Destinatii Turistice- Muntenia

of 18 /18
 PROIECT - MANAGEMENTUL DESTINATIILOR TURISTICE  REGIUNEA MUNTENIA STUDENTI: SUCEVEANU LAURA-IOANA  POP A IOAN- ALEXANDRU  MASTER AA T , AN II  GRUPA 408

Embed Size (px)

description

PPT Destinatii turistice- Muntenia

Transcript of Destinatii Turistice- Muntenia

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  1/18

  PROIECT -MANAGEMENTUL

  DESTINATIILOR TURISTICE

  REGIUNEAMUNTENIA

  STUDENTI: SUCEVEANULAURA-IOANA POPA IOAN-ALEXANDRU MASTER AAT, ANII GRUPA 408

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  2/18

  1. Munteni- !e"i#it$e %e&%$'( )i!e)($ie$e $e%iunii

  Li#ite:

  - N- #un*ii C$+*i- V- $u" O"t- S )i E- uiu"Dun/$e- N-E- $u$i"e Putn

  )i Si$et

  u!e*e i unit/*i!#ini)t$tie:

  A$%e, 2$/i", 2u3/u,C/"/$i, D#&i*,Giu$%iu, I"i*, I"5&,

  P$6&, Te"e&$#n75/$/ (un I)"3,Muni(i+iu" 2u(u$eti.

  Re"ie5 $it,5&$#t !in:- (#+ii 9i "un(i0,;- !e"u$i 1< 8;

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  3/18

  ?. Re)u$)e"e tu$i)ti(e ntu$"e

  - ? $ii +$&[email protected] !einte$e) n=i&n" 7P$(u"N=i&n" Pit$ C$iu"ui,P$(u" Ntu$" 2u(e%i,

  P$(u" Ntu$" Cn,Re3e$=i Mn5u,

  Re3e$=i Te9i" et(.

  - #$e $iette !e

  e(&)i)te#e, +"nte 9ini#"e $$e, 5&$#e !e $e"ie5!e&)eite, +un(te 5&)i"i5e$e

  9i !i5e$ite &ie(tie%e&"&%i(e.

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  4/18

  Re3e$ti G"&!e)

  Su+$5t: >4,< BAL&("i3$e: C. V"e D&5tnei 7"titu!ine >0-8

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  5/18

  P$(u" Ntu$" 2u(e%i

  - )e ntin!e +ete$it&$iu" @u!e=e"&$A$%e9, D#&i=,P$6&, 2$&

  - $e & )u+$5=/ !e

  ?. 6

  -$e"ie5u"- !e3&"tt +e(&n%"e$te 9i

  %$e)ii - 5&$#e !e$e"ie5 )+e(t(u"&)e72e"e, S'nHu"- +e ("($e )e!e3&"t/ un $e"ie5

  ($)ti( (u nu#e$&)e

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  6/18

  P$(u" Ntu$" Cn

  - )e in @u!e=u"

  Giu$%iu,- $e & )u+$5=/ !e?4.

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  7/18

  . Re)u$)e"e tu$i)ti(e nt$&+i(e

  Tu$nu" C6in!iei- @u!.D#&it

  P"tu" 2$n(&ene)( !e "P&t"&%i- @u!. D#&it

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  8/18

  Mu3eu" S$ii- S"ni(P$6&

  Sttui "ui Mi6iVite3u"- P"&ie)ti,

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  9/18

  Mn)ti$e Cu$te

  !e A$%e)

  CetteP&ien$i

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  10/18Tu$nu" (u (e)- C$u(e !e +it$ !e "C"u $eni

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  11/18 Ruine"e P"tu"ui Cnt(u3in&- Mi$&ne)ti

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  12/18

  4. &$#e !e tu$i)# +$(ti(te in$e%iune MunteniTu$i)#u" "ne$

  L(u" Pu(i&) L(u" A#$

  -n(!$t !e-& +$te 9i "t !e!e"u$i"e !in ($e +$&in

  i3&$e"e )u"5u$&)e, "e (/$&$ene'(ii )unt $e(un&)(ute nt$t$e !i5e$ite"&$ 5e(=iuni,

  +$e(u# (e"e$eu#ti)#"e, in#t&$ii,

  - 5&$#t +e ("e ntu$"/

  - "&$i'(t +$in +$&!u)ete$+euti(e 9i (&)#eti(e

  $e(un&)(ute +e +"ninte$n=i&n", n! " 3/

  n/#&"u" )+$&+e"i(.- C+&3i=i %ene$" #e!ie:

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  13/18

  Tu$i)#u" )+e&"&%i(

  Pe)te$

  D#&i(i&$ei

  Pe)te$ I"itei

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  14/18

  Tu$i)#u" (u"tu$"-$e"i%i&)

  A Ve)ti%ii i)t&$i(e 9i #&nu#ente !e $t/: ()te"u" Pe"e9, Pe"i9&$,Tu$nu" C6in!iei, P"tu"P$"#entu"ui, Cette Cu$te !e

  A$%e9, Cette Dne)(/, Cette P&ien$i, A$(u" !e T$iu#5,P"tu" Sn%& et(.

  2 E"e#ente !e etn&%$'e 9i 5&"("&$: #u3i(/ +&+u"$/, t/$!e )(u"+tu$/ !e " M/%u$,%)t$&nie, &i(eiu$i 9i t$!i=ii,

  !n)u$i +&+u"$e, An)#"u" &"("&$i( Te"e&$#nu" et(.

  C Mu3ee 9i ()e #e#&$i"e: Mu3eu" Ce)u"ui, Mu3eu" Anti+,Mu3eu" N=i&n" !e Ge&"&%ie, Mu3eu" J/$nu"ui Rn, Mu3eu"!e C6i6"i#$, Mu3eu" !e Pet$&" !in P"&ie9ti, C) Me#&$i"/

  Ge&$%e Ene)(u, C) Me#&$i"/ Iu"i B)!eu, C) Me#&$i"/

  Liiu Re$enu et(.

  D In)titu=ii (u"tu$" $ti)ti(e: Ateneu" Rn, O+e$ Rn/,Tet$u" O!e&n

  E M/n/)ti$i7M/n/)ti$e De"u, M/n/)ti$e Cu$te !e A$%e9,

  M/n/)ti$e Su3n, M/n/)ti$e K#'$, M/n/)ti$e P)/$e,M/n/)ti$e G6i%6iu et(.

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  15/18

  >. Ste i )t*iuni tu$i)ti(e

  St*iune 2$/!e*u

  u!. A$%e - )t*iune"ne&("i#te$i(/ !e$e(u+e$$e i &!i6n/!e inte$e) "&(", i!e"+ent$u t$t#ent

  !t&$it ("i#tu"ui5&$i" +$e3ent i(i )i +e"&$ #ine$"e)&!i(e, )u"5u$&)e,i&!u$te, ("&$u$te )u

  i($&nte.

  -Pe "n% +$&+$ietti"e

  "ne&("i#te$i(e )ttiuneene'(i3 )i !e un+&tenti" tu$i)ti( !t&$it+ei)@e"&$ +it&$e)ti !e +eV"e V")nu"ui.

  - K&n +$&[email protected], (")i'(t!$e+t $e3e$tie #iHt

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  16/18

  Sttiune S$t M&nte&$u @u!.2u3u

  - Sttiune"ne&("i#te$i( !in

  @u!etu" 2u3u 'in!"&("i3t in +$te)u! e)ti( (e)tui,+e )u+$5t!#ini)t$ti L&("ittii Me$ei, "

  & !i)tnt !e+$&Hi#ti 14 # !e$e)e!int !e

  @u!et, O$)u" 2u3u.- C!$u" ntu$" " )ttiunii$e+$e3int )i e" un [email protected],

  ($(te$i3n!u-)e +$int$-&e%ettie &%t,$e+$e3entt !e +!u$i !e5&i&)e )i +"nte )+e(i'([email protected]"ui ("i#ti(.

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  17/18

  Cun C&$nu u! P$6&- Cent$u i)e$i(e)(+$e)ti%i&), (u

  u$#$i 5e$i(ite+ent$u !e3&"t$e(u"tu$", !$ #i"e) in (ee (e+$ie)te

  (&ntinuitte in(e)te "&(u$i un&$ t$!itii(u"tu$"eneint$e$u+te !e-"un%u" $e#u$i"&$

  - Mu3eu" )/te)( "(unei C&$nu (u+$in!e!&u/ )e(*ii: i)t&$ie -etn&%$'e i $t/+&+u"$/, $e(&)tituin!,

  nt$-& i#%ine unit$/,i* (unit/*ii !in

  (e"e #i e(6i ti#+u$i in/ n $e3ent

 • 5/19/2018 Destinatii Turistice- Muntenia

  18/18

  2I2LIOGRAIE

  1.6tt+:.!i$e(t&&in%.$&?.6tt+:.!$#unteni.$&.6tt+:.tu$i)#"n!.$&

  4.6tt+:)te5$u#&)e.$&>.6tt+:$&.ii+e!i.&$%iiMunte

  ni

  .P"nu" !e De3&"t$e Re%i&n"Su! Munteni ?014-?0?0