DIETA OHSAWA

of 34 /34
  1 GEORGE OHSAWA ŞI SISTEMUL MEDICAL PROMOVAT DE EL “Baza acestei filozofii este foarte simplă: este Yin-Yang, adică polaritatea oric ărui lucru, oricărei situaţii, stări de spirit s au fenomen din manifestare” – G.Ohsawa Nyoichi Sakurazawa (cunoscut în America sub numele de George Ohsawa) este unul dintre marii medici, filozofi şi înţelepţi ai acestui veac. S-a născut în 1893 la Kyoto, în Japonia, iar via ţa sa este cea mai bună pledoarie pentru a susţine principiile sale. Prima întâlnire cu medicina tradi ţional ă, japonez ă şi chineză, o are la vârsta de 16 ani, când contacteaz ă, datorită lipsurilor, una din bolile necruţătoare ale vremii: tuberculoza. Graţie unui regim alimentar sever şi a aplicării anumitor procedee tradi ţionale, reuşeşte să  învingă boala, iar aceast ă experienţă îi va marca puternic întreaga via ţă. La vârsta de 37 de ani, ajunge  în Franţa, unde urmeaz ă cursuri universitare de filozofie, istorie, biolog ie, biochimie şi medicină. În aceast ă perioadă îşi publică şi primele lucrări de filozofie oriental ă. Al doilea război mondial îl găseşte în Japonia, unde are o pozi ţie dizident ă faţă de politica Imperiului, ceea ce atrage asupra sa represalii extrem de dure. Este condamnat la moarte chiar, dar printr-un miracol, reuşeşte să se salveze. După război, începe, alături de soţia sa, o muncă intensă de răspândire a cunoştinţelor tradi ţionale de medicin ă şi filozofie. Punând în practică cunoştinţele sale de medicină, realizeaz ă numeroase vindecări miraculoase. Tratamentele sale nu se adresau unui agent infec ţios sau unei boli anume, citerenului, adic ă fiinţei umane, stimulându-i acesteia capacitatea natural ă de a face faţă oricărei agresiuni interne sau externe. În timpul unei epidemii de febr ă tifoidă, ajută zeci de oameni aflaţi în suferinţă, dar cade el însuşi pradă acestei boli. Se vindecă, împreună cu soţia sa, cu ajutorul a 60 de zile de post negru. Câţiva ani mai târziu, cu ajutorul regimului cu cereale integrale (pe care îl vom prezenta în continuare), reu şeşte să scape de o boal ă mortală – ulcerul tropical. Întreg sistemul medical promovat de el are în vedere armonizarea celor dou ă energii antagoniste, şi în acelaşi timp complementare: Yin (feminin, lunar, receptiv, neg ativ, -) şi Yang (masculin, solar, emisiv, +), a căror interacţiune se afl ă la baza tuturor fenomenelor şi manifestărilor din Univers. El sesizează conexiunile existente între: alimenta ţie – modul de a acţiona, de a simţi şi de a gândi – apariţia bolilor, şi  în virtutea acestor observ aţii, elaboreaz ă mai multe regimuri alimentare de vindecare şi armonizare a fiinţei umane. El redefine şte noţiunea de boal ă într-un mod inedit pentru gândirea occidental ă, şi anume stabilind trăsăturile fundamentale ale st ării de sănătate. Întreaga sa gândire se bazeaz ă pe ideea că menirea omului este de a se pune în mod con ştient în acord cu legile Naturii, cu Dumnezeu în ultimă instanţă.

Transcript of DIETA OHSAWA

Page 1: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 1/34

 

GEORGE OHSAWA ŞI SISTEMUL MEDICAL PROMOVAT DE EL

“Baza acestei filozofii este foarte simplă: este Yin-Yang, adică polaritatea oricărui lucru, oricărei situaţistări de spirit sau fenomen din manifestare” – G.Ohsawa

Nyoichi Sakurazawa (cunoscut în America sub numele de George Ohsawa) este unul dintre marii med

filozofi şi înţelepţi ai acestui veac. S-a născut în 1893 la Kyoto, în Japonia, iar viaţa sa este cea mai bu

pledoarie pentru a susţine principiile sale. Prima întâlnire cu medicina tradiţională, japoneză şi chineză

are la vârsta de 16 ani, când contactează, datorită lipsurilor, una din bolile necruţătoare ale vremii:

tuberculoza. Graţie unui regim alimentar sever şi a aplicării anumitor procedee tradiţionale, reuşeşte să

 învingă boala, iar această experienţă îi va marca puternic întreaga viaţă. La vârsta de 37 de ani, ajung în Franţa, unde urmează cursuri universitare de filozofie, istorie, biologie, biochimie şi medicină. În

această perioadă îşi publică şi primele lucrări de filozofie orientală.

Al doilea război mondial îl găseşte în Japonia, unde are o poziţie dizidentă faţă de politica Imperiului,

ceea ce atrage asupra sa represalii extrem de dure. Este condamnat la moarte chiar, dar printr-un

miracol, reuşeşte să se salveze. După război, începe, alături de soţia sa, o muncă intensă de răspând

a cunoştinţelor tradiţionale de medicină şi filozofie. Punând în practică cunoştinţele sale de medicină,

realizează numeroase vindecări miraculoase. Tratamentele sale nu se adresau unui agent infecţios sa

unei boli anume, citerenului, adică fiinţei umane, stimulându-i acesteia capacitatea naturală de a facefaţă oricărei agresiuni interne sau externe. În timpul unei epidemii de febră tifoidă, ajută zeci de oamen

aflaţi în suferinţă, dar cade el însuşi pradă acestei boli. Se vindecă, împreună cu soţia sa, cu ajutorul a

de zile de post negru. Câţiva ani mai târziu, cu ajutorul regimului cu cereale integrale (pe care îl vom

prezenta în continuare), reuşeşte să scape de o boală mortală – ulcerul tropical.

Întreg sistemul medical promovat de el are în vedere armonizarea celor două energii antagoniste, şi în

acelaşi timp complementare: Yin (feminin, lunar, receptiv, negativ, -) şi Yang (masculin, solar, emisiv, +

a căror interacţiune se află la baza tuturor fenomenelor şi manifestărilor din Univers. El sesizează 

conexiunile existente între: alimentaţie – modul de a acţiona, de a simţi şi de a gândi – apariţia bolilor, în virtutea acestor observaţii, elaborează mai multe regimuri alimentare de vindecare şi armonizare a

fiinţei umane. El redefineşte noţiunea de boală într-un mod inedit pentru gândirea occidentală, şi anum

stabilind trăsăturile fundamentale ale stării de sănătate. Întreaga sa gândire se bazează pe ideea că 

menirea omului este de a se pune în mod conştient în acord cu legile Naturii, cu Dumnezeu în ultimă 

instanţă.

Page 2: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 2/34

 

ELEMENTE REFERITOARE LA TEORIA YIN – YANG

“Pentru cel care cunoaşte tendinţele Yin-ului şi Yang-ului şi ştie să le echilibreze, Universul şi viaţa

constituie cea mai mare şcoală”G. Ohsawa

Aşa cum precizam anterior, G. Ohsawa a fost un adept al filozofiei orientale tradiţionale, care consider

fiinţa umană un sistem cu mai multe niveluri – trup, minte si suflet -, constituite într-un tot unitar, integra

 în mod firesc în marele Tot al manifestării universale. Interacţiunea directă cu mediul exterior prin

intermediul hranei, aerului inspirat, apei, precum şi cea indirectă, invizibilă (bioenergetică, mentală, etc

sunt de natură să producă continuu transformări în fiecare dintre noi, fiind necesară o atenţie continuă 

pentru menţinerea echilibrului dinamic din fiinţa noastră. Înţelegând aceste principii filozofice, Ohsawa

căutat şi a găsit modalitatea practică, extrem de valoroasă, prin care poate fi cu uşurinţă identificat gra

de dezechilibru din organism şi modalităţile cele mai rapide de echilibrare. Această metodă practică ar în vedere identificarea predominanţei energetice a fiinţei umane, din punctul de vedere al celor două 

energii fundamentale, cunoscute în medicina tradiţională chineză sub numele de Yin si Yang.

Tradiţia medicală orientală – şi cea chineză în special – consideră că cele două forţe polare

complementare, una pozitivă (+, Yang) si una negativă (-,Yin), sunt prezente în întreaga noastră fiinţă 

 în întregul univers exterior, pe toate nivelurile sale. Interacţiunea continuă a celor două tipuri de energi

este astfel cea care determină toate transformările din corp, din sfera emoţională şi mentală. Văzute ca

energii fundamentale ale creaţiei, pozitivul (Yang) şi negativul (Yin) sunt inseparabile, coexistând în

diferite proporţii atât în universul exterior (Macrocosmos), cât şi în fiinţa umană (Microcosmos). Celedouă aspecte nu există unul fără celălalt, fiind mereu într-o mişcare fluidă, de întrepătrundere. În natur

nimic nu este numai YIN (-) sau numai YANG (+), ci orice fiinţă, lucru, fenomen le cuprinde pe

amândouă, dar nu în proporţii egale, una fiind în general predominantă.

Forţa fundamentală Yin este centrifugă, (-), se manifestă expansiv, este sursa liniştii, a calmului, frigulu

 întunericului, pământului. Este caracterizată de inactivitate, inerţie, relaxare, starea de rece, ritm mai le

Simbolul ei este apa. Aspectul YIN (-) are funcţia de recepţie, de acumulare de energie, conservă, tind

către organizare.

Forţa fundamentală Yang este centripetă, (+), se manifestă în contracţie, este sursa sunetului,dinamismului, căldurii şi luminii, şi este caracterizată de activitate, iniţiativă, starea de cald, fierbinte, rit

accelerat. Simbolul ei este focul. Aspectul YANG (+) este consumator, tinde către entropie, dezintegra

dezorganizare.

Gradul de echilibru polar al celor două tipuri de energii în fiinţa noastră este cel care determină starea

noastră de armonie şi sănătate (în cazul unei proporţii echilibrate a celor două energii) sau suferinţe, b

Page 3: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 3/34

 

tulburări în diferite grade (în cazul dezechilibrului). Medicina chineză a beneficiat din plin de cunoaşter

acestor principii, practica acupuncturii şi a altor metode de vindecare fiind în întregime bazată pe

acestea.

Înţelegerea gradată a manifestărilor energiilor Yin si Yang constituie pentru orice fiinţă inteligentă o che

pentru înţelegerea si transformarea în bine a vieţii, întregul Univers devenind astfel cea mai înaltă şcoa

de înţelepciune. Pentru acela care nu cunoaşte sau ignoră însă aceste principii fundamentale, încălcânlegile de manifestare ale lor, viaţa devine plină de suferinţă, boli şi insuccese.

Primul pas necesar pentru realizarea practică a procesului de echilibrare a fiinţei din punctul de vedere

polarităţii Yin -Yang este identificarea predominanţei în cazul propriei fiinţe a uneia dintre aceste energ

Pentru aceasta, prezentăm în continuare câteva din caracteristicile prin care putem remarca uşor

prezenţa, într-o proporţie mare, a fiecăreia dintre cele două forte opuse (+ şi -) în cazul fiinţei umane,

precum şi tendinţele perturbatoare pe care le determină excesul lor. Este necesar ca în identificarea

predominanţei Yin-Yang să urmărimintensitatea, frecvenţa şi durata cu care fiecare caracteristică se

manifestă.

CARACTERISTICI ALE MANIFESTARII LUI YIN Şi YANG

ÎN FIINŢA UMANĂ 

La nivelul trăirilor umane, aspectul Yin, lunar, ce poate fi definit sub numele de feminitate (-), implică 

sensibilitate, receptivitate, pasivitate, inteligenţă analitică, sentimente durabile, intuiţie psihologică,

slăbiciune şi dependenţă. În general, în cazul femeilor, caracteristicile de tip yin predomină (la modul

global) faţă de cele de tip yang.

Aspectul Yang, solar, ce poate fi definit sub numele de masculinitate (+), implică forţă, dinamism, emis

rezistentă, curaj, raţionalitate, capacitate de realizare. În general, în cazul bărbaţilor, caracteristicile de

yang sunt preponderente (la modul global) faţă de cele de tip yin.

Câteva caracteristici ale fiinţei predominant Yin

Page 4: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 4/34

 

În aspectele rafinate, ea este calmă, blândă, liniştită, pare fragilă, receptivă la nou, manifestă sensibilit

elevată, flexibilitate a voinţei, simţ artistic, inspiraţie, este o natură “hrănitoare”, maternă.

Poate fi indecisă, uşor de influenţat (asemenea unui cameleon care “se pliază” imediat mediului

 înconjurător), poate fi vicleană, perfidă, invidioasă, resimte teamă, anxietate, se poate panica uşor, pa

neajutorată.

La extrem, este pasivă, apatică, privirea ei este ştearsă, mina – inexpresivă, manifestă lentoare în gesşi vorbire, răceală în relaţiile cu ceilalţi, atitudine de reţinere, ceilalţi oameni pot descifra cu greu

adevăratul ei fond, natura ei profundă şi gândurile ascunse; răbdare excesivă, laşitate, inerţie în gândi

confuzie; inapetenţă, anorexie, greaţă. Se poate spune că în cazul ei tendinţele subconştiente sunt cel

care îi ghidează în mare măsură viaţa.

Afecţiuni specifice excesului de energie yin: În cazul excesului de energie Yin, fiinţa este predispusă la

afecţiuni situate în profunzime şi prin aceasta mai greu de tratat: boli cronice, maladii psihice (labilitate

psihică, nevroze, schizofrenie etc.), cancer, scleroză în plăci, infecţii cronice, răni greu vindecabile etc.

Sensibilitatea la durere a unei fiinţe preponderent Yin este foarte mare şi de aceea resimte adeseadurerile în mod violent şi chiar paralizant.

Câteva caracteristici ale fiinţei predominant Yang

Rezistenţă fizică mare, persoană exuberantă, strălucitoare, expansivă, dinamică, cu vorbire rapidă, vo

fermă, trăieşte intens momentul prezent, are capacitatea de a induce celorlalţi ideile şi orientările sale,

 întreprinzătoare, rapidă; căldura corporală ridicată, entuziasm, atitudine de dinamizare pentru depăşire

obstacolelor.

În cazurile de accentuare dezechilibrată a acestei energii, fiinţa în cauză devine orgolioasă, arogantă,  înclinaţii către dogmatism, este foarte autoritară, are tendinţa de a-i manipula pe cei din jur; apar:

pasiunea, patima, gelozia, asprimea, severitatea.

La extrem, se manifestă imperturbabilitate greoaie, grosolănie, răutate, cruzime, tendinţă spre viciu,

iresponsabilitate, obsesie, duritate, furie oarbă, opacitate faţă de părerile celor din jur.

Afecţiuni specifice excesului de energie yang: În cazul excesului de energie Yang, fiinţa este predispus

la afecţiuni acute, cu manifestări rapide, febră, dureri violente, acute, hemoragii etc. Capacitatea de

autocontrol în cazul durerii este mult mai mare decât în cazul fiinţelor cu predominanţă Yin.

Câteva trăsături ale fiinţei echilibrate Yin-Yang

În urma unui efort conştient de echilibrare a fiinţei în toate planurile sale (corporal, psihic, mental) omu

poate ajunge în acel punct minunat în care constată că resimte constant în toată viaţa sa ecourile aces

echilibru dinamic între energiile Yin şi Yang. Fiinţa echilibrată energetic Yin-Yang se recunoaşte prin

faptul că este rafinată, civilizată, plină de nobleţe, înţeleaptă, modestă, bună, prevenitoare, fermă în

Page 5: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 5/34

 

urmărirea unor scopuri spirituale, înalte. Este deschisă, plină de bunăvoinţă şi susţine cu tenacitate

adevărul şi dăruirea faţă de cele mai înalte aspiraţii umane. Este iertătoare şi plină de compasiune, ga

oricând să îi ajute pe cei care merită. Este nepărtinitoare, şi chiar pe sine însuşi se analizează cu egal

luciditate, cunoscându-şi foarte bine atât calităţile, cât şi defectele pe care urmăreşte să le elimine. Câ

se îmbolnăveşte, se poate trata foarte uşor si se vindecă cel mai repede. Este voioasă, optimistă, cu

privire blândă, plină de vitalitate, dotată cu inteligenţă practică, sensibilă când este cazul, reacţioneazăegal atât la blamarea răuvoitorilor, cât şi la elogii şi laude, păstrându-şi calmul netulburat. Întreaga sa

alură emană frumuseţe, pace lăuntrică, putere şi fineţe. Este înzestrată cu calităţi care trezesc admiraţ

şi îşi atrage simpatia, fermecându-i pe ceilalţi datorită însuşirilor minunate pe care le are. Are o instinct

respingere faţă de tot ce este impur, rău sau tulburător, aducând, oriunde se află, buna înţelegere şi

dragostea de înţelepciune. Datorită ignoranţei generale, acest tip se întâlneşte destul de rar şi doar în

mod excepţional o fiinţă umană poate ajunge la această stare de armonie desăvârşită în mod spontan

Manifestarea în microcosmosul fiinţei umane a raportului Yin-Yang

 

dezechilibru de tip Yin (-)  echilibru polar 

yin-yang 

dezechilibru 

de tip Yang (+) 

lene activitate eficientă, inteligentă suprasolicitare

slugărnicie, servilitate amabilitate grosolănie, mojicie

resemnare tenacitate exemplară arivism, parvenitism

 împrăştiere, năuceală,zăpăceală  focalizare analitică lucidă minuţiozitate

laşitate, nevolnicie autoritate fascinantă autoritarism abuziv

slăbiciune bunătate afectuoasă cruzime, răutate

răceală, blazare ardoare, înflăcărare euforică pasiune devorantă, patimă 

apatie, tristeţe calm olimpian magnetic nervozitate, neastâmpăr

  închis în sine, tenebros volubil, fermecător în exprimare palavragiu, guraliv

fricos combativ redutabil agresiv, răutăcios

complacere, stagnare înţelegere profundă invidie, gelozie

neatenţie concentrare uimitoare controlată obsesie, înlănţuire

impulsivitate nebunească auto-control continuu furie nestăpânită 

spaimă paralizantă curaj temeritate aberantă 

poftă nemăsurată detaşare, abnegaţie dorinţă subordonatoare

Page 6: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 6/34

 

nelinişte, stres destindere, bucurie iresponsabilitate

  josnicie demnitate orgoliu, mândrie

efeminare blândeţe, compasiune asprime, severitate

zgârcenie, avariţie economie moderată risipă 

impresionabilitate emotivitate normală imperturbabilitate obtuză astenie energie mare agitaţie năucitoare

rezervă, prudenţă extremă entuziasm de durată exuberanţă tip “foc de paie”

(trecătoare)

incapacitate paralizantă erotism frenetic sublim, controlat desfrâu, destrăbălare, viciu

indolentă, moliciune fermitate duritate

răbdare excesivă fidelitate inconstantă 

 încetineală, greutate în

 înţelegere

reflectare subtilă complexă simplificare penibilă 

inapetenţă, anorexie, greaţă apetit puternic, sănătos bulimie, nesaturaţie

DIETA MACROBIOTICA A LUI GEORGE OHSAWA – Episodul 2

PREDOMINANTA YIN-YANG A ALIMENTELOR

“Alimentaţia este baza sănătăţii şi a fericirii, fiind considerată de cei înţelepţi o adevărată artă a vieţii”

Ohsawa

Odată ce am reuşit să ne edificăm în privinţa predominanţei noastre energetice, ceea ce avem

făcut este să urmărim să compensăm excesul de Yin sau de Yang prin mijloace adecvate. Conform

 învăţăturilor orientale, omul, respectând un anumit mod echilibrat de alimentaţie conform acestor princ

fundamentale YIN (-) şi YANG (+), îşi poate polariza şi armoniza întreaga fiinţă, pe toate nivelele sale.

Alimentele pot fi clasificate, din punctul de vedere al încărcăturii lor energetice, în alimente care amplif

 în ființă energia YANG (+) şi alimente care amplifică energia YIN (-). Această influenţă exercitată de

alimente asupra polarităţii energetice a fiinţei nu este egală (polenul de albine având, de exemplu, o

 încărcătură solară (yang) mai pronunţată decât grâul etc.). Astfel, alimentele (cereale, leguminoase,

Page 7: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 7/34

 

fructe, condimente, băuturi, dulciuri, etc.) au fost clasificate de către G. Ohsawa în alimente cu caracte

Yang, pronunţat Yang, extrem Yang, respectiv Yin, pronunţat Yin, extrem Yin.

Prin energia lor specifică, alimentele influenţează şi chiar modelează atât corpul fizic, cât şi viaţ

interioară a unui om, mai ales atunci când sunt folosite o perioadă mai mare de timp. Primul efect al

alimentelor este asupra corpului fizic, dar în timp, sunt afectate gândurile, viziunea lăuntrică asupra lumşi relaţiile cu oamenii. O persoană care consumă în mod frecvent alimente cu gust picant (specific Yan

va avea în mod evident un comportament diferit de o altă persoană care preferă gustul dulce (specific

Yin), aşa cum o fiinţă care preferă carnea (aliment Yin) diferă de o alta care preferă merele (fructe Yan

fiecare dintre ele având un comportament specific, o predispoziţie caracteristică către anumite boli, un

mod anume de a reacţiona la remedii şi chiar diferite moduri de a gândi.

În lumina acestor principii, fiinţa cu dominantă YIN (-) va urmări să integreze şi să 

asimileze prin alimentaţie îndeosebi esenţa energetică de natură predominant YANG (+) prezentă mai

ales în anumite alimente, în timp ce o fiinţă excesiv YANG (+) va urmări să utilizeze o alimentaţie

predominant YIN (-), pentru o cât mai deplină armonizare a sa.

Toate alimentele şi băuturile folosite trebuie să fie naturale, nepreparate industrial cu diferite

substanţe chimice de sinteză sau tratate artificial. Chiar şi apa tratată este uneori impură. O fiinţă 

suficient de echilibrată şi care respectă legile de manifestare ale celor două principii polare opuse, atât

interiorul, cât şi în exteriorul său, va rezista cu succes mult mai bine în faţa influenţelor nocive, stresuri

tensiunilor sau frustrărilor generate în această lume.

Pe aproape tot globul, dar mai ales în Occident, aceste reguli nu sunt cunoscute, şi cu atât mai puţin,

respectate. Pentru a trăi o existenţă fericită, interesantă, armonioasă, veselă, sănătoasă şi îndelungată

este necesară consumarea unei alimentaţii naturale, adaptată cu abilitate propriei naturi de a asimila

ceea ce îi este ei necesar.

Autovindecarea prin echilibrarea energetică Yin (-) – Yang (+) generează condiţiile unei vieţi lu

si fericite. În plus, ea este extrem de simplă şi economică, se poate aplica tot timpul şi la orice vârstă.

ALIMENTAŢIA YANG

Page 8: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 8/34

 

Foarte puţini oameni sunt cei armonizaţi, care prezintă un grad mai ridicat de echilibru între

aspectele Yin (-) şi Yang (+) din fiinţa lor. Cei mai mulţi prezintă o predominanţă energetică într-un sensau altul, ceea ce înseamnă o dizarmonie, un dezechilibru în buna funcţionare a structurii lor fizice si

subtile. Dezechilibrul energetic (menţinut în timp) dintre Yin si Yang duce la apariţia bolii; când acest

dezechilibru devine excesiv, boala devine cronică.

Datorită orientărilor actuale legate de alimentaţie, la majoritatea oamenilor de acum se poate

remarca amplificarea în exces a energiilor Yin. Toate preparatele sintetice, cu adaosuri de substanţe

chimice, cele mai multe dintre dulciuri, alimentele conservate, precum şi o parte dintre celelalte alimen

utilizate frecvent în alimentaţie sunt de natură să amplifice sensibilitatea şi receptivitatea excesivă,

dezechilibrată a oamenilor.În fiinţa umană, diminuarea energiei YIN în exces şi amplificarea energiei YANG este necesară

datorită faptului că o dominantă energetică pasivă creează premizele unei receptivităţi necontrolate a

fiinţei la influenţele negative. Compensarea printr-o alimentaţie Yang a deficitelor energetice este astfe

esenţială. La o analiză mai atentă a alimentelor cu caracteristici yang putem constata că multe dintre

comunităţile de longevivi, precum şi persoanele ce manifestă o bună stare de sănătate, consumă 

frecvent alimente yang, cum sunt cerealele, merele, nucile, etc., și recurg frecvent la o alimentație fără

foc.

Firea umană are foarte multe nuanţe, exprimând permanent împletirea dinamică a lui Yin şi Yape toate nivelurile. Din acest motiv, determinarea dominantei energetice la nivel psiho-mental a unei fii

este de cele mai multe ori dificilă pentru necunoscători. Dar “pomul se cunoaşte după roade, iar omul

după fapte”. O fiinţă solară (Yang) este capabilă de acţiune şi manifestă o capacitate mărită de control

asupra energiilor lăuntrice; ea este de-a lungul vieţii stabilă, fermă, lipsită de complexe de inferioritate,

sigură în tot ceea ce întreprinde, şi va fi foarte greu de întors din drum. Ea reuşeşte să îşi conştientizez

şi controleze într-o mare măsură emoţiile inferioare. O fiinţă receptivă, cu structură energetică 

predominant Yin, prezintă labilitate în gândire şi decizii, are o putere de finalizare redusă şi tinde să de

mereu vina pe conjuncturi, se închide şi devine depresivă sau este mereu măcinată de îndoieli.Se poate afirma, privind în ansamblu tendinţele societăţii actuale, că majoritatea oamenilor se

confruntă astăzi cu un exces de energie Yin. Alimentaţia predominant de natură Yin, sedentarismul,

stresul, degenerarea datorită viciilor, sunt toate cauze ale acestei situaţii. Prin amplificarea component

energetice Yang, se va modifica răspunsul la stimulii exteriori perturbanţi si poate fi dobândită o

adevărată imunitate la stres. O fiinţă care are forţă lăuntrică şi este emisivă, solară, armonioasă, nu po

Page 9: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 9/34

 

fi perturbată de o ameninţare în plan social, ci dimpotrivă, se va simţi stimulată să o rezolve, să o

depăşească fără a se manifesta prin disperare, îngrijorare excesivă sau mânie.

Pentru o echilibrare armonioasă a energiilor Yin-Yang în fiinţa umană este necesară astfel mai

ales amplificarea energiei Yang care să compenseze excesul de energie Yin, care în general se perce

a fi predominant în foarte multe cazuri.

Lista alimentelor cu preponderenţă Yang

CEREALE: 1 Orez, Mei, Grâu,

2 Hrişcă 

LEGUME: 1 Linte, Varză albă, Păpădie, Lăptucă, andive, varză creaţă, praz, ridiche, nap, ceapă,

pătrunjel, asmăţui, soia, morcov

2 Dovleac, morcovi, salsifi, brusture, creson rădăcină de păpădie, seminţe de dovleac pră jite

SEMINŢE :Susan, floarea soarelui, dovleac

PEŞTI :1 Somon, languste, creveţi, homar, heringi, sardine

2 Icre Caviar

CARNE: Porumbel, potârniche, curcă 

Ouă: Fazan

LACTATE: Branza Roquefort, Brânză de capră 

FRUCTE: Fragi, mure, castane mere, nuci, seminţe de floarea soarelui

BĂUTURI:1 Macerat sau ceai din muşeţel, rozmarin, Ceai natural japonez (Boncha), Malţ, Cicoare,Cafea Oshawa, Cafea de păpădie

2 Ceai Dragon

3 Ginseng

CONDIMENTE: 1 Scorţişoară, mărar, busuioc, cimbru, rozmarin, cimbrişor, ceapă 

2 Pătrunjel, salvie, hrean, şofran, cicoare sălbatică 

3 Genţiană, sare marină nerafinată 

(În lista de mai sus, cifrele reprezintă intensitatea acumulării energiei Yang în acele alimente, astfel: 1

energie yang în proporţie moderată, 2 – accentuat yang, 3 – extrem de yang).Există numeroase modalităţi de amplificare a energiei Yang în fiinţă: prin alimentaţie, diferite

poziţii corporale sau exerciţii de gimnastică psiho-somatică, mod general de viaţă, atitudine interioară,

plante medicinale etc. Profesorul japonez George Ohsawa prescrie 10 regimuri alimentare macrobiotic

 în scopul armonizării gradate a structurii energetice, bazate pe integrarea treptată în dieta zilnică a uno

alimente Yang, astfel încât în scurt timp să se elimine orice problemă de sănătate.

Page 10: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 10/34

 

Descriem mai jos modul în care sunt structurate regimurile în funcţie de alimentele yang care v

fi utilizate zilnic:

Nr. Cereale Legume Ciorbe Cărnuri Salate Deserturi Băuturi

7 100%

6 90% 10%

5 80% 20%

4 70% 20% 10%

3 60% 30% 10%

2 50% 30% 10% 10%

1 40% 30% 10% 20%

1 30% 30% 10% 20% 10%

2 20% 30% 10% 25% 10% 5%3 10% 30% 10% 30% 15% 5%

 

În

cantitate

cât mai

redusă 

Primul pas recomandat este înlocuirea cărnii cu vegetale bogate în proteine, lactate şi ouă, fruc

Odată devenit vegetarian se poate trece gradat la o alimentaţie echilibrată, consumând totuşi cât mai

multe alimente de natură Yang. Pentru cei ce suferă de perturbări serioase de natură Yin sau au avut o

lungă perioadă de timp o alimentaţie şi un stil de viaţă necorespunzătoare, este de preferat să înceapă

direct cu regimul nr. 7 pentru o scurtă perioadă (10 zile). Dacă starea generală nu se ameliorează suficient după un prim regim este necesar atunci să fie reluat, succesiv de mai multe ori, cu o perioadă

de pauză, până ce obţinem efectul dorit. După ce am atins o condiţie de echilibru şi o stare fizică foarte

bună, putem coborî gradat la regimurile 6,5 etc. introducând treptat şi alte alimente Yang, până ce ne

stabilizăm la un regim suficient de variat şi totodată adecvat structurii noastre precum şi perioadei din a

 în care ne aflăm.

Trebuie menţionat faptul că deşi regimurile lui Ohsawa cuprind şi capitolul “carne” va fi necesar

pentru menţinerea unei suficiente stări de purificare a organismului să NU consumăm carne. Aceasta

este cu atât mai necesar cu cât în cazul anumitor afecţiuni şi dezechilibre grave consumul de carne pofi extrem de dăunător.

In episodul urmator vom prezenta cel mai celebru regim purificator al lui George Ohsawa, si anume

regimul Nr. 7

Page 11: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 11/34

 

Regimul nr. 7 al lui Ohsawa

“Am văzut mii de cazuri de boli aşa-zis incurabile vindecate prin terapeutica noastră de echilibrare a

energiilor fiinţei” G. Ohsawa

DURATA REGIMULUI:

Acest regim se derulează, fără excepţie, pe durata a 10 zile consecutive. În funcţie de scopul urmărit p

intermediul acestui regim avem mai multe posibilităţi de acţiune:

1. Dacă ceea ce dorim este o purificare globală a fiinţei şi menţinerea cât mai bună a stării de sănătate

putem realiza regimul de câteva ori pe an. Momentele adecvate sunt, de obicei, la schimbarea

anotimpurilor sau în intervalele în care se realizează posturile creştine mari – Postul Crăciunului şi Pos

Paştelui.

2-4 regimuri pe an sunt, în general, suficiente pentru o persoană relativ echilibrată care nu suferă de

afecţiuni de natură Yin şi care menţine constant o dietă lacto-vegetariană.

2. Dacă obiceiurile alimentare şi modul de viaţă adoptat de noi au condus deja la dezechilibre mari de

Yin şi chiar la perturbări fiziologice evidente este recomandat ca regimul să fie realizat chiar de mai mu

ori, în etape consecutiv de 10 zile, cu o pauză de 3-5 zile între 2 regimuri. Dacă ne aflăm în această 

situaţie, este necesar să cerem sfatul unui terapeut competent pentru a fi siguri că nu vom exagera,diminuând astfel excesiv resursele organismului. Uneori, dacă acest regim este folosit ca adjuvant în

cazurile unor boli grave (cancer, scleroză în plăci, etc.) se poate ajunge chiar la 10-30 de regimuri

succesive, iar în cazul unor perturbări mai puţin grave sunt suficiente 1-3 regimuri.

ALIMENTE PERMISE

În intervalul consacrat acestui regim alimentar, nu se va consuma nimic altceva în afară de: grâu, orez

mei şi hrişcă, preparate în diverse moduri (fierbere, coacere, pră jire etc.) cu apă şi o mică cantitate de

sare.

ADAOSURI ADMISE ÎN MOD EXCEPŢIONAL

Aceste adaosuri sunt admise în două cazuri:

•  când urmărim ca prin intermediul acestui regim să accelerăm procesele de vindecare şi de

refacere în cazul unor afecţiuni

Page 12: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 12/34

 

•  pentru eliminarea unor eventuale perturbări ce pot apare pe durata regimului (pentru a evita

astfel pe cât posibil utilizarea medicaţiei alopate).

Aceste adaosuri, care se admit în mod excepţional, sunt de obicei plantele medicinale adecvate (sub

formă de macerat, pulbere, infuzie, tinctură etc.).

Alimentele folosite în regimul nr. 7 Ohsawa

GRÂUL (Triticum aestivum)

Alături de mei, grâul este o cereală tradiţională, cultivată pe pământul României de mii de ani. În mai

multe zone ale Pământului, grâul a fost şi este folosit ca unul dintre principalele alimente, sub forma

pâinii, lipiilor, în diferite combinaţii sau consumat ca atare. În India, acest aliment era considerat, în mo

simbolic, ca fiind în strânsă legătură cu puterea susţinătoare a lui Dumnezeu, ceea ce a făcut ca el săutilizat chiar în diferite ritualuri religioase.

Privind din altă perspectivă, faptul că a fost folosit ca aliment de bază este cât se poate de explicabil,

ţinând cont de vitaminele (A, B1, B2, B5, B6, B12, D, E, K, PP) şi mineralele (calciu, magneziu, potasiu

siliciu, fier, zinc, mangan, cobalt, cupru s.a.), din componenţa sa.

Grâul este recunoscut pentru multiplele sale valenţe terapeutice, în cazul în care este utilizat în

alimentaţie în mod constant, un timp îndelungat.

ACŢIUNI TERAPEUTICE ALE GRÂULUI:

Antidiuretic, emolient, laxativ uşor, nutritiv, remineralizant, reconfortant, vitaminizant B.INDICAŢII TERAPEUTICE ALE GRÂULUI:

Afecţiuni cardiace, afecţiuni cronice şi degenerative, afecţiuni dermatologice, afecţiuni digestive şi

hepatice, diferite tulburări endocrine, afecţiuni neurologice, renale, alăptare (îmbunătăţeşte secreţia

lactată cantitativ şi calitativ), anemie, arterioscleroză, astenie fizică, cancer, colită, constipaţie cronică 

(tărâţele), perioadele de convalescentă, demineralizare, stări depresive, fibrom uterin, impotenţă,

nevroze, rahitism, sterilitate, ulcere, etc.

GRÂUL este unul dintre alimentele cele mai hrănitoare, revitalizante şi reconfortante, conferind celui c

 îl consumă în mod constant vitalitate, energie şi rezistenţă interioară.

CÂTEVA FORME SUB CARE POATE FI UTILIZAT GRÂUL

ÎN TIMPUL REGIMULUI OHSAWA:

Fulgii din grâu

- se obţin din boabele de grâu prin prelucrare mecanică sau termică 

Page 13: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 13/34

 

- fulgii de grâu admişi în regimul Ohsawa sunt cei obţinuţi prin zdrobire, nu prin procese termice sau de

alt tip, de natură să afecteze în mod negativ compoziţia şi valoarea alimentară a grâului. Dacă, în cazu

fulgilor cumpăraţi din comerţ, nu este menţionată modalitatea de obţinere, sau sesizăm că nu corespu

din punct de vedere calitativ, este mult mai bine să nu consumăm deloc acest aliment.

- avantajele fulgilor de grâu sunt că pot fi preparaţi foarte uşor şi rapid, păstrând în acelaşi timp

proprietăţile curative specifice grâului

Tărâţele de grâu şi câteva din indicaţiile lor terapeutice

Preparate în diferite modalităţi, care vor fi descrise ulterior, sunt utile ca adaos în regimul Ohsawa, în

special în cazul în care nu avem la dispoziţie grâu integral. De asemenea, este indicată utilizarea lor în

cazurile de:

- colite şi constipaţie – se consumă ca atare sau înmuiate în apă 

- tuse, guturai, febră – se utilizează sub formă de macerat în apă: 1 pumn de tărâţe la 1 litru de apă, selasă la macerat timp de o noapte. A doua zi se strecoară şi se bea maceratul rezultat în mai multe

reprize, dintre care una dimineaţa, pe stomacul gol.

- cancer şi alte afecţiuni tumorale – se consumă tărâţe adăugată în mâncare şi/sau sub forma

maceratului anterior descris.

Din punct de vedere al compoziţiei sale, se consideră că efectele excepţionale ale tărâţei de grâu în

aceste afecţiuni se datorează prezenţei magneziului în cantitate mare.

OREZUL (Oryza sativa)

Este una dintre cele mai utilizate cereale de pe glob, în special în Asia, constituind hrana de bază a

milioane de oameni. Există în comerţ o mare varietate de specii de orez (orez alb simplu, orez cu bobu

lung, orez integral specie sălbatică etc.), dintre care este recomandat să alegem soiurile de orez integr

Orezul integral este orezul căruia i-a fost îndepărtată doar prima învelitoare (pleava), rămânând o part

din ansamblul scoarţei şi întreg învelişul său proteic. Este diferit faţă de orezul alb (decorticat) care se

găseşte cel mai frecvent în comerţ, fiind mult mai consistent (diferenţa de aspect constă în nuanţa brun

maronie pe care orezul integral o are). Conţine în plus faţă de orezul decorticat: vitaminele A, B1, B2, BB12 (care se pierd prin decorticare), calciu, fosfor, fier, potasiu, magneziu, mangan.

În cazurile în care nu reuşim să procurăm orez integral, putem folosi şi orezul alb din comerţ, acesta fii

totuşi mai puţin hrănitor, datorită faptului că prin decorticare se pierd o mare parte din elementele nutri

conţinute în coajă.

Page 14: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 14/34

 

ACŢIUNI TERAPEUTICE ALE OREZULUI:

Orezul integral este un aliment indicat pentru susţinerea proceselor de creştere şi refacere a

organismului. Are efect hipotensor, nutritiv, regenerator, energizant, carminativ, emolient, antiscorbutic

favorizează eliminarea ureei.

INDICAŢII TERAPEUTICE ALE OREZULUI:

Orezul integral este indicat ca aliment-medicament în cazurile de surmenaj, în curele de purificare şi

dezintoxicare, în diaree, anorexie, hipertensiune arterială, insuficientă renală.

CÂTEVA FORME DE UTILIZARE A OREZULUI

Cel mai indicat este să se consume în regimul Ohsawa orezul integral, care are proprietăţile curative c

mai puternice, este mai hrănitor, fiind considerat mai plăcut la gust. În absenţa acestuia se poateconsuma şi orezul alb, care este însă mai sărac în substanţe nutritive.

Nu vor fi folosite în regimul Ohsawa: orezul expandat, fulgii de orez (care sunt obţinuţi de cele mai mul

ori prin iradiere şi tratare chimică).

MEIUL (Panicum miliaceum) 

Este una din cerealele cu o străveche şi îndelungată utilizare în zona ţării noastre (era consumat încă

Neolitic). Dacii foloseau în mod curent meiul şi grâul în alimentaţie, acestea două făcând parte din

alimentaţia de bază. Mămăliga tradiţională se făcea, cu sute de ani în urmă, nu cu făină de porumb, caacum, ci cu făină de mei.

Meiul este un aliment complet, fiind bogat în minerale: fosfor, magneziu, fier, potasiu, zinc. Conţine în

cantităţi mai mari vitamina A.

În comerţ vom căuta meiul alimentar (diferit de meiul păsăresc care, deşi are şi el acţiuni terapeutice

benefice, nu este cel indicat în regimul Ohsawa). În cazul în care nu avem posibilitatea de a obţine me

integral, putem utiliza şi meiul decorticat.

PROPRIETĂŢI TERAPEUTICE ALE MEIULUI:

Printre proprietăţile meiului se numără cele diaforetice (stimulează eliminarea toxinelor prin transpiraţie

nutritive, răcoritoare, revitalizante, tonice, tonice psihice, echilibrante nervoase, antitusive.

INDICAŢII TERAPEUTICE ALE MEIULUI:

Page 15: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 15/34

 

Meiul este indicat în afecţiuni digestive, pulmonare şi renale, în convalescenţă, în astenie fizică şi

intelectuală, diaree, dureri abdominale, surmenaj psihic, diferite tulburări ale vederii. Este un întăritor ş

un susţinător în cazurile de sarcină.

HRIŞCA (Fagopyrum esculentum) Hrişca este un aliment răspândit mai întâi în Siberia de Vest si India, apoi în Coreea şi Japonia. A fost

adusă în Europa mai recent, la începutul erei noastre. Este un aliment de bază în Tibet. În ţara noastră

se cultivă pe suprafeţe restrânse în nordul Moldovei.

Insuficient cunoscută din punct de vedere al valorii alimentare şi terapeutice, hrişca este utilizată la no

mai mult ca nutreţ pentru animale. Adesea, prejudecăţi prosteşti de genul “este hrana săracului”, îi fac

unii oameni să evite utilizarea curentă a acestui aliment minunat.

Din punctul de vedere al polarităţii energetice, hrişca prezintă, dintre cereale, cel mai pronunţat caracte

Yang. Conţine proteine (acizi aminaţi: histidină, arginină, lizină, cistină, triptofan), vitamina P, săruriminerale de calciu, fosfor, magneziu, potasiu, fier, zinc.

PROPRIETĂŢI TERAPEUTICE:

Hrişca este energizantă, nutritivă, are proprietăţi tonice şi protectoare vasculare. Este foarte digerabilă

fiind recomandată şi celor cu o digestie mai slabă. Datorită conţinutului său ceva mai ridicat de protein

este cât se poate de bine venită în alimentaţia din regimul Ohsawa.

INDICAŢII TERAPEUTICE:Este indicată în tratarea stărilor de intoxicare cronică cu tutun sau alcool, în alimentaţia bătrânilor,

previne sclerozarea; este eficientă în fragilitatea vasculară; este utilă în tratamentul oricăror forme de

cancer, frânând, se pare, dezvoltarea celulelor canceroase.

Este un aliment insuficient studiat, încă, din punctul de vedere al compoziţiei şi al calităţilor terapeutice

Hrişca este uşor de digerat şi are, în plus faţă de celelalte cereale, un gust aromatic, care o face să fie

deosebit de gustoasă. În timpul regimurilor alimentare de solarizare se combină foarte bine cu grâul şi

orezul, acestea din urmă având o consistenţă care compensează calitatea de uşor pe care o are hrişc

SAREA 

În timpul acestui regim alimentar (dar nu numai), cel mai indicat este să utilizăm sarea marină nerafina

Evident, în cazul în care nu reuşim să obţinem sare marină, vom folosi sare grunjoasă (este preferabil

evităm utilizarea sării fine sau extrafine, ale căror proprietăţi sunt mult diminuate datorită prelucrării).

Compoziţia sării marine: magneziu, brom, iod, cupru, nichel, aur, cobalt, sodiu, fosfor, calciu, etc.

Page 16: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 16/34

 

Acţiuni terapeutice: are un puternic efect purificator (elimină toxinele din corp); are proprietăţi bactericid

tonifiante şi citofilactice.

Ca si orice aliment sau substanţă, sarea exercită atât prin componenţii chimici, cât şi prin

componentele energetice subtile corespunzătoare gustului sărat, efecte distincte atât la nivel fizic, cât

psihic şi mental. În cazul unei folosiri judicioase, gustul sărat determină o mărire a vitalităţii fiinţei şi o

accentuare a tuturor percepţiilor senzoriale; utilizarea sării la prepararea hranei este în mare măsură determinată de acest efect de amplificare a tuturor savorilor hranei. De altfel, atunci când energia

corespunzătoare acestui gust este asimilată în cantitate suficientă şi folosită în mod echilibrat în fiinţa

noastră, ea “dă savoare vieţii” făcându-ne să trăim cu o mare intensitate şi să participăm (“să fim vii”) l

orice experienţă benefică, armonioasă.

Apare, de asemenea, o amplificare armonioasă a apetitului în general (atât faţă de hrană, cât ş

pentru orice trăire sau experienţă armonioasă).

Dacă este utilizat în exces, acest gust va atrage o surescitare nervoasă manifestată prin stări d

exacerbare a dorinţei şi ataşamentului faţă de plăcere. Tendinţa de a resimţi cât mai des şi mai intensexcitarea senzorială devine grosieră, brută (nerafinată), ceea ce duce gradat la amplificarea lăcomiei ş

pasiunilor joase. În popor se ştie (adesea fiind considerată doar o glumă), că hrana gătită cu multă sar

indică o creştere a dorinţei şi a atracţiei erotice la cea (cel) care găteşte în acest mod.

Având în vedere şi aceste consideraţii, în general mai puţin cunoscute, devine evident că 

folosirea atentă şi echilibrată a sării poate constitui un element important de susţinere pe perioada

desfăşurării regimului.

În general, utilizarea sării în cantitate prea mare va duce la o cerere crescută de apă de către

organism, ceea ce nu este de dorit în acest regim. Din acest motiv este chiar mai bine ca alimentele săfie preparate cu o cantitate de sare moderată sau mică. De asemenea, este necesar ca în cazul unor

afecţiuni grave, cum este cancerul, sarea (în special cea de mină) să fie consumată în cantitate mai

redusă.

APA 

Apa reprezintă “hrana” esenţială pentru menţinerea vieţii, indiferent de regimul sau metoda

dietoterapeutică adoptată. Cu atât mai mult, în cazul unor terapii de purificare şi regenerare a fiinţei, es

foarte important să utilizăm cu înţelepciune acest dar al lui Dumnezeu. În timpul regimului Ohsawa, apeste utilizată atât pentru prepararea cerealelor, cât şi simplu, pentru băut.

Calitatea apei pe care o folosim în perioada regimului este un factor important, demn de luat în

considerare:

- Pentru o bună purificare şi vitalizare a fiinţei este indicată folosirea apei de izvor sau din alte surse

naturale, care nu este poluată sau tratată chimic. Acest fel de apă conţine o mare cantitate de energie

Page 17: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 17/34

 

subtilă (PRANA), fiind mult mai hrănitoare şi mai pură decât apa de la robinet (“purificată” şi cu adaos

clor). Pe perioada regimului este bine, tocmai din aceste motive, să avem o “rezervă” de apă naturală,

pură, cât mai proaspătă, pe care să o folosim în special pentru băut. În zilele în care ajunăm (ţinem po

negru) este foarte bine dacă avem la dispoziţie o astfel de apă, cât mai curată.

- Tot pentru băut putem folosi şi apele minerale naturale (din comerţ). Pentru aceasta, trebuie să ne

asigurăm însă că apa minerală nu îmbogăţită cu componenţi chimici sau dioxid de carbon.•  Pe perioada regimului se poate utiliza foarte bine şi apa plată (care poate fi procurată din

comerţ).

•  În cazul în care nu avem la dispoziţie o apă naturală de calitate putem folosi pe parcursul

regimului (în special pentru băut şi nu neapărat pentru prepararea alimentelor) apa distilată.

Cantitatea de apă asimilată în timpul regimului cu cereale trebuie să moderată (a se vedea şi secţiune

referitoare la prepararea alimentelor). Aceasta se datorează faptului că apa prezintă din punct de vede

energetic o predominanţă accentuată a energiilor de tip Yin. Consumarea ei în cantităţi prea mari poat

duce la diminuarea efectelor echilibrante determinate de alimentele Yang. În evaluarea cantităţii de apconsumată în timpul regimului trebuie să avem în vedere faptul că cerealele fierte conţin deja o mare

cantitate de apă (50% – 80%). Apa, la fel ca şi alimentele folosite, va fi dozată în ultimă instanţă din

punct de vedere cantitativ în funcţie de tipul constituţional şi de manifestările subiective ale fiecărei

persoane în parte.

PREPARAREA ALIMENTELOR PENTRU REGIMUL OHSAWA

“Bucătăria macrobiotică este pură, simplă şi delicioasă pentru cel ce este creativ şi a deprins arta de a

combina Yin-ul şi Yang-ul în alimentaţie” G. OhsawaRecomandări preliminare

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească cerealele

•  Cerealele pe care le utilizăm la prepararea hranei trebuie să fie de o calitate cât mai bună.

Folosirea cerealelor nedecorticate ne va conferi un maxim de substanţe hrănitoare şi energie, fiind

preferate celor decorticate.

•  Fulgii din cereale se folosesc numai în cazul în care au fost obţinuţi prin zdrobire şi nu prin

prelucrare termică.•  Nu se folosesc cereale germinate sau germeni de cereale.

Ustensile şi aparate necesare

•  Pentru a obţine o făină integrală proaspătă, de calitate foarte bună, putem folosi o râşniţă 

electrică (ca şi cele pentru cafea), cu ajutorul căreia putem măcina rapid cantitatea necesară pentru

Page 18: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 18/34

 

câteva porţii de hrană. Înainte de râşnire vor fi eliminate pietricelele şi eventualele resturi din

cereale, care pot strica aparatul.

•  Pentru obţinerea lipiilor (turtelor) din cereale vom utiliza fie o tavă, în cazul în care avem un

cuptor, fie un vas dintr-un material mai gros (tuci), pentru coacerea pe aragaz sau o plită.

PÂINILE (turtele)

TURTELE DIN GRÂU

Modul de preparare:

Pentru a obţine o porţie pentru o persoană se iau 2 mâini de grâu spălat în mai multe ape, uscat rapid

(dar la temperaturi care să nu depăşească 40 de grade Celsius) şi ales de impurităţile rămase după 

spălare. Se macină cele 2 mâini de grâu cu o râşniţă de cafea sau, în cazul în care aveţi, cu o moară 

electrică, aşa încât să se obţină o făină cât mai fină şi omogenă. Făina astfel obţinută se amestecă cu

linguriţă rasă de sare grunjoasă şi, adăugându-se treptat câte puţină apă, se frământă până când întreamestecul capătă o consistenţă semisolidă şi nu se lipeşte de mână.

Se încinge tava (vasul din tuci) la foc mare, după care se lasă la foc potrivit. Se iau bucăţele din amest

şi se frământă în mână adâugându-le apă până devin moi, iau forma pe care o dorim fără a fi lipicioase

Se pun pe tava încinsă sub formă de bastonaşe cu un diametru de două degete sau de turte rotunde c

o grosime de maxim 1 deget. Se întorc din în când (la intervale de 1-3 minute, funcţie de intensitatea

focului) pentru a se coace omogen. Când încep să se rumenească şi devin tari, puţin elastice, le putem

da la o parte. Imediat după coacere se pun sub un şervet sau într-o oală cu capac pentru a nu se întăr

prea mult prin pierderea umidităţii.Un înlocuitor pentru făina integrală:

În cazul (de excepţie) în care nu putem obţine făină integrală sau aceasta nu este de o calitate

corespunzătoare, putem recurge la următoarea înlocuire: în loc de un kilogram de grâu amestecăm 60

grame de făină albă cu 400 grame de tărâţe de grâu proaspete. Acest amestec prezintă avantajul că,

tărâţa fiind proaspătă, păstrează mai multe din vitaminele complexului B decât făina integrală depozita

timp de câteva luni.

TURTELE DIN HRIŞCĂ SAU MEISe realizează exact ca şi cele din grâu, folosindu-se făină de hrişcă sau mei (obţinută prin măcinarea

boabelor cu ajutorul unei râşniţe electrice).

FIERTURILE SIMPLE

Modul de preparare:

Page 19: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 19/34

 

Înainte de fierbere, cerealele se spală în apă rece, de mai multe ori, după care se elimină impurităţile

existente (pietricele, paie). Se pune la fiert apa, iar atunci când a dat în clocot se adaugă cerealele. Se

lasă să fiarbă la foc mic, mestecând din când în când pentru a nu se prinde.

GRAUL

Peste cantitatea de grâu aleasă, se pune o cantitate de două ori mai mare de apă şi se lasă la fiert 1,5ore, culegându-se spuma. Se sărează după gust.

OREZUL

Se adaugă o cantitate de apă de patru ori cât cantitatea de orez, se sărează şi se fierbe 20-30 min, la

mijlociu pentru orezul decorticat, 30-50 de minute pentru orezul integral. Trebuie să evităm scăderea

excesivă a apei în timpul fierberii, care poate face ca orezul să se transforme într-o pastă.

MEIULSe fierbe adăugându-se la cantitatea de mei o cantitate dublă de apă, timp de 20-25 min (pentru meiu

decorticat) şi 45-50 min (pentru meiul nedecorticat). Se poate consuma şi numai înmuiat în apă timp d

1-2 ore (fără fierbere).

HRISCA

Se fierbe într-o cantitate de apă de două ori mai mare decât cantitatea de hrişcă. Se poate consuma ş

numai înmuiată în apă timp de câteva ore (fără fierbere).

Observatie:La prepararea prin fierbere cerealele pot fi utilizate în combinaţii. Se recomandă combinaţiile dintre ore

mei şi hrişcă. Proporţiile vor fi stabilite în funcţie de preferinţele şi necesităţile individuale.

Supa de orez

Orezul se fierbe într-o cantitate de apă de şase ori mai mare decât cantitatea de orez, se sărează după

gust. Timpul de fierbere este cel normal la orez: 20-30 de minute. Pentru a da mai multă consistenţă s

pot adăuga şi găluşte de grâu.

Găluştele de grâu se pun la fiert în acelaşi timp cu orezul. Modul lor de obţinere este simplu: se

amestecă făina de grâu integral cu apă până devine ca o pastă de consistenţă medie; din această passe modelează mici sfere, cu un diametru de 1-3 cm. Supa se serveşte caldă.

CREME ŞI TERCIURI

Se consumă în general împreună cu lipii sau cu adaos de cereale fierte.

Cremă de orez

Page 20: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 20/34

 

Pră jiţi orezul (măcinat fin) până devine roz, luaţi-l de pe foc şi măcinaţi-l cu ajutorul unei râşniţe electric

adăugaţi 3 pahare de apă pentru 4 linguri de făină de orez, fierbeţi 25 de minute, adăugând apă dacă 

mai este nevoie. Săraţi după gust.

Cremă de hrişcă 

Trei linguri de făină de hrişcă se rumenesc uşor într-un vas (amestecându-se continuu), după care se

adaugă trei ceşti de apă şi se fierbe până se îngroaşă. Se sărează după preferinţe.Terci din grâu

Se pune la fiert aproximativ 1 l de apă. Când apa începe să fiarbă, se adaugă treptat (ca şi la mămălig

din porumb) făina fin măcinată din grâu integral. Tot acum se adaugă 1 linguriţă de sare. Se amestecă

până la îngroşare, după care se ia de pe foc.

Terci din mei sau hrişcă 

Se realizează ca şi terciul din grâu.

CEREALE PRĂJITEModul de preparare

Cerealele se pregătesc pentru pră jire prin spălare şi separare de eventualele impurităţi. După ce au fo

spălate, se pun la pră jit fie la cuptor, într-o tavă încinsă, fie pe ochiul aragazului (într-o tigaie).

Sărarea se poate face fie după pră jire, fie prin lăsarea cerealelor înainte de pră jire la înmuiat în puţină 

apă cu sare circa 30 de minute. După acest interval de timp, apa se scurge şi boabele se pun la pră jit.

Orezul

Putem şti că pră jirea s-a realizat observând schimbarea culorii boabelor – capătă o uşoară nuanţă 

maronie.Meiul şi hrişca

Pentru mei şi hrişcă, boabele se desfac cu zgomot în momentul pră jirii. Datorită pră jirii rapide, este

necesar să fim atenţi pentru a nu le arde.

Grâul

În cazul grâului, pră jirea durează puţin mai mult decât la celelalte cereale. După pră jire, boabele trebui

să fie crocante, spărgându-se foarte uşor în gură prin mestecare.

CEREALE CRUDE (înmuiate)

Modul de preparare

Acest mod de preparare este cel mai pur şi natural, boabele menţinându-şi toate caracteristicile natura

Page 21: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 21/34

 

Este cel mai rapid de realizat pentru hrişcă, care are o rezistenţă a cojii mai mică. Procedeul constă în

lăsarea boabelor (acoperite) într-un vas cu apă, un interval de timp adecvat. Este foarte important ca

timpul cât boabele rămân în apă să fie suficient de mic (hrişcă 1-2 ore, mei 1-2 ore, grâu 3-4 ore) astfe

 încât boabele să se înmoaie, FĂRĂ A ÎNCEPE GERMINAREA. Apariţia unui mic punct alb pe boabele

grâu este semnul începerii germinării, proces prin care predominanţa energetică a acestui aliment se

transformă, devenind extrem Yin.ATENŢIE! În cazul în care se ajunge la germinare, efectele devin contrare celor scontate prin acest reg

(datorită amplificării energiilor de tip Yin). Dacă din neatenţie s-a ajuns la această situaţie (a germinării

cerealele nu vor fi consumate!

Meiul (decorticat) şi hrişca pot fi consumate şi în stare crudă (fără înmuiere sau alt gen de preparare),

condiţia să fie bine spălate.

SUGESTII PENTRU REALIZAREA CU UŞURINŢĂ ŞI MAXIMĂ EFICIENŢĂ A REGIMULU

“Cunoaşterea ne conferă puterea de a acţiona pentru a ne transforma viaţa în bine, repede şi eficient”

Pregătirea pentru începerea regimului

Indiferent de motivul pentru care abordăm acest regim (pentru purificare, regenerare fizică şi

interioară, amplificarea energiei Yang, reglare ponderală, ca adjuvant în vindecarea unor afecţiuni sau

pentru armonizare globală a propriei fiinţe), realizarea lui în concordanţă cu tipul nostru constituţional v

face ca efectele benefice să apară fără întârziere. Această adaptare a dietei la propria noastră structur

trebuie să înceapă chiar înainte de momentul intrării propriu-zise în regimul alimentar, printr-o perioadă

pregătitoare de 1-2 săptămâni.Spre deosebire de nivelele mai subtile, înalte, ale fiinţei, cum sunt cel psihic şi mental, unde ori

schimbare (o bucurie sau o supărare mai intensă) se resimte foarte rapid, fiind de natură să ne modific

aproape instantaneu “calitatea” unei zile sau săptămâni, în cazul corpului fizic manifestarea efectelor

hranei are loc într-un timp mult mai îndelungat. Tocmai datorită acestei inerţii mai mari care apare în

cazul corpului, este bine ca adaptarea pentru un nou regim să se realizeze treptat, cu atât mai mult în

cazul celor care au folosit multă vreme în alimentaţie carne, produse sintetice, zahăr etc., pentru a se

putea declanşa un proces de “învăţare” a corpului cu noile condiţii de hrănire.

Pregătirea este recomandată, de asemenea, celor care realizează pentru prima oară o schimbde alimentaţie de acest tip sau celor care, realizând regimul Oshawa, au avut dificultăţi în a se adapta

acest mod de hrănire.

Cu 7-14 zile înaintea începerii regimului, vor fi introduse treptat în alimentaţia zilnică cele 4

cereale, gătite la început cu legume (morcovi, ceapă, pătrunjel), ulei şi sare, în diferite combinaţii.

Alimentele astfel gătite vor constitui una dintre mesele principale ale zilei.

Page 22: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 22/34

 

Pentru cei mai “legaţi” de obiceiurile alimentare, în perioada ce precede regimul, una dintre

mesele zilei va fi compusă numai din cereale, preparate ca şi în regim.

Tot în acest interval, vor fi reduse şi chiar eliminate alimentele sintetice, cu adaosuri de coloranţi şi

conservanţi. Evitarea gusturilor tari (excesiv dulce, excesiv sărat etc.) va determina o rafinare a percep

gustative, necesară pentru obişnuirea cu gusturile mai subtile ale cerealelor şi acceptarea deplină a

acestei alimentaţii.

DIETA MACROBIOTICA A LUI GEORGE OHSAWA -Episodul V

MODUL DE VIAŢĂ ÎN PERIOADA REGIMULUI

“Fiecare acţiune pe care o realizăm generează, mai devreme sau mai târziu, efecte asupra trupului şi

sufletului nostru. Prin acţiune conştientă ne putem schimba destinul în bine.” Swami Sivananda

Am prezentat anterior principiul ce stă la baza folosirii celor patru cereale în cadrul acestui regi

Prin amplificarea globală a energiei Yang (+) cu ajutorul alimentaţiei, efectele vor putea fi sesizate atât

fizic, cât şi psihomental, în modul descris în secţiunea referitoare la Yin şi Yang. În continuare, vom ară

modul în care anumite atitudini şi acţiuni ale noastre pot influenţa într-o măsură foarte mare rezultatele

acestui regim.

Rapiditatea efectelor regimului Ohsawa ţine de nivelul energetic de la care plecăm

În cazul anumitor persoane, efecte remarcabile pot fi sesizate deja din primele zile sau după numai o realizare a acestui regim. În alte situaţii efectele apar ceva mai greu, în timp mai îndelungat.

Există factori care determină apariţia acestor diferenţe de eficienţă şi care, chiar cu o minimă atenţie, p

fi orientaţi pentru a ne ajuta cât mai mult. Pentru a putea evalua corect eficienţa regimului, trebuie să 

avem în vedere chiar de la început, nivelul de la care pornim: atât din punct de vedere al vitalităţii, cât

al energiei Yang de care dispunem. Comparând situaţia iniţială cu starea generală din finalul regimului

putem sesiza cu o precizie destul de mare cât de eficient este regimul pentru noi (pentru a putea estim

“cantitatea” de energie Yang necesară în cazul nostru, putem evalua orientativ proporţia calităţilor şi

manifestărilor Yin faţă de cele Yang, folosind descrierile din capitolul “Yin şi Yang”).

Pentru acele persoane care pornesc de la un nivel mai ridicat (ca vitalitate, energie Yang etc.),

efectele vor fi chiar de la început mult mai evidente decât în cazul acelora care dispun de resurse redu

(ca în cazul celor excesiv Yin sau în situaţiile în care apar chiar afecţiuni organice determinate de

exacerbarea energiilor Yin).

Page 23: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 23/34

 

Gradul de eficienţă a regimului poate fi mult mărit însă chiar în situaţiile în care se porneşte de

o stare mai defavorabilă, mult perturbată (ca în cazul unor boli). Ceea ce avem de făcut este să fim ate

de data aceasta asupra întregii noastre fiinţe, cuprinzând sentimentele şi atitudinile predominante,

activităţile zilnice, căutând să realizăm un proces mai amplu de reechilibrare a energiilor Yin-Yang, car

să cuprindă simultan atât latura fizică, cât şi cea interioară (psihică, mentală).

Acţiunea regimului interferează şi este influenţată permanent de atitudinile mentale şi sufleteştiAlimentaţia acţionează prin purificarea şi armonizarea fizică şi vitală. Aceste fenomene se reflectă grad

 în timp, şi asupra psihicului şi minţii. Dacă din punct de vedere psihic şi mental nu acţionăm în acelaşi

sens al purificării şi amplificării energiilor Yang, procesul de armonizare generală se va desfăşura mult

mai lent, având în vedere faptul că fiinţa noastră este un întreg, în care corpul, mintea, sentimentele şi

trăirile noastre sunt interdependente, acţionând întotdeauna corelat.

O acţiune cum este vizionarea timp de câteva ore zilnic a unor emisiuni şi filme la televizor, est

de natură să amplifice mult o stare de sensibilitate faţă de scenele intense pe care le vizionăm sau faţă

de informaţiile care ne survin în avalanşă; în noi se succed atunci rapid şi adesea necontrolat stărileinduse de acele secvenţe pe care le urmărim cu mare atenţie.

O astfel de atitudine de pasivitate şi acceptare neselectivă a stimulilor vizuali şi auditivi va

amplifica energiile psihice de tip Yin, generând în timp scăderea dinamismului, a puterii de autocontrol

sau a dorinţei de acţiune, toate aceste fenomene reflectându-se în final, chiar şi fizic, prin “lenevirea”

diferitelor funcţii ale organismului. Oricum, este bine să avem în vedere faptul că situaţia în care realiză

acest regim de purificare şi echilibrare a fiinţei, chiar dacă mai realizăm încă acţiuni de natură să 

 îngreuneze amplificarea energiei Yang, este NET SUPERIOARĂ ŞI BENEFICĂ faţă de cea în care

realizăm aceleaşi acţiuni, având în plus şi o alimentaţie inadecvată, preponderent Yin, nenaturală şiimpură.

Pentru cei ce doresc un maxim de efecte în urma respectării regimului, vom face în continuare

câteva precizări referitoare la atitudinile şi acţiunile pe care trebuie să cultivăm, şi ce trebuie să evităm

viaţa de zi cu zi.

TRĂSĂTURI GENERALE ALE STILULUI DE VIAŢĂ 

ADOPTAT ÎN REGIMUL OHSAWA

Ritmul de viaţă trebuie să se desfăşoare cât mai regulat. Acest regim este perioada ideală pent

a elimina (unde este cazul) haosul sau risipirea inutilă a resurselor şi capacităţilor noastre în direcţiinepotrivite nouă, inutile momentului de timp în care ne aflăm. Ordonarea gradată a diferitelor domenii a

vieţii va fi realizată simultan cu ordonarea interioară, în planul gândurilor şi al sentimentelor noastre, un

vom putea sesiza în acest mod o clarificare şi o “curăţire” a unor stări de lucruri ce stagnau sau ne

incomodau de mai mult timp.

Page 24: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 24/34

 

Vom începe acest proces cu stabilirea unor coordonate temporale fixe pe parcursul unei zile: intervale

acordate meselor principale, orele de culcare şi trezire, momentele dedicate practicii spirituale.

În perioada regimului, trebuie să existe o stare de focalizare şi control în ceea ce gândim şi în

modul în care acţionăm. Aceasta nu presupune în nici un fel încrâncenare sau retragere de la activităţ

necesare, ci o atenţie mult mărită asupra modului în care realizăm aceste acţiuni. La nivelul acţiunilor,

amplificarea energiei Yang presupune manifestarea puterii de sinteză, evaluare şi decizie, a lucidităţii,focalizării, atenţiei, a bucuriei şi veseliei. Nu sunt multe persoanele care reuşesc să menţină constant o

astfel de stare de atenţie şi concentrare în ceea ce realizează, după cum nu sunt multe (în ziua de azi)

persoanele care au o preponderenţă energetică Yang în majoritatea planurilor fiinţei.

Câţiva parametri care ne pot arăta starea de focalizare şi control pe care o avem atunci când

realizăm o acţiune sunt timpul de realizare a ei (de multe ori apar surse de disipare, care fac ca unele

activităţi simple să se desfăşoare în timp lung), calitatea, finalitatea (să reuşim să terminăm acţiunea

 începută, în modul în care ne-am propus; există adesea factori devianţi, care ne conduc în altă direcţie

decât cea propusă iniţial, dacă le dăm curs din neatenţie sau lipsă de control) şi starea de împlinire pecare o resimţim după terminarea cu succes a acelei acţiuni, indiferent de dimensiunile şi importanţa ei.

Dacă aceşti parametri sunt la un nivel bun, aceasta înseamnă că manifestăm o capacitate bună

de autocontrol şi energia noastră Yang este în creştere.

Atitudinea generală trebuie să fie completată de momente de destindere şi de veselie, de umor

calitate, euforie şi bucurie. Toate acestea ne vor ajuta să ne expansionăm fiinţa şi să trăim din plin

capacitatea noastră tot mai mare de a ne exprima. Vom constata că acum este momentul să ne depăş

timiditatea, inhibiţiile, reţinerile, incapacitatea de a ne exprima sau manifesta în relaţiile interumane.

Regimul alimentar şi atitudinile predominante pe care acum le menţinem sunt de natură să ne susţină  întru totul, astfel încât să putem să ne depăşim limitările în ceea ce priveşte exprimarea armonioasă a

personalităţii noastre.

În cazul mai grav în care există şi anumite afecţiuni ce se doreşte să fie eliminate prin intermed

acestui regim, găsirea (regăsirea) bucuriei, a efervescenţei, a râsului – sunt factori care pot dinamiza

resurse neştiute până atunci din fiinţa noastră, adevărate energii vindecătoare şi armonizatoare.

Este bine să evităm cât mai mult acţiunile şi atitudinile care pot determina amplificarea

dizarmonioasă a energiilor de tip Yin şi a stărilor asociate lor. Dacă ne vom analiza cu atenţie, vom

sesiza că există situaţii care conduc la amplificarea stării de pasivitate, a inerţiei, lenei sau atitudinilor îcare suntem purtaţi de diferitele evenimente şi conjuncturi zilnice.

Folosirea televizorului un timp prea îndelungat şi neselectiv, discuţiile lungi şi inutile, fumatul, lip

finalizării acţiunilor începute, citirea haotică a ziarelor şi a publicaţiilor lipsite de valoare, lipsa unui mod

de acţiune şi a unor obiective precise, toate acestea permit instalarea şi amplificarea unor stări psihice

nocive, în directă corespondenţă cu natura lor receptivă (-).

Page 25: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 25/34

 

Renunţarea la acest tip de acţiuni nu numai că nu ne va priva de ceva valoros, ci chiar ne va pune la

dispoziţie un timp liber care poate fi folosit pentru a împlini lucruri mai aproape de sufletul nostru, pe ca

le amânam mereu într-un viitor îndepărtat, acel “când va fi timp…”.

CUM MÂNCĂM ? ATITUDINI LEGATE DE ACTUL HRĂNIRII

Din apă şi pământ, prin puterea luminii soarelui şi cu ajutorul finelor energii ce împânzesc în moinvizibil întreaga suprafaţă a planetei, plantele cresc, se dezvoltă şi devin adevăraţi acumulatori ai forţe

vitale susţinătoare a vieţii. Ajunse în organismul nostru, supuse transformărilor metabolice şi energetic

ele redevin gradat lumină şi energie din ce în ce mai rafinată, eliberând astfel forţa regeneratoare şi

susţinătoare a minţii, psihicului şi corpului.

Cel care devine treptat conştient de acest dar pe care Creatorul l-a făcut oamenilor pentru a se

putea menţine într-o stare de deplină înflorire, resimte gradat că procesul hrănirii capătă pentru el vale

profunde, chiar spirituale. Modul în care mâncăm şi alimentele pe care le folosim reflectă într-o măsură

adesea greu de bănuit ceea ce suntem ca fiinţe umane. Tendinţele şi orientările noastre profunde semanifestă în timpul “banalei” mese zilnice cu aceeaşi claritate (pentru un cunoscător) ca atunci când

vorbim sau când facem dragoste.

De la înfometatul care se “aruncă” asupra mesei dominat de o poftă irezistibilă, amestecând

alimentele fără discernământ într-o dorinţă de a resimţi cât mai intens satisfacţia gustativă şi umplerea

stomacului, la gurmandul care savurează îndelung fiecare aliment în parte, şi apoi la fiinţa rafinată care

mulţumind plină de umilinţă lui Dumnezeu pentru ceea ce El îi oferă ca hrană, mănâncă atent şi

cumpătat, întreaga gamă a tendinţelor umane este reflectată fidel şi de calitatea alimentelor şi modul d

hrănire.Putem remarca acţiunea hranei în dublu sens:

1. Pe de-o parte alimentele pe care le consumăm în mod preponderent vor determina în timp (datorită 

caracteristicilor fizice şi energetice pe care le au) modificări gradate atât în structura noastră fizică, cât

(fapt adesea ignorat!) în tendinţele emoţionale, lăsând în cele din urmă o anumită “amprentă” chiar şi

asupra minţii. Oshawa afirma la un moment dat că “devenim ceea ce mâncăm”, în sensul în care hran

influenţează profund viaţa noastră fizică şi interioară. Adesea, cei care au realizat modificări majore în

alimentaţia lor (în sensul orientării spre cea lacto-vegetariană sau macrobiotică), fie datorită apariţiei u

boli ce trebuiau eliminate, fie ca decizie datorată înţelegerii necesităţii de “a schimba ceva”, au pututconstata cu surprindere desfăşurarea unor etape precise: după cea a transformărilor corporale, însoţit

de fenomene de purificare (uneori destul de greu de suportat), urma întotdeauna o modificare a “calită

interioare” – caracterizată de claritate lăuntrică, prospeţime, un mai mare dinamism şi entuziasm, o sta

de uşurare generală fizică, psihică şi mentală.

Page 26: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 26/34

 

Obiceiurile alimentare specifice unei zone sau regiuni au legătură foarte puternică cu

caracteristicile de comportament ale celor ce aparţin unor comunităţi, cu dorinţele şi aspiraţiile comune

“fixate” în timp la nivelul subconştientului colectiv.

Este uşor de observat că în zona Olteniei se utilizează frecvent condimentele iuţi, că în Ardeal

predomină alimentele mai grele şi mai complexe; la nivelul naţiunilor cunoaştem mâncărurile mult

condimentate şi renumitele paste italiene, orezul şi peştele asiaticilor etc, toate acestea având o legătuevidentă cu trăsăturile psihologice globale ale oamenilor din aceste zone. Acesta este şi motivul pentru

care, de multe ori, este foarte dificilă acceptarea şi realizarea unei modificări în alimentaţie. Este întocm

ca o sustragere dintr-un tipar fixat cu putere în mintea şi conştiinţa indivizilor ce aparţin unei comunităţ

De altfel, adesea transformările care apar în corp sunt într-o legătură precisă cu tipul de hrană consum

În cazul în care “tiparul” obişnuinţelor alimentare este unul defectuos, aceasta va determina în timp

condiţionarea şi limitarea penibilă a fiinţei care i se supune, doar în cazul “reinscripţionării” sale, printr-

modificare în primul rând la nivelul alimentaţiei, fiind posibil un proces de decondiţionare gradată şi de

schimbare în bine atât fizică, cât şi lăuntrică.Evident, nu se recomandă să consumăm alimente exotice care nu sunt specifice zonei în care

trăim, ci să ne orientăm spre acele alimente pline de viaţă şi energie care pot în mod real să asigure

suportul unei vieţi echilibrate. Din acest punct de vedere, regimul lui Ohsawa produce în multe cazuri

transformări de proporţii în viaţa celor care îl integrează în mod înţelept, dându-i organismului şansa d

funcţiona pe alte coordonate decât cele cu care el se obişnuise, stimulând în mare măsură procesul de

eliminare a impurităţilor acumulate de-a lungul timpului. În cadrul regimului Ohsawa, aceste procese,

conexe cu amplificarea predominanţei energetice Yang în fiinţă, sunt cele care au condus în multe caz

adesea disperate chiar la remedieri remarcabile în starea de sănătate, şi chiar, în anumite cazuri, lavindecarea completă a unei game largi de afecţiuni de natură Yin.

2. Un al doilea sens al influenţei hranei este cel invers, în care ceea ce deja există în fiinţa

noastră ca şi obişnuinţe, atitudini, orientări, va determina cu precizie preferinţele noastre pentru un gen

de alimentaţie sau altul. Adesea fiinţele liniştite, care şi-au făcut o atitudine de viaţă din a căuta ceea c

este relaxant, şi determină destindere, mulţumire, afectivitate, de a evita mai mult sau mai puţin conşti

conflictele şi situaţiile generatoare de stres, au tendinţa de a consuma alimente dulci în proporţii ridicat

multe dintre fiinţele hiperactive, agitate, impulsive sunt atrase de gusturile “tari”, alimente bine

condimentate şi eventual cât mai multe pră jeli etc.Ambele sensuri prezentate sunt de natură să creeze un cerc vicios, în cazul în care tendinţele ş

ignoranţa noastră determină alegerea unei alimentaţii necorespunzătoare (excesiv stimulativă, prea gr

cu un gust în exces, etc.) sau a unei ascensiuni benefice din punctul de vedere al stării noastre de

sănătate şi echilibru. Lucrurile nu se opresc însă aici. Nu este întotdeauna suficientă alegerea hranei

Page 27: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 27/34

 

potrivite, fiind necesară şi consumarea ei în condiţii de natură să ajute organismul să preia cât mai

complet întreaga gamă de substanţe şi energii conţinute în alimente.

În mod tradiţional, este cunoscut faptul că odată cu alimentele, în timpul mesei ne “hrănim” în

aceeaşi măsură cu toate impresiile senzoriale şi senzaţiile pe care le trăim. Din acest motiv, este

stringent necesar să evităm realizarea oricăror discuţii sau acţiuni perturbatoare în intervalul consacrat

mesei, creând în schimb un cadru cât mai luminos, de natură să ne destindă şi să ne umple de bucurieVom mânca atent, mestecând fiecare îmbucătură de minim 30 de ori, savurând cât mai bine întreaga

gamă de gusturi şi calităţi pe care alimentele o au. Obişnuitul orez sau lipiile din grâu pot să ne ofere,

consumate astfel, o adevărată satisfacţie şi împlinire.

Mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere că a mânca este, în esenţă, un act de comuniun

cu ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie pentru a ne menţine în deplinătatea puterilor fizice şi

lăuntrice. Tocmai de aceea este foarte bine ca întotdeauna înaintea începerii mesei, cu ochii închişi, în

o atitudine de linişte interioară şi umilinţă, să îi consacrăm în totalitate lui Dumnezeu, cât mai sincer şi

mod necondiţionat, toate fructele (rezultatele) actului hrănirii. După realizarea acestei ofrande interioarsincere, vom rămâne în continuare cu ochii închişi pentru a simţi răspunsul care va apare sub forma u

stări de înălţare şi transfigurare interioară profundă. Realizând astfel consacrarea hranei sau chiar

spunând o rugăciune (“Tatăl nostru”) de fiecare dată înainte de a mânca, putem gradat să redăm actul

hrănirii dimensiunea spirituală pe care este necesar să o dobândească.

Este foarte bine dacă înainte de începerea regimului, realizăm dăruirea interioară sinceră – glo

 – a întregii perioade de 10 zile şi a rezultatelor care vor fi generate în urma respectării acestui regim, lu

Dumnezeu. Raportarea la forţa susţinătoare a existenţei va face astfel ca noi să putem beneficia de

ajutorul şi inspiraţia Sa în această perioadă transformatoare, cu atât mai necesar celor ce suferă dincauza diferitelor boli. Această taină a consacrării şi a dăruirii sincere către Dumnezeu a rezultatelor

acţiunilor noastre (întocmai ca un dar pe care îl facem şi care apoi nu ne mai preocupă) este de multe

cea care deschide poarta spre realizarea aşa-ziselor miracole sau vindecări foarte rapide.

Page 28: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 28/34

 

Cura cu sucuri proaspete din legume şi fructe 

Uşor de realizat şi recomandat în special în perioada verii, postul cu sucuri proaspete din legum

şi fructe poate constitui o metodă salvatoare pentru mulţi dintre cei ce nu au găsit o altă cale de

vindecare.

Această metodă de tratament recomandată de medicina naturistă foloseşte ca ingrediente unic în alimentaţie sucurile proaspăt extrase din fructe şi legume. Deşi este mai degrabă o formă de post cu

sucuri decât una de alimentaţie, această modalitate este printre cele mai eficiente în regenerarea

organismului şi redobândirea stării de sănătate.

În timpul acestei cure, cel mai pregnant fenomen este acela de creştere masivă a capacităţii de

eliminare şi purificare a principalelor organe cu acest rol din corp: plămânii, ficatul, rinichii şi pielea. Ele

devin capabile, datorită absenţei alimentelor solide şi ca urmare a bogăţiei de minerale, vitamine şi

enzime vii din sucuri, să elimine eficient toxinele şi reziduurile activităţii metabolice din corp, oferind

totodată întregului sistemului digestiv şi organelor de asimilaţie un răgaz de odihnă şi refacere. De altfe îmbunătăţirea digestiei şi reglarea asimilaţiei sunt printre fenomenele cele mai uşor de remarcat odată

 încheierea unei asemenea cure.

Dr. Ragnar Berg, o autoritate la nivel mondial în ceea ce priveşte biochimia şi nutriţia, remarca

“În timpul postului, corpul arde şi elimină cantităţi uriaşe de reziduuri acumulate în diferite zone. Acest

proces poate fi foarte mult ajutat prin consumul de sucuri vegetale alcaline, ceea ce va avea în multe

cazuri efecte superioare postului cu apă.

Am supravegheat multe persoane care posteau şi am realizat numeroase analize în cazul

pacienţilor care au realizat astfel de cure, astfel că acum sunt convins că consumul sucurilor potrivite dlegume sau fructe poate să accelereze foarte mult procesul de vindecare. Accelerarea eliminării acidu

uric şi a altor acizi organici, întărirea inimii, refacerea sistemului digestiv, sunt doar câteva dintre efecte

benefice care apar după o astfel de cură.”

Boli cum sunt reumatismul cronic, guta, bolile de piele de tipul psoriazisului, obezitatea, afecţiunile

digestive şi hepatice precum şi alte tulburări rezistente la tratamentele obişnuite pot fi astfel înlăturate

ajutorul acestei metode de excepţie a dietoterapiei.

Care este secretul sucurilor proaspete? Eficienţa unei cure cu sucuri proaspete depinde fără îndoială de fructele şi legumele folosite, de durata

de timp pe care o realizăm şi de capacitatea noastră de adaptare la acest mod particular de hrănire.

Există câteva criterii generale care ne pot ajuta să înţelegem modul în care o astfel de cură acţionează

Page 29: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 29/34

 

- sucurile proaspete sunt foarte bogate în vitamine, minerale, enzime şi zaharuri naturale. Aceasta

conduce la eliminarea carenţelor de elemente din organism şi susţine regenerarea celulară, grăbind

vindecarea.

- sucurile nu necesită aproape deloc un proces de digestie, fiind asimilate aproape imediat în fluxul

sanguin.

- sunt bogate în substanţe alcaline, ceea ce conduce la o restabilire a echilibrului acido-bazic. Cele mamulte dintre condiţiile de boală (în special în cazul bolilor cronice) sunt caracterizate de o aciditate în

exces a organismului.

- Conţin substanţe care au rolul unor adevărate medicamente naturale. De exemplu, sucul de fasole

verde conţine substanţe asemănătoare insulinei, la fel cum în sucurile din castraveţi de grădină şi ceap

există hormoni vegetali care influenţează benefic activitatea pancreasului endocrin. Sucurile proaspete

din usturoi, ceapă, ridichi şi roşii conţin puternice substanţe cu efect antibiotic.

- Sucurile din fructe au cele mai puternice efecte de purificare corporală, în timp ce sucurile din legume

exercită o acţiune ceva mai blândă, fiind în schimb foarte puternic hrănitoare şi regenerante la niveluldiferitelor organe.

Modul de realizare a curei cu sucuri proaspete 

Câteva lucruri de care va trebui să ţinem cont: 

- Pe întreaga durată a curei nu se vor utiliza decât sucuri proaspăt stoarse, întotdeauna imediat înainte

de a le consuma. Sucurile proaspăt stoarse se oxidează rapid şi îşi pierd o parte dintre proprietăţile

vindecătoare ca urmare a păstrării la rece, chiar şi numai după 3-4 ore de la stoarcere.

- Fructele şi legumele pe care le selectăm pentru a prepara sucuri trebuie să fie de o calitate cât mai

bună, crescute natural (fără adaosuri de chimicale, conservanţi etc.) şi trebuie să fie bine coapte. Vomevita să utilizăm fructe care sunt încă verzi sau coapte după culegere, în mod forţat.

- Este bine să folosim un storcător puternic, având în vedere că efectul terapeutic al curei este direct

proporţional cu calitatea sucului utilizat. În cazul unei extracţii parţiale o mare parte a enzimelor şi

vitaminelor necesare vor fi aruncate împreună cu fibrele şi pulpa.

- În cazul sucurilor cu un gust dulce foarte pregnant (piersici, prune, struguri) este necesară uneori

diluarea cu apă în cazul persoanelor care au valori mari ale glicemiei, artrită sau hipertensiune.

Durata curei 

În funcţie de tipul de afecţiune sau tulburare cu care ne confruntăm, o cură medie poate să dureze întrşi 7 zile. În cazul bolilor grave în care s-a produs o stare de puternică intoxicare a organismului, cum s

cazurile de cancer, obezitate, afecţiuni articulare cronice, psoriazis şi alte boli de piele persistente, cura

se va putea prelungi, sub o supraveghere adecvată, până la 21 de zile. Există numeroase relatări ale

unor vindecări de excepţie prin intermediul postului cu sucuri care a avut durate de timp de până la 30

de zile, fără să existe nici un fel de efecte secundare neplăcute. Modul de acţiune al postului cu sucuri

Page 30: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 30/34

 

rămâne din acest punct de vedere, cel puţin în parte, un mister şi pentru ştiinţa actuală, rezultatele

practice obţinute depăşind încă odată teoriile existente.

Într-o primă fază, pentru ca organismul să se obişnuiască cu acest mod de hrănire, nu se recomandă o

perioadă mai lungă de trei zile. După o pauză de o săptămână se poate trece la intervale mai lungi de

7 zile.

Cantitatea de sucuri consumată într-o zi În mod normal, în primele zile ale curei se va consuma o doză de o cană de suc (250 ml) la fiecare tre

ore, pe parcursul întregii zile. Doza de suc consumată astfel într-o zi va fi iniţial de aproximativ 1,5 – 1,

litri. În următoarele zile, pe măsură ce procesul de purificare se desfăşoară, se vor consuma cantităţi m

mari la fiecare porţie, ajungând treptat la o cantitate de 2-2,5 litri de suc zilnic.

Cele şase tipuri de sucuri naturale şi combinarea lor 

O întrebare firească care poate apărea este: ce sucuri consumăm în cadrul unei astfel de cure?

Specialiştii consideră că sucurile pot fi împărţite în mai multe categorii, alegerea făcându-se în mod str

 în funcţie de necesităţile de moment:1. Sucuri din fructe dulci: prunele bine coapte, strugurii dulci.

2. Sucuri din fructe semi-acide: mere, pere, cireşe, caise.

3. Sucuri din fructe acide: portocale, lămâi, grepfrut, ananas, fragi şi căpşuni.

4. Sucuri din legume: roşii, castraveţi.

5. Sucuri din legume cu frunze verzi: varză, ţelină, salată verde, spanac, pătrunjel, creson, gulie.

6. Sucuri din rădăcinoase: cartofi, ceapă, sfeclă roşie, ridichi, ţelină.

De obicei vom ţine cont de faptul că sucurile de fructe nu se vor utiliza împreună cu cele de legume, ci

separat şi cel mai recomandat este să utilizăm sucuri din aceeaşi categorie. Există cu toate acestea şialte câteva reguli de combinare a sucurilor care se pot dovedi utile în tratarea unor afecţiuni mai dificile

aşa cum se va vedea şi în indexul alăturat.

Câteva variante posibile de combinare a sucurilor: 

- sucurile din fructe dulci pot fi combinate doar cu cele semi-acide

- sucurile din fructe semi-acide se pot combina cu cele din fructe dulci sau cu cele din fructe acide

- sucurile din fructe acide se pot combina cu cele semi-acide sau cu cele din legume

- sucurile din legume se pot combina cu cele din fructe acide sau cu cele ale legumelor cu frunze verzi

- sucurile din legume cu frunze verzi se pot combina numai cu cele din legume sau rădăcinoase- sucurile din rădăcinoase se pot combina numai cu cele din legume cu frunze verzi.

Reacţii de purificare ca urmare a curei cu sucuri 

Sucurile proaspete determină în 90% dintre cazuri efecte de eliminare foarte rapidă a substanţelor noc

din organism. Acest fenomen se poate manifesta uneori prin uşoare colici abdominale, diaree, scădere

greutate, uşoare dureri de cap şi insomnie. Pentru 1-2 zile mirosurile corporale pot să devină foarte

Page 31: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 31/34

 

puternice şi neplăcute, ceea ce indică eliminarea unor compuşi foarte toxici. Nu este recomandat să se

intervină în astfel de situaţii cu remedii care stopează transpiraţia, eliminarea prin scaun sau celelalte

procese naturale de eliminare. Specificul acestor reacţii de purificare este că în majoritatea cazurilor e

trec după primele zile ale curei.

Revenirea din postul cu sucuri 

Se va face întotdeauna gradat, într-un timp echivalent cu jumătate din timpul afectat curei. Astfel, dupăcură cu sucuri de 7 zile trecerea către alimentaţia normală, după încheierea curei, trebuie să dureze ce

puţin 3 zile. Alimentele care vor fi introduse treptat vor fi la început fructele proaspete, în cantităţi mici,

apoi treptat compoturi din fructe, urmând ca spre sfârşitul perioadei de revenire să introducem legume

foarte bine fierte, eventual pasate. Abia ulterior vom putea consuma din nou fără nici un fel de efecte

negative, hrană solidă, care este recomandat să fie cât mai pură.

Mic index de sucuri din legume şi fructe pentru principalele boli 

Atenţie! Sucurile de mai jos vor fi utilizate fie singure (cel mai bine), fie utilizând regulile de combinare

descrise anterior.Acnee: struguri, prune; roşii, castraveţi, morcovi, cartofi, spanac.

Afecţiuni hepatice: lămâi, struguri, castraveţi, anghinare.

Afecţiuni renale: mere, portocale, lămâi, castraveţi, morcovi, sfeclă roşie.

Alergie: caise, struguri, morcovi, sfeclă roşie, spanac, morcovi, ridichi negre.

Anemie: caise, prune, căpşuni, struguri roşii, ţelină, morcovi şi spanac, coacăze negre, mere, pepene

galben, struguri, andive, pere, hrean (maxim 10 ml pe zi), urzică.

Arterioscleroză: grepfrut, ananas, lămâi, ţelină, morcovi, salată verde, spanac.

Artrită: cireşe amare, ananas, mere acre, lămâi, grepfrut, morcovi.Astm: morcovi, ridichi, lămâi, caise, piersici, ţelină.

Boli ale prostatei: toate fructele de sezon, morcovi, salată verde, spanac.

Bronşită cronică: lămâi, piersici, roşii, ceapă, spanac, napi, hrean (maxim 10 ml pe zi).

Colită: mere, caise, pere, piersici, papaya, morcovi, sfeclă, ţelină, spanac.

Diabet: afine, fasole verde, căpşuni, mere acre (cura este recomandată în cazul diabetului non-

insulinodependent, dozând sucurile în funcţie de recomandările unui specialist în nutriţie).

Dureri de cap: struguri, lămâi, salată verde şi spanac.

Eczeme: struguri roşii, spanac, castraveţi, sfeclă roşie.Epilepsie: struguri roşii, smochine, morcovi, ţelină, spanac.

Fragilitate capilară: lămâi, portocale.

Gută: cireşe amare, castraveţi, morcovi, ţelină, spanac, hrean (maxim 10 ml pe zi), urzică.

Hemoroizi: suc de sfeclă roşie, morcovi, spanac.

Hipertensiune: struguri, portocale, castraveţi, morcovi, ceapă, usturoi.

Page 32: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 32/34

 

Impotenţă: ţelină, morcovi, sfeclă.

Insomnie: mere, ţelină, salată verde.

Menopauză: toate fructele şi legumele de sezon.

Obezitate: lămâi, portocale, grepfrut, cireşe, varză, salată verde, morcovi, praz.

Oboseală generală: napi, morcovi, urzică, anghinare.

Paraziţi intestinali: usturoi (20 ml pe zi, în amestec cu alte sucuri), morcovi, lămâie, ceapă, pătrunjel,creson, dovleac (bostan).

Afecţiuni ale vezicii biliare, litiază biliară: mere, castraveţi, lămâi, creson, pătrunjel, ţelină, sfeclă roşie,

morcovi, dovleac, ceapă.

Psoriazis: struguri, morcovi, sfeclă roşie, castraveţi.

Reumatism: struguri, lămâi, portocale, roşii, castraveţi, morcovi, hrean (maxim 10 ml pe zi), urzică.

Sinuzită: caise, lămâi, roşii, morcovi, ridichi, ceapă, morcovi.

Tulburări ale vederii: caise, roşii, ţelină, pătrunjel, andive, morcovi, afine.

Ulcer gastric: zmeură, lămâie (nu e suportată în toate cazurile de ulcer), cartofi, varză.Varice: struguri, portocale, prune, roşii, sfeclă roşie, creson, afine, ceapă.

Yin si Yang in alimentatie

Conform traditiei orientale, intreaga manifestare este supusa celor doua forte fundament

antagoniste, dar complementare, cunoscute sub numele de Yin si Yang, lunarul si solarul. Ace

principii se intrepatrund in permanenta si se completeaza, astfel incat orice lucru sau fenomen

Univers nu este incarcat doar cu energie Yin sau doar cu energie Yang, evolutia fenomenelor realizan

se in functie de predominanta unuia din cele doua principii.

Sanatate prin alimentatie 

Se considera ca fiinta umana isi poate polariza si armoniza intreaga structura respectand

anumit mod de alimentatie, conform principiilor fundamentale yin-yang. Astfel, o fiinta preponderent

(-) va urmari sa consume alimente cu o preponderenta energeticaYang (+), iar o fi

Page 33: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 33/34

 

preponderent Yang (+) va urmari sa consume alimente cu o predominanta energeticaYin (-), pentr

deplina armonizare a sa.

Pentru aceasta insa, alimentele si bauturile trebuie sa fie perfect naturale, neprelucrate industrial

diferite substante chimice de sinteza si netratate artificial. O alimentatie echilibrata din punct de vedere

energiei yin-yang, in conformitate cu structura sa, ii va permite fiintei umane sa-si mentina o stare

sanatate permanenta si va rezista mult mai bine in fata unor impuritati, otravuri, stresuri sau frust

generate de aceasta lume.

In societatea de azi principiile yin-yang sunt ignorate, iar in lumea occidentala aceste notiuni

nu sunt cunoscute. Totusi, in “Codul lui Manu”, unul dintre cele mai vechi coduri de legi, se spune

fericirea si pacea durabila nu pot fi obtinute in lipsa unei alimentatii echilibrate, ca urmare cei mai m

oameni prezinta o predominanta energetica intr-un sens sau altul. Acest lucru indica un dezechilibru

se reflecta prin diverse boli atat fizice, cat si psihice si mentale.

Fiintele umane cu un exces de Yin (-), cazul cel mai des intalnit, au o tendinta catre le

comoditate, se ingrasa foarte usor, ajungand la obezitate, corpul lor devine rece, acumuleaza usor apa

tesuturi, iar cand excesul de Yin (-) este prea mare, fiinta devine extrem de receptiva la influentele

mediu, apar tulburarile psihice, halucinatiile. La accentuarea acestor stari contribuie si majorita

alimentelor consumate de populatie, care sunt predominant Yin (-).

Fiintele umane cu un exces de energie Yang (+) sunt slabe, chiar le este dificil sa se implinea

din punct de vedere fizic, sunt agitate, nervoase, au pielea uscata. Ele se confrunta cu hipertensiu

febra, dureri, spasme, contractii.Persoana armonioasa, care prezinta un echilibru intre fortele Yang (+) si Yin (-) se remarca p

constructia ei fizica si psihica echilibrata in mod ideal. Ea se cunoaste prin aceea ca este rafina

civilizata, plina de noblete, inteleapta, modesta, ferma, iertatoare si compasiva. Ea are o resping

instinctiva fata de tot ce este impur, rau sau tulburator, oriunde se afla, buna intelegere si dragostea

intelepciune.

Va oferim un scurt rezumat cu predominantele Yin-Yang al cerealelor si produselor

cereale: 

Yang (+) 

Simplu, obisnuit yang (+): grau integral; orez integral; orz integral; ovaz integral; porumb integral; sec

integrala; grau bulgaresc; gris din grau integral; malai din porumb complet; orez expandat; paine neagr

Dublu, accentuat yang (+): hrisca; mei; orez Basmati; orez semidecorticat; amarant; sorg.

Page 34: DIETA OHSAWA

5/9/2018 DIETA OHSAWA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dieta-ohsawa 34/34

 

Triplu, extrem yang (+): germeni de cereale; orez salbatic.

Yin (-) 

Simplu, obisnuit yin (-): porumb dulce, porumb zaharat.

Triplu, extrem yin (-): cereale germinate; faina alba de grau; paine alba cu drojdie; paste fainoase

faina alba; produse de patiserie din faina.