Declaraţie de Perfomanta

download Declaraţie de Perfomanta

of 32

Embed Size (px)

Transcript of Declaraţie de Perfomanta

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  1/32

  DECLARAIE DE PERFORMANTA

  Nr. V.003.2/ Data: 01.07.2013

  1.Cod unic de identiica!e a" #!odu$u"ui%ti#:&TAIE DE EP'RARE (a)uaC"ean*

  2. Ti#u"+ "otu" $au nu,-!u" de $e!ie $au o!ice a"t e"e,ent ca!e #e!,ite identiica!ea #!odu$u"ui #ent!u

  con$t!uctii:ALROM a)uaCIean &/R 1 LE 1 ,34i5 &/R 712 LE 1+6 ,34i

  3. 'ti"i4a!ea #!econi4ata a #!odu$u"ui #ent!u con$t!ucii+ 8n cono!,itate cu $#eciicaia te9nicaa!,oni4ata a#"icai"a:E#u!a!ea a#e"o! u4ate ,ena;e!e !ute #ent!u o #o#u"aie de #ana "a 60 de "ocuito!i

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  2/32

  &taii de e#u!a!e a#e u4ate ,ena;e!e #n- "a 1000+ !e$#ecti 1600 "it!i4i

  Noua =ene!aie de ,iniJ$taii de e#u!a!e a a#e"o!u4ate

  ,ena;e!e:Versatil % #oate i "i!at- att ca in$ta"aie =atadeo"o$it $au #oate ec9i#a a4ine eBi$tente+ din,ate!ia"e#"a$tice $au eton5Per!r"an# $res$ut%#a!a,et!ii C/06+ CCO$iMT&din e"uent $unt in "i,ite"e i,#u$e de NTPA5&!r 'e "!ntat % #ontonu" cuec9i#a,ente"e#!ea$a,"ate:Q@i a4inu" din ,ate!ia" #"a$tic #ot i,ontate cu ,ini, de ine$tiii @i eo!t5&!r 'e (ntre#inut % dato!it- ,ont-!iiec9i#a,ente"o!de t!ata!e #e #onton5Lu$rri "ini"e 'e "entenan# % nece$it- unnu,-!,ini, de o#e!aii de 8nt!eine!e ia! inte!a"u" deti,# "aca!e e$te nece$a!- idan;a!ea e$te de cea 1 %!2 ani5

  E$!n!"i$ % con$u, ,ini, de ene!=ie unitateadetectea4- auto,at "i#$a de a#- 8n a"i,enta!e @it!ece 8n!e=i, de acan-5&!r 'e !)erat % unitatea de co,and-,onito!i4ea4-in$ta"aia+ $e,na"i4ea4- @i 8n!e=i$t!ea4- o!icedeeciunea ec9i#a,ente"o!5*ut!re$u)erare % 8n ca4u" a#a!iiei uneidi$unciona"it-i e!oa!e de unciona!e aunuiec9i#a,ent+ c-de!e de ten$iune etcJ #anou"

  deco,and- 8nce!c- cu o anu,it- !ecen- $- !eia!e=i,u"no!,a" de unciona!e+ $e,na"nd 8n ace"a@iti,#di$unciona"itate.

  8nde#"ine@te ce!ine"e no!,atie"o! NTPA 001:2002 @iNTPA011:2002 @i e$te 8n cono!,itate cu &R EN 126%3:200.

  +eneralit#ia)uaC"ean $e!ia & &/R % e$te noua a,i"ie de ,ini$taiico,#acte+ de$tinate e#u!-!ii a#e"o! u4ate ,ena;e!e+ca!euncione4- #e #!inci#iu" &/R $e)uentin= atc9 !eacto!J.&taia @i ca"itatea a#ei e#u!ate 8nde#"ine$c ce!ine"ecu#!in$e8n "e=i$"aia naiona"- 8n i=oa!e. Fiai"itatea @ica#acitatea dea a$i=u!a ce!ine"e #!iind ca"itatea a#ei e#u!ate de#inddeeiciena c9i,ic-io"o=ic- @i de condiii"e $#eciice deo#e!a!e deitu" @i o"u,u" de a#- dee!$at+te,#e!atu!-+co,#o4iia a#ei "a int!a!e %in"uentJ.

  *,EN-E

  &i$te,u" uncionea4- "a #a!a,et!ii o#ti,i dac- $unt!e$#ectate !e=u"i"e de ,ai ;o$. - !u=-, $- citii cuatenie$#eciicaii"e @i in$t!uciuni"e #!oduc-to!u"ui.

  '!,-toa!e"e ,ate!ia"e $unt inte!4i$e 8n toa"et-:

  Mate!ia" Eect Co"ecta!eCenu@a+ !e$tu!i de a!de!e Nu $e de$co,#un io"o=ic Sunoi ,ena;e!

  He!ee"e 8nund- cana"i4a!eaDie!$e c9i,ica"e Conta,inea4- a#a Punct co"ecta!e

  De4inectanti O,oa!- io,a$a Mu o"o$ii

  Co"o!ani Conta,inea4- a#a Punct co"ecta!e

  C9i,ica"e oto

  S!-$i,i de ia #!-;"!e De#une!i #e conducte Sunoi ,ena;e!

  P"a$tu!i 8nunda!e conducte

  Ni$i# de "a #i$ici

  Do#u!i de $tic"- &e de#un 8n $taie

  Lacu!i @i o#$e"u!i Conta,inea4- a#a Punct co"ecta!e

  Medica,ente Punct co"ecta!e a!,aceuticeJ

  '"ei de ,oto! Punct co"ecta!e u"eiu!iJ

  '"ei @i !e$tu!i a"i,enta!e Punct co"ecta!e

  /ete de cu!-at u!ec9i"e De#une!i 8n $taie Sunoi ,ena;e!

  Pe@ti cide Conta,inea4- a#a Punct co"ecta!e

  A=eni de cu!-a!eLa,e de !a$ De#une!i 8n $taie Sunoi ,ena;e!% !i$c de accident

  &u$tane de de$undat c9iuete Conta,inea4- a#a Nu o"o$ii

  Pe$ticide Punct co"ecta!e

  Ta,#oane @i $cutece &e de#un 8n $taie Sunoi ,ena;e!U

  '"ei co,e$tii" Ri$c 8nunda!e $taie

  Re$tu!i a"i,enta!e

  C"ei @i a"i ade4ii Punct co"ecta!e

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  3/32

  TeBti"e eB c!#e de cu!-at+ etc.J Sunoi ,ena;e!#unct co"ecta!e

  Di"uani Conta,inea4- a#a Punct co"ecta!e

  &e,ine Ri$c 8nunda!e $taie Sunoi ,ena;e!

  &-#un de C Conta,inea4- a#a Nu o"o$ii

  C9i@toace &e de#un 8n $taie Sunoi ,ena;e!

  V &i"icon Ri$c 8nunda!e $taie Punct co"ecta!e

  Unde se utilizeaz

  &e!ia &&/R e$te #!oiectata att #ent!uec9i#a!ea "ocuine"o! noi ct @i #ent!u !e%ec9i#a!ea o$e"o! $e#tice eBi$tente+ cu un,ini, de ,odiic-!i. 8n ,od #a!ticu"a! au

  o$t #!oiectate $- e#u!e4e a#e u4ate,ena;e!e #!oenite din "ocuine cu undeit de 1.000 "it!i &6&/R'J !e$#ecti1.600 "it!i &107&/R7%!12J2

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  4/32

  a"i,enta!e aduce din #!i,a ca,e!- un o"u, ca"cu"at dea#-. Dac- nie"u" din #!i,a ca,e!- e$te $c-4ut $taia t!ece 8n!e=i, de acan- #e du!ata cic"u"ui o!eJ.2%,ratare% Du#- a"i,enta!e 8nce#e a!ota!ea ae!u"ui #!ininte!,ediu" #o,#ei *de ae!a!e. Po,#a de ae!a!e #e!,itedi4o"a!ea unei cantit-i ,a!i de oBi=en 8n 8nt!e= o"u," dea#- di$#onii". Acea$t- a4- e$te cuno$cut- ca nit!iica!e.OBi=ena!ea $e ace a"te!nati cu #e!ioade de #au4-+ cnd $e#!oduce eectu" de denit!i ica!e.

  3 % Se'i"entare % Ae!a!ea e$te o#!it- #e!,ind$u$#en$ii"o! $o"ide $- $edi,ente4e "a undu" a4inu"ui. 8n4ona $u#e!ioa!- !-,ne doa! a#a cu!at-.5 % Ea$uare % A#a cu!at- din 4ona $u#e!ioa!- e$te $coa$-din $i$te, cu #o,#a de eacua!e @i eacuat-. Du#-atin=e!ea nie"u"ui ,ini, #o,#a e$te o#!it-. 8n ace$t,o,ent e$te #o!nit- #o,#a de a"i,enta!e ca!e eacuea4-eBce$u" de n-,o" 8n #!i,a ca,e!-+

  Rei"ul 'e a$an#Dac- 8n eta#a de a"i,enta!e nu e$te detectat a#o!t de a#- 8n#!i,u" co,#a!ti,ent $taia t!ece 8n !e=i, de acan-.Ae!a!ea $e ace 8n cic"u!i ,ai $cu!te @i ,ai de$e #ent!u a,enine acte!ii"e 8n ia-. A#o!tu" de a#- din #!i,u"co,#a!ti,ent e$te !edu$. Nu $e eacuea4- a#a din $i$te,.

  &taia t!ece auto,at "a !e=i, no!,a" de unciona!e i,ediatce a o$t detectat a#o!t de a#- 8n #!i,u" co,#a!ti,ent.

  Ca!acte!i$tici =ene!a"eDeit4i 1000 "it!i4i 1600 "it!i4iNu,-! ,aBi, uti"i4ato!i #e!,aneni 12o"u, tota" 3.000 "it!i

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  5/32

  $u$tane"eo!=anice 8nco,#onente#!i,a!e.

  Ti# OBX#e!" 3 89un Pu")en:Pute!e P1P2J 270170Deit ,aBi, ae! ,39J ?Tu!aie !ot,inJ 2?30Di,en$iuni Y B 9,,J 1

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  6/32

  &e!ia &&/R a o$t #!oiectat- @i a!icat- and 8n ede!e$tanda!de"e a#"icai"e @i "e=i$"aia 8n i=oa!e 8n ace$t,o,ent. innd cont c- ,oda"it-i"e de eB#"oata!e @iinte!enie $unt 8n aa!a cont!o"u"ui ALROM Indu$t!ie+e$teo"i=aia uti"i4ato!u"ui $- $e a$i=u!e c-:

  ec9i#a,entu" e$te cono!, de$tinaiei #!oiectate nu$ea o"o$i $taia 8n a"t $co# $au "a a"t deit dect ce"#!oiectatJ5o#e!aii"e de e!iica!e @i ,entenana anua"- auo$t

  eBecutate5o!ice inte!enie e$te -cut- nu,ai de #e!$ona"ca"iicat@iin$t!uit8nace$t$en$.

  ATENIE

  Pe!ico" de a"uneca!e @i c-de!e 8n !e4e!o! %#e!$ona"u" ca!e in$ta"ea4- $au eBecut- o#e!aii de,entenana a #u!ta ec9i#a,ent de #!otecie @i aeita#e ct #o$ii" acce$u" 8n !e4e!o!.

  Sa4e toBice % at,o$e!a din inte!io!u" !e4e!o!u"ui

  #oate conine =a4e toBice ,onoBid de ca!on+,etan+dioBid de ca!on etcJ. Nu,ai #e!$ona"u" ca!ea$i=u!-8nt!eine!ea @i ce" a" i!,ei #!oduc-toa!e $untad,i$e $-in$#ecte4e !e4e!o!u" 8n inte!io! @i nu,ai du#- oae!i$i!e$uicient-. Dac- a#a!e $en4aia de =!ea- $auo,-#-!-$ii 4ona i,ediat. Li,ite"e ad,i$ii"e #ent!u=a4e$unt u!,-toa!e"e: K2& *.10 ##,5 CO*

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  7/32

  e"e eacua!e din "ocuin- #ent!u a ,ic@o!a di$tanade$cu!=e!e din cana"i4a!e. Di$tana !eco,andat-a- de "ocuin- e$te de 6 ,et!i.

  2+ Locu" de in$ta"a!e t!euie $- a$i=u!e $#aiu$uicient#ent!u idan;a!e+ eBa,ina!e @i 8nt!eine!e etc.

  3. Adnci,ea de 8n=!o#a!e t!euie $- ie,ini,-+ #ent!ua u@u!a acce$u" "a ec9i#a,ente 8n ti,#u"o#e!aii"o! de8nt!eine!e !eco,andat ?0 ,aBi, 100 c,,-$u!ai de"a nie"u" $o"u"ui "a conducta de int!a!eJ.

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  8/32

  -5A/C !e#!e4int- ec9i#a,ente"e #o,#a dea"i,enta!e+eacua!e @i ae!a!eJ. &u #icto=!a,aec9i#a,entu"uica!e uncionea4- "a un ,o,ent dat $e aai@a #e!iodic$i,o"u" U ] UUBU5ti,# de unciona!e #o,#a a"i,enta!e 8n$ecunde5ti,# de unciona!e #o,#a eacua!e 8n$ecunde5

  ti,# de unciona!e #o,#a ae!a!e+ 8n,inute.

  Pe a doua "inie 8nce#nd de "a $tn=a "a d!ea#ta:$#aiu+ $au $i,o"u" UPU dac- e$teactiat #!o=!a,u"de acana+ adic- a o$t actiat $en4o!u" denie"J5$#aiu $au $i,o"u" U ] U UBU $uec9i#a,entu" ca!ee$te actiat A+ / $au CJ. 8n ca4u" 8n ca!e$%a de#i$tat o

  aa!ie "a unu" din ec9i#a,ente+ $e aai@a $u "ite!aco!e$#un4-toa!e ec9i#a,entu"ui$i,o"u" UAU+ ia! #e#!i,a "inie8n co"u" din $tn=a $u$ $e aai@a UU.ti,#u" cic"u"ui de ae!a!e 8n ,inuteJ %ti,#u" deunciona!e cic"ic- a #o,#ei ae!atoa!eti,#u" de #au4a 8n ,inuteJ%ti,#u" de#au4-+ 8n ca!e nua i actiat nici un ec9i#a,ent

  ti,#u" de #au4- a ec9i#a,entu"ui 3#o,#a ae!a !eJ%8n,inute

  Panou" ai@ea4- eta#a cu!ent-+ #!in,a!ca!ea cu $i,o"u"Q%*U 8n $tn=a ti,#u"ui ca!e $edec!e,entea4-.O eta#a eectuat- e$te $i,o"i4at- #!inai@a!ea ca!acte!u"uiU^U 8n $tn=a ti,#u"ui eta#ei #a!cu!$e.

  In ca4 de aa!ie "a unu" din ec9i#a,ente $e a ai@a $u"ite!aco!e$#un4-toa!e ec9i#a,entu"ui aa!iat $u#!acu!ent+#o,#a "ocata+ etc.J $i,o"u" U_U+ 8nt!e!u#ndu%$ecic"u"de unciona!e. Di$#o4itiu" a e,ite $e,na"e acu$ticedeae!ti4a!e "a inte!a" de 6 $ecunde. Du#- !e,edie!eaaa!iei$e a#a$- utonu" URe$etU ca!e !e$tea4- a"a!,a @i !eia#!o=!a,u".Pe #anou" !onta" a" di$#o4itiu"ui $e a"- 1 $au 2 "edu!i.La e!$iunea cu 2 "edu!i ECKIPO`J+ "edu" notatUECKIPU$e,niic- a#tu" c- ec9i#a,entu" eBecut- co,andadin#!o=!a,. Led%u" notat UO`U $e $tin=e 8n ca4u"8n

  ca!ea#a!eoaa!ie.La e!$iunea cu 1 "ed &TAREJ:Led e!de%ec9i#a,entu" uncionea4- no!,a"Led e!de c"i#e@te % #!o=!a, de acan- $au e!oa!e $en4o!Led !o@u%aa!ie

  (ntre#inereEBecuta!ea co!ect- a o#e!aii"o! de 8nt!eine!e e$te ocondiieo"i=ato!ie #ent!u a a$i=u!a ca!acte!i$tici"e ce!ute#ent!ue"uent @i eita!ea #!o"e,e"o! din eB#"oata!e.

  *ten#ieO#e!aiuni"e de ,entenan- @i 8nt!eine!e o! ieBecutate nu,ai de #e!$ona" ca"iicat @i in$t!uit.Li,itai acce$u" 8n 4ona de ,onta!e a $taiei #etoat-du!ata eBecut-!ii o#e!aiuni"o! de8nt!eine!eFo"o$ii #ent!u 8n"ocui!e nu,ai #ie$e de $c9i,o!i=ina"ece"e $#eciicate de #!oduc-to!J.

  Res)!nsailit#ile )r!)rietaruluiCade 8n $a!cina uti"i4ato!u"ui $taii"o! din $e!ia &&/R+e!iica!ea 4i"inic- a:

  %,e$a;e"o! de e!oa!e ai@ate #e #anou" de cont!o"%nie"u" ano!,a" de !idicat a" a#ei 8n $taie unindicato! a"unei eentua"e 8nund-!iJ @i e!iica!ea "una!- a

  nie"u"n-,o"u"ui 8n #!i,u" co,#a!ti,ent5%ca"itatea #!oce$u"ui de e#u!a!e #!e4ena $#u,ei"a$u#!aa-+ cu"oa!ea ace$teia+ #o$ii"e 8nund-!ia"e conducte"o! de int!a!eie@i!e $au a"e ci!cuite"o!etcJ

  O#e!aii"e de 8nt!eine!e "a "uni.

  %e!iica!ea ,e$a;e"o! de e!oa!e 8n!e=i$t!ate 8n #anou"decont!o"5

  %e!iica!ea $t-!ii de unciona!e % ,ecanic- $aue"ect!ic-J a #o,#e"o! de ci!cu"a!e @i ae!a!e5%$ta!ea "e=-tu!i"o!8n cutia de coneBiuni%ca"itatea @i $tai"itatea coneBiunii u!tune"o! dead,i$ie@i eacua!e5%#a!a,et!ii de o#e!a!e @i ada#ta!ea ace$to!a "aeentua"e$c9i,-!i8n !e=i,u" de unciona!e5%ca#acitatea de enti"a!e a $taiei5%e!iica!e nie" de n-,o" din #!i,a ca,e!-.

  O#e!aii de 8nt!eine!e "a ieca!e 2 ani.%idan;a!ea #!i,u"ui a4in5%cu!-i!ea ec9i#a,ente"o! @i 8n"ocui!ea ce"o! u4ate#o,#e @i ae!ato!J5%cu!-i!ea ci!cuite"o! de a"i,enta!e @i eacua!e+inc"u$i$i$te,u" de ini"t!a!e 8n $o"5%cu!-i!ea eentua"e"o! de#une!i a#-!ute #e #e!eii!e4e!o!u"ui.

  In ti,#u" o#e!aii"o! de 8nt!eine!e $e a ,-$u!a @i:%concent!aia oBi=en"ui di4o"at.

  Aco"o unde ce!ine"e "e=a"e o i,#un+ $e o! #!e"ea#!oe#ent!u dete!,i na!ea 8nt!%un "ao!ato! auto!i4at:

  %#95%$u$tane $o"ide 8n $u$#en$ie5%con$u, c9i,icdeoBi=en5%con$u, ioc9i,ic de oBi=en.

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  9/32

  ,ate!ii 8n $u$#en$ie MT&J

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  10/32

  36 ,=d,3 $au o !educe!e de ,ini, G0con$u, ioc9i,ic de oBi=en C/O6J 26 ,= 02d,3 $au o !educe!e de ,ini, 70 G0 con$u, c9i,ic de oBi=en CCOC!J

  Ce !)#iuni eAist i $are sunt 'ieren#ele 'intre ele?

  in )un$t 'e e'ere ten!l!i$4 !)#iunile sunt ur"t!arele>enu"ire

  Bain nei'anailCon$t- dint!%o $i,#"- =!oa#-+neetan@-+ $-#at- ct ,ai de#a!tede "ocuin-. Fo"o$it- 8ndeo$ei doa!ca C 8n 4one"e U$-!aceU.

  Fo$-idan;ai"-

  /a4in cu #e!eii dineton.

  $i,#"u de con$t!uitietin-nu conta,inea4-,ediu"

  nece$it- idan;a!e !ecent-u!,-!i!ea =!adu"ui deu,#"e!eocu#- $#aiu

  Fo$-anae!o-

  P!oce$ anae!o. /a4in cu #e!eietan@i+ ica,e!a". P!i,a ca,e!-o"o$it- ca decanto!.Ci!cu"aie "ie!- a a#ei.Ini"t!a!e 8n $o" di!ect din ca,e!a a 2%a.

  $o"uie con$t!ucti-$i,#"-,entenant- !edu$-

  nece$it- idan;a!e !ecent-#e!o!,an- !edu$-tendin- de a de4o"ta,i!o$+8n $#ecia" 8n #e!ioada#!i,-e!ii

  &taie e#u!a!e CAP /a4in ,onoca,e!a" $au ica,e!a"+

  #!oce$ ae!o. Ci!cu"aie "ie!- aa#ei.Ae!a!ea $e ace continuu.

  e#u!a!e

  eicient-$#aiu o"o$it,icnu de4o"t-,i!o$

  $en$ii"- "a deite ,a!i

  con$u, ene!=etic ,a!edato!it- uncion-!iicontinue.

  &taie e#u!a!e &/R P!oce$ ae!o+ a4in ica,e!a".Ci!cu"aie o!at- cu #o,#e.

  !e=i, cont!o"atin$en$ii" "a deite!e=i, de acant-

  nece$it- ,entenant-#!e !e"ati !idicat

  &taie e#u!a!e M/R P!oce$ &/R u!,at deu"t!ai"t!a!ecu ,e,!ane.

  cea ,ai #e!o!,ant-a#a #oate i !eo"o$it-#ent!u i!i=aii $au c9ia!8n "ocuin- nu e$te 8n$-#otai"-J.

  $cu,#anece$it- 8n"ocui!e!eaene!a!e ,e,!ane

  nu a$i=u!- e#u!a!eini"t!a!e di!ect 8n $o" cu#o"ua!ea #n4ei !eaticeca#acitate ,ic- dea$o!ieinundai"- 8n $e4onu" #"oio$

  $i,#"u de con$t!uitietin-

  126 ,=d,3$au o !educe!e de ,ini, 76

  Cont!a

  P!o

  De$c!ie!e

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  11/32

  Lu$ruri la $are treuie s n'i#i

  Cantitatea 'e a) 'eersatPent!u o "ocuin- #e!,anent- % @i o $taie de e#u!a!e e$te#!oiectat- #"ecnd de "a ace$t #!inci#iu+ un adu"t=ene!ea4- ?0 % 160 "it!i a#- u4at- 2< o!e cu o ,edie de cca.100 "it!i. Pent!u a"te ti#u!i de c"-di!i+ con$u,u!i"e ,edii @i8nc-!c-tu!a io"o=ic- $unt u!,-toa!e"e:

  estina#ie 'eitb"it!i

  CB0Db,="

  N3/N50b,="

  Locuin- c"a$ic- 160 10 ?Ru"ot- 120 76 ?/i!ou!ia!ic- -!- cantin- 60 26 6/i!ou!ia!ic- cu cantin- 100 3? 6

  Hantie!+ ca!ie!e+ -!- cantin- 0 26 6W#e!$ona" "a #!o=!a, no!,a" G0 3? 6W#e!$ona" "a #!o=!a, !edu$< 9

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  12/32

  ntreri re$ente

  1. "e'iat 'u) instalare i )unere (nun$#iune sta#ia'ea un "ir!s ne)l$ut. e $e?E$te un eno,en no!,a". E$te neoiede cea

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  13/32

  Dedu!i4atoa!e"e o"o$e$c #ent!u!e=ene!a!ea !-@inii o$o"uie de $a!e de uc-t-!ie c"o!u!- de$odiuJ ia! a#a!e4u"tat- a!e un coninut !idicat 8nca"ciu @i ,a=ne4iu.Dac- e$te o $taie de ,ici di,en$iuni

  unia,i"ia"-J $e#oate dee!$a 8n $taie+ dac- nu e$tede #!ee!at $- ie!aco!dat- "a o eacua!e $e#a!at- @icondu$- di!ect "a"ocu" de eacua!e.

  10. Ce )!t a$e $u n"!lul a$u"ulat (nsta#ie? Se )!atere!l!si?Nu. N-,o"u" a!e un coninut !idicat de$u$taneo!=anice =!eu di=e!ai"e de c-t!e,ic!oo!=ani$,e"eca!e #o#u"ea4- $taia de e#u!a!e. Odat-idan;at ace$tae$te di$#onii"i4at- "a o $taie dee#u!a!e de ca#acitate,a!e. Aici e$te $e#a!at+ u$cat $i o"o$itca 8n=!-@-,nt$au incine!at.

  11. P!t instala sta#ia (ntr%! !n $u trai$aut! u!r?Da+ dac- in$ta"a!ea e$te -cut- co!ect %ca#ac de ont-#ent!u c"a$a $#eciic- de acce$.&i$te,u" de ini"t!a!e8n$- nu $e a ,onta niciodat- 8nt!%o 4on-cu acce$ auto.

  12. La $e 'istan# 'e l!$uin# treuie

  instalat?Di$tana a- de ca$- a i un co,#!o,i$8nt!e "un=i,eacana"i4-!ii @i tea,a de ,i!o$. 'n ,ini,6 ,et!i @ia,#"a$a!ea 8nt!%un "oc e!it e$te un#unct de #"eca!e.Atenie $- ie acce$ii" #ent!u idan;a.

  13. &n'e este $el "ai )!triit s )lase!na 'einiltrare? Care este 'istan#a"ini" )n lantn? ar r!si"ea stratului 'e)"nt )n la)na reati$? EAist i altel 'e

  restri$#ii8e$int#i4 s)a#iul )uli$ et$:?O!dinu" Mini$te!u"ui &-n-t-ii631GG7 $#eciic-:Z#uu!i"e t!euie a,#"a$ate "a ,ini, 30,et!i de o!ice

  $u!$- #o$ii"- de #o"ua!e: "at!in-+=!a;d+ de#o4it de=unoi $au de;ecii de ani,a"e+ cotee+etcU. 8n =ene!a"di$tana !eco,andat- e$te de ,ini, 16,et!i. T!ece!eaa#ei #!int!%un $t!at de #-,nt

  #e!,eai" cu =!o$i,eade cea 1 ,et!u #!oduce o !educe!ea aconinutu"ui de$u$tan- o!=anic- de G0 eB#!i,at#!in !educe!eaC/06J @i io"o=ic de cea G6. Deaceea e$te!eco,andat un ,ini, 2 ,et!i #n- "a#n4a !eatic-. NueBi$t- !e$t!icii "e=ate de di$tane #n- "a$#aii"e #u"ice.

  1

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  14/32

  17. @!sa e$!l!i$ este a$eiai trea $u !sa se)ti$?O o$- e$te un a4in de !e=u"- $ute!anJ 8n ca!e $eacu,u"ea4- a#a u4at- #!oenit- din "ocuin-. Dac-a4inu" e$te etan@ nu eBi$t- ini"t!-!i 8n $o"J @i e$teidan;at atunci $e nu,e@te eco"o=ic. KS 3622006+8n"ocuie@te te!,enu" de Uo$- $e#tic-U cu ce" de Ua4inetan@ idan;ai"U. O o$- Uneeco"o=ic-U 8n$ea,n- c-

  nu e$te etan@- nu e$te etonat- $au nu a!e undetonatJ.1F. e $e a'"isia (n sta#ie se a$e )rintr%un ,?

  A!e !o" de "ini@ti!e a cu!=e!ii.1G. P!ate i !l!sit a)a e)urat la iriat sau u'at

  a!nul?N'+ nu !eco,and-, o"o$i!ea a#ei eacuate din $taie#ent!u i!i=a!e. Concent!aia de acte!ii e$te ,a!e @i cuti,#u" e=etaia $e a 8n=-"eni. E$te inte!4i$- i!i=a!ea#"ante"o!"e=u,e"o! o"o$ite #ent!u con$u,. Nu,ai$taii"e din $e!ia M M/R % ,e,!ane io!eacto!J $auce"e "a ca!e e"uentu" e$te de4inectat cu ' $au a"te,i;"oace #ot i o"o$ite -!- nici un !i$c #ent!u i!i=aii.

  20. Se )!ate ea$ua a)a tratat (ntr%un ia?8n =ene!a" nu $e !eco,and- eacua!ea 8n a#e$t-t-toa!edect dac- ace$ta e$te $uicient de ,a!e a$te" ca $- nu,odiice ec9i"i!u" i"o=ic.

  21. Cn' se i'anea sta#ia?E$te #!ee!ai" ca aidan;a!ea $- $e ac- 8n "uni"e ca"dea"eanu"ui+ atunci cnd nie"u" de $edi,ente din #!i,u"co,#a!ti,ent e$te de cea 13 din 8n-"i,ea ace$tuia.

  22. Ce el 'e a) )!ate i intr!'us (ntr%! sta#ie dee)urare i!l!i$?E$te acce#tat- a#a u4at- ca!e #!oine din uti"i4a!eca$nic- c9iuete+ "aoa!e+ -i+ du@u!i+ C etcJ . Nu#utei int!oduce ,ate!ia"e $o"ide ca!e $e de#un @i #otduce "a 8nunda!ea conducte"o! ni$i#+ ,o"o4+ cenu@-+

  oa$e+ c!#e+ ta,#oane+ $cutece+ @e!ee"e u,ede+ etcJ.&unt inte!4i$e o!ice e" de $u$tane c9i,ice ca!e #otdete!io!a ,ic!o"o!a a $e edea ,ai $u$J.

  23. Ce se (nt")l $u sta#ia 'e e)urare )e ti")ula$an#el!r?8n #e!ioade"e de acan- cnd a#o!tu" de $u$taneo!=anice 8n_$i$te, e$te $c-4ut eBi$t- !i$cu" ca ,ic!o"o!a$- ,oa!-. 8n acea$t- $ituaie $taia a#"ic- un #!o=!a,$#ecia" de unciona!e ca!e 8ncea!c- $%o ,enin- 8nia-.- !eco,and-, ca+ 8nainte de a #-!-$i "ocuina#ent!udu!ate ,ai ,a!i de 72 o!e $- int!oducei $u$tanenu!t!itie8n $i$te, "a#te+ 4e!+ e!e etcJ

  25. Ce se (nt")la 'a$ se $!l"atea siste"ul 'e

  iniltrare (n s!l?&e inund- $taia. De ce"e ,ai ,u"te o!i e$te ine $- "uai,-$u!i de #!ecauie in$ta"nd o c"a#et- de $en$+

  Nue$te !eco,andat $-:1 ... a!uncai 8n $taie ,ate!ia"e ca!e nu $unt

  iode=!adai"e: 9!tie i=ienic-#!o$oa#e de 9!tie+9!tie de 4ia!+ 9!tie de $c!i$+ c!#e+ $cutece+ #-!+ !e$tu!ide oa$e etc

  2, ... o"o$ii dete!=eni ca!e nu $unt iode=!adai"i "e@ii+$od- ca"cinat- etcJ % #!odu$e"e u4ua"e de 8nt!eine!ea"ate #e #ia- $unt iode=!adai"e @i nu aectea4-,ic!o"o!a din $i$te,

  3+ ... int!oducei u"ei 9id!au"ic $au cantit-i eBce$ie de

  =!-$i,i co,e$tii"e5 dac- =ene!ai a$te" de a#e t!ecei%"e #!int!%un $e#a!ato!

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  15/32

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  16/32

  Con$t!ucti $unt cana"i4-!i $ute!ane cu DN76%126+#!e-4ute "a #a!tea ine!ioa!- cu ante de cea 3,,+ #!in

  ca!e a#a decantat- e$te ini"t!at- 8n $o". Lun=i,eaiec-!uid!en e$te de ce" ,u"t 30 ,+ ia! di$tana 8nt!ed!enu!i a!ia4-de "a 1 , #n- "a 2+6,. Pent!u a a$i=u!aeacua!ea a#ei 8nune condiii #e toat- "un=i,ea "o!+ d!enu!ie"e $e,ontea4-cu #ant- de #n- "a 3o 8n te!enu!i"e ni$i#oa$e @ia#!oa#eo!i4onta" 8n ce"e a!=i"oa$e. &i$te,u" t!euie#!e-4ut cuenti"aie.

  Adnci,ea de ,onta!e e$te 8nt!e 0+ 70 @i 1+2 ,.Lun=i,eatota"- a d!enu!i "o! $e ca"cu"e4- 8n uncie decantitatea de a#-ca!e t!euie ini"t!at- @i de natu!a $o"u"ui.O di,en$iona!e !a#id- #!e$u#une c- #ent!u o#e!$oan- ca!e$e con$ide!- c- eacuea4- cea 100 "it!i4i e$tenece$a! und!en cu "un=i,ea de:

  % 10 ,8n ca4u" unui $o" ni$i#o$+di$#u$ #e o $u#!aaa de 20 ,2.$au

  % 26 ,8n ca4u" unui $o" a!=i"o$di$#u$ #e 60 ,2.

  Pent!u a"te $ituaii+ o"o$ii a"o!i"e din tae"u" de ,ai;o$:

  istan#a 'e la un'ultuului 'e 'ren )n lanielul a)el!r suterane4H"I

  N!r"a ilni$(n$r$are l/"

  nisi)!s arilnisi)!as

  aril

  1+00%1+60 12%1? %12#e$te 1+60 16%26 12%20 %10Di$tana dint!e aBe"e tuu!i"o! 1+6 2Panta 0+003 0+002

  P!actic$e"ectai #ent!u d!ena; eaa din =o!at- PE $auPC+DN110%126+ cu ante5 Q$-#ai @anu!i"e de d!ena!e cono!, i=u!ii de,ai ;o$5u,#"ei @anu" cu un $t!at de 16 c, de #iet!i@$au a"t-u,#"utu!- #e!,eai"-+ =!anu"aie 3?]605a@e4ai eaa 8n @an @i conectai%o "a unc-,in dedi$t!iuie ,ai a"e$ cnd aei ,ai ,u"te!ndu!i ded!enJ+ ca!e e$te ,ontat du#- $taia de e#u!a!e5u,#"ei cu a"t $t!at de cea%6 c, ,ate!ia"i"t!ant+ #e$teca!e #utei a@e4a o =eo,e,!an- de

  i,#e!,eai"i4a!e58n ina" $t!uctu!a t!euie $- a!ate ca 8n i=u!-5a$i=u!ai enti"aia.

  *,EN-ENie"u" a#e"o! $ute!ane t!euie $a ie "a o adnci,ede ce"#uin 2, de d!en.

  eersare (n e"isar naturalE$te $o"uia #!ee!at- 8n 4one"e cu te!enu!i $e,i$aui,#e!,eai"e. Ace$t "uc!u #!e$u#une c- a#a u4at-e$teeacuat- 8nt!%un #!u+ !u+ cana" de a#e #"uia"e8nc9i$.

  *,EN-E

  Nu dee!$ai niciodat- 8n a#- $t-t-toa!e "acu!i+-"i etcJ cuo"u,e ,ici ca!e nu a$i=u!- o di"uie con$i$tent-.Cu ti,#u"ca"itatea a#ei $cade @i eBi$t- !i$cu" ,odiic-!iiioto#u"uinatu!a".

  Reint!oduce!ea 8n con$u,E$te o $o"uie idea"- d#d a" ,ediu"ui da!#!e$u#unea,ena;-!i+ ec9i#a,ente @i o#e!aii de,entenan-$u#"i,enta!e. Dato!it- coninutu"ui !idicatde,ic!oo!=ani$,e+ $e #oate uti"i4a nu,ai a#a ca!e#a!cu!=e @ieta#a a 3%a de e#u!a!e i"t!a!e #!in ,e,!ane+de4ineciecu $u$tane c9i,ice $au cu !adiaii '+ etcJ. A#a!e4u"tat-e$te co"ectat- 8nt!%un !e4e!o! $u#"i,enta! $u%$au$u#!ate!anJ @i o"o$it- #ent!u i!i=aii $au c9ia! #ent!ucon$u,ca $ni c dac- eBi$t- ci !cu it $e#a!at #ent!u C%u!idu@u!i,a@in- de $#-"at !ue.E$te $o"uie !eco,andat- 8ndeo$ei #ent!u=ene!ato!i @i

  con$u,atoi!i ,edii,a!i de a#- #en$iuni+ 9ote"u!i+c"uu!i+$#aii de i!ou!i+ a"te ci-di!i #u"ice etcJ.

  ATENIEI

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  17/32

  Dac-$t

  aia e$te de ti# M/R+ dato!it- u"t!ai"t!-!iia#ae$te #u!iicat- @i #oate i !eo"o$it- -!-$te!i"i4a!e.Reuti"i4a!ea a!e "i,ite "e=ate de $e4onai"tate+

  8nanoti,#u" !ece con$u,u" iind $c-4ut.

  Acea$ta a#a nu a i o"o$it- NICIODATf caa#- potabila.

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  18/32

  es$riere

  &e!ia & e$te o e!$iune 8,un-t-it- a unei $taii de e#u!a!e

  ca!e uncionea4- #e #!inci#iu" &&/R+ o"o$ind o co,inaiede t!ata!e cu n-,o" acti @i $e#a!a!e i4ic- #!in decanta!e.Ace$t "uc!u $e !ea"i4ea4- 8n < cic"u!i de unciona!e2< o!e+ieca!e 8n < eta#e:

  SD S10Lun=i,e ,,J 2.

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  19/32

  Dac- 8n eta#a de a"i,enta!e nu e$te detectat a#o!t de a#- 8n#!i,u" co,#a!ti,ent $taia t!ece 8n !e=i, de acan-.Ae!a!ea $e ace 8n cic"u!i ,ai $cu!te @i ,ai de$e #ent!u aQ,enine acte!ii"e 8n ia-. A#o!tu" de a#- din #!i,u"co,#a!ti,ent e$te !edu$. Nu $e eacuea4- a#a din $i$te,.&taia t!ece auto,at "a !e=i, no!,a" de unciona!e i,ediatce a o$t detectat a#o!t de a#- 8n #!i,u" co,#a!ti,ent.

  ,i)

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  20/32

  Ti# Noa1?0DA/JPute!e P+P2J 100200

  Deit ,aBi, ,9J

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  21/32

  ;ani)ulare i trans)!rt

  Pent!u a #!eeni dete!io!a!ea ec9i#a,ente"o! "a,ani#u"a!e@i #e du!ata t!an$#o!tu"ui:

  o#e!aiuni"e o! i eectuate nu,ai de #e!$ona" ca"iicatcu !e$#ecta!ea #!e4ente"o! in$t!uciuni5#uncte"e de #!inde!e a ec9i#a,entu"ui de ,ani#u"a!eat!euie $- ie nu,ai ce"e #!e-4ute #e !e4e!o!.

  In$#ectai ec9i#a,ente"e 8nainte @i du#- de$c-!ca!ea din,i;"ocu" de t!an$#o!t. O!ice dete!io!a!e a#-!ut- #e du!atat!an$#o!tu"ui t!euie notat- @i !a#o!tat- #!oduc-to!u"ui.e!iicai dac- "i!a!ea e$te co,#"et- co,#a!nd "i$taec9i#a,ente"o! din docu,ente"e "i!ate cu ce"e eBi$tentei4ic.

  Dac- in$ta"a!ea nu $e ace i,ediat+ de#o4itaiec9i#a,ente"e

  8nt!%o "ocaie ca!e $- "e e!ea$c- de te,#e!atu!i eBt!e,einte!a" !eco,andat 6 %% 30 [CJ @i aciunea di!ect- a!a4e"o!de $oa!e.

  Cerin#e )reli"inare 'e instalareIn$ta"a!ea t!euie -cut- 8n cono!,itate cu #!e4ente"ein$t!uciuni. Dac- in$ta"a!ea nu $%a -cut a$te"+ ALROMIndu$t!ie nu%@i a$u,- nici o !e$#on$ai"itate #!iindunciona!ea co!e$#un4-toa!e @i !e4u"tate"e =ene!ate.

  Cerin#e )reli"inaree!iicai dac- !e4e!o!u" e$te =o"+ cu!at @i etan@ nueBi$t- niciun $e,n i4ii" de dete!io!a!edato!att!an$#o!tu"uiJ5e!iicai inte=!itatea ec9i#a,ente"o! din inte!io! %#onton+ #o,#e+ coneBiuni etc5

  e!iicai dac- in$ta"aia de cana"i4a!e e$te #o4at-#n-

  8n "ocu" de ,onta;+ c- nu e$te a$tu#at- cu !e$tu!i decon$t!ucii $au a"te ,ate!ia"e5a$i=u!ai%- c- 8n a#!o#ie!ea "ocu"ui de ,onta; e$tedi$#onii"- o #!i4- de cu!ent5e!iicai adnci,ea de in$ta"a!e % t!euie $- ie 8nt!e

  ,ini, 60 c, @i ,aBi, 100 c,+ ,-$u!at- de "a nie"u"$o"u"ui "a #unctu" de int!a!e a" conductei de a"i,enta!e5in$ta"a!ea $e a ace 8n 4one cu t!aic de ,aBi, 12+6tone #ede$t!u @i autotu!i$,J.

  nstalare

  Pent!u a aea o in$ta"a!e -!- #!oie,e+!e$#ectai u!,-toa!e"e !e=u"i:

  #u!tai o centu!- de $i=u!an- #ent!u a eita c-de!ea8ninte!io!u" !e4e!o!u"ui $au 8n eBte!io!u" ace$tuia5,ani#u"ai ec9i#a,ente"e cu atenie+ !idicai !e4e!o!u"o"o$ind ec9i#a,ente de !idica!e auto!i4ate.

  Eta)ele 'e instalare>

  1. &e"ectai #ent!u in$ta"a!e un un "oc a#!o#iat de#unctu"de eacua!e din "ocuin- #ent!u a ,ic@o!a di$tana de$cu!=e!e c"in cana"i4a!e. Di$tana !eco,andat-a- de "ocuin- e$te de 6 ,et!i.

  2. Locu" de in$ta"a!e t!euie $- a$i=u!e $#aiu $uicient#ent!u idan;a!e+ eBa,ina!e @i 8nt!eine!e etc.

  3. Adnci,ea de 8n=!o#a!e t!euie $- ie ,ini,-+ #ent!ua u@u!a acce$u" "a ec9i#a,ente 8n ti,#u" o#e!aii"o!de

  8nt!eine!e .!eco,andat ?0 ,aBi, 100 c, ,-$u!aide"a nie"u" $o"u"ui "a conducta de int!a!eJ.

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  22/32

  8nt!eine!e. 6. ',#"ei #!i,u" co,#a!ti,ent%ce" ca!e e$te conectat "aint!a!ea din $i$te,u" de cana"i4a!e % cu a#- #n- "anie"u" #e!ete"ui inte!io!.

  . Continuai $- a"i,entai #!i,u" co,#a!ti,ent cu a#- %acea$ta a cu!=e #e$te #e!ete"e inte!io! 8nco,#a!ti,entu" a" doi"ea.

  7. Continuai a"i,enta!ea cu a#- #n- cnd #ontonu" cu

  ec9i#a,ente #"ute@te ia! "anu!i"e $unt "ie!e.?. Int!oducei ec9i#a,entu" 8n #!i4-. Din ace$t ,o,ent$taia e$te o#e!aiona"- @i #oate i uti"i4at-.

  N

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  23/32

  #!o=!a,u".Pe #anou" !onta" a" di$#o4itiu"ui $e a"- 1 $au 2 "edu!i.La e!$iunea cu 2 "edu!i ECKIPO`J+ "edu" notat UECKIPU$e,niic- a#tu" c- ec9i#a,entu" eBecut- co,anda din#!o=!a,. Led%u" notat UO`U $e $tin=e 8n ca4u" 8n ca!e a#a!eoaa!ie.

  La e!$iunea cu 1 "ed &TAREJ: Led e!de % ec9i#a,entu" uncionea4- no!,a" Led e!de c"i#e@te % #!o=!a, de acan- $au e!oa!e $en4o!

  Led !o@u%aa!ie

  (ntre#inereEBecuta!ea co!ect- a o#e!aii"o! de 8nt!eine!e e$te ocondiieo"i=ato!ie #ent!u a a$i=u!a ca!acte!i$tici"e ce!ute #ent!ue"uent @i eita!ea #!o"e,e"o! din eB#"oata!e.

  *ten#ieO#e!aiuni"e de ,entenan- @i 8nt!eine!e o! ieBecutate nu,ai de #e!$ona" ca"iicat @i in$t!uit.Li,itai acce$u" 8n 4ona de ,onta!e a $taiei #e toat-du!ata eBecut-!ii o#e!aiuni"o! de8nt!eine!eFo"o$ii #ent!u 8n"ocui!e nu,ai #ie$e de $c9i,

  o!i=ina"ece"e $#eciicate de #!oduc-to!J.

  Res)!nsailit#ile )r!)rietaruluiCade 8n $a!cina uti"i4ato!u"ui $taii"o! din $e!ia &&/R+e!iica!ea 4i"inic- a:

  ,e$a;e"o! de e!oa!e ai@ate #e #anou" de cont!o"nie"u" ano!,a" de !idicat a" a#ei 8n $taie un indicato!a"unei eentua"e 8nund-!iJ @i e!iica!ea "una!- a nie"u"n-,o"u"ui8n #!i,u" co,#a!ti,ent5ca"itatea #!oce$u"ui de e#u!a!e #!e4ena $#u,ei "a$u#!aa-+ cu"oa!ea ace$teia+ #o$ii"e 8nund-!i a"econducte"o! de int!a!eie@i!e $au a"e ci!cuite"o! etcJ

  O#e!aii"e de8nt!eine!e "a "uni.e!iica!ea ,e$a;e"o! de e!oa!e 8n!e=i$t!ate 8n #anou"

  decont!o"5e!iica!ea $t-!ii de unciona!e% ,ecanic- $aue"ect!ic-Ja #o,#e"o! de ci!cu"a!e @i ae!a!e5$ta!ea "e=-tu!i"o!8n cutia de coneBiunica"itatea @i $tai"itatea coneBiunii u!tune"o! dead,i$ie@i eacua!e5#a!a,et!ii de o#e!a!e @i ada#ta!ea ace$to!a "aeentua"e$c9i,-!i.8n !e=i,u" de unciona!e5ca#acitatea de enti"a!e a $taiei5e!iica!e nie" de n-,o" din #!i,a ca,e!-.

  O#e!aii de 8nt!eine!e Ia ieca!e 2 aniidan;a!ea #!i,u"ui a4in5cu!-i!ea ec9i#a,ente"o! @i 8n"ocui!ea ce"o!

  u4ate#o,#e @i ae!ato!J5cu!-i!ea ci!cuite"o! de a"i,enta!e @i eacua!e+inc"u$i$i$te,u" de ini"t!a!e 8n $o"5cu!-i!ea eentua"e"o! de#une!i a#-!ute #e #e!eii!e4e!o!u"ui.

  8n ti,#u" o#e!aii"o! de8nt!eine!e $e a ,-$u!a @i:concent!aia oBi=en"ui di4o"at.

  Aco"o unde ce!ine"e "e=a"e o i,#un+ $e o! #!e"ea #!oe#ent!u dete!,ina!ea 8nt!%un "ao!ato! auto!i4at:

  #95$u$tane $o"ide 8n $u$#en$ie5con$u, c9i,ic de oBi=en5con$u, ioc9i,ic de oBi=en+

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  24/32

  Care sunt )ree'erile leale?

  La$data !edact-!ii ace$tui ,ate!ia" o"i=atiitatea e#u!-!ii@icondiii"e de ca"itate #ent!u dee!$a!ea 8n e,i$a!i natu!a"i$au!ee"e "oca"e de cana"i4a!e $unt cu#!in$e 8n KS 1??2002

  ,odiicat- @i co,#"etat- de KS 3622006 . P!inci#a"e"e#!eede!i $unt cu#!i$e 8n no!,atie"e te9nice din aneBea$te":

  AneBa 1 NTPA 011 #!iind condiii"e deco"ecta!e+e#u!a!e @i eacua!e a a#e"o! u4ate u!ane.AneBa 2 NTPA 002 #!iind condiii"e de eacua!eaa#e"o! u4ate 8n !ee"e"e de cana"i4a!e a"e "oca"it-i"o!@idi!ect 8n $taii"e de e#u!a!e.

  AneBa 3 NTPA 001 #!iind $tai"i!ea "i,ite"o!de

  8nc-!ca!e cu #o"uani a a#e"o! u4ate indu$t!ia"e@i

  o!-@ene@ti "a eacua!ea 8n !ece#to!ii natu!a"i.

  N@enu"ire es$riere Pr! C!ntra

  Bain neidan;ai" Con$t- dint!%o $i,#"- =!oa#-+neetan@-+ $-#at- ct ,ai de#a!tede "ocuin-. Fo"o$it- 8ndeo$ei doa!ca C 8n 4one"e U$-!aceU.

  $i,#"u de con$t!uitietin-

  nu a$i=u!- e#u!a!eini"t!a!e di!ect 8n $o" cu#o"ua!ea #n4ei !eaticeca#acitate ,ic- de a$o!ieinundai"- 8n $e4onu" #"oio$!i$c de $u!#a!e

  Fo$- idan;ai"- /a4in cu #e!eii din eton. $i,#"u de con$t!uitietin-nu conta,inea4- ,ediu"

  nece$it- idan;a!e !ecent-u!,-!i!ea =!adu"ui de u,#"e!eocu#- $#aiu

  Fo$- anae!a- P!oce$ anae!o. /a4in cu #e!eietan@i+ ica,e!a". P!i,a ca,e!-o"o$it- ca decanto!.

  . Ci!cu"aie "ie!- a a#ei.ini"t!a!e 8n $o" di!ect din ca,e!a a 2%a.

  $o"uie con$t!ucti- $i,#"-,entenan- !edu$-

  nece$it- idan;a!e !ecent-#e!o!,an- !edu$-tendin- de a de4o"ta ,i!o$+

  8n $#ecia" 8n #e!ioada#!i,-e!ii

  &taie e#u!a!e CAP /a4in ,onoca,e!a $au ica,e!a"+#!oce$ ae!o. Ci!cu"aie "ie!- a a#ei.

  Ae!a!ea $e ace continuu.

  e#u!a!e eicient-$#aiu o"o$it ,icnu de4o"t- ,i!o$

  $en$ii"- "a deite ,a!icon$u, ene!=etic ,a!edato!it- uncion-!ii continue.

  &taie e#u!a!e &/R P!oce$ ae!o. /a4in ica,e!a".Ci!cu"aie o!at- cu #o,#e.

  !e=i, cont!o"atin$en$ii" "a deite!e=i, de acan-

  nece$it- ,entenan-#!e !e"ati !idicat

  &taie e#u!a!e &1/R P!oce$ &/R u!,at deu"t!ai"t!a!e cu ,e,!ane.

  cea ,ai #e!o!,ant-a#a #oate i !eo"o$it-#ent!u i!i=aii $au c9ia!

  8n "ocuin- nu e$te 8n$-#otai"-J.

  $cu,#-nece$it- 8n"ocui !e!e=ene!a!e ,e,!ane

  u;,uiii uiuuiiii% ue uAiXen hLD'3 26 ,= O2d,3 $au o !educe!e de ,ini, 70%G0con$u, c9i,ic de oBi=en CCOC!J 126 ,=d,3 $au o !educe!e de ,ini, 76

  con$u, ioc9i,ic de oBi=en C/06J

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  25/32

  Lu$ruri la $are treuie s n'i#i

  Cantitatea 'e a) 'eersatPent!u o "ocuin- #e!,anent- % @i o $taie de e#u!a!ee$te#!oiectat- #"ecnd de "a ace$t #!inci#iu+ un adu"t=ene!ea4- ?0 %%160 "it!i a#- u4at- 2< o!e cu o ,edie de

  cea.100 "it!i. Pent!u a"te ti#u!i de c"-di!i+ con$u,u!i"e ,edii@i8nc-!c-tu!a io"o=ic- $unt u!,-toa!e"e:

  estina#ie 'eitb"it!i

  CB0Db,="

  N3/N50b,="

  Locuin- c"a$ic- 160U 0 ?Ru"ot- 120 76 ?/i!ou!ia!ic- -!- cantin- 60 26 6/i!ou!ia!ic- cu cantin- 100 3? 6Hantie!+ ca!ie!e+ -!- cantin- 0 26 6

  W#e!$ona" "a #!o=!a, no!,a" G0 3? 6W#e!$ona" "a #!o=!a, !edu$< 9

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  26/32

  Ea$uarea a)ei e)urate

  P!i,a 8nt!ea!e "a ca!e t!euie $- =-$ii un !-$#un$e$te+%+ceei ace cu a#a e#u!at-UPent!u c- t!euie $- di$#onii"i4ai #e$te 1.000 "it!i dea#-+ 8n

  ieca!e 4i+ 8n uncie $e $taia de e#u!a!e nece$a!-. Ia!$o"uiade#inde e$enia" de $t!uctu!a $o"u"ui @i ecin-t-i.

  O#iuni"e: eacua!ea 8n e,i$a!i natu!a"i a#e cu!=-toa!eetcJ$au ini"t!a!ea 8n $o" #uu!i+ c,# de ini"t!a!e etcJ+!euti"i4a!ea #ent!u i!i=at $unt deta"iate u"te!io! 8n acea$t,ate!ia".

  Va$an#'na din #e!ioade"e c!itice #ent!u o!ice $taie de e#u!a!ee$tecea de acan-. Dato!it- "i#$ei de ,ate!ia" o!=anic#ent!u

  #e!ioade ,a!i de ti,#+ eBi$t- !i$cu" ca io,a$a #o#u"aiadeacte!ii ca!e a$i=u!- e#u!a!ea io"o=ic-J $- ,oa!-.

  Ace$t "uc!u 8n$ea,n- c- "a !eeni!e $taia $e a !e%a,o!$adu#- cea

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  27/32

  (ntreri re$ente

  1. "e'iat 'u) instalare i )unere (nun$#iune sta#ia'ea un "ir!s ne)l$ut. e $e?

  E$te un eno,en no!,a". E$te neoiede cea

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  28/32

  Dedu!i4atoa!e"e o"o$e$c #ent!u!e=ene!a!ea !-@inii o$o"uie de $a!e de uc-t-!ie c"o!u!- de$odiuJ ia! a#a!e4u"tat- a!e un coninut !idicat 8n ca"ciu@i ,a=ne4iu.Dac- e$te o $taie de ,ici di,en$iuni

  unia,i"ia"-J $e#oate dee!$a 8n $taie+ dac- nu e$te de#!ee!at $- ie!aco!dat- "a o eacua!e $e#a!at- @icondu$- di!ect "a"ocu" de eacua!e.

  10. Ce )!t a$e $u n"!lul a$u"ulat (nsta#ie? Se )!atere!l!si?Nu. N-,o"u" a!e un coninut !idicat de$u$taneo!=anice =!eu di=e!ai"e de c-t!e,ic!oo!=ani$,e"eca!e #o#u"ea4- $taia de e#u!a!e.Odat- idan;at ace$tae$te di$#onii"i4at- "a o $taie de

  e#u!a!e de ca#acitate,a!e. Aici e$te $e#a!at+ u$cat $i o"o$itca 8n=!-@-,nt$au incine!at.

  11. P!t instala sta#ia (ntr%! !n $u trai$aut! u!r?Da+ dac- in$ta"a!ea e$te -cut- co!ect %ca#ac de ont-#ent!u c"a$a $#eciic- de acce$. &i$te,u"de ini"t!a!e

  8n$- nu $e a ,onta niciodat- 8nt!%o 4on-cu acce$ auto.

  12. La $e 'istan# 'e l!$uin# treuieinstalat?Di$tana a- de ca$- a i un co,#!o,i$

  8nt!e "un=i,eacana"i4-!ii @i tea,a de ,i!o$. 'n ,ini, 6,et!i @ia,#"a$a!ea 8nt!%un "oc e!it e$te un #unctde #"eca!e.

  Atenie $- ie acce$ii" #ent!u idan;a.13. &n'e este $el "ai )!triit s )lase

  !na 'einiltrare? Care este 'istan#a "ini")n lantn? ar r!si"ea stratului 'e)"nt )n la)na reati$? EAist i altel 'erestri$#ii8e$int#i4 s)a#iul #u"ic etcJO!dinu" Mini$te!u"ui &-n-t-ii 631GG7$#eciic-:Z#uu!i"e t!euie a,#"a$ate "a ,ini, 30

  ,et!i de o!ice$u!$- #o$ii"- de #o"ua!e: "at!in-+ =!a;d+de#o4it de=unoi $au de;ecii de ani,a"e+ cotee+etcU. 8n =ene!a"di$tana !eco,andat- e$te de ,ini, 16,et!i. T!ece!ea

  a#ei #!int!%un $t!at de #-,nt #e!,eai"cu =!o$i,eade cea 1 ,et!u #!oduce o !educe!ea aconinutu"ui de$u$tan- o!=anic- de G0 eB#!i,at#!in !educe!eaC/06J @i io"o=ic de cea G6. De aceeae$te!eco,andat un ,ini, 2 ,et!i #n- "a#n4a !eatic-. NueBi$t- !e$t!icii "e=ate de di$tane #n- "a$#aii"e #u"ice.

  1

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  29/32

  17. @!sa e$!l!i$ este a$eiai trea $u !sa se)ti$?O o$- e$te un a4in de !e=u"- $ute!anJ 8n ca!e $eacu,u"ea4- a#a u4at- #!oenit- din "ocuin-. Dac-a4inu" e$te etan@ nu eBi$t- ini"t!-!i 8n $o"J @i e$teidan;at atunci $e nu,e@te eco"o=ic. KS 3622006+

  8n"ocuie@te te!,enu" de Uo$- $e#tic-U cu ce" de Ua4inetan@ idan;ai"U. O o$- Uneeco"o=ic-U 8n$ea,n- c-

  nu e$te etan@- nu e$te etonat- $au nu a!e undetonatJ.1F. e $e a'"isia (n sta#ie se a$e )rintr%un ,?

  A!e !o" de "ini@ti!e a cu!=e!ii.1G. P!ate i !l!sit a)a e)urat la iriat sau u'at

  a!nul?N'+ nu !eco,and-, o"o$i!ea a#ei eacuate din $taie#ent!u i!i=a!e. Concent!aia de acte!ii e$te ,a!e @i cuti,#u" e=etaia $e a 8n=-"eni. E$te inte!4i$- i!i=a!ea#"ante"o!"e=u,e"o! o"o$ite #ent!u con$u,. Nu,ai$taii"e din $e!ia M M/R % ,e,!ane io!eacto!J $auce"e "a ca!e e"uentu" e$te de4inectat cu ' $au a"te,i;"oace #ot i o"o$ite -!- nici un !i$c #ent!u i!i=aii.

  20. Se )!ate ea$ua a)a tratat (ntr%un ia?8n =ene!a" nu $e !eco,and- eacua!ea 8n a#e $t-t-toa!edect dac- ace$ta e$te $uicient de ,a!e a$te" ca $- nu,odiice ec9i"i!u" i"o=ic.

  21. Cn' se i'anea sta#ia?E$te #!ee!ai" ca aidan;a!ea $- $e ac- 8n "uni"e ca"de a"eanu"ui+ atunci cnd nie"u" de $edi,ente din #!i,u"co,#a!ti,ente$tedecca 13 din 8n-"i,ea ace$tuia.

  22. Ce el de a) #oate i int!odu$- 8nt!%o $taie dee)urare i!l!i$?E$te acce#tat- a#a u4at- ca!e #!oine din uti"i4a!eca$nic- c9iuete+ "aoa!e+ -i+ du@u!i+ C etcJ . Nu#utei int!oduce ,ate!ia"e $o"ide ca!e $e de#un @i #otduce "a 8nunda!ea conducte"o! ni$i#+ ,o"o4+ cenu@-+oa$e+ c!#e+ ta,#oane+ $cutece+ @e!ee"e u,ede+ etcJ.&unt inte!4i$e o!ice e" de $u$tane c9i,ice ca!e #otdete!io!a ,ic!o"o!a a $e edea ,ai $u$J.

  23. Ce $e 8nt,#"- cu $taia de e#u!a!e #e ti,#u"

  acane"o!8n #e!ioade"e de acan- cnd a#o!tu" de $u$taneo!=anice 8n>$i$te, e$te $c-4ut eBi$t- !i$cu" ca ,ic!o"o!a$- ,oa!-. 8n acea$t- $ituaie $taia a#"ic- un #!o=!a,$#ecia" de unciona!e ca!e 8ncea!c- $%o ,enin- 8n ia-.- !eco,and-, ca+ 8nainte de a #-!-$i "ocuina #ent!udu!ate ,ai ,a!i de 72 o!e $- int!oducei $u$tanenu!t!itie8n $i$te, "a#te+ 4e!+ e!e etcJ. 2

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  30/32

  4.

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  31/32

  7'. unui c,# de ini"t!a!e. Ace$ta con$t- dint!%o !eeade tu u!i7(. #e!o!ate ca!e $e int!oduc 8n @anu!i @i 8,!-catecu ,ate!ia"77. i"t!ant.7). &u#!aaa ,a!e @i 8n #!e4ena e=etaiei$u#e!icia"e "a7*. $u#!aa- ia!-J a;ut- "a ea#o!a!ea a#ei din $o".C,#u" de

  )0. ini"t!a!e e$te o $o"uie de co,#!o,i$ ca!e nuace a- "a)1. deite ,a!i @i$au ne!e=u"ate+ e$te $en$ii" 8nanoti,#u!i"e)2. u,ede $au cnd ca#acitatea de ea#o!a!e e$te,ini,-)3. toa,n-%#!i,-a!-J @i deine co,#"et neunciona"8n ca4 de)4. inunda!e.

  )'.)(. )7.

  ??.

  )*. Con$t!ucti $unt cana"i4-!i $ute!ane cuDN76%126+#!e-4ute "a #a!tea ine!ioa!- cu ante de cea 3 ,,+ #!inca!e a#a decantat- e$te ini"t!at- 8n $o". Lun=i,ea iec-!uid!en e$te de ce" ,u"t 30 ,+ ia! di$tana 8nt!e d!enu!i a!ia4-de "a 1 , #n- "a 2+6,. Pent!u a a$i=u!a eacua!ea a#ei 8nune condiii #e toat- "un=i,ea "o!+ d!enu!ie"e $e ,ontea4-cu #ant- de #n- "a 3o 8n te!enu!i"e ni$i#oa$e @i a#!oa#eo!i4onta" 8n ce"e a!=i"oa$e. &i$te,u" t!euie #!e-4ut cuenti"aie.

  *0. Adnci,ea de ,onta!e e$te 8nt!e 0+ 70 @i 1+2 ,.Lun=i,eatota"- a d!enu!i"o! $e ca"cu"e4- 8n uncie de cantitatea de a#-ca!e t!euie ini"t!at- @i de natu!a $o"u"ui.O di,en$iona!e !a#id- #!e$u#une c- #ent!u o #e!$oan-ca!e$e con$ide!- c- eacuea4- cea 100 "it!i4i e$te nece$a! und!en cu "un=i,ea de:

  % 10,8n ca4u" unui $o" ni$i#o$+di$#u$ #e o $u#!aaa de 20 ,2.$au

  % 26 ,8n ca4u" unui $o" a!=i"o$di$#u$ #e 60 ,2.

  *1. Pent!u a"te $ituaii+ o"o$ii a"o!i"e din tae"u" de ,ai;o$: G2.

  *3. istan#a 'e laun'ul

  *4. N!r"ailni$ 'e

  *'. nielul a)el!rsuterane4

  *(.nis

  *7.ril

  *)ar

  **. 1+00%1+60 100. 101. 10103.#e$te 1+60 104. 10'. 1 10107.Di$tana dint!e 10). 10*. 2 11111.Panta 112. 113. 11

  11'. P!actic11(. $e"ectai #ent!u d!ena; eaa din =o !at- PE$au PC+DN110%126+ cu ante5 Q117.$-#ai @anu!i"e de d!ena!e cono!, i=u!ii de ,ai;o$5u,#"ei @anu" cu un $t!at de 16 c, de #iet!i@ $au a"t-u,#"utu!- #e!,eai"-+ =!anu"aie 3?%%605a@e4ai eaa 8n @an @i conectai%o ia un c-,in dedi$t!iuie ,ai a"e$ cnd aei ,ai ,u"te !ndu!i ded!enJ+ ca!e e$te ,ontat du#- $taia de e#u!a!e5u,#"ei cu a"t $t!at de cea 6 c, ,ate!ia" i"t!ant+ #e$teca!e #utei a@e4a o =eo,e,!an- de i,#e!,eai"i4a!e58n ina" $t!uctu!a t!euie $- a!ate ca 8n i=u!-5Ua$i=u!ai enti"aia.

  11?.

  11G.

  120.*,EN-E121. Nie"u" a#e"o! $ute!ane t!euie $a ie "a oadnci,e de ce"#uin 2, de d!en.

  122. eersare (n e"isar natural123. E$te $o"uia #!ee!at- 8n 4one"e cu te!enu!i $e,i$aui,#e!,eai"e. Ace$t "uc!u #!e$u#une c- a#a u4at- e$teeacuat- 8nt!%un #!u+ !u+ cana" de a#e #"uia"e 8nc9i$.

  124. *,EN-E12'. Nu dee!$ai niciodat- 8n a#- $t-t-toa!e "acu!i+-"i etcJ cuo"u,e ,ici ca!e nu a$i=u!- o di"uie con$i$tent-. Cu ti,#u"ca"itatea a#ei $cade @i eBi$t- !i$cu" ,odiic-!ii ioto#u"uinatu!a".

  12(. Reint!oduce!ea 8n con$u,127. E$te o $o"uie idea"- d#d a" ,ediu"ui da!#!e$u#unea,ena;-!i+ ec9i#a,ente @i o#e!aii de ,entenan-$u#"i,enta!e. Dato!it- coninutu"ui !idicat de,ic!oo!=ani$,e+ $e #oate uti"i4a nu,ai a#a ca!e #a!cu!=e @ieta#a a 3%a de e#u!a!e i"t!a!e #!in ,e,!ane+ de4inecie

  cu $u$tane c9i,ice $au cu !adiaii '+ etcJ. A#a !e4u"tat-e$te co"ectat- 8nt!%un !e4e!o! $u#"i,enta! $u% $au$u#!ate!anJ @i o"o$it- #ent!u i!i=aii $au c9ia! #ent!u con$u,ca$nic dac- eBi$t- ci! cui t $e#a!at #ent!u C%u!idu@u!i,a@in- de $#-"at !ue.12). E$te $o"uie !eco,andat- 8ndeo$ei #ent!u=ene!ato!i @icon$u,atoi!i ,edii,a!i de a#- #en$iuni+ 9ote"u!i+ c"uu!i+$#aii de i!ou!i+ a"te c"-di!i #u"ice etcJ.

  12*. ATENIEI130. Dac- $taia e$te de ti# M/R+ dato!it-u"t!ai"t!-!ii a#a131. e$te #u!iicat- @i #oate i !eo"o$it- -!-$te!i"i4a!e.

  132. Reuti"i4a!ea a!e "i,ite "e=ate de$e4ona"itate+ 8n133. anoti,#u" !ece con$u,u" iind $c-4ut.134. Acea$t- a#- nu a i o"o$it-NICIODATf ca a#-13'. #otai"-.

 • 7/23/2019 Declaraie de Perfomanta

  32/32

  13(. "+,-A$# AB#/#-A-#137. , #$#-,+U/ ,#U/U# # "U+#/&+

  13). &$%&+ &+#$U/U# 1(712'.10.2007 cu modificrile si completrile ulterioare.

  13*. 1. .,5"/&+A+# +/ 6 -+ +evoluiei 8 bl. 148 et9 . l:ap. 2 -A+;&