CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II...

of 36 /36
) ) CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31 MARTIE 2017 Ziua (Data Sala CP reşedinţe Judecător Jud.ayr.Li6. <Permanenţ& grefier Miercuri - C 17F, C17CP, cuco - cp 01.03 V. Papadopol C. Gheorgişan (Dăescu) L. Constantinescu C8A V. Dongoroz V. Costiniu G. Tudor C8 DL, C8 Co-DL L. Niţu L. Constantinescu C8Co V. Dongoroz G. Tudor Joi -C l F, CI CP, CI Co-CP 02.03 V. Papadopol I. Bădescu D. Mirancea C9A Y. Dongoroz C.Balaci I. Ciolcă C9 DL, C9 Co-DL A. Băjan D. Mirancea C9CO V. Dongoroz T . Ciolcă Vineri - C 9 F, C9CP, C9Co CP 03.03 V. Papadopol V. Costiniu I. Tocan CIO A V. Dongoroz A. Nicolescu R. Găgescu CIO DL, CIO Co-DL M. Mihalcea I. Tocan ClOCo Y. Dongoroz R. Găgescu Sâmbătă 04.03 Urgenţe V. Costiniu (CO, CP) G. Tudor (DL) L. Constantinescu Duminică 05.03 Urgenţe G. Tudor (CO, CP) V. Costiniu (DL) L. Constantinescu Luni -C8 F, C8 CP, C8 Co-CP 06.03. V. Papadopol C.Balaci E. Iura C il A V. Dongoroz O. Burnel V. Voina C il DL, C il Co-DL L. Niţu E. Iura

Embed Size (px)

Transcript of CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II...

Page 1: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) )

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂP L A N I F I C A R E A

ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31 MARTIE 2017

Ziua (Data Sala CPreşedinţe Judecător Jud.ayr.Li6. <Permanenţ& grefier

M iercuri - C 17F, C 1 7 C P ,

c u c o -c p

01.03 V. P ap ad o p o l C. G h eo rg işa n (D ăescu )

L . C o n sta n tin escu

C 8 A V. D o n g o ro z V. C ostin iu G . T u d o r C 8 D L , C 8 Co-D L L . N i ţu

L . C o n sta n tin escu

C 8 C o V. D o n g o ro z G . T u d o r

Jo i - C l F, C I C P , C I C o -C P

02.03 V. P ap ad o p o l I. B ădescu D . M ira n c e a

C 9 A Y. D o n g o ro z C.Balaci I. C iolcă C 9 D L , C 9 Co-DLA. Băjan

D . M ira n c e a

C 9 C O V. D o n g o ro z T. Ciolcă

V ineri - C 9 F, C 9 C P , C 9 C o

C P

03.03 V. P ap ad o p o l V. C ostin iu I. T ocan

C I O A V. D o n g o ro z A. N ico lescu R. G ăgescu CIO D L, CIO Co-DLM. M ihalcea

I. T ocan

C lO C o Y. D o n g o ro z R. G ăgescu

Sâm bătă 04.03 Urgenţe V. C o s tin iu (C O , C P )

G . T u d o r (D L )

L . C o n sta n tin escu

D um in ică 05.03 Urgenţe G . T u d o r (C O , C P )

V . C o s tin iu (D L )

L . C o n sta n tin escu

L u n i - C 8 F, C 8 C P , C 8 C o -C P

06.03. V. Papadopo l C.Balaci E . Iu ra

C i l A V. D o n g o ro z O . B urnel V. V oina C i l D L , C i l Co-DL L . N i ţu

E. Iu ra

Page 2: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

C U C o V. D o n g o ro z V. V oina

M arţi - C 13 F, C 13 C P , C 13

C o -C P

07.03 Y. Papadopo l A. N icolcscu I. B â d escu

C 12 A V. D o n g o ro z B. Voincscu A. M oşneagu C12 D L , C12 C o-D L M . C o zm a

I. B â d escu

C 1 2 C o V. D o n g o ro z A. M oşneagu

M iercuri - C 14 F , C 1 4 C P , C 1 4 C o -C P

08.03 Y. P ap ad o p o l O . B urnel V. C o s tin iu

C 13 A V. D o n g o ro z G . C o n stan tin L. C onstan tinescu C13 D L , C13 Co-DL L. N iţu

V. C o s tin iu

C 1 3 C o Y. D o n g o ro z L. C onstan tinescu

Jo i - C 2 2 F, C 2 2 C P , C 2 2

C o -C P

09.03 Y. P ap ad o p o l B. V oincscu C . B a l a d

C 14 A Y. D o n g o ro z A. Băjan D. Mirancea C 14 D L , C 14 Co-DLI.Ciolcă

C . B a l a d

C 1 4 C o Y. D o n g o ro z D. Mirancea

V ineri - C 2 0 F, C 2 0 C P , C 2 0

C o -C P

10.03. Y. P apadopo l G . C onstan tinC IS D L , C I 5 Co-DL

R . G ăgescu

C I S A V. D o n g o ro z M. M ihalcca I. T o can M . C o z m a R . G ăgescuC I S C o Y. D o n g o ro z 1. T ocan

S â m b ă tă 11 .03 U rg en ţe O. B u rn e l C . G h eo rg h işa n (D ăescu )

D u m in ic ă 12 .03 U rg en ţe O . B u rn e l C . G h eo rg h işa n (D ăescu )

L u n i— C 1 6 F , C 1 6 C P , C 1 6

C o -C P

13.03 Y. P apadopo l A. Băjan O . B u rn e l

í

Page 3: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) )

C 16 A V. D o n g o ro z C . G h eo rg h işa n L. C riştiu -N inu C 16 D L , C 16 Co-DL O. B u rn e l(D âescu ) V. V oina

C16 Co V. D o n g o ro z L. C riş tiu -N inu

M arţi - C 10 F, C IO C P , C IO

14.03 V. P ap ad o p o l M. M ihalcea B. V oin escu

C o -C PC 17 A V. D o n g o ro z C. S trîm b I. B ădescu C 1 7 D L , C 17 Co-DL B. V oin escu

E. îu r aC 1 7 C o V. D o n g o ro z I. B ădescu

M iercuri - C 1 2 15.03. V. P ap ad o p o l L . N iţu G . C o n s ta n tinF, C 1 2 C P , C 1 2 C o -C P

C 18 A V. D o n g o ro z G . T u d o r V.Costiniu C 18 D L , C 18 Co-DL G . C o n s ta n tinC . G h eo rg h işa n

(D ăescu )C 1 8 C o V. D o n g o ro z V.Costiniu

Jo i - C 2 3 F, C 23 C P , C 23

16.03. V. P ap ad o p o l C. S trîm b A . B ă ja n

C o -C PC 19 A V. D o n g o ro z I.C iolcă C.Balaci C 1 9 D L , C 19 Co-DL A . B ă ja n

D . M iranccaC 1 9 C o V. D o n g o ro z C.Balaci

V ineri —C 7 F, C 7 C P , C 7 Co-

17.03 V. P apadopo l G . T u d o r M . M ih a lc e a

C PC 2 0 A V. D o n g o ro z R. G ăgescu A. N ico lescu C 20 D L , C20 Co-DL M . M ih a lc e a

E .Iu ra

C 2 0 C o V. D o n g o ro z A. N ico lescu

S â m b ă tă 18 .03 U rg en ţe C. B a l a d I. C io lc ă D . M ira n c e a(C O , C P ) J D L )

D u m in ic ă 19.03 U rg en ţe I. C io lc ă C . B a la d D . M ira n c e a

Page 4: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

(C O , C P ) (D L )

L uni — C 6 F, C 6 C P , C 6 C o-

C P

20.03 V.P apadopol

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

I. Ciolcă L . N i ţu

C I A V . V om a O . B urnel C I D L , C I Co-D L C . G h eo rg h işa n

(D ăescu )

L . N i ţu

C l C o O . B urnei

M arti - C 5 F, C5 C P , C 5 Co-

C P

21.03 V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

R . G ăgescu C . S tr im b

C 2 A A. M oşneagu B .V oinescu C2 D L , C 2 Co-D LI. B ădescu

C . S tr îm b

C 2 C o B .V oinescu

M iercuri- C i l F C i l C P , C i l

C o -C P

22.03 V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

V. V oina G . T u d o r

C 3 A L. C onstan tinescu G . C o n stan tin C3 D L , C3 Co-D LV. C ostin iu

G . T u d o r

C 3 C o G . C onstan tin

Jo i - C 2 F, C 2 C p , C 2 C o-

C P

23.03 V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

Y. D o n g o ro z

E . lu r a I. C io lc ă

C 4 A D . M irancea A. Băjan C4 D L , C4 Co-D LC.Balaci

I. C io lcă

C 4 C o A. Băjan

V ineri - C 1 9 F, C 1 9 C P , C 1 9

C o -C P

24.03 V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

L. C onstan tinescu E. Iu ra

C 5 A I. T o can M. Mihalcea C 5 D L, C 5 Co-D L M . C o zm a

E. Iu ra

( (

Page 5: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

C 5 C o V. D o n g o ro z M. M ihalcea

S â m b ă tă 2 5 .0 3 U rg en ţe B . V o in escu I. V o in a

D u m in ic ă 2 6 .0 3 U rg en ţe B . V o in escu I. V o in a

L uni - C 4 F, C 4 C P , C 4 C o-

C P

27.03 V. P apadopo l D . M irancea C . G b e o rg b işa n (D ăescu )

C 6 A V. D o n g o ro z M . C o zm a L. N iţit C 6 D L, C 6 Co-DLO . B urnel

C . G b e o rg b işa n (D ăescu )

C 6 C 0 V. D o n g o ro z M . C o zm a

M arţi - C 2 1 F, C 21 C P , C 2 1

C o -C P

28.03 V. P apadopo l I. T o can I. V o in a

C 7 A V. D o n g o ro z I. B ădescu C. S trîm b C 7 D L , C 7 Co-D LB .V oinescu

I. V o in a

C 7 C O C. S trîm b

M iercuri — C

17F, C 1 7 C P , C 1 7 C o -C P

29.03 V7. P apadopo l C . G b e o rg b işa n (D ăescu )

L. C o n sta n tin escu

C 8 A V. D o n g o ro z V. C ostin iu G . T u d o r C 8 D L , C 8 C o - D L

G . C o n stan tinL . C o n sta n tin escu

C 8 C o V. D o n g o ro z G . T u d o r

Joi - C l F, C I C P , C I C o -C P

30.03 V. P apadopo l I. B ădescu D . M ira n c e a

C 9 A V. D o n g o ro z C.Balaci I. C iolcă C 9 D L , C 9 Co-D LA . Băjan

D . M ira n c e a

C 9 C O V. D o n g o ro z T. C iolcă

V ineri - C 9 F, C 9 C P , C 9 C o

C P

31.03 V. P apadopo l V. C ostin iu I. T ocan

Page 6: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

C I O A V. D o n g o ro z A. N ico lescu R. G ăgcscu CIO D L , CIO Co-DLM . M ihalcea

I. T ocan

C lO C o V. D o n g o ro z R. G ăgescu

Planificare predată spre aprobare la data de 17.01.2017

(

Page 7: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

)')

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂP L A N I F I C A R E A

ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 FEBRUARIE 2017 - 28 FEBRUARIE 2017

Ziua <Data Solit <‘Preşedinte Judecător Jud<DrXi6. <Pemanenţ& grefier

M iercuri - C 17F, C 1 7 C P ,

C 1 7 C o -C P

01.02 V. P ap ad o p o l C . G h eo rg h işa n (D ăescu )

L . C o n sta n tin escu

C 8 A V. D o n g o ro z V. C ostin iu G . T u d o r C 8 D L, C 8 Co-DL L . N i ţu

L . C o n sta n tin escu

C 8 C o V. D o n g o ro z G . T u d o r

Jo i - C l F, C I C P , C I C o -C P

02.02 V. P apadopo l I. B ădcscu D . M ira n c e a

C 9 A V. D o n g o ro z C.Balaci I. C iolcă C 9 D L , C 9 Co-D LA. Băjan

D . M ira n c e a

C 9 C O V. D o n g o ro z I. C iolcă

V ineri - C 9 F, C 9 C P , C 9 C o

C P

03.02 V. P apadopo l V. C ostin iu I . T ocan

C I O A V. D o n g o ro z A. N ico lescu R. G ăgcscu CIO D L, CIO Co-DLM. M ihalcea

I . T ocan

C lO C o V. D o n g o ro z R. G ăgcscu

Sâm bătă 04.02 Urgenţe L . N i ţu (C O , C P )

E. Iu ra (D L )

C . G h eorgh işan (D ăescu )

D um in ică 05.02 Urgenţe E . Iu ra (C O , C P )

L . N i ţu (D L )

C . G h eo rg h işa n (D ăescu )

L uni - C 8 F, C 8 C P , C 8 C o -C P

06.02. V. P apadopo l C.Balaci E. Iu ra

C i l A V. D o n g o ro z O . Burned V. V oina C U D L , C i l CO - D L

E. Iu ra

Page 8: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

L . N iţuC l l C o V. D o n g o ro z V. V oina

M arţi - C 1 3 F, C 13 C P , C 1 3

C o -C P

07.02 V. P apadopo l A. N ico lescu I. B â d escu

C 12 A V. D o n g o ro z B. Voinescu A. M oşneagu C12 D L, C12 Co-DL M . C o zm a

I. B â d escu

c n c o Y. D o n g o ro z A. M o jn eag u

M iercuri - C 14 F, C 14 C P , C 1 4 C o -C P

08.02 V. P apadopo l O . B urnel L . C r iş tiu

C 13 A V. D o n g o ro z G . C o n sta rían L. C onstan tinescu C13 D L , C13 Co-DLG . T u d o r

L. C r iş tiu

C 13 C o V. D o n g o ro z L. C onstan tin escu

Jo i - C 2 2 F, C 2 2 C P , C 2 2

C o -C P

09.02 Y. Papadopo l B .V oincscu C . B a la d

C 14 A Y. D o n g o ro z A. Bajan D. Mirancea C 14 D L , C14 Co-DLI.Ciolcă

C . B a la d

C 1 4 C o Y. D o n g o ro z D. Mirancea

V ineri - C 2 0 F, C 2 0 C P , C 2 0

C o -C P

10.02. Y. P ap ad o p o l G . C o n s ta n d nC 15 D L , C 15 Co-DL

R . G âgescu

C 15 A Y. D o n g o ro z M . M ihalcea I. T o can A. N ico lescu R . G ăgescuC 1 5 C o Y. D o n g o ro z I. Tocan

S â m b ă tă 11 .02 U rg en ţe C. B a l a d I. C io lc â

D u m in ic ă 12 .02 U rg en ţe C . B a l a d I. C io lc ă

L u n i— C 1 6 F, C 1 6 C P , C 1 6

C o -C P

13.02 V. Papadopol A . Bajan O . B u rn e l

( (

Page 9: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

))

C 16 A V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

C . G b e o rg h işa n (D ăescu )

L. C riştiu -N inu CA6 D L , C16 C o-D L M . C o z m a

O. B u rn e l

C16 Co L. C riştiu -N inu

M arţi - C 10 F, C IO C P , C IO

C o -C P

14.02 V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

M. M ihalcea B. V oinescu

C 17 A C. S trim b I. B ădescu C 1 7 D L , C 17 Co-DL E. lu r a

B . V o in escu

C 1 7 C o I. B ădescu

M iercuri - C 1 2 F, C 1 2 C P , C 1 2 C o -C P

15.02. V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

L. N ifu G . C o n sta n tin

C 1 8 A G . T u d o r V.Costiniu C 18 D L , C 18 Co-DLL. C onstan tinescu

G . C o n sta n tin

C 1 8 C o V.Costiniu

Jo i —C 2 3 F, C 2 3 C P , C 2 3

C o -C P

16.02. V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

C. S trim b A . B ă ja n

C 1 9 A I.C iolcă C.Balaci C 1 9 D L , C 19 Co-DL E . Iu ra

A . B ă ja n

C 1 9 C o C.Balaci

V ineri —C 7 F, C 7 C P , C 7 C o-

C P

17.02 V. P ap ad o p o l G . T u d o r M . M ib a lc e a

C 2 0 A V. D o n g o ro z R. G ăgescu A. N ico lescu C 20 D L, C20 Co-DLI. T ocan

M . M ih a lc e a

C 2 0 C o V. D o n g o ro z A. N ico lescu

S â m b ă tă 18 .02 U rg en ţe I. B ă d escu (C O , C P )

C. S tr im b ( D L )

I. V o in a

D u m in ic ă 19 .02 U rg en ţe C . S tr im b (C O , C P )

I. B ă d escu (D L )

I. V o in a

Page 10: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

L uni — C 6 F, C 6 C P , C 6 Co-

C P

20.02 V.Papadopol

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

I. C iolcă L N ifu

C I A V. V o ina O . B urnel C I D L , C I Co-DL C . G h eo rg b işa n

(D ăescu )

L . N i ţu

C l C o O . B urnel

M arţi - C 5 F, C 5 C P , C 5 Co-

C P

21.02 V. Papadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

R. G ăgcscu C . S tr îm b

C 2 A A. M oşneagu B .V oinescu C2 D L , C 2 Co-DLI. B ădescu

C . S tr îm b

C 2 C o B .V oinescu

M iercuri- C i l F C U C P , C U

C o -C P

22.02 V. Papadopo l

V. D o n g o ro z

V. V oina G . T u d o r

C 3 A L. C o n stan tin escu G . C o n stan tin C3 D L , C3 Co-DL C . G h eo rg b işa n

(D ăescu )

G . T u d o r

C 3 C o V. D o n g o ro z G . C o n stan tin

Jo i - C 2 F, C 2 C p , C 2 Co-

C P

23.02 V. Papadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

E. Iu ra I. C io lc ă

C 4 A D . M irancea A. Băjan C4 D L, C4 Co-DLC.Balaci

I. C io lc ă

C 4 C o A. Băjan

V ineri - C 1 9 F, C 1 9 C P , C 1 9

C o -C P

24.02 V. Papadopol

V. D o n g o ro z

L. C onstan tin escu A . N ico le scu

C 5 A I. T o ca n M. M ih a lcea C 5 D L, C 5 Co-DLR. G ăgescu

A . N ico le scu

( (

Page 11: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

))

C 5 C o V. D o n g o ro z M. M ihalcea

S â m b ă tă 2 5 .0 2 U rg en ţe R . G âgescu A . N ic o le sc u

D u m in ic ă 2 6 .0 2 U rg en ţe R . G âgescu A . N ic o le sc u

L un i - C 4 F, C 4 C P , C 4 C o-

C P

27.02 V. P apadopo l D. M irancea C. G h eo rg b işa n (D ăescu )

C 6 A Y. D o n g o ro z L. Niţu M . C o zm a C 6 D L , C 6 Co-DLO . B urnel

C . G h eo rg b işa n (D ăescu )

C 6 C o V. D o n g o ro z M . C o z m a

M arţi - C 2 1 F, C 21 C P , C 21

C o -C P

28.02 V. P ap ad o p o l I. T o can I. V o in a

C 7 A V. D o n g o ro z I. B ădcscu C. S trîm b C 7 D L , C 7 Co-DLB .V oinescu

I. V o in a

C 7 C O C. S trîm b

Planificare predată spre aprobare la data de 17.01.2017

Page 12: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31
Page 13: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

)

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂP L A N I F I C A R E A

ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ SI A LISTEI DE PERMANENŢĂ ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 2017 - 31 IANUARIE 2017’

Ziua (Data Sala <Preşedinte Judecător Jud<Dr.£i6. (Permanenţa grefier

D u m in ic ă 01 .01 U rg en ţe L . N iţu (C D L ,

C C O D L )

L . N iţu

L u n i — C F, CCP, CCo CP

02.01 V. Pupadopot A . Moşneagu A . Moşneagu

C A - termen intermediar

V. Donppmp L N iţu A . Moşneagu C D L , C C o D L L N iţu

CCo V. Dongomp A . Moşneagu

Marţi - C F, C CP, C Co CP

03.01 V.P apadopol

A . M o şn ea g u A . M oşn eagu

CA — termen intermediar

V. D ongoroz L. Niţu A . M o şn ea g u C DL, C Co-DL L. Niţu

CCo V. D ongoroz A . M o şn ea g uMiercuri - C F, CCP, CCo CP

04.01 l '. Papadopol A . Moşneagu A . Moşneagu

C A - termen intermediar

T Dongorop L N iţu A . Moşneagu C D L , C C o D L L. N iţu

CCo V. Dongomp A . MoşneaguJoi - C F, C

CP, C Co-CP05.01 V.

PapadopolL. Criştiu-Ninu C.Dăescu

(Gheorghişan)C A-termen intermediar

V. D ongoroz I. Voina L. Criştiu-Ninu C DL, C Co-DL I. Voina

CCO V. D ongoroz L. Criştiu-Ninu

V ineri - C F, 06.01 V. Papadopol L. C riştiu N i nu C .D ă escu

Page 14: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

C C P , C C o C P (G h e o rg h işa n )

C A - term en V. D o n g o ro z I. V oina L. Criştiu-Ninu C D L , C C o D Lin te r m e d ia r I. V oina

C C o X . D o n g o ro z L. Criştiu-NinuSâm bătă 07.01 Urgenţe G . T u d o r G . T u d o r L . C riştiu -N inu

(C O , C P ) (D L )

D um in ică 08.01 Urgenţe G . T u d o r G . T u d o r L . C riştiu N in u(C O , C P ) (D L )

L uni —C 8 F, C 8 C P , C 8 C o -C P

09.01. V. P ap ad o p o l C.Balaci E . Iu ra

C i l A V. D o n g o ro z O . B unici V. V oina C i l D L , C i l Co-DL E . Iu raL . N i ţu

C i l C o V. D o n g o ro z V. V oina

M arţi — C 1 3 F, C 13 C P , C 1 3

10.01 Y. P ap ad o p o l A. N ico lescu I .B ă d escu

C o -C PC 12 A V. D o n g o ro z B. Voinescu A. M oşneagu C12 D L , C12 Co-DL

C. StrîmbI. B ă d escu

C 1 2 C o V. D o n g o ro z A. M oşneagu

M iercuri — C 14 11.01 V. P ap ad o p o l O . B urnei V. C o s tin iuF, C 1 4 C P , C 1 4 C o -C P

C 13 A V. D o n g o ro z G . C o n stan tin L. C onstan tinescu C13 D L , C13 Co-DL V. C o s tin iuG . T u d o r

C 13 C o V. D o n g o ro z L. C onstan tin escu

Jo i -C22 F, C 2 2 C P , C 2 2

12.01 V. P ap ad o p o l B .V oinescu C .B a la c i

C o -C PC 14 A V. D o n g o ro z A. Băjan D. Mirancca C 14 D L , C14 Co-DL C . B ă lă c i

I.CiolcăC 1 4 C o V. D o n g o ro z D. Mirancca

( (

Page 15: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) )

V ineri - C 2 0 F, C 2 0 C P , C 2 0

C o -C P

13.01 V. Papadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

G . C o n stan tinC 15 D L , C I 5 Co-DL

A. N ico lescu

R . G ág eseu

C 15 A M. M ihalcea I. T o can R . G ăgescu

C 1 5 C o I. Tocan

S â m b ă tă 14 .01 U rg en ţe I. B âdescu (C 2 D L )

C . S tr îm b

D u m in ic ă 15.01 U rg en ţe I. B â d escu (C 2 D L )

C . S tr îm b

L uni — C 1 6 F, C 1 6 C P , C 1 6

C o -C P

16.01 V. P apadopo l A .Băjan O . B u rn e l

C 1 6 A V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

C. D ă escu L. Criştiu-Ninu C 16 D L , C 16 Co-DLV. V oina

O . B u rn e l

C 1 6 C o L. Criştiu-NinuM arţi - C 10 F,

C IO C P , C IO C o -C P

17.01 V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

M. M ihalcea B . V oin escu

C 17 A C. S trîm b I. B âdescu C 1 7 D L , C 17 Co-DL E. Iu ra

B. V o in escu

C 1 7 C o 1. B âdescu

M iercuri - C 1 2 F , C 1 2 C P , C 1 2 C o -C P

18.01. V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

L . N itu*

G . C o n sta n tin

C 18 A G . T u d o r V. Costiniu C 18 D L, C 18 Co-DLL. C o n stan tin escu

G . C o n s ta n tin

C 1 8 C o V.Costiniu

Jo i - C 2 3 F, C 2 3 C P , C 23

C o -C P

19.01. V. P ap ad o p o l C. S trîm b A .B ă ja n

Page 16: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

C 1 9 A V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

I.C iolcă C.Balaci C 1 9 D L , C 19C O -D L E . Iu ra

A . B ă ja n

C 1 9 C o C.Balaci

V ineri -C 7 F, C 7 C P , C 7 C o-

C P

20.01 V. P apadopo l G . T u d o r M . M ih a lc e a

C 2 0 A V. D o n g o ro z 11. G ăgescu A. N ico lescu C 20 D L, C20 Co-DLI. T o can

M . M ih a lc e a

C 2 0 C o V. D o n g o ro z A. N icolcscu

S â m b ă tă 2 1 .0 1 U rg en ţe(C 5 A )

I. F ocan (C O , C P )

M . M ih a lc e a (D L )

E. Iu ra

D u m in ic ă 2 2 .0 1 U rg en ţe M . M ih a lc e a (C O , C P )

I. T ocan (D L )

E. Iu ra

L uni — C 6 F, C 6 C P , C 6 C o-

C P

23.01 V.Papadopol

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

I. C iolcă L . N i ţ u

C I A V. V oina O . B urncl C I D L, C I Co-DL C . D ăescu

L . N i t uy

C I C o O . B urncl

M arp - C 5 F, C5 C P , C 5 C o-

C P

24.01 V. P apadopo l

Y. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

R. G ăgescu S Ă R B Ă T O A R E L E G A L Ă

- 2 1 L I B E R Ă -

C . S tr îm b

C 2 A A. M oşneagu B .V oinescu C2 D L, C 2 Co-DLI. B ădescu

C . S tr îm b

C 2 C o B .V oinescu

M iercuri- C il F

C l l C P , C ll Co-CP C 3 A

25.01 V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

V. V oina

C3 D L , C3 Co-DL C. D ăescu

G . T u d o r

L. C onstan tinescu G . C o n stan tin G . T u d o r

C 3 C o G . C onstan tin

Page 17: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) )

jo i - C2 F, C 2 C P , C 2 C o-

C P

26.01 V. P ap ad o p o l E. Iu ra I. C io lc ă

C 4 A Y. D o n g o ro z D . M irancea A. B ăjan C4 D L , C 4 Co-D LC.Balaci

I. C io lc ă

C 4 C o V. D o n g o ro z A. Băjan

V ineri - C 1 9 F, C 1 9 C P , C 1 9

C o -C P

27.01 Y. P apadopo l L. C onstan tin escu E. Iu ra

C 5 A Y. D o n g o ro z I. T o can M. Mihalcea C5 D L , C 5 Co-D LR. G ăgescu

E. Iu ra

C 5 C o V. D o n g o ro z M . M ihalcea

S â m b ă tă 2 8 .0 1 U rg en ţe V. C o s tin iu (C 3 D L )

G . T u d o r

D u m in ic ă 2 9 .0 1 U rg en ţe V. C o s tin iu (C 3 D L )

G . T u d o r

L un i — C 4 F, C 4 C P , C 4 C o-

C P

30.01 V. P apadopo l D . M irancea C .D ă escu

C 6 A Y. D o n g o ro z L. Niţu M . C o zm a C 6 D L , C 6 Co-D L O . B urnel

C. D ă eseu

C 6 C o V. D o n g o ro z M . C o zm a

M arţi — C 2 Î F, C 2 1 C P , C 2 1

C o -C P

31.01 V. P ap ad o p o l I. T o can L . C r iş tiu N in u

C 7 A Y. D o n g o ro z I. B ădescu C. S trîm b C 7 D L, C 7 Co-D LB .V oincscu

L . C r iş tiu N in u

C 7 C O Y. D o n g o ro z C. S trîm b

Planificare predată spre aprobare la data de 17.01.2017

Page 18: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31
Page 19: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) )

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂP L A N I F I C A R E A

ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 IUNIE 2017 - 30 IUNIE 2017

Ziua <Data Sala «Preşedinte Judecător Jud.Ptr.Li6. Permanenţa grefier

Jo i - C 2 2 F , C 2 2 C P , C 2 2

C o -C P

01.06 V. P apadopo l

Y. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

B .V oincscu C . B a la d

C 14 A A. Băjan D. Mirancea C 14 D L, C14 Co-DLI.Ciolcă

C . B a la d

C 1 4 C o D. Mirancea

V ineri -C 2 0 F, C 2 0 C P , C 2 0

C o -C P

02.06. V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

G . C o n stan tinC I 5 D L, C I 5 Co-DL

A. N ico lescu

R . G âgescu

C 15 A M. M ihalcea I. T o ca n R . G âgescu

C 1 5 C o I. Tocan

S â m b ă tă 0 3 .0 6 U rg en ţe C. S tr îm b I. B ădescu

D u m in ic ă 0 4 .0 6 U rg en ţe C . S tr îm b I. B ă d escu

L uni — C 1 6 F, C 1 6 C P , C 1 6

C o -C P

05.06 V. P ap ad o p o l A. Băjan Z I D ES Ă R B Ă T O A R E

L E G A L Ă (R U S A L II)

O . B u rn e l

C 16 A V. D o n g o ro z

Y. D o n g o ro z

C. G h eo rg h işa n (D âescu )

L. C riştiu -N inu C 16 D L, C 16 Co-DLV. V oina

O . B u rn e l

C16 Co L. C rişd u -N in u

M arţi - C 10 F, C IO C P , C IO

C o -C P

06.06 Y. P apadopo l

Y. D o n g o ro z

Y. D o n g o ro z

M . M ihalcea B . V oin escu

C 17 A C. S trîm b I. B ădescu C 1 7 D L , C 17 Co-DL E. Iu ra

B . V oinescu

C 1 7 C o I. B ădcscu

Page 20: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

M iercuri - C 1 2 F, C 1 2 C P , C 1 2 C o -C P

07.06 V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

L . N iţu G . C o n sta n tin

C 1 8 A G . T u d o r V.Costiniu C 18 D L, C 18 Co-DLL. C onstan tinescu

G . C o n s ta n tin

C I 8 C 0 V.Cosdniu

Jo i - C 2 3 F, C 23 C P , C 2 3

C o -C P

08.06 V. P ap ad o p o l

Y. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

C. S trîm b A . B ă ja n

C 1 9 A I.C iolcă C.Balaci C 19 D L , C 19 Co-DL D . M ira n c e a

A . B ă ja n

C 1 9 C o C.Balaci

V ineri —C 7 F, C 7 C P , C 7 C o-

C P

09.06 V. Papadopo l G . T u d o r M . M ih a lc e a

C 2 0 A V. D o n g o ro z R. G ăgescu A. N ico lescu C 20 D L , C20 Co-DLI. l o c a n

M . M ih a lc e a

C 2 0 C o V. D o n g o ro z A. N ico lescu

S â m b ă tă 1 0 .0 6 U rg en ţe M . M ih a lc e a (C O , C P )

I. T ocan (D L j

R . G ăgescu

D u m in ic ă 1 1 .0 6 U rg en ţe I . T ocan (C O , C P )

M . M ih a lc e a (D L )

R . G ăgescu

L uni — C 6 F, C 6 C P , C 6 C o-

C P

12.06 V.Papadopol

V. D o n g o ro z

V . D o n g o ro z

I. C iolcă L. N iţu

C I A V. V oina O . B urnel C I D L , C I Co-DL C . G h eo rg h işa n

(D ăescu )

L . N i ţu

C I C o O . B urnei

M arţi - C 5 F, C 5 C P , C 5 Co-

13.06 V. P apadopo l R. G ăgescu C . S tr îm b

{ <

Page 21: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) )

C PC 2 A V. D o n g o ro z A. M oşneagu B .V oinescu C2 D L , C 2 Co-DL

E . IuraC . S tr îm b

C 2 C o V. D o n g o ro z B .V oinescu

M iercuri- C i l F C i l C P , C i l

C o -C P

14.06 V. P apadopo l V. V oina G . T u d o r

C 3 A V. D o n g o ro z L. C o n stan tin escu G . C onstan tin C3 D L, C3 Co-DLV. C ostin iu

G . T u d o r

C 3 C o V. D o n g o ro z G . C o n stan tin

Jo i - C 2 F, C 2 C p , C 2 Co-

C P

15.06 V. P ap ad o p o l E. Iu ra I. C io lc ă

C 4 A V. D o n g o ro z D . M irancea A. B ăjan C4 D L , C 4 Co-DL M . C o zm a

I. C io lc ă

C 4 C o V. D o n g o ro z A. Băjan

V ineri - C I 9 F, C 1 9 C P , C 1 9

C o -C P

16.06 V. P ap ad o p o l L. C o n stan tin escu A . N ico le scu

C 5 A V. D o n g o ro z I. T o can M . M ih a lcea C5 D L , C 5 C o-D L M . C o zm a

A . N ico le scu

C 5 C o V. D o n g o ro z M. M ihalcca

S â m b ă tă 1 7 .0 6 U rg en ţe G . T u d o r V. C o s tin iu

D u m in ic ă 1 8 .0 6 U rg en ţe G . T u d o r V. C o s tin iu

L uni - C 4 F, C 4 C P , C 4 Co-

C P

19.06 V. P ap ad o p o l D . M irancea C . G h eo rg h işa n (D âescu )

C 6 A V. D o n g o ro z M . C o zm a L. N iţit C 6 D L, C 6 Co-DL O . B um el

C . G h eo rg h işa n (D âescu )

C 6 C o V. D o n g o ro z M . C o zm a

Page 22: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

M arti - C 21 F, C 2 1 C P , C 21

C o -C P

20.06 V. P ap ad o p o l I. T o can I. V o in a

C 7 A V. D o n g o ro z I. B ădcscu C. S trim b C 7 D L , C 7 Co-D LB .V oinescu

I. V o in a

C 7 C O C. S trim b

M iercuri - C 17F, C 1 7 C P ,

C 1 7 C o -C P

21.06 V. P ap ad o p o l C. G h eo rg h işa n (D âescu )

L . C o n sta n tin escu

C 8 A V. D o n g o ro z V. C ostin iu G . T u d o r C 8 D L, C 8 Co-D L G. Constantin

L . C o n sta n tin escu

C 8 C o V. D o n g o ro z G . T u d o r

Joi - C l F, C l C P , C l C o -C P

22.06 V. P ap ad o p o l I. B ădescu D . M ira n c e a

C 9 A V. D o n g o ro z C.Balaci I. C iolcă C 9 D L, C 9 Co-D LL. Niţu

D . M ira n c e a

C 9 C O V. D o n g o ro z I. C iolcă

V ineri — C 9 F, C 9 C P , C 9 C o

C P

23.06 V. P ap ad o p o l V. C ostin iu I. T ocan

C I O A V. D o n g o ro z A. N icolescu R. G ăgescu CIO D L , CIO Co-DL C . G h eo rg h işa n

(D âescu )

I. T ocan

C IO C o V. D o n g o ro z R. G ăgescu

Sâm bătă 24.06 Urgenţe C. G h erg b işa n (D âescu )

(C O , C P )

L . C r iş tiu -N in u (D L )

O . B u rn e l

D um in ică 25.06 Urgenţe L . C r iş tiu -N in u (C O , C P )

C . G h erg b işa n (D âescu )

(D L )

O . B u rn e l

( (

Page 23: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) )

L u n i - C 8 F, C 8 C P , C 8 C o -C P

26.06. V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

C .B alad E. Iu ra

C U A O . B urnel V. V oina C i l D L , C U Co-DL L . N iţu

E. Iu ra

C i l C o V. V oina

M arţi - C 13 F, C 13 C P , C 13

C o -C P

27.06 V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

A. N ico lescu I. B ă d escu

C 12 A B. Voinescu A. M oşneagu C12 D L, C12 Co-DLC. Strimb

I. B ă d escu

C 1 2 C o A. M oşncagu

M iercuri - C 1 4 F, C 1 4 C P , C 1 4 C o -C P

28.06 V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

O . B urnel V. C o s tin iu

C 13 A G . C o n stan tin L. C onstan tin escu C13 D L , C13 Co-DLG . T u d o r

V. C o s tin iu

C 1 3 C o L. C onstan tin escu

Jo i -C22 F, C 2 2 C P , C 2 2

C o -C P

29.06 V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

B. V oinescu C . B a la d

C 14 A A. Băjan D. Mirancea C14 D L , C14 Co-DLI.Ciolcă

C . B a la d

C 1 4 C o D. Mirancea

V ineri - C 2 0 F, C 2 0 C P , C 2 0

C o -C P

30.06. V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

G . C o n stan tinC 15 D L , C 15 C o-D L

E. litra

R . G ăgescu

C 1 5 A M . M ihalcea I. T o can R . G ăgescu

C 1 5 C o I. T o can

Planificare predată spre aprobare la data de 17.01.2017

Page 24: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31
Page 25: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

1 )

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂP L A N I F I C A R E A

ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MAI 2017 - 31 MAI 2017

Ziua (Data Sala •Preşedinte Judecător Jud<Dr.Li6. Permanenţa grefier

L uni - C 8 F, C 8 C P , C 8 C o -C P

01.05. V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

C.Bălăci S Ă R B Ă T O A R EL E G A L Ă

E. Iu ra

C i l A O . B urnel V . V oina C U D L, C i l Co-DL L . N iţu

E. Iu ra

C U C o V. V oina

M arp - C 13 F, C 1 3 C P , C 13

C o -C P

02.05 V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

A. N ico lcscu I. B ădescu

C 12 A B. Voinescu A. M oşneagu C12 D L , C12 Co-DLC. Strîmb

I . B ădescu

C 1 2 C o A . M oşneagu

M iercuri - C 14 F, C 1 4 C P , C 1 4 C o -C P

03.05 V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

O . B urnel V . C o s tin iu

C 13 A G . C o n stan tin L. C onstan tinescu C13 D L, C13 Co-DLG . T u d o r

V . C o s tin iu

C 13 C o L. C o n stan tin escu

Jo i - C 2 2 F, C 2 2 C P , C 22

C o -C P

04.05 V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

Y. D o n g o ro z

B .V oinescu C . B ă lă c i

C 14 A A. B ăjan D. Mirancea C14 D L , C 14 Co-DL M . C o zm a

C . B ă lă c i

C 1 4 C o D. Mirancea

V ineri -C 2 0 F, C 2 0 C P , C 2 0

C o -C P

05.05. Y. P apadopo l G . C o n stan tinC I 5 D L, C 15 Co-DL

R . G ăgescu

Page 26: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

C 1 5 A V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

M. M ihalcea I. T o can A. N ico lescu R . G âgescuC 1 5 C o I. T ocan

S â m b ă tă 0 6 .0 5 U rg en ţe M . M ih a lc e a I. T ocan

D u m in ic ă 0 7 .0 5 U rg en ţe M . M ih a lc e a I. T ocan

L uni - C 1 6 F, C 1 6 C P , C 1 6

C o -C P

08.05 V. P ap ad o p o l A. Băjan O . B u rn e l

C 16 A V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

C. G h eo rg h işa n (D ăescu )

L. C riştiu -N inu C 16 D L , C 16 Co-DLV. V oina

O . B u rn e l

C16 Co L. C riştiu -N inu

M arţi - C 10 F, C IO C P , C IO

C o -C P

09.05 Y. P apadopo l

Y. D o n g o ro z

Y. D o n g o ro z

M. M ihalcea B . V oin escu

C 17 A C. S trîm b I. B ădescu C 1 7 D L , C 17 Co-DL E . Iu ra

B. V o in escu

C 1 7 C o I. B ădescu

M iercuri - C 12 F, C 1 2 C P , C 1 2 C o -C P

10.05 Y. P apadopo l

Y. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

L . N iţu G . C o n sta n tin

C 1 8 A G . T u d o r V.Costiniu C 18 D L , C 18 Co-DLL. C onstan tinescu

G . C o n sta n tin

C 1 8 C o V.Costiniu

Joi - C 2 3 F, C 2 3 C P , C 2 3

C o -C P

11.05 Y. P apadopo l

Y. D o n g o ro z

Y. D o n g o ro z

C. S trîm b A . B ă ja n

C 19 A I.C iolcă C.Bălăci C 1 9 D L , C 19 Co-DLD . M irancca

A . B ă ja n

C 1 9 C o C. Bălăci

V ineri -C 7 F, C 7 C P , C 7 C o-

12.05 Y. P apadopo l G . T u d o r M . M ih a lc e a

( (

Page 27: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) }

C PC 2 0 A V. D o n g o ro z R . G ăgcscu A . N ico lescu C20 D L , C 20 Co-DL

I. T o canM . M ih a lc e a

C 2 0 C o V. D o n g o ro z A. N ico lescu

S â m b ă tă 1 3 .0 5 U rg en ţe G . C o n s ta n tin ( C O , C P )

L .C o n sta n tin escu

______ m ______

V. C o s tin iu

D u m in ic ă 1 4 .0 5 U rg en ţe L .C o n sta n tin escu

(C O , C P )

G .C o n sta n tin (D L )

V. C o s tin iu

L un i — C 6 F, C 6 CPy C 6 Co-

C P

15.05 V.Papadopol

I. C iolcă L . N iţu

C I A Y. D o n g o ro z V. V oina O . B um cl C I D L , C I Co-DL C . G h eo rg h işa n

(D âescu )

L . N i ţu

C l C o V. D o n g o ro z O . B urncl

M arţi - C 5 F, C 5 CPy C 5 Co-

C P

16.05 V. P ap ad o p o l R. G ăgescu C . S tr îm b

C 2 A Y. D o n g o ro z A. M oşneagu B .V oinescu C2 D L , C2 Co-D LE .Iu ra

C . S tr îm b

C 2 C o Y. D o n g o ro z B .V oinescu

M iercuri- C i l F C i l C P , C i l

C o -C P

17.05 Y. P ap ad o p o l V. V oina G . T u d o r

C 3 A V. D o n g o ro z L. C onstan tin escu G . C o n stan tin C3 D L , C3 Co-DLV. C ostin iu

G . T u d o r

C 3 C o Y. D o n g o ro z G . C o n stan tin

Page 28: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

Jo i - C 2 F, C 2 C p , C 2 Co-

C P

18.05 V. P ap ad o p o l E. îu r a I. C io lc â

C 4 A V. D o n g o ro z D . M irancea A. Băjan C4 D L , C 4 C o-D L M . C o zm a

I. C io lc ă

C 4 C o V. D o n g o ro z A. Băjan

V ineri - C I 9 F, C 1 9 C P , C 1 9

C o -C P

19.05 V. P ap ad o p o l L. C onstan tinescu E. Iu ra

C 5 A V. D o n g o ro z I. T o ca n M . M ih a lcea C 5 D L , C 5 Co-D LR. G ăgcscu

E . Iu ra

C 5 C o V. D o n g o ro z M. M ihalcca

S â m b ă tă 2 0 .0 5 U rg en ţe L . N i ţu E . Iu ra

D u m in ic ă 2 1 .0 5 U rg en ţe L . N i ţu E. Iu ra

L un i — C 4 F, C 4 C P , C 4 Co-

C P

22.05 V. P ap ad o p o l D . M irancea C. G h eo rg b işa n (D ăescu )

C 6 A V. D o n g o ro z M . C o zm a L . N iţu C 6 D L , C 6 Co-DL O . B urnei

C. G h eo rg b işa n (D ăescu )

C 6 C o V. D o n g o ro z M . C o zm a

M arţi — C 2 1 F, C 2 1 C P , C 21

C o -C P

23.05 V. P ap ad o p o l I. T o can I. V o in a

C 7 A Y. D o n g o ro z I. B ădescu C. S trîm b C 7 D L , C 7 C o-D L E. litra

I. V o in a

C 7 C O C. S trîm b

M iercuri — C 17F , C 1 7 C P ,

C 1 7 C o -C P

24.05 V. P ap ad o p o l C . G h eo rg b işa n (D ăescu )

L . C o n sta n tin escu

C 8 A V. D o n g o ro z V. C ostin iu G . T u d o r C 8 D L , C 8 Co-DL L . C o n sta n tin escu

( /

Page 29: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) )

G . C o n stan tinC 8 C o V. D o n g o ro z G . T u d o r

Joi - C l F, C l C P , C l C o -C P

25.05 V. P apadopo l I. B ădescu D . M ira n c e a

C 9 A V. D o n g o ro z C.Balaci I. C iolcă C 9 D L , C 9 Co-DL L. N Iţu

D . M ira n c e a

C 9 C O V. D o n g o ro z I. Ciolcă

V ineri — C 9 F, C 9 C P , C 9 C o

C P

26.05 V. P apadopo l V. C osdn iu I. T ocan

C I O A V. D o n g o ro z A. N icolescu R. G ăgescu CIO D L , CIO Co-DL C . G b eo rg h işa n

(D ăescu )

I. T ocan

C IO C o V. D o n g o ro z R. G ăgescu

Sâm bătă 27.05 Urgenţe A . B á ja n (C O , C P )

D . M ira n c e a

m

C . B a la d

D um in ică 28.05 Urgenţe D . M ira n c e a (C O , C P )

A . B a ja n (D L )

C . B a l a d

L un i - C 8 F, C 8 C P , C 8 C o -C P

29.05. V. P ap ad o p o l C.Balaci E. lu r a

C 11 A V. D o n g o ro z O . B urnei V. V oina C l l D L , C l l Co-DL L . N i ţu

E. Iu ra

C l l C o V. D o n g o ro z V. V oina

M arti — C 13 F, C 1 3 C P , C 13

C o -C P

30.05 V. P ap ad o p o l A. N ico lcscu I. B ă d escu

C 12 A V. D o n g o ro z B. Voinescu A . M oşneagu C12 D L , C 12 Co-DLC. Strimb

I. B ă d escu

C 1 2 C o V. D o n g o ro z A. M oşneagu

M iercuri — C 14 31.05 V. P apadopo l O . B urnel V. C o s tin iu

Page 30: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

F, C 1 4 C P , C 1 4 C o -C P

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

C 13 A G . C o n stan tin L. C onstan tinescu C13 D L , C13 Co-DLG . T u d o r

V . C o s tin iu

C 1 3 C o L. C onstan tin escu

Planificare predată spre aprobare la data de 17.01.2017

( (

Page 31: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂP L A N I F I C A R E A

ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 APRILIE 2017 - 30 APRILIE 2017

Ziua (Data Sala <Preşedinte Judecător JutC<Dr.Li6. (Permanent yreper

S âm bătă 01.04 Urgenţe A . N ico le scu R . G ăgescu I. T ocau

(C O , C P ) (D L )

D um in ică 02.04 Urgenţe R . G ăgescu A . N ic o le sc u I. T ocau(C O , C P ) (D L )

L un i - C 8 F, C 8 C P , C 8 C o -C P

03.04. V. P ap ad o p o l C. Bălăci E. Iu ra

C i l A V. D o n g o ro z O . B un ic i V. V o ina C i l D L , C i l Co-DL E. Iu raL . N i ţu

C i l C o V. D o n g o ro z V. V oină

M arţi - C 1 3 F, C 1 3 C P , C 13

04.04 V. P ap ad o p o l A. N ico lescu I. B ădescu

C o -C PC 12 A V. D o n g o ro z B. Voinescu A. M oşneagu C12 D L , C12 Co-D L

C. StrîmbI. B ădescu

C 1 2 C o V. D o n g o ro z A. M oşneagu

M iercuri - C14 05.04 V. P ap ad o p o l O . B urnei V. C o s tin iu

F, C 1 4 C P , C 1 4 C o -C P

C 13 A V. D o n g o ro z G . C o n stan tin L. C onstan tin escu C13 D L, C13 Co-D L V. C o s tin iuL. N iţu

C 1 3 C o V. D o n g o ro z L. C onstan tinescu

Jo i -C22 F, C 2 2 C P , C 22

06.04 V. P ap ad o p o l B. V oinescu C . B ă lă c i

C o -C PC 14 A V. D o n g o ro z A. B ăjan D. Mirancea C14 D L , C14 C o-D L C . B ă lă c i

M . C o z m a

Page 32: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

C 1 4 C o V. D ongorox D. Mirancea

V ineri -C 20 F, C 2 0 C P , C 2 0

07.04. V. P apadopo l G . C o n stan tinC IS D L , C IS Co-DL

R . G âgescu

C o -C PC 1 5 A V. D o n gorox M. M ihalcea I. T o can A. N icolescu R . G âgescuC l 5 C o Y. D o n g o ro x I. Tocan

S â m b ă tă 0 8 .0 4 U rg en ţe L. N i ţu L . C o n sta n tin escu

D u m in ic ă 0 9 .0 4 U rg en ţe L . N i ţu L. C o n sta n tin escu

L uni - C 1 6 F, C 1 6 C P , C 1 6

10.04 Y. P apadopo l A. Băjan O . B u rn e l

C o -C PC16A V. D o n gorox C. G b e o rg b işa n

(D ăescu )

L. C riştiu -N inu C 16 D L , C 16 Co-DLV. V oina

O . B u rn e l

C16 Co Y. D o n g o ro x L. C riştiu -N inu

M arţi - C 10 F, C IO C P , CIO

11.04 Y. P apadopo l M. M ihalcea B. V oin escu

C o -C PC 17 A Y. D o n g o ro x C. S trim b I. B ădescu C 17 D L, C 17 Co-DL B . V oin escu

E. Iu raC 1 7 C o Y. D o n gorox I. B ădescu

M iercuri - C 12 12.04 Y. Papadopo l L. N iţu G . C o n sta n tinF, C 1 2 C P , C 1 2 C o -C P

C 1 8 A Y. D o n g o ro x G . T u d o r V.Costiniu C 18 D L , C18 Co-DL G . C o n sta n tinC . G h eo rg b işa n

(D ăescu )C 1 8 C o Y. D o n g o ro x V.Costiniu

Jo i - C 2 3 F, C 2 3 C P , C 23

13.04 Y. Papadopo l C. S trim b A . B ă ja n

C o -C P

( (

Page 33: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

)

C 1 9 A V. D o n g o ro z I.C iolcă C.Balaci C 1 9 D L , C 19 Co-DL D . M ira n c e a

A . B ă ja n

C 1 9 C o V. D o n g o ro z C.Balaci

V ineri -C 7 F, C 7 C P , C 7 C o-

C P

14.04 V. P ap ad o p o l G . T u d o r M . M ih a lc e a

C 2 0 A V. D o n g o ro z R. G ăgescu A. N ico lescu C20 D L , C 20 Co-D L M . C o z m a

M . M ih a lc e a

C 2 0 C o V. D o n g o ro z A. N ico lcscu

S â m b ă tă 15 .04 U rg en ţe O. B u rn e l (C O , C P )

I. V o in a (D L j

E. Iu ra

D u m in ic ă 16 .04 U rg en ţe I. V o in a (C O , C P )

O . B u rn e l (DL>

E . Iu ra

L un i - C 6 F, C 6 C P , C 6 C o-

C P

17.04 V.Papadopol

I. C iolca 2 1 D ES Ă R B Ă T O A R E

L E G A L ĂPAŞTE

L. N iţu

C I A V. D o n g o ro z V. V oina O . B urnel C l D L, C l Co-D L C . G h eo rg h işa n

(D ăescu )

L . N iţu

C l C o Y. D o n g o ro z O . B urnel

M arti - C 5 F, C 5 C P , C5 C o-

C P

18.04 V. P apadopo l R. G ăgescu C. S tr îrn b

C 2 A V. D o n g o ro z A. M oşneagu B .V oinescu C2 D L , C 2 Co-D LI. B ădescu

C . S tr îrn b

C 2 C o V. D o n g o ro z B .V oinescu

M iercuri- C l 1 F C l l C P , C l l

C o -C P

19.04 V. P ap ad o p o l V. V oina G . T u d o r

Page 34: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

C 3 A V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

L. C onstan tinescu G . C onstan tin C3 D L , C3 Co-DLV. C ostin iu

G . T u d o r

C 3 C o G . C o n stan tin

Jo i - C 2 F, C 2 C p , C 2 Co-

C P

20.04 V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

E. Iu ra I. C io lc á

C 4 A D . M irancea A. Bájan C 4 D L , C4 Co-D LC.Balaci

I . C io lc ă

C 4 C o A. Bájan

V ineri —C 1 9 F, C 1 9 C P , C 1 9

C o -C P

21.04 V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

L. C onstan tinescu A . N ic o le sc u

C 5 A I. T o can M. M ih a lcea C 5 D L , C 5 Co-D L11. G ágescu

A . N ic o le sc u

C 5 C o M. M ihalcea

S â m b ă tă 2 2 .0 4 U rg en ţe A . B á ja n D . M ira n c e aD u m in ic ă 2 3 .0 4 U rg en ţe A . B á ja n D . M ira n c e a

L uni — C 4 F, C 4 C P , C 4 C o-

C P

24.04 V. P ap ad o p o l

V. D o n g o ro z

V. D o n g o ro z

D . M irancea C . G b e o rg h isa n (D á escu )

C 6 A L. Nipi M . C o im a C 6 D L , C6 Co-D L E. l in a

C . G b e o rg h isa n (D á escu )

C 6 C o M . C o im a

M arp - C 21 F, C 2 1 C P , C 2 1

C o -C P

25.04 V. P apadopo l

V. D o n g o ro z

I. T o can I. V o in a

C 7 A I. B ádescu C. S trim b C 7 D L , C 7 Co-DL E. Iu ra

I . V o in a

C 7 C O C. S trim b

M iercuri - C 17F, C 1 7 C P ,

26.04 V. P apadopo l C. G b e o rg h isa n (D áescu )

L . C o n sta n tin escu

II

Page 35: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31

) )

C 1 7 C o -C PC 8 A V. D o n g o ro z V. C osüm u G . T u d o r C 8 D L, C 8 Co-DL

G. ConstantinL . C o n sta n tin escu

C 8 C o V. D o n g o ro z G . T u d o r

Jo i - C l F, C I C P , C I C o -C P

27.04 V. P apadopo l I. B ădescu D . M ira n c e a

C 9 A V. D o n g o ro z C.Balaci I. C iolcă C 9 D L , C 9 Co-D LA. Băjan

D . M ira n c e a

C 9 C O V. D o n g o ro z I. C iolcă

V ineri - C 9 F, C 9 C P , C 9 C o

C P

28.04 V. P ap ad o p o l V. C ostin iu I. T ocan

C I O A V. D o n g o ro z A. N ico lescu R. G ăgescu CIO D L , CIO Co-DLM. M ihalcea

I. T ocan

C IO C o V. D o n g o ro z R. G ăgescu

Sâm bătă 29.04 Urgenţe B . V oin escu (C O , C P )

A . M o şn ea g u (D L )

I. B ădescu

D um in ică 30.04 Urgenţe A . M o şn ea g u ( C O , C P )

B. V o in escu (D L )

I. B ădescu

Planificare predată spre aprobare la data de 17.01.2017

Page 36: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ ... · CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A II A PENALĂ PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE 2017 - 31