CURS4 Pex-a.pdf

42
CURSUL 4 CURSUL 4

Transcript of CURS4 Pex-a.pdf

Page 1: CURS4 Pex-a.pdf

CURSUL 4CURSUL 4

Page 2: CURS4 Pex-a.pdf

�� Teava PEXTeava PEX--AA

�� RacorduriRacorduri PPSUPPSU

�� RacorduriRacorduri AlamaAlama

Page 3: CURS4 Pex-a.pdf

Teava UPONOR/WIRSBOTeava UPONOR/WIRSBO

�� CARACTERISTICI:CARACTERISTICI:* colac neizolat* colac neizolat* colac * colac protejatprotejat (in (in copexcopex))

�� PRODUCPRODUCĂĂTOR:TOR:

* * UPONORUPONOR ((SuediaSuedia))

�� DOMENIUL DE UTILIZAREDOMENIUL DE UTILIZARE::**alimentare cu apalimentare cu apăă,,ininccăălzirelzire şşi ri răăcirecire

Page 4: CURS4 Pex-a.pdf

�� O tehnologie brevetatO tehnologie brevetatăă, a c, a căărei prei păărrţţi componente au fost i componente au fost calculate calculate şşi realizate i realizate îîn concordann concordanţţă ă cu necesitcu necesităăţţiile acestei iile acestei tehnologii.tehnologii.

�� EsenEsenţţa metodei consta metodei constă ă îîn faptul cn faptul că ă ţţeava UPONOR PEeava UPONOR PE--Xa Xa şşi i inelul de strângere poziinelul de strângere poziţţionat pe aceasta, sunt lionat pe aceasta, sunt lăărgite rgite simultan, dupsimultan, după ă care care ţţeava eava şşi inelul se contracti inelul se contractă ă îîmpreunmpreună ă pe fitingpe fiting..

�� Tehnologia se bazeazTehnologia se bazează ă pe elasticitatea pe elasticitatea ţţevilor UPONOR PEevilor UPONOR PE--Xa care Xa care şşi i îîn urma unei ln urma unei lăărgiri relativ mari se contractrgiri relativ mari se contractă ă la la dimensiunile inidimensiunile iniţţiale.iale.

�� Metoda se poate utiliza exclusiv folosind Metoda se poate utiliza exclusiv folosind ţţeava eava din polietilendin polietilenă ă reticulatreticulată ă UPONOR PEUPONOR PE--Xa.Xa.

Page 5: CURS4 Pex-a.pdf

�� AAvantajelevantajele sistemuluisistemului

--montaj simplu montaj simplu şşi siguri sigur--instalare rapidinstalare rapidăă, u, uşşoaroarăă--manopermanoperă ă mai ieftinmai ieftină ă --racordarearacordarea este maieste mai puternic puternică ă decât decât ţţeavaeava

--îîn exploatare puterea den exploatare puterea deracordare creracordare creşştete

--nu este nevoie de service ulteriornu este nevoie de service ulterior--sistem stabil, complet etansistem stabil, complet etanşş--fitinguri de metal fitinguri de metal şşi material i material

plasticplastic--se utilizeazse utilizează ă o singuro singură ă sculsculăă--se poate monta ascuns, cu se poate monta ascuns, cu

acoperire definitivacoperire definitivă ă

Page 6: CURS4 Pex-a.pdf

�� AVANTAJE:AVANTAJE:

* se * se prelucreazprelucreazăă uuşşoror* * coroziunecoroziune multmult redusredusăă* * depuneridepuneri multmult diminuatediminuate* * esteticestetic* * îîmbinarimbinari fermeferme, , siguresigure* * rrezistenezistenţţăă termic termică ă maremare* d* duraurattă ă de viade viaţţă ă maremare* r* rezistenezistenţţăă mare la mare la ffisurareisuraredatoritdatorită ă obosirii materialuluiobosirii materialului

* r* rezistenezistenţţăă cchimichimicăă maremare* e* elasticitatelasticitate mare mare şşi rezisteni rezistenţţăăla ila immpactpact

* b* bun izolator electricun izolator electric* c* coeficientoeficient de frecare redusde frecare redus* m* materialaterial netonetoxxicic* t* totalotal rezistent la coroziunerezistent la coroziune* m* memorieemorie termic termicăă* e* eststee un material ecologicun material ecologic

Page 7: CURS4 Pex-a.pdf

�� Teava Teava Uponor/WirsboUponor/Wirsbo

Alimentări cu apă: apă caldă, apă rece, apă recirculată pentru instalaţii sanitareŢeava PEX - Pn 10 bar, 95o C

--16x2,2 (100m) 16x2,2 (100m) sisi in in copexcopex de 25 de 25 (50m) (50m)

--20x2,8 (50m) 20x2,8 (50m) sisi in in copexcopex de 28 de 28 (50m)(50m)

--25x3,5 (50m) 25x3,5 (50m) sisi in in copexcopex de 34 de 34 (50m)(50m)

--32x4,4 (50m)32x4,4 (50m)

Page 8: CURS4 Pex-a.pdf

�� Teava Teava Uponor/WirsboUponor/Wirsbo--EvalpexEvalpex

Încălzire/răcire: cu radiatoare, plinta radiantă ( prin pardoseală, prin perete), cu ventilo-convectoare

Ţeava evalPEX - Pn 6 bar, 95o C

Este protejată împotriva difuziei de oxigen!!! de stratul de eval (ethilvinil-alcool)

--16x2 (100m) 16x2 (100m) sisi in in copexcopex de 25 (50m)de 25 (50m)

--20x2 (120m) 20x2 (120m) sisi in in copexcopex de 28 (50m)de 28 (50m)

--25x2,3 (50m) 25x2,3 (50m) sisi in in copexcopex de 34 (50m)de 34 (50m)

--32x2,9 (50m)32x2,9 (50m)

Page 9: CURS4 Pex-a.pdf

�� Tub Tub protectieprotectie din din copexcopexnegru pentru negru pentru teviletevileUponorUponor

--Tub Tub protectieprotectie gofrat, cu gofrat, cu rezistenta la foc conform rezistenta la foc conform DIN 4102 clasa B2.DIN 4102 clasa B2.--D16mm, d20mm, d25mm D16mm, d20mm, d25mm si d32mm.si d32mm.

--Mod de ambalare: in cutii, Mod de ambalare: in cutii, d16, d20 si d25 se d16, d20 si d25 se livreazalivreazala colaci de 50m. D32 se la colaci de 50m. D32 se livreazalivreaza la colaci de 25m.la colaci de 25m.

Page 10: CURS4 Pex-a.pdf

1. 1. Se taie Se taie ţţeava perpendicular eava perpendicular pe ax cu un clepe ax cu un cleşşte de te de ttăăiat iat ţţeaveavăă

2. 2. Se alege Se alege şşi se pozii se poziţţioneazionează ă inelul adecvat, Pn6 sau inelul adecvat, Pn6 sau Pn10 Pn10 îîn funcn funcţţie de ie de sistemul cu care lucrsistemul cu care lucrăăm, m, pe pe ţţeava evalPEX eava evalPEX respectiv PEXrespectiv PEX

3. 3. Se alege dimensiunea Se alege dimensiunea şşi i tipul capului de ltipul capului de lăărgire rgire Pn6 sau Pn10Pn6 sau Pn10!!!!!!

-- Pn6 este inscripPn6 este inscripţţionat cu ionat cu evaleval şşi dimensiunei dimensiune

-- Pn10 este inscripPn10 este inscripţţionat cu ionat cu Q&E Q&E şşi dimensiunei dimensiune

Page 11: CURS4 Pex-a.pdf

4. 4. Se lSe lăărgergeşşte simultan te simultan ţţeava PEX eava PEX şşi ineluli inelul CuCu RotireaRotireaobligatorieobligatorie !!!!!! a capului de l a capului de lăărgirergire cu circa 30cu circa 3000. .

-- Se respect Se respectă ă numnumăărul maxim de lrul maxim de lăărgiri pentru dimensiunea ce se rgiri pentru dimensiunea ce se racordeazracordeazăă !!!!!!

-- ÎÎn cazul sculei manuale de ln cazul sculei manuale de lăărgire ciclul de lrgire ciclul de lăărgire trebuiergire trebuie ssă ă fie fie îîntotdeauna complet,(mânere complet deschise ntotdeauna complet,(mânere complet deschise îînainte de nainte de llăărgirergire––îînchise complet dupnchise complet dupăă, ciclul reluându, ciclul reluându--sese))

77554412128855Nr. Nr. llăărgirrgirii

25x25x2,32,3

20x20x2,02,0

16x16x2,02,0

25x25x3,53,5

20x20x2,82,8

16x16x2,22,2DnDn

Uponor Uponor evalPEXevalPEXUponor PEXUponor PEX

Page 12: CURS4 Pex-a.pdf

5. 5. Se introduce fitingul Se introduce fitingul îîn n ţţeava cu inelul eava cu inelul llăărgitrgit

6. Peste câteva secunde 6. Peste câteva secunde ţţeava UPONOR eava UPONOR PEX PEX şşi inelul i inelul –– al c al căăror material este ror material este identic, identic, îîncep sncep să ă se contracte realizândse contracte realizândastfel un racord etanastfel un racord etanşş. .

Page 13: CURS4 Pex-a.pdf

�� InelInel rosurosu PN 10, PN 10, apaapapotabilapotabila D: 16; 20 D: 16; 20 sisi 2525

�� InelInel albastrualbastru PN 10, PN 10, apaapapotabilapotabila D: 16; 20 D: 16; 20 sisi 2525

Page 14: CURS4 Pex-a.pdf

�� InelInel natural PN 10 (PN6) natural PN 10 (PN6) apaapa potabilapotabila sisi incalzireincalzireD.32D.32

�� InelInel natural PN 6 natural PN 6 incalzireincalzire D. 16; 20 D. 16; 20 sisi 2525

Page 15: CURS4 Pex-a.pdf

RACORDURI DIN ALAMARACORDURI DIN ALAMA

�� RacordRacord PEX PEX –– FE FE

*16 *16 –– ½”½”*16 *16 –– ¾”¾”*20 *20 –– ½”½”*20 *20 –– ¾”¾”*25 *25 –– ¾”¾”*25 *25 –– 11””

Page 16: CURS4 Pex-a.pdf

�� RacordRacord PEX PEX –– FI FI

*16 *16 –– ½”½”*16 *16 –– ¾”¾”*20 *20 –– ½”½”*20 *20 –– ¾”¾”*25 *25 –– ¾”¾”*25 *25 –– 11””*32 *32 –– 11”” (pt. (pt. apaapa potabilapotabila PN10)PN10)*32 *32 –– 11”” (pt. (pt. incalzireincalzire PN 6)PN 6)

Page 17: CURS4 Pex-a.pdf

�� RacordRacord olandezolandezPEX PEX –– FI FI

*16 *16 –– ½”½”*16 *16 –– ¾”¾”*20 *20 –– ½”½”*20 *20 –– ¾”¾”*25 *25 –– ¾”¾”*25 *25 –– 11””

Page 18: CURS4 Pex-a.pdf

�� NipluNiplu alamaalama

*16 *16 –– 1616*20 *20 –– 2020*25 *25 –– 2525*32 *32 –– 3232 (pt. (pt. apaapa potabilapotabila PN10)PN10)*32 *32 –– 3232 (pt. (pt. incalzireincalzire PN 6)PN 6)

Page 19: CURS4 Pex-a.pdf

�� NipluNiplu redusredus alamaalama

*20 *20 –– 1616*25 *25 –– 1616*25 *25 –– 2020*32 *32 –– 25 (pt. 25 (pt. apaapa potabilapotabila PN10)PN10)*32 *32 –– 25 (pt. 25 (pt. incalzireincalzire PN 6)PN 6)

Page 20: CURS4 Pex-a.pdf

�� Cot PEX Cot PEX –– FE FE

*16 *16 –– ½”½”*20 *20 –– ¾”¾”*25 *25 –– ¾”¾”*32 *32 –– 11”” (pt. (pt. apaapa potabilapotabila PN10)PN10)*32 *32 –– 11”” (pt. (pt. incalzireincalzire PN 6)PN 6)

Page 21: CURS4 Pex-a.pdf

�� Cot PEX Cot PEX –– FIFI

*16 *16 –– ½”½”*20 *20 –– 1/21/2””*20 *20 –– ¾”¾”*25 *25 –– ¾”¾”

Page 22: CURS4 Pex-a.pdf

�� Cot Cot alamaalama

*16 *16 –– 1616*20 *20 –– 2020*25 *25 –– 2525*32 *32 –– 3232 (pt. (pt. apaapa potabilapotabila PN10)PN10)*32 *32 –– 3232 (pt. (pt. incalzireincalzire PN 6)PN 6)

Page 23: CURS4 Pex-a.pdf

�� TeuTeu FI FI alamaalama

*16 *16 –– ½”½” -- 1616*20 *20 –– ½”½” –– 2020*25 *25 –– ½”½” –– 25 25 *25 *25 –– ¾”¾” –– 25 25 *32 *32 –– 11”” –– 32 (pt. 32 (pt. apaapa potabilapotabila PN10)PN10)*32 *32 –– 11”” –– 32 (pt. 32 (pt. incalzireincalzire PN 6)PN 6)

Page 24: CURS4 Pex-a.pdf

�� TeuTeu alamaalama

*16 *16 –– 1616*20 *20 –– 2020*25 *25 –– 2525*32 *32 –– 3232 (pt. (pt. apaapa potabilapotabila PN10)PN10)*32 *32 –– 3232 (pt. (pt. incalzireincalzire PN 6)PN 6)

Page 25: CURS4 Pex-a.pdf

�� TeuTeu redusredus alamaalama

Ex: 25Ex: 25--2020--1616

Pentru Pentru dimensiuniledimensiunile care care nunu contincontin D.32 D.32 suntsunt universaleuniversale

Page 26: CURS4 Pex-a.pdf

�� Distribuitor alama, Distribuitor alama, ¾¾ FEFE--FI 16 FI 16 Q&E Q&E –– 2 / 3 / 4 iesiri2 / 3 / 4 iesiri

�� Distribuitor alama, Distribuitor alama, ¾¾ FEFE--FI 20 FI 20 Q&E Q&E –– 2 / 3 / 4 iesiri2 / 3 / 4 iesiri

Page 27: CURS4 Pex-a.pdf

�� Distribuitoare H din alamaDistribuitoare H din alama((intreintre 2 2 sisi 12 12 iesiriiesiri))

-- distribuitoare complete pentru distribuitoare complete pentru incalzirea cu radiatoare;incalzirea cu radiatoare;

-- distribuitoarele sunt de tip bara distribuitoarele sunt de tip bara de alama, cu piulita 1de alama, cu piulita 1’’’’ FI si FI si garnitura de etansare, iar in capat garnitura de etansare, iar in capat este un capac cu robinet cu este un capac cu robinet cu racord filetat racord filetat ½’’½’’ FE rotativ cu rol FE rotativ cu rol de golire / umplere / aerisire de golire / umplere / aerisire pentru fiecare distribuitor si pentru fiecare distribuitor si colector;colector;

-- distanta intre iesiri este de distanta intre iesiri este de 50mm;50mm;

-- racordarea la distribuitor se face racordarea la distribuitor se face cu racorduri de cuplare 3/4;cu racorduri de cuplare 3/4;’’’’ FE FE eurocon eurocon

-- debitul maxim prin distribuitor debitul maxim prin distribuitor este de 3.5 m3/h.este de 3.5 m3/h.

Page 28: CURS4 Pex-a.pdf

�� KIT DE CUPLARE KIT DE CUPLARE PENTRU PENTRU DISTRIBUITOR DISTRIBUITOR TA SAU WIRSBO TA SAU WIRSBO 3/4FI3/4FI--16X2,0 16X2,0 PEXPEX

�� Racord Uponor Racord Uponor cu compresie cu compresie ¾’’¾’’FI eurocon x FI eurocon x 15Cu15Cu

Page 29: CURS4 Pex-a.pdf

�� Cot Cot inoxinox Cu 15x1; Cu 15x1; teava 16x2 L300teava 16x2 L300

Page 30: CURS4 Pex-a.pdf

�� TeuTeu inoxinox Cu 15x1; Cu 15x1; teava 16x2 L300teava 16x2 L300

Page 31: CURS4 Pex-a.pdf

�� ConexiuneConexiune radiator radiator pereteperete ½”½”x15x1 x15x1

Page 32: CURS4 Pex-a.pdf

�� Cot cu Cot cu talpatalpa

*16x1/2*16x1/2””*20x1/2*20x1/2””

�� PlacutaPlacuta fixarefixare cot cot cu cu talpatalpa

Page 33: CURS4 Pex-a.pdf

�� ColectorColector ¾”¾” cu 2; 3 cu 2; 3 sisi 4 4 caicai, D.16, D.16

�� ColectorColector ¾”¾” cu cu olandezolandez sisi robineti robineti cu 2; 3 cu 2; 3 sisi 4 4 caicai, , D.16D.16

Page 34: CURS4 Pex-a.pdf

�� DopDop pentru pentru distribuitordistribuitor D. D. ¾”¾”

�� DopDop pentru pentru distribuitordistribuitor D. D. ¾”¾”cu cu aerisitoraerisitor

�� TeuTeu pentru pentru distribuitordistribuitor D. D. ¾”¾”

Page 35: CURS4 Pex-a.pdf

�� SuportSuport pentru pentru colectorcolector cu cu clemeclemede plasticde plastic

�� AerisitorAerisitor cu cu posibilitateposibilitate de de incarcareincarcare 3/83/8””

Page 36: CURS4 Pex-a.pdf

RACORDURI PPSURACORDURI PPSU

�� NipluNiplu�� CotCot�� TeuTeu

*16*16*20*20*25*25*32 (*32 (PnPn 6 6 sisi 10)10)

Page 37: CURS4 Pex-a.pdf

�� NipluNiplu redusredus

*20 *20 –– 1616*25 *25 –– 1616*25 *25 –– 2020*32 *32 –– 25 (pt. 25 (pt. apaapa potabilapotabila PN10)PN10)*32 *32 –– 25 (pt. 25 (pt. incalzireincalzire PN 6)PN 6)

�� TeuTeu redusredusex: 25x16x25ex: 25x16x25

Page 38: CURS4 Pex-a.pdf

�� Distribuitoare Distribuitoare PPSU racordare PPSU racordare Q&E Q&E D.D.25mm25mm

d

d1 d2 d3 d4

Page 39: CURS4 Pex-a.pdf

�� Distribuitoare Distribuitoare PPSU racordare PPSU racordare filet filet ¾’’¾’’

d

d1

d2

d3

Page 40: CURS4 Pex-a.pdf

�� Distribuitoare Distribuitoare PPSU cruce PPSU cruce racordare Q&E racordare Q&E d20mm si d20mm si d25mmd25mm

Page 41: CURS4 Pex-a.pdf

�� Cap de Cap de largirelargire

*D.16 *D.16 *D.20*D.20*D.25*D.25*D.32*D.32

AtentieAtentie!! SuntSunt diferitediferitepentru pentru PnPn 6 6 sisi PnPn 1010

Page 42: CURS4 Pex-a.pdf

�� TrusaTrusa manualamanuala cu cu capetecapete de de largirelargireD.16; D.20 D.16; D.20 sisi D.25 (pt. D.25 (pt. PnPn 6 6 sisi 10)10)