dizertatie 1

download dizertatie 1

of 60

Transcript of dizertatie 1

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  1/60

  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARAFACULTATEADE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILORMASTER AN II: EXPERTIZ CONTABIL I EVALUAREA AFACERII

  Lucrare de dizertaie

  Controlul fscal al impozitelordirecte

  Coordonator tiinifc:Absolvent: Pro. Univ. Dr. on P!"!#Adelina $ariana %&C'A(U

  -Iulie 200-

  Cu!"i#$CAP)'LUL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  2/60

  $P'*)!L! D"!C)!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  %% C&"&'(e"i)&"e& *e#e"&l+ & i,!)i(el" .i"e'(e%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  %2% I,!)i(ul !e /e#i(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2

  %2%% I,!)i(ul !e /e#i(u"ile !e"$el" )i'e%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2

  %2%2 I,!)i(ul !e /e#i(ul ,i'"1#("e!"i#.e"il"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  %2%3%I,!)i(ul !e !"(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4

  %3% I,!)i(ul !e &/e"e%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  %3%% I,!)i(e 5i(&6e l'&le .i"e'(e%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  CAP)'LUL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7

  C'()A%L)A)!A DA)'"L'" +,CAL!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7

  2%% C#(&8ili(&(e& i,!)i(ului !e !"( 5i & i,!)i(ului !e /e#i(ul,i'"1#("e!"i#.e"ii%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7

  2%2% C#(&8ili(&(e& i,!)i(ului !e /e#i(ul .i# $&l&"ii%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2

  2%3% C#(&8ili(&(e& &l(" i,!)i(e9 (&6e 5i /+"$+,i#(e .&("&(e 8u*e(ului .e$(&($&u 8u*e(el" l'&le%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%23

  CAP)'LUL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2

  C'()"'LUL +,CAL%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2

  3%% De#i"e&9 "lul9 i,!"((+ 5i ;",ele '#("lului $'&l%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2

  3%2% Sele'(&"e& '#("i8u&8ilului 'e u",e&)+ & '#("l&(% Re*ulile!"'e.u"ii .e '#("l $'&l%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2

  3%3% E6e"'i(&"e& '#("lului $'&l !"i/i#. i,!)i(ele .i"e'(e l& $'ie(&(e',e"'i&l+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2> ?mpozitul pe salarii@= '&"e e$(e u# '#( .e!&$i/% C#(ul $e '"e.i(e&)+ 'u i,!)i(ul lu#&"9 "e@i#u( !e $(&(ele .e !i&@+9&;e"e#( $&l&"iil" 5i /e#i(u"il" &$i,il&(e &'e$("&9 1# '"e$!#.e#(+ 'u'#(u"ile 292392%

  C#(ul $e .e8i(e&)+ 'u $u,ele /i"&(e 8u*e(ului .e $(&(9 "e!"e)e#(#.i,!)i(ul !e /e#i(u"ile .e #&(u"& $&l&"iil" 5i &$i,il&(e &'e$("&9 !"i# '#(ul29 $&u !"i# '#(ul 3 i# '&)ul !l+@ii &'e$(ui i,!)i( 1# #u,e"&" l&'&$ie"i& T"e)"e"iei .i# (e"i("iu%Sl.ul l& $;"5i(ul lu#ii e$(e e"e.i(&" 5i "e!"e)i#(+ i,!)i(ul "e@i#u($&l&"i&@il" 5i .&("&( 8u*e(ului .e $(&( 5i '&"e ("e8uie /i"&(9 i# lu#&u",+(&"e9 l& .&(& !l+(ii 'e#)i#ei &IIi-&9 .&" #u ,&i (")iu .e 2 & lu#ii%

  3.7. Contabilitatea altor impozite= ta2e iv1rs1minte datorate bu0etului destat sau

  bu0etelor localeC#;", O".i#ului Mi#i$(e"ului Fi#@el" Pu8li'e #"% 30420029 $e

  !"e'i)e&)+:>l& alte impozite= ta2e i v1rs1minte datorate bu0etuluide stat sau bu0etulor locale $e 'u!"i#.: i,!)i(ul !e 'l+.i"i9 i,!)i(ul

  2

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  28/60

  !e (e"e#u"i9 /+"$+,i#(e .i# !"(ul #e( &l "e*iil" &u(#,e9 i,!)i(ul !e.i/i.e#.e9 (&6& &$u!"& ,i=l&'el" .e ("$!"(9 (&6e !e#("u ;l$i"e&(e"e#u"il" !"!"ie(&(e .e $(&( 5i &l(e i,!)i(e 5i (&6e?% L& &l(e i,!)i(e 5i(&6e $e e/i.e#@i&)+ 5i (&6ele /&,&le 5i &''i)ele '& 5i 8li*&@ii $'&lei,!"((e ;&@+ .e 8u*e(ul .e $(&(% C#;", Le*ii '#(&8ili(+(ii #"% 277

  5i & "e*le,e#(+"il" ul(e"i&"e9 O%M%F%P% #" 7200 5i 30420029'#(&8ili(&(e& &li(i'+ & &'e$("& $e '#.u'e !e ;elu"i .e i,!)i(e9 (&6e 5i/+"$+,i#(e .&("&(e 8u*e(ului 'e#("&l $&u l'&l%

  A$(;el .&("iile ;&@+ .e 8u*e(ul .e $(&( $e !( *"u!& 1# i,!)i(e.i"e'(e i,!)i(ul !e .i/i.e#.e 5i i,!)i(e 5i (&6e i#.i"e'(e &''i)ele9(&6ele /&,&le9 i&" .&("iile ;&@+ .e 8u*e(ele l'&le $e !( *"u!& 1#i,!)i(e 5i (&6e .i"e'(e i,!)i(ul !e 'l+.i"i9 i,!)i(ul !e (e"e#9 (&6& !e(e"e#9 (&6& &$u!"& ,i=l&'el" .e ("$!"(9 "e$!e'(i/ i,!)i(e 5i (&6ei#.i"e'(e (&6e !e#("u eli8e"&"e& 'e"(i'&(el"9 &/i)el" 5i &u("i)&@iil"9(&6e !e#("u ;l$i"e& ,i=l&'el" .e "e'l&,& 5i !u8li'i(&(e9 i,!)i(ul !e$!e'(&'le9 (&6& (elie"+%A'e$(e i,!)i(e9 'u $("u'(u"+ e(e"*e#+ $e e/i.e#@i&)+ 1# '#(&8ili(&(e 'u&=u("ul '#(ului >> ?Alte impozite= ta2e i v1rs1minte asimilate@='#( .e !&$i/%

  C#(ul 4 >Al(e i,!)i(e9 (&6e 5i /+"$+,i#(e &$i,il&(e? $e'"e.i(e&)+:

  - 'u /&l&"e& i,!)i(el" !e 'l+.i"i9 !e (e"e#9 (&6el" !e (e"e#9 !e,i=l&'ele .e ("$!"( .&("&(e9 !"i# '#(ul 43G 'u /&l&"e& &''i)el".&("&(e .e !".u'+("i $&u .e 'ei '&"e !"elu'"e&)+ !".u$e $u!u$e&''i)el"9 !"i# '#(ul 439 i&" !e#("u &''i)ele &;e"e#(e i,!"(&("il"9!"i#'#(ul 3

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  29/60

  !"e/e.e '+ "Sisteul legal de impunere trebuie s asigurerepartizarea just a sarcinilor fscale".

  Pe 8&)& &'e$(" !"i#'i!ii '#$(i(u@i#&le 5i & '#'e!@iei ,.e"#e9.e,'"&(i'e & $(&(ului 5i &.,i#i$("&@iei9 i#$!e'@i& $'&l+ &"e ."e!( $'!e6'lu$i/ '"e'(i(u.i#e& $'&l+9 &'ee& 'e 1#$e&,#+ '+ $(&8ili"e& u#ei

  .i;e"e#@e .e i,!)i( #u e$(e #e&!+"&( u# 8ie'(i/ &l i#$!e'@iei $'&le9 'iu#ul .i# e;e'(ele $&le 5i &$(;el9 '#("i8u@ie & &.,i#i$("&@iei !e#("u &&$i*u"&principiul impozitrii uniorme.De"i/&( .i# !"i#'i!iul e*&li(+@ii(u(u"" 'e(+@e#il" 1# ;&@& le*ii9 acest principiu are rang constituional.

  ntr-un sistem declarativ, inspecia fscal este uninstrument indispensabil pentru asigurarea principiuluiconstituional al egalitii impunerii pentru toi cetenii.

  C#("lul $'&l 'u!"i#.e $&,8lul &'(i/i(+@il" '&"e &u '& $'!/e"i'&"e& "e&li(+@ii9 le*&li(+@ii 5i $i#'e"i(+@ii .e'l&"&@iil" .e i,!)i(e 5i(&6e9 /e"i'&"e& '"e'(i(u.i#ii 5i e6&'(i(+@ii 1#.e!li#i"ii9 '#;", le*ii9 &8li*&@iil" $'&le .e '+("e '#("i8u&8ili9 !"e'u, 5i &'(i/i(&(e& .ei#/e$(i*&"e 5i '#$(&(&"e & e/&)iu#ii $'&le%

  'bli0aiile fscale'u!"i#.: O8li*&@i& .e & .e'l&"& 8u#u"ile 5i /e#i(u"ile i,!)&8ile9 $&u .u!+

  '&)9 i,!)i(ele .&("&(e9 (&6ele 5i '#("i8u@iile l& ;#.u"ile$!e'i&leG

  O8li*&@i& .e & '&l'ul& 5i .e & 1#"e*i$("& 1# e/i.e#@ele '#(&8ile 5i .e!i&@+9 l& (e",e#ele le*&le9 i,!)i(ele9 (&6ele9 '#("i8u@iile l&;#.u"ile $!e'i&le9 !"e'u, 5i i,!)i(ele "e&li)&(e 'u $(!&= l&$u"$+G

  O"i'e &l(e 8li*&@ii '&"e "e/i# '#("i8u&8ilil"9 !e"$e )i'e $&u=u"i.i'e9 1# &!li'&"e& le*il" $'&le% Su#( '#("i8u&8ili9 $&u $u!u5i '#("lului $'&l: !e"$e )i'e $&u

  =u"i.i'e9 ",#e 5i $("+i#e9 &$'i&@iile ;+"+ !e"$#&li(&(e =u"i.i'+9'+""& le "e/i#9 1# '#.i@iile le*ii 8li*&@ii $'&le%

  C#("lul $'&l $e e6e"'i(+ .e "*ele .e '#("l $'&l .i# '&."ulMi#i$(e"ului Fi#@el" Pu8li'e 5i &l u#i(+@il" $&le (e"i("i&le9 !"e'u, 5i .e '+("e$e"/i'iile .e $!e'i&li(&(e &le &u("i(+@il" &.,i#i$("&@iei !u8li'e l'&le% O"*ele.e '#("l $'&l 1#.e!li#e$' ;u#'@ie 'e i,!li'+ e6e"'i@iul &u("i(+@ii .e $(&(%

  O"*i)&"e&9 ',!e(e#@& (e"i("i&l+ 5i &("i8u@iile &!&"&(ului .e '#("l $'&l $e&!"8+ .e '+("e Mi#i$(e"ul Fi#@el" Pu8li'e%

  F",ele '#("lului $'&l $u#( .i;e"e#@i&(e 1# ;u#'@ie .e ,&i ,ul(eele,e#(e .e i#(e"e$ &le /e"i'+"ii '#("i8u&8ilului9 5i u,e:

  Din punct de vedere al scopului controlului fscal C#("l i#;",&(i/ - &"e '&"&'(e" e.u'&(i/ 5i i#;",e&)+ &*e#@ii

  e'#,i'i #u 1#"e*i$("&@i9 &$u!"& ."e!(u"il" 5i 8li*&@iil" $'&le'e le "e/i#G

  27

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  30/60

  C#("l .e "u(i#+ - &"e $'!ul .e & ,e#@i#e le*+(u"& 'u'#("i8u&8ilul 5i u",+"e5(e ,.ul .e "e$!e'(&"e .e '+("e &'e$(& &8li*&@iil" .e 1#"e*i$("&"e '& !l+(i(" .e i,!)i(e 5i (&6e9 !"e'u, 5i& 'el" $'&le%

  Din punct de vedere al serei de cuprindere, controlul fscalpoate f

  C#("l *e#e"&l9 '#. 'u!"i#.e /e"i'&"e& (u(u"" &$!e'(el" le*&(e.e 8li*&@iile $'&le .&("&(e .e '#("i8u&8il !e#("u !e"i&.+.e(e",i#&(+ .e (i,!G

  C#("l !&"(i&l '#. $e /e"i'+ .&" u,i(e (&6e 5i i,!)i(e !e !e"i&.+ .e(e",i#&(+ .e (i,!%

  Dinpunct de vedere al operaiunilor supuse controlului fscal,acesta poate f

  C#("l ',!le( &!";u#.&(9 .e ;#. '#. $e /e"i'+ (&(e!e"&@iu#ile9 .'u,e#(ele 5i e/i.e#@ele '&"e $(&u l& 8&)& '&l'ul+"ii5i u",+"i"ii u#ui i,!)i(G

  C#("l $ele'(i/ !"i# $#.&= '#. $e /e"i'+ .&" u,i(e!e"&@iu#i9 .'u,e#(e '&"e $(&u l& 8&)& '&l'ului 5i e/i.e#@ei u#uii,!)i(G

  Din punct de vedere al cunoa!terii realitii unor operatiunice nasc obligaii fscale

  C#("l .'u,e#(&"9 '&"e l& "#.ul $+u !&(e .e ;",+ $&u .e'#@i#u(9 '#. $e e6&,i#e&)+ ;",& 5i '#(i#u(ul e/i.e#@el"!e#("u $(&8ili"e& "e&li(+@ii 5i le*&li(+@ii !e"&@iu#il" !e 8&)&.'u,e#(el" !"e)e#(&(e .e '#("i8u&8il% S'!ul !"i#'i!&l &l&'e$(ui (i! .e '#("l $'&l e$(e &'el& .e & ',!&"& e/i.e#@ele'#(&8ile 5i & .'u,e#(el" !"i,&"e 'u .&(ele .i# .e'l&"&@iile 5i.e'#(u"ile .e!u$e .e '#("i8u&8il9 1# /e.e"e& $(&8ili"ii'"e'(i(u.i#ii $u,el" !l+(i(e9 !"e'u, 5i & "e$!e'(+"ii (e",e#el" .e!l&(+%

  C#("l ;&!(i'9 !"i# '&"e $e /e"i'+ e6i$(e#@& 5i ,i5'&"e& ,i=l&'el"

  ,&(e"i&le 5i 8+#e5(i 5i ,.ul 'u, &'e$(e& $u#( "ee'(&(e 1#.'u,e#(e !e#("u & 'u#&5(e $i#'e"i(&(e& '#("i8u&8ilului 1#

  1#(',i"e& e/i.e#@el" $'&le 5i & .e'l&"&@iil" $&le $'&le9 !"e'u,5i !e#("u & i.e#(i'& '&)u"i .e e/&)iu#e $'&l+

  30

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  31/60

  7.3. ,electarea contribuabilului ce urmeaz1a f controlat. "e0ulile procedurii de control

  fscal

  P"i#'i!iile '&"e ("e8uie u",+"i(e 1# $ele'(&"e& '&)u"il" $u#( 'ele &lee'ie#@ei i#$!e'@iil" $'&le 5i & &!li'+"ii 1# ,. '"e'( 5i u#i(&" &le*i$l&@iei $'&le%

  rincipiul de selectare privind e#ciena inspeciilor fscale: -"e*le,e#(&( .e O%% #"% 722003 !"i/i#. C.ul .e !"'e.u"+ $'&l+9"e!u8li'&(+ -&"(% 72

  A'(i/i(&(e& $'&l+ #u &"e !e"$#&l $u'ie#( !e#("u & !u(e& e;e'(u&i#$!e'@ii $'&le l& (@i '#("i8u&8ilii9 !e#("u 1#("e&*& !e"i&.+ .ei,!u#e"e% Di# &'e$( ,(i/9 e'ie#@& i#$!e'@iei $'&le .e!i#.e 1# ,&"e,+$u"+ .e $ele'(&"e& &.e'/&(+ & '&)u"il"% A'e&$(& 1#$e&,#+ '+9 1#,+$u"& 1# '&"e &'e$( lu'"u e$(e !$i8il9 '#("i8u&8ilii '&"e #e'e$i(+

  i#$!e'@ie $'&l+9 ("e8uie $& e $u!u5i /e"i'+"ii 1# (e",e#ul .e !"e$'"i!@ie91# $'i,89 '#("i8u&8ilii l& '&"e #u e6i$(+ "e'(i'+"i .e i,!)i(e $&u&'e$(e& $u#( ;&"(e !u@i# !"8&8ile9 !e 8&)& .$&"ului $&u e6!e"ie#@ei&'u,ul&(e .e &.,i#i$("&@iile $'&le9 #u ("e8uie $+ e i#'lu$i 1# !"*"&,ul.e '#("l $'&l%

  Sele'(&"e& '#("i8u&8ilil"9 '#;", !li(i'ii .e$'"i$e ,&i $u$9conduce la un control de necesitate. Ele,e#(ele .e 'u#&5(e"e9 .e ,&"e&=u(" 1# $ele'(&"e& u#ui '#("i8u&8il !e#("u !"*"&,ul .e i#$!e'@ie$'&l+9 $u#( u",+(&"ele:

  i#;",&@iile ;u"#i)&(e .e .$&"ul $'&l !"i/i#. '#;",&"e& /lu#(&"+& '#("i8u&8iluluiG

  '#$(&(+"ile "e)ul(&(e 1# u",& '#("&lel" $'&le !"e'e.e#(eG e6i$(e#@& u#ei 'e"e"i .e '#("l $'&lG e6i$(e#@& u#" i#.i'ii9 .i# !&"(e& u#" &.,i#i$("&@ii $'&le $&u

  i#$(i(u@ii9 !"i/i#. ;&!(e '&"e !( '#.u'e l& $(&8ili"e& .e 8li*&@ii$'&le $u!li,e#(&"eG

  e6i$(e#@& u#ui "i$' $'&l "i.i'&(9 $!e'i' u#" u,i(e .,e#ii .e&'(i/i(&(e 'u, &" '&)i#u"i9 8&"u"i .e #&!(e9 !".u'@ie 5i/#)&"e.e 8+u(u"i &l'li'e9 e('%

  I#$!e'@i& $'&l+ $e !&(e 8&)& !e ele,e#(e &le&("ii .e $ele'@ie9 &$(;el1#'( $& #u !&(+ !"e/i)i8il+% C&"&'(e"ul i,!"e/i)i8il &l '#("lului $'&l;&'e !&"(e .i# e;e'(ul $+u !"e/e#(i/% I.e&l+ &" ',8i#&"e& 'el" .u+!"i#'i!ii 5i u,e $ele'(&"e& 1# ;u#'@ie .e "i$'u"i 5i $ele'(&"e& &le&("ie9!e#("u & 8@i#e u# "&!"( e'ili8"&( 1# $ele'(&"e& '#("i8u&8ilil" !e#("ui#$!e'(i& $'&l+%

  Principiul de selecie privind uniformitatea impunerii (inspeciascal generala) selectarea aleatorie : &'e$( !"i#'i!iu !"e)i#(+ i,!"(@+ .e$e8i(+9 .e&"e'e .e"i/+ .i# !"i#'i!iul e*&li(+@ii (u(u""'e(+@e#il" 1# ;&@& le*ii 5i 1# ;&@& &.,i#i$("&@iei% Re$!e'(&"e& &'e$(ui!"i#'i!iu 1#$e&,#+ '+ .e#$i(&(e& i#$!e'@iil" $'&le e;e'(u&(e l& $'ie(+@i'&"e !"e)i#(+ &'ele&5i "i$'u"i $'&le 1# ;u#'@ie .e &'(i/i(&(e9 ,+"i,e9 e('%("e8uie $+ e &$e,+#+(&"e 1# (&(+ @&"&%

  3

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  32/60

  U# $'! &l '#("lului $'&l 1l "e!"e)i#(+ .e(e'(&"e& e/&)iu#ii $'&le%Se !( '#$i.e"& i#.i'&("i .e e/&)iu#e $'&l+ #e.e!u#e"e& .e'l&"&@iil"$'&le 5i$&u #e1#"e*i$("&"e& $'&l+% De &$e,e#e& "e;u)ul .e & $u!u$i#$!e'@iei $'&le $&u &(i(u.i#e #e'!e"(+ 'u e'i!& .e '#("l9!"e'u, 5i !"e)e#(&"e& u#" .'u,e#(e ;&l$e !e#("u & $u$@i#e u#ele

  &",&@ii9 .i$("u*e"e& u#" !"8e .'u,e#(&"e9 e('% "e!"e)i#(+ 'u'e"(i(u.i#e (e#.i#@& '#("i8u&8ilului $!"e e/&)iu#e $'&l+% I#$!e'("ul$'&l ("e8uie $& !&(+ ;&'e .i;e"e#@& 1#("e e""ile ;+'u(e .e '#("i8u&8il 1#,. #ei#(e#@i#&( 5i 'ele ',i$e 'u 8u#+ 5(ii#(+9 1# $'!ul "e.u'e"iii,!)i(el"%

  odul de procedur scal $(&8ile5(e ;",ele i#$!e'@iei $'&le 5i!"'e.u"ile .e '#("l u(ili)&(e .e i#$!e'("ii $'&li 1# &'@iu#ile !"*"&,&(e& $e e;e'(u&%

  Pe#("u &-5i "e&li)& &("i8u@iile9 i#$!e'@i& $'&l+ !&(e &!li'& .i/e"$e;",e &le procedurii de control 'u, &" '#("lul i#!i#&(9 '#("l

  1#'"u'i5&( $&u !"i# $#.&=% Me(.ele 5i !"'e.u"ile .e '#("l !( ',8i#&(e 1# ;u#'@ie .e 8ie'(i/ele &'@iu#ii .e i#$!e'@ie $'&l+9 .e *"&.ul.e '#;",&"e /lu#(&"+ & '#("i8u&8ilului9 .e $("u'(u"& $& "*i)&("i'+9e('% A'e$(e ,e(.e $e &le* 5i 1# ;u#'@ie .e (i,!ul !e '&"e e'i!& .e'#("l 1l &"e l& .i$!)i@ie li,i(& .e 3 $&u 4 lu#i !e#("u e;e'(u&"e&'#("lului% O i#$!e'@ie $'&l+ .e '&li(&(e '#$(+ 1# e6&,i#&"e&.'u,e#(el" '#("i8u&8ilului9 &$(;el 1#'( &'e&$(& $+ $'&(+ l& i/e&l+9.&'+ e$(e '&)ul9 ;&!(ele "ele/(e !"i/i#. &8&(e"ile .e l& le*i$l&@i& $'&l+ 5i&$(;el9 $+ .e!i$(e)e e/e#(u&l& e/&)iu#e $'&l+%

  C#("lul $'&l $e e;e'(ue&)+: !e !e"i&.& $(&8ili(+ .e "*ele .e '#("l $'&l9 ;u#'@ie .e

  8ie'(i/ele '#("luluiG $i#*u"+ .&(& !e#("u e'&"e i,!)i( $i !e#("u e'&"e !e"i&.+

  $u!u$+ '#("lului%

  P"i# e6'e!@ie9 '#.u'+("ul "*ului .e '#("l $'&l ',!e(e#(!&(e .e'i.e "e!e(&"e& '#("lului !e#("u u,i(+ !e"i&.+9 .&'+ .e l&.&(& 1#'eie"ii '#("lului $'&l 5i !#+ l& 1,!li#i"e& (e",e#ului .e!"e$'"i!@ie &!&" .&(e $u!li,e#(&"e9 #e'u#$'u(e "*ului .e '#("l $'&ll& .&(& e;e'(u+"ii '#("lului9 '&"e i#ue#@e&)+ $&u ,.i'+ "e)ul(&(ele&'e$(ui&%

  Re/e"i'&"e& u#ei !e"i&.e i,!)&8ile $e "e&li)e&)+ .&" l& i#i@i&(i/&"*el" .e '#("l 5i #u l& $li'i(&"e& '#("i8u&8ilului 9 &'e$(& .i# u",+&/#. ."e!(ul .e & '#(e$(& .e'i)iile "*ului .e '#("l $'&l%

  7.7. !2ercitarea controlului fscal privindimpozitele directe la o societate comercial1

  7.7./. Actele de control fscalA Actele elaborate 4nainte de des1urarea aciunilor de

  control fscal

  #&i#(e .e .e$;+5u"&"e& &'@iu#ii .e '#("l $'&l9 "*ul .e '#("l$'&l 1#5(ii@e&)+ '#("i8u&8ilul 'u !"i/i"e l& &'@iu#e& .e '#("l 5i l&

  32

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  33/60

  ."e!(u"ile $&le !"i# avizul de verifcare. # &/i)ul .e /e"i'&"e $e,e#@i#e&)+ 5i 8li*&@i& '#("i8u&8ilului .e & !u#e l& .i$!)i@i& "*el".e '#("l $'&l (&(e .'u,e#(ele 5i e/i.e#(ele '#(&8ile 5i .e & &$i*u"&'#.i@iile #e'e$&"e !e#("u .e$;+5u"&"e& !(i,+ & '#("lului $'&l% A/i)ul.e /e"i'&"e e$(e 1#$@i( .e u# e6("&$ .i# artea drepturilor !i o"ligaiilor

  contri"ua"ilului# 5i $e ',u#i'+ !"i# !5(+ 'u 'el !u@i# )ile 1#&i#(e&1#'e!e"ii e;e'(i/e & &'@iu#ii .e '#("l $'&l% # '&)ul e;e'(u+"ii u#ui '#("li#!i#&(9 "e'l&,&@ii !"i/i#. '&)u"i .e e/&)iu#e $'&l+9 !"e'u, 5i 1# '&)ul/e"i;Q'+"ii u#" $e$i)+"i #u $e ("$,i(e &/i)% P"i# $e,#&"e& &/i)ului .e/e"i'&"e9 '#("i8u&8ilul '#",+ lu&"e& l& 'u#5(i#@+ .e$!"e ."e!(u"ile 5i8li*&@iile $&le%

  Pe#("u ,(i/e 1#(e,ei&(e9 '#("i8u&8ilul !&(e $li'i(& ,.i'&"e&'u ,&6i, )ile lu'"+(&"e & .&(ei .e 1#'e!e"e & '#("lului $'&l%,olicitarea contribuabilului pentru am6narea datei 4nceperiicontrolului fscal $e &."e$e&)+ 1# $'"i$ "*ului $'&l ',!e(e#(9 1#

  (e",e# .e )ile .e l& !"i,i"e& 5i $e,#&"e& &/i)ului .e /e"i'&"e%Sli'i(&"e& $e '#$i.e"+ &''e!(&(+ 1# '#(e6(ul u#" ,(i/e 1#(e,ei&(e9$i(u&@ie 1# '&"e "*ul .e '#("l $'&l ("$,i(e '#("i8u&8ilului u# #u&/i) .e /e"i'&"e 1# '&"e $e ,e#@i#e&)+ .&(& l& '&"e & ;$( "e!"*"&,&('#("lul $'&l% O #u+ &,#&"e #u ,&i e$(e &.,i$+%

  mputernicirea scris1 ordinul de deplasare $e e,i(e .e'#.u'+("ul u#i(+@ii $'&le ',!e(e#(e !e#("u !"e)e#(&"e& "*ului .e'#("l $'&l l& '#("i8u&8il !e#("u e;e'(u&"e& '#("lului $'&l%

  C#("i8u&8ilul '&"e9 .i# !"!"ie i#i(i&(i/+9 $li'i(+ $+ e '#("l&(9 $e&."e$e&)+ 1# $'"i$ "*ului $'&l 1# & '+"ui "&)+ (e"i("i&l+ 15i &"e

  .,i'iliul $&u $e.iul $'&l !"i#("- cerere de a f controlat. # &'e&$(+'e"e"e '#("i8u&8ilul 15i /& ,(i/& 'e"e"e&% # '&)ul 1# '&"e 'e"e"e& & ;$(&.,i$+9 "*ul .e '#("l ("$,i(e &/i)ul .e /e"i'&"e9 1# '&) '#("&""*ul .e '#("l $'&l /& 1#$(ii#@& '#("i8u&8ilul 1# $'"i$ 'u !"i/i"e l&"e;u)%

  % Actele 4ntocmite pe timpul des1ur1rii aciunii de controlO"*ele .e '#("l &u ."e!(ul $+ "e@i#+ 1# $'!ul !"(e=+"ii 1,!("i/&

  1#$("+i#+"ii $&u .i$("u*e"ii u#" .'u,e#(e9 &'(e9 "e*i$("e e('9 $&u "i'e &l(ele,e#( ,&(e"i&l '&"e ;&'e ./&.& $(&8ili"ii9 1#"e*i$("+"ii 5i &'i(+"ii8li*&@iil" $'&le .e '+("e '#("i8u&8il% # &'e&$(+ $i(u&@ie9 "*ul .e'#("l 1#(',e5(e dovada reinerii documentelor % Pe 8&)& &'e$(ei&9!"8ele !( "e@i#u(e ,&6i,u, 30 .e )ile9 e/e#(u&l !#+ l& 70 .e )ile 'u&!"8&"e& '#.u'e"ii "*ului $'&l% A'e$( .'u,e#( ("e8uie $+ !&(+i#.i/i.u&li)& ./&.& "e@i#u(+% A'(ul $e 1#(',e5(e 1# 2 e6e,!l&"e '&"e /" $e,#&(e .e '+("e '#("i8u&8il 5i "*ul $'&l9 '(e u#ul !e#("u e'&"e!&"(e%

  Pe 8&)& 1#(',i"ii referatului .e '+("e i#$!e'("9 1# '&"e &'e$(&,(i/e&)+ $li'i(&"e& &''e$ului 1# &;&"& !"*"&,ului #",&l .e lu'"u &l'#("i8u&8ilului9 $e eli8e"e&)+ autorizarea scris1 a conduc1toruluior0anului de control fscal. A''e$ul e'i!ei .e '#("l 1# "i'e i#'i#(+ &

  $e.iului '#("i8u&8ilului 1# &;&"& !"*"&,ului #",&l .e lu'"u ("e8uie $+ $e"e&li)e)e 'u acordul contribuabilului= '&"e e$(e u# &'". $'"i$

  33

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  34/60

  1#"e*i$("&( l& "e*i$("&(u"& &*e#(ului '#("l&( 5i e$(e e6&( l& !"'e$ul-/e"8&l 1#'ei&( 'u '&)i& '#("lului%

  ,olicitarea de inormaii de la persoane fzice sau 5uridice=or0ane ale administraiei publice i instituii publice e$(e &'(ul !"i#'&"e "*ul .e '#("l $li'i(+ i#;",&@ii .e l& !e"$e )i'e $&u =u"i.i'e

  '&"e .e@i# 1# !+$("&"e $&u &.,i#i$("&"e 8u#u"i $&u $u,e .e 8i &le'#("i8u&8ilului9 '&"e &u "el&@ii ',e"'i&le 'u &'e$(& $&u !( .& i#;",&@ii'u !"i/i"e l& !e"&@iu#ile /e"i'&(e% A'e&$(+ $li'i(&"e $e &."e$e&)+ 1# $'"i$%

  T&(e i#;",&@ile !"i,i(e .e "*ul $'&l $u#( $u!u$e $e'"e(ului$'&l%

  C Actele 4n care se consemneaz1 rezultatele controluluifscal

  D&(ele 5i i#;",&@ile 'ule$e .e i#$!e'(" 1# (i,!ul .e$;+5u"+"ii'#("lului $'&l $e '#$e,#e&)+ 1# ,. 8li*&("iu9 .u!+ '&)9 1#: P"'e$-/e"8&l .e '#("l9 N(& .e '#$(&(&"e 5i P"'e$ul-/e"8&l .e '#("&/e#@ie%

  Procesul;verbal de control e$(e .'u,e#(ul 8il&(e"&l9 1#(',i( 1#.u+ e6e,!l&"e9 .i#("e '&"e u#ul $e !+$("e&)+ l& .$&"ul $'&l &l'#("i8u&8ilului 5i u# e6e,!l&" "+,#e l& '#("i8u&8il9 $e "e.&'(e&)+&$(;el 1#'( $+ !&(+ 'i(i( i#.e!e#.e#( .e &l(e .'u,e#(e 5i $& #u .e&!$i8ili(&(e& ,&i ,ul(" i#(e"!"e(+"i% A'e$( &'( 'u!"i#.e 'el !u@i#u",+(&"ele !&("u '&!i(le &/#. $("u'(u"+ u#i'+ !e#("u (&(e &'@iu#ile.e '#("l e;e'(u&(e%

  apitolul $ 'u!"i#.e .&(e "e;e"i(&"e l& u#i(&(e& $'&l+ '&"e & .i$!u$'#("lul $'&l9 .&(ele !"i/i#. i#$!e'("ul '&"e & e;e'(u&( '#("lul98ie'(i/ele '#("lului9 !e"i&.& $u!u$+ '#("lului $'&l 5i (i!ul .e '#("l

  e;e'(u&(%apitolul $$ i#'lu.e .&(ele *e#e"&le .e$!"e '#("i8u&8il 'u, &" :.&(ele $&le .e i.e#(i'&"e l& O%R%C%9 '.ul u#i' .e 1#"e*i$("&"e $'&l+9$e.iul $'i&l9 .&(e 5i $e.ii &le li&lel" .&'+ e$(e '&)ul9 ;",& .e!"!"ie(&(e9 (i!ul &'(i/i(+@ii .e$;+5u"&(e9 '.ul CAEN9 'i;"& .e &;&'e"i'#;", ul(i,ului 8il@ &!"8&(9 '&!i(&l $u8$'"i$ 5i /+"$&(9 '#.u'+("ulu#i(+@ii9 !e"$& '&"e "+$!u#.e .e '#.u'e"e& e/i.e#@ei '#(&8ile9!e"$& .e$e,#&(+ $+ "e!"e)i#(e $'ie(&(e& !e (i,!ul '#("lului9'#(u"ile IBAN .e$'i$e l& 8+#'i9 .&(ele !"i/i#. 'lie#(ii 5i ;u"#i)"ii $(&8ili'u '&"e e6i$(+ "el&(ii .e &;&'e"i%

  apitolul $$$ "e!"e)i#(+9 .e ;&!(9 !&"(e& !"i#'i!&l+ & !"'e$ului-/e"8&l

  5i 'u!"i#.e '#$(&(+"ile e;e'(i/e &le i#$!e'("ului 5i $e $("u'(u"e&)+ !ei,!)i(ele '&"e &u ;+'u( 8ie'(ul '#("lului% Pe#("u e'&"e i,!)i( 1#!&"(e $e &u 1# /e.e"e &$!e'(e le*&(e .e 8&)& le*&l+ !e#("u $(&8ili"e&9'&l'ul&"e& 5i /&"$&"e& i,!)i(ului9 '#$(&(+"ile i#$!e'("ului9 !"e)e#(&(e 1#,. '#'"e( 'l&" 5i !"e'i$9 .i$!)i@iile le*&le 1#'+l'&(e 'u ("i,i(e"e .i"e'(+l& (e6(ul le*ii9 '#$e'i#@ele $'&le &le '#$(&(+"il"9 '#("&/e#@iile'#$(&(&(e9 #u,+"ul !"'e$ului-/e"8&l .e '#("&/e#@ie 1#(',i(9 =u$(i'+"i&le '#("i8u&8ilului 'u !"i/i"e l& .e8i(ele $(&8ili(e9 i.e#(i'&"e& 'el""+$!u#)+("i9 ,+$u"i .i$!u$e $&u "e',.+"i ;+'u(e '#("i8u&8ilului!e#("u "e,e.ie"e& .e'ie#(el" $i i#("&"e& 1# le*&li@&(e9 !l+@ile e;e'(u&(e

  .e '#("i8u&8il9 1# (i,!ul 5i '& u",&"e & '#("lului $'&l%apitolul $% 'u!"i#.e $i#(e(i' '#$(&(+"ile e;e'(u&(e9 .i;e"e#@e .ei,!)i(e $(&8ili(e9 ,&="+"i !e#&li(+@i .e 1#(")ie"e '&l'ul&(e9 !"e'u, 5i &l(e

  3

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  35/60

  i#;",&@ii "ele/(e 5i ,e#@iu#e& '+ (&(e .'u,e#(ele !u$e l& .i$!)i@i&i#$!e'("ului &u ;$( "e$(i(ui(e%

  &ne'ele procesului-ver"al de control 'u!"i#. i#;",&@ii $i#(e(i)&(e!e#("u e'&"e i,!)i( 1# !&"(e9 "e$!e'(i/ '#@i# '&l'ulul .e(&li&( &l (u(u""8li*&@iil" $(&8ili(e i#'lu$i/ &l ,&="+"il" .e 1#(")ie"e '"e$!u#)+(&"e9

  "i'e &l( &'( $&u .'u,e#( e,i$ 1# (i,!ul .e$;+5u"+"ii '#("lului%P"'e$ul-/e"8&l .e '#("l $'&l $e $e,#e&)+ .e i#$!e'("ul '&"e &e;e'(u&( '#("lul $'&l9 '+"ui& 1i "e/i#e "e$!#$&8ili(&(e& !e#("u'#$(&(+"ile 1#$'"i$e 1# !"'e$ul-/e"8&l .e '#("l 5i .e '+("e '#("i8u&8il!"i# "e!"e)e#((ul $&u le*&l9 .u!+ '&"e $e 1#"e*i$("e&)+ l& "e*i$("&(u"&'#("i8u&8ilului .#.u-$e &'el&5i #u,+" 5i &'ee&5i .&(+ !e#("u e'&"ee6e,!l&"% P"'e$ul-/e"8&l .e '#("l "e!"e)i#(+ (i(lu .e '"e@+ !e#("u.i;e"e#@ele '#$(&(&(e '&"e ("e8uie !l+(i(e 1# ,&6i,u, )ile .e l& .&(&',u#i'+"ii "e)ul(&(el" '#("lului%

  (ota de constatare'#$e,#e&)+ '#$(&(+"ile 'u !"i/i"e l& #&(u"&&'(i/i(+@il" !".u'+(&"e .e /e#i(u"i i,!)&8ile $&u !e#("u i.e#(i'&"e&$u"$el" i,!)&8ile9 1# '&)ul 1# '&"e e6i$(+ .i/e"*e#(e 1#("e "*ul .e'#("l 5i '#("i8u&8il "e;e"i(&"e l& '#$(&(+"ile e;e'(u&(e9 $(&8ili"e&"e&li(+@ii ;&!(el" $e "e&li)e&)+ 1# !"e)e#@& u#" ,&"("i% N(& .e'#$(&(&"e 'u!"i#.e 5i ,+$u"ile !e"&(i/e .i$!u$e !e#("u "e,e.ie"e&.e'ie#@el" 5i $e $e,#e&)+ .u!+ '&) .e i#$!e'("ii .e '#("l $'&l9"e!"e)e#((ul '#("i8u&8ilului "i .e ,&"("i%

  Procesul;verbal de contravenie $e 1#'eie !e#("u &'ele ;&!(e &'+"" '#$(&(&"e 5i $'@i#&"e $u#( .e ',!e(e#@& "*ului .e '#("l$'&l9 '#;", le*ii 1# /i*&"e 5i "e!"e)i#(+ (i(lu e6e'u("iu !e#("u$'@iu#ile '#("&/e#@i#&le .u!+ "+,#e"e& &'e$("& .e#i(i/e !"i#

  #ee6e"'i(&"e& '+il" .e &(&' $&u $(&8ili(e '& .e#i(i/e 1# i#$(@& .e=u.e'&(+9 .&'+ $-& e6e"'i(&( &(&'ul &'(ului 5i i#$(@& .e'i.e 1# ;&/&"e&"*ului .e '#("l $'&l% C#;", titlului art. *+ din codul deprocedura scal# constituie contravenii u",+(&"ele ;&!(e:

  #e.e!u#e"e& l& (e",e#ele !"e+)u(e .e le*e & .e'l&"&@iil" .e1#"e*i$("&"e $'&l+ $&u .e ,e#@iu#iG

  #e.e'l&"&"e& l& (e",e#ele !"e/+)u(e .e le*e & 8u#u"il" 5i/e#i(u"il" i,!)&8ile $&u9 .u!+ '&)9 & i,!)i(el"9 (&6el"9'#("i8u@iil" 5i & &l(" $u,e .&("&(e 8u*e(ului *e#e"&l '#$li.&(G

  #e"e$!e'(&"e& 8li*&@iil" 'u !"i/i"e l& !"e)e#(&"e& .e 1#$'"i$u"i

  #e"e$!e'(&"e& 8li*&@iei Q#$'"ie"ii '.ului .e i.e#(i'&"e $'&l+ !e.'u,e#(e

  #e"e$!e'(&"e& .e '+("e !l+(i("ii .e $&l&"ii 5i /e#i(u"i &$i,il&(e$&l&"iil" & 8li*&@iil" !"i/i#. ',!le(&"e& 5i !+$("&"e& 5el"$'&leG

  #e1#.e!li#i"e& 8li*&@iil" !"i/i#. ("$,i(e"e& l& "*ul $'&l',!e(e#( $&u9 .u!+ '&)9 l& (e"@e9 !e"$e & ;",ul&"el" $i.'u,e#(el" !"e/+)u(e .e le*e& $'&l+9 &l(ele .e'( .e'l&"&@iile$'&le 5i .e'l&"&@iile .e 1#"e*i$("&"e $'&l+ $&u .e ,e#@iu#iG

  3

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  36/60

  #e"e$!e'(&"e& .e '+("e 8+#'i & 8li*&@iil" !"i/i#. ;u"#i)&"e&i#;",&@iil" 5i & 8li*&@iil" .e .e'#(&"e !"e/+)u(e .e '.ul .e!"'e.u"+ $'&l+

  "e;u)ul .e & !"e)e#(& "*ului #'i&"-$'&l 8u#u"ile ,&(e"i&le

  $u!u$e i,!)i(el"9 (&6el"9 '#("i8u@iil" .&("&(e 8u*e(ului*e#e"&l '#$li.&(9 1# /e.e"e& $(&8ili"ii "e&li(+@ii .e'l&"&@iei $'&leG #e"e@i#e"e&9 !("i/i( le*ii9 .e '+("e !l+(i("ii 8li*&@iil" $'&le9 &

  $u,el" "e!"e)e#(1#. i,!)i(e 5i '#("i8u@ii 'u "e@i#e"e l& $u"$+G "e@i#e"e& 5i #e/+"$&"e& 1# ((&li(&(e9 .e '+("e !l+(i("ii 8li*&@iil"

  $'&le9 & $u,el" "e!"e)e#(#. i,!)i(e 5i '#("i8u@ii 'u "e(i#e"e l&$u"$+9 .&'& #u $u#( $+/"5i(e 1# &$(;el .e '#.i@ii 1#'(9 !("i/i(le*ii9 $& e '#$i.e"&(e i#;"&'@iu#i9 e('%

  C.ul .e !"'e.u"& $'&l+ !"e'i)e&)+ &,e#)ile '#("&/e#@i#&le

  '&"e !( .i$!u$e .e '+("e "*ul .e '#("l $'&l 1# ;u#'@ie .e'#$(&(+"ile !"i/i#. #e"e$!e'(&"e& !"e/e.e"il" le*&le%

  7.7.3. -erifcarea aspectelor de natur1 fscal1

  L& 1#'e!u(ul i#$!e'@iei $'&le $e /& u",+"i ,.ul 1# '&"e'#("i8u&8ilul 5i-& $(&8ili( 5i .e'l&"&( i,!)i(ele9 (&6ele 5i '#("i8u@iile!("i/i( !"e/e.e"il" le*&le% Ri$'ul $'&l !&(e &!&"e &(u#'i '#.'#("i8u&8ilul &!li'+ u# "e*i, .e i,!u#e"e ;&/"&8il 1# '#("&.i'@ie 'ule*e& $'&l+% Re*i,ul .e i,!u#e"e tre"uie $(&8ili( 1# ;u#'@ie .e $(&(u(ul$'&l &l '#("i8u&8ilului% I,!)i(ele .&("&(e .e '#("i8u&8il $u#( $(&8ili(e

  1# ;u#'@ie .e: ;",& .e "*i)&"e9 '#.i@iile !"e/+)u(e .e le*ile $'&le9&'(i/i(&(e& i,!)&8il+9 l'ul .e .e$;+5u"&"e & activit1ii impozabile. Seva avea n vedere faptul '+ o fraud poate reie!i !i din locul desf!urriiactivitii impoza"ile. ,e e'emplu: un contri"ua"il $e va plasa cusigurant n zone li"ere sau defavorizate# chiar dac activitile impoza"ilesunt realizate n alte zone.

  alculul impozitului scal are la "aza rezultatul scal# sta"ilit astfel:

  "ezultatul fscal B "ezultatul contabil E (edeductibile fscal; Deductibile fscal

  !2aminarea obli0atiilor declarative ale contribuabililorO"*ul .e i#$!e'@ie $'&l+9 1# u",& e6&,i#+"ii 8li*&@iil" .e'l&"&(i/e9("e8uie $+ '#$(&(e: .&'+ $-&u 1#(',i( .e'l&"&@iile $'&le !e#("u (&(ei,!)i(ele9 (&6ele 5i '#("i8u@iile .&("&(e9 '#;", $(&(u(ului $'&l9 .&'+i,!)i(ele .&("&(e &u ;$( $(&8ili(e '#;", $i$(e,el" .e i,!)i(&"e 'e("e8uie $+ le &!li'e '#("i8u&8ilul9 !("i/i( $(&(u(ului $'&lG .&'+.e'l&"&@iile $'&le &u ;$( .e!u$e l& (e",e#ele .e $'&.e#@+9 ,(i/ul.e!u#e"ii .e'l&"&@iil" $'&le "e'(i'&(i/e9 ,.i'+"ile !"i/i#. $(&(u(ul$'&l &l '#("i8u&8ilului .&'+ .e'l&"&@iile $'&le $u#( 1#(',i(e '"e'( 5i 1#'#;",i(&(e 'u !"e/e.e"ile le*&leG .&'+ .e'l&"&@iile $'&le &u ;$(

  $e,#&(e .e "e!"e)e#(@ii le*&li &i '#("i8u&8ilului%

  34

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  37/60

  O"*ul .e i#$!e'@ie $'&l+ ("e8uie $+ e6&,i#e)e 8li*&@iile.e'l&"&(i/e !e 1#("e&*& !e"i&.+ & i#$!e'@iei $'&le !"i# ',!&"&"e&o"ligaiilor .i# .e'l&"&@iile $'&le .e!u$e .e '#("i8u&8il l& "*ul $'&l',!e(e#( 'u situia scal real sta"ilit1# u",& /e"i'+"ii% Prin diferenadintre situaia scal real !i o"ligaiile scale declorate de contri"ua"il

  pot rezulta diferene de impozite.D&'+ "*ul .e i#$!e'@ie $'&l+ '#$(&(+ &8&(e"i 'u !"i/i"e l&,.ul .e 1#.e!li#i"e & 8li*&@iil" $'&le $e /" lu& ,+$u"i !"i# &'(ul .ei#$!e'@ie $'&l+ 5i u,e:

  /& $(&8ili 8li*&@i& !e#("u '#("i8u&8il .e & .e'l&"& i,!)i(ele9(&6ele 5i '#("i8u@iile '&"e #u &u ;$( .e'l&"&(eG

  '#("i8u&8ilul /& $'@i#&( '#("&/e#@i#&l9 .&'+ ;&!(& $+/"5i(+#u '#$(i(uie i#;"&'@iu#e%

  $egtura dintre contabilitate !i declaraiile fscale

  O"*ele .e i#$!e'@ie $'&l+ ("e8uie $+ e6&,i#e)e "e$!e'(&"e&!"e/e.e"il" le*&le !"i/i#. "*i)&"e& '#(&8ili(+@ii .e '+("e '#("i8u&8il"e*ul&"i(&(e& 5i $i#'e"i(&(e& '#(&8ili(+@ii% I#$!e'("ii $'&li ("e8uie $+ $e&$i*u"e9 .e &$e,e#e&9 '+ .&(ele .i# .e'l&"&@iile $'&le $u#( '"e'($(&8ili(e9 5i u,e .&'+ &'e$(e& $e "e*+$e$' 1# e/i.e#@ele '#(&8ile 5i$'&le9 1# !lu$9 !e#("u i,!)i(ul !e !"( ("e8uie $+ $e e6&,i#e)e9 .&'+ l&8&)& $(&8ili"ii "e)ul(&(ului $'&l &u $(&( /&l"ile $'&le (!tiind c intrevalorile conta"ile !i vlorile fscale ale activelor# pasivelor# veniturilor !icheltuielilor putem avea diferene). O"*ele .e i#$!e'@ie $'&l+ /"e6&,i#&9 &(( .'u,e#(ele '#(&8ile9 '( 5i !e 'ele $!e'i'e e/i.e#@ei$'&le9 '& .e e6e,!lu: "e*i$("ul .e e/i.e#@+ $'&l+9 =u"#&lul !e#("u

  /#)+"i9 =u"#&lul !e#("u 'u,!+"+"i9 $i(u&@ii .e '&l'ul & &,"(i)+"ii $'&le9 &'el(uielil" !l&;#&(e9 & !"/i)iel" e('9 &l(e "e*i$("e%

  7.7.7. -erifcarea aspectelor de natur1 5uridic1I#;",&@iile .e #&(u"+ =u"i.i'+ "e)ul(+ .i# .'u,e#(ele '&"e

  ;u"#i)e&)+ ele,e#(ele .e i.e#(i'&"e & '#("i8u&8ilil"9 !l+(i("il" .ei,!)i(e9 (&6el" 5i '#("i8u@iil"% # $i(u&@iile 1# '&"e $e !".u' ,.i'+"i$(&(u(&"e9 /e"i'&"e& /& &/e& 1# /e.e"e u",+(&"ele: '#@i#u(ul,.i'+"il" $(&(u(&"e9 e6i$(e#@& u#" e/e#(u&le '#$e'i#@e $'&le &le

  ,.i'+"il" $(&(u(&"e9 $'i,8&"e& ((&l+ $&u !&"@i&l+ & &'(i/i(+@ii9$'i,8&"e& "e*i,ului .e i,!)i(&"e%M.i'&"e& ;",ei =u"i.i'e !&(e .e(e",i#& &!&"i@i& u#ei #i

  !e"$e =u"i.i'e9 5i ((.&(+9 !&(e .e(e",i#& ,.i'&"e& "e*i,ului$'&l% Se &li)e&)+ e/e#(u&le ;u)iu#i9 .i/i)+"i $&u &$'ie"i9 !"i# '&"e $e!&(e &$'u#.e ,&$& i,!)&8il+% Se /" /e"i'& e6("&$ele .e l& O'iulRe*i$("ului C,e"(ului9 &'(ul '#$(i(u(i/9 (+""i &le AA 5i C#$iliului .eA.,i#i$("&@ie% E/lu@i& '&!i(&lului $'i&l !&(e .& i#;",&@ii 'u !"i/i"e l&i,!)i(&"e& &'@i#&"il" 5i !( .e,#$("& u,i(e (e#.i#@e 1# e/lu@i& u#ei$'ie(+@i% A#&li)& i$("i'ului $'ie(+@ii !"i# !"i$,& &.,i#i$("&("il" 5i'#.u'e"ii e6e'u(i/e !&(e ;u"#i)& i#;",&@ii u(ile $u8 &$!e'(ul "el&@iil"

  ',e"'i&le !"i/ile*i&(e 'u &l(e $'ie(+(i $&u !e"$e )i'e 'u '&"e &'e5(i&&u ;$( $&u $e &+ 1# le*&(u"+ .e i#(e"e$% A'e$(e i#;",&@ii $u#( #e'e$&"e

  3

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  38/60

  !e#("u & &li)& le*&(u"& .e '&u)&li(&(e 1#("e &'(i/ele $'ie(+@ii 5i &/e"e&&.,i#i$("&("il" 5i & "u.el" &'e$("&% O &$e,e#e& &li)+ !&(e u(ili)&(+ 1# .e'i)i& .e ("e#&"e & "+$!u#.e"ii $li.&"e & &.,i#i$("&("il"9&$'i&@il"9 &'@i#&"il" 5i "i'+"" &l(" !e"$e '&"e &u !"/'&(i#$l/&8ili(&(e& !e"$ei =u"i.i'e .e8i(&"e !"i# 1#$("+i#&"e& $&u

  &$'u#.e"e& 'u "e&-'"e.i#@+9 $u8 "i'e ;",+9 & 8u#u"il" ,8ile 5i i,8ile!"!"ie(&(e& &'e$(ei&%M.i'&"e& '&!i(&lului $'i&l "e!"e)i#(+ u# &l( 8ie'(i/ &l /e"i'+"ii

  'u $'!ul .e(e",i#+"ii "e&li(+@ii 5i #",&li(+@ii '"e5(e"ii $&u .e$'"e5(e"ii .e'&!i(&l 5i u,e ,&="&"e& !"i# /+"$&"e .e #u,e"&" $+ e i# '#'".@+'u /e#i(u"ile &$'i&(ului&'@i#&"ului9 "e$!e'(i/ .&'+ "e.u'e"e& '&!i(&lului$'i&l e$(e '#;",+ 'u &'(ul '#$(i(u(i/ 5i $e &li)e&)+ e/e#(u&lelei,!li'&@ii $'&le "e$!e'(i/ &li)& '&!&'i(+@ii .e !l&(+ & 8li*&@iil" $'&le*e#e"&(e .e "e.u'e"e& .e '&!i(&l% Se /& /e"i'& ,.ul 1# '&"e 8u#u"ile'#$(i(ui(e '& &!"( 1# #&(u"+ $u#( e;e'(i/ u(ili)&(e .e '+("e $'ie(&(e 5i #u

  1# $'!ul !e"$#&l &l &'@i#&"ului%E6i$(e#@& u#" "el&@ii .e ;&,ilie 1#("e &$'i&@i "i e6i$(e#@& u#"

  "*e .e '#.u'e"e ',u#e $'ie(+@ii-,&,& 5i li&lei $&le ;&'e $+ $e!"e)u,e '&"&'(e"ul '(i/ &l &!"(ului 1# #&(u"+%

  onfuzia de patrimoniu se intlneste# n special# n cazul grupului desocieti# cnd societile componente nu sunt independente# ci simpleelemente menite s realizeze interesul grupului# ori cnd au aceia!iadministratori# i!i efectueaz prestaii fr echivalent Q,!"u,u(u"i9&$'ie"e 1# !&"(i'i!&@iu#e9 e('% # '#.i@iile $u8$'"ie"ii &!"(ului 1# #&(u"+.e '+("e !e"$+ =u"i.i'+ $e /& /e"i'& 8&)& .e '&l'ul & &,"(i)+"ii 1#'"el&@ie 'u /&l&"e& $'&l+ & 8u#u"il" .i# e/i.e#@& '#("i8u&8ilului '&"e

  & $u8$'"i$ &'e$( &!"( 1# #&(u"+%# '&)ul &$'ie"ii 1# !&"(i'i!&@iu#e $e /e"i'& .&'+ &$'ie"e& 1#!&"(i'i!&@iu#e 1#'ei&(+ 1#("e $'ie(+@i ',e"'i&le '#("l&(e .e &'ee&5i!e"$+ "i *"u! .e !e"$e9 &"e $'!ul "e&li)+"ii u#" &'(i/i(+@i "e&le 5i#u $'!ul "e.u'e"ii 1# ,. #e=u$(i'&( & !"(ului 8"u( 'u $u,e 'u (i(lul .e'el(uieli .e.u'(i8ile ,&i &le$ '#. u#& .i#("e $'ie(+@ile ,e,"e&$'ie"ii 1#"e*i$("e&)+ !ie".e"i%

  /ntocmirea# certificarea !i pu"licarea situaiilor nanciare "e!"e)i#(+u# &l( 8ie'(i/ &l /e"i'+"ii .i# !"i$,& 1#(',i"ii '"e'(e9 & /e"i'+"ii 5i'e"(i'+"ii '#;", !"e/e.e"il" le*&le% Se /e"i'+ .&'+ $'ie(&(e& & ;$(

  &u.i(&(+ #'i&" 5i .&'+ $i(u&@iile #'i&"e 1,!"eu#+ 'u "&!"(ul&.,i#i$("&("ului &u ;$( .e!u$e l& O'iul Re*i$("ului C,e"@ului 5i l&"*ul (e"i("i&l $'&l%

  7.7.>. -erifcarea aspectelor de natur1 economic1# &li)& "i$'u"il" e'#,i'e $e /" &/e& 1# /e.e"e &$!e'(e !"i/i#.:

  .,e#iul .e &'(i/i(&(eG '#$(i(ui"e& 5i e/lu@i& !&("i,#iuluiG ,.&li(+@i .e ',e"'i&li)&"eG !e"$#&lul *&=&( 5i "i$'ul ,u#'ii l& ?#e*"u?G

  #&(u"& !".u$el" 5i $e"/i'iil" !"e$(&(e G

  3

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  39/60

  Domeniul de activitate# &'(i/i(&(e& .e i#$!e'@ie $'&l+ $e /" i.e#(i'& "i$'u"ile *e#e"&(e 5i

  $!e'i'e .,e#iului .e &'(i/i(&(e &l '#("i8u&8ilului 5i $e /& /e"i'&"e&li(&(e& 5i le*&li(&(e& &'(i/i(+@il" .e$;+5u"&(e% # &'e$( $e#$ $e /" &/e&

  1# /e.e"e .&'+ :- &'(i/i(+@ile .e$;+5u"&(e $u#( '#;", &'(ului '#$(i(u(i/

  i.e#(i'&(e !"i# '. CAENG- e6i$(+ &/i)ele #e'e$&"e .e$;+5u"+"ii &'(i/i(+@il" 'u!"i#$e 1# &'(ul

  '#$(i(u(i/G- &'(i/i(&(e& .e$;+5u"&(+ #e'e$i(+ &u("i)&@ii $!e'i&le $e /& /e"i'&

  e6i$(e#@& &u("i)&@iei9 /&l&8ili(&(e& &u("i)&@iei9 &'i(&"e& (&6el" .e&u("i)&"e%

  Pe#("u i.e#(i'&"e& '"e'(+ & &'(i/i(+@il" .e$;+5u"&(e $u#( #e'e$&"ei#$!e'@ii !e (e"e# !e#("u $(&8ili"e& $(+"ii .e ;&!(% Se /" i.e#(i'&&'(i/i(+@ile &8.#&(e9 u",+"i#.u-$e $(&8ili"e& '&u)el" &8.#ului u#"

  &'(i/i(+@i 'u, &" "e#(&8ili(&(e $'+)u(+9 '#'u"e#@& ,&"e !e !i&@+9 i#'lu$i/i.e(i'&"e& u#" '&u)e .e '#'u"e#@+ #eli&l+9 $'+.e"e& 'e"e"ii !ie@ei!e#("u !".u$ul $&u $e"/i'iul "e$!e'(i/%

  Constituirea i evoluia patrimoniului# &li)& '#$(i(ui"ii 5i e/lu@iei !&("i,#iului $e /" &/e& 1# /e.e"e

  "i$'u"ile *e#e"&(e .e ,i5'+"ile i,8ili)+"il" '"!"&le 5i #e'"!"&le%E6&,i#&"e& i,8ili)+"il" '#$(i(uie &.e$e& u# ,i=l' 8u# .e i#'e!e"e &i#$!e'@iei $'&le% V&l&"e& i,8ili)+"il"9 /e'i,e& 5i ,.ul l" .e#@&"e !e",i( '"e&"e& "&!i.+ & u#ei !i#ii !"e'i$e 'u !"i/i"e l& $i(u&@i'i&"+ 5i !&("i,#i&l+ & '#("i8u&8ilului%

  C& u",&"e & &li)ei &'(i/el" $e !( i.e#(i'& .&'+ u,i(e

  i,8ili)+"i '"!"&le i&(u"i9 &/ie .e (u"i$,9 i,8ile '&"e &" !u(e& u(ili)&(e '& l'ui#(+ e('% &u ;$( $&u $u#( u(ili)&(e 1# 8e#e'iul !e"$#&l &l&$'i&(ului9 &l &'@i#&"ului9 &l &.,i#i$("&("ului 5i .&'+ "+$!u#$ul e$(e&",&(i/9 $e /& !"'e.& l& "e$!i#*e"e& ."e!(ului .e .e.u'e"e & TVA - ului9& 'el(uielil" 'u &,"(i)&"e& .u!+ '&)9 !"e'u, 5i '#$(&(&"e& 5i "e$!e'(i/i,!u#e"e& u#ei .i$("i8u@ii i,!li'i(e !e#("u 8e#e'i&"%

  Pe#("u e/i.e#@ie"e& '"e'(+ & i,8ili)+"il" '"!"&le $e /& /e"i'&: 1#"e*i$("&"e& !e '&(e*"iiG 1#"e*i$("+"i !e l'u"i .e .e@i#e"e 5i e6!l&(&"eG ,e(.& .e &,"(i)&"e !"&'(i'&(+

  $(&8ili"e& /&l"ii $'&le

  Se /& /e"i'& ,.ul .e i#("&"e 1# !&("i,#iu & i,8ili)+"il"#e'"!"&le9 "e$!e'(i/ !"i#: &!"( 1# #&(u"+ l& '&!i(&lul $'i&l9 &'i)i@ii9*"&(ui( .e e6e,!lu $u''e$iu#e !e#("u !e"$+ )i'+9 .#&@ii% Se /&u",+"i .&'+ e/&lu&"e& (i(lu"il" .e /&l&"e .e@i#u(e e$(e '"el&(+ 'u/&l&"e& .e !i&@+ & &'e$("&%

  # '&)ul 8"e/e(el" 5i i#/e#@iil" $e /& /e"i'& .&'+ : &'e$(e& $u#(.e@i#u(e 1# !"!"ie(&(e 'u (i(lu .e#i(i/9 (e,!"&" $&u 'u li'e#@+ .ee6!l&(&"e9 "e$!e'(i/ .&'+ 8"e/e(ele 5i i#/e#@iile .e@i#u(e $u#( 1#e6!l&(&"e $&u 1# "e)e"/+% De &$e,e#e& $e /& !"'e.& l&: &li)& /&l"il".e &'i)i@ie & 8"e/e(el" 5i i#/e#@iil"9 &li)& $(&(u(ului (i(ul&"ului8"e/e(ului ;&@+ .e 1#("e!"i#.e"e& /e"i'&(+9 &li)& &'(i/i(+@ii .e 'e"'e(&"e-

  37

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  40/60

  .e)/l(&"e !"!"ii9 /e"i'&"e& ,.ului .e &'i)i@ie & 8"e/e(el" 5i ,+"'il"

  .e l& (e"@e !e"$e )i'e $&u =u"i.i'e%$odalit1i de comercializareI#$!e'@i& $'&l+ /& i.e#(i'& 1# &'(i/i(&(e& '#("i8u&8ilului

  ,.&li(+@ile .e ',e"'i&li)&"e u(ili)&(e 5i /& $(&8ili e/e#(u&lele "i$'u"i

  &;e"e#(e &'e$("&% I.e#(i'&"e& ,,e#(ului .e ("$;e" &l ."e!(ului .e!"!"ie(&(e &"e i,!li'&@ii !e#("u: e6i*i8ili(&(e& TVAG 1#"e*i$("&"e& /e#i(u"il"G $(&8ili"e& "e)ul(&(ului $'&l%

  Personalul an0a5at i riscul muncii la ne0ru Di#("e "i$'u"ile 'e $u#( !$i8il .e i.e#(i'&( 1# &'(i/i(&(e&

  '#("i8u&8ilului &,i#(i,: u(ili)&"e& ,u#'ii l& #e*"u G .e'l&"&"e& u#" /e#i(u"i $&l&"i&le ,&i ,i'i .e'( 'ele e;e'(i/

  !l+(i(e%

  teva o"iective de control al realitii forei de munc anga0ate cetre"uie avute n vedere la identicarea riscurilor legate de utilizareapersonalului pot :

  - e6i$(e#@& "*i*"&,ei 5i $(&(u(ul !e"$#&lului *&=&( 'u, &" :(e,!"&"9 .e#i(i/9 'u (i,! !&"@i&l .e lu'"u9 ,.&li(+@i .e !l&(+ &$&l&"iil"9 $("u'(u"& !e"$#&lului *&=&(9 le*&li(&(e& '#("&'(el" .e,u#'+%

  - C&li'+"i '&li'&(9 #e'&li'&(9 !#.e"e& e'+"ei '&(e*"ii9 ;",&"e!";e$i#&l+ (e#i'+9 e'#,i'+9 &l(e $!e'i&li)+"ii9 #&(u"& $&"'i#il"!e"$#&l .e '#.u'e"e9 .e e6e'u@ie9 !e"$#&l .e(&5&( l& &l@i'#("i8u&8ili9 !li(i'& .e "e$u"$e u,e !"&'(i'&(+9 e('%

  7.7.F. -erifcarea aspectelor de natur1 fnanciar1# .e"ul&"e& i#$!e'@iil" $'&le9 u# "l i,!"(( ("e8uie &'".&(

  &li)ei u6u"il" #'i&"e &le '#("i8u&8ilil"% # &'e$( $e#$9 $e"e',.+ & u",+"i(e 'el !u(i# u",+(&"ele &$!e'(e:

  A!"(ul l& '&!i(&lul $'i&l 5i $("u'(u"& &'e$(ui&: 1# #&(u"+

  ,.&li(+@ile .e e/&lu&"e $&u 1# #u,e"&" 1# ,#e.& #&@i#&l+$&u $("+i#+% A!"(u"ile 1# '"e@e #u $u#( &.,i$e l& $'ie(+@iile !e&'@iu#i '#$(i(ui(e !"i# $u8$'"i!@ie !u8li'+ 5i #i'i l& $'ie(+@iile 'u"+$!u#.e"e li,i(&(+G

  Su'ie#@& '&!i(&lului $'i&l !e#("u #@&"e& &'(i/i(+@ii9 l& .&(&i#$!e'@ieiG

  E6i$(e#@& $&u i#e6i$(e#@& i,!"u,u(u"il" &'".&(e .e &$'i&@i'#("i8u&8ilului /e"i'&(9 'u =u$(i'&"e& !"/e#ie#@ei &'e$("&G

  A#&li)& *"&.ului .e 1#.&("&"e 1# "&!"( 'u '&!&'i(&(e& .e

  "&,8u"$&"e & 1,!"u,u(u"il"G ,!"u,u(u"ile '#("&'(&(e $u#( 1# lei $&u 1# /&lu(+G

  0

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  41/60

  D&'+ 1,!"u,u(u"ile &u ;$( =u$(i'&(e .i# !u#'( .e /e.e"ee'#,i'9 'u &!"8&"e& "*i$,el" .e '#.u'e"e &8ili(&(eC#$iliului .e A.,i#i$("&@ie $&u A.u#&"e& e#e"&l+9 .&'+$'ie(&(e& & ;$( #@&(+ $u8 ;",& u#" &8.#u"i .e '"e@e

  .e '+("e $'ie(&(e 1#"u.i(+G Ve"i'&"e& ,.ului .e "e&li)&"e & ;Q#@+"il" '&"e !( i#.i'&

  e6i$(e#@& u#" ("$;e"u"i .e !"(9 .&'+ $'ie(&(e& &"e!l&$&,e#(e #'i&"e l& (e"@iG

  A#&li)& ,.ului .e u(ili)&"e & ;#.u"il" i,!"u,u(&(e:&'i)i@i#&"e& .e ,&(e"ii !"i,e !e#("u "e&li)&"e& .e i#/e$(i@ii9"e$(i(ui"e& &l(" i,!"u,u(u"i9 e('%

  D&'+ $'ie(&(e& & e;e'(u&( !l+@i 1# &/$ '+("e ;u"#i)"i 5i &u ;$("e&li)&(e 1# 8&)& u#" '#("&'(eG

  Si(u&@i& ;u"#i)"il" #e&'i(&@iG E6i$(e#@& !l+@il" e;e'(u&(e 1# &/$ .e '+("e 'lie#@ii $'ie(+@ii 5i

  /e'i,e& &'e$("&G Si(u&@i& 8li*&@iil" "e$((e l& 8u*e(ul *e#e"&l '#$li.&(G E6i$(e#@& e5&l#+"il" l& !l&(& 8li*&@iil" 8u*e(&"e 5i ,.ul 1# '&"e

  & ;$( "e$!e'(&( *"&'ul &!"8&(%

  Pe#("u "e&li)&"e& 8ie'(i/el" .e ,&i $u$9 /" $li'i(&(e 5i &li)&(eu",+(&"ele '&(e*"ii .e .'u,e#(e: e6("&$e .e l& O'iul Re*i$("uluiC,e"@ului9 $(&(u(ul $'ie(+@i9 '#("&'(ele .e '"e.i(9 .e'l&"&@iile $'&le9"&!&"(ele .e &u.i(9 '#("&'(ele 1#'ei&(e 'u 'lie#@i $&u ;u"#i)"i9

  '#/e#@iile 1#'ei&(e !e#("u e$&l#&"e& 8li*&@iil" 8u*e(&"e9 e('%R&!"(u"ile =u"i.i'e 'u &$'i&@ii&'@i#&"ii $&u &.,i#i$("&("ii9 !( !"/'&u,i(e !e"(u"8&@ii 1# &'(i/i(&(e& #'i&"+ & '#("i8u&8ilului% # &'e$($e#$9 $e "e',.+ /e"i'&"e& 5i &li)& u",+(&"el" &$!e'(e:

  Rel&@iile ',e"'i&le $&u #'i&"eG ,!"u,u(u"ile $&u &/$u"ile &'".&(e 5i i,!li'&@iile $'&le &le

  &'e$("&G A/(&=ele &'".&(e &$'i&@iil" .e #&(u"& "e.u'e"il" ',e"'i&leG D&'+ 8u#u"ile $&u $e"/i'iile !"e$(&(e &u ;$( e/&lu&(e l& /&l&"e&

  .e !i&@+G D&'+ e6i$(+ 8u#u"i .i# !&("i,#iul '#("i8u&8ilului '&"e &u ;$(

  /+#.u(e $&u .&(e 1# ;l$i#@+ !e"$#&l+ &$'i&@il"&'@i#&"il" $&u&.,i#i$("&("il"G

  A!li'&"e& '"e'(+ & "e*i,ului .e i,!)i(&"e & .i/i.e#.el"G

  D&'+ $u,& !l+(i(+ .e !e"$+ =u"i.i'+ !e#("u 8u#u"ile $&u$e"/i'iile ;u,i)&(e '+("e u# !&"(i'i!( l& !e"$& =u"i.i'+ .e!+5e$(e!"e@ul !ie@ei !e#("u &$(;el .e 8u#u"i $&u $e"/i'ii9 &(u#'i .i;e"e#@& $e("&(e&)+ ."e!( .i/i.e#.% De &$e,e#e&9 .&'+ $u,& !l+(i(+ .e !e"$+

  =u"i.i'+ !e#("u 8u#u"ile $&u $e"/i'iile ;u,i)&(e 1# ;&/&"e& u#ui &'@i#&"

  $&u &$'i&( &l !e"$ei =u"i.i'e e$(e e;e'(u&(+ 1# $'!ul !e"$#&l &l&'e$(ui&9 &(u#'i $u,& "e$!e'(i/+ e$(e ("&(&(+ '& .i/i.e#.% Du!+ &li)&

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  42/60

  &$!e'(el" .e ,&i $u$ 5i & &l("& i.e#(i'&(e .e i#$!e'("ul $'&l9 $e /&;&'e 5i e/&lu&"e $'&l+ & e;e'(el" &'e$("&% # /e.e"e& &(i#*e"ii8ie'(i/el" .e ,&i $u$9 $e "e',.+ & $li'i(&(e 5i $(u.i&(eu",+(&"ele .'u,e#(e: "&!&"(ele ',i$iei .e 'e#)"i9 "&!&"(ele .e&u.i(9 (+""ile A.u#+"ii e#e"&le & A'@i#&"il"9 "e*i$("ul .e '&$+9 e('%

  Pe#("u &(i#*e"e& 8ie'(i/el" .e '#("l $'&l le*&(e .e "&!"(u"ile.i#("e *&=&(" 5i $&l&"i&@i9 .i# !"i$,& i,!)i(ului !e /e#i(ul .i# $&l&"ii9 $e/" &li)& u",+(&"ele &$!e'(e9 ;+"+ & '#$i.e"&(e li,i(&(i/e:

  E6i$(e#@& .'u,e#(el" le*&le .e *&=&"e: '#("&'(e .e ,u#'+9.e '#/e#@ie 'i/il+9 .e ,&*e,e#(9 e('%

  C#'".@& .i#("e ."e!(u"ile $&l&"i&le $&u .e &'e&$(+ #&(u"+&'".&(e 'u 'ele !"e/+)u(e 1# .'u,e#(ele .e *&=&"eG

  E6i$(e#@& .'u,e#(el" !"i# '&"e $e $(&8ile$' ."e!(u"ile $&l&"i&lee;e'(i/e: !#(&=e9 $(&(e .e !l&(+9 e('%

  E/i.e#@ie"e& 1# '#(&8ili(&(e & ."e!(u"il" $&l&"i&le &'".&(eG I.e#(i'&"e& 5i e/&lu&"e& &/(&=el" 1# 8i $&u 1# #&(u"+ &'".&(e

  $&l&"i&(il"G De(e",i#&"e& 8&)ei i,!)&8ile !e#("u /e#i(u"ile .e #&(u"+

  $&l&"i&l+G C&l'ulul i,!)i(ului !e /e#i(u"ile .i# $&l&"ii $&u &$i,il&(e &'e$("&G /e"i'&"e& '#'".@ei .i#("e $u,ele 1#$'"i$e 1# 5ele $'&le &le

  *&=&@il" 'u 'ele .i# .'u,e#(ele .e !i&@+ 5i 8&l@& .e/e"i'&"e9 !e ((&lul $u,el"%

  7.7.. -erifcarea aspectelor de natur1 contabil1Re*le,e#(+"ile $'&le9 1# $!e'i&l 'ele 1# ,&(e"ie .e i,!)i( !e !"(9$u#( $("#$ le*&(e .e "e*le,e#(+"ile '#(&8ile% Ci&" .&'+ &8&(e"e .e l&"e*le,e#(+"ile '#(&8ile #u '#.u'e #e&!&"&( l& ,.i'&"e & 8&)ei .ei,!)i(&"e9 i#$!e'("ii ("e8uie $+ &i8+ 'u#5(i#@e (e,ei#i'e !"i/i#.8li*&@iile '#(&8ile &le $'ie(+@il"9 !e#("u & .e@i#e i#$("u,e#(ele#e'e$&"e "e&li)+"ii u#ui '#("l $'&l .e '&li(&(e9 !e#("u & !u(e& .e(e'(&"i'e e/e#(u&l+ (e#.i#@+ & '#("i8u&8ilului $!"e e/&)iu#e $'&l+%

  Defnirea veniturilor i c8eltuielilor-eniturile "e!"e)i#(+ '"e$(e"i &le 8e#e'iil" e'#,i'e9 i#.

  1#"e*i$("&(e '&: i#("+"i9 '"e5(e"i .e &'(i/e 5i .e$'"e5(e"i &le .&("iil"9 i#.'#'"e(i)&(e 1# '"e5(e"i &le '&!i(&lului !"!"iu9 &l(ele .e'( '#("i8u@iile&'@i#&"il"% Ve#i(u"ile ("e8uie e/&lu&(e '"e.i8il% Ve#i(u"ile 'u!"i#.: $u,ele.i# &'(i/i(+@ile 'u"e#(e /#)+"i9 ',i$ie9 .8#)i9 .i/i.e#.e9"e.e/e#@e 5i 'i"ii9 '5(i*u"ile 8@i#u(e .i# &l(e $u"$e9 .e e6e,!lu .i#/#)&"e& i,8ililel"9 '5(i*u"ile #e"e&li)&(e !lu$u"i .e /&l&"e .ee6e,!lu .i# "ee/&lu&"e& (i(lu"il" .e !l&$&,e#(%

  heltuielile $u#( .i,i#u+"i &le 8e#e'iil" e'#,i'e9 i#.1#"e*i$("&(e '&: ie5i"i9 $'+.e"i &le /&l"ii &'(i/el"9 "e$!e'(i/e '"e5(e"i &le.&("iil" '#'"e(i)&(e 1# "e.u'e"i &le '&!i(&lu"il" !"!"ii9 &l(ele .e'(

  .i$("i8ui"i '+("e &'@i#&"i% Cel(uielile ("e8uie e/&lu&(e '"e.i8il%

  2

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  43/60

  Cel(uielile 'u!"i#.: $u,e .i# &'(i/i(+@ile 'u"e#(e9 '$(u"ile/#)+"il"9 $&l&"ii9 &,"(i)+"i9 !ie".e"i "e&li)&(e .i# &l(e $u"$e9 .e e6e,!lu!ie".e"ile 1#"e*i$("&(e '& u",&"e & '&l&,i(+@il"9 ie5i"ile .e i,8ili)+"i9!ie".e"ile #e"e&li)&(e .e e6e,!lu '"e5(e"e& 'u"$ului .e $'i,8 /&lu(&"u(ili)&( !e#("u e/&lu&"e& .&("iil"%

  ,tabilirea rezultatului contabil 5i fscal1ezultatul conta"il $e .e(e",i#& '& .i;e"e#@& 1#("e $u,& (u(u""/e#i(u"il" 1#"e*i$("&(e 1# e6e"'i(iul $'&l 5i ((&li(&(e& 'e(uielil" &;e"e#(e"e&li)+"ii /e#i(u"il"%

  Sta"ilirea rezultatului scal !i conta"il !"e$u!u#e !&"'u"*e"e&u",+(&"el" e(&!e:

  "e'u#&5(e"e& '#(&8il+ & /e#i(u"il"G "e'u#&5(e"e& '#(&8il+ & 'el(uielil"G '"e$!#.e#@& .i#("e 'el(uieli 5i /e#i(u"i 5i $(&8ili"e& "e)ul(&(ului

  '#(&8ilG $(&8ili"e& "e)ul(&(ului $'&l%

  # e(&!& .e "e'u#&5(e"e9 1# $'!ul .i,e#$i#+"ii #i/elului'el(uielil"9 $e /& &/e& 1# /e.e"e "e$!e'(&"e& "e*ulil" '#(&8ile *e#e"&le5i !li(i'ile '#(&8ile !"&'(i'&(e .e '#("i8u&8il9 'u "e;e"i"e l&: ,.&li(+@i .e&,"(i)&"e & i,8ili)+"il"9 ,e(.e .e e/&lu&"e l& ie5i"e& $('u"il"G'#$(i(ui"e& .e !"/i)ie%

  "e0uli contabile privind 4nre0istrarea veniturilor sic8eltuielilor

  Re*ulile '#(&8ile *e#e"&le $e "e;e"+9 1# !"i#'i!&l9 l&: C#(&8ili(&(e& $e @i#e 1# li,8& ",#+ 5i 1# ,#e.& #&@i#&l+%

  O!e"&@iu#ile e;e'(u&(e 1# /&lu(+ $e 1#"e*i$("e&)+ 1# '#(&8ili(&(e&(( 1# ,#e.& #&@i#&l+ '( 5i 1# /&lu(+G

  D'u,e#(ele '#(&8ile $u#( .'u,e#(e '#(&8ile !"i,&"e.'u,e#(e =u$(i'&(i/e 5i .'u,e#(e '#(&8ile 'e#("&li)&(&"e%O"i'e !e"&@iu#e e'#,i'-#'i&"+ $e '#$e,#e&)+ 1#,,e#(ul e;e'(u+"ii 1#("-u# .'u,e#( '&"e $(+ l& 8&)&

  1#"e*i$("+"il" .e '#(&8ili(&(e% A"e '&li(&(e& .e .'u,e#(=u$(i'&(i/9 *&=e&)+ "+$!u#.e"e& 'el" '&"e le-&u 1#(',i(9 /i)&(9&!"8&( 5i 1#"e*i$("&( 1# '#(&8ili(&(e%

  Re*i$("ele '#(&8ile 8li*&("ii $u#( &'ele .'u,e#(e 1# '&"e $e1#"e*i$("e&)+ '"#l*i' 5i $i$(e,&(i' !e"&(iu#ile e'#,i'-#'i&"e% P"i#'i!&lele "e*i$("e '#(&8ile 8li*&("ii $u#(: "e*i$("ul- =u"#&l '&"e &$i*u"+ 1#"e*i$("&"e& '"#l*i'&9 "e*i$("ul - i#/e#(&"9!"e)i#(+ $i(u&@i& !&("i,#i&l+ "e&l+G

  C&"(e& ,&"e - "ee'(+ '"e$!#.e#@& .i#("e '#(u"ile .e &'(i/ 5i'ele .e !&$i/%

  # '&)ul !ie".e"ii9 $u$("&*e"ii9 .i$("u*e"ii .'u,e#(el" '#(&8ile $e/" lu& ,+$u"i .e "e'#$(i(ui"e 1# (e",e#ul $(&8ili( .e le*e%

  # $i(u&@i& 1# '&"e9 '#("i8u&8ilii #u "e$!e'(+ !"e/e.e"ile le*&le 1#,&(e"ie .e '#(&8ili)&"e & /e#i(u"il" 5i 'el(uielil"9 !"e'u, 5i &

  3

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  44/60

  '#.u'e"ii "e*i$("el" '#(&8ile 8li*&("ii9 &'e5(i& /" $u!"(& "i*"ile le*ii%Pe#("u &8&(e"ile .e l& #",ele le*&le9 !e"$ele &8ili(&(e i#$!e'("ii$'&li /" &!li'& $'@iu#i '#("&/e#@i#&le%

  Proceduri de verifcare a contabilit1ii veniturilor

  Cu '&)i& /e"i'+"ii !e"&@iu#il" .e /e#i(u"i9 !"#i#. .e l&i#;",&@iile ;u"#i)&(e .e '#(&8ili(&(e& /e#i(u"il"9 ("e8uie $+ $e @i#+ '#(.e e(&!ele .e(e",i#+"ii "e)ul(&(ului &'(i/i(+@ii9 !u##. &''e#( !e '"el&"e&/e#i(u"il" 5i 'el(uielil" &'ele&5i !e"i&.e $'&le9 .e &!li'&"e& &.e'/&(+ &!"i#'i!iil" '#(&8ile 1# $'!ul &$i*u"+"ii ',!&"&8ili(+@ii i#;",&@iil"'#(&8ile .i# e6e"'i@ii $'&le .i;e"i(e% A.!(&"e& u#ei u,i(e !"'e.u"i .e/e"i'&"e & $i(u&@iei '#(u"il" .e /e#i(u"i $e /& ;&'e (i##. $e&,& .e/e"i'+"i &le '#(u"il" 1# '&"e $u#( "ee'(&(e !e"&@iu#ile *e#e"&(&"e .e/e#i(u"i 'u, &" '"e@e9 ("e)"e"ie9 $('u"i%

  P"'e.u"ile .e /e"i'&"e & '#(u"il" .e /e#i( $u#( : !"'e.u"i &li(i'eG &li)& !"'e.u"il" u(ili)&(e .e '#("lul !"!"iuG &li)& '#(u"il" 'u i#ue#(e &$u!"& /e#i(u"il"%

  Procedurile analitice u(ili)e&)+ ',!&"&@ii 5i i#.i'&("i .e e/lu@ie1# $'!ul i.e#(i'+"ii e""il" $&u ;"&u.el" $e,#i'&(i/e%

  )ipuri de proceduri analitice: ',!&"&"e& i#.i'&("il" '#("i8u&8ilului 'u i#.i'&("ii .e "&,u"+ ',!&"&"e& i#.i'&("il" .i# !e"i&.e .i;e"i(e ',!&"&"e& i#.i'&("il" 'u .&(ele .i# 8u*e(ul .e /e#i(u"i 5i

  'el(uieli ',!&"&"e& i#;",&@iil" '#("i8u&8ilului 'u e$(i,+"ile

  /e"i'&("ului ',!&"&"e& i#;",&@iil" '#("i8u&8ilului 'u e$(i,+"ile "e)ul(&(e .i#

  .&(ele #e#'i&"e% P"(&8ili(&(e& i,8ili)&"il" M&"=& ',e"'i&l+ "el&(i/+

  "econstituirea estimarea cirei de aaceri e$(e #e'e$&"+ 1#'&)ul 1# '&"e i#$!e'("ul $'&l #u !&(e .e(e",i#& ,+"i,e& 8&)ei .e

  i,!u#e"e% Pe#("u &'e&$(& /& lu& 1# '#$i.e"&"e (&(e .&(ele 5i.'u,e#(ele "ele/(e !e#("u e$(i,&"e% Si(u&@iile 1# '&"e e'i!& .ei#$!e'@ie $'&l+ /& !"'e.& l& $(&8ili"e& .i# 'iu & 'i;"ei .e &;&'e"i $u#('#.: e/i.e#@ele '#("i8u&8ilului #u $u#( '#.u$e !e u,i(e !e"i&.e$&u &'e$(e& $u#( e"#&(e9 ;&l$e $&u .u8le9 !"e'u, 5i .&'+ '#("i8u&8ilul"e;u)+ $+ !"e)i#(e "*el" .e i#$!e'@ie $'&l+ .'u,e#(ele =u$(i'&(i/e5i &'(ele .e e/i.e#@+ $'&l+9 $&u &l(e"e&)+ ,e,"iile &!&"&(el" .e (&6&(9.e ,&"'&= $&u &le &l(" ,i=l&'e .e $('&"e & .&(el"9 1# $'!ul .i,i#u+"ii/e#i(u"il" $u!u$e i,!)i(+"ii9 e('%

  Confrmarea obinut1 de la teri $e u(ili)e&)+ 1# '#.i@iile 1# '&"ee/i.e#(ele '#("i8u&8ilului #u ;u"#i)e&)+ !"8e '"e.i8ile9 $e "e&li)e&)+ !"i#

  $li'i(&"e& .e /e"i'+"i 1#'"u'i5&(e $&u !"i# $i,!le $li'i(+"i &,i&8ile9("$,i$e ;u"#i)"il" 5i 'lie#(il" '#("i8u&8ilului '#("l&(% Se !( $li'i(&

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  45/60

  i#;",&@ii l& .i/e"$e &u("i(+@i .e '+("e e'i!& .e '#("l $'&l !e#("u & $e8@i#e i#;",&@ii '"e.i8ile !"i/i#. "e&li(&(e& 5i e6&'(i(&(e& (")&'@iei%

  nventarul fzic "e!"e)i#(+ e6&,i#&"e& )i'+ & $('u"il" !e#("u &8@i#e !"8e ./e.i(&"e !"i/i#. e6i$(e#@&9 "e$!e'(i/ '(i(&(e& 5i'&"&'(e"i$(i'ile $('u"il"% A'e&$(+ !"'e.u"& #u ;u"#i)e&)+ !"8e $u'ie#(e

  '& u# $(' $& e 1#$'"i$ 1# e/i.e#(ele '#("i8u&8ilului #ei#. ./&.+ &."e!(u"il" 5i 8li*&@iil" '#("i8u&8ilului !"i/i#. $('u"ile9 #u e ./&.+ &e/&lu+"ii '"e'(e9 ,(i/ !e#("u '&"e 8li*&("iu $e ',!le(e&)+ 'u.'u,e#(&"e&%

  -eri

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  46/60

  i#("&"e 1# *e$(iu#e & 8u#ului "e$!e'(i/% C$(ul .e !".u'@ie &l u#ui 8u#'u!"i#.e: '$(ul .e &'i)i@ie &l ,&(e"iil" !"i,e9 'elel&l(e 'el(uieli .i"e'(e.e !".u'@ie9 !"e'u, 5i '(& 'el(uielil" i#.i"e'(e &l'&(e 1# ,. "&@i#&l'& i#. le*&(e .e ;&8"i'&@i& &'e$("&%

  Se /& u",+"i ,.ul .e 1#'&."&"e & '#$u,u"il" #,i&(e &le

  &*e#(ului e'#,ie9 $e!&"&"e& !ie".e"il" (e#l*i'e9 & "e8u(u"il" 5i &&l(" !ie".e"i "i .e(e"i"+"i 'e #u &u le*&(u"+ 'u !"'e$ul (e#l*i' 5i'&"e #u $u#( .e.u'(i8ile $'&l9 1# ,+$u"& 1# '&"e #u $u#( i,!u(&8ile9

  1#"e*i$("&"e& 1# '#(&8ili(&(e & $('u"il" .e !".u$e #i(e 5i $e,i;&8"i'&(e9$e "e&li)e&)+ '#',i(e#( 'u /e#i(u"ile 5i "e'u#&5(e"e& 'el(uielil"&;e"e#(+ &'e$(" 8u#u"i% #"e*i$("&"e& 'el(uielil" e$(e i#ue#@&(+ .e,,e#(ul &le$ .e e'&"e $i$(e, '#(&8il !e#("u "e'u#&5(e"e& /e#i(u"il"5i u,e .e ,,e#(ul: l$+"ii u#ei ',e#)i9 'u,!+"+"ii ele,e#(el"#e'e$&"e !".u'@iei9 "e&li)+"ii !".u'@iei9 8@i#e"ii !".u$ului #i(%

  3. Contabilitatea analitic1 a valorilor materialeC#(&8ili(&(e& &li(i'+ $e !&(e @i#e !e 8&)& u#ei& .i# u",+(&"ele

  ,e(.e: Me(.& !e"&(i/-'#(&8il+ !e $l.u"i $e !&(e &!li'& !e#("u

  '#(&8ili(&(e& &li(i'+ & ,&(e"iil" !"i,e9 ,&(e"i&lel" '#$u,&8ile98ie'(el" .e i#/e#(&"9 $e,i;&8"i'&(el"9 !".u$el" #i(e9 !".u$el""e)i.u&le9 ,+";u"il" 5i &,8&l&=el"%

  Me(.& '(i(&(i/-/&l"i'+ !e 5e .e '#( &li(i' $e !&(e ;l$i !e#("u'#(&8ili(&(e& &li(i'+ & ,&(e"iil" !"i,e9 ,&(e"i&lel" '#$u,&8ile98ie'(el" .e i#/e#(&"9 8&"&'&,e#(el"9 $e,i;&8"i'&(el"9 !".u$el"

  #i(e9 !".u$el" "e)i.u&le9 ,+";u"il"9 i,&lel" $i &,8&l&=el"% Me(.& *l8&l-/&l"i'+ $e !&(e u(ili)& !e#("u '#(&8ili(&(e& &li(i'+ &

  ,+";u"il" 5i &,8&l&=el" .i# u#i(+@ile .e .e$;&'e"e 'u &,+#u#(ul9"e'i)i(ele .e 8i"u9 i,!"i,&(ele9 ,&(e"i&lele ;l$i(e l& &,8&l&"e98ie'(ele .e i#/e#(&"9 e'i!&,e#(ele .e !"(e'@ie 1# ;l$i#@+9 SDV-u"ile$!e'i&le9 AMC-u"ile 5i '+"@ile .i# 8i8li(e'& (e#i'+9 e('% D'u,e#(ele .ei#("&"e 5i .e ie5i"e & ,&(e"i&lel" /" !u$e l& .i$!)i@i& !e"$ei .i#',!&"(i,e#(ul #'i&"-'#(&8il .e$e,#&(+ !e#("u e/i.e#@&,&(e"i&lel"9 '&"e "+$!u#.e .e /e"i'&"e& .'u,e#(el" 5i '#("lul!e"&@iil" e;e'(u&(e 1# 5ele .e ,&*&)ie% P"elu&"e& .'u,e#(el" .e

  '+"e !e"$& .e$e,#&(+ $e ;&'e .u!+ 'e /e"i'+: e,i(e"e& 5i',!le(&"e& '"e'(+ & .'u,e#(el" .e i#("&"e 5i .e ie5i"e & /&l"il",&(e"i&le9 1#"e*i$("&"e& '"e'(+ & &'e$("& 1# 5ele .e ,&*&)ie 5i$(&8ili"e& e6&'(+ & $('ului $'"i!(i' 1# &'e$(e 5e% E""ile '#$(&(&(e 1#e/i.e#@+ *e$(iu#il" $e '"e'(e&)+ 1# !"e)e#@& !e"$ei '&"e"+$!u#.e .e 1#"e*i$("+"ile e;e'(u&(e 1# 5ele .e ,&*&)ie9 i&"&8&(e"ile .e l& "e*ulile .e 1#(',i"e 5i u(ili)&"e & .'u,e#(el" $e&.u' l& 'u#5(i#@& '#.u'+("ului ',!&"(i,e#(ului #'i&"-'#(&8il $&u & !e"$ei .e$e,#&(e $+ '#.u'+ '#(&8ili(&(e&9.u!+ '&)9 !e#("u $(&8ili"e& ,+$u"il" '&"e $e i,!u#% I#("+"ile $&uie5i"ile .e 8u#u"i .e #&(u"& $('u"il" $e 1#"e*i$("e&)+ 1#

  4

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  47/60

  '#(&8ili(&(e& $i#(e(i'+ 5i &li(i'+9 e .i"e'( !e 8&)& &'e$(".'u,e#(e9 e 'u &=u("ul u#" $i(u&@ii 1#(',i(e )il#i' $&u l& &l(e!e"i&.e $(&8ili(e .e '#("i8u&8il9 !"i# 'e#("&li)&"e& .&(el" .i#.'u,e#(ele "e$!e'(i/e% Ve"i'&"e& 1#"e*i$("+"il" e;e'(u&(e 1#

  '#(u"ile .e $('u"i 5i 5ele .e ,&*&)ie $e ;&'e 'u &=u("ul"e*i$("ului $('u"il"%

  # &'e$( $e#$ $e !&(e &!el& l& ,e(.& .e /e"i'&"e 1#'"u'i5&(+%U(ili)&"e& i#;",&@iil" .i# e6(e"i" '#("&le 1#'"u'i$&(e $&u ."e!( .e',u#i'&"e !e",i(e 'l&"i'&"e& .u8iil" &!+"u(e 1# /e"i'&"e& ,.ului .e'#(&8ili)&"e & 'el(uielil"% # $e#$ul 'el" .e ,&i $u$9 !e#("u & $(&8ili$i(u&@i& $'&l+ e6i$(e#(+9 "*ul $'&l &.,i#i$("e&)+ ,i=l&'e !"8(e 5i!&(e $li'i(& e6!e"(i)e 5i i#;",&@ii .e l& &l(e !e"$#&e )i'e $&u =u"i.i'e'u '&"e &'e&$(& &"e "el&@ii ',e"'i&le%

  -erifcarea Contabilit1ii c8eltuielilor de e2ploatare

  Di# !u#'( .e /e.e"e $'&l9 'el(uielile !"i/i#. 8u#u"ile .e #&(u"&$('u"il" $&u & &'(i/el" '"!"&le '#$(&(&(e li!$+ .i# *e$(iu#e $&u.e*"&.&(e 5i #ei,!u(&8ile9 !e#("u '&"e #u &u ;$( 1#'ei&(e '#("&'(e .e&$i*u"&"e #u '#$(i(uie 'el(uieli .e.u'(i8ile $'&l% De &$e,e#e&9'el(ui&l& 'u /&l&"e& #e&,"(i)&(+ & &'(i/el" '"!"&le li!$+ .i#*e$(iu#e $&u .i$("u$e '&"e .e!+5e5(e /&l&"e& "e'u!e"&(+ 1# 8&)&'#("&'(el" .e &$i*u"&"e 1#'ei&(e9 #u e$(e .e.u'(i8il+ $'&l% Bu#u"ile .e#&(u"& $('u"il" .e*"&.&(e '&li(&(i/ $&u '#$(&(&(e li!$+ 1# '#.i@iile 1#'&"e /&l&"e& &'e$("& #u e$(e i,!u(&8il+9 (&6& !e /&l&"e& &.+u*&(+&;e"e#(+ &'e$(" 8u#u"i #u e$(e .e.u'(i8il+ $'&l%

  -erifcarea Deductibilit1ii c8eltuielilor

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  48/60

  '#(e6( le*i$l&(i/9 'u '&)i& i#$!e'@iil" $'&le e$(e #e'e$&" $+ $e /e"i'e,.ul 1# '&"e $u#( '#(&8ili)&(e 'el(uielile 'u '&l&,i(+@ile 5i &l(ee/e#i,e#(e e6("&".i#&"e9 ,.ul 1# '&"e 8u#u"ile .i$("u$e &u ;$(&$i*u"&(e 5i $u,& !e#("u '&"e &u ;$( &$i*u"&(e% # 'ee& 'e !"i/e$(e TVA9#u '#$(i(uie li/"&"e .e 8u#u"i 5i #u $u#( $u!u$e TVA9 8u#u"ile .i$("u$e '&

  u",&"e & u#" '&l&,i(+@i #&(u"&le $&u & &l(" '&u)e .e ;"@+ ,&="+%

  -eri

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  49/60

  'ee& 'e !"i/e5(e &,"(i)&"e& 'el(uielil" &;e"e#(e &'i)i@i#+"ii $&u!".u'e"ii !"*"&,el" i#;",&(i'e $e!"&'(i'+ "e*i,ul .e &,"(i)&"eli#i&"+ !e !e"i&.& .e 3 i9 i&" 1# 'ee& 'e !"i/e$(e &,"(i)&"e&8e"/e(el" .e i#/e#@ie $e u(ili)e&)+ "e*i,ul .e &,"(i)&"e.e*"e$i/+ $&u &''ele"&(+G

  &,"(i)&"e& $'&l+ $+ e 1#"e*i$("&(+ .&" 1#'e!#. 'u lu#& u",+(&"e'elei 1# '&"e ,i=l'ul 6 &,"(i)&8il $e !u#e 1# ;u#'@iu#eG

  '#("lul &,"(i)+"ii 'el(uielil" 'u i#/e$(i@iile e;e'(u&(e l&,i=l&'ele 6e '#'e$i#&(e9 1#'i"i&(e $&u lu&(e 1# l'&@ie .e *e$(iu#e.e 'el '&"e & e;e'(u&( i#/e$(i@i& - "e$!e'(i/ !e !e"i&.& '#("&'(ului $&u!e .u"&(& #",&l+ .e u(ili)&"e9 .u!+ '&)9 i&" 1# '&)ul 'el(uielil" 'ui#/e$(i@iile e;e'(u&(e !e#("u &,e#&=&"e& (e"e#u"il"9 u(ili)&"e& "e*i,ului.e &,"(i)&"e li#i&"+ !e !e"i&.+ .e 0 i%

  -eifcarea Perisabilit1ilor

  Cu '&)i& '#("lului ,.ului .e '&l'ul '(i(&(i/ 5i /&l"i' &!e"i$&8ili(+@il" .e '+("e '#("i8u&8il $e /& u",+"i '& &'".&"e& 5i

  1#"e*i$("&"e& &'e$("& $+ $e "e&li)e)e #u,&i .u!+ /e"i'&"e ;&!(i'+ &'(i(+@il" .e !".u$e e6i$(e#(e 1# *e$(iu#e '#(&"i"e9 #u,+"&"e9,+$u"&"e9 !"e'e.&(+ .e &!"8&"e& .&(+ .e ,&*e"ul9 .i"e'("ul $&u&.,i#i$("&("ul e#(i(+@ii% Se /& u",+"i .e &$e,e#e& 1#'&."&"e& 1#!l&;ele le*&le .e !e"i$&8ili(+@i &.,i$e% Nu /" i#'lu$e 1# '&."ul!e"i$&8ili(+@il" !ie".e"ile i#'lu$e 1# #",ele .e '#$u, (e#l*i' $&u'ele '&u)&(e .e #e*li=e#@+9 $u$("&*e"i9 'ele !".u$e .i# '&u)e i,!u(&8ile!e"$el" /i#/&(e $&u .e(e",i#&(e .e '&u)e .e ;"@+ ,&="+%

  Controlul contabilit1ii inormatizate. )ipuri de contabilitateinormatizat1

  Pe#("u i#$!e'("ul $'&l9 "i$'u"ile $e $i(ue&)+ l& u# #i/el .i;e"i(9 1#;u#'@ie .e $i$(e,ul i#;",&(i' &le$ .e $'ie(&(e% De "e*ul+9 !e"&@iu#ilei#;",&(i)&(e $u#( &8ile 5i i#$!e'("ul $'&l ("e8uie $+ $e '#'e#("e)e&$u!"&: .&(el" '#(&8ile 1#"e*i$("&(e ,u&l9 ,.ul .e 1#"e*i$("&"e &.&(el" !"i# $i$(e,ul i#;",&(i'9 !$i8ili(&(e& .e & i#(e"/e#i 1# $i$(e,uli#;",&(i' .e &5& ,ie"& 1#'( u,i(e !e"&@iu#i 'u e;e'(e $'&le9.&(+ 1#"e*i$("&(e $+ .i$!&"+ ul(e"i" .u!+ "&!"(&"e& l& i,i(&@iile $'&le%Ri$'u"ile .e e6!l&(&"e & u#ui !"*"&, $(.&". $u#( "i.i'&(e 5i '"e$' 1#

  ;u#'@ie .e *"&.ul .e $!e'i&li)&"e 5i &.&!(&"e l& #e/ile '#("i8u&8ilului%I#$!e'("ul $'&l 15i /& u5u"& ,u#'& 'u &=u("ul $i$(e,uluii#;",&(i'9 &/#. !$i8li(&(e& .e & 8@i#e u,i(e i#;",&@ii 1# ,.'e#("&li)&(9 !e !e"i&.+ .e (i,! ,&i ,&"e%

  7.>. +inalizarea si valorifcarea constat1rilorcontrolului fscal

  Di"e'@i& '#("lului #'i&" $'&l u",+"e$(e l& &*e#@ii e'#,i'i'#("l&@i ,.ul .e &!li'&"e & ,+$u"il" $(&8ili(e 1# (i,!ul '#("lului 5i &'el" ("$,i$e !"i# .'u,e#(ele .e /&l"i'&"e% A'e&$(+ &'@iu#e $e

  "e&li)e&)+ !e 8&)& u",+(&"el" e/i.e#@e:

  7

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  50/60

  +ia rezultatului controlului $e 1#(',e5(e .e e'&"e e'i!+ .e'#("l $i $e e6e&)+ l& &'(ul .e '#("l9 1# 5+ $e 1#$'"iu #u,&i&'ele "e&li)+"i 8@i#u(e '& e;e'( &l &'@iu#ii .e '#("l%

  !videna urm1ririi aplic1rii m1surilor dispuse !"i# .'u,e#(ele.e /&l"i'&"e $e @i# $e!&"&( !e#("u ,+$u"i 5i $e!&"&( !e#("u

  $u$!e#.+"i% !videna proceselor;verbale de imputaii i apte penale'u!"i#.e '& ele,e#(e ',u#e #u,+"ul 5i .&(& !"'e$ului-/e"8&l%

  !videna cererilor= reclamaiilor= sesiz1rilor ipropunerilor 'u!"i#.e: #u,+"ul .e 1#"e*$i("&"e9 !e(e#(ul9&'@iu#i 1#("e!"i#$e !e#("u $lu@i#&"e9 #u,+"ul 5i .&(& &."e$ei .e"+$!u#$% Pe#("u "&!"(&"e& "e)ul(&(ului '#("lului $e 1#(',e$' $e"ie .e .'u,e#(e $i(u&@ii9 'u, $u#(:

  +ia aciunii de controlG ,ituaia privind realizarea pro0ramului de controlG normare pentru activitatea de control trimestrial1G "aport anual asupra activit1ii de control fscal al statului.

  7.F. ,tudiu de caz

  Controlul fscal privind impozitul pe proft i

  impozitul pe veniturile din salarii la ,.C.?AL$'-)AL@ ,.".L.

  MINISTERUL FINANELOR PUBLICEDIRECIA ENERAL A FINANELOR PUBLICE TIMIACTIVITATEA DE CONTROL FISCALSERVICIUL DE CONTROL FISCAL VI

  R&!"( .e i#$!e'@ie $'&l+2imi!oara# 3 mai 455

  0

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  51/60

  CAP. /.Date despre inspecia fscal1

  C#("lul & ;$( .i$!u$ .e '+("e D%%F%P% & =u.e@ului Ti,i59 S("u'(u"&.e A.,i#i$("&"e $'&l+ - A'(i/i(&(e& .e C#("l Fi$'&l9 1# 8&)& !"*"&,ului.e &'(i/i(&(e #"%

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  52/60

  - C&!i(&l $'i&l:

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  53/60

  0%0%200 !"e'u, 5i .i# e6& #"% 2 $'ie(&(e& & '&l'ul&( 5i e/i.e#@i&('"e'( i,!)i(ul !e !"(9 .&" '#("&" !"e/e.e"il" &"(% 39 &li# 2 .i# L%

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  54/60

  1#(&")ie"e 5i .8#)i 1# $u,& .e RON% M&="+"ile 5i .8#)ile &u ;$('&l'ul&(e !#+ l& &'i(&"e& .e8i(ului '&"e le-& *e#e"&(9 '(& &'e$("& i#.!"e/+)u(+ i# #"%

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  55/60

  CAP. F.Discuia fnal1 cu contribuabilul

  S'ie(&(e& & ;$( 1#5(ii#@&(+ '#;", &"(% 0 .i# O 722003"e!u8li'&(+ 1# 200 .e$!"e .&(&9 "& 5i l'ul .e .e$;+5u"&"e & .i$'u@iei

  #&le !"i# &."e$& D%%F%P%- S%A%F% - ACF% Ti,i5 #"%737%0%200%P"i# &."e$& A%C%F% #"% 42222%03%2009 $-& $li'i(&( ("$,i(e"e& .e

  '+("e A%N%V% & !e"&@iu#il" .e i,!"( e;e'(u&(e .e '+("e S%C% ALMOVITALS%R%L% 1# ("i,e$("ul IV 2007% '#;", &."e$ei A%N%V% #"% 42222

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  56/60

  C#P.(.#nexe#nexa nr. lSI")# I# P*I+IND IP!-I")$ P P*!I"

  P*.#N

  P*!I"IP!-#BI$

  IP!-I"P*I!#D#

  P*!I"C))$#"

  IP!-I"P*!I"

  #C0I"#"

  D#"##C0I"1*II

  "*ND

  P$#"1

  -I$IN"#*-.

  D!B.P

  IN"#*-.

  PN#$I".IN"2*-.

  'O(D

  PRE)ED*26635+ - 131%2 -

  03.2008 *23$53+ - -

  06.2008 %343% 3205 -

  0,.2008 26%%1 3$88 66,3 -

  12.2008 %226$ 113%3 18066 $8,$ 22.0$.200, 22.0$.200, -

  "!"#$3''4

  %4'55 %4'55

  03.200, $2$31 6%8, 138,

  1%50

  657'

  22.0$.200,

  1,.05.200,

  26.05.200,

  25.0$.200, 2$006

  31006

  25.20 %8.8$ 2%

  06.200, 8088$ 6152 12,$1 21533'''2000

  25.0%.200,

  02.08.200,

  12.08.200,

  25.0%.200, 8006

  18006

  ,.60 21.60 20

  0,.200, 100011 3061 16002 3061 25.10.200, 25.10.200, -

  12.200, 113350 2133 18136 2133 13.02.20010 13.02.2010 -

  "!"#$3''&

  %4%65 %4%65

  03.2010 *22605+ -

  "!"#$8N

  653'3 653'3 %67.39 $%

  135 (E - dobnzi d nt!rzir impozit profit.$% (E pn!"it# i d int!rzir impozit profit.') (4OT( 'R( OR7 DE )O7TRO(

  4

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  57/60

  'T PR7D 4POZT( PE '(R

  $)N##N

  IP!-I"S#$#*II

  D#"!*#"

  IP!-I"S#$#*II

  #C0$"#"

  D#"##C0I"1*II

  "*ND

  P$#"1

  -I$IN"2*-.

  D!B.D

  IN"2*-.

  PN#$I".D

  IN"2*-.01.2008 600 58$

  16

  2%.01.2008

  03.02.2008

  25.02.2008 -

  02.2008 5,% 11

  586

  1%.02.2008

  01.03.2008

  25.03.2008 -

  03.2008 %22 %22 23.0$.2008 25.0$.2008

  0$.2008 5%% 5%% 03.06.2008 25.05.2008 ,006 3 3

  05.2008 582 582 23.06.2008 25.06.2008

  06.2008 581 581 0%.0%.2008 25.0%.2008 -

  0%.2008 581 581 13.08.2008 25.08.2008 -

  08.2008 331 331 21.0,.2008 25.0,.2008 -

  0,.2008 638 5$,

  8,

  20.10.2008

  12.11.2008

  25.10.2008 18006 1 1

  10.2008 603 603 1%.11.2008 25.11.2008 -

  11.2008 6$$ 6$$ 16.12.2008 25.12.2008 -

  12.2008 653 653 1$.01.200, 25.01.200, -

  01.200, $51 $51 15.02.200, 25.02.200, -

  02.200, $51 $51 15.03.200, 25.03.200, -

  03.200, 35$ 166

  188

  08.0$.200,

  1,.0$.200,

  25.0$.200, -

  0$.200, $18 $18 16.05.200, 25.05.200, -

  05.200, $38 $38 10.06.200, 25.06.200, -

  06.200, $$8 $$8 13.0%.200, 25.0%.200, -

  0%.200, $2% $2% 1%.08.200, 25.08.200, -

  08.200, $33 $33 12.0,.200, 25.0,.200, -

  0,.200, $05 $05 10.10.200, 25.10.200, -

  10.200, 3,3 3,3 0,.11.200, 25.11.200, -

  11.200, $25 $25 12.12.200, 25.12.200, -

  12.200, $26 $26 11.01.2010 25.01.2010 -01.2010 $3% $3% 10.02.2010 25.02.2010 -

  02.2010 $3% $3% 22.03.2010 25.03.2010 -

  03.2010 $$0 $$0 20.0$.2010 25.0$.2010 -

  TOT( $ $

  ') (4OT( 'R( OR7 DE )O7TRO(

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  58/60

  CAP)'LUL -

  C'(CLU* # P"'PU(!"E'#,i& .e !i&@+9 '& ;",& .e "*i)&"e & /ie@ii e'#,i'e9 1# '&"e

  "&!"(ul .i#("e 'e"e"e 5i ;e"(& .e(e",i#+ !"i#'!iile .e !"i"i(&(e 1#"e"*i)&"e& !".u'e"ii 5i "e&li)+"ii 8u#u"il" 5i $e"/i'iil"9 &"e9 '& &'("!"i#'i!&l a0entul economic. O"i'e ",+ u",+"e5(e 8ie'(i/e ,ul(i!le 5i e$(e$u!u$+ 1# &'el&5i (i,! u#" "e$("i'@ii e'#,i'e 5i $'i&le% I#("e!"i#.e"e&!"i/&(+ &"e ("ei $'!u"i !"i#'i!&le: $u!"&/ie@ui"e&9 !"(ul 5i .e)/l(&"e&% Pe&'e$(e&9 &*e#(ul e'#,i' ("e8uie $+ "eu5e&$'+ $+ le &(i#*+ 1# '#(e6(ule'#,i'9 !li(i'9 $'i&l9 .&"9 ,&i &le$9 1# conte2tul fscalit1ii. Fi$'&li(&(e&

  1#$e&,#+ ((&li(&(e& 8li*&@iil" ;&@+ .e 5e9 $&,8lul ,i=l&'el" .e!e"'e!e"e & i,!)i(el" 5i & (&6el" .e '+("e $(&( .&" 5i $&,8lul"e*le,e#(+"il"9 le*il" 5i !"&'(i'il" "el&(i/e l& i,!)i(e% I,!u#e"e& "e!"e)i#(+.&" l&(u"+ & $'&li(+@ii% E;e'(ul &'@iu#ii $'&le e$(e *"e/&"e& /e#i(u"il"%

  A$(;el9 &'@iu#e& $'&l+ e$(e '#$("#*e"e !e#("u !l+(i("ii .e i,!)i(e% Pe .e&l(+ !&"(e9 $'&li(&(e& $e"/e5(e ."e!( i#$("u,e#( .e 'le'(&"e & /e#i(u"il" l&8u*e(ul .e $(&( '#$li.&(%

  A$(;el9 1# !"i,ul '&!i(l &, '&"&'(e"i)&( impunerea direct1 .i# !u#'(.e /e.e"e &l i.e#(i'+"ii (u(u"" '&(e*"iil" .e !e"$e '&"e .e@i# $&u"e&li)e&)+ u# 8ie'( i,!)&8il .i"e'(9 ,.ul .e e/&lu&"e & 8&)ei .e '&l'ul 5i'u(u,ul i,!)i(ului .i"e'(% A, '&"&'(e"i)&( 5i obiectele impozabiledirect= !"e'u, /e#i(ul9 !"(ul9 8u#u"ile% De &$e,e#e&9 &, .e#i(subiectele impozitului direct= cotele de impozit i termenele de plat1.

  # '&!i(lul .i9 &, '#$i.e"&( !"(u#+ !"e)e#(&"e& contabilit1iidatoriilor iscale= 4n '#.i@iile 1# '&"e e$(e ;&"(e *"eu .e $(&8ili( "el&@ie .e".i#e 1#("e '#(&8ili(&(e 5i $'&li(&(e9 1#("u'( ele $e intercondiioneazreciproc. A$(;el9 &, !"e)e#(&( $u''i#( ,.ul .e 1#"e*i$("&"e 1# '#(&8ili(&(e &i,!)i(el" .i"e'(e%

  Pe"'e!e"e& i,!)i(el" 5i (&6el" $e ;&'e 1# 8&)& u#" "e*le,e#(+"ie6!"e$e9 .e(e",i#&(e .e $("u'"u"ile $'&le $!e'i'e e'+"ei @+"i% # &'e$('#(e6(9 e$(e #e'e$&" l& #i/elul e'+"ei i#("e!"i#.e"i 0estiune fscal1=',e"'i&l+ 5i $'i&l+ '"e$!u#)+(&"e '&"e $+ ;&'+ !$i8il+ .e)/l(&"e& 5i'"e5(e"e& e'#,i'+% # &'(i/i(&(e& u#ei i#("e!"i#.e"i &!&" $i(u&@ii 1# '&"e.e'i)iile .e &;&'e"i $u#( !u(e"#i' i#ue#@&(e .e "e*le,e#(+"i .e #&(u"+ $'&l+9'ee& 'e i,!u#e .eli,i(&"e& *e$(iu#ii $'&le '& ',!#e#(+ .i$(i#'(+ &

  &'(i/i(+@ii% ' corect1 0estionare a impozitelor i ta2elor !&(e conducela evitarea evaziunii fscale.C&!i(lul ("ei9 !e l#*+ !"e)e#(&"e& activit1ii de control fscal=

  'u!"i#.e !"'e.ee ,i#i,&le .e /e"i'&"e &le &$!e'(el" .e #&(u"+ $'&l+9=u"i.i'+9 #'i&"+9 e'#,i'+ 5i '#(&8il+ '&"e !"i/e$' "e&li)&"e& u#eii#$!e'@ii $'&le .e '&li(&(e% U# '#("l $'&l "e&li)&( 'u 8u#& '"e.i#@+ !&(e;e"i i#;",&@ii u(ile #u #u,&i $(&(ului 'i 5i &.,i#i$("&("il" u#ei ",e 1#le*&(u"+ 'u e'ie#@& 'u '&"e $-&u lu&( .e'i)ii "i $-&u .e"ul&( e/e#i,e#(ele 5i(")&'@iile%

  %ontrolul fscal are rolul de a stabili ec&ilibrul 'ntre dorinaautoritilor statale de a-!i asigura resursele bugetare prinfscalitatea practicat !i aciunile agenilor economici de limitare a

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  59/60

  fscalitii la adpostul legii, prin proesionalismul speciali!tilorproprii !i,din neericire, prin evaziune fscal.

  Di# !u#'( .e /e.e"e &l '#("i8u&8ilului9 e'&'i(&(e& $'&l+ !"e$u!u#e$u!"(&"e& u#" '$(u"i .el' .e #e*li=&(9 'u, $u#(:

  costul de 0estiune ; .e(e",i#&( .e 8li*&@i& ",ei .e & @i#e

  '#(&8ili(&(e "i*u"&$+ 5i el&8"&(+ !e#("u & .i$!u#e l& (i,! .ei#;",&@iile #e'e$&"e ',!le(+"ii .e'l&"&@iil" .e i,!)i(e 5i (&6e!e#("u !l&(& 8li*&@iil" $'&leG

  costul de trezorerie ; .e(e",i#&( .e ;&!(ul '+9 &!"&!e 1#((&li(&(e9 i,!)i(ele 5i (&6ele $u#( &li)&(e $u8 &$!e'(ul !l+@ii;+"+ & '#.i@i#&(e .e e6i$(e#@& li'i.i(+@il"G

  Ri$'ul $'&l l& '&"e $e e6!u# &*e#@ii e'#,i'i e$(e *e#e"&( .e$e"i .ee6'e$ul .e $'&li(&(e% P#.e"e& 1#$e,#&(+ & i,!)i(el" .e(e",i#+ !e .e !&"(e .e$'u"&=&"e& &'(i/i(+@il" *e#e"&(e &"e .e /&l&"e #u '"e&(+ 5i9 !e .e&l(+ !&"(e9 '+u(&"e& .e #i $lu@ii le*&le $&u ile*&le '&"e $+ '#.u'+ l& #e!l&(&

  1# ((&li(&(e $&u 1# !&"(e & 8li*&@iil" $'&le% Se /"8e5(e9 &$(;el9 .e presiune

 • 7/21/2019 dizertatie 1

  60/60

  %%L'"A+!

  % I% Pe"e59 O% Bu#*e(9 C% Pe"e5 - %ontrol #nanciar !i e(pertizcontabil# E.% Mi"(#9 Ti,i5&"&9 200

  2% F% I#e/ D% C(le@9 D% M&(e59 C% &@e* A% I$i;9 N% B8i@ C%Ne*"u@ - %ontabilitate #nanciar# E.% Mi"(#9 Ti,i5&"&9 20033% M% Ri$(e& - %ontabilitatea societilor comerciale# E.% U#i/e"$i(&"+9

  Bu'u"e5(i9 2002% M% Ri$(e& - %ontabilitatea intre fscal si gestionar# E.% E'#,i'+9

  Bu'u"e$(i9 77% D% C(le@9 O% Me* - )eoria !i practica bilanului# E.% C&"*9 C"&i/&9

  20034% D% M&(e5% - *ormalizarea contabilitii !i #scalitatea

  'ntreprinderii# E.% Mi"(#9 Ti,i5&"&9 2003