Curs Protectia Consumatorului

Click here to load reader

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Curs Protectia Consumatorului

 • 8/13/2019 Curs Protectia Consumatorului

  1/97

  PROTECIA CONSUMATORULUI

  Silabus pentrunv!$!mntul la Distan$!

 • 8/13/2019 Curs Protectia Consumatorului

  2/97

  2

  CUPRINS

  I. Informa$ii generale.......................................................................................... ..4

  Date de identificare a cursului...............................................................................................4 Condi$ion!ri %i cuno%tin$e prerechizite.................................................................................4 Descrierea cursului.................................................................................................................4 Organizarea temelor n cadrul cursului...............................................................................5 Formatul %i tipul activit!$ilor implicate de curs..................................................................8 Materiale bibliografice obligatorii........................................................................................8 Calendarul cursului...............................................................................................................9 Politica de evaluare %i notare...............................................................................................10 Elemente de deontologie academic!....................................................................................11 Studen$i cu dizabilit!$i.........................................................................................................11 Strategii de studiu recomandate..........................................................................................11II. Suportul de curs..............................................................................................12

  Modulul I. POZIIA CONSUMATORULUI N FIECARE DIN FAZELE ECONOMIEI !I NLANUL PRODUC$TOR DISTRIBUITOR CONSUMATOR......................................12

  Modulul II. LINII DE EVOLUIE N DREPTUL CONSUMAIEI........................................16

  Modulul III. CONSUMATORUL O PRIM$PREZENTARE................................................20

  Modulul IV. STABILIREA RELAIILOR NTRE DISTRIBUITOR !I CONSUMATOR.....27

  Modulul V. OBLIGAIA DE CONSILIERE.............................................................................30

  Modulul VI. FORA CONTRACTUAL$A UNOR DOCUMENTE PUBLICITARE............38

  Modulul VII. OFERTA PROMOIONAL$ .............................................................................43

 • 8/13/2019 Curs Protectia Consumatorului

  3/97

  3

  Modulul VIII. CLAUZELE ABUZIVE......................................................................................48

  Modulul IX. OBLIGAIA DE CONFORMITATE....................................................................52

  Modulul X. CLAUZELE DE NON-RESPONSABILITATE.....................................................56Modulul XI. TIMPUL DE REFLEXIE N FORMAREA CONTRACTELOR DE CONSUM.61

  Modulul XII. CREDITUL PENTRU CONSUM OBSERVAII GENERALE......................70

  Modulul XIII. CREDITUL PENTRU CONSUM N DREPTUL ROMN...............................75

  Modulul XIV. OBLIGAIA DE SECURITATE........................................................................80

  III. Anexe..............................................................................................................86

  Bibliografia complet!a cursului......................................................................................86 Glosar..................................................................................................................................89 Alte informa$ii relevante pentru curs STUDII DE CAZ............................................91 Scurt!biografie a titularului de curs...............................................................................95

 • 8/13/2019 Curs Protectia Consumatorului

  4/97

  4

  I. Informa$ii generale

  Date de identificare a cursuluiDate de contact ale titularului de curs:

  Nume: JUANITA GOICOVICIBirou: Cabinet 121, et. 1, Facultatea deDrept, Str. Avram Iancu nr. 11, Cluj-NapocaTelefon: 0264 595504Fax: 0264 595504E-mail:[email protected]

  Date de identificare curs %i contact tutori:

  PROTECIA CONSUMATORULUIAnul IV, Semestrul ITipul cursului: op'ional.Tutor: JUANITA GOICOVICIE-mail:[email protected]

  Condi$ion!ri %i cuno%tin$e prerechizitePentru aceast( disciplin(, nu exist( cursuri a c(ror parcurgere *i promovare s( condi'ionezenscrierea la cursul de fa'(. Totu*i, li se recomand(cursan'ilor o bun(cunoa*tere a disciplinelorContracte speciale civile i comerciale (1) *i Teoria general#a obliga&iilor (2), motiv pentrucare li se indic( studen'ilor reactualizarea informa'iilor n cauz( prin (re)parcurgerea unorlucr(ri precum D. Chiric(, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Volumul I, Vnzarea ischimbul, Editura C. H. Beck, Bucure*ti, 2008, D. Chiric(, Contractele speciale civile icomerciale, vol. I, Editura Rosetti, Bucure*ti 2005; Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contractespeciale, edi'ia a III-a, Universul juridic, Bucure*ti, 2001; F. Collart Dutilleul, Ph. Delebecque,Contrats civils et commerciaux, Prcis Dalloz, 7-e dition, Paris, 2004 ; A. Bnabent, Droitcivil. Les contrats spciaux civils et commerciaux, 5-e dition, Montchrestien, Paris, 2001 ; L.Pop, Tratat de drept civil. Obliga&iile, Vol. I,Regimul juridic general sau Fiin&a obliga&iilor civile, C.

  H. Beck, Bucure*ti, 2006.

  Descrierea cursuluiScopul cursului rezid(n parcurgerea unei teorii generale a contractelor consumeriste, n acordcu aquis-ul comunitar *i care s( 'in( seama de apari'ia, n dreptul privat european, a unor noiconcepte precum: (1)obliga'ia de informare *i cea de consiliere a consumatorului; (2) dreptulconsumatorului de retractare a consim'(mntului; (3) formarea progresiv( a contractelor; (4)facultatea de agreare; (5) for'a contractual( a unor documente publicitare; (6) ofertapromo'ional(; (7) obliga'ia de conformitate; (8) clauzele de non-responsabilitate *i clauzelerelative la con'inutul obliga'ional al contractului; (9) timpul de reflexie n formarea contractelor

  de consum; (10) protejarea consumatorilor n opera'iunile de credit; (11) riscul de dezvoltare.Bazat pe identificarea punctelor fragile *i a lacunelor reglement(rii interne, cursul vizeaz(investigarea mobilit('ii istorice a cuplului profesionist / consumator n fiecare din fazeleeconomiei (i), studierea resorturilor sociale / psihologice *i a efectelor non-juridice alenormelor legale consumeriste (ii), cercetarea perspectivelor dreptului consuma'iei: roluldreptului n angoasa contemporan( (iii), investigarea climatului psihologic n apari'ia *ifunc'ionarea contractelor de consum: publicitatea agresiv(, consilierea consumatorului, fi*ierelede clientela. Un num(r de 25 de concepte de maxim(actualitate vor fi astfel studiate.

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
 • 8/13/2019 Curs Protectia Consumatorului

  5/97

  5

  Disciplina se adreseaz(viitorilor judec(tori (a), avoca'i (b), consilieri juridici (c), speciali*ti ncadrul organismelor de Protec'ia consumatorului la nivel na'ional *i local (d), c(rora le permitensu*irea conceptelor fundamentale pentru teoria si practica dreptului consuma'iei, ca *idezvoltarea abilit('ii individuale a utiliz(rii no'iunilor teoretice acumulate la cazuri concrete

  (de exemplu: identificarea unei clauze abuzive n textul contractual *i stabilirea mijloacelorjuridice de reprimare; identificarea metodei adecvate de stabilire a caren'ei de conformitate ncadrul unui contract concret de vnzare-cump(rare).

  Organizarea temelor n cadrul cursuluiI. POZIIA CONSUMATORULUI N FIECARE DIN FAZELE ECONOMIEI !I N LANULPRODUC$TOR DISTRIBUITOR CONSUMATOR

  Capiolul ofer(cteva observa'ii introductive relative la istoricul no'iunii de consumator, ntr-o abordarediacronic(: (I) Faza autarhic#; (II) Faza artizanal#; (III) Faza comercial#; (IV) Faza industrial#; (V)Faza consumerist#. Pentru tema Pozi&ia consumatorului n fiecare din fazele economiei i n lan&ul

  produc#tor distribuitor consumator, lectura'i Didier Ferier, Droit de la distribution, Ed. Litec,Paris, 2000, pag. 4-19. O descriere a conceptelor majore pentru aceast(tem(poate fi g(sit(n silabusulcursului la paginile 12-15.

  II. LINII DE EVOLUIE N DREPTUL CONSUMAIEI

  Capitolul II insist(asupra caracteristicilor dreptului consumului, privit ca ordine public#de protec&ie.Interesul particular ocrotit, al fiec(rui consumator concret (ordinea de protec'ie), este, n acela*i timp, ocomponent( a interesului general reprezentat de o bun( protec'ie a consumatorilor (ordinea public();sintagma marcheaz(originalitatea dreptului consuma'iei, n opozi'ie cu delimitarea net(, practicat( ndreptul civil clasic, ntre normele de ordine public( *i cele care ocrotesc interese private. Dreptulconsumului este, n acela*i timp, un drept de reac&ie, ceea ce nseamn(c(normele juridice consumeriste

  sunt elaborate ca r(spuns la apari'ia *i instalarea unor situa'ii noi, necunoscute n urm(cu dou(secole(la momentul redact(rii Codului civil francez, n 1804, *i a Codului civil romn, n 1865), terenul pecare se dezvolt( dreptul consuma'iei fiind cel al inferiorit('ii (prezumate a) consumatorului, n planinforma'ional (a), psihologic (b) *i economic (c). Pentru aceast( tem(, pot fi consulta'i J. Goicovici,Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, Cluj-Napoca, 2006, p. 10-14; J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz,Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 14-19 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de laconsommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 3-18 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de lacons