Cursul 2 Morfologie Bacteriane

of 45 /45
MORFOLOGIE BACTERIANĂ MORFOLOGIE BACTERIANĂ

Embed Size (px)

description

Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Transcript of Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Page 1: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

MORFOLOGIE BACTERIANĂMORFOLOGIE BACTERIANĂ

Page 2: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Bacteriile sunt vieBacteriile sunt vieţţuitoare uitoare unicelulareunicelulare

foarte heteromorfefoarte heteromorfe cu dimensiuni cuprinse între 0,1-15 µm. cu dimensiuni cuprinse între 0,1-15 µm.

vievieţţuitoare procarioteuitoare procariote

Page 3: Cursul 2 Morfologie Bacteriane
Page 4: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Celula este protejată de un Celula este protejată de un pereteperete (membrană)(membrană) cu o structură rigidă cu o structură rigidă

care conferă fiecărei specii o formă care conferă fiecărei specii o formă caracteristică. caracteristică.

Se disting patru tipuri morfologiceSe disting patru tipuri morfologice principaleprincipale::

coc, coc, bacil, bacil, vibrion, vibrion, spirochetspirochet..

Page 5: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Multiplicarea bacteriilorMultiplicarea bacteriilor - - prin prin sciziparitatesciziparitate, ,

aparatul nuclear se divide pe cale amitotică aparatul nuclear se divide pe cale amitotică (prin replicarea filamentului de ADN)(prin replicarea filamentului de ADN)

• Excepţional, anumite grupe de bacterii se Excepţional, anumite grupe de bacterii se pot multiplica şi pe alte căipot multiplica şi pe alte căi

• (înmugurire,fragmentare etc.).(înmugurire,fragmentare etc.).

Page 6: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

BacteriileBacteriile sunt lipsite de sunt lipsite de pigmenţi pigmenţi fotosintetizanţifotosintetizanţi

** cu excepţia câtorva grupe de bacterii cu excepţia câtorva grupe de bacterii

Energia Energia necesară activităţii vitale şi-o necesară activităţii vitale şi-o procură prin reacţii chimice procură prin reacţii chimice exergoniceexergonice. .

vieţuitoare strict chemotrofevieţuitoare strict chemotrofe (chemosintetizante).(chemosintetizante).

posedă un bogat echipament enzimatic, posedă un bogat echipament enzimatic, care le permite să utilizeze, în care le permite să utilizeze, în metabolismul plastic şi energetic, metabolismul plastic şi energetic, componente organice şi anorganice foarte componente organice şi anorganice foarte variate.variate.

Page 7: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

LLumea bacteriană poate fi împărţită în umea bacteriană poate fi împărţită în două categorii:două categorii:

bacterii autotrofebacterii autotrofe - - substrat substrat nutritiv nutritiv numai numai componente de natură componente de natură anorganică;anorganică;

bacterii heterotrofebacterii heterotrofe - - obligatoriu surse organice de C şi N, dar obligatoriu surse organice de C şi N, dar pot utiliza şi diferiţi compuşi anorganici.pot utiliza şi diferiţi compuşi anorganici.

Page 8: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

CCaracterele morfologice proprii unor aracterele morfologice proprii unor specii sau grupe de bacterii au o specii sau grupe de bacterii au o constanţă apreciabilăconstanţă apreciabilă

SServesc ca importante criterii taxonomiceervesc ca importante criterii taxonomice

UUtilitate practică esenţială în lucrările tilitate practică esenţială în lucrările curente de diagnostic bacteriologic.curente de diagnostic bacteriologic.

Page 9: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

aspecte de variabilitate morfologică aspecte de variabilitate morfologică

polimorfismpolimorfism sau sau pleomorfismpleomorfism =p=proprietatea unei specii bacteriene de a roprietatea unei specii bacteriene de a se prezenta sub aspecte morfologice se prezenta sub aspecte morfologice variate variate

determinatdeterminatăă de numeroşi factori endogeni de numeroşi factori endogeni sau exogenisau exogeni – de starea fiziologică a celulelor bacteriene,de starea fiziologică a celulelor bacteriene,– condiţiile de viaţă pe care le oferă mediile condiţiile de viaţă pe care le oferă mediile

artificiale de cultivare,artificiale de cultivare,– prezenţa în aceste medii a unor substanţe etc.prezenţa în aceste medii a unor substanţe etc.

Page 10: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

fenomene de polimorfism fenomene de polimorfism - - mai mai accentuate la germenii cultivaţi în medii accentuate la germenii cultivaţi în medii artificiale artificiale

aspectele morfologice cele mai aspectele morfologice cele mai caracteristice caracteristice -- la germenii prezenţi în la germenii prezenţi în materialele patologice materialele patologice

Page 11: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

FORMAFORMA

patru tipuri morfologicepatru tipuri morfologice: : – coci, coci,

– bacili, bacili,

– VVibrioniibrioni,,

– spirochetespirochete

Page 12: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

CociiCocii au o formă sferoidală, aparent rotundă, uneori au o formă sferoidală, aparent rotundă, uneori

uşor ovalară sau chiar neregulată. uşor ovalară sau chiar neregulată. Unele specii de coci au o formă particulară Unele specii de coci au o formă particulară

caracteristică;caracteristică;

– Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae

(pneumococ)(pneumococ) - - celulele bacteriene celulele bacteriene

au formă ovalară lanceolatăau formă ovalară lanceolată

– Neisseria gonorrhoeaeNeisseria gonorrhoeae

(gonococ) o formă ovalară reniformă.(gonococ) o formă ovalară reniformă.

Page 13: Cursul 2 Morfologie Bacteriane
Page 14: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

BaciliiBacilii au formă cilindrică, mai mult sau mai au formă cilindrică, mai mult sau mai

puţin alungită, asemănătoare unui puţin alungită, asemănătoare unui bastonaş. bastonaş.

La unele specii forma bacilară este uşor La unele specii forma bacilară este uşor aplatizată (aplatizată (Erysipelothrix insidiosaErysipelothrix insidiosa))

Page 15: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Numeroase specii de bacili prezintă Numeroase specii de bacili prezintă obişnuit aspecte de polimorfism: obişnuit aspecte de polimorfism: – forme cocoideforme cocoide– forme forme cocobacilare, cocobacilare, – forme naviculareforme naviculare, forme bacilare foarte , forme bacilare foarte

mult alungite care uneori au aspect mult alungite care uneori au aspect filamentosfilamentos etc. etc.

Între bacili există deosebiri în privinţa Între bacili există deosebiri în privinţa grosimii şi lungimii sau a formei pe care o grosimii şi lungimii sau a formei pe care o au capetele acestora. au capetele acestora.

Page 16: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

La unele specii formele bacilare sunt La unele specii formele bacilare sunt subţiri, fine, de regulă rectilinii (subţiri, fine, de regulă rectilinii (E. E. insidiosainsidiosa),),

Page 17: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

la altele pot fi uşor încurbate la altele pot fi uşor încurbate ((Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis); );

Page 18: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

La majoritatea speciilor La majoritatea speciilor capetele bacililor sunt capetele bacililor sunt uşor rotunjiteuşor rotunjite

B. anthracisB. anthracis capetele capetele sunt însă drepte. sunt însă drepte.

La speciile din genul La speciile din genul FusobacteriumFusobacterium celula se celula se subţiază spre capete subţiază spre capete dând bacteriilor un dând bacteriilor un aspect fusiform.aspect fusiform.

Page 19: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

VibrioniiVibrionii au forma alungită şi încurbată, uneori cu au forma alungită şi încurbată, uneori cu

ondulaţii neregulate.ondulaţii neregulate.

Speciile din genul Speciile din genul VibrioVibrio au obişnuit o au obişnuit o formă încurbată, asemănătoare cu o formă încurbată, asemănătoare cu o virgulă sau cu un corn. virgulă sau cu un corn.

Page 20: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

SpirocheteleSpirochetele

au aspect filiform, filamentele fiind foarte au aspect filiform, filamentele fiind foarte subţiri şi lungi, cu numeroase ondulaţii subţiri şi lungi, cu numeroase ondulaţii sub formă de spire regulate sub formă de spire regulate (asemănătoare unui tirbuşon). (asemănătoare unui tirbuşon).

Aspectul spirelor poate fi diferitAspectul spirelor poate fi diferit::– spire numeroase (câteva zeci) foarte strânse spire numeroase (câteva zeci) foarte strânse

şi regulateşi regulate;;– spire mai largi şi mai puţin regulate.spire mai largi şi mai puţin regulate.

Page 21: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Aspectul spirelor poate fi Aspectul spirelor poate fi diferitdiferit::– speciile din genul speciile din genul

LeptospiraLeptospira au spire au spire numeroase (câteva zeci) numeroase (câteva zeci) foarte strânse şi regulatefoarte strânse şi regulate;;

– speciile din genul speciile din genul BorreliaBorrelia au spire mai largi şi mai au spire mai largi şi mai puţin regulate.puţin regulate.

Page 22: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

MOD DE GRUPAREMOD DE GRUPARE celulele rezultate din diviziune se separă, celulele rezultate din diviziune se separă,

răspândindu-se neuniform în mediu.răspândindu-se neuniform în mediu.

La unele La unele bacterii bacterii celulele celulele rămân însă rămân însă ataşate una de alta, de o manieră care ataşate una de alta, de o manieră care duce la formarea de grupări duce la formarea de grupări caracteristicecaracteristice

modul de grupare constituie la unele modul de grupare constituie la unele specii un important criteriu taxonomicspecii un important criteriu taxonomic

Page 23: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Cauzele care determină constituirea de Cauzele care determină constituirea de grupări caracteristice sunt multiplegrupări caracteristice sunt multiple

FFelul în care se realizează diviziunea elul în care se realizează diviziunea celulelor bacterienecelulelor bacteriene - - la unele specii la unele specii totdeauna pe anumite planuri şi direcţii totdeauna pe anumite planuri şi direcţii determinate geneticdeterminate genetic

Menţinerea lor ataşată se realizează în Menţinerea lor ataşată se realizează în majoritatea cazurilor printr-o substanţă majoritatea cazurilor printr-o substanţă vâscoasăvâscoasă, , secretată numai pe anumite secretată numai pe anumite zone de la suprafaţa bacteriei, zone de la suprafaţa bacteriei, determinate geneticdeterminate genetic

Page 24: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Cele mai caracteristice Cele mai caracteristice modalităţi de grupare sunt modalităţi de grupare sunt întâlnite la întâlnite la cocicoci

DiplocociiDiplococii (diplos = dublu). Sunt coci (diplos = dublu). Sunt coci grupaţi câte doi. grupaţi câte doi.

fiecare celulă bacteriană se divide fiecare celulă bacteriană se divide totdeauna pe un singur plan, iar totdeauna pe un singur plan, iar

celulele fiice rămân în celulele fiice rămân în continuare ataşate, continuare ataşate, realizându-se astfel realizându-se astfel grupări de câte grupări de câte

două celuledouă celule sau sau

înlănţuiri scurteînlănţuiri scurte de asemenea de asemenea diplococi.diplococi.

Page 25: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

La unele specii, La unele specii, aranjamentul faţă în faţă a aranjamentul faţă în faţă a celor doi coci se face de o celor doi coci se face de o manieră foarte manieră foarte caracteristică. caracteristică.

Str. pneumoniaeStr. pneumoniae (pneumococul) are o formă (pneumococul) are o formă lanceolată şi se dispune lanceolată şi se dispune totdeauna cu partea totdeauna cu partea ascuţită faţă în faţă, ascuţită faţă în faţă,

Neisseria gonorrhoeaeNeisseria gonorrhoeae (gonococul) are formă (gonococul) are formă reniformă şi se dispune reniformă şi se dispune totdeauna cu partea totdeauna cu partea reniformă faţă în faţă.reniformă faţă în faţă.

Diplococi(pneumococ)

Page 26: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

StreptocociiStreptococii (streptos = lanţ) (streptos = lanţ) -- coci dispuşi într-o înlănţuire coci dispuşi într-o înlănţuire liniară, asemănătoare unui liniară, asemănătoare unui şirag de mărgeleşirag de mărgele Gruparea în lanţ este Gruparea în lanţ este

determinată de faptul că determinată de faptul că toate celulele se divid pe toate celulele se divid pe acelaşi plan şi într-o acelaşi plan şi într-o singură direcţie, singură direcţie, rămânând apoi ataşate rămânând apoi ataşate una de alta.una de alta.

Cocii care se grupează în Cocii care se grupează în acest fel formează în acest fel formează în sistematică genul sistematică genul StreptococcusStreptococcus..

Streptococi

Page 27: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Lungimea lanţurilor variază de la o specie la Lungimea lanţurilor variază de la o specie la altaalta;; – unii streptococi se grupează frecvent în lanţuri lungi, unii streptococi se grupează frecvent în lanţuri lungi,

formate adeseori din câteva zeci de cformate adeseori din câteva zeci de celule;elule;– alţii se grupează obişnuit în lanţuri mai scurte, alţii se grupează obişnuit în lanţuri mai scurte,

formate uneori numai din câteva celule. formate uneori numai din câteva celule.

Lungimea lanţurilor este în parte condiţionată Lungimea lanţurilor este în parte condiţionată de mediul în care au fost cultivaţi germenii şi de de mediul în care au fost cultivaţi germenii şi de natura materialului patologic.natura materialului patologic.

În culturile pe medii lichide lanţurile sunt de În culturile pe medii lichide lanţurile sunt de regulă mult mai lungi decât în culturile regulă mult mai lungi decât în culturile dezvoltate pe suprafaţa mediilor semilichide dezvoltate pe suprafaţa mediilor semilichide (geloză cu ser(geloză cu ser))

Page 28: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Gruparea în tetradăGruparea în tetradă (tetra = patru). (tetra = patru).

Tetrada este o grupare de câte patru Tetrada este o grupare de câte patru coci, dispuşi într-un aranjament regulat coci, dispuşi într-un aranjament regulat (sau în grămezi constituite din mai multe (sau în grămezi constituite din mai multe tetrade). tetrade).

germenii se divid succesiv totdeauna pe germenii se divid succesiv totdeauna pe două planuri perpendiculare, rămânând două planuri perpendiculare, rămânând apoi ataşaţi în grupări de patru sau apoi ataşaţi în grupări de patru sau multiplu de patru.multiplu de patru.

Page 29: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Gruparea în octadăGruparea în octadă Se caracterizează prin constituirea de grupări Se caracterizează prin constituirea de grupări

formate din opt coci, dispuşi într-un aranjament formate din opt coci, dispuşi într-un aranjament cubic: patru într-un prim plan şi alţi patru într-cubic: patru într-un prim plan şi alţi patru într-un plan profund şi simetric.un plan profund şi simetric.

diviziunea celulelor se produce succesiv diviziunea celulelor se produce succesiv totdeauna pe trei planuri perpendiculare, totdeauna pe trei planuri perpendiculare, orientate în cele trei direcţii ale spaţiului. orientate în cele trei direcţii ale spaţiului.

Speciile care se grupează astfel formează în Speciile care se grupează astfel formează în sistematică genul sistematică genul SarcinaSarcina..

Page 30: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Gruparea în grămezi Gruparea în grămezi neregulate neregulate (staphylos = (staphylos = ciorchine). ciorchine). caracteristică stafilococilorcaracteristică stafilococilor - n - nse se

grupează în grămezi neregulate, mai mari grupează în grămezi neregulate, mai mari sau mai mici, asemănătoare unor sau mai mici, asemănătoare unor ciorchini de strugureciorchini de strugure

celulele se divid pe diverse planuri şi celulele se divid pe diverse planuri şi direcţii, rămânând apoi ataşate în direcţii, rămânând apoi ataşate în grămezi fără un aranjament caracteristic.grămezi fără un aranjament caracteristic.

Page 31: Cursul 2 Morfologie Bacteriane
Page 32: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

La bacili se pot întâlni, de asemenea, La bacili se pot întâlni, de asemenea, modalităţi de grupare mai mult sau mai modalităţi de grupare mai mult sau mai puţin caracteristice cum sunt:puţin caracteristice cum sunt:

diplobacilii, diplobacilii,

streptobaciliistreptobacilii, ,

gruparea în gruparea în palisadăpalisadă

Page 33: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

DiplobaciliiDiplobacilii

sunt grupări formate din câte doi sunt grupări formate din câte doi bacili dispuşi cap la cap. bacili dispuşi cap la cap.

două celule rezultate din diviziune două celule rezultate din diviziune rămân de regulă ataşate una de alta. rămân de regulă ataşate una de alta.

În cazul bacilului rujetului În cazul bacilului rujetului formaţiunile diplobacilare au aspect formaţiunile diplobacilare au aspect caracteristic, germenii dispunându-se caracteristic, germenii dispunându-se de regulă în unghi obtuz, asemănător de regulă în unghi obtuz, asemănător literei V.literei V.

Page 34: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

StreptobaciliiStreptobacilii grupări constituite din mai mulţi bacili dispuşi grupări constituite din mai mulţi bacili dispuşi

cap la cap, într-un aranjament liniar, formând cap la cap, într-un aranjament liniar, formând astfel o înşiruire de germeni în lanţastfel o înşiruire de germeni în lanţ

Lungimea lanţurilor este variabilă, în funcţie de Lungimea lanţurilor este variabilă, în funcţie de mediul în care germenii au fost cultivaţi sau de mediul în care germenii au fost cultivaţi sau de materialul patologic în care se găsesc.materialul patologic în care se găsesc.

Acest mod de grupare este caracteristic pentru Acest mod de grupare este caracteristic pentru Bacillus anthracisBacillus anthracis, care în culturile pe medii , care în culturile pe medii artificiale se găseşte frecvent dispus în lanţuri artificiale se găseşte frecvent dispus în lanţuri uneori foarte lungi. uneori foarte lungi.

Din contră, în frotiurile făcute din sângele şi Din contră, în frotiurile făcute din sângele şi organele animalelor moarte de antrax, germenii organele animalelor moarte de antrax, germenii se găsesc izolaţi sau grupaţi în lanţuri scurte, se găsesc izolaţi sau grupaţi în lanţuri scurte, formate din cel mult câteva elemente.formate din cel mult câteva elemente.

Page 35: Cursul 2 Morfologie Bacteriane
Page 36: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Gruparea Gruparea în “în “grilajgrilaj” sau ” sau ““palisadăpalisadă””

întâlnită la genurile întâlnită la genurile MycobacteriumMycobacterium şi şi CorynebacteriumCorynebacterium

dispunerea mai multor bacili într-un aranjament dispunerea mai multor bacili într-un aranjament paralel, asemănător degetelor de la o mănuşă paralel, asemănător degetelor de la o mănuşă sau a scândurilor dintr-un gardsau a scândurilor dintr-un gard

bacilii rezultaţi din diviziuni succesive suferă un bacilii rezultaţi din diviziuni succesive suferă un proces de basculare de 180° în jurul peretelui proces de basculare de 180° în jurul peretelui de septare, celulele fiice luând astfel o poziţie de septare, celulele fiice luând astfel o poziţie paralelăparalelă

Page 37: Cursul 2 Morfologie Bacteriane
Page 38: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

DIMENSIUNILEDIMENSIUNILE

Bacteriile au dimensiuni de ordinul Bacteriile au dimensiuni de ordinul micronilor, cuprinse între limite de 0,1-15 micronilor, cuprinse între limite de 0,1-15 µm. µm.

determinate genetic, constituind un determinate genetic, constituind un important criteriu de diagnosticimportant criteriu de diagnostic

De exemplu, diametrul celor mai mici De exemplu, diametrul celor mai mici coci oscilează în jurul a 0,6 µm, iar la cocii coci oscilează în jurul a 0,6 µm, iar la cocii mari în jurul a 1,2-1,5 µm (stafilococii 0,8-mari în jurul a 1,2-1,5 µm (stafilococii 0,8-1µm; streptococii 0,6-1µm).1µm; streptococii 0,6-1µm).

Page 39: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

La bacili se apreciază lungimea şi grosimeaLa bacili se apreciază lungimea şi grosimea

Cei mai mici baciliCei mai mici bacili - - BrucellaBrucella ((grosimea în grosimea în jurul a 0,1 µm şi lungimea în jurul a 0,3 µmjurul a 0,1 µm şi lungimea în jurul a 0,3 µm))

- - micoplasme şi rickettsiimicoplasme şi rickettsii - - dimensiuni foarte mici (0,1-0,2 µm). dimensiuni foarte mici (0,1-0,2 µm).

Una din cele mai mari specii bacteriene Una din cele mai mari specii bacteriene patogene este patogene este Clostridium septicumClostridium septicum, ,

Spirochetele au o grosime mică, dar o Spirochetele au o grosime mică, dar o lungime apreciabilălungime apreciabilă ( (LeptospiraLeptospira -- grosimea de grosimea de 0,25-0,3 µm, lungimea variază între 6-20 µm0,25-0,3 µm, lungimea variază între 6-20 µm))

Page 40: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

VOLUMUL, GREUTATEA ŞI VOLUMUL, GREUTATEA ŞI DENSITATEADENSITATEA

În raport cu dimensiunile pe care le au, În raport cu dimensiunile pe care le au, volumul şi greutatea sunt foarte micivolumul şi greutatea sunt foarte mici

iar densitatea bacteriilor oscilează de iar densitatea bacteriilor oscilează de regulă în jurul a 1,1. regulă în jurul a 1,1.

De aceea ele sedimentează când sunt De aceea ele sedimentează când sunt suspendate în mediile lichide cu o suspendate în mediile lichide cu o densitate mai mică.densitate mai mică.

Page 41: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

AFINITĂŢI TINCTORIALEAFINITĂŢI TINCTORIALE

Bacteriile manifestă o aviditate Bacteriile manifestă o aviditate pronunţată pentru coloranţii bazici: pronunţată pentru coloranţii bazici: albastru de metilen, albastru de toluidină, albastru de metilen, albastru de toluidină, cristal violet, fuxină bazică cristal violet, fuxină bazică

Evidenţierea acestor afinităţi tinctoriale Evidenţierea acestor afinităţi tinctoriale are o mare utilitate practică, în lucrările are o mare utilitate practică, în lucrările curente de identificare a bacteriilorcurente de identificare a bacteriilor

Page 42: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

fixarefixareaa rapidă, intensă şi uniformă a rapidă, intensă şi uniformă a colorantuluicolorantului - - celulele bacteriene apărând celulele bacteriene apărând colorate de regulă omogencolorate de regulă omogen - - investigaţie investigaţie optică, în celula bacteriană nu se poate optică, în celula bacteriană nu se poate evidenţia prezenţa unor organite evidenţia prezenţa unor organite citoplasmatice sau a aparatului nuclearcitoplasmatice sau a aparatului nuclear

afinităţi tinctorialeafinităţi tinctoriale

- comportament diferit la acelaşi colorant- comportament diferit la acelaşi colorant

- - intensităţii intensităţii diferitădiferită fixează şi reţin fixează şi reţin coloranţii utilizaţicoloranţii utilizaţi

Page 43: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Pentru evidenţierea principalelor afinităţi Pentru evidenţierea principalelor afinităţi tinctoriale ale bacteriilor sunt utilizate tinctoriale ale bacteriilor sunt utilizate de regulă două metode de colorare:de regulă două metode de colorare:

- - metodametoda Gram Gram - - metoda metoda Ziehl-NeelsenZiehl-Neelsen

Metoda de colorare GramMetoda de colorare Gram - - două mari două mari categcategoorii: rii: - - bacterii Gram pozitivebacterii Gram pozitive, care se , care se colorează în colorează în albastrualbastru

- - bacterii Gram negativebacterii Gram negative care se care se colorează în colorează în roşuroşu

Page 44: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

Metoda de colorare Ziehl-NeelsenMetoda de colorare Ziehl-Neelsen – – pt. pt. bacteriilbacteriilee acido-rezistente ( acido-rezistente (M. M. tuberculosis, M. paratuberculosis, M. tuberculosis, M. paratuberculosis, M. leprae leprae etc.) două categorii etc.) două categorii

- - bacterii acido-alcoolo-rezistentebacterii acido-alcoolo-rezistente, , care se colorează încare se colorează în roşuroşu

- - bacterii neacido-alcoolo-bacterii neacido-alcoolo-rezistenterezistente, care se colorează în, care se colorează în albastrualbastru

Page 45: Cursul 2 Morfologie Bacteriane

AfinitAfinitatea atea tinctorialtinctorialăă de natura componentelor endocelulare şi de natura componentelor endocelulare şi

mai ales de deosebirile de structură mai ales de deosebirile de structură morfochimică ale pereţilor celulari şi ale morfochimică ale pereţilor celulari şi ale membranei citoplasmaticemembranei citoplasmatice

pH ale mediului endocelularpH ale mediului endocelular ( (bacteriile bacteriile Gram-negative au un pH endocelular în Gram-negative au un pH endocelular în jur de 5, în timp ce pH-ul endocelular al jur de 5, în timp ce pH-ul endocelular al bacteriilor Gram-pozitive este în jur de 2bacteriilor Gram-pozitive este în jur de 2 – – afinitate pentru coloranţi bazici = violet afinitate pentru coloranţi bazici = violet de genţiană)de genţiană)