de hotarari/proiecte2020...¢  Web view APARATUL DE SPECIALITATE. AL PRIMARULUI...

download de hotarari/proiecte2020...¢  Web view APARATUL DE SPECIALITATE. AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI GHERLA

of 73

 • date post

  20-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of de hotarari/proiecte2020...¢  Web view APARATUL DE SPECIALITATE. AL PRIMARULUI...

APARATUL DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI GHERLA

Anexa la H.C.L nr. /

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

CUPRINS :

CAP. I – DISPOZITII GENERALE

CAP.II – STRUCTURA ORGANIZATORICA SI PRINCIPALELE TIPURI DE RELATII FUNCTIONALE IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI GHERLA

CAP.III – STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMPARTIMEMTELOR DIN PRIMARIA MUNCIPIULUI GHERLA, ATRIBUTII SPECIFICE

CAP.IV – SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN/MANAGERIAL DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

CAP.V - PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE COMPARTIMENTELOR

1. Directia urbanism si amenajarea teritoriului

2. Directia administratie publica locala

3. Directia de asistenta sociala

4. Directia de resurse umane, normare, organizare si salarizare

5. Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul local, registratura, munca in folosul comunitatii

6. Directia economica

7. Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor

8..Audit intern

9. Secretarul general al unitatii administrativ teritoriale

10. Serviciul public de politie locala

11. Serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta

CAP.VI - DISPOZITII FINALE

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI GHERLA

CAP. I – DISPOZITII GENERALE

BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

Art. 1 Primăria Municipiului Gherla este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Gherla privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate a primarului.

Art. 2 Primarul, Viceprimarul, Secretarul general al Municipiului Gherla, împreună cu aparatul de specialitate al primarului constituie o structura funcţională cu activitate permanentă, denumită Primaria Municipiului Gherla, care duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Gherla şi Dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Art. 3 Primăria Municipiului Gherla are sediul administrativ în Gherla, Bobîlna nr.2 jud.Cluj

Art. 4 Primarul este şeful administraţiei publice locale a municipiului Gherla şi al aparatului de specialitate a primarului, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 154 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, îndeplinind o funcţie de autoritate publică.

Art. 5 Primarul reprezintă autoritatea executivă in realizarea autonomiei locale.

Art. 6 Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice a municipiului Gherla în condiţiile legii.

Art. 7 Primarul reprezintă municipiul Gherla în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Art. 8 În relaţiile dintre Consiliul Local al Municipiului Gherla, ca autoritate deliberativa şi Primar, ca autoritate executivă nu exista raporturi de subordonare.

Art. 9 Între Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, in calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul local al Municipiului Gherla şi Primar nu exista raporturi de subordonare.

Art. 10 Regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si Primaria Municipiului Gherla este reglementat de TITLUL II , CAPITOLUL I - IX , din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ.

Art. 11 Personalul care efectuează activităţi de secretariat, administrativ, protocol, gospodarire, intreţinere-reparaţii si de deservire, este angajat cu contract individual de munca. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislaţia muncii.

Art. 12 Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupa temporar o funcţie publică in cadrul Primariei Municipiului Gherla.

Art. 13 Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din cadrul Primariei Municipiului Gherla sunt urmatoarele:

· supremaţia Constituţiei si a legii, principiu conform caruia funcţionarii publici au indatorirea de a respecta Constituţia si legile ţării.

· prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;

· asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor in faţa autorităţilor si instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic in situaţii identice sau similare;

· profesionalismul, principiu conform căruia functionarii publici au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;

· impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice;

· integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie;

· libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

· cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de buna-credinta;

· deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

Art. 14 (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetaţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practica, in scopul realizarii competenţelor instituţiei publice.

(2) In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor si instituţiilor publice.

Art. 15 (1) Funcţionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul Primariei Municipiului Gherla, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2)Functionarilor publici le este interzis:

· să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătura cu activitatea Primariei Municipiului Gherla, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

· să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate in curs de soluţionare şi în care Primaria Municipiului Gherla are calitatea de parte;

· să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

· să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvaluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

Art. 16 (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primariei Municipiului Gherla.

(2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 17 În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:

· să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

· să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

· să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

· să afişeze, în cadrul Primăriei Municipiului Gherla, insemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art. 18 Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta imparţialitatea in exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste funcţii.

CAP.II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ SI PRINCIPALELE TIPURI DE RELAŢI