din fiffi Nr. - Universitatea din Craiova 3292 din 26.02.2008, in cadrul Universitdlii "valahia" din

din fiffi Nr. - Universitatea din Craiova 3292 din 26.02.2008, in cadrul Universitdlii
din fiffi Nr. - Universitatea din Craiova 3292 din 26.02.2008, in cadrul Universitdlii
din fiffi Nr. - Universitatea din Craiova 3292 din 26.02.2008, in cadrul Universitdlii
download din fiffi Nr. - Universitatea din Craiova 3292 din 26.02.2008, in cadrul Universitdlii "valahia" din

of 3

 • date post

  03-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of din fiffi Nr. - Universitatea din Craiova 3292 din 26.02.2008, in cadrul Universitdlii "valahia" din

 • Universitatea,,Valahia" din T6rgoviqte Nr. I

  Uni Nr

  versitatea din Cra /q2C fiffi

  RECTOR, Conf.univ.dr. CSlin OROS

  DIRECTOR CSUD, Prof.univ.dr. Marius PETRESCU

  DIRECTOR SDSEU, Prof.univ.dr. Delia Mioara POPESCU

  Pro

  DIRECTOR Prof.univ.dr.in

  DIRECTOR CSD,

  Aprobat in Senatul din data de 20t5 Aprobat in Senatul din data de 2015

  Domnule Rector,

  Subsemnata, Prof. univ. dr. Mariana MAN, cadru didactic titular al Facultdlii de

  $tiinte la Universitatea din Petrogani, av6nd cahtatea de conducdtor de doctorat in

  Domeniul Contabilitate, acordat prin Ordinul Ministrului Educa(iei, Cercetdrii Si

  Tineretului nr. 3292 din 26.02.2008, in cadrul Universitdlii "valahia" din Targoviqte, v6

  rog s6-mi aprobali prezenta cerere de afiliere la $coala Doctorald de $tiinle Socio-

  Umane, Facultatea de Economie qi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova,

  in calitate de conduc6tor de doctorat.

  Ataqez cererii:

  1. Copie a Ordinului MECT nr.3292 din26.02.2008

  2. Cererea de retragere a mea de la $coala Doctorala a Universitatii ,,Valahia" din

  Targoviqte in care am activat in calitate de conducdtor de doctorat.

  Cu deosebit respect si considerafie,

  Data:

  Conducdtor de doctorat, Prof. univ.dr. M afiana Man

  /utt'

  n"Xi *

  .Y,/ v

  Domnului Rector al Universitdtii din Craiova

 • }J

  ,I j I

  &'

  la '/ '1- '- : I\,hi._. n,^..t;.| ,., j.._,. f- /, t, ,-. n -tr li tr' "'

  ii r-,, ]. d 'i -o = - . ' //-"-( '

 • LISTA persoant:iol- _ profesori uni.,..ersitari

  sau ce.cerStori griin{ifici principali gradul I - c6rora. prin crdinul ll{inistruiui Educafiei, cercerarii 9i Tinererulu i

  ^r. .|i:lJ./'f{.5;, lt'*{,.. . ..',..'.'...,

  Ii s-a conferit calitatea de coliiDUcAroR DE DOCTORAT

  {. O,D.lI. O.S. U.D.: Universitatea,,Valahia,, din T,rgoviqte

  Donteniui: Contabilitate

  1. h4AN Mariana 2. MUI{TEANU Victor

  Donteniul: Management

  i. POPESCU Delia Mioara

  MTINTEANU

  I rr '

  Cerere Man Mariana Afiliere Scoala Doctorala UCv Man Mariana