T'TTLIZARI] ALPRINCIPALELOR UTILAJE NOI DTN SDCTIA MOAII,I PORIIMB $I SECTOR

AMBAI,AR-E

I0 l