Dictionar de limba romana contemporana - cdn4. de limba romana contemporana...¢  ONAR DE...

Dictionar de limba romana contemporana - cdn4. de limba romana contemporana...¢  ONAR DE LIMBA ROMANA
Dictionar de limba romana contemporana - cdn4. de limba romana contemporana...¢  ONAR DE LIMBA ROMANA
Dictionar de limba romana contemporana - cdn4. de limba romana contemporana...¢  ONAR DE LIMBA ROMANA
Dictionar de limba romana contemporana - cdn4. de limba romana contemporana...¢  ONAR DE LIMBA ROMANA
download Dictionar de limba romana contemporana - cdn4. de limba romana contemporana...¢  ONAR DE LIMBA ROMANA

of 4

 • date post

  14-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  93
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Dictionar de limba romana contemporana - cdn4. de limba romana contemporana...¢  ONAR DE...

 • Lt, a, a-uri (s.m. Ei s.n.) [Et.: lat. a] Prima literl a

  alfabetului limbii rom6ne, sunetul qi semnul gafic

  corespunzdtor. o De la a /a z = de la inceput pdn6' la

  sftrqifi in inregime.

  A2 (interi) [Et.: f.o.] Exclama{ie care exprimd

  surprindere, entuziasm, regret, amintirea brusc[ a

  unui lucru.

  A3 (prep.) [Et.: lat. od] 1. Precedl infinitiwl'

  A invdtra.2. Exprimd un raport de compara{ie sau

  asemdnare. Miroase a proaspdt.3. Inh[ in compu-

  nerea unor adverbe, substantive etc., allturi de /ol'

  Atotputemic.

  Aa (prep) [Et.: fr: d] Formeaz[ numerale distri-

  bulle. Cinci baloturi a o tond.

  As [Et.: fr: a-] Element de compunere care indicd

  absen{a, excluderea etc. Atemporal.

  Aaleni6n, -il, aalenieni, -iene (adj., s'n') [Et': fr'

  aalhnien) 1. Primul etaj al jurasicului mediu sau

  ultimul etaj aljurasicului inferior. 2. Care apar[ine

  aalenianului.

  Abh, abale (s..,fl tEt.: tc. aba)Jesdhr[ groasd de

  16n6, din care se confecfoneaz[ haine' Sin: dimie,

  pdnurd.

  AbLc, abace (s.n.) [Et.: fr. abaque, lat' abacus]

  Instrument pentru calcule aritmetice elementare'

  invald sd socoteascd pe abac. Sn.'. numdrdtoare'

  Abairir, abajururi (s.n.) [Et.: fr. abat-iour]Obiect

  din pAnz6, hdrtie, sticll etc', fixat pe o lampd pentru

  a atenua lumina becului.

  Aband6n, qbandonuri (s'n.) [Et.: fr. abandon,it'

  abbandonol 1. Plrasire a obliga{iilor familiale' o Abandon de familie = pdr[sirea familiei de c[tre

  persoana care are obliga{ia de intreflnere' 2' Renun-

  larea la o acfiune. Boxerul a pierdut meciul pin

  abandon.3. Renun{area la un bun sau la un drept'

  Abandoni (vD. 1) [Et.: fr. abandoner, it' abban-

  donaref 1. A pirdsi pe cineva. $i-a abandonat

  copilul tn maternitate.2. A renunla la continuarea

  unei acliuni. A abandonat competifia.3' Aplrdsi

  un loc. I abandonat Bucurestiul pentru provincie'

  Aban6s, abanosi (s.m.) [Et.: k. abanos] 1' Copac

  cu lemnul de culoare neagr5, foarte dur. 2' Lemnul

  abanosului folosit la fabricarea mobilei de lux, a

  unor instrumente muzicale etc. 3. Dobor0re a arbo-

  rilor in exploatirile forestiere.

  Abathj, abataje(s.n.) [Et.: fr. abattage) 1. Opera]ie

  de extragere a minereului. 2. Locul de extraclie a

  minereului.

  Abdtel, abali (s.m.)lEt.: it. abate,lat- abbas-atisl

  1. Preot care, in confesiunea catolici, conduce o

  aba{ie. 2. Titlu onorific acordat unor clerici catolici'

  Ab6te2 (vb. 11/) [Et': lat. abbatere) 1' A (se)

  indepdrta de la o direcgie stabilit5" S-a abdtut din

  drum. Sn.: a devia.2. Fig. A se abate de la o

  regu16, de la o linie de conduit[ sau de judecati

  etc. S-a abdtut de preceptele creStine' 3' A se opri

  (in treacdt) undeva sau la cineva. in drum s-a

  abdtut pe la bunica.4. A se produce, in mod

  violent, un fenomen al naturii, o nenorocire' Furtuna s-a abdtut asupra orasulul' 5' Fig' A-i

  trece ceva prin minte. I s-a abdtut sd facd gimnasticd. Sn.: a cdquna, a ndzdri' 6' Fig'

  A intrista, a descuraja. Vutea proastd l-a abdtut'

  Abatereo abateri (s.f.) l1t.: abatdl f . indeplrtare

  de la un drum, de la o direc{ie. Sin': deviere'

  $oseaua are o abatere de 50 de metri' Z'indeplr-

  tare de la o regull, de la o linie de conduitl sau de

  judecatd etc. Chiulind de la scoald a comis o

  abatere gravd. o Abatere de lareguld = excep{ie'

 • IONAR DE LIMBA ROMANA CONTEMPORANA

  Abat6r, abatoare (s.r.) [Et.: fr. abbatoir]Clddire in care sunt sacrificate animalele a ciror carne este destinati consumului populaliei.

  Abafie, abalii (s.f.) lEt.: it. abbazial 1. Mindstire catolicl aflatd sub conducerea unui abate. 2.Clddirea unei aba{ii. 3. Credincioqii dintr-o aba{ie.

  Abltft, -d, abdtuli, -e, (adj.) [Et.; fr. abbatu] 1. Care este descurajat. 2. Trist.

  Abc (s.n.) lBt.: fr. abecel Cunoqtinle de bazi inh-un domeniu. Calculul este abeceul matemqticii.

  Abcts, abcese (s.2.) [Et.: ft. abces)Acumulare de puroi inh-un {esut sau organ.

  Abdici (vb. I) lBt.: fr. abdiquer, lat. abdicarel 1. A renunja la tton. Napoleon a abdicat prima datd in 1814.2. Fig. A ceda (in fala greutIlilo|. I abdicat in fala problemelor vietrii.

  Abdom6n, abdomene (s.2.) [Et.: lat. abdomen] Parte a corpului in care se afld aparatul digestiv. Sin.: burtd, pdntece.

  Abduct6r, abductori (adj., s.m.) [Et.: fr. abducteur, lat. abductorl (Mugchi) care produce abductie. MuSchi abductor.

  Abdric{ie, abduclii (s.,{) [Et.: fr. abduction] Miqcare de indepirtare a unui membru de axul median al corpului.

  Abeceddr, abecedare (s.r.) [Et.: lat. abecedarius, fr. abicidairel 1. Manual pentru invdlarea scrisului gi a cititului. 2. Fig. Carte din care se invali no{iuni elementare dintr-un anumit domeniu. Cqrtea de anatomie este abecedarul viitorului medic.

  Aber6nt, -d, aberanli, -e (adj.) lBt.: k. aberrant, lat. aberrans, -antis]Cue constituie sau conline o aberalie. Are o conceplie aberantd despre via1d.

  Aberrifie, aberalii (s.,{) [Et.: fr. abenation, lat. aberrationl 1. Abatere de la ceea ce este normal, corect sau moral 2. FaptI absurdd, inadmisibili. Este o aberalie sd te ascunzi sub copac pe furtund. Sin.: absurditate, prostie. o Aberalie vizuald = astigmatism. o Aberalie a luminii = varia{ie

  10

  aparentd a unui astru pe cet ca urmare a miqcarii Soarelui gi a vitezei finite de propagare a luminii.

  Abhord (vb. I) lBt.: fr. abhorrer,lat. abhonerel A avea un sentiment de ur5, de dezgust, de aversiune fa!5 de cineva sau de ceva.

  Abi6 (adv.) [Et.: lat. ad vix] 1. Cu greu, cu dificultate. Abia merge pe stradd.2. Foarte pulin. A luat abia doud inghilitui. 3. De foarte pu{ini weme. Abia a plecat.

  Abfl, -L abili, -e (adj., adv.) lEt.: fr. habile, lat. habilis] l. adj, Carc este indemdnatic, capabil intr-o activitate sau meserie. 2, adj. Care este descurclrej. Se descurcd, pentru cd este un tip abil. Sin; Siret, Smecher. 3, adv. Cu indemAnare, cu pricepere. MdnuieSte abil acul.

  Abilitd (vb. 1) [Et.: germ. habilitieren,ft. habiliter, lat. habilitare] 1. A recunoaqte cuiva o calificare. 2. A imputemici pe cineva. il abiliteazd sd ia decizii in lipsa ei.

  Abilit6te, abilitdli (s.,{) [Et.: fr. habititi, tat. habilitas] indemdnare, pricepere; qieterue. Mdnu- ieqte sabia cu abilitate. Se orienteazd in viald cu o abilitate ieqitd din comun.

  Abiog6n, -d, abiogeni, -e (adj.) lBt.: fr. abiogdnel 1. Care este lipsit de forme devialA. Mediu abiogen. 2. Care are loc f6r[ participarea materiei vii. Proces abiogen.

  Abiogenezi (s.rf) [Et.: fi. abiogendse) Conceplie conform cireia originea materiei vii trebuie cdutatd in mateia frrd viald.

  Abi6zi (s.,{) [Et.; fr. abiose] l. Stare lipsitd de via\d,. 2, Procedeu de conseryare a produselor alimentare vegetale sau animale prin distrugerea microorganismelor.

  Abis, abisuri (s.ir.) [Et.: fr. abysse, lat. abyssus] Prdpastie, groapl care pare flrd fund. Abisurile oceanice ating mii de metri addncime. Sin.: hdu, genune.

  Abisril, -i, abisali, -e (adj.) [Et.: fr. abyxall l,Care apafiine abisului. o Groapd abisald = regiune de mare addncime in m6ri qi oceane. 2. Care se afli sau triiegte la mari adincimi in mlri gi oceane. 3. Fig. De nepitruns cu g6ndul.

 • ONAR DE LIMBA ROMANA CONTEMPORANA

  Tainele abisale ale tJniversului. 4.Cate apartlne,

  care se referd la subconqtient. Gdnduri abissle

  l-au indemnat la crimd.

  Abittr (adv.) [Et.: tc. beter]Mai mult, mai bine

  (decdt...). Aleargd mai abitir decdt un iepure'

  Abj6ct, -il, abjecli, -e (adj.) lBt.: ft' abiect, lat'

  abiectus)Care inspird repulsie, disprel. Violal e*e

  un fapt abject. Sin: mdrqav, josnic, mizerabil'

  Abj6c{ie, abieclii (s.f.) [Et.: fr. abjection, lat'

  abiectiof Fapti abjecta. Sin.'. josnicie, mdrqdvie,

  ticdlosie.

  Abjurd (vb. 1) [Et.: fr. abiurer, lat. abiurare] A

  renega o credin!6 religioasd, o opinie' A abjurat

  credinla strdbund.

  Ablativ, ablative (s.r.) [Et': lat. ablativusf Cazal

  declinlrii in unele limbi, care exprimd despirtjrea

  de un loc, punctul de plecare, instrumentul, cauza'

  o Ablativ absolul = construclie sintacticl specificl

  limbii latine.

  Ablafirine, ablaliuni (s.,f) [Et.: fu. ablation, lat'

  ablatio, -onisl 1. Transportare prin intermediul

  vintului, apei, ghelarilor a materialului rezultat din

  dezagregwea solului sau a rocilor. 2' indeplrtare

  chirurgicald a unui organ, a unui membru al

  corpului sau a unei tumori. 3. Fenomen fizic prin

  care un corp care strdbate atmosfera cu mare viteza

  pierde din substan!6, devenind incandescent'

  Ablu{irine, abluliuni (s'l) [Et.: lat. ablutio, -nis'

  fr. ablution) 1. Sp6lare (cu buretele) a corpului'

  2. Sp[lare rituald a corpului recomandat[ de unele

  religii.

  Abneg6{ie (s.,f ) l}t; lat. abnegation, fr. abndgationl Devotament (dus pdnd la sacrificiu). ISi ingrijeqte

  mama cu abnegalie.

  Aboli (r,b. IV) lBt; ft. abolifl 1. A suprima o institulie. Monarhiq a fost abolitd.2. A anula in

  mod democratic o 1ege. Pedeapsa cu moqrtea a

  fost abolitd.

  Abolu{ionism (s.n.) [Et.: ft. abolitionisme) Migcare aparuta la sfbrqitul sec' al XVI[-lea, care

  urmlrea desfi in{area sclaviei negrilor din America'

  Abomindbil, -d, abominabili, -e (adj.) [Et': fr'

  abominable, lat. amobinabih"s] infior[tor, dezgus-

  tiior. Arefald de ani