Digestiv 1 Anim de Comp

160
1 DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL ŞI ŞI ABORDAREA TERAPEUTICĂ ABORDAREA TERAPEUTICĂ DIFERENŢIATĂ DIFERENŢIATĂ A MANIFESTĂRILOR DIGESTIVE A MANIFESTĂRILOR DIGESTIVE LA ANIMALELE DE COMPANIE LA ANIMALELE DE COMPANIE

Transcript of Digestiv 1 Anim de Comp

Page 1: Digestiv 1 Anim de Comp

11

DIAGNOSTICUL DIAGNOSTICUL ŞI ŞI

ABORDAREA TERAPEUTICĂ ABORDAREA TERAPEUTICĂ

DIFERENŢIATĂ DIFERENŢIATĂ

A MANIFESTĂRILOR DIGESTIVE A MANIFESTĂRILOR DIGESTIVE

LA ANIMALELE DE COMPANIELA ANIMALELE DE COMPANIE

Page 2: Digestiv 1 Anim de Comp

22

Afecţiunile aparatului digestiv sunt Afecţiunile aparatului digestiv sunt recunoscute ca fiind recunoscute ca fiind cele mai cele mai frecvente probleme clinicefrecvente probleme clinice pentru pentru medicii veterinari.medicii veterinari.

Distrugerea echilibrului din aparatul Distrugerea echilibrului din aparatul digestiv poate avea ca rezultat digestiv poate avea ca rezultat simptome simptome de la cele vagi sau nespecifice la cele de la cele vagi sau nespecifice la cele bine definitebine definite cu implicaţii clinice cu implicaţii clinice specifice.specifice.

Iniţial se pune problema Iniţial se pune problema diagnosticării exacte a porţiunii diagnosticării exacte a porţiunii digestive afectate digestive afectate ca apoi să se poată ca apoi să se poată interveni terapeutic.interveni terapeutic.

Page 3: Digestiv 1 Anim de Comp

33

Primele semnePrimele semne care ne duc cu care ne duc cu gândul la o afecţiune gândul la o afecţiune gastrointestinală suntgastrointestinală sunt::

disfagia, disfagia, regurgitarea, regurgitarea, vomitarea şi vomitarea şi diareeadiareea..

Page 4: Digestiv 1 Anim de Comp

44

Localizarea problemei Localizarea problemei

1. Regiunea oro-fariniană 1. Regiunea oro-fariniană

funcţiilefuncţiile zonei orofaringiene sunt zonei orofaringiene sunt: : prehensiunea, prehensiunea, masticaţia, masticaţia, gustul, gustul, consumul lichidelor, consumul lichidelor, formarea bolului alimentar şi formarea bolului alimentar şi iniţializarea reflexului de înghiţire;iniţializarea reflexului de înghiţire;

Page 5: Digestiv 1 Anim de Comp

55

semnele clinicesemnele clinice ale problemelor ale problemelor oro-faringieneoro-faringiene sunt variate dar sunt variate dar trebuie să menţionăm mai ales:trebuie să menţionăm mai ales:

inapetenţa sau anorexia, inapetenţa sau anorexia, disfagia, disfagia, ptialismul, ptialismul, halena fetidă, halena fetidă, greaţa şi greaţa şi eructaţiile.eructaţiile.

Page 6: Digestiv 1 Anim de Comp

66

2.Regiunea esofagiană2.Regiunea esofagiană

funcţiilefuncţiile esofagului sunt esofagului sunt: :

* * ingestia sau transportul alimentelor ingestia sau transportul alimentelor de la faringe spre stomac;de la faringe spre stomac;

* * relaxarea reflexă a sfincterului relaxarea reflexă a sfincterului esofagian esofagian (pentru a facilita deplasarea (pentru a facilita deplasarea alimentelor ingerate şi pentru a preveni alimentelor ingerate şi pentru a preveni refluxul conţinutului luminal din stomac în refluxul conţinutului luminal din stomac în faringe sau în esofag).faringe sau în esofag).

Page 7: Digestiv 1 Anim de Comp

77

simptomele clinicesimptomele clinice ale bolilor esofagiene ale bolilor esofagiene suntsunt : :

* * regurgitarea, regurgitarea, * apariţia simptomelor * apariţia simptomelor

bronhopneumoniei ab-ingestis bronhopneumoniei ab-ingestis în urma în urma aspiraţiei conţinutului alimentar, aspiraţiei conţinutului alimentar,

* * ptialism adesea combinat cu mucus ptialism adesea combinat cu mucus sau striuri de sângesau striuri de sânge,,

* * slăbireslăbire (adesea atribuită incapacităţii (adesea atribuită incapacităţii de înghiţire şi care trebuie diferenţiată de de înghiţire şi care trebuie diferenţiată de anorexie).anorexie).

* uneori * uneori afonie sau stare de oboseală afonie sau stare de oboseală care presupune apariţia problemelor care presupune apariţia problemelor neuromusculare.neuromusculare.

Page 8: Digestiv 1 Anim de Comp

88

3. Regiunea gastrică3. Regiunea gastrică Este un segment al tractului digestiv Este un segment al tractului digestiv specializat care are următoarele specializat care are următoarele funcţiifuncţii majoremajore: : -- rezervor cu capacitate de schimbare rezervor cu capacitate de schimbare bruscă de volum în timpul alimentăriibruscă de volum în timpul alimentării. . -- secretă acid clorhidric şi enzime secretă acid clorhidric şi enzime proteolitice proteolitice (pepsine),(pepsine), cu rol important rol în cu rol important rol în iniţierea digestieiiniţierea digestiei. . -- totodată el totodată el secretă mucus pentru a uşura secretă mucus pentru a uşura ingestiaingestia (m(mucusul împreună cu bicarbonatul gastric ucusul împreună cu bicarbonatul gastric protejează mucoasa gastrică de enzimele protejează mucoasa gastrică de enzimele active şi sucul gastric)active şi sucul gastric)..- - amestecă conţinutul gastric şi regulează amestecă conţinutul gastric şi regulează distribuţia materialului ingerat spre distribuţia materialului ingerat spre

intestinul subţireintestinul subţire..

Page 9: Digestiv 1 Anim de Comp

99

Semnul clinic cel mai frecventSemnul clinic cel mai frecvent asociat cu afecţiunile gastrice asociat cu afecţiunile gastrice este este

vomitarea.vomitarea.

VomitareaVomitarea - este definită ca - este definită ca o o ejecţie puternică a alimentelor ejecţie puternică a alimentelor solide şi lichidsolide şi lichide din stomac şi din e din stomac şi din

partea proximală a duodenului partea proximală a duodenului după după stimularea reflexă neurală stimularea reflexă neurală

intermdiată prin centrul vomeiintermdiată prin centrul vomei (localizat in creier). (localizat in creier).

Page 10: Digestiv 1 Anim de Comp

1010

Vomitarea este adesea precedatăVomitarea este adesea precedată de de::

hipersalivaţie, hipersalivaţie,

eructaţie eructaţie şişi

contracţii repetate ale muşchilor contracţii repetate ale muşchilor abdominali şi ai diafragmuluiabdominali şi ai diafragmului..

Page 11: Digestiv 1 Anim de Comp

1111

Culoarea şi consistenţa materialului vomitat sunt variabile, depinzând de:- gradul în care s-a efectuat digestia şi de - prezenţa lichidului biliar sau a sângelui.

Astfel:Astfel:- - culoarea galbenă culoarea galbenă sau chiarsau chiar

verzuieverzuie a materialului vomitat a materialului vomitat indică indică refluxul intestinal al bilei; refluxul intestinal al bilei;

- - petele sau coagulii de sângepetele sau coagulii de sânge indică indică hemoragii gastrice recentehemoragii gastrice recente;; - - materialul asemănător „zaţului materialul asemănător „zaţului de cafea”de cafea” indică faptul că indică faptul că sângele a sângele a stagnat în stomac o perioadă de timp stagnat în stomac o perioadă de timp (hemoragie veche).(hemoragie veche).

Page 12: Digestiv 1 Anim de Comp

1212

ATENŢIE!!!!ATENŢIE!!!!

Vomitarea nu este întotdeauna Vomitarea nu este întotdeauna sinonimă cu boala gasticăsinonimă cu boala gastică ci ci poate apare în mai multe cazuripoate apare în mai multe cazuri şi nu în mod primar în urma unei şi nu în mod primar în urma unei afecţiuni gastrice primare.afecţiuni gastrice primare.

Page 13: Digestiv 1 Anim de Comp

1313

Alte semne clinice asociate afecţiunilor gastrice sunt: :

- - inapetenţa pană la anorexie, inapetenţa pană la anorexie, - durerile abdominale, - durerile abdominale, - distensia abdominală, - distensia abdominală, - greaţa, - greaţa, - polidipsia şi - polidipsia şi - pica- pica..

Page 14: Digestiv 1 Anim de Comp

1414

•Trebuie specificat şi faptul că Trebuie specificat şi faptul că sângerarea gastricăsângerarea gastrică mai poate mai poate avea ca rezultat avea ca rezultat melenamelena..

* * Cele mai importante Cele mai importante consecinţeconsecinţe ale persistenţei vomei pe o ale persistenţei vomei pe o perioada prelungităperioada prelungită de timp de timp sunt:sunt:

- deshidratarea- deshidratarea, , - dezechilibrul acido-bazic- dezechilibrul acido-bazic şi şi - deficienţele electrolitice- deficienţele electrolitice..

Page 15: Digestiv 1 Anim de Comp

1515

4. Regiunea intestinală4. Regiunea intestinală a. a. FuncţiileFuncţiile cele mai importante ale cele mai importante ale intestinului subţireintestinului subţire sunt:sunt:

- - Digestia nutrienţilor - Absorbţia nutrienţilor - Secreţia şi absorbţia apei şi a

electroliţilor;- Motilitatea - Menţinerea unei imunităţi locale a

suprafeţei mucoasei (împotriva penetrării (împotriva penetrării microorganismelor, enterotoxinelor şi a microorganismelor, enterotoxinelor şi a antigenilor pentru intestin).antigenilor pentru intestin).

+ + Producerea unei game varietate de hormoni gastrointestinali (în relaţie strictă(în relaţie strictă cu cu funcţi-ile gastrice, pancreatice şi intestinale). funcţi-ile gastrice, pancreatice şi intestinale).

Page 16: Digestiv 1 Anim de Comp

1616

b. b. Funcţiile cele mai importante ale intestinului gros sunt:

- Absrorbţia apei şi a electroliţilor din materiile fecale care trec de la cecum la colon;

- Depozitarea materiilor fecale uscate în segmentul distal al colonului;

- Digestia bacteriană a materialului alimentar

- Motilitatea - Undele antiperistaltice din partea proximală a colonului

au rolul de a mixa materialul ingerat. - Contractibilitatea segmentelor are rolul de a amesteca

conţinutul intestinal şi de a încetini mişcările peristaltice în sens aboral. - Contracţiile intestinale sunt puternice şi circulare

reuşind să împingă conţinutul în rect, stimulând reflexul de defecare.

Page 17: Digestiv 1 Anim de Comp

1717

Semnele cliniceSemnele clinice ale tulburărilor intestinale ale tulburărilor intestinale- - DiareeaDiareea – – o creştere a frecvenţei, o creştere a frecvenţei,

fluidităţii sau a cantităţii de fecale eliminatefluidităţii sau a cantităţii de fecale eliminate..

* * Mecanismele fiziopatologiceMecanismele fiziopatologice care contribuie care contribuie la formarea diereei sunt: la formarea diereei sunt:

- - dezechilibrul gradienţilor osmoticidezechilibrul gradienţilor osmotici, rezultat , rezultat în urma maldigestiei şi malabsorbţiei.în urma maldigestiei şi malabsorbţiei.

- - hipersecreţia de fluide şi electroliţihipersecreţia de fluide şi electroliţi produsă produsă de enterotoxinele bacteriene.de enterotoxinele bacteriene.

- - distrugerile structurale ale pereţilor distrugerile structurale ale pereţilor intestinaliintestinali produc creşterea permeabilităţii. produc creşterea permeabilităţii.

- - modificarea motilităţii intestinalemodificarea motilităţii intestinale..**********!!!!!!! - Localizarea diareii în intestinul gros !!!!!!! - Localizarea diareii în intestinul gros sau subţire este o condiţie esenţială pentru sau subţire este o condiţie esenţială pentru stabilirea direcţiei de diagnosticstabilirea direcţiei de diagnostic..

Page 18: Digestiv 1 Anim de Comp

1818

DIFERENŢIEREA ÎNTRE DIFERENŢIEREA ÎNTRE AFECŢIUNILE INTESTINULUI AFECŢIUNILE INTESTINULUI

GROS ŞI CELE ALE GROS ŞI CELE ALE INTESTINULUI SUBŢIREINTESTINULUI SUBŢIRE

Page 19: Digestiv 1 Anim de Comp

1919

Semne clinice Intestinul subţire Intestinul gros

Frecvenţa defecării Normală sau uşor mărită Foarte crescută

Cantitatea de fecaleCantitate de fecale mare la început de consistenţă tare,

apoi apoase

Cantitate mică la fiecare defecare,de obicei semilichide.

Tenesme şi defecări neaşteptate

De obicei absente De obicei prezente

Dureri la defecare De obicei absente De obicei prezente

Culoarea sângelui din fecale

Melenă (sânge maroniu spre negru)

Sânge proaspăt în fecale (roşu), sau sânge proaspăt amestecat cu fecale şi

mucus.

Mucus De obicei absent. Prezent în cantitate mare

GrăsimiPrezente în afecţiunile de

maldigestie şi malabsorbţie.Absente

Pierdere în greutate Frecvent Rareori

Vomitare Frecvent Rareori

La examinarea rectală.

Nimic semnificativ.De obicei durere; se poate constata sânge proaspăt, mucus, stricturi sau

îngroşarea mucoasei

Page 20: Digestiv 1 Anim de Comp

2020

STOMATITE, GLOSITE, STOMATITE, GLOSITE, GINGIVITEGINGIVITE

Page 21: Digestiv 1 Anim de Comp

2121

DefiniţieDefiniţieSunt definite Sunt definite ca procese ca procese inflamatorii ale mucoasei orale, inflamatorii ale mucoasei orale, limbii şi gingiilorlimbii şi gingiilor, care pot , care pot genera genera ulceraţii, necroze sau infecţii ulceraţii, necroze sau infecţii secundaresecundare..

Aceste afecţiuni pot apare şi Aceste afecţiuni pot apare şi secundarsecundar în urma a numeroase în urma a numeroase boli sistemiceboli sistemice implicând la rândul implicând la rândul lor afectarea unei porţiuni mai lor afectarea unei porţiuni mai mari sau mai mici de ţesut oral.mari sau mai mici de ţesut oral.

Page 22: Digestiv 1 Anim de Comp

2222

CauzeleCauzele1.1. Boli infecţioaseBoli infecţioase

a.a. infecţii bacterieneinfecţii bacterienebb. . infecţii viraleinfecţii virale cc.. infecţii micotice infecţii micotice sau fungice sau fungice

2. 2. Boli metaboliceBoli metabolicea. a. UremiaUremia b. b. Diabetul zaharatDiabetul zaharat c. c. HipotiroidismulHipotiroidismul d. d. HipoparatiroidismulHipoparatiroidismul

3. 3. Traumatisme fizico-termiceTraumatisme fizico-termice a.a. FitogranulomatozaFitogranulomatoza b. b. Roaderea de fire electrice Roaderea de fire electrice c. c. Inghiţirea accidentală de substanţe caustice Inghiţirea accidentală de substanţe caustice

4. 4. Medicamentele şi intoxicaţiileMedicamentele şi intoxicaţiilea. a. Intoxicaţia cu metale greleIntoxicaţia cu metale grele b.b. Intoxicaţii medicamentoaseIntoxicaţii medicamentoase

5. 5. Boli autoimuneBoli autoimunea. a. Pemfigus vulgarisPemfigus vulgarisb. b. Dermatita buloasăDermatita buloasăc. c. Lupus eritematos sistemicLupus eritematos sistemicd. d. Lupus eritematos discoidLupus eritematos discoide.e. Erupţii medicamentoase Erupţii medicamentoase f. f. Dermatite alergice de contactDermatite alergice de contact

Page 23: Digestiv 1 Anim de Comp

DIAGNOSTICULDIAGNOSTICULSe bazează în primul rând pe Se bazează în primul rând pe

examinarea cavităţii bucaleexaminarea cavităţii bucale

2323

Page 24: Digestiv 1 Anim de Comp

2424

Page 25: Digestiv 1 Anim de Comp

2525

-HEMATOLOGIC - Anemie –când leziunile sîngerânde

devin cronice- Leucocitoză – în cazul bolilor

inflamatorii severe- Eusinofilie – în cazul granuloamelor

eusinofilice.

- BIOCHIMIC- creştere a ureei, creatininei şi a

fosforului în afecţiunile renale - hiperglicemie în cazul existenţei

diabetului zaharat.

Page 26: Digestiv 1 Anim de Comp

2626

SUPLIMENTARSUPLIMENTAR Se recomandă Se recomandă

- - testele specifice pentru funcţia tiroidei,testele specifice pentru funcţia tiroidei,

- teste virale pentru determinarea bolii - teste virale pentru determinarea bolii respiratorii infecţioase feline,respiratorii infecţioase feline,

- teste imunologice- teste imunologice..

* La o * La o examinare citologicăexaminare citologică pot fi determinate pot fi determinate elemente elemente fungice, sau spirochete.fungice, sau spirochete.

* Se pot face * Se pot face însămânţări microbiologiceînsămânţări microbiologice pentru pentru determinarea germenilor implicaţi.determinarea germenilor implicaţi.

* * BiopsiileBiopsiile sunt recomandate pentru sunt recomandate pentru diagnosticul diagnosticul diferenţial între leziunile inflamatorii nespecifice şi diferenţial între leziunile inflamatorii nespecifice şi neoplasmeneoplasme..

Page 27: Digestiv 1 Anim de Comp

2727

Virusul stomatitei veziculoase

Stomatita de contact după ingestia de ac-acetic

Stomatită difteroidă la o broască ţestoasă

Corpusculi intranucleari euzinofilici în ţ. lingual la broasca ţestoasă

Page 28: Digestiv 1 Anim de Comp

2828

Biopsie de la un câine cu gingivită, stomatită şi cheilită

Page 29: Digestiv 1 Anim de Comp

2929

DIAGNOSTICUL DIFERENŢIALDIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL se se face faţă de: face faţă de:

- neoplasmele orale,- neoplasmele orale,- bolile idiopatice orale şi - bolile idiopatice orale şi - toate cauzele potenţiale ce - toate cauzele potenţiale ce

determină boli inflamatorii ale determină boli inflamatorii ale gurii.gurii.

Page 30: Digestiv 1 Anim de Comp

3030

TRATAMENTULTRATAMENTULTerapia trebuie să fie direcţionată Terapia trebuie să fie direcţionată întotdeauna întotdeauna în funcţie de cauze.în funcţie de cauze.Terapia antimicrobiană este recomandată Terapia antimicrobiană este recomandată pentru a reduce creşterea florei microbiene pentru a reduce creşterea florei microbiene de la nivel oral.de la nivel oral.

Antibioticele sugerateAntibioticele sugerate : : AmoxicilinAmoxicilin - 22mg/kg oral, s.c., sau i.m. de - 22mg/kg oral, s.c., sau i.m. de 3x/zi 3x/zi LincomicinLincomicin – 22 mg/kg oral sau i.m., de – 22 mg/kg oral sau i.m., de 2x/zi2x/ziCefalexinCefalexin – 22 mg/kg oral, i.m. sau s.c. de – 22 mg/kg oral, i.m. sau s.c. de 3x/zi3x/ziMetronidazolMetronidazol – 50 mg/kg oral o dată/zi (în – 50 mg/kg oral o dată/zi (în special contra anaerobilor).special contra anaerobilor).TertaciclinTertaciclin – 22 mg/kg oral sau i.m. de – 22 mg/kg oral sau i.m. de 3x/zi.3x/zi.

Page 31: Digestiv 1 Anim de Comp

3131

Page 32: Digestiv 1 Anim de Comp

3232

Antifungice sugerate :

- Ketoconazol – 10 mg/kg oral, 1 sau 2 prize zilnice

- Amfotericin B – 0,5 mg/kg i.v., 1 priză la 48 ore.

Page 33: Digestiv 1 Anim de Comp

3333

Alimentaţia sugeratăAlimentaţia sugerată : :

- - Alimente lichide sau Alimente lichide sau alimentealimente pentru noi născuţipentru noi născuţi

- - Sondă esofago-gastricăSondă esofago-gastrică pentru hrănire atunci când pentru hrănire atunci când suferinţa cavităţii bucale este suferinţa cavităţii bucale este prelungită.prelungită.

Page 34: Digestiv 1 Anim de Comp

3434

Lavajul sugeratLavajul sugerat : :

Se face de cele mai multe ori Se face de cele mai multe ori sub sub anestezieanestezie cu cu diferite substanţediferite substanţe pentru a pentru a elimina porţiunile de mucoasă necrozateelimina porţiunile de mucoasă necrozate..

- - ClorhexidinăClorhexidină – 0,2% – 0,2%- - PeroxidPeroxid - 1,0% - 1,0% - - Soluţie de betadinSoluţie de betadin în în

amestec cu ser fiziologic 1:10amestec cu ser fiziologic 1:10

Page 35: Digestiv 1 Anim de Comp

3535

FARINGITELE ŞI TONSILITELEFARINGITELE ŞI TONSILITELE

Sunt definite ca Sunt definite ca inflamaţii ale inflamaţii ale mucoasei faringiene şi a mucoasei faringiene şi a

tonsilelortonsilelor, complicându-se uneori , complicându-se uneori cu cu hiperplazia limfoidă a hiperplazia limfoidă a

ţesutului tonsilarţesutului tonsilar..

*Faringitele şi tonsilitele sunt *Faringitele şi tonsilitele sunt afecţiuni care apar frecvent afecţiuni care apar frecvent

asociat.asociat.

Page 36: Digestiv 1 Anim de Comp

3636

CauzeCauze* * FaringiteleFaringitele apar ca apar ca localizare orală localizare orală

a afecţiunilor aparatului respirator sau a a afecţiunilor aparatului respirator sau a unor boli sistemice.unor boli sistemice.

** TonsiliteleTonsilitele - - primareprimare pot fi o pot fi o manifestare a manifestare a

dezvoltării normale a mecanismului de dezvoltării normale a mecanismului de apărare faringian apărare faringian atunci când organismul a atunci când organismul a fost expus la o mare varietate de bacterii fost expus la o mare varietate de bacterii virusuri sau fungivirusuri sau fungi..

-- secundaresecundare apar condiţionat apar condiţionat în în legătură cu vomitările cronice sau legătură cu vomitările cronice sau regurgitările, tusea cronică, afecţiunile regurgitările, tusea cronică, afecţiunile nazalenazale,, sau datorită sau datorită corpilor stră-ini. corpilor stră-ini.

Page 37: Digestiv 1 Anim de Comp

3737

Semnele cliniceSemnele clinice- - frecventă la câinii tinerifrecventă la câinii tineri faţă de adulţi. faţă de adulţi.

Se Se exprimăexprimă frecvent prin: frecvent prin: - - febră, febră, - depresie, - depresie, - inapetenţă, - inapetenţă, - hipersalivaţie, - hipersalivaţie, - voce voalată şi - voce voalată şi - disfagie.- disfagie.

* * La examinarea cavităţii bucale se observă La examinarea cavităţii bucale se observă mărirea mărirea bilaterală a tonsilelorbilaterală a tonsilelor, chiar ieşirea lor în afara criptelor. , chiar ieşirea lor în afara criptelor. Dacă se datorează corpilor străini atunci Dacă se datorează corpilor străini atunci mărirea mărirea tonsilelor este unilaterală.tonsilelor este unilaterală.

* Uneori se poate observa * Uneori se poate observa pruritul intens al pruritul intens al urechilor sau scuturarea puternică şi repetată a urechilor sau scuturarea puternică şi repetată a capuluicapului..

Page 38: Digestiv 1 Anim de Comp

3838

DiagnosticulDiagnosticul- - Semnele clinice şi observaţia directă a Semnele clinice şi observaţia directă a

regiunii faringieleregiunii faringiele şi a şi a tonsilelor tonsilelor confirmă confirmă diagnosticul de faringită - tonsilită.diagnosticul de faringită - tonsilită.

- - Nu întotdeauna tonsilele sunt ieşite din Nu întotdeauna tonsilele sunt ieşite din criptele tonsilare ci uneori sunt doar roşii, criptele tonsilare ci uneori sunt doar roşii, mărite uşor în volum şi cu aspect friabilmărite uşor în volum şi cu aspect friabil..

*** *** Doar atunci când se evidenţiază Doar atunci când se evidenţiază material purulent se recomandă însămânţarea material purulent se recomandă însămânţarea microbiologică microbiologică deoarece majoritatea germenilor deoarece majoritatea germenilor asociaţi tonsilitelor (E.coli, Staphilococcus aureus, asociaţi tonsilitelor (E.coli, Staphilococcus aureus, S.albus, streptococii hemolitici, diplococii, Proteus, S.albus, streptococii hemolitici, diplococii, Proteus, Pseudomonas) fac parte din flora obişnu-ită Pseudomonas) fac parte din flora obişnu-ită orofaringiană. orofaringiană.

* Se recomandă efectuarea * Se recomandă efectuarea examenului examenului citologiccitologic pentru a face diagnostic diferenţial pentru a face diagnostic diferenţial faţă de boala neoplazică faţă de boala neoplazică şi şi examen radiologic examen radiologic pentru a identifica eventualii corpi străini pentru a identifica eventualii corpi străini suspectaţisuspectaţi..

Page 39: Digestiv 1 Anim de Comp

3939

E. coli Staphylococcus aureus

Staphylococcus albus

StreptococcusProteus

Pseudomonas

Page 40: Digestiv 1 Anim de Comp

4040

TratamentSe recomandă în primul rând

identificarea şi tratarea bolii primare.Sugestii medicamentoase - sunt recomandate antibioticele cu

spectru larg timp de 5 – 7 zile.*** În cazurile când infecţia apare în mod repetat după stoparea tratamentului cu antibiotice se poate efectua tonsilectomia.

Page 41: Digestiv 1 Anim de Comp

4141

REFLUXUL GASTROESOFAGIAN REFLUXUL GASTROESOFAGIAN DefiniţieDefiniţie

Refluxul gastro-esofagian Refluxul gastro-esofagian este de fapt este de fapt fluxul retrograd al conţinutului gastric fluxul retrograd al conţinutului gastric şi duodenal în esofagşi duodenal în esofag..

** Refluxul tranzitoriuRefluxul tranzitoriu apare rarapare rar la la câinii şi pisicile normale, pe când câinii şi pisicile normale, pe când

** Refluxul recurentRefluxul recurent este o eliminare este o eliminare de acid gastric, pepsină, şi lichid biliar la de acid gastric, pepsină, şi lichid biliar la nivel esofagiannivel esofagian care duce la apariţia care duce la apariţia complicaţiilor clinice.complicaţiilor clinice.

* * Refluxul patologicRefluxul patologic este este diagnosticat ocazionaldiagnosticat ocazional la câine şi foarte rar la câine şi foarte rar

la pisică.la pisică.

Page 42: Digestiv 1 Anim de Comp

4242

CauzeCauze- - DefecteDefecte anatomice ale sfincterului anatomice ale sfincterului

esofagian caudalesofagian caudal (calazia); (calazia);

- - Hernie hiatalăHernie hiatală, intermitentă sau de , intermitentă sau de tip alunecos;tip alunecos;

- - Incompetenţa esofagiană caudalăIncompetenţa esofagiană caudală după o după o anestezie prelungităanestezie prelungită, sau în urma , sau în urma menţinerii în poziţie orizontală prelungitămenţinerii în poziţie orizontală prelungită..

Page 43: Digestiv 1 Anim de Comp

4343

Semne cliniceSemne clinice-- RegurgitareaRegurgitarea – – în cele mai multe cazuri în cele mai multe cazuri

este este intermitentă, uneori intermitentă, uneori poate fi poate fi persistentăpersistentă. . * * Materialul vomitatMaterialul vomitat poate fi de poate fi de culoare culoare asemănătoare sângeluiasemănătoare sângelui iar vomitarea poate fi iar vomitarea poate fi agravată de efort fizic sau agitaţie.agravată de efort fizic sau agitaţie.

* * UneoriUneori se poate constatase poate constata-- vomitarea ocazionalăvomitarea ocazională, precedată de, precedată de - ptialism- ptialism, , - - aerofagie cu eructaţieaerofagie cu eructaţie, , - - borborismeborborisme şi şi - - distensie gastricădistensie gastrică..* * Refuzul hraneiRefuzul hranei are ca urmare are ca urmare pierderea pierderea

graduală în greutategraduală în greutate..- - TuseaTusea se constată doar ocazional.se constată doar ocazional.

Page 44: Digestiv 1 Anim de Comp

4444

DiagnosticDiagnosticSe bazează în primul rând pe Se bazează în primul rând pe vomitarevomitare, sau , sau alţi factori asociaţi cu afectarea tonusului alţi factori asociaţi cu afectarea tonusului sfincterului esofagian caudalsfincterului esofagian caudal..

- - La examinarea fizicăLa examinarea fizică se constată: se constată:- - DisconfortDisconfort remarcat remarcat la percuţia la percuţia

toracicătoracică sau sau palparea abdominală cranialăpalparea abdominală cranială. . - - Compresia abdominală craniană Compresia abdominală craniană

în timpul palpării induce refluxulîn timpul palpării induce refluxul..- - Materialul vomitat este deseori Materialul vomitat este deseori

fluid, spumos şi cu pH acidfluid, spumos şi cu pH acid. . - - Sensibilitatea laringianăSensibilitatea laringiană sau sau

trahealătraheală este indicatăeste indicată de o de o tusetuse uşor uşor provocată sau prin jena la palpare provocată sau prin jena la palpare (retragerea animalului).(retragerea animalului).

Page 45: Digestiv 1 Anim de Comp

4545

Diagnosticul paraclinicDiagnosticul paraclinicExamenele recomandate pentru a putea pune un diagnostic cert Examenele recomandate pentru a putea pune un diagnostic cert sunt:sunt:

1.Radiografiile de cercetare şi contrast1.Radiografiile de cercetare şi contrast efectuate pentru:efectuate pentru:

- Demonstrarea refluxului recurent al mediului de - Demonstrarea refluxului recurent al mediului de contrast gastric în esofag, sau pentrucontrast gastric în esofag, sau pentru

- Vizualizarea herniei hiatale.- Vizualizarea herniei hiatale.

2. În alte ţări2. În alte ţări

-- FluoroscopiaFluoroscopia. . Aceste studii oferă dovezi Aceste studii oferă dovezi vizuale ale refluxului gastro-esofagianvizuale ale refluxului gastro-esofagian (refluxul este normal dacă (refluxul este normal dacă materialul este rapid eliberat prin peristaltism esofagian), iar materialul este rapid eliberat prin peristaltism esofagian), iar hipomotilitatea, transportul întrerupt al bolusului şi esofago-hipomotilitatea, transportul întrerupt al bolusului şi esofago-spasmul reflectă gradul de esofagităspasmul reflectă gradul de esofagită..

- - Endoscopia esofagianăEndoscopia esofagiană Oferă Oferă vizualizarea refluxului ,şi confirmă esofagita.Permite biopsia pentru vizualizarea refluxului ,şi confirmă esofagita.Permite biopsia pentru confirmarea esofagiteiconfirmarea esofagitei

- - Monitorizarea pH esofagianMonitorizarea pH esofagian. . Verifică Verifică refluxul conţinutului de acid gastric în esofag.refluxul conţinutului de acid gastric în esofag.

- - Scintigrafia esofagianăScintigrafia esofagiană. . Demonstrează Demonstrează refluxul conţinutului gastric în esofag. Demonstrează aspirarea refluxul conţinutului gastric în esofag. Demonstrează aspirarea laringo-traheală. Necesită echipament sofisticat şi trasor radioactivlaringo-traheală. Necesită echipament sofisticat şi trasor radioactiv

Page 46: Digestiv 1 Anim de Comp

4646

TratamentTratament* * Cazurile uşoare pot fi rezolvate prin metoda Cazurile uşoare pot fi rezolvate prin metoda conservatoare:conservatoare:

- - Dietă cu cantitate mare de proteineDietă cu cantitate mare de proteine, scăzută în , scăzută în grăsimi pentru a strâmta sfincterul esofagian caudalgrăsimi pentru a strâmta sfincterul esofagian caudal;;

- - Restricţionarea greutăţii animaluluiRestricţionarea greutăţii animalului pentru a pentru a minimiza presiunea intra-abdominalăminimiza presiunea intra-abdominală;;

* * Administrarea de medicamente pentru a Administrarea de medicamente pentru a creşte tonusul sfincterului esofagian caudal şi creşte tonusul sfincterului esofagian caudal şi golirea gastricăgolirea gastrică::

- Agenţi de blocare a receptorului H2 - Agenţi de blocare a receptorului H2 histaminic histaminic

- - Cimetidină Cimetidină 4mg/kg oral o dată/zi4mg/kg oral o dată/zi- - RanitidinăRanitidină 1-2 mg/kg oral de 2 ori / zi 1-2 mg/kg oral de 2 ori / zi

- Antivomitive - Antivomitive - - MetoclopramidăMetoclopramidă 0.2 mg/kg oral de 3 0.2 mg/kg oral de 3

x/zix/zi* * Cazuri persistente sau severe necesită proceduri Cazuri persistente sau severe necesită proceduri chirurgicale anti-refluxchirurgicale anti-reflux pentru a pentru a creşte tonusul creşte tonusul sfincterului esofagian caudalsfincterului esofagian caudal

Page 47: Digestiv 1 Anim de Comp

4747

TULBURĂRI CONGENITALE DE TULBURĂRI CONGENITALE DE MOTILITATEMOTILITATE

MEGAESOFAGUL MEGAESOFAGUL CONGENITALCONGENITAL

DefiniţieDefiniţieEste o tulburare primară de motilitate Este o tulburare primară de motilitate esofagianăesofagiană la puii de câini şi pisici, la puii de câini şi pisici, care care se se manifestă prin transportarea manifestă prin transportarea anormală sau neadecvată a anormală sau neadecvată a alimentelor şi dilatarea asociată a alimentelor şi dilatarea asociată a corpului esofagului.corpului esofagului.

******Sfincterele craniene şi caudale nu Sfincterele craniene şi caudale nu sunt afectate în ceea ce priveşte sunt afectate în ceea ce priveşte funcţionalitateafuncţionalitatea..

Page 48: Digestiv 1 Anim de Comp

4848

Semne cliniceSemne clinicese observă:se observă:

- - RegurgitareaRegurgitarea apei, a alimentelor nedigerate, a apei, a alimentelor nedigerate, a mucusului spumos şi a salivei.mucusului spumos şi a salivei.

- în cazul prelungirii bolii, - în cazul prelungirii bolii, creşte intervalul de creşte intervalul de retenţie a alimentelor în esofag şi poate apare retenţie a alimentelor în esofag şi poate apare lichefierea parţialălichefierea parţială..

- - Materialul regurgitat nu are un pH acidMaterialul regurgitat nu are un pH acid, spre , spre deosebire de conţinutul stomacului.deosebire de conţinutul stomacului.

- - Pierderea în greutatePierderea în greutate sau sau încetinirea creşteriiîncetinirea creşterii reflectă asimilarea calorică neadecvată.reflectă asimilarea calorică neadecvată.

- - Infecţiile cronice sau repetate ale aparatului Infecţiile cronice sau repetate ale aparatului respiratorrespirator (de exemplu bronhopneumonia ab-ingestis) (de exemplu bronhopneumonia ab-ingestis) au au loc ca urmare a aspirării alimentelor regurgitate.loc ca urmare a aspirării alimentelor regurgitate.

- - Mărirea în volum a esofaguluiMărirea în volum a esofagului poate fi vizibilă poate fi vizibilă la nivelul incipient al toracelui.la nivelul incipient al toracelui.

- De multe ori poate fi - De multe ori poate fi sesizată respiraţia fetidăsesizată respiraţia fetidă (halena respingătoare).(halena respingătoare).

Page 49: Digestiv 1 Anim de Comp

4949

Page 50: Digestiv 1 Anim de Comp

5050

DiagnosticDiagnostic**Radiografiile de controlRadiografiile de control - ale gâtului şi ale - ale gâtului şi ale

toracelui descoperă aproape întotdeauna prezenţa unui toracelui descoperă aproape întotdeauna prezenţa unui esofag plin cu aer, lichide sau alimente. esofag plin cu aer, lichide sau alimente.

***Efectuarea radiografiei este ***Efectuarea radiografiei este importantă pentru a importantă pentru a exclude alte boli congenitaleexclude alte boli congenitale concomitente cu concomitente cu megaesofagul, inclusiv megaesofagul, inclusiv anomalie a inelului vascularanomalie a inelului vascular şi şi invaginaţie esofagianăinvaginaţie esofagiană. .

* * Esofagograma -Esofagograma - este importantă este importantă pentru a pentru a confirma diagnosticulconfirma diagnosticul când apare bronhopneumonia ab- când apare bronhopneumonia ab-ingestis repetată nejustificat, care sugerează prezenţa ingestis repetată nejustificat, care sugerează prezenţa aspirării, iar radiografiile nu demonstrează un esofag aspirării, iar radiografiile nu demonstrează un esofag dilatat).dilatat).

**FluoroscopiaFluoroscopia – – atunci când este posibilă se atunci când este posibilă se efectueazăefectuează pentru a demonstra hipomotilitatea şi faptul pentru a demonstra hipomotilitatea şi faptul că alimentele nu ajung în stomac.că alimentele nu ajung în stomac.

Page 51: Digestiv 1 Anim de Comp

5151

X-ray normal X-ray megaesofag

Megaesofag – x-ray cu subst de contrast

Radiografie simplă fără substanţă de contrast

Radiografie după aplicarea substanţei de contrast (sulfat de bariu)

Page 52: Digestiv 1 Anim de Comp

5252

Megaesofag câine

Esofagogramă normală câine

Page 53: Digestiv 1 Anim de Comp

5353

Page 54: Digestiv 1 Anim de Comp

5454

a: esofagogramă la un câine cu o uşoară achalazie dar fără dilataţie esofagiană majoră b: acelaşi pacient după 2 ani de evoluţie fără nici un tratament aplicat. Este semnificativă dilatarea esofagiană apărută. c: stadiul terminal al evoluţiei achalaziei la acelaşi pacient cu formarea megaesofagului .

Page 55: Digestiv 1 Anim de Comp

5555

Page 56: Digestiv 1 Anim de Comp

5656

Diagnostic diferenţialDiagnostic diferenţialse face faţă de:se face faţă de:- - HipomotilitateaHipomotilitatea esofagiană esofagiană secundară secundară altor altor cauze cauze este neobişnuită la pui.este neobişnuită la pui.- - Esofagita difuzăEsofagita difuză se poate datora unor cauze se poate datora unor cauze infecţioase, chimice, termice sau traumatice.infecţioase, chimice, termice sau traumatice.- - Obstrucţia esofagianăObstrucţia esofagiană poate fi cauzată de corpuri poate fi cauzată de corpuri străine, anomalii ale inelului vascular, sau invaginaţiei străine, anomalii ale inelului vascular, sau invaginaţiei gastroesofagiene.gastroesofagiene.- - Hipomotilitatea esofagiană contractatăHipomotilitatea esofagiană contractată poate fi generată de:poate fi generată de:

- - depresie la nivelul sistemului central nervos depresie la nivelul sistemului central nervos (convulsii, anestezie), (convulsii, anestezie),

- toxicitate (plumb, botulism, taliu, - toxicitate (plumb, botulism, taliu, anticolinesteraze), anticolinesteraze),

- paraziţi (toxoplasmoză, tripanosomi-ază), - paraziţi (toxoplasmoză, tripanosomi-ază), - dermatomiozită, neuropatie axonală gigantă, - dermatomiozită, neuropatie axonală gigantă,

miotonie.miotonie.

Page 57: Digestiv 1 Anim de Comp

5757

Tratament Tratament ******Managementul medicalManagementul medical are o prognoză are o prognoză

pozitivă atuni când tulburarea este diagnosticată timpuriu pozitivă atuni când tulburarea este diagnosticată timpuriu (la puii proaspăt înţărcaţi).(la puii proaspăt înţărcaţi).Astfel, se recomandă:Astfel, se recomandă:

- - Hrănirea de pe o platformă ridicatăHrănirea de pe o platformă ridicată..- - Administrarea mai multor meseAdministrarea mai multor mese nu foarte nu foarte

substanţiale în fiecare zi.substanţiale în fiecare zi.- - Utilizarea alimentelor cu consistenţa cea mai bine Utilizarea alimentelor cu consistenţa cea mai bine

toleratătolerată de către animalulde către animalul respectiv (pastă în loc de respectiv (pastă în loc de alimente dense).alimente dense).

- - Antibioticele cu spectru largAntibioticele cu spectru larg sunt indicate atunci sunt indicate atunci când pneumonia ab-ingestis este iminentă.când pneumonia ab-ingestis este iminentă.

******Tratamentul chirurgicalTratamentul chirurgical este instituit este instituit atunci când managementul medical nu are succes.atunci când managementul medical nu are succes.

- se poate efectua - se poate efectua esofagomiotomia modificată a lui esofagomiotomia modificată a lui

HellerHeller sau sau cardioplastiacardioplastia..

Page 58: Digestiv 1 Anim de Comp

5858

Page 59: Digestiv 1 Anim de Comp

5959

•Tratamentul chirurgical are Tratamentul chirurgical are rezulta-te diferiterezulta-te diferite. .

- - ComplicaţiileComplicaţiile ca rezultat direct al ca rezultat direct al opera-ţiilor, precum şi megaesofagul atunci opera-ţiilor, precum şi megaesofagul atunci când nu răspunde corespunzător când nu răspunde corespunzător au ca au ca rezultat o rată ridicată a mortalităţii.rezultat o rată ridicată a mortalităţii.

- - Operaţia este indicatăOperaţia este indicată în cazul: în cazul:- - animalelor vârstniceanimalelor vârstnice, , - - cu boala prelungităcu boala prelungită, , - - cu dilatare gravăcu dilatare gravă, , - - care nu au răspuns la controlul care nu au răspuns la controlul

regimului alimentarregimului alimentar..

Page 60: Digestiv 1 Anim de Comp

6060

Managementul post-operatorManagementul post-operator-- lipsa alimentaţiei timp de 24 de orelipsa alimentaţiei timp de 24 de ore, , - - apoi restabilirea treptată a alimentaţiei prin apoi restabilirea treptată a alimentaţiei prin

controlarea regimuluicontrolarea regimului similar cu tratamentul conservativ. similar cu tratamentul conservativ.

* * Potenţialele sechele postoperatorii sunt Potenţialele sechele postoperatorii sunt următoarele:următoarele:

- - Perforarea esofagiană cu mediastinită sau Perforarea esofagiană cu mediastinită sau pleurită.pleurită.

- Reflux gastroesofagian grav, - Reflux gastroesofagian grav, - Invaginaţie gastroesofagiană.- Invaginaţie gastroesofagiană.

* * Se încearcă minimalizarea impactului refluxului Se încearcă minimalizarea impactului refluxului asupra esofagului prin reducerea acidităţii conţinutului asupra esofagului prin reducerea acidităţii conţinutului gastric gastric cu antiacizi sau antagonişti receptivi la histamina cu antiacizi sau antagonişti receptivi la histamina H2.H2.

- - CimetidineCimetidine (Tagamet) 4 mg/kg - oral de o (Tagamet) 4 mg/kg - oral de o dată/ zidată/ zi

- - RanitidinăRanitidină (Zantac) 1-2 mg/kg Oral de 2 (Zantac) 1-2 mg/kg Oral de 2 X /ziX /ziSe recomandă stimularea golirii stomacului prin Se recomandă stimularea golirii stomacului prin administrarea de metoclopramide (Reglan) 0.2 mg/kg administrarea de metoclopramide (Reglan) 0.2 mg/kg oral de 3 X / zi.oral de 3 X / zi.

Page 61: Digestiv 1 Anim de Comp

6161

GASTRITAGASTRITA

DefiniţieDefiniţieGastrita acutăGastrita acută este o inflamaţie este o inflamaţie iritativă a mucoasei rezultată în iritativă a mucoasei rezultată în urma unei leziuni a mucoasei urma unei leziuni a mucoasei gastrice.gastrice.

Page 62: Digestiv 1 Anim de Comp

6262

CauzeCauzeFrecvent gastrita este asociată cu dieta, dar de multe ori Frecvent gastrita este asociată cu dieta, dar de multe ori agentul etiologic nu poate fi determinat.agentul etiologic nu poate fi determinat.

* * Principalele cauze externePrincipalele cauze externe ar putea fi: ar putea fi:- - Alimente alterateAlimente alterate (intoxicarea „lăzii de gunoi”)(intoxicarea „lăzii de gunoi”)

- - Corpi străiniCorpi străini: : mizerie, jucării, hârtie, corzi, folie de mizerie, jucării, hârtie, corzi, folie de

aluminiu, beţe, pietre, oase, iarbă, plantealuminiu, beţe, pietre, oase, iarbă, plante..- - Produse de fermentaţie, enterotoxine, Produse de fermentaţie, enterotoxine,

micotoxine.micotoxine.- - ChimicaleChimicale, cum ar fi: , cum ar fi: etilen glicol, substanţe de etilen glicol, substanţe de

curăţare, substanţe pentru distrugerea buruienelor, îngrăşământ.curăţare, substanţe pentru distrugerea buruienelor, îngrăşământ.

- - Medicamente ca: aspirină, Medicamente ca: aspirină, indometacin, fenilbutazon, corticosteroiziindometacin, fenilbutazon, corticosteroizi..

* * Principalele cauze internePrincipalele cauze interne ar putea fi: ar putea fi: - - Boli infecţioaseBoli infecţioase: : virale, bacterienevirale, bacteriene..

- - Paraziţi interniParaziţi interni: : Physaloptera, Physaloptera, ascaride, tenia.ascaride, tenia.

Page 63: Digestiv 1 Anim de Comp

6363

Corpi străini

Page 64: Digestiv 1 Anim de Comp

6464

Physaloptera – nematodStomac pisică la necropsie

Ascaris la pisică

Tenia saginata

Page 65: Digestiv 1 Anim de Comp

6565

Simptome cliniceSimptome clinice - - starea de vomăstarea de vomă acută este simptomul acută este simptomul

predominant.predominant.- grade variate de - grade variate de letargieletargie, , - - deshidrataredeshidratare, , - - dureri abdominaledureri abdominale şi şi - - polidipsiepolidipsie..

******La câini, în mod frecvent, schimbarea bruscă a La câini, în mod frecvent, schimbarea bruscă a dietei, hrănirea excesivă, sau consumul de dietei, hrănirea excesivă, sau consumul de alimente alterate provoacă, diaree osmotică.alimente alterate provoacă, diaree osmotică.

******Alimentele nedigerate formează un mediu Alimentele nedigerate formează un mediu prielnic pentru fermentaţia microbianăprielnic pentru fermentaţia microbiană, fapt ce , fapt ce determină determină sporirea încărcăturii osmotice.sporirea încărcăturii osmotice.

******Fermentaţia bacteriană produce, gaze şi Fermentaţia bacteriană produce, gaze şi substanţe citotoxice care afectează în final substanţe citotoxice care afectează în final funcţionalitatea intestinului. funcţionalitatea intestinului.

Page 66: Digestiv 1 Anim de Comp

6666

Stomac normal Gastrită hemoragică şi ulcere

Edem, hiperemie, şi 4 ulcere cu conţinut necrotic şi un parazit - Anisakis spp

Page 67: Digestiv 1 Anim de Comp

6767

Page 68: Digestiv 1 Anim de Comp

6868

DiagnosticDiagnosticDiagnosticul clinic se stabileşte în funcţie de Diagnosticul clinic se stabileşte în funcţie de

antecedentele medicale antecedentele medicale şi în urma unui consult. şi în urma unui consult.

* * Testele de laboratorTestele de laborator sunt de obicei sunt de obicei normalenormale şi nu sunt necesare în cazul şi nu sunt necesare în cazul simptomelor clinice uşoare.simptomelor clinice uşoare.

*De cele mai multe ori se recomandă *De cele mai multe ori se recomandă efectuarea unei efectuarea unei radiografiiradiografii (pentru a exclude (pentru a exclude posibilitatea existenţei unor corpi străini).posibilitatea existenţei unor corpi străini).

Page 69: Digestiv 1 Anim de Comp

6969

Diagnostic diferenţialDiagnostic diferenţialSe face faţă de alte boli gastriceSe face faţă de alte boli gastrice: :

- gastrită cronică, - gastrită cronică, - ulcer gastric, - ulcer gastric, - retenţie gastrică datorată unor disfuncţii pilorice sau unor - retenţie gastrică datorată unor disfuncţii pilorice sau unor

tulburări de motilitate, tulburări de motilitate, - neoplazie gastrică.- neoplazie gastrică.

Se face faţă de alte tulburări abdominale asociate cu starea Se face faţă de alte tulburări abdominale asociate cu starea de vomăde vomă::

- boli enterice inflamatorii şi obstructive, - boli enterice inflamatorii şi obstructive, - pancreatită, - pancreatită, - boli hepatice, - boli hepatice, - boli renale.- boli renale.

Se face faţă de unele tulburări sistemice/metabolice asociate Se face faţă de unele tulburări sistemice/metabolice asociate cu starea de vomă:cu starea de vomă:

- cetoacidoză diabetică, - cetoacidoză diabetică, - encefalopatie hepatică, - encefalopatie hepatică, - uremie, - uremie, - hipoadrenocorticism, - hipoadrenocorticism, - medicamente, toxine, otravă.- medicamente, toxine, otravă.

Se face faţă de unele boli neurologice asociate cu starea de Se face faţă de unele boli neurologice asociate cu starea de vomăvomă::

- în special tulburări vestibulare şi ale cerebelului.- în special tulburări vestibulare şi ale cerebelului.

Page 70: Digestiv 1 Anim de Comp

7070

TratamentTratament-- Cele mai multe cazuri se rezolvă fără Cele mai multe cazuri se rezolvă fără

terapie specificăterapie specifică, ci doar prin eliminarea etiologiei. , ci doar prin eliminarea etiologiei. - - Se recomandă menajarea tubului Se recomandă menajarea tubului

gastrointestinalgastrointestinal: : - - fără hrană 12 orefără hrană 12 ore, , - apoi se pot administra - apoi se pot administra cuburi de gheaţă sau cuburi de gheaţă sau

cantităţi reduse de apă.cantităţi reduse de apă.

******Dacă nu apare starea de vomă, se va administra hrană Dacă nu apare starea de vomă, se va administra hrană uşoară, care nu irită, 24 de ore mai târziu, deoarece uşoară, care nu irită, 24 de ore mai târziu, deoarece aceasta:aceasta:

- - Previne secreţia acidăPrevine secreţia acidă- - Previne dilatarea gastricăPrevine dilatarea gastrică- - Înlătură starea de vomăÎnlătură starea de vomă

Page 71: Digestiv 1 Anim de Comp

7171

DietaDieta constă în:constă în:- Restricţia de hrană pentru 24 – 48 de ore - Restricţia de hrană pentru 24 – 48 de ore este, de este, de

obicei, suficientă.obicei, suficientă.- Se introduce, treptat, hrana pe cale orală- Se introduce, treptat, hrana pe cale orală. Nu este . Nu este

obligatorie respectarea necesarului de calorii în primele 2 obligatorie respectarea necesarului de calorii în primele 2 – 3 zile.– 3 zile.

*** *** Dieta trebuie să fie uşoară, săracă în grăsimi, Dieta trebuie să fie uşoară, săracă în grăsimi, fără multe fibre, uşor digerabilă şi pe bază de fără multe fibre, uşor digerabilă şi pe bază de carbohidraţicarbohidraţi. Astfel se recomandă:. Astfel se recomandă:

- - Orez fiert cu hamburger sau carne de puiOrez fiert cu hamburger sau carne de pui (4:1) (4:1)- - Cereale procesate pentru nou-născuţiCereale procesate pentru nou-născuţi sau terci de sau terci de

ovăzovăz- - Brânză cu orezBrânză cu orez- - Diete „Hill s”I/DDiete „Hill s”I/D

******Hrana se administrează frecvent şi în cantităţi miciHrana se administrează frecvent şi în cantităţi mici. .

******Dieta normală se reintroduce după 2 – 3 zileDieta normală se reintroduce după 2 – 3 zile..

Page 72: Digestiv 1 Anim de Comp

7272

Terapia cu fluideTerapia cu fluide - - indicată în caz de deshidratare sau în cazul indicată în caz de deshidratare sau în cazul

tulburărilor electrolitice şi / sau acido-bazice. tulburărilor electrolitice şi / sau acido-bazice. - - în caz de deshidratare uşoarăîn caz de deshidratare uşoară, , se recomandă se recomandă

fluide s.c.fluide s.c.

- deshidratarea severă necesită administrare de - deshidratarea severă necesită administrare de fluide intravenosfluide intravenos, de preferat , de preferat Ringer lactatRinger lactat..

- - Supliment de potasiuSupliment de potasiu - dacă apare - dacă apare hipocalemiahipocalemia (în (în general, se administrează general, se administrează 20 mEq de clorură de 20 mEq de clorură de potasiu la fiecare litru de fluide potasiu la fiecare litru de fluide pentru a preveni pentru a preveni hipopotasiemia).hipopotasiemia).

- - daca este daca este alcaloticalcalotic (alcaloza metabolică), se (alcaloza metabolică), se recomandă fluide nealcaline, cum ar fi soluţia Ringerrecomandă fluide nealcaline, cum ar fi soluţia Ringer (şi (şi nu Ringer lactat) nu Ringer lactat) sau clorura de sodiu şi supliment de sau clorura de sodiu şi supliment de potasiu. potasiu.

Page 73: Digestiv 1 Anim de Comp

7373

Se recomandă administrarea de Se recomandă administrarea de antiemeticeantiemetice..

Acestea sunt indicate în caz de Acestea sunt indicate în caz de vomă vomă abundentăabundentă care care provoacă dezechilibre la nivel de provoacă dezechilibre la nivel de fluide, electroliţi sau dezechilibre acido-bazicefluide, electroliţi sau dezechilibre acido-bazice..

(antiemeticele se administrează cu prudenţă, pentru că (antiemeticele se administrează cu prudenţă, pentru că ele pot masca simptomele clinice progresive, pot întârzia ele pot masca simptomele clinice progresive, pot întârzia diagnosticul şi tratamentul sau pot provoca efecte diagnosticul şi tratamentul sau pot provoca efecte secundare).secundare).

*** *** Antiemeticele pentru gastrită acută sunt Antiemeticele pentru gastrită acută sunt medica-mente care acţionează în special asupra medica-mente care acţionează în special asupra zonei care activează chemoreceptorii şi asupra zonei care activează chemoreceptorii şi asupra centrului care provoacă starea de vomă.centrului care provoacă starea de vomă.

de exemplu de exemplu cloropromazinacloropromazina („Thorazine”) pentru câini („Thorazine”) pentru câini şi pisici, câte 0,05 mg/kg i.v., de 3 – 4 ori/zi sau 0,5 mg şi pisici, câte 0,05 mg/kg i.v., de 3 – 4 ori/zi sau 0,5 mg /Kg s.c. de 3 – 4 ori/zi./Kg s.c. de 3 – 4 ori/zi.

Page 74: Digestiv 1 Anim de Comp

7474

ULCERE GASTRICEULCERE GASTRICE DefiniţieDefiniţieUlcerele gastrice sunt fie mici răni Ulcerele gastrice sunt fie mici răni superfi-ciale, fie excavaţii severe ale superfi-ciale, fie excavaţii severe ale mucoasei gas-trice. mucoasei gas-trice.

Acestea au multiple cauze şi sunt, Acestea au multiple cauze şi sunt, în general, asociate cu în general, asociate cu vărsături cu vărsături cu sânge digeratsânge digerat („zaţ de cafea”) („zaţ de cafea”) sau sau proaspătproaspăt..

Page 75: Digestiv 1 Anim de Comp

7575

CauzeCauzeagenţii cauzaliagenţii cauzali sunt reprezentaţi de: sunt reprezentaţi de:

- - agenţii cauzatori de gastrită cronică agenţii cauzatori de gastrită cronică sau acutăsau acută..

- - stări asociate cu producere sporită de stări asociate cu producere sporită de acid gastricacid gastric..

- - condiţii care alterează fluxul sanguin condiţii care alterează fluxul sanguin al mucoasei gastriceal mucoasei gastrice..

- - anumite medicamenteanumite medicamente (a se vedea (a se vedea mai jos).mai jos).

- - abraziunea mecanicăabraziunea mecanică - - neoplazieneoplazie

Page 76: Digestiv 1 Anim de Comp

7676

Simptome clinice- stare de vomă cronică (de obicei legată de

hrană, hematemeză)- melenă- anemie determinată de sângerare gastrică

cronică- durere abdominală- apetit variabil, pierdere în greutate- febră, - indispoziţie, - colaps, - moarte datorată perforaţiei gastrice*** Uneori simptomele exprimate sunt cele

ale afecţiunii principale.*** Unele cazuri pot fi asimptomatice

Page 77: Digestiv 1 Anim de Comp

7777

Page 78: Digestiv 1 Anim de Comp

7878

DiagnosticDiagnosticSe bazează pe antecedentele de gastrită cronică, Se bazează pe antecedentele de gastrită cronică, pe vărsăturile asemănătoare cu zaţul de cafea sau pe vărsăturile asemănătoare cu zaţul de cafea sau care sunt însoţite de sânge roşu deschiscare sunt însoţite de sânge roşu deschis..

Analizele de laboratorAnalizele de laborator sunt reprezentate de: sunt reprezentate de:1.1. HemogramaHemograma care relevă care relevă

- - anemie regenerativăanemie regenerativă la început; la început; - - anemie hipocromă, microcitarăanemie hipocromă, microcitară, în , în

pierderea cronică de sânge; pierderea cronică de sânge; - - leucocitozăleucocitoză în deplasare regenerativă sau în deplasare regenerativă sau

degenerativă spre stânga sau degenerativă spre stânga sau - - leucopenieleucopenie în perforaţie. în perforaţie.

2. Profil biochimic2. Profil biochimic- - nivelul de nivelul de albumină albumină şi şi globulinăglobulină este este

scăzutscăzutîn cazul pierderilor masive de sânge, în cazul pierderilor masive de sânge,

- - uremie prerenală, deshidratare, comoţiiuremie prerenală, deshidratare, comoţii

Page 79: Digestiv 1 Anim de Comp

7979

Examenele suplimentare sunt reprezentate de:de:- - RadigrafieRadigrafie

- - Filmele simple pot fi irelevante, cu excepţia cazurilor Filmele simple pot fi irelevante, cu excepţia cazurilor perforaţie sau peritonităperforaţie sau peritonită..

- - Prezenţa unui crater conturat de bariu Prezenţa unui crater conturat de bariu după ce bariumul a fost eliminat din stomacdupă ce bariumul a fost eliminat din stomac, , sugerează apariţia unui ulcer.sugerează apariţia unui ulcer.

-- EndoscopieEndoscopie,,

- - LaparatomieLaparatomie

* * Pentru stabilirea unui diagnostic complet, este Pentru stabilirea unui diagnostic complet, este necesară o examinare endoscopică sau o necesară o examinare endoscopică sau o laparotomie şi biopsia leziuniilaparotomie şi biopsia leziunii..

Page 80: Digestiv 1 Anim de Comp

8080

Ulcer peptic câine

Page 81: Digestiv 1 Anim de Comp

8181

Tratament Tratament

- - Se recomandă administrarea de Se recomandă administrarea de antiaciziiantiacizii: :

- - preparate cu magneziu, preparate cu magneziu, - bicarbonat de sodiu, - bicarbonat de sodiu, - carbonat de calciu, - carbonat de calciu, - hidroxid de aluminiu- hidroxid de aluminiu

Page 82: Digestiv 1 Anim de Comp

8282

*** Pentru a preveni apariţia hipersecreţiei de *** Pentru a preveni apariţia hipersecreţiei de acizi, este indicată administrarea continuă a acizi, este indicată administrarea continuă a antiacizilorantiacizilor . .

Toţi antiacizii au efecte secundare!!!!!!!!Toţi antiacizii au efecte secundare!!!!!!!!

a.a. Bicarbonatul de sodiuBicarbonatul de sodiu - poate produce surplus - poate produce surplus de sodiu sau alcaloză sistemicăde sodiu sau alcaloză sistemică

b.b. Preparatele cu magneziuPreparatele cu magneziu - pot duce la diaree - pot duce la diaree severă şi sunt periculoase pentru pacienţii suferinzi de severă şi sunt periculoase pentru pacienţii suferinzi de blocaj renal. blocaj renal.

c.c. Carbonatul de calciuCarbonatul de calciu - - poate provoca poate provoca hipercalcemie, leziuni renale sau poate stimula secreţia hipercalcemie, leziuni renale sau poate stimula secreţia gastricăgastrică

d.d. Hidroxidul de aluminiuHidroxidul de aluminiu poate provoca emisie poate provoca emisie de fosfat, care duce la slăbire musculară, resorbţia de fosfat, care duce la slăbire musculară, resorbţia oaselor şi hipercalciurieoaselor şi hipercalciurie..

******DozajulDozajul de Mylanta, Amphogel şi Maalox (pentru de Mylanta, Amphogel şi Maalox (pentru câini) este: 2 – 10 ml la 2 – 4 ore per os.câini) este: 2 – 10 ml la 2 – 4 ore per os.

Page 83: Digestiv 1 Anim de Comp

8383

Blocarea receptorilorBlocarea receptorilor H2 H2 (la câini) (la câini)

- - CimetidinaCimetidina (Tagamet) 5 – 10 ml /kg per os, i.m., (Tagamet) 5 – 10 ml /kg per os, i.m., i.v. de 3 ori/zi sau de 4 ori/zi.i.v. de 3 ori/zi sau de 4 ori/zi.

- - RanitidinaRanitidina (Zantac) 0,5 mg/Kg per os, de 2 ori/zi (Zantac) 0,5 mg/Kg per os, de 2 ori/zi la interval de 12 ore. la interval de 12 ore.

- - SucralfatSucralfat - este o disaharidă neresorbabilă legată - este o disaharidă neresorbabilă legată de ulcerul gastric. Acţionează ca:de ulcerul gastric. Acţionează ca:

- - o barieră protectoare; o barieră protectoare; - stimulează producerea de mucus; - stimulează producerea de mucus; - inactivează pepsina şi bila. - inactivează pepsina şi bila. (Nu se va (Nu se va

administra împreună cu alte medicamente, deoarece ar administra împreună cu alte medicamente, deoarece ar putea împiedicarea absorbţiei acestora. putea împiedicarea absorbţiei acestora.

DozaDoza de SUCRALFAT este de o tabletă de 1 g/25 kg de SUCRALFAT este de o tabletă de 1 g/25 kg per os de 3 sau de 4 ori/zi.per os de 3 sau de 4 ori/zi.

****** Se mai recomandă spălături gastrice cu apă cu Se mai recomandă spălături gastrice cu apă cu gheaţă pentru sângerările gastrice severe. gheaţă pentru sângerările gastrice severe.

Page 84: Digestiv 1 Anim de Comp

8484

Îngrijire susţinută Îngrijire susţinută constăconstă înîn: : - Terapie intensivă cu fluide administrate intravenos - Terapie intensivă cu fluide administrate intravenos

sau transfuzii totale de sângesau transfuzii totale de sânge în cazul pierderilor severe şi în cazul pierderilor severe şi rapide de sânge.rapide de sânge.

- Lichidele şi hrana administrate oral trebuie oprite - Lichidele şi hrana administrate oral trebuie oprite până se pot controla sângerarea şi starea de vomăpână se pot controla sângerarea şi starea de vomă. .

- În cazul - În cazul penetrării tubului gastrointestinal superiorpenetrării tubului gastrointestinal superior (rana fiind produsă cu mai puţin de 4 ore în urmă), (rana fiind produsă cu mai puţin de 4 ore în urmă), se se recomandă administrarea de antibiotice profilactice.recomandă administrarea de antibiotice profilactice.

* * CefalosporineleCefalosporinele - - sunt recomandate pentru sunt recomandate pentru patogeni de acelaşi tippatogeni de acelaşi tip (coci gram-pozitivi, bacili enterici (coci gram-pozitivi, bacili enterici gram-negativi)gram-negativi)

- Doza- Doza (pentru câini) de cefapirină (Cefadyl) este (pentru câini) de cefapirină (Cefadyl) este de de 5 mg/kg de 3 ori/zi timp de maxim 24 – 28 ore.5 mg/kg de 3 ori/zi timp de maxim 24 – 28 ore.

- - Dacă penetrarea tubului gastrointestinal este mai Dacă penetrarea tubului gastrointestinal este mai veche de 4 ore, trebuie urmată o terapie masivă cu veche de 4 ore, trebuie urmată o terapie masivă cu antibioticeantibiotice, în funcţie de rezultatele paracentezei , în funcţie de rezultatele paracentezei abdominale şi culturii bacteriene. abdominale şi culturii bacteriene.

Page 85: Digestiv 1 Anim de Comp

8585

Terapie prin intervenţie chirurgicalăTerapie prin intervenţie chirurgicală

Constă în Constă în gastrectomie parţialăgastrectomie parţială în în următoa-rele cazuriurmătoa-rele cazuri::

- - Perforaţie profundă şi ulcer Perforaţie profundă şi ulcer completcomplet al peretelui gastrical peretelui gastric

- - Ulcere asociate cu neoplasme ale Ulcere asociate cu neoplasme ale peretelui gastricperetelui gastric

- - Ulcere cauzate de ischemii Ulcere cauzate de ischemii regionale, infarct sau trombozăregionale, infarct sau tromboză

Perforaţia necesită laparotomie cu excizia Perforaţia necesită laparotomie cu excizia leziunii şi drenajul abdomenului.leziunii şi drenajul abdomenului.

Page 86: Digestiv 1 Anim de Comp

DILATAŢIA ACUTĂ GASTRICĂ – DILATAŢIA ACUTĂ GASTRICĂ – VOLVULUSVOLVULUS

Dilataţia acută a stomacului cu fluid, gaz, şi / sau Dilataţia acută a stomacului cu fluid, gaz, şi / sau ingestăingestă (alimente) (alimente) este complicată de volvusul este complicată de volvusul gastric gastric (rotaţia stomacului în jurul axei sale (rotaţia stomacului în jurul axei sale mezenterice)mezenterice). .

De obicei, De obicei, volvusul se produce în direcţia acelor de volvusul se produce în direcţia acelor de ceasornicceasornic (perspectivă ventro-dorsală) şi (perspectivă ventro-dorsală) şi blochează blochează intrarea gastrică esofagiană şi duodenalăintrarea gastrică esofagiană şi duodenală. . 8686

Page 87: Digestiv 1 Anim de Comp

8787

Page 88: Digestiv 1 Anim de Comp

Volvulusul stomacului produce schimbări Volvulusul stomacului produce schimbări cardiovasculare şi metabolice complexecardiovasculare şi metabolice complexe, a , a căror căror rată de morbiditate şi mortalitate este rată de morbiditate şi mortalitate este ridicatăridicată. .

Sindromul dilataţiei gastrice – volvulus Sindromul dilataţiei gastrice – volvulus (GDV) (GDV) este o este o afecţiune acută, severă care presupune afecţiune acută, severă care presupune medicaţie şi intervenţie chirurgicală din timp, medicaţie şi intervenţie chirurgicală din timp, pentru a evita rata ridicată de mortalitatepentru a evita rata ridicată de mortalitate. .

8888

Page 89: Digestiv 1 Anim de Comp

În general, În general, sunt predispuşi rasele de câini de sunt predispuşi rasele de câini de talie maretalie mare (cum ar fi Marele Danez, Ciobănesc (cum ar fi Marele Danez, Ciobănesc German, Setter Irlandez, Saint-Bernard, German, Setter Irlandez, Saint-Bernard, Doberman, câinii de vânătoare irlandezi), Doberman, câinii de vânătoare irlandezi), sindromul fiind foarte rar asociat cu rasele de sindromul fiind foarte rar asociat cu rasele de câini de talie mică câini de talie mică (Baset, Pechinez) (Baset, Pechinez) şi cu şi cu felinele.felinele.

8989

Page 90: Digestiv 1 Anim de Comp

CauzeCauze

Consumul excesiv de hrană, îndeosebi cereale procesate;Consumul excesiv de hrană, îndeosebi cereale procesate; Consumul de apă în cantităţi foarte mari;Consumul de apă în cantităţi foarte mari; Mişcarea fizică postprandialăMişcarea fizică postprandială;; Predispoziţia anatomică (unghi gastroesofagian afectat);Predispoziţia anatomică (unghi gastroesofagian afectat); Ileus adinamic;Ileus adinamic; Blocajul piloric şi duodenal;Blocajul piloric şi duodenal; Anestezia generală;Anestezia generală; TraumatismeleTraumatismele;; Disfuncţii ale sfincterului gastroesofagian;Disfuncţii ale sfincterului gastroesofagian; Vărsăturile, alte condiţii cauzatoare de presiune abdominală;Vărsăturile, alte condiţii cauzatoare de presiune abdominală; Stresul;Stresul; Factorii de natură genetică.Factorii de natură genetică.

9090

Page 91: Digestiv 1 Anim de Comp

PatogenezaPatogeneza Deşi cauza care provoacă acest sindrom nu este bine definită, Deşi cauza care provoacă acest sindrom nu este bine definită,

progresul fiziopatologic al acestuia este bine cunoscut.progresul fiziopatologic al acestuia este bine cunoscut. **Dilataţia gastricăDilataţia gastrică - precedă volvulusul şi dacă este extremă, - precedă volvulusul şi dacă este extremă,

poate avea efecte cardiovasculare similare sindromului. poate avea efecte cardiovasculare similare sindromului. Dilataţia poate fi cauzată de următorii factoriDilataţia poate fi cauzată de următorii factori::

- - Acumulare de gazAcumulare de gaz (aerofagie, amestec de acid gastric cu (aerofagie, amestec de acid gastric cu bicarbonat, fermentaţie bacteriană a carbohidraţilor, răspândirea gazelor în bicarbonat, fermentaţie bacteriană a carbohidraţilor, răspândirea gazelor în lumenul gastric);lumenul gastric);

- - Acumulare de fluideAcumulare de fluide în urma: ingerării de hrană şi apă, în urma: ingerării de hrană şi apă, secreţiilor gastrice, pancreatice şi ale intestinului subţire, transsudaţiei secreţiilor gastrice, pancreatice şi ale intestinului subţire, transsudaţiei datorită blocajului venos, etc.datorită blocajului venos, etc.

- - Factori care contribuie la blocajul tranzitului gastricFactori care contribuie la blocajul tranzitului gastric: :

- - Lipsa eructaţieiLipsa eructaţiei

- - Blocaj piloricBlocaj piloric

- - Modificări sau anormalităţi de motilitate gastricăModificări sau anormalităţi de motilitate gastrică9191

Page 92: Digestiv 1 Anim de Comp

**Volvulusul stomacului Volvulusul stomacului - - Apare în urma dilataţieiApare în urma dilataţiei. .

- - DilataţiaDilataţia nu dispare în urma vărsăturilor, eructării sau evacuării nu dispare în urma vărsăturilor, eructării sau evacuării

pilorice, dar, se pare că pilorice, dar, se pare că produce forţe care duc la apariţia produce forţe care duc la apariţia volvusuluivolvusului. .

1. 1. Astfel,Astfel, stomaculstomacul se răsuceşte în jurul axei sale mezenterice, se răsuceşte în jurul axei sale mezenterice, în direcţia acelor de ceasornicîn direcţia acelor de ceasornic (perspectivă ventro-dorsală). (perspectivă ventro-dorsală).

2. 2. Duodenul şi pilorulDuodenul şi pilorul se deplasează ventral şi spre stânga se deplasează ventral şi spre stânga liniei mediene, mutându-se între esofag şi stomac. liniei mediene, mutându-se între esofag şi stomac.

3. 3. SplinaSplina se mută din poziţia ei normală şi se deplasează spre se mută din poziţia ei normală şi se deplasează spre partea ventrală dreaptă a abdomenuluipartea ventrală dreaptă a abdomenului, , de multe ori stabilindu-se între de multe ori stabilindu-se între ficat sau diafragmă şi stomac. ficat sau diafragmă şi stomac.

4. 4. Presiunea transmurală ridicatăPresiunea transmurală ridicată duce la duce la stază venoasă, stază venoasă, congestie şi anoxie locală.congestie şi anoxie locală.

5. 5. Edemul şi hemoragia intramuralăEdemul şi hemoragia intramurală apar apar în urma gastritei în urma gastritei hemoragice. hemoragice. 9292

Page 93: Digestiv 1 Anim de Comp

*Efecte hemodinamice *Efecte hemodinamice

- Circulaţia de întoarcerea - Circulaţia de întoarcerea venoasăvenoasă către inimă către inimă este este diminuatădiminuată datorită compresiei venei cave caudale şi a venei datorită compresiei venei cave caudale şi a venei porteporte, prin dilataţie gastrică. , prin dilataţie gastrică. Întoarcerea venoasă din extremităţile Întoarcerea venoasă din extremităţile caudale este deturnată prin venele lombare şi ajunge la inimă prin vena caudale este deturnată prin venele lombare şi ajunge la inimă prin vena azygos.azygos.

- - frecvent frecvent apare apare şocul hipovolemicşocul hipovolemic, iar presiunea centrală , iar presiunea centrală venoasă este scăzutăvenoasă este scăzută.. Întoarcerea venoasă scăzută conduce la un Întoarcerea venoasă scăzută conduce la un volum diminuat de contracţie a cordului, debit cardiac scăzut şi presiune volum diminuat de contracţie a cordului, debit cardiac scăzut şi presiune arterială scăzută. arterială scăzută.

- - Blocarea sângelui în zona perifericăBlocarea sângelui în zona periferică datorită blocării venei datorită blocării venei porte porte provoacăprovoacă hipoxie şi acumulare de reziduuri metabolicehipoxie şi acumulare de reziduuri metabolice. . Tromboza cauzează necroză gastrică şi splenicăTromboza cauzează necroză gastrică şi splenică. .

- - Devitalizarea mucoasei Devitalizarea mucoasei gastrointestinale gastrointestinale determină determină endotoxiemie şi eliberarea de produşi toxici endotoxiemie şi eliberarea de produşi toxici care provoacă care provoacă hipotensiune, şoc endotoxic şi coagulare intravasculară hipotensiune, şoc endotoxic şi coagulare intravasculară răspândită.răspândită. 9393

Page 94: Digestiv 1 Anim de Comp

Absorbţia toxinelor provocate de ischemia Absorbţia toxinelor provocate de ischemia intestinală şi eliminarea de substanţe intestinală şi eliminarea de substanţe miocardice depresantemiocardice depresante produse de o hipoxie produse de o hipoxie pancreaticăpancreatică descresc debitul cardiac, ducând la descresc debitul cardiac, ducând la apariţia apariţia hipoperfuziei cardiacehipoperfuziei cardiace..

9494

Page 95: Digestiv 1 Anim de Comp

Printre Printre modificările metabolice modificările metabolice se regăsesc:se regăsesc:

- - Dereglarea echilibrului acido-bazicDereglarea echilibrului acido-bazic în care: în care:

- - acidoza metabolicăacidoza metabolică - - cauzată de blocarea cauzată de blocarea sângelui în zone periferice şi de şocul circulatorsângelui în zone periferice şi de şocul circulator; ;

- - acidoza respiratorieacidoza respiratorie - - datorită proastei ventilări datorită proastei ventilări datorate complianţei pulmonaredatorate complianţei pulmonare; ;

-- alcaloza metabolicăalcaloza metabolică - - datorită blocării datorită blocării hidrogenului şi a ionilor de clorură în lumenul gastrichidrogenului şi a ionilor de clorură în lumenul gastric. .

- - HipocalemieHipocalemie (blocare în lumenul gastric; eliminare renală; (blocare în lumenul gastric; eliminare renală;

amortizarea la nivel de ţesuturi dacă este acidă)amortizarea la nivel de ţesuturi dacă este acidă)..

- - Azotemie prerenalăAzotemie prerenală

9595

Page 96: Digestiv 1 Anim de Comp

**DisaritmiaDisaritmia cardiacăcardiacă se datorează se datorează următoarelor cauze: următoarelor cauze:

- - ischemie miocardicăischemie miocardică, ,

- - hipoxiehipoxie; ;

- - anormalităţi la nivel electrolitic şi acido-anormalităţi la nivel electrolitic şi acido-bazicbazic

- şi - şi factori depresanţi miocardicifactori depresanţi miocardici..

9696

Page 97: Digestiv 1 Anim de Comp

Simptome cliniceSimptome clinice Câinii care prezintă o formă severă a sindromului dilataţiei Câinii care prezintă o formă severă a sindromului dilataţiei

gastrice – volvulus, sunt în stare foarte gravă.gastrice – volvulus, sunt în stare foarte gravă. Cele mai comune simptome sunt:Cele mai comune simptome sunt:

- - mărirea în volum a abdomenului datorită dilatării luimărirea în volum a abdomenului datorită dilatării lui,,

- la palpare - - la palpare - durere epigastrică şi uneori splenomegalie durere epigastrică şi uneori splenomegalie evidentăevidentă

- - spate arcuitspate arcuit

- - vomă neproductivă, încercări frecvente de a înghiţivomă neproductivă, încercări frecvente de a înghiţi

- - salivare excesivăsalivare excesivă

- - mucoase palide, puls femural slab, reumplere capilară mucoase palide, puls femural slab, reumplere capilară lentălentă (şoc) (şoc)

- - dispnee restrictivădispnee restrictivă

- - letargie sau stare de nelinişteletargie sau stare de nelinişte9797

Page 98: Digestiv 1 Anim de Comp

- mai târziu se constată - mai târziu se constată cianoza mucoaselorcianoza mucoaselor - - incapacitatea de a se ţine pe picioare, stare muribundăincapacitatea de a se ţine pe picioare, stare muribundă - iar în ultima etapă se constată - iar în ultima etapă se constată mucoase hiperemiate, cu mucoase hiperemiate, cu

reumplere capilară accelerată, indicând şoc endotoxicreumplere capilară accelerată, indicând şoc endotoxic..

9898

Page 99: Digestiv 1 Anim de Comp

DiagnosticDiagnostic Antecedentele medicaleAntecedentele medicale, , simptomele clinice simptomele clinice şi şi

examinarea fizică examinarea fizică permit, de obicei, depistarea şi permit, de obicei, depistarea şi recunoaşterea sindromului dilataţiei gastrice – volvulus. recunoaşterea sindromului dilataţiei gastrice – volvulus.

Corecţia şocului circulator Corecţia şocului circulator şi a şi a decompresiei gastrice decompresiei gastrice trebuie realizată înainte de oricare alte proceduri trebuie realizată înainte de oricare alte proceduri diagnostice diagnostice (de exemplu radiografii).(de exemplu radiografii).

Volvulusul poate fi suspectat dacă nu se poate Volvulusul poate fi suspectat dacă nu se poate introduce cu succes un tub în stomacintroduce cu succes un tub în stomac, dar acest fapt nu , dar acest fapt nu confirmă diagnosticul. confirmă diagnosticul.

De asemenea, trecerea cu uşurinţă a unui tub în De asemenea, trecerea cu uşurinţă a unui tub în stomac nu exclude varianta de volvulus. stomac nu exclude varianta de volvulus.

9999

Page 100: Digestiv 1 Anim de Comp

*Examinarea radiografică *Examinarea radiografică a animalului se va realiza a animalului se va realiza când acesta se află în stare stabilă. când acesta se află în stare stabilă.

se preferă poziţia lateral abdominală cu animalul întins pe se preferă poziţia lateral abdominală cu animalul întins pe partea lateral dreaptăpartea lateral dreaptă. .

Uneori se poate observa radiografic o Uneori se poate observa radiografic o împărţire a stomacului pe împărţire a stomacului pe compartimentecompartimente fapt datorat îndoirii/împăturirii stomacului. fapt datorat îndoirii/împăturirii stomacului. ***Această îndoire nu se vede în cazul unei dilataţii simple. ***Această îndoire nu se vede în cazul unei dilataţii simple.

100100

Page 101: Digestiv 1 Anim de Comp

101101

Page 102: Digestiv 1 Anim de Comp

Stomacul poate fi plin cu aer sau fluideStomacul poate fi plin cu aer sau fluide, sau poate fi plin , sau poate fi plin de de ingestă (alimente).ingestă (alimente).

SplenomegaliaSplenomegalia poate fi evidentă. poate fi evidentă. În cazul În cazul perforaţiei gastrice se poate observa radiologic şi perforaţiei gastrice se poate observa radiologic şi

pneumoperitoneulpneumoperitoneul.. La examinarea radiografică a toracelui se poate observa:La examinarea radiografică a toracelui se poate observa:

- - megaesofag datorită aerofagieimegaesofag datorită aerofagiei, foarte rar, , foarte rar,

- - pneumonie prin aspiraţiepneumonie prin aspiraţie..

102102

Page 103: Digestiv 1 Anim de Comp

Diagnostic diferenţialDiagnostic diferenţial

Se face faţă de:Se face faţă de:- - Dilataţie gastrică simplăDilataţie gastrică simplă- - Volvulus intestinal redusVolvulus intestinal redus- - Torsiunea splineiTorsiunea splinei- - PeritonităPeritonită- - Hernie transdiafragmaticăHernie transdiafragmatică- - Efuzie pleurală Efuzie pleurală    

103103

Page 104: Digestiv 1 Anim de Comp

TratamentTratament

Iniţial, obiectivul tratamentului Iniţial, obiectivul tratamentului este stabilizarea cât mai rapidă a pacientului.

Repoziţionarea prin intervenţie Repoziţionarea prin intervenţie

chirurgicală şi prevenirea reapariţiei chirurgicală şi prevenirea reapariţiei prin gastropexie prin gastropexie se realizează după se realizează după stabilizarea animalului. stabilizarea animalului.

104104

Page 105: Digestiv 1 Anim de Comp

Terapia primară Terapia primară constă înconstă în::

- Terapie cu - Terapie cu mască de oxigenmască de oxigen - - Mărirea volumului circulator Mărirea volumului circulator prin introducerea unui prin introducerea unui

cateter mare, intravenos, cateter mare, intravenos, Pentru Pentru tratarea endotoxemiei tratarea endotoxemiei se folosesc se folosesc

corticosteroizi.corticosteroizi.

- - Prednisolon succinat de sodiuPrednisolon succinat de sodiu - 11 mg / kg IV - 11 mg / kg IV

- - Prednisolon sodiu fosfat -Prednisolon sodiu fosfat - 11 mg / kg IV 11 mg / kg IV De asemenea, se pot utiliza De asemenea, se pot utiliza steroizi cu efect de lungă steroizi cu efect de lungă

duratădurată::

- - dexametazondexametazon 5 mg / kg IV, în ritm lent. 5 mg / kg IV, în ritm lent.

- - Flunixin meglumine Flunixin meglumine (Banamine) 1 mg/kg IV se (Banamine) 1 mg/kg IV se administrează o singură dată. administrează o singură dată.

105105

Page 106: Digestiv 1 Anim de Comp

Decompresia gastrică Decompresia gastrică se realizează prin:se realizează prin:

- - introducerea în stomac a unui tub larg introducerea în stomac a unui tub larg bine lubrifiat, bine lubrifiat, pentru decompresie. pentru decompresie.

- - se va elimina se va elimina pe cât posibil pe cât posibil aerul sau fluidulaerul sau fluidul..

- - se poate efectua lavajul gastric se poate efectua lavajul gastric cu 2 – 4 litri de apă sau cu 2 – 4 litri de apă sau soluţie salină caldă soluţie salină caldă pentru a facilita eliminarea alimentelor din pentru a facilita eliminarea alimentelor din stomac.stomac.

Dacă stomacul Dacă stomacul nunu poate fi decompresat poate fi decompresat prin intermediul prin intermediul

tubuluitubului, , decompresia se poate realiza prin alte metodedecompresia se poate realiza prin alte metode::

- - TrocarizareTrocarizare

- - Gastrostomie temporarăGastrostomie temporară cu intubare cu intubare

- - Gastrostomie temporarăGastrostomie temporară

- Plasarea tubului prin faringostomie - Plasarea tubului prin faringostomie 106106

Page 107: Digestiv 1 Anim de Comp

În cazul În cazul aritmiei ventriculare se recurge la aritmiei ventriculare se recurge la terapia terapia antiaritmicăantiaritmică

- - LidocainăLidocaină

- Procainamidă- Procainamidă

- Chinidină- Chinidină AntibioticeAntibiotice

- - CloramfenicolCloramfenicol 25 – 50 mg / kg IV - 8 h 25 – 50 mg / kg IV - 8 h

- - CefalotinăCefalotină (Keflin) 20 mg / kg IV - 12 h (Keflin) 20 mg / kg IV - 12 h

107107

Page 108: Digestiv 1 Anim de Comp

Chirurgie definitivăChirurgie definitivă

Intervenţia chirurgicală Intervenţia chirurgicală de repoziţionare a stomacului şi de repoziţionare a stomacului şi gastropexia preventivă gastropexia preventivă va fi amânată până când animalul este va fi amânată până când animalul este stabilstabil. Acest pas poate dura de la 1 – 2 ore până la 24 de ore. . Acest pas poate dura de la 1 – 2 ore până la 24 de ore.

Animalele care prezintă perforaţie gastrică sau peritonită sunt Animalele care prezintă perforaţie gastrică sau peritonită sunt considerate cazuri urgenteconsiderate cazuri urgente, , explorarea abdominală realizându-explorarea abdominală realizându-se se cât mai repede posibil după terapia iniţială pentru şoc cât mai repede posibil după terapia iniţială pentru şoc cardiovascularcardiovascular. .

Răspunsul la tratamentul medical este de scurtă durată la Răspunsul la tratamentul medical este de scurtă durată la aceste animale, pentru că peritonita chimică şi septică este aceste animale, pentru că peritonita chimică şi septică este susţinută de perforaţie – de aici nevoia de intervenţie susţinută de perforaţie – de aici nevoia de intervenţie chirurgicală urgentă.chirurgicală urgentă.

108108

Page 109: Digestiv 1 Anim de Comp

IndicaţiiIndicaţii(etape operatorii)(etape operatorii)

Repoziţionarea anatomică a stomacului Repoziţionarea anatomică a stomacului şi şi decompresia ulterioarădecompresia ulterioară, dacă este necesară., dacă este necesară.

Evaluarea blocării tranzituluiEvaluarea blocării tranzitului Evaluarea integrităţii peretelui gastricEvaluarea integrităţii peretelui gastric Examinarea şi repoziţionarea splineiExaminarea şi repoziţionarea splinei

sau sau

splenectomiesplenectomie, dacă schimbările patologice sunt , dacă schimbările patologice sunt evidenteevidente

Gastropexie preventivăGastropexie preventivă

109109

Page 110: Digestiv 1 Anim de Comp

AnestezieAnestezie Atenta monitorizare a acestor pacienţi este foarte importantă, Atenta monitorizare a acestor pacienţi este foarte importantă,

deoarece deoarece funcţionarea cardiovasculară este, de multe ori, funcţionarea cardiovasculară este, de multe ori, instabilă.instabilă.

În general, În general, se preferă anestezici narcoleptici sau echilibraţi cu se preferă anestezici narcoleptici sau echilibraţi cu relaxanţi muscularirelaxanţi musculari pentru pacienţii în stare gravă. pentru pacienţii în stare gravă.

PreanesteziePreanestezie

AtropinăAtropină - 0,02 - 0,04 mg / kg SC sau IV; sau - 0,02 - 0,04 mg / kg SC sau IV; sau GlicopirolatGlicopirolat 0,01 – 0,02 mg / kg SC sau IV 0,01 – 0,02 mg / kg SC sau IV AcepromazinAcepromazin - nu este recomandat, datorită efectelor sale hipotensive. - nu este recomandat, datorită efectelor sale hipotensive.

Prezintă două avantaje la pacienţii stabili respectiv: sedare şi efect Prezintă două avantaje la pacienţii stabili respectiv: sedare şi efect antiaritmic asupra miocardului. Doză: 0,1 – 0,2 mg /kg IV (3 mg maxim)antiaritmic asupra miocardului. Doză: 0,1 – 0,2 mg /kg IV (3 mg maxim)

DiazepamDiazepam - 0,1 mg / kg IV - 0,1 mg / kg IV110110

Page 111: Digestiv 1 Anim de Comp

InducţieInducţie Narcoticele sunt preferate datorită efectului reversibil. Narcoticele sunt preferate datorită efectului reversibil. - - OximorfonOximorfon 0,1 – 0,2 mg /kg IV, maxim 3 mg 0,1 – 0,2 mg /kg IV, maxim 3 mg - - FentaniFentanill – droperidol (InnovarVet) 1 ml / 10 – 30 kg IV în ritm – droperidol (InnovarVet) 1 ml / 10 – 30 kg IV în ritm

lent; lent; se poate dilua 1 ml de fentanil – droperidol la 20 ml de soluţie salină, se poate dilua 1 ml de fentanil – droperidol la 20 ml de soluţie salină, administrându-se sub formă de picături.administrându-se sub formă de picături.

De asemenea se mai pot administra De asemenea se mai pot administra tiobarbituricetiobarbiturice; dar ele nu ; dar ele nu sunt preferate datorită efectelor secundare (sunt preferate datorită efectelor secundare (depresie miocardică, depresie miocardică, aritmogenie, hipotensiune). aritmogenie, hipotensiune).

Anestezie inhalantăAnestezie inhalantă Se recomandă Se recomandă isofluranisofluran (antiaritmogenic, recuperare rapidă, efecte (antiaritmogenic, recuperare rapidă, efecte

cardiovasculare reduse)cardiovasculare reduse)

O altă variantă ar fi administrarea de O altă variantă ar fi administrarea de metoxifluranmetoxifluran sau sau halotanhalotan..

111111

Page 112: Digestiv 1 Anim de Comp

Monitorizarea pacientuluiMonitorizarea pacientului în timpul anesteziei se efectuează în timpul anesteziei se efectuează prin:prin:

- - ElectrocardiografieElectrocardiografie (ECG) pentru aritmie (ECG) pentru aritmie - - Evaluarea echilibrului acido-bazicEvaluarea echilibrului acido-bazic - - Evaluarea presiunii arterialeEvaluarea presiunii arteriale

Recomandări în timpul intervenţiei chirurgicaleRecomandări în timpul intervenţiei chirurgicale

De cele mai multe ori, este mai bine să se De cele mai multe ori, este mai bine să se introducă tubul după anestezie şi celiotomia medianăintroducă tubul după anestezie şi celiotomia mediană. . Acest pas permite decompresia stomacului, dacă este Acest pas permite decompresia stomacului, dacă este necesară. necesară.

112112

Page 113: Digestiv 1 Anim de Comp

Se realizează repoziţionarea stomaculuiSe realizează repoziţionarea stomacului.. Volvusul este răsucit în sensul acelor de ceasornic (perspectivă Volvusul este răsucit în sensul acelor de ceasornic (perspectivă

ventrodorsală). Se apucă pilorul şi duodenul, de obicei localizate în ventrodorsală). Se apucă pilorul şi duodenul, de obicei localizate în apropierea cardiei, se ridică şi se îndreaptă spre partea dreaptă (a câinelui).apropierea cardiei, se ridică şi se îndreaptă spre partea dreaptă (a câinelui).

Fundusul stomacului, de obicei în partea dreaptă a câinelui, este depresat şi Fundusul stomacului, de obicei în partea dreaptă a câinelui, este depresat şi rotit spre partea stângă în timp ce pilorul este repoziţionat.rotit spre partea stângă în timp ce pilorul este repoziţionat.

Se evaluează viabilitatea stomacului luându-se în considerare culoarea.Se evaluează viabilitatea stomacului luându-se în considerare culoarea. Marea curbură (zona arterelor gastrice scurte) şi regiunile cardice ale Marea curbură (zona arterelor gastrice scurte) şi regiunile cardice ale

stomacului prezintă, de obicei, numeroase echimoze. Peretele gastric poate stomacului prezintă, de obicei, numeroase echimoze. Peretele gastric poate prezenta (sau nu) o culoare roşie sau negru-roşiatică. Decizia efectuării unei prezenta (sau nu) o culoare roşie sau negru-roşiatică. Decizia efectuării unei rezecţii se va lua în funcţie de constatările ulterioare.rezecţii se va lua în funcţie de constatările ulterioare.

Un perete gastric subţire şi cu aspect friabil, de culoare gri, nu este viabil, Un perete gastric subţire şi cu aspect friabil, de culoare gri, nu este viabil, de cele mai multe ori.de cele mai multe ori.

Revenirea tonusului muscular şi a motilităţii, sângerarea la tăierea peretelui Revenirea tonusului muscular şi a motilităţii, sângerarea la tăierea peretelui gastric, schimbarea culorii o dată cu repoziţionarea şi reperfuzia sunt semne gastric, schimbarea culorii o dată cu repoziţionarea şi reperfuzia sunt semne ale unui perete gastric viabil. ale unui perete gastric viabil.

113113

Page 114: Digestiv 1 Anim de Comp

Gastrectomia parţialăGastrectomia parţială - - se realizează în cazul stomacului se realizează în cazul stomacului perforat sau peretelui gastric neviabilperforat sau peretelui gastric neviabil. Rata de supravieţuire . Rata de supravieţuire este mai scăzută dacă gastrectomia parţială este necesară este mai scăzută dacă gastrectomia parţială este necesară (doar 40% din pacienţi supravieţuiesc, Matthiejen, 1985). (doar 40% din pacienţi supravieţuiesc, Matthiejen, 1985).

Se va examina pilorul, duodenul şi regiunile cardice ale Se va examina pilorul, duodenul şi regiunile cardice ale stomacului, în căutare de semne ale bolilor care provoacă stomacului, în căutare de semne ale bolilor care provoacă blocaje. blocaje.

SplenectomiaSplenectomia - nu este o intervenţie realizată în mod normal, - nu este o intervenţie realizată în mod normal, cu excepţia scu excepţia situaţiei în care există o torsiune concomitentă a ituaţiei în care există o torsiune concomitentă a splinei sau alte schimbări patologice ale acestui organsplinei sau alte schimbări patologice ale acestui organ. .

114114

Page 115: Digestiv 1 Anim de Comp

GastropexiaGastropexia - - se realizează se realizează pentru a preveni reapariţia volvusuluipentru a preveni reapariţia volvusului. . Procedura se realizează pe partea dreaptă a câinelui, indiferent de metoda Procedura se realizează pe partea dreaptă a câinelui, indiferent de metoda folosită, deoarece împiedică pilorul şi duodenul să se deplaseze către folosită, deoarece împiedică pilorul şi duodenul să se deplaseze către partea stângă, aşa cum se întâmplă atunci când se roteşte stomacul.partea stângă, aşa cum se întâmplă atunci când se roteşte stomacul.

Este important de ţinut minte că suprafeţele seroasă şi peritoneală ale Este important de ţinut minte că suprafeţele seroasă şi peritoneală ale stomacului şi cavitatea abdominală trebuie scarificate (iritate cu lama stomacului şi cavitatea abdominală trebuie scarificate (iritate cu lama bisturiului) pentru a crea o adeziune permanentă. Suturarea suprafeţei bisturiului) pentru a crea o adeziune permanentă. Suturarea suprafeţei seroase şi a celei peritoneale fără incizie sau fără a le scarifica, creează o seroase şi a celei peritoneale fără incizie sau fără a le scarifica, creează o adeziune temporară, care rezistă doar 3 – 4 săptămâni.adeziune temporară, care rezistă doar 3 – 4 săptămâni.

Gastropexia circumcostalăGastropexia circumcostală - este cea mai nouă dintre tehnicile de - este cea mai nouă dintre tehnicile de gastropexie. Are rezultate clinice şi experimentale de succes. gastropexie. Are rezultate clinice şi experimentale de succes. Creează cea Creează cea mai puternică adeziune dintre toate tehnicile de gastropexie.mai puternică adeziune dintre toate tehnicile de gastropexie.

Gastropexie incizionalăGastropexie incizională - - Este Este o procedură simplă şi rapidăo procedură simplă şi rapidă. Se . Se realizează o incizie caudală la nivelul joncţiunii condrocostale, pe partea realizează o incizie caudală la nivelul joncţiunii condrocostale, pe partea dreaptă, prin peritoneu şi în muşchiul rectal. A doua incizie se va realiza prin dreaptă, prin peritoneu şi în muşchiul rectal. A doua incizie se va realiza prin stratul seros şi cel muscular din regiunea antrală a stomacului. Marginile stratul seros şi cel muscular din regiunea antrală a stomacului. Marginile opuse ale fiecărei incizii vor fi suturate împreună cu suturi simple, întrerupte, opuse ale fiecărei incizii vor fi suturate împreună cu suturi simple, întrerupte, cu fire 2-0 cromice sau 2-0 de nailon monofilament. cu fire 2-0 cromice sau 2-0 de nailon monofilament.

115115

Page 116: Digestiv 1 Anim de Comp

MonitorizareMonitorizare

- - Nivelul electroliţilor în ser (în special potasiu)Nivelul electroliţilor în ser (în special potasiu) - Gazele din sânge- Gazele din sânge - Volumul celular / proteic - Volumul celular / proteic - Puls, timpul de reumplere capilară- Puls, timpul de reumplere capilară - Debitul urinar- Debitul urinar - Presiunea venoasă centrală- Presiunea venoasă centrală - Motilitatea gastrointestinală- Motilitatea gastrointestinală

116116

Page 117: Digestiv 1 Anim de Comp

Medicamentele uzuale Medicamentele uzuale pentru tratarea gastritei pentru tratarea gastritei hemoragice hemoragice şi a şi a stării de vomăstării de vomă şi pentru menţinerea şi pentru menţinerea motilităţii gastrointestinale în limite normale, sunt următoarele:motilităţii gastrointestinale în limite normale, sunt următoarele:

- - Cimetidină Cimetidină (Tagamet) 5 – 10 mg/kg per os, I.V., la 6 – 12 ore(Tagamet) 5 – 10 mg/kg per os, I.V., la 6 – 12 ore

- - SucralfatSucralfat (Carafate) 0,5 g per os la 6 – 8 ore (Carafate) 0,5 g per os la 6 – 8 ore

- - MetoclopropamidăMetoclopropamidă (Reglan) 0,2 – 0,4 mg /kg per os; s.c. la 6 (Reglan) 0,2 – 0,4 mg /kg per os; s.c. la 6 – 8 ore– 8 ore

117117

Page 118: Digestiv 1 Anim de Comp

AritmiiAritmii Aproximativ Aproximativ 42 %42 % din câinii care prezintă sindromul GDV din câinii care prezintă sindromul GDV

dezvoltă aritmii cardiacedezvoltă aritmii cardiace, de cele mai multe ori , de cele mai multe ori de origine de origine ventricularăventriculară (contracţii ventriculare premature, tahicardie (contracţii ventriculare premature, tahicardie ventriculară paroxistică, tahicardie ventriculară, ritm ventriculară paroxistică, tahicardie ventriculară, ritm ventricular lent). ventricular lent).

De asemenea De asemenea uneori pot apare aritmiile supraventriculareuneori pot apare aritmiile supraventriculare. .

Aritmiile Aritmiile începîncep, de obicei, , de obicei, la 24 – 48 de ore de la apariţia la 24 – 48 de ore de la apariţia sindromului GDVsindromului GDV, şi , şi scad în intensitate după alte 24 – 72 de scad în intensitate după alte 24 – 72 de ore.ore.

118118

Page 119: Digestiv 1 Anim de Comp

Monitorizare pentru aritmiiMonitorizare pentru aritmii - Electrocardiogramă- Electrocardiogramă - Frecvenţa cardiacă şi pulsul- Frecvenţa cardiacă şi pulsul Tratamentul aritmiilorTratamentul aritmiilor - - Nu este necesar dacă se manifestă sub forma unor contracţii premature Nu este necesar dacă se manifestă sub forma unor contracţii premature

ventriculare izolate.ventriculare izolate. *Tratamentul pentru tahicardia ventriculară paroxistică şi *Tratamentul pentru tahicardia ventriculară paroxistică şi

pentru tahicardia ventricularăpentru tahicardia ventriculară este următorul:este următorul:

--LidocainăLidocaină - 1,0 – 2,0 mg/kg - 1,0 – 2,0 mg/kg bolus intravenos; bolus intravenos;

- - ProcainamidăProcainamidă - - administrare continuă de picături intravenos, 500 mg administrare continuă de picături intravenos, 500 mg în 500 ml concentraţie 5%, 3- 25 ml/minut.în 500 ml concentraţie 5%, 3- 25 ml/minut.

- - Gluconat de chinidinăGluconat de chinidină - Parenteral: 6 – 10 mg / kg I.M. doar 6 - Parenteral: 6 – 10 mg / kg I.M. doar 6 ore, sau oral: 6 – 10 mg /kg 6 ore. ore, sau oral: 6 – 10 mg /kg 6 ore.

Tratamentul disritmiilor ventriculare lenteTratamentul disritmiilor ventriculare lente

- - atropinăatropină - 0,02 – 0,04 mg / kg S.C., I.M., I.V. sau 0,01 - 0,02 – 0,04 mg / kg S.C., I.M., I.V. sau 0,01

– – glicopirolat glicopirolat - 0,02 mg /kg S.C. sau I.M. Se va repeta doza, dacă este necesar. - 0,02 mg /kg S.C. sau I.M. Se va repeta doza, dacă este necesar. Glicopirolatul este mai puţin aritmogenic.Glicopirolatul este mai puţin aritmogenic.

!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! Când aritmiile sunt eliminare, animalului nu i se vor mai administra Când aritmiile sunt eliminare, animalului nu i se vor mai administra medicamente antiaritmice.medicamente antiaritmice.

119119

Page 120: Digestiv 1 Anim de Comp

Alimentaţie postoperatorieAlimentaţie postoperatorie- animalul - animalul poate consuma apă în 24 – 48 de orepoate consuma apă în 24 – 48 de ore..

- - fiertură de cereale (de ovăz) la 48 de orefiertură de cereale (de ovăz) la 48 de ore, în cantităţi , în cantităţi mici, la intervale frecvente de timp.mici, la intervale frecvente de timp.

- hrană solidă după 4 – 7 zile- hrană solidă după 4 – 7 zile, sau chiar mai devreme, , sau chiar mai devreme, dacă nu au fost realizate gastrotomia şi gastrectomia, sau dacă dacă nu au fost realizate gastrotomia şi gastrectomia, sau dacă starea animalului o permite.starea animalului o permite.

- - tubul introdus în timpul gastrostomiei se înlătură în 5 – tubul introdus în timpul gastrostomiei se înlătură în 5 – 7 zile. 7 zile.

120120

Page 121: Digestiv 1 Anim de Comp

COMPLICAŢII FRECVENTECOMPLICAŢII FRECVENTE

Necroza şi peritonita gastrică Necroza şi peritonita gastrică - - se recunoaşte după următoarele se recunoaşte după următoarele simptome:simptome:

- Înrăutăţire rapidă a stării pacientului.- Înrăutăţire rapidă a stării pacientului.

- Reumplerea capilară lentă- Reumplerea capilară lentă

- Puls slab- Puls slab Şoc endotoxicŞoc endotoxic: :

Poate fi hipoglicemic; membranele mucoase sunt uneori afectate de timpul lent de Poate fi hipoglicemic; membranele mucoase sunt uneori afectate de timpul lent de reumplere capilară.reumplere capilară.

- Dureri abdominale - Dureri abdominale

- Pirexie - Pirexie

- Vărsături- Vărsături

121121

Page 122: Digestiv 1 Anim de Comp

Tratamentul complicaţiilorTratamentul complicaţiilor

- - Terapie de şoc agresivăTerapie de şoc agresivă- - AntibioticeAntibiotice- - Examinare abdominală, gastrectomie Examinare abdominală, gastrectomie

parţială sau completă, spălături abdominaleparţială sau completă, spălături abdominale..

122122

Page 123: Digestiv 1 Anim de Comp

Măsuri profilactice pentru pacienţiMăsuri profilactice pentru pacienţi

- - Educarea clientului Educarea clientului este importantă.este importantă. - - Animalul va fi hrănit cu porţii mici şi frecvente, de două – patru Animalul va fi hrănit cu porţii mici şi frecvente, de două – patru

ori pe zi.ori pe zi. - - Se va evita hrana uscată Se va evita hrana uscată (preparate comerciale) (preparate comerciale) sau se va sau se va

înmuia hrana uscată înainte de masă. înmuia hrana uscată înainte de masă. - - Se va evita consumul excesiv de apăSe va evita consumul excesiv de apă.. - - Se va evita mişcarea fizică după masăSe va evita mişcarea fizică după masă..

- Gastropexia profilactică poate fi luată în considerare în cazul - Gastropexia profilactică poate fi luată în considerare în cazul raselor de talie mare care suferă, în mod repetat, de dilatare raselor de talie mare care suferă, în mod repetat, de dilatare gastrică simplă, fără volvulusgastrică simplă, fără volvulus

123123

Page 124: Digestiv 1 Anim de Comp

124124

GASTRO-ENTERITA GASTRO-ENTERITA HEMORAGICĂ LA CÂINIHEMORAGICĂ LA CÂINI

DefiniţieDefiniţieGastroenterita

hemoragică este o enterită acută necrotică caracterizată prin apariţie bruscă de vărsături, diaree severă cu sânge şi deshidratare rapidă.

Page 125: Digestiv 1 Anim de Comp

125125

Simptome cliniceSimptome clinice

- afectează câinii de toate vârstele, dar frecvenţa - afectează câinii de toate vârstele, dar frecvenţa cea mai crescută este între 2 – 4 anicea mai crescută este între 2 – 4 ani..

- - de cele mai multe ori simptomatologia este de cele mai multe ori simptomatologia este acută şi severăacută şi severă..

- - HematochezieHematochezie: : scaune numite „gem de scaune numite „gem de zmeură şi dude”,zmeură şi dude”, care pot să nu fie evidente care pot să nu fie evidente decât la examinare rectală sau la introducerea decât la examinare rectală sau la introducerea termometrului.termometrului.

- anorexie şi depresie- anorexie şi depresie

- - vărsături şi hematemezăvărsături şi hematemeză

- - puls rapid şi slab şi ritm slab de puls rapid şi slab şi ritm slab de reumplere capilară reumplere capilară

- - dureri abdominaledureri abdominale

- - febrăfebră

Page 126: Digestiv 1 Anim de Comp

126126

DiagnosticulDiagnosticul - clinic al enteritelor - clinic al enteritelor este de obicei uşor de stabilit, este de obicei uşor de stabilit, chiar şi de către proprietarchiar şi de către proprietar, sau pe baza diareei. , sau pe baza diareei. Examenul ecograficExamenul ecografic - - permite observarea permite observarea leziunilor peretelui intestinal şi a modificărilor de leziunilor peretelui intestinal şi a modificărilor de peristaltismperistaltism..*** *** Este însă, foarte importantăEste însă, foarte importantă: : - - evaluarea corectă a stării generale a evaluarea corectă a stării generale a animaleloranimalelor, , - - a gradului şi tipului de deshidratarea gradului şi tipului de deshidratare şi şi - - precizarea etiologieiprecizarea etiologiei prin coroborarea datelor clinice cu ancheta prin coroborarea datelor clinice cu ancheta

epidemiologică şi nutriţionalăepidemiologică şi nutriţională, , - - examenul morfopatologicexamenul morfopatologic, , - - efectuarea de investigaţii complexeefectuarea de investigaţii complexe: : bacteriologice, virusologice, micologice şi micotoxicologice, bacteriologice, virusologice, micologice şi micotoxicologice, parazitologice, toxicologice corelate cu examenul alimentelor, al parazitologice, toxicologice corelate cu examenul alimentelor, al condiţiilor zooigienice etc.condiţiilor zooigienice etc.

Page 127: Digestiv 1 Anim de Comp

127127

Criterii clinice de evaluare a deshidratăriiCriterii clinice de evaluare a deshidratării Nr.Nr.

crtcrtCriteriulCriteriul

DeshidratareDeshidratare

UşoarăUşoară MedieMedie GravăGravă

1.1.Pierderea în Pierderea în

greutate în %greutate în %5%5% %5-10 %%5-10 % peste 10%peste 10%

2.2. DiareeaDiareea Survenită de curândSurvenită de curând Veche de 2-3 zileVeche de 2-3 zile peste 3 zilepeste 3 zile

3.3. Stare generalăStare generalăPuţin Puţin

modificată,extremităţilmodificată,extremităţile caldee calde

Tahicardie, tahipnee, Tahicardie, tahipnee, extremităţile reciextremităţile reci

tahicardie, colaps tahicardie, colaps periferic, cianoză, periferic, cianoză, extremităţi reci.extremităţi reci.

4.4.Setea şi Setea şi

urinareaurinareaSetea moderată,urinare Setea moderată,urinare

prezentăprezentă

setea absentă setea absentă (deshidratare (deshidratare

hipotonă),setea prezentă hipotonă),setea prezentă (deshidratare hipertonă)(deshidratare hipertonă)

Setea absentă, anurieSetea absentă, anurie

5.5.Starea Starea

globilor globilor ocularioculari

ochi ochi stălucitori,enoftalmie stălucitori,enoftalmie

redusăredusă

corneea fără corneea fără luciu,enoftalmie netăluciu,enoftalmie netă

Corneea Corneea uscată,enoftalmie uscată,enoftalmie

pronunţatăpronunţată

6.6.Starea pielii şi Starea pielii şi

a pleoapei a pleoapei superioaresuperioare

Elastice, supleElastice, suple elasticitate redusăelasticitate redusăFără elasticitate,piele Fără elasticitate,piele cu aspect de „cârpă cu aspect de „cârpă

stoarsă”stoarsă”

7.7. Pliul cutanatPliul cutanatRevine Revine

instantaneu,cuta instantaneu,cuta dispare în 5 sec. dispare în 5 sec.

Revenirea este mai Revenirea este mai tardivă,cuta se menţine tardivă,cuta se menţine

50-60 sec.50-60 sec.

Revenirea este Revenirea este întârziată,cuta se întârziată,cuta se

menţine peste 1 minutmenţine peste 1 minut

Page 128: Digestiv 1 Anim de Comp

128128

8.8.

Starea mucoaselor Starea mucoaselor aparenteaparente

Umede şi caldeUmede şi calde

Umede, fără sete Umede, fără sete în deshidratare în deshidratare

hipotonă.hipotonă.

Uscate, sete Uscate, sete intensă în intensă în

deshidratarea deshidratarea hipertonă.hipertonă.

Uscate, reci, Uscate, reci, cianozatecianozate

9.9. Testul McCloore-Testul McCloore-Uldrich*Uldrich*

15-20 minute15-20 minute 10-15 minute10-15 minute 6 minute6 minute

10.10. Valoarea Valoarea hematocrituluihematocritului

peste 50 %peste 50 % peste 55 %peste 55 % peste 60 %peste 60 %

Page 129: Digestiv 1 Anim de Comp

129129

TratamentTratamentOBIECTIVE MAJORE ÎN TRATAMENTUL OBIECTIVE MAJORE ÎN TRATAMENTUL

ENTERITELORENTERITELOR

11.. Oprirea pierderilor de apă şi electroliţiOprirea pierderilor de apă şi electroliţi

22.. Rehidratarea şi resalinizareaRehidratarea şi resalinizarea

33.. Combaterea acidozei şi a retenţiei Combaterea acidozei şi a retenţiei azotateazotate

44.. Susţinerea marilor funcţiiSusţinerea marilor funcţii

55.. Combaterea infecţiilorCombaterea infecţiilor

66.. Terapia digestivăTerapia digestivă..

77.. Alimentaţia artificială şi dieteticăAlimentaţia artificială şi dietetică..

Page 130: Digestiv 1 Anim de Comp

130130

1. Oprirea pierderilor1. Oprirea pierderilor Oprirea diareeiOprirea diareei - se realizează cu: - se realizează cu:

- - mucilagiimucilagii, , - - ceaiuri antidiareiceceaiuri antidiareice, , - - pansamente digestive asociate cu adsorbante şi pansamente digestive asociate cu adsorbante şi

astringente. astringente. Ca pansamente digestive se folosescCa pansamente digestive se folosesc::

- - carbonat de calciucarbonat de calciu, , - - oxid de magneziuoxid de magneziu, , - - oxid de zincoxid de zinc, , - - săruri de bismutsăruri de bismut 10-15 g la cabaline, 1-2 g la 10-15 g la cabaline, 1-2 g la

câini, 0,3-0,5 g la pisici), câini, 0,3-0,5 g la pisici), - - geluri de hidroxid şi săruri de aluminiugeluri de hidroxid şi săruri de aluminiu (Almagel, (Almagel,

Phosphalugel, Maalox), Phosphalugel, Maalox), - - alginat de sodiualginat de sodiu (Nicolen, Gastrocote). (Nicolen, Gastrocote).

• Ca adsorbante se folosesc săruri de bismut şi Ca adsorbante se folosesc săruri de bismut şi cărbune medicinalcărbune medicinal. .

Page 131: Digestiv 1 Anim de Comp

131131

Calmarea durerii şi combaterea hiperperi-staltismului

Se realizează odată cu obiectivul anterior, dar şi Se realizează odată cu obiectivul anterior, dar şi prin prin administrarea de antispasticeadministrarea de antispastice::

- Scobutil, - Scobutil, - Buscopan, - Buscopan, - Atropină, - Atropină, - Piafen, - Piafen, - Loperamid, - Loperamid, - Debridat- Debridat (trimebutină) etc. (trimebutină) etc.

• Trebuie respectate dozele adecvate taliei Trebuie respectate dozele adecvate taliei animaluluianimalului, supradozarea creând riscul de ileus. , supradozarea creând riscul de ileus.

• În gastroenterite se asociază antivomitive. În gastroenterite se asociază antivomitive.

Page 132: Digestiv 1 Anim de Comp

132132

2. Rehidratarea şi resalinizarea

Este un obiectiv extrem deEste un obiectiv extrem de important. Este însă foarte importantă important. Este însă foarte importantă evaluarea corectă a gradului de deshidratare. evaluarea corectă a gradului de deshidratare.

Rehidratarea se face pe cale orală sau Rehidratarea se face pe cale orală sau parenterală după formulaparenterală după formula::

Q = G x DQ = G x D unde:unde: Q – litri de lichid ce trebuie administrat în 24 ore;Q – litri de lichid ce trebuie administrat în 24 ore; G – greutatea animalului;G – greutatea animalului; D – gradul de deshidratare (%).D – gradul de deshidratare (%).

Calea oralăCalea orală este este puţin avantajoasăpuţin avantajoasă. .

Se alege în cazul evoluţiilor lungi sau la cazuri Se alege în cazul evoluţiilor lungi sau la cazuri acute, în curs de redresareacute, în curs de redresare, după administrare , după administrare parenterală.parenterală.

Page 133: Digestiv 1 Anim de Comp

133133

Dintre căile parenteraleDintre căile parenterale, în forme grave , în forme grave este preferată cea este preferată cea intravenoasăintravenoasă, , perfuzabilă, chiar şi la viţei sau perfuzabilă, chiar şi la viţei sau intraperitonealăintraperitoneală la purcei. la purcei.

Calea subcutanatăCalea subcutanată, , se utilizează se utilizează complemen-tar celei intravenoasecomplemen-tar celei intravenoase sau în sau în forme mai puţin grave de boală.forme mai puţin grave de boală.

Este indicată Este indicată folosirea soluţiilor folosirea soluţiilor izotonice, alcalinizante şi energizanteizotonice, alcalinizante şi energizante (glucoză 5%, dextroză 5%, bicarbonat de (glucoză 5%, dextroză 5%, bicarbonat de sodiu 1,3-1,4 %, soluţie Ringer sau soluţie sodiu 1,3-1,4 %, soluţie Ringer sau soluţie Ringer lactat)Ringer lactat)

Page 134: Digestiv 1 Anim de Comp

134134

3. Combaterea acidozei 3. Combaterea acidozei metabolice şi a uremieimetabolice şi a uremiei

Se realizeazăSe realizează odată cu rehidratarea, odată cu rehidratarea, prin administrarea de:prin administrarea de:

- - bicarbonat de sodiu 1,3-1,4%,bicarbonat de sodiu 1,3-1,4%,

- - lactat sau acetat de sodiulactat sau acetat de sodiu, ,

- - ser Ringer lactatser Ringer lactat etc. etc.

Page 135: Digestiv 1 Anim de Comp

135135

4. Prevenirea şi combaterea 4. Prevenirea şi combaterea complicaţiilor bacterienecomplicaţiilor bacteriene

Se realizează cu antibiotice şi chimioterapice, active Se realizează cu antibiotice şi chimioterapice, active îndeosebi asupra germenilor Gram negativiîndeosebi asupra germenilor Gram negativi::

- streptomicină, - streptomicină, - cloramfenicol, - cloramfenicol, - tetracicline, - tetracicline, - spectinomicină, - spectinomicină, - gentamicină, - gentamicină, - amoxicilină potenţată cu acid clavulanic, - amoxicilină potenţată cu acid clavulanic, - tilozin, - tilozin, - lincomicină, - lincomicină, - cefalosporine, - cefalosporine, - sulfamide potenţate, - sulfamide potenţate, - quinolone- quinolone etc. etc.

• Există diverse preparate comerciale complexe, pe bază de Există diverse preparate comerciale complexe, pe bază de antibiotice sau sulfamide şi antiinflamatoare sau antibiotice sau sulfamide şi antiinflamatoare sau antihistaminice.antihistaminice.

Page 136: Digestiv 1 Anim de Comp

136136

Tratamentul antiinfecţios Tratamentul antiinfecţios propriu-zis trebuie instituit propriu-zis trebuie instituit numai când există certitudinea numai când există certitudinea prezenţei unor germeni sensibiliprezenţei unor germeni sensibili, , pe bază de antibiogramăpe bază de antibiogramă, , evaluând corect starea animalului şi evaluând corect starea animalului şi ţinând cont de restricţiile privind ţinând cont de restricţiile privind utilizarea medicamentului implicat la utilizarea medicamentului implicat la animalele de companie.animalele de companie.

Page 137: Digestiv 1 Anim de Comp

137137

5. Susţinerea marilor funcţii Se realizează prin folosirea:Se realizează prin folosirea:

- - VitaminelorVitaminelor (vitamina C în doze mari, vitamina B1 1- (vitamina C în doze mari, vitamina B1 1-2 mg/kg, vitamina B6 1-2 mg/kg), 2 mg/kg, vitamina B6 1-2 mg/kg),

- - Analeptice cardio-respiratoriiAnaleptice cardio-respiratorii (cafeină, (cafeină, strofantină), strofantină),

- - ProteinoterapieProteinoterapie (prin administrare de 3 - 4 ori a (prin administrare de 3 - 4 ori a produsului polidin), produsului polidin),

- - Transfuzii de sânge sau plasmă maternăTransfuzii de sânge sau plasmă maternă 150 - 150 - 200 ml (recoltată prin centrifugarea sângelui citratat 200 ml (recoltată prin centrifugarea sângelui citratat 3,8%). 3,8%).

- - Antiinflamatoarele steroidiceAntiinflamatoarele steroidice sunt foarte utile în sunt foarte utile în forme grave, îndeosebi forme grave, îndeosebi hidrocortizonul hemisuccinathidrocortizonul hemisuccinat, 2-, 2-3 mg/kg/zi, 3 mg/kg/zi, dar utilizarea acestora nu trebuie dar utilizarea acestora nu trebuie prelungită, datorită numeroaselor efecte secundareprelungită, datorită numeroaselor efecte secundare: : imunosupresor, hepatotoxic, ulcerogen etc.imunosupresor, hepatotoxic, ulcerogen etc.

Page 138: Digestiv 1 Anim de Comp

138138

BOLI ALE INTESTINULUI GROSBOLI ALE INTESTINULUI GROS

COLITA ACUTĂCOLITA ACUTĂ

Este o boală, nespecifică, care Este o boală, nespecifică, care determină inflamarea mucoasei determină inflamarea mucoasei colonului, a laminei propria şi a colonului, a laminei propria şi a submucoasei superficialesubmucoasei superficiale

Boala apare cu frecvenă crescută la câini Boala apare cu frecvenă crescută la câini şi mai rar la pisici.şi mai rar la pisici.

Page 139: Digestiv 1 Anim de Comp

139139

CauzeCauze

Cauzele cele mai probabile sunt următoarele:Cauzele cele mai probabile sunt următoarele:

- - ingerarea de produse alterate (de la gunoi) sau materiale abrazive, - infecţiile bacteriene rezultate în urma ingerării unor materiale abrazive sau în urma unor boli imunosupresive (speciile Clostridium, Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter jejuni care produc o colită superficială, paraziţi, în special Trichuris vulpis şi virusul panleucopeniei infecţioase la pisici).

Leziunile de la nivelul colonului sunt mai frecvente, dar mai puţin severe decât leziunile intestinului subţire.

Colita de natură micotică determinată de una din speciile Aspergillus sau Candida Albicans evoluează de obicei cu complicaţii

Page 140: Digestiv 1 Anim de Comp

140140

Clostridium spp E coliSalmonella

Campylobacter pilori Trichuris vulpis Virusul panleucopeniei feline

Page 141: Digestiv 1 Anim de Comp

141141

Aspergillus spp.

Candida albicans

Page 142: Digestiv 1 Anim de Comp

142142

SimptomatologieSimptomatologie Afecţiunea apare frecvent la animalele tinere sau slăbite uneori în Afecţiunea apare frecvent la animalele tinere sau slăbite uneori în

urma evoluţiei bolilor infecţioase. Importantă este şi anamneza din urma evoluţiei bolilor infecţioase. Importantă este şi anamneza din care poate rezulta ingerarea de produse alterate, mizerie, gunoaie.care poate rezulta ingerarea de produse alterate, mizerie, gunoaie.

Ca prim simptom se constată:Ca prim simptom se constată:- - declanşarea bruscă a diareiideclanşarea bruscă a diareii cu fecale semisolide cu fecale semisolide

până la lichide, însoţite de mucus şi pete de sânge. până la lichide, însoţite de mucus şi pete de sânge. - - frecvenţa crescută a defecării şi apariţia frecvenţa crescută a defecării şi apariţia

tenesmelortenesmelor,,- - declanşare recentă de vărsăturideclanşare recentă de vărsături, asociate cu , asociate cu

gastroenterită.gastroenterită.- - deshidratare, deshidratare, - depresie, - depresie, - febră uşoară- febră uşoară şi şi - - durere abdominală nelocalizabilădurere abdominală nelocalizabilă..

Examinare rectală (tuşeul rectal) este dureroasă şi Examinare rectală (tuşeul rectal) este dureroasă şi stimulează încordarea muşchilor anusului.stimulează încordarea muşchilor anusului.

Fecale sunt însoţite de sânge proaspăt şi mucus şi se Fecale sunt însoţite de sânge proaspăt şi mucus şi se pot extrage fragmente de os sau lemn sau alte pot extrage fragmente de os sau lemn sau alte materiale străinemateriale străine..

Page 143: Digestiv 1 Anim de Comp

143143

DiagnosticDiagnostic La stabilirea diagnosticului trebuie luate în consideraţie La stabilirea diagnosticului trebuie luate în consideraţie

antecedentele medicale tipice şi simptomele cliniceantecedentele medicale tipice şi simptomele clinice..

Examene paracliniceExamene paraclinice Examenul hematologicExamenul hematologic cu rezultate variabile: cu rezultate variabile:

- - Volumul celular şi proteine totale din plasmă sunt Volumul celular şi proteine totale din plasmă sunt crescutecrescute fapt ce denotă o deshidratare. fapt ce denotă o deshidratare.

- - Leucograma indică leucopenieLeucograma indică leucopenie (infecţie salmonelică de (infecţie salmonelică de cele mai multe ori) şi cele mai multe ori) şi eozinofilieeozinofilie (indicând posibilitatea de colită (indicând posibilitatea de colită parazitară sau eozinofilică).parazitară sau eozinofilică).

Examenul fecalelorExamenul fecalelor se repetă de două – trei ori, dacă este se repetă de două – trei ori, dacă este negativ. negativ.

- Din punct de vedere - Din punct de vedere citologic probele de fecale cu sânge citologic probele de fecale cu sânge sau de probele de fecale cu mucoasă colonică pot evidenţia sau de probele de fecale cu mucoasă colonică pot evidenţia numeroase neutrofile şi eritrocitenumeroase neutrofile şi eritrocite, indicând distrugerea mucoasei , indicând distrugerea mucoasei sau elemente protozoare şi fungice. sau elemente protozoare şi fungice.

Colonoscopia şi biopsiaColonoscopia şi biopsia - - pot evidenţia existenţa ulcerelor pot evidenţia existenţa ulcerelor sau o mucoasă hiperemică, fragilă şi sângerândăsau o mucoasă hiperemică, fragilă şi sângerândă. Frecvent sunt . Frecvent sunt evidenţiate:evidenţiate:

- edeme, - edeme, - vascularitate crescută şi - vascularitate crescută şi - infiltrat cu neutrofile, plasmocite şi euzinofile în mucoasă - infiltrat cu neutrofile, plasmocite şi euzinofile în mucoasă

şi submucoasăşi submucoasă..

Page 144: Digestiv 1 Anim de Comp

144144

Colonoscopie cu prelevarea de probe biopsice

Page 145: Digestiv 1 Anim de Comp

145145

TratamentTratament Din punct de vedere dieteticDin punct de vedere dietetic se are în vedere se are în vedere

modificarea regimului alimentarmodificarea regimului alimentar. . Astfel, Astfel, nu se va administra hrană animalului în nu se va administra hrană animalului în

primele 24 de ore de la prezentarea la primele 24 de ore de la prezentarea la consultaţieconsultaţie şi se şi se va administra apă, atunci când va administra apă, atunci când nu sunt prezente vărsăturilenu sunt prezente vărsăturile. .

Dacă starea animalului se îmbunătăţeşte se Dacă starea animalului se îmbunătăţeşte se poate administra o dietă uşoarăpoate administra o dietă uşoară. .

Se va lua în considerare în dietăSe va lua în considerare în dietă::

- - hrana pentru bebeluşihrana pentru bebeluşi, ,

- - diete preparate din hamburger fiert sau diete preparate din hamburger fiert sau carne de pui fiartă cu orez alb şi brânză de vacicarne de pui fiartă cu orez alb şi brânză de vaci, , sau sau

- - dietă din comerţ Hill’s I / Ddietă din comerţ Hill’s I / D. .

Page 146: Digestiv 1 Anim de Comp

146146

Din punct de vedere medicamentosDin punct de vedere medicamentos

- se va restaura - se va restaura echilibrul hidro-echilibrul hidro-electroliticelectrolitic şi şi

- - echilibrul acido–bazicechilibrul acido–bazic, , calculându-se calculându-se cantitatea necesară de fluide şi totodată estimându-se cantitatea necesară de fluide şi totodată estimându-se

şi pierderile continueşi pierderile continue. .

*** În acest caz *** În acest caz se pot administrase pot administra::

- - soluţii Ringer sau Ringer lactatsoluţii Ringer sau Ringer lactat

- - iar la nevoie supliment de potasiuiar la nevoie supliment de potasiu. . - - fluidele orale hipertonice cu concentraţii fluidele orale hipertonice cu concentraţii echimolare de sodiu şi glucozăechimolare de sodiu şi glucoză (ele fiind eficiente (ele fiind eficiente pentru stoparea pierderii de fluid intestinal, datorate diareei provocate de pentru stoparea pierderii de fluid intestinal, datorate diareei provocate de enterotoxină, cum se întâmplă in cazul salmonelozei). enterotoxină, cum se întâmplă in cazul salmonelozei).

Page 147: Digestiv 1 Anim de Comp

147147

Trebuie să menţionăm că tratamentul poate fi ineficient Trebuie să menţionăm că tratamentul poate fi ineficient dacă există o inflamaţie gravă sau o leziune la nivelul dacă există o inflamaţie gravă sau o leziune la nivelul mucoaseimucoasei. .

În cazul leziunilor mucoasei este recomandată În cazul leziunilor mucoasei este recomandată adminisrarea adminisrarea antibioticelorantibioticelor..

- Ampicilina- Ampicilina (11 mg/kg i.v., i.m., s.c., de 4 ori/zi; sau (11 mg/kg i.v., i.m., s.c., de 4 ori/zi; sau 22 mg/kg oral de 3 ori/zi), 22 mg/kg oral de 3 ori/zi),

- - CloramfenicolCloramfenicol (25 mg/kg oral de 3 ori/zi), sau (25 mg/kg oral de 3 ori/zi), sau - - TetraciclinăTetraciclină 22 mg/kg oral de 3 ori/zi.22 mg/kg oral de 3 ori/zi.

Uneori se pot utiliza şi medicamente care modifică Uneori se pot utiliza şi medicamente care modifică motilitatea intestinală de genul motilitatea intestinală de genul analgezicelor narcoticeanalgezicelor narcotice care determină:care determină:

- segmentare intestinală ridicată, - segmentare intestinală ridicată, - frecvenţă redusă a mişcărilor intestinale, reducând - frecvenţă redusă a mişcărilor intestinale, reducând

astfel durerea şi tenesmele. astfel durerea şi tenesmele.

Ca medicamente sugerate menţionămCa medicamente sugerate menţionăm - - Paregoric Paregoric 0,06 mg/kg oral de 3 ori/zi; 0,06 mg/kg oral de 3 ori/zi; - - Difenoxilat hidrocloricDifenoxilat hidrocloric (Lomotil) 0,1 mg/kg oral de 3 (Lomotil) 0,1 mg/kg oral de 3

ori/zi sau ori/zi sau - - LoperamidăLoperamidă (Imodium) 0,08 mg/kg oral de 3 ori/zi. (Imodium) 0,08 mg/kg oral de 3 ori/zi.

Page 148: Digestiv 1 Anim de Comp

148148

Se recomandă de asemenea administrareaSe recomandă de asemenea administrarea de de anticolinergice – antispasmodice: anticolinergice – antispasmodice: - - AcetilcolinaAcetilcolina - indicată pentru - indicată pentru înlăturarea temporară a înlăturarea temporară a dureriidurerii cauzate de tenesmele severe şi a durerii asociate cu cauzate de tenesmele severe şi a durerii asociate cu colita acută.colita acută.- - PropantelinăPropantelină (Pro-Banthine) 0,25 mg/kg oral de 3 ori/zi, (Pro-Banthine) 0,25 mg/kg oral de 3 ori/zi, sau sau - - DiciclominăDiciclomină (Bentyl) 0,15 mg/kg oral de 3 ori/zi.(Bentyl) 0,15 mg/kg oral de 3 ori/zi.

******Precauţii: aceste medicamente sunt contraindicate în caz Precauţii: aceste medicamente sunt contraindicate în caz de obstrucţii, enterite infecţioase, glaucom şi uropatie de obstrucţii, enterite infecţioase, glaucom şi uropatie obstructivă. Pentru a se evita ileusul, nu se vor administra obstructivă. Pentru a se evita ileusul, nu se vor administra mai mult de 24 – 48 de ore.mai mult de 24 – 48 de ore.

Se mai pot administra de asemenea şi Se mai pot administra de asemenea şi medicamente medicamente antisecretoareantisecretoare care conţin bismut subsalicilatcare conţin bismut subsalicilat deoarece ele interacţionează cu hipersecreţia intestinală deoarece ele interacţionează cu hipersecreţia intestinală provocată de enterotoxină şi pot diminua răspunsul provocată de enterotoxină şi pot diminua răspunsul inflamator. inflamator.

- - Pepto–BismolPepto–Bismol 0,25 ml/kg oral de 4 ori/zi 0,25 ml/kg oral de 4 ori/zi singur sau mixatsingur sau mixat cu cu ParegoricParegoric 0,25 ml/kg la început, apoi jumătate din doza 0,25 ml/kg la început, apoi jumătate din doza iniţială oral de 4 ori/zi.iniţială oral de 4 ori/zi.

Precauţii: Aceste medicamente pot provoca materii fecale Precauţii: Aceste medicamente pot provoca materii fecale de culoare închisă care pot fi confundate, în mod eronat, cu de culoare închisă care pot fi confundate, în mod eronat, cu melena.melena.

Page 149: Digestiv 1 Anim de Comp

149149

TULBURĂRI DE MOTILITATETULBURĂRI DE MOTILITATE

MEGACOLONULMEGACOLONUL

Afecţiunea se datorează unui colon sau Afecţiunea se datorează unui colon sau doar a unui fragment de colon dilatat, doar a unui fragment de colon dilatat, alungit şi flacid în mod anormalalungit şi flacid în mod anormal. .

Page 150: Digestiv 1 Anim de Comp

150150

CauzeCauze- - absenţa congenitală sau degenerare a celulelor absenţa congenitală sau degenerare a celulelor ganglionare mezenterice în peretele colonuluiganglionare mezenterice în peretele colonului..- privitor la - privitor la latura congenitalălatura congenitală să menţionăm să menţionăm absenţa absenţa segmentară a celulelor ganglionare colonice segmentară a celulelor ganglionare colonice mezentericemezenterice (boala lui Hirschsprung) care produc (boala lui Hirschsprung) care produc contractări spastice şi dilatări ale segmentului afectat, contractări spastice şi dilatări ale segmentului afectat, sau sau hipoplazia ganglionilor în întreg colonulhipoplazia ganglionilor în întreg colonul (megacolonul congenital), (megacolonul congenital), rezultând dilatarea colonului rezultând dilatarea colonului şi rectului.şi rectului.- megacolonul - megacolonul dobânditdobândit apare în urma apare în urma oricărei boli oricărei boli care obstrucţionează tranzitul normal al materiilor care obstrucţionează tranzitul normal al materiilor fecalefecale, cauzând constipaţie cronică (corpi străini - corzi, , cauzând constipaţie cronică (corpi străini - corzi, păr, oase -; neoplazie - mai ales limfosarcom alimentar păr, oase -; neoplazie - mai ales limfosarcom alimentar la pisici -; traumatisme - fracturi pelviene vindecate, la pisici -; traumatisme - fracturi pelviene vindecate, fibroză apărută în urma unei boli inflamatorii, sau fibroză apărută în urma unei boli inflamatorii, sau leziuni ale coloanei vertebrale.leziuni ale coloanei vertebrale.- Megacolonul - Megacolonul idiopaticidiopatic este o afecţiune dobândită este o afecţiune dobândită care apare mai ales la pisici şi ale cărei cauze nu se care apare mai ales la pisici şi ale cărei cauze nu se cunosc.cunosc.

Page 151: Digestiv 1 Anim de Comp

151151

Simptome cliniceSimptome clinice- - apare la orice vârstă,apare la orice vârstă, în funcţie de etiologie şi în funcţie de etiologie şi de severitatea constipaţiei.de severitatea constipaţiei.

Cea congenitalăCea congenitală apare de obicei apare de obicei în primele în primele luni de viaţăluni de viaţă, , dar poate apare şi după câţiva anidar poate apare şi după câţiva ani. .

- - episoade repetate de constipaţie severăepisoade repetate de constipaţie severă, ,

- - lipsă de defecare timp de mai multe zilelipsă de defecare timp de mai multe zile, în , în ciuda încercărilor şi a eforturilor. ciuda încercărilor şi a eforturilor.

- mai târziu se constată - mai târziu se constată apariţia depresiilorapariţia depresiilor, ,

- - lipsa poftei de mâncarelipsa poftei de mâncare şi şi

- - vărsături intermitentevărsături intermitente. .

- - materiile fecale sunt lichide, rău materiile fecale sunt lichide, rău mirositoaremirositoare, cu , cu sânge şi mucus.sânge şi mucus.

Page 152: Digestiv 1 Anim de Comp

152152

În cadrul examinării fiziceÎn cadrul examinării fizice se observă: se observă:

- - stare depresatăstare depresată, ,

- - slăbireslăbire, ,

- - deshidrataredeshidratare, ,

- - aspect nesănătosaspect nesănătos. .

******La palparea abdominală colonul este La palparea abdominală colonul este ferm, dilatatferm, dilatat (uneori, pe toată lungimea (uneori, pe toată lungimea sa).sa).

RectulRectul – – lipsit de materii fecalelipsit de materii fecale, uneori , uneori putându-se detecta contractări pelvice şi putându-se detecta contractări pelvice şi mase. mase.

Page 153: Digestiv 1 Anim de Comp

153153

DiagnosticDiagnostic

Pentru stabilirea unui diagnostic clar se Pentru stabilirea unui diagnostic clar se recomandă efectuarea recomandă efectuarea radiografiei radiografiei simplesimple. . - Radiografiile confirmă dilatarea - Radiografiile confirmă dilatarea colonului şi fecale întărite care blochează colonului şi fecale întărite care blochează colonul sau rectul.colonul sau rectul.

După evacuarea fecalelor, se vor efectua După evacuarea fecalelor, se vor efectua clisme cu bariu şi/sau clisme cu bariu şi/sau colonoscopiecolonoscopie,, pentru a identi-fica contracturile, tumorile pentru a identi-fica contracturile, tumorile sau boli inflamatorii ale intestinului.sau boli inflamatorii ale intestinului.

Page 154: Digestiv 1 Anim de Comp

154154

Page 155: Digestiv 1 Anim de Comp

155155

TratamentTratamentLa început, La început, dacă animalul este slăbit sau dacă animalul este slăbit sau

deshidratatdeshidratat este necesară este necesară îngrijirea îngrijirea intensivăintensivă. .

În cadrul În cadrul tratamentului de susţineretratamentului de susţinere este necesară este necesară evaluarea nivelelor de evaluarea nivelelor de fluid şi electroliţi şi a dezechilibrelor fluid şi electroliţi şi a dezechilibrelor acido – baziceacido – bazice şi şi corectarea lor cu soluţii corectarea lor cu soluţii echilibrate poli-ioniceechilibrate poli-ionice. .

Frecvent se constată apriţia hipocalemieiFrecvent se constată apriţia hipocalemiei. .

- în acest caz se vor administra - în acest caz se vor administra suplimente suplimente de fluide parenterale cu clorură de potasiu de fluide parenterale cu clorură de potasiu 40 mEq/L40 mEq/L (a se vedea tabelul). (a se vedea tabelul).

Page 156: Digestiv 1 Anim de Comp

156156

-- SUPLIMENTAREA PARENTERALSUPLIMENTAREA PARENTERALĂ CU Ă CU POTASIU -POTASIU -

Severitatea Severitatea lipsei de lipsei de potasiu potasiu

Potasiu în Potasiu în ser(mEq / L)ser(mEq / L)

Dozajul de Dozajul de potasiu(mEq / potasiu(mEq /

kg / zi)kg / zi)

UşoarăUşoară 3,0 – 3,73,0 – 3,7 1 – 31 – 3

ModeratăModerată 2,5 – 3,02,5 – 3,0 4 – 64 – 6

SeverăSeveră < 2,5< 2,5 7 – 97 – 9

Page 157: Digestiv 1 Anim de Comp

157157

TRATAMENTTRATAMENTSe vor îndepărta masele de materii fecale Se vor îndepărta masele de materii fecale

încet şi cu grijă, prin clisme repetateîncet şi cu grijă, prin clisme repetate. . Procedul Procedul poate dura 2- 3 zile. Se vor efectua clisme repetate cu poate dura 2- 3 zile. Se vor efectua clisme repetate cu apă caldă şi săpunapă caldă şi săpun

sau cu ulei alimentar.sau cu ulei alimentar.

Pacientul trebuie bine hidratat înainte de Pacientul trebuie bine hidratat înainte de efectuarea clismelorefectuarea clismelor, deoarece secreţia , deoarece secreţia colonului este stimulată de săpun şi colonului este stimulată de săpun şi uleiuri.uleiuri.

Se recomandă, lubrifierea colonului distal Se recomandă, lubrifierea colonului distal şi a rectuluişi a rectului. .

Lubrifiantul solubil se poate introduce folosind o seringă mare cu Lubrifiantul solubil se poate introduce folosind o seringă mare cu cateter la capăt şi un tub de hrănire. Pentru a elimina mase compacte de cateter la capăt şi un tub de hrănire. Pentru a elimina mase compacte de fecale poate fi nevoie de forcepsuri cu burete introduse cu grijă în rect. fecale poate fi nevoie de forcepsuri cu burete introduse cu grijă în rect. Uneori este nevoie de sedare sau anestezie generală.Uneori este nevoie de sedare sau anestezie generală.

Page 158: Digestiv 1 Anim de Comp

158158

Se recomandă identificarea şi eliminarea Se recomandă identificarea şi eliminarea cauzelor principale.cauzelor principale.

Dacă se identifică un segment îngustat, Dacă se identifică un segment îngustat, rezecţia chirurgicală poate fi beneficărezecţia chirurgicală poate fi benefică. . Complicaţii apar Complicaţii apar în mod frecvent, de aceea trebuie încercat mai întâi tratamentul.în mod frecvent, de aceea trebuie încercat mai întâi tratamentul.

Tumorile obstructive, contractările şi fracturile Tumorile obstructive, contractările şi fracturile pelviene se vor trata chirurgical.pelviene se vor trata chirurgical.

Se recomandă administrarea medicaţiei Se recomandă administrarea medicaţiei pentru producerea de scaune moi şi de pentru producerea de scaune moi şi de defecări frecventedefecări frecvente. .

- - Laxative oraleLaxative orale: : - - Glicerină de uz veterinarGlicerină de uz veterinar, , - - LaxavetLaxavet, sau , sau - - Preparate pentru câini şi pisici ce conţin Preparate pentru câini şi pisici ce conţin

petrolat, ulei mineral sau ulei de peşte.petrolat, ulei mineral sau ulei de peşte.

Page 159: Digestiv 1 Anim de Comp

159159

DietăDietă::

Hrană umezită suplimentată cu LaxavetHrană umezită suplimentată cu Laxavet,,

MetamucilMetamucil sau sau fibre de tărâţefibre de tărâţe..

Se va avea grijă ca animalul să nu Se va avea grijă ca animalul să nu înghită oase, gunoiînghită oase, gunoi, etc., etc.

Clismele periodice cu apă caldă şi Clismele periodice cu apă caldă şi supozitoarele cu glicerinăsupozitoarele cu glicerină pot înlătura formele uşoare pot înlătura formele uşoare de constipaţie. de constipaţie.

Exerciţiile fizice, scăderea în greutateExerciţiile fizice, scăderea în greutate (dacă animalul este obez) şi (dacă animalul este obez) şi curăţarea curăţarea tăviţeităviţei cu excremente pot fi benefice. cu excremente pot fi benefice.

Page 160: Digestiv 1 Anim de Comp

160160

VĂVĂ

MULŢUMESC !!!MULŢUMESC !!!