Date Geografice - Cartografiere

of 48 /48
STUDIU DE FEZABILITATE STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA Fondul de date geografice si cadastrale Anexa I Cuprins I Analiza.........................................................2 I.1 Fondurile cartografice......................................2 I.2 Date cadastrale............................................. 2 II Disponibilitate cartografica in Romania.........................6 II.1 Rezumat al disponibilitatii datelor cartografice in România. 6 II.2 Actualitatea datelor.......................................12 II.3 Hărţi digitale la scară mare...............................13 III Scenarii de prelucrare a datelor...............................15 III.1................................................ Ortofotohărţi 15 III.2.............................................. Date vectoriale 16 III.2.a.............Date vectoriale topografice de ansamblu la scara 1:100.000 16 III.3............................................... Seturi de date 17 III.3.a Setul de date vectorial topografic de detaliu 1:5000..................17 III.3.b Setul de date vectorial topografic de detaliu 1:2000..................18 III.3.c Setul de date de tip Coridor LEA 110kV............................19 III.3.d Setul de date multispectrale pentru LEA 110kV......................22 III.3.e Setul de date al reţelei de distribuţie electrica......................26 Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 1

Embed Size (px)

Transcript of Date Geografice - Cartografiere

Page 1: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Fondul de date geografice si cadastrale

Anexa I

Cuprins

I Analiza............................................................................................................................................2

I.1 Fondurile cartografice............................................................................................................2

I.2 Date cadastrale.......................................................................................................................2

II Disponibilitate cartografica in Romania..........................................................................................6

II.1 Rezumat al disponibilitatii datelor cartografice in România...................................................6

II.2 Actualitatea datelor..............................................................................................................12

II.3 Hărţi digitale la scară mare...................................................................................................13

III Scenarii de prelucrare a datelor...................................................................................................15

III.1 Ortofotohărţi........................................................................................................................15

III.2 Date vectoriale.....................................................................................................................16

III.2.a Date vectoriale topografice de ansamblu la scara 1:100.000......................................16

III.3 Seturi de date.......................................................................................................................17

III.3.a Setul de date vectorial topografic de detaliu 1:5000....................................................17

III.3.b Setul de date vectorial topografic de detaliu 1:2000....................................................18

III.3.c Setul de date de tip Coridor LEA 110kV........................................................................19

III.3.d Setul de date multispectrale pentru LEA 110kV...........................................................22

III.3.e Setul de date al reţelei de distribuţie electrica............................................................26

III.4 Imagini aerofotogrametrice..................................................................................................28

IV Obiective......................................................................................................................................32

IV.1 Structura setului de date geospaţiale..................................................................................33

IV.2 Disponibilitatea datelor in Electrica. Harti existente............................................................34

IV.3 Calitatea hartilor/ datelor digitale existente.........................................................................34

V Estimarea volumului de date - Concluzii.......................................................................................35

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 1

Page 2: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

I Analiza

I.1 Fondurile cartograficeSistemul de coordonate Stereo 70, trebuie să fie standardul pentru sistemul de coordonate

al datelor in Electrica, fiind sistemul naţional de coordonate in România.

De asemenea, pentru asigurarea compatibilitatii setului de date cu sisteme externe GPS, PDA,

navigaţie, etc. este foarte important ca datele sa poată fi redate si in sistemul de poziţionare globala

WGS84. In acest fel se pun bazele posibilitatii utilizarii informatiilor geografice in diferite aplicatii

mobile care in viitor pot sa intregeasca si sa usureze instrumentarea aplicatiilor mobile.

Pentru setul de data cartografice se iau în calcul următoarele straturi din diferite surse:

Harta limitelor corecte scara 1:100 000 - limite judeţe, teritorii administrative, intravilanul

localitatilor (limite obţinute prin achiziţionare de la ANCPI)

Hărţi topografice la scară mijlocie (obţinute prin achiziţionare de la ANCPI)

Hărţi la scară mare (achiziţionate treptat, după caz, împărţirea cheltuielilor de achiziţie cu alţi

utilizatori de date – de ex. administraţiile locale şi alte administratori de reţele tehnico-

edilitare)

Hartă ortofotoplan cu o rezoluţie de min. 50 cm/pixel

Seturile de date in format vectorial trebuie integrate in sistemul de producţie. Formatul digital

pentru vector va fi unul compatibil cu sistemul informatic.

Hartile in format raster trebuie integrate in sistemul de producţie. Formatul digital pentru raster

va fi unul compatibil cu sistemul informatic: .tif georeferenţiat, geotiff, ecw, etc.

I.2 Date cadastraleReglementarea situaţiei juridice pentru terenurile ocupate de stâlpii LEA

Terenul de sub stâlpii LEA 110 kV trebuie sa fie înscris in registrele si planurile cadastrale, cat

si in cartile funciare (se va decide daca se vor deschide noi carti funciare si daca se vor deschide

pentru fiecare stâlp in parte), pe fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte, in vederea

asigurării opozabilitatii dreptului de proprietate al Electrica, in raport cu terţii, in ceea ce priveşte

patrimoniul acesteia.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 2

Page 3: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Situaţia cadastral-tehnica a terenului de sub fiecare stâlp LEA 110kV nu este reglementata in

majoritatea cazurilor, nu toti stâlpii au întocmita si recepţionata la OCPI judeţean documentaţia

cadastrala aferenta terenului de sub acesta.

Astfel este necesar ca pentru fiecare stâlp LEA 110 kV, sa se întocmească, sa se recepţioneze

si sa se înregistreze in Cartea Funciara la OCPI judeţean, documentaţia cadastrala aferenta terenului,

conform legislaţiei in vigoare. Documentaţia finala si extrasul vor fi scanate si indexate intr-o baza de

date pentru regăsirea uşoara a informaţiilor.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, se vor avea în vedere următoarele:

Pt. ZONELE COOPERATIVIZATE:

verificarea existenței planurilor parcelare aferente fiecărei unități

administrativ-teritoriale în parte – la primărie și OCPI;

stabilirea emiterii titlurilor de proprietate, conform legilor fondului funciar

și încadrarea acestora pe planurile parcelare – la primărie și OCPI;

deplasarea la teren: identificarea fiecărei capacități energetice, în

accepțiunea Legii nr. 13/2007, a energiei electrice, art. 3 pct. 5:

(capacitate energetica - instalatiile de producere a energiei electrice sau

energiei termice in cogenerare, retele electrice si alte echipamente

electroenergetice), a existenței/inexistenței drumurilor de acces la

acestea, precum și a imobilelor-teren învecinate, a căror suprafață

va fi afectată de exploatare – echipe prestator;

stabilirea suprafețelor care vor fi afectate de exploatare (în mp) – echipe

prestator și reprezentanți Electrica;

marcarea pe planurile parcelare, a fiecărei capacități energetice – echipe

prestator;

determinarea suprafeței ocupate de fiecare capacitate energetică, precum

și a zonei de protecție și siguranță aferentă – echipe prestator;

identificarea proprietarilor, precum și a domeniului juridic (public-privat) al

imobilelor-teren privind:

zonele de amplasament al capacităților energetice;

zonele de siguranță și protecție ale capacităților energetice;

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 3

Page 4: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

imobilelor-teren învecinate, pe a căror suprafață se constituie dreptul de

servitute, în vederea exploatării capacității energetice – echipe prestator,

reprezentant Primărie, proprietari.

Informațiile se culeg din baza de date a Primăriei (registrul agricol, registrul

fiscal), precum și din baza de date a OCPI-ului, în a cărui circumscripție se

situează unitatea administrativ-teritorială, pe a cărei rază se desfășoară lucrările:

identificarea existenței/inexistenței PAD-urilor, precum și a cărților

funciare, atât pentru imobilele pe care sunt amplasate capacitățile

energetice, cât și pentru imobilele învecinate – echipe prestator, OCPI;

încheierea convențiilor-cadru cu proprietarii terenurilor, potrivit

prevederilor art. 16 al. 5 din Legea nr. 13/2007, a energiei electrice –

reprezentanți Electrica/proprietari;

Dacă imobilul-teren pe care se află capacitatea energetică este în

proprietatea privată a unui terț, acesta se va putea cumpăra sau expropria,

potrivit art. 21 al. 2 din Legea nr. 13/2007.

După stabilirea situației juridice se va proceda la efectuarea documentației

cadastrale a imobilului-teren pe care este situată capacitatea energetică,

incluzând zona de protecție și siguranță aferentă:

Se va dezmembra, dacă imobilul este deja înscris în cartea funciară;

Se va întocmi o documentație pentru întregul imobil, se va întocmi

propunerea de dezmembrare, în vederea cumpărării/ exproprierii;

Se vor întocmi documentații cadastrale pentru fiecare imobil-teren, a cărui

suprafață va fi afectată în vederea exploatării capacitatii energetice, în vederea

intabulării dreptului de uz, respectiv a servituții de trecere.

Dacă imobilul-teren pe care se află capacitatea energetică este în

proprietatea publică a Statului Român, respectiv a unei autorități publice, se vor

încheia contracte de concesiune, pentru suprafața afectată de capacitatea

energetică. Documentațiile cadastrale se vor realiza, respectând condițiile de

realizare prevăzute la litera j).

Pt. ZONELE NECOOPERATIVIZATE:

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 4

Page 5: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Se aplică aceleași reguli de identificare și înscriere a imobilelor, precum și

de stabilire a drepturilor de uz/servitute, stabilit în cazul zonelor cooperativizate,

excepție făcând procedeul de identificare a proprietarilor.

Identificarea se va face pe baza informațiilor din cărțile funciare, precum

și a planurilor și hărților de carte funciară, existente în cadrul OCPI.

De asemenea, în cadrul aceluiași proiect, este necesara si identificarea

proprietarilor fondurilor aservite, asupra cărora se vor stabili dreptul de uz,

precum și dreptul de servitute de trecere, in favoarea fondurilor dominante, pe

care sunt amplasați stâlpii LEA, în vederea exploatării acestora, dacă și numai

dacă, nu există nici o altă cale de acces (drum comunal, drum de exploatare

agricolă).

Reglementarea servituţilor pentru culoarele LEA

Din punct de vedere juridic, imobilele traversate de culoarele LEA trebuie sa aibă înscrisa in

Partea III a Cartii Funciare, dreptul de servitute constituit potrivit prevederilor legale, in favoarea

imobilului pe care sunt construiţi stâlpii LEA ai Electrica SA.

Momentan, nu exista o evidenta clara a tuturor terenurilor traversate de LEA si înscrise in

Cartea Funciara la OCPI local.

De asemenea, nu este pusa la punct sau reglementata la OCPI judeţean, nici situaţia juridica a

servitutilor generate de coridoarele LEA pe terenurile traversate. Totodată, nu in toate cazurile sunt

înscrise servitutile in favoarea Electrica in cartile funciare ale terenurilor traversate de culoarele LEA.

Parcele înscrise in Cartea Funciara si traversate de coridorul LEA trebuie sa aibă din punct de vedere

legal, înscrisa si servitutea in favoarea Electrica in Partea a III a Cartii Funciare.

Astfel, se dovedeşte ca fiind necesara, procurarea datelor cadastrale din evidentele OCPI

privind terenurile traversate de LEA - pe baza protocolului stabilit in acest sens intre ANCPI si

Electrica SA.

Se vor întocmi planuri parcelare care vor fi supuse avizării si recepţiei tehnice OCPI pentru

tarlalele din extravilan si cvartalele de intravilan traversate de acestea.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 5

Page 6: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Pentru imobilele deja înscrise traversate de LEA se vor intabula in cartile funciare drepturile

de servitute in favoarea imobilelor pe care sunt stabiliţi stâlpii LEA, in conformitate cu prevederile

legale.

Pentru aceasta, se va identifica în prealabil, situaţia juridică a terenului pe care sunt

amplasaţi stâlpii LEA (domeniul public / privat).

Toate seturile de date cadastrale ale liniilor electrice vor fi procesate si introduse in sistem

pentru a fi accesate ulterior de utilizatori in activitatile lor zilnice.

Astfel, o inventariere si o punere la punct a datelor cadastrale privind terenurile ocupate sau

traversate de reţeaua electrica ar facilita obţinerea de autorizaţii si avize de la OCPI-urile judeţene.

II Disponibilitate cartografica in Romania

II.1 Rezumat al disponibilitatii datelor cartografice in RomâniaDomeniul cadastrului din România are o situaţie specifică. Din motive istorice se notează o

diferenţă considerabilă între cadastrul din nordul şi din partea sudică a ţării.

Începând din anul 2007, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a

lansat câteva licitaţii deschise pentru elaboarea Cadastrului General al cărui rezultat ar trebui să fie o

bancă de de hărţi digitale completă, cu date grafice si textuale. Aceste licitaţii au fost anulate ulterior

datorită bugetului subestimat. Totuşi se întrevede, într-un viitor mediu apropiat, că ANCPI se va

angaja în realizarea acestei bănci grafice de hărţi digitale.

In prezent, hărţile din baza cartografică a Romaniei se afla la Fondul National Geodezic (FNG).

Majoritatea hărţilor din baza cartografică a FNG este în sistemul de coordonate STEREO70 şi în

sistemul de altitudine al Mării Negre.

Hărţile cadastrale existente sunt realizate la diferite scări: 1:10000, 1:5000 a 1:2000. Gradul

de acoperire cu date se poate vedea din următoarele hărţi sinoptice:

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 6

Page 7: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Acoperire cu hărţi cadastrale 1:10000

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 7

Page 8: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Acoperire cu hărţi cadastrale 1:5000

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 8

Page 9: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Acoperire cu hărţi cadastrale 1:2000

Toată România este practic acoperită de hărţi topografice la scara 1:50000 şi 1:25000. Hărţile

sunt de obicei în formă analogică, iar pentru necesităţile unui sistem informatic geospatial va fi

absolut necesar scanarea şi transformarea lor în sistemul de coordonate unitar.

Dezavantajul acestor date din unele zone este vârsta lor înaintată, rămân însă şi pe mai

departe date unice cu acoperire a întregii suprafeţe. În unele zone se găsesc hărţi la scara 1:10000,

1:5000 şi 1:2000. Acoperirea lor este demonstrată pe hărţile anexate. Utilizarea lor în cadrul

proiectului GIS va trebui verificată în cadrul proiectului presupus. Va trebui însă accentuat în deosebi

caracterul lor actual. Este necesar de a se atrage atenţia asupra faptului că toate aceste date sunt de

tip raster.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 9

Page 10: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Acoperire cu hărţi cadastrale 1:10000

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 10

Page 11: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Acoperire cu hărţi cadastrale 1:5000

Acoperirea cu hărţi topografice 1:2000 este cu totul neglijabilă, nu considerăm deci că aceste

date vor fi utilizate în cadrul proiectului GIS.

O demonstraţie de hartă topografică la scară mijlocie

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 11

Page 12: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

II.2 Actualitatea datelor

O problemă deosebită o reprezintă actualitatea datelor prezentate. Multe din operele

cartografice au peste 30 de ani vechime, şi în deosebi în zonele acoperite de clădiri, nu corespund

stării actuale. Acoperirea cu date şi referinţe la gradul lor de actualitate este prezentată în tabelul

următor:

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 12

Page 13: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

II.3 Hărţi digitale la scară mare

Similar cu situaţia din alte ţări, sursele cele mai importante de materiale cartografice la scară

mare sunt organele de administraţie locală care se folosesc de aceste date în activitatea lor zilnică. În

România putem întâlni aşa numitele planuri generale ale oraşelor, acestea de obicei sunt la o scară

mai mare de 1:5000. Acest date au început să apară în mod mai masiv abia în ultimii doi ani, de

obicei cu metode fotogrammetrice. Precizia acestor date este în jurul a 10 – 50cm ceea ce ar putea

corespunde necesităţilor Electrica.

Aceste date sunt la dispoziţie de obicei în oraşele mai mari.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 13

Page 14: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Exemplu de hartă a oraşului la scară mare

Problema pe care o prezintă aceste date este, desigur, actualizarea lor. La o achiziţie de date

de la o sursă externă trebuie întotdeauna verificat şi planul presupus de actualizare a acestor date şi

cheltuielile aferente acestor actualizări. Din experienţă se pot evalua cheltuielile anuale pentru

actualizarea datelor de bază, acestea fiind de circa 10% din preţul lor iniţial.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 14

Page 15: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

III Scenarii de prelucrare a datelor

III.1 Ortofotohărţi

În anii 2004 şi 2005 în România s-a desfăşurat o campanie vastă de acoperire a întregului teritoriu cu

ortofotohărţi cu o rezoluţie de 0.5 m/pixel. Scopul acestei campanii a fost, înainte de toate, de a se

obţine ortofotohărţi pentru elaborarea sistemului LPIS (Land Parcel Identification System) necesar

Ministerului Agriculturii ca materiale de bază pentru obţinerea subvenţiilor din partea CE.

Campania a fost împărţită în câteva etape cu proiecte aferente, cele mai importante fiind MATRA,

AERO05 şi AERO07. Marea majoritate a datelor s-a obţinut prin aerofotografierea realizată în cursul

anului 2005 de către 5 firme care au ieşit învingătoare în procedurile corespunzătoare. Proiectele s-

au derulat sub antetul ANCPI care este şi proprietarul datelor astfel obţinute. Calitatea datelor diferă

în funcţie de diferitele regiuni şi trebuie atrasă atenţia asupra problemelor posibile la culoare şi la

aşezarea nu suficient de unitară a foilor hărţilor. Datele pot fi achiziţionate direct de la ANCPI. Preţul

tarifar este de circa 23 EUR pentru o foaie de hartă cu suprafaţa de 5 km2. ANCPI dispune înafară de

ortofotohărţi şi de modelul digital al terenului cu o precizie de circa 1.5 m în înălţime. Calitatea

acestui model este însă discutabilă.

Exemplu de ortofotohărţi în intravilan – calitate bună şi proastă

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 15

Page 16: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Exemplu de ortofotohărţi în extravilan – calitate bună şi proastă

Înafară de ortofotohărţile de stat există şi date colectate de firme private în scopul altor proiecte.

Una din finalizările acestui proiect va fi şi ortofotoharta cu rezoluţie 50 cm/pixel a întregii zone şi

ortofotohărţi ale localităţilor alese cu rezoluţie de10 cm/pixel. Având în vedere faptul că acest

teritoriu acoperă o parte considerabilă a sferei de funcţionare a Electrica, s-ar putea să fie vorba de o

sursă de date interesantă.

III.2 Date vectorialeCulegerea datelor vectoriale si popularea bazei de date geospaţiale cu date topografice si

cadastrale vor respecta standardele impuse de norme si cerintele tehnice.

III.2.a Date vectoriale topografice de ansamblu la scara 1:100.000

Datele vectoriale topografice de ansamblu trebuie sa acopere întreaga zona de interes.

Specificaţiile pentru setul de date sunt următoarele :

Precizie absoluta : 10 m

Proiecţie geografica: Stereo 70.

Setul de date topografice de ansamblu trebuie sa corespunda standardelor in domeniu si sa

contina următoarele elemente:

limite administrative: judeţe, teritorii administrative, localităţi

reţea de drumuri cu numele si/sau clasificarea acestora

reţeaua de drumuri si străzi

reţea de cai ferate

reţea hidrografica

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 16

Page 17: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

utilizarea terenului (inclusiv delimitarea zonelor cu construcţii, zonelor de aeroport, zonelor

portuare)

puncte de interes principale

Toate datele mai sus menţionate vor fi procesate si introduse in sistemul informatic pentru a

putea fi accesate ulterior de utilizatori in activitatile lor zilnice.

III.3 Seturi de date

III.3.a Setul de date vectorial topografic de detaliu 1:5000

Setul de date topografice de detaliu in extravilanul teritoriilor administrative trebuie sa

acopere întreaga arie racordata la reteaua de distributie electrica din zona de interes.

Setul de date vectorial topografic se va realiza in conformitate cu specificatiile tehnice date

de standardele naţionale pentru realizarea hartilor topografice de detaliu la scara 1:5000.

Setul de date vectorial topografic la scara 1:5000 se va realiza pe intreaga zona de interes (in

conformitate cu acoperirea data de ortofotogramele digitale cu rezolutie de 50cm). Se vor respecta

standardele nationale de realizarea a hartilor topografice la scara 1:5000.

Specificaţiile pentru setul de date topografice de detaliu in extravilanul teritoriilor

administrative sunt următoarele :

Precizie absoluta : 50 cm

Proiecţie geografica: Stereo 70.

Setul de date vectorial topografic de detaliu la scara 1:5000 (precizie 50cm) va cuprinde

minim straturile de date grafice amintite mai jos:

limita teritoriilor administrative;

parcele;

construcţii;

cai de comunicaţie;

hidrografie;

suprafaţa delimitata de intravilan

reţele

Zone de protecţie

Vegetaţie (păduri, amenajări silvice) ;

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 17

Page 18: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Curbe de nivel

Linii electrice aeriene

Toponimie localităţi (municipiu, oraş, comuna, sat), drumuri, străzi

Simbolizarea se va face conform „Atlas de semne convenţionale” corespunzător scarii 1 :5.000.

III.3.b Setul de date vectorial topografic de detaliu 1:2000

Setul de date topografice de detaliu aflate in intravilanul localitatilor trebuie sa acopere

întreaga arie racordata la reţeaua de distribuţie electrica din zona de interes.

Setul de date vectorial topografic se va realiza in conformitate cu specificaţiile tehnice date

de standardele naţionale pentru realizarea harţilor topografice de detaliu la scara 1:2000 - in

intravilanul localitatilor.

Setul de date vectorial topografic la scara 1:2000 se va realiza pe zonele unde se va executa

zborul pentru obţinerea ortofotogramelor rezoluţia de 20cm. Se vor respecta standardele naţionale

de realizarea a harţilor topografice la scara 1:2000.

Specificaţiile pentru setul de date topografice de detaliu in extravilanul teritoriilor

administrative sunt următoarele :

Precizie absoluta : 20 cm

Proiecţie geografica: Stereo 70.

Setul de date vectorial topografic de detaliu la scara 1:2000 (precizie 20cm) va cuprinde

minim straturile de date grafice amintite mai jos:

limita teritoriului administrativ si limita intravilanului (ultimul PUG avizat);

parcele;

construcţii;

cai de comunicaţie;

hidrografie;

reţele

Zone de protecţie

Vegetaţie (păduri, amenajări silvice) ;

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 18

Page 19: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

curbe de nivel

linii electrice aeriene;

Toponimie localităţi (municipiu, oraş, comuna, sat), drumuri, străzi

Numere si adrese poştale

Reţeaua de distribuţie energie electrica

Simbolizarea se va face conform „Atlas de semne convenţionale” corespunzător scarii 1 :2.000.

III.3.c Setul de date de tip Coridor LEA 110kV

Setul de date vectoriale trebuie sa contina elemente ale liniilor de tip Coridor LEA 110kV din

zona de interes. Componentele setului de date de tip Coridor LEA sunt:

6600 km linii de înalta tensiune,

43000 km linii de medie tensiune,

Stâlpi LEA

Setul de date de tip Coridor LEA 110kV va fi preluat prin metode LIDAR care sa permita

scanarea laser aeriana a liniilor electrice aeriene.

Obiectivele inspecţiei laser aeriene:

Obţinerea de harţi ale zonei de protecţie si siguranţa ale liniei/liniilor electrice aeriene in

coordonate GPS si STEREO 70 ale tuturor obiectelor cuprinse in harţi. Determinările se vor baza pe

zonele de protecţie si siguranţa definite in normativele tehnice romaneşti in vigoare;

Efectuarea de măsurători ale sagetilor conductoarelor active si de protecţie in toate

deschiderile (pentru toate conductoarele aflate pe linie), cu indicarea temperaturii mediului ambiant

in momentul măsurătorii;

Măsurarea parametrilor liniei electrice aeriene (deschideri intre stalpi, dimensiuni stalpi,

denivelari intre stalpi adiacenti, punctele de fixare a tuturor conductoarelor, etc.);

Măsurarea distantelor (gabaritelor) la sol si la toate obiectele învecinate cu LEA existente in

zona analizata (inclusiv diferitele tipuri de vegetaţie);

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 19

Page 20: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Scanarea laser trebuie astfel facuta, incat sa se poată efectua măsurători ale elementelor

liniei, a obiectivelor din zona de protecţie si siguranţa si a raporturilor intre acestea, din orice punct si

pe toate direcţiile (vertical, orizontal, înclinat). Scanarea trebuie astfel executata ca sa permită

măsurători, vizualizare si animaţie 3D;

harta a coridorului pe care se doreşte proiectarea unei linii noi sau pentru

schimbarea/modificarea traseului unei linii existente. Oferta va fi pentru o unitate de lungime a unui

coridor cu o latime de:

a) 100 m;

b) 1000 m;

Seturile de date preluate trebuie sa permită identificarea următoarelor elemente :

Poziţia stâlpului (coordonate si reprezentare grafica)

numărul conductorilor

poziţia transformatoarelor

poziţia conductorilor

tipul de protecţie contra fulgerelor

distantele pana la vegetaţie si alte obstacole

Puncte 3D clasificate provenind de la un senzor laser aerian

liniile aeriene digitizate, stâlpii si staţiile

modelul digital al terenului

Seturile de date Coridor LEA 110kV vor acoperi zona de interes pe o latime a culoarului de minim

100 m.

Se vor prelua si imagini ale coridorului cu o rezoluţie de minim 10 cm.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 20

Page 21: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Specificaţiile setului de date Coridor LEA :

Puncte 3D clasificate provenind de la un senzor laser aerian,

liniile digitizate, stâlpii si staţiile

precizie orizontala absoluta : 10cm,

precizie verticala absoluta: 10cm,

proiecţie geografica: Stereo 70

rezoluţia imaginilor 10cm.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 21

Page 22: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Toate datele privitoare la aceste seturi de date vor fi procesate si introduse in sistemul

informatic pentru a putea fi accesate ulterior de utilizatori in activitatile lor zilnice.

III.3.d Setul de date multispectrale pentru LEA 110kV

În actualele condiţii economice si de aliniere la tehnologiile moderne utilizate în Uniunea

Europeana, este necesara, printre multe altele, creşterea eficientei si a calitatii inspecţiei liniilor

electrice aeriene. In acest sens, inspecţia multispectrala din elicopter se recomanda ca metoda cea

mai utilizata in acest domeniu.

Aşadar, inventarierea si inspecţia reţelei electrice trebuie sa se facă prin metode aeriene. Se

preconizează utilizarea unui elicopter pentru efectuarea zborurilor pentru inspecţia multispectrala

(infraroşu, ultraviolet, laser)

Este obligatoriu ca, in cazul inspecţiei aeriene a liniilor electrice aeriene, întreaga ruta de zbor

sa fie înregistrata in întregime cu camera digitala. Acest lucru este valabil pentru toate cele trei

spectre: termografia in infraroşu, corona si inspecţie video detaliata.

Obţinerea tuturor certificatelor si a autorizaţiilor in ceea ce priveşte elicopterul si

echipamentele dinăuntrul si dinafară elicopterului cad in sarcina ofertantului.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 22

Page 23: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Inspecţia se va efectua din aer, de la o distanţă de protecţie suficientă faţă de părţile sub

tensiune ale instalaţiei, fără a produce nici o întrerupere în funcţionarea instalaţiei inspectate, linia

electrica aeriana inspectata aflându-se in regim normal de funcţionare;

Elicopterul trebuie sa fie capabil să transporte echipamentul tehnic necesar, echipa de

operatori şi 1-2 reprezentanţi ai Beneficiarului (pentru cazurile speciale convenite de comun acord

cu Prestatorul).

Elicopterul trebuie sa aibă echipamentul de investigare dispus pe o platforma girostabilizată

(un sistem cu 5 axe) care sa asigure înregistrarea video stabila si fara vibraţii (pentru obţinerea unor

rezultate optime).

Elicopterul trebuie sa aibă aparatură de poziţionare globală diferenţială (DGPS), capabilă de o

precizie de localizare mai bună de 1 m.

Seturile de date furnizate trebuie sa contina elementele tehnice menţionate in următoarele

subcapitole.

Inspecţia multispectrala din elicopter va urmări evaluarea stării reţelelor electrice privind:

Aspectul general al liniei electrice

Încrucişări cu linii de telecomunicaţii, linii electrice de transport sau de distribuţie, drumuri,

cai ferate, ape curgătoare

Caile de acces la obiectiv;

Clădiri si alte obstacole sub linii.

Componentele liniei

Starea fundaţiilor.

Starea stâlpilor:

Starea consolelor. Alte elemente: vârfare, contravântuiri, ancore, etc.

Starea lanţurilor de izolatori.

Starea conductorilor activi si a conductorilor de protecţie.

Starea legaturilor la pamant.

Poziţionarea în plan a stâlpilor (coordonate Stereo70 precise)

Coordonate geografice GPS ale stâlpilor – longitudine/latitudine

Inspecţia in spectrul infraroşu a LEA 110 kV

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 23

Page 24: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Inspecţia termica a liniilor electrice de înalta tensiune trebuie sa fie obţinuta de la senzorul

aerian care sa permită identificarea următoarelor :

Analiza in infraroşu a conductorilor, izolatorilor, stâlpilor si transformatoarelor

Se va face înregistrarea digitala a tuturor elementelor de pe ruta indicata (conductoare,

cleme, manşoane, etc.), la o precizie de indicare a temperaturii de ± 1 ºC a elementelor investigate si

folosind un sistem de stabilizare a echipamentului care sa asigure înregistrări video stabile si fara

vibratii.

Inspecţia termografică în infraroşu se recomanda sa se execute în conformitate cu standardul

ASTM E 1934-99a "Standard Guide for Examining Electrical and Mechanical Equipment with Infrared

Thermography".

Se vor analiza şi serviciile care îndeplinesc alte standarde de autoritate dar care asigură o

calitate cel puţin egală cu standardul amintit mai sus.

Senzorul infrarosu trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici :

domeniu spectral : 8-12 μm;

precizie termica : 0.15°C to 30°C;

domeniu de masurare : -20 ºC to +120ºC;

precizie de masurare a temperaturii: +/- 1ºC, +/- 1%;

Inspecţia termografica trebuie sa acopere zona de interes.

Se va face inspecţia video detaliata a tuturor componentelor defecte inclusiv o vedere detaliata a

acestora (cu o camera video de mare rezolutie si cu o camera foto de mare rezoluţie ).

In timpul inspecţiei termografice se va face înregistrarea video a întregii rute de zbor, astfel încât

sa poată fi identificate vegetaţia si alte posibile obstacole de sub liniile de transmisie, obiectele aflate

de-a lungul acesteia care pot stânjeni sau întrerupe funcţionarea corespunzătoare a liniilor de înalta

tensiune inspectate.

Rezultatele inspecţiei trebuie sa fie stocate pe suport digital, completate cu coordonate GPS si

înregistrate pe DVD –uri de calitate.

Specificaţiile pentru inspecţia termica a liniilor electrice de înalta tensiune sunt următoarele:

liniile digitizate, stâlpii si staţiile cu un răspuns in infraroşu stabilit ca atribut

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 24

Page 25: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

precizie orizontala absoluta : 10cm,

precizie verticala absoluta : 10cm,

proiecţie geografica: Stereo 70

formatul datelor compatibil cu vizualizarea propusa si conectarea software-ului la software-ul de

gestionare a mijloacelor fixe.

Toate seturile de date vectoriale cu inspecţia in infraroşu ale liniilor electrice vor fi procesate

si introduse in sistemul informatic pentru a fi accesate ulterior de utilizatori in acţiunile lor zilnice.

Inspecţia in spectrul ultraviolet a LEA 110kV (inspecţia corona)

Inspecţia cu ultraviolete a liniilor electrice trebuie sa fie obţinuta de la senzorul aerian care sa

permită identificarea următoarelor :

Analiza in ultraviolet a conductoarelor, izolatorilor, stâlpilor si transformatoarelor

Inspecţia corona trebuie sa fie executata utilizindu-se o camera ultraviolet care face posibila

realizarea acesteia in timpul zilei si in condiţii climaterice obişnuite.

In timpul inspecţiei cu ultraviolet se va face înregistrarea video a întregii rute de zbor, inclusiv

toate elementele active ale liniilor electrice aeriene. Rezultatele trebuie sa fie înregistrate in format

digital pe DVD –uri de calitate si completate cu coordonate GPS.

Senzorul ultraviolet trebuie sa aibă următoarele caracteristici :

aria de colectare a luminii ultraviolet: minimum 15 mm2, pentru sensibilitate maxima;

rejectia luminii solare: absoluta;

sensibilitate minima la radiaţia ultraviolet: 3x10-18 W/cm2

sensibilitatea minima de detecţie a descărcărilor parţiale: 1,2 – 2 pC la o distanta de 8 m

sensibilitatea minima de detecţie a perturbaţiilor frecventelor radio (RIV): 15 dB la 1 MHz

sensibilitatea minima la lumina in spectrul vizibil : 1 Lux;

Inspecţia cu ultraviolete trebuie sa acopere liniile electrice aeriene ale reţelei electrice din zona

de interes.

Specificaţiile pentru inspecţia cu ultraviolete a liniilor electrice de înalta tensiune sunt următoarele :

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 25

Page 26: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

liniile digitizate, stâlpii si staţiile cu un răspuns cu ultraviolete stabilit ca atribut

precizie orizontala absoluta : 10cm,

precizie verticala absoluta : 10cm,

proiecţie geografica: Stereo 70.

Filmul in spectrul vizibil al traseului LEA trebuie astfel înregistrat încât Beneficiarul sa poată

viziona si analiza toate detaliile elementelor LEA oricând are nevoie.

Toate seturile de date vectoriale cu inspecţia cu ultraviolet ale liniilor electrice vor fi procesate si

introduse in sistemul informatic pentru a fi accesate ulterior de utilizatori in acţiunile lor zilnice.

III.3.e Setul de date al reţelei de distribuţie electricaSetul de date vectoriale trebuie sa contina elemente ale reţelei de distribuţie (stâlpi,

transformatoare, branşamente) din zona de interes. Componentele setului de date a reţelei de

distribuţie sunt:

69700 km linii de joasa tensiune

Stâlpi distribuţie energie electrica in intravilane

Transformatoare (poziţie, caracteristici)

Tablouri de distributie- figurare si localizare pe harta.

Branşamente – figurare si localizare pe harta.

Situatia judetelor in cadrul Electrica SA

Filiala Judet Aria judeteana (km2)

Intravilan suprafata construita (km2)

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 26

Page 27: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

MUNTENIA NORD BRAILA 4767 218BUZAU 6101 460DÂMBOVITA 4053 547GALATI 4466 349PRAHOVA 4715 567VRANCEA 4855 347

TRANSILVANIA NORD BIHOR 7550 576BISTRITA-NASAUD 5353 268CLUJ 6671 505MARAMURES 6305 416SALAJ 3864 326SATU MARE 4419 383

TRANSILVANIA SUD ALBA 6242 304BRASOV 5362 223COVASNA 3707 193HARGHITA 6636 314MURES 6711 446SIBIU 5430 209

Setul de date a reţelei de distribuţie vor fi preluate prin monorestitutie, sau stereorestitutie,

după caz, folosind seturile de imagini aerofotogrametrice oblice si verticale care sa permită

identificarea tuturor elementelor caracteristice.

Simbolizarea se va face conform „Atlas de semne convenţionale” corespunzător scării 1:2000 pe

suprafaţa teritoriilor administrative.

Simbolizarea se va face conform Atlas de semne convenţionale corespunzător scării 1:1000 in

intravilanul localitatilor care fac obiectul proiectului, si de comun acord cu simbolurile utilizate in

cadrul societatii Electrica SA pentru identificare diferitelor echipamente, statii, linii etc, pentru a

permite utilizatorilor o identificare usoara a acestora.

Preluarea datelor tehnice si poziţiei reţelelor electrice subterane si figurarea acestora in

planurile topografice de detaliu. In acest sens trebuie achizitionate dupa caz un nr. De echipamante

necesare pt identificare.

Preluarea datelor tehnice si poziţiei branşamentelor din reţeaua electrica si figurarea acestora in

planurile topografice de detaliu

III.4 Imagini aerofotogrametrice

1. Ortofotogramele care se vor integra in sistemul informatic pentru suprafata teritoriilor

administrative vor fi la o rezolutie de 50 cm/pixel: imagini color preluate de senzorul fotogrametric

aerian cu data aerofotografierii ulterioara anului 2008.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 27

Page 28: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Ortofotogramele cu rezolutie de 50 cm/pixel corespund preciziei planurilor topografice scara 1:5000.

Teritoriile administrative care vor fi acoperite cu ortofotograme digitale rezoluţie 50cm/pixel sunt prezentate

in Anexa.1 Situaţie UAT si suprafeţe pe filiale Electrica SA :

Filiala Electrica Judeţ Teritoriile administrative

Denumire Suprafaţa (ha)

MUNTENIA NORD BRĂILA

BUZĂU

DÂMBOVIŢA

GALAŢI

PRAHOVA

VRANCEA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 5827

BÃRCÃNEŞTI 3733

BERCENI 3121

BLEJOI 2033

………………………… ……………..

TOTAL MUNTENIA NORD 2898690

TRANSILVANIA

NORD

BIHOR

BISTRITA-NASAUD

CLUJ

MARAMURES

SALAJ

SATU-MARE

MUNICIPIUL ORADEA 11541

SÂNMARTIN 6192

………………… ………………

TOTAL TRANSILVANIA NORD 3417180

TRANSILVANIA SUD ALBA

BRASOV

COVASNA

HARGHITA

MURES

SIBIU

MUNICIPIUL ALBA IULIA 10249

CIUGUD 4377

ORAŞ ABRUD 2694

…………………………… ……………….

TOTAL TRANSILVANIA SUD 3409694

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 28

Page 29: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

TOTAL UAT acoperire

Electrica SA 9720564

Specificaţiile pentru ortofotograme digitale la rezoluţia de 50 cm sunt următoarele :

imagini color preluate de senzorul fotogrammetric aerian

data aerofotografierii, care trebuie sa fie ulterioara anului 2008

mărimea de pixel mai mica sau egala cu 50 cm,

precizie orizontala absoluta : 1 m,

precizie verticala absoluta pentru modelul digital al terenului : 1m,

proiecţie geografica: Stereo 70.

Toate datele privitoare la aceste ortofotograme digitale vor fi procesate si introduse in sistemul

informatic pentru a putea fi accesate ulterior de utilizatori in activitatile lor zilnice.

Vizualizarea reţelei electrice din extravilanul teritoriilor administrative in suprapunere cu

imagini aerofotogrametrice digitale ar putea ajuta la evaluarea situaţiei din teren, in luarea deciziilor

si emiterea de avize.

2. Ortofotogramele care se vor integra in sistemul informatic pentru zona de intravilan a

teritoriilor administrative vor fi la o rezoluţie de 20 cm/pixel: imagini color preluate de senzorul

fotogrametric aerian cu data aerofotografierii ulterioara anului 2008.

Ortofotogramele cu rezoluţie de 20 cm/pixel pentru intravilanul localitatilor corespund

preciziei planurilor topografice scara 1:2000.

Localitati vizate pentru acoperirea zonei de intravilan cu ortofotograme digitale rezolutie 20

cm/pixel:

Filiala Electrica Localitati

MUNTENIA NORD Brăila, Buzău, Campina, Focşani, Galaţi, Ploieşti şi Moreni,

Ramnicu Sarat, Târgovişte, Tecuci

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 29

Page 30: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

TRANSILVANIA NORD Baia Mare, Bistriţa, Borsa, Campia Turzii, Carei, Cluj, Dej,

Gherla , Medias, Miercurea Ciuc, Oradea, Reghin, Satu Mare,

Sighetu Marmatiei, Turda, Zalău

TRANSILVANIA SUD Aiud, Alba Iulia, Blaj, Codlea, Cugir, Fagaras Braşov, Miercurea

Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sacele, Sebes, Sf. Gheorghe, Sibiu,

Sighisoara, Tg. Mureş, Targu Secuiesc, Tarnaveni, Zarnesti

Specificaţiile pentru ortofotograme digitale cu rezoluţia de 20 cm sunt următoarele :

imagini color preluate de senzorul fotogrammetric aerian,

format *.tif georeferenţiat sau ecw

data aerofotografierii, care trebuie sa fie ulterioara anului 2006

mărimea de pixel mai mica sau egala cu 20 cm,

precizie orizontala absoluta : 1 m,

precizie verticala absoluta pentru modelul digital al terenului: 1m,

proiecţie geografica: Stereo 70.

Toate datele privitoare la aceste ortofotograme digitale vor fi procesate si introduse in sistemul

informatic pentru a putea fi accesate ulterior de utilizatori in activitatile lor zilnice.

3. Imagini oblice care se vor integra in sistemul informatic pentru suprafaţa oraşelor mari,

resedinte de judeţ : imagini color preluate din 4 puncte cardinale cu data aerofotografierii ulterioara

anului 2008.

Pentru oraşele mari, in care densitatea clădirilor este mare si in care ortofotoplanul nu este suficient

pentru analiza situaţiei reţelei electrice de distribuţie pentru emiterea de avize, este oportuna

integrarea unor imagini speciale ale faţadelor clădirilor, preluate din 4 puncte cardinale si prelucrate

cu o tehnologie speciala care permite navigarea 3D in intravilanul oraşelor respective ca: Ploieşti,

Brăila, Braşov, Cluj Napoca, Galaţi, Sibiu sau Oradea.

Oraşe mari, resedinte de judeţ, vizate pentru acoperirea cu imagini oblice:

Filiala Electrica Oraşe mari, resedinte de judeţ

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 30

Page 31: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

MUNTENIA NORD Brăila, Buzău, Focşani, Galaţi, Ploieşti şi Târgovişte.

TRANSILVANIA NORD Cluj, Bistriţa, Oradea, Baia- Mare, Satu Mare, Zalău

TRANSILVANIA SUD Alba Iulia, Braşov, Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe, Sibiu, Tg.

Mureş

Imaginile oblice se vor înregistra de pe un avion special amenajat, prevăzut cu un sistem de

stabilizare a echipamentului care sa asigure înregistrări stabile si fara vibraţii.

Înregistrarea digitala a imaginilor oblice asupra oraşelor trebuie sa se faca in condiţii

meteorologice favorabile fara nori si ceata.

Zborul trebuie făcut când soarele are o incidenţa de cel putin 40 grade deasupra orizontului.

Specificaţiile pentru imaginile oblice digitale sunt următoarele :

imagini color preluate de la senzorul aerian,

fiecare locaţie trebuie sa fie văzuta pe cel puţin 5 imagini (4 vizualizări cardinale: nord, sud

vest si est + nadir)

mărimea de pixel mai mica sau egala cu 20 cm,

precizie absoluta : 1 m,

proiecţie geografica: Stereo 70.

Toate înregistrările trebuie sa fie completate cu coordonate GPS WGS 84 pentru a se garanta

localizarea rapida.

Toate datele privitoare la aceste imagini oblice vor fi procesate si introduse in sistemul informatic

pentru a putea fi accesate ulterior de utilizatori in activitatile lor zilnice.

Vizualizarea reţelei electrice de distribuţie din oraşe, in suprapunere cu imagini

aerofotogrametrice digitale de o precizie si rezoluţie crescută ar putea ajuta in luarea deciziilor si

eliberarea avizelor.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 31

Page 32: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

IV ObiectiveSetul de date geospaţiale pentru popularea bazei de date trebuie sa urmărească anumite obiective printre care:

- Creşterea gradului de completeţe, acurateţe si actualitate a datelor geografice specifice necesitatilor Electrica SA

- Sporirea functionalitatilor sistemului prin adăugare de noi seturi de date : topografice, cadastrale, imagini ortofotogrametrice, imagini oblice, etc.

- Utilizarea datelor in sistemele de referinţa standard Stereo 70 si WGS 84

- Integrarea proceselor si activitatilor zilnice precum si raportarea utilitatilor la referintele geografice pentru a usura identificarea defectiunilor respectiv masurilor preventive din sistemul energetic.

- Localizarea geografica a evenimentelor neprevazute prin completarea informatiei cu zona de impact in urma acestor evenimente.

- Inventarierea si identificarea informaţiilor pe criterii geografice, de poziţionare

- Identificarea cu usurinta a posibilitatilor de restructurare a retelelor si adaptarea acestora la necesitati.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 32

Page 33: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

- Eficientizarea proceselor de munca prin punerea la dispozitia utilizatorilor a unui sistem geografic unitar.

- Creşterea confortului utilizatorilor in gestionarea datelor specifice reţelelor electrice prin posibilitatea de a accesa informatiile pe baza unor criterii geografice.

- Creşterea calitatii serviciilor si imbunatirea timpilor de soluţionare a cererilor si intervenţiilor

- Scăderea costurilor de mentenanta a reţelei electrice

- Facilitarea obţinerii autorizatiilor/avizelor de la OCPI judeţene

- Înscrierea in Cartea Funciara a terenurilor ocupate de stâlpi, etc. va duce la creşterea patrimoniului si capitalului social al Electrica S.A.

- Reglementarea situaţiei juridice a terenurilor ocupate de stâlpi sau traversate de reţeaua electrica prin înscrierea servitutilor in Cartea Funciara

IV.1 Structura setului de date geospaţiale

Conform studiului, definirea structurii setului de date geospaţiale trebuie sa urmărească :

Analiza datelor existente si a structurii bazei de date a Beneficiarului

Definirea clara a datelor livrabile (structura, format, cantitate, calitate si granularitate)

Structurarea informatiilor geografice pe diferite nivele de tensiune

Definirea clara a cerinţelor utilizator si a condiţiilor de calitate acceptate

Reutilizarea la maxim seturilor de date existente si asigurarea actualizării acestora pentru asigurarea omogenitatii din punct de vedere calitativ a tuturor datelor

Sistem unic de geo-referentiere a setului de date: Stereo 70 (cu asigurarea topologiei si consistentei geografice a datelor)

Avizarea lucrării la ANCPI , conform legislaţiei in vigoare

Utilizarea unor formate de date GIS standard (ex. shape file, RDBS - rationale) si aplicarea standardelor INSPIRE si ISO cu privire la calitatea datelor geo-spaţiale

Asigurarea interoperabilitatii cu alte sisteme informatice

Metode de vizualizare si control al informatiei geografice.

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 33

Page 34: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

Setul de date geospaţiale si caracteristicile tehnice sa poată fi preluat si de alte sisteme sau sa poată fi inclus in diverse documente

IV.2 Disponibilitatea datelor in Electrica. Harti existente

Concluziile rezultate in urma vizitelor la Electrica cu privire la disponibilitatea datelor in sistem digital in Electrica sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Datele topografice si cadastrale existente la nivelul ELECTRICA S.A prezintă unele dezavantaje majore printre care amintim:

- Nu acoperă zonele dezvoltate in ultimii 20 de ani

- Nu exista acoperire cu elemente vectoriale pentru întreaga suprafaţa a reţelei de distribuţie

- Informaţiile nu sunt extinse cu seturi de date moderne care sa satisfacă cerinţele utilizatorilor actuali (ortofotoplan, model 3D, imagini oblice)

- Procesele tehnologice nu includ informatii GIS

- Aplicatile existente nu sunt omogene

- Elementele descriptive insuficiente si neactualizate

Electrica nu are achiziţionate harti actualizate şi nu dispune de echipamente pentru lucrări geodezice şi nici nu are personal propriu cu pregatire geodezic. De asemenea Electrica nu are echipamente proprii pentru detecţia circuitelor subterane. Aceste lucrări vor trebui asigurate de către firme externe.

IV.3 Calitatea hartilor/ datelor digitale existente

Concluziile rezultate in urma vizitelor la Electrica cu privire la calitatea datelor existente sunt prezentate in cele ce urmeaza:

1. Acoperirea pe zonele de interes pentru Electrica:

Nu toate teritoriile administrative au harţi digitale completate cu reţeaua electrica

Nu toate localităţile (intravilanul – zona construita) au harţi digitale completate cu reţeaua electrica

Nu toate oraşele mari au harţi digitale completate cu reţeaua electrica de distribuţie

2. Nu sunt prezente toate seturile de informaţii necesare (straturi de date). Tipurile de informaţii care lipsesc si care ar fi foarte utile in activitatea zilnica: limite actualizate ale

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 34

Page 35: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

teritoriilor administrative, intravilane, parcele, construcţii, hidrografie, drumuri, elemente ale reţelei electrice actualizate: coridor LEA 110KV, stâlpi, staţii de transformare, branşamente, etc.

3. Gradul de completitudine a atributelor / caracteristicilor tehnice este scăzut si este nevoie de o actualizare si o preluare complexa de informaţii tehnice care va duce va o crestere a gradului de consistenta a datelor.

Hartile si alte date disponibile sunt foarte vechi, neactualizate si, pe anumite zone, nu mai corespund deloc cu situaţia reala din teren.

V Estimarea volumului de date - Concluzii

Concluziile rezultate in urma vizitelor la Electrica cu privire la cantitatea de date ce vor trebui culese

sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Volumul pentru principalele categorii de instalatii aflate in patrimoniul filialelor de distributie

si furnizare a energiei electrice din cadrul SC Electrica SA, conform raportului din 2008 se

prezinta astfel:

Instalatia/ FDEE Muntenia Nord

Transilvania Nord

Transilvania Sud

TOTAL peElectrica SA

Linii 110kV (km) 2156.75 2192.32 2281.2 6630.27

LEA 110kV (km) 2146 2180.9 2269.4 6596.3

LES 110kV(km) 10.75 11.42 11.8 33.97

Linii MT (km) 15638.023 14320.32 12906.396 42864.739

LEA MT (km) 12379.499 11446.31 10075.22 33901.029

LES MT (km) 3258.524 2874.41 2831.176 8964.11

Linii JT (km) 22356.183 24376.36 19300.351 66032.894

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 35

Page 36: Date Geografice - Cartografiere

STUDIU DE FEZABILITATE

STABILIREA MODALITATII OPTIME DE CARTOGRAFIERE A REŢELELOR ELECTRICE DE INALTA, MEDIE SI JOASA TENSIUNE DIN PATRIMONIUL FILIALELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE SI IMPLEMENTAREA SYSTEMULUI GIS PENTRU MANAGEMENTUL DISTRIBUTIEI

ENERGIEI ELECTRICE DIN GESTIUNEA SC ELECTRICA SA

LEA JT (km) 17821.186 19657.52 14293.39 51772.096

LES JT (km) 4534.997 4718.84 5006.961 14260.798

Statii electrice (buc)

213 123 100 436

Sn (MVA) 5439.62 3660.61 3878.2 12978.43

PT + PA (buc) 9662 7807 7710 25179

Sn (MVA) 3202.481 2574.21 2288.6 8065.291

Tinand cont ca se doreşte culegerea unui set de date coerente, cu aceeaşi precizie

de ridicare si de incarcare in baza de date, este recomandabil ca lucrările de culegere a

datelor sa se faca pentru toate tronsoanele si liniile de instalaţii Electrica, prezentate in

tabelul de mai sus. Metodele de ridicare a datelor se vor alege si se vor adapta la specificul

terenului si al instalaţiilor din zonele respective.

Filiala Judet Aria judeteana (km²)

Intravilan suprafata construita (km²)

MUNTENIA NORD BRAILA 4767 218BUZAU 6101 460DÂMBOVITA 4053 547GALATI 4466 349PRAHOVA 4715 567VRANCEA 4855 347

TRANSILVANIA NORD BIHOR 7550 576BISTRITA-NASAUD 5353 268CLUJ 6671 505MARAMURES 6305 416SALAJ 3864 326SATU MARE 4419 383

TRANSILVANIA SUD ALBA 6242 304BRASOV 5362 223COVASNA 3707 193HARGHITA 6636 314MURES 6711 446SIBIU 5430 209

Tabela 1 - Suprafata in km²

Fondul de date geografice – Analiza – Disponibilitate – Scenarii Pagina 36