Dalai Lama - Arta Fericirii

157

description

arta fericirii de dalai lama

Transcript of Dalai Lama - Arta Fericirii

Page 1: Dalai Lama - Arta Fericirii
Page 2: Dalai Lama - Arta Fericirii

SanctitateaSaTenzinGyatso,alXIV-leaDalaiLama,conducătorulspiritualalTibetului,s-anăscutla6iulie1935,înTibet,cafiualuneifamiliideagricultori.Ladoianiafostrecunoscutdreptreîncarnareaceluide-alXIII-leaDalaiLama.Şi-aînceputeducaţiamonasticălaşaseanişiaabsolvitstudiilela23deani,cucelmaiînaltcalificativ.Sanctitatea Sa Dalai Lama este un om al păcii. În 1989, a primit, pentru lupta sa nonviolentă de

eliberare a Tibetului, PremiulNobel pentru pace.A fost, de asemenea, cel dintâi laureat al aceluiaşipremiupentrugrijamanifestatăfaţădeproblemelemondialealemediului.Începândcu1959,aprimitpesteoptzecidedistincţiiimportante,premiişidoctorateonorifice,drept

recunoaştere a mesajului său de pace, nonviolenţă şi înţelegere interreligioasă. Este autorul a pesteşaptezeci de cărţi, printre careFilozofia şi practica buddhismului tibetan (1995),Universul într-unsinguratom(2005;trad.rom.Humanitas,2011),Mintealiniştităşisenină(2007).

Howard C. Cutler este psihiatru, scriitor şi conferenţiar. Este membru în colegiul de redacţie alpublicaţieiAmericanJournalofPsychotherapy.Esteunuldintreexperţiiînştiinţafericiriişiunpionierîndomeniulpsihologieipozitive.LocuieşteînPhoenix,Arizona.ÎmpreunăcuSanctitateaSaDalaiLama,ascriscărţileArtafericirii.Manualdeviaţă(1998;trad.rom.Humanitas,2015),TheArtofHappinessatWork(2003)şiArtadeafifericitîntr-olumeagitată(2009;trad.rom.încursdeapariţielaEdituraHumanitas).

Page 3: Dalai Lama - Arta Fericirii
Page 4: Dalai Lama - Arta Fericirii

Cuprins

ARTAFERICIRIIPrefaţălaediţiaaniversarăla10anidelaprimapublicaredeSanctitateaSaDalaiLamaIntroducerelaediţiaaniversarăla10anidelaprimapublicareArtafericirii:oprivireînurmă,oprivireînaintededr.HowardC.CutlerNotaautoruluiIntroducereParteaI.Scopulvieţii

1.Dreptullafericire2.Sursafericirii3.Antrenamentulmintalpentrufericire4.Restabilireastăriiînnăscutedefericire

ParteaaII-a.Bunătateaşicompasiunea5.Unnoumodeldeintimitate6.Întărirealegăturilorcuceidinjur7.Însemnătateaşiavantajelecompasiunii

ParteaaIII-a.Transformareasuferinţei8.Cumţinempieptsuferinţei9.Suferinţapecarene-ocreămsinguri10.Schimbărideperspectivă11.Cumsăgăsimunsensîndurereşiînsuferinţă

ParteaaIV-a.Depăşireaobstacolelor12.Producereaschimbării13.Cumţinempieptfurieişiurii14.Cumţinempieptanxietăţiişineconsolidămrespectulfaţădepropriapersoană

ParteaaV-a.Reflecţiifinaleasupraunuistildeviaţăspiritual15.Valorispiritualeesenţiale

Mulţumiri

Page 5: Dalai Lama - Arta Fericirii

DedicatăCititorului:Fiesăgăseştifericirea.

Page 6: Dalai Lama - Arta Fericirii

Prefaţălaediţiaaniversarăla10anidelaprimapublicare

deSanctitateaSaDalaiLama

Mă bucurămult să aflu că editura care a publicatArta fericirii – scrisă împreună cu vechiulmeuprietenHowardCutler, psihiatru american – scoate o ediţie aniversară la împlinirea a zece ani de laprimapublicare.Ceicareaucititcarteaştiucăa fost rodulamulteoredediscuţii, încareHowardaprezentatperspectivaştiinţificăactuală,iareu–viziuneabudistăasupraproblemelorceţindesănătateamintalăşistareadebineaomului.Aşadar,mi-aadusomaremulţumirebunaprimiredecares-abucuratcartea din partea publicului larg, fiindcă arăta cămunca noastră contribuise într-o oarecaremăsură lafericirea şi bunăstarea altora.Deşi fiecare din noi, cei doi autori, venea cu o altă perspectivă, ne-amstrăduit întotdeauna să aducem discuţia la nivelul uman elementar, nivelul la care diferenţele dintreoameni–sex,rasă,religie,cultură,limbă–seşterg.Lanivelulacestafundamentalsuntemcutoţiilafel,fiecaredintrenoiaspiră la fericireşiniciunulnuvreasăsufere.Aceastae realitateanoastrăceamaifundamentală. Iarpeacestplan,problemelecucareneconfruntăm fiecare, caoameni, rămânaceleaşi.Avândconvingereaaceasta,oridecâteoriamocaziadealuacontactcupublicullarg,încercsăleatragatenţia oamenilor asupra unităţii fundamentale a familiei şi asupra naturii profund interconectate aexistenţei şi a bunăstării noastre. Le împărtăşesc şi convingereamea că noi, ca specie, trebuie să nebazăminteracţiuneacusemeniişiculumeadinjurperecunoaştereaacestoradevăruriprofunde,şitotuşiatâtdesimple.Azi,laundeceniudupăpublicareaArteifericirii,măsimtîncurajatcândvădcăsubiectulfericiriise

bucură de totmaimult interes şi au loc totmaimulte studii serioase, chiar şi din partea comunităţiiştiinţifice.Şisocietateaînsenslargestemaiconştientădesubiect,iardovezileştiinţificecareconfirmălegăturastrânsădintrestareadespiritşifericireaomuluisunttotmainumeroase.Cumulţianiînurmă,amscris: „Dacă vrei să fie fericiţi ceilalţi, arată compasiune; iar dacă vrei să fii fericit tu însuţi, aratăcompasiune“.Tradiţiabudistă,camultedintremariletradiţiispiritualealelumii,neîndeamnăsănetrăimviaţacucompasiune.Astfelde tradiţii spiritualene învaţă săne simţim legaţide semeniinoştri şidelumeaîncaretrăimşilaudăslujireacelorlalţidreptunadintrecelemaiînaltevirtuţi.Înziuadeazitotmai multe date ştiinţifice confirmă această perspectivă. Cercetătorii fericirii identifică sprijinul adussemenilorşicompasiuneafaţădeeidreptuneledintrecaracteristicileprincipalepecareleauîncomunmulţidintreceimaifericiţioamenidinlume.Pentrumine,concluzialoresteabsolutfirească.Atuncicândîi ajutăm pe ceilalţi, mintea noastră îşi lărgeşte orizontul, astfel încât ne vedem propriile problememăruntedintr-operspectivămai apropiatăde realitate.Ceea cepână atuncinepăruse intimidant şi denesuportat – trăsături care, demulte ori, fac ca problemele noastre să pară copleşitoare – tinde să-şipiardădinintensitate.Întrebarea e: ne putem cultiva compasiunea? Dacă da, cum? Aici, din nou, cred că recunoaşterea

profundă a unităţii fundamentale a familiei şi a naturii adânc interconectate a bunăstării noastre suntextremdeimportante.Cândtesimţilegatdeceilalţi,îţipoţideschideinima,„uşalăuntrică“,aşacumîi

Page 7: Dalai Lama - Arta Fericirii

spuneudemulteori,şiîipoţiajutapeceilalţi.Prinaceasta,ajungilaostareprofundădesiguranţăşiîncredere şi la un sentiment adevărat de libertate. Un element esenţial al acestui proces presupunecultivareauneiconştientizărimaiintenseapropriilorstărimintale,înspecialaemoţiilorşiastărilordespirit.Cuajutorulacestorpracticipoţiclădiîntineotemelieputernică,unfeldeancorăcaretepăstreazăîntr-un liman interior real. Aceasta e baza adevăratei fericiri interioare, un autentic izvor de bucurie.Cercetătorii semirădemulteoride legăturacauzalădintrecompasiune şi fericire.Oareoamenii carearatăcompasiunesuntmaifericiţi,sauoameniifericiţisuntmaipredispuşilacompasiune?seîntreabăei.Lanivelpractic,presupuncănupreaconteazăcareestecauzaşicareefectul.Importantesălecultivămpe amândouă. Tradiţia mea budistă oferă multe tehnici de antrenament mintal pentru cultivareasistematică a compasiunii şi a stării de bine. În prezent, mulţumită noilor descoperiri din domeniulneurologiei, în special a celei care vizează plasticitatea creierului, ştim că acest organ e foartesusceptibillaschimbareşiadaptare,chiarşilavârsteînaintate,deexemplulaşaptezecişicevadeani,cât am eu acum. Sakya Pandita, venerabilul maestru tibetan din secolul al XIII-lea, spunea: „Cautăînvăţăturachiardacăarfisămorimâine“.În Arta fericirii am încercat să îi prezentăm cititorului o abordare sistematică pentru a dobândi

fericirea şi a înfrânge inevitabilele piedici şi suferinţe ale vieţii. Abordarea noastră combină şiintegrează celemaibune concepte aleOrientului şiOccidentului –pedeoparte, ştiinţa şi psihologiaoccidentale,iarpedealta,principiileşipracticilebudiste.Scopulnostruafostsăleîmpărtăşimşialtoraconvingerea că oricare dintre noi poate face multe pentru a fi mai fericit în viaţă şi, lucru şi maiimportant,săleatragematenţiaasupraresurselorenormepecareleavemladispoziţiefiecare.Avândînvedere aceste scopuri centrale, principala direcţie a cărţii a fost explorarea unor căi şi moduri de aajunge,fiecare,laoviaţămaifericităşimaimulţumită.Înultimiizeceani,Howardşicuminene-amcontinuatconversaţiileducânddiscuţiamaideparte,la

nivelul societăţii în general şi al felului în care mediul exterior ne afectează fericirea. Am exploratîmpreună unele dintre principiile şi practicile esenţiale care pot juca un rol important în căutareapersonalăafericirii.Bamaimult,amanalizatcâtevadintreîntrebăriledificileprivitoarelacelmaibunmoddeaaplicaacesteprincipiişipracticiîncontextulsocietăţiicaîntreg.Cumneputempăstrafericireaînlumeatulburatăşiplinădeprovocăridinziuadeazi?CumputemaplicaprincipiiledinArtafericiriilaproblemele şi suferinţa din lume? În ce îşi are rădăcina violenţa, fie ea la nivel individual sau desocietate?Cumputemînvăţasăpunemcapătacestorsursedeviolenţă?Cumneputempăstrasperanţaînomenire când vedem atâta violenţă şi durere între oameni? Iată câteva dintre întrebările pe care nestrăduimsăleabordămîndiscuţiilenoastre.De-alungulacestuideceniu,mi-amcontinuatşidialogurilecuoamenideştiinţă,înspecialcuceidindomeniileneurologieicognitiveşiafective,darşicuceidindomeniulpsihologiei,cuscopuldeaîmpletimaibineînvăţăturilemilenarealetradiţieimelebudistecuştiinţamodernă. Sper ca roadele explorărilor noastre şi conversaţiilemele continue cuHoward să secristalizezesubformauneinoicărţi,pentruapuneladispoziţiaaltoraacestediscuţii,pecareeule-amgăsitfoartevaloroase.

Page 8: Dalai Lama - Arta Fericirii

Introducerelaediţiaaniversarăla10anidelaprimapublicare

Artafericirii:oprivireînurmă,oprivireînaintededr.HowardC.Cutler

ÎNCEPUTUL

AtrecutundeceniuîntregdelaapariţiaArteifericirii.Reflectândasupraşiruluideevenimentecareauduslapublicareacărţii,îmiamintescdeînceputulanilor’90,cândmi-avenitideeadealucraîmpreunăcu Dalai Lama la o carte despre fericire. Pe atunci numele lui le era deja cunoscut celor mai mulţiamericani, dar în afara comunităţii budiste prea puţini se gândeau la el ca la un om în carne şi oase.Imagineageneralădespreelera,demulteori,doarocaricaturăvagschiţată,denaturatădeideifalse:unBuddhavesel,chicotind,„Papabudismului“,„regele-zeualTibetului“.Defapt,peatunci,dacămenţionainumele lui Dalai Lama, americanul de rând se gândea celmai probabil la Carl Spackler, îngrijitorulneglijentalterenuluidegolfdinfilmulPădureasnobilor,şilacumîşidescriascurtacarierădebăiatdemingialluiDalaiLama:„Deciterminămşicunumăru’op’şpeşiel–niciunban!Zic:«Alo,Lama!Auzi,nudaişituceva,acolo,pentruefort?»Lacareelzice:«A,păi,baninu,dar,cândvafisămori,pepatuldemoarteveiprimiconştiinţatotală».Decimăcarm-amalescuasta–nu-irău“.Bineînţeles, existau şi oameni care-şi formaseră un portret mai detaliat al lui Dalai Lama, care îl

recunoşteaucalaureatalPremiuluiNobelpentrupace,caapărătorneobositaldrepturiloromului,rămasunadeptconvinsalnonviolenţei,deşi trăiadecincizecideani înexil,după invaziabrutalăa forţelorchinezeînTibet.Dar,chiarşiprintreceimaiinformaţi,aveaîngeneraloimagineunidimensională–uniiîlvedeauînprimulrânddreptopersonalitatepolitică,deexemplu,şinuerauconştienţicăeunuldintreceimaimariînvăţaţibudiştiailumii,unmaestrucuoprofunzimespiritualăşioînţelepciuneremarcabile.Deasemenea,peatuncimultă lumes-ar fimiratsăaflecă,departedeaseconsideraun liderde taliemondială,identitateapersonalăaluiDalaiLamaeramaiapropiatăderolulluicasimplucălugărbudist–unomcaresetrezeaînfiecaredimineaţălatreişijumătatecasăseroageşisămeditezepatru-cinciore.Aşadar, pe la începutul anilor ’90, am început sămă gândesc la o carte care să desfiinţeze ideile

acesteagreşiteşisăadaugemaimultăsubstanţăimaginiidepersonajdebenzidesenatepecareoaveaDalai Lama în mintea oamenilor. Dar nu acesta era scopul principal al cărţii. Obiectivul mult maiimportanteraprezentareaideilorsaledesprecumsepoateatingefericirea.

PUBLICAREA

Îmi amintesc foarte clar întâlnirea în care i-ampropus luiDalaiLama ideea cărţii.Numă simţeamdelocsigurpemine.Observasem,de-alungulanilor,cucâtăpricepereştiasăparezeastfeldepropuneri–aşadar,convinscăaveasă-mirespingăplanul,venisempregătitsă-misusţincauza.

Page 9: Dalai Lama - Arta Fericirii

—SanctitateaTa,ştiucăaţiscrisdejamaibinede20decărţi,amînceputeu,daraceastavafifoartediferită.Obiectivuledistilareaprincipiiloresenţialedupăcare trăiţi şicuajutorulcăroraaţi reuşitsăaveţioviaţăfericită.Deşiprincipiileacesteafundamentalesebazeazăpebudism,euspersăvăprezintconvingerileastfel încâtsăpoatăfiaplicate laorice individ, indiferentdemediulsau tradiţiadincarevine,şisăarătcumsepotaplicaeleînviaţafiecăruia,pentruoexistenţămaifericită…—A,foartebine!aspuselentuziasmat.—Apoi,dinperspectivameacapsihiatru,amcontinuateu,aşvreasăexaminezideiledumneavoastră

desprefericire,despre lucrurilecare faccaviaţasămerite trăită, încontextulpsihologieioccidentale,căutândchiardoveziştiinţificecaresăvăsusţinăconvingerile.—Da.Bun!aspusDalaiLamaconvins,dânddincapînsemndeaprobareapropuneriimele.Fărămăcarsărespir,amcontinuat,împinsdeideeameapreconceputăcăn-aveasăacceptepreauşor.

Eramatâtdeconcentratsă-lconving,atâtdehotărâtsă-limpresionezcuargumentelemele,încâtnumaieramatentcasăascultcespunesaucasă-iobservreacţia.Cuunaerpuţinmirat,DalaiLamam-aîntreruptdintr-odată.—Howard,aspuselrâzând,dejaamacceptat.Decetotinsişti?Înţelegând în sfârşit că era de-acord cu propunerea mea, am simţit un val de entuziasm – printre

obiectiveleşimotivelepentrucarepropuneamcarteasenumăraşiunulcevamaiegoist,pecare,casăvezi,uitasemsă-lmenţionez:voiamsăînvăţdelaelcumpotdevenişieumaifericit.Amînceputsălucrămlacarteîn1993,întimpulprimeivizitealuiDalaiLamaînArizona,statul în

carem-am născut. Săptămâna aceea avea un program intensiv de conferinţe – a oferit un comentariuexcepţionalasupraunuitextclasicalluiShantideva,mareleînvăţatbudistindiandinsecolulalVIII-lea.Înciudaconferinţelorlungi,amreuşitsănerupemfiecarepuţintimppentruîntâlnirilenoastre,ajutaţişidefaptulcăstătealaacelaşihotelundeaveaulocconferinţele,îndeşertulSonora,aproapedeTucson.Aşadar,înfiecaredimineaţă,dupămiculdejun,iaruneorişispresfârşituldupă-amiezii,neîntâlneamînapartamentul lui, iar eu îi puneam întrebare după întrebare, cerându-i părerea despre viaţă, desprelucrurile care o fac să merite cu adevărat trăită – întrebările vitale legate de fericirea şi suferinţaoamenilor.De-a lungul lunilordinainteaconversaţiilornoastrepetrecusemfoartemult timppregătindo listăde

întrebări şiorganizându-lecugrijădupăoschemăatentalcătuită, iaracumumpleauunbiblioraftgros.Aşadar,cândamvenitlaprimaîntâlnire,erampregătit.IarDalaiLaman-aavutnevoiedecâtdecâtevaminutecasăîmispulbereoriceiluzievoifiavutdesprecontrolulasupradiscuţiei.Euplanificasemsă-miurmărescprogramulstabilit,ordonat,trecândlejerdelaoîntrebarelaalta,aşacumaşfidoborâtperândniştepiesededomino.DaramdescoperitdestulderepedecăDalaiLamanupăreasăsesimtăînniciunfel obligat să urmeze planul meu. Răspunsurile lui erau de multe ori neaşteptate şi puneau bruscconversaţiapeotraiectoriecutotulnouă.Seîntâmplasăurmărescoideeanumecând,dintr-odată,ideeaîmieradeturnată,iarDalaiLamaplecaîntr-odirecţiecompletdiferită.Aşadar,uneoridiscuţiilenoastreau fost o adevărată provocare pentru mine. În acelaşi timp, mintea lui ascuţită şi umorul lui vigurosînsufleţeauconversaţiileşiîmicaptauatenţiaînfiecareclipă.Discuţiileacelea,împreunăcumaterialeledindiscursurilelui,auformatnucleulcărţii,completatapoi

cualtediscuţiipecarele-amavutîncasaluidinIndia.Proiectulmi-aacaparatdestulderepedeatenţiaşiamhotărâtsărenunţovremelaactivitateapsihiatricăpentruamădevotacompletexplorăriifericiriişicăutăriiuneiabordăricaresăarunceopunteîntreOrientşiOccident.Estimamcăîmivortrebuicamşase

Page 10: Dalai Lama - Arta Fericirii

lunicasă termincarteaşi,cuDalaiLamadreptcoautor,presupuneamcăaveasă fieuşorsăgăsescoediturădispusăs-opublice.S-adoveditcămăînşelasem.Cincianimaitârziu,încămailucramlacarte.Iarteanculgrosdescrisori

derefuzcareseadunaupebiroulmeu,trimisedeagenţiliterarişideedituri,erauomărturietotmaiclarăcă,înindustriadecartedelavremeaaceea,existaoconvingerelargrăspândită:cărţilescrisedeDalaiLamanuprezentau interespentrupublicul larg.Maimult, spuneauscrisorile,publiculpurşi simplunupăreainteresatdetemafericirii.În1998,dupăanişianiderefuzurirepetate,curesurselefinanciaresecătuiteînceledinurmă,sepărea

cănumaiaveampreamulteopţiuni.Totuşi,hotărâtsăfactotposibilulcamăcarcâţivanoicititorisăsepoatăbucurade înţelepciunea luiDalaiLama,aveamdegândsă-mi folosescultimeleeconomiipentrupensiecasăpublicpepropriacheltuialăoediţiecutirajmic.Dar, înmodciudat, tocmaiatuncimamaunuiprietenapropiatacomentat, întâmplător,cevadesprecarteamea într-odiscuţiecuunnecunoscut,într-unmetroudinNewYork–necunoscutcares-adoveditcă lucra în industriadecarte–,ceeaceademaratoseriedeevenimentecareaudus,însfârşit,lasemnareaunuicontractcuunagentliterarşicuoediturăimportantă,carepublicascrieridelarginteres.Aşas-alansat,într-untârziu,cartea:într-unnumărmicdeexemplareşicuaşteptărimodeste.

SUCCESNEAŞTEPTAT

Astasepetreceaacumzeceani.NiciDalaiLama,nicieditura,nicieunune-amfipututimaginaces-aîntâmplat după aceea. Vorba despre carte s-a răspândit repede, mai mult din gură în gură decât prinreclamesaualtăformădepublicitate.Număaşteptamlaoreacţiepozitivăatâtdespectaculoasă,aşacăamfostuimitsăvădcartea inclusă, lascurtăvreme,pe listabestsellerurilordinTheNewYorkTimes,undeaşirămasînurmătoriidoiani.N-atrecutmultşiaînceputsădeasemnecăseintegracompletînmediul cultural american: era menţionată spontan în seriale, în emisiuni-concurs, chiar şi la MTV –marile simboluri ale culturii pop din America perioadei respective: Friends, Sex and the City,Jeopardy!,WhoWants to Be aMillionaire,MTVCribs – şi chiar şi în legătură cu primul meci alsezonului de fotbal american, laMonday Night Football, când un fundaş din echipă a declarat căsuccesulluidinainteasezonuluisedatora,celpuţinînparte,cărţiiArtafericirii.EraclarcăexistauninteresaproapegeneralpentrumesajulesenţialalluiDalaiLama:da,fericireae

posibilă–defapt,neputemantrenapentrufericireaproapelafelcumneantrenămpentruoricealtăaptitudine, cultivând-o direct prin efort şi exerciţiu. Explicându-ne cum putem obţine fericireaschimbându-ne atitudinea şi felul de a privi lucrurile,Dalai Lama ne arată că avem cheia fericirii înpropriilemâini.Numai enevoie sănebazămpenoroc saupe şansă ca să ajungem la fericire sau săaşteptămziuacândsevorîmpliniînsfârşit toatecondiţiileexterioaredinviaţanoastră:ziuacândvomreuşiînsfârşitsăscăpămdekilogrameleînplus,cândnevomîmbogăţi,cândnevomcăsători(sauvomdivorţa!)saucândvomobţinepromovareamultvisată.Mesajul luifundamental,careaducedesperanţă,păreasărezonezeundevaînadânculoamenilor,nu

doarînStateleUnite,ciînlumeaîntreagă–oamenicare,poate,proveneaudinlumidiferite,daraveauîncomunaspiraţiaumanăfundamentalăcătrefericire,dorinţadecevamaibun înviaţă. Înceledinurmă,carteaaajunssăfietradusăîncincizecidelimbişiafostcititădemilioanedeoamenidintoatălumea.

REVOLUŢIAFERICIRII

Page 11: Dalai Lama - Arta Fericirii

Conceptulconformcăruiafericireaesteunscoptangibil,oaptitudinepecarene-oputemcultivavoitprinexerciţiuşiefort,estefundamentalînperspectivabudistăasuprafericirii.Maimult,ideeaantrenăriiminţii este, de milenii, piatra de temelie a practicii budiste. Ca o coincidenţă, la scurtă vreme dupăpublicareaArteifericirii,aceeaşiideeaînceputsăprindărădăciniînsocietateşidintr-oaltădirecţie–ca„nouă“descoperireştiinţifică–şiaduslaoschimbaredeproporţiiînfelulîncaremulţidintrenoiprivescfericirea.La începutulanilor ’90,cândam început lucrul laArta fericirii,mi-amdat seamacăexistau relativ

puţine studii ştiinţifice asupra fericirii şi a emoţiilor pozitive. Nu erau subiecte de cercetare preapopulare.Eadevărat,existauşipeatuncicâţivacercetătoricarelestudiau,darerauexcepţiiîndrăzneţe.Dar apoi, dintr-odată, fericirea a început să primească foarte multă atenţie din partea comunităţiiştiinţificeşiapubliculuilarg:lumeaaînceputsărenunţelanoţiuneaanterioarăconformcăreiafericireaecevagreudeatins,misteriosşiimprevizibil,şiaînlocuit-ocunoţiuneacăecevacepoatefiinvestigatprin metode ştiinţifice. Iar în ultimul deceniu, în timp ce tot mai mulţi oameni au respins ideea căfericireaedoarunprodussecundaralîmprejurărilorexterioareînfavoareaconvingeriicăeostarecaresepoatedezvoltasistematic,amfostmartoriladezvoltareaexponenţialăauneinoimişcări–oRevoluţieafericirii.Momentuldecotiturăpentrunaştereaacesteinoimişcăriafoststabilireaformalăaunuinoudomeniu

alpsihologiei,alcăruiobiectestestudiul fericirii.Naştereaoficialăaacesteinoi ramuriaavut loc în1998,cândunpsihologdemarerenume,dr.MartinSeligman,noulpreşedintealAsociaţieiPsihologiceAmericane,ahotărâtsă-şidedicemandatulfundamentăriiacestuinoudomeniu,botezatdeel„psihologiepozitivă“. El a atras atenţia asupra faptului că, în ultima jumătate de secol, psihologia clinică seconcentraseexclusivpebolilemintale,peslăbiciuneaumanăşipedisfuncţiişiafăcutapellacolegiiluisă extindă aria de interes a psihologiei şi la studiul emoţiilor pozitive, al puterii minţii umane şi allucrurilorcare„facviaţasămeritetrăită“.Seligman a pus bazele noului domeniu împreună cu un alt cercetător remarcabil, Mihaly

Csikszentmihalyi. În curând li s-a alăturat ungrupde cercetători de elită din universităţi americane şieuropene, iar psihologiapozitivă şi-a luat zborul cuun elan formidabil.Pentruprimaoară în istoriaomenirii,fericireadevenea,însfârşit,undomeniuoficialdestudiuştiinţific.De atunci, Revoluţia fericirii a continuat să aibă un impact din ce în ce mai mare asupra tuturor

păturilor sociale.Articolele despre fericire au inundat canalelemedia populare, iar universităţile dinSUA şi din restul lumii au început să ofere cursuri de psihologie pozitivă. La Harvard, de exemplu,„Cursul fericirii“ a devenit cel mai popular curs printre studenţi, luând locul celui de introducere îneconomie:numărulcelorînscrişiacrescutrapid,depăşind1400depersoanepesemestru.Impactulseobservă, înmulte ţări chiar şi la nivelul guvernării: Bhutanul, de exemplu, a înlocuit PIB-ul, celmaiimportantindicedesuccesaluneiţări,cuFIB(fericireainternăbrută).Înprezent,factoriidedeciziedinmultestateanalizeazăchiarşiideeadeamodelapoliticilepubliceînfuncţiedestudiilepetemafericirii.Cumafirmaexuberantunoficialscoţian,„dacăvomreuşisăasimilămaceastănouăştiinţăapsihologieipozitive,vomaveaocaziadeadanaştereunuinouIluminism“.

AVANTAJELEFERICIRII

Dintre forţele care alimenteazăRevoluţia fericirii fac parte şi studiile uimitoare care au revelat, înultimul deceniu, numeroasele avantaje ale fericirii, avantaje caremergmultmai departe decât simpla

Page 12: Dalai Lama - Arta Fericirii

„staredebine“.Defapt,cultivareafericiriipoateficonsideratăosoluţie„multifuncţională“pentruceicaredoresc săobţină succesemaimari înoricedomeniu important al vieţii.Cercetările ştiinţifice auarătatcăpersoanelefericiteaumaimulteşansedeaatrageunpartener,aucăsniciimaidurabileşimaisatisfăcătoareşisuntpărinţimaibuni. Înplus,oameniifericiţisuntmaisănătoşi,auunsistemimunitarmaiputernicşisuferămairardebolicardiovasculare.Existăchiarşidovezicăindiviziifericiţitrăiesccu până la zece ani mai mult decât semenii lor mai puţin fericiţi! De asemenea, fericirea duce la osănătatemintalămaibună,laovoinţămaiputernicăşi laomaimarerezistenţăînfaţaneajunsurilorşitraumelor.Uniicredcăoameniifericiţitindsăfiesuperficialişiunpiccamproşti,ideelacareaderaşiautorul

francez Gustave Flaubert, care scria: „Prostia, egoismul şi sănătatea sunt cele trei condiţii necesarepentrua fi fericit,dardacă lipseşteprostiacelelaltesunt învan“.Darstudiile recenteaudoveditcăedoarunmitşicăfericireaîncurajeazăcreativitateaşiîmbunătăţeştefuncţionareaminţii.Avantajelefericiriiseextind,deasemenea,şilaloculdemuncă:indiviziifericiţiauperformanţemai

buneşisebucurădeunsuccesmaimarepetoateplanurile,inclusivînceeacepriveştevenitul.Defapt,studiile arată că venitul mare are o legătură mai strânsă cu gradul de fericire decât cu educaţia.Cercetărileampleauarătatşicăfirmelecuangajaţifericiţiaumaimultsuccesşisuntmaiprofitabile;rezultatulnuesurprinzătordacănegândimcăangajaţiifericiţisuntmaiproductivi,mailoialicompaniei,îşi iaumaipuţine zilede concediumedical, vinmaides lamuncă, aumaipuţine conflicte cu colegii,demisioneazămairarşiîşifacclienţiimaimulţumiţi.Aşadar,nu încape îndoialăcă fericireaaduce recompensepersonaleenorme.Daresteesenţial şi să

amintimcădincultivarea fericiriiavemdecâştigatnudoarnoi înşine,cişi familia,comunitateaşisocietateanoastră.Defapt,acestaeunuldintreprincipiilefundamentalealeArteifericirii, susţinutdedoveziştiinţificetotmainumeroase.Deexemplu,unstudiurecentfoartesurprinzătoraarătatcăfericireaefoartecontagioasăşicăsepropagăînreţelelesocialecaunvirus.Altedirecţiidecercetareauarătatcăfericirea şi emoţiile pozitive acţionează ca un antidot împotriva prejudecăţilor, cauzândmodificări încreiercareîmpiedicăpărtinireainstinctivăîmpotrivacelorpecare-iconsiderămdiferiţişidoborând,înceledinurmă,bariereledintreNoi şiEi!Efectelebeneficeale fericirii seextindpână lacelmai largnivelalsocietăţii;deexemplu,unaltstudiuaarătatcăsporireagraduluigeneraldefericireînrânduluneinaţiuniducelaconsolidarealibertăţilorşiademocraţieiînţararespectivă!Revoluţiafericiriii-adeterminatpetotmaimulţisăcautefericireaîntr-unmodmaisistematicşimai

direct.Uniicriticiaimişcăriipsihologieipozitiveauafirmatcăeforturileacestoroameninusuntaltcevadecâtunluxegoistşiunrăsfăţ,avânddreptunicscopsatisfacţiapersonală.Dar,luândîncalculdoveziledemaisus,sepoateargumentacă,dacănepasăcuadevăratdebinelecelorlalţişivremsăconstruimolumemaibună,ededatorianoastrăsăfimfericiţisausăfacemtotceputemcasădevenimmaifericiţi.

ÎNŢELEPCIUNEABUDISTĂŞIŞTIINŢAMODERNĂ:

OPUNTEÎNTREORIENTŞIOCCIDENT

SepreapoatecapătrundereabudismuluiînOccidentsăsedovedeascăaficelmaiimportantevenimentalsecoluluiXX.–InfluentulistoricbritanicArnoldJ.Toynbee

UnuldintrescopurileArteifericiriiesteprezentareauneicăideaatingefericireacaresăîmbineceemai bun în Orient şi Occident, împletind înţelepciunea budistă tradiţională cu ştiinţa occidentală

Page 13: Dalai Lama - Arta Fericirii

modernă. Recent, în urma unei conferinţe în care am abordat subiectul acesta, cineva din publicm-aîntrebat:—Dacăoameniideştiinţăauefectuatstudiiasuprafericirii,studiicareaudemonstratdejacumputem

ajungefericiţi,pentrucemaiavemnevoiedeteoriilebudistesaudeopiniileluiDalaiLama?N-artrebuisăfiesuficientedovezileştiinţifice?Buneîntrebări.Iarîncalitatedemareadmiratoralabordăriiştiinţificeasuprafericirii,suntdepărere

că avem toate motivele să spunem că rezultatele echilibrate ale metodei ştiinţifice duc în general lainformaţiifoartesigureşiutile.Dar,înacelaşitimp,nutoatedescoperirileştiinţificesuntvreunAdevărAbsolut sau vreo Lege Eternă. Cunoaşterea ştiinţifică e ceva dinamic, viu – iar teoriile ştiinţifice serafinează, se modifică sau se revizuiesc încontinuu, pe măsură ce obţinem date noi. În plus, când seevalueazăvaliditateaunuistudiu, întotdeaunaexistăposibilitateastrecurăriiunorerorimetodologice,aunorgreşeliînmodelulexperimental,înanalizastatisticăşiaşamaideparte.Maitrebuiesăţinemcontşidecâţisubiecţiauparticipatlastudiuşisăvedemdacăstudiulamaifostreprodusşidealţii.Aşadar,eimportant să recunoaştem că ştiinţa fericirii e încă în faşă.Deşi am aflatmulte, încă nemai rămân omulţimedelucrurinecunoscute.Întrebareaesenţialăe:poatebudismulcontribuicucevalacercetareaştiinţificăasuprafericirii?Pentrua răspunde laaceastă întrebaree importantsă înţelegemcăbudismulnueunsistembazatpe

credinţă, în sensul tradiţional.De fapt, când a început să-şi împărtăşească înţelepciunea,Buddha şi-asfătuitdiscipoliisănu-iaccepteorbeşte învăţămintele,dincredinţă,cisăpunăla încercarevaliditateateoriilor lui şi să-i testezeei înşişimetodele.Punereaaccentuluipecercetareaempirică,devotamentulfărăcompromisfaţădeadevărşihotărâreadeplinădeadescoperinaturarealităţiisuntpunctecomunealebudismului şi ştiinţei.De fapt,DalaiLamaşi-ademonstratdăruirea totală faţădeacesteprincipii,declarând: „Dacă ştiinţa ardemonstra înmodconcludent că anumitepărţi din textele sauconvingerilefundamentale budiste nu sunt adevărate, acele texte sau convingeri budiste ar trebui schimbate“.Ar fiaproape imposibil de imaginat o declaraţie atât de şocantă din partea oricărui alt lider religios sauspiritualdinlume!De 2 500 de ani, budiştii practică anumite tehnici de „antrenare aminţii“ şi îşi dezvoltă resursele

interioare.Edepresupuscă,dupămaibinededouămilenii,tehnicileşimetodeleineficientearfifost,treptat,abandonateşin-ar fi supravieţuitdecâtcelemaieficienteşicelemaide încredere.Avemdecimotive să presupunem că budismul ar putea avea o contribuţie semnificativă la efortul nostru de aînţelegefericireaşideaaflacums-oobţinem,iaruneledescoperirirecenteremarcabilesugereazăclarcăaşaşieste.CândaapărutArtafericirii,nueraudisponibilepreamultestudiiştiinţificecaresăaibălegătură cuvederile fundamentale ale luiDalaiLama asupra fericirii.A fost omaremulţumire pentruminesăvădcă,deatunci,aavutlocoexploziedestudiiasuprafericiriişiafostomulţumireşimaimaresăaflucămasatotmaiamplădedoveziştiinţificeasusţinutîntrutotulconsistentvederileexprimatedeDalaiLamaîncarte.Unexempluarficercetărileasuprafericiriişicompasiuniipecarelevomdiscutaîncontinuare.Oaltă sursădedovezi fascinantăvinedinstudiiledeultimăorăefectuatededr.RichardDavidson,

neurolog de mare prestigiu de la Universitatea Wisconsin din Madison. Cu ajutorul celor mai noitehnologii,dr.Davidsonşicolegiiluiauidentificatoanumităzonă,încortexulprefrontalstâng,asociatăcustareadefericire.Apoiaumăsuratnivelulmediudeactivitateînaceastă„zonăafericirii“laungrupnumerosdeamericaniobişnuiţi.Maitârziu,auinvitatînlaboratorcâţivacălugăribudiştiderittibetanşile-auaplicataceleaşistudii.Aufostsurprinşisădescoperecăniveluldeactivitateînparteadincreier

Page 14: Dalai Lama - Arta Fericirii

asociatăcufericireaera,laaceştisubiecţi,celmairidicatdincâtevăzuseră,bachiarcumult–atâtdemult, încâtnicinu încăpea îngrafic!Fireşte,sepoatecaastasănuconstituieodovadă, dar asemeneadescoperiri extreme aduc argumente puternice în favoarea valorii potenţiale a practicilor budiste înefortuldeagăsimetodeeficientedepotenţareafericiriiindividului.

BUNĂTATEA,COMPASIUNEAŞICĂUTAREAFERICIRII

Dacă există înArta fericirii un singur principiu fundamental cu celemaimari şanse de a aduce ocontribuţieimportantălanouaştiinţăafericiriiesteacesta:Fericirea personală este legată inseparabil de bunătate, de compasiune şi de grija faţă de ceilalţi.

Relaţiafuncţioneazăînambelesensuri:prinmaimultăfericireajungemlamaimultăcompasiune,iarprinmaimultăcompasiuneajungemlamaimultăfericire.Cualtecuvinte,studiileauarătatnudoarcăoameniifericiţitindsăfiemaiamabilişimaidispuşisă-i

ajutepeceidinjur,cişică,princultivareaintenţionatăabunătăţiişicompasiunii,nesimţimmaifericiţi.E uşor de imaginat ce impact profund pot avea astfel de principii asupra oricărei societăţi dacă

membriieileadoptălascarălargă.Dar,devremeceefoarteimprobabilcamajoritateaoccidentalilorsăse„convertească“,săaleagăbudismuldreptcalespiritualădecăpătâi,pentruafiadoptatepescarălargăînsocietateaoccidentală,acesteprincipiitrebuieprezentateîntr-uncontextsecular,ceeaceînseamnă,deobicei,cătrebuieinvestigatedintr-unpunctdevedereştiinţific.Aşadar,înpaginileurmătoareveţigăsidovezi bazate pe experimente care arată că oamenii fericiţi tind să fie mai buni şi mai plini decompasiune.Dar,pecândscriamcartea,n-amgăsitniciunstudiucaresădemonstrezereciproca:anume,căoameniidevinmai fericiţicultivându-şicompasiunea–unadintrecelemaidragiconvingeriale luiDalaiLama.Darastăziavemşiastfeldedovezi,carearatăcăpracticareabunătăţiişiacompasiuniieostrategieputernicăpentrupotenţareafericiriipersonale.Într-unuldintreexperimentelemelepreferate,dr.Davidsonaadusînlaboratoruncălugărbudistderit

tibetandinFranţa,pentrua studiaefectele compasiunii.Călugărul eraundiscipol foartebineantrenat,care petrecusemulţi ani în regiuneaHimalayei,meditând asupra compasiunii (şi care o practica şi înactele proprii, dedicându-şi viaţa activităţilor caritabile din regiune). Pentru început, Davidson i-amonitorizat funcţiile cerebrale în stare de repaus, pentru a măsura nivelul de referinţă al activităţiicerebrale; apoi i-a cerut călugărului să efectueze o meditaţie budistă intensă asupra compasiunii.Rezultateleauarătatcă,întimpulmeditaţieiasupracompasiunii,funcţiaprefrontalăprezentaoorientaresemnificativăcătrestânga,activândintens„zonafericirii“dincreier.Davidsonaconchis:„Însăşigrijafaţădebinelecelorlalţi îidă individuluiostaredebinemai intensă“.Cedovadămaiconcludentăamputeagăsiînfavoarealegăturiidintrefericireapersonalăşicompasiune?Încadrulunuialtstudiu,efectuatîn„lumeareală“dinafaralaboratoarelor,dr.SonjaLyubomirskyde

laUniversitateaCaliforniadinRiverside,acerutunuigrupdesubiecţisăaleagăozidinsăptămânăîncare să facă cinci „fapte bune la întâmplare“. După şase săptămâni, subiecţii studiului prezentau ocreşteresemnificativăaniveluluigeneraldefericireşidesatisfacţiepersonală.

VIITORULARTEIFERICIRII

Pentrumine,unuldintrecelemai îmbucurătoareaspectealesuccesuluicărţiiafostnumărulmaredescrisoriminunate, emoţionante, primite de la cititori, care descriau cum i-au ajutat cuvintele luiDalai

Page 15: Dalai Lama - Arta Fericirii

LamaşiceimpactpozitivaavutArtafericiriiasupravieţilorlor.Înunelescrisori,cititoriiîşiexprimauinteresulpentruocontinuare,menţionânddiversesubiectepecarecarteanuleacoperise.Aflândcâtdemult îi ajutase pe unii oameni prima carte, Dalai Lama a acceptat să colaboreze la scrierea uneicontinuări;dupăceamtrecutînrevistăsolicităriledinparteacititorilor,ampregătitolistădesubiecte.Darne-amdatseamadestulderepedecăeraupreamultecasăleputemtrataîntr-unsingurvolum,aşacăle-amîmpărţit într-oserie.Primacartedinaceastăserie,TheArtofHappinessatWork (Artadea fifericitlaserviciu)aapărutîn2003.Caşiprimulvolum,s-abucuratdeoprimirefoartebună,adevenitbestsellerşi–lucrulcelmaiimportant–i-aajutatînmodpracticpecititori,conformfeedbackuluilor,săfiemaifericiţilamuncă,activitatecareneocupăceamaimarepartedinzi.Primeledouăvolume,concentratepetemadezvoltăriiinterioare,seadresauînprimulrândindividului.

Ne-amdatseamaînsăcăindiviziinutrăiescîntr-unvid:interacţionămcucomunitatea,cusocietatea,culumeadinjur.Iarlumeanoastrăaremulteprobleme:violenţă,terorism,război,prejudecăţi,urăşisărăcie–listaestelungă.Ne-ampusdeciîntrebările:cumneputempăstrafericireacândtrăimîntr-olumeatâtdeagitată? Şi ce poate face un singur om dacă vrea să încerce să depăşească aceste probleme demariproporţii? La astfel de întrebări am încercat să răspundem în următorul volum din serie, The Art ofHappinessinaTroubledWorld(Artadeafifericitîntr-olumeagitată).SeparecăArtafericiriiarămaslafelderelevantăcalaapariţiaei,acumundeceniu.Înaniiscurşide

atunciamfostmartoriiunorprogresedemareimportanţăîncepriveşteştiinţafericirii.Deasemenea,pemăsurăcesunttotmaimultestudii,vedemcumprincipiilebudisteîncepsăsesuprapunăînmulteaspectecu ştiinţa occidentală. Dar, în paginile următoare, indiferent dacă privim fericirea din perspectivaînţelepciunii budiste tradiţionale sau a studiilor ştiinţificemoderne, scopul rămâne acelaşi: sperăm săputeţiaplica ideileprezentate înaceastăcarte lapropriilevieţişi,prinele,sădescoperiţiocaledeatranscendesuferinţaşipiedicileşideavăclădioviaţăplinădefericireadevăratăşidedurată.

Page 16: Dalai Lama - Arta Fericirii

Notaautorului

Cartea de faţă relateazămaimulte conversaţii ample cuDalai Lama. Întâlnirile între patru ochi cuDalaiLama,înArizonaşiIndia,careconstituiebazalucrării,auavutscopulexpresdeacolaboraîntr-unproiectcareaveasă-iprezintevederileasupraaccederiilaoviaţămaifericită,completatecupropriilemeleobservaţiişicomentariidinperspectivaunuipsihiatruoccidental.DalaiLamaaavutgenerozitateadea-mipermitesăalegpentrucarteoriceformatpecarel-aşconsideramaipotrivitpentrua-itransmitecâtmaieficientideile.Amfostdepărerecăformatulnarativdinpaginileacesteaarficelmaiuşordecititşi,înacelaşitimp,arlăsasăseînţeleagăîncefelîşiîncorporeazăDalaiLamaideileînviaţadezicuzi.CuaprobarealuiDalaiLama,amorganizatcarteaînfuncţiedesubiecte,ceeace,uneori,apresupuscombinarea şi integrareamaterialelor luate din conversaţii diferite.De asemenea, cu permisiunea lui,acoloundeamconsideratcăeraunecesarepentrulămuriresauomaibunăînţelegereaminclusmaterialedincâtevadintreconferinţelesaledinArizona.Interpretul lui,dr.ThuptenJinpa,aavutbunătateadearevizuimanuscrisul finalpentruaseasiguracă înprocesuldeeditarenusestrecuraseră,dingreşeală,distorsiunialeideilorluiDalaiLama.Suntprezentateşicâtevastudiidecazşianecdotepersonale,pentruilustrareaideilordiscutate.Pentru

apăstraconfidenţialitateaşiaprotejaintimitateapersoanelor,amschimbattoatenumeleşiammodificatuneledetaliişialtecaracteristicidistinctive,pentruanufiposibilăidentificareapersoanelorîncauză.

Dr.HowardC.Cutler

Page 17: Dalai Lama - Arta Fericirii

Introducere

L-amgăsitpeDalaiLamasingur,într-unvestiargolaluneisălidebaschet;încâtevamomenteaveasă-şi înceapă discursul în faţa unui public de 6 000 de persoane, la Universitatea de Stat din Arizona.Sorbeacalmdintr-oceaşcădeceai,perfectrelaxat.—SanctitateaVoastră,dacăsunteţipregătit…S-aridicatvioişi,fărăezitare,aieşitdinvestiarşiadatpestemulţimeaînghesuităîncoridorulcare

ducealaintrareaînsală:reporteri locali,fotografi,personaldesecuritateşistudenţi–uniidoritoridecunoaştere,alţiicurioşi,alţiisceptici.Astrăbătutmulţimeazâmbindlargşisalutândoameniiîntrecere.Înceledinurmă,dândlaoparteocortină,aintratpescenă,afăcutoplecăciuneînfaţapublicului,şi-aîmpreunatmâinileşiazâmbit.Afostîntâmpinatcuaplauzetunătoare.Lacererealui,luminiledinsalănufuseserăstinse,casă-şipoatăvedeacâtmaibinepublicul,aşacăarămasacolocâtevaclipe,uitându-setăcut la spectatori cu o privire în care se citeau limpede căldura şi bunăvoinţa. Celor care nu-l maivăzuseră pe Dalai Lama roba cafenie şi galbenă le va fi dat poate o impresie oarecum exotică, darcapacitatealuiimpresionantădeastabiliolegăturăcupubliculs-afăcutsimţităimediat,cânds-aaşezatşiaînceputsăvorbească.„Credcăpeceimaimulţidintrevoieprimaoarăcândvăvăd.Dar,pentrumine,oricumnuesteprea

marediferenţăîntreunprietenvechişiunulnou,fiindcărămânconvinscăsuntemcutoţiilafel;suntemoameni. Bineînţeles, pot exista diferenţe în ce priveşte mediul cultural sau stilul de viaţă, pot existadiferenţe în ce priveşte credinţa, sau poate avem pielea de altă culoare, dar suntem oameni, compuşidintr-uncorpomenescşiunsufletomenesc.Avemaceeaşistructurăfizică,iarminteaşiemoţiilesuntşielelafel.Întotdeaunacândfaccunoştinţăcucineva,amsenzaţiacăîntâlnescunomcamine.Miseparecă emultmai uşor să comunicăm cu ceilalţi la nivelul acesta.Dacă punem accentul pe caracteristicianume–deexemplu,căeusunttibetansaubudist–,atunciapardiferenţe.Darlucrurileacesteasuntdeoimportanţăsecundară.Dacăreuşimsălăsămlaopartediferenţele,credcănevafiuşorsăcomunicăm,săfacemschimbdeideişisăneîmpărtăşimexperienţele.“Astfel şi-a începutDalai Lama seria de conferinţe care s-au întins pe parcursul unei săptămâni, în

1993,înArizona.Planurilepentruaceastăvizităîncepuserăcupesteundeceniuînainte.Atunciamfăcutcunoştinţă cu el, cândvizitamoraşul indianDharamsala cuomicăbursăde cercetare, pentru a studiamedicina tradiţională tibetană. Dharamsala e un sat frumos şi liniştit, căţărat pe o coastă de deal lapoaleleHimalayei.Este,deaproapepatruzecideani,sediulguvernuluiexilatalTibetului,decândDalaiLamaşi100000detibetaniaufugitdinţarădupăinvaziabrutalăaforţelorchineze.ÎntimpulşederiiînDharamsalaavusesemocaziasăfaccunoştinţăcumaimulţimembriai familiei luiDalaiLama,şiprinintermediulloramobţinutprimaîntâlnirecuel.Laconferinţadin1993,DalaiLamaavorbitdespreimportanţainteracţionăriicuceilalţicadelaomla

om:tocmaicalitateaaceastane-amarcatcelmaiprofundprimaconversaţie,încasalui,în1982.Păreasăaibăopricepereneobişnuitădeatefacesătesimţiînlargultău,deastabilirapidolegăturăsimplăşi

Page 18: Dalai Lama - Arta Fericirii

directăcusemeniilui.Primanoastrăîntâlnireaduratcampatruzecişicincideminuteşi,camulţialţii,lasfârşituleim-amsimţitplindeelan–aveamsenzaţiacăamîntâlnitunomcuadevăratexcepţional.Pemăsură ce l-am cunoscutmai bine, în anii care au urmat, am ajuns să-i apreciezmultele calităţi

unice.Edeointeligenţăpătrunzătoare,darfărăascunzişuri;eamabil,darfărăsentimentalităţiexcesive;areunexcelentsimţalumorului,dar lipsitde frivolitate;şi,cumauaflatatâţia,arecapacitateadea-iinspirapeceilalţimaidegrabădecâta-iului.Cutimpulm-amconvinscăDalaiLamaînvăţasesătrăiascăîntr-ostaredeîmplinireşi împăcarepe

carenuammai întâlnit-o laaltcineva.Eramhotărât să identificprincipiilecare-ipermiteau săducăoasemeneaviaţă.Deşiestecălugărbudistşiseantreneazăşistudiazăpecaleaaceastadeoviaţăîntreagă,amînceputsămăîntrebdacănucumvas-arputeaidentifica,dintreconvingerileşipracticilesale,unelepecaresă leputemfolosişinoi,ceidinafarabudismului–practicipecaresă leputemaplicadirectpentruadevenimaifericiţi,maiputernici,poateşipentruamaiscăpadetemeri.Înceledinurmăamavutocaziadea-icercetapărerileînprofunzime,cândm-amîntâlnitcuelzilnicîn

timpulşederiiluiînArizonaşicândamcontinuatseriaaceastadediscuţiiprinconversaţiimaidetaliate,la el acasă, în India. Vorbind cu el, mi-am dat seama destul de repede că trebuie să depăşim uneleobstacoleînefortuldeaaducelaunnumitorcomunperspectivelenoastrediferite:alui,ceadecălugărbudist,iaramea,ceadepsihiatruoccidental.Deexemplu,laînceputuluneiadintreprimeleşedinţe,amadusîndiscuţieuneleproblemecucareneconfruntămfrecvent,ilustratecucâtevastudiidecazstufoase.Dupăcei-amdescrissituaţiauneifemeicarecontinuasămanifestecomportamenteautodistructive,deşiaveau un impact negativ enorm asupra propriei vieţi, l-am întrebat dacă are vreo explicaţie pentrucomportamentul acesta şi ce sfat i-arputeaoferi.Am rămasdescumpănit când,dupăopauză lungădereflecţie,aspuspurşisimplu„Nuştiu“şiadatdinumeri,râzândsenin.Observându-miexpresiasurprinsăşidezamăgireacănuprimisemunrăspunsmaiconcret,DalaiLama

aspus:—Uneoriefoartegreusăexplicideceoameniifacanumitelucruri…Demulteoridescopericănu

existăexplicaţiisimple.Dacăarfisăintrămîndetaliilefiecăreivieţi,devremeceminteaomuluieatâtdecomplexă,arfifoartegreusăînţelegemceseîntâmplă,ceanumesepetreceacolo.Mis-apărutunrăspunsevaziv.—Dar,capsihoterapeut,sarcinameaetocmaisăafludeceoameniifacceeacefac…Dinnou,DalaiLamaaizbucnitînrâsulacelacaremultoralisepareextraordinar–unrâsplindeumor

şi bunăvoinţă, neafectat, lipsit de stânjeneală, care începe cu o rezonanţă profundă şi urcă fără efortcâtevaoctave,sfârşindcuunsunetascuţitdeîncântare.—Credcăarfiextremdegreusăîncercisă-ţidaiseamacumfuncţioneazăminţileacincimiliardede

oameni,aspuselrâzândîncontinuare.Arfiosarcinăimposibilă!Dinpunctdevederebudist,lafiecareeveniment sausituaţiecontribuieomulţimede factori…De fapt,pot fi implicaţi atâtdemulţi factori,încât,înunelecazuri,nuveiajungeniciodatălaoexplicaţiecompletăasituaţiei,celpuţinnuîntermeniconvenţionali.Simţindcănueramtocmaiînlargulmeu,aadăugat:— Se pare că, în încercarea de a determina sursa problemelor individului, abordarea occidentală

diferăînuneleprivinţedeceabudistă.Labazatuturormodelelordeanalizăoccidentaleseaflăotendinţăraţionalistăfoarteputernică–presupunereacătotulsepoateexplica.Pelângăasta,existăşiconstrângericreatedeanumitepremiseconsiderateincontestabile.Deexemplu,recentm-amîntâlnitcuniştedoctoride la o facultate de medicină. Discutau despre creier şi afirmau că gândurile şi sentimentele sunt

Page 19: Dalai Lama - Arta Fericirii

rezultatul diverselor reacţii şimodificări chimice din creier.Aşa că ampus întrebarea: „Eposibil săconcepemreacţia inversă, încaregânduldănaşteresecvenţeideevenimentechimicedincreier?“Darparteacaremis-apărutceamaiinteresantăafostrăspunsulunuiomdeştiinţă.Aspus:„Noipornimdelapremisacătoategândurilesuntprodusesaufuncţiialereacţiilorchimicedincreier“.Decievorbapurşisimpludeunfelderigiditate,dehotărâreadeanupunesubsemnulîntrebăriipropriulsistemdegândire.Atăcutcâtevaclipe,apoiacontinuat:—Miseparecăînsocietateamodernăoccidentalăexistăocondiţionareculturalăputernică,bazatăpe

ştiinţă.Dar,înunelesituaţii,premiseleşiparametriifundamentalistabiliţideştiinţaoccidentalăîţipotlimitacapacitateadeafacefaţăanumitorrealităţi.Deexemplu,voiaveţiconstrângerileimpusedeideeacătotulsepoateexplicaîncadruluneisingurevieţi,pecareocombinaţicuideeacătotulpoateşitrebuiesă fie explicat şi justificat. Dar când întâlniţi fenomene pe care nu le puteţi explica apare un fel detensiune;eaproapeunsentimentdeagonie.Deşisimţeamcăîncespuneelexistăunadevăr,laînceputmi-afostgreusă-laccept.—Dar,înpsihologiaoccidentală,cândneîntâlnimcucomportamenteumanecarelasuprafaţăpargreu

deexplicat,neputemfolosideanumitemetodepentruaînţelegeceseîntâmplă.Deexemplu,conceptulde parte inconştientă sau subconştientă a minţii joacă un rol important. Suntem de părere că, uneori,comportamentul poate rezulta din procese psihologice pe care nu le percepem la nivel conştient – deexemplu, ne putem comporta într-un anume fel pentru a evita o teamă subconştientă. Deşi nu suntemconştienţideea,unelecomportamentepotfimotivatededorinţadeanulăsatemerileacesteasăiasălasuprafaţă,înminteaconştientă,casănufienevoiesăsimţimdisconfortulpecare-lasociemcuele.DalaiLamaareflectatpuţin,apoiaspus:—Şiînbudismexistăideeadispoziţiilorşiamprentelorlăsatedeanumitetipurideexperienţe,caree

oarecumasemănătoarecuideeainconştientuluidinpsihologiaoccidentală.Deexemplu,sepoateca,într-operioadătimpurieavieţii,săsefiîntâmplatcevacaresăfilăsatasupraminţiitaleoamprentăfoarteputernică,amprentăcarepoaterămâneascunsăşicaremaitârziuîţipoateafectacomportamentul.Aşadarexistăideeacăcevapoatefiinconştient–amprentepecaresepoatesănuleconştientizăm.Înoricecaz,credcăbudismulpoateacceptamulţifactoripecare-iavanseazăteoreticieniioccidentali,darpelângăeiaradăugaşialţii.Deexemplu,aradăugacondiţionareaşiamprentelelăsatedevieţileanterioare.Darînpsihologia occidentală cred că apare uneori tendinţa de a exagera rolul inconştientului când se cautăsursaproblemelorunuiindivid.Credcăexplicaţiasegăseşteînuneledintrepresupunerilefundamentalede la care porneşte psihologia occidentală: de exemplu, nu acceptă ideea că amprentele acestea potrămânedintr-oviaţăanterioară.Iarînacelaşitimpsepresupunecătotultrebuieexplicatîncadruluneisingurevieţi.Aşadar,cândnureuşeştisăexplicicareestecauzaanumitorcomportamentesauprobleme,apare întotdeauna tendinţa de a le atribui inconştientului. Într-un fel, e ca şi cum ai fi pierdut ceva şihotărăşticăobiectulacelatrebuiesăfieîncameraîncareteafli.Odatăceailuathotărâreaasta,dejaţi-aifixatparametrii;aiscosdincalculposibilitateasăseafleînaltăcameră,undevaafară.Aşacătotcauţişitotcauţi,darnu-lgăseştişitotuşicontinuisăpresupuicăeascunstotundevaîncameră!

Cândamînceputsăplanificcarteadefaţă,îmiimaginamunformatîngenulliteraturiimotivaţionale,încare Dalai Lama să prezinte soluţii clare şi simple la toate problemele vieţii. Aveam impresia că,folosindu-mă de pregătirea şi experienţa mea în psihiatrie, îi puteam codifica părerile într-un set deinstrucţiuni simplepecare să leurmămzidezi.Pânăsăne încheiemseriade întâlniri, renunţasem la

Page 20: Dalai Lama - Arta Fericirii

idee.Amînţelescăabordarealuicuprindeoparadigmămultmaiamplăşimaicomplexă,careconţineîneatoatenuanţele,bogăţiaşicomplexitateapecarenileoferăviaţa.Treptatînsă,amînceputsăaudnotacomunădinspateletuturorrăspunsurilorlui.Evorbadesperanţă.

Speranţa lui sebazeazăpeconvingerea căobţinereaunei fericiri adevărate şi deduratănueun lucruuşor,dareposibil.LatemeliatuturormetodelorluiDalaiLamaseaflăunsetdeconvingeriesenţiale,pecareseclădesctoateacţiunilelui:credinţaînblândeţeaşibunătateafundamentalealetuturoroamenilor,credinţaînînsemnătateacompasiunii,credinţaînprincipiulamabilităţiişisenzaţiadecomuniunecutoatefiinţelevii.Pe măsură ce mi se desfăşura în faţa ochilor mesajul lui, devenea tot mai clar că nu-şi bazează

convingerilepecredinţăoarbăsaupedogmăreligioasă,ciperaţionamenteîntemeiateşipeexperienţadirectă. Îşi extrage înţelegerea minţii şi a comportamentului uman dintr-o viaţă întreagă de studiu.Vederileluiîşiaurădăcinileîntr-otradiţievechedepeste2500deani,carerămâneînsătemperatădebun-simţşideoînţelegerecomplexăaproblemelormoderne.Perspectivaluiasupragreutăţilorcucarese confruntă lumea contemporană s-a dezvoltat ca urmare a statutului său special de personalitatemondială,carei-apermissăcălătoreascăînnenumăraterânduripeglob,săseexpunădiferitelorculturişioamenilordintoatecategoriilesocialeşisăfacăschimbdeideicuceimaideseamăoamenideştiinţă,liderireligioşişipolitici.Rezultatulfinaleoabordareînţeleaptă,optimistăşi,înacelaşitimp,realistădesprecumsăfacemfaţăproblemelornoastre.În cartea de faţă am încercat să prezint perspectiva lui Dalai Lama unui public preponderent

occidental.Am inclus pasaje considerabile din conferinţele lui şi din conversaţiile noastre între patruochi.Pentruarămânefidelscopuluimeu–aceladeapuneaccentulpematerialulcarepoateficelmaibineaplicatînviaţanoastrădezicuzi–amalesuneorisăomitunelepărţidindiscuţiilecuDalaiLamacare tratauaspectemai filozoficealebudismului tibetan.DalaiLamaa scrismaimultecărţi excelentedesprediverseleaspectealecăiibudiste,iarceiinteresaţideoexploraremaiînprofunzimeabudismuluitibetanvorgăsiîneleunadevărattezaur.

Page 21: Dalai Lama - Arta Fericirii

PARTEAISCOPULVIEŢII

Page 22: Dalai Lama - Arta Fericirii

1Dreptullafericire

—Credcăscopulvieţiinoastreestecăutareafericirii.Eclar.Fiecăavemsaunuoreligie,oricarearfiea,cutoţiicăutămcevamaibunînviaţă.Aşadar,credcăînsăşimişcareavieţiinoastreseîndreaptăcătrefericire…Cuacestecuvinte,rostiteînfaţaunuipublicnumerosdinArizona,DalaiLamaaintratdirectînmiezul

mesajuluisău.Darafirmaţialuicăscopulvieţiiestefericireami-asăditînminteoîntrebare.Maitârziu,cândamrămassinguri,l-amîntrebat:—DarSanctitateaVoastrăsunteţifericit?—Da,aspusel.Afăcutopauză,apoiaadăugat:Da…absolut.Vocea lui avea în ea o sinceritate calmă, care nu lăsa loc de îndoială, o sinceritate reflectată în

expresiaşiînochiilui.—Darefericireaunscoprezonabilpentrunoi,majoritatea?l-amîntrebat.Chiareposibilă?—Da.Credcăfericireasepoateobţineprinantrenareaminţii.Lanivel elementaruman,nuputea sănumăatragă ideea fericirii ca scop tangibil.Dar capsihiatru

eramîmpovăratdetotfeluldenoţiuni,printrecareconvingerealuiFreudcă„separecăexistămotivesăcredemcăintenţiacaomulsăfie«fericit»nufacepartedinplanul«Creaţiei»“.Acesttipdeantrenamentîi condusese pe mulţi colegi de-ai mei la concluzia sumbră că nu putem spera la mai mult decât la„transformarea nenorocirii isterice în nefericire generală“.Din punctul acesta de vedere, afirmaţia căexistăocaleclardefinităcătrefericirepăreaoideede-adreptulradicală.Gândindu-mălaaniimeidepregătire psihiatrică, nu-mi aminteam să fi auzit prea des cuvântul „fericire“ menţionat ca obiectivterapeutic. Bineînţeles, se discuta mult despre reducerea simptomelor depresive sau anxioase alepacientului, sau despre rezolvarea conflictelor interne sau a problemelor ce ţineau de relaţii, darniciodatădesprescopulclarformulatdeadevenifericit.ÎnOccident, conceptulde atingere a fericirii adevărate apărutdintotdeaunagreşit definit, înşelător,

intangibil.Însuşicuvântulhappyestederivat,înlimbaengleză,dinislandezulhapp,careînseamnănoroc,şansă.S-arpăreacăceimaimulţidintrenoisubscriemlaperspectivaaceastaasupranaturiimisterioaseafericirii.Înmomentelefrumoasepecarenilescoateîncaleviaţa,fericireaparesăfiapărutdinsenin.Pentruminteameaoccidentală,nupăreaafiunlucrupecaresă-lpoţidezvoltaşimenţinepurşisimplu„antrenându-ţimintea“.Cândi-amadusobiecţiamea,DalaiLamami-aexplicatrepede:— Când spun „antrenarea minţii“ în contextul acesta, nu mă refer la „minte“ doar în sensul de

aptitudinecognitivăsauintelect.Folosesctermenulmaidegrabăcureferirelacuvântultibetansem,careare un sensmult mai larg, mai aproape de „psihic“ sau „spirit“; acesta include atât intelectul, cât şisimţirea, atât inima, cât şi mintea. Stabilindu-ne o anume disciplină interioară, putem trece printr-otransformareaatitudiniiproprii,aîntregiinoastreperspectiveasupravieţiişiamoduluicumoabordăm.Aceastădisciplinăinterioarăpoatepresupune,fireşte,multelucruri,multemetode.Dar,însensgeneral,

Page 23: Dalai Lama - Arta Fericirii

începem prin identificarea factorilor care duc la fericire şi a celor care duc la suferinţă. Odatăidentificaţi,începemsăeliminămtreptatfactoriicareduclasuferinţăşisă-icultivămpeceicareduclafericire.Aceastaecalea.

DalaiLamaafirmăcăaajuns,înoarecaremăsură,laostaredefericirepersonală.Întimpulsăptămâniipecareapetrecut-oînArizona,amvăzutdemulteoricumsepoatemanifestafericireaaceastapersonalăcasimplădispoziţiedeadeschideocaledecomunicarecuceilalţi,deacreaosenzaţiedeafinitateşibunăvoinţăchiarşiîncelemaiscurteinteracţiuni.Într-o dimineaţă, după conferinţă, Dalai Lama trecea printr-o curte interioară, întorcându-se în

apartamentulluidelahotel,înconjuratdesuitaobişnuită.Observândlângălifturiomenajeră,s-aoprits-o întrebe: „Deunde eşti?“Pentru o clipă femeia a părut derutată de apariţia omului cu aspect exotic,îmbrăcat în robăcafenieşia fostsurprinsăde respectulpecare i-larătaanturajul.Apoiazâmbitşiarăspunstimid:„DinMexic“.DalaiLamaamaistatpuţinsăschimbecâtevavorbecuea,apoiaplecatmaideparte,iareaarămasînurmăcuoexpresieveselă,încântatăpechip.Adouazi,laaceeaşioră,aapărutînacelaşiloccuîncăomenajeră:amândouăl-ausalutatcălduroscândaintratînlift.Interacţiuneaafostscurtă,darceledouăpăreauîmbujoratedefericirecânds-auîntorslalucru.Apoi,zidupăzi,lis-au alăturat în acelaşi loc şi la aceeaşi oră şi alte menajere, una după alta, până când, la sfârşitulsăptămânii,petoatălungimeaaleiicareducealalifturisealiniau,înuniformelelorîngrijite,cenuşiucualb,zecidemenajerevenitesă-ideabineţe.

Zilelenesuntnumărate.Chiarînclipaaceastasenascpelumemiişimiideoameni,dintrecareunoraleesortitsătrăiascădoarcâtevazilesausăptămâni,dupăcarevorfirăpuşi,înmodtragic,debolisaudealtenenorociri.Altoraleedestinatsăajungăaproapedevârstadeunsecol,poatechiarpuţinmaimult,şisă deguste tot ce ne oferă viaţa: triumf, disperare, bucurie, ură şi iubire. Nu se ştie niciodată. Dar,indiferentcătrăimozisauunsecol,întrebareacentralărămâne:Careescopulvieţiinoastre?Cedăsensvieţii?Scopul existenţei noastre este căutarea fericirii. Pare un răspuns firesc, la care au subscris şi

gânditorii Occidentului, de la Aristotel la William James. Dar o viaţă bazată pe căutarea fericiriipersonalenuecumva,prinnaturaei,egoistă,chiarpredispusălarăsfăţuldesine?Nuneapărat.Defapt,totmaimultestudiiaratăcătocmaioameniinefericiţisuntceicaretindsăsegândeascămaimultlaeiînşişişicarepar,deobicei,retraşidinsocietate,împovăraţidegrijişichiarostili.Dimpotrivă,oameniifericiţisuntdeobiceimaisociabili,maiflexibilişimaicreativişireuşescsătolerezefrustrărilevieţiidezicuzimaiuşordecâtceinefericiţi.Înplus,ceeaceeşimaiimportant,suntmaiiubitorişimaiiertătoridecâtoameniinefericiţi.Cercetătorii au pus la punct unele experimente interesante care demonstrează că oamenii fericiţi

prezintăoanumitădeschidere,odispoziţiedea-iajutapeceilalţi.Aureuşit,deexemplu,să-iinducăostaredefericireunuisubiectfăcândînaşafelîncâtacestasăgăseascăpeneaşteptateosumădebaniîntr-ocabinătelefonică.Apoi,unuldintreorganizatoriiexperimentului,prefăcându-secăeunstrăinoarecare,atrecutpelângăelşiascăpat„dingreşeală“unteancdehârtii.Cercetătoriivoiausăvadădacăsubiectulaveasăseopreascăpentrua-lajutapestrăin.Într-unaltscenariu,subiecţiiaufostînveseliţiascultândunalbum comic, apoi au fost abordaţi de un om aflat în dificultate (şi el în colaborare cu organizatoriiexperimentului),carevoiasă împrumuteniştebani.Cercetătoriiaudescoperitcăsubiecţii fericiţieraumaipredispuşilaaajutaunstrăinsaua-iîmprumutabanidecâtindiviziidintr-un„grupdecontrol“căroralis-aprezentataceeaşiposibilitatedeaajuta,darcăroranuliseridicasemoralulmaiînainte.

Page 24: Dalai Lama - Arta Fericirii

Astfel de experimente contrazic ideea că urmărirea şi obţinerea fericirii personale duc cumva laegoismşiindiferenţăfaţădeceidinjur,daroricaredintrenoiputemdesfăşuraunasemeneaexperimentîn laboratorul vieţii noastre. Să presupunem că suntem blocaţi în trafic. După douăzeci de minute,coloanademaşini începe în sfârşit să semişte, cuviteză redusă.Observămcăcinevadinaltămaşinăsemnalizeazăcăvreasă intre încoloană, înfaţanoastră.Dacăsuntemîntr-ostaredespiritbunăemaiprobabil să încetinim şi să-i facem semn să intre.Dacă suntemnecăjiţi e posibil să nu facem altcevadecâtsăaccelerămşisăneapropiemdemaşinadinfaţă.„Şieuaşteptdenumaiştiucând,las’săaştepteşiel!“Pornimdecidelapremisadebazăcăscopulvieţiinoastreestecăutareafericirii.Vedemfericireaca

peunobiectivreal,cătrecareneputemîndreptacupaşipozitivi.Pemăsurăceidentificămfactoriicareduc laoviaţămai fericită, vomafla câte avantaje le oferă căutarea fericirii nudoar indivizilor, ci şifamiliilorlorşisocietăţiicaîntreg.

Page 25: Dalai Lama - Arta Fericirii

2Sursafericirii

Acumdoiani,oprietenăaavutpartedeunnorocneaşteptat.Cu18luniînaintedemisionasedinpostulei de asistentă medicală ca să lucreze pentru doi prieteni de-ai ei, care puseseră bazele unei micicompaniicareofereaserviciidesănătate.Companiaaavutunsuccesincredibilşi,după18luni,afostcumpăratădeunconcernmare,pentruosumăenormă.Înurmapreluării,prietenamea,carepornisedelao poziţie modestă, s-a pomenit cu o mulţime de posibilităţi de cumpărare şi vânzare a acţiunilorcompaniei–destulcâtsă-şipermităsăsepensionezela32deani.Amvăzut-ocucevatimpînurmăşiamîntrebat-o dacă îi place viaţa de pensionară. „Ce să spun“, mi-a răspuns ea, „e minunat că pot săcălătorescşisăfaccemi-amdoritdintotdeaunasăfac.Unlucrueciudat,totuşi“,aadăugat.„Dupăceautrecutagitaţiaşibucuriacăamfăcutatâţiabani,peundevalucruriles-auîntorslanormal.Bineînţeles,s-auschimbatmulte–amcumpăratocasănouăşiaşamaideparte–,darpertotalnucredcăsuntcumultmaifericitădecâteramînainte“.Chiarînperioadaîncareprietenameaîşiîncasaprofiturileneaşteptate,unaltprietende-almeu,cam

deaceeaşivârstă,aaflatcăesteseropozitiv.AmvorbitdesprecumseadaptalaideeacăsuferădeSIDA.—Normal,laînceputamfostterminat,mi-aspusel.Mi-atrebuitaproapeunandoarcasămăîmpac

cugândulcăamvirusul.Darînultimulans-aumaischimbatlucrurile.Parcămăbucurdefiecarezimaimult decât înainte şi, clipă de clipă, mă simt mai fericit ca niciodată. Parcă apreciez mai multîntâmplările de zi cu zi şi sunt recunoscător că deocamdată nu am simptomemai severe şi cămă potbucuracuadevăratdetotceam.Eadevăratcăaşvreasănufifostseropozitiv,dartrebuiesărecunosccă,înuneleprivinţe,mi-aschimbatviaţa…înbine…—Încefel„înbine“?l-amîntrebat.—Deexemplu,ştiicădintotdeaunaamfostunmaterialistconvins.Dar,înultimulan,necesitateadea

mă împăca cu ideea propriei mortalităţi mi-a deschis o lume complet nouă. Am început să explorez,pentru prima oară în viaţă, spiritualitatea, să citesc omulţime de cărţi pe tema asta şi să vorbesc cuoamenii…amdescoperitatâteaşiatâtealucrurilacarepânăatuncinicinumăgândisem.Toateasteaîmidauostaredeoptimismcândmătrezescdimineaţa,obucuriedeavedeace-mirezervăziua.Ambelepersoaneilustreazăconceptulesenţialcăfericireaedeterminatămaimultdestareanoastră

de spirit decât de evenimente exterioare nouă. Succesul ne poate aduce un sentiment temporar deentuziasm, iar tragedia ne poate arunca într-o perioadă de depresie, dar mai devreme sau mai târziunivelulnostrugeneraldefericiretindesămigrezeînapoicătreovaloaredebază.Psihologiinumescacestprocesadaptare şiputemvedeacumseaplică înviaţadezi cuzi;un spor la salariu,omaşinănouă,aprecierea arătată de semenii noştri ne fac să ne simţim mai bine o vreme, dar nu trece mult şi neîntoarcemlanivelulnostruobişnuitdefericire.Înacelaşifeloceartăcuunprieten,omaşinăcaretrebuiedusălaservicesauosuferinţăfizicăneînsemnatănestricădispoziţia,darnerevenimîncâtevazile.Tendinţaaceastanuselimiteazălaevenimenteletriviale,dezicuzi,ciseaplicăchiarşiînsituaţiimai

intense de triumf sau de nenorocire. Un grup de cercetători a analizat, de exemplu, persoane care au

Page 26: Dalai Lama - Arta Fericirii

câştigatlaloteriastatuluiIllinoisşilaoloteriedinMareaBritanieşiaudescoperitcăentuziasmuliniţialseepuizeazăîntimp,iarcâştigătoriirevinînzonalornormalădefericire.Altestudiiaudemonstratcăpână şi cei năpăstuiţi de soartă – care suferă de cancer, orbire, paralizie – revindeobicei la nivelulnormalsauaproapenormaldefericiredezicuzidupăoperioadănecesarădeajustare.Aşadar,dacăavemaceastătendinţădeaneîntoarcelanivelulnostruobişnuitdefericireindiferentde

condiţiileexterioare,ceîideterminăvaloareadebază?Şi,lucrumaiimportant,putemmodificaaceastăvaloare,oputemmări?Înultimavremeuniicercetătorisusţincăniveluldefericirecaracteristicfiecăruiindivid este, cel puţin într-o oarecare măsură, determinat genetic. Studii precum cel care a arătat căgemenii identici(careauaceeaşiconstituţiegenetică)tindsăaibăniveluriapropiatealestăriidebine,indiferentdacăaucrescutîmpreunăsauseparaţi,i-aufăcutpeoameniideştiinţăsăpresupunăexistenţaunuipunctfixbiologicpentrufericire,programatîncreierîncădelanaştere.Dar,chiardacămoştenireageneticăareroluleiînfericire–încănus-astabilitînsăcâtdeimportante

rolul acesta –, psihologii sunt în general de acord că, indiferent de nivelul de fericire cu care ne-aînzestrat natura, avem la dispoziţiemetode de a lucra la „factorulmintal“, de a ne spori senzaţia defericire.Motivulecăfericireadezicuziestedeterminatăînmarepartedeperspectivanoastrăgenerală.Defapt,senzaţiadefericiresaunefericirepecareosimţimlaunmomentdatarefoartepuţinde-afacecucondiţiile absolute cu care ne confruntăm; este mai degrabă o funcţie amodului cum ne percepemsituaţia,asatisfacţieifaţădeceeaceavem.

COMPARAŢIAÎNNĂSCUTĂ

Cenemodeleazăpercepţiaşinedeterminăgraduldesatisfacţie?Senzaţiademulţumireesteputernicinfluenţatădetendinţanoastrădeacompara.Cândnecomparămsituaţiaactualăcuceadin trecutşivedemcăneemaibine,suntemfericiţi.Astaseîntâmplă,deexemplu,cândvenitulnecreştebruscdela20000dedolaripeanla30000dedolaripean,darceeacenefacefericiţinuevaloareaabsolutăavenitului,dupăcumaflămdestulderepede,cândneobişnuimcunoulvenitşidescoperimcăn-osămaifim fericiţi până nu câştigăm 40 000 de dolari pe an.Ne uităm şi în jurul nostru şi ne comparăm cuceilalţi.Oricâtamcâştiga,avemtendinţadeafinemulţumiţidepropriulvenitdacăvecinularemaimult.Sportiviiprofesioniştiseplângvehementdesalariilelordeunul,douăsautreimilioanededolaripean,dânddreptjustificarepentrunefericirealorsalariulmaimarealunuicoechipier.TendinţaaceastaparesăconfirmedefiniţiaomuluibogatdatădeH.L.Mencken:unombogatestecelcareareunvenitanualcu100dedolarimaimaredecâtsoţulsuroriisoţieilui.Iatădecicumsenzaţianoastrădemulţumirefaţădepropriaviaţădepindedemulteoridetermenulde

comparaţie.Fireşte,nunecomparămdoarveniturile.Comparaţiaconstantăcuoamenimaideştepţi,maifrumoşisaumaidesuccesdecâtnoinaşteşiea,demulteori,invidie,frustrareşinefericire.Daracelaşiprincipiu se poate folosi şi în mod pozitiv: ne putem mări senzaţia de satisfacţie faţă de viaţăcomparându-necuceimaipuţinfericiţidecâtnoişireflectândlalucrurilepecareleavem.Cercetătorii au efectuat mai multe experimente care au demonstrat că gradul de satisfacţie faţă de

propriaviaţăpoatecreştepurşisimpludacăneschimbămperspectivaşinegândimcălucrurilearputeastamairău.Încadrulunuistudiulis-auarătatunorfemeidelaUniversitateaWisconsindinMilwaukeeimaginicucondiţiidetraifoarteduredinMilwaukee,delaînceputulsecoluluiXX,saulis-acerutsă-şiimaginezeşiapoisăscriedesprecumarfisătreacăprintragediipersonale–deexemplu,săfiearsesaudesfigurate.Dupăacestexerciţiufemeilorlis-acerutsăevaluezecalitateapropriilorvieţi.Rezultatula

Page 27: Dalai Lama - Arta Fericirii

fost un grad mai ridicat de satisfacţie. În cadrul unui alt experiment, desfăşurat la Universitatea dinBuffalo, subiecţilor li s-acerut săcompleteze fraza„Măbucurcănusunt…“.Dupăcinci repetări, s-aobservatcăsubiecţiieraumultmaimulţumiţidepropriilevieţi.Unuialtgrupis-acerutsăcompletezefraza„Aşvreasăfiu…“.Dedataaceasta,înurmaexerciţiuluisubiecţiis-ausimţitmainemulţumiţidepropriilevieţi.Experimenteleacestea,carearatăcăneputemcreştesauscădeasatisfacţiafaţădeviaţăschimbându-

neperspectiva,subliniazăcăatitudineamintalăestefactorulprincipalnecesarpentruoviaţăfericită.DalaiLamaexplică:„Da,eposibil săatingemfericirea,darnueun lucruuşor.Fericireaaremulte

niveluri.Înbudism,deexemplu,sevorbeştedespreceipatrufactoriaiîmpliniriisauaifericirii:bogăţia,satisfacţia lumească, spiritualitatea şi iluminarea. Împreună, aceste patru aspecte cuprind în întregimeaspiraţiacătrefericireaindividului.Sălăsămdeopartedeocamdatăaspiraţiilereligioasesauspiritualesupreme,cumarfiperfecţiuneasau

iluminarea, şi să vorbimdespre bucurie şi fericire aşa cum le înţelegem în sensul lor de zi cu zi, cellumesc. Încontextulacesta,existăanumiteelemente-cheiepecare le recunoaştem înmodconvenţionaldrept factori ce contribuie la bucuria şi fericirea noastră. De exemplu, sănătatea e considerată onecesitatepentruoviaţăfericită.Unaltfactorpecare-lconsiderămsursăafericiriiţinedeposibilităţilemateriale,debogăţiapecareoacumulăm.Unaltulesteprietenia,tovărăşiaoamenilor.Cutoţiisuntemdeacordcă,pentruaaveaoviaţă împlinită,ne trebuieuncercdeprietenicucaresăneputemîmpărtăşiemoţiileşiîncaresăavemîncredere.Într-adevăr, toţi aceşti factori sunt sursede fericire.Dar,ca individul să-ipoată folosipedeplin în

scopul lui de a se bucura de o viaţă fericită şi împlinită, starea de spirit este cheia. E extrem deimportantă.Dacă ne folosim în mod pozitiv, pentru a-i ajuta pe ceilalţi, de împrejurările prielnice, cum ar fi

sănătateasaubogăţia,elepotcontribuilaoviaţămaifericită.Şi,bineînţeles,deelenebucurămşinoi–deconfortulmaterial,desuccesşiaşamaideparte.Dar,fărăatitudineamintalăpotrivită,fărăgrijapentrufactorul mintal, lucrurile acestea ne influenţează foarte puţin senzaţia de fericire pe termen lung. Deexemplu,dacăundevaînadânculnostrunutrimgânduriplinedeurăsauascundemofurieaprinsă,acesteanevorafectasănătatea,distrugândastfelunuldintrefactori.Deasemenea,dacăeştinefericitsaufrustrat,confortul fizicnuedepreamareajutor.Pedealtăparte,dacăreuşeştisăaiostaredespiritcalmăşiîmpăcată,poţifiunomfoartefericitchiardacănueştisăntos.Sau,chiardacăailadispoziţieoricelux,înmomentelede furie sauurăputernică îţi vine să-ţi arunci bunurile, să le spargi. În asemenea clipe,acelebunurinuînseamnănimicpentrutine.Înziuadeaziunelesocietăţisuntfoartedezvoltatedinpunctde vedere material, dar în ele trăiesc mulţi oameni care nu sunt prea fericiţi. Imediat sub aceastăsuprafaţăaspectuoasă,debelşug,existăunfeldeneliniştemintalăcareducelafrustrări,lacerturiinutile,ladependenţădedrogurisaualcoolşi,încazurilecelemaigrave,lasinucidere.Aşadar,nuexistăniciogaranţiecădoarbogăţiaîţipoateaducebucuriasauîmplinireapecarelecauţi.Acelaşilucrusepoatespuneşidespreprieteni.Cândtesimţifoartefuriossauplindeură,chiarşiunprietenapropiatţiseparecumvaostil,rece,distantşide-adreptulenervant.Toate acestea arată ce influenţă enormă are starea mintală, factorul mintal, asupra felului în care

percepemviaţadezicuzi.Aşadar,enormalcătrebuiesătratămfactorulacestacutoatăseriozitatea.Prin urmare, lăsând la o parte perspectiva practicilor spirituale, chiar şi în termeni lumeşti – ai

bucurieipecareosimţimînviaţadezicuzi–,cucâtmaicalmăneestemintea,cuatâtmaiîmpăcaţivomfişicuatâtnevomputeabucuramaimultdeoviaţăfericităşiîmplinită“.

Page 28: Dalai Lama - Arta Fericirii

DalaiLamas-aopritcâtevaclipe,capentrualăsaideeasăprindărădăcini,apoiaadăugat:„Trebuiesă menţionez că, atunci când vorbim de o stare de spirit calmă sau de împăcare, nu trebuie să oconfundămcuostarecompletinsensibilă,apatică.Ostaredespiritcalmă,împăcatănuînseamnăsăfimcomplet absenţi sau complet lipsiţi de reacţie. Împăcarea sau calmul izvorăsc din afecţiune şicompasiune.Implicăfoartemultăsensibilitateşiprofunzimeasentimentelor“.Şi-a rezumat explicaţia astfel: „Atâta timp cât lipseşte disciplina interioară care calmează mintea,

indiferentde împrejurările saucondiţiile exterioare, elenunevordaniciodatăbucuria şi fericireapecarelecăutăm.Pedealtăparte,dacăavemcalitateaaceastainterioară,calmulminţii,oanumestabilitateinterioară, chiar dacă ne lipsesc unele posibilităţi exterioare pe care înmod normal le-am consideranecesarepentruafifericiţi,totvomputeatrăioviaţăfericităşiplinădebucurie“.

MULŢUMIREAINTERIOARĂ

Într-odupă-amiază,întimpcetraversamparcareahoteluluiîndrumspreîntâlnireameacuDalaiLama,m-amoprit să admir oToyotaLandCruiser nouă-nouţă – omaşină pe caremi-o doreamdemult. Laînceputuldiscuţiei,cugândultotlaea,l-amîntrebat:— Uneori parcă întreaga noastră cultură occidentală se bazează pe achiziţiile materiale; suntem

înconjuraţi, bombardaţi, de reclame la cele mai noi produse, la cea mai modernămaşină şi aşa maideparte. E greu să nu ne lăsăm influenţaţi. Ne dorim atâtea şi atâtea lucruri. Parcă nu ne putem opriniciodată.Puteţisăvorbiţipuţindespredorinţe?—Credcăexistădouă feluridedorinţe,mi-a răspunsDalaiLama.Unele suntpozitive.Dorinţade

fericire.Eabsolutîndreptăţită.Dorinţadepace.Dorinţademaimultăarmonieşiprietenieînlume.Uneledorinţesuntfoartefolositoare.Dar,delaunpunctîncolo,dorinţelepotdeveninerezonabile,ceeacedeobiceicauzeazăprobleme.Deexemplu,uneorimăducprinsupermarketuri.Îmiplacefoartemultsăintruînsupermarketuripentrucăvădtotfeluldelucrurifrumoase.Iarcândmăuitlaatâteaşiatâteaproduse,începsăamsenzaţiacălevreau,şiprimulmeuimpulsarfiprobabilsă-mispun:„A,vreauasta;şiasta“.Apoi,aldoileagândcare-mivinee:„Darchiarîmitrebuie?“Deobiceirăspunsulenu.Dacăasculţideprimadorinţă,deimpulsuliniţial,încurândosărămâicubuzunarelegoale.Darcelălaltnivelaldorinţei,cel care se bazează pe nevoile esenţiale – hrană, îmbrăcăminte şi adăpost, e mai rezonabil. Uneori,calificarea unei dorinţe drept excesivă sau negativă depinde de împrejurări sau de societatea în caretrăieşti. De exemplu, dacă trăieşti într-o societate prosperă, în care maşina trebuie să te ajute să tedescurcizidezi,bineînţelescănuenimicînneregulăîna-ţidoriomaşină.Dar,dacătrăieştiîntr-unsatsăracdinIndia,undetepoţidescurcafoartebineşifărămaşină,dartutotîţidoreştiuna,chiardacăaibanis-ocumperi,pânălaurmăriscăsă-ţiaducănecazuri.Poatedanaşterelasentimenteneplăcuteprintrevecinişiaşamaideparte.Sau,dacătrăieştiîntr-osocietatemaiprosperăşiaimaşină,darîţitotdoreştimaşinidinceîncemaiscumpe,veiaveaacelaşifeldeprobleme.—Dar,amripostateu,nuvădcumdorinţadeacumpăraomaşinăsauchiarmaşinaînsineîipoate

cauza probleme cuiva atâta timp cât şi-o poate permite. Faptul că ai o maşină mai scumpă decât avecinilor va fi o problemă, poate, pentru ei – te-ar putea invidia, de exemplu –, dar ţie, personal, omaşinănouăţi-ardasenzaţiadesatisfacţieşiplăcere.DalaiLamaadatdincapşiarăspunsferm:—Nu…Doar satisfacţia personală nupoate determinadacăodorinţă sauo acţiune e pozitivă sau

negativă.Poateucigaşulsimtesatisfacţiecândcomiteocrimă,darastanu-ijustificăfapta.Toatefaptele

Page 29: Dalai Lama - Arta Fericirii

nevirtuoase–minciuna,furtul,abuzurilesexualeşiaşamaideparte–suntcomisedeoamenicarepoate,lamomentulrespectiv,ausimţitsatisfacţie.Diferenţadintreodorinţăsauacţiunepozitivăşiunanegativănuecăîţidăsaunuosenzaţieimediatădesatisfacţie,cicăducelaconsecinţepozitivesaunegative.Deexemplu,cândîţidoreştibunurimaiscumpe,dacădorinţasebazeazăpeatitudineamintalădeadoripurşisimplutotmaimultşimaimult,pânălaurmăveiatingelimitalucrurilorpecareţilepoţipermite;tevei ciocni de realitate. Iar când ajungi la limita aceea, vei pierde orice speranţă, te vei cufunda îndepresie şi tot aşa. Iată unul dintre pericolele inerente acestui tip de dorinţă. Cred deci că asemeneadorinţeexcesiveduclalăcomie–oformăexageratăadorinţei,bazatăpeaşteptăripreamari.Iardacătegândeşti la excesele cauzate de lăcomie, vei vedea că acestea le provoacă oamenilor senzaţii defrustrare,dezamăgire,multăconfuzieşimulteprobleme.Observămfoartedescălăcomia,deşisenaştedindorinţadeaobţineceva,nuesatisfăcutădeobţinereaaceluiceva.Aşadar,îşipierdeoricelimite,ecaogroapă fără fund,ceeaceaducenecazuri.Un lucru interesant la lăcomieecă,deşi labazaei stăcăutareasatisfacţiei,înmodironic,chiarşidupăceobţiiobiectulpecare-ldoreai,totnueştisatisfăcut.Adevăratulantidotal lăcomieiemulţumirea.Dacă îţiconsolidezisenzaţiademulţumire,nuconteazădacăobţiisaunuobiectul;eştimulţumitoricum.

Atunci cumputem ajunge lamulţumirea interioară?Există douămetode.Una este să obţinem tot cevremşinedorim–bani, case,maşini,partenerul sauparteneraperfectă,corpulperfect.DalaiLamaaarătatmaidevremedezavantajulacesteimetode;dacănunepunemfrâudorinţelor,maidevremesaumaitârziuvomdadecevacenedorim,darpecarenu-lputemavea.Adouametodă,maieficientă,presupunenuaaveacenedorim,cianedorişiaapreciaceeaceavem.AcumcâtevaserimăuitamlauninterviutelevizatcuChristopherReeve,actorulcare,în1994,înurma

unuiaccidentdecălărie,asuferitoleziunelacoloanavertebralăşiarămascompletparalizatdelagâtînjos,dependentdeunventilatormecanicpentruarespira.Cândgazdaemisiunii l-a întrebatcumafăcutfaţă depresiei cauzate de dizabilitatea sa, Reeve a recunoscut că a trecut printr-o perioadă scurtă dedisperare totală, când se afla în spital, la secţia de terapie intensivă. Dar a adăugat că senzaţia dedisperareatrecutdestulderepedeşicăacumseconsiderăcuadevărat„untipnorocos“.Amenţionatcefericire îi aduc soţia iubitoare şi copiii, dar a vorbit cu recunoştinţă şi despre progresul rapid almedicineimoderne (care, estimeazăel, vagăsio soluţiepentru leziunile coloaneivertebrale în cursuldeceniuluiurmător)şiaspuscă,dacăarfiavutaccidentulcudoarcâţivaanimaidevreme,probabilarfimuritdincauzarănilor.Descriindprocesuldeadaptare laparalizie,Reeveaspuscă,deşisenzaţiadedisperares-arisipitdestulderepede,laînceputîncăîltulburauacceseleocazionaledeinvidie,cauzatedecâteoremarcănevinovatăacelordinjur,precum„dauofugăpânăsussăiauceva“.Întimpceînvăţacumsăfacăfaţăacestorsentimente,spuneael,„mi-amdatseamacăsingurulmoddeatreceprinviaţăcubineesăfiiconştientdeceeaceai,săvezilucrurilepecareîncămaipoţisălefaci;încazulmeu,dinfericire,nuamsuferitleziunicerebrale,aşacămi-arămasmintea,pecareopotfolosi“.Concentrându-seastfelperesurseledisponibile,Reeveaalessă-şifoloseascăminteapentruaeducaşiainformapubliculîn legătură cu leziunile coloanei vertebrale şi intenţionează să continue să susţină conferinţe, să scriescenariidefilmşisăregizeze.

APRECIEREAINTERIOARĂ

Amvăzutdeceameliorareaperspectiveimintaleeometodămaieficientădeaobţinefericireadecâtcăutarea ei în surse exterioare ca bogăţia, poziţia socială sau chiar sănătatea fizică. O altă sursă

Page 30: Dalai Lama - Arta Fericirii

interioarădefericire,careareolegăturămaistrânsăcusenzaţiainterioarădemulţumire,esteapreciereadesine.Descriindceamai trainică temeliepentrudezvoltareaacesteiaprecieride sine,DalaiLamaaexplicat:„În cazul meu, de exemplu, să ne imaginăm că n-aş avea nici un fel de înţelegere a sentimentelor

umane,căn-aşaveacapacitateadea-mifaceuşorprietenibuni.Fărăasta,cândmi-ampierdutţara,cânds-apuscapătautorităţiimelepoliticeînTibet,viaţaderefugiatarfifostfoartegrea.ÎnTibet,datorităorganizăriisistemuluipolitic,poziţiadeDalaiLamasebucuradeunanumerespectşioameniisepurtaucorespunzătorfaţădemine,indiferentdacăsimţeauvreoafecţiunepentruminesaunu.Dar,dacăastaarfifostsingurabazăarelaţiiloroamenilorcumine,cândmi-ampierdutţara,aşfitrecutprinmomentefoartegrele. Însă există şi altă sursă de apreciere şi de demnitate pe baza căreia îţi poţi stabili relaţiile cusemenii.Poţi forma legături cu ei fiindcă şi tu eşti tot om, trăieşti în comunitatea umană.Aveţi încomun această legătură. Iar legătura aceasta umană e de-ajuns ca să dea naştere aprecierii şidemnităţii.Poatedeveniosursădeconsolaredacăpierzitotul“.DalaiLamas-aopritpuţincasăiaogurădeceaiapoi,dânddincapapărerederău,aadăugat:„Din

păcate,de-alungulistorieiauexistatîmpăraţisauregicareşi-aupierdutstatutulînurmaunorschimbăripoliticeşiautrebuitsă-şipărăseascăţara,darpentrueicontinuareapoveştiinuafostlafeldefericită.Credcă,fărăsenzaţiaaceeadeafecţiuneşilegăturăcusemeniinoştri,viaţadevinefoartegrea.Îngeneral,vedemdouătipurideoameni.Pedeoparte,suntceibogaţişidesucces,înconjuraţiderude

şinunumai.Dacăsursademnităţiişiaaprecieriidesineauneiastfeldepersoaneepurmaterială,poatecăîşivapăstrasenzaţiadesiguranţăatâtatimpcâtîşipăstreazăşiaverea.Dar,decumdispareaverea,vasuferi,fiindcănuarealtrefugiu.Pedealtăparte,altomsepoatebucuradeosituaţieeconomicăşideunsuccesfinanciarasemănătoare,darpoate,înacelaşitimp,săfieopersoanăcaldăşiafectuoasă,caresădeadovadădecompasiune.Fiindcăareşioaltăsursădeundeîşiobţinevaloareaşidemnitatea,oaltăancoră, are mai puţine şanse să cadă în depresie dacă se întâmplă să rămână fără avere. Prinraţionamentul acesta înţelegem valoarea extrem de practică a bunătăţii şi a afecţiunii umane îndezvoltareaaprecieriiinterioare“.

FERICIREVERSUSPLĂCERE

La câteva luni după conferinţele susţinute de Dalai Lama în Arizona, l-am vizitat acasă la el, înDharamsala.Eraodupă-amiazădeiulieneobişnuitdecaldăşiumedă;amajunslaelleoarcădesudoare,deşi din sat până acolonu eramult demers.Veninddintr-o zonă cu climăuscată, umiditatea din ziuaaceeamisepăreaaproapeinsuportabilăşinueramtocmaibinedispuscândne-amaşezatsăneîncepemconversaţia.El,pedealtăparte,păreacumnusepoatemaivesel.Lascurttimpdupăceamînceput,amajunslasubiectulplăcerii.Launmomentdat,afăcutoobservaţieesenţială:„Uneori lumea confundă fericirea cuplăcerea.De exemplu, nudemult amvorbit în faţa unui public

indian, în Rajpur. Ammenţionat că scopul vieţii e fericirea, iar un spectator a spus că Rajneesh1 neînvaţăcăcelemai fericitemomente le trăim în timpulactivităţii sexuale,astfel încâtputemdeveniceimaifericiţiprinsex“,aspusDalaiLama,râzânddintoatăinima.„Eracuriossăaflecepărereaveameu.I-amrăspunscă,dinpunctulmeudevedere,ceamaiînaltăfericireeatingereastăriideEliberare,încarenumaiexistăsuferinţă.Aceeaefericireaadevăratăşidedurată.Fericireaadevăratăaremaimultde-afacecuminteaşiinima.Fericireacaredepindeînprimulrânddeplăcereafizicăeinstabilă–azie,mâinepoatenuvamaifi.“

Page 31: Dalai Lama - Arta Fericirii

1.MaicunoscutînOccidentdupănumele,adoptatulterior,deOsho.(N.tr.)

Laoprimăvedere,observaţiapăreadestuldeevidentă;bineînţelescăfericireaşiplăcereasuntlucruridiferite.Şitotuşi,noi,oamenii,avemobiceiuldealeconfunda.Lascurtăvremedupăcem-amîntorsînAmerica,întimpuluneişedinţeterapeuticecuunpacient,aveamsăvădoilustraţieconcretăaputeriipecareopoateaveaaceastărevelaţiesimplă.Heather era consilier social undeva aproape de Phoenix, tânără şi necăsătorită. Îi făcea plăcere să

lucrezecutineriicuprobleme,dardelaovremeeratotmainemulţumitădezonaîncaretrăia.Demulteori seplângeadeaglomeraţie,de traficşidecăldura insuportabilăaverii. I seoferiseunpost într-unorăşelsuperbdinmunţi.Chiarvizitaselocalitateadecâtevaorişiîntotdeaunavisasesăsemuteacolo.Era perfect. Singura problemă era faptul că locul demuncăoferit presupunea să lucreze cu adulţi. Sefrământasecâtevasăptămâni,întrebându-sedacăsăacceptesaunuacelpost.Nureuşeacuniciunchipsăse hotărască. A încercat să facă o listă cu plusurile şi minusurile, dar cele două coloane rămâneauenervantdeegale.Mi-aexplicat:—Ştiucămuncadeacolonumi-arfacelafeldemultăplăcerecaceadeaici,dardezavantajularfi

maimultdecâtcompensatdesimplaplăceredealocuiînoraşulacela!Îmiplacefoartemultacolo.Măsimtbinecândsuntacolo.Şim-amsăturatdecălduradeaici.Nuştiucesăfac.Când am auzit-o vorbind de „plăcere“, mi-am amitit de cuvintele lui Dalai Lama şi, încercând să

înţelegmaibinesituaţia,amîntrebat-o:—Cecrezi,mutareaacoloţi-araducemaimultăfericire,saumaimultăplăcere?Heatheratăcutovreme,încercândsăînţeleagăîntrebarea.Înceledinurmă,arăspuns:—Nuştiu…Credcămi-araducemaidegrabăplăceredecâtfericire…Laurmaurmei,nucredcăaşfi

fericităsălucrezcuadulţi.Pentruminechiaresteomarebucuriesălucrezcuadolescenţiideaici…Simplaschimbaredeperspectivăasupradilemeieiprinîntrebarea„Îmivaaducefericire?“păreasă-i

dea o oarecare claritate. Dintr-odată, a devenitmultmai uşor să se decidă. S-a hotărât să rămână înPhoenix.Fireşte,seplângeaîncontinuaredecaniculaverii.Dar,odatăceluasedeciziaconştientădearămâneacolopebazaaceeacesimţeaeacăaveas-ofacă,pânălaurmă,maifericită,parcăşicălduraeramaiuşordesuportat.

Neconfruntămînfiecarezicuomulţimededeciziişidealternative.Oricâtne-amstrădui,demulteorinu alegem ceea ce ştim că e „mai bine pentru noi“. Explicaţia ţine, în parte, de faptul că „alegereacorectă“eadeseaceamaigrea–ceacareneceresănesacrificămopartedinplăcere.De-alungulistoriei,oameniis-austrăduitsădefineascărolulpecareartrebuisă-ljoaceplăcereaîn

viaţalor–oîntreagăcohortădefilozofi,teologişipsihologiauexploratrelaţianoastrăcuplăcerea.ÎnsecolulalIII-leaî.Hr.,Epicurşi-aclăditsistemuleticpeafirmaţiaîndrăzneaţăcă„plăcereaeînceputulşi sfârşitul traiului fericit“.Dar chiar şi Epicur recunoştea importanţa bunului-simţ şi amoderaţiei şirecunoşteacădedareafărăfrâulaplăcerisenzualepoateduceuneoriladurere.Înultimiianiaisecoluluial XIX-lea, Sigmund Freud lucra asiduu la propriile teorii despre plăcere. Conform lui, forţafundamentală care ne motivează întregul aparat psihologic este dorinţa de a ne elibera de tensiuneacauzată de impulsurile instinctive nesatisfăcute; cu alte cuvinte, motivul de la baza tuturor acţiunilornoastre este căutarea plăcerii. În secolul XX, mulţi cercetători au ales să ocolească speculaţiile defactură mai filozofică; iar în schimb o armată de neurologi şi neurochirurgi a început să iscodească

Page 32: Dalai Lama - Arta Fericirii

hipotalamusul şi lobul limbic cu electrozi, în căutarea locului care produceplăcere când este stimulatelectric.Înfond,nuavemnevoiedefilozofigrecimorţi,depsihanaliştidinsecolulalXIX-leasaudeoamenide

ştiinţădinsecolulXXcasăînţelegemplăcerea.Orecunoaştemcândosimţim.Ogăsimînatingereasauzâmbetul unei persoane iubite, în deliciul unei băi fierbinţi într-o după-amiază rece şi ploioasă, înfrumuseţea unui apus. Dar mulţi dintre noi găsesc plăcerea şi în rapsodia frenetică a unei doze decocaină,înextazulheroinei,închefuldatdealcool,înexaltareaexceselorsexualeneîncătuşate,îneuforiaunuişirdecâştigurinorocoaselaLasVegas.Şiacesteasuntplăcericumnusepoatemaireale–plăcericucaretrebuiesăînveţesăsedescurcemulţimembriaisocietăţiinoastre.Deşinuexistăsoluţiisimplepentruevitareaacestorplăceridistructive,dinfericire,avemunpunctde

pornire: trebuiedoarsăneamintimcăceeacecăutămnoiînviaţăefericirea.CumspuneDalaiLama,adevărul acesta e evident. Dacă ţinem cont de asta când facem fiecare alegere, ne este mai uşor sărenunţămlalucrurilecareînultimăinstanţănefacrău,chiardacăpemomentneoferăplăcere.Motivulpentrucaredeobiceieatâtdegreusă„spunem,nu!“e însuşicuvântul„nu“;eoabordareasociatăcusenzaţiadearespingeceva,dearenunţalaceva,deanerefuzaceva.Dar există şi o abordare mai bună: cântărirea fiecărei decizii pe care o avem de luat cu ajutorul

întrebării:„Măvafacefericit?“Întrebareaaceastasimplăpoatefiuninstrumentfoarteputerniccaresăneajutesăneorganizămcupriceperetoateaspectelevieţii,nudoardeciziadeacedasaunudrogurilorsauceleide-atreiaporţiidetortcubananeşifrişcă.Punelucrurileînaltălumină.Dacăneamintimdeîntrebareaaceastacândcântărimdeciziileşialternativelezilnice,nevomconcentramaipuţinpeceeacenerefuzămşimaimultpeceeaceurmărim–fericireafinală.Unfeldefericirecare,aşacumodefineşteDalaiLama,estestabilăşidurabilă.Ofericirecarerămânecunoi,înciudaurcuşurilorşicoborâşurilorvieţii, indiferentdefluctuaţiilenormalealestăriidespirit,capartedin însăşimatriceafiinţeinoastre.Dinperspectivaaceastaneemaiuşorsă facem„alegereacorectă“, fiindcăacţionămpentruaneofericeva, nu pentru a ne refuza sau a răpi ceva – e o atitudine care presupune înaintarea spre scop, nuîndepărtarea de el, care presupune să ne bucurăm de viaţă, nu să o respingem. Senzaţia aceastafundamentală de înaintare spre fericire poate avea un efect foarte profund: ne facemai receptivi,maideschişilabucuriadeatrăi.

Page 33: Dalai Lama - Arta Fericirii

3Antrenamentulmintalpentrufericire

CALEACĂTREFERICIRE

Fireşte,identificareastăriimintalecafactorprincipalînobţinereafericiriinuneagăfaptulcătrebuiesănefieîndepliniteşinevoilefiziceesenţiale–hrană, îmbrăcăminteşiadăpost.Dar,odatăsatisfăcutenevoile acesteaesenţiale,mesajul e clar:nuavemnevoiedemaimulţi bani, nuavemnevoiedemaimultsuccessaufaimă,nuavemnevoiedecorpulperfectşinicimăcardepartenerulperfect–acum,chiar în clipa aceasta, avem mintea, singurul echipament fundamental necesar pentru a obţinefericireadeplină.Prezentândperspectivaaceastaasupralucruluicupropriaminte,DalaiLamaaînceput:— Când vorbim de „minte“ sau „conştiinţă“ avem în vedere multe variante. La fel cum, dintre

condiţiilesauobiecteleexterioarenouă,unelesuntfoartefolositoare,altelefoartedăunătoare,iaruneleneutre.Aşadar,cândavemde-afacecucevaexterior,deobiceiîncepemprinaîncercasănedămseamacaredintrediverselesubstanţesauchimicalesuntfolositoare,casăleputemcultiva,înmulţişifolosi.Iardesubstanţeledăunătoarenedescotorosim. Înacelaşi fel, cândevorbademinte,avemde faptmiidegânduridiferite,miide„minţi“diferite.Dintreele,unelesuntfoarteutile;peaceleatrebuiesălepăstrămşi să le încurajăm.Unele sunt negative, foarte nocive; pe acestea trebuie să încercăm să le reducem.Aşadar,primulpasîncăutareafericiriiesteînvăţătura.Maiîntâitrebuiesăînvăţămîncefelnefacrăuemoţiileşicomportamentelenegativeşiîncefelneajutăemoţiilepozitive.Apoitrebuiesăînţelegemcăemoţiileacesteanegativenusuntdoarfoartereleşidăunătoarepentrunoipersonal,cişipentrusocietateşipentruviitorulîntregiilumi.Odatăcenedămseamadeasta,vomfimaihotărâţisălefacemfaţăşisăle învingem.Apoi trebuie să înţelegemaspectele benefice ale emoţiilor şi comportamentelor pozitive.Odatăceleînţelegem,suntemmaihotărâţisălepreţuim,săledezvoltămşisălesporim,oricâtdegreune-arfi.Apareînăuntrulnostruunfeldevoinţăspontanădeaacţiona.Aşadar,prinprocesulacestadeînvăţare, de analizare a gândurilor şi a emoţiilor benefice şi a celor nocive, ne dezvoltăm treptat oconvingerefermădeaneschimba,pentrucăavemsenzaţiacă„acum,secretulproprieimelefericiri,alviitoruluimeufrumos,eînmâinilemele.Sănuratezocazia!“.Înbudism,principiulcauzalităţiieacceptatca legenaturală. În raporturilenoastre cu realitatea, trebuie să ţinemcontde legea aceasta.Astfel, deexemplu,încazulexperienţelordezicuzi,dacăavemde-afacecuevenimentepecarenuledorim,ceamaibunămetodădeaneasiguracănuvoravealocestesăavemgrijăcanicicondiţiilecauzalecareledaunaşteredeobiceisănufieîntrunite.Înacelaşifel,dacănedorimsăaibălocunanumitevenimentsausăavemoanumităexperienţă,elogicsăîncercămsăsporimcauzeleşicondiţiilecareledaunaştere.Lafelseîntâmplăşicustărileşiexperienţelemintale.Dacădoreştifericirea,trebuiesăcauţicauzelecareîidaunaştere,iar,dacănudoreştisuferinţa,trebuiesăaigrijăcaîmprejurărileşicauzelecare-idaunaşteresănumaiaibăloc.Efoarteimportantsăapreciemcorectprincipiulcauzal.Amvorbitdespreimportanţasupremă a factorului mintal în atingerea fericirii. Prin urmare, următoarea noastră sarcină este să

Page 34: Dalai Lama - Arta Fericirii

examinămvarietateadestărimintaleprincare trecem.Trebuiesă identificămclardiferitelestărişisădistingemîntreele,săleclasificămînfuncţiedeaportulpecareîlausaunulafericireanoastră.—Puteţisădaţicâtevaexemplespecificedestărimintalediferiteşisăexplicaţicumle-aţiclasifica?

l-amîntrebat.DalaiLamaaspus:—Deexemplu, ura, invidia, furia şi aşamai departe sunt dăunătoare.Le considerăm stări negative

fiindcănedistrugfericirea;dacănutreştiurăsauranchiunăfaţădecineva,odatăceteumplişitudeurăşideemoţiinegative,şiceidinjurţiseparostili.Prinurmare,aipartedemaimultăteamă,demaimulteinhibiţiişiezitărişitesimţinesigur.Toateasteacrescînăuntrultău,împreunăcusenzaţiadesingurătateînmijloculuneilumipecareovezicafiindostilă.Toateacestesenzaţiinegativesedezvoltădincauzaurii.Pedealtăparte,stărimintaleprecumbunătateaşicompasiuneasunt,fărăîndoială,câtsepoatedepozitive.Suntfoarteutile…—Amocuriozitate,l-amîntrerupteu.Spuneaţicăexistămiişimiidestărimintale.Cumaţidefinio

persoanăsănătoasăsaubineadaptatădinpunctdevederepsihologic?Amputeafolosidefiniţiapentruahotărîcestărisăcultivămşipecaresăleeliminăm.DalaiLamaarâs,apoi,cuumilinţacare-lcaracterizează,arăspuns:—Ca psihiatru, poate ai tu o definiţiemai bună pentru o persoană sănătoasă din punct de vedere

psihologic.—Dareuaşvreaodefiniţiedinpunctuldumneavoastrădevedere.—Ei bine, eu aş numi sănătoasă o persoanăplină de compasiune, de căldură şi de bunătate.Când

cultivisentimenteledecompasiune,debunătateiubitoare,cevaîţideschide,automat,uşainterioară.Astfel,poţicomunicamultmaiuşorcuceilalţi.Iarsenzaţiaaceastadecăldurăfaceposibilăunfeldedeschidere.Vei înţelegecă toţi oamenii sunt întocmai ca tine,aşacăveiputea să te raportezimaiuşorlaei.Aşasenaştespiritulprieteniei.Atunci,numaiaiatâtanevoiesăascunzitotfeluldelucrurişi,caurmare,disparde la sine şi senzaţiilede teamă,de lipsăde încredere în tine şidenesiguranţă.Pelângăasta,apareşiîncredereadinparteacelorlalţi.Altfel,deexemplu,seîntâmplăsăîntâlneştiunomfoartecompetent,înacăruipricepereştiicăpoţiaveaîncredere.Dar,dacăaisenzaţiacănueunombun,tinzisăaireţinerifaţădeel.Îţispui„Mda,ştiucepoateface,darchiarsăamîncredereînel?“,şiatuncicontinui să te fereşti, într-un fel, de el, ceea ce îi impune şi lui o anumită distanţă. Aşadar, cred căcultivarea stărilor mintale pozitive, precum bunătatea şi compasiunea, duce la o mai bună sănătatepsihologicăşilamaimultăfericire.

DISCIPLINAMINTALĂ

Ascultându-lpeDalaiLamavorbinddesprecumsepoateatingefericirea,m-amgânditcăabordarealui are toate şansele să atragă interesul. Este incredibil de practică şi raţională: identifică şi cultivăstările mintale pozitive; identifică şi elimină stările mintale negative. Sugestia lui de a începe prinanalizareasistematicăavarietăţiidestăriprincaretrecemmis-apărut,laînceput,puţincamseacă,dartreptat a ajuns să mă fascineze forţa logicii şi raţionamentului său. În plus, îmi plăcea faptul că nuclasifica stările, emoţiile saudorinţelepebazavreunei judecăţimorale impusedinexterior, cumar fi„lăcomia e un păcat“ sau „ura e rea“, ci împărţea emoţiile în pozitive şi negative numai şi numai înfuncţiederolulpecareîljucauînapropiereadescopulfinalalfericirii.

Adouazidupă-amiază,cândne-amreluatconversaţia,l-amîntrebat:

Page 35: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Dacă fericirea nu ţine decât de cultivarea unor stărimintale pozitive, ca bunătatea, de ce existăatâţiaoameninefericiţi?—Atingerea fericiriiadevăratepresupuneuneorioschimbarea întregiiperspectiveasupravieţii,a

feluluideagândi,orastanuesimplu,aspusel.Enevoiesăapliciomulţimedefactoridintr-omulţimededirecţii.Nutrebuiesărămâicuimpresia,deexemplu,căexistăosingurăcheie,unsecret,şicădacăpuimânapeeatotulvafibine.Elafelcaîngrijireafizicăacorpului;îţitrebuieovarietatedevitamineşide substanţehrănitoare, nudoaruna saudouă. În acelaşi fel, pentru aobţine fericirea, ai nevoiedeovarietatedemetodepentruafacefaţădiverselorstărimintalenegative,atâtdecomplexe,şialedepăşi.Iardacăîncercisăeliminianumitemetodedegândirenegative,eimposibilsăreuşeştidoaradoptândogândireanumesaupracticândotehnicăodatăsaudedouăori.Pentruschimbareenevoiedetimp.Chiarşi schimbările fizice durează ceva.De exemplu, dacă temuţi într-o zonă cu climădiferită, corpul arenevoiedetimpcasăseadaptezelanoulmediu.Lafelarenevoieşiminteadetimpcasăsetransforme.Existăomulţimedetrăsăturimintalenegative,aşacătrebuiesăleieişisăletratezirândperând.Nueuşor. E nevoie să aplici în mod repetat mai multe tehnici şi să ai răbdare până te familiarizezi cupracticile.Eunprocesdeînvăţare.Darcredcă,odatăcutrecereatimpului,poţifaceschimbăripozitive.În fiecarezi,decumte trezeşti,poţisă-ţiconstruieştiomotivaţiepozitivăsinceră,gândindu-te:„Osăfolosescziuaastacâtmaipozitiv.Nutrebuies-oirosesc“.Apoi,seara,înaintedeculcare,treciînrevistăceaifăcutşiîntreabă-te:„Amfolositziuacumaveamdegând?“Dacăamerscumtrebuie,aimotivsătebucuri.Dacăn-amersbine, regretă ce-ai făcut şi critică-ţi ziua.Prinmetode ca aceasta îţi poţi întăritreptataspectelepozitivealeminţii.Încazulmeu,deexemplu,fiindcălugărbudist,credînbudismşi,dinproprie experienţă, cred că aceste practici budiste îmi sunt foarte folositoare. Dar, din obişnuinţaconsolidată înmultevieţianterioare,aparunele lucruricafuriasauataşamentulexcesiv. Iatăcefac înasemeneacazuri:maiîntâiînvăţdesprevaloareapozitivăapracticilor,apoiîmiîntăreschotărârea, iarapoi încerc să le aplic. La început, aplicarea practicilor pozitive e neînsemnată, aşa că influenţelenegativesunt încăfoarteputernice.Dar, înceledinurmă,pemăsurăce îţi întăreştipracticilepozitive,comportamentele negative se diminuează de la sine. Aşadar, practica dharma2 e o luptă interioarăcontinuă,careînlocuieştecondiţionărisauobiceiurinegativevechicuocondiţionarepozitivănouă.

2.Termenuldharmaaremulteconotaţii,darnuareniciunechivalentprecisînlimbaengleză.DeobiceisereferălaînvăţăturileşidoctrinaluiBuddha,inclusivlatradiţiascripturalăşistiluldeviaţăşiîmplinirilespiritualecarerezultădinaplicareaacestorînvăţături.Uneori,budiştiiîl folosesc într-un sensmai larg – pentru a desemna practici spirituale şi religioase în general, lege spirituală universală sau de naturăadevăratăaunuifenomen–,iarpentruprincipiileşipracticilespecificecăiibudistefolosesctermenulBuddhadharma.Cuvântulsanscritdharmaderivăetimologicdintr-orădăcinăcareînseamnă„aţine“,iarînacestcontextcuvântulareunsensmaiamplu:oricecomportamentsaucunoştinţăcarene„ţineancoraţi“,careneapărădesuferinţăşidecauzeleei.(N.a.)

Acontinuat:— Indiferent ce activitate sau practică aplicăm, nu există lucru care să nu se uşureze odată ce ne

familiarizămcuelşiîlrepetăm.Antrenându-neastfel,neputemschimba;neputemtransforma.Practicabudistăarenumeroasemetodeprincaresănepăstrămcalmulatuncicândniseîntâmplăcevatulburător.Prinpracticarearepetatăaacestormetodeputemajungelastadiulîncare,deşiseîntâmplăsămaiaparătulburări,efectelenegativeasupraminţiinoastrerămânlasuprafaţă,cavalurilecareîncreţescsuprafaţaoceanului, dar nu aumare efect la adâncime. Iar eu, deşi experienţamea e foarte limitată,mi-am datseamacă,înpropriameapracticărestrânsă,principiulacestaeadevărat.Astfel,dacăprimescvreovestetragică,poatepemomentvoisimţiooarecaretulburare,daraceastavadispăreafoarterepede.Saupoatemăvoi simţi iritat şi furios într-ooarecaremăsură,dar,dinnou, şi stările acestea sevor risipi foarte

Page 36: Dalai Lama - Arta Fericirii

repede.Nu vor avea nici un efect asupraminţii în profunzime.Nu va apărea ura. Toate astea au fostposibilemulţumităpracticiirepetate;nus-aupetrecutpestenoapte.Nicinuedemirare.DalaiLamaîşiantreneazăminteadelavârstadepatruani.Antrenareasistematicăaminţii–cultivareafericirii,transformarealăuntricăadevăratăprinselectarea

şiconcentrareaintenţionatăasuprastărilormintalepozitiveşiprinîngrădireastărilormintalenegative–esteposibilă tocmaigraţie structurii şi funcţionării creierului.Nenaştemcuun creier setat geneticpeanumitetiparedecomportamentinstinctive;suntemmintal,emoţionalşifizicpredispuşilaareacţionalamediulînconjurătorîntr-unmodcaresăneasiguresupravieţuirea.Seturileacesteadeinstrucţiunidebazăsuntimprimateînnenumăratetipareînnăscutedeactivareacelulelornervoase,încombinaţiispecificedeceluledincreiercareseactiveazăcareacţielaanumiteevenimente,experienţesaugânduri.Darsetareacreierelornoastrenuestaticăşinici irevocabilă.Creierelenoastresepotşieleadapta.Neurologiiaudemonstrat că în creier sepot crea tiparenoi, combinaţii noide celulenervoase şi neurotransmiţători(compuşi chimici care transmit mesaje între celulele nervoase) ca reacţie la stimuli noi. De fapt,creierele noastre sunt maleabile, mereu în schimbare, îşi reconfigurează setările în funcţie de noilegânduri şi experienţe. În urma procesului de învăţare, se schimbă chiar şi funcţionarea individuală aneuronilor,pentrucasemnaleleelectricesăsetransmitămaieficientprinei.Oameniideştiinţănumesccapacitateaaceastainerentăacreieruluideasetransforma„plasticitate“.Capacitateadeaschimbasetărilecreierului,deacreaconexiunineuronalenoi,afostdemonstratăprin

experimente precum cel efectuat de doctorii AviKarni şi LeslieUngerleider la InstitutulNaţional deSănătateMintală din SUA. În cadrul experimentului, cercetătorii i-au rugat pe subiecţi să efectueze osarcinămotoriesimplă(săbatăuşorosuprafaţăcudegetele)şiauidentificatcuajutorulRMN-ulpărţiledincreierimplicateînacţiune.Apoisubiecţiiaurepetatzilnicaceeaşiactivitatetimpdepatrusăptămâni,reuşind, treptat, s-o îndeplineascămai repede şi mai eficient. După cele patru săptămâni, s-a repetatRMN-ul şi s-a constatat că zona din creier implicată în sarcina respectivă se extinsese – dovadă căexerciţiul regulat şi repetarea sarcinii recrutaseră celule nervoase noi şi modificaseră conexiunileneuronaleimplicateiniţialînîndeplinireaei.Această caracteristică remarcabilă a creierului pare a fi baza fiziologică a posibilităţii de a ne

transforma mintea. Mobilizându-ne gândurile şi exersând noi moduri de gândire, ne putem remodelacelulelenervoaseşiputemschimbafelulcumnefuncţioneazăcreierul.Totpeeasebazeazăşiideeacătransformareainterioarăîncepecuînvăţarea(stimululnou)şipresupunedisciplinadeaneînlocuitreptat„condiţionarea negativă“ (care corespunde tiparelor actuale, caracteristice, de activare a celulelornervoase) cuo „condiţionarepozitivă“ (care formeazăconexiunineuronalenoi).Astfel, ideeade aneantrenaminteapentrufericiredevineoposibilitatereală.

DISCIPLINAETICĂ

Într-odiscuţiedemaitârziu,petemaantrenăriiminţiipentrufericire,DalaiLamaaprecizat:— Cred că şi comportamentul etic e o trăsătură a genului de disciplină interioară care duce la o

existenţă mai fericită. I-am putea spune disciplină etică. Marii învăţători spirituali, ca Buddha, nesfătuiescsăfacemceeacesecuvineşisănune lăsămispitiţisă facemceeacenusecuvine.Dacăsecuvinesaunusăfacemunlucrudepindedesursaacţiuniisauafapteiîncauză,anumeostaredespiritdisciplinată sau nedisciplinată. Se consideră că mintea disciplinată duce la fericire, iar minteanedisciplinatăducelasuferinţă,basespunechiarcăimpunereadisciplineiînpropriaminteesteesenţa

Page 37: Dalai Lama - Arta Fericirii

învăţăturiiluiBuddha.Cândvorbescdedisciplină,măreferladisciplinadesine,nulaceaimpusădinexteriordecătrealtcineva.Mărefer,deasemenea,ladisciplinaaplicatăpentruaneeliminatrăsăturilenegative.Poateşiobandădeinfractoriarenevoiededisciplinăcasăducălacapătunjaf,dardisciplinaaceeanuareniciunfolos.DalaiLamas-aopritcâtevaclipe;păreasăreflecteze,să-şiadunegândurile.Saupoatedoarcăutaun

cuvântpotrivitînengleză.Nuştiu.Darîntimpultăceriilui,gândindu-mălaconversaţiadindupă-amiazaaceea, amavut impresia că, peundeva, subiectul acesta– importanţa învăţăturii şi adisciplinei– eradestul de anost în comparaţie cu scopurile înălţătoare care priveau fericirea adevărată, creştereaspiritualăşitransformareainterioarătotală.Parcămăaşteptamca,într-unfel,căutareafericiriisăfieunprocesmaispontan.Amadusproblemaîndiscuţie:—Descrieţiemoţiileşicomportamentelenegativecapecevacare„nusecuvine“,iarpecelepozitive

capecevacare„secuvine“.Maimult,aţispuscăminteaneantrenată,nedisciplinată,ducedeobiceilacomportamentenegative,carenusecuvin,aşacătrebuiesăînvăţămşisăneantrenămpentruanesporicomportamentelepozitive.Pânăaici totuleclar.Cemăderanjeazăecă însăşidefiniţiadumneavoastrăpentru comportamentele negative, care nu se cuvin, spune că sunt acele comportamente care duc lasuferinţă.Iarcomportamentulcaresecuvineîldefiniţidreptcelcareducelafericire.Maimult,porniţidelapremisadebazăcătoatefiinţeleîşidorescînmodnaturalsăevitesuferinţaşisăatingăfericirea,cădorinţaaceastaesteînnăscută;cănutrebuieînvăţată.Şiatunciîntrebareaeste:Dacăenaturalsănedorimsăevitămsuferinţa,dececomportamentelenegative,carenusecuvin,nunerepugnătotmaimult,înmodspontanşinatural,pemăsurăcecreştem? Iardacăe firescsănedorimsăobţinemfericirea,decenusuntemtotmaiatraşi,de-alungulvieţii,înmodspontanşinatural,decomportamentelepecaresecuvinesăleavem,carene-arfacemaifericiţi?Dacăacestecomportamentebuneducînmodfiresclafericire,iarnoinedorimfericirea,atuncinuartrebuisăsurvinăcaunprocesnatural?Deceavemnevoiedeatâtaeducaţie,antrenamentşidisciplinăcasăajungemlaele?Dânddincap,DalaiLamaarăspuns:—Chiar şi în termeniconvenţionali, înviaţadezi cuzi, considerămcăeducaţia eun factor foarte

importantpentruoviaţăreuşităşifericită.Iarcunoştinţelenuleasimilămînmodnatural.Trebuiesăneantrenăm,trebuiesătrecemprintr-unprogramdepregătiresistematicăşiaşamaideparte.Considerămcăeducaţia şi antrenamentul convenţional sunt foartegrele; altfel de ce ar aştepta elevii vacanţa cu atâtanerăbdare? Şi totuşi, ştim că această educaţie e absolut necesară pentru o viaţă fericită şi reuşită. Înacelaşifel,sepoatesănufimînclinaţiînmodfiresccătreacţiunilepozitive,dartrebuiesăneantrenămînmodconştientpentrualecultiva.Faptulecuatâtmaiadevăratînsocietateamodernă,încareexistătendinţadea accepta căadecidedacăceva se cuvine saunu (ce trebuie făcut şi cenu) cade îngrijareligiei. Înmod tradiţional, se consideră că e răspunderea religiei să impună care comportamente secuvin şi care nu.Dar în societatea de azi religia şi-a pierdut o parte din prestigiu şi din influenţă. Înacelaşitimp,nuafostînlocuitădenicioalternativă,deexempluoeticăseculară.Aşadar,s-arpăreacăacordămmaipuţinăatenţienevoiideatrăiaşacumsecuvine.Deaceeacredcătrebuiesădepunemunefortdeosebitşisănestrăduimînmodconştientsădobândimastfeldecunoştinţe.Deexemplu,deşieucredcănaturanoastrăumanăeste, în esenţă,blândă şi înclinată spre compasiune,mai cred şi cănuesuficientfaptulcăaceastaenaturafiinţeinoastre;trebuiesăînvăţămsăînţelegemşisăapreciemmaicuprinzător faptul acesta. Iar schimbarea felului cum ne percepem pe noi înşine, prin învăţare şi

Page 38: Dalai Lama - Arta Fericirii

înţelegere,poateaveaunimpactcâtsepoatedeconcretasupramoduluicuminteracţionămcuceilalţişicumnetrăimviaţadezicuzi.Vrândsăfacpeavocatuldiavolului,amcontinuat:—Totuşi, folosiţianalogiacueducaţiaşipregătireaconvenţionalăacademică.Astaealtceva.Dacă

vorbim de comportamente care, cum spuneţi dumneavoastră, „se cuvin“ şi sunt pozitive, care duc lafericire,şidealtecomportamentecareduclasuferinţă,deceavemnevoiedeatâtaînvăţăturăcasăledeosebimşideatâtapregătirepentruacultivacomportamentelepozitiveşialeeliminapecelenegative?Dacăîţibagimânaînfoc,tearzi.Tragimânaînapoişigata,aiînvăţatcăactulacestaîţiaducesuferinţă.Nuainevoiedemultăînvăţăturăsaupregătirecasăînveţisănu-ţimaibagimânaînfoc.Atuncidecenuseîntâmplălafelcutoatecomportamentelesauemoţiilecareduclasuferinţă?Deexemplu,spuneţicăfuriaşiurasuntînmodclaremoţiinegativeşicăducînceledinurmălasuferinţă.Dardecetrebuiesăneeducămcuprivirelaefecteledăunătoarealefurieişialeuriicasăleeliminăm?Dinmomentcefuriane cauzează imediat o stare emoţională neplăcută, pe care e clar că o putem simţi direct, de ce nu leevitămspontanşinaturalpeviitor?Întimpce-miascultaatentargumentele,ochiiinteligenţiailuiDalaiLamas-aulărgitpuţin,deparcă

naivitateaîntrebărilormeleîlsurprindeasauchiarîlamuzaîntrucâtva.Apoi,cuunrâssănătos,plindebunăvoinţă,mi-arăspuns:— Când vorbim despre felul cum cunoaşterea duce la libertate sau la rezolvarea unei probleme,

trebuiesăînţelegemcăaiciexistămaimulteniveluri.Săspunem,deexemplu,căoameniidinepocadepiatră nu ştiau să prepare carnea, dar aveau totuşi nevoia biologică de a se hrăni, aşa cămâncau caanimalelesălbatice.Pemăsurăceauevoluat,auînvăţatsăgătească,apoiauînvăţatsăadaugetotfeluldemirodeniicamâncareasăfiemaigustoasă,apoiauinventatreţetetotmaidiverse.Chiarşiînziuadeazi,dacăsuferimdeoboalăanumeşi,prinputereanoastrădeaînvăţa,aflămcăunanumitalimentnunefacebine, ne abţinemde la el chiar dacădorim să-lmâncăm.E clar că, pemăsură ce cunoaştereanoastrădevinemaicomplexă,vomfacefaţălumiiînconjurătoaremaieficient.Maitrebuiesăavemşicapacitateadeajudecaurmărilepetermenlungşipetermenscurtalepropriilorcomportamenteşidealepuneînbalanţă.Deexemplu,cândsuntorbitedefurie,animalelesimtfuria,darnusuntînstaresăînţeleagăcăedistructivă. În cazul oamenilor însă, vorbim de un alt nivel, la care există conştiinţa de sine, care nepermitesăreflectămşisăobservămcă,atuncicândapare,furianefacerău.Aşadar,putememitejudecatacăfuriaedistructivă.Trebuiesăfimcapabilidededucţiaaceasta.Decinuelafeldesimplucaatuncicând ne băgăm mâna în foc, ne ardem şi învăţăm imediat să n-o mai facem pe viitor. Cu cât maisofisticatesunteducaţiaşicunoaştereanoastrăasuprasurselor fericirii şiacauzelorsuferinţei,cuatâtvomfimaieficienţiînobţinereafericirii.Deaceeacredcăeducaţiaşicunoaştereasuntesenţiale.Simţind probabil că tot nu eram convins de ideea că simpla educaţie e o metodă de transformare

interioară,DalaiLamaamaifăcutoobservaţie:—Unadintreproblemelesocietăţiiîncaretrăimestecăavemimpresiacăeducaţiaexistădoarcasă

ne facă mai deştepţi, mai ingenioşi. Uneori se pare că cei cu o educaţie mai umilă, cu o pregătireeducaţională mai puţin sofisticată, sunt mai inocenţi şi mai cinstiţi. Deşi societatea noastră nu puneaccentulpeasta,celmaiimportantfolosdepeurmacunoaşteriişiaeducaţieiecăneajutăsăînţelegemimportanţa de a face ceea ce se cuvine şi să ne impunem o disciplină propriei minţi. Inteligenţa şicunoştinţelenoastretrebuiefolositepentruafaceschimbăridininterior,pentruanecultivaoinimăbună.

Page 39: Dalai Lama - Arta Fericirii

4Restabilireastăriiînnăscutedefericire

NATURANOASTRĂFUNDAMENTALĂ

—Suntem făcuţi să căutăm fericirea. Şi este clar că sentimentele de iubire, afecţiune, apropiere şicompasiuneaducfericirea.Credcăfiecaredintrenoiareînelbazanecesarăpentruafifericit,pentruaajungelastăriledebunătateşidecompasiunecareaducfericirea,aafirmatDalaiLama.Defapt,aceastaeunadintreconvingerilemelefundamentale:nunumaicăavemînnoipotenţialulpentrucompasiune,darînsăşinaturaesenţialăaoameniloreblândeţea.—Pecevăbazaţiconvingerea?—Doctrinabudistăa„naturiideBuddha“dăuneleargumentepentrucredinţacănaturafundamentalăa

tuturorfiinţelorsimţitoareeste,înesenţă,blândă,nuagresivă.3Darputemadoptaviziuneaaceastaşifărăsărecurgemladoctrinabudistădespre„naturadeBuddha“.Amşialtemotivepentruconvingereamea.Cred că subiectul afecţiunii sau compasiunii omeneşti nu e doar o temă religioasă; e un factorindispensabildinviaţanoastrădezicuzi.Iată:înprimulrând,dacăneuitămlaînsuşitiparulexistenţeinoastrede laovârstă fragedăpână lamoarte,vedemcănehrănim, înesenţă,cuafecţiuneacelorlalţi.Începechiardelanaştere.Primulnostruactdupănaştereestesăsugemlaptelemameisaualaltcuiva.Eun act de afecţiune, de compasiune. Fără actul acesta nu putem supravieţui. Asta e clar. Iar acţiuneaaceastanupoateavealocdacănuexistăunsentimentreciprocdeafecţiune.Dinparteacopilului,dacănuexistă sentimentul de afecţiune, legătura cu persoana care-i dă laptele, se poate să nu sugă. Iar fărăafecţiunedinparteamameisauaalteipersoane,sepoatecalaptelesănuiasă.Aşadar,aşaeviaţa.Aşaerealitatea. Apoi, structura noastră fizică pare mai potrivită pentru sentimentele de iubire şi decompasiune.Vedemcuochiinoştricăstareadespiritcalmă,afectuoasă,încarefacemceeacesecuvine,areefectebeneficeasuprasănătăţiişistăriinoastrefizicedebine.Dimpotrivă,sentimentecafrustrarea,teama,agitaţiaşifurianepotafectasănătatea.Maivedemşicăsănătateanoastrăemoţionalăeîntăritădeafecţiune. E de-ajuns să ne gândim cum ne simţim când cineva se poartă faţă de noi cu căldură şiafecţiune.Sau săobservăm înce felneafecteazăpedinăuntrupropriilenoastre sentimente şi atitudiniafectuoase, în mod automat şi natural, cum ne fac să ne simţim. Emoţiile acestea blânde şicomportamentelepozitivecareleînsoţescduclaoviaţămaifericităînfamilieşiîncomunitate.Aşadar,credcăputemdeducedeaicicănaturanoastrăfundamentală,umană,eblândeţea.Iardacăeaşa,arecuatâtmaimultsenscătrebuiesăîncercămsănecălăuzimviaţamaiaproapedeaceastănaturăesenţială,blândă,afiinţeinoastre.

3.Înfilozofiabudistă,„naturadeBuddha“sereferălaonaturăaminţiifundamentală,elementară,maisubtilădecâttoate.Aceastăstaremintală,prezentăîntoţioamenii,esteîntrutotulnepătatădeemoţiisaudegândurinegative.(N.a.)

— Dacă natura noastră esenţială e blândă şi plină de compasiune, am intervenit, mă întreb cumexplicaţitoateconflicteleşicomportamenteleagresivepecarelevedemînjurulnostru.

Page 40: Dalai Lama - Arta Fericirii

DalaiLamaadatdincap,gânditor,iardupăcâtevaclipearăspuns:—Sigur,nuputemignorafaptulcăexistăconflicteşitensiuni,nudoarînminteaindividului,cişiîn

familie, în interacţiunilecuceilalţi şi laniveldesocietate,naţional şiglobal.Deaiciuniiconchidcănatura umană este de fapt agresivă. Se poate să invoce istoria umană ca să argumenteze faptul că, încomparaţie cu al altormamifere, comportamentul uman emultmai agresiv. Sau poate ar spune: „Da,compasiunea e şi ea o parte dinmintea noastră. Dar la fel e şi furia. Cele două fac parte din naturanoastrăînegalămăsură;amândouăsunt,maimultsaumaipuţin,laacelaşinivel“.Dar–aspuselferm,aplecându-seînfaţăpescaun,încordatdeatâtaconcentrare–eurămânfermconvinscănaturaumanăe,în esenţă, blândă şi plină de compasiune. Aceasta e trăsătura predominantă a naturii umane.Bineînţeles că pot apărea furia, violenţa şi agresiunea, dar cred că ele sunt la un nivel secundar,superficial;într-unfel,aparcândsuntemfrustraţideeforturilenoastredeaajungelaiubireşiafecţiune.Nufacpartedinnaturanoastrăceamaiadâncă,dinnaturacarestălabazafiinţeinoastre.Aşadar,credcă,deşiagresiuneapoateapăreaşiea,conflicteleacesteanusurvinneapăratdincauzanaturiiumane,cimai degrabă ca rezultat al intelectului uman – al inteligenţei omeneşti dezechilibrate, al capacităţilornoastre imaginative greşit folosite. Dacă ne uităm la evoluţia omului, cred că, în comparaţie cu alteanimale,avemunorganismfoarteslab.Dar,mulţumitădezvoltăriiinteligenţei,amreuşitsăfolosimmulteunelte,sădescoperimmultemetodedeaţinepieptîmprejurărilorpotrivnicedinmediu.Pemăsurăceaudevenitmaicomplexeatâtsocietateaumană,câtşicondiţiiledemediu,acrescutşirolulinteligenţeişialcapacităţiinoastrecognitiveînconfruntareacucondiţiiletotmaiexigentealeunuimediucomplicat.Creddecicănaturanoastrădebază,fundamentală,eblândeţeaşicăinteligenţas-adezvoltatmaitârziu.Maicredcă,dacăabilitateaaceastaumană–inteligenţa–sedezvoltănearmonios,fărăsăfiecontrabalansatăcumtrebuiedecompasiune,poatedevenidistructivă.Nepoateduceladezastru.Darcredcăeimportantsăfimconştienţică,dacăconflicteleomeneştisenascdinfolosireagreşităainteligenţei,neputemfolosideaceastaşipentruagăsicăidealedepăşi.Cândinteligenţaomuluiefolosităîmpreunăcubunătateasau afecţiunea, toate acţiunile devin constructive. Când combinăm o inimă caldă cu cunoştinţele şieducaţia, putem învăţa să respectăm opiniile şi drepturile altora. Aceasta devine baza unui spirit dereconcilierecuajutorulcăruiaputemdepăşiagresiuneaşineputemsoluţionaconflictele.DalaiLamas-aopritşiaaruncatoprivirelaceas.—Prinurmare,aconchisel,oricâtăviolenţăşioricâtelucrurireleamîntâlniîncale,suntconvinscă

soluţiasupremălaconflictelenoastre,fieeleinterioaresauexterioare,stăînrevenirealanaturanoastrăumanădebază,fundamentală,careesteblândăşiplinădecompasiune.Uitându-sedinnoulaceas,aînceputsărâdăbinevoitor.—Şi…neoprimaici…Afostozilungă!Şi-aluatpantofii,pecareşi-iscoseseîntimpulconversaţiei,şis-aretrasîncameralui.

PROBLEMANATURIIUMANE

Înultimeledecenii,perspectivaluiDalaiLamaasupranaturiiumaneesenţialbuneparesăficâştigat,treptat,terenînOccident,deşinucuuşurinţă.Ideeacă,înesenţalui,comportamentulumanesteegoist,călabazăfacemtotuldoarpentrunoi,eadâncînrădăcinatăîngândireaoccidentală.Convingereacăsunteminerentegoiştişicăagresiuneaşiostilitateafacpartedinnaturaumanăelementarănedominăculturadesecole.Fireşte,înistorieauexistatomulţimedeoamenicareaucrezuttocmaiopusul.Deexemplu,pelajumătatea secolului alXVIII-lea,DavidHume a scrismult despre „bunăvoinţa naturală“ a omului.Un

Page 41: Dalai Lama - Arta Fericirii

secolmai târziu, Charles Darwin însuşi a atribuit speciei noastre un „instinct al simpatiei“. Dar, dinmotivenecunoscute,înculturanoastrăs-aîmpământenitimagineapesimistăasupraomenirii,celpuţindinsecolul alXVII-lea, sub influenţa filozofilor caThomasHobbes, care aveaopăreredestul de sumbrădesprespeciaumană.Ovedeadreptviolentă,competitivă,aflatăîntr-uncontinuuconflictşipreocupatădoardeintereseleproprii.Hobbes,celebrupentrufaptulcănuacceptasubnicioformăideeabunătăţiiumane,a fostsurprinsodatădândbaniunuicerşetordepestradă.Cânda fost întrebatcumîşiexplicăimpulsul generos, a susţinut: „Nu o fac ca să-l ajut pe el. O fac ca să-mi uşurez propria suferinţăprovocatădevedereasărăcieilui“.Înmod asemănător, în prima parte a secoluluiXX, filozoful de origine spaniolăGeorge Santayana

scria că impulsurile generoase şi grija pentru ceilalţi, deşi există, sunt în general slabe, trecătoare şiinstabile înnaturaumană,dar„dacă trecipuţindesuprafaţăveigăsiunomferoce,persistent,profundegoist“.Dinpăcate,ştiinţaşipsihologiaOccidentuluiauadoptatcuconvingereastfeldeideişiapoiauaprobat sau chiar au încurajat perspectiva aceasta egocentrică. Încă din zorii psihologiei moderne,ştiinţifice,aexistatpresupunereafundamentală,generalacceptată,cătoatemotivaţiileomuluisuntînfondegoiste,bazateexclusivpepropriulinteres.Dupăacceptareaimplicităapremiseiegoismuluinostrufundamental,înultimulsecolmaimulţioameni

deştiinţăderenumeauconsolidatcredinţaaceastaînnaturaînnăscutăagresivăaomului.Freudspuneacă„înclinaţia către agresiune este o dispoziţie originală, autotrofă, instinctivă“. În a doua jumătate asecolului XX s-au remarcat doi scriitori, Robert Ardrey şi Konrad Lorenz, care au analizat tiparelecomportamentalealeanumitorspeciideanimaledepradăşiautrasconcluziacăoameniisunt,înesenţă,şieiprădători,căauimpulsulînnăscutsauinstinctivdealuptapentruteritoriu.Mairecentînsă,s-arpăreacăimagineaaceastaprofundpesimistăasupraomeniriipierdeterenşică

opinia generală se apropie cevamaimult de vederile luiDalai Lama despre natura noastră înnăscutăbazatăpeblândeţeşicompasiune.Înultimeledouă-treideceniis-aupublicatsutedestudiiştiinţificecareauarătatcăagresiuneanuesteînnăscutăşicăîncomportamentulviolentîşispuncuvântulovarietatedefactoribiologici,sociali,situaţionalişidemediu.Poateceamaicuprinzătoarerelataredespreultimelecercetăriîndomeniuafostcearezumatăîn1986înDeclaraţiaasupraviolenţeidelaSevilla,redactatăşisemnată de douăzeci dintre ceimai respectaţi oameni de ştiinţă din lumea întreagă. În ea se admitea,fireşte, faptul că apar şi comportamente violente, dar se afirma categoric faptul căar fi incorect dinpunct de vedere ştiinţific să spunem că avem o tendinţămoştenită de a purta războaie şi de a necomportaviolent.Comportamentulacestanuesteprogramatgenetic înnaturaumană.Se spunea îndeclaraţie că, deşi avem la dispoziţie aparatul neural care ne permite să acţionăm violent, acestcomportamentnuseactiveazăautomat.Nuexistăînneurofiziologianoastrănimiccaresănedeterminesăacţionămviolent.Examinândsubiectulnaturiiumaneesenţiale,ceimaimulţicercetătoridindomeniusuntdepărere,laoraactuală,căavemînnoipotenţialulfundamentaldeadevenioameniblânzişiatenţifaţăde ceilalţi sau oameni violenţi şi agresivi; activarea unui impuls sau a celuilalt ţine înmare parte deformareanoastră.Pe lângă faptul că cercetătorii contemporani au respins ideea agresiunii înnăscute a omului, a fost

atacatăşiideeacăoameniisuntdinnaştereegoiştişiinteresaţidoardeeiînşişi.OamenideştiinţăcaC.DanielBatsonsauNancyEisenbergdelaUniversitateadeStatdinArizonaauefectuatînultimiianimaimulte studii care demonstrează că oamenii au tendinţa de a adopta un comportament altruist. Uniicercetători, ca sociologul LindaWilson, încearcă să descoperemotivul.Dr.Wilson a formulat teoriaconformcăreia altruismul ar putea facepartedin instinctul nostru fundamental de supravieţuire– idee

Page 42: Dalai Lama - Arta Fericirii

diametral opusă faţă de cea a gânditorilor mai timpurii, care presupuneau că instinctul nostru desupravieţuireemarcatdeostilitateşiagresiune.Studiindpesteosutădecalamităţinaturale,dr.Wilsonaremarcat în rândul victimelor tipare puternice de altruism, care păreau să facă parte din procesul derecuperare.Adescoperitcăceicarecolaborauşiseajutaureciprocerau,îngeneral,feriţideproblemelepsihologicecaresurvinmaitârziudincauzatraumei.E posibil ca tendinţa de a forma legături puternice cu ceilalţi, de a acţiona pentru binele altora şi

pentrubinelepropriusăfieadâncînrădăcinatăînnaturaumanăşisăfiapărutîntrecutulîndepărtat,cândcei care îşi consolidau legăturile reciproce şi deveneau parte dintr-un grup aveaumaimulte şanse desupravieţuire.Nevoiaaceastadeaformalegăturisocialestrânsepersistăşiînziuadeazi.Înstudiicacelefectuatdedr.LarryScherwitz, încares-auexaminatfactoriideriscpentrucardiopatiaischemică,s-adescoperitcăoameniiceimaiconcentraţipepropriapersoană(ceicarefoloseaucelmaidespronumele„eu“,„mie“,„almeu“îninterviuri)aveauunriscmairidicatsăsuferedecardiopatie ischemică,chiardacănumanifestaualtecomportamentedăunătoaresănătăţii.Oameniideştiinţăobservă totmaidescăsubiecţii lipsiţi de legături sociale strânse par să aibăo sănătate şubredă, să fiemai nefericiţi şimaivulnerabililastres.Sepoatecadorinţadea-iajutapeceidinjursăfielafeldeimportantăpentrunaturanoastrăcumeste

comunicarea. Am putea face o analogie cu dezvoltarea limbajului, care, alături de capacitatea decompasiuneşi altruism,esteunadintre trăsăturilemăreţeale raseiumane.Anumitezonealecreieruluisuntdedicateanumepotenţialuluidelimbaj.Dacăsuntemexpuşilacondiţiiledemediupotrivite,adicăla o societate vorbitoare, aceste zone modeste din creier încep să se dezvolte, să se maturizeze, iarcapacitateanoastrădeanefolosidelimbajcreşte.Înacelaşifel,eposibilcatoţioameniisăaibăînei„sămânţacompasiunii“.Dacăaupartedecondiţiilepotrivite–acasă,însocietateşi,maitârziu,poate,şiprinpropriileeforturiînacestscop–„sămânţa“aceastavaînflori.Dinaceastăperspectivă,oameniideştiinţăîncearcăsădescoperecondiţiiledemediuoptimepentrudezvoltareaacesteiseminţeagrijiifaţădealţiişiacompasiuniilacopii.Auidentificatdejacâţivafactori:părinţicareîşipotstăpâniemoţiile,careleoferăunmodeldecompasiune,carestabilesclimiteadecvatecomportamentuluicopiilor,carelecomunicăfaptulcăsuntresponsabilipentrupropriulcomportamentşicarefolosescraţionamentelepentrua le atrage atenţia copiilor asupra stărilor afective sau emoţionale şi a consecinţelor propriuluicomportamentfaţădeceidinjur.

Revizuireapresupunerilornoastrefundamentaledesprenaturaînnăscutăaomuluicafiinţăaltruistă,nuostilă, poate deschide calea către posibilităţi noi.Dacăpornimde lamodelul comportamentului umanegoist,unnou-născutesteexemplulsau„dovada“perfectăpentruteorianoastră.Lanaştere,copiiiparsăfieprogramaţipentruunsingurlucru:satisfacereapropriilornevoi–hrană,siguranţăfizicăşiaşamaideparte. Dar, dacă dăm la o parte presupunerea aceasta egoistă, începe să se formeze o cu totul altăimagine. Am putea spune la fel de bine că orice copil se naşte programat pentru un singur lucru:capacitateaşiscopuldealeaduceplăcereşibucuriecelorlalţi.Privindunsugarsănătos,arfigreusănegămnaturaesenţialblândăaoamenilor.Iardinperspectivaaceastanouăamputeasusţineconvingătorideea caracterului înnăscut al capacităţii de a aduce plăcere celuilalt, celui care are grijă de noi.Deexemplu,launnou-născutsimţulmirosuluiedezvoltatînproporţiededoar5%încomparaţiecucelalunui adult, iar simţul gustului este foarte slab. Dar cele două simţuri, oricât de slab dezvoltate ar fideocamdată,suntorientatecătremirosulşigustul lapteluimamei.Pelângăfaptulcă-iasigurăcopilului

Page 43: Dalai Lama - Arta Fericirii

hrana,actulsuptuluiajutăşilaeliberareatensiuniidinsân.Prinurmare,amputeaspunecăbebeluşulvinepelumecucapacitateaînnăscutădeaaduceplăceremamei,eliberândtensiuneadinsân.De asemenea, copilul e programat biologic să recunoască feţele oamenilor şi să reacţioneze la ele;

puţinisuntceicarenusesimtîncântaţisăvadăcumuncopilîipriveştenevinovatşilezâmbeşte.Uniietologi au formulat,porninddeaici,o teorie care susţinecă, atunci când îi zâmbeştepersoanei care-lîngrijeştesauopriveştedreptînochi,copilulurmeazăun„tiparbiologic“înnăscut,încurajândinstinctivuncomportamentblând,tandru,atentdinparteaceluilalt,caresesupune,larândulsău,unuiinstinctlafelde imperativ. Pemăsură ce tot maimulţi cercetători îşi propun să descopere înmod obiectiv naturaomului, ideea că nou-născutul e un boţ de egoism, omaşină demâncat şi de dormit, cedează în faţaimaginiiuneifiinţecarevinepelumecuunmecanismînnăscutpentrua-ibucurapeceidinjurşicarenuarenevoiedecâtdecondiţiiledemediupropicepentruapermite„seminţeidecompasiune“,înnăscutăşinaturală,săîncolţeascăşisăcrească.Odatăajunşilaconcluziacănaturaelementarăaomeniriisebazeazămaidegrabăpecompasiunedecât

peagresivitate,relaţianoastrăculumeadinjurseschimbăpeloc.Cândîivedempeceilalţidreptfiinţeesenţialamabile,nuostileşiegoiste,neemaiuşorsănerelaxăm,săavemîncredere,sătrăimliniştiţi.Suntemmaifericiţi.

MEDITAŢIEASUPRASCOPULUIVIEŢII

ÎntimpulsăptămâniipetrecutedeDalaiLamaîndeşertuldinArizona,încareaexploratnaturaumanăşiaexaminatminteaomeneascăcuputereadepătrundereaunuiomdeştiinţă,dinfiecarediscuţiepăreasă izvorască un adevăr simplu, care ne lumina întâlnirile: scopul vieţii noastre e fericirea. Afirmaţiaaceastasimplănepoatefiunajutordenădejdeînluptacuproblemelezilnicealevieţii.Dinperspectivaaceasta,sarcinanoastrăesăîndepărtămlucrurilecareduclasuferinţăşisăacumulămlucrurilecareduclafericire.Metoda,exerciţiulzilnic,presupunesporireatreptatăaconştientizăriişicunoaşteriiasupraaceeaceducecuadevăratlafericireşiaceeacenu.Cândviaţadevinepreacomplicatăşinesimţimcopleşiţi,demulteoriebinesăfacempurşisimpluun

pasînapoişisăneamintimdescopulgeneral.Cândnesimţimadânciţiînstagnareşiconfuzie,s-arputeasănefacăbineopauzădeooră,odupă-amiazăsauchiarcâtevazile,încaresăreflectămlaceanumeneaducecuadevăratfericireşiapoisănereorganizămpriorităţileînfuncţiederăspuns.Acestexerciţiunepoateîndreptaviaţapefăgaşulpotrivit,nepoateoferioperspectivăproaspătăşinepoatedaputereadeahotărîîncedirecţiesăcontinuăm.Din când în când, ne confruntămcudecizii fundamentale, carenepot afecta tot cursul vieţii.Putem

decide,deexemplu,sănecăsătorim,săavemcopiisausăneînscriemîntr-unprogramdestudiipentruadeveni avocaţi, artişti sau electricieni. Hotărârea fermă de a deveni fericiţi – de a învăţamai multedesprefactoriicareduclafericireşideafacepaşipozitivipentruanecroioviaţămaifericită–poatefişi eao astfeldedecizie.Orientarea către fericire ca scop valid şi hotărârea conştientă de a căutasistematicfericireanepotschimbaprofundrestulvieţii.Cunoaşterea de care beneficiazăDalai Lama asupra factorilor care duc la fericire se bazează pe o

viaţă întreagă de observare metodică a propriei minţi, de explorare a naturii condiţiei umane şi deinvestigare a acestor elemente într-un cadru stabilit pentru prima oară de însuşi Buddha, acum 25 desecole. Pornind de la această bază, Dalai Lama a ajuns la unele concluzii ferme privind acţiunile şi

Page 44: Dalai Lama - Arta Fericirii

gândurilecareauceamaimareînsemnătate.Şi-arezumatconvingerileînurmătoarelecuvinte,carepotfifolositecameditaţie.

„Uneori,cândmăîntâlnesccuprietenivechi,îmiamintesccâtderepedetrecetimpul.Măîntrebdacăne-amfolosittimpulcumtrebuiesaunu.Efoarteimportantsănefolosimbinetimpul.Credcă,atâtatimpcât avem parte de corpul acesta şi mai ales de mintea aceasta formidabilă, fiecare minut e preţios.Existenţanoastrădezicuzieînsufleţitădesperanţă,deşinuavemniciogaranţiepentruviitor.Nuavemnici o garanţie cămâine, pe vremea asta, vommai fi aici. Şi totuşi ne străduim, bazându-ne numai şinumaipesperanţă.Trebuiedecisănefolosimcâtmaibinetimpulşiiatăcumcredcă-lputemfolosicumtrebuie:dacăpoţi,ajută-ipealţii,altefiinţesimţitoare.Dacănu,măcarabţine-tedelaalefacerău.Credcăaceastaetoatătemeliafilozofieimele.Săreflectămdecilaceecuadevăratvalorosînviaţă,lacedăsensvieţiişisănestabilimpriorităţile

pebazarăspunsului.Scopulvieţiinoastretrebuiesăfiepozitiv.Nune-amnăscutcuscopuldeaaducenecazuri, de a face rău altora. Ca viaţa noastră să aibă însemnătate, cred că trebuie să ne dezvoltămcalităţi pozitive, esenţiale pentru oameni – căldura, bunătatea, compasiunea. Atunci viaţa noastră vacăpătamaimultsensşivafimaiîmpăcată–maifericită.“

Page 45: Dalai Lama - Arta Fericirii

PARTEAAII-ABUNĂTATEAŞICOMPASIUNEA

Page 46: Dalai Lama - Arta Fericirii

5Unnoumodeldeintimitate

SINGURĂTATEAŞICOMUNICAREA

Amintrat încameradezidinapartamentul luiDalaiLamade lahotel, iarelmi-afăcutsemnsămăaşez.Întimpceniseserveaceaiul,şi-ascosîncălţărilecomode,deculoareacaramelului,şis-aaşezatconfortabilîntr-unfotoliuenorm.—Aşadar?aspuspeuntonrelaxat,darcuomodulareavociicarearătacăeradeschislaorice.Azâmbit,darn-amaiadăugatnimic.Aştepta.Cu câteva clipe înainte, când stăteam în holul hotelului şi aşteptam să se facă ora ca să înceapă

întâlnirea noastră, am luat absent un număr dintr-un ziar alternativ local, care rămăsese deschis lasecţiunea cu anunţuri matrimoniale. Trecusem în revistă anunţurile scrise înghesuit, pagini întregi deoamenicarecăutauşisperaucudisperaresăstabileascăolegăturăcualţioameni.Cândm-amaşezatcasăîncepdiscuţiacuDalaiLama,cuminteatotlaanunţurileacelea,m-amhotărâtbruscsălasdeopartelistacuîntrebărilepecarelepregătisemşiamzis:—V-aţisimţitvreodatăsingur?—Nu,arăspunselsimplu.Număaşteptamsăaudasta.Presupuneamcăaveasă-mispunăcevadegenul:„Bineînţeles…dincând

încândcutoţiinesimţimpuţinsinguri…“Apoiaveamdegândsă-lîntrebcumfacefaţăsingurătăţii.Înniciuncaznumăaşteptamsăamde-afacevreodatăcucinevacarenusesimteniciodatăsingur.—Nu?amîntrebatdinnou,neîncrezător.—Nu.—Dececredeţicăseîntâmplăasta?S-agânditpuţin.—Credcăunuldintrefactoriefaptulcăîlprivescpefiecareomînpartedintr-operspectivăpozitivă,

că încerc să-i caut aspectele pozitive. Atitudinea asta creează imediat o stare de afinitate, un fel delegătură.Poateeşipentrucă,încemăpriveşte,simtmaipuţinăreţinere,maipuţinăteamăcă,dacămăport într-unanume fel, risccacelălalt să-şipiardă respectulpentrumine sau săcreadăcă suntciudat.Aşadar,fiindcăînmodnormallipsescaceateamăşireţinere,existăunfeldedeschidere.Credcăacestaefactorulprincipal.Străduindu-măsăînţelegamploareaşidificultateaabordăriiuneiasemeneaatitudini,l-amîntrebat:—Darcumi-aţisugeracuivasădeprindăaceastăabilitatedeasesimţiatâtdeînlargulluicuoamenii

şideascăpadeteamasaureţinerealagândulcăvafiantipatizatsaujudecatdeceidinjur?Existăniştemetodespecifice,pecarelepoatefolosioricinepentrua-şidezvoltaatitudineaaceasta?—Convingereameafundamentalăecămaiîntâitrebuiesăînţelegicâtdeutilăecompasiunea,aspus

elpeun tonhotărât.Acesta e factorul-cheie.Odată ce accepţi că, într-adevăr, compasiuneanue cevacopilărossausentimental,odatăceînţelegicămerităefortul,odatăcedeviiconştientdeînsemnătateaei

Page 47: Dalai Lama - Arta Fericirii

maiprofundă,dezvolţiimediatoatracţiefaţădeeaşiodispoziţiedeaocultiva.Iarodatăceîncurajeziînpropriamintegândullacompasiune,odatăcegânduldevineactiv,seschimbăautomatşiatitudineatafaţădeceilalţi.Dacăteapropiideceilalţicucompasiune,automatveisimţimaipuţinăteamăşiveifimaideschisfaţădeei.Aceastacreeazăoatmosferăpozitivă,prietenoasă.Cuoasemeneaatitudinepoţiaborda un tip de relaţionare în care chiar tu eşti cel care încurajează iniţial posibilitatea de a primiafecţiunesaudeaaveapartedeoreacţiepozitivădelacelălalt.Dacăaiatitudineaaceasta,chiardacăcelălalt eneprietenos saunu reacţioneazăpozitiv,măcar l-ai abordat înmoddeschis, iar asta îţidăoanumeflexibilitateşilibertateadea-ţischimbaabordareadupăcumecazul.Deschidereaaceastaîţidă,cel puţin, posibilitatea de a avea cu celălalt o conversaţie plină de înţeles. Dar fără o atitudine decompasiune,dacătesimţiînchis,iritatsauindiferent,nuteveisimţiînlargultăunicidacăinteracţionezicucelmaibunprietenal tău.Credcă,demulteori,oamenii tindsăseaşteptecamai întâicelălaltsăreacţionezeînmodpozitiv,înlocsăiaeiînşişiiniţiativapentruacreaposibilitateaaceasta.Eucredcăegreşit; atitudinea de genul acesta cauzează probleme şi poate crea o barieră care nu face decât săîncurajeze la ceilalţi senzaţia de izolare. Aşadar, dacă vrei să depăşeşti senzaţia aceea de izolare şisingurătate,credcăatitudineatadebazăvafaceodiferenţăenormă.Iarceamaibunăcaledeaaveaoatitudinebunăesă-iabordezipeceilalţicucompasiune.

Surprinderea mea la auzul afirmaţiei lui Dalai Lama că nu se simte niciodată singur era directproporţionalăcuconvingereameacă,însocietateanoastră,singurătateaseîntâlneştelatotpasul.Nueraoconvingerenăscutădoardinextrapolareaproprieimelesingurătăţisaudintemasingurătăţiipecareoaveauîncomuntoatecazurilepecareleîntâlnisemîncarierameapsihiatrică.Înultimiidouăzecideani,psihologii au început să studieze singurătatea din perspectivă ştiinţifică şi să efectueze numeroasesondajeşistudiipeacestsubiect.Unadintrecelemaiuimitoaredescopeririafostcătoţioameniideclarăcăsesimt(saus-ausimţitlaunmomentdat)singuri.Într-unstudiudeproporţii,unsfertdintreadulţiidinSUAaudeclaratcăsesimţiserăextremdesinguricelpuţinodatăînultimeledouăsăptămâni.Deşideobiceinegândimlasingurătateacronicădreptosuferinţărăspândităcuprecădere înrândulbătrânilor,izolaţi în casele lor goale sau în saloanele din centrele de îngrijire, cercetătorii sugerează că şiadolescenţiişiadulţiitinerisedeclarăsingurilafeldedescarespondenţiimaiînvârstă.Remarcândomniprezenţa singurătăţii, cercetătorii au început să analizezevariabilele complexe care

contribuielaapariţiaei.Audescoperit,deexemplu,căoameniicaresesimtsingurisuntceicăroraleegreu să se deschidă şi să comunice cu ceilalţi, cei care nu sunt buni ascultători şi cărora le lipsescaptitudinisocialecainterpretareaindiciilordinconversaţie(careneajutăsăştimcândsădămdincap,cândsărăspundemcorespunzătorsaucândsănuspunemnimic).Studiulrespectivsugereazăcăunadintrestrategiile de a înfrânge singurătatea ar fi îmbunătăţirea acestor aptitudini sociale.Dar strategia luiDalai Lama părea să nu bage în seamă îmbunătăţirea aptitudinilor sociale şi a comportamentuluiafişat,cisăprefereoabordarecareţinteadirectîninimaproblemei–înţelegereavaloriicompasiuniişiapoicultivareaei.Înciudasurprinderiimeleiniţiale,ascultându-lcumvorbeacuatâtaconvingere,amajunssăcredcu

tărie că, într-adevăr, nu se simte niciodată singur. Aveam şi dovezi. Observasem de multe ori cuminteracţioneazăcândîntâlneştepentruprimadatăunom:invariabilpozitiv.Amînceputsă-midauseamacăinteracţiunileacesteapozitivenuerauaccidentalesaudoarrezultatuluneipersonalităţiprietenoasedinnaştere. Era tot mai clar că petrecuse foarte mult timp meditând asupra importanţei compasiunii,cultivând-ocugrijăşifolosind-opentruahrănişiaafânasolulexperienţelorsaledezicuzi,pentrua-l

Page 48: Dalai Lama - Arta Fericirii

facemaifertilşimaireceptivlainteracţiunilecuceilalţi–metodăpecare,defapt,opoatefolosioricinesuferădesingurătate.

DEPENDENŢADECEILALŢIVERSUSINDEPENDENŢA

„Toatefiinţelepoartăînelesămânţaperfecţiunii.Dar,pentruatrezilaviaţăsămânţaaceastasăditădelanaştereîninimileşiminţilenoastre,enevoiedecompasiune…“AstfeladeschisDalaiLamasubiectulcompasiunii în faţa unui public care-l asculta în tăcere.Apoi a început să le prezinte celor 1 500 despectatori,dintrecarefoartemulţieraudiscipolidevotaţiaibudismului,conceptulbudistalCâmpuluidemerit.Înbudism,Meritulconstădinamprentelepozitiveasupraminţiiomului,asupra„continuumulmintal“,

rezultatedinacţiunilepozitive.DalaiLamaaexplicatcăacestCâmpdemeritesteunizvorsauotemeliede la care putem porni pentru a acumulaMerit. Conform teoriei budiste, gradul deMerit al fiecăruiadeterminăcondiţiilefavorabilepentrureîncarnărileviitoare.AmaiexplicatcădoctrinabudistăvorbeştedespredouăCâmpuridemerit:câmpulşiruluideBuddhaşicâmpulaltorfiinţesimţitoare.OmetodădeacumulareaMerituluipresupuneinspirareaderespect,credinţăşiîncredereînBuddha,fiinţaIluminată.Cealaltămetodăpresupunepracticareabunătăţii,agenerozităţii,atoleranţeişiaşamaideparte,precumşiareţineriiconştientedelaacţiuninegative,precumuciderea,furtulşiminciuna.AceastăadouametodădeobţinereaMerituluiceresăinteracţionămcuceidinjur,nucuBuddha.Însensulacesta,spuneaDalaiLama,semeniinoştrinepotfidemareajutorînacumulareadeMerit.DescrierealuiDalaiLamaconformcăreiaoameniidinjurulnostrusuntunCâmpdemeritaveaînea

ceva superb, liric, era un tezaur de reprezentări metaforice. Raţionamentul lui lucid împreună cuconvingereacareisesimţeaîncuvinteauconferitconferinţeidindupă-amiazaaceeaunimpactşioforţădeosebite.Uitându-măînjur,amobservatcămulţispectatorierauvizibilmişcaţi.Euunulnueramatâtdefermecat. Ca urmare a conversaţiilor de până atunci, făceam primii paşi în aprecierea importanţeiprofundeacompasiunii,darîncămăinfluenţauaniidecondiţionareraţională,ştiinţifică,dincauzacăroraconsideram că orice discuţie despre bunătate şi compasiune e cam prea sentimentală pentru gusturilemele. Ascultându-l pe Dalai Lama, am început să-mi las gândurile să rătăcească. Aruncam priviridiscreteprinsală,încăutaredefiguricelebre,interesantesaufamiliare.Mâncasemcopioschiarînaintede începerea conferinţei, aşa că a început să mi se facă somn. Picoteam. La un moment dat, mi-amîndreptatdinnouatenţiaasupraconferinţeişil-amauzitspunând:„…acumcâtevazileamvorbitdesprefactorii necesari pentru o viaţă fericită şi plină de bucurie. Factori ca sănătatea, bunurile materiale,prieteniişiaşamaideparte.Dacă-ipriviţicuatenţie,veţivedeacătoţidepinddesemeniinoştri.Casăfiţisănătoşiapelaţilamedicamentefăcutedealţiişilaîngrijirimedicaleoferitedealţii.Dacăanalizaţitoatemijloacelematerialeprincarevăbucuraţideviaţă,veţivedeacăsuntfoartepuţinecelecarenuaulegăturăcualţioameni.Dacăvăgândiţibine,văveţidaseamacătoatebunurileacesteaaparcaurmareaeforturilor unui număr mare de oameni, fie ele eforturi directe sau indirecte. La îndeplinirea lorcontribuieomulţimedeoameni.Fireşte, cândspunemcăprietenii şi tovarăşii apropiaţi suntun factornecesarpentruoviaţăfericită,vorbimdespreinteracţiuneacualtefiinţesimţitoare,cualţioameni.Vedeţidecică toţi factoriiaceştiaauceamaistrânsă legăturăcueforturileşicooperareaoamenilor

dinjurulnostru.Ceilalţinesuntindispensabili.Aşadar,deşiprocesuldeformarealegăturilorcuceilalţiprezintă uneori greutăţi şi duce la certuri şi vorbe grele, trebuie să încercăm să păstrăm o atitudine

Page 49: Dalai Lama - Arta Fericirii

prietenoasăşicaldă,pentruanetrăiviaţaînaşafelîncâtsăinteracţionămsuficientcuceilalţicasăfimfericiţi“.Ascultându-l,simţeamcămăopuninstinctivcelorspusedeel.Întotdeaunami-ampreţuitprieteniişi

familiaşim-ambucuratdecompanialor,darmăconsideropersoanăindependentă,caresebazeazădoarpe sine. De fapt, chiar mă mândream cu calitatea aceasta. În secret, priveam oamenii excesiv dedependenţidealtepersoanecuunfeldedispreţ–unsemndeslăbiciune.Dar în după-amiaza aceea, în timp ce-l ascultam pe Dalai Lama, s-a întâmplat ceva. Fiindcă

„dependenţanoastrăfaţădeceilalţi“nueratocmaisubiectulmeupreferat,gândurileauînceputdinnousă-mirătăceascăşim-ampomenitcătrăgeam,neatent,deunfircaremisedescususedincămaşă,undevapemânecă.Readucându-mi pentru o clipă atenţia în prezent, l-am ascultat cummenţionamulţimea deoameniimplicaţiînproducereatuturorbunurilornoastremateriale.Întimpcevorbea,amînceputsămăgândesc câţi oameni au fost implicaţi în fabricarea cămăşii mele. Am pornit de la fermierul care acultivatbumbacul.Apoi,vânzătoruldelacareacumpăratfermierultractorulcucareaaratcâmpul.Apoi,decenu,sutelesauchiarmiiledeoameniimplicaţiînfabricareatractorului,inclusivceicareauscosdinminăminereuldincares-afăcutmetalulpentrufiecarepiesă.Şitoţiingineriiproiectanţi.Apoi,fireşte,cei care au procesat bumbacul, cei care au ţesut materialul şi cei care l-au tăiat, vopsit şi cusut.Responsabiliiculivrareaşişoferiidecamioncareauduscămaşalamagazinşivânzătoruldelacareamcumpărat-o.Mi-avenitînmintegândulcă,înfond,toateaspectelevieţiimeleaufostrezultatuleforturiloraltora.Preţioasamea independenţăerao iluzie,ofantezie.Cândm-a izbit înţelegereaaceasta,amfostcopleşitdeosenzaţieprofundădeinterconectareşiinterdependenţăîntretoatefiinţele.Parcăs-aînmuiatcevaînmine.Ceva.Nuştiu.Îmiveneasăplâng.

INTIMITATEA

Nevoia de cei din jur e paradoxală.Deşi cultura noastră sărbătoreşte din răsputeri o independenţăaprigă,tânjimînacelaşitimpdupăintimitateşidupăolegăturăstrânsăcuopersoanăiubită,specială.Neconcentrăm toată energia asupra găsirii persoanei aceleia unice, care, sperăm noi, ne va vindeca desingurătate,dar,înacelaşitimp,nevaalimentailuziacăsuntemîncăindependenţi.Deşilegăturaaceastaegreudestabilitchiarşicuosingurăpersoană,aveamsăaflucăDalaiLamaeperfectcapabildeaseapropiadecâtmaimulţioameni–obiceipecareîlşirecomandă.Într-odupă-amiază târzie, am început astfel întâlnireaobişnuitădin apartamentul luide lahotel, din

Arizona:—Laconferinţadeieridupă-amiazăaţivorbitdespreimportanţacelordinjurşiaţispuscăsuntun

Câmp demerit. Dar, dacă e să ne examinăm relaţiile cu ceilalţi, găsim atâtea şi atâteamoduri de ainteracţionacuei,atâteaşiatâteatipuriderelaţii…—Astaefoarteadevărat,aspusDalaiLama.— De exemplu, există o relaţie foarte preţuită în Occident, am observat eu. Vorbesc de relaţia

caracterizată de o intimitate profundă între doi oameni, despre existenţa unei singure fiinţe specialecăreiaîipoţiîmpărtăşicelemaiascunsesentimente,temerişialtele.Îngeneral,avemsenzaţiacă,dacănuavempartedeoasemenearelaţie,ne lipseşteceva…Defapt,psihoterapiaoccidentală încearcădemulteorisă-iînveţepeoamenicumsădezvolteacestgenderelaţieintimă…—Da,credcăoastfeldeintimitatepoateficonsideratăunlucrupozitiv,aaprobatDalaiLama.Cred

că,dacăomuleprivatdeintimitateaaceasta,potapăreaprobleme…

Page 50: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Atunci,măîntreb…amcontinuateu.Încopilărie,cândtrăiaţiînTibet,eraţiconsideratnudoarunrege, ci chiarozeitate.Presupuncăoameniivăvenerau,poatechiar îi intimida sau îi speriaprezenţadumneavoastră. Asta nu a dus la o oarecare distanţare emoţională faţă de ceilalţi, la o senzaţie deizolare? Iar apoi, separarea de familie, educarea pe calea unui călugăr budist de la o vârstă fragedă,celibatulcorespunzătorcălugărilorşitoatecelelalten-aucontribuitlaunfeldesepararedeceidinjur?Viseparevreodatăcăaţipierdutocaziadeastabiliointimitatemaiprofundăcuceilalţisaucuosingurăpersoanăspecială,deexempluosoţie?Fărăezitare,DalaiLamaarăspuns:—Nu.Niciodatăn-amsimţitvreolipsădeintimitate.Eadevărat,tatălmeuamuritacummulţiani,dar

mă simt foarte apropiat demama, de învăţătorii mei, de cei caremi-au călăuzit tinereţea şi de alţii.Multorale-ampututîmpărtăşicelemaiadâncisentimente,temerişigrijialemele.CânderamînTibet,laocaziioficialesau laevenimentepubliceexistaooarecare formalitate, se respectaunanumeprotocol,darnuîntotdeauna.Alteori,deexemplu, îmipetreceamopartedintimpînbucătărieşiamajunsfoarteapropiat de unii dintre cei caremunceau acolo: glumeam, bârfeam, ne povesteam câte ceva, totul erafoarterelaxat,fărăaerulaceladeformalitatesaudedistanţare.AşacănicipecândtrăiamînTibet,nicide când am devenit refugiat n-am simţit că aş duce lipsă de oameni cu care să-mi împărtăşescexperienţele.Credcămotivule,înmareparte,felulmeudeafi.Mi-euşorsăîmpărtăşesclucruricuceidin jur.Mi-e pur şi simplu imposibil să ţin un secret! a râs. Bineînţeles, uneori poate fi o trăsăturănegativă.Deexemplu,sepoateîntâmplasăavemodiscuţieînKashag4peotemăconfidenţială,iarapoieu s-o povestesc imediat altcuiva. Dar la nivel personal poate fi foarte util să fii deschis şi săîmpărtăşeşticâtecevacuceilalţi.Mulţumităacesteitrăsăturipotsă-mifacprietenimaiuşor;nuevorbadoardespreafacecunoştinţăşiavorbidesprelucrurisuperficiale,cidesprea-midezvăluicuadevăratcele mai profunde probleme şi suferinţe. La fel se întâmplă şi când primesc veşti bune; imediat leîmpărtăşesc şi celorlalţi. Aşadar, faţă de prietenii mei am o stare de intimitate, o legătură strânsă.Bineînţeles, uneori îmi emai uşor să stabilesc o legătură cu cei din jur fiindcă de obicei sunt foartebucuroşisă-şipovesteascăsuferinţasaubucurialui„DalaiLama“,„SanctităţiiSaleDalaiLama“,arâsdinnou, tratându-şi titlul capeceva fără însemnătate.Cumspuneam,am legăturaaceasta,deschidereaaceasta faţădemulţioameni.Deexemplu,pevremuri,dacămăsimţeamdezamăgit saunemulţumitdepolitica guvernului tibetan saumăpreocupau alte probleme, chiar şi ameninţarea invaziei chineze,măîntorceam încamerelemele şi i lepovesteamcelui caremăturapodelele.Dintr-unpunctdevederearputea părea destul de ridicol ca Dalai Lama, conducătorul guvernului tibetan, când face faţă unorprobleme internaţionale sau naţionale, să le împărtăşeascămăturătorului, a râs iarăşi. Dar eu sunt depărerecăastaajutămult,fiindcăatuncicelălaltparticipăşielşiputemţinepieptproblemeisausuferinţeiîmpreună.

4.Cabinetulguvernuluitibetanînexil.(N.a.)

LĂRGIREADEFINIŢIEIPECAREODĂMINTIMITĂŢII

Aproape toţi cercetătorii din domeniul relaţiilor umane sunt de acord: intimitatea este extrem deimportantă pentru existenţa noastră. Influentul psihanalist britanic John Bowlby scria că „apropiereaintimă de ceilalţi oameni este centrul în jurul căruia se învârte viaţa individului. […] Din aceastăapropiereintimăîşiobţineputereaşicapacitateadeasebucuradeviaţă;princontribuţiaproprie,aduce

Page 51: Dalai Lama - Arta Fericirii

larândulsăuputereşibucuriecelorlalţi.Înacestsens,ştiinţamodernăşiînţelepciuneatradiţionalăsuntînconsens“.Esteclarcăintimitateasporeştestareadebineatâtdinpunctdevederefizic,câtşipsihic.Analizând

avantajelepentrusănătatealerelaţiilorintime,cercetătoriidindomeniulmedicineiaudescoperitcăceicare auprieteni apropiaţi, oamenide la carepotprimi confirmare, empatie şi afecţiune, aumaimulteşansedeasupravieţui încercărilorfizice,deexempluatacurilordecordsau intervenţiilorchirurgicalemajore,şisuferămairardeboliprecumcancerulşiinfecţiilerespiratorii.Deexemplu,unstudiuefectuatpepeste1000depacienţicuproblemecardiacedelaCentrulMedicalalUniversităţiiDukeaarătatcăceicarenuaveausoţsausoţieşiniciunconfidentapropiataveauunriscdetreiorimaimaredeamuriîntermendecincianideladiagnosticaredecâtceicăsătoriţisaucareaveauunprietenapropiat.Unaltstudiu,efectuatasupracâtorvamiide locuitoridin ţinutulAlameda,California,peoperioadădenouăani,aarătatcăratadecesurilorşiaîmbolnăviriidecancereramaiscăzutăprintreceicaresebucuraudemai mult sprijin social şi de relaţii mai intime. Iar un studiu efectuat la Facultatea de Medicină aUniversităţiiNebraskapecâtevasutedecetăţenidevârstaa treiaaarătatcăceicuprieteniapropiaţiaveauunsistemimunitarmaieficientşiunnivelmaiscăzutalcolesterolului. Înultimiicâţivaanis-aufăcutcelpuţinşasestudiideamploare,coordonatedemaimulţicercetători,careaustudiatrelaţiadintreintimitate şi sănătate.Dupăceau intervievatmiideoameni, toţi cercetătoriipar să fi ajuns laaceeaşiconcluzie:într-adevăr,relaţiileapropiateîntărescsănătatea.Intimitateaestelafeldeimportantăşipentrumenţinereasănătăţiiemoţionale.Psihanalistulşifilozoful

socialErichFrommsusţineacăceamaiadâncăteamăaoameniloresteameninţareadeafiseparaţideceidinjur.Elcredeacăexperienţaseparării,cucareluămcontactîncădinprimulandeviaţă,estesursatuturor anxietăţilor din viaţă. John Bowlby era de aceeaşi părere şi cita o mulţime de doveziexperimentaleşidestudiicareveneausăsusţinăideeacăseparareadeceicareneîngrijesc–deobiceimamasautatăl–înultimaparteaprimuluiandeviaţăgenereazăinevitabilteamăşitristeţeînpsihiculinfantil.Eleradepărerecăseparareaşisenzaţiadepierdereinterpersonalăstaulabazaexperienţelorumanedinariafricii,tristeţiişisuferinţei.Văzânddecicâtdeimportantăesteintimitatea,cumputemsăavempartedeaşacevazidezi?Dacă

urmărimabordarealuiDalaiLama,aşacumafostexpusăînultimulsubcapitol,pareoideerezonabilăsăîncepemprinaînvăţa–prinaînţelegeceesteintimitateaşiacăutaodefiniţieşiunmodelfuncţionalealeintimităţii.Dar,dacăesăcăutămrăspunsulîntabăraştiinţei,deşicercetătoriiacceptăcutoţiiimportanţaintimităţii,s-arpăreacăaiciseterminăacordul.Poateceamaisurprinzătoaretrăsăturăauneitreceriînrevistă,oricâtdesuperficială,adiverselorstudiiasupraintimităţiiestemareadiversitateadefiniţiilorşiteoriilorprivitoarelaaceasta.La capătul cel mai concret al spectrului se situează autorul Desmond Morris, care scrie despre

intimitate din perspectiva unui zoolog cu studii de etologie. În cartea lui Intimate Behavior(Comportamentintim),defineşteintimitateaastfel:„Aaveaorelaţiedeintimitatepresupuneoapropiere.[…] În opiniamea, actul de intimitate are loc când doi indivizi au contact fizic“. După ce defineşteintimitateaîntermeniicontactuluipurfizic,Morrisexploreazănenumăratelemoduriîncareoameniiintrăîncontactfizicuniicualţii,delaosimplăbătaiepeumărlaceamaieroticăexperienţăsexuală.Elvedeatingereacapemijloculprincareneaducemunulaltuiaalinare şiprincareoprimimnoi înşine,prinîmbrăţişări,strângeridemânăşi,cândnunesuntdisponibileastfeldemodurideexprimare,prinmetodemai indirectedecontact fizic,deexempluomanichiură.Morrisavanseazăchiarpresupunereacă toate

Page 52: Dalai Lama - Arta Fericirii

contactelefizicecuobiecteledinjurulnostru,dela ţigări labijuteriisausaltelecuapă,suntsubstitutepentruintimitate.Ceimaimulţicercetătoriadoptădefiniţiimaipuţinconcretealeintimităţiişisuntdeacordcăestemai

multdecâto simplă apropiere fizică.Pornindde la rădăcina cuvântului „intimitate“, latinescul intima,careînseamnă„interior“sau„celmailăuntric“,îiatribuiedeobiceiodefiniţiemailargă,cumesteceaoferită de dr.DanMcAdams, autorulmaimultor cărţi pe tema intimităţii: „Dorinţa de intimitate estedorinţadea-idezvăluialtcuivasinelenostrucelmaiprofund“.Dardefiniţiileintimităţiinuseoprescaici.LacapătulopusalspectruluifaţădeDesmondMorrisse

aflăexperţiprecumechipadepsihiatriformatădintatălşifiuldr.ThomasPatrickMaloneşidr.PatrickThomasMalone.ÎncartealorTheArtofIntimacy (Arta intimităţii),ceidoidefinesc intimitateadrept„experienţaconectării“.Eiînţelegintimitateaporninddelaoexaminareatentăa„conectării“noastrelaalţioameni,darnuîşilimiteazăconceptuldeintimitatelarelaţiileumane.Defapt,definiţialoresteatâtdelargă,încâtincludeşirelaţiacuobiecteleneînsufleţite–copaci,steleşichiarspaţiul.Conceptele formei ideale a intimităţii variază în funcţie de ţară şi de epocă.Noţiunea romantică a

existenţeiacelei„UnicePersoaneSpeciale“cucareavemo relaţie intimăpasionalăesteunprodusalvremii şi culturii noastre. Dar modelul acesta de intimitate nu e universal acceptat în toate culturile.Japonezii, de exemplu, par să se bazezemaimult pe prietenie pentru obţinerea intimităţii, în timp ceamericaniiocautămaimultînrelaţiileromanticecuunpartener,oparteneră,unsoţsauosoţie.Peacestsubiect,uniicercetătoriausugeratcăasiaticiicaretindsăseconcentrezemaipuţinasuprasentimentelorpersonale, capasiunea, şimaimult asupraaspectelorpracticealeataşamentelor socialeparmaipuţinvulnerabililagenuldedeziluziecareduceladeteriorarearelaţiilor.Pelângăvariaţiiledelaoculturălaalta,perspectiveleasupraintimităţiis-auschimbatdramaticşiîn

timp.ÎnAmericacolonială,niveluldeproximitateşiintimitatefizicăeradeobiceimairidicatdecâtazi,fiindcăfamiliileşichiarstrăiniitrăiauîmpreunăînspaţiimici,dormeauînaceeaşiîncăpereşifoloseauaceeaşicamerăpentru îmbăiat,mâncatşidormit.Totuşi,nivelulobişnuitdecomunicaredintresoţierafoarteformaldupăstandardeleactuale–nucumultdiferitdefelulcumîşivorbeausimplelecunoştinţesauvecinii.De-abiaunsecolmaitârziuiubireaşicăsătoriaaufostputernicinfluenţatederomantism,iarcomunicarea intimă a celor mai personale gânduri a devenit un ingredient de la sine înţeles în oricerelaţiebazatăpeiubire.Ideile despre ce înseamnă un comportament intim şi privat s-au schimbat şi ele odată cu trecerea

timpului.ÎnGermaniasecoluluialXVI-lea,deexemplu,eranormalcamiriisă-şiconsumerelaţiapeunpatpurtatdemartoricareurmausăvalidezecăsătoria.Şimodulcumneexprimămemoţiiles-aschimbat.ÎnEvulMediueraconsideratănormalăexprimarea

publicăauneigamelargidesentimente,cumareintensitateşifoartedirect–bucurie,furie,teamă,pietateşi chiar plăcerea dată de torturarea şi uciderea duşmanilor. Exprimările extreme – râs isteric, plânsînfocat,furieoarbă–eraumultmaifrecventedecâtceeaceeconsideratacceptabilînsocietateanoastră.Dar exprimarea emoţiilor şi sentimentelor ca fapt firesc, în societatea aceea, elimina conceptul deintimitateemoţională;dacă toateemoţiile suntafişatedeschis şi fărăcenzură,numaiexistă sentimenteprivatepecaresăleexprimidoarînfaţacâtorvaoamenispeciali.Fireşte,noţiuniledespreintimitatepecarenoileluămdreptdelasineînţelesenusuntuniversale.Se

schimbăcutimpulşisuntmodelatedeobiceidecondiţiileeconomice,socialeşiculturale.Euşorsătepierzi în varietatea de definiţii date intimităţii de societatea occidentală contemporană, cumanifestări

Page 53: Dalai Lama - Arta Fericirii

carevariazădelaosimplăschimbaredecoafură larelaţianoastrăculunile luiNeptun.Şiatuncicumputemînţelegeceesteintimitatea?Credcăimplicaţiilesuntclare:Vieţileoamenilorprezintăodiversitateincredibilăşiîntreoameniexistăvariaţiiinfinitecuprivirela

modulîncarepercepemrelaţiiledeapropiere.Simplulfaptcăînţelegemastaneoferăoocazieminunată.Înseamnăcăavem,chiarînmomentuldefaţă,ladispoziţieresursevastedeintimitate.Intimitateaepestetotînjurulnostru.Înziuadeazi,foartemulţidintrenoisesimtapăsaţidesenzaţiacălelipseştecevaşisuferăintensde

lipsaintimităţii.Senzaţiaecuatâtmaiintensăatuncicândtrecemprinperioadele,inevitabileînviaţă,încarenusuntemimplicaţi într-orelaţieromanticăsauîncarepasiuneadintr-orelaţiedispare.Înculturanoastră este larg răspândită ideea că intimitatea profundă e atinsă în forma ei ideală în contextul uneirelaţiiromanticepasionale–cuacelCinevaSpecialpecare-lalegemdintretoţiceilalţi.Acestpunctdevedere ne poate limita foarte mult şi ne poate bloca accesul spre alte surse potenţiale de intimitate,provocândmultănefericirecândnu-lavemalăturidenoipeacelCinevaSpecial.Darnestă înputeresăevitămasemeneasituaţii;nu trebuiedecât săneextindemcucurajconceptul

asupra intimităţiipentrua include toatecelelalte formealeei,carene înconjoarăzidezi.Lărgindu-nedefiniţiaintimităţii,suntemdornicisădescoperimmultemetodenoişilafeldesatisfăcătoaredeastabililegăturicuceilalţi.Iatăcărevenimlaprimadiscuţiedespresingurătatepecareamavut-ocuDalaiLama,discuţienăscutădinrăsfoireaîntâmplătoareasecţiuniideanunţurimatrimonialeaunuiziarlocal.Nupotsănumămir.Oarecâţidintreoameniiaceiaerau,chiarînclipeleîncareîşicompuneauanunţurile–încarese străduiausăgăseascăcelemaipotrivitecuvintecare să leaducă romantismul înviaţă şi să lepunăcapătsingurătăţii–,deja înconjuraţideprieteni,derudesaudecunoştinţe–derelaţiipecareleputeaucultivacuuşurinţăpentruadevenicuadevăratintimeşiprofundsatisfăcătoare?Aşpresupunecămulţi.Dacăceeacecăutămînviaţăefericireaşidacăintimitateaeuningredientimportantaluneivieţifericite,aresens,evident,sănetrăimviaţapebazaunuimodelalintimităţiicaresăincludăcâtmaimulteformedestabilirealegăturilorcuceilalţi.ModeluldeintimitatealluiDalaiLamasebazeazăpevoinţadeanedeschidecătremulţialţisemenide-ainoştri,cătrerude,prietenişichiarcătrestrăini,formândlegăturisincereşiprofunde,bazatepeumanitateanoastrăcomună.

Page 54: Dalai Lama - Arta Fericirii

6Întărirealegăturilorcuceidinjur

Într-o după-amiază, după conferinţa susţinută deDalai Lama, l-am vizitat în apartamentul lui de lahotel pentru întâlnirea noastră zilnică. Ajunsesem cu câteva minute mai devreme. Un asistent a intratdiscretînhol,parcăplutind,casă-mispunăcăSanctitateaSaaveaoaudienţăprivatăşicăvamaiduracâtevaminute.Mi-amluatloculobişnuitlângăuşaapartamentuluiluişiamprofitatderăgazcasămămaiuitodatăpestenotiţelepentrudiscuţiacareaveasăurmeze, încercândînacelaşi timpsăevitprivireaunuiagentdepazăbănuitor–aceeaşiprivirepecareşi-ocultivăvânzătoriidelamagazinpentrupuştiide12-13anicareîntârzieprintrerafturi.Încâtevaclipe,s-adeschisuşaşiafostcondusăafarăoperechedevârstămijlocie,bineîmbrăcată.

Cei doi îmi păreau cunoscuţi.Mi-am amintit că ne făcuse cineva cunoştinţă, în treacăt, cu câteva zileînainte.Misespusesecăsoţiaeramoştenitoareauneifamiliifoartecunoscute,iarsoţuleraunavocatdinManhattan,extremdebogatşiinfluent.Cândfusesemprezentatnuschimbaserămdecâtcâtevacuvinte,daramândoimi sepăruseră incredibil de îngâmfaţi.Văzându-i ieşinddin apartamentul luiDalaiLamaamobservat laeioschimbareuluitoare.Niciurmădeaerularogantşideexpresiile infatuate; în locul lorvedeam două chipuri pe care se citeau tandreţea şi emoţia. Erau ca doi copii. Pe obraji le curgeaulacrimile. Efectul lui Dalai Lama asupra celor din jur nu era întotdeauna atât de dramatic, dar amobservat că, invariabil, oamenii trec printr-o transformare a emoţiilor când interacţionează cu el.Măfascineazădemultcapacitatealuideaformalegăturicuceilalţi,indiferentdecategorialorsocială,şideastabiliunschimbemoţionalprofundşiplindesens.

CREAREAEMPATIEI

Vorbiserămdespre importanţabunătăţii şicompasiunii în timpulconversaţiilordinArizona,darde-abiacâtevalunimaitârziu,încasaluidinDharamsala,amavutocaziasăexplorezîndetaliuîmpreunăcuel tema relaţiilor umane. Eram deja foarte curios să văd dacă vom descoperi un set fundamental deprincipii pe care le foloseşte el în interacţiunea cu ceilalţi – principii care s-ar putea aplica pentruîmbunătăţirea oricărei relaţii, fie ea cu străinii, cu familia, cu prietenii sau cu partenerii de viaţă.Nerăbdător,amsăritdirectlasubiect:— În ce priveşte relaţiile umane… care credeţi că este ceamai eficientămetodă sau tehnică de a

stabililegăturivalidecuceilalţişideareduceconflictele?Aaţintitspremineopriviremustrătoare–nuaspră,dartotamavutsenzaţiacăaşfipututlafeldebine

să-icersă-mideacompoziţiachimicăexactăaprafuluiselenar.Dupăoscurtăpauză,arăspuns:—Raporturile cu ceilalţi sunt un subiect foarte complex. E imposibil să găseşti o formulă care să

rezolvetoateproblemele.Ecamcagătitul.Dacăgăteştiomasăabsolutdelicioasă,omasăspecială,vatrebuisăurmezioseriedepaşi.Poateîntâivatrebuisăfierbilegumeleseparat,apoisăleprăjeşti,apoi

Page 55: Dalai Lama - Arta Fericirii

săleamesteciîntr-unanumefel,adăugândmirodeniişiaşamaideparte.Iarrezultatulfinalvafidelicios.Lafelşiaici:casăteporţicupricepereînraporturilecuceilalţienevoiedemulţifactori.Nupoţisăspuipurşisimplu„Astaemetoda“sau„Astaetehnica“.Nueratocmairăspunsulpecare-laşteptam.Mi-amspuscănufăceadecâtsăfieevazivşicătrebuiesă

fiavutşiunrăspunsmaiconcretdeoferit.Aminsistat:— Dar, dacă nu există o soluţie unică pentru îmbunătăţirea relaţiilor, există poate nişte sfaturi

orientative,cucaractermaigeneral,caresăneajute?DalaiLamas-agânditpuţin,apoiarăspuns:—Da.Amvorbitmaidevremedesprecâtde importantesăneapropiemdeceilalţiavând înminte

compasiunea.Ecrucial.Bineînţeles,nuajungesă-ispuiomului„A,efoarteimportantsădaidovadădecompasiune;trebuiesăfiimaiiubitor“.Oasemeneareţetă,deunasingură,nuvaaveaniciunefect.Darometodă eficientă de a-i învăţa pe oameni să dea dovadă de mai multă bunătate şi compasiune e săporneşti de la argumente raţionale pentru a-i educa despre valoarea şi avantajele practice alecompasiunii,să-ifacisăreflectezelaceeacesimteiînşişicândcinevaebuncueişiaşamaideparte.Într-unfel,astaleinducestareadespiritnecesară,îipregăteşteastfelîncâtefectulsăfiemaimarecânddepun eforturi pentru a da dovadă de mai multă compasiune. În ce priveşte diferitele metode dedezvoltare a compasiunii, cred că un factor important e empatia, capacitatea de a înţelege suferinţaceluilalt.Defapt,înmodtradiţional,unadintretehnicilebudistepentrupotenţareacompasiuniipresupuneimaginarea unei situaţii în care o fiinţă simţitoare suferă – de exemplu, o oaie dusă la abator. Apoiîncercisă-ţiimaginezisuferinţaprincaretreceoaiaşiaşamaideparte…DalaiLama s-a oprit puţin ca să reflecteze, prefirândprintre degete, absent, un şiragdemătănii.A

comentat:—Măgândescacumcă,dacăamaveade-afacecuopersoanăfoartereceşiindiferentă,poateoastfel

detehnicăn-araveacineştieceefect.Arficaşicumi-amceremăcelaruluidelaabatorsă-şiimaginezesituaţia:măcelaruleatâtdedesensibilizat,atâtdeobişnuitcuea,încâtn-araveaniciunimpactasupralui.Aşacăarfifoartegreusăleexplicişisăaplicitehnicaaceastaunoroccidentaliobişnuiţisăvânezeşisăpescuiascădedragulrelaxării…— Atunci, am sugerat eu, poate n-ar fi eficient să-i cerem unui vânător să-şi imagineze suferinţa

vânatului, dar am avea şanse să trezim sentimente de compasiune începând altfel – cerându-i să-şiînchipuiecă-şivedecâineledevânătoarepreferatprinsîntr-ocapcanăşischeunânddedurere…—Da,exact…aaprobatDalaiLama.Credcă,înfuncţiedecircumstanţe,amputeamodificatehnica.

Deexemplu,poatepersoanaîncauzănuareoempatiepreaputernicăfaţădeanimale,darcelpuţinvaavea,poate,ooarecareempatiepentruorudăsauunprietenapropiat.Înacestcaz,şi-arputeaimaginaosituaţieîncarepersoanaiubităsuferăsautreceprintr-osituaţietragică,iarapoişi-arputeaînchipuicumarreacţionaîncazulacela.Aşadar,amputeaîncercasăsporimcompasiuneaîncercândsăempatizămcusentimentelesauexperienţeleceluilalt.Credcăempatianueimportantădoarcametodădepotenţareacompasiunii;maidegrabăcredcă,în

general,dacăîntâmpinămgreutăţicândneraportămlaalţii,peoriceplan,nevaajutafoartemultdacăîncercămsănepunemînlocullorşisănegândimcumamreacţionaînsituaţiarespectivă.Chiardacănuainicioexperienţăcomunăcucelălaltsaudacăaiunstildeviaţăfoartediferit,totpoţiîncercasăfaciasta, folosindu-te de imaginaţie. Poate va trebui să improvizezi puţin. Tehnica aceasta presupunecapacitateadeaanulatemporartendinţadeainsistapepropriulpunctdevedereşideaprivilucruriledin perspectiva celuilalt, de a-ţi imagina cum ar fi situaţia dacă te-ai afla în pielea lui, cum te-ai

Page 56: Dalai Lama - Arta Fericirii

descurca.Astfeldeviimaiconştientdesentimentelecelordinjurşiajungisălerespecţimaimult,ceeaceeunfactorimportantpentrureducereaconflictelorşiaproblemelorcuceilalţi.

Întrevedereanoastrădindupă-amiazaaceeaa fostscurtă.Fuseseminclus înagendaaglomeratăa luiDalaiLamaînultimaclipăşi,cums-aîntâmplatşiînaltecâtevarânduri,eradejadestuldetârziu.Afarăsoareleîncepeasăapunăşiumpleaîncăpereacuoluminăslabă,dulce-amăruie,caredădeapereţilordeungalbenpalidoculoarechihlimbarieşipoleiasimbolurilebudistedincamerăcunuanţeputernicedeauriu.AsistentulluiDalaiLamaaintrattăcut,făcându-misemncămiseterminasetimpul.Carezumataldiscuţiei,amîntrebat:—Ştiu că trebuie să ne oprim aici, dar aveţi cumva şi alte sfaturi, altemetode pe care le folosiţi

pentruaempatizamaiuşorfaţădeceidinjur?Repetândceeacespusesecumulteluniînainte,înArizona,arăspunscuosimplitateblândă:—Oridecâteori întâlnescunom,măapropiideeldinpunctuldevedereal celormaielementare

lucruripecareleavemîncomun.Cutoţiiavemostructurăfizică,ominte,emoţii.Cutoţiinenaştemînacelaşifelşicutoţiimurim.Cutoţiinedorimfericireaşiniciunuldintrenoinuvreasăsufere.Privindu-ipeceilalţidinperspectivaaceasta,şinuaccentuânddiferenţelesecundare,cumarfifaptulcăeusunttibetan,saucăamaltăculoare,religiesaucăvindinaltmediucultural,amsenzaţiacăamînfaţameapecineva care e exact ca mine. Mi se pare că raportarea la ceilalţi la nivelul acesta uşurează multschimburileşicomunicareaîntreoameni.Cuacestecuvinte,s-aridicat,azâmbit,mi-astrânsmânascurtşis-aretras.

Adouazidedimineaţăne-amcontinuatdiscuţiaîncasaluiDalaiLama.— ÎnArizona am vorbitmult despre importanţa compasiunii în relaţiile dintre oameni, iar ieri am

discutatrolulempatieiînîmbunătăţireacapacităţiinoastredeaneraportalaceilalţi…—Da,aspusDalaiLama,dânddincap.—Pe lângă toateasteaaţimaiputea sugera şi altemetode sau tehnici specificecare săneajute să

stabilimocomunicaremaieficientăcuceilalţi?— Cum spuneam şi ieri, e imposibil să găseşti una sau două tehnici simple care să rezolve toate

problemele.Totuşi,credcăexistăcâţivafactoricarenepotajutasă interacţionămmaibinecuceidinjur.Mai întâi, eutil să înţelegemşi săapreciemmediuldincareprovinepersoanacucareavemde-aface.Deasemenea,omintedeschisăşionestitateasuntcalităţifolositoareînraporturilecuceilalţi.Amaşteptat,darn-amaiadăugatnimic.—Maiputeţisugeraşialtemetodedeîmbunătăţirearelaţiilorcuoamenii?DalaiLamas-agânditpuţin.—Nu,arăspunsrâzând.Sfaturileluimisepăreaupreasimpliste,chiarbanale.Dar,dinmomentcedeocamdatănumaipăreasă

aibădespusnimicpetemaaceasta,ne-amorientatsprealtesubiecte.

În seara aceea eram invitat la cină în casa unor prieteni tibetani din Dharamsala. Seara pe care opuseserălapuncts-adoveditafifoarteanimată.Mâncareaeraexcelentă–ovarietateimpresionantădefeluri speciale, dintre care vedeta eramomo, un pacheţel cu carne gătit la aburi, foarte gustos. De-alungulcinei,conversaţiaadevenittotmaiînsufleţită.N-atrecutmultşioaspeţiiauînceputsăfacăschimbdepoveştiindecentedesprecelemaijenantelucruripecarelefăcuserălabeţie.Erauprezenţimaimulţi

Page 57: Dalai Lama - Arta Fericirii

invitaţi,printrecareuncupludestuldecunoscutdinGermania–soţiaeraarhitect,iarsoţulscriitor,autoravreodouăsprezececărţi.Cumîmiplacesăcitesc,amînceputoconversaţiecuautorul.L-amîntrebatdesprescrierilelui.Mi-a

datrăspunsuriscurte,decomplezenţă,cuunaerrigidşiostil.Mis-apărutdestuldeneprietenos,chiarsnob,aşacămi-adevenitpelocantipatic.Ei,celpuţinamîncercatsăcomuniccuel,m-amconsolateuşi,convinscăerapurşisimpluopersoanădezagreabilă,m-amreorientatsăfacconversaţiecuoaspeţiimaiplăcuţi.Adouazim-amîntâlnitcuunprietenlaocafeneadinsat,ambăutunceaiîmpreunăşii-ampovestit

întâmplăriledinsearadinainte.— …mi-a plăcut mult toată lumea de acolo, mai puţin Rolf, scriitorul… Nu ştiu, părea aşa de

arogant…neprietenos.—Euîlcunoscdecâţivaani,aspusprietenulmeu,şiştiucăastaeimpresiapecareolasă,daredoar

puţintimid,puţinrezervatlaînceput.Defapt,odatăceajungisă-lcunoşti,eunomminunat…Nueramconvins.Prietenulmeuacontinuatsă-miexplice:—…eun scriitor de succes, dar a avut parte demulte greutăţi în viaţă.Rolf a suferit foartemult.

Familialuiafostpersecutatăgroaznicdenaziştiîntimpulceluide-alDoileaRăzboiMondial.Şiaredoicopii,căroraleefoartedevotat,darcares-aunăscutcuoboalăgeneticărară,dincauzacăreiaauungradmaredehandicap fizic şimintal. În loc să se înrăiascăsausă facăpemartirul tot restulvieţii, a ţinutpiept necazurilor întinzându-le omână de ajutor celorlalţi; a făcut voluntariatmulţi ani în proiecte deajutorareapersoanelorcuhandicap.Odatăce-lcunoşti,echiarunomspecial.S-aîntâmplatsă-iîntâlnescdinnoupeRolfşipesoţialuilasfârşitulsăptămânii,peofâşiedeteren

defrişat care serveadrept aeroport local.Aveambilete la acelaşi zbor spreDelhi, care, cumurma săaflăm,seanulase.Următorulerapestecâtevazile,aşacăamhotărâtsămergemîmpreunăcumaşinapânălaDelhi – un drum epuizant, de zece ore. Frânturile de informaţii despre trecutul lui Rolf pe care leaflasemdelaprietenulmeuîmischimbaserăatitudineafaţădeacesta,iarpetimpulcălătorieilungipânălaDelhim-amsimţitmaideschisfaţădeel.Amfăcutunefortsăfacconversaţiecuel.Laînceput,s-acomportatlafel.Daraceadeschideremicăşipersistenţaaufostde-ajunscasă-midauseama,destulderepede,că,aşacumspuseseprietenulmeu,ostilitatea luiRolferapricinuitămaidegrabăde timiditatedecâtdesnobism.PedrumulnostruplindehurducăturiprinîntinderileruraledinnordulIndiei,fierbinţişiprăfoase,amvorbitdesprelucruritotmaiprofundeşiRolfs-adoveditafiunomcaldşisincerşiuntovarăşdecălătoriedeîncredere.Până ladestinaţiemi-amdatseamacăsfatul luiDalaiLamadea„înţelegemediuldincareprovine

fiecareom“nueraatâtdeelementarşidebanalpecâtmisepăruse.Simplupoateera,darnuşisimplist.Uneori, tocmai sfaturile celemai banale şimai directe, genul de sfaturi pe care tindem să le ignorămfiindcăniseparnaive,potficelemaieficientecăideîncurajareacomunicării.

CâtevazilemaitârziueramtotînDelhi,undeaveamoescalădedouăzilepedrumulsprecasă.DupăcalmuldinDharamsala,schimbareaeragreudesuportat;eramîntr-odispoziţieproastă.Pelângăfaptulcătrebuiasămăluptcucălduraînăbuşitoare,cupoluareaşicuaglomeraţia,petrotuaremişunaospeciecomunădeprădătorurban specializat în escrocherii de stradă.Cumumblameupe străzile încinsedinDelhi,Occidental,Străin,Ţintă,abordatdevreoşaseşarlatanilafiecareintersecţie,parcăîmiscriapefrunte„FRAIER“.Erademoralizant.

Page 58: Dalai Lama - Arta Fericirii

Îndimineaţa aceea, amcăzutvictimăunei înşelătorii stradale clasice, care implicadoiparticipanţi.Unul din parteneri mi-a împroşcat pantofii cu vopsea roşie când nu eram atent. La câţiva metri maiîncolo,colegullui,unlustragiutânăr,cuaernevinovat,mi-aatrasatenţiaasuprapeteişis-aoferitsă-milustruiascăpantofiilatarifulobişnuit.I-acurăţatcupricepereîncâtevaminute.Odatăterminatătreaba,acerut calm o sumă enormă – salariul pe două luni pentrumulţi locuitori din Delhi. Când am refuzat,nevenindu-misăcred,asusţinutcăaceeaerasumapecaremi-ospusesedelaînceput.Euamobiectatdinnou, iarbăiatula începutsăurle,atrăgândomulţimedeprivitori;strigacărefuzamsă-lplătescpentrumuncadejafăcută.Maitârziu,încursulaceleiaşizile,aveamsăaflucăeoînşelătorieobişnuită,care-iare ca ţintă pe turiştii nepricepuţi; după ce cere o sumă foartemare, lustragiul strigă cât îl ţine gura,intenţionat,casăatragămulţimea,cuintenţiadeaextorcabaniidelaturistulpresatdejenăşidedorinţadeaevitascandalul.În după-amiaza aceea am luat prânzul cu o colegă la hotelul unde stăteam. Am dat uitare repede

evenimentele dimineţii, răspunzând întrebărilor ei despre seria recentă de interviuri pe care mi leacordaseDalaiLama.Ne-amadâncit într-odiscuţiedespre ideile luiasupraempatiei şidesprecâtdeimportanteste să înţelegempunctuldevedereal celuilalt.Dupăprânz,am luatun taxi şi amplecat săvizitămnişteprietenicomuni.Întimpcetaxiuldemara,mi-amamintitdinnoudeînşelătoriacupantofiidindimineaţaaceeaşi,cuimaginilesumbreînminte,m-amuitatîntâmplătorlaaparatuldetaxat.—Opreşte!amstrigat.Prietenameaatresărit, luatăprinsurprinderedeieşireameabruscă.Şoferuls-astrâmbat lamineîn

oglindaretrovizoare,daracontinuatsăconducă.—Tragepedreapta!amcerut,voceatremurându-midincauzaisteriei.Prietenameapărea şocată.Taxiul s-aoprit.Amarătat cudegetul spre aparatulde taxat, împungând

furiosaerul.—N-airesetataparatul!Cândamplecaterautaxatedejadouăzeciderupii!—Măscuzaţi,domnule,aspusel,cuo indiferenţăcrasă,carem-aenervatşimai tare.Amuitat să

resetez…îlrepornescacum…—Nureporneştinimic!amexplodateu.M-amsăturatdeăştiacavoi,caretottimpulîncercaţisăne

înşelaţi,sămergeţipeocolite,săfaceţi totceputeţicasă jupuiţioameniidebani…M-am…m-am…săturat!Măînecamşiparcăscoteamfumdefurie,aşacumfaceoricineseştieîndreptăţit.Prietenameaaveaun

aerstânjenit.Şoferuldetaxis-amulţumitsăseuitelaminecuexpresiasfidătoarepecareovezidecelemaimulteorilavacilesfintecareiesînmijloculuneistrăziaglomeratedinDelhişiseopresc,cuintenţiadeablocatraficul.Seuitalaminedeparcăizbucnireameaeraunsimpluincidentenervantşiplictisitor.Am aruncat câteva rupii pe scaunul din dreapta şi, fără alte comentarii, i-am deschis prietenei meleportieraşiamieşitdupăea.Încâtevaminute,amopritalttaxişine-amcontinuatdrumul.Dareutotnumăpotoleam.Întimpcene

urmamtraseulpestrăziledinDelhi,măplângeamîntrunacă„toatălumea“dinDelhierapusăpeînşelatturiştişicănueramaltcevadecâtoturmăbunădemuls.Colegameaascultaîntăcereîntimpceeuîmicontinuamfilipicele.Pânălaurmă,aspus:—Dar,ştii,douăzeciderupiisuntvreodouăzecişicincidecenţi.Deceatâtatevatură?Eufumegamcuoindignareîndreptăţită.—Darprincipiulcontează!amproclamat.Nupotsăcredcărămâiatâtdecalmăcândlucruridinastea

seîntâmplătottimpul.Petinenutederanjează?

Page 59: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Mda,aspuseaîncet,laînceputm-aderanjat,darmi-amamintitdecediscutaserămlaprânzşicumspuneaDalaiLamacă e foarte important să vedem lucrurile dinperspectiva celuilalt. În timpce tu teagitai,am încercatsămăgândescceamîncomuncuşoferulde taxi.Amândoivremmâncarebună,unsomnbun,vremsănesimţimbine,să fimiubiţi şiaşamaideparte.Peurmăamîncercatsămăpun înlocul lui. Stau toată ziua într-un taxi sufocant, fără aer condiţionat, poate că sunt furios şi invidios pestrăinii bogaţi… şi ceamai bunămetodă care-mi vine înminte ca să încerc să fac „dreptate“, să fiufericit,esărecurglatotfeluldemetodecasă-ipăcălescşisăleiaubanii.Dar,adevărulecă,şidacăfuncţioneazăşistorccâtevarupiiînplusdelaunturistneatent,totnucredcăeunmodpreamulţumitordeafimaifericitşinicinucredcăosăamoviaţămaifericită…Şicucâtmăpuneammaimultînpieleaşoferuluidetaxi,nuştiucumsefăceacăeramdinceîncemaipuţinsupăratăpeel.Viaţaluimisepăreaaşadetristă…Sigur,încontinuarenusuntdeacordcuceafăcutşiamavutdreptatesăieşimdintaxiullui,darnusimţeamînmineatâtafurieîncâtsă-lurăsc…Amtăcut.Defapt,eramde-adreptululuitdecâtdepuţineînvăţasemdefaptdelaDalaiLama.Deja

începeamsăapreciezvaloareapracticăasfaturilorlui,deexemplu„săînţelegimediuldincareprovinecelălalt“şi,bineînţeles,măinspirauexempleleluidesprecumîşiaplicaprincipiileînpropriaviaţă.Dar,gândindu-mălatoatăseriadediscuţiicuel,delaceledinArizonapânălacontinuarealorînIndia,mi-amdatseamacă,încădelaînceput,interviurilenoastreavuseserăuntonclinic,deparcă-lîntrebamdespreanatomiaumană,numaicăaicieravorbadeanatomiaminţiişiaspirituluiuman.Şitotuşi,pânăatunci,înmodinexplicabil,nu-mitrecuseprinmintecăi-aşputeaaplicaîntrutotulideilelapropria-miviaţă,celpuţinnuchiaracum–întotdeaunaaveamungândvagcăamsăîncercsă-iaplicşieuideilelaunmomentdatînviitor,poatecândvoimaiaveamaimulttimp.

EXAMINAREATEMELIEIUNEIRELAŢII

ConversaţiilemelecuDalaiLamaînArizonaîncepuserăcuodiscuţiedespresurselefericirii.Deşielaalesviaţadecălugăr,studiilearatăcăşicăsniciaeunfactorcarenepoateaducefericire–fiindcăneoferă intimitateaşi legăturilestrânsecare îmbunătăţescsănătateaşisatisfacţiageneralăfaţădepropriaviaţă.S-au efectuatmii şimii de studii, cu subiecţi americani sau europeni, care arată că, în general,oameniicăsătoriţisuntmaifericiţişimaimulţumiţidepropriaviaţădecâtceisingurisauvăduvi–şicuatâtmaimult încomparaţiecuceidivorţaţisauseparaţi.Unstudiuaarătatcăşasedinzeceamericanicaredeclarăcăaucăsătorii „foarte fericite“ îşi consideră şiviaţaper total„foarte fericită“.Cândamvorbitdesprerelaţiileumane,mis-apărutcăe importantsăaducîndiscuţieşisubiectulacesteisursecomunedefericire.LacâtevaminuteînaintedeoîntrevedereprogramatăcuDalaiLama,stăteamcuunprietenîncurtea

interioarăaunuihoteldinTucsonşisavuramobăuturărece.Ammenţionatsubiectulrelaţiilorromanticeşi al căsniciei, pe care intenţionam să-l abordez în discuţia cu Dalai Lama, şi am început să neîmpărtăşimunulaltuianefericirilevieţiicelibatare.Întimpcevorbeam,laomasădelângănois-aaşezatoperechetânără,cuunaersănătos,poateamatoridegolf,caresebucuraudevacanţăînaintesăînceapăsezonulturistic.Dădeauimpresiacăsuntcăsătoriţidecevavreme–poatenumaierautocmaicaînlunademiere,darerauîncătinerişi,fărăîndoială,seiubeau.Cefrumostrebuiesăfie,mi-amspus.Nuseaşezaserăbinecăauşiînceputsăsecerte.—…ţi-amspusc-osăîntârziem!l-aacuzatacidfemeia,cuovocesurprinzătordegroasă,marcatăde

asprimeacoardelorvocalemarinateanidezileînfumdeţigarăşialcool.Acumde-abiadacăosăavem

Page 60: Dalai Lama - Arta Fericirii

timpsămâncăm.Nicinupotsămăbucurdeprânz!—…dacănustăteaiatâtasătepregăteşti…aripostatautomatbărbatul,peuntonmaiscăzut,darcu

fiecaresilabăîncărcatădeenervareşiostilitate.Contraatac.—Eueramgatadeojumătatedeoră.Tuaiţinutmorţişsăterminidecititziarul…Şi tot aşa. La nesfârşit. Cum spunea dramaturgul grec Euripide, „Căsătoreşte-te, şi poate vei avea

norocdebine.Dar,cândcăsătoriaseducederâpă,casasoţiloreuniad“.Cearta,caresetot înteţea,apuscapătimediat lamentărilornoastredespreviaţadeburlac.Prietenul

meuadatochiipestecapşi,citândunepisoddinSeinfeld,aspus:—Clar!De-abiaaşteptsămăcăsătoresc!

Cudoar câtevaclipe înainte intenţionamsă începdiscuţia cerându-ipărerea luiDalaiLamadesprebucuriileşivirtuţilerelaţiilorromanticeşialecăsătoriei.Dar,cândamintrat înapartamentul luidelahotel,înaintechiarsămăaşez,l-amîntrebat:—Dececredeţicăaparatâtdedesconflicteîntresoţi?—Cândvinevorbadeconflicte,sigur,problemapoatefifoartecomplexă,aexplicatDalaiLama.Pot

fiimplicaţimulţifactori.Aşadar,cândîncercămsăînţelegemproblemeledinrelaţii,primulpasesăreflectămatentlanaturafundamentală,labazarelaţieiîncauză.Astfel,înprimulrând,trebuiesănedămseamacăexistădiferitetipuriderelaţiişisăînţelegemdiferenţeledintreele.Deexemplu,lăsândlaopartedeocamdatăcăsătoria,chiarşiînrândulprieteniilorobişnuitevedemcăexistămaimultefeluriderelaţii.Unelesebazeazăpeavere,peputeresaupepoziţiasocială.Înastfeldecazuri,prieteniadureazăcât durează şi puterea, averea sau poziţia. Odată ce nu mai există condiţiile acestea, va dispărea şiprietenia.Pedealtăparte,maiexistăşialtfeldeprietenie.Prieteniilecaresebazeazănupelucruricaaverea,putereaşipoziţia,cipesentimentereale,peapropiereaîncaresimţicăîipoţiîmpărtăşimulteceluilalt şi că există o legătură între voi. Aş numi tipul acesta prietenie adevărată, fiindcă rămâneneafectată de averea, poziţia sau puterea individului, fie că acestea sporesc sau scad. Factorul caresusţine o prietenie adevărată e afecţiunea. Dacă acesta lipseşte, nu vei putea menţine o prietenieadevărată.Bineînţeles,ammaispusastaşiefoarteevident,dar,dacăîntâmpiniproblemeîntr-orelaţie,probabiltevaajutafoartemultdacăfaciunpasînapoişireflectezilabazelerelaţiei.Lafel,dacăcinevaareproblemecusoţulsausoţia,poatei-arfidefolosoanalizăatemelieirelaţieidintreei.Deexemplu,demulteorivezi relaţiibazatefoartemultpeatracţiasexuală imediată.Cânddoioamenide-abias-aucunoscut,cânds-auvăzutdoardecâtevaori,sepoatesăfieîndrăgostiţinebuneşteşifoartefericiţi–arâsel–,daroricehotărâredesprecăsătoriefăcutăînstadiulacelaarfifoarteşubredă.Aşacum,într-unfel,poţi înnebunidincauza furiei sauaurii intense,e la feldeposibil sădeviinebun, într-un fel, subputereapasiuniisauadorinţeifizice.Uneorivezichiarsituaţiiîncarecinevaîşispune:„Of,iubitulsauiubitameanueunombun,nuareunsufletbun,dareutotmăsimtatrasdeelsaudeea“.Aşadar,orelaţieclădită pe atracţia aceea iniţială e foarte nesigură, foarte instabilă, fiindcă se bazează foartemult pefenomenetemporare.Senzaţiaaceeaareoviaţăfoartescurtă,aşacănudupămultăvremevadispărea.Apocnitdindegete.—Decin-artrebuisănemirămdacăastfelderelaţiiajungsăaibăprobleme,iarocăsnicieconstruită

peaşacevavaajunge,pânălaurmă,săeşueze…Dartucecrezi?—Da,aicisuntdeacordcudumneavoastră,amrăspuns.Separecăînoricerelaţie,chiarşiîncele

mai înflăcărate, pasiunea tot se domoleşte până la urmă. Unele studii au arătat că cei care consideră

Page 61: Dalai Lama - Arta Fericirii

pasiunea şi romantismul de început esenţiale pentru relaţia lor riscă să devină deziluzionaţi sau sădivorţeze.EllenBerscheid, psiholog social laUniversitateaMinnesota, parcă a analizat subiectul şi atras concluzia că incapacitateade a înţelege că iubireapasională areo speranţădeviaţă scurtăpoatedistrugeorelaţie.Eaşicolegiieieraudepărerecădivorţuriletotmaifrecventedinultimii20deanisuntmotivate,înparte,deimportanţatotmaimarepecareodauoameniiexperienţeloremoţionalepozitiveintense–experienţeprecumiubirearomantică.Darunadintreproblemeecăastfeldeexperienţepotfifoartegreudesusţinutîntimp…—Mi se pare foarte adevărat, a spus el.De aceea, când e vorba de probleme într-o relaţie, e de

înţelesdeceareoimportanţăenormăexaminareaşiînţelegereatemelieirelaţiei.Dar,dacăunelerelaţiisebazeazăpeatracţiasexualăimediată,existăşialttipderelaţii,încareomulcumintealimpedeîşivada seama că din punct de vedere fizic, ca aspect, iubitul sau iubita poate nu e foarte atrăgător sauatrăgătoare,dareunomfoartebun,amabilşiblând.Orelaţieclădităpeaşacevacreeazăolegăturămaidurabilă,fiindcăexistăîntreceidoiocomunicarereală,launnivelumanşipersonal…DalaiLamas-aopritoclipă,deparcămeditaasupraproblemei,apoiaadăugat:—Fireşte, trebuie să specific că se poate crea o relaţie bună şi sănătoasă care include şi atracţia

sexuală.Separedecicăexistădouă tipuriprincipalede relaţii construitepeatracţia sexuală.Unul sebazeazăpedorinţasexualăpură.Înacestcaz,motivaţia, impulsulcareseaflăînspatelelegăturii,edefaptdoarsatisfacţiatemporarăşiimediată.Înastfelderelaţii,indiviziiseraporteazăunullaaltulnuatâtcaoameni,câtcaobiecte.Asemenearelaţiinusuntfoartestabile.Dacărelaţianusebazeazăpealtcevadecâtpedorinţasexualăşiîilipseşterespectulreciproc,ajungesăsemenemaimultcuprostituţia,încareniciunadinpărţinuorespectăpecealaltă.Orelaţieconstruităînprimulrândpedorinţasexualăecaocasăridicatăpeofundaţiedegheaţă;cândsetopeştegheaţa,sedărâmăşiclădirea.Existăînsăşiunaldoileatipderelaţiebazatăpeatracţiasexuală,darîncareatracţiafizicănuebazaprincipalăarelaţiei.Înacest aldoilea tip,partenerii auoapreciereprofundăpentruvaloareaceluilalt, careporneştede laconvingerea că celălalt eunombun, amabil şi blând,pe care îl tratezi cu respect şi demnitate.Oricerelaţiebazatăpeaşacevavafimultmaidurabilăşideîncredere.Emaiadecvată.Pentruastabilioastfelde relaţie e absolut necesar să petreci destul timp cu celălalt, să-l cunoşti cu adevărat, să deveniţiconştienţidetrăsăturilevoastreesenţiale.Deaceea,cândprieteniimeiîmicersfaturidesprecăsniciilelor,demulteoriîiîntrebdecândsecunosc.Dacăspuncădecâtevaluni,demulteorilerăspund„A,epreapuţin“.Dacăspuncădecâţivaani,parcăemaibine.De-acumnu-şicunoscdoarfaţa,aspectul,cişi,cred,naturamaiprofundă…—AstaîmiaminteştedecespuneaMarkTwain–„nimeninuştieceedragosteaperfectădacănue

căsătoritdeunsfertdesecol“.DalaiLamaadatdincapaaprobareşiacontinuat:—Da…Creddecicămulteproblemeaparpurşisimplufiindcăceidoinusecunoscdedestultimp.În

oricecaz,credcă,dacăvreisăconstruieştiorelaţiecuadevăratîmplinită,celmaibineesăcunoştinaturaprofundăaceluilaltşisăteraportezilapartenerulsauparteneratalanivelulacesta,nudoarpebazacaracteristicilorsuperficiale.Înacesttipderelaţieseîntâlneşteşicompasiuneaadevărată.Amauzitmulţi oameni care susţineau că pentru ei căsnicia lor înseamnămaimult decât o simplă relaţiesexuală, că a te căsători cu cineva înseamnă să-ţi legi viaţa de acel cineva, să împarţi suişurile şicoborâşurile vieţii, să ai o anume intimitate. Dacă afirmaţia e adevărată, cred că aceasta e temeliapotrivităpentruorelaţie.Orelaţiestabilătrebuiesăincludăşisimţulrăspunderiişiangajamentulunuiafaţădecelălalt.Bineînţeles,contactulfizic,relaţiasexualăpotrivită,normalăîntr-uncuplu,poateoferio

Page 62: Dalai Lama - Arta Fericirii

anumesatisfacţiecare linişteştemintea.Dar, înfond,dinpunctdevederebiologic,scopulprincipalaluneirelaţiisexualeereproducerea.Iarpentruaatingescopulacestatrebuiesăaisimţulrăspunderiifaţăde copii, dacă vrei să supravieţuiască şi să se dezvolte. Aşadar, dezvoltarea capacităţii de a firesponsabil şi de a te dedica unui scop este extrem de importantă. Fără ea, relaţia nu oferă decât osatisfacţietemporară.Eosimplădistracţie.Arâs–unrâscarepăreaplindemirarefaţădevastaamploareacomportamentuluiuman.

RELAŢIILEBAZATEPEROMANTISM

Misepăreaciudatsăvorbescdespresexşicăsniciecuunbărbatcareaveapesteşaizecideanişicarefusese celibatar toată viaţa. Nu părea să aibă reţineri faţă de astfel de subiecte, dar comentariile luiaveauîneleunfeldedetaşare.Gândindu-măladiscuţianoastrămaitârziuînaceeaşiseară,mi-amdatseamacănuvorbiserămdespre

ocomponentăimportantăarelaţiilor,desprecareeramcuriossă-iaudpărerea.Amabordatsubiectuladouazi.—Ierivorbeamdesprerelaţiişidesprecâtdeimportantecaorelaţieapropiatăsauocăsniciesăse

bazezeşipealtcevadecâtpesex,amînceputeu.Darculturaoccidentalăvedecapeocomponentăfoartedoritănudoaractulsexual,cişiideeaderomantism,ideeadeateîndrăgostiintensdepartenerultău.Înfilme, în literatură şi în cultura populară genul acesta de iubire romantică e ridicat pe ceamai înaltătreaptă.Cecredeţidespreasta?Fărăezitare,DalaiLamaaspus:— Cred că, lăsând deoparte efectul pe care-l poate avea urmărirea nesfârşită a iubirii romantice

asupracreşteriinoastrespiritualemaiprofunde,chiarşidinperspectivaunuistildeviaţăconvenţional,idealizarea iubirii acesteia romantice poate fi considerată extremă.E altceva decât relaţiile bazate pegrijăşiafecţiuneadevărată.Nupoateficonsideratăunlucrupozitiv,aspuselhotărât.Ecevabazatpefantezie,imposibildeatinsşidecioposibilăsursădefrustrare.Aşadar,dinpunctulacestadevedere,nupoateficonsideratăunlucrupozitiv.În tonul lui se citeaonotăde finalitate care arăta cănumai avea altcevade spuspe această temă.

Avândînvedereaccentulfoarteintenspecareîlpunesocietateanoastrăperomantism,aveamimpresiacă desfiinţează prea uşor atracţia pe care o prezintă iubirea romantică. Gândindu-mă la viaţa luimonastică,ampresupuscănuapreciasuficientbucuriile romantismului şicăa-ipunealte întrebăripeaceastătemăarfifostlafeldelipsitdesenscaa-lrugasăvinăpânăînparcarecasăseuitelamaşinamea,careaveaoproblemăcutransmisia.Puţindezamăgit,mi-amfăcutdelucrucâtevaclipecunotiţele,apoiamtrecutlaaltesubiecte.

Decenefascineazăatâtaromantismul?Dacăanalizămîntrebarea,nevomdaseamacăEros–iubirearomantică,sexuală,pasională–,extazulsuprem,eunamestecintensdeingredienteculturale,biologiceşipsihologice.Înculturaoccidentală,ideeadeiubireromanticăaînfloritînultimii200deanisubinfluenţaromantismului, care ne-a marcat puternic percepţia asupra lumii. Romantismul a apărut ca formă derespingere a Iluminismului anterior, carepunea accentul pe raţiuneaumană.Nouamişcarepuneamarepreţpeintuiţie,peemoţie,pesentimenteşipepasiune.Subliniaimportanţalumiiperceputeprinsimţuri,aexperienţeisubiectiveaindividuluişiaspiralalumeaimaginaţiei,afanteziei,lacăutareaunuiuniversinexistent–untrecutidealizatsauunviitorutopic.Ideeaaceastaaavutunimpactprofundnudoarasupraarteişiliteraturii,cişiasuprapoliticiişiaaltoraspectealedezvoltăriiculturiioccidentalemoderne.

Page 63: Dalai Lama - Arta Fericirii

Cel mai fascinant element al romantismului e îndrăgostirea. În procesul acesta acţionează asupranoastrăforţeputernice,carenedeterminăsăcăutămacestsentimentşicarereprezintămultmaimultdecâtsimplaglorificareaiubiriiromanticedecarenemolipsimdinculturanoastră.Mulţicercetătorisuntdepărerecăforţeleacesteasuntprogramateîngenelenoastredelanaştere.Senzaţiaîndrăgostirii,împletităinevitabil cu cea a atracţiei sexuale, poate fi o componentă instinctivă, determinată genetic, acomportamentuluireproductiv.Dinpunctuldevederealevoluţiei,principalafuncţieaorganismuluiesăsupravieţuiască,săsereproducăşisăasiguresupravieţuireaspeciei.Estedeciîninteresulspecieisăfimprogramaţi să ne îndrăgostim; aceasta sporeşte în mod cert şansele să ne împerechem şi să nereproducem.Avem decimecanisme înnăscute care se ocupă de întreg procesul; ca reacţie la anumiţistimuli,creierulnostruproduceşitrimiteînorganismcompuşichimicicarecreeazăosenzaţieeuforică,„transa“asociatăîndrăgostirii.Iaratâtatimpcâtcreierulnostrusemarineazăîncompuşiiaceştiachimici,senzaţianecopleşeşteuneoriînasemeneamăsură,încâtnimicaltcevanuparesănemaiintereseze.Forţelepsihologicecarenefacsăcăutămsăneîndrăgostimsuntlafeldeimperativecacelebiologice.

ÎnBanchetul lui Platon, Socrate povesteştemitul luiAristofan, care priveşte originea iubirii sexuale.Conformacestuimit,primiilocuitoriaiPământuluieraufiinţerotunde,cupatrumâinişipatrupicioare,lacarespateleşicoasteleformauuncerc.Acestefiinţeasexuate,autosuficiente,eraufoartearoganteşii-auatacatînrepetaterânduripezei.Capedeapsă,Zeusaaruncatasupralorfulgereşii-adespărţitîndouă.De-acum fiecare creatură era făcută din două părţi şi fiecare parte tânjea să se unească cu cealaltăjumătateasa.Eros, impulsul iubirii pasionale, romantice, poate fi văzut ca dorinţa aceasta străveche de unire cu

cealaltăjumătateanoastră.Pareafionevoieumanăuniversală,inconştientă.Regăsimînacestsentimentsenzaţiadeîntrepătrunderecucelălalt,dedizolvareabarierelor,deunificarecufiinţaiubită.Psihologiinumesc fenomenul ştergerea limitelor egoului. Unii sunt de părere că procesul îşi are rădăcinile înprimeleexperienţealevieţii,căeo încercare inconştientădere-creareaexperienţeidinprimulandeviaţă,auneistăriprimordialeîncarecopilulecompletataşatdepărintesaudepersoanacareareceamaimultăgrijădeel.Dovezile sugerează că nou-născuţii nu fac diferenţa între ei înşişi şi restul universului. Nu sunt

conştienţideidentitatealorcapersoană,sau,înoricecaz,identitatealoroincludepemamă,peceilalţişitoateobiecteledinmediullor.Nuştiuundeseterminăeişiundeîncepe„celălalt“.Lelipseşteaşa-numitapermanenţăaobiectelor:acesteanuauexistenţăindependentă,aşacă,dacăeinuinteracţioneazăcuunobiect,acestanuexistă.Deexemplu,dacă ţine înmânăo jucăriezăngănitoare,copilulorecunoaştecaparte din el însuşi, iar dacă jucăria îi e luată şi pusă undeva unde n-o poate vedea, încetează sămaiexiste.La naştere, creierul nu e încă „complet sudat“, dar, pemăsură ce nou-născutul creşte şi creierul se

dezvoltă, interacţiunea copilului cu lumea devine mai complexă şi se formează, treptat, conştiinţaidentităţiipersonale,un„eu“opus„celuilalt“. Înacelaşi timpapareşiosenzaţiede izolareşi, treptat,copiluldevineconştientdepropriile limite.Fireşte, identitateacontinuă să sedezvoltepe toatăduratacopilărieişiadolescenţei,pemăsurăcecopiluliacontactculumea.Ideeanoastrădespreceeacesuntemse formează ca rezultat al dezvoltării reprezentărilor interioare, născute în mare parte din reflecţiileasupra primelor noastre interacţiuni cu oamenii importanţi din viaţa noastră şi din reflecţiile asuprarolului nostru în societate. Treptat, identitatea personală şi structura intrapsihologică devin tot maicomplexe.

Page 64: Dalai Lama - Arta Fericirii

Darpoateopartedinnoitotîncearcăsăseîntoarcălaunstadiutimpuriualexistenţei, laostaredefericire completă, în care nu există nici teama de separare, nici senzaţia de izolare.Mulţi psihologicontemporaniconsiderăcăexperienţa„unicităţii“dinprimulandeviaţăeîncorporatăînsubconştientulnostru şi că, la vârsta adultă, se strecoară în inconştient şi în fanteziile noastre. Ei sunt de părere căcontopireacupersoanaiubită,pecareosimţimcândsuntem„îndrăgostiţi“,eunecoualexperienţeidecontopire cu mama în perioada imediat următoare naşterii – că recreează senzaţia aceea magică, deomnipotenţă,carenefacesăcredemcătotuleposibil.Egreudedepăşitplăcereauneiasemeneasenzaţii.Nuedemirare,aşadar,căimpulsuldeacăutaiubirearomanticăeatâtdeputernic.Şiatunciceeîn

neregulăcuea,decesusţineDalaiLamacuatâtauşurinţăcăacăutaromantismulecevanegativ?M-amgânditlaproblemaclădiriiuneirelaţiipeiubirearomantică,larefugiereaînromantismcasursă

de fericire.Mi-amamintit deun fost pacient,David.David era arhitectpeisagist, avea34de ani şi avenitlacabinetulmeu,iniţial,cusimptomeleclasicealeuneidepresiiclinicegrave.Mi-aexplicatcăeposibilcadepresiasă-ififostdeclanşatădeoseriedeevenimenteminore,stresantedelamuncă,dar„înmareparteaapărut,aşa,purşisimplu“.Amdiscutatdespreposibilitateaprescrieriideantidepresive,cucareafostdeacord,şiamînceputoperioadădeprobăcuunantidepresivstandard.Medicamentuls-adoveditafifoarteeficient:întreisăptămânisimptomeleacuteseamelioraserăşiDavidreveniselarutinaluiobişnuită.Dar,analizându-iistoricul,mi-amdatseamadestulderepedecă,pelângădepresiaacută,sufereaşidedistimie,oformămaiinsidioasădedepresiecronicăuşoară,caresemanifestademulţiani.Dupăceşi-arevenitdindepresiaacută,amînceputsă-iexplorămtrecutul,construindobazădelacaresăîncercăm să înţelegem dinamica psihologică interioară care dusese la distimia lui manifestată pe operioadădeatâţiaani.Dupădoarcâtevaşedinţe,într-ozi,Davidaintratîncabinetcâtsepoatedebinedispus.—Măsimtminunat!adeclaratel.Deanidezilenum-ammaisimţitatâtdebine!Reacţiamealavesteaaceastaexcelentăafostsă-ifacimediatoevaluarecasăverificcănuatrecutîn

fazamaniacalăauneitulburăripsihice.Darnuastaeraexplicaţia.—Suntîndrăgostit!mi-aspusel.Amcunoscut-osăptămânatrecută,peunterenscoslalicitaţie.Ecea

maifrumoasăfatăpecareamvăzut-ovreodată…Amieşitaproapeînfiecaresearăsăptămânaastaşi,nuştiu,parcăsuntemsuflete-pereche–suntemperfecţiunulpentrucelălalt.Nicinu-mivinesăcred.Dedoi-treianin-ammai ieşit lao întâlnireşi începusemsăcredcăn-osă-mimaigăsescpecineva;şiacum,dintr-odată,amdatpesteea.Peaproapetoatădurataşedinţei,Davidmi-aexpusmulţimeadecalităţiremarcabilealenoiiluiiubite.—Cred că suntem perfecţi unul pentru celălalt din toate punctele de vedere. Şi nu e doar atracţie

sexuală; avem aceleaşi interese şi e aproape de speriat cât de asemănător gândim. Bineînţeles, suntrealist,îmidauseamacănimeninueperfect…Deexemplu,searatrecutăm-aderanjatunpiccândmis-apărutcăflirtapuţincuniştetipidinclub…daramândoibăuserămmultşisedistraşiea.Maitârziuamdiscutatproblemaşiamrezolvat-o.SăptămânaurmătoareDavidavenitsămăanunţecăaveadegândsărenunţelaterapie.— Toate îmi merg atât de bine, că nu ştiu despre ce aş putea vorbi la şedinţele de terapie, mi-a

explicatel.Depresias-adus,dormbuştean,amrevenitlabirouşimădescurcfoartebineşiamorelaţieexcelentă, caremerge totmai binepe zi ce trece.Cred că am învăţat cevadin întâlnirile noastre, daracumpurşisimplunuvădcerostaraveasădaubaniipeterapiecândnuamnicioproblemăderezolvat.I-amspuscămăbucurcăîimergeatâtdebine,dari-amamintitşidesprecâtevadintreproblemelede

familie pe care începuserăm să le identificăm şi care erau cauze posibile ale distimiei lui cronice. În

Page 65: Dalai Lama - Arta Fericirii

acesttimp,începeausă-mitreacăprinmintetermenipsihiatriciobişnuiţiprecum„rezistenţă“şi„reacţiedeapărare“.Nupăreaconvins.—Mărog,poatelaunmomentdatosăvădceeraşicuele,darsincercredcăaveaude-afacemai

degrabăcusingurătatea,cusenzaţiacă-milipseacineva,opersoanăspecialăcucaresă-miîmpartviaţa,iaracumamgăsit-o.Era absolut hotărât să pună capăt şedinţelor de terapie chiar din ziua aceea.Am făcut formalităţile

necesarecadoctorulluidefamiliesăseocupedecontinuareamedicaţiei,ne-amdedicatrestulşedinţeiunei treceri în revistă generale şi unei concluzii şi am încheiat întâlnirea asigurându-l căuşamea îi edeschisăoricând.Dupăcâtevaluni,Davids-aîntorslacabinetulmeu:—Decevavremesuntnenorocit,mi-aspuspeuntondemoralizat.Ultimaoarăcândne-amvăzut,totul

mergeaperfect.Chiarcredeamcămi-amgăsitperecheaideală.Începusemsăvorbescşidecăsătorie.Darcucâtmaimultvoiamsămăapropiideea,cuatâtmaimultparcăseretrăgea.Pânălaurmămi-aspuscăvreasănedespărţim.Dupăastaamavutcâtevasăptămânidedepresieurâtă.Ajunsesemchiars-osunşisăînchidimediat,doarcâtsă-iaudvocea,sausătreccumaşinaprinfaţaloculuiundelucreazădoarcasăvăddacămaşinaeieacolo.Dupăvreolunăm-amsăturat–erade-adreptulridicol–şi,celpuţin,ammaiscăpatdesimptomelededepresie.Înfine,mănâncşidormbine,mădescurcîncontinuarebinelamuncă,amdestulăenergie,darparcă totamsenzaţiacă lipseşteopartedinmine.Parcăm-amîntorsexactdeundeamplecatşimăsimtexactcumm-amsimţitanidezile…Amreluatterapia.

Pare clar că, luat ca sursă de fericire, romantismul lasămulte de dorit. Şi poateDalaiLama nu seînşelachiaratâtdemultcândrespingeaideeacăromantismulpoatefiotemeliebunăpentruorelaţieşicândîldescriacape„cevabazatpefantezie,imposibildeatins“,cevacenumerităeforturilepecareledepunempentruel.Dacănegândimmaibine,poatenuformulaojudecatădevaloarenegativăinfluenţatădeanii luidepregătiremonastică,cidescriaobiectivnaturaromantismului.Chiarşisursedereferinţăobiectivecumsuntdicţionarele,careconţinpeste12definiţiialecuvintelor„romantism“şi„romantic“,suntpresăratedinplincusintagmeca„povestefictivă“,„exagerare“,„falsitate“,„fantezistsauimaginar“,„nepractic“,„fărăbazăreală“,„curtareidealizată“şiaşamaideparte.Eevidentcă,launmomentdat,asurvenitoschimbareînevoluţiacivilizaţieioccidentale.ConceptulanticdeEros,cusensulesenţialde„adeveniunul“,defuziunecucelălalt,acăpătatsensurinoi.Romantismulacăpătatonotăartificială,cuizdeînşelăciuneşipăcăleală,ceeace-lfăceapeOscarWildesăremarcesec:„Cândsuntemîndrăgostiţi,întotdeaunaîncepemprinaneamăgipenoi înşineşiajungemsă-iamăgimpeceilalţi.Astasenumeşteromantism“.Amexploratmaidevremerolulapropieriişialintimităţiicaelementeimportantealefericiriiumane.

În privinţa aceasta nu există îndoială.Dar, dacă vrem să obţinem satisfacţie de durată dintr-o relaţie,bazarelaţieitrebuiesăfiesolidă.DeaceeanesfătuieşteDalaiLamasăanalizămtemeliarelaţiei,dacăvedemcălucrurileîncupluîncepsămeargărău.Atracţiasexualăşichiarsenzaţiaintensădeîndrăgostirepotaveaunrol înstabilireaunei legături iniţialeîntredoioameni, înapropiereadintreei,dar,caşiorăşină epoxidică bună, liantul iniţial trebuie amestecat cu alte ingrediente ca să se întărească şi săformezeunadezivdurabil.Pentruaidentificacelelalteingrediente,neîntoarcemdinnoulaperspectivaluiDalaiLamaasupraconstruiriiuneirelaţiiputernice–creareauneibazedeafecţiune,compasiuneşi

Page 66: Dalai Lama - Arta Fericirii

respect reciproc între cei doi oameni. Dacă relaţia se clădeşte pe aceste calităţi, vom putea crea olegăturăprofundăşiplinădeînsemnătatenudoarcuiubitulsauconsoarta,cişicuprietenii,cunoştinţelesau străinii – în fond, cu orice om. Calea aceasta deschide posibilităţi şi oferă ocazii nelimitate deformarealegăturilorinterumane.

Page 67: Dalai Lama - Arta Fericirii

7Însemnătateaşiavantajelecompasiunii

DEFINIREACOMPASIUNII

Pemăsurăcenecontinuamconversaţiile,mi-amdat seamacădezvoltareacompasiunii joacăun rolfoarteimportantînviaţaluiDalaiLamaşinuestedoarunmijlocpentrucultivareastăriidebunătateşiafecţiune şi pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi.Am înţeles că, fiindbudist practicant, pentru eldezvoltareacompasiuniiesteparteintegrantădincalealuispirituală.—Având în vedere importanţa acordată compasiunii în budism ca parte esenţială din dezvoltarea

spiritualăaindividului,amspuseu,aţiputeadefinimaiclarceînţelegeţiprin„compasiune“?DalaiLamaarăspuns:—Compasiunea se poate defini, în linii mari, drept starea de spirit nonviolentă, nevătămătoare şi

neagresivă.Eoatitudinemintalăbazatăpedorinţacaceilalţisăfieizbăviţidesuferinţăşieasociatăcuangajamentul,răspundereaşirespectulfaţădeceilalţi.Cândvorbimdedefiniţiacompasiunii,tse-wa întibetană,cuvântulcuprinde înel şi sensuldestaredespirit carepoate includedorinţade lucruribunepentrunoiînşine.Poate,îndezvoltareacompasiunii,amputeaîncepecudorinţadeafinoiînşineizbăviţide suferinţă, iar apoi am putea porni de la sentimentul acesta firesc faţă de noi înşine şi l-am puteacultiva,sporişiextindepentrua-iinclude,a-iprimiînelşipeceilalţi.Cândaudoameniivorbinddesprecompasiune,credcădemulteoriexistăunriscdeaconfundacompasiuneacuataşamentul.Aşadar,cândvorbim despre compasiune, trebuie mai întâi să facem distincţia între două tipuri de iubire saucompasiune.Untipdecompasiuneemarcatdeataşament–senzaţiadecontrolasupracuiva,sauactuldea iubi pe cineva pentru ca şi el sau ea să ne iubească pe noi. Genul acesta obişnuit de iubire saucompasiune e foarte părtinitor şi subiectiv. Iar o relaţie bazată doar pe el va fi şubredă.O astfel derelaţiepărtinitoare,bazatăpepercepereaşiidentificareaceluilaltcaprieten,poateducelaunoarecareataşament emoţional, la o senzaţie de apropiere. Dar, dacă are loc o schimbareminoră, cum ar fi odivergenţă,saudacăprietenulfacecevacarenesupără,dintr-odatăproiecţianoastrămintalăseschimbă;dispareconceptulde„prietenulmeu“.Vomvedeaatuncicumataşamentulemoţionalseevaporăşicum,înloculsentimentuluideiubireşigrijă,vaapăreaura.Deciacestfeldeiubire,bazatpeataşament,poatefistrânslegatdeură.Darexistăşiunaldoileatipdecompasiune,independentdeastfeldeataşamente.Ecompasiuneaadevărată.Aceastadinurmănusebazeazăatâtpefaptulcăopersoanăanumeneedragă,cimai degrabă pe raţionamentul că toţi oamenii au o dorinţă înnăscută de a fi fericiţi şi de a scăpa desuferinţă,caşinoi.Şi,totcaşinoi,audreptulnaturaldea-şisatisfaceaspiraţiaaceastafundamentală.Pebaza recunoaşterii acestei egalităţi, a acestui punct comun, ne dezvoltăm afinitatea şi apropierea deceilalţi. Pornind de la baza aceasta, putem simţi compasiune indiferent că îl vedem pe celălalt dreptprietensauduşman.Sebazeazăpedrepturilefundamentalealeceluilalt,nupeproprianoastrăproiecţiemintală.Porninddeaici,vomgeneraiubireşicompasiune.Aceastaecompasiuneaadevărată.Iatădecidecedistincţiadintreceledouăfeluridecompasiuneşicultivareacompasiuniiadevăratepot fi foarte

Page 68: Dalai Lama - Arta Fericirii

importanteînviaţanoastrădezicuzi.Deexemplu,într-ocăsnicieseregăseşte,deobicei,componentaataşamentului emoţional.Dar eu cred că, dacă există şi componenta compasiunii adevărate, bazată perespectulreciprocîntredoioameni,căsniciaareşansesădurezemult.Încazulataşamentuluiemoţionallipsitdecompasiune,cuplulvafimaiinstabilşicăsniciavariscasăsedestramemairepede.Ideeadezvoltăriiunuialttipdecompasiune,ocompasiuneuniversală,genericăoarecum,separatăde

sentimentelepersonale,mi sepăreagreude atins.Cântărind-o înminte şi vorbind capentrumine, amîntrebat:—Dariubireasaucompasiuneasuntsentimentesubiective.Miseparecătonulemoţional,sentimentul

deiubiresaucompasiuneartrebuisăfieacelaşi indiferentcăe„marcatdeataşament“sau„adevărat“.Deci, dacă individul ar simţi aceeaşi emoţie şi într-un caz, şi în celălalt, de ce e important să facemdiferenţaîntreele?DalaiLamaarăspunspeuntonhotărât:—Maiîntâi,credcăexistăonuanţădiferităîntresentimentuldeiubiresaucompasiuneadevăratăşi

celdeiubirebazatăpeataşament.Nusuntunulşiacelaşisentiment.Celdecompasiuneadevăratăemultmai puternic, mult mai cuprinzător; are o calitate foarte profundă. În plus, iubirea şi compasiuneaadevărate sunt mult mai stabile, mai trainice. De exemplu, dacă vezi un animal suferind cumplit, deexempluunpeştecaresezvârcoleştecucârligulîngură,sepoateîntâmplasăaibruscsenzaţiacănu-ipoţi suporta durerea. Senzaţia aceasta nu se bazează pe o legătură specială cu animalul respectiv, pegândulcă„Vai,animalulacelaeprietenulmeu“.Într-unastfeldecaz,compasiuneavinepurşisimpludinfaptulcă şi fiinţaaceeaare sentimente, simtedurerea şi aredreptul săn-o simtă.Aşadar, acest feldecompasiune,carenueamestecatcudorinţăsauataşament,emultmaitemeinicşimaidurabilpetermenlung.Amcontinuat,aprofundândsubiectulcompasiunii:—Cândaţidatexemplulunuipeştecaresuferăcucârligulîngură,aţiatinsunpunctesenţial–anume

căstareaaceeaeasociatăcusenzaţiacănuputemsuportasă-ivedemsuferinţa.—Da,aspusDalaiLama.Defapt, într-unanumesens,amputeadefinicompasiuneadreptstarea în

carenuputemsuportasuferinţacelorlalţi,acelorlalte fiinţesimţitoare. Iarpentruagenerasentimentulacela,mai întâi trebuiesă înţelegemseriozitatea, intensitateasuferinţeicelorlalţi.Creddecică,cucâtînţelegemmaibinesuferinţaşidiverseletipuridesuferinţălacaresuntemsupuşi,cuatâtmaiprofundănevaficompasiunea.— Înţeleg căo conştientizaremaimare a suferinţei celorlalţi ne poate spori capacitatea de a simţi

compasiune. Prin însăşi definiţia ei, compasiunea presupune deschiderea către suferinţa altuia,împărtăşireasuferinţeilui.Daraiciajungemlaoîntrebareşimaiprofundă:deceamvreaneîmpovărămcusuferinţaaltcuivacândnuovremnicipeanoastră?Mulţidintrenoifac totposibilulpentruaevitapropriadurereşisuferinţă,recurgândchiarşiladrogurisaualtesubstanţe.Şiatuncideceamluaasupranoastră,intenţionat,suferinţaaltcuiva?Fărăezitare,DalaiLamaarăspuns:— Sunt de părere că există o diferenţă importantă între suferinţa proprie şi suferinţa pe care se

întâmplă să o simţim în starea de compasiune în care ne asumăm şi împărtăşim suferinţa altora – odiferenţăcalitativă.S-aopritpuţin,apoi,deparcăeraînstaresă-miurmăreascăfărăefortsentimentele,acontinuat:—Cândnegândimlaproprianoastrăsuferinţă,avemsenzaţiacăsuntemde-adreptulcopleşiţi.Avem

senzaţiaaceeadeîmpovărare,senzaţiacăneapasăceva–căsuntemneajutoraţi.Nesimţimamorţiţi,de

Page 69: Dalai Lama - Arta Fericirii

parcăne-auînţepenittoatesimţurile.Dar,cândgenerămcompasiune,cândpreluămsuferinţaaltcuiva,laînceput se poate să simţim un oarecare disconfort, o senzaţie neplăcută, insuportabilă. Dar în cazulcompasiuniisenzaţiaaceastaefoartediferită:subsentimentulneplăcutseaflăfoartemultăconcentrareşihotărâre, fiindcă acceptăm voluntar şi intenţionat suferinţa altcuiva pentru un scopmai înalt. Avem osenzaţie de conectare şi de angajament, ştiind că suntem dispuşi să ne ajutăm semenii, o senzaţie deprospeţime,nudeamorţire.Lafelliseîntâmplăatleţilor.Cândtreceprintr-unantrenamentdur,atletuls-arputeasăsuferemult–faceefort,transpiră,seforţează.Credcăexperienţapoatefifoartedureroasăşiepuizantă.Dar atletul n-o consideră drept o experienţă dureroasă. El o consideră omare împlinire, oasociazăcusenzaţiadebucurie.Dar,dacăacelaşiindividarfisupusuneialteformedeefortfizic,caren-ar avea legătură cu antrenamentul lui sportiv, şi-ar spune: „Vai, de ce sunt supus chinului acestuiaoribil?“Iatădecicăatitudineamintalăschimbăcompletlucrurile.Acestecâtevacuvinte,rostitecumultăhotărâre,m-auadusdinstareameaapăsătoarelaostareîncare

îmiimaginamposibilitateaunuisfârşitalsuferinţei,auneitranscenderiasuferinţei.—Spuneţicăprimulpaspentrugenerareaacestuifeldecompasiuneesteînţelegereasuferinţei.Există

şialtetehnicibudisteprincareputemdadovadădemaimultăcompasiune?— Da. De exemplu, în tradiţia budistă mahayana, întâlnim două tehnici principale de cultivare a

compasiunii.Lisespune„metodacauzeişiefectuluiînşaptepuncte“şi„schimbulşiegalitateasineluicuceilalţi“.Metoda„schimbuluişiegalităţii“etehnicapecareoveiregăsiîncapitoluloptdinCaleacătreiluminarealuiShantideva.Dar–aspusel,aruncândoprivirelaceasuldemânăşiobservândcănisetermina timpul–credcăvomfacecâtevaexerciţii saumeditaţiiasupracompasiunii înconferinţeledesăptămânaasta.Apoiazâmbitcucăldurăşis-aridicat,punândcapătîntâlnirii.

ADEVĂRATAÎNSEMNĂTATEAVIEŢIIOMENEŞTI

Continuându-nediscuţiadesprecompasiuneîntimpulconversaţieiurmătoare,amînceput:—Am tot vorbit despre importanţa compasiunii, despre convingerea dumneavoastră că afecţiunea,

bunătatea,prieteniaşitoatecelelaltesuntcondiţiiabsolutnecesarepentrufericire.Daramonelămurire–săzicemcăarveniladumneavoastrăunomdeafaceribogatşiv-arspune:„SanctitateaVoastră,spuneţicăpentruafifericiţiesteimportantsădămdovadădebunătateşicompasiune.Dareu,defelulmeu,nusuntunompreabunsauafectuos.Sincersăfiu,chiarnusimtcineştiececompasiunesaualtruism.Deobiceisuntdestulderaţional,practic,poateintelectual,şipurşisimplunusimtemoţiidegenulacela.Şitotuşi îmi place viaţamea, suntmulţumit cu ea aşa cum e.Amo afacere demare succes, prieteni, leasiguroviaţăîndestulatăsoţieişicopiilorşiaşspunecăamcueiorelaţiebună.Nusimtcămi-arlipsiceva.Dezvoltareacompasiunii,aaltruismului,abunătăţiisufleteştişiaşamaidepartesunăfrumos,darcerostaupentrumine?Miseparecevaaşadesentimental…“— În primul rând, a răspunsDalai Lama, chiar dacă cinevami-ar spune asta, totm-aş îndoi că în

adânculinimiichiarefericit.Suntconvinscăbazasupravieţuiriiumane,valoarearealăavieţiiomeneştie compasiunea şi că fără ea ne lipseşte un element esenţial. Sensibilitatea profundă la sentimentelecelorlalţieocomponentăaiubiriişicompasiunii,iarfărăeacredcă,deexemplu,omuluiaceluiai-arfigreu să se înţeleagă cu soţia. Dacă chiar ar avea atitudinea aceea de indiferenţă la suferinţa şisentimentelecelorlalţi,chiardacăarfimilionar,dacăaraveaoeducaţiebună,dacăn-araveaproblemecufamiliasaucopiii,dacăarfiînconjuratdeprieteni,alţioamenideafaceribogaţi,politicienişişefide

Page 70: Dalai Lama - Arta Fericirii

stat, cred că, în ciuda tuturor, efectul atâtor lucruri pozitive ar rămânedoar la suprafaţă.Dar, dacă arinsistaîncontinuarecăelnusimtecompasiuneşi totuşinuedepărerecă-i lipseşteceva…atuncis-arputeasăfiepuţincamgreusă-lajutsăînţeleagăimportanţacompasiunii…DalaiLama s-a oprit puţin să reflecteze. Pauzele lui intermitente, care apăreau din când în când în

conversaţiile noastre, nu păreau să lase loc unei tăceri stânjentoare; dimpotrivă, erau ca o forţăgravitaţională, care conferea cuvintelor lui mai multă greutate şi mai mult sens când ne reluamconversaţia.Înceledinurmăacontinuat:—Darchiarşiaşa,i-aşputeasupuneatenţieicâtevalucruri.Maiîntâi,i-aşsugerasăreflectezeasupra

propriei experienţe. Îşi va da seama că, dacă cineva îl tratează cu compasiune şi afecţiune, se simtefericit. Aşadar, experienţa aceasta l-ar ajuta să înţeleagă că şi alţii se simt bine când li se aratăbunăvoinţăşicompasiune.Odatăce îşidăseamadeasta,s-arputeasă respectemaimultsentimentelecelordin jurşisăfiemai înclinatsă learatecompasiuneşibunătate. Înacelaşi timp,ardescoperică,dacăleoferialtoramaimultăcăldură,primeştimaimultăcăldurăînapoi.Nucredcăi-arluapreamultsăînţeleagă asta. Prin urmare, aceasta devine baza respectului reciproc şi a prieteniei. Acum, săpresupunemcăomulacelaaravea toateposibilităţilemateriale, ar aveaoviaţăplinăde succes, ar fiînconjuratdeprieteni,n-araveagrijabanilorşiaşamaideparte.Credcăarfiposibilcafamiliaşicopiiiluisăempatizezecuelşisăsimtăooarecaremulţumirepentrucăaresucces, iareiaumulţibanişioviaţăconfortabilă.Credcăneputemimaginacăpânălaunpunct,chiarşiînlipsabunătăţiişiafecţiunii,nu ar simţi că îi lipseşte ceva.Dar, dacă ar fi de părere că totul e în regulă, că nu are nevoie să-şidezvolte compasiunea, aş sugera că impresia lui se datorează ignoranţei şi incapacităţii de a privi înviitor.Chiardacăis-arpăreacăceilalţiîisuntcuadevăratapropiaţi,adevărularficămarepartedinrelaţiaşiinteracţiuneacelorlalţicuels-arbazapefaptulcăîlpercepdreptomdesucces,oresursădebogăţie.Sepoatecabogăţiaşiputerealuisă-iinfluenţezeşisă-ifacăsăstabileascăolegăturăcuele,nucupersoanaînsine.Aşadar,într-unfel,sepoatesăfiemulţumiţichiardacăelnulearatăbunăvoinţăşiafecţiune;sepoatesănucearămaimult.Darceseîntâmplădacăşi-arpierdedinavere?Bazarelaţiilors-arşubrezi.Atunciarîncepesăvadăefectullipseidebunătateşiarîncepesăsufere.Daroameniicaremanifestăcompasiuneosimt,fireşte,capecevapecaresepotbaza;chiardacăauproblemeeconomiceşinecazuri, totaucevade împărtăşitcuceilalţisemeni.Economiaunei ţărieun lucruatâtde instabil,avempartedeatâteapierderiînviaţă,darcompasiuneaecevaceputempurtacunoioricând.Un asistent în robă cafenie a intrat în cameră şi ne-a turnat tăcut ceaiul, în timp ce Dalai Lama a

continuat:—Bineînţeles,dacăîncercămsă-iexplicămcuivaimportanţacompasiunii,sepoateîntâmplasăavem

de-afacecuunomfoarteasprit,individualistşiegoist,pecarenu-lintereseazădecâtbinelepropriu.Sepoate chiar ca unii oameni să nu aibă capacitatea de a empatiza nicimăcar cu o persoană iubită sauapropiată.Darchiarşiunoroamenicaaceştialisepoateprezentaimportanţacompasiuniişiiubiriicujustificarea că sunt celemai bunemetode de a-şi atinge interesele proprii.Doresc să fie sănătoşi, sătrăiascămaimultşisăsebucuredeliniştesufletească,fericireşibucurie.Dacăastaîşidoresc,amauzitcă există şi dovezi ştiinţifice că astfel de lucruri sunt amplificate de iubire şi compasiune…Dar cadoctor,capsihiatru,poatetucunoştimaibinebazalorştiinţifică.—Da,amconfirmateu.Credcăexistădoveziştiinţificeclarecaresusţinafirmaţiiledespreavantajele

fiziceşiemoţionalealestărilordespiritasociatecucompasiunea.

Page 71: Dalai Lama - Arta Fericirii

— De aceea cred că unii oameni, dacă ar fi informaţi despre datele acestea şi despre studiileştiinţifice,s-arsimţiîncurajaţisă-şicultiveostaredespiritmaiînclinatăsprecompasiune…acomentatDalaiLama.Darcredcă,chiarşifărăstudiileştiinţifice,existăşialteargumentepecareoameniilepotînţelegeşiapreciapebazaproprieiexperienţepracticeşidirectedezicuzi.Deexemplu,lis-arputeaarătacălipsacompasiuniiducelaolipsădescrupule.Existămulteexemplecaredovedesccălaunnivelprofundoameniifărăscrupulesuferă,îngeneral,deunfeldenefericireşinemulţumire–oamenicaStalinşiHitler.Astfeldeoamenisuntapăsaţideosenzaţiecontinuădeinsecuritateşi teamă.Credcănici însomnnuscapădeteamă…Pentruuniipoateefoartegreudeînţeles,darecertcăunorastfeldeoamenilelipseşte ceva ce semenii lor dotaţi cu compasiune au – senzaţia de libertate, de abandonare, care îţipermite să te relaxezi şi să laşi totul deoparte când adormi.Oamenii fără scrupulenu aupartede aşaceva.Sunt prinşimereu în ghearele unei ameninţări; sunt încătuşaţi, nu pot simţi eliberarea, libertateaaceea.S-aopritcâtevaclipe,scărpinându-seîncapcuunaerabsent,apoiacontinuat:—Edoarospeculaţie,darbănuiesccă,dacă l-ai întrebapeunomfărăscrupule„Cândai fostmai

fericit: încopilărie,cândtebucuraideîngrijireamameitaleşieraimaiapropiatdefamilie,sauacum,când aimaimultă putere, influenţă şi prestigiu?“, ţi-ar spune că frumoasă a fost copilăria.Cred că şiStalinafostiubitdemamaluicânderamic.—Credcă,aducându-lîndiscuţiepeStalin,aţidatunexempluperfectpentruceeaceexplicaţimai

înainte, am observat eu, despre consecinţele existenţei lipsite de compasiune. Se ştie că cele douătrăsăturiprincipalealepersonalităţiiluieraulipsadescrupuleşibănuialacontinuă.Consideralipsadescrupulechiarovirtute; şi-aschimbatnumeledinDjugaşvili înStalin,adică„omuldeoţel“.Odatăcuvârsta, a devenit totmai lipsit de scrupule şimai bănuitor. Suspiciunile lui erau legendare. Teama şineîncrederea lui faţă de ceilalţi au dus, în cele din urmă, la epurărimasive şi la campanii împotrivadiverselor grupuri etnice din propria ţară: au fost închişi şi executaţi milioane de oameni. Dar încontinuarevedeaduşmanilatotpasul.Cupuţintimpînaintesămoarăi-aspusluiNikitaHruşciov:„Nuamîncredereînnimeni,nicimăcarînmine“.Spresfârşit,s-aîntorschiarşiîmpotrivasusţinătorilorluicelormailoiali.Fireşte,cucâtdeveneamailipsitdescrupuleşimaiputernic,cuatâteramainefericit.Un prieten de-al lui spunea că, în cele din urmă, singura trăsătură umană care-i mai rămăsese eranefericirea.Fiicalui,Svetlana,povesteacăsingurătateaşigoluldininimăîlrodeauînasemeneamăsură,încâtnumaicredeacăoameniieraucapabilidesinceritate saubunătateadevărată.Ştiucăar fi foartegreusă-iînţelegempeoameniicaStalinşimotivelepentrucareaucomisfaptelegroaznicedecares-aufăcutvinovaţi.Darunuldintresubiectelenoastreefaptulcăpânăşioameniiaceştiaextremdelipsiţidescrupule îşipotaminticunostalgieaspecteleplăcutealecopilăriei,deexempludragosteamamei.Darcum rămâne cu atâţia oameni care n-au avut copilării plăcute sau mame iubitoare? Cei care au fostabuzaţi sau au suferit alte nenorociri?Vorbimdespre compasiune.Nu credeţi că, pentru a-şi dezvoltacapacitateadeasimţicompasiune,enevoiesăficrescutîngrijaunorpărinţisaututoricaresă-itratezecucăldurăşiafecţiune?—Da,credcăeimportant.Atăcutovreme,învârtindîntredegetemătăniileautomat,cuîndemânare,întimpcereflecta.—Uniioameniausuferitmultîncădelaînceput,aufostlipsiţideafecţiuneasemenilorlorşideaceea,

maitârziuînviaţă,dauimpresiacăsuntlipsiţideoricesentimenteumane,deoricecapacitatedeaarătacompasiuneşiafecţiune,suntînăspriţişibrutali…

Page 72: Dalai Lama - Arta Fericirii

DalaiLamas-aopritdinnouşi,câtevaclipe,apărutsăcântăreascăseriosproblema.Cânds-aaplecatpeste ceaşca de ceai, chiar şi conturul umerilor sugera omeditaţie profundă.Dar nu părea dispus săcontinue imediat, aşacăne-ambăutceaiul în tăcere. Înceledinurmă,a ridicatdinumeri,capentruarecunoaştecănuareniciosoluţie.—Credeţidecicătehnicilepentrupotenţareaempatieişidezvoltareacompasiuniinuaraveaefectla

oameniicuunastfeldetrecutdificil?—Înfuncţiede împrejurările încareseaflăfiecare,folosulpracticăriidiverselormetodeşi tehnici

variazăîntotdeauna,aexplicatel.Sepoateşica,înunelecazuri,tehnicilesănufuncţionezedeloc…Vrândsăclarificproblema,l-amîntrerupt:—Iartehnicilespecificepentrupotenţareacompasiuniidesprecarevorbeţiacumarfi…?— Exact cele despre care vorbeam. Mai întâi, învăţătura, înţelegerea profundă a însemnătăţii

compasiunii–astfelcapeţiconvingereşihotărâre.Apoi,folosireametodelordepotenţareaempatiei,deexemplu vizualizarea propriei persoane, cu ajutorul imaginaţiei şi creativităţii, în pielea celuilalt.Săptămâna aceasta vom discuta la conferinţe anumite exerciţii sau practici care pot fi aplicate, deexemplu tong-len, care întăreşte compasiunea. Dar cred că e foarte important să nu uităm că, deşitehnicileacestea,capracticatong-len,aufostcreatecasăajutecâtmaimulţioamenicuputinţă,celpuţinopartedinpopulaţie,nimeninus-aaşteptatvreodatăsă-iajutepetoţipracticanţii,petoţioamenii.Dar,la drept vorbind, problema principală… când vine vorba de diversele metode de dezvoltare acompasiunii, important e ca oamenii să facă un efort sincer de a-şi dezvolta capacitatea de a simţicompasiune.Măsura încarevor reuşiefectivsăşi-ocultivedepindedeomulţimedevariabile,nusepoateşti.Dar,dacăfactotposibilulsăfiemaibuni,să-şicultivecompasiuneaşisăfacălumeamaibună,lasfârşitulzileipotspune:„Măcaramfăcuttotceamputut!“

AVANTAJELECOMPASIUNII

Înultimiianis-auefectuatmultestudiicaresusţinideeacădezvoltareacompasiuniişiaaltruismuluiare un impact pozitiv asupra sănătăţii noastre fizice şi emoţionale. Într-un experiment celebru, deexemplu,DavidMcClelland,psihologlaUniversitateaHarvard,aarătatunuigrupdestudenţiunfilmîncare Maica Tereza lucra cu bolnavii şi săracii din Calcutta. Studenţii au spus că filmul le-a trezitcompasiunea. După aceea a analizat saliva studenţilor şi a observat o creştere a niveluluiimunoglobulineiA,unanticorpcarecombateinfecţiilerespiratorii.Într-unaltstudiu,efectuatdeJamesHouselaCentruldeCercetarealUniversităţiiMichigan,cercetătoriiaudescoperitcăacţiunilevoluntareregulate, interacţiunea cu ceilalţimarcată de bunătate şi compasiune sporeau semnificativ speranţa deviaţăşi,probabil,şivitalitateagenerală.Mulţialţioamenideştiinţăcareaustudiatdomeniulîncătânăralmedicinei alternative, care îmbină tratamentul psihic cu cel fizic, auobţinut rezultate similare, caredemonstreazăcăstăriledespiritpozitivenepotîmbunătăţisănătateafizică.Pe lângă efectele benefice asupra sănătăţii fizice, există şi dovezi că un comportament marcat de

compasiune şi grijă faţăde ceilalţi contribuie la sănătatea emoţională.Studiile au arătat că ajutorareacelorlalţinepoateinduceostaredefericire,nepoatecalmaminteaşipoatereducedepresiile.Înurmaunuistudiuefectuatpeoperioadăde30deaniasupraunuigrupdeabsolvenţidelaHarvard,cercetătorulGeorgeVaillant a conchis că adoptarea unui stil de viaţă altruist este o componentă esenţială a unuipsihic sănătos. Un alt sondaj, efectuat de Allan Luks asupra câtorvamii de oameni implicaţi înmodregulatînactivităţidevoluntariatpentruajutorareasemenilorlor,aarătatcăpeste90%dintrevoluntari

Page 73: Dalai Lama - Arta Fericirii

spuneaucăactivitateaaceealeaduceunfeldestarede„extaz“,caracterizatădeosenzaţiedecăldură,deenergiesporităşideeuforie.Înplus,dupăastfeldeactivităţisesimţeaudeosebitdecalmişiîşiapreciaumai bine propria persoană. S-a descoperit că, pe lângă faptul că asigură o interacţiune beneficăemoţional,acest„calmalaltruistului“contribuieşilaatenuareauneivarietăţidetulburărifizicederivatedinstres.EadevăratcădovezileştiinţificesusţinînmodclaropiniileluiDalaiLamaasupravaloriifoartereale

şipracticeacompasiunii,darpentruconfirmareaadevăruluiconvingerilorsalenuenevoiesănebazămdoar pe experimente şi studii. Putem vedea legătura strânsă dintre altruism, compasiune şi fericireapersonală chiar în vieţile noastre şi în vieţile celor din jurul nostru. Un exemplu bun e Joseph,antreprenorînconstrucţii,pecarel-amcunoscutacummulţiani.Timpde30deani,Josephamersdinprofitînprofit,cuajutorulexplozieiaparentnelimitateaindustrieiconstrucţiilordinArizona,şiadevenitmultimilionar.Darspresfârşitulanilor’80avenitcelmaimarecrahalafacerilorimobiliaredinistoriastatului. Joseph investise sume enorme în domeniu şi a pierdut tot. A ajuns la faliment. Problemelefinanciare i-aupus lagrea încercarecăsniciaşiaudus, înceledinurmă, ladivorţ,după25deanidecăsătorie. Înmoddeloc surprinzător, Josepha fostgravafectat.A început săbeamult.Din fericire, areuşitsărenunţelaalcoolcuajutorulorganizaţieiAlcoolicilorAnonimi.CapartedinprogramulAA,adevenitmentorulpersonalalunuialtparticipantşiaajutat şialţialcoolici săscapedeviciu.Şi-adatseamacăîifaceplăcereroluldementor,senzaţiadea-iajutapeceidinjur,şiaînceputsălucrezecavoluntar şi în alte organizaţii. Şi-a pus în aplicare priceperea în afaceri pentru a-i ajuta pe cei cudificultăţieconomice.IatăcumîşidescriaJosephnouaviaţă:„Acumamofirmăfoartemicădeamenajăriinterioare. Îmi aduce un venit modest, dar îmi dau seama că niciodată n-o să mai ajung bogat ca pevremuri.Ceeciudatecăparcănicinumaivreauatâţiabani.Preferdedepartesă-mipetrectimpulcuactivităţi devoluntariat pentrudiferite grupuri, să lucrezdirect cuoamenii, să-i ajut cât pot. Înultimavreme,osingurăziîmiaducemaimultăbucurieadevăratădecâtolunăîntreagădepevremeacândîmicurgeaubaniilarobinet.Suntmaifericitcaniciodată!“

MEDITAŢIEASUPRACOMPASIUNII

Dupăcumîmipromiseseînconversaţiilenoastre,DalaiLamaşi-aîncheiatunadintreconferinţeledinArizonacuomeditaţieasupracompasiunii.Afostunexerciţiusimplu.Darareuşit,cuforţăşieleganţă,să-şi rezume şi să-şi cristalizeze prelegerile anterioare despre compasiune într-un exerciţiu de cinciminute,directşilaobiect.

„Pentru a genera compasiune, pornimde la recunoaşterea faptului că nudorim suferinţa şi că avemdreptulsăfimfericiţi.Faptulacestasepoateverificasauvalidaprinexperienţaproprieafiecăruiadintrevoi.Apoi,recunoaştemfaptulcănicialţiinuîşidorescsuferinţa,cumnune-odorimnicinoi,şicăşieiaudreptullafericire.Aceastadevinefundaţiapebazacăreiaîncepemsăclădimcompasiunea.Deci…haideţisămeditămaziasupracompasiunii.Începeţicuvizualizareauneipersoanecareseaflă

într-ogreasuferinţă,carearedurerisautreceprintr-oexperienţăfoartenefericită.Înprimeletreiminutealemeditaţiei,reflectaţiasuprasuferinţeiomuluiaceluiaînmodmaianalitic–gândiţi-vălasuferinţaluiintensă şi la nenorocirea pe care o trăieşte. După ce v-aţi gândit câteva minute la suferinţa aceleipersoane,încercaţisăoraportaţilavoiînşivă,zicându-vă:«Omulacelaareaceeaşicapacitatedeasimţidurerea, bucuria, fericirea şi suferinţa ca şi mine». Apoi încercaţi să lăsaţi să se manifeste reacţiavoastră naturală – un sentiment firesc de compasiune către persoana aceea. Încercaţi să ajungeţi la o

Page 74: Dalai Lama - Arta Fericirii

concluzie:gândiţi-văcâtdetarevădoriţicaomulacelasăscapedesuferinţă.Şihotărâţi-văcăîlveţiajutasănumaisufere.Însfârşit,aţintiţi-văminteaîntrutotulasupraconcluziei,asuprahotărâriiacesteia,şi în ultimele câteva minute de meditaţie încercaţi pur şi simplu să vă gândiţi doar la starea decompasiune,deiubire.“

Apoi,DalaiLamaaluatpoziţiademeditaţie,cupicioareleîncrucişate,şiarămascompletnemişcat,desfăşurându-şimeditaţia în acelaşi timp cupublicul.Linişte totală.Dar era cevaprofundmişcător înexperienţaasta:îndimineaţaaceea,înconjuratdeceilalţispectatori,credcăşicelmaiînăspritoms-arfisimţit mişcat să se afle în mijlocul unei mulţimi de 1 500 de oameni, cu toţii meditând asupracompasiunii.Dupăcâtevaminute,DalaiLamaaînceput,încet,oincantaţietibetană;vocealuiprofundă,melodioasă,suiaşicoboraîntonuriliniştitoare,blânde.

Page 75: Dalai Lama - Arta Fericirii

PARTEAAIII-ATRANSFORMAREASUFERINŢEI

Page 76: Dalai Lama - Arta Fericirii

8Cumţinempieptsuferinţei

PevremealuiBuddha,ofemeiepenumeKisagotamisufereafiindcăîimurisesingurulcopil.Nuputeasăaccepteceseîntâmplaseşialergadinomînom,căutândunleaccaresă-ireaducăcopilullaviaţă.SespuneacăBuddhaaraveaunasemenealeac.Kisagotamis-aduslaBuddha,s-aplecatînfaţaluişiaîntrebat:—Poţisăfaciunleaccaresă-miaducăînapoicopilul?—Cunoscunasemenealeac,arăspunsBuddha.Darpentrua-lfaceîmitrebuieanumiteingrediente.Uşurată,femeiaaîntrebat:—Deceingredienteainevoie?—Adu-miomânădeseminţedemuştar,aspusBuddha.Femeiai-apromiscăilevaaduce,dar,cândsepregăteasăplece,Buddhaaadăugat:—Seminţeledemuştartrebuiesăvinădintr-ogospodărieîncaren-amuritniciuncopil,niciunsoţ

sausoţie,niciunpărinteşinicioslugă.Femeias-aînvoitşiaplecatdincasăîncasăîncăutareaseminţelordemuştar.Lafiecarecasăoamenii

searătaudoritorisă-ideaseminţele,dar,întrebându-idacălemurisecineva,şi-adatseamacănugăseaniciogospodăriepeundesănufitrecutmoartea–aicimuriseofiică,dincolooslugă,înaltăparteunsoţsauunpărinte.Kisagotaminuareuşitsăgăseascăniciocasăscutitădesuferinţamorţii.Văzândcănuesingurăîndurereaei,mamaarenunţatsăsemaiagaţedetrupulfărăviaţăalcopiluluieişis-aîntorslaBuddha,carei-aspus,cuadâncăcompasiune:—Credeaicădoartuaipierdutunfiu;legeamorţiiestecăînrândulfiinţelorviinimicnueveşnic.

Încăutareaei,Kisagotamiaînvăţatcănimeninuestescutitdesuferinţăşipierderi.Nenorocireaaceeagroaznicănuoalesesepeeadintretoţi.Înţelegândlucrulacestanuascăpatdesuferinţainevitabilăcareprovinedinpierdereauneifiinţeiubite,darşi-auşuratsuferinţacareprovinedinluptaîmpotrivaacesteilegitristeafirii.Deşidurereaşisuferinţasuntfenomeneuniversaleînviaţaoamenilor,astanuînseamnăcăneeuşorsă

le acceptăm. Oamenii au născocit tot felul de strategii ca să evite confruntarea cu suferinţa. Uneorifolosimmijloace exterioare, ca substanţele chimice – ne amorţim şi ne tratăm durerea emoţională cudrogurisaualcool.Avemşioseriedemecanismeinterioare–metodedeapărarepsihologice,demulteori inconştiente, care ne feresc de prea multă durere şi suferinţă emoţională când dăm de necazuri.Uneori,mecanismeleacesteadeapăraresuntfoarteprimitive–deexemplu,refuzuldeaacceptacăexistăoproblemă.Alteorisepoatesărecunoaştem,înmodvag,căavemoproblemă,darsăneadâncimîntr-unmilion de activităţi sau de distracţii ca să nu fie nevoie să ne gândim la ea. Sau folosim proiecţia –fiindcănuputemacceptacăavemoproblemă,oproiectăminconştientasupraaltoraşidămvinapeeipentru suferinţa noastră: „Aşa e, sunt nefericit. Dar problema nu e amea; e a altcuiva. Dacă n-ar fi

Page 77: Dalai Lama - Arta Fericirii

nenorocituldeşefcare-mifacezileleamare[saupartenerulmeucaremăignoră,sau…],n-aşaveanicioproblemă“.Suferinţanusepoateevitadecâttemporar.Dar,caoboalălăsatănetratată(sautratatăsuperficialcu

medicamente care nu fac decât sămascheze simptomele, dar nuvindecăproblemadin spatele lor), seinfecteazăşiseagraveazăcutimpul.Stareadeextazindusădedrogurisaualcoolnealină,ce-idrept,ovremesuferinţa,darfolosirealorcontinuăneprovoacăvătămărifiziceşineafecteazăviaţasocială,ceeace aduce mult mai multă suferinţă decât nemulţumirea vagă sau durerea emoţională acută care ne-audeterminatsărecurgemlaele.Metodeledeapărareinterioare,psihologice,canegareasaureprimarea,neizoleazăşineprotejeazădedurerecevamaimulttimp,dartotnuofacsădispară.Randall şi-apierdut tatăl,bolnavdecancer,acumunanşiceva.Eraufoarteapropiaţi şi,peatunci,

toatălumeas-amiratdecâtdebineasuportatlovitura.„Bineînţelescăsunttrist“,explicaelpeuntonstoic.„Darchiarmăsimtbine.Osă-mifiedordeel,darviaţamergemaideparte.Şiapoi,nupotsămăconcentrezpelipsaluiacum;trebuiesămăocupdeînmormântareşisăamgrijădeproprietăţilelui înnumelemamei…Darosă-mirevin“,asiguraelpetoatălumea.Darunanmaitârziu,lascurtăvremedupăces-aîmplinitunandelamoarteatatăluilui,Randallaînceputsăaluneceîntr-odepresiegravă.Avenitlacabinetulmeuşimi-aexplicat:„Nuînţelegdelocce-micauzeazădepresia.Acumtotulparesămeargăbine.N-arecumsăfiemoarteatatei;amuritacummaibinedeunanşim-amîmpăcatdejacumoartealui“.Totuşi,dupădoarcâtevaşedinţeadevenitevidentcă,totstrăduindu-sesă-şiţinăemoţiileînfrâucasă„fietare“,nuîşiconfruntasesentimenteledepierdereşisuferinţă.Acesteaaucrescutşiautotcrescutpânăauajunssăsemanifestesubformauneidepresiizdrobitoare,decareeranevoitsăseocupe.ÎncazulluiRandall,depresias-adisipatdestulderepededupăcene-amconcentratpedurereapecare

osimţeaşipesenzaţiadepierdereşidupăceareuşitsă-şipriveascăsuferinţafărăocolişurişis-osimtăcomplet.Dar,uneori, strategiile inconştienteprincareevitămsădămochiicuproblemelenoastre suntmaiadâncînrădăcinate–suntmecanismederezistenţăprofundimprimateînnaturanoastră,caresepotîmpleticupersonalitateanoastră,devenindfoartegreudeînlăturat.Deexemplu,ceimaimulţidintrenoiavemunprieten,ocunoştinţăsauorudăcareevităproblemeleproiectându-leasupraaltoraşidândvinapeei–acuzându-icăaudefectecare,defapt,suntaleacuzatorului.Nueînniciuncazometodăeficientădeaeliminaproblemele;mulţiastfeldeoamenisuntcondamnaţilaoviaţădenefericiredacătrăiescîncontinuareastfel.

DalaiLamaşi-aexpusîndetaliuperspectivaasuprasuferinţeiumane–operspectivăcareincludeşiconvingerea că eliberarea de suferinţă este posibilă, dar care începe cu acceptarea suferinţei ca faptnaturalalexistenţeiumaneşicuînfruntareadirectăaproblemelor,cucuraj.

—Înviaţadezicuzineciocnim,inevitabil,deprobleme.Celemaimariproblemeînviaţăsuntcelepecarenimeninulepoateocoli:bătrâneţea,boalaşimoartea.Încercareadeaevitaproblemelerefuzândsănegândimlaelenepoateaduceoalinaretemporară,darcredcăexistăosoluţiemaibună.Dacăîţiînfrunţidirectsuferinţa,veiînţelegemaibineprofunzimeaşinaturaproblemei.Dacăeşti înluptăşinucunoştisituaţiaşicapacitateamilitarăainamicului,veifitotalnepregătitşiparalizatdeteamă.Dar,dacăcunoştiputereadeluptăaoponenţilor,cefeldearmeauşiaşamaideparte,teveiaflaîntr-opoziţiemultmaibunăînrăzboi.Lafel,dacă-ţiînfrunţiproblemele,înlocsăleeviţi,veifimaipregătitsălefacifaţă.Fireşte,abordareaproblemelorînacestfeleraperfectrezonabilă,dar,vrândsăaprofundezsubiectul,

amîntrebat:

Page 78: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Da,darce te facidacă înfrunţiproblemadirect şi îţidai seamacănuexistănicio soluţie?Eosituaţiedestuldegreudesuportat.—Dar cred că tot emai bine s-o înfrunţi, a răspuns el cu spiritmarţial.De exemplu, lucrurile ca

bătrâneţeaşimoartealepoţiconsideranegative,nedoriteşipoţiîncercasăuiţipurşisimpludeele.Darpânălaurmătotsevorîntâmpla.Iardacăaitotevitatsătegândeştilaele,cândvineziuasăteconfrunţicuele,vei fi înstaredeşoc,veisuferioneplăceremintală insuportabilă.Dar,dacăpetreciceva timpgândindu-telabătrâneţe,moarteşilaaltelucrurinefericite,atuncicândsevorîntâmpla,minteatavafimultmaistabilăşiteveififamiliarizatdejacuastfeldeproblemeşisursedesuferinţă,leveifianticipatdejaapariţia.Deaceeacredcăebinesănepregătimdinainte,familiarizându-necufeluriledesuferinţăpecareneputemaşteptasă le întâlnim.Casăfolosimdinnouanalogiacucâmpuldebătălie,reflecţiaasuprasuferinţeipoate ficonsideratăunexerciţiumilitar.Oameniicaren-auauzitniciodatăderăzboi,arme, bombardamente şi aşamai departe ar putea leşina dacă ar fi nevoiţi să intre în luptă.Dar prinexerciţiilemilitareîţipoţifamiliarizaminteacuceeacesepoateîntâmpla,astfelîncât,dacăizbucneşterăzboiul,nuîţivafiatâtdegreu.—Eadevărat,înţelegcăfamiliarizareacutipuldesuferinţăpecareexistăşansesă-lîntâlnimnepoate

atenua teama şi anxietatea, dar tot mi se pare că, uneori, unele dileme nu ne lasă altă opţiune decâtsuferinţa.Înastfeldeîmprejurăricumputemsănuneîngrijorăm?—Cefeldedileme?M-amopritşim-amgânditpuţin.—Uite,săspunemcăofemeieeînsărcinatăşi,înurmaamniocentezeisausonogramei,sedescoperă

căfătulareomalformaţiecongenitalăgravă.Aflăcăvanaşteuncopilcuunhandicapmintalsaufizicextrem.Fireşte,femeiaefoartesperiată,fiindcănuştiecesăfacă.Poatealegesăiaomăsurăîmpotrivasituaţiei,săfacăoîntreruperedesarcinăşisăscuteascăcopiluldeoviaţătrăităînsuferinţă,daratuncişieavasuferiopierderecumplităşi,poate,vafichinuitădevinovăţie.Saupoatealegesălasenaturasă-şiurmezecursulşisăîlnască.Daratunciriscăsăducăoviaţăplinădegreutăţişisuferinţe,atâtea,câtşicopilul.DalaiLamam-aascultatfoarteconcentrat.Arăspunscuovoceparcătristă:—Dilemeleacestea,fiecăleabordămdinperspectivaoccidentală,fiecăleabordămdinperspectiva

budistă,suntfoartegrele,foartegrele.Înexemplultăuprivinddeciziadeaîntrerupesaunuosarcinăcumalformaţiicongenitale,nimeninupoateşticevafimaibinepetermenlung.Chiardacăcopilulsenaştecuundefect,poateîntimpvafimaibinepentrumamă,pentrufamiliesaupentrucopilulînsuşi.Darexistăşiposibilitateaca,luândînconsiderareconsecinţelepetermenlung,săfiemaibinesăîntrerupăsarcina;poate,petermenlung,arfialegereaceamaibună.Darcinedecide?Efoartegreu.Chiarşidinpunctdevederebudist,astfeldejudecăţisuntdincolodecapacitateanoastrăraţională.Atăcutpuţin,apoiaadăugat:—Darcredtotuşicăînreacţiafiecăruiindividlaoastfeldesituaţiegreaaraveaunrolşicontextul,şi

convingerilefiecăruia…Amrămasîntăcere.Într-untârziuaspus,dânddincap:—Reflectândasuprafelurilordesuferinţă lacaresuntemsupuşi,neputempregătimintalpentruele

dinainte, într-ooarecaremăsură,amintindu-nedefaptulcă înviaţăsepoate întâmplasăne întâlnimcuastfeldedileme.Astfel,putemfipregătiţipsihic.Darnutrebuiesăuitămcăastanuuşureazăsituaţia.Sepoate să ne ajute să îi facem faţămintal, să ne domolim frica şi aşa mai departe, dar nu va uşura

Page 79: Dalai Lama - Arta Fericirii

problemaînsine.Deexemplu,dacăsevanaşteuncopilcumalformaţiicongenitale,indiferentcâtdemultne-amgânditlaastadinainte,tottrebuiesăgăsimocaledeanedescurca.Decitotegreu.Întimpcevorbea,iseciteaînvoceourmădetristeţe–maimultdecâtourmă,poateonuanţă.Dar

tonul de bază nu era unul lipsit de speranţă. Un minut întreg Dalai Lama a rămas tăcut, privind pefereastrădeparcăarfiavutsubochilumeaîntreagă,apoiacontinuat:—Purşi simplunusepoateevita faptulcăsuferinţa facepartedinviaţă.Şi, fireşte,avemtendinţa

naturalădeanedisplăceasuferinţaşiproblemelecucareneconfruntăm.Darcredcă,îngeneral,oameniinuconsiderăsuferinţaocaracteristicăfundamentalăanaturiiexistenţei…DalaiLamaaizbucnitdintr-odatăînrâs:—Când tegândeşti,deziua taoameniideobicei îţi spun„Lamulţiani“şi„Felicitărideziua ta!“,

cânddefaptziuanaşteriitaleafostşiziuanaşteriisuferinţeitale.Darnuspunenimeni„Felicitărideziuasuferinţeitale!“,aglumitel.Pentruaacceptafaptulcăsuferinţafacepartedinexistenţanoastrădezicuzi, putem începe cu examinarea factorilor care dau naştere de obicei senzaţiilor de nemulţumire şinefericiremintală.Deexemplu,deobiceinesimţimfericiţidacănoisauceiapropiaţinouăaupartedelaudă, de prestigiu, de avere şi de alte lucruri plăcute. Şi ne simţimnefericiţi şi nemulţumiţi dacă nuobţinemlucrurileacesteasaudacăarepartedeelerivalulnostru.Dar,dacăneuitămlavieţilenoastredezicuzi,vomvedeacădemulteoriexistăomulţimedefactorişicondiţiicareproducdurere,suferinţăşinemulţumiri,întimpcecelecaredaunaşterebucurieişifericiriisunt,princomparaţie,rare.Trebuiesătrecemprinasta,fiecăneplace,fiecănu.Şi,devremeceaceastaerealitateaexistenţeinoastre,s-arputea să fie nevoie să ne schimbăm atitudinea faţă de suferinţă.Atitudinea noastră faţă de suferinţădevinefoarteimportantă,fiindcădeeadepindemodulcumfacemfaţăsuferinţeicândneconfruntămcuea.Atitudineanoastrănormalăeunadeaversiuneintensă,deintoleranţăladurereşisuferinţă.Dar,dacăneputemschimbaatitudinea,dacăputemadoptafaţădesuferinţăoatitudinecaresănepermităs-otolerămmaibine,nevafimultmaiuşorsăluptămcunefericirea,necazulşinemulţumirea.Pentrumine,personal, ceamaiputernică şimai eficientăpracticăpentru tolerarea suferinţei este să

vădşisăînţelegcăsuferinţaeînnaturaesenţialăaSamsara5,aexistenţeine-iluminate.Cândaide-afacecu o durere fizică sau cu altă problemă, bineînţeles că pe moment ai reacţia de „O! Ce suferinţăgroaznică!“.Asociezicusuferinţasenzaţiaderespingere,de„Nu,n-artrebuisăsimtasta“.Dar,dacăînclipaaceeaeşticapabilsăpriveştisituaţiadinaltunghişisă-ţidaiseamacăsursasuferinţeietocmaicorpulacesta–şi-abătutunbraţcupalma,demonstrativ–,senzaţiaderespingerevapăli–nuveimaiaveaimpresiacănumeriţisăsuferi,căeştiovictimă.Atunci,odatăceaiînţelesşiaiacceptatrealitateaaceasta,percepisuferinţacapecevaabsolutnatural.La fel,deexemplu,cândvinevorbadesuferinţaprin care a trecut şi trece poporul tibetan, într-un fel poţi privi situaţia şi te poţi simţi copleşit deîntrebarea:„Cumafostposibilsăseîntâmpleaşaceva?“Dar,dinaltunghi,te-aiputeagândilafaptulcăTibetuleşiînmijloculcăiiSamsara–arâsel–,aşacumeşiplanetaaceastaşitoatăgalaxia.

5.Samsara (sanscr.)esteoformăaexistenţeicaracterizatădeciclurile infiniteviaţă–moarte–renaştere.Termenulsereferăşi lastareaobişnuităaexistenţeinoastredezicuzi,caracterizatădesuferinţă.Toatefiinţelerămânînstareaaceasta, împinseînaintedeamprentelekarmicealeacţiunilortrecuteşialestărilordespirit„amăgitoare“,negative,pânăcândseînlăturătoatetendinţelenegativealeminţiişiseatingestareadeEliberare.(N.a.)

Arâsdinnou.—Înoricecaz,credcăfelulcumpercepemviaţaperansambluareunrolînatitudineanoastrăfaţăde

suferinţă.Deexemplu,dacăatitudineanoastrădebazăecăsuferinţaenegativăşitrebuieevitatăcuorice

Page 80: Dalai Lama - Arta Fericirii

preţ şi că, într-unanumesens, eun semncăamdatgreş,deaiciva rezultaocomponentăpsihologicădistinctădeanxietateşiintoleranţăcândneaflămînîmprejurărigrele,osenzaţiecănuleputemfacefaţă.Pedealtăparte,dacăperspectivanoastrădebazăacceptăfaptulcăsuferinţafaceparteînmodfirescdinexistenţă,vomfi, fără îndoială,mai toleranţifaţădegreutăţilevieţii. Iardacănuamfi într-ooarecaremăsurătoleranţifaţădesuferinţă,viaţas-artransformaîntr-unchin,caonoaptefoarteapăsătoare.Parcăarfiunîntunericetern,carearpăreasănusemaitermine.—Mi se pare că, atunci când vorbiţi despre natura esenţială a existenţei ca fiind caracterizată de

suferinţă şi, în esenţă, nesatisfăcătoare, descrieţi unpunct devederedestul depesimist, ba chiar de-adreptuldescurajant,amobservateu.DalaiLamas-agrăbitsăclarifice:—Cândvorbescdesprenaturanesatisfăcătoare a existenţei, trebuie săpunemasta în contextul căii

budisteperansamblu.Reflecţiileacestea trebuie înţelese încontextul lor,adică încadrulcăiibudiste.Sunt de acord că, dacă nu vedem perspectiva aceasta asupra suferinţei în contextul adecvat, existăpericolul,chiarposibilitateafoartemaredeaoînţelegegreşit,deaoconsideramaidegrabăpesimistăşinegativă.Deaceeaeimportantsăînţelegempoziţiaesenţialăabudismuluifaţădeproblemasuferinţeiîngeneral. Când se adresa mulţimii, primul lucru pe care-l explica Buddha era principiul celor PatruAdevăruri Nobile, dintre care primul este Adevărul Suferinţei. Aici se pune mare accent peconştientizareanaturiimarcatedesuferinţăaexistenţeiumane.Nutrebuiesăuitămcămotivulpentrucareeatâtdeimportantsăreflectămasuprasuferinţeiestecăavemposibilitateauneicăidescăpare,avemoalternativă. Există posibilitatea de a ne elibera de suferinţă. Îndepărtând cauzele suferinţei, putematingestareadeEliberare,starealipsitădesuferinţă.Conformgândiriibudiste,cauzelefundamentalealesuferinţeisuntignoranţa,dorinţanemăsuratăşiura.Lisespune„celetreiotrăvurialeminţii“.Termeniiaceştia au conotaţii specifice într-un context budist.De exemplu, „ignoranţa“ nu se referă la lipsa deinformaţii,aşacumoînţelegemşiofolosimzidezi,cimaidegrabălaopercepţiefundamentalgreşităasupra naturii adevărate a sinelui şi a tuturor fenomenelor. Înţelegând natura adevărată a realităţii şieliminândstăriledespiritdăunătoare,precumdorinţanemăsuratăşiura,putematingeostaredespiritcompletpurificată,eliberatădeoricesuferinţă.Încontextulbudist,reflecţiaasuprafaptuluicăexistenţanoastrăzilnică,obişnuităecaracterizatădesuferinţăneîncurajeazăsăurmămpracticilecarevoreliminacauzele fundamentaleale suferinţei.Altfel,dacăn-arexistanicio speranţă,nicioposibilitatedeaneeliberadesuferinţă,simplareflecţieasupraeiardeveniogândiremorbidă,absolutnegativă.

Ascultându-l,amînceputsăînţelegcerolarereflectareaasupra„naturiinoastremarcatedesuferinţă“înacceptareadurerilor inevitabilealevieţii şidecepoatedeveniometodă importantădeaneamintiproporţiilerealealeproblemelordezicuzi.Şiamînceputsă-midauseamacumpoatefiprivităsuferinţachiar şi într-un contextmai larg, ca parte dintr-o cale spiritualămai înaltă, în special prin paradigmabudistă,careincludeposibilitateapurificăriiminţiişiaatingerii,înceledinurmă,auneistăriîncarenumaiexistăsuferinţă.Dar,lăsândlaopartespeculaţiileacesteafilozoficemăreţe,eramcuriossăaflucumface faţă Dalai Lama suferinţei la nivel mai personal, cum suportă el, de exemplu, pierderea uneipersoaneiubite.LaprimameavizitălaDharamsala,acummulţiani,făcusemcunoştinţăcufratelemaimarealluiDalai

Lama,LobsangSamden.M-amataşatdeelşim-aîntristatvesteamorţiiluisubite,acumcâţivaani.ŞtiindcăelşiDalaiLamaeraufoarteapropiaţi,amspus:—PresupuncămoarteafrateluidumneavoastrăLobsangafostoloviturăfoartegrea…

Page 81: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Da.—Aşvreasăvăîntrebcumaţifăcutfaţă.—Bineînţeles,amfostfoarte,foartetristcândamaflatcămurise,aspuselîncet.—Şicumaţirezistattristeţii?V-aajutatcevaînmoddeosebit?—Nuştiu,aspuselgânditor.Amsimţittristeţeaaceeatimpdecâtevasăptămâni,darîncet-încets-a

risipit.Dararămasregretul…—Regretul?—Da.Cândamurit,eueramplecatşicredcă,dacăaşfifostacolo,poateaşfipututsăajutînvreun

fel.Aşacăregretasta.PoateoviaţăîntreagădecontemplareainevitabilităţiisuferinţeiumaneîlajutaseîntrucâtvapeDalai

Lamasăacceptepierderea fratelui,darnu l-a transformat într-un individ rece şi lipsitdeemoţii, careînfruntă suferinţa cu o resemnare sumbră – tristeţea din vocea lui lăsa să se înţeleagă că e un om cusentimente profund umane. În acelaşi timp, candoarea şi stilul lui direct, complet lipsit deautocompătimire sau autoînvinuire, dădeau impresia clară că e un om care-şi acceptase pe deplinpierderea.În ziua aceea ne-am continuat conversaţia până după-amiaza târziu. Prin camera tot mai întunecată

înaintauîncetpumnaledeluminăauriecare-şifăceaudrumprintreobloaneledelemn.Simţeamcumseinstalează în încăpereoatmosferădemelancolieşimi-amdatseamacăveneavremeasăpunempunctdiscuţiei.Darsperamsăamocaziasă-ipunîntrebărimaidetaliatedesprepierderilepecarelesuferimînviaţă,casăafludacămaiaveaşialtesfaturidesprecumsăsupravieţuieştimorţiiuneifiinţeiubite, înafarădeaceladeaacceptainevitabilitateasuferinţeiomeneşti.Dar,întimpcemăpregăteamsăaprofundezsubiectul,amvăzutcăpăreaoarecumdistras,iarochiiîi

păreau îngreunaţi de oboseală. În scurtă vreme, secretarul lui a intrat tăcut şi mi-a aruncat Privirea,perfecţionatăînanişianideexerciţiu,carespuneacăevremeasăplec.—Da… a spusDalai Lama, parcă cerându-şi scuze, poate ar trebui să încheiem aici… sunt puţin

obosit.Adouazi,înaintesăapucsămăîntorclasubiectîndiscuţiilenoastreprivate,acestaafostabordatîn

timpulconferinţei.Cinevadinpublic,căruiaiseciteasuferinţapechip,l-aîntrebatpeDalaiLama:—Aveţivreunsfatpentruînfruntareauneipierderipersonaledureroase,camoarteaunuicopil?Peuntonblând,plindecompasiune,DalaiLamaarăspuns:— Într-o oarecare măsură, depinde de convingerile personale ale fiecăruia. Dacă omul crede în

reîncarnare,credcă,pebazaaceasta,sepoatereduceîntr-unfelsuferinţasauîngrijorarea.Unastfeldeomsepoateconsolacugândulcăpersoanaiubităvarenaşte.Pentruceicarenucredînreîncarnare,credcăexistăunelemetodesimplecaresă-iajutesăfacăfaţăpierderii.Maiîntâi,potreflectaasuprafaptuluică,dacăsechinuiescpreamultşiselasădoborâţidesentimenteledepierdereşidedurere,dacărămâncopleşiţideele,nunumaicăstareaaceastavafifoartedistructivăşidăunătoarepentrueiînşişişilevaafectasănătatea,darnui-arfolosicunimicnicipersoaneicareamurit.Deexemplu,încazulmeu,mi-ampierdut învăţătorulpecare-l respectamcelmaimult,mi-ampierdutmamaşiunuldintre fraţi.Cândaumurit,fireşte,m-amsimţitfoarte,foartetrist.Apoim-amtotgânditcănuareniciunrostsăîmifacatâteagriji şi că, dacă chiar îi iubesc, trebuie să le îndeplinesc dorinţele cu mintea împăcată. Aşa că măstrăduiesc să fac asta.Creddeci că,dacăaipierdutpe cineva foartedrag, aşa trebuie tratată situaţia.Vedeţi,ceamaibunăcaledeapăstraamintireaunuiom,ceamaibunămetodădea-icinstiamintireaestesă încerci să-i îndeplineşti dorinţele. La început, fireşte, durerea şi anxietatea sunt reacţii naturale la

Page 82: Dalai Lama - Arta Fericirii

pierdereasuferită.Dar,dacăîngăduisentimentelordelipsăşideîngrijoraresăpersiste,existăpericolulca,lăsatenecontrolate,săducălaunfelderetragereînsine.Osituaţieîncareomulnuseconcentreazădecâtasupraluiînsuşi.Iarcândseîntâmplăasta,senzaţiapierderiinecopleşeşteşiavemimpresiacănoisuntemsinguriicareamtrecutprinaşaceva.Se instaleazădepresia.Dar, înrealitate,şialţiivor treceprinexperienţeasemănătoare.Aşadar,dacăsimţicătelaşipreamultafectat,poatetevaajutagândulcăşialţiitrecprintragediiasemănătoaresaumaigrave.Odatăceînţelegiasta,nuteveimaisimţiizolat,deparcăaifostalesînmodspecialdenenorocire.Gândulacestaîţipoateoferiunfeldealinare.

Toţi oamenii cunosc durerea şi suferinţa, dar demulte ori am impresia că cei crescuţi în culturileorientaleleacceptăşiletolereazămaiuşor.Opartedinexplicaţievine,poate,dincredinţelelor,dareposibil camotivul să fie că suferinţa emai vizibilă în ţărilemai sărace, ca India, decât în celemaibogate. Foametea, sărăcia, boala şi moartea sunt în văzul lumii. Când cineva îmbătrâneşte sau seîmbolnăveşte,nuemarginalizat,nuetrimislaunazildebătrânicasăseocupedeelpersonalulmedical–rămâneînsânulcomunităţiişieîngrijitdefamilie.Celorcareiaucontactzilniccurealităţilevieţiile-arfigreusănegefaptulcăviaţaecaracterizatădesuferinţă,cădurereaeopartefireascăaexistenţeinoastre.Pemăsurăceadevenitcapabilăsălimitezesuferinţaprodusădecondiţiiledeviaţădure,societatea

occidentalăparesă-şifipierdutcapacitateadeasuportasuferinţarămasă.Studiileefectuatedeoamenide ştiinţăauatrasatenţiaasupra faptului că, în societateavesticămodernă, ceimaimulţi indivizi trecprinviaţăcuconvingereacălumeae,înesenţă,unlocplăcut,căviaţaeînmarepartedreaptăşicăeiînşişisuntoamenibuni,căroramerităsăliseîntâmplelucruribune.Astfeldeconvingeripotjucaunrolimportant înasigurareauneivieţimai fericite şimai sănătoase.Darapariţia inevitabilăa suferinţei lesubmineazăşipunepiediciîncaleacursuluifericitşieficientalvieţii.Înacestcontext,chiarşiotraumărelativminoră poate avea un impact psihologic puternic, fiindcă ne face să ne pierdem încrederea înconvingerilenoastrefundamentaledesprelumecaloccorectşibinevoitor.Deaicişisporireasuferinţei.Nusepoatenegafaptulcă,odatăcudezvoltareatehnologiei,acrescutgradulgeneraldeconfortfizical

majorităţii locuitorilor din societatea occidentală.Aici se petrece o schimbare critică de perspectivă:devenind mai puţin vizibilă, suferinţa nu mai e percepută ca făcând parte din natura fundamentală aomului,cimaidegrabăcaoanomalie,casemncăs-aîntâmplatcevafoartegrav,casemnde„defecţiune“într-unsistem,caîncălcareadreptuluinostrugarantatlafericire!Raţionamentulacestanerezervăpericoleascunse.Dacăconsiderămsuferinţadreptcevanefiresc,ceva

cen-artrebuisăsimţimniciodată,numaiemultpânălaconcluziacătrebuiesăcăutămunvinovatpentrusuferinţanoastră.Dacăsuntnefericitînseamnăcăsunt„victima“cuivasauaceva–idee,dinpăcate,largrăspândităînOccident.Celcarenevictimizeazăpoatefistatul,sistemuldeînvăţământ,părinţiiabuzivi,o„familiedisfuncţională“,sexulopussauparteneruldeviaţăindiferent.Sausepoatesăneorientămvinaspre interior:eceva înneregulăcumine, suntvictimauneiboli,poateaunorgenedefecte.Dar risculconcentrării continue pe găsirea unui vinovat şi pe menţinerea unui statut de victimă reprezintăperpetuareasuferinţei–carefacesăpersistesenzaţiadefurie,frustrareşiresentiment.Fireşte, dorinţa de a ne elibera de suferinţă este scopul îndreptăţit al oricărui om. Este corolarul

dorinţeinoastredeafifericiţi.Estedeciabsolutcorectsăcăutămcauzelenefericiriişisăfacemtotceputemcasănediminuămproblemele,săcăutămsoluţiipetoateplanurile–global,societal,familialşiindividual.Dar,atâtatimpcâtvedemsuferinţacapeostarenenaturală,capeocondiţieanormalădecare

Page 83: Dalai Lama - Arta Fericirii

netemem,pecareoevitămşiorespingem,nu-ivomsmulgedinrădăcinăcauzeleşinuvomaveaoviaţămaifericită.

Page 84: Dalai Lama - Arta Fericirii

9Suferinţapecarene-ocreămsinguri

Laprimaluivizită,domnulfoarteîngrijit,devârstămijlocie,îmbrăcatelegantîntr-uncostumArmaninegruşiauster,s-aaşezatcuunaerpoliticos,darrezervatşiaînceputsă-mipovesteascăce-laduseselacabinetul meu. Vorbea pe un ton scăzut, controlat, măsurat. Am parcurs lista de întrebări standard:simptome,vârstă,istoric,starecivilă…— Stricata aia! a izbucnit el, cu vocea plină de furie. Nenorocita de nevastă-mea! Acum FOSTA

nevastă.Seculcacualtulînsecret!Dupăcâteamfăcutpentruea.O…o…CURVĂ!Striga tot mai tare, mai furios şi mai înveninat şi, în următoarele 20 deminute, şi-a povestit toate

nemulţumirilecuprivirelafostaluisoţie.Încurândseîncheiaşedinţa.Dându-miseamacăde-abiaseîncălzeaşicăeraînstaresăcontinueaşa

oreînşir,amîncercatsăschimbsubiectul:—Sigur,multora leegreu imediatdupădivorţ,neputemocupadeasta în întâlnirileurmătoare,am

spuseuliniştitor.Apropo,cândaţidivorţat?—Înmais-auîmplinit17ani.

Încapitolulanterioramdiscutatimportanţaacceptăriisuferinţeicafaptfirescînexistenţaumană.Dacăunelefeluridesuferinţăsuntinevitabile,pealtelenilecreămsinguri.Amexplorat,deexemplu,felulcumrefuzuldeaacceptasuferinţacapartenaturalăavieţiinepoatefacesăneconsiderămvictimeeterneşisădămvinapealţiipentruproblemelenoastre–reţetăgarantatăpentruoviaţănefericită.Darnesporimsuferinţaşipealtecăi.Demulteori,demultpreamulteori,nehrănimdurerea,oţinem

în viaţă reamintindu-ne-o iar şi iar şi accentuând, de fiecare dată, nedreptatea care ni s-a făcut. Neretrăimamintiriledureroase,poatedindorinţainconştientădeaschimbacumvasituaţia–daraceastanuseschimbăniciodată.Fireşte,uneorirepovestireanesfârşităasuferinţelorpoateaveaooarecareutilitate;neaduceînviaţăunfeldeaerdramatic,palpitant,sauatrageatenţiaşisimpatiacelorlalţi.Darcâştigulnuparesămeritepreţulnefericiriipecarecontinuămsăosimţim.Vorbind despre felul cum ne sporim singuri suferinţa,Dalai Lama explica: „Este evident că putem

contribuiactiv, înmultefeluri, lapropriaexperienţădetulburareşisuferinţămintală.Deşi, îngeneral,tulburările mintale şi emoţionale pot surveni şi natural, de multe ori noi înşine ne întărim emoţiilenegativeşileînrăutăţim.Deexemplu,cândsimţimfuriesauurăfaţădecineva,emaipuţinprobabilcasentimenteleacesteasăseînteţeascădacălelăsămdeoparte.Dar,dacănegândimlanedreptăţilelacareamfostsupuşi,dupăpărereanoastră,lacâtdeincorectamfosttrataţi,şidacăletotîntoarcemdepeoparte pe alta înminte, ne hrănimura.O facem foarte puternică şi intensă.Bineînţeles, la fel se poateîntâmplaşicândneataşămdeopersoanăanume;putemalimentasentimentulgândindu-necâtdefrumossaufrumoasăesteşi,pemăsurăcenegândimlacalităţilepecareleproiectămasuprapersoaneiaceleia,ataşamentuldevinetotmaiintens.Dardeaiciînţelegemcum,prinfamiliaritateşirepetareconstantă,neputemintensificaşihrănipropriileemoţii.

Page 85: Dalai Lama - Arta Fericirii

Demulteorinesporimsinguridurereaşisuferinţafiindpreasensibili,reacţionândexageratlalucrurimărunte şi, uneori, luând lucrurile prea personal. Avem obiceiul de a lua prea în serios lucrurileneînsemnateşidealeexageraimportanţa,rămânândînacelaşitimpindiferenţilalucrurilecuadevăratimportante,lacelecareauefecteprofundeasupravieţiinoastreşiconsecinţeşiimplicaţiiadânci.Cred deci că, în mare măsură, suferinţa noastră depinde de cum reacţionăm la situaţia dată. Să

spunem,deexemplu,căaflămcăcinevanevorbeştederăupelaspate.Dacă,aflândlucrulacestanegativ– că cineva ne vorbeşte de rău –, reacţionăm cu indignare sau furie,noi înşine ne distrugem linişteainterioară.Durereapecareosimţimecreatădenoi.Pedealtăparte,dacăneabţinemdelaareacţionanegativ,dacălăsămvorbelerelesătreacăpelângănoicaunvânttăcut,neapărămdesentimentulacelade suferinţă, de agonie. Aşadar, deşi nu întotdeauna se întâmplă să putem evita situaţiile dificile, neputemtotuşilimitasuferinţaprinfelulcumalegemsăreacţionămlaele.“

„Demulteorinesporimsinguridurereaşisuferinţa fiindpreasensibili,reacţionândexagerat lalucrurimărunteşi,uneori,luândlucrurilepreapersonal…“PrincuvinteleacesteaDalaiLamadescrieorigineamultornecazuridezicuzi, care sepotacumula

până devin o sursă importantă de suferinţă.Uneori, terapeuţii numesc procesul acestapersonalizareadurerii–tendinţadeaneîngustapunctuldevederepsihologicreinterpretândsauinterpretândgreşittotceseîntâmplăînfuncţiedeimpactulpecareîlareasupranoastră.Într-oseară,amluatcinacuuncoleglarestaurant.Servireas-adoveditafifoarteînceatăşi,decum

ne-amaşezat,colegulmeuaînceputsăseplângă:„Uită-teşitu!Chelnerulălade-abiasemişcă!Undeadispărut?Credcăneignorăintenţionat!“Deşiniciunuldinnoinuaveatreburiurgente,nemulţumirilecoleguluimeucuprivirelaservirealentă

aucontinuat,totmaiînverşunate,petoatăduratacineişis-autransformatîntr-unşirnesfârşitdecriticilaadresa mesei, a tacâmurilor şi a orice altceva nu-i era pe plac. La sfârşit, chelnerul ne-a adus douădeserturigratuite,cuurmătoareaexplicaţie:—Îmicerscuzepentruservirealentădinsearaaceasta,aspusel,darnuavemsuficientpersonal.Unul

dintrebucătariaavutundecesînfamilieşilipseşte,iarunuldintrechelnerine-aanunţatînultimaclipăcăebolnav.Spercănuv-aderanjatpreatare…— Eu oricum nu mai pun piciorul aici, a mormăit colegul meu, cu ciudă, în timp ce chelnerul se

îndepărta.E doar un exemplumărunt pentru felul cumne sporim singuri suferinţa personalizând orice situaţie

supărătoare,deparcăarfifostcreatăspecialpentrunoi.Încazuldefaţă,rezultatulpropriu-zisnuafostdecât o atmosferă acră lamasă, o oră de enervare.Dar, cândgenul acesta degândire devineun tiparcontinuu pentru raportarea la lume şi se extinde asupra oricărui comentariu din partea rudelor sauprietenilor,sauchiarasupraevenimentelordinsocietateîngeneral,poatedeveniosursăimportantădenefericire.JacquesLusseyranafăcutoobservaţieimportantă,descriindimplicaţiilemailargialeacestuistilde

gândireîngustă.Lusseyran,orbdelavârstadeoptani,aînfiinţatungrupderezistenţăîntimpulceluide-alDoileaRăzboiMondial.ÎnceledinurmăafostcapturatdegermanişitrimisînlagăruldeconcentrareBuchenwald.Şi-arelatatastfel,maitârziu,experienţeledinlagăre:„Atunciamînţelescănefericireanuocoleştepenimenifiindcănecredemcentruluniversului,fiindcăavemconvingereanenorocităcănumainoi suferimcuo intensitatedeneîndurat.Nefericireae, întotdeauna, senzaţiadea te simţiprizonier înpropriapiele,înpropriulcreier“.

Page 86: Dalai Lama - Arta Fericirii

„DARNUEDREPT!“

Înviaţadezicuzineconfruntăm,inevitabil,cuprobleme.Darproblemeleînsinenucauzeazăneapăratsuferinţă.Dacăputemabordaproblemadirectşidacăneputemconcentraenergiapegăsireauneisoluţii,deexemplu,problemapoatedevenioprovocare.Însădacăadăugămlaatitudineaaceastaşiconvingereacăproblemanoastrăe„nedreaptă“,avemuningredientsuplimentarcarepoateintensificamulttulburareamintală şi suferinţa emoţională. Atunci, pe lângă faptul că în loc de o singură problemă avem două,senzaţiacă„nuedrept“nedistrageşineconsumă,nerăpeşteenergiadecareamaveanevoiepentruarezolvaproblemadelacareampornit.Într-odimineaţă,dorindsăabordezsubiectulcuDalaiLama,l-amîntrebat:—Ceputemfacecuprivirelasenzaţiadenedreptatecareparesănechinuiascăatâtdedescândne

confruntămcuvreoproblemă?DalaiLamaarăspuns:— Sunt multe căi de a combate senzaţia că suferinţa noastră e nedreaptă. Am mai vorbit despre

importanţaacceptăriisuferinţeicafaptfirescînexistenţanoastră.Şicredcă,înuneleaspecte,tibetanilorle emai uşor să accepte realitatea situaţiilor acestora dificile, fiindcă pot spune: „Poate e din cauzakarmei mele din trecut“. Ei o atribuie unor acţiuni negative înfăptuite în viaţa aceasta sau în unaanterioară,aşacăoacceptămaiuşor.AmvăzutfamiliidinaşezărilenoastredinIndiacuosituaţiefoartedură – trăiesc în condiţii mizere şi au copii orbi sau, uneori, retardaţi. Şi totuşi, doar ele ştiu cum,femeile acelea tot reuşesc să îi îngrijească şi nu spun decât: „Asta e karma lor; e soarta lor“. Dacăvorbimdekarma,credcăeimportantsăspecificămşisăînţelegemcă,uneori,cândconceptulacestaeînţelesgreşit,lumeatindesădeavinapekarmapentruoriceşiîncearcăsăsedebarasezederăspunderesaudenevoiadealuainiţiativa.Arfifoarteuşorsăspunem:„Astaedincauzakarmeimeledintrecut,dincauzakarmeimelenegativedintrecut,eucepotsăfac?Nuenimicdefăcut“.Eunmodtotalgreşitdea înţelege karma, fiindcă, deşi experienţele noastre sunt o consecinţă a faptelor din trecut, asta nuînseamnăcăindividulnuaredealessaucăiniţiativadeaneschimba,deaprovocaoînnoirepozitivănuîşiarelocul.Lafelseîntâmplăîntoateaspectelevieţii.Nutrebuiesădevenimpasivişisănescuzămdelaaluainiţiativapemotivcătotulerezultatulkarmei,fiindcă,dacăînţelegemcorectconceptuldekarma,nevomdaseamacădefaptkarmaînseamnă„acţiune“.Karmaeunprocesfoarteactiv.Iarcândvorbimdekarmasaudeacţiune,vorbimchiardefaptacomisădeunagent–încazuldefaţănoiînşine–întrecut.Aşadar, cursul viitorului se află, înmaremăsură, înmâinile noastre din prezent. Va fi determinat deiniţiativelepecareleluămacum.Aşadar,karmanutrebuieînţeleasăcaforţăpasivă,statică,cicaprocesactiv.Aceastaaratăcăagentulindividualareunrolimportantîndeterminareacursuluiprocesuluikarmic.Depildă,chiarşiunactsauunscopsimplu,casatisfacereanevoiidehrană…Pentruaneatingescopulacestasimplu,trebuiesăiniţiemoacţiune.Trebuiesăcăutămhrană,apoitrebuies-omâncăm;astaaratăcăpânăşicelmaisimpluactsauscopeduslaîndeplinireprinacţiune…—Da, poate budiştii pot contracara senzaţia de nedreptate acceptând faptul că situaţia e rezultatul

karmeilor,amcomentateu.Darcumrămânecuceicarenucredînconceptuldekarma?Cumsuntmulţioccidentali…—Cei care cred în ideea că există un Creator, un Dumnezeu, pot accepta mai uşor împrejurările

dificileprivindu-ledreptpartedincreaţiasauplanul luiDumnezeu.Sepotgândică,deşisituaţiaparefoartegravă,Dumnezeueatotputernic şi foartemilostiv, aşacăpoateexistăun sens,o semnificaţie înspatelesituaţiei,decareeinusuntconştienţi.Credcăoastfeldeconvingerelepoatedasprijinşiajutorcândsuferă.

Page 87: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Darceicarenucredniciînkarma,niciîntr-unDumnezeuCreator?—Pentrucinevacarenucrede…DalaiLamas-agânditcâtevaclipe,apoiacontinuat:…poatearfide

ajutor o abordare practică, ştiinţifică. Cred că, de obicei, oamenii de ştiinţă consideră că e foarteimportantcaoriceproblemăsă fieprivităobiectiv,studiată fărăpreamultă implicareemoţională.Dinperspectiva aceasta, poţi privi problema cu atitudinea: „Dacă există o cale de a lupta împotrivaproblemei,luptă,chiardacăajungilatribunal!“arâs.Apoi,dacăvezicănupoţiînvingeînniciunfel,poţis-olaşideopartecutotul.Analizareaobiectivăasituaţiilordificile,problematice,poateaveaunrolfoarteimportant,fiindcăastfelsevede,demulteori,căînculiseacţioneazăşialţifactori.Deexemplu,dacăai impresiacăşeful te trateazănedrept laserviciu,poateexistăşialţi factori;poate îlenerveazăaltceva,oceartăcusoţiadedimineaţăsauaşaceva,iarcomportamentulluinuarenimicde-afacecutinepersonal,poatenuîţieadresatînmodspecific.Bineînţeles,cusituaţiatottrebuiesăteconfrunţi,darcelpuţin,cuabordareaaceasta,veiputeaevitaanxietateacarearvenisăseadaugeproblemei.—Arfioareposibilcagenulacestadeabordare„ştiinţifică“,încaresituaţiaeanalizatăobiectiv,să

neajutesădescoperimmodurile încarechiarnoi înşinesepoatesăcontribuimlaapariţiaproblemei?Amputea,astfel,săreducemsenzaţiadenedreptateasociatăsituaţieidificile?—Da! a răspuns el entuziasmat. Înmod sigur ar ajuta. În general, dacă examinăm cu atenţie orice

situaţiecuunochinepărtinitorşicinstit,vomvedeacă, înmaremăsură, şinoisuntemresponsabilidefelulcumsedesfăşoarăevenimentele.Deexemplu,mulţidauvinapeSaddamHusseinpentruRăzboiuldinGolf.Maitârziu,amspusşieuînmaimulteîmprejurări:„Nuedrept!“Înprivinţaaceasta,chiarîmiparerăupentruel, într-unfel.Sigurcăeundictatorşisigurcăaremultealtepărţi rele.Dacăpriveştisituaţia la suprafaţă, e uşor să dai toată vina pe el – e dictator, e totalitar şimai are şi o privire desperiat!arâs.Darfărăarmatăcapacitatealuideafacerăuelimitată,iarfărăechipamentulmilitararmataaceea puternică nu poate face nimic. Echipamentul acela nu se fabrică singur, din senin! Deci, dacăprivim problema aşa, sunt implicatemulte naţiuni. Iată deci, a continuatDalai Lama, că demulte oritendinţa noastră firească e de a încerca să dăm vina pe alţii, pe factori exteriori, pentru problemelenoastre.Maimult,avemobiceiuldeacăutaosingurăcauză, iarapoidea încercasănescutimpenoiînşinederăspundere.Separecă,oridecâteorisuntimplicateemoţiiputernice,existăodiscrepanţăîntrecum par lucrurile şi cum sunt de fapt. În cazul de care vorbeam, dacămergimai departe şi analizezisituaţiacumareatenţie,veivedeacăSaddamHusseineopartedinsursaproblemei,unuldintrefactori,dar există şi alte condiţii care au contribuit la rezultat.Odată ce înţelegi asta, atitudinea iniţială de acredecăelesinguracauzăserisipeşteautomatşiieselaivealărealitateasituaţiei.Practicaaceastaceresăprivimlucruriledinpunctdevedereholistic–săînţelegemcălafiecaresituaţiecontribuieomulţimedeevenimente.Deexemplu,problemanoastrăcuChina–dinnou,şinoiamcontribuitînmaremăsură.Credcăgeneraţianoastrăacontribuit,poate, lasituaţie,darcă, înmodsigur,generaţiileanterioareaufostfoarteneglijente,celpuţincelerelativrecente.Creddecicănoi,catibetani,amcontribuitlasituaţiaaceastatragică.NuecorectsădămtoatăvinapeChina.Darexistăfoartemulteniveluri.Fireşte,dacăamfostunuldintrefactoriicareaucontribuitlaapariţiaproblemeinuînseamnăcăsuntemsinguriivinovaţi.Depildă,tibetaniinus-ausupusniciodatăcutotuloprimăriichineze,rezistenţaafostcontinuă.Dincauzaaceasta,chineziiaupuslapunctopoliticănouă–strămutareaunuinumărmaredechineziînTibet,pentrucapopulaţiatibetanăsădevinănesemnificativă,tibetaniisăsestrămuteşiei,iarmişcareapentrulibertatesănuaibăputere. Înacestcaz,nuputemspunecă rezistenţa tibetanăedevină saucăe răspunzătoarepentrupoliticaChinei.

Page 88: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Cândîncercămsădeterminămpropriacontribuţielaosituaţie,ceedefăcutcusituaţiileîncare,înmodclar,nuavemniciovină,chiarşicusituaţiilerelativneimportantedinviaţadezicuzi,deexempluatuncicândcinevaneminteintenţionat?amîntrebat.—Sigur, la început se poate sămă simt dezamăgit când cineva nu e sincer, dar chiar şi aici, dacă

examinezsituaţia,s-arputeasădescopărcă,defapt,motivulpentrucaremi-aascunscevanuerău.Poatepurşisimplunuareîncredereînmine.Deaceea,uneori,cândmăsimtdezamăgitdeastfeldeincidente,încerc să le privesc din alt unghi; mă gândesc că, poate, omul acela n-a vrut să-mi încredinţeze oinformaţiefiindcănuvoifiînstaresăpăstrezsecretul.Amdeobiceiunfeldeafidestuldedirect,dincauzacăruia,poate,omulacelaaconchiscănusuntunomcaresăţinăsecrete,căpoatenusuntcapabilsă păstrez un secret aşa cum se aşteaptă ceilalţi. Cu alte cuvinte, nu sunt demn de toată încredereaceluilaltdincauzafeluluimeudeafi.Dacăprivesclucrurileastfel,aşconsideracăvinaeamea.

ChiardacăveneadinpartealuiDalaiLama,raţionamentulacesta–descoperireacăşinoi„contribuimpersonal“lanesinceritateaaltuia–misepăreadestuldeexagerat.Darînvocealuisesimţeaoonestitatedeplină,caremăfăceasăcredcăeravorbadeotehnicăpecareafolosit-ocusuccesînviaţăcândaavutde-afacecugreutăţi.Bineînţeles,dacăoaplicămlapropriilevieţisepoatesănunefiemereuuşorsădeterminămcarea fostcontribuţianoastră laosituaţieproblematică.Dar, indiferentcă reuşimsaunu,simplaîncercaresincerădeaaflaîncefelamcontribuitnoiînşinelaoproblemănepermiteoschimbaredeperspectivă,cuajutorulcăreiaputemscăpademecanismeledegândireînguste,careduclasenzaţiadistructivădenedreptate,dincaredecurgatâteanemulţumiricuprivirelanoiînşineşilalumeîngeneral.

VINOVĂŢIA

Caprodusealeuneilumiimperfecte,suntemimperfecţicutoţii.Fiecaredinnoiagreşitcuceva.Avemregrete – pentru ce am făcut sau pentru ce ar fi trebuit să facem. Acceptarea cu sincere regrete apropriilor greşeli ne poate ajuta să rămânem pe calea cea dreaptă în viaţă şi ne va încuraja să neîndreptămgreşelile,acoloundesepoate,şisăluămmăsuripentruaneîmbunătăţipurtareapeviitor.Dar,dacă ne lăsăm regretul să degenereze până ajunge la stadiul de vinovăţie excesivă, agăţându-ne deamintireagreşelilortrecute,dacăneautoînvinuimîncontinuuşineurâmpenoiînşine,nufacemaltcevadecâtsăcreămosursăcontinuădeautopedepsireşidesuferinţădecaredoarnoisuntemrăspunzători.

Mi-am amintit că, într-o conversaţie în care discutaserăm în treacăt şi despre moartea fratelui lui,DalaiLamavorbisedespreuneleregretepecareleaveacuprivirelamoarteaacestuia.Curiossăaflucumfăceaelfaţăsentimentelorderegretşi,poate,devinovăţie,amrevenitasuprasubiectuluiîntr-oaltăconversaţie,întrebându-l:—Când vorbeamdespremoartea lui Lobsang, aţimenţionat că aveţi regrete. S-amai întâmplat să

regretaţişialtesituaţii?—O, da.De exemplu, cunoşteam un călugărmai bătrân, care trăia izolat.Venea sămă vadă şi să

primeascăînvăţăturidelamine,deşicredcădefapteramaiiluminatdecâtmineşicăviziteleluieraudoar un fel de formalitate. În orice caz, într-o zi a venit şi m-a întrebat despre o anumită practicăezotericădenivelînalt.Amremarcat,fărăsădaufaptuluipreamareatenţie,căarfiopracticădificilăşimai potrivită, poate, pentru cineva mai tânăr şi că, după tradiţie, trebuie începută pe la jumătateaadolescenţei.Maitârziuamaflatcăacelcălugărsesinucisesecasărenascăîntr-uncorpmaitânărşisăaplicemaieficientpracticadesprecarevorbiserăm…

Page 89: Dalai Lama - Arta Fericirii

Surprinsdepovestealui,amcomentat:—Ceîngrozitor!Trebuiesăvăfifostfoartegreucândaţiprimitvestea…DalaiLamaaaprobattrist,cuungestdincap.—Cumaţifăcutfaţăregretului?Cumv-aţieliberat,înceledinurmă,deel?DalaiLamas-agândit,întăcere,destuldemulttimp,înaintesărăspundă:—Num-ameliberat.Etotacolo.Atăcutdinnou,apoiaadăugat:—Dar,deşisentimentulaceladeregretn-adispărut,nueînsoţitdesenzaţiadegreutate,numătrage

înapoi.Nuarajutapenimenidacăaşlăsaregretulsămăcopleşească,săfiedoarosursădedescurajareşidedeprimarefărăscop,sămăîmpiedicesă-micontinuiviaţacumpotmaibine.Atuncim-aizbitdinnou, într-unmodfoartevisceral,posibilitateacâtsepoatederealăcaunomsă

ţinăpieptpedeplintragediilorvieţiişisăreacţionezelaeleemoţional,chiarcuunprofundregret,darfără să se lase tentatdevinovăţiaexcesivă saudedispreţul faţădepropriapersoană.Posibilitateacaomul să se accepte pe sine în întregime, cu tot cu limite, slăbiciuni şi greşeli. Posibilitatea de arecunoaşteosituaţiereaaşacumesteşideareacţionaemoţional,darnuexagerat.DalaiLamasimţeaunregretsincerpentruincidentulpecare-lpovestise,darîşipurtaregretulcudemnitateşigraţie.Maimult,purtându-l,nu-llăsasesă-lcopleşească,cialesesesămeargăînainteşisăseconcentrezepea-iajutapeceidinjurcâtdemultpoate.Uneorimăîntrebdacăaceastăcapacitatedeatrăifărăacedatentaţieiprezentatedevinovăţiacucare

ne autodistrugemnu ţine, într-ooarecaremăsură, şi de cultură.Când i-ampovestit conversaţiadespreregretcuDalaiLamaunuiprieten, învăţat tibetan,amaflatcă în limba tibetanănuexistăunechivalentpentru cuvântul „vinovăţie“, dar sunt cuvinte care înseamnă „remuşcare“ sau „căinţă“ sau „regret“, însensulde„aremedialucrurileînviitor“.Dar,indiferentcarevafifiindcomponentaculturală,credcă,punându-ne sub semnul întrebării modul de gândire obişnuit şi cultivându-ne o perspectivă mintalădiferită, bazată pe principiile descrise deDalaiLama, oricare dintre noi poate învăţa să trăiască fărăstigmatulvinovăţiei,carenufacealtcevadecâtsăneprovoaceosuferinţăinutilă.

REZISTENŢALASCHIMBARE

Vinovăţiaapareatuncicândneconvingemcăamfăcutogreşealăireparabilă.Torturavinovăţieistăînconvingereacăoriceproblemăepermanentă.Dar,devremecenuexistăpelumelucruneschimbător,şidurereasedomoleşte–problemanupersistă.Aceastaelaturapozitivăaschimbării.Laturaeinegativăestecăneopunemschimbăriiînaproapeoriceaspectalvieţii.Primulpasîneliberareadesuferinţăestestudiereauneiadintrecelemaiimportantecauzealeei:rezistenţalaschimbare.Dalai Lama descria astfel naturamereu schimbătoare a vieţii: „E extrem de important să cercetăm

cauzele, originile suferinţei, felul cum apare. Procesul trebuie să înceapă cu aprecierea naturiivremelnice,trecătoareaexistenţeinoastre.Toatelucrurile,evenimenteleşifenomenelesuntdinamice,seschimbă în fiecare clipă; nimic nu rămâne static. Ideea aceasta o putem aprofunda meditând asupracirculaţieisângelui încorp:sângelecurgeîncontinuu,semişcă;nustăniciodatăpe loc.Naturaaceastarapid schimbătoare a fenomenelor e ca un mecanism încorporat. De vreme ce stă în natura tuturorfenomenelorsăseschimbedelaoclipălaalta,putemînţelegedeaicicănimicnuarecapacitateadeapersista,dearămânelafel.Iardinmomentcetoatelucrurilesuntsupuseschimbării,nimicnuexistăîntr-o condiţie permanentă, nimic nu poate rămâne la fel prin propria putere independentă. Aşadar, toate

Page 90: Dalai Lama - Arta Fericirii

lucrurileseaflăsubputereasausubinfluenţaaltorfactori.Înoricesecundăştimcă,oricâtdeplăcutăsaude îmbucurătoare e experienţa prin care trecem, nu va dura. Aceasta e baza unei suferinţe numite înbudism«suferinţaschimbării»“.

Conceptul impermanenţei joacă un rol esenţial în gândirea budistă, iar contemplarea impermanenţeiesteopracticăfundamentală,carearedouăfuncţiivitalepecaleabudistă.Lanivelconvenţional,sauînsensuldezicuzi,practicantulbudistîşicontemplăpropriaimpermanenţă–faptulcăviaţaeprecarăşicănu ştim niciodată când vommuri. Când reflecţiei acesteia i se adaugă credinţa în raritatea existenţeiumane şi în posibilitatea atingerii unei stări de Eliberare spirituală, de despărţire de suferinţă şi deciclurilenesfârşitealereîncarnării,contemplareaarescopuldeaîntărihotărâreapracticantuluidea-şifolositimpulcâtmaibine,aplicândpracticilespiritualecare-ivoraduceaceastăEliberare.Lanivelmaiprofund, contemplarea aspectelor mai subtile ale impermanenţei, a naturii impermanente a tuturorfenomenelor,eprimulpaspecaleapracticantuluicătreînţelegereaadevărateinaturiarealităţiişi,prinaceastăînţelegere,cătreeliminareaignoranţei,careesursafundamentalăasuferinţeinoastre.Aşadar, contemplarea impermanenţei are o importanţă enormă în contextul budist, dar rămâne

întrebarea:aucontemplarea şi înţelegerea impermanenţeivreoaplicaţiepractică înviaţadezicuzianon-budiştilor?Dacăprivimconceptulde„impermanenţă“dinperspectiva„schimbării“,răspunsuleste,fărăîndoială,da.Înfond,fiecăprivimviaţadinpunctdevederebudistsauoccidental,rămâneadevăratăafirmaţia că viaţa e schimbare. Şi cu cât refuzămmai mult să acceptăm faptul acesta şi ne opunemschimbărilornaturalealevieţii,cuatâtnevomperpetuapropriasuferinţă.Acceptareaschimbăriipoatefiunfactorimportantînreducereaînmaremăsurăasuferinţeipecarene-

o provocăm noi înşine. De atâtea şi atâtea ori, de exemplu, ne facem singuri să suferim refuzând sărenunţămlatrecut.Dacănedefinimimagineapecareoavemdesprenoiînşineînfuncţiedecumarătamodatăsauînfuncţiedeceputeamfacepevremurişinumaiputemfaceacumedestuldecertcănuvomfimaifericiţiodatăcuvârsta.Uneori,cucâtmaimultnecramponămdeceva,cuatâtmaigrotescăşimaidistorsionatădevineviaţa.E adevărat că acceptarea inevitabilităţii schimbării, ca principiu general, ne poate ajuta în multe

probleme, dar, dacă adoptăm un rol mai activ şi învăţăm în mod specific cât mai multe despreschimbările normale ale vieţii, ne vom scuti în şimaimaremăsură de anxietatea de zi cu zi, care neprovoacăatâteanecazuri.Iată o ilustrare a valorii pe care o are recunoaşterea schimbărilor normale ale vieţii: omamămi-a

povestitcumaajunslaurgenţă,laoradouănoaptea.—Careesteproblema?aîntrebat-opediatrul.—COPILULMEU!ECEVACUEL!aţipateaîngrozită.Credcăseîneacă,nuştiu!Totscoatelimba;

ototîmpingeafară…iarşiiar…parcăîncearcăsăscoatăcevadingură,darn-arenimicîngură…Dupăcâtevaîntrebărişioscurtăconsultaţie,doctorulaliniştit-o:—Nuaveţidecesăvăfaceţigriji.Pemăsurăcecreşte,bebeluşuldevinetotmaiconştientdepropriul

corpşidecepoatefacecuel.Aldumneavoastrătocmaişi-adescoperitlimba.

Margaret, o jurnalistă în vârstă de 31 de ani, ilustrează importanţa fundamentală a înţelegerii şiacceptării schimbării în contextul relaţiilor personale. A venit la cabinetul meu din cauza unei stăriuşoaredeanxietate,pecareopuneapeseamagreutăţiloradaptăriidupăundivorţrecent.—M-amgânditcăarfibinesăvincâtevaşedinţedoarcasăstaudevorbăcucineva,caresămăajute

să-mi închei socotelile cu trecutul şi sămă reobişnuiesc cu viaţa de omnecăsătorit,mi-a explicat ea.

Page 91: Dalai Lama - Arta Fericirii

Sincerăsăfiu,suntpuţinagitatăcândmăgândesclaasta…Amrugat-osă-midescrieîmprejurăriledivorţului.— Cred că pot spune că a fost un divorţ amiabil. Nu am avut certuri serioase sau alte asemenea

probleme. Şi fostul meu soţ, şi eu avem salarii mulţumitoare, deci nu au fost probleme cu partajulfinanciar.Avemunbăieţel,darparesăsefiadaptatbinelasituaţie,şiavemunacorddecustodiecomunăcaremergefoartebine…—Darmi-aţiputeaspuneceadusladivorţ?— Păi… nu ştiu, cred că pur şi simplu nu ne mai iubeam, a oftat ea. Parcă s-a dus treptat tot

romantismul; numai aveam aceeaşi relaţie intimă ca la începutul căsniciei.Amândoi eramocupaţi cuserviciulşicubăiatulnostruşimiseparecăne-amîndepărtatunuldealtul.Amîncercatcâtevaşedinţedeconsilieredecuplu,darnune-auajutatlanimic.Încontinuareneînţelegeambine,darparcăeramfrateşisoră.Numaisemănaadragoste,acăsnicieadevărată.Înoricecaz,amcăzutdeacordamândoicăcelmaibinearfisădivorţăm;dispărusecevadinrelaţianoastră.După două şedinţe în care am conturat problema, am căzut de acord asupra unui program de

psihoterapiepe termenscurt,gândit săoajute să-şi reducăanxietatea şi să seadapteze la schimbărilerecentedinviaţaei.Pertotal,eraopersoanăinteligentă,bineajustatăemoţional.Areacţionatfoartebinelaseriascurtădeşedinţeterapeuticeşis-aadaptatcuuşurinţălaviaţadeunasingură.Deşieraclarcăţineauunullacelălalt,eraevidentşicăMargaretşisoţuleiinterpretaserăschimbarea

survenităîngraduldepasiunedintreeicapeunsemncătrebuiesăpunăcapătcăsniciei.Seîntâmplăpreadessăinterpretămdomolireapasiuniicasemncărelaţiaareoproblemăfatală.Decelemaimulteori,chiarşiprimulindiciudeschimbareîntr-orelaţienedăsenzaţiadepanică,nefacesăcredemcăexistăoproblemă gravă. Poate totuşi n-am ales partenerul potrivit. Parcă nu mai pare omul de care ne-amîndrăgostit.Survinneînţelegeri–poatenoiavemchefdesex,darpartenerulnostrueobosit,poatenoivrem să vedem un film anume, dar pe partenerul nostru nu-l interesează sau e mereu ocupat. Poatedescoperimdiferenţeîntrenoipecarepânăatuncinuleobservaserăm.Aşadar,conchidemnoi,înseamnăcăs-aterminat;pânălaurmă,nuputemnegafaptulcăneîndepărtămunuldecelălalt.Purşisimplunumaielafel;poateecazulsădivorţăm.Ce să facem, deci?Experţii în relaţii publică un flux continuu de cărţi care ne spun, ca o carte de

bucate,exactcesăfacemcândpasiuneaşiflacăraromanticăsedomolesc.Oferămiişimiidesugestiigânditesăaţâţedinnousentimenteleromantice:reorganizareaprogramuluiînaşafelîncâtprioritateasăfie timpul petrecut în doi, romantic, planificarea de cine romantice sau de excursii în weekend,complimentareapartenerului,exersareaconversaţiilorplinedeînsemnătate.Uneoriastfeldesfaturiajută.Alteorinu.Dar,înaintesădeclarămdecesulrelaţiei,unuldintrecelemaifolositoarelucruripecareleputemface

când observăm o schimbare e să stăm puţin, să evaluăm situaţia şi să ne înarmăm cu cât mai multecunoştinţedespretiparelenormaledeschimbareînrelaţii.De-alungulvieţiitrecemdelastadiuldenou-născutlacopilărie,apoilavârstaadultăşilabătrâneţe.

Acceptăm schimbările acestea în dezvoltarea noastră personală ca pe o progresie firească. Dar şirelaţiilesuntsistemeviişidinamice,compusedindouăorganismecareinteracţioneazăîntr-unmediuviu.Iarcasistemevii,estelafeldefirescşidecorectcaşirelaţiilesătreacăprinschimbări.Înoricerelaţieexistă grade diferite de apropiere – fizică, emoţională şi intelectuală. Contactul fizic, împărtăşireaemoţiilor, a gândurilor, schimbul de idei – toate acestea sunt căi foarte bune de a stabili legături cupersoanele iubite. E normal ca balanţa să încline când într-o parte, când în cealaltă: uneori păleşte

Page 92: Dalai Lama - Arta Fericirii

apropiereafizică,darsporeşteapropiereaemoţională;alteorin-avemchefsăcomunicămprincuvinteşinu vremdecât o îmbrăţişare.Dacă suntemconştienţi de situaţia aceasta, ne putembucura de exploziainiţială de pasiune din relaţie, dar, dacă pasiunea semai răceşte, în loc să ne simţim îngrijoraţi saufurioşi,neputemarătadeschişicătrealteformedeintimitate,carepotficelpuţinlafeldesatisfăcătoare.Neputembucuradepartenerulnostrucadeuntovarăşdeviaţăcucareîmpărţimoiubiremaistatornică,olegăturămaiprofundă.Încartea IntimateBehavior,DesmondMorrisdescrieschimbărilenormalecaresurvin înnevoiade

apropiere a oamenilor. El propune ideea că fiecare dintre noi trece în mod repetat prin trei stadii:„Strânge-măînbraţe“,„Dă-midrumul“şi„Lasă-măînpace“.Ciclulsemanifestăîncădinprimiianideviaţă,cândcopiiitrecdelafaza„strânge-măînbraţe“,caracteristicăprimuluiandeviaţă,lafaza„dă-midrumul“,cândîncepsăexplorezelumea,sămeargăde-abuşilea,apoiînpicioare,şicapătăungraddeindependenţă şi autonomie faţă de mamă. Trecerea aceasta face parte din dezvoltarea şi creştereanormale.Darceletreifazenusesuccedăîntr-unsingursens:îndiverselestadiidedezvoltare,copilulvasimţi ooarecare anxietate când senzaţiade separaredevineprea intensă şi seva întoarce lamamă încăutare de alinare şi apropiere. În adolescenţă, propoziţia predominantă devine „lasă-mă în pace“,fiindcăcopilul se străduieşte să-şi formezeo identitate individuală.Poate figrea saudureroasăpentrupărinţi,însămajoritateaexperţiloroconsiderăofazănormalăşinecesarăîntrecereadelacopilărielamaturitate. Chiar şi în cadrul ei se distinge un amestec de faze. Când adolescentul îi strigă părinteluiacasă„Lasă-măînpace!“,sepoatecanevoiade„strânge-măînbraţe“să-ifiesatisfăcutădeidentificareaintensăcugrupuldeprieteni.Acelaşi flux semanifestă şi în relaţiiledintreadulţi.Nivelulde intimitate fluctuează,perioadelede

intimitatemaiintensăalterneazăcuperioadederelativăîndepărtare.Şifenomenulacestafacepartedinciclulnormaldecreştereşidezvoltare.Pentruaneatingepotenţialulcompletcaoameni, trebuiesăneputempune în balanţă nevoia de apropiere şi uniune cu perioadele când trebuie să ne întoarcem spreinterior,cuunfeldeautonomie,pentruacreşteşianedezvoltapersonalitatea.Pemăsură ce înţelegem asta, nu vommai reacţiona cu groază sau panică atunci când observăm că

începemsă„neîndepărtăm“departener,aşacumnune-ampanicanicidacăamprivirefluxulpemalulmării.Bineînţeles,uneoridistanţareaemoţionalătotmaipronunţatăpoatesemnalaproblemeserioaseînrelaţie(deexemplu,osursănerostitădefurie)şisepoateajungechiarladespărţire.Înastfeldecazuri,terapiapoateajuta foartemult.Darcelmai importanteste să ţinemmintecă îndepărtareanu înseamnăneapăratdezastru.Eapoatefacepartedintr-unciclucareneredefineşterelaţiasuboformănouă,carepoatereconstituisauchiardepăşiintimitateadecarenebucuramîntrecut.Aşadar, acceptarea şi înţelegerea faptului că schimbarea face parte înmod firesc din interacţiunile

noastre cu ceilalţi pot avea un rol esenţial în relaţii. Vom descoperi poate că tocmai atunci când nesimţimmaidezamăgiţi,deparcărelaţiaapierdutceva,sepetreceotransformareprofundă.Perioadeleacestea de tranziţie pot deveni momente de cotitură, în care iubirea adevărată poate începe să sematurizeze şi să înflorească.Poate relaţianu semaibazeazăpeopasiune intensă, nu-lmaivedempecelălaltcapeîntrupareaperfecţiunii,numaisimţimcăsuntemunaşiaceeaşifiinţă.Dar,înschimb,acumputemîncepesănecunoaştemcuadevăratunulpealtul–să-lvedempecelălaltaşacumestecuadevărat,capeunindividseparat,cudefecteleşislăbiciunilelui,poate,darcapeunomcumsuntemşinoi.De-abiaacumputemvorbideunangajamentadevărat,angajamentuldeacreşteoaltăfiinţă–unactdeiubirepură.

Page 93: Dalai Lama - Arta Fericirii

PoatecăsnicialuiMargaretarfipututfisalvatădacăceidoiacceptauschimbareafireascădinrelaţialorşiîşiconstruiauorelaţienouă,bazatăpealţifactoridecâtpasiuneaşiromantismul.Dar,dinfericire,povesteanus-aîncheiatastfel.LadoianidupăultimaşedinţăcuMargaret,amdat

unulpestecelălaltîntr-unmall(întâlnirileîntâmplătoarecuunfostpacientînîmprejurărisocialeîmidauîntotdeauna,caoricăruiterapeut,ostaredestânjeneală).—Cemaifaci?amîntrebat-o.—Absolutexcelent!aexclamatea.Lunatrecutăm-amrecăsătoritcufostulmeusoţ.—Serios?—Da,şirelaţiamergedeminune.Întretimpcontinuaserămsănevedem,bineînţeles,fiindcăaveam

custodiecomună.Bine,laînceputafostgreu…dar,într-unfel,dupădivorţparcănunemaisimţeamsubpresiune.Numai aveamaşteptări unulde la celălalt.Şi amdescoperit că într-adevărneplăcemşi neiubim.Niciacumnuecapevremeacândne-amcăsătoritprimaoară,darparcănumaicontează;suntemfericiţiîmpreună.Simteucăebine.

Page 94: Dalai Lama - Arta Fericirii

10Schimbărideperspectivă

Odată,undiscipolalunuifilozofgrecaprimitdelaMaestrulluiporuncasădeabanioricuiîlinsultă,timpdetreiani.Odatăîncheiatăperioadadeîncercare,Maestruli-aspus:—AcumeştilibersămergilaAtenaşisăînveţiÎnţelepciunea.Intrând pe porţile Atenei, discipolul a întâlnit un înţelept care stătea acolo şi îi insulta pe toţi

trecătorii.L-ainsultatşipediscipol,careaizbucnitînrâs.—Decerâzicândtejignesc?l-aîntrebatînţeleptul.—Fiindcăde trei ani de zileplătescpentru lucrul acesta, iar tumi-l dai acumpenimic, a răspuns

discipolul.—Intrăînoraş,aspusînţeleptul,căcialtăueste…

ÎnsecolulalIV-lea,Părinţiideşertului,ungrupdepersonajeexcentricecares-auretrasîndeşertuldinregiuneaSketis,undeautrăit însacrificiuşirugăciune,povesteauistorisireademaisuscasăilustrezeînsemnătatea suferinţei şi greutăţilor. Dar greutăţile singure nu-i puteau deschide discipolului porţile„cetăţiiînţelepciunii“.Principalulfactorcarei-apermissăfacăfaţăatâtdebineuneisituaţiidificileafostcapacitatealuidea-şischimbaperspectiva,dea-şivedeasituaţiadintr-unaltunghi.Capacitateadeaneschimbaperspectivapoatefiunuldintrecelemaiputerniceşieficienteinstrumente

pecareleavemlaîndemânăcasăfacemfaţăproblemelordezicuzi.DalaiLamaexplica:„Capacitateadeaprivievenimenteledinmaimulteperspectivenepoatefidemareajutor.Practicând-

o, putem folosi anumite experienţe, anumite tragedii pentru a ne dezvolta calmul mintal. Trebuie săînţelegemcăoricefenomen,oriceevenimentaremaimulteaspecte.Totulerelativ.Deexemplu,eumi-ampierdutţara.Dinacestpunctdevedere,efoartetragic–şiexistălucrurişimairele.Înţaranoastrăaulocmulte distrugeri.Eun lucru foarte grav.Dar dacăprivesc acelaşi eveniment din alt unghi îmi dauseamacă,încalitatederefugiat,amaltăperspectivă.Carefugiat,măpotlipsideformalităţi,ceremonie,protocol.Dacăsemenţinestatu-quoul,dacătotulmergebine,demulteorinufacidecâtsă-ţiîndeplineştiîndatoririlemecanic;teprefaci.Darcândtreciprinsituaţiidisperatenuaitimpsăteprefaci.Aşadar,dinunghiulacesta,experienţatragicăaexiluluimi-afostdemarefolos.Înplus,îmioferăfoartemulteocaziideacunoaşteoameni.Oamenicarevindintradiţiireligioasediferite,dinpăturisocialediferite,pecarepoatenu i-aş fi întâlnitdacăaş fi rămas în ţaramea.Deci, înprivinţaaceasta,a fostosituaţie foarte,foartefolositoare.De multe ori, când apar probleme, perspectiva noastră pare să se îngusteze. Ne concentrăm toată

atenţia pe îngrijorare, poate avem impresia că suntem singurii care trec prin aşa ceva.De aici poateapăreaunfeldeegocentrismcareriscăsădeaproblemeiproporţiiuriaşe.Înastfeldesituaţiicredcăneajută întotdeauna să privim lucrurile dintr-o perspectivă mai largă – astfel ne putem da seama, deexemplu,cămulţioameniaumaitrecutprinexperienţecaalenoastre,dacănumairele.Schimbareadeperspectivă ne poate ajuta chiar şi când suferim de o boală sau avem dureri. Bineînţeles, când apare

Page 95: Dalai Lama - Arta Fericirii

durerea,deobiceiefoartegreusăpracticichiaratuncimeditaţiaformalăpentrua-ţicalmamintea.Dar,dacăpoţifacecomparaţii,dacă-ţipoţiprivisituaţiadinaltăperspectivă,seîntâmplătotuşiceva.Dacănupriveştidecâtevenimentulacela,paretotmaimareşimaimare.Dacăteconcentrezipreaatent,preaintenspeoproblemă,atuncicândapare,ţisevapăreaincontrolabilă.Dar,dacăcomparievenimentulcualtul mai important, dacă priveşti problema de la distanţă, atunci îţi pare mai mică şi mai puţinapăsătoare“.

Cu puţin timp înainte de una dintre întrevederilemele cuDalai Lama,m-am întâlnit întâmplător cuadministratorulunuisanatoriulacarelucrasem.Peatunciavusesemcâtevaciocniricuel,fiindcămisepăreacăpuneaconsiderentelefinanciarepeprimulloc,îndefavoareaîngrijiriipacienţilor.Nu-lvăzusemdemult,dar,decumamdatochiicuel,mi-aunăvălit înminte toateamintirilecerturilornoastreşiamsimţitcumfierbînminefuriaşiura.PânăsăfiuinvitatînapartamentuldelahotelalluiDalaiLama,măcalmasemdestuldemult,dartoterampuţintulburat.— Să spunem că te înfurie cineva, am început eu. Reacţia firească atunci când te răneşte cineva,

reacţiaimediată,esăteînfurii.Dardemulteorinuteînfuriidoaratuncicândţisefacerău.Seîntâmplăsă-ţiaminteştievenimentulmaitârziu,chiarmultmaitârziuşi,defiecaredatăcândtegândeştilael,săteînfuriiiar.Cesfaturiaţidapentruoasemeneasituaţie?DalaiLamaadatdincapgânditorşim-aprivit.M-amîntrebatdacănucumvaîşidăduseseamacănu

abordamsubiectuldoardinmotivepuracademice.—Dacăpriveştisituaţiadinaltunghi,aspusel,suntsigurcăomulcare ţi-astârnit furiavaaveao

mulţimedepărţişicalităţipozitive.Dacăpriveşticuatenţie,veivedeaşicăactulcarete-aînfuriatţi-adat, înacelaşi timp,şianumiteocaziipecarealtfelnule-aifiavut,chiarşidinpunctul tăudevedere.Aşadar,cupuţinefort,veiputeavedeaacelaşievenimentdinmaimulteunghiuri.Astatevaajuta.—Dardacăîncercisăcauţiaspectelepozitivealeuneipersoanesaualeunuievenimentşinugăseşti

niciunul?—Aicicredcăarfivorbadeosituaţieîncareaiaveanevoiesădepuimaimultefort.Săpetrecimai

multtimpcăutândînmodseriosoaltăperspectivăasuprasituaţiei.Nudoarlanivelsuperficial,ciîntr-unmodfoarteconcentratşidirect.Trebuiesă-ţifoloseştitoatăputereadegândireşisăpriveştisituaţiacâtmaiobiectivcuputinţă.Aiputeareflecta,deexemplu, lafaptulcă,atuncicândcinevate înfuriefoartetare, tinzi să-i vezi numai şi numai trăsăturile negative. La fel cum, atunci când eşti foarte ataşat decineva,tinzisă-ivezinumaişinumaitrăsăturilepozitive.Darpercepţiaaceastanucorespunderealităţii.Dacăprietenul tău,pecare-lconsideraiunomminunat, îţi facerău intenţionat, îţiveidaseamafoarteclar cănue alcătuit numai şi numaidin trăsături pozitive. În acelaşi fel, dacăduşmanul tău, pe care-lurăşti,îţicereiertarecutoatăsinceritateaşicontinuăsăfiebuncutine,epuţinprobabilcă-iveivedea,încontinuare,doartrăsăturilenegative.Aşadar,chiardacăatuncicândeştifuriospecinevaşiţiseparecăpersoanarespectivănuareniciotrăsăturăpozitivă,realitateaecănimeninue100%rău.Trebuiesăaibăşiniştecalităţi,dacălecauţiatent.Decitendinţadeavedeaunomîntr-oluminăcompletnegativăsedatorează propriei noastre percepţii, bazată pe propria proiecţie mintală, nu pe natura adevărată aindividului. În acelaşi fel, o situaţie care la început ţi se pare 100% negativă poate avea şi aspectepozitive.Darcredcă,chiardacăaidescoperitunpunctdevederepozitivaluneisituaţiirele,deobiceinuesuficient.Trebuiesăşiconsolideziideea.Trebuiesă-ţiaminteştidemulteoridepunctulaceladevederepozitiv,pânăcând, treptat, ţi seschimbăatitudinea. Îngeneral,odatăce teafli într-osituaţiedificilă, nu-ţi poţi schimba atitudinea doar evocând un anume gând o dată sau de două ori.

Page 96: Dalai Lama - Arta Fericirii

Schimbarea se producemai degrabă printr-un proces de învăţare, de antrenare şi de obişnuire cunoilepunctedevedere,careîţidauputereadeafacefaţăgreutăţilor.DalaiLamaareflectatcâtevamomenteşi,menţinându-şiobişnuitaatitudinepragmatică,aadăugat:—Dar,dacă, înciudaeforturilor,nugăseştiniciununghisauperspectivăpozitivă înacţiunileunei

persoane,pemomentnupoţifacealtcevamaibundecâtsăîncercisănutemaigândeştilaasta.

InspiratdecuvinteleluiDalaiLama,însearaaceeaamîncercatsădescopăr„unghiurilepozitive“aleadministratorului,privinţeîncarenuera„100%rău“.Numi-afostgreu.Ştiam,deexemplu,căeuntatăiubitor,careîncearcăsă-şicreascăcopiiicâtmaibine.Şieramnevoitsărecunosccăciocnirilenoastreîmi fuseseră, până la urmă, de folos – contribuiseră la hotărârea mea de a renunţa la postul de lasanatoriu,careadus,larândulei,laactivităţimaisatisfăcătoare.Eadevăratcăreflecţiileacesteanumi-auprovocatpelocoafecţiunecovârşitoarepentruindivid,darnupotnegacămi-aumaidomoliturafărăpreamultefort. Încurând,DalaiLamaaveasă-miofereolecţieşimaiprofundă:cumsăneschimbămcompletatitudineafaţădeduşmanişisăînvăţămsă-ipreţuim.

ONOUĂPERSPECTIVĂASUPRADUŞMANULUI

Metoda principală a lui Dalai Lama de transformare a atitudinii faţă de cei pe care-i considerămduşmanipresupuneoanalizăsistematicăşiraţionalăamoduluiîncarereacţionămdeobiceilaceicarenefacrău.Oexplicaastfel:„Săîncepemcuexaminareaatitudiniipecareoavemdeobiceifaţăderivali.Îngeneral,fireşte,nule

dorim binele. Dar, chiar dacă prin acţiunile noastre reuşim să-i provocăm nefericirea duşmanului, cemotivdebucurieavem?Dacănegândimmaibine,existălucrumainenorocitpelume?Sănegândimcumampurtapovarasentimenteloraceloradeostilitateşirea-voinţă.Chiarvremsăfimatâtderăi?Dacăne răzbunămpe unduşman, creămun fel de cerc vicios.Dacă ripostăm, celălalt nu va sta cu

mâinile în sân– va riposta şi el, apoi la fel vom face şi noi şi tot aşa. Iar uneori, în special când seîntâmplălaniveldecomunitate,disputapoatecontinuadingeneraţieîngeneraţie.Rezultatulecăaudesuferitambelepărţi.Sedestramăînsuşiscopulvieţii.Vedemasemeneasituaţiiîntaberelederefugiaţi,încaresecultivăurafaţădeunaltgrupîncădincopilărie.Efoartetrist.Furiaşiurasuntdecicauncârligdeundiţă.Efoarteimportantsăavemgrijăsănuneagaţe.Unii consideră că ura intensă slujeşte intereselor naţionale.Eu cred că e unpunct de vedere cât se

poatedenegativ.Nuiaîncalculviitorul.Contracarareaacestuimoddegândireseaflălabazaspirituluidenonviolenţăşiînţelegere“.Dupăceapuslaîndoialăvaliditateaatitudiniipecareoavemdeobiceifaţădeduşmani,DalaiLamaa

oferitometodăalternativădea-iprivi,operspectivănouă,carearputeaaveaun impact revoluţionarasupravieţiifiecăruia.Iatăcumaexplicat-o:„În budism, în general, se dă foarte multă atenţie atitudinilor pe care le avem faţă de rivali sau

duşmani.Motivulecăurapoateficeamaimarepiedicăîndezvoltareacompasiuniişiafericirii.Dacăreuşimsăînvăţămsănedezvoltămrăbdareaşitoleranţafaţădeduşmani,toatecelelaltenisevorpăreamaiuşoare–compasiuneafaţădetoţiceilalţiîncepesăsemanifestefiresc.Aşadar,pentruomulcarepracticădezvoltareaspirituală,duşmanuljoacăunrolimportant.Euconsider

compasiunea drept esenţa unei vieţi spirituale. Iar pentru a reuşi pe deplin să practicăm iubirea şicompasiuneaneeste indispensabilăpracticarearăbdăriişia toleranţei.Nuexistă tăriemaimaredecât

Page 97: Dalai Lama - Arta Fericirii

răbdarea,aşacumnuexistănenorociremaimaredecâtura.Deaceea,trebuiesănestrăduimpecâtputemsănuneurâmduşmanul,cisăfolosimîntâlnireacuelcapeoocaziedeaneîntăriînpracticarearăbdăriişiatoleranţei.Defapt,duşmanulesteocondiţienecesarăpentrupracticarearăbdării.Fărăacţiuneaunuiduşman

nuexistănici oposibilitatedemanifestare a răbdării sau toleranţei.Prietenii, deobicei, nunepun laîncercare şi nu ne dau ocazia să ne cultivăm răbdarea; doar duşmanii fac asta.Din punctul acesta devedere,îlputemdeciconsiderapeduşmanulnostrudreptunexcelentînvăţătorşiîlputemrespectapentrucăneoferăaceastăocaziepreţioasădeaneexersarăbdarea.Existăpelumeomulţimedeoameni,darinteracţionămcuunnumărrelativmic,iardintreaceştiaşi

mai puţini ne cauzează probleme. Aşadar, când întâlnim o astfel de ocazie de a practica răbdarea şitoleranţa,trebuies-otratămcurecunoştinţă.Erară.Aşacumne-ambucuradacăamgăsipeneaşteptateocomoarăînpropriacasă,trebuiesănebucurămşisălefimrecunoscătoriduşmanilorpentrucăneoferăaceastă ocazie preţioasă. Fiindcă, dacă reuşim să practicăm cu succes răbdarea şi toleranţa, factoriesenţiali încontracarareaemoţiilornegative,va fimulţumităuneicombinaţii întreeforturilenoastreşiocaziaoferitădeduşman.Desigur,sepoatesăgândimcă„Decesă-mivenerezduşmanulsausă-irecunosccontribuţia,cândel

nuaavutniciointenţiedea-mioferiocaziaaceastapreţioasădeapracticarăbdareaşiniciointenţiedeamăajuta?Ba,pelângăfaptulcănuaredegândsămăajute,areintenţiadeliberatăşirăuvoitoaredea-mifacerău!Aşadar,enormalsă-lurăsc–înniciuncaznumeritărespect“.Dar,defapt,tocmaiprezenţastăriiacesteiadespiritîncărcatedeură,intenţiaduşmanuluidearăni,îifaceacţiunileunice.Altfel,dacăar fi vorba doar de actul de a ne produce durere în sine, am urî doctorii şi i-am considera duşmani,fiindcă uneori adoptă metode dureroase, cum ar fi intervenţiile chirurgicale. Dar actele lor nu leconsiderămlafeldereleprecumcelealeunuiduşman,fiindcădoctoriiauintenţiadeaneajuta.Aşadar,tocmai intenţia aceasta conştientă de a ne face rău îl face pe duşman unic şi ne dă ocazia aceastapreţioasădeapracticarăbdarea“.

SugestialuiDalaiLamadeaneadmiraduşmaniipentrucăneoferăocaziideanedezvoltapoateficamgreudeînghiţitlaînceput.Darsituaţiaseaseamănăcuaceeaauneipersoanecarevreasă-şitonificeşisă-şiîntăreascăorganismulridicândgreutăţi.Bineînţeles,laînceputridicărilesuntneplăcute–efortule greu. Ne face să ne forţăm, să transpirăm, să ne luptăm. Dar tocmai forţarea aceasta împotrivarezistenţei ne dă, în cele din urmă, putere. Apreciem un bun antrenament de forţă nu pentru plăcereaimediatăpecarene-ooferă,cipentrubeneficiiledecareajungemsănebucurămînceledinurmă.Poate nici afirmaţiile lui Dalai Lama cum că Duşmanul e ceva „rar“ şi „preţios“ nu sunt simple

explicaţii confortabile şi fanteziste. Îmi dau seama de asta foarte clar când îmi aud pacienţii cum îşidescriu problemele cu cei din jur – la drept vorbind, majoritatea oamenilor nu se luptă cu o hoardăîntreagă de duşmani şi oponenţi, cel puţin nu la nivel personal. De obicei, conflictul se limitează lacâteva persoane. Eventual un şef sau un coleg de serviciu, o fostă soţie sau un fost soţ, o rudă. Dinpunctulacestadevedere,Duşmanule,într-adevăr,„rar“–nuîlîntâlnimlatotpasul.Iarlupta,procesulderezolvareaconflictuluicuDuşmanul–prinînvăţare,analiză,găsireadecăialternative–duce,înceledinurmă,laodezvoltarereală,laomaimareînţelepciuneşilaunrezultatpsihoterapeuticpozitiv.Săneimaginămcumarfisătrecemprinviaţăfărăsăîntâlnimnicimăcarunsingurduşmanşiniciun

feldeobstacol,dacădin faşăpână înmormânt toţioameniipecare i-amcunoaştene-ar răsfăţa,ne-arîmbrăţişa,ne-arpunemâncareaîngură(omâncaremoaleşifărăgust,uşordedigerat),ne-aramuzacu

Page 98: Dalai Lama - Arta Fericirii

strâmbăturişichicotelidebebeluş.Dacăamfipurtaţidecolo-colo,încădincopilărie,încoşuleţ(iarmaitârziu,poate,într-olitieră),dacăn-amîntâlninicioprovocare,dacăn-amfiniciodatăpuşilaîncercare–pe scurt, dacă toată lumea ne-ar trata toată viaţa ca pe nişte sugari. La început poate ar fi plăcut. Înprimele câteva lunideviaţă ar fi exact cene-ar trebui.Dar, dacă situaţia s-arprelungi, nu amajungealtcevadecâtunfeldemasăgelatinoasă,omonstruozitateîntoatăputereacuvântului,şiamaveaniveluldedezvoltaremintalăşiemoţionalăauneihălcidecarnedeviţel.Tocmailuptelevieţiinefacceeacesuntem. Duşmanii sunt cei care ne pun la încercare şi ne opun rezistenţa de care avem nevoie ca săcreştem.

EPRACTICĂATITUDINEAACEASTA?

Abordarea problemelor în mod raţional şi obişnuinţa de a ne privi necazurile sau duşmanii dinperspective alternative păreau, desigur, un scop de dorit, dar nu eram sigur în cemăsură ne-ar puteatransformaatitudineaînmodfundamental.Îmiaducamintecăodatăamcititîntr-uninterviucăunuldintreexerciţiile spirituale zilnice ale lui Dalai Lama era recitarea unei rugăciuni, celeOpt versete pentrupregătireaminţii,scrisăînsecolulalXVIII-leadesfântultibetanLangriThangpa.Iatăunfragment:

Cândamde-afacecuunaltom,fiesămăvădpeminedreptcelmaineînsemnatdintretoţi,iarpecelălaltsă-lpreţuiescmaipresusdecâtoriceînadânculinimii![…]Când văd fiinţe rele, apăsate de năravuri violente şi tulburări, fie să preţuiesc aceste creaturi rare de parcă aş fi găsit o

comoarăbogată![…]Cândalţii,dininvidie,măchinuiesccupurtăriurâte,vorbemincinoaseşialteleasemenea,fiesărabdînfrângereaşisăleofer

lorizbânda![…]Cândcelîncaremi-ampustoatănădejdeamărăneşteadânc,fiesă-lprivesccapecelmaideseamăgurualmeu!Pe scurt, fie să dăruiesc, direct şi indirect, bine şi fericire tuturor fiinţelor, fie să-mi iau asupramea, în secret, durerea şi

suferinţatuturorfiinţelor![…]

Dupăceamcititdesprerugăciuneaasta,l-amîntrebatpeDalaiLama:—Ştiucăaţimeditatfoartemultlarugăciuneaaceasta,darchiarcredeţicăsemaipoateaplicaînziua

deazi?Înfond,afostscrisădeuncălugărcaretrăiaîntr-omânăstire–undenuseputeaîntâmplacevamairăudecâtsătebârfeascăcineva,săspunăminciunidespretinesau,eventual,sătemaipomeneşticucâteunpumnsauopalmă.Înasemeneasituaţiiarfiuşorsă-i„oferiizbânda“celuilalt,darînsocietateadin ziua de azi „durerea“ sau răul la care ne expunemdin partea celorlalţi ar putea fi violul, tortura,crimaetc.Dinpunctulacestadevedere,atitudineadinrugăciunepurşisimplunumaipareaplicabilă.Măsimţeamcammândrudemine–aveamsenzaţiacăfăcusemoobservaţiefoarteabilă,de-adreptul

isteaţă.DalaiLamaatăcutcâtevaclipe,cufrunteaîncreţitădegânduriadânci,apoiaspus:—Poateecevaadevărşiîncespuitu.Apoiacomentatdespresituaţiileîncarearfinevoiedeunelemodificărilaatitudinearespectivă,în

cares-arputeasăajungemsăluămmăsurifermepentruaîmpiedicaagresiuneaceluilalt,casănusuferimnoisauceidinjur.Maitârziu,înaceeaşiseară,amrememoratconversaţia.Mi-ausăritînochidouălucruri.Maiîntâi,m-a

izbitcâtdeextraordinardedispuserasăadopteoperspectivănouăasupraconvingerilorşipracticilorlui–încazulacela,posibilitateadeareevaluaorugăciunecareîierafoartedragăşicare,fărăîndoială,seîmpletise cu însăşi fiinţa lui în ani şi ani de repetare. A doua descoperire eramai puţin înălţătoare.Fusesem incredibil de arogant! Mi-am dat seama că îi propusesem ideea că rugăciunea nu mai era

Page 99: Dalai Lama - Arta Fericirii

adecvatăfiindcănusepotriveacurealităţiledurealelumiidinziuadeazi.Darde-abiamaitârziumi-amdatseamacui îivorbisemastfel–unuiomcarepierduseo ţară întreagă înurmauneiadintrecelemaibrutaleinvaziidinistorie.Unomcaretrăiaînexildeaproapepatrudecenii,întimpceunpoporîntregîşipunea speranţele şi visurile de libertate în el. Un om cu un puternic sentiment de responsabilitatepersonală,careascultăcucompasiuneunşirnesfârşitderefugiaţicare îşi revarsăasupra luipoveştiledespreuciderile,violurile,torturaşidegradareapoporuluitibetandecătrechinezi.I-amvăzutdemulteoripechipoexpresiede infinităgrijăşi tristeţecândascultanecazurileoamenilorcare,demulteori,traversaserăHimalayapejos(călătoriecaredureazădoiani)doarcasă-lzăreascăîntreacăt.Poveştile lor nu conţin doar violenţe fizice.Demulte ori, dezvăluie încercarea de a zdrobi spiritul

tibetanilor. Un refugiat tibetan mi-a spus mai demult despre „şcoala“ chinezească la care trebuia sămeargăîncopilărie,pecândtrăiaînTibet.DimineţileeraudedicateîndoctrinăriişistudiuluiCărţiiroşiia conducătorului Mao. După-amiaza se verificau temele. „Tema“ era gândită în general să distrugăspiritulbudistadâncînrădăcinatînsufletultibetanilor.Deexemplu,cunoscândinterdicţiabudistăasupraucideriişiconvingereacătoatefiinţeleviisunt„simţitoare“şilafeldepreţioase,unînvăţătorle-adatelevilorsarcinadeaucidecevaşiaaduceanimalullaşcoalăadouazi.Petemaaceastaprimeaunote.Fiecare animalmort valora un anumenumăr de puncte – omuscă valora un punct, o râmă– două, unşoarece–cinci,opisică–zeceşiaşamaideparte.(Cândi-amspuspovesteaunuiprieten,recent,adatdin cap dezgustat şi a comentat: „Oare câte puncte ar fi primit elevul dacă-l omora pe nenorocitul deînvăţător?“)Cuajutorulpracticilorsalespirituale,carecitareacelorOptversetepentrupregătireaminţii,Dalai

Lamaareuşitsăseîmpacecurealitateasituaţieişi,înacelaşitimp,sămilitezeactivpentrulibertateşirespectarea drepturilor omului în Tibet timp de 40 de ani. De asemenea, şi-a păstrat atitudinea deumilinţăşicompasiunefaţădechinezi,atitudinecareainspiratmilioanedeoamenidinlumeaîntreagă.Iareuvenisemsă-isugerezcărugăciuneaaceeanumaierarelevantăpentru„realităţile“lumiiactuale.Şiacumroşescderuşinecândîmiamintescconversaţiaaceea.

DESCOPERIREADENOIPERSPECTIVE

Într-odupă-amiază,întimpceîncercamsăaplicmetodaluiDalaiLamadeschimbareaperspectiveiasupra „duşmanului“, am descoperit întâmplător o altă tehnică. Pe când lucram la cartea de faţă, amasistat lacâtevaconferinţesusţinutedeDalaiLamaînoraşeledepecoastadeestaStatelorUnitealeAmericii.Laîntoarcereaacasă,înPhoenix,amluatunzborfărăescală.Rezervasem,cadeobicei,unloclângăculoar.Deşiveneamdelaoconferinţăspirituală,eramîntr-ostaredespiritcamarţăgoasăcândm-amîmbarcatînavionulplinochi.Apoiamdescoperitcă,dingreşeală,misealocaseunloclamijloc–prinscaîntr-unsendvişîntreunbărbatdeproporţiigeneroase,careaveaobiceiulenervantdea-şiîntindeantebraţulgrospeparteameadinmânerulscaunului,şiofemeieîntredouăvârste,caremi-adisplăcutimediat,fiindcă,amhotărâtpeloc,îmifuraseloculmeudinspreculoar.Femeiaaveacevacaremăiritaserios–voceaîieracampreaascuţită,aerulpuţinpreaimperial,nuştiuexactce.Imediatdupădecolare,aînceputsăvorbeascăîncontinuucubărbatuldepescaunuldinfaţaei.Bărbatuls-adoveditafisoţulei,iareu,„galant“,m-amoferitsăfacschimbdelocuricuel.Darn-auacceptat–amândoivoiauscauneledinspre culoar. Eramdin ce în cemai enervat.Gândul de a-mi petrece cinci ore întregi lângă femeiaaceeamisepăreainsuportabil.

Page 100: Dalai Lama - Arta Fericirii

Dându-miseamacăreacţionamfoarteostilfaţădeofemeiepecarenicimăcarn-ocunoşteam,m-amgânditcăpoateevorbadeun„transferdesentimente“–căîmiamintea, însubconştient,decinevadincopilărie–eternapovestecusentimente-de-ură-neconştientizate-faţă-de-mamăşialteledegenul.Oricâtm-amgândit,n-amgăsitnicioposibilăcandidată–chiarnu-miaminteadenimenidintrecut.Apoimi-atrecutprinmintecăeraocaziaperfectăsă-miexersezdezvoltarearăbdării.Amînceputdeci

cutehnicavizualizăriiduşmanuluimeudepescaunuldinspreculoarcapeunbinefăcătorpreţios,aşezatalăturideminecasămăînveţelecţiarăbdăriişia toleranţei.Măaşteptamsăfiefloarelaureche–înfond,cugreuaşfipututgăsi„duşman“maicuminte:de-abiaceoîntâlnisemşibiatafemeienu-mifăcuse,înfond,niciunrău.Dupăvreo20deminute,m-amlăsatpăgubaş–totmăenerva!M-amresemnatsă-mipetrecrestulzboruluiîntr-ostaredecontinuăiritare.Măuitamîncruntatşibosumflatlamânaei,care-miocupadiscretspaţiuldepemânerulscaunului.Ourampânăîncelemaimicidetalii.Măuitamabsentlaunghiadegetuluieimarecândmi-atrecutprinminteîntrebarea:urăscunghiaaia?Nuprea.Eraounghiecaoricarealta.Nimicdeosebit.Apoiamaruncatoprivirespreochiuleidinspremineşim-amîntrebat:Chiar îi urăscochiul?O,da. (Bineînţeles,nuaveamniciunmotiv– eradeciură în formaei ceamaipură.)M-amconcentratpedetalii.Urăscpupila?Nu.Urăsccorneea,irisul,sclera?Nu.Şiatunci,chiarurăsc ochiul? Trebuia să recunosc că nu. Începeam să am senzaţia că sunt pe drumul cel bun. Amcontinuatcuarticulaţiaunuideget,cuundeget,cumandibula,cuuncot.Cuooarecaresurprinderemi-amdatseamacăfemeiaaveaşipărţipecarenuleuram.Dacămăconcentrampedetalii,pemărunţişuri,înloc să generalizez excesiv, reuşeam să ajung la o schimbare internă subtilă, un fel de înmuiere.Schimbareaaceastadeperspectivădeschideaobreşăînideeameapreconcepută,obreşădestuldelargă,câts-opotprivicapeunomcaoricarealtul.Tocmaicândtreceamprinschimbareaaceasta,s-aîntorsdintr-odatăspremineşiaînceputoconversaţie.Nu-mimaiamintescdespreceamvorbit–nimicuri,înmareparte–,darpânălasfârşitulzboruluimiserisipiserătoatăfuriaşienervarea.N-aşputeaspunenicicăajunseseCeaMaiBunăPrietenăaMea,darnumaieraniciHoaţaMaleficăaLoculuiMeudinspreCuloar,cidoaropersoanăcaoricarealta,camine,careîşicroiaşieadrumprinviaţăcumputea.

OMINTEFLEXIBILĂ

Capacitatea de a ne schimba perspectiva, de a ne vedea problemele „din mai multe unghiuri“, esusţinută de flexibilitateaminţii.Avantajul suprem al uneiminţi flexibile este acela că ne permite săprimimcubraţeledeschiseviaţa în toateaspecteleei– să fimviipedeplin,oamenipedeplin. Într-odupă-amiază,dupăozilungădeconferinţeînTucson,DalaiLamaseîntorcealaapartamentulluidelahotel.Întimpcemergeaîncet,pecerserăspândeaunfrontdenorideploaieînnuanţedemagenta,careabsorbeauluminadeînceputdesearăşiofereauunfundalcontrastantpentrumunţiiCatalina,pictândtotpeisajulcuopaletăvastădenuanţepurpurii.Efectuleraspectaculos.Aerulcald,greudearomaplantelordeşertuluişiasalviei,umezeala,vântulslab,darneobosit,toateanunţauofurtunădezlănţuită,cumnumaiîndeşertulSonorapoţivedea.DalaiLamas-aoprit.Timpdecâtevaclipeaprivitîntăcereorizontul,aadmiratpanoramaşi,într-untârziu,aremarcatcâtdefrumoasăe.Amersmaideparte,dar,dupăcâţivapaşi, s-a oprit din nou şi s-a aplecat să se uite mai de aproape la un mugur minuscul, de culoarealevănţicii,depeoplantăscundă.L-aatinscugrijă,i-aobservatformadelicatăşis-aîntrebat,cuvocetare, cum se numeşte floarea.M-a surprins libertatea demişcare aminţii lui. Conştiinţa lui părea sătreacăcuceamaimareuşurinţădelacontemplareapeisajuluilaconcentrareaasupraunuisingurmugur–

Page 101: Dalai Lama - Arta Fericirii

aprecia simultan atât panorama, cât şi cel mai mărunt detaliu. Avea capacitatea de a cuprinde toatefaţetele,spectrulcompletalvieţii.Oricaredinnoiîşipoatedezvoltaaceeaşiflexibilitateaminţii.Eaprovine,celpuţinînparte,direct

dineforturiledeanelărgiperspectivaşideaîncercaînmodvoitnoipunctedevedere.Rezultatulfinaleste o conştientizare simultană a imaginii de ansamblu şi a circumstanţelor individuale.Acestmoddeobservaredual,încarevedemînacelaşitimp„LumeaMare“şiproprianoastră„LumeMăruntă“,poateservi drept metodă de triere, ajutându-ne să deosebim lucrurile importante din viaţă de celenesemnificative.

Încazulmeu,afostnevoiecaDalaiLamasămăîmboldeascăcublândeţe,peparcursulconversaţiilornoastre, ca să încep să-mi lărgesc perspectiva limitată. Prin felul meu de a fi, dar şi prin pregătireaprofesională,întotdeaunaamavuttendinţadeaabordaproblemeledinpunctuldeobservaţiealdinamiciiindividuale – procese psihologice care se desfăşoară exclusiv în domeniul minţii. Perspectivelesociologicesaupoliticenum-auinteresatniciodatăpreamult.Într-odiscuţiecuDalaiLama,amînceputsă-ipunîntrebăridespreimportanţalărgiriiperspectiveipersonale.Băusemmaidevremecâtevaceştidecafea, aşa că am început să vorbesc foarte animat despre capacitatea de a ne schimba perspectiva caprocesintern,caefortindividual,bazatexclusivpedeciziaconştientăaomuluideaadoptaunaltpunctdevedere.Înmijloculdiscursuluimeuînsufleţit,DalaiLamam-aîntreruptlaunmomentdat,casă-miamintească:— Când vorbeşti despre adoptarea unei perspective mai largi, asta presupune şi cooperarea cu

ceilalţi.Deexemplu,cândavemde-afacecucrizeglobale,precumceledemediusaucelecareţindestructura economicămodernă, avemnevoie de un efort coordonat şi concertat între un numărmare deoameni responsabili şi devotaţi scopului.Eunprocesmultmai cuprinzător, nu se limitează la nivelulindividualsaupersonal.M-a enervat faptul că aducea în discuţie subiectul lumii când eu încercam să mă concentrez pe

subiectulindividului(şiaveamoasemeneaatitudine–recunosccuruşine–tocmaiîntimpcevorbeamdesprelărgireaperspectivei!).—Dar săptămâna aceasta, am insistat eu, în conversaţiile noastre şi la conferinţe, aţi vorbit mult

despreimportanţaaplicăriischimbărilorpersonale,dinăuntru,printransformareainterioară.Aţivorbit,de exemplu, despre cât de important e să ne dezvoltăm compasiunea, să avem o inimă bună, să neînvingemfuriaşiura,sănecultivămrăbdareaşitoleranţa…—Da. Sigur, schimbarea trebuie să vină dinăuntrul fiecăruia. Dar, când cauţi soluţii la probleme

globale,trebuiesăpoţisăleabordezidinpunctuldevederealindividului,darşidinpunctuldevederealsocietăţii per ansamblu.Deci, când e vorba de flexibilitate, de lărgirea perspectivei şi alte asemeneasubiecte, trebuie să fim capabili să abordăm problemele la niveluri diferite: cel individual, cel alcomunităţiişicelglobal.Depildă,searatrecută,laconferinţadelauniversitate,amvorbitdesprenevoiadeareducefuriaşiuraprincultivarearăbdăriişitoleranţei.Domolireauriiecaodezarmareinterioară.Darînaceeaşiconferinţăammenţionatşicădezarmareainterioarătrebuiesămeargămânăînmânăcudezarmareaexterioară.Credcăastaefoarte, foarte important.Dinfericire,dupăprăbuşirea imperiuluisovietic, cel puţin deocamdată, am scăpat de ameninţarea holocaustului nuclear. Cred deci că e unmoment foarte bun, un început foarte potrivit – nu trebuie să ratăm ocazia! Acum cred că trebuie săîntărimputereaadevăratăapăcii.Opaceadevărată–nudoarabsenţaviolenţeisauabsenţarăzboiului.Simplaabsenţăarăzboiuluisepoateobţineşicuarmele–caameninţareanucleară.Darnuconstituieo

Page 102: Dalai Lama - Arta Fericirii

pacemondialăadevărată,durabilă.Paceatrebuiesăseclădeascăpeîncrederereciprocă.Şi,devremecearmele sunt ceamaimarepiedică în caleadezvoltării încrederii reciproce, cred că avenit vremea săgăsimocaledearenunţalaele.Efoarteimportantacestlucru.Bineînţeles,nusepoatefacepestenoapte.Realiste săparcurgemcaleaaceastapascupas.Darcredcă trebuiesănestabilimfoarteclar scopulsuprem: trebuie demilitarizată întreaga lume. Aşadar, pe de o parte, trebuie să ne străduim să nedezvoltăm pacea interioară, dar e foarte important şi ca, pe de altă parte, să facem eforturi pentrudezarmareaexternăşipentrupace,contribuindcucâtepuţin,atâtcâtputem.Aceastaeresponsabilitateanoastră.

IMPORTANŢAGÂNDIRIIFLEXIBILE

Flexibilitateaminţiişicapacitateadeaneschimbaperspectivaauorelaţiebilaterală:cuajutoruluneiminţiflexibile,agile,neputempriviproblemeledintr-omulţimedeunghiuri,iarîncercareaconştientădea ne examina problemele din mai multe perspective poate fi considerată, la rândul ei, o formă deantrenamentpentru flexibilitateaminţii. În lumea încare trăim, încercareadeanedezvoltaunmoddegândireflexibilnuedoarunexerciţiuîncaresăseangajezedeplăcereintelectualiifărăaltăocupaţie–deeadepinde,poate,supravieţuireanoastră.Chiarşilascaraevoluţiei,speciilecareausupravieţuitşiauprosperatau fostcelemai flexibile,maiadaptabile laschimbăriledemediu. Înziuadeazi,viaţaecaracterizatădeschimbăribruşte,neaşteptate,uneoriviolente.Ominteflexibilănepoateajutasăfacemfaţăschimbărilordinjurulnostru.Înacelaşitimp,nepoatesusţineşiînconflictelelăuntrice,însituaţiiledenecompatibilitateşiambivalenţă.Dacănunecultivămflexibilitateaminţii,perspectivanoastrăasupravieţiivadeveni fragilă, iar relaţianoastrăcu lumeava fi caracterizatăde teamă.Darprivindviaţa înmodflexibil,maleabil,neputempăstrastăpânireadesinechiarşiîncelemaiagitateşitulburicondiţii.Prinefortuldeanefaceminteacâtmaiflexibilă,întărimrezistenţaspirituluiuman.

Cu cât ajungeam să-l cunoscmai bine peDalai Lama, cu atâtmaimultmă uimea flexibilitatea lui,capacitatea luideaadoptaomulţimedepunctedevedere.Arfi fostdeaşteptatcarolul luiunic–sepoatespunecăecelmaideseamăbudistdepeplanetă–să-iconfereocalitatedeVajnicApărătoralCredinţei.Gândindu-mălaasta,într-ozil-amîntrebat:—Viseparevreodatăcăaveţiunpunctdevedereprearigidsauogândirepreaîngustă?—Hmm…s-agânditelpuţin,apoiarăspunshotărât:Nu,nucred.Defapt,chiardimpotrivă.Uneori

suntatâtdeflexibil,încâtlumeamăacuzăcănupăstrezopoziţieconstantă.Aizbucnitdintr-odatăîntr-unrâssănătos.—Maivinecâtecinevasă-miprezinteoideeşieuînţelegcăaresensşisuntdeacord,aşacăîispun:

„A,excelent!“…Darapoimaivinecineva,cuoideediametralopusă,iareuvădcăaresensşiaceeaşisuntdeacordşicuel.Uneorisuntcriticatpentruastaşitrebuiesămiseamintească:„Ne-amangajatîndirecţiaaceasta,aşacădeocamdatăhaisăopăstrăm“.Dacăamtrageoconcluziedoarpebazaacesteiafirmaţii,amrămânecuimpresiacăDalaiLamaeun

omnehotărât,carenusecălăuzeştedupăunsetfermdeprincipii.Defapt,nimicn-arputeafimaidepartede adevăr. Este evident căDalaiLama are un set de principii fundamentale, care stau la baza tuturoracţiunilor lui: convingerea că toţi oamenii sunt, în esenţă, buni. Credinţa în valoarea compasiunii.Hotărâreadeapunepeprimullocbunătatea.Conştiinţalegăturiipecareoarecutoatevietăţile.

Page 103: Dalai Lama - Arta Fericirii

Cândvorbescdesprecâtdeimportantestesăfimflexibili,maleabili,adaptabili,nupropunsăajungemunfeldecameleoni–săabsorbimoricesistemdecredinţenouîntâlnit,săneschimbămidentitatea,săacceptăm pasiv orice idee la care suntem expuşi. Nu putem ajunge la stadiimai înalte de creştere şidezvoltaredecâtcuajutorulunuisetfundamentaldevaloricălăuzitoare.Unsistemdevaloricaresădeavieţilornoastrecontinuitateşicoerenţă,dupăcaresănemăsurămexperienţele.Unsistemdevaloricaresăneajutesăhotărâmcarescopurimerităefortulşicarenuaurost.Întrebareaestecumputemmenţine,statornicşiconsistent,setulacestadevaloriesenţiale,rămânândîn

acelaşitimpflexibili?DalaiLamaparesăfireuşit,înprimulrând,reducându-şisistemuldeconvingerilacâtevaadevărurifundamentale:1)Suntom.2)Vreausăfiufericitşinuvreausăsufăr.3)Caşimine,şiceilalţivorsăfiefericiţişinicieinuvorsăsufere.Punândaccentulpepunctelecomunedintreelşiceidin jur, nu pe diferenţe, stabileşte o legătură cu toţi oamenii şi îşi întăreşte credinţa fundamentală înimportanţa compasiunii şi a altruismului. Dacă folosim aceeaşi metodă, vom avea enorm de mult decâştigatdacănerezervăm,purşisimplu,puţintimpcasăreflectămasuprapropriuluisistemdevalorişisă-l reducem la principiile sale esenţiale. Capacitatea aceasta de a ne reduce setul de valori laelementeledebazăşidealeurmaînviaţănepermiteceamaimarelibertateşiflexibilitateînabordareamultitudiniideproblemecucareneconfruntămînfiecarezi.

GĂSIREAECHILIBRULUI

Dezvoltareauneiperspectiveflexibileasupravieţiinuneajutădoarsăfacemfaţăproblemelordezicuzi,cidevinechiarpiatradetemelieaunuielementesenţialpentruoviaţăfericită:echilibrul.Într-odimineaţă,aşezându-seconfortabilînfotoliu,DalaiLamami-aexplicatcâtdepreţioasăesteo

viaţăechilibrată.—Oabordareechilibratăşichibzuităavieţii,caresăevitecugrijăextremele,devineunfactorfoarte

importantînexistenţadezicuziaomului.Eesenţialăîntoateaspectelevieţii.Deexemplu,cândplantămunlăstardeplantăsaudecopac,laînceputtrebuiesă-ltratămcumarepricepereşiblândeţe.Preamultăumezeală şi vamuri, preamult soare şi vamuri.Dar vamuri şi dacă primeşte prea puţin.Aşadar, enevoiedeunmediuechilibrat,încarelăstarulsăcreascăsănătos.Sau,dacăvorbimdesănătateafizicăaunuiom,excesulsaulipsaoricăruilucrupotaveaefectedistructive.Deexemplu,credcăfacerăupreamultă proteină, dar şi prea puţină. Purtarea aceasta cu pricepere şi blândeţe, în care suntem atenţi săevităm extremele, se aplică şi la dezvoltarea sănătoasă a minţii şi a emoţiilor. De exemplu, dacăobservămcă începemsăfimaroganţi, săneumflămînpropriapieledatorităsucceselorsaucalităţilornoastre reale sau închipuite, antidotule sănegândimmaimult laproblemele şi suferinţelenoastre, săcontemplămaspectelenesatisfăcătoarealeexistenţei.Astfelnevomtemperaatitudineapreaorgolioasăşivom reveni cu picioarele pe pământ. Dimpotrivă, dacă vedem că reflectarea asupra naturiinesatisfăcătoareaexistenţei,asuprasuferinţei,adureriişiaaltorasemenealucrurinecopleşeşte,dinnouexistăpericoluldeacădeaînextremacealaltă.Atuncisepoateîntâmplasănedescurajămcutotul,sănesimţimneajutoraţişideprimaţişisănegândim:„Vai,nupotsăfacnimic,nusuntbundenimic“.Înastfelde împrejurări e important să ştim să ne încurajăm reflectând asupra succeselor pe care le-am avut,asupradrumuluipecarel-amparcurspânăaicişiasupraaltorcalităţialenoastre,casănesimţimmaibine şi să ieşimdin dispoziţia aceea descurajantă, demoralizantă.E nevoie deci de o abordare foarteechilibrată şi atentă. Abordarea aceasta e folositoare nu doar pentru sănătatea fizică şi emoţională aomului,cişipentrucreşterealuispirituală.Deexemplu,tradiţiabudistăincludemultetehnicişipractici.

Page 104: Dalai Lama - Arta Fericirii

Dare foarte important să leaplicămcupricepere şi sănu recurgem laextreme.Şi aici enevoiedeoabordare chibzuită. E esenţială abordarea coordonată a practicilor budiste – combinarea studiului şiînvăţăturiicupracticareacontemplăriişimeditaţiei.Astfel,nuvorapăreadezechilibreîntreprocesuldeînvăţare academică, intelectuală, şi cel de punere practică. Altfel, există riscul ca excesul deintelectualizare să înăbuşe practicile mai contemplative. Pe de altă parte, şi acordarea de prea mareimportanţăaplicaţiilorpractice,fărăstudiu,vaînăbuşiînţelegerea.Trebuiedecisăexisteunechilibru…Dupăcâtevaclipedegândire,aadăugat:— Cu alte cuvinte, practica dharma, practica spirituală adevărată, seamănă într-un fel cu un

stabilizatordetensiune.Funcţialuiesăîmpiedicefluctuaţiiledetensiuneşisăasigureosursădecurentstabilăşiconstantă.—Puneţiaccentulpe importanţaevităriiextremelor,aminterveniteu,darnuextremelenefacviaţa

maipalpitantăşimaiinteresantă?Evitândoriceextremeînviaţăşialegândmereu„caleademijloc“nuajungemlaoexistenţăfadă,fărăculoare?Dânddincapînsemncănuedeacord,DalaiLamaarăspuns:—Credcătrebuiesăînţelegisursa,bazacomportamentuluiextrem.Săluăm,deexemplu,dorinţadea

acumula bunurimateriale – adăpost,mobilă, haine şi aşamai departe. Pe de o parte, sărăcia poate ficonsiderată, în felul ei, o extremă şi avem tot dreptul să ne străduim să o depăşim şi să ne asigurămconfortulfizic.Pedealtăparte,dinpreamultluxşidincăutareabogăţieiexcesiveajungemlacealaltăextremă.Scopulnostrufinalcândîncercămsăacumulămbogăţieesenzaţiadesatisfacţie,defericire.Darînsăşi rădăcina căutării demai mult e impresia că nu avem destul, e un sentiment de nemulţumire.Senzaţiadenemulţumire,deavreamereumaimultşimaimultnusenaştedincaracterulinerentdezirabilal obiectelor pe care căutăm să le obţinem, ci din propria noastrămentalitate. Cred deci că tendinţanoastrădeaajungelaextremeealimentată,demulteori,deosenzaţieascunsădenemulţumire.Fireşte,şialţi factorinepotconduce laextreme.Darsuntdepărerecăe importantsănedămseamacă,chiardacă lasuprafaţăcăutareaextremelorpareuneori interesantăsau„palpitantă“,eanepoatedăuna.Suntmulteexemplecare ilustreazăpericoleleextremelor,alecomportamentuluiextrem.Credcă,examinândastfeldesituaţii,vomînţelegecă,drepturmareaacţiunilorextreme,vomajungesăsuferim.Deexemplu,lascarăplanetară,dacăpescuimexcesiv,iresponsabil,fărăsăţinemcontdeconsecinţelepetermenlung,vom împuţinapopulaţiile depeşte…Sau să luămcomportamentul sexual.Sigur, avem înnoi impulsulsexual, biologic, de a ne reproduce şi mai obţinem şi satisfacţie când facem sex. Dar, dacăcomportamentulsexualdevineextremşiiresponsabil,ducelaatâteaşiatâteaproblemeşiabuzuri…deexemplu,abuzurilesexualeşiincestul.— Spuneaţi că, pe lângă senzaţia de nemulţumire, mai există şi alţi factori care ne pot duce la

extreme…—Sigurcăda,aconfirmatel,dânddincap.—Mi-aţiputeadaunexemplu?—Unastfeldefactorcredcăarfivederileînguste.—Vederiîngusteîncesens?—Unexempludegândireîngustăarfişicelcupescuitulexcesiv,careduceladepopulareaoceanelor

depeşti,însensulcănuluămîncalculdecâtefectelepetermenscurtşiignorămimagineadeansamblu.Încazulacesta,amputeafolosieducaţiaşi informareapentruanelărgiperspectivaşiascăpadeunghiulnostruîngust.

Page 105: Dalai Lama - Arta Fericirii

DalaiLamaşi-aluatmătăniiledepeomăsuţădelângăfotoliuşile-atrecutprintredegete,gândindu-seîntăcerelaproblemapecareodiscutam.Aruncândoprivirespremătănii,acontinuatdintr-odată:—Credcă, înmulteprivinţe, atitudinile îngusteduc laogândireextremă. Iar aceasta, la rândul ei,

cauzeazăprobleme.Deexemplu,Tibetulafost,desecole,onaţiunebudistă.Înmodfiresc,tibetaniierauconvinşicăbudismulesteceamaibunăreligieşiauînceputsăcreadăcăarfibinedacăl-aradoptatoatăomenirea. Ideea că toată lumea ar trebui să fie budistă e de-a dreptul extremă. O astfel de gândireextremănu facedecât săcauzezeprobleme.DaracumcăamplecatdinTibet, amavutocazia să luămcontactcualtetradiţiireligioaseşisăaflămmaimultedespreele.Caurmare,ne-amapropiatmaimultderealitate – ne-am dat seama că rasa umană are multe moduri de a gândi. Chiar dacă am încerca săconvertim întreaga lume la budism, n-ar fi o soluţie practică.Când ai un contactmai apropiat cu altetradiţii,deviiconştientdetrăsăturilelorpozitive.Acum,cândneîntâlnimcuoaltăreligie,delaînceputavemosenzaţieplăcută,confortabilă.Suntemdepărerecă,dacăomulacelaedepărerecăoaltătradiţieestemaipotrivită,maieficientăpentruel,foartebine!Ecalarestaurant–neputemaşezacutoţii laomasă şi putem comanda fiecare felurile care ni se potrivesc mai bine. Se poate să mâncăm fiecarealtceva,darnunecertămdincauzaasta!Creddecică,lărgindu-neintenţionatperspectivaasupravieţii,vomreuşi,demulteori,sădepăşimgândireaaceastaextremă,careducelaconsecinţeatâtdenegative.Dupăcugetareaaceasta,DalaiLamaşi-apusmătăniilepeîncheietură,m-abătutpemânăamabilşis-a

ridicat,punândcapătdiscuţiei.

Page 106: Dalai Lama - Arta Fericirii

11Cumsăgăsimunsensîndurereşiînsuferinţă

Viktor Frankl, un psihiatru evreu trimis de nazişti într-un lagăr de concentrare, în alDoileaRăzboiMondial,spunea:„Omulestedispussărabdeoricesuferinţăatâtatimpcâtvedeunsensînea“.Pebazaexperienţei brutale, inumane din lagăre, Frankl a înţeles mai bine cum fac faţă oamenii atrocităţilor.Observândatentcinerezistăşicinenu,aajunslaconcluziacăsupravieţuireanudepindedetinereţesaude forţa fizică, cideputereaextrasădinurmărireaunui scop şidindescoperireaunui sens înviaţa şiexperienţaproprie.Găsireaunuisensînsuferinţăeometodăputernicădeafacefaţăchiarşicelormaigrelemomenteale

vieţii.Darnueuşorsădescoperimunsensalproprieisuferinţe.Demulteori,suferinţaparesăaparălaîntâmplare,fărăcriteriişifărădiscriminare,completlipsitădeoricesens,cuatâtmaipuţindeunsenscoerentsaupozitiv.Iarcândneaflămînmijloculdurerii,neconcentrămtoatăenergiapegăsireauneicăide scăpare. Înperioadeledecrizăgravă,de tragedie,pare imposibil să reflectămasupravreunui sensaflat înspatelesuferinţei.Înastfeldemomente,nuputemdecâtsăîncercămsărezistăm.Efirescsăneconsiderăm suferinţa lipsită de sens şi nedreaptă şi să ne întrebăm „De ce eu?“.Dar, din fericire, înperioadelerelativmailiniştedinaintesaudedupăexperienţeledureroaseputemreflectaasuprasuferinţeişiputemîncercasăînvăţămsă-iînţelegemsensul.Iartimpulşiefortulinvestiteîncăutareaunuisensalsuferinţei vor da roade înzecite când vom da de necazuri.Dar, pentru a le culege roadele, trebuie săpornim în căutarea sensului cât lucrurile încă merg bine. Copacul cu rădăcini puternice rămâne înpicioareşidupăceamaifurioasăfurtună,darrădăcinilenupotsă-icreascăde-abiacândaparefurtunalaorizont.Darundesăîncepemcăutareaacestuisensalsuferinţei?Pentrumulţieaîncepecutradiţiareligioasăa

fiecăruia.Diferitele religii înţeleg înmod diferit sensul şi scopul suferinţei umane, dar toate religiileoferăstrategiidereacţielasuferinţă,pebazaprincipiilorlorfundamentale.Deexemplu,modelulbudistşicelhindusspuncăsuferinţaesterezultatulpropriilornoastreacţiuninegativedintrecutşioconsiderăuncatalizatorpentrucăutareaeliberăriispirituale.Dupătradiţiaiudeo-creştină,universulafostcreatdeunDumnezeubunşidreptşi,chiardacăuneori

planulLuipoatepăreamisteriosşiindescifrabil,credinţaşiîncredereanoastrăînacelplannepermitsăîndurămmaiuşorsuferinţa,convinşifiindcă,aşacumspuneTalmudul,„totcefaceDumnezeufaceîntrubine“.Viaţa poate aduce durere, dar, precum cea simţită de femeie când dă naştere unui copil, avemîncrederecăşiaceastanevafirăsplătităprinbineledecarevomaveaparteînceledinurmă.Înastfeldetradiţii, greutateavinedin faptul că, spredeosebiredenaştere, demulteori nuni sedezvăluiebinelefinal.Cutoateacestea,ceicareauocredinţăputernicăînDumnezeusuntsusţinuţideconvingerealorcăacesta are un scop suprem pentru suferinţa noastră, aşa cum ne sfătuieşte un înţelept hasidim: „Cândsuferă,omulnutrebuiesăspună:«Erău!Erău!»DincâteîidăDumnezeuomuluisăîndure,nimicnue

Page 107: Dalai Lama - Arta Fericirii

rău.Poateînsăsăspună:«Eamar!Eamar!»Căcişidintreleacuriunelesuntfăcutecuierburiamare“.Aşadar, din punctul de vedere iudeo-creştin, suferinţa poate avea multe scopuri: ne poate pune laîncercareşichiarîntăricredinţa,nepoateapropiadeDumnezeuîntr-unmodfundamentalşiintim,saunepoatedetaşadelumeamaterială,casăneagăţămdeDumnezeucalimanalnostru.Tradiţiareligioasăpoatefi,pentrufiecare,unajutordenădejdepentrugăsireasensuluisuferinţei,dar

chiar şiceicarenuauoperspectivă religioasăasupra lumiipotdescoperiunsensşio însemnătate înspatelepropriei suferinţe,dacă reflecteazăadânc. Înciudanecazuriloromniprezente,cugreuamputeanegacăsuferinţapoatepunelaîncercare,întărişiaprofundaexperienţelevieţii.Dr.MartinLutherKingjr. spunea:„Cenumădistrugemăfacemaiputernic“. Iarsuferinţa,deşie firescsăneferimdeea,nepoateoferioprovocareşi,uneori,poatescoatelaivealăceemaibunînnoi.ScriitorulGrahamGreeneobserva,înAltreileaom:„Italiaaavutparte,timpde30deani,subfamiliaBorgia,derăzboi,teroare,crime şi vărsare de sânge – dar i-a dat lumii peMichelangelo, Leonardo daVinci, a datRenaşterea.Elveţiaaavutpartedeiubirefrăţească,de500deanidedemocraţieşipaceşiceaprodus?Ceasulcucuc“.Dacăuneorisuferinţaneîntăreşte,nedăputeri,alteoriînsemnătateaeipoatestatocmaiînefectulopus

–aceladeane înmuia,deanefacemaisensibilişimaiblânzi.Vulnerabilitateapecareosimţimsubapăsareasuferinţeinepoatefacesănedeschidemşisădevenimmaiapropiaţideceilalţi.PoetulWilliamWordsworth spunea: „O jale grea mi-a dat suflet de om“. Ca să exemplific efectul umanizator alsuferinţei, mi-am adus aminte de o cunoştinţă pe nume Robert. Robert era directorul general al uneicorporaţiidemaresucces.Acummaimulţianiasuferitopierderefinanciarăserioasă,careaatrasdupăeaodepresiegravă,zdrobitoare.Ne-amîntâlnitîntr-ozicândtreceaprinceamaineagrădeprimare.Îlştiusemdintotdeaunaunmodeldeîncredereşientuziasmşim-amîngrijoratcândl-amvăzutatâtdelipsitdevlagă.Mi-aspuscuunglasîncărcatdedurere:„Înviaţameanum-amsimţitmairău.Nureuşescdelocsăiesdinstareaasta.Nicinu-miimaginamcăeposibilsătesimţiatâtdedepăşitdesituaţie,delipsitdesperanţă, de incapabil de orice control“. După ce am discutat puţin despre problemele lui, i-amrecomandatuncoleglacaresă-şitratezedepresia.Câtevasăptămânimaitârziu,m-amîntâlnitîntâmplătorcuKaren,soţialuiRobert,şiamîntrebat-oce

maifacesoţulei.— Mulţumesc, îi e mult mai bine. Psihiatrul pe care l-ai recomandat i-a prescris medicamente

antidepresiveşiîlajutăfoartemult.Bineînţeles,problemelecuafacereanulevomrezolvapreacurând,daracumsesimtemultmaibineşiosăfiebine.—Măbucurmult.Karenaezitatoclipă,apoimi-amărturisit:—Ştii,m-adurut inimasă-lvăd îndepresie.Dar, într-un fel, credcăa fostobinecuvântare. Într-o

noapte,aavutocrizădepresivăşiaînceputsăplângăincontrolabil.Nusemaiputeaopri.Pânălaurmăl-amţinutînbraţecâtaplâns,oreîntregi,pânăaadormit.În23deanidecăsnicieeprimaoarăcândnis-aîntâmplataşaceva…şi,sincerăsăfiu,niciodatănum-amsimţitmaiapropiatădeel.Iaracum,chiardacădepresiais-amaiatenuat,parcăealtfel.Parcăadispărutobarierădinel…şisentimentuldeapropierearămas.Faptulcămi-aîmpărtăşitgreutăţileluişicăamtrecutprineleîmpreunăne-aschimbatrelaţia,ne-aapropiatmult.În încercareanoastrăde a afla cumpoate căpăta suferinţapersonalăun sens, ne întoarcem laDalai

Lama,careailustratastfelposibilitateadeafolosisuferinţaînmodpracticîncontextulcăiibudiste:

Page 108: Dalai Lama - Arta Fericirii

— În practica budistă ne putem folosi suferinţa personală, în mod formal, pentru a ne sporicompasiunea–privind-ocapeoocaziedeaaplica tong-len.Eunexerciţiudevizualizaremahayana,carecere săne imaginămcăpreluămdurerea şi suferinţacuiva şi că îidăm în schimb toate resurselenoastre,toatăsănătatea,avereaşiaşamaideparte.Voiexplicapelarg,maitârziu,cumsepracticăacestexerciţiu.Prinexerciţiultong-len,cândsuferimdeoboală,deonefericire,leputemfolosidreptocaziideagândi:„Fiecasuferinţameasăînlocuiascăsuferinţatuturorvietăţilorsimţitoare.Fieca,princeeacesimtacum,săpotsalvatoatevietăţilesimţitoarecareartrebuisătreacăprinasemeneasuferinţe“.Nefolosimdecidenecazurilenoastrecaocaziedeaexersapreluareasuferinţeicelorlalţi.Aicisecuvinesămenţionezunlucru.Dacă,deexemplu,teîmbolnăveştişifoloseştitehnicaaceasta,gândind:„Fiecaboalameasăîirăscumperepealţiicaresuferădebolicaaceasta“,astanuînseamnăcătrebuiesănutemaiîngrijeştidepropriasănătate.Cândevorbadeboli,maiîntâitrebuieluatemăsurideprevenire,casănusuferi de ele – de pildă, un regim alimentar adecvat sau orice altceva e necesar. Iar dacă totuşi teîmbolnăveşti,e importantsănu trecicuvederea tratamentelenecesareşialtemetodeconvenţionaledeîngrijire.Dar,dacă te-ai îmbolnăvit, exerciţiile ca tong-len îţi pot schimba foartemultmodul în carereacţionezilasituaţie,atitudineamintală.Înlocsătevaiţidestareaîncareteafli,să-ţiplângidemilăşisă te laşi doborât de îngrijorare şi teamă, poţi, dimpotrivă, să te scuteşti de alte dureri şi suferinţemintale,adoptândatitudineapotrivită.Sepoatecameditaţiatong-len,„adăruiriişiaprimirii“,sănuîţiuşureze neapărat durerea fizică şi să nu ducă la o vindecare a corpului, dar te poate apăra de dureri,suferinţeşi frământăripsihologice inutile. Îţipoţispune:„Fieca,prindurereapecareosimt,să-ipotajutaşisalvapealţiicare trecprinaceeaşisituaţie“.Atuncisuferinţa tacapătăunnousens, fiindcădevinebazauneipracticireligioasesauspirituale. Înplus,peuniidintreceicareopractică,metodaaceasta îi poate face ca, în loc să fie apăsaţi şi întristaţi de experienţă, să o vadă ca pe un fel deprivilegiu. Reuşesc să o privească drept o şansă şi chiar se bucură, fiindcă experienţa suferinţei i-aîmbogăţitspiritual.— Spuneţi că suferinţa se poate folosi în exerciţiul tong-len. Mai devreme, ziceaţi că, prin

contemplarea intenţionată a naturii noastre, în care suferinţa e inevitabilă, putem ţine piept situaţiilorgrele…însensulcăînvăţămsăacceptămmaiuşorsuferinţacapartefireascăavieţii…—Efoarteadevărat…aconfirmatDalaiLama,dânddincap.—Există şi altemoduri de a privi suferinţa drept experienţă purtătoare de sens sau cel puţin de a

vedeaooarecarevaloarepracticăîncontemplareaproprieisuferinţe?—Da, a răspuns el, absolut.Mi se pare că am spusmai devreme că, pe calea budistă, reflectarea

asupra suferinţei are o importanţă covârşitoare fiindcă, înţelegându-i natura, devenimmai hotărâţi săpunemcapătcauzelorşifaptelornecuvenitecareîidaunaştere.Înacelaşitimp,învăţămsăneangajămcumaimultentuziasmînacţiunileşifaptelebunecareduclafericireşibucurie.—Darcredeţicăşinon-budiştiiaudecâştigatdinreflectareaasuprasuferinţei?—Da,credcăînunelesituaţiireflecţiaaceastapoateaveavaloarepractică.Deexemplu,reflectând

asupra propriei suferinţe ne putem tempera aroganţa şi gândurile orgolioase. Bineînţeles, a râs el cupoftă, că astanuva fi un avantajpractic sauunmotiv convingătorpentru cineva carenuconsideră căaroganţaşimândriasuntdefecte.Luânduntonmaiserios,DalaiLamaaadăugat:—Înoricecaz,credcăcelpuţinunaspectalsuferinţeiprincaretrecemareoimportanţăvitală.Când

suntemconştienţidepropriadurere,nedezvoltămmaiuşorcapacitateadeaempatiza,carenepermitesăînţelegemsentimenteleşisuferinţaaltora.Astfel,nesporimcapacitateadealearătacompasiune.Aşadar,

Page 109: Dalai Lama - Arta Fericirii

sepoateconsideracăareimportanţăfiindcăneajutăsăstabilimlegăturicuceidinjur.Deci,aconchisDalai Lama, dacă privim astfel suferinţa, avem şanse să ne schimbăm, treptat, atitudinea; poate căsuferinţanoastrănueatâtdelipsitădeînsemnătateşidereapecâtcredem.

CUMFACEMFAŢĂSUFERINŢEIFIZICE

Demulteoridacăreflectămasuprasuferinţeiînperioadelemailiniştitealevieţii,cândlucrurilesuntrelativstabileşimergbine,găsimînpropriadurereoînsemnătatemaiadâncă,unsensmaiprofund.Daruneori ne întâlnim cu forme de suferinţă care nu par a avea nici un scop, nici un avantaj.Durerea şisuferinţafizicăparsăaparţină,deobicei,categorieiacesteia.Existăînsăodiferenţăîntredurereafizică–procesfiziologic–şisuferinţă–reacţiamintalăşiemoţionalăladurere.Nepunemdeciîntrebarea:Eposibilsăneschimbămatitudineafaţădedureregăsindîneaunscopşiunsens?Iarschimbareaaceastadeatitudinenepoateuşurasuferinţacândavempartedeunrăufizic?În cartea luiPain: TheGift NobodyWants (Durerea:Darul pe care nu îl vrea nimeni), dr. Paul

Brandanalizeazăscopulşiimportanţădureriifizice.Dr.Brand,chirurgderenumemondial,specializatînintervenţiile chirurgicale asupra mâinilor şi în lepră, şi-a petrecut copilăria în India, unde, ca fiu demisionari, era înconjurat de oameni care trăiau în condiţii extrem de grele, împovăraţi de suferinţă.ObservândcădurereafizicăeramultmaiuşortoleratădecâtînOccidentşicăindieniiseaşteptaulaeaoricând, dr. Brand a devenit interesat de sistemul din corpul uman care simte durerea. Mai târziu aînceputsălucrezecubolnavideleprădinIndiaşiafăcutodescoperireremarcabilă.Şi-adatseamacăravagiile leprei şi desfigurările oribile nu apăreau fiindcă organismul bolnav cauza în mod directputrezireacărnii,cifiindcăboaladucealapierdereasenzaţieidedurereînmembre.Fărăapărareaoferitădedurere,pacienţiicu leprănumaiaveauniciunsistemcaresă-iavertizezedevătămarea ţesuturilor.Dr.Brand a văzut pacienţi caremergeau sau alergau pemembre cu pielea lezată sau chiar cu oaseleexpuse,ceeacecauzaleziunişimaigrave.Fărădurere,uneori îşibăgauchiarmânaînfoccasă iaunobiectaruncatacolo.Aobservatcămanifestauononşalanţăcompletăfaţădeautodistrugere.Încartealui,dr.Brandarelatatnenumăratepoveştidespreefecteledevastatoarealeuneivieţilipsitedesenzaţiadedurere – răniri repetate în acelaşi loc, degete de lamâini şi picioaremâncate de şobolani în timp cepacientuldormealiniştit.Dupăoviaţădelucrucupacienţiicaresufereaudureri,darşicuceicaresufereaudelipsadurerii,dr.

Brand a ajuns, încet-încet, să considere că durerea nu este un inamic universal, aşa cum e văzută înOccident, ciun sistembiologic remarcabil, elegant şi complex,careneavertizeazăcândcorpulnostrusuferă şi, astfel,neapără.Dardece trebuie să fieatâtdeneplăcută senzaţia?Dr.Brandaconchiscăînsuşicaracterulneplăcutaldurerii,însăşi,parteapecareodetestăm,ofaceatâtdeeficientăcamijlocde apărare şi de avertizare când e vorba de pericole şi răniri. Caracterul ei neplăcut obligă totorganismul să încerce să rezolve problema. Deşi corpul nostru are mişcări reflexe automate, careconstituie o primă barieră de apărare şi ne îndepărtează repede de sursa durerii, senzaţia neplăcutăîmboldeşteşiobligătotorganismulsăiamăsuri,săacţioneze.Dr.Brandestedepărerecăînţelegereascopuluidureriifizicenepoatereducesuferinţaatuncicândne

întâlnim cu durerea, aşa cum găsirea unui sens în suferinţă ne poate ajuta să ţinem piept problemelorvieţii. În baza teoriei acesteia, propune conceptul de „asigurare la durere“ şi sugerează că ne putempregătipentrudureredintimp,câtsuntemsănătoşi,înţelegândmaibinemotivulpentrucareosimţimşireflectând o vreme la ce ar fi viaţa noastră fără ea. Dar, cum durerea acută poate submina complet

Page 110: Dalai Lama - Arta Fericirii

obiectivitatea, trebuie sănegândim la lucrurileacestea înainte săne lovească.Dacă reuşimsăvedemdurereamaidegrabăcape„ocomunicareapropriuluicorpdespreunsubiectdeimportanţăvitalăpentrunoi, transmisă într-unmodcareneatrageatenţiacelmaibine“,vomîncepesăneschimbămatitudineafaţădedurere. Iarpemăsurăceni seschimbăatitudinea,vomsuferimaipuţin.Cumspunedr.Brand,„suntconvinscăatitudineacultivatădintimppoatedeterminamodulîncarenevaafectasuferinţaatuncicândneîntâlnimcuea“.Elcredecăneputemdezvoltachiaroanumerecunoştinţăfaţădedurere.Poatenu vom fi recunoscători pentru experienţa în sine, dar putem fi recunoscători pentru sistemul care nepermites-osimţim.Nuîncapeîndoialăcăatitudineaşiperspectivanoastrămintalăpotafectamultmăsuraîncaresuferim

sau nu când avem parte de o durere fizică. Să spunem, de exemplu, că doi indivizi, un muncitor înconstrucţiişiunpianistdeelită,suferădeaceeaşiranălaundeget.Durereafizicăvafi,poate,aceeaşipentruamândoi,darmuncitorulvasuferi,probabil,foartepuţin,bachiarsevabucuradacăaccidentulîiaduceolunădeconcediuplătit,decareaveamarenevoie,întimpceaceeaşiranăi-arputeaprovocaosuferinţăintensăpianistului,pentrucarecântatulesteceamaimaresursădebucurieînviaţă.Ideeacăatitudineamintalăneinfluenţeazăcapacitateadeapercepeşisuportadurereanuselimitează

însă la astfel de situaţii teoretice; a fost demonstrată de multe studii şi experimente ştiinţifice.Cercetătorii care au analizat problemaaupornit de la determinarea căilor depercepere şi simţire aledurerii.Durereaîncepecuunsemnalsenzorial–oalarmăcaresedeclanşeazăcândterminaţiilenervoasesunt stimulate de cevaperceput ca periculos.Prin coloanavertebrală se transmitmilioanede semnalecătrebazacreierului.Apoi,semnalelesuntsortateşisetrimitecătrezonelesuperioarealecreieruluiunmesajcareanunţădurerea.Creierul trece înrevistăsemnaleledejasortateşialegeoreacţie.Acestaestadiul în care mintea poate da durerii o însemnătate şi un sens, intensificând sau modificându-nepercepţiaasupraei;înmintenetransformămdurereaînsuferinţă.Pentruasuferimaipuţindincauzadurerii, trebuie să facem o distincţie esenţială între durerea durerii şi durerea pe care o creăm prinpropriilegânduridespredurere.Câtevareacţiiemoţionalecarepotintensificadurereasuntteama,furia,vinovăţia,singurătateaşineputinţa.Aşadar,cândnedezvoltămmoduldeabordareadurerii,putemlucralanivelurileinferioarealedurerii,cuajutorulinstrumenteloroferitedemedicinamodernă–medicamenteşialteproceduri–,darputemlucraşilanivelurilesuperioare,modificându-neperspectivaşiatitudinea.Mulţicercetătoriauexaminatrolulminţii înpercepereadurerii.Pavlovchiaraantrenatcâţivacâini

să-şidepăşească instinctuldeevitareadurerii,asociindunşocelectriccuorecompensă.CercetătorulRonaldMelzackadusexperimenteleluiPavlovpuţinmaideparte.Acrescutcâţivapuideterierscoţianîntr-un spaţiu unde totul era căptuşit şi unde nu aveau nici o posibilitate de a simţimicile lovituri şizgârieturicucares-arfialesînmodnormalînprocesuldecreştere.Câiniicrescuţiînacestecondiţiinuauînvăţatreacţiileelementareladurere;nureacţionau,deexemplu,cândliseînţepaulabelecuunac,spre deosebire de fraţii lor care schelălăiau de durere când erau înţepaţi. Pe baza unor astfel deexperimente,Melzack a tras concluzia că omare parte din senzaţia pe care o numim durere, inclusivreacţiaemoţionalăneplăcutălaea,esteînvăţată,nuinstinctivă.Alteexperimentepeoamenis-aufolositdehipnozăşideefectulplacebopentruademonstracă,înmultecazuri,funcţiilecerebralesuperioarepotanulasemnalelededureredinstadiileinferioarealetraseuluidureriicătrecreier.Iatădecicăminteanedeterminădemulteoripercepţiadurerii;astfelseexplicădescoperirileinteresantealecercetătorilorcadr.RichardSternback şiBernardTurskyde laFacultateadeMedicinăde laHarvard (confirmatemaitârziudeunstudiuefectuatdedr.MaryannBatesetal.),careobservaucădiferitegrupurietniceprezintădiferenţemarcanteîncapacitateadeapercepeşideasuportadurerea.

Page 111: Dalai Lama - Arta Fericirii

Separecăafirmaţiacăatitudineapecareoavemfaţădedurerenepoateinfluenţagraduldesuferinţănusebazeazădoarpespeculaţiifilozofice,ciesusţinutădedoveziştiinţifice.Iardacă,analizândsensulşi însemnătateadurerii,reuşimsăneschimbămatitudineafaţădeea,eforturilenoastrenuvorfifostînvan.Înîncercareasadeadescoperiunscopînspateledurerii,dr.Brandmaifaceoobservaţiefascinantăşi esenţială. Povesteşte cămulţi pacienţi cu lepră spuneau: „Sigur, îmi vădmâinile şi picioarele, darparcăn-arfacepartedinmine.Parcăsuntdoarnişteunelte“.Astfel,pelângăfaptulcăneavertizeazăşineapără,durereaneşiunifică.Fărăsenzaţiadedureredinmâinişipicioare,propriileextremităţinumaiparsăfacăpartedincorpulnostru.Aşa cum durerea fizică ne centralizează senzaţia identificării propriului corp, ne putem gândi la

suferinţăîngeneralcaforţăunificatoare,careneleagădeceilalţi.Poatecăacestaesensulcelmaiînaltdin spatele suferinţei.Suferinţa e celmai elementar lucru pe care-l avem în comun cu cei din jur,factorulcareneleagădetoatefiinţelevii.

Nevom încheiadiscuţiadespre suferinţaomului cu instrucţiunile luiDalaiLamapentrupracticareaexerciţiuluitong-len,lacares-areferitînconversaţiademaisus.Aşacumurmeazăsăexplicechiarel,scopulacesteimeditaţiidevizualizareeste întărireacompasiunii.Darpoateficonsideratăşiometodăputernică de transformare a suferinţei personale. Când simţim o suferinţă sau o greutate de orice fel,putemfolosipracticaaceastapentruanesporicompasiunea,imaginându-necăîiscutimdesuferinţăpealţiicaretrecprinaceeaşisituaţie,absorbindu-leşidizolvându-lesuferinţaînceeacesimţim–unfeldeprocurăasuferinţei.Dalai Lama a expus instrucţiunile de mai jos în faţa unui public numeros, într-o după-amiază de

septembrie deosebit de fierbinte, la Tucson. Aparatele de aer condiţionat din sală, care se luptau cutemperaturile totmai ridicate din deşertul de afară, au clacat în cele din urmă sub presiunea călduriisuplimentaregeneratedeceiomieşasesutedeoamenidinăuntru.Însalăaînceputsăsefacădinceîncemai cald, ceea ce a creatundisconfort general foartepotrivit pentrupracticareauneimeditaţii asuprasuferinţei.

Exerciţiultong-len

„Sămedităm,îndupă-amiazaaceasta,asupraexerciţiuluitong-len,«adaşiaprimi».Scopulluiesteantrenarea minţii, întărirea puterii şi forţei naturale a compasiunii. Meditaţia tong-len ne ajută sădobândimtoateacesteafiindcăastfelnetemperămegoismul.Dăputereminţii,sporindu-necurajuldeanedeschidecătresuferinţaaltora.Laînceputulexerciţiului,imaginaţi-vădeoparteavoastrăungrupdeoamenicareaunevoiedisperată

de ajutor, care trec printr-o suferinţă incredibilă, care trăiesc în sărăcie, în condiţii aspre, dureroase.Vizualizaţicuclaritateînmintegrupulacestadeoameni,stândde-astângasaude-adreaptavoastră.Apoiimaginaţi-vă,departeacealaltă,pevoiînşivăcaexempluperfectdeomatentdoarlasineînsuşi,caredeobicei e egoist, indiferent la starea şi nevoile celorlalţi. Iar între grupul de oameni suferinzi şireprezentareaegoistăaproprieipersoane,vedeţi-văpevoiînşivăînmijloc,caobservatorineutri.Apoi,observaţicătreceparteaţiînclinaînmodfiresc.Sunteţimaiînclinatcătreacelindividsingur,

întruchipareaegoismului?Sauempatiavoastrănaturalăvăatragecătregrupuldeoamenimaislabi,care

Page 112: Dalai Lama - Arta Fericirii

aunevoiedeajutor?Dacăpriviţiobiectiv,veţivedeacăbineleunuigrupsaualunuinumărmaimaredeindiviziemaiimportantdecâtcelaluneisingurepersoane.După aceea concentraţi-vă asupra celor suferinzi şi disperaţi. Îndreptaţi-vă către ei toată energia

pozitivă.Dăruiţi-le, înminte, toatesucceselevoastre, toateresursele, toatevirtuţile.Odatăceaţi făcutasta,imaginaţi-văcăluaţiasupravoastrăsuferinţa,problemeleşiaspectelelornegative.De exemplu, vă puteţi imagina un copil nevinovat şi înfometat din Somalia şi puteţi simţi cum aţi

reacţionaînmodfirescdacăl-aţivedea.Încazulacesta,cândsimţiţioempatieprofundăfaţădesuferinţapersoanei,nuvăgândiţi la lucruri cumar fi«E rudăcumine»sau«Eprietenamea».Nicimăcarnu-lcunoaşteţi.Dar faptul că eomşi că şi voi sunteţi oamenipermitemanifestarea capacităţii naturaledeempatizareşivăpermitesăîiîntindeţiomânădeajutor.Puteţidecisăvăimaginaţicevaasemănătorşisăvăgândiţi:«Copilulacestanupoatescăpaprinputerilepropriidinnecazurileşigreutăţilepecareleareacum.»Apoi,însuşiţi-văînmintetoatăsuferinţaşisărăcia,foameaşilipsurileşidăruiţi-văîngândtoate bunurile, averea şi succesul copilului aceluia. Practicând vizualizarea aceasta în care «dăm şiprimim»,neantrenămmintea.Uneori, când faceţi exerciţiul acesta, poate vă va ajuta dacă veţi începe imaginându-vă propria

suferinţă viitoare şi, printr-o atitudineplinăde compasiune, veţi lua asupra fiinţei voastre dinprezenttoatăsuferinţadinviitor,cudorinţasincerădeavăeliberadetoatenecazurilecarearurmasăvină.Dupăce v-aţi obişnuit să generaţi o staremarcată de compasiune pentru voi înşivă, puteţi extinde procesulpentruaincludeşipreluareasuferinţeialtora.Cândvă imaginaţi această«preluare», ebine săvizualizaţi suferinţele,problemele şigreutăţile sub

formădesubstanţeotrăvitoare,armepericuloasesauanimaleînfricoşătoare–lucruricare,deobicei,vădau fiori de cum le vedeţi. Vizualizaţi deci suferinţa sub formele acestea, apoi absorbiţi-o direct îninimă.Scopulimaginăriireprezentăriloracestoranegative,înspăimântătoare,carevisetopescîninimă,este

distrugereaatitudiniloregoisteobişnuitecareexistăacolo.Darceicareauoimaginenegativădespreeiînşişi,careseurăscsausuntfurioşipeeiînşişi,careauproblemecurespectuldesinetrebuiesădecidăsinguridacăexerciţiulacestaepotrivitpentrueisaunu.Sepoatesănufie.Tong-lenpoatedevenifoarteputernicdacăacţiuneade«adaşiaprimi»secombinăcurespiraţia–ne

imaginămcă«primim»cândinspirămşică«dăm»cândexpirăm.Cândreuşiţisăpracticaţiînmodcorectvizualizarea,veţi simţiunuşordisconfort.Eunsemncăexerciţiul îşiatinge ţinta–atitudineaegoistă,egocentricăpecareoavemdeobicei.Şiacumsămedităm.“

Lasfârşitulinstrucţiunilorpentrutong-len,DalaiLamaafăcutomenţiuneimportantă.Niciunexerciţiunu poate fi interesant sau potrivit pentru toată lumea. În călătoria noastră spirituală, e important săhotărâm fiecare în parte dacă o practică ni se potriveşte sau nu.Uneori un anumit exerciţiu nu ne vaplăcealaînceput;casă-şifacăefectul,trebuiesă-lînţelegemmaibine.Mieaşamis-aîntâmplatcândamurmat instrucţiunile lui Dalai Lama pentru tong-len, în după-amiaza aceea. Mi-am dat seama căîntâmpinamogreutate–osenzaţiederezistenţă–doarcănureuşeams-oidentificpreaclar.Maitârziuînsă, în aceeaşi seară, mi-am amintit de instrucţiunile lui şi mi-am dat seama că senzaţia mea derezistenţă apăruse mai devreme, în timp ce explica exerciţiul, când conchisese că grupul era maiimportant decât un singur individ. Nu era prima oară când auzeam conceptul acesta – era axiomavulcanianăavansatădeMr.SpockînStarTrek:Nevoilecelormulţicântărescmaigreudecâtnevoileunuiasingur.Darargumentulaveaunpunctcontroversat.Înaintesăi-lexpunluiDalaiLama,poatede

Page 113: Dalai Lama - Arta Fericirii

teamă să nu par „interesat doar de persoana întâi“, am consultat un prieten care studiază budismul demulţiani.—Măderanjează ceva…am spus eu.A spune că nevoile unui grupmare de oameni aumaimultă

greutate decât cele ale unui singur om are sens în teorie, dar în viaţa de zi cu zi nu interacţionăm cuoameniiînmasă.Interacţionămcueiunulcâteunul,suntoseriedeindivizi.Lanivelulacesta,delaomlaom,decearfimaiimportantenevoileceluilaltindividdecâtalemele?Şieusunttotunindivid…Suntemegali…Prietenulmeus-agânditpuţin.—Eadevărat.Darcredcă,dacăîncercisăconsiderifiecareindividcafiindcuadevărategalcutine

–nicimaiimportant,darnicimaipuţinimportant–,ajungepentruînceput.N-ammairidicatproblemaînfaţaluiDalaiLama.

Page 114: Dalai Lama - Arta Fericirii

PARTEAAIV-ADEPĂŞIREAOBSTACOLELOR

Page 115: Dalai Lama - Arta Fericirii

12Producereaschimbării

PROCESULSCHIMBĂRII

—Amdiscutatposibilitateadeaobţinefericireafăcândeforturisăneeliminămcomportamenteleşistăriledespiritnegative.Îngeneral,cumaţiabordascopulacesta–depăşireacomportamentelornegativeşiprovocareadeschimbăripozitiveînviaţă?amîntrebateu.—Primulpase învăţarea, educaţia, a răspunsDalaiLama.Mi separe că amvorbitmai devreme

desprecâtdeimportantesăînvăţăm…—Cândamvorbitdesprecâtdeimportantestesăcunoaştemfelulîncareemoţiileşicomportamentele

noastrenegativedăuneazăcăutăriifericiriişicumemoţiilepozitiveneajută?—Da.Dar,cândevorbadeoabordarecaresădetermineschimbărilepozitiveînnoiînşine,învăţarea

nu e decât primul pas. Mai sunt implicaţi şi alţi factori: convingerea, hotărârea, acţiunea şi efortul.Aşadar,următorulpasedezvoltareaconvingerii.Învăţareaşieducaţiasuntimportantefiindcăneajutăsănedezvoltămconvingerea înnevoiadeaneschimbaşineajutăsăne întărimdecizia.Convingereaaceasta că dorim să ne schimbăm devine apoi hotărâre.După aceea, transformăm hotărârea înacţiune–deciziafermădeaneschimbanefacecapabilideefortulsusţinutdeaplicareaschimbărilorpropriu-zise.Factorulfinal,efortul,estefundamental.Deexemplu,dacăîncercisătelaşidefumat,maiîntâitrebuiesăfiiconştientcăfumatulîţifacerău.Trebuiesăfiieducat.Cred,depildă,căinformareaşieducaţiapublicedespreefecteledăunătoarealefumatuluiauschimbatcomportamentuloamenilorşică,înultima vreme, în ţările occidentale există mult mai puţini fumători decât într-o ţară comunistă cum eChina,mulţumită informaţiilor disponibile oricui. Dar, de celemaimulte ori, învăţarea în sine nu esuficientă. Trebuie să fii tot mai conştient de importanţa informaţiei până când aceasta duce la oconvingerefermădespreefectelenocivealefumatului.Astfel,îţiveiîntărihotărâreadeateschimba.Înfinal, trebuie să pui în practică efortul de a-ţi stabili noi tipare de comportament. Aşa se petrecschimbareaşitransformareainterioareînoriceprivinţă,indiferentceurmăreşti.Oricecomportamentaiîncercasăschimbi,spreoricescopsauacţiuneanumeţi-aiconcentraeforturile, trebuiemai întâisă-ţidezvolţi dispoziţia, dorinţa de a o face. Trebuie să generezi în tine însuţi un entuziasm intens.Aici,senzaţiadeimportanţăimediatăeunfactoresenţial.Conştientizareaimportanţeieunfactorputernicînînvingerea problemelor. De exemplu, informarea despre efectele devastatoare ale SIDA i-a făcut peoameni să-i înţeleagă importanţa imediată, cea ce i-a determinat pe mulţi să-şi controlezecomportamentulsexual.Credcă,demulteori,odatăceobţiiinformaţiapotrivită,vorapăreaautomatşiseriozitatea, şi hotărârea. Conştientizarea importanţei poate fi deci un element vital în producereaschimbării.Ne poate da enorm demultă energie.De exemplu, într-omişcare politică,membrii pot fipătrunşi de importanţa acţiunii dacă se simt disperaţi – pot uita chiar că le e foame, îşi pot urmăriobiectivelefărăsăsimtăobosealasauepuizarea.Rolulesenţialalconştientizăriiimportanţeinuevalabildoarpentrudepăşireaproblemelorlanivelpersonal,cişilanivelcomunitarşiglobal.Deexemplu,când

Page 116: Dalai Lama - Arta Fericirii

am fost în St. Louis, m-am întâlnit cu guvernatorul. Avuseseră parte de inundaţii devastatoare.Guvernatorulmi-a spus că, în primele ore ale inundaţiilor, se temea foartemult că, dată fiind naturaindividualistăasocietăţii,lumeanuvacooperaşinuvafidispusăsăcolaborezeîntr-unefortconcertat.Dar,cândaavutlocnenorocirea,arămasuimitdereacţiaoamenilor.Aufostatâtdecooperanţişis-audedicatcuatâtahotărâreefortuluicomundecombatereaproblemelorcauzatedeinundaţii,încâtarămasprofund impresionat.După părereamea, de aici putem înţelege că, pentru a îndeplini scopurimăreţe,trebuie să fimconştienţi de importanţa lor imediată, precum în cazul acesta; criza era atât deurgentă,încâtoameniişi-auunitforţeleinstinctivşiauluatmăsuri.Dinnefericire,aspuseltrist,demulteorinelipseşteaceastăînţelegereaimportanţeiuneischimbări.M-a surprins faptul că insista pe rolul conştientizării importanţei imediate, dat fiind faptul că

OccidentulîiatribuieAsieiatitudineastereotipicăde„laissezfaire“,născutădincredinţaîntr-unşirlungdereîncarnări;dacănuseîntâmplăînviaţaasta,poateînurmătoarea…—Daratuncisepuneproblema:cumnedezvoltămentuziasmulacelaintensfaţădeschimbare,saucum

ne cultivăm înţelegerea importanţei imediate în viaţa de zi cu zi? Budismul are o soluţie anume? amîntrebat.—Budistul practicant foloseşte diverse tehnici pentru a genera entuziasmul, a răspunsDalai Lama.

Pentrucreareaîncrederiişientuziasmului,găsimîntextulluiBuddhaodiscuţiedesprecâtdepreţioasăesteexistenţaomului.Vorbimdesprecâtpotenţialexistăîncorpulnostru,câtăvaloarepoateavea,pentrucâte lucruri bune poate fi folosit, câte utilităţi şi avantaje are forma umană şi aşamai departe. Toateacesteaauscopuldeaneinspiraîncredereşicurajşideaneinducehotărâreadeanefolosicorpulînmodpozitiv.Apoi,pentruadevenicâtmaiconştienţideimportanţaimediatăapracticilorspirituale,niseaminteşte de efemeritatea noastră, de moarte. Când vorbim despre efemeritate în contextul acesta, nereferimlasensuleifoarteconvenţional,nulaaspectelemaisubtilealeconceptului.Cualtecuvinte,niseaminteşte că într-o zi nu vommai fi aici.Asta trebuie să înţelegem. Suntem încurajaţi să fim câtmaiconştienţideefemeritateanoastră,astfelîncât,împreunăcuapreciereapotenţialuluienormalexistenţeiumane,săsimţimcutoatătăriacâtdeimportantestesăfolosimfiecaremomentpreţios.— Contemplarea efemerităţii şi morţii omului pare o tehnică puternică, am remarcat eu, pentru

motivare,pentrudezvoltareaconştientizăriiimportanţeiimediateaproduceriideschimbăripozitive.Nuarputea-ofolosişinon-budiştii?—Credcăaplicareaunorastfeldetehnicilanon-budiştitrebuiefăcutăcuprudenţă,aspuselgânditor.

Poate se pliază mai degrabă pe practicile budiste. În fond, a râs el, cineva ar putea folosi aceeaşicontemplare înscopuldiametralopus:„A,n-amniciogaranţiecămâineosămai fiuaici,aşacămaibinesămădistrezcâtpotazi!“— Aveţi vreo sugestie despre cum şi-ar putea dezvolta non-budiştii conştientizarea importanţei

imediateaschimbăriipozitive?DalaiLamaarăspuns:—Cumspuneam,aiciintervininformareaşieducaţia.Deexemplu,înaintesăcunoscanumiţiexperţişi

specialişti,nueramconştientdecrizamediului.Dar,odatăcei-amcunoscutşimi-auexplicatproblemelecucareneconfruntăm,amdevenitconştientdegravitateasituaţiei.Acelaşilucrusepoateaplicaşilaalteproblemedecarenelovim.—Dar,uneori,chiardacăavemladispoziţie informaţia,poatene lipseşteenergiadeaneschimba.

Cumputemdepăşipiedicaaceasta?amîntrebat.DalaiLamaafăcutopauzădegândire,apoiaspus:

Page 117: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Credcăaicis-arputeasăfievorbadecategoriidiferite.Ocauzăarputeaţinedefactoriibiologicicarecontribuielaapatieşilalipsadeenergie.Cândcauzaacestorasuntfactoriibiologici,arfibinesăneschimbăm stilul de viaţă. Dacă încercăm să dormim destul, să mâncăm sănătos, să ne abţinem de laalcoolşiaşamaideparte,toateacesteanevorajutasăavemminteamaitrează.Iarînunelecazuripoatefinevoiechiardemedicaţiesaudealtetratamentefizice,dacămotivuleoboală.Darmaiexistăunfeldeapatie,delene–ceacareaparenumaişinumaidintr-oslăbiciuneaminţii…—Da,laaşacevamărefeream…—Pentru a învinge apatia aceasta şi pentru a ne cultiva hotărârea şi entuziasmul pentru depăşirea

comportamentelor şi stărilor de spirit negative, cred, din nou, că cea mai eficientă metodă, dacă nusingura,estesăfimconştienţiînmodconstantdeefecteledistructivealerespectivuluicomportament.Vatrebuisăneamintimînmodrepetatdeefecteleacesteadistinctive.Simţeam că afirmaţiile luiDalai Lama erau adevărate, dar, ca psihiatru, eram profund conştient că

unele comportamente şi moduri de gândire negative pot deveni foarte adânc înrădăcinate şi că unoroameni le e foarte greu să se schimbe. Presupunând că sunt în joc factori psihodinamici complecşi,petrecusemnenumărateoreanalizândşidisecândrezistenţa laschimbareapacienţilor. Întorcândideeapetoatepărţileînminte,amîntrebat:—Demulte ori omul vrea să facă o schimbare pozitivă în viaţa lui, să adopte comportamentemai

sănătoaseşiaşamaideparte.Daruneoriparcăareîneloinerţie,orezistenţă…Cumaţiexplicaapariţiaei?—Astaefoartesimplu…aînceputelnonşalant.—SIMPLU?—Motivulecăpurşisimpluneobişnuimsăfacemlucrurileîntr-unanumefel.Apoiajungemsăfim

răsfăţaţi,casăspunaşa,şinumaifacemdecâtceeaceneplaceşicene-amobişnuitsăfacem.—Darcumputemschimbaasta?— Folosind obişnuinţa în avantajul nostru. Prin familiarizarea constantă, ne putem stabili cu

fermitatenoitiparedecomportament.Iatăunexemplu:înDharamsala,deobiceimătrezescşiîmiîncepziua la 3.30, deşi în ultima vreme, înArizona,mă trezesc la 4.30, decimai dorm o oră, a râs el. Laînceput,îţitrebuiecevaefortsăteobişnuieşti,dar,dupăcâtevaluni,devineunfelderutinăstabilităşinumaiainevoiesădepuiunefortdeosebit.Atunci,chiardacăteculcitârziu,poateveivreasămaidormicâtevaminute,dar tot tevei trezi la3.30fărăsăfienevoiesăfaciunefortpreamare; te trezeştişi îţiurmezi rutina zilnică. Te ajută puterea obişnuinţei.Aşadar, cred că, depunând un efort susţinut, putemdepăşiorice formădecondiţionarenegativă şiputem face schimbăripozitive înpropriaviaţă.Darnutrebuiesăuitămcăschimbareaadevăratănusepetrecepestenoapte.Deexemplu,încazulmeu,credcădacă-micomparstareadespiritnormalădeacumcuceadeacum20-30deaniexistăomarediferenţă.Dardiferenţaaceastas-aacumulatpascupas.Amînceputsăînvăţcaleabudistălavârstadecincisauşase ani, dar pe atunci numă interesau deloc învăţăturile budiste, a râs el, deşimi se spunea că suntreîncarnareasupremă.Credcăde-abiapela16aniamînceputsămăataşezseriosdebudism.Atunciamîncercatsă începpracticaadevărată.De-a lungulmultoraniamînceputsăapreciezprofundprincipiilebudiste,iarunelepractici,carelaînceputmisepăreauimposibile,aproapenenaturale,audevenitmultmaifireştişimi-afostdinceîncemaiuşorsăleînţeleg.Toateasteas-auîntâmplatprinfamiliarizaretreptată. Bineînţeles, procesul a durat peste 40 de ani.Vezi deci că dezvoltareamintală profundă arenevoie de timp.Dacă cineva spune „Ei, au trecutmulţi ani grei şi lucrurile s-au schimbat“, îi pot lua

Page 118: Dalai Lama - Arta Fericirii

afirmaţiaînserios.Emaiprobabilcaschimbărilesăfieadevărateşidurabile.Dar,dacăcinevaspune„A,aavutlocoschimbareimportantăîntr-operioadăscurtă,vreodoiani“,credcăenerealist.VederileluiDalaiLamaînceeacepriveşteschimbareaeraufărăîndoialărezonabile,darmisepărea

cămairămâneacevadeclarificat:—Spuneaţicăavemnevoiedefoartemultentuziasmşihotărârepentruanetransformamintea,pentru

afaceschimbăripozitive.Darsuntemconştienţi,înacelaşitimp,căschimbareaadevăratăsepetrecelentşipoateduramult,amobservateu.Cândschimbareasefaceatâtdeîncet,euşorsă-ţipierzicurajul.V-aţisimţitvreodatădescurajatdeînaintarealentăînpracticadumneavoastrăspiritualăsauînalteaspectealevieţii?—Da,sigurcăda,arăspunsel.—Şiceaţifăcut?amîntrebat.—Începriveştepracticameaspirituală,dacămăconfruntcuobstacolesauprobleme,amobservat

că e bine să fac un pas înapoi şi să adopt perspectiva pe termen lung, nu cea pe termen scurt. Înprivinţaasta,unversetanumeîmidăcurajşimăajutăsă-mipăstrezhotărârea.Versetulspune:

AtâtatimpcâtdăinuieştespaţiulAtâtatimpcâtexistăfiinţesimţitoareFiesătrăiescşieuPentruarisipinenorocirealumii.

Dar când este vorba de eforturile pentru eliberatea Tibetului, dacă aş folosi convingerea aceasta,versetele acestea – care ne spun să fim pregătiţi să aşteptăm „veacuri şi veacuri… atâta timp câtdăinuieştespaţiul“şiaşamaideparte–,arfioprostie.Aicienevoiedeo implicare imediată,activă.Fireşte,însituaţiaaceasta,alupteipentrulibertate,cândmăgândesclacei14sau15anideeforturişinegocierifărărezultat,cândmăgândesclaceiaproape15anidenereuşită,începsămăsimtnerăbdătorşifrustrat.Darfrustrareaaceastanumădescurajeazăînasemeneamăsurăîncâtsă-mipierdsperanţa.Aminsistatpeîntrebareamea:—Darceanumevăîmpiedicăsăvăpierdeţisperanţa?—ChiarşiînsituaţiacuTibetul,suntsigurcăprivireasituaţieidintr-operspectivămailargăajută.De

exemplu,dacăprivescsituaţiadinTibetdintr-ununghiîngustşimăconcentrezdoarpeea,aceastapareaproapefărăsperanţă.Dar,dacăoprivescdintr-ununghimailarg,înperspectivămondială,vădsituaţiadin întreaga lume, în care se prăbuşesc de totmulte sisteme comuniste şi totalitare; chiar şi înChinaexistăomişcaredemocrată,iarspiritultibetannueînfrânt.Aşacănurenunţ.

Având în vedere trecutul lui şi pregătirea amplă în domeniul filozofiei şi meditaţiei budiste, einteresant căDalaiLama identifică învăţarea şi educaţia drept primul pas către transformarea internă,înaintea practicilor spirituale transcendentale sau mistice. Deşi educaţia e considerată în generalimportantă pentru învăţarea de aptitudini noi sau pentru obţinerea unui loc demuncă bun, rolul ei cafactorvitalînatingereafericiriie,înmareparte,trecutcuvederea.Darstudiilearatăcăpânăşieducaţiapur academică are o legătură directă cu trăirea unei vieţimai fericite.Numeroase sondaje au produsdovezi concludente că nivelulmai ridicat de educaţie este corelat pozitiv cu starea de sănătate şi cusperanţadeviaţăşichiarcufrecvenţamaiscăzutăadepresiilor.Pentruaaflaexplicaţiaacestorefectepozitivealeeducaţiei,oameniideştiinţăaupornitdelapresupunereacăindiviziimaieducaţisuntmaiconştienţidefactoriideriscasuprasănătăţii,potluamaiuşormăsuripentruatrăimaisănătos,sesimt

Page 119: Dalai Lama - Arta Fericirii

mai capabili şi au un respect de sinemai ridicat, rezolvămai uşor problemele şi aumecanismemaieficientedeafacefaţăgreutăţilorvieţii–factoricarecontribuielaoviaţămaifericităşimaisănătoasă.Aşadar, dacă simpla educaţie academică e asociată cu o viaţă mai fericită, cât de puternice pot fiînvăţarea şi educaţia despre care vorbea Dalai Lama – cele care se concentrează în special peînţelegereaşiaplicareaspectruluicompletdefactoricareduclaofericirededurată?Pasulurmător înprocesulde schimbare recomandatdeDalaiLamanecere săgenerăm„hotărâre şi

entuziasm“.Şipasulacestaeacceptatlascarălargădeştiinţaoccidentalămodernăcafactorimportantînatingerea scopurilor. Într-un studiu, de exemplu, psihologul educaţional Benjamin Bloom a analizatvieţileunoradintreceimaidesuccesartişti, atleţi şioamenideştiinţăaiAmericii şiadescoperit căceeace-iduseselareuşităîndomeniilelornueratalentulextraordinar,cideterminareaşihotărârea.Edepresupuscă,lafelcaînoricealtdomeniu,principiulacestasepoateaplicaînegalămăsurăşiarteideaobţinefericirea.Experţii în psihologie comportamentală au aprofundat studiulmecanismelor care iniţiază,menţin şi

orientează activităţile umane şi au numit acest domeniu studiul „motivaţiei umane“. Psihologii auidentificat trei tipuri principale demotive. Primul constă dinmotivele primare – impulsuri bazate penevoilebiologicedecaredepindesupravieţuirea.Acesteainclud,depildă,nevoiadehrană,apăşiaer.Oaltăcategoriedemotivesuntcelecareimplicănevoiadestimulareşiinformareaomului.Cercetătoriiau avansat ipoteza că aceasta e o nevoie înnăscută, necesară pentru maturizarea, dezvoltarea şifuncţionarea adecvate ale sistemului nervos.Ultima categorie e cea amotivelor secundare, bazate penevoişiimpulsuridobândite.Multemotivesecundareaulegăturăcunevoiadobânditădesucces,putere,statutsocialsaureuşită.Lanivelulacestademotivare,comportamentulşiimpulsurilepotfiinfluenţatedeforţe sociale şimodelate prin învăţare.La stadiul acesta, teoriile psihologieimoderne se întâlnesc cuconceptul luiDalaiLamadedezvoltarea„hotărârii şi entuziasmului“. Însă în sistemul luiDalaiLamaenergiaşihotărâreageneratenusefolosescdoarpentruurmărireasuccesuluimaterial,cisedezvoltăpemăsură ce individul înţelege totmai bine factorii care duc la fericirea adevărată şi cu ajutorul cărorapoateurmăriscopurimaiînalte,precumbunătatea,compasiuneaşidezvoltareaspirituală.Ultimulfactorînproducereaschimbăriieste„efortul“.DalaiLamaîldefineştedreptelementulnecesar

pentru stabilirea noii condiţionări. Ideea că ne putem schimba comportamentele şi gândurile negativeprintr-ocondiţionarenouănuleaparţinedoarpsihologiloroccidentali:defapt,estepiatradetemelieaterapieicomportamentalecontemporane.Acesttipdeterapiesebazeazăpeteoriaelementarăcă,înmareparte, oamenii învaţă să fie aşa cum sunt.Oferind strategii de creare a unei condiţionări noi, terapiacomportamentalăs-adovediteficaceîntr-ogamălargădeprobleme.Ştiinţaaarătatînultimavremecăpredispoziţiageneticăjoacăunrolclarînmodulfiecăruiindividde

a reacţiona la lumea din jur, însă mulţi sociologi şi psihologi sunt de părere că felul în care necomportăm,gândimşisimţimedeterminatînmarepartedeînvăţareşicondiţionare,caresuntrezultatuleducaţieidincopilărieşialforţelorsocialeşiculturalecareneînconjoară.Avândînvederepărereacă,în mare parte, comportamentele sunt stabilite prin condiţionare şi consolidate şi amplificate prin„obişnuinţă“,niseoferăposibilitatea,cumsusţineDalaiLama,deaeliminacondiţionareadăunătoare,negativă,şideaoînlocuicuocondiţionareutilă,caresăneîmbunătăţeascăviaţa.Efortulsusţinutdeaneschimbacomportamentulexteriornuneajutădoarsădepăşimobiceiurilerele,

cişisăneschimbămatitudinileşisentimentelecarestaulabazalor.Experimenteleauarătatcă,pelângăfaptul general acceptat că atitudinile şi trăsăturile psihologice ne determină comportamentul, şicomportamentulneschimbă, larândulsău,atitudinile.Cercetătoriiaudescoperitcăpânăşi încruntarea

Page 120: Dalai Lama - Arta Fericirii

sauzâmbetulinduseartificialautendinţadeainduceemoţiilecarelecorespund–furiasaubucuria;deaiciputemdeducecăsimpla„reacţiemecanică“şi repetareacomportamentuluipozitivpotproduce, înceledinurmă,oschimbarelăuntricăreală.FaptulpoateaveaimplicaţiiprofundepentrumetodaluiDalaiLamadeaneconstruioviaţămaifericită.Dacăpornimdelasimplulactdea-iajutaînmodregulatpeceidinjur,chiardacănunesimţimpreaamabilişialtruişti,eposibilsădescoperimcăsepetreceînnoiotransformare,cădezvoltăm,treptat,ocompasiuneadevărată.

AŞTEPTĂRIREALISTE

Pentruaprovocaotransformareinterioarăreală,DalaiLamaaccentueazăimportanţaefortuluisusţinut.Procesul este treptat.Perspectiva lui contrasteazăputernic cuproliferarea tehnicilordegenul „ajută-tesingur“şiaterapiilor„cuefectrapid“,careaudevenitatâtdepopulareînculturaoccidentalăînultimeledecenii–tehnicicaremergdela„afirmareapozitivă“la„descoperireacopiluluidinnoi“.AbordarealuiDalaiLamacereocreştereşiomaturizarelente.Elcredeînputereaenormă,poatechiar

nemărginităaminţii–darauneiminţiantrenatesistematic,concentrată,atentă,auneiminţitemperatedeanideexperienţăşi raţionamente întemeiate.Dureazămultsădezvoltămcomportamentulşiobiceiurilemintalecarecontribuielaproblemelenoastre.Dureazălafeldemultsăstabilimobiceiurilenoicareneaduc fericirea. Nu ne putem dispensa de ingredientele esenţiale: hotărâre, efort şi timp. Acestea suntadevăratelesecretealefericirii.Cândneangajămpecaleaspreschimbare,eimportantsănestabilimaşteptărirezonabile.Dacăsunt

preaînalte,avemtoateşanselesăfimdezamăgiţi.Dacăsuntpreascăzute,neînăbuşăvoinţadeanepunelimitele la încercare şi de a ne atinge adevăratul potenţial.După conversaţia noastră despre procesulschimbării,DalaiLamaaexplicat:„Trebuie să nu pierdem niciodată din vedere importanţa unei atitudini realiste – o atitudine de

sensibilitateşirespectfaţăderealitateaconcretăasituaţiei–cândpornimpecaleasprescopulnostrufinal.Trebuie să recunoaştemgreutăţile inerente călătoriei acesteia şi să acceptămcă va fi nevoie detimp şi de un efort susţinut. E important să facem, în minte, o distincţie clară între idealurile şistandardele după care ne judecăm progresul. Pentru un budist, de exemplu, idealul e foarte înalt:aspiraţianoastră supremăe Iluminareacompletă.Aavea Iluminareacompletăca idealdeatinsnueoextremă.Daraneaşteptasă-latingemrapid,aicişiacum,este,într-adevăr,oextremă.Dacăofolosimcastandard, şinuca ideal,nevomdescuraja şivompierdeorice speranţăvăzândcănuatingemrepedeIluminarea.Avem nevoie deci de o abordare realistă. Pe de altă parte, dacă ne spunem «Eu o sămăconcentrezdoarpecevădaicişiacum;aşaemaipracticşinumăintereseazăviitorulsausăating,într-unsfârşit, gradul deBuddha», iarăşi cădem într-o extremă.Trebuie deci să găsimo abordare care să sesituezeundevalamijloc.Trebuiesăgăsimunechilibru.Ajustarea aşteptărilor e o problemă foarte spinoasă.Dacă avem aşteptări preamari, fără o temelie

solidă, de obicei ne aşteaptă necazuri. Pe de altă parte, fără aşteptări preamari şi fără speranţă, fărăaspiraţii,nuputemfaceniciunprogres.Eesenţialsăavemofărâmădesperanţă.Aşadar,nueuşordegăsitechilibrulpotrivit.Trebuiesăjudecămfiecaresituaţiedupăcaz“.

Eu totmai aveamunele îndoieli; e adevărat că ne putemmodifica unele comportamente şi atitudininegativedacăavemladispoziţiesuficient timpşiefort,darîncemăsurăeposibilsăeradicămefectivemoţiilenegative?Amînceputsă-iexpunîndoialamealuiDalaiLama:

Page 121: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Amvorbitdesprefaptulcăfericireasupremădepindedeeliminareacomportamentelorşistărilormintalenegative,precumfuria,ura,lăcomiaşialtele…DalaiLamaadatdincapaprobator.—Daremoţiileacesteaparsăfieopartefireascădinconstrucţianoastrăpsihologică.S-arpăreacă

oriceomsimteemoţiileacesteaîntunecate,înmăsurămaimaresaumaimică.Dacăeaşa,erezonabilsăurâm,sărefuzămşisăcombatemcevacefacepartedinnoi?Parenepractic,chiarnenatural,săîncercămsăeradicămcudesăvârşireoparteintegrantădinstructuranoastrănaturală.DalaiLamaarăspuns,dânddincapînsemncănuechiaraşa:—Da,uniisugereazăcăfuria,uraşialteemoţiinegativesuntparteintegrantădinminteanoastră.Sunt

de părere că, de vreme ce sunt o parte naturală din felul cum suntem construiţi, e imposibil să leschimbăm cu adevărat.Dar e greşit.Uite, de exemplu, cu toţii ne naştem într-o stare de ignoranţă. Însensulacestaşi ignoranţaeabsolutnaturală. Înoricecaz, încopilăriesuntemfoarte ignoranţi.Dar,pemăsură ce creştem, zi de zi putem dobândi cunoştinţe prin educaţie şi învăţătură, care nemicşoreazăignoranţa. Dar, dacă ne lăsăm să rămânem în starea aceea ignorantă, fără să ne dezvoltăm în modconştient cunoaşterea, nu vom putea să scăpăm de ignoranţă. Deci, dacă ne permitem să rămânem în„starea noastră naturală“ şi nu facem nici un efort s-o schimbăm, factorii sau forţele educaţiei şiînvăţăturii, care i se opun, nu vor apărea de la sine. În acelaşi fel, cu pregătirea potrivită, ne putemreduce treptat emoţiile negative şi ne putem potenţa stările de spirit pozitive precum iubirea,compasiuneaşiiertarea.—Dar,dacălucrurileacesteafacpartedinpsihiculnostru,cumputemreuşi,pânălaurmă,săluptăm

împotrivaacevacarefacepartedinnoiînşine?—Casăştimcumsăluptămîmpotrivaemoţiilornegativeebinesăştimşicumfuncţioneazămintea

omenească,arăspunsDalaiLama.Bineînţeles,minteaefoartecomplexă.Dareşifoartepricepută.Eînstaresăgăseascămultemetodede-afacefaţăuneimulţimidesituaţiişicondiţii.Deexemplu,ecapabilăsăadopteperspectivediferitedeanalizăadiverselorprobleme.Înpracticabudistă,capacitateaaceastadeaadoptaperspectivediferitesefoloseşte înmaimultemeditaţii încarepracticantul izoleazămintaldiferite aspecte aleproprieipersoane, apoi stabileşteundialog între ele.Deexemplu,unexerciţiudemeditaţieegânditsăpotenţezealtruismul,creândundialogîntrepropria„atitudineegoistă“,unsinecareeîntrupareainteresuluiexclusivindividual,şisinelepracticantuluispiritual.Seformeazăunfelderelaţieprindialog.Lafelşiaici:deşitrăsăturilenegativecauraşifuriafacpartedinminteanoastră,putemfaceun efort pentru a ne trata furia şi ura ca pe nişte obiecte cu care să ne luptăm. În plus, în propriaexperienţădezicuzi,neaflămdemulteoriînsituaţiiîncareneînvinuimsaunecriticămpenoiînşine.Nespunem:„Of,încutaresaucutarezim-amdezamăgitpemineînsumi“.Necriticămdecipenoiînşine.Sau ne învinuim că am făcut ceva greşit sau că n-am făcut ce trebuia, şi suntem furioşi pe noi înşine.Aşadar,şiatuncineangajămîntr-unfeldedialogcunoiînşine.Înrealitate,nuexistădouăfiinţediferiteînnoi;edoarcontinuumulunuisingurindivid.Dartotaresenssănecriticămsinguri,săfimsupăraţipenoiînşine.Ecevacecunoaştemcutoţiidinexperienţă.Deci,deşiînrealitateexistăunsingurcontinuumindividual, putem adopta două perspective diferite. Ce se întâmplă când ne criticăm? „Sinele“ carecriticăseconstituiedinperspectivaindividuluicatotalitate,cafiinţăîntreagă,iar„sinele“criticat–dinperspectiva unei experienţe anume, a unui anume eveniment. Iată deci că e posibil să avem o relaţie„întrenoişinoi“.Casăaprofundămsubiectul,nepoatefidemareajutorsăreflectămasupradiverseloraspecte ale propriei identităţi. Să luăm exemplul unui călugăr budist tibetan. Poate avea o identitatepersonalizatădinperspectivacalităţiiluidecălugăr:„eu,călugărul“.Apoi,maipoateaveaşiunnivelde

Page 122: Dalai Lama - Arta Fericirii

identitatepersonalăcaresebazeazămaipuţinpeapartenenţaluilaoinstituţiemonasticăşimaimultpeoriginea lui etnică de tibetan, aşadar poate spune „sunt tibetan“. La un alt nivel, poate avea o altăidentitate în care statutul luide călugăr şiorigineaetnicănu joacăun rol important.Poategândi „suntom“. Iatădecică în fiecare identitate individualăexistăperspectivediferite.Deaicivedemcă,atuncicândneraportămconceptuallaceva,putempriviacelaşifenomendinmulteunghiuri.Iarcapacitateadeaprivilucruriledinunghiuridiferiteefoarteselectivă;neputemconcentrapeununghianume,peunaspectanumealfenomenuluişiputemadoptaoperspectivăanume.Capacitateaaceastadevinefoarteimportantăcând încercămsă identificămşi să eliminămanumite aspectenegativealeproprieipersoane sau săneîmbunătăţimtrăsăturilepozitive.Mulţumităcapacităţiideaadoptaoperspectivădiferită,putemizolapărţidinnoiînşinepecaredorimsăleeliminămşineputemluptacuele.Dacăaprofundămsubiectul,nevomîntâlnicuoîntrebarefoarteimportantă:Neputemluptacufuria,uraşialtestăridespiritnegative,darcegaranţieavemcă leputemşi învinge?Cândvorbimdesprestăriledespiritnegative, trebuiesămenţionez că mă refer la aşa-numitele nyon mong din tibetană, sau klesha din sanscrită. Termenulînseamnă,literalmente,„ceeaceneafecteazădinăuntru“.Euntermenlung,aşacădemulteorietradusca„amăgiri“. Etimologia cuvântului tibetannyonmong ne arată că e vorba de un fenomen emoţional şicognitivcareneafecteazăspontanmintea,nealungăpaceainterioarăsaunetulburăpsihicul.Dacăsuntematenţi,euşorsăobservămnaturadăunătoarea„amăgirilor“acestora, fiindcăobişnuiescsănedistrugăcalmulşistăpânireadesine.Daremultmaigreusăaflămdacăleputemînvinge.Întrebareaseleagădeînsăşiideeadeposibilitatesauimposibilitatedeaneatingepotenţialulspiritualcomplet.Iaraceastaeochestiune foarte serioasă şi complicată. Şi atunci ce motiv avem să credem că emoţiile şi proceselecognitivedăunătoare,„amăgirile“,pot fi totuşi smulsedin rădăcinăşieliminatedinminte? Îngândireabudistă,avemtreipremiseprincipale,treibazecarenefacsăcredemcăeposibil.Primapremisăestecătoate stărilede spirit „amăgitoare“, toate emoţiile şi gânduriledăunătoare suntdistorsionate în esenţă,fiindcă se nasc din perceperea greşită a realităţii situaţiei. Oricât de puternice ar fi, în adâncul loremoţiileacesteanegativenuauotemeliesolidă.Sebazeazăpeignoranţă.Pedealtăparte,toateemoţiilesaustăriledespiritpozitive,caiubirea,compasiunea,înţelegereaşiaşamaideparte,auobazăsolidă.Cândminteaexperimenteazăstărileacesteapozitive,nuexistădistorsiune.Înplus,factoriipozitivisuntclădiţiperealitate.Suntverificabiliprinproprianoastrăexperienţă.Raţiuneaşiînţelegereaaurădăcini,temeliivalide;emoţiiledăunătoarecafuriaşiura,nu.Maimult,stăriledespiritpozitiveauavantajulcăleputemsporicapacitateaşipotenţialuloricâtdemult,dacălepracticămînmodregulat,prinexerciţiuşifamiliarizarecontinuă…L-amîntrerupt:—Puteţiexplicamaiamănunţitlacevăreferiţicândspuneţicăstăriledespiritpozitiveauo„temelie

validă“,iarcelenegativenu?DalaiLamaaclarificat:—De exemplu, compasiunea e considerată o emoţie pozitivă. Pentru a ajunge la ea, pornim de la

recunoaştereafaptuluicănuvremsăsuferimşicăavemdreptulsăfimfericiţi.Suntlucruriverificabileprinproprianoastrăexperienţă.Apoi,recunoaştemfaptulcăşiceilalţi,caşinoi,dorescsănusufereşiaudreptulsăfiefericiţi.Aceastadevinebazacompasiunii.Înesenţăexistădouăfelurideemoţiisaustăridespirit:pozitiveşinegative.Ometodădealeseparaţinedeînţelegereafaptuluicăemoţiilepozitivesunt cele care pot fi justificate, iar cele negative sunt cele nejustificabile.De pildă,mai devreme amvorbitdespredorinţăşidespre faptulcăexistădorinţepozitiveşidorinţenegative.Dorinţadeaaveastrictulnecesaresteunapozitivă.Ejustificabilă.Sebazeazăpefaptulcăexistămşiavem,cutoţii,dreptul

Page 123: Dalai Lama - Arta Fericirii

lasupravieţuire.Iarpentruasupravieţuinetrebuieanumitelucruri,trebuiesănefieîndepliniteanumitenevoi.Aşadar,oastfeldedorinţăareobazăvalidă.Apoi,cumspuneam,existădorinţenegative,precumceleexcesivesaulăcomia.Elenusebazeazăpemotivevalideşi,decelemaimulteori,nufacdecâtsăneaducănecazurişisănecompliceviaţa.Sebazeazădoarpeosenzaţiedenemulţumire,deavreatotmaimult,chiardacăceeacevremnuneeneapăratnecesar.Asemeneadorinţenusuntsusţinutedeniciunfeldemotivaţieîntemeiată.Deaceeaputemspunecăemoţiilepozitiveauotemeliefermăşivalidă,iarcelenegativenu.

Dalai Lama şi-a continuat analiza asupra minţii umane, disecându-i mecanismele cu preciziabotanistuluicareclasificăspeciideflorirare.—Ajungemşi laadouapremisăpecarenebazămafirmaţiacăemoţiilenegativepot fi smulsedin

rădăcini şi eliminate.Premisa aceasta se bazează pe faptul că stările noastre de spirit pozitive potacţionacaunantidotpentrutendinţelenegativeşistăriledespiritamăgitoare.Adouapremisăestedecică,pemăsurăcesporimputereaacestorfactori-antidotşiledămmaimultăputere,vomreuşisăreducemtotmaimultforţaelementelormintaleşiemoţionaledăunătoareşi influenţa,şiefectele lor.Cândvorbimdespreeliminareastărilordespiritnegative,trebuiesăţinemcontdeunlucru.Înpracticabudistă,cultivareaanumitorcalităţimintaleprecumrăbdarea,toleranţa,bunătateaşialtelecaelepoatecrea antidoturi specifice împotriva stărilor de spirit negative ca ura, furia şi ataşamentul excesiv.Aplicareaantidoturilorcaiubireasaucompasiuneapotreducemultgradulsauinfluenţastărilormintaleşiemoţionaledăunătoare,dar,devremeceîncearcăsăeliminedoaranumiteemoţiinegativespecifice,individuale,într-unfelpotficonsideratesimplemăsuriincomplete.Emoţiiledăunătoare,caataşamentulşiura,vin, în esenţă,din ignoranţă–dinpercepereagreşită anaturii adevăratea realităţii.Deaceea,toatetradiţiilebudisteparsăcadădeacordcăpentruaînlăturacomplettoatetendinţelenegativetrebuieaplicat antidotul pentru ignoranţă – „factorul Înţelepciune“, care este indispensabil. „FactorulÎnţelepciune“ ne cere să înţelegem profund natura adevărată a realităţii. Aşadar, în cadrul tradiţieibudiste,pelângăantidoturilespecificepentrustăridespiritspecifice(deexemplurăbdareaşitoleranţa,antidoturi specifice pentru furie şi ură), avem şi un antidot general (cunoaşterea profundă a naturiisupremearealităţii)careacţioneazăîmpotrivatuturorstărilordespiritnegative.Ecaatuncicândvremsăscăpămdeoburuianăotrăvitoare:îiputemînlăturaefecteledăunătoareretezândramurileşifrunzele,sauputemînlăturatoatăplanta,mergândlarădăcinăşismulgând-odinpământ.

Ca încheiere ladiscuţiadespreposibilitateade ane elimina stărilemintalenegative,DalaiLamaaexplicat:—Atreiapremisăestecănaturaesenţialăaminţiiestepură.Sebazeazăpeconvingereacă,labază,

conştiinţasubtilăşifundamentalăenepătatădeemoţiilenegative.Naturaeiepură–starenumită„minteaLuminiiLimpezi“.AceastănaturăfundamentalăsemainumeşteşiNaturadeBuddha.Aşadar,devremeceemoţiilenegativenusuntoparteintrinsecădinNaturadeBuddha,existăposibilitateadealeeliminaşi de a purifica mintea. Pe baza acestor trei premise, budismul acceptă faptul că stările mintale şiemoţionale dăunătoare pot fi eliminate în cele din urmă prin cultivarea voită a forţelor-antidot, caiubirea,compasiunea,toleranţaşiiertarea,şiprinpracticidiverse,cameditaţia.Îlmai auzisempeDalaiLamavorbinddespre ideeacănatura fundamentalăaminţii estepură şi că

avem capacitatea de a elimina complet tiparele de comportament sau de gândire negative.Comparaseminteacuunpahardeapătulbure,încarestărilemintaledăunătoarearfica„impurităţile“saunoroiul,

Page 124: Dalai Lama - Arta Fericirii

caresepotînlătura,lăsânddoarnatura„pură“inerentăapei.Conceptulmisepăreacamabstract,aşacăl-amîntreruptcuîntrebărimaipractice.—Săspunemcăacceptămposibilitateadeaneeliminaemoţiilenegativeşicăîncepemchiarsăfacem

paşiîndirecţiaaceasta.Dar,dindiscuţiilenoastre,înţelegcăarfinevoiedeunefortimenspentruaneeradica latura întunecată – foarte mult studiu, contemplaţie, aplicarea constantă a factorilor-antidot,exerciţiiintensivedemeditaţieşiaşamaideparte.Poateastais-arpotriviunuicălugărsaucuivacarepoatededicamulttimpşimultăatenţieunorastfeldepractici.Darcumrămânecuomulderând,carearefamilieşialteobligaţii,carenuarenicitimpulşiniciocaziadeapracticatehnicileacesteaintensive?Pentruastfeldeoamenin-arfimaipotrivitdoarsăîncercesă-şicontrolezeemoţiiledăunătoare,săînveţesătrăiascăcueleşisăleţinăînfrâu,înlocsăîncercesăleînlăturecomplet?Situaţialorseamănăcuceaa pacienţilor cu diabet. Nu au la dispoziţie o metodă de vindecare completă, dar printr-un regimalimentar specific, administrarea de insulină şi alte măsuri pot controla boala şi îi pot prevenisimptomeleşiefectelenegative.—Da,exact!arăspunselcuentuziasm.Suntdeacordcutine.Suntfoartefolositoareoricemăsuripe

care leputemlua,oricâtdemici,pentrua învăţacumsăreduceminfluenţaemoţiilornegative.Nevorconduceînmodsigurcătreoviaţămaifericităşimaimulţumitoare.Darşiunlaicpoatesăatingăniveluriridicate de împlinire spirituală – cineva care are un loc de muncă, o familie, o relaţie sexuală cupartenerulsauparteneraşiaşamaideparte.Nunumaiatât:existăoamenicareauînceputsăîşiantrenezeseriosmintea de-abiamai târziu în viaţă, la vârsta de 40, 50 sau chiar 80 de ani şi totuşi au devenitmaeştrifoarteînvăţaţi.—Aţi cunoscutpersonalmulţi oameni care, dupăpărereadumneavoastră, au atinso astfel de stare

elevată?amîntrebat.—Credcăefoarte,foartegreudejudecatasta.Măîndoiesccăpracticanţiiadevăraţifacparadăde

aşaceva,arâs.

ÎnOccident,mulţiîşicautăfericireaînconvingerilereligioase,darabordarealuiDalaiLamadiferăînmodfundamentaldeceaamultereligiioccidentaleprinfaptulcăsebazeazămaidegrabăpegândireşiantrenareaminţiidecâtpecredinţă.Înuneleprivinţe,perspectivaluiDalaiLamaseamănăcuoştiinţăaminţii, un sistempe care-l putem aplica aşa cumunii aplică psihoterapia.Dar ceea ce propuneDalaiLamamergeşimaideparte.Dacăsuntemobişnuiţicuideeadeafolositehnicipsihoterapeutice,precumterapiacomportamentală,pentruaatacaanumiteobiceiuridăunătoare–fumatul,alcoolismul,izbucniriletemperamentale–,nusuntemobişnuiţisăcultivămatributelepozitive–iubirea,compasiunea,răbdarea,generozitatea–caarmeîmpotrivatuturoremoţiilorşistărilormintalenegative.MetodaluiDalaiLamapentru obţinerea fericirii se bazează pe ideea revoluţionară că stările mintale negative nu sunt parteintegrantădinminteanoastră,ciobstacoletrecătoare,careîmpiedicămanifestareastăriinoastrenaturaleesenţiale,aceeadebucurieşifericire.Celemaimulte şcoli tradiţionale de psihoterapie dinOccident tind să se concentreze pe adaptarea

pacientului la nevroză, nu pe transformarea completă a întregii sale perspective asupra vieţii. Eleexploreazăistoriapersonală,relaţiile,experienţelezilnice(inclusivviseleşifanteziile)şichiarşirelaţiaindividuluicuterapeutul, înîncercareadeasoluţionaconflicteleinternealepacientului,motivaţiileluiinconştienteşidinamicapsihologicădincarepotdecurgeproblemeleşinefericirea.Scopulecreareadestrategiimai sănătoasede rezistenţă şi de adaptare la factorii negativi şi ameliorarea simptomelor, nuantrenareadirectăaminţiipentruatingereafericirii.

Page 125: Dalai Lama - Arta Fericirii

Ceamai remarcabilă trăsătură a metodei lui Dalai Lama de pregătire a minţii presupune ideea căstărilemintalepozitivepotacţionacaantidoturidirecteîmpotrivastărilordespiritnegative.Dacăamcăutaoparalelălaabordareaaceastaînştiinţacomportamentalămodernă,probabilceamaiapropiatăarfiterapiacognitivă.Estevorbadeoformădepsihoterapiecareacâştigatpopularitateînultimeledeceniişi şi-a dovedit eficienţa în tratarea unei ample varietăţi de probleme comune, în special tulburări aleafectuluicadepresiaşianxietatea.Terapiacognitivămodernă,dezvoltatădepsihoterapeuţicadr.AlbertEllis şi dr. Aaron Beck, se bazează pe ideea că emoţiile care ne fac rău şi comportamentele careîmpiedică adaptarea sunt cauzate de distorsiuni ale gândirii şi de convingeri iraţionale. Terapia seconcentrează pe a-l ajuta pe pacient să identifice, să analizeze şi să corecteze sistematic distorsiunileacestea de gândire. Într-un fel, gândurile „corectoare“ devin un antidot pentru tiparele de gândiredistorsionatedincaredecurgesuferinţapacientului.Deexemplu,unomerespinsdealtulşireacţioneazăsuferindexcesiv.Maiîntâi,terapeutulcognitivîl

ajutăsăidentificeconvingereairaţionalăcarestălabazasuferinţeilui:deexemplu„Trebuiesăfiuiubitşiaprobatdeaproapetoatepersoaneleimportantedinviaţamea,tottimpul,iardacănu,situaţiaeoribilă,iareunumeritnimic“.Apoi terapeutul îiprezintăpacientuluidovezicarepun la îndoialăconvingereanerealistăaacestuia.Abordareapoatepăreasuperficială,darmultestudiiauarătatcăterapiacognitivăfuncţionează. Terapeuţii cognitivi sunt de acord că în cazurile de depresie, de pildă, tulburarea estecauzată de gândurile negative, auto-subminante ale pacientului. Aşa cum budiştii consideră că toateemoţiile dăunătoare sunt distorsionate, şi terapeuţii cognitivi consideră că gândurile negative caregenereazădepresia sunt„distorsionate înmod fundamental“. Îndepresie,gândireasepoatedistorsionadin cauză că privim evenimentele prin filtrul „totul sau nimic“, generalizăm excesiv (exemplu: dacăpierdemunlocdemuncăsaunupromovămunexamen,gândimautomat„Suntunratat!“)saupercepemselectivdoaranumiteevenimente (exemplu:chiardacă într-ozi i se întâmplă trei lucruribuneşidouălucruri rele, pacientul deprimat le va ignora pe cele bune şi se va concentra doar asupra celor rele).Aşadar,pentruatratadepresia,cuajutorulterapeutului,pacientuleîncurajatsă-şisupraveghezeapariţiaautomatăagândurilornegative(exemplu:„Nusuntbundenimic“)şisăcorectezeînmodactivgândurileacestea distorsionate, adunând informaţii şi dovezi care le contrazic sau le demonstrează falsitatea(exemplu:„Ammuncitfoartemultşiamcrescutdoicopii“sau„Cântfrumos“,„Suntunprietenbun“,„Amrezistatîntr-ununlocdemuncădificil“etc.).Cercetătoriiaudoveditcă,înlocuindmoduriledegândiredistorsionatecuinformaţiicorecte,pacientulîşipoateschimbasentimenteleşiîşipoateîmbunătăţistareadespirit.Însuşifaptulcăneputemschimbaemoţiileşicăputemcontracaragândurilenegativecuajutorulunor

căi de gândire alternative confirmă opinia lui Dalai Lama că e posibil să ne depăşim stărilemintalenegative aplicând „antidoturi“, adică stările mintale pozitive corespunzătoare. Iar când acest fapt secoroborează cu dovezile ştiinţifice recente care arată că putem schimba structura şi funcţionareacreieruluicultivândgândurinoi,ideeacăecuputinţăsăobţinemfericireaantrenându-neminteapareoposibilitatecumnusepoatemaireală.

Page 126: Dalai Lama - Arta Fericirii

13Cumţinempieptfurieişiurii

Dacăîntâlnimunomlovitdeosăgeată,nupierdemtimpulîntrebându-nedeundeavenitsăgeatasaudincecastăecelcareatras,saudincefeldelemnestefăcutăcoadasăgeţiişiîncefelafostfăuritcapătul.Ciebinesănestrăduimsăscoatemsăgeatacâtmairepede.

—BuddhaShakyamuni

Să studiem acum câteva astfel de „săgeţi“, stări mintale negative, care ne distrug fericirea, şiantidoturilecorespunzătoare.Toatestărilemintalenegativesuntpiediciîncaleafericiriinoastre,darvomîncepecufuria,carepareasenumăraprintrecelemaimariobstacole.FilozofulstoicSenecaodescriadrept„ceamaihidoasăşimaiîmpătimitădintretoateemoţiile“.Efecteledistructivealefurieişiuriisuntbinedocumentatedestudiiştiinţificerecente.Fireşte,nuavemnevoiededoveziştiinţificecasănedămseamacumacestesentimentenepotîntunecajudecata,cumneprovoacăundisconfortputernicsaucumnedistrugrelaţiilecuceilalţi.Suntemconştienţideastapebazaexperienţeipersonale.Darînultimiianis-aufăcutprogresesemnificativeîndocumentareaefectelorfizicedăunătoarealefurieişiostilităţii.Zecide studii au arătat că astfel de emoţii sunt o cauză importantă a îmbolnăvirii şi a morţii premature.Cercetătoricadr.RedfordWilliamsdelaUniversitateaDukeşidr.RobertSapolskydelaUniversitateaStanford au efectuat studii care arată că mânia, furia şi ostilitatea fac rău în special sistemuluicardiovascular.S-auacumulat,defapt,atâteaprobeincriminatoriipentruefectelenocivealeostilităţii,încâtînprezentesteconsideratăunfactorderiscimportantînapariţiabolilordeinimă,celpuţinegal,dacă nu mai grav, cu factorii identificaţi anterior, precum nivelul ridicat al colesterolului sauhipertensiunea.Aşadar,odatăceacceptămcăfuriaşiuraauefectenocive,ajungemla întrebareaurmătoare:cumle

ţinempiept?Înprimameazide lucru încalitatedepsihiatruconsultant într-unsanatoriu, în timpceocolegămă

conducealanoulmeubirou,amauzitrăsunândpecoridorţipetecutremurătoare…—Suntfurioasă…—Maitare!—SUNTFURIOASĂ!—MAITARE!ARATĂ-MICĂEŞTIFURIOASĂ.SĂTEVĂD!—SUNTFURIOASĂ!!SUNTFURIOASĂ!!TEURĂSC!!!TEURĂSC!!Amsimţitcă-miîngheaţăsângeleînvine.I-amspuscolegeică,dincâtesepare,arelococrizăcare

trebuierezolvatăurgent.—Nu-ţifacegriji,arâsea.Eoşedinţădeterapiedegrupîntr-osalăde-aici–oajutăpepacientăsă

seconectezelapropriafurie.Întimpulaceleiaşizileamavutoşedinţăîntrepatruochicupacienta.Păreaepuizată.—Măsimtaşaderelaxată!aspusea.Şedinţadeterapieşi-afăcutefectul.Parcăamscosdinmine

toatăfuria.Darlaurmătoareanoastrăîntrevedere,adouazi,pacientami-apovestit:

Page 127: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Mda,pânălaurmănuscosesemtoatăfuriadinmine.Ieri,imediatdupăceamplecatdeaici,cândieşeamdinparcare,erasă-miiafaţauntâmpit…şiamvăzutroşu înfaţaochilor!Pânăacasă l-amtotînjuratprintredinţipeidiot.Credcă-mimaitrebuiecâtevaşedinţedinasteapentrueliminareafurieicasăscapdetotdeea.

Pentruaînvingefuriaşiura,DalaiLamacerceteazămaiîntâinaturaacestoremoţiidistructive.— În general, a explicat el, există multe feluri de emoţii dăunătoare, negative, precum dispreţul,

aroganţa,invidia,dorinţaexcesivă,desfrâul,îngustimeaminţiişiaşamaideparte.Dar,dintretoate,uraşifuriasuntconsideratecelemairele,fiindcăsuntcelemaimaripiediciîncaleadezvoltăriicompasiuniişia altruismului şi ne distrug virtutea şi liniştea sufletească. Întâlnim două tipuri de furie. Una poate fipozitivă–orecunoaştemmaialesdupămotivaţie.Unelefeluridefuriesuntmotivatedecompasiunesaude responsabilitate. Dacămotivaţia ei e compasiunea, furia se poate folosi ca imbold sau catalizatorpentruoacţiunepozitivă.Înastfeldeîmprejurări,emoţiaaceastapoatefioforţăcareprovoacăoacţiunerapidă.Genereazăunfeldeenergiecareîipermiteomuluisăacţionezerapidşidecisiv.Poatefiunfactormotivatoriuputernic.Aşadar,uneorigenulacestadefuriepoatefipozitiv.Dar,depreamulteori,chiardacăacţioneazăcaoforţăprotectoareşinedăenergie,energiaaceeaesteoarbă,aşacănuştimdacă,încele dinurmă, vadeveni constructivă saudistructivă.Deci, chiar dacă în unele condiţii rare există şifeluridefuriepozitivă,îngeneralfuriaducelaranchiunăşiură.Iaruranueniciodatăpozitivă.Nuputemtrage nici un folos din ea. Este întotdeauna complet negativă. Nu putem învinge furia şi ura doarînăbuşindu-le.Trebuiesăcultivămactivantidoturileacestora:răbdareaşitoleranţa.Urmândmodelulde care vorbeam mai devreme, pentru a reuşi să ne cultivăm răbdarea şi toleranţa trebuie să neentuziasmăm,sădămdovadădeodorinţăputernicădealeobţine.Cucâtestemaiintensentuziasmul,cuatâtmaimareestecapacitateadearezistagreutăţilorîntâlnitepeparcurs.Înrealitate,cândneangajămînexersarea răbdării şi a toleranţei,neangajăm într-o luptă împotrivaurii şi a furiei.Dinmomentceneaflămîntr-osituaţiedeluptă,nedorimvictoria,dartrebuiesăfimpregătiţişipentruposibilitateadeapierdebătălia.Aşadar, în timpce luptăm,nu trebuiesăuitămcăvomîntâlnimultepiedici.Trebuiesăputemînduragreutăţile.Celcareobţinevictoriaasuprauriişiafurieiprinprocesulacestaanevoioseunadevăraterou.Cugândurileacesteanegenerămunentuziasmputernic.Entuziasmulsenaşteatuncicândînvăţămdespreşireflectămlaefectelebeneficealetoleranţeişirăbdăriişilaefectelenegativealefurieişiurii.Însuşifaptulacesta,însăşiînţelegerealorvorcreaoafinitatecătretoleranţăşirăbdareşinevorfacesăfimmaiprudenţişisăneferimmaitaredegândurilefurioaseşiîncărcatedeură.Deobicei,nudăm preamultă atenţie furiei sau urii, aşa că apar nestingherite. Dar, odată ce dezvoltăm o atitudineprudentăfaţădeele,atitudineaînsinepoateacţionacamăsurăpreventivăîmpotrivaapariţieilor.Efecteledistructivealeuriisuntfoartevizibile,câtsepoatedeevidenteşiimediate.Deexemplu,când

senaşteînnoiungândfoarteputernicsauviolent, încărcatdeură,necopleşeşteimediatşinedistrugelinişteasufletească;nepierdemcompletstăpânirea.Cândaparofurieşiourăatâtdeputernice,acesteaneînăbuşăceamaibunăparteacreierului:ceadincarenevinecapacitateadeadeosebibinelederăuşideapercepeconsecinţelepetermenlungşiscurtalepropriiloracţiuni.Nunemaiputemfolosijudecata;aceasta nu mai funcţionează. Parcă înnebunim. Furia şi ura riscă deci să ne arunce într-o stare deconfuzie, care nu face decât să ne înrăutăţească problemele şi greutăţile. Chiar şi la nivel fizic, uraproduceo transformare foarteneplăcută.Dinclipa în care apar furia sauuraputernice,oricâtdemultîncearcăomulsăseprefacăsausăadopteunaerdemn,efoarteevidentcăfaţa îiesteschimonosităşiurâtă.Areoexpresiefoarteneplăcutăşirăspândeşteoatmosferăfoarteostilă.Osimtşiceidinjur.Parcă

Page 128: Dalai Lama - Arta Fericirii

simtcumieseaburdincorpulceluifurios.Senzaţiaeatâtdeputernică,încâtnudoaroameniiosesizează,cichiarşianimaleledecompanieîncearcăsă-levitepecelfurios,înasemeneamomente.Iarcândomulnutreştegânduriîncărcatedeură,seadunăînelşiîlfacsă-şipiardăpoftademâncare,sănumaidoarmă,săsesimtămaiîncordatşimairigid.Deaceeauraeasemănatăcuunduşman.Duşmanulacestainterior,duşmanullăuntric,nuarealtăfuncţiedecâtsănefacărău.Eduşmanulnostruadevărat,suprem.Nuarealtrostdecâtsănedistrugă,atâtpemoment,câtşipetermenlung.Sedeosebeştefoartemultdeunduşmanobişnuit.Unulobişnuit,unompecareîlconsiderămduşman,poatefacelucruricareneafectează,darcelpuţinareşialte funcţii; şielmănâncă, şielarenevoiesădoarmă.Aredecimultealte roluri şinu îşipoatededica24deoredinfiecareziscopuluideanedistruge.Daruranuarealtăfuncţie,altscop,decâtsănedistrugă.Odatăceînţelegemasta,trebuiesădecidemsănu-imaidămniciodatăduşmanuluiacestuia–ura–ocaziasăsemaiinstalezeînnoi.— Ce părere aveţi despre unele metode din psihoterapia occidentală care încurajează exprimarea

furieipentruaoţinesubcontrol?—Aicicredcătrebuiesăînţelegemcălucrurilediferădelasituaţielasituaţie,aexplicatDalaiLama.

Înunelecazuri,oameniinutrescofurieputernicăsausesimtjigniţidincauzaacevaceampăţitîntrecut,unabuzsaualtceva,şiîncearcăsă-şiînăbuşesentimentul.Ozicalătibetanăspunecă,dacăeoboalăîncochilie,poţisăscapideeasuflândpânăiese.Cualtecuvinte,dacăarămascevaînăuntrulcochilieişioastupă,sufliîneaşisevadestupa.Lafelşiaici:neputemînchipuiosituaţieîncare,dincauzareprimăriianumitoremoţiisausentimentedefurie,emaibinesălelăsămsăiasăşisăleexprimăm.Darcredcă,îngeneral,furiaşiurasuntgenuldeemoţiicare,dacăsuntlăsatenecontrolatesaunesupravegheate,tindsăseagravezeşisăcrească.Dacănufacemdecâtsăneobişnuimdinceîncemaimultcuelesălelăsămsăse manifeste şi le exprimăm tot timpul, ajung să sporească, nu să scadă. Sunt de părere că, cu câtacţionămmaiprudentşicucâtîncercămmaiactivsăreducemastfeldesentimente,cuatâtmaibine.—Dacăcredeţicăexprimarea,eliberareafurieinueosoluţie,atuncicesugeraţi?amîntrebat.— Înprimul rând, furia şi ura senasc înmintea tulburatăde insatisfacţie, denemulţumire.Deci ne

putempregătidintimp,făcândeforturiconstantedeaneconsolidamulţumirealăuntricăşideanecultivabunătateaşicompasiunea.Astfelobţinemunanumecalmmintalcarepoateîmpiedicaapariţiafuriei.Iardacăapareosituaţiedenaturăsăneînfurie,trebuiesăfacemfaţădirectfurieişis-oanalizăm.Trebuiesăvedem ce factori au dat naştere furiei sau urii în situaţia respectivă. Apoi trebuie să analizăm maideparte,săvedemdacăeoreacţiepotrivităşimaialesdacăeconstructivăsaudistructivă.Urmeazăsăfacemunefortpentruaneimpuneooarecaredisciplinăşistăpânireinterioare,combătândactivfuriaprinaplicareaantidoturilor:emoţiilenegativetrebuiecontrabalansatecurăbdareşitoleranţă.DalaiLamas-aoprit,apoi,cupragmatismulcare-lcaracterizează,aadăugat:— Bineînţeles, când ne străduim să învingem furia şi ura, la început se poate să le simţim în

continuare.Daracesteaaumaimulteniveluri;dacăavemde-afacecuofuriemaislabă,putemîncercapemomentsă-iţinempieptdirectşis-ocombatem.Dar,dacăsedezvoltăoemoţienegativăfoarteputernică,s-arputeasăfiefoartegreusă-irezistămsausă-ifacemfaţăchiaratunci.Înacestcaz,s-arputeasăfiemai bine ca, pemoment, să încercăm pur şi simplu să nu nemai gândim la situaţie. Să ne gândim laaltceva.Odatăcenis-amailiniştitmintea,putemanaliza,putemraţiona.Cualtecuvinte,m-amgânditeu,sfatulluierasă„luămopauză“.Acontinuat:— Când încercăm să eliminăm furia şi ura, e indispensabilă cultivarea intenţionată a răbdării şi

toleranţei.Amputeadescrieastfelînsemnătateaşiimportanţarăbdăriişialetoleranţei:cândaide-aface

Page 129: Dalai Lama - Arta Fericirii

cuefectelenegativealegândurilorfurioase,încărcatedeură,bunurilematerialenuteapărădeele.Poţifimilionarşitotveifisupusefectelordistrugătoarealefurieişiurii.Nicieducaţianu-ţipoateda,deunasingură, garanţia că vei fi ferit de astfel de efecte.Nici legea nu-ţi poate oferi asemenea garanţii saumăsurideprotecţie.Nicimăcararmelenucleare,oricâtdesofisticatarfisistemuldeapărare,nutepotprotejadeefectelelor…DalaiLamaafăcutopauzădeefect,apoiaconchiscuunglaslimpede,ferm:—Singurul lucru încaregăsimrefugiusauapărare în faţaefectelordistructiveale furieişiurii

esteexerciţiultoleranţeişirăbdării.

Dinnou,înţelepciuneatradiţionalăaluiDalaiLamaesteînperfectacordcudateleştiinţifice.Dr.DolfZillmann de la Universitatea din Alabama a efectuat experimente care au demonstrat că gândurileîncărcate de furie tind să creeze o stare de stimulare fiziologică în care suntem şimai susceptibili lamânie. Furia se autoalimentează şi, pe măsură ce starea de stimulare se accentuează, suntem tot maisensibililastimuliidemediucareopotprovoca.Dacănuoţinemînfrâu,furiaaretendinţadeaseînteţi.Şiatunci,cumorisipim?Dupăcumspuneşi

Dalai Lama, purjarea furiei are avantaje foarte limitate. Exprimarea terapeutică a furiei ca metodăcathartică pare să se fi dezvoltat din teoriile lui Freud asupra emoţiilor, despre care considera căfuncţioneazăprecumunsistemhidraulic:cândseacumuleazăpresiune,trebuieeliberată.Ideeadeascăpadefurieeliberând-oareunoarecarefarmecdramaticşi,într-unfel,parechiardistractivă,darproblemaecămetodapurşisimplunufuncţionează.Înultimelepatrudecenii,multestudiiauarătatînmodconsistentcăexprimareaverbalăşi fizicăafurieinuconstantcunimic lapotolireaei,bachiarnufacedecâts-oînteţească.Deexemplu,dr.AaronSiegman,psihologşicercetătorîndomeniulfurieilaUniversitateadinMaryland, e de părere că tocmai exprimarea repetată a furiei, a mâniei, declanşează sistemele destimulareinternăşireacţiilebiochimicecucelmaimareriscdevătămareaarterelor.Dacăeclarcăexprimarealiberăafurieinueunrăspuns,nuneajutăniciîncercareadeaoignoraşide

a ne preface că nu există. Aşa cum am discutat în partea a treia, evitarea problemelor nu le face sădispară.Caree,atunci,ceamaibunăsoluţie?Înmodinteresant,printrecercetătoriicareaustudiatfuriaînperioadamodernă,precumdr.Zillmannşidr.Williams,s-aajunslaconsensulcăcelemaieficientepar să fiemetodeledegenulcelorpropusedeDalaiLama.Dinmomentcenivelulgeneraldestresneinfluenţează sensibilitatea la factorii care ne pot declanşa furia, primul pas e prevenirea: un ajutorgarantat ar fi cultivareaunei stăride spiritdemulţumire şi calm,aşacum recomandăDalaiLama. Iarcând totuşinecuprinde furia, studiilearatăcă înfruntareaeiactivă,analizareaei logicăşi reevaluareagândurilorcareaudeclanşat-onepotajutas-oînlăturăm.Existăşidoveziexperimentalecaresugereazăcătehnicilepecarele-amdiscutatmaidevreme,cumarfischimbareaperspectiveisauprivireasituaţieidinunghiuridiferite,potfişielefoarteutile.Fireşte,deobiceiastfeldemetodesuntmaiuşordeaplicatcândfurianuepreaintensă;deaceea,aplicarealordintimp,înaintesăapucesăseînteţeascăgândurilecareneînfurieşinefacsăurâm,poatefiunfactorimportant.

Pentru că sunt de o importanţă covârşitoare în combaterea furiei şi a urii, Dalai Lama a vorbit îndetaliudespresensulşiînsemnătatearăbdăriişialetoleranţei.—Înexperienţeledinviaţanoastrădezicuzi,toleranţaşirăbdareaneaducbeneficiiimportante.De

exemplu, dezvoltându-le ne vomputea stabili şimenţine calmul interior.Omul capabil de toleranţă şirăbdarenu-şivapierdecalmulşipacealăuntricănicidacătrăieşteîntr-unmediufoartetensionat,foarteagitat şi stresant, atâta timp cât îşi păstrează aceste două calităţi. Un alt avantaj al răbdării în faţa

Page 130: Dalai Lama - Arta Fericirii

situaţiilor dificile, în contrast cu cedarea în faţa tentaţiei reprezentate de furie, este că ne apărăm deposibileleconsecinţeneplăcutecarearputeaapăreadacăne-amînfuria.Dacăreacţionămcufurieşiură,nunumaicănuneapărămderăulşipagubelecarenis-aufăcut–caresuntdejaîntrecut–,darmaicreămşicauzepentruproprianoastrăsuferinţăviitoare.Dar,dacăreacţionămînsituaţiipotrivnicecurăbdareşitoleranţă,chiardacătemporarnunevomsimţibine,poatechiarnevomsimţirăniţi,măcarvomevitaconsecinţele potenţial periculoase pe termen lung. Sacrificând cevamărunt, suportând problemele saugreutăţileneînsemnate,vomevitaexperienţe sausuferinţeviitoarecarearputea fimultmaigrave.Depildă,dacăunprizoniercondamnatlamoarteşi-arputeasalvaviaţasacrificându-şiunbraţcapedeapsă,nus-arsimţirecunoscătorcăareaceastăocazie?Suportânddurereaşisuferinţaamputăriiunuibraţ,arscăpadelamoarte,careeosuferinţăşimaimare.—Îngândireaoccidentală,amremarcateu,răbdareaşitoleranţasuntconsiderate,într-adevăr,virtuţi,

dar,cândalţiinefacrăuînmoddirect,areacţionacu„răbdareşitoleranţă“dăooarecareimpresiedeslăbiciune,depasivitate.Dânddincapînsemncănuedeacord,DalaiLamaaspus:—Devremecerăbdareaşitoleranţavindincapacitateadearămânestatornicişineclintiţi,deanune

lăsacopleşiţidesituaţiilesauîmprejurărilepotrivniceîncareneaflăm,toleranţaşirăbdareanutrebuievăzute ca semne de slăbiciune, de renunţare, ci, dimpotrivă, ca semne de putere, care rezultă dincapacitatearemarcabilădeanunelăsainfluenţaţi.Areacţionalaosituaţiegreacurăbdareşitoleranţă,nucumânieşiură,cereostăpâniredesineactivă,carevinedintr-ominteputernicăşiautodisciplinată.Fireşte, şi răbdarea, ca mai toate lucrurile, apare sub forme pozitive şi negative. Nerăbdarea nu eîntotdeaunarea.Sepoatesăneajute,deexemplu,săducemcevalabunsfârşit.Chiarşiîntreburiledezicuzi,deexemplucurăţenia,dacăavempreamultărăbdare,nevommişcapreaîncetşinuvomfacemarelucru.Sausănegândimlanerăbdareadeaobţinepaceamondială–eclarcăeunlucrupozitiv.Darînsituaţiiledificile,careneridicăprovocări,răbdareanesusţinevoinţaşipenoiînşine.DalaiLamaaadăugat,totmaianimatpemăsurăceseadânceaîncercetareasensuluirăbdării:— Cred că există o legătură foarte strânsă între umilinţă şi răbdare. Umilinţa înseamnă a avea

capacitateadealuaopoziţiemaicombativă,dearipostadacădorim,darahotărîdebunăvoiesănuofacem.Astaaşnumieuumilinţăadevărată.Credcătoleranţasaurăbdareaadevăratăareîneaunelementdeautodisciplinăşistăpâniredesine–suntemconştienţicăamfipututacţionaşialtfel,căamfipututreacţionamaiagresiv,darcăamdecissăn-ofacem.Pedealtăparte,dacăomuleobligatsăadopteopoziţie pasivă din cauza senzaţiei de neputinţă, nu aş numi asta umilinţă adevărată. Poate fi un fel deblândeţe,darnutoleranţăadevărată.Cândvorbimdesprenevoiadeanedezvoltatoleranţafaţădeceicarenefacrău,nutrebuiesăînţelegem,înmodgreşit,căastaînseamnăsăacceptămsupuşioriceniseface.DalaiLamas-aoprit,apoiarâs:—Dimpotrivă,dacăenevoie,ceamaibunăşimaiînţeleaptăalegeres-arputeasăfiesăfugim–să

fugimcâtneţinpicioarele!—Nuîntotdeaunaputemevitarăulfuginddeel…—Da,eadevărat,arăspunsel.Uneorisepoatesăîntâlnimsituaţiiîncareenevoiedecontramăsuri

puternice.Darcredcăneputemmenţinefermipepoziţiişiputemchiarluacontramăsuriputerniceşidinsimţul compasiunii, al grijii faţă de celălalt, nudoar din furie.Unul dintremotivele pentru care avemnevoiesăripostămfoarteputernicîmpotrivacuivaecă,dacălăsămlucrurileaşa–indiferentcerăusaucenelegiuireniseface–,existăpericolulcacelălaltsăseobişnuiascăcuuncomportamentnegativcare,

Page 131: Dalai Lama - Arta Fericirii

defapt,îlvaducelapieireşicareefoartedistructivpetermenlung,chiarpentrucelcarefacerăul.Deaceea e nevoie să reacţionăm hotărât, dar, dacă o facem cu gândul acesta, ne putem lăsa mânaţi decompasiuneaşigrijapentruomulacela.Deexemplu,înprivinţarelaţiilornoastrecuChina,chiardacăexistărisculdeadanaştereurii,încercămsănestăpânimşisăreducemtendinţaaceasta,încercămsănedezvoltămînmodconştientcompasiuneafaţădechinezi.Maicredcăoricemăsuridecontracarareamluavor fimai eficiente în cele din urmă dacă le luăm fără furie şi ură.Am explorat decimetodele de adezvoltarăbdareaşitoleranţaşideaneeliberadefurieşiură,cumarfifolosirearaţionamentuluipentrua analiza situaţia, adoptarea unei perspective mai largi şi privirea situaţiei din mai multe unghiuri.Rezultatul final,rodulrăbdăriişial toleranţei,este iertarea.Cândsuntemcuadevăratrăbdătorişitoleranţi,iertareavinedelasine.Chiardacăamtrăitmulteevenimentenegative,odatăcenedezvoltămrăbdareaşi toleranţa,putemlăsaînurmăfuriaşiresentimentele.Dacăanalizămsituaţia,vomvedeacătrecutuletrecut,aşacăn-areniciunrostsăsimţimîncontinuarefuriaşiura,carenuschimbănimic,cidoar ne tulburămintea şi ne pricinuiesc o nefericire continuă.Bineînţeles, evenimentele le putem ţineminte. A uita şi a ierta sunt două lucruri diferite. Nu e nimic greşit în a ne aminti pur şi simpluevenimentelenegative;dacăavemminteaascuţită,nulevomuitaniciodată,arâsel.CredcăBuddhaîşiaminteatotul.Dar,dezvoltându-nerăbdareaşitoleranţa,putemscăpadesentimentelenegativepecareleasociamcuevenimenteleacelea.

MEDITAŢIIASUPRAFURIEI

ÎnmultedintrediscuţiilenoastreamvăzutcăprincipalametodăaluiDalaiLamadeaînvingefuriaşiuraceresănefolosimraţionamentulşiputereadeanalizăpentruastudiacauzelefuriei–săcombatemstăriledespiritnegativeînţelegându-le.Într-unfel,abordareaaceastapoateficonsideratăunmoddeafolosilogicapentruneutralizareafurieişiuriişipentrucultivareaantidoturilorlor:răbdareaşitoleranţa.Darnuerasinguraluitehnică.Încadrulconferinţelor,acompletatsubiectulprezentândinstrucţiunipentruurmătoareledouămeditaţiisimple,dareficiente,împotrivafuriei.

Meditaţieasuprafuriei:exerciţiul1

„Săneînchipuimcăcinevapecare-lcunoaştemfoartebine,cinevacareneeapropiatsaudrag,seaflăîntr-osituaţieîncare-şipierdecumpătul.Neputemimaginacăseaflăîntr-orelaţiefoarteostilăsauîntr-o situaţie care-l afectează la nivel personal. E atât de furios, încât şi-a pierdut orice control mintal,răspândeşteoatmosferăfoartenegativăşichiarîşifacerăusingursauspargelucruriledinjur.Apoi să reflectăm la efectele imediate ale furiei acelui om. Îl vom vedea cum trece printr-o

transformare fizică. Persoana aceasta de care suntem apropiaţi, care ne e dragă, a cărei faţă ne făceaplăceres-ovedem,setransformăîntr-ofiinţăurâtăchiarşidinpunctdevederefizic.Văpropunsăvăimaginaţi efecteleacesteaasupraaltcuivapentrucăemaiuşor săvedemdefectelealtoradecâtpealenoastre.Aşadar,cuajutorulimaginaţiei,vizualizaţisituaţiaşimeditaţicâtevaminute.Dupăaceea,analizaţi-oşicomparaţiîmprejurărilecupropriilevoastreexperienţe.Observaţicăşivoi

v-aţiaflatdemulteoriînaceeaşisituaţie.Formulaţi-văhotărârea:«Niciodatăn-amsămămailaspradăuneifuriişiuriatâtdeputernice,fiindcă,dacăofac,voiajungeînaceeaşisituaţie.Voisuferişieutoateconsecinţeleacestea,îmivoipierdecalmul,îmivoipierdestăpânireadesinevoiarătaurât»şiaşamai

Page 132: Dalai Lama - Arta Fericirii

departe.Odatăceaţi luathotărârea,petreceţiultimelecâtevaminutedinmeditaţieconcentrându-văpeconcluziaaceasta;numaianalizaţi, ci lăsaţi-vămintea să reflectezedoarasuprahotărâriideanumaicădeasubinfluenţafurieişiaurii.“

Meditaţieasuprafuriei:exerciţiul2

„Să mai facem o meditaţie bazată pe vizualizare. Începeţi prin a vă imagina pe cineva care vădisplace,carevăenervează,carevăfaceomulţimedeproblemesauvăcalcăpenervi.Apoi,închipuiţi-văosituaţieîncareomulacelavăirităsaufacecevacarevăjigneştesauvăsupără.Înimaginaţie,cândvizualizaţi situaţia, lăsaţi-vă reacţia firească să semanifeste, să curgă natural.Apoi analizaţi cum văsimţiţi,dacăîncepesăvăbatăinimamaitareşiaşamaideparte.Observaţidacăvăsimţiţibinesaumairău;vedeţidacăvăsimţiţidintr-odatămailiniştiţisaudacăsunteţicuprinşideostaredespiritneplăcută.Judecaţi singuri, cercetaţi.Timpdecâtevaminute, să spunem trei saupatru, judecaţi şi experimentaţi.Apoi,lasfârşitulcercetării,dacădescoperiţică«Da,nuareniciunrostsălasiritareasăsedezvolte.Îmipierdpaceainterioarăimediat»,spuneţi-vă«Peviitorn-amsămaifacasta».Întăriţi-văhotărârea.Iarînultimele câteva minute ale exerciţiului concentraţi-vă mintea exclusiv asupra concluziei sau hotărâriivoastre.Aceastaemeditaţia.“Dalai Lama a tăcut câtevamomente, apoi, privind în jur la sala plină de învăţăcei sinceri care se

pregăteausăpracticemeditaţiadescrisădeel,arâsşiaadăugat:„Cred că dacă aş avea facultatea, abilitatea cognitivă sau conştiinţa limpede care să-mi permită să

citescminţileoamenilor,aşaveapartedeunspectacolformidabilaici!“Publiculaizbucnitînrâs,dars-apotolitrepede,pemăsurăcespectatoriiîşiîncepeaumeditaţiaşise

angajauîngreauaîncercaredealuptacupropriamânie.

Page 133: Dalai Lama - Arta Fericirii

14Cumţinempieptanxietăţiişineconsolidămrespectulfaţădepropriapersoană

Seestimeazăcă,încursulvieţii,celpuţinunuldinpatruamericanivasuferiostaredeanxietatesauîngrijorare care-l va afecta grav, suficient de severă încât să justifice diagnosticareamedicală a uneitulburări de anxietate. Dar chiar şi cei care nu suferă niciodată de o anxietate patologică, care să-iafectezeconsiderabil,vorsimţilaunmomentsaualtulogrijăşioanxietateexcesive,carenu-ivorservilanimicşicarenuvorfacealtcevadecâtsă lesabotezefericireaşisă-i facă incapabilidea-şiatingeobiectivele.Creierul uman e echipat cu un sistem complex făcut să sesizeze emoţii ca teama şi îngrijorarea.

Sistemulareofuncţieimportantă–nemobilizeazăsăreacţionămlapericolpunândînmişcareosecvenţăcomplexădeevenimentebiochimiceşifiziologice.Laturaadaptivăastăriideîngrijorareesteaceeacănepermite să anticipămpericolul şi să luămmăsuri preventive.Aşadar, unele feluri de teamă şi ungradmoderat de îngrijorare pot fi sănătoase. Dar se poate ca teama şi anxietatea să persiste şi chiar săsporească în lipsa unei ameninţări efective, iar când ajung la proporţii exagerate chiar şi în faţa unuipericol real, devin contra-adaptive. Ca şi furia şi ura, anxietatea şi îngrijorarea excesive au efectedevastatoareasupratrupuluişiminţiişiprovoacăomaresuferinţăemoţională,dacănuchiarbolifizice.La nivelmintal, anxietatea cronică poate tulbura judecata, accentua iritabilitatea şi reduce eficienţa

generalăaindividului.Riscăsăducăşilaproblemefizice,cumarfiscădereaimunităţii,boliledeinimă,tulburările gastrointestinale, starea de epuizare şi tensiunea şi durerea în muşchi. S-au întâlnit, deexemplu,cazuriîncaretulburăriledeanxietateauinhibatcreştereafeteloradolescente.Primulpasînidentificareaunorstrategiicontraanxietăţiiestesăconştientizăm,aşacumnevasfătuişi

DalaiLama,faptulcă lasenzaţiadeanxietatecontribuieomultitudinedefactori. Înunelecazuripoateexista şi o componentă biologică importantă. Unele persoane par să aibă o oarecare vulnerabilitateneurologicălastăriledeîngrijorareşianxietate.Recent,oameniideştiinţăaudescoperitogenăcarenepredispunelaanxietateşigândirenegativă.Darnutoatecazuriledeîngrijorarenocivăîşiauorigineaîngeneticăşinuîncapeîndoialăcăînetiologiaacesteistăriauunrolimportanteducaţiaşicondiţionarea.Însă, indiferentcăanxietateaeste, laorigine,predominantfizicăsaupredominantpsihologică,vestea

bunăecăoputemcombate.Încazurilecelemaigrave,medicaţiapoatecontribuipozitivlatratament.Darceimaimulţidintrenoicaresunttulburaţidegrijileşianxietateadezicuzinuvoraveanevoiedeajutorfarmacologic.Mai toţi experţii în domeniul anxietăţii sunt depărere că ceamai bună este o abordaremultidimensională,caresăincludă,caprimpas,excludereauneiproblememedicalecarearstalabazaanxietăţii. De ajutor poate fi şi efortul de a ne îmbunătăţi starea de sănătate fizică printr-un regimalimentar corespunzător şi prin exerciţii. De asemenea, aşa cum accentua Dalai Lama, cultivarea

Page 134: Dalai Lama - Arta Fericirii

compasiunii şi întărirea legăturilor cu cei din jur încurajează o bună igienă mintală şi contribuie lacombatereastărilordeanxietate.Dar în căutarea de strategii practice pentru învingerea anxietăţii se remarcă o tehnică deosebit de

eficientă:intervenţiacognitivă,unadintreprincipalelemetodefolositedeDalaiLamaîmpotrivagrijilorşianxietăţilordezicuzi.Tehnicaaceastaaplicăaceeaşiprocedurăprecumceafolosităîncombatereafurieişiuriişipresupuneanalizacriticăactivăagândurilorgeneratoaredeanxietateşiînlocuirealorcugândurişiatitudinipozitiveatentcântărite.

Dată fiindomniprezenţaanxietăţii înculturanoastră, eramnerăbdător săabordez subiectulcuDalaiLamaşisăaflupărerealui.Înziuaaceeaaveaunprogrammaiîncărcatdecâtdeobiceişiamsimţitşieuoanxietateconsiderabilăcând,imediatînaintedeîntrevedereanoastră,secretarulluim-ainformatcăvatrebuisănescurtămconversaţia.Dinsenzaţiacăsuntpresatdetimpşidinteamacănuvoiputeaatingetoate temele de discuţie pe care mi le planificasem, m-am aşezat repede şi am început, revenind latendinţapecareomanifestamdincândîncânddeaîncercasăobţindelaelrăspunsurisimpliste.—Teamaşianxietateasuntuneoriopiedicăimportantăîncaleaspreatingereaobiectivelornoastre,

fieeleexterioaresauinterioare.Înpsihiatrieavemdiversemetodedealetrata,darsuntcurioscarearfi,dinpunctuldumneavoastrădevedere,ceamaibunăcaledeaneînvingeteamaşianxietatea.Opunându-seîncercăriimeledeasimplificaexcesivproblema,DalaiLamaarăspunsînstiluldetaliat

care-lcaracterizează:—Credcămaiîntâitrebuiesăînţelegemcăexistămultefelurideteamă.Unelesuntcâtsepoatede

valide,bazatepemotive întemeiate–deexemplu teamadeviolenţă saudevărsarede sânge.Nedămseamacă sunt lucruri foarte rele.Mai e şi teamadeconsecinţelenocivepe termen lungale acţiunilornoastrenegative,teamadesuferinţă,teamadepropriileemoţiinegative,caura.Credcăastfeldetemerisuntadecvate,neaducpecaleaceabună,neapropiedeţelulnostrudeaaveaoinimămaicaldă.S-aopritsăreflecteze,apoiaspus,capentruel:—Deşi, într-unfel,acesteasunt tipuride teamă,măgândesccăexistă,poate,odiferenţă întreane

temedeastfeldelucrurişianeînchipuinaturalordistructivă…Atăcutdinnoucâtevamomente,părândadâncitîngânduri,întimpceeutrăgeamcuochiullaceas.Era

clarcănusesimţeadelocpresatdetimp,camine.Înceledinurmă,acontinuatpeuntonrelaxat:—Pedealtăparte,unelefelurideteamăsuntcreatechiardeminteanoastră.Sepoatesăsebazezemai

alespeproiecţiamintală.Există,deexemplu,temerifoartecopilăreşti–arâsel.Deexemplu,cânderammici şi treceamprintr-un loc întunecat,mai ales încăperilemai întunecoasedinPotala6, şi ni se făceafrică,senzaţiaveneanumaişinumaidinproiecţianoastrămintală.Sau,totcânderammic,măturătoriişiceicaremăîngrijeaumăavertizautottimpulcătrăiaprinîmprejurimiobufniţăcareprindeacopiimicişiîimânca!aspusDalaiLamarâzândşimaitare.Şieuîicredeam!Existăşialtetipurideteamăbazatepeproiecţiamintală,acontinuatel.Deexemplu,dacăavemsentimentenegativedincauzaproprieisituaţiimintale, se poate să le proiectămasupra altuia, care ni se pare, apoi, neplăcut şi ostil.Caurmare, netememdeel.Credcăteamaaceastaarelegăturăcuuraşiecreatădeminte.Deci,cândneconfruntămcuteama,trebuiemaiîntâisănefolosimraţiuneapentruadescoperidacăareobazăvalidăsaunu.

6.Potala era palatul tradiţional de iarnă al şirului deDalaiLama, simbol almoştenirii religioase şi istorice aTibetului.Ridicat de regeletibetanSong-tsenGampoînsecolulalVII-lea,afostapoidistrusşi reconstruitde-abia însecolulalXVII-lea,dealcincileaDalaiLama.Structuraactualăseridicămaiestuosla135demetrideasupravârfuluiDealuluiRoşudinLhasa.Arepeste400demetrilungime,13etajeşipeste1000decamere,sălideadunare,altareşicapele.(N.a.)

Page 135: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Dar,amremarcateu,mulţidintrenoisuferănudeoteamăintensă,concentratăasupraunuiindividsauauneisituaţiianume,cideogrijămaidegrabăcontinuăşidifuză,legatădediverseproblemedezicuzi.Aţiputeasugeraosoluţiepentruaşaceva?Dânddincapînsemndeaprobare,DalaiLamaarăspuns:—Una dintremetodele caremi se par folositoare pentru combaterea grijii acesteia este cultivarea

gânduluiurmător:dacăsituaţiasauproblemaedeaşanaturăîncâtpoatefirezolvată,nuenevoiesăne îngrijorăm.Cualte cuvinte,dacăexistăo soluţie,o calede ieşiredindificultate,nue cazul sănelăsăm copleşiţi de ea. Acţiunea potrivită e să căutăm soluţia. Emai firesc să ne folosim energia pegăsireaacesteiadecâtpegrijaprovocatădeproblemă.Pedealtăparte,dacănuexistăniciocaledeieşire, nici o soluţie, nici o posibilitate de rezolvare, iarăşi nu are nici un rost să ne îngrijorăm,fiindcăoricumnuputemfacenimic.Încazulacesta,cucâtmairepedeacceptămstareadefapt,cuatâtmaiuşornevafi.Bineînţeles,formulaaceastaecondiţionatădeconfruntareadirectăcuproblema.Altfelnuvomafladacăexistăsaunuosoluţiepentruea.—Şidacăgândulacestanunelinişteşte?—Atuncipoateenevoiesăreflectămcevamaimultasupraideiloracestoraşisăleconsolidăm.Săne

amintim de ele iar şi iar. În orice caz, cred că metoda aceasta are şanse de a reduce anxietatea şiîngrijorarea,darnuînseamnăcăvafuncţionaîntotdeauna.Dacăavemde-afacecuoanxietatecontinuă,credcătrebuieanalizatăsituaţiaîncauză.Existămultefelurideanxietăţişidecauze.Deexemplu,unelecazurideanxietatesaunervozitatepotaveacauzebiologice–depildă,unoraletranspirămultpalmele,ceeace, conformsistemuluimedical tibetan,poate fiun semndedezechilibrualnivelurilor subtiledeenergie.Caşiuneletipuridedepresie,uneletipurideanxietatepotapăreadinmotivebiologiceşipotfitratate medical. Aşadar, pentru a combate eficient anxietatea, trebuie să vedem de ce tip este şi să-ianalizămcauza.Cumamvăzutşiîndiscuţiadespreteamă,anxietateaaparesubmulteforme.Depildă,untipdeanxietatecaremiseparelargrăspânditvinedinteamadeanefacederâsînfaţaaltorasaudinteamacăalţiinevordesconsidera…—Aţisimţitvreodatăgenulacestadeanxietate,denervozitate?amîntrebateu.DalaiLamaaizbucnitîntr-unrâszdravănşi,fărăezitare,arăspuns:—O,da!—Mi-aţiputeadaunexemplu?S-agânditpuţin,apoiaspus:—Deexemplu,în1954,înChina,laprimaîntâlnirecuMaoZedong,saucândm-amîntâlnitcuZhou

Enlai.Peatuncinucunoşteampreabineprotocolulcorectşitoateconvenţiile.Proceduraobişnuităpentruo astfel de întâlnire era să se înceapă cu o discuţie pe tememărunte şi apoi să se treacă la subiectulprincipal.Daratuncieramatâtdeagitat,încât,decumm-amaşezat,m-amrepezitdirectînsubiect!Amintireal-afăcutsărâdă.—Îmiaducamintecămaitârziuinterpretulmeu,uncomunisttibetandemareîncredereşiunfoarte,

foartebunprietende-almeu,s-auitatlamineşiaînceputsărâdăşisămătachinezepentrugreşealadeetichetă.Mi se pare că şi în ziuade azi, cândmăpregătesc să începo conferinţă sauo lecţie desprebudism,măsimtmereupuţinagitat, iaruniidinasistenţiimei îmispun:„Atuncideceaţimaiacceptatinvitaţiadeavorbiaici?“,arâsdinnou.—Careesoluţiadumneavoastrăpentruanxietateaaceasta?l-amîntrebat.Arăspuns,peuntonnemulţumit,dardelocafectat,liniştit:—Nuştiu…

Page 136: Dalai Lama - Arta Fericirii

Afăcutopauzăşiamrămasamândoităcuţimultăvreme,întimpceelpărea,dinnou,săcântăreascăşisămăsoareatentproblema.Înceledinurmăaspus:—Credcă,pentruaînvingeastfeldetemerişianxietăţi,cheiaesăavemmotivaţiapotrivităşisăfim

oneşti.Deci,dacămăsimtagitatînaintedeoconferinţă,îmiamintesccămotivulprincipal,scopulpentrucare susţin conferinţa, e să le fiu de ajutor oamenilor, cât pot, nu să fac paradă cu cunoştinţelemele.Aşadar,ceeaceştiuvoiexplica.Ceeacenuînţelegcumtrebuie–nucontează,amsăspun:„Pentrumine,astaemaicomplicat“.Nuamniciunmotivsămăascundsausămăprefac.Dinpunctulacestadevedere,cumotivaţia aceasta, nu amnevoie sămă temcăvoi cădea în ridicol şi nici să-mipese ce cred alţiidespremine.Aşadar,concluziameaecămotivaţiasincerăacţioneazăcaantidotîmpotrivatemerilorşiaanxietăţii.—Da,daruneorianxietateanuselimiteazăla teamadeanefacederâs înfaţacelorlalţi,cie,mai

degrabă,oteamădeeşec,osenzaţiedeincompetenţă…Amrămaspegânduriovreme,întrebându-măcâteinformaţiipersonalesădezvălui.DalaiLamamăascultaatent,dânddincaptăcutlacâteuncuvânt.Nuştiucareafostmotivul.Poate

atitudinea luide înţelegereplinădesimpatie.Dar,aproapefărăsă-midauseama,m-ampomenitcănumaidiscutamproblemede spectrugeneral, ci îi cereamsfatulpentru luptacupropriilemele temeri şianxietăţi.—Nuştiu…uneori,deexemplucupacienţii…unii sunt foartegreude tratat–cazuri încarenuse

puneproblemaunuidiagnosticsigur,cadepresiasauvreoaltăboalăuşordecombătut.Unii,deexemplu,au tulburăridepersonalitategrave,nu reacţionează lamedicamenteşi,oricâtm-aşstrădui,nu faccineştieceprogresenicicupsihoterapia.Uneorinicinumaiştiucesămăfaccuei,cumsă-iajut.Nureuşescsă înţeleg ce li se întâmplă. Mă simt imobilizat, neajutorat într-un fel, m-am plâns eu. Asta îmi dăimpresiacăsuntincompetentşideaicişiunfeldeteamă,deanxietate.DalaiLamaaascultatsolemn,apoiaîntrebatcuovoceblândă:—Crezicăsepoatespunecăreuşeştisă-ţiajuţi70%dintrepacienţi?—Dacănumaimult,amspuseu.Bătându-măamabilpemână,DalaiLamaaspus:—Atuncicredcănuenicioproblemă.Dacăn-aifipututsă-ţiajuţidecât30%dintrepacienţi,poate

ţi-aşfisugeratsăieiînconsiderareoschimbaredecarieră.Darcredcătedescurcibine.Şilaminevinoameniiîncăutaredeajutor.Mulţicautămiracole,leacuri-minunesaumaiştiueuce;fireşte,nupotsă-iajutpetoţi.Darcredcăimportantăemotivaţia–motivaţiasincerădea-iajuta.Atuncifacitotcepoţişinu trebuie să-ţi faci griji. Şi eumă întâlnesc, bineînţeles, cu unele situaţii extrem de delicate sau degrave, care îmi pun pe umeri o responsabilitate enormă. Cel mai greu mi se pare când lumea măînvesteştecupreamultăîncredere,cupreamultesperanţe,înîmprejurăriîncareunelelucrurisuntpesteputerea mea. Atunci, fireşte, apare de multe ori anxietatea. Şi aici revenim, din nou, la importanţamotivaţiei.Înastfeldecazuriîncercsă-miamintesccă,înceeacepriveştemotivaţiamea,suntsincerşiamfăcuttotcemi-astatînputeri.Cuomotivaţiesinceră,născutădincompasiune,nuammotivederegretchiardacăamgreşit sauameşuat.Amfăcutcâtdebineampututceeacea ţinutdemine.Vezi, într-oastfel de situaţie, dacă ameşuat, a fost fiindcă situaţia era imposibil de rezolvat oricâte eforturi aş fidepus. Iarmotivaţiaaceasta sinceră înlătură teamaşi îi întăreşteomului încrederea în sine.Pedealtăparte,dacămotivaţiacarestălabazaacţiunilortaleesăînşelipecinevaşinureuşeşti,veidevenichiarfoarteagitat.Însă,dacăîţicultiviomotivaţiebazatăpecompasiuneşieşuezi,nuveiavearegrete.Măvoirepetadeci,şivoispunecămotivaţiacorectăpoatefiunfeldescutîmpotrivatemerilorşiaanxietăţii.

Page 137: Dalai Lama - Arta Fericirii

Motivaţiaeextremdeimportantă.Defapt,oriceacţiuneumanăpoateficântărităînfuncţiededirecţiaîncareseîndreaptă,iarelementulcareneîmpingeacţiunileîntr-odirecţiesaualtaemotivaţia.Dacăavemomotivaţiepurăşisinceră,dacănemotiveazădorinţadea-iajutapeceilalţidinbunătate,compasiuneşirespect,putemîndeplinioricefeldemuncă,înoricedomeniu,şiputemfuncţionamaieficientşicumaipuţină teamăsau îngrijorare, fărăsăne fie fricădececredceilalţi saucănuvomreuşisăneatingemscopulfinal.Chiardacănu-latingem,putemfimulţumiţicăamfăcuttotcene-astatînputeri.Dar,dacăavemmotivaţiagreşită,chiardacăceilalţinelaudăşineatingemscopurile,totnuvomfifericiţi.

Caantidoturi împotrivaanxietăţii,DalaiLamaoferădouăsoluţii,careacţioneazăfiecarelaunniveldiferit. Primul antidot presupune combaterea activă a analizării obsesive a fiecărei situaţii şi aîngrijorării aplicând repetat un gând contracarant:Dacă problema are o soluţie, nu are rost să măîngrijorez.Dacănuareniciosoluţie,iarăşinuarerostsămăîngrijorez.Al doilea e un remediu cu spectru mai larg. Presupune transformarea motivaţiei interioare a

individului. Între perspectiva lui Dalai Lama asupra motivaţiei umane şi cea a ştiinţei şi psihologieioccidentaleexistăuncontrast interesant.Dupăcumammai spus, cercetătorii careau studiatmotivaţiaumanăauanalizatmotiveleobişnuite–atâtnevoileşiimpulsurileinstinctive,câtşipeceledobândite.Lanivelul acesta, Dalai Lama s-a concentrat pe dezvoltarea şi folosirea impulsurilor dobândite pentrusporirea „entuziasmului şi hotărârii“ individului. În unele privinţe,metoda lui seamănă cu cea amulţi„experţi motivaţionali“ convenţionali din Occident, care încearcă să ne alimenteze entuziasmul şihotărârea de a ne atinge scopurile.Diferenţa este însă căDalaiLama caută să întărească hotărârea şientuziasmulpentrucomportamentemaiadecvateşipentrueliminareatrăsăturilormintalenegative,şinupuneaccentulpeobţinereasuccesuluimaterial,reprezentatprinbanisauputere.Poateceamaiizbitoarediferenţăesteaceeacă,întimpce„vorbitoriimotivaţionali“aţâţăcuzelflacăramotivelordejaexistentepentru care ne dorim succesul material, iar teoreticienii occidentali se preocupă de categorisireamotivaţiilorumanestandard,DalaiLamaeinteresatdemotivaţiaumanăînprimulrânddinperspectivaremodelăriişischimbăriimotivaţieifundamentalecătreoformăbazatăpecompasiuneşibunătate.ÎnsistemuldeantrenareaminţiişideobţinereafericiriialluiDalaiLama,cucâtneapropiemmai

mult de omotivaţie altruistă, cu atâtmai puţin vulnerabili suntem la împrejurările care provoacăanxietate, fie ele şi extreme. Dar acelaşi principiu se poate aplica şi la scarămai mică, chiar dacămotivaţia noastră nu este chiar complet altruistă.Dacănedetaşămpuţin şi avemgrijă sănuvrem răunimănuişisănemenţinemomotivaţiesinceră,neputemreduceanxietateaînsituaţiiledezicuzi.LascurtăvremedupăconversaţiacuDalaiLama,amluatprânzulcuungrupîncareseaflaşiuntânăr

pecarenu-lcunoşteam,studentlaouniversitatelocală.Lamasă,cinevam-aîntrebatcummergeseriadediscuţii cuDalaiLamaşi i-ampovestit conversaţiadespre învingereaanxietăţii.Dupăcem-aascultattăcutcumdescriamideea„motivaţieisincerecaantidotalanxietăţii“,studentulamărturisitcă,decândseştie,eincredibildetimidşisituaţiilesocialeîiprovoacăanxietate.Gândindu-secumarputeaaplicatehnicadesprecarevorbisempentrua-şicombateanxietatea,studentulamormăit:—Mda,foarteinteresant.Darcredcăparteagreaesăaiîntotdeaunamotivaţiaastanobilă,bazatăpe

bunătateşicompasiune.—Sepoate,atrebuiteusărecunosc.Conversaţiageneralăatrecutlaaltesubiecteşine-amterminatprânzul.Osăptămânămaitârziu,m-am

întâlnitdinîntâmplarecuacelaşistudent,laacelaşirestaurant.S-aapropiatdemineveselşimi-aspus:

Page 138: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Maiţiimintecăamvorbitdespremotivaţieşianxietate?Amîncercatmetodaşichiarfuncţionează!Lamalleofatăcarelucreazălaunmagazin,amvăzut-odemulteori;amtotvruts-oîntrebdacăvreasăiasăcumine,darn-ocunoşteamşierampreatimidşianxios,aşacăn-amvorbitniciodatăcuea.Ei,acumcâtevazilem-amdusdinnoulamall,dardedataastaamînceputsămăgândesclamotivaţiadinspateledorinţeimeledeamăîntâlnicuea.Bine,motivaţiaecăvreausăieşimîmpreună.Darînspateleeiepurşisimpludorinţadeagăsiofatăpecaresăoiubescşicaresămăiubească.Cândm-amgânditmaiatent,mi-amdatseamacănuenimicgreşitînastaşicămotivaţiameaesinceră;nu-ivreaurăulniciei,nicimie,amdoarintenţiibune.Simplulfaptcăm-amgânditlaastaşicămi-amrepetat-odecâtevaorim-aajutat;mi-adatcurajulsăintruînvorbăcuea.Îmibăteainimafoartetare,darm-amsimţitnemaipomenitfiindcăamreuşitsă-miaduncurajulsăvorbesccuea.—Măbucur,amspuseu.Şicumamers?—Ei,areorelaţiestabilăcuuntip.Amfostpuţindezamăgit,darnu-inimic.M-ambucuratcămăcar

amreuşitsă-midepăşesctimiditatea.Şimi-amdatseamacă,dacăamgrijăcamotivaţiameasănuaibănimicrăuîneaşidacăţinminteasta,dataviitoarecândsuntîntr-osituaţieasemănătoareîmivafimaiuşor.

ONESTITATEACAANTIDOTPENTRURESPECTULDESINESCĂZUT

SAUPENTRUÎNCREDEREAEXCESIVĂÎNSINE

Unnivelsănătosdeîncredereînnoiînşineeunfactoresenţialpentruatingereascopurilor,indiferentcăevorbadeobţinereauneidiplomedefacultate,depunereapepicioareauneiafaceridesucces,destabilireauneirelaţii frumoasesaudeantrenareaminţiipecaleacătrefericire. Încrederea însinepreaslabăneinhibăeforturiledeaînainta,deafacefaţăprovocărilorşichiardeaneasumariscuriatuncicândenevoie,pentruurmărireaobiectivelornoastre.Excesuldeîncredereînnoiînşinepoatefilafeldepericulos.Ceicareîşivădînproporţiiexageratepropriileaptitudinişireuşitesuntpredispuşitottimpullafrustrare,dezamăgireşifurie,cândrealitateaintrăînscenăşilumeanuleconfirmăimagineaidealizatăpecareşi-auconstruit-odespreei înşişi. Înplus, riscămereusăcadă îndepresiecândnuseridică laînălţimeapropriei imaginiperfecte.Maimult,grandomaniaducedemulteori la senzaţiacă totul li secuvineşilaoaroganţăcare-iîndepărteazădeceilalţişiîiîmpiedicăsăstabileascărelaţiisatisfăcătoaredinpunctdevedereemoţional.Nu înultimul rând, estimareaexagerată apropriilor aptitudini îi poatedeterminasă-şiasumeriscuripericuloase.CumspuneainspectoruldepoliţieDirtyHarryCallahan,într-odispoziţie filozofică, în filmulForţapistolului (privindu-l pe antagonistul prea încrezător în sine cumsareînaer):„Omultre’să-şiştielimitele“.Întradiţiapsihoterapeuticăoccidentală,teoreticieniiaustabilitolegăturăîntreîncredereaînsineprea

scăzutăsaupreamareşitulburăriledeautopercepţieşiaucăutatrădăcinileacestortulburăriînprimiianideviaţăaipacienţilor.Mulţiteoreticieniconsiderăcăautopercepţiapreamăgulitoareşiceapreacriticăsuntdouăfeţealeaceleiaşimonedeşiconsideră,depildă,căimagineapersonalăsupraevaluatăarfioapărareinconştientăfaţădenesiguranţaascunsăşidesentimentelenegativelaadresaproprieipersoane.În special psihoterapeuţii orientaţi spre psihanaliză au formulat teorii complicate despre apariţiaautopercepţieidistorsionate,careexplicăformareaimaginiiasupraproprieipersoaneprininteriorizareafeedbackuluidinmediuşidescriudezvoltareapercepţieiasupraproprieipersoaneprinîncorporareade

Page 139: Dalai Lama - Arta Fericirii

mesajeexpliciteşiimplicitetransmisedepărinţidesprenoiînşine,şimoduldeapariţieadistorsiunilorcândinteracţiuniletimpuriicuceicareneîngrijescnusuntsănătoaseşisatisfăcătoare.Cândtulburăriledeautopercepţiesuntatâtdegrave încât leprovoacăproblemeimportante înviaţă,

mulţiapeleazălapsihoterapie.Psihoterapeuţiiorientaţicătreintuiţiesestrăduiescsă-şiajutepacienţiisăînţeleagă tiparele disfuncţionale din relaţiile cu ceilalţi din primii ani de viaţă, care le-au cauzatproblema,şisăoferefeedbackuladecvatşiunmediuterapeuticîncarepacienţiisă-şipoatărestructuraşirepara treptat imaginea negativă despre ei înşişi. Dalai Lama, pe de altă parte, se concentrează pe„smulgerea săgeţii“ în loc să se întrebecinea tras-o. În loc să se întrebedeceauun respectde sinescăzutsaupreamultăîncredereîneiînşişi,elprezintăometodădecombateredirectăaacestorstăridespiritnegative.

Înultimeledecenii,natura„sinelui“afostunuldintrecelemaicercetatesubiectedinpsihologie.Înanii’80,depildă,aşa-numitul„deceniuEu“,apăreauandeanmiidearticolecareanalizautemarespectuluidesineşia încrederii înpropriapersoană.Avândînvederepopularitateasubiectului, l-amabordatcuDalaiLama.—Într-oconversaţiede-anoastrăaţivorbitdespreumilinţăcatrăsăturăpozitivăşidesprelegăturaei

cucultivarearăbdăriişiatoleranţei.Înpsihologiaoccidentalăşiînculturanoastrăîngeneral,s-arpăreacăumilinţae,decelemaimulteori,trecutăcuvedereaşilasălocdezvoltăriicalităţilorprecumrespectuldesineşiîncredereaînsinecâtmaimare.Defapt,înOccidentsedămareimportanţăacestortrăsături.Aşvreasăştiu–sunteţidepărerecăoccidentaliitindsăpunăuneoripreamultaccentulpeîncredereaînsine,cătendinţaaceastaepreacomodăsaupreaegoistă?—Nuneapărat,arăspunsDalaiLama,deşitemapoatefifoartecomplicată.Deexemplu,mariimaeştri

spirituali sunt cei care s-au angajat ferm, care şi-au dezvoltat hotărârea de a-şi eradica toate stărilemintale negative pentru a le ajuta pe toate fiinţele simţitoare să atingă fericirea supremă. Au aceastăviziune,aceastăaspiraţie.Pentruastaenevoiedeoîncredereînsineenormă.Iaraceastadinurmăpoatefi foarte importantă, fiindcă ne dă curajul de a face lucrurimari. Într-un fel, riscă să pară o atitudinearogantă,deşinuînsensulnegativ.Sebazeazăpemotiveîntemeiate.Aşadar,i-aşconsiderapeoameniiaceştiafoartecurajoşi–adevăraţieroi.—Da, launmaremaestru spiritual, ceea ce la suprafaţăpareun felde aroganţăpoate fi de fapto

formădeîncredereînsineşicuraj,amrecunoscuteu.Daroameniinormali,înîmprejurăriledezicuzi,seconfruntămaidegrabăcusituaţiaopusă:parsăaibăfoartemultăîncredereîneiînşişişifoartemultrespect pentru propria persoană, dar de fapt nu e vorba de altceva decât de aroganţă. Înţeleg că înviziunea budistă aroganţa e considerată una dintre „principalele emoţii dăunătoare“.Amcitit chiar căunul dintre sistemele budiste enumeră şapte feluri de aroganţă. Se consideră deci foarte importantăevitareasau înlăturareaei.Dar lafelde importantesteşisăavemcuadevărat încredere înnoi înşine.Uneoridiferenţadintreceledouăefoartemică.Cumsepotdeosebiunadealtaşicumsepoatecultivaunaşireducecealaltă?—Uneoriefoartegreusăfacemdiferenţaîntreîncredereşiaroganţă,arecunoscutel.Amputeasăle

deosebim verificându-le temeinicia. Se poate ca un om să aibă o impresie temeinică şi validă desuperioritatefaţădealtcineva,impresiecarearficâtsepoatedejustificatăşicorectă.Daraltularputeasă aibă o imagine pozitivă despre sine însuşi care să fie cu totul nefondată. Atunci ar fi vorba dearoganţă.Aşadar,seaseamănăuneoriîncepriveştestarealorfenomenologică…—Daroameniiaroganţisuntîntotdeaunaconvinşicăaudecesăfieaşa…

Page 140: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Aidreptate,aconfirmatDalaiLama.—Atuncicumsăledeosebim?amîntrebateu.—Credcăuneorinuneputemdaseamadecâtdupăceatrecutcevavreme,fiecănegândimlanoi

înşinesaulaaltcineva.DalaiLamas-aopritpuţin,apoiaglumit:Poateartrebuisămergemlatribunalcasăaflămdacănune-amfăcutvinovaţidemândrieexcesivă!Arâs.—Pentru a face deosebirea între înfumurare şi încredere în sine justificată, a continuat el apoi, ne

putem gândi la consecinţele atitudinii respective – înfumurarea şi aroganţa au în general consecinţenegative, în timp ce o încredere în sine sănătoasă duce la efecte pozitive. Deci, când vine vorba de„încredereînsine“,trebuiesăanalizămsensuldebazăalaceluisine.Credcăexistădouătipuri.Unsensalsinelui,„ego“,nueinteresatdecâtdeatingereascopurilorproprii,adorinţelorsaleegoiste,şiignorăcompletbinelecelorlalţi.Celălaltfeldesinesebazeazăpeoatenţieadevăratăfaţădeceidinjurşipedorinţadeafideajutor.Pentruaîndeplinidorinţaaceastadeaajuta,avemnevoiedeun„sine“foartebine definit şi de încredere în noi înşine. Aceasta e forma de încredere în sine care are consecinţepozitive.—Maidevreme,amobservateu,aţispus,misepare,căunadintremetodeledereducereaaroganţei

sauamândriei,dacărecunoaştemmândriacadefectşinepropunems-oînlăturăm,esănecontemplămpropria suferinţă, să reflectăm la toate felurile în care ne afectează şi ne împovărează. Pe lângăcontemplareaproprieisuferinţe,maiexistăşialtetehnicisauantidoturiîmpotrivamândriei?DalaiLamaaspus:—Unantidotereflectareaasupradiversităţiidisciplinelordesprecarenuştimnimic.Deexemplu,în

sistemuldeînvăţământmodernexistăomulţimedematerii.Dacănegândimlanumeroaseledomeniiîncaresuntemignoranţi,neputemcombatemândria.DalaiLamaatăcutovremeşi,crezândcănumaiaveaaltcevadespuspetemaaceasta,amînceputsă

măuitprinnotiţecasătreclaunaltsubiect.Dintr-odatăşi-acontinuatideeacuovocegânditoare:—Ştii,amtotvorbitdespredezvoltareaunuinivelsănătosdeîncredereînsine…Credcăonestitatea

şiîncredereaînsinesunt,poate,legateîntreele.—Văreferiţilaonestitateafaţădenoiînşinecuprivirelaceputemfaceşicenu?Saulaonestitatea

faţădeceilalţi?amîntrebat.—Amândouă,arăspunsel.Cucâteştimaicinstit,cuatâtveifimaideschisşimainetemător,fiindcăa

fiexpussaudezvăluitînfaţacelordinjurnuvafiunmotivdeanxietate.Creddecică,cucâtsuntemmaioneşti,cuatâtvomaveamaimultăîncredereînnoiînşine…—Aşvreasăexplorămpuţinpropriadumneavoastrăatitudinefaţădeproblemaîncrederiiînsine,am

spuseu.Aţimenţionatcăoameniivinladumneavoastrăşiparsăseaşteptesăfaceţimiracole.Văaşazăpeumerio răspundere foartemareşiauaşteptări foarte ridicate.Chiardacăaveţi labazăomotivaţiecorectă,uneorinusimţiţi,dincauzaasta,căvăpierdeţidinîncredereaînpropriileaptitudini?—Aicitrebuiesăţinemcontdeceeaceînseamnă„lipsadeîncredere“sau„aaveaîncredere“când

vinevorbadeunactanume,oricarearfiel.Dacă-ţilipseşteîncredereaîntr-oprivinţăînseamnăcă,înesenţă,aiconvingereacăpoţifacelucrulacela,că,însensgeneral,stăînputereata.Iardacăcevanu-ţistăînputeri,dacănupoţisăfaciacelceva,începisătegândeşti:„Mda,poatenusuntdestuldebunsaudestuldecompetentsaun-amsămădescurc“–saualteasemenealucruri.Dar,dacăîmidauseamacănupotfacemiracole,astanumăvafacesă-mipierdîncrederea,fiindcădelabunînceputeun-amcrezutcăaş fi avut puterea aceasta. Numă aştept să fiu în stare să fac tot ce ar face un Buddha care a atins

Page 141: Dalai Lama - Arta Fericirii

iluminareadeplină: să ştiu totul, săpercep totul sau să iau întotdeaunaalegereacorectă.Aşadar, cândvinecinevalamineşi-miceresă-lvindecsausăfacominunesaualtcevadefelulacesta,nu-mipierdîncredereaînmine,cidoarmăsimtfoartestânjenit.Credcă,îngeneral,sinceritateafaţădenoiînşineşifaţădeceilalţicuprivirelacesuntemsaunusuntemînstaresăfacemcombatesenzaţiadelipsădeîncredere în propria persoană. Totuşi, acum, de exemplu, când ne confruntăm cu situaţia relaţiei cuChina,miseîntâmplăuneorisăsimtcă-mipierdîncredereaînmine.Dardeobiceimăconsultpetemaaceastacuoficialiişi,uneori,şicupersoaneneoficiale.Lecerpărereaprietenilor,discutsubiectulcuei.Cummultedeciziiseiauînurmadiscuţiilorcumaimulţioameni,nuînmodpripit,oricedecizieluatămăfacesămăsimtîncrezătorşinuregretdelocalegereafăcută.

Autoevaluareafărăteamă,cinstită,poatefioarmăeficientăîmpotrivaîndoieliişilipseideîncredereînpropriapersoană.ConvingerealuiDalaiLamacăonestitateaaceastaacţioneazăcaantidotîmpotrivaunorastfeldestăridespiritnegativeafostconfirmatăchiardeoseriedestudiirecente,carearatăînmodclarcăceicareauoimaginerealistăşicorectăasupraproprieipersoanetindsăseplacămaimultşisăaibămaimultăîncredereîneiînşişidecâtceicaresecunoscpreapuţinsauauopăreredespresinecarenucorespundecurealitatea.De-alungulaniloramvăzutdemulteoricumilustreazăDalaiLamafaptulcăîncredereaînsinevine

dinevaluareaonestă şidirectăapropriiloraptitudini.Amrămas foarte surprinsprimaoarăcând l-amauzit răspunzândunei întrebări, în faţaunuipublicnumeros,cuunsimplu„nuştiu“.Spredeosebiredereacţiilecucareeramobişnuitdinparteaconferenţiariloruniversitarisauacelorcareseautodeclarauautorităţi înpropriuldomeniu,el îşirecunoştealipsadecunoştinţefărăjenă,fărăformulăriambigueşifărăsăîncercesădeaimpresiacăştiecevaevitândproblema.Defapt,păreachiarîncântatcândîntâlneaoîntrebaredificilă,lacarenuavearăspuns,bauneorichiar

glumea despre asta. De exemplu, într-o dimineaţă, în Tucson, comenta un verset de o logică foartecomplexă dinCalea către iluminare a lui Shantideva. S-a luptat cu el o vreme, s-a încurcat, apoi aizbucnitînrâsşiaspus:—Nusuntpreasigur!Credcămaibineîllăsăm.Aşa;înversetulurmător…Cândspectatoriiaurâsadmirativ,arâsşimaitareşiacomentat:—Pentrumetodaaceastadeabordareexistăoexpresieconsacrată.Sespunecătratezisubiectul„cum

mănâncăunbătrân“–unombătrâncudinţii foarteslabi.Ceemoalemănânci;cee tare laşideoparte.Râzândîncontinuare,acompletat:Decideocamdatălăsămlucrurileaşa.Nuşi-apierdutnicioclipăîncredereasupremăînsine.

REFLECTAREAASUPRAPOTENŢIALULUIPROPRIU–

ANTIDOTPENTRUURADESINE

ÎntimpuluneiviziteînIndiaîn1991,cudoianiînaintedeseriadeconferinţealeluiDalaiLamaînArizona,amavutoîntrevederescurtăcuel,încasaluidinDharamsala.Însăptămânaaceeaseîntâlnisezidezicuungrupdistinsdeoamenideştiinţă,medici,psihologişiexperţi înmeditaţiedinOccident, înîncercareadeaexploralegăturadintreminteşicorpşideaînţelegerelaţiadintreexperienţaemoţionalăşi sănătatea fizică.M-a primit într-o după-amiază târzie, după o discuţie cu oamenii de ştiinţă. Spresfârşitulconversaţiei,DalaiLamam-aîntrebat:—Ştiicădeosăptămânămăîntâlnesccunişteoamenideştiinţă?

Page 142: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Da…—Îndiscuţiilecuei,avenitvorbadesprecevacemiseparefoartesurprinzător.Conceptulde„urăde

sine“.Aiauzitdeel?—Sigurcăda.Mulţidintrepacienţiimeisuferădeel.—Cândvorbeaudespreasta,laînceputn-amfostsigurcăînţelegconceptulcumtrebuie,arâsel.Mi-

amspus:„Darpenoiînşineneiubim,fireşte!Cumsăseurascăomulpesineînsuşi?“Credeamcăînţelegcâtdecâtcumfuncţioneazăminteaumană,dar ideeauriidesine îmieracompletnouă.Motivulpentrucare mi s-a părut de necrezut este că budiştii practicanţi fac mari eforturi de a depăşi atitudineaomenească de concentrare pe propria persoană, gândurile şi motivaţiile noastre egoiste. Din punctulacestadevedere,credcăneiubimşinepreţuimpreamult.Deaceeamisepăreade-adreptulincredibilăideeacăcinevan-araveaniciopreţuirepentrupropriapersoană,bachiarcăs-arurîpesineînsuşi.Aiputeasă-miexplici,capsihiatru,conceptulşicumfuncţionează?I-amdescrispescurtopiniapsihologicădespreapariţiauriidesine.I-amexplicatcăimagineaomului

despresineînsuşiemodelatădepărinţişidecreştere,căreceptămdelaeimesajeimplicitedesprenoiînşinepemăsurăcecreştemşinedezvoltăm,şi i-amenumeratcondiţiilespecificecareduclaapariţiaunei imaginide sinenegative.Apoiamexpus îndetaliu factorii care intensificăurade sine, cumar fisituaţiilecândpropriulcomportamentnuseridicălaînălţimeaimaginiiidealizatepecareoavemdesprenoiînşine,şii-amdescriscâtevadinmoduriledeconsolidareculturalăauriidesine,maialesîncazulfemeilorşialminorităţilor.Întimpcevorbeam,DalaiLamadădeadincapgânditor,cuoexpresiemirată,deparcăîncăîieragreusăînţeleagăconceptulacestaciudat.

GrouchoMarxremarcaglumeţ:„Înniciuncaznum-aş înscrie într-unclubdispussămăacceptecamembru“. Dezvoltând perspectiva aceasta negativă asupra propriei persoane într-o observaţie asupranaturiiumane,MarkTwainspunea:„Înadânculinimii,niciunomdepelumenuserespectăpreamult“.Iar psihologul umanist Carl Rogers, încorporând viziunea aceasta pesimistă despre om în teoriile luipsihologice,aafirmatodatăcă„majoritateaoamenilorsedispreţuiesc,considerăcănuvaloreazănimicşicănumerităsăfieiubiţi“.În societatea noastră domneşte convingerea populară, împărtăşită de cei mai mulţi psihoterapeuţi

contemporani,căuradesineareorăspândireextremdelargăînculturaoccidentală.Nuputemnegacăexistă,dar,dinfericire,existăşansesănufiechiaratâtdedesîntâlnităpecâtsecrede.Eadevăratcăeoproblemăfrecventăînrândulcelorcarevinlaşedinţedepsihoterapie,dar,uneori,psihoterapeuţiicarelucrează cu cazuri clinice auoperspectivă strâmbă, o tendinţăde a-şi fondaviziuneagenerală asupranaturiiumanepeceicâţivaindivizicareleintrăîncabinet.Însămarepartedintredatelebazatepedoveziexperimentaleauconfirmatfaptulcădemulteorioameniitind(saucelpuţinvor)săsevadăîntr-oluminăfavorabilă şi se evaluează „mai sus demedie“ în aproape orice sondaj care include întrebări desprecalităţisubiectiveşidezirabiledinpunctdevederesocial.Aşadar,deşieposibilcauradesinesănufieatâtdelargrăspândităpecâtsecredeîngeneral,pentru

mulţioamenipoateconstituiunobstacolenorm.AmrămaslafeldesurprinsdereacţialuiDalaiLamacum fusese el când auzise de conceptul de ură de sine. Simpla lui reacţie iniţială, în sine, e foartegrăitoareşinepoateoferiooarecarealinare.Reacţialuiremarcabilăaredouăaspectecaremerităexaminate.Primulesteînsuşifaptulcănuauzise

deexistenţauriidesine.Presupunereafundamentalăcăuradesineeoproblemăcurăspândirelargăducela senzaţia, bazată pe o simplă impresie, că ar fi o caracteristică săpată adânc în psihicul uman.Dar

Page 143: Dalai Lama - Arta Fericirii

faptulcăexistăculturiîntregi(caceatibetană,încazuldefaţă)carenicinuauauzitdeeaneaminteşteînmodmarcantcăstareaaceastamintalătulburătoare,caşitoatecelelaltestărimintalenegativedesprecareamdiscutat,nuesteparteintegrantădinminteaumană.Nuecevacucarenenaştem,opovarăpecaresuntemcondamnaţiirevocabils-opurtăm,sauotrăsăturădeneştersanaturiinoastre.Oputemînlătura.Însăşirevelaţiaaceastaareputereadeaoslăbi,deanedasperanţăşideaneîntărihotărâreadeaoelimina.AldoileaaspectalreacţieiiniţialealuiDalaiLamaafostrăspunsullui:„Adicăneurâm?Darnoine

iubim,fireşte!“Aceloradintrenoicaresuferădepovarauriidesinesaucarecunoscpecinevaafectatdeea, reacţia lui li se va părea, poate, incredibil de naivă la prima vedere. Dar dacă o privim maiîndeaproapevomvedeacăpoartăîneaunadevărpătrunzător.Iubireaegreudedefinit;poateaveachiarmaimultedefiniţii.Darunadintredefiniţiileei,poateceamaipurăşimaiexaltatăiubire,esteodorinţăprofundă,absolutăşinecondiţionatăcaoaltăpersoanăsăfiefericită–dorinţasincerăcacelălaltsăfiefericitchiardacănefacerăuşichiardacănuneplacecuadevăratomulîncauză.Nuîncapeîndoialăcă,în adâncul inimii, oricare dintre noi vrea să fie fericit. Aşadar, dacă ne bazăm definiţia iubirii pedorinţasincerăcacinevasăfiefericitînseamnăcăfiecaredintrenoichiarseiubeştepesine–fiecaredintrenoiîşidoreştecaelînsuşisăfiefericit.Înexperienţameacaterapeutamîntâlnit,uneori,cazuride-adreptulextremedeurădesine,dusepânălaapariţiagândurilorfrecventedesinucidere.Darchiarşiîn cazurile cele mai grave, gândul la moarte se bazează, în esenţă, pe dorinţa individului (oricât dedistorsionatăşidegreşitînţeleasăarfi)deaseeliberadesuferinţă,nudeaşi-oprovoca.IatădecicăsepreapoatecaDalaiLamasănugreşeascăînconvingerealuicăoriceom,înadâncullui,

se iubeşte, iar ideea aceasta ne sugereazăun antidot puternic împotrivaurii de sine: putemcontracaradirect gândurile dispreţuitoare la adresa noastră amintindu-ne că, oricât ne-ar displăcea unele dintretrăsăturile noastre, la bază ne dorim, cu toţii, să fim fericiţi, iar dorinţa aceasta vine dintr-o iubireprofundă.

Mai târziu, tot într-o întrevedere la Dharamsala, am revenit asupra subiectului urii de sine într-odiscuţie cu Dalai Lama. Între timp se familiarizase cu fenomenul şi începuse să dezvolte metode decombaterealui.—Dinperspectivabudistă,aexplicatel,stareadedeprimare,dedescurajare,econsideratăunfelde

extremăcarepunepiedicireale încaleapaşilornecesaripentruatingereascopuluifiecăruia.Stareadeurădesineeşimaiextremădecâtsimpladescurajare,ceeacepoatefifoarte,foartepericulos.Pentruceiangajaţi pe calea budistă, antidotul pentru ura de sine ar fi reflecţia asupra faptului că toate fiinţele,inclusivpropriapersoană,auîneleNaturadeBuddha–sămânţa,potenţialuldeatingereaperfecţiunii,aIluminăriidepline– indiferentcâtde reasaunefericităparesituaţia lor launmomentdat.Aşadar,ceicareurmeazăînvăţăturilebudisteşisuferădeurăsaudispreţdesinetrebuiesăevitesăcontemplenaturamarcatădesuferinţăaexistenţeinoastreşisăseconcentrezemaimultpeaspectelepozitivealevieţii,cumarfiapreciereapotenţialuluienormpecareîlavemfiecare,caoameni.Meditândasupraocaziilorşicalităţilor acestora potenţiale, vor reuşi să-şi vadă mai bine trăsăturile bune şi să aibă mai multăîncredereîneiînşişi.Punândeternameaîntrebaredinperspectivanon-budistului,amspus:—ŞicarearfiantidotulpentrucinevacarenuaauzitdeconceptulNaturiideBuddhasaucarenueste

budist?

Page 144: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Unlucrupecarel-amputeaspune,îngeneral,uneiastfeldepersoanearfică,încalitatedeoameni,suntemdăruiţi cuminunata inteligenţă omenească.Maimult, toţi oamenii au capacitatea de a fi foartehotărâţi şi de a-şi orienta voinţa aceasta puternică în orice direcţie doresc. Despre asta nu încapeîndoială.Aşadar,dacăţinemmintecăavematâtdemultpotenţialşineamintimdeelrepetat,pânăîncepesăfacăpartedinviziuneanoastrănormalăasupraomului(inclusivasupranoastră),nunevommaisimţiatâtdedescurajaţi,neajutoraţişidispreţuitorifaţădepropriapersoană.DalaiLama a făcut o scurtă pauză, apoi a continuat pe un ton întrebător care lăsa impresia că încă

analizeazăactivsubiectul,într-oîncercarededescoperirecontinuă.—Credcăsepoatefaceoparalelăîntresituaţiileacesteaşimodulîncaretratămbolilefizice.Când

trateazăoboală saualta,doctorii nuprescriudoar antibioticepentru infecţia în sine, ci augrijă şi castareafizicădebazăapacientuluisă-ipermităsăsuporteantibioticele.Pentruasta,doctoriiseasigură,deexemplu,căomulsehrăneştecorespunzătorîngeneral,iaruneoriseîntâmplăsăfienevoiesăprescrievitaminesaualtîntăritorpentruorganism.Atâtatimpcâtcorpulomuluiareputereaaceastafundamentală,va avea şi potenţialul, capacitatea, de a se vindeca cu ajutorul medicamentelor. În acelaşi fel, dacăsuntemşirămânemconştienţidefaptulcăavemdarulacestaminunatcareesteinteligenţaumanăşicăneputemîntărivoinţaşioputemfolosiînmodpozitiv,nevombucura,înesenţă,deostarebunădesănătatemintală–deo forţă lăuntricănăscutădin înţelegerea faptuluicăavemunpotenţialumanenorm.Conştientizareaacestuifaptpoateacţionacaunmecanismîncorporatînnoiînşine,careneajutăsă ţinempieptoricărorgreutăţi, indiferentde situaţie, fără sănepierdemsperanţa şi fără săne lăsămcopleşiţideurafaţădenoiînşine.Amintindu-nedecalităţileminunatepecareleavemîncomuncuoriceom,neva fimaiuşor săneutralizăm impulsuldea credecă suntem răi şi cănumeritămnimic.Mulţitibetani includ reflecţia aceasta înmeditaţia lor zilnică.Poate de aceea conceptul deurăde sinenu aprinsrădăciniînculturatibetană.

Page 145: Dalai Lama - Arta Fericirii

PARTEAAV-AREFLECŢIIFINALE

ASUPRAUNUISTILDEVIAŢĂSPIRITUAL

Page 146: Dalai Lama - Arta Fericirii

15Valorispiritualeesenţiale

Arta fericirii aremulte componente.După cumamvăzut, începe cu înţelegerea treptată a celormaiîntemeiate sursede fericire şi cu stabilireapriorităţilor înviaţă în funcţiedecultivareaacestor surse.Presupune o disciplină interioară, un proces treptat de smulgere din rădăcină a stărilor de spiritdistructiveşideînlocuirealorcustăripozitive,constructive,precumbunătatea,toleranţaşiiertarea.Neîncheiemidentificareafactorilorcareduclaoviaţăplinăşisatisfăcătoarecuodiscuţieasupraultimuluielement:spiritualitatea.Tendinţa generală este de a asocia spiritualitatea cu religia.Metoda lui Dalai Lama de obţinere a

fericiriis-acizelatînanidepregătireriguroasăîncalitatedecălugărbudist.Înplus,esteconsideratşiunexpertderenumeînînvăţăturilebudiste.Darpemulţinuîiatrageatâtdemultcunoaştereapecareoaredespreproblemefilozoficecomplexe,cibunătatealuicaom,umorulşiperspectivarealistăasupravieţii.Într-adevăr, în timpulconversaţiilornoastre,natura luiprofundumanăpărea săaibăprioritatechiar şifaţăderolul luiprincipaldecălugărbudist. Înciudacapului rasşia robeicafeniicaresar înochi, înciudapoziţieiluidefigurăreligioasădeprimrangînlume,tonulconversaţiilornoastreerapurşisimplucadelaunomlaaltul,iarsubiectele–problemeledecarenelovimcutoţii.Pentru a ne ajuta să înţelegem sensul adevărat al spiritualităţii, Dalai Lama a început cu distincţia

dintrespiritualitateşireligie:„Cred că e esenţial să fim conştienţi de potenţialul nostru ca oameni şi să recunoaştem importanţa

transformăriiinterioare.Putemfaceastaprintr-unprocesdedezvoltaremintală.Uneoriîispunincludereadimensiuniispiritualeînviaţă.Spiritualitateaaredouăniveluri.Unularede-afacecuconvingerilenoastrereligioase.Pelumeexistă

atâţiaoameni,atâteafelurideafi.Pământularecincimiliardedelocuitorişi,într-unfel,credcăavemnevoiedecincimiliardede religiidistincte,pentrucă felurile lordea fi suntatâtdevariate.Credcăfiecareindividtrebuiesăporneascăpecaleaspiritualăcaresepotriveştecelmaibinecufelulluideafi,cuînclinaţiileluifireşti,cutemperamentul,cuconvingerile,familiaşicontextulluicultural.Deexemplu,fiindcălugărbudist,budismulmiseparecelmaipotrivit.Aşadar,amajunslaconcluzia

că pentrumine celmai bun e budismul.Dar asta nu înseamnă că budismul e celmai bun pentru toatălumea. Asta e clar. E sigur. Dacă aş crede că budismul e potrivit pentru toţi ar fi o prostie, fiindcăoameniisuntdiferiţişiaufelurideafidiferite.Aşadar,diversitateaoamenilorfacenecesarădiversitateareligiilor.Scopulreligieiedeaslujibineleoamenilorşicredcă,dacănuamaveadecâtoreligie,dupăovremenuarmaiaducebineleunuinumărpreamaredeoameni.Deexemplu,dacăamaveaunrestaurantîncarenus-arservidecâtunfeldemâncare–zidezi,laoricemasăazilei–,n-artrecemultşinuarmaiaveacineştiecâţiclienţi.Oameniiaunevoiedediversitateînalimentaţieşioapreciazăpentrucăexistăatâteaşiatâteagusturi.Înacelaşifel,religiilesuntfăcutesăhrăneascăspiritulomenesc.Credcăputemînvăţasănebucurămdediversitateareligiilorşisănedezvoltămoapreciereprofundăavarietăţiilor.Astfel, unii vor descoperi că cel mai bine li se potriveşte iudaismul, tradiţia creştină sau tradiţia

Page 147: Dalai Lama - Arta Fericirii

islamică. Trebuie deci să respectăm şi să apreciem importanţa tuturor marilor tradiţii religioase alelumii.Toate religiile au de adus o contribuţie folositoare la binele omenirii. Toate sunt create ca să facă

individul mai fericit şi lumea mai bună. Dar, ca religia să aibă un impact în îmbunătăţirea lumii îngeneral,eimportant,credeu,capracticantulsă-iapliceînvăţăturilecusinceritate.Trebuiesăintegrămînvăţăturile religioase în viaţa noastră, oriunde ne-am afla, pentru a le folosi ca sursă de putereinterioară.Deasemenea,trebuiesăînţelegemideilereligieiînprofunzime,nudoarlanivelintelectual,cisimţindu-leadânc,integrându-leînexperienţanoastrălăuntrică.Suntconvinscăneputemcultivaunrespectprofundpentru toate tradiţiile religioaseale lumii.Unul

dintre motivele pentru a le respecta este că toate au de oferit un sistem etic pentru îndrumareacomportamentului care să aibă efecte pozitive.De exemplu, în tradiţia creştină, credinţa înDumnezeupoate oferi un cadru etic coerent şi clar pentru îndrumarea comportamentului şi stilului de viaţă alecreştinului –poate fi o abordare foarte solidă, fiindcă se creeazăo intimitate în relaţia individului cuDumnezeu,iarmodulcreştinuluidea-şiarătaiubireafaţădeDumnezeu,deDumnezeulcarel-acreat,esăsepoartecuiubireşicompasiunefaţădesemeniilui.Cred că existămulte asemeneamotive de a respecta şi alte tradiţii religioase. Fireşte, toatemarile

religiialelumiiauadusunbineenormpentrumilioanedeoamenide-alungulsecolelor.Chiarşiacum,fac bine unormilioane de oameni, oferă o formă de inspiraţie. E clar. Şi în viitor, diferitele tradiţiireligioase vor fi o inspiraţie pentrumilioane de generaţii. Putem fi siguri de asta.De aceea e foarte,foarteimportantsăînţelegemrealitateaaceastaşisărespectămcelelaltetradiţii.Unmoddeconsolidarea respectuluiacestuia reciprocar fi, credeu,prin stabilireade legăturimai

strânse între oameni de religii şi credinţe diferite – legături personale. În ultimii anim-am străduit săcunoscşisădiscutcuoamenidincomunitateacreştinăşiceaevreiască,deexemplu,şicredcăs-auvăzutrezultatelepozitive.Printr-oastfeldelegăturămaistrânsă,învăţămdesprecontribuţiileutilepecarele-auadusreligiilerespectiveomeniriişidescoperimaspectefolositoarealealtortradiţii,dincareavemdeînvăţat. Se poate chiar să găsim metode şi tehnici pe care să le putem aplica şi în practica noastrăspirituală.Aşadar, e esenţial să avem nişte legăturimai strânse cu adepţii celorlalte religii; astfel vom putea

depuneunefortcomunpentrubineleomenirii.Oameniisuntdespărţiţiîntreeideatâtealucruri,deatâteaproblemeale lumii.Religia trebuiesăfieun leacpentruconflictulşisuferinţadepeplanetă,nuoaltăsursădeconflict.Demulteoriauzimcătoţioameniisuntegali.Prinaceastaînţelegemcătoţiauîneidorinţaevidentă

defericire.Toatălumeaaredreptuldeafifericită.Şitoatălumeaaredreptuldeaseeliberadesuferinţă.Deci, dacă cineva îşi obţine fericirea sau binele dintr-o tradiţie religioasă anume, e important sărespectămdrepturilecelorlalţi;astfel,trebuiesăînvăţămsărespectămtoatemariletradiţiireligioase.Elimpede“.În săptămâna în care s-au desfăşurat conferinţele lui Dalai Lama în Tucson, spiritul respectului

reciprocn-afostdoarunţel îndepărtat. Înpublicseaflauoamenidediversereligii, inclusivunnumărconsiderabil de reprezentanţi ai clerului creştin. În ciudadiferenţelor dintre tradiţii, în sală domneaoatmosferă paşnică şi armonioasă. O simţeai. Publicul era deschis la schimbul de idei şi non-budiştiiprezenţi erau foarte curioşi despre practicile spirituale zilnice ale lui Dalai Lama. Pe un spectatorcuriozitateal-adeterminatsăîntrebe:

Page 148: Dalai Lama - Arta Fericirii

—Fiecăvorbimdebudiştisaudeadepţiiuneialtetradiţii,paresăsepunăunaccentfoarteimportantpepracticidegenulrugăciunii.Deceeimportantărugăciuneapentruviaţaspirituală?DalaiLamaarăspuns:—Credcă,înmareparte,rugăciuneaeunsimplumoddeaneamintiînfiecareziprincipiileîncare

credemcutoatătăria.Eurepetanumiteversetebudisteînfiecaredimineaţă.Seamănăcurugăciunile,dardefaptsuntdoarmementouri.Mementouridesprecumsăvorbimcuceilalţi,desprecumsănepurtămcuei,desprecumsăfacemfaţăproblemelordinviaţadezicuzişialteasemenealucruri.Decipracticameaspiritualăpresupune, înmareparte,mementouri care îmi ţin trează înminte importanţa compasiunii, aiertării, a tuturor lucrurilor bune. Include, bineînţeles, şi meditaţii budiste despre natura realităţii şicâtevaexerciţiidevizualizare.Aşadar,practicameaspiritualăzilnică,rugăciunilemelezilnice–dacălefacpeîndelete–dureazăcampatruore.Destuldemult.Gânduldeapetrecepatruorepeziadâncitînrugăciuneafăcut-opeospectatoaresăîntrebe:—Euamunserviciuşicopiimici,amfoartepuţintimpliber.Cumarreuşiunomfoarteocupatsă-şi

găseascătimppentrurugăciunişiexerciţiidemeditaţie?—Şieu,dacăaşvreasămăplâng,m-aşputeaplângedelipsatimpului,aremarcatDalaiLama.Sunt

foarte ocupat. Dar, dacă facem un efort, vom găsi întotdeauna un pic de timp, de exemplu dimineaţadevreme.Maisuntşizilelelibere,precumceledelasfârşitulsăptămânii.Neputemsacrificaopartedindistracţii,arâsel.Sănepropunemdecicamojumătatedeorăzilnic.Sau,dacăfacemunefort,dacănestrăduim,poatevomreuşisănegăsim,deexemplu,30deminutedimineaţaşi30seara.Dacănegândimbine,poategăsimometodădeafacerostdepuţintimp.Dar,dacănegândimserioslasensuladevăratalpracticilor spirituale, vom vedea că au de-a face cu dezvoltarea şi antrenarea stării mintale, aleatitudinilor şi ale stării de bine psihologice şi emoţionale.Nu trebuie să ne limităm concepţia asuprapracticilor spirituale la anumite activităţi fizice sauverbale, ca recitareade rugăciuni şi de incantaţii.Dacădoarînaceştitermenineînţelegempracticaspirituală,sigurcăvomaveanevoiedeuntimpanume,un interval alocat special pentru practicile acestea – fiindcă nu ne putem face treburile zilnice, deexemplu gătitul, recitând mantre. Ar fi de-a dreptul enervant pentru cei din jur. Dar, dacă înţelegempracticilespiritualeînsensulloradevărat,leputemaplica24deoredin24.Spiritualitateaadevăratăeoatitudinemintalăpecareoputempracticaoricând.Depildă,dacăsuntemîntr-osituaţieîncarenesimţimtentaţisăinsultămpecineva,luămimediatmăsurideprecauţieşineabţinem.Înacelaşifel,dacăne aflăm într-o situaţie în care riscăm sănepierdemcumpătul, imediat trebuie să avemgrijă şi să nespunem:„Nu,nuaşa trebuie făcut“.Şiaceastaeopractică spirituală.Dacăprivim lucrurile în luminaaceasta, vom avea întotdeauna timp. Asta îmi aminteşte de unul dintre maeştrii tibetani din tradiţiaKadampa,Potowa,careaspuscă,pentruunmeditatorcuunnivelrezonabildestabilitateşiconştiinţăinterioară,oriceeveniment,oriceexperienţălacareeexpusdevineunfeldeînvăţătură.Eoexperienţăeducativă.Credcăafirmaţialuiefoarteadevărată.Deci,dinperspectivaaceasta,chiarşicândsuntemexpuşi,deexemplu,lascenetulburătoaredeviolenţăşisex,latelevizorsauînfilme,avemposibilitateadea leprividinperspectivaefectelordăunătoarealeacţiunilorextreme.Atunci, în locsăne lăsămcutotulcopleşiţideimagini,leputemluacapeunfeldeindicatoralnaturiidăunătoareaemoţiilornegativescăpatedesubcontrol–cevadincareputemtrageînvăţături.

DarextragereadeînvăţăturirevăzândlatelevizorTheA-TeamşiMelrosePlaceeunexemplumărunt.Ca budist practicant, regimul spiritual personal al lui Dalai Lama include, evident, caracteristicispecifice căii budiste. De exemplu, când şi-a descris ritualul zilnic, a menţionat că acesta include

Page 149: Dalai Lama - Arta Fericirii

meditaţii budiste asupra naturii realităţii şi anumite exerciţii de vizualizare. În contextul respectiv avorbitdespreeledoarîntreacăt,darde-alungulaniloramavutocaziasă-lauddiscutându-leîndetaliu–în prelegeri care au inclus unele dintre cele mai complexe discuţii pe orice temă din câte am auzit.Discursurile lui despre natura realităţii erau presărate cu argumente filozofice şi analize labirintice;descriavizualizăriletantriceîntr-unmodinimaginabildecomplexşidedetaliat–meditaţiişivizualizărial căror obiectiv părea să fie construirea, prin intermediul imaginaţiei, a unui atlas holografic aluniversului.Apetrecutoviaţăadâncitînstudiulşipracticameditaţiilorbudiste.Gândindu-mălaastaşifiindconştientdeamploareamonumentalăaeforturilorlui,l-amîntrebat:—Aţi putea să descrieţi avantajul, impactul practic pe care l-au avut practicile acestea spirituale

asupravieţiidumneavoastrădezicuzi?DalaiLamaatăcutcâtevamomente,apoiarăspuns:—Sepoatecaexperienţameasăfiefoartelimitată,darunlucrupotspunecusiguranţă:credcă,prin

pregătireabudistă,minteami-adevenitmaicalmă.Astaesigur.Transformareas-aprodustreptat,poatecentimetrucucentimetru,arâsel,darcredcămis-aschimbatatitudineafaţădemineînsumişifaţădeceilalţi.Egreusăidentificcauzeleprecisealeschimbării,darcredcăafostinfluenţatădeconştientizare(nu o conştientizare completă, ci o impresie, o senzaţie despre natura fundamentală care stă la bazarealităţii)şidecontemplareaunorsubiectecaefemeritatea,naturainevitabilăasuferinţeişiînsemnătateacompasiuniişialtruismului.Prinurmare,deexemplu,chiarşicândmăgândesclacomuniştiichinezicarele-aufăcutatâtarăuunortibetani,caurmareapregătiriimelebudistesimtooarecarecompasiunechiarşifaţădetorţionar,fiindcăînţelegcă,înfapt,afostconstrânsdealteforţenegative.DatefiindtoateacesteaşijurăminteleşiangajamentelemeledeaatingestareadeBodhisattva,dacăunomcomiteatrocităţi,purşisimplunupotsimţisaugândică,dincauzaacestoratrocităţi,omulacelatrebuiesăsufereconsecinţenegativesausănumaiaibăpartedenicioclipăde fericire.7 JurământuldeBodhisattvam-aajutat sădezvoltatitudineaaceasta;afostfoartefolositor,aşacă,fireşte,îliubesc.Astaîmiaminteştedeunbătrânmaestrude incantaţie,care trăieşteacumlamânăstireaNamgyal.Afostprizonierpolitic în închisorilechineze şi în lagărele de concentrare timpde 20 de ani.L-am întrebat odată care a fost ceamai greasituaţiecucares-aconfruntatînînchisoare.Înmodsurprinzător,mi-aspuscăcelmaimarepericolis-apărutaceladea-şipierdecompasiuneafaţădechinezi!Poveşticaaluisuntmulte.Deexemplu,acumtreizileamcunoscutuncălugărcareapetrecutmulţianiînînchisorilechineze.Mi-aspuscăîn1959,cândaavutlocrevoltatibetană,avea24deani.S-aalăturatforţelortibetanedinNorbulinga,afostcapturatdechinezişitrimislaînchisoareîmpreunăcutreifraţiailui,careaufostucişidupăgratii.Alţidoifraţiaufostomorâţişiei.Apoii-aumuritpărinţiiîntr-unlagărdeconcentrare.Darmi-aspuscă,întimpulcâtafostprizonier,areflectatasupraproprieivieţişiaajunslaconcluziacă,deşiîşipetrecusetoatăviaţaîncălugărielamânăstireaDrepung,pânăatuncinufuseseunbuncălugăr.Simţeacăfuseseuncălugărprost.Atunci s-a angajat ca, ajuns în închisoare, să încerce să fie un călugăr cu adevărat bun. Aşadar, cuajutorulpracticilorluibudiste,mulţumităantrenamentuluilacareşi-asupusmintea,areuşitsă-şipăstrezeminteafericită,înciudadureriifizice.Chiarşicândafostsupuslatorturăşilabătăicrunte,areuşitsăsupravieţuiască şi să rămână fericit, privindu-le ca pe unmod de curăţare de karma lui negativă dintrecut.Cu ajutorul unor astfel de exemple, putemaprecia cu adevărat importanţa includerii practicilorspiritualeînviaţadezicuzi.

7.ÎnjurământuldeBodhisattva,celangajatpecaleadezvoltăriispiritualeîşiafirmăintenţiadeadeveniBodhisattva–întraducereliterală,un„războinicaltrezirii“,care,diniubireşicompasiune,aatinsstareadeBodhicitta,ostaredespiritcaracterizatădeaspiraţiaspontanăşisincerădeaajungelaIluminareadeplinăpentruafidefolostuturorfiinţelorvii.(N.a.)

Page 150: Dalai Lama - Arta Fericirii

În această discuţie, Dalai Lama a expus ingredientul final al unei vieţi fericite – dimensiuneaspirituală. Prin învăţăturile lui Buddha, el şi mulţi alţii au ajuns la o formă de organizare spiritualăvaloroasă,careîiajutăsăsuporteşichiarsătranscendădurereaşisuferinţapecarenileaduceuneoriviaţa. Aşa cum sugerează chiar Dalai Lama, fiecare dintre marile tradiţii religioase ale lumii oferăacelaşi sprijinpentruaneclădioviaţă fericită.Putereacredinţei,generată lascară largăde tradiţiilenoastrereligioase,eîntreţesutăcuvieţileamilioanedeoameni.Aceleconvingerireligioaseprofundeaususţinutnenumăratesufleteînvremurigrele.Uneoriacţioneazăprinlucrurimărunte,discrete,iaralteoriprinexperienţeintense,carenetransformă.Fărăîndoială,fiecareavăzutmăcarodatăînviaţăputereaaceasta în acţiune, în persoana unei rude, a unui prieten sau a unei cunoştinţe. Uneori poveştile careilustreazăputereapecareoobţinemdincredinţăauajunspeprimelepaginialeziarelor.Mulţiauauzit,deexemplu,desprecazultragicalluiTerryAnderson,unomcaoricarealtul,careafostrăpitdinseninpestradă,înBeirut,într-odimineaţădinanul1985.Cinevai-aaruncatopăturăpestecap,afostîmpinsîntr-omaşinăşi,timpdeşapteani,afostţinutostaticdeHezbollah,ungrupdeextremiştifundamentaliştiislamici.Pânăîn1991,atrăitsubcheie,însubsoluriudeşimurdareşiînceluleînghesuite,legatlaochişi ţinut în lanţuri perioade lungi de timp, şi a îndurat bătăi repetate şi condiţii aspre.Când a fost, însfârşit, eliberat, lumea şi-a întorsochii către el şi avăzutunomextraordinardebucuros să-şi revadăfamiliaşisă-şi reiaviaţa,darcaresearătasurprinzătorde lipsitderesentimenteşideurăfaţădeceicare-l ţinuseră prizonier. Când reporterii l-au întrebat unde a găsit atâta putere, a spus că cei maiimportanţifactoricarel-auajutatsăîndurechinulaufostcredinţaşirugăciunea.Lumeaeplinădeastfeldeexemple încarecredinţa religioasăoferăunajutorconcret în situaţiide

restrişte.Iarsondajeleampledesfăşurateînultimiianiparsăconfirmefaptulcăaceastapoateaduceocontribuţiesubstanţialălaoviaţămaifericită.Fiecăaufostefectuatedecercetătoriindependenţisaudecompanii de sondaje (ca Gallup), ele arată că persoanele religioase se declară mai fericite şi maimulţumite de propria viaţă decât cele nereligioase. Studiile au demonstrat că, pe lângă faptul căgenerează,conformafirmaţiilor subiecţilor,o staredebine,credinţa religioasăputernică îi ajută şi săţină pieptmai uşor greutăţilor, precumbătrâneţea sau crizele personale şi evenimentele traumatice. Înplus,statisticilearatăcăînfamiliilecelorcuconvingerireligioaseputerniceexistămaipuţinecazuridedelincvenţă,abuzdealcoolsaudrogurişicăsătoriieşuate.Existăchiarindiciicănefacşimaisănătoşi–chiarşipeaceiadintrenoicaresuferădeboligrave.Defapt,sutedestudiiştiinţificeşiepidemiologiceau stabilit o legătură între credinţa religioasă puternică, rata mai scăzută a decesurilor şi starea desănătate. În cadrul unui studiu, un grup de femei în vârstă cu convingeri religioase ferme au reuşit sămeargămaideparte,dupăooperaţielaşold,decâtcelecuînclinaţiireligioasemaislabeşi, înacelaşitimp, au fost mai puţin deprimate după operaţie. Un studiu efectuat de Ronna Casar Harris şi MaryAmandaDewdelaCentrulMedicalalUniversităţiidinPittsburghaarătatcăpacienţiireligioşicareausuferit un transplant de inimă suportămai uşor regimulmedical postoperatoriu şi dau dovadă demaimultăsănătatefizicăşiemoţionalăpetermenlung.Unaltul,efectuatdedr.ThomasOxmanşicolegiisăidelaFacultateadeMedicinăDartmouth,aarătatcăpacienţiicuvârstadepeste55deanicareausuferitooperaţiepecorddeschisdincauzaunorafecţiunilaarteracoronarăsaulaovalvăcardiacăşicareşi-augăsitrefugiulînreligieaveaudetreiorimaimulteşansedesupravieţuiredecâtceilalţi.Avantajele credinţei religioase puternice sunt, uneori, un rezultat direct al anumitor doctrine şi

convingeriprescrisede tradiţia respectivă.Mulţibudişti,depildă, îndurămaiuşor suferinţadeoarececredcutărieînideeadekarma.Înacelaşifel,ceicuocredinţănestrămutatăînDumnezeureuşescuneorisă suporte greutăţi enormedeoarece cred într-odivinitateomniscientă şi iubitoare, al cărei planne e,

Page 151: Dalai Lama - Arta Fericirii

poate,necunoscutacum,darcare,înînţelepciuneaSa,îşivadezvăluiînceledinurmăiubireapentrunoi.CredinţaînînvăţăturileBiblieilepermitesăgăseascăalinareînversetecaRomani8:288.

8.„ŞiştimcăDumnezeutoatelelucreazăsprebinelecelorceiubescpeDumnezeu,alcelorcaresuntchemaţidupăvoiaLui.“(N.tr.)

Dacă unele foloase ale credinţei se bazează pe doctrine specifice fiecărei tradiţii religioase, alteavantaje ale unei vieţi spirituale sunt comune tuturor religiilor. Interacţiunea cu orice grup religioscreeazădeobiceiosenzaţiedeapartenenţălacomunitate,delegăturăcuceilalţi,deuniuneafectuoasăcuceilalţipracticanţi.Oferăuncadrucoerentdeconectare şi raportare laceilalţi.Neajută săne simţimacceptaţi.Convingerilereligioaseputerniceneinspirăcredinţaîntr-unscop,nedauunînţelesvieţii.Neoferăsperanţăcândneconfruntămcugreutăţile,cusuferinţaşicumoartea.Neajutăsăprivimlucruriledin perspectiva eternităţii, care ne permite să ieşim din propria fiinţă când ne copleşesc problemelezilnice.Toateacesteavantajepotenţialesuntlaîndemânacelorcarealegsăapliceînvăţăminteleuneireligii

oarecare,dar,înmodevident,credinţasingurănunegaranteazăfericireaşiîmpăcarea.Deexemplu,întimpceTerryAndersonera înlănţuit într-ocelulăşidădeadovadădecelemaiadmirabileatributealeconvingerilorreligioase,înafaratemniţeiluisedezlănţuiauviolenţeleînmasăşiuracarereflectăcelemaiurâtecaracteristicialecredinţei.Timpdeaniîntregi,înLiban,diverselesectemusulmaneauduscucreştinii şi evreii lupte alimentate de ura violentă de ambele părţi, lupte care au dus la atrocităţi denedescris comise în numele credinţei. Povestea e veche şi a fost spusă de preamulte ori de-a lungulistorieişirepetatăpreadesînlumeamodernă.Potenţialul de a da naştere dezbinării şi urii oferămotive de a ne pierde încrederea în instituţiile

religioase.Deaceea,unelepersonalităţireligioase,caDalaiLama,încearcăsădistilezeaceleelementealevieţiispiritualecarepotfiaplicateînmoduniversaldecătreoricinevreasă-şipotenţezefericirea,indiferentdetradiţiareligioasădincarefaceparteşiindiferentdacăaresaunuconvingerireligioase.

Pe un ton de convingere nestrămutată, Dalai Lama a încheiat discuţia cu o expunere a viziunii luiasuprauneivieţicuadevăratspirituale.„Începriveştedimensiuneaspiritualăavieţii,amidentificatconvingerilereligioasedreptunuldintre

nivelurile spiritualităţii. În ce priveşte religia – dacă credem în una sau în alta, e bine.Dar ne putemdescurcaşifărăconvingerireligioase.Uneorinedescurcămchiarmaibine.Daracestaedreptulnostru,alfiecăruia;dacăvremsăcredem,bine!Dacănu,iarbine.Existăînsăşiunaltnivelalspiritualităţii.Euîispunspiritualitateaelementară–ceacaresecompunedincalităţileumanefundamentale:bunătatea,îndurarea, compasiunea, grija faţă de ceilalţi. Fie că suntem sau nu credincioşi, tipul acesta despiritualitate e esenţial. Eu unul consider acest al doilea nivel al spiritualităţii mai important decâtprimul,pentrucă,oricâtdemerituoasăarfioreligie,totnuvafiacceptatădecâtdeunnumărlimitatdeoameni,deopartedinomenire.Dar,atâtatimpcâtsuntemoameni,atâtatimpcâtfacempartedinfamiliaumană,cutoţiiavemnevoiedevalorileacesteaspiritualeelementare.Fărăeleexistenţaomuluirămânedificilă,seacă.Fărăelenuputemfifericiţi,familiavaaveadesuferitşi,înceledinurmă,societateaseva scufunda tot mai adânc în frământări. E clar deci că e foarte important să cultivăm aceste valorispiritualeesenţiale.Pentrualecultiva,credcătrebuiesăţinemmintecădin–săspunem–cincimiliardedeoamenidepe

planetă, doar unul sau două miliarde sunt, cred eu, credincioşi foarte sinceri, credincioşi adevăraţi.Fireşte,cândvorbescdecredincioşisincerinu-i includpeceicarenufacdecâtsăspună,deexemplu,

Page 152: Dalai Lama - Arta Fericirii

„suntcreştin“maimultpentrucăvindintr-ofamiliecreştină,iarînviaţadezicuzinusegândescpreamult lacredinţacreştinăşinicinuoaplicăactiv.Deci, lăsând laoparteastfeldeoameni,credcănuexistă decât unul sau douămiliarde de practicanţi religioşi sinceri. Asta înseamnă că patrumiliarde,majoritatealocuitorilorplanetei,suntnecredincioşi.Trebuiedecisăgăsimşimetodedeaîncercasăleîmbunătăţimviaţacelorpatrumiliardecarenusuntimplicaţiînnicioreligieanume–căidea-iajutasădevinăoamenibuni,morali,fărăreligie.Aicicredcărolulcriticîlareeducaţia–inoculareaconvingeriicăbunătatea,compasiuneaşialteasemeneatrăsăturisuntcalităţileesenţialealeoricăruiom,nudoaralecelorreligioşi.Maidevreme,misepare,amvorbitmultdespreimportanţaenormăabunătăţii,afecţiuniişicompasiuniiumanepentruobţinereaşipăstrareasănătăţiifizice,afericiriişialiniştiisufleteşti.Eoproblemă foarte practică, nu ţine de teoria religioasă sau de speculaţiile filozofice. E o chestiune demaximă importanţă.Şiaceastaeste,credeu,esenţa tuturor învăţăturilor religioaseoferitedediferiteletradiţii.Darrămânelafeldeimportantăşipentruceicarealegsănuurmezenicioreligieanume.Suntconvinscăpeoamenii aceştia îiputemeduca şi leputemarătacănuenimic înneregulăcua rămâneneimplicatînreligie,darafiunombun,chibzuit,responsabilşihotărâtsăfacălumeaunlocmaibunşimaifericit.În general, ne putem arăta stilul de viaţă religios sau spiritual prin mijloace exterioare – purtând

anumitehaine,avândunaltarîncasăsaurecitândverseteşiincantaţiireligioase.Existăcăideexprimareexterioară.Dar practicile, activităţile acestea au o importanţă secundară faţă de alegerea unui stil deviaţăcuadevărat spiritual,bazatpevalorilespiritualeelementare, fiindcăaparenţeleacestea leputemîntâlnişilaoamenicareauostaredespiritfoartenegativă.Spiritualitateaadevăratătrebuiesă-lfacăpeommaicalm,maifericit,maiîmpăcat.Toate stările de spirit virtuoase – compasiunea, toleranţa, iertarea, grija faţă de ceilalţi şi aşamai

departe – sunt adevărate dharma, adică adevărate calităţi spirituale, fiindcă nu pot coexista curesentimentelesaustăriledespiritnegative.Aşadar,practicareaunorexerciţiidepregătirespiritualăsaudisciplinareaminţiisuntesenţauneivieţi

religioase–odisciplinăreligioasăcarearecascopcultivareastărilordespiritpozitive.Astfel,putemspunecăducemoviaţăspiritualădoardacăamreuşitsăatingemstareaaceeadespiritdisciplinatăşibinestăpânităşidacăsereflectăînacţiunilenoastredezicuzi.“

DalaiLamaurmasăparticipelaomicărecepţieînonoareaunuigrupdedonatoricaresusţinuserăcudedicaţiecauzaTibetului.Laintrarea însalăseadunaserăomulţimedeoameninerăbdătorisă-lvadă.Pânăsăajungăelacolo,anticameraeraplinăpânălarefuz.Printreprivitoril-aobservatpeunbărbatpecare-lmaivăzusemdecâtevaoriîncursulsăptămânii.Eragreusă-ighiceştivârstadupăaspect–i-aşfidatcam25deani,poatepuţinpeste30;eraînaltşifoarteslab.Ieşeaînevidenţăprinaspectulneîngrijit,darmiemi-aatrasatenţiaexpresialui,pecareovăzusemdemulteorilapacienţiimei–aveaofigurăfrământată, foarte deprimată, suferindă. Mi s-a părut că văd mişcări repetitive, involuntare, alemusculaturii din jurul gurii. „Dischinezie tardivă“, i-am pus eu diagnosticul în gând: o afecţiuneneurologică provocată de utilizarea îndelungată amedicamentelor antipsihotice. „Bietul de el“,mi-amspus,daramuitatrepededeel.CândasositDalaiLama,mulţimeas-aîmbulzitînîncercareadeaînaintacasă-lsalute.Agenţilorde

securitate,ceimaimulţivoluntari,leeragreusăţinăînfrâumasacareseîmpingeaşisădegajezecaleade intrare în sala de recepţii. Tânărul tulburat pe care-l văzusemmai devreme, care arăta acum de-adreptulconfuz,afostîmpinsdeforţazdrobitoareamulţimiipânălamargineaspaţiuluimenţinutliberde

Page 153: Dalai Lama - Arta Fericirii

personalul de securitate. În trecere, Dalai Lama l-a observat, s-a desprins din lanţul uman format deagenţii de pază şi s-a oprit să vorbească cu el.Omul, luat prin surprindere, a început să-i vorbeascăfoarterepede,iarDalaiLamai-arăspunscucâtevacuvinte.Nuauzeamce-şispun,daramobservatcă,pemăsurăcevorbea,omuldeveneatotmaiagitat.Amaispusceva,dar,înlocsărăspundă,DalaiLamai-aluatdintr-odatăpalmaîntrealelui,l-abătutblândpemânăşiarămasacolocâtevaclipe,fărăsăfacăaltcevadecâtsădeadincapaprobator,fărăuncuvânt.Câti-aţinutmânacufermitateşil-aprivitînochi,parcănicinueraconştientdemulţimeadinjur.Expresiadedurereşiagitaţiedepefaţaomuluiparcăs-arisipitpeloc;lacrimileauînceputsă-icurgăpeobraji.Zâmbetulcareaapărutşiis-arăspânditîncetpefaţăerafirav,darînochiaveaacumoprivireîmpăcată,bucuroasă.

Dalai Lama a insistat de mai multe ori asupra faptului că la temelia unei vieţi spirituale se aflădisciplinainterioară.Eaestemetodadebazăpentruobţinereafericirii.Aşacumaexplicatde-alungulcărţiidefaţă,dinperspectivalui,disciplinainterioarăpresupunecombatereastărilordespiritnegative,ca furia, ura şi lăcomia, şi cultivarea celor pozitive, ca bunătatea, compasiunea şi toleranţa. Deasemenea, a menţionat că viaţa fericită se clădeşte pe o stare de spirit calmă şi stabilă. Practica deinstaurareadisciplineiinterioarepoateincludetehnicidemeditaţieformală,caresăstabilizezeminteaşisăajute la instalarea stăriidecalm.Majoritatea tradiţiilor spiritualeconţinpractici careauscopuldeliniştireaminţii,deconectareaomuluicunaturaluispiritualăprofundă.LasfârşitulserieideconferinţedinTucson,DalaiLamaaprezentatpubliculuiomeditaţiecuajutorulcăreianeputemliniştigândurileşineputemobservanaturaesenţialăaproprieiminţi,pentruadezvoltaastfelo„neclintireaminţii“.Privind spectatorii înansamblu, a început săvorbească în felul lui caracteristic,deparcănu s-ar fi

adresatunuigrupnumeros,cifiecăruiindividdinsalăînparte.Uneorieraimpasibil,concentrat,alteorideveneamaianimatşi îşiacompania instrucţiunilecumişcărisubtiledincap,gesturialemâinilorşiolegănareuşoară.

MEDITAŢIEASUPRANATURIIMINŢII

„Scopulacestuiexerciţiueoprimărecunoaştereşifamiliarizarecunaturaminţii“,aînceputel,„celpuţin lanivelconvenţional. Îngeneral, cândvorbimde«minte»,ne referim launconceptabstract.Deexemplu,dacănunecunoaştemminteaînmoddirect,cândnecerecinevas-oidentificăm,avemtendinţade a arăta spre creier şi atât. Sau, dacă ne-ar cere s-o definim, am spune, poate, că e ceva care arecapacitatea de «a şti», ceva «clar» şi «cognitiv». Dar, în lipsa unei înţelegeri directe a minţii prinmeditaţie, definiţiile acestea rămân simple cuvinte. E important să ştim să identificămmintea printr-oexperienţă directă, nu doar ca pe un concept abstract. Scopul exerciţiului este deci să simţim, săcuprindemdirectnaturaconvenţionalăaminţii,astfelîncât,cândspunemcăminteasecaracterizeazăprin«claritate» şi «cogniţie», să le putem identifica pe baza experienţei, nu la nivelul de simplu conceptabstract.Exerciţiul acesta ne ajută să ne dezactivăm în mod intenţionat gândirea discursivă şi, treptat, să

rămânem înstareaaceasta totmaimult.Pemăsurăce-lpracticaţi,veţiajungesă simţiţi căparcănuenimicacolo,osăaveţisenzaţiadegol.Dar,dacămergeţimaideparte,înceledinurmăveţiîncepesărecunoaşteţinaturafundamentalăaminţii,calităţilede«claritate»şi«cunoaştere».Ecaşicumaţiaveaunpahardecristal,plincuapă.Dacăapaepură,veţivedeafundulpaharului,darveţirămâneconştienţicăapaetotacolo.

Page 154: Dalai Lama - Arta Fericirii

Aşadar,haideţisămeditămaziasupranonconceptualităţii.Nuevorbadeosimplăstaredeplatitudinesaudeabsenţă.Primullucrupecaretrebuiesă-lfaceţiestesăvăformulaţihotărârea:«Măvoimenţineîntr-ostarelipsitădegânduriconceptuale».Iatăcumtrebuiefăcut:Îngeneral,minteanoastrăeorientatăpredominantcătreobiecteledinafaraei.Atenţiaurmeazăcalea

arătatădeexperienţasenzorială.Rămâne,înmarepartedintimp,lanivelsenzorialşiconceptual.Cualtecuvinte, înmod normal conştiinţa noastră se apleacă asupra experienţelor fizice oferite de simţuri şiasupraconceptelormintale.Darînexerciţiulacestatrebuiesăvăretrageţiminteaspreînăuntru;n-olăsaţisăplecepeurmaelementelorsenzoriale,săledeaatenţie.Înacelaşitimp,n-olăsaţinicisăseretragăînasemeneamăsurăîncâtsăajungeţiîntr-ostaredeabsenţăsauneatenţie.Trebuiesărămâneţifoartealerţişiconştienţişisăîncercaţi,apoi,săpriviţistareanaturalăaconştiinţei–stareaîncarenueafectatădegânduridespre trecut,despreces-a întâmplat,deamintiri şi imagini retrospective,darnicidegânduridespreviitor,caplanurile,anticipările,temerileşisperanţele.Încercaţis-opăstraţiîntr-ostarenaturală,neutră.Ecaunrâucarecurgecurepeziciuneşiprincarenusevedeprealimpedefundul.Dar,dacăaţiputea

să opriţi cumva curgerea în orice sens, în aval sau în amonte, aţi reuşi să liniştiţi apele şi, astfel, aţivedea foarte clar albia râului. În acelaşi fel, când reuşimsăne împiedicămmintea sămaiurmăreascăobiecteleperceputeşisăsegândeascălatrecut,viitorşitoatecelelalte,cândoeliberămşidestareade«nimic», vom începe să vedem ce se află sub turbulenţele proceselormintale.Mintea are, la bază, oneclintireaei,oclaritatefundamentală.Trebuiesăîncercaţis-oobservaţi,s-osimţiţi…Laînceputsepoatesăfiefoartegreu,aşacăhaideţisăîncepemchiardeacumsăexersăm.Înprima

fază,cândîncepeţisăintraţiînstareanaturală,fundamentalăaconştiinţei,sepoates-opercepeţicapeunfel de «absenţă».Motivul e că suntem foarte obişnuiţi să ne înţelegemmintea pe baza obiectelor dinafară; tindemsăprivim lumeaprin lentila conceptelor, imaginilor şi aşamaideparte.Aşadar, cândneretragemminteadinurmărireaobiectelorexterioare,parcănicin-omairecunoaştem.Simţimolipsă,ungol.Darîncet-încet,pemăsurăceneobişnuim,începemsăobservămoclaritateesenţială,oluminozitate.Atunciîncepemsăapreciemşisăînţelegemstareanaturalăaminţii.Lamulte experienţemeditative foarte profunde nu se poate ajunge decât pornind de la nemişcarea

aceastaaminţii…A“,arâsDalaiLama,„trebuiesăvăavertizezcăînastfeldemeditaţii,fiindcăminteanuareniciunobiectanumepecaresăseconcentreze,existărisculsăadormiţi.Sămeditămdeci…Maiîntâi, inspiraţişiexpiraţidetreioriconsecutivşiconcentraţi-văatenţiadoarperespiraţie.Fiţi

conştienţideinhalare,deexhalare,apoideinhalare,deexhalare–detreiori.Apoi,începeţimeditaţia“.DalaiLamaşi-ascosochelarii,şi-alăsatmâinileînpoalăunapestealtaşiarămasnemişcat,meditând.

Însalădomneaoliniştedesăvârşită:1500deoamenis-auîntorsspreinterior,spresingurătateaa1500de lumi individuale, în încercarea de a-şi domoli gândurile şi de a întrezări, poate, pentru o clipăadevărata natură a proprieiminţi. După cinciminute, tăcerea a fost întreruptă, dar nu tulburată, cândDalaiLamaaînceputoincantaţieînsurdină,cuvocealuijoasăşimelodioasă,chemându-şicublândeţeascultătoriisăseîntoarcădinmeditaţie.

Lasfârşitulconferinţeidinziuaaceea,caîntotdeauna,DalaiLamaşi-aunitpalmele,s-aaplecatînfaţapubliculuiînsemndeafecţiuneşirespectşişi-acroitdrumprinmulţimeacare-laştepta.Pedrumulspreieşire,mâinilei-aurămasîmpreunateşiacontinuatsăfacăplecăciuni.Întimpcemergeaprinmulţimeadeoameniseaplecaatâtdemult,încâtceicareeraulamaimultdeunmetru-doidepărtarenicinu-lmai

Page 155: Dalai Lama - Arta Fericirii

vedeau.Parcăsepierdeaîntr-omaredecapete.Deladepărtareînsă,caleapecareourmasedistingeadupăschimbareasubtilăamişcăriimulţimiilatrecerealui.Parcăîncetasesămaifieunlucruvizibilşideveniseosimplăprezenţăpecaretoatălumeaosimţea.

Page 156: Dalai Lama - Arta Fericirii

Mulţumiri

Carteadefaţănuarfiexistatfărăeforturileşiamabilitateaunuinumărmaredeoameni.Maiîntâi,aşvrea să îi ofer celemai sinceremulţumiri lui TenzinGyatso, al XIV-leaDalai Lama, împreună cu oprofundărecunoştinţăpentrubunătatea,generozitatea,inspiraţiaşiprieteniafărămarginipecaremile-aarătat.Mulţumescşiamintiriipărinţilormei,JamesşiBettieCutler,caremi-audatputereadeapornipepropriameacalespreoviaţăfericită.Aşvreasăexprimsinceremulţumirişimultoralţioameni:DoctoruluiThuptenJinpa,pentruprietenialuişiajutoruldatpentrueditareaporţiunilordincartecare

relateazăînvăţăturileluiDalaiLama,darşipentrurolulluiesenţialcainterpretlaconferinţeleluiDalaiLama şi înmulte dintre conversaţiile noastre private.De asemenea, lui Lobsang Jordhen,VenerabilulLhakdor,pentrucăne-aservitdreptinterpretîntr-oseriedeconversaţiiînIndia.LuiTenzinGeycheTethong,RinchenDharlo şiDawaTsering, pentru sprijinul şi ajutorul oferite în

atâteafeluride-alungulanilor.NumeroaselorpersoanecareaufăcuttoateeforturileposibilecavizitaluiDalaiLamaînArizonadin

1993să fieoexperienţă înălţătoarepentruatâţia şi atâţiaoameni: luiClauded’Estree,KenBacher şicomitetului director şi personalului de la Arizona Teachings, Inc., lui PeggyHitchcock şi comitetuluidirectoralArizonaFriendsofTibet,doctoruluiPamWillsonşicelorcareaucontribuit laorganizareaprelegeriiluiDalaiLamadelaUniversitateadeStatdinArizonaşizecilordevoluntaricareaumuncitcudăruire,neobosiţi,pentrua-iasistapespectatoriiconferinţelorluiDalaiLamadinArizona.Extraordinarilormeiagenţi,SharonFriedmanşiRalphVicinanza,şipersonalului lorminunat,pentru

încurajări, bunătate, devotament şi ajutor în multe aspecte ale acestui proiect şi pentru eforturileneprecupeţite cu care şi-au făcut şi chiar şi-au depăşit cu mult datoria. Le datorez o recunoştinţădeosebită.Celor care mi-au oferit un ajutor nepreţuit cu aspectele editoriale, mi-au împărtăşit sfaturile şi

experienţa lor şi mi-au dat ajutor personal în timpul procesului îndelungat al scrierii cărţii: lui RuthHapgood,pentrumuncadeexpertpecareadepus-opentrueditareaprimelorversiunialemanuscrisului,luiBarbaraGatesşidoctoruluiRonnaKabatznick,pentruajutorulindispensabilcusortareamaterialelorvoluminoase şi concentrarea şi organizarea lor într-o structură coerentă, şi editoruluimeudeun talentremarcabildelaRiverhead,AmyHertz,pentrucăacrezutînproiectşim-aajutatsăîidaucărţiiformaeifinală.De asemenea, lui JenniferRepo şi corectorilor şi personalului atât de devotat de laRiverheadBooks.Aş dori să prezint caldemulţumiri şi celor care au contribuit la transcrierea conferinţelor luiDalai Lama din Arizona, la tehnoredactarea transcrierilor conversaţiilor mele cu Dalai Lama şi latehnoredactareaunorpărţidinprimeleversiunialemanuscrisului.Înîncheiere,oferprofundemulţumiri:Profesorilormei.Familiei şi numeroşilor prieteni care mi-au îmbogăţit viaţa mai mult decât aş putea spune: Ginei

BeckwithEckel,doctoruluiDavidWeissşiluiDaphneAtkeson,doctoruluiGillianHamilton,luiHelen

Page 157: Dalai Lama - Arta Fericirii

Mitsios, lui David Greenwalt, lui Dale Brozosky, lui Kristi Ingham Espinasse, doctorului DavidKlebanoff,HenrietteiBernstein, luiTomMinor, luiEllenWyattGothe,doctoruluiGailMcDonald, luiLarryCutler, luiRandyCutler, luiLoriWarren; de asemenea,mulţumiri deosebite şi toată apreciereamealuiCandeeşiScottBrierley–precumşialtorprietenipecarepoatenuamreuşitsă-inumescaici,darcareauunlocîninimameaşicăroralepăstrezoiubire,orecunoştinţăşiunrespectnestinse.