dezv durabila.ppt

35
1 DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMERŢULUI

Transcript of dezv durabila.ppt

Page 1: dezv durabila.ppt

1

DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMERŢULUI

Page 2: dezv durabila.ppt

2

Conceptul de dezvoltare durabilă

= constituit prin intermediul acordului internaţional exprimat în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro (1992) şi prin adoptarea Agendei 21, ca opţiune strategică globală pentru secolul următor

= capacitatea de a satisface cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi

Page 3: dezv durabila.ppt

3

Obiectivul general al dezvoltării durabile:

identificarea soluţiei optime de combinare şi “convieţuire” a celor patru sisteme:

economic, uman, tehnologic şi ambiental

Page 4: dezv durabila.ppt

4

Dezvoltarea economică ↔ Dezvoltarea umană

Indicatori ai dezvoltării umane:

longevitate

nivelul veniturilor

ocuparea forţei de muncă

gradul de cultură …

(IDU)

Page 5: dezv durabila.ppt

5

Cadrul în care trebuie aplicat conceptul de dezvoltare economică are în vedere analiza

celor trei medii:

economic

politic

social

Page 6: dezv durabila.ppt

6

Mediul economic

- cei care sunt implicaţi în crearea PIB sunt implicit interesaţi ca această activitate să fie generatoare de profituri

- dorinţa celor din mediul economic este de a creşte permanent rentabilitatea şi, prin aceasta, profitul realizat

(de cele mai multe ori prin intermediul creşterii volumului producţiei şi al consumului)

Page 7: dezv durabila.ppt

7

Mediul economic

- realizarea profitului pe termen scurt şi mediu prin generarea de pierderi în plan ecologic şi implicit uman nu reprezintă o soluţie care să ofere siguranţă pentru generaţiile viitoare

- profitul, care trebuie căutat în activitatea economică viitoare, este suma profiturilor obţinute de pe urma unei activităţi productive pe toate planurile şi abordate prin prisma plusurilor aduse în favoarea individului

Page 8: dezv durabila.ppt

8

Mediul economic

Conceptul de dezvoltare durabilă impune:

- calcularea eficienţei comerţului interior şi exterior

- identificarea acelor produse care este benefic din toate punctele să fie importate şi exportate de către fiecare naţiune în parte

conceptul de dezvoltare durabilă este strâns legat de conceptul de eficienţă

Page 9: dezv durabila.ppt

9

Mediul politic - dezvoltarea economică şi mediul economic

în strânsă corelaţie cu mediul politic ce acţionează în spaţiul geografic vizat

Asigurarea unui climat de:- pace şi - securitate, - precum şi de colaborare între state

= condiţii favorabile dezvoltării economice

Page 10: dezv durabila.ppt

10

Mediul politic

Este necesar ca politicienii să cunoască faptul că rentabilitatea unui sector de activitate trebuie să fie coroborată cu:

- modul de exploatare a resurselor naturale

- efectele pe care le poate avea dezvoltarea unor categorii de activităţi cu grad mare de poluare asupra mediului

Page 11: dezv durabila.ppt

11

Mediul social = reuneşte toate serviciile pe care societatea este datoare să le ofere

membrilor săi, care, la rândul lor, sunt datori să producă pentru ca societatea să se susţină

(având componente care au ca obiectiv principal omul)

Dezvoltarea economică a unei societăţi este influenţată de:

structura populaţiei, din punct de vedere al repartizării pe: vârste,

sexe, grad de pregătire etc.

tendinţele de evoluţie ale acesteia, reflectate în: rata natalităţii,

rata mortalităţii şi, mai ales, în speranţa de viaţă.

Page 12: dezv durabila.ppt

12

Mediul social

Scăderea speranţei de viaţă Scăderea ratei natalităţii Creşterea mortalităţiiProcesul de îmbătrânire a populaţiei

conduc la:

- diminuarea cantităţii de forţă de muncă disponibilă

- scăderea calităţii acesteia

Page 13: dezv durabila.ppt

13

Mediul social

Pentru existenţa societăţii şi desfăşurarea activităţii economice, este necesară utilizarea de resurse (în activitatea productivă se utilizează materii prime sau materiale, multe dintre acestea având la bază resurse naturale).

Costurile utilizării resurselor naturale trebuie calculate astfel încât să fie avute în vedere:

- conservarea mediului şi a ecosistemului din care acestea au fost extrase

- efectele deşeurilor rezultate de pe urma prelucrării industriale a materiilor prime

Page 14: dezv durabila.ppt

14

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă

Obiectivul fundamental

= creşterea bunăstării şi prosperităţii individuale şi a ansamblului social la nivel naţional, urmărind o dezvoltare economică în limitele de suport ale Capitalului Natural, într-un mod care să garanteze şi calitatea vieţii generaţiilor viitoare.

Page 15: dezv durabila.ppt

15

Strategia Naţională pentru Dezvoltare DurabilăObiectivele principale

• Asigurarea stării de sănătate a populaţiei. • Asigurarea complementarităţii şi corelării între toate sectoarele economice şi sociale.

• Stabilirea sectoarelor şi direcţiilor cu potenţial competitiv, ca priorităţi ale dezvoltării durabile.

• Redimensionarea şi remodelarea structurii economico-sociale şi transformarea ei într-un sistem durabil.

• Stoparea procesului de deteriorare a Capitalului Natural şi iniţierea refacerii acestuia.

• Dezvoltarea unui sistem legislativ şi instituţional coerent, compatibil cu cel al ţărilor din UE.

• Formarea resursei umane la nivelul exigenţelor ştiinţifice, tehnologice şi informaţionale, pe plan internaţional.

• Monitorizarea şi evaluarea permanentă a performanţelor economice, sociale şi de protecţie a mediului, printr-un sistem de indicatori cantitativi şi calitativi determinabili.

Page 16: dezv durabila.ppt

16

Concluzia:

comerţul nu mai poate fi gândit

în afara parametrilor impuşi

de dezvoltarea durabilă

Page 17: dezv durabila.ppt

17

Eficienţa economică globală şi dezvoltarea durabilă în comerţ

- conceptul de eficienţă economică globală, introdus pentru prima dată în anul 1975 de către profesorul Alexandru Gheorghiu

- conceptul de eficienţă economică globală evidenţiază limitele calculului economic în abordarea sa unilaterală

Page 18: dezv durabila.ppt

18

Eficienţa economică globală şi dezvoltarea durabilă în comerţ

Ideile care stau la baza conceptului de eficienţă economică globală sunt:

a) abordarea sistemică a activităţii umane, adică analiza sistemului macroeconomic al economiei naţionale prin intermediul subsistemelor componente, în contextul mediului ambiant în care se desfăşoară;

b) cuprinderea în calculul economic a tuturor tipurilor de resurse intrate şi neintrate în circuitul economic;

c) calcularea eficienţei pe întregul ciclu natură – produs - natură.

Page 19: dezv durabila.ppt

19

Eficienţa economică globală şi dezvoltarea durabilă în comerţ

Abordarea sistemică reuneşte şi pune sub incidenţa analizei şi a calculelor efectuate următoarele componente ale sistemului naţional:

- subsistemul producţiei (forţele de producţie, accentuându-se caracterul tehnic al acestora);

- subsistemul economic (reuneşte ansamblul proceselor economice);

- subsistemul structural (infrastructura politică, juridică, instituţională, culturală etc.);

- subsistemul mediului ambiant (ca loc de desfăşurare a proceselor economice).

Page 20: dezv durabila.ppt

20

Eficienţa economică globală şi dezvoltarea durabilă în comerţ

În abordarea sistemică: alături de funcţia principală – funcţia obiectiv (elementul

esenţial)

există şi trebuie să fie considerate şi celelalte componente ale sistemului, care sunt variabile noneconomice:

socialepoliticeculturaleştiinţificetehniceecologice

Page 21: dezv durabila.ppt

21

Eficienţa economică globală şi dezvoltarea durabilă în comerţ

Exprimarea valorică a ansamblului se poate realiza prin identificarea şi cuantificarea legăturilor dintre variabile pornind de la o funcţie de forma:

y = f (xi)

(xi reprezintă factorii de natură cauzală, i poate lua valori de la 1 la n)

Problema care trebuie soluţionată

= realizarea unei metodologii prin care efectele tehnice, structurale şi ecologice să fie transformate în efecte economice (să li se poată atribui valoare)

Page 22: dezv durabila.ppt

22

Eficienţa economică globală şi dezvoltarea durabilă în comerţ

Cuprinderea în calcul a tuturor tipurilor de resurse

= evidenţierea tuturor resurselor care au aport direct sau indirect la existenţa produsului, pe întregul său ciclu de viaţă

Page 23: dezv durabila.ppt

23

Eficienţa economică globală şi dezvoltarea durabilă în comerţ

Analiza produselor pe ciclul natură – produs - natură

= oferă posibilitatea surprinderii efectelor:

produceriiconsumuluirefolosirii şi

reintegrării în natură

Page 24: dezv durabila.ppt

24

Eficienţa economică globală şi dezvoltarea durabilă în comerţ

În concluzie: eficienţa economică globală se poate defini drept

“o categorie economică prin care se urmăreşte un optim global, multicriterial şi dinamic, care armonizează toate categoriile de interese şi în special raporturile dintre dezvoltarea economică şi mediul înconjurător, pe întreaga durată de viaţă a produsului”

Page 25: dezv durabila.ppt

25

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

De la apariţia sa ca activitate de sine stătătoare, în decursul existenţei societăţii omeneşti, şi până în prezent, comerţul a înregistrat, sub acţiunea unui complex de factori, evoluţii ascendente semnificative:

atât în privinţa dimensiunilor sale cantitative (a volumului său)

cât şi a aspectelor de ordin – structural - calitativ.

Page 26: dezv durabila.ppt

26

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

Comerţul interior marchează în această perioadă schimbări calitative radicale, în sensul modernizării:

actelor de schimb, agenţilor şi mijloacelor de comerţ.

Vechile forme predominante de schimb au fost substituite treptat de forme moderne, potrivit conceptului de dezvoltare durabilă.

Page 27: dezv durabila.ppt

27

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

Integrarea economiei româneşti pe piaţa europeană va conduce la creşterea dependenţei naţionale de:

- mărfurile şi capitalurile externe

- marile centre industriale şi financiare europene

- sursele de mijloace de producţie şi capital extern

- fluxurile de valori materiale

Page 28: dezv durabila.ppt

28

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

proces amplu şi complex de modificări ale fizionomiei structurilor comerciale, proces ce continuă şi în prezent şi se află în diferite faze de derulare de la o ţară la alta.

Scopul vizat:

adaptarea cât mai deplină la noile cerinţe ale pieţei

creşterea eficienţei de ansamblu

Page 29: dezv durabila.ppt

29

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

Activităţilor de intermediere a actelor de vânzare - cumpărare, ca şi celor legate de distribuţia fizică, li se adaugă noi activităţi:

- cercetarea pieţei,

- informarea şi educarea consumatorilor,

- promovarea unei game largi de servicii legate de folosirea produselor,

- publicitatea etc.

Page 30: dezv durabila.ppt

30

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

Comerţul românesc

= unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei naţionale

= se află într-un amplu proces de restructurare sectorială şi microeconomică

- privatizarea comerţului a fost mai rapidă decât a majorităţii celorlalte sectoare ale economiei româneşti

Page 31: dezv durabila.ppt

31

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

Opţiunea politică fundamentală = integrarea României în circuitul economic european şi mondial.

Obiectivele strategice şi de politică comercială vor viza, în principal:

- asigurarea protecţiei consumatorilor

- protecţia climatului concurenţial şi garanţii împotriva concurenţei neloiale

- respectarea uzanţelor comerciale

- alinierea la normele de standardizare ale U.E.

Page 32: dezv durabila.ppt

32

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

Definirea obiectivelor strategice de politică comercială în perspectivă decurge, de fapt, din:

- modificările în modalităţile de organizare şi funcţionare a comerţului interior

- progresele ce se realizează ca urmare a privatizării întregii activităţi comerciale

- funcţionarea eficientă a mecanismului economiei de piaţă.

Page 33: dezv durabila.ppt

33

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

În prezent, în lume comerţul cunoaşte un intens proces de modernizare, apreciat ca o adevărată “revoluţie comercială”.

= rezultatul acţiunii, cu o amploare deosebită, a factorilor formativi ai pieţei

= rezultatul schimbării rolului şi locului comerţului într-o economie modernă

Page 34: dezv durabila.ppt

34

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

Principalii factori ai dezvoltării comerţului:

● progresul tehnico-ştiinţific

● adâncirea diviziunii internaţionale a muncii ● schimbările demografice

● creşterea standardului de viaţă al populaţiei

● mobilitatea crescândă a populaţiei etc.

Page 35: dezv durabila.ppt

35

Dezvoltarea comerţului în contextul dezvoltării durabile

Esenţiale pentru dezvoltarea şi modernizarea comerţului =

oferta de mărfuri

bogata ei gamă sortimentală

volumul serviciilor comerciale care însoţesc actul vânzării.