Curs Handbal 5

of 25 /25
IV.4. Ţinerea, prinderea, pasarea mingii IV.4. Ţinerea, prinderea, pasarea mingii scoaterea mingii de la adversar scoaterea mingii de la adversar Între prindere şi aruncare, mingea se Între prindere şi aruncare, mingea se ţine cu una sau cu două mâini, dar nu mai ţine cu una sau cu două mâini, dar nu mai mult de trei secunde, aşa, cum prevede mult de trei secunde, aşa, cum prevede regulamentul de joc. regulamentul de joc. IV.4.1. IV.4.1. Ţinerea Ţinerea cu o mână poate fi: cu o mână poate fi: prin apucare – jucători cu mâna mare şi prin apucare – jucători cu mâna mare şi degetele lungi; degetele lungi; în echilibru – jucători cu mâna mică. în echilibru – jucători cu mâna mică. Acest procedeu este foarte des utilizat Acest procedeu este foarte des utilizat pentru că el precede toate aruncările la pentru că el precede toate aruncările la poartă. Se va avea în vedere ca degetele şi poartă. Se va avea în vedere ca degetele şi podul palmei să fie în contact cu mingea. podul palmei să fie în contact cu mingea. Pentru aceasta degetul mare va fi mai Pentru aceasta degetul mare va fi mai apropiat de degetul arătător. apropiat de degetul arătător.

Embed Size (px)

description

curs handbal

Transcript of Curs Handbal 5

Page 1: Curs Handbal 5

IV.4. Ţinerea, prinderea, pasarea IV.4. Ţinerea, prinderea, pasarea mingii –scoaterea mingii de la adversarmingii –scoaterea mingii de la adversar

Între prindere şi aruncare, mingea se ţine Între prindere şi aruncare, mingea se ţine cu una sau cu două mâini, dar nu mai mult de cu una sau cu două mâini, dar nu mai mult de trei secunde, aşa, cum prevede regulamentul de trei secunde, aşa, cum prevede regulamentul de joc.joc.

IV.4.1. IV.4.1. ŢinereaŢinerea cu o mână poate fi: cu o mână poate fi:prin apucare – jucători cu mâna mare şi prin apucare – jucători cu mâna mare şi

degetele lungi;degetele lungi;în echilibru – jucători cu mâna mică.în echilibru – jucători cu mâna mică.Acest procedeu este foarte des utilizat Acest procedeu este foarte des utilizat

pentru că el precede toate aruncările la poartă. pentru că el precede toate aruncările la poartă. Se va avea în vedere ca degetele şi podul palmei Se va avea în vedere ca degetele şi podul palmei să fie în contact cu mingea. Pentru aceasta să fie în contact cu mingea. Pentru aceasta degetul mare va fi mai apropiat de degetul degetul mare va fi mai apropiat de degetul arătător. arătător.

Page 2: Curs Handbal 5
Page 3: Curs Handbal 5

Ţinerea cu două mâini se face astfel:Ţinerea cu două mâini se face astfel:pentru mingi prinse mai sus de nivelul pentru mingi prinse mai sus de nivelul

coapsei -coapsei - cu degetele orientate în sus şi răsfirate cu degetele orientate în sus şi răsfirate pe minge, degetele mari apropiate.pe minge, degetele mari apropiate.

pentru mingi prinse sub nivelul genunchiului pentru mingi prinse sub nivelul genunchiului – cu degetele orientate în jos şi răsfirate pe – cu degetele orientate în jos şi răsfirate pe minge, degetele mari spre exterior(depărtate).minge, degetele mari spre exterior(depărtate).

Scoaterea mingiiScoaterea mingii poate fi făcută mai ales poate fi făcută mai ales din ţinere echilibrată, cu o mână, dar este un din ţinere echilibrată, cu o mână, dar este un procedeu de mare precizie şi fineţe, care apare procedeu de mare precizie şi fineţe, care apare doar întâmplător la practicanţii handbalului de doar întâmplător la practicanţii handbalului de vârsta şcolii generale.vârsta şcolii generale.

Page 4: Curs Handbal 5

IV.4.2. IV.4.2. Prinderea mingiiPrinderea mingii se poate face cu se poate face cu una sau cu două mâini. Prinderea cu o mână se una sau cu două mâini. Prinderea cu o mână se execută foarte rar, în situaţii extreme. Se execută foarte rar, în situaţii extreme. Se recomandă prinderea cu două mâini la toate recomandă prinderea cu două mâini la toate nivelele de practicare a jocului.nivelele de practicare a jocului.

În poziţia de aşteptare pentru acest În poziţia de aşteptare pentru acest procedeu, corpul, braţele şi degetele trebuie să fie procedeu, corpul, braţele şi degetele trebuie să fie relaxate. Pe măsură ce mingea se apropie, relaxate. Pe măsură ce mingea se apropie, jucătorul întinde braţele în întâmpinarea ei, cu jucătorul întinde braţele în întâmpinarea ei, cu palmele alăturate în formă de cupă astfel:palmele alăturate în formă de cupă astfel:

la pasele primite deasupra nivelului la pasele primite deasupra nivelului genunchiului degetele mari apropiate şi, împreună genunchiului degetele mari apropiate şi, împreună cu celelalte, orientate în sus (fig. 6).cu celelalte, orientate în sus (fig. 6).

la mingile primite sub nivelul genunchiului, la mingile primite sub nivelul genunchiului, degetele mari sunt în exteriorul “cupei” şi, degetele mari sunt în exteriorul “cupei” şi, împreună cu celelalte, orientate în jos.împreună cu celelalte, orientate în jos.

În momentul contactului cu mingea, jucătorul va În momentul contactului cu mingea, jucătorul va amortiza şocul prin îndoirea treptată a membrelor amortiza şocul prin îndoirea treptată a membrelor superioare din articulaţiile pumnului şi cotului.superioare din articulaţiile pumnului şi cotului.

Page 5: Curs Handbal 5
Page 6: Curs Handbal 5

IV.4.3. IV.4.3. Pasarea mingii.Pasarea mingii. În funcţie de fazele În funcţie de fazele jocului în atac, există mai multe feluri de pase. Pentru jocului în atac, există mai multe feluri de pase. Pentru practicarea handbalului ca mijloc al educaţiei fizice practicarea handbalului ca mijloc al educaţiei fizice considerăm necesară cunoaşterea următoarelor tipuri considerăm necesară cunoaşterea următoarelor tipuri de pase:de pase:

în cadrul fazei I pasa cu o mână de deasupra în cadrul fazei I pasa cu o mână de deasupra umărului pentru lansarea vârfului de contraatac umărului pentru lansarea vârfului de contraatac (lungă) sau spre intermediar (scurtă), pasa din (lungă) sau spre intermediar (scurtă), pasa din săritură.săritură.

în cadrul fazei a II-a pasele pentru transportul în cadrul fazei a II-a pasele pentru transportul mingii în terenul advers care pot fi: pase zvârlite de mingii în terenul advers care pot fi: pase zvârlite de deasupra umărului, pase lansate cu una sau cu două deasupra umărului, pase lansate cu una sau cu două mâini, pase din pronaţie, pase pe la spate, pe la ceafă.mâini, pase din pronaţie, pase pe la spate, pe la ceafă.

în cadrul fazei a III-a se execută diferite tipuri de în cadrul fazei a III-a se execută diferite tipuri de pase enumerate la fazele anterioare, dar în scopul pase enumerate la fazele anterioare, dar în scopul ocupării posturilor stabilite pentru fiecare jucător.ocupării posturilor stabilite pentru fiecare jucător.

în cadrul fazei a IV-a se pot executa următoarele în cadrul fazei a IV-a se pot executa următoarele tipuri de pase: pasele în pătrundere succesivă, pase tipuri de pase: pasele în pătrundere succesivă, pase peste semicerc, pase de angajare a jucătorilor de la peste semicerc, pase de angajare a jucătorilor de la semicerc.semicerc.

Page 7: Curs Handbal 5

Vom descrie doar acele procedee care sunt Vom descrie doar acele procedee care sunt accesibile practicanţilor în regimul orelor de educaţie accesibile practicanţilor în regimul orelor de educaţie fizică şi care au o frecvenţă mai mare în toate fazele fizică şi care au o frecvenţă mai mare în toate fazele jocului.jocului.

1.1.Pasa zvârlită de deasupra umărului.Pasa zvârlită de deasupra umărului. Jucătorul în poziţie fundamentală de atac, Jucătorul în poziţie fundamentală de atac,

primeşte mingea având piciorul opus braţului de primeşte mingea având piciorul opus braţului de aruncare mai înaintearuncare mai înainte şi o duce înapoi, pe deasupra şi o duce înapoi, pe deasupra umărului, ţinând-o cu o mână (echilibrat sau apucat), umărului, ţinând-o cu o mână (echilibrat sau apucat), cu braţul îndoit din cot la un unghi ceva mai mare cu braţul îndoit din cot la un unghi ceva mai mare 90°. În prima fază a aruncării, când mingea este dusă 90°. În prima fază a aruncării, când mingea este dusă deasupra umărului, greutatea corpului se lasă mai deasupra umărului, greutatea corpului se lasă mai mult pe piciorul din spate, care se întinde în mult pe piciorul din spate, care se întinde în momentul aruncării. Impulsul de forţă care porneşte momentul aruncării. Impulsul de forţă care porneşte din vârful piciorului din spate şi se propagă ca o undă din vârful piciorului din spate şi se propagă ca o undă până la extremitatea braţului de aruncare se până la extremitatea braţului de aruncare se cumulează cu forţa dezvoltată de musculatura cumulează cu forţa dezvoltată de musculatura spatelui , abdomenului, toracelui, umărului şi cu cea spatelui , abdomenului, toracelui, umărului şi cu cea extensoare a braţului de aruncare şi mingea va fi extensoare a braţului de aruncare şi mingea va fi trimisă în direcţia şi la distanţa dorită.trimisă în direcţia şi la distanţa dorită.

Page 8: Curs Handbal 5
Page 9: Curs Handbal 5

2.2.Pasa din săriturăPasa din săritură

Nu se recomandă dacă Nu se recomandă dacă săritura nu are ca scop săritura nu are ca scop ameninţarea porţii (pasele ameninţarea porţii (pasele de angajare a jucătorilor de angajare a jucătorilor de la semicerc).În de la semicerc).În jumătatea proprie de jumătatea proprie de teren (faza –I- şi –II-), teren (faza –I- şi –II-), aceste pase se folosesc aceste pase se folosesc numai dacă se adresează numai dacă se adresează unor coechipieri bine unor coechipieri bine demarcaţi şi dacă altă demarcaţi şi dacă altă posibilitate de pasă nu posibilitate de pasă nu există. Procedeul va fi există. Procedeul va fi descris la aruncarea din descris la aruncarea din săritură (fig. 8).săritură (fig. 8).

Page 10: Curs Handbal 5

3.3.Pasa din pronaţiePasa din pronaţie,, accesibilă elevilor din clasele accesibilă elevilor din clasele mari, rezolvă nevoia de a mari, rezolvă nevoia de a transmite rapid mingea unui transmite rapid mingea unui coechipier demarcat. Se coechipier demarcat. Se execută numai dacă mingea execută numai dacă mingea este ţinută prin apucare. Având este ţinută prin apucare. Având mingea în dreptul abdomenului, mingea în dreptul abdomenului, jucătorul răsuceşte palma în jucătorul răsuceşte palma în afară, prin mişcare de pronaţie, afară, prin mişcare de pronaţie, cu cotul uşor îndoit. Apoi braţul cu cotul uşor îndoit. Apoi braţul continuă mişcarea, ducându-se continuă mişcarea, ducându-se în lateral, pe direcţia în lateral, pe direcţia traiectoriei viitoare a mingii, traiectoriei viitoare a mingii, cotul se extinde puternic, iar cotul se extinde puternic, iar palma împinge puternic palma împinge puternic mingea, după eliberarea căreia mingea, după eliberarea căreia va face o flexie pe antebraţ va face o flexie pe antebraţ (fig. 9).(fig. 9).

Page 11: Curs Handbal 5

4.4.Pasa cu pământulPasa cu pământul este tot mai mult utilizată este tot mai mult utilizată pentru a evita intercepţia mingii de către pentru a evita intercepţia mingii de către adversari. Ea poate fi o pasă zvârlită, din pronaţie, adversari. Ea poate fi o pasă zvârlită, din pronaţie, din săritură, dar ,care înainte de a fi prinsă de un din săritură, dar ,care înainte de a fi prinsă de un coechipier, ricoşează din sol. Pentru a fi eficientă, coechipier, ricoşează din sol. Pentru a fi eficientă, această pasă trebuie să atingă solul la picioarele această pasă trebuie să atingă solul la picioarele apărătorului, de preferat la două treimi din distanţă apărătorului, de preferat la două treimi din distanţă faţă de cel care pasează şi la o treime de cel care faţă de cel care pasează şi la o treime de cel care primeşte mingea. De asemenea, pasa trebuie să primeşte mingea. De asemenea, pasa trebuie să fie activă (tare) şi nu “lăsată” spre coechipier.fie activă (tare) şi nu “lăsată” spre coechipier.

5. 5. Pasele în pătrundere succesivăPasele în pătrundere succesivă sunt intens sunt intens utilizateutilizate înîn atacul organizat (faza a IV-a) din atacul organizat (faza a IV-a) din necesitatea de a crea superioritate numerică necesitatea de a crea superioritate numerică pentru atacanţi şi au la bază nivelul de tehnicitate pentru atacanţi şi au la bază nivelul de tehnicitate privind manevrarea mingii precum şi deplasările în privind manevrarea mingii precum şi deplasările în teren.teren.

Page 12: Curs Handbal 5

Jucătorul aflat în posesia mingii pătrunde Jucătorul aflat în posesia mingii pătrunde hotărât pe culoarul dintre doi apărători apropiaţi. hotărât pe culoarul dintre doi apărători apropiaţi. Dacă aceştia “închid“ culoarul mai repede , (fără Dacă aceştia “închid“ culoarul mai repede , (fără ca atacantul să ajungă în contact cu ca atacantul să ajungă în contact cu apărătorii),posesorul mingii poate executa o pasă apărătorii),posesorul mingii poate executa o pasă zvârlită sau din pronaţie spre partea braţului cu zvârlită sau din pronaţie spre partea braţului cu mingea. Dacă apărătorii închid culoarul numai la mingea. Dacă apărătorii închid culoarul numai la contactul cu atacantul, acesta va proteja braţul cu contactul cu atacantul, acesta va proteja braţul cu mingea ( ridicat şi în urmă) şi, cu o pasă zvârlită, mingea ( ridicat şi în urmă) şi, cu o pasă zvârlită, va transmite mingea atacantului cel mai apropiat va transmite mingea atacantului cel mai apropiat pe partea respectivă. Acesta, plasat mai în spate pe partea respectivă. Acesta, plasat mai în spate şi gata să pătrundă, va pleca de pe loc în viteză şi gata să pătrundă, va pleca de pe loc în viteză mare numai când posesorul mingii, după ce a mare numai când posesorul mingii, după ce a atras la sine doi apărători, a ridicat braţul pentru a atras la sine doi apărători, a ridicat braţul pentru a pasa. Ridicarea braţului de către posesorul mingii pasa. Ridicarea braţului de către posesorul mingii reprezintă semnalul de plecare pentru următorul reprezintă semnalul de plecare pentru următorul atacantatacant..

Page 13: Curs Handbal 5
Page 14: Curs Handbal 5

Aceste pase sunt mai uşor de executat de către Aceste pase sunt mai uşor de executat de către dreptaci spre dreapta şi de către stângaci spre dreptaci spre dreapta şi de către stângaci spre stânga. De aceea este de dorit ca toţi jucătorii să stânga. De aceea este de dorit ca toţi jucătorii să poată pasa şi cu braţul neîndemânatic măcar prin poată pasa şi cu braţul neîndemânatic măcar prin procedeul zvârlit de deasupra umărului.procedeul zvârlit de deasupra umărului.

Intercepţia mingiiIntercepţia mingii reprezintă acţiunea de reprezintă acţiunea de deposedare pentru care apărătorul are nevoie de o deposedare pentru care apărătorul are nevoie de o foarte bună viteză de reacţie şi de deplasare, de foarte bună viteză de reacţie şi de deplasare, de îndrăzneală şi spirit de anticipaţie.îndrăzneală şi spirit de anticipaţie.

Apărătorul îşi marchează atacantul direct, Apărătorul îşi marchează atacantul direct, urmărind în acelaşi timp şi adversarii care urmărind în acelaşi timp şi adversarii care manevrează mingea. La momentul potrivit, el va manevrează mingea. La momentul potrivit, el va ţâşni pe traiectoria mingii. Aceste acţiuni comportă o ţâşni pe traiectoria mingii. Aceste acţiuni comportă o mare doză de risc, de aceea, apărătorul care a ratat mare doză de risc, de aceea, apărătorul care a ratat intercepţia trebuie să marcheze cât mai repede un intercepţia trebuie să marcheze cât mai repede un alt adversar, urmând ca el să fie suplinit de către alt adversar, urmând ca el să fie suplinit de către coechipierii alăturaţi şi apoi să revină la locul său din coechipierii alăturaţi şi apoi să revină la locul său din sistemul de apărare.sistemul de apărare.

Page 15: Curs Handbal 5

Pp1. Doi jucători faţă în faţă. Unul are o minge Pp1. Doi jucători faţă în faţă. Unul are o minge pe care o ţine în mâna îndemânatică, celălalt apucă şi pe care o ţine în mâna îndemânatică, celălalt apucă şi el mingea încercând să o ia. Pentru fiecare reuşită el mingea încercând să o ia. Pentru fiecare reuşită jucătorul primeşte câte un punct.jucătorul primeşte câte un punct.

Pp2. Jucătorii perechi faţă în faţă, având câte o Pp2. Jucătorii perechi faţă în faţă, având câte o minge la fiecare pereche. Se execută pase cu două minge la fiecare pereche. Se execută pase cu două mâini (de deasupra capului, de la piept, de la şold), mâini (de deasupra capului, de la piept, de la şold), cu o mână (zvârlită de deasupra umărului, din lateral cu o mână (zvârlită de deasupra umărului, din lateral de la nivelul umărului, din dreptul şoldului, al de la nivelul umărului, din dreptul şoldului, al genunchiului, pase lansate). În timpul execuţiei se vor genunchiului, pase lansate). În timpul execuţiei se vor face precizări şi corectări cu privire la poziţia face precizări şi corectări cu privire la poziţia piciorului şi a umărului opus braţului de aruncare care piciorului şi a umărului opus braţului de aruncare care trebuie orientate pe direcţia aruncării. În cazul în care trebuie orientate pe direcţia aruncării. În cazul în care nu avem un număr suficient de mingi, vom dispune nu avem un număr suficient de mingi, vom dispune jucătorii în câte două sau trei perechi la o minge, jucătorii în câte două sau trei perechi la o minge, aceştia fiind aşezaţi pe două şiruri faţă în faţă. După aceştia fiind aşezaţi pe două şiruri faţă în faţă. După ce pasează, fiecare jucător se retrage la coada şirului ce pasează, fiecare jucător se retrage la coada şirului propriu. propriu.

Page 16: Curs Handbal 5

Pp4. Elevii Pp4. Elevii repartizaţi în echipe de repartizaţi în echipe de câte 6-7, în linie, având câte 6-7, în linie, având 3-4m interval între ei, 3-4m interval între ei, încearcă să paseze cât încearcă să paseze cât mai repede de la A la B mai repede de la A la B şi de la B la A (“Drum şi de la B la A (“Drum de pase”). de pase”).

Pp5. Idem, dar Pp5. Idem, dar parcursul este în zig-parcursul este în zig-zag (fig. 11).zag (fig. 11).

Page 17: Curs Handbal 5

Pp6. Elevii a două echipe formează un cerc, fiind Pp6. Elevii a două echipe formează un cerc, fiind aşezaţi alternativ pe linia cercului (A,B,A,B, tec). Cei aşezaţi alternativ pe linia cercului (A,B,A,B, tec). Cei din echipa A încearcă să paseze rapid într-un sens, cei din echipa A încearcă să paseze rapid într-un sens, cei din echipa B se opun şi încearcă să ia mingea.din echipa B se opun şi încearcă să ia mingea.

Pp7 Elevii sunt dispuşi în formaţie de triunghi, în Pp7 Elevii sunt dispuşi în formaţie de triunghi, în coloană de câte 3-4 la fiecare vârf al triunghiului cu coloană de câte 3-4 la fiecare vârf al triunghiului cu faţa spre interiorul acestuia şi execută:faţa spre interiorul acestuia şi execută:

-pase spre dreapta/stânga şi retragere la coada pase spre dreapta/stânga şi retragere la coada şirului propriu;şirului propriu;

-pase spre dreapta/stânga şi deplasare în aceeaşi pase spre dreapta/stânga şi deplasare în aceeaşi direcţie;direcţie;

-pase spre dreapta/stânga şi deplasarea în direcţia pase spre dreapta/stânga şi deplasarea în direcţia opusă.opusă.

Recomandări: când urmează să primească mingea, Recomandări: când urmează să primească mingea, fiecare jucător va ieşi în întâmpinarea ei, astfel încât fiecare jucător va ieşi în întâmpinarea ei, astfel încât nici unul nu va prinde mingea pe loc.nici unul nu va prinde mingea pe loc.

Page 18: Curs Handbal 5

Pp8. Elevii aşezaţi în formă de pătrat execută Pp8. Elevii aşezaţi în formă de pătrat execută toate tipurile de pase şi deplasări descrise la Pp7. În toate tipurile de pase şi deplasări descrise la Pp7. În plus, ei mai pot executa pasele în lateral (dreapta plus, ei mai pot executa pasele în lateral (dreapta sau stânga) şi deplasare pe diagonală.sau stânga) şi deplasare pe diagonală.

Pp9. Elevii sunt aşezaţi pe lăţimea terenului câte Pp9. Elevii sunt aşezaţi pe lăţimea terenului câte patru: doi pe margini şi doi în mijloc; cei din mijloc, patru: doi pe margini şi doi în mijloc; cei din mijloc, spate în spate, iar cei de pe margini, cu faţa spre cei spate în spate, iar cei de pe margini, cu faţa spre cei din mijloc.din mijloc. Elevii din mijloc au câte o minge. La Elevii din mijloc au câte o minge. La semnal, fiecare pasează în lateral, după care se semnal, fiecare pasează în lateral, după care se întoarce rapid şi primeşte mingea din partea opusă, întoarce rapid şi primeşte mingea din partea opusă, pasează cu acesta şi se întoarce în poziţia iniţială. pasează cu acesta şi se întoarce în poziţia iniţială.

RecomandăriRecomandări. Pe tot parcursul exerciţiului, . Pe tot parcursul exerciţiului, jucătorii execută joc de glezne. Jucătorii de pe jucătorii execută joc de glezne. Jucătorii de pe margine pasează în momentul în care jucătorul din margine pasează în momentul în care jucătorul din mijloc a transmis mingea în partea opusă, conferind, mijloc a transmis mingea în partea opusă, conferind, astfel, o viteză de lucru crescută pentru cei de la astfel, o viteză de lucru crescută pentru cei de la mijloc.mijloc.

Page 19: Curs Handbal 5

Pp10. Patru jucători în atac, ocupând posturile Pp10. Patru jucători în atac, ocupând posturile următoare: Es, Is, Id, Ed, şi alţi patru, în apărare pe următoare: Es, Is, Id, Ed, şi alţi patru, în apărare pe posturi de ld, id, is. ls. Cu o singură minge, atacanţii posturi de ld, id, is. ls. Cu o singură minge, atacanţii pasează în pătrundere pe culoarele formate prin pasează în pătrundere pe culoarele formate prin plasamentul apărătorilor. După ce s-a însuşit bine plasamentul apărătorilor. După ce s-a însuşit bine exerciţiul, apărătorii pot primi sarcini de interceptare exerciţiul, apărătorii pot primi sarcini de interceptare a mingii. a mingii.

Pp11. Jucătorii aşezaţi ca la Pp6, fiind mai mulţi Pp11. Jucătorii aşezaţi ca la Pp6, fiind mai mulţi (2/3/4) pe cele două extreme. Mingea se află la (2/3/4) pe cele două extreme. Mingea se află la primul jucător din extrema stângă care o pasează Id primul jucător din extrema stângă care o pasează Id şi se deplasează în viteză în extrema opusă. Id şi se deplasează în viteză în extrema opusă. Id primeşte pasa în pătrundere şi o transmite Ed care primeşte pasa în pătrundere şi o transmite Ed care iese în întâmpinarea mingii la 9m, prinde mingea, o iese în întâmpinarea mingii la 9m, prinde mingea, o pasează Is şi se infiltrează la semicerc în mare viteză, pasează Is şi se infiltrează la semicerc în mare viteză, deplasându-se în extrema opusă. Is pasează la Es şi deplasându-se în extrema opusă. Is pasează la Es şi exerciţiul continuă exerciţiul continuă

Toate exerciţiile de prindere şi pasare au ca scop Toate exerciţiile de prindere şi pasare au ca scop mai întâi formarea mecanismului de bază al execuţiei mai întâi formarea mecanismului de bază al execuţiei corecte, apoi se urmăreşte creşterea posibilităţii de a corecte, apoi se urmăreşte creşterea posibilităţii de a pasa şi prinde mingea din diferite poziţii şi direcţiipasa şi prinde mingea din diferite poziţii şi direcţii. .

Page 20: Curs Handbal 5
Page 21: Curs Handbal 5

IV.5. IV.5. Conducerea mingii (driblingul) – Conducerea mingii (driblingul) – scoaterea mingii din dribling.scoaterea mingii din dribling. Are ca scop să Are ca scop să evite comiterea de “paşi” sau “trei secunde”.evite comiterea de “paşi” sau “trei secunde”.

Driblingul simplu Driblingul simplu constă într-o singură constă într-o singură împingere a mingii spre sol cu o mână şi apoi împingere a mingii spre sol cu o mână şi apoi prinderea ei la revenire, de regulă cu ambele mâini. prinderea ei la revenire, de regulă cu ambele mâini. Se poate executa Se poate executa de pe locde pe loc sau din sau din deplasaredeplasare..

Driblingul multipluDriblingul multiplu permite deplasarea permite deplasarea nelimitată în teren a posesorului mingiinelimitată în teren a posesorului mingii

Înainte de a executa driblingul, jucătorul are Înainte de a executa driblingul, jucătorul are voie să se deplaseze trei paşi sau să ţină mingea voie să se deplaseze trei paşi sau să ţină mingea trei secunde .trei secunde .

Driblingul multiplu constă într-o serie de Driblingul multiplu constă într-o serie de împingeri succesive ale mingii spre sol, de pe loc împingeri succesive ale mingii spre sol, de pe loc sau din deplasare . Se execută prin apăsare cu sau din deplasare . Se execută prin apăsare cu palma pe suprafaţa mingii către sol.palma pe suprafaţa mingii către sol.

Page 22: Curs Handbal 5

Scoaterea mingii Scoaterea mingii din dribling din dribling se se poate facepoate face din din lateral, din spate lateral, din spate sau, mai rar, din faţă sau, mai rar, din faţă şi constă în şi constă în interpunerea mâinii interpunerea mâinii apărătorului între apărătorului între mingea trimisă spre mingea trimisă spre sol şi mâna sol şi mâna atacantului care atacantului care execută driblingul.execută driblingul.

Page 23: Curs Handbal 5

Cm1. Elevii grupaţi în perechi. Unul are o minge Cm1. Elevii grupaţi în perechi. Unul are o minge cu care execută dribling din mers sau din alergare cu care execută dribling din mers sau din alergare în diferite direcţii, celălalta încearcă să se menţină în diferite direcţii, celălalta încearcă să se menţină cât mai aproape de el („Stăpânul şi câinele”).cât mai aproape de el („Stăpânul şi câinele”).

Cm2. Elevul care driblează încearcă să numere Cm2. Elevul care driblează încearcă să numere degetele ridicate de partener.degetele ridicate de partener.

Cm3. Elevii driblează pe tot terenul. Unul are o Cm3. Elevii driblează pe tot terenul. Unul are o minge diferită (de baschet) şi, în timp ce driblează, minge diferită (de baschet) şi, în timp ce driblează, încearcă să scoată mingea din dribling unui alt încearcă să scoată mingea din dribling unui alt elev. Dacă reuşeşte va schimba mingea cu acesta.elev. Dacă reuşeşte va schimba mingea cu acesta.

Cm4. Terenul este împărţit în patru suprafeţe Cm4. Terenul este împărţit în patru suprafeţe egale. Elevii execută dribling în terenul nr. 1, egale. Elevii execută dribling în terenul nr. 1, fiecare încercând să-i facă pe ceilalţi să piardă fiecare încercând să-i facă pe ceilalţi să piardă mingea. Cel care a pierdut mingea din dribling va mingea. Cel care a pierdut mingea din dribling va trece pe terenul nr.2 şi va continua să concureze trece pe terenul nr.2 şi va continua să concureze cu cei care vor ajunge aici, iar de aici, cei care cu cei care vor ajunge aici, iar de aici, cei care pierd mingea vor rece în terenul nr.3 şi aşa mai pierd mingea vor rece în terenul nr.3 şi aşa mai departe. Este declarat campion cel care rămâne departe. Este declarat campion cel care rămâne ultimul în trenul nr.1.ultimul în trenul nr.1.

Page 24: Curs Handbal 5

Cm5. Elevii repartizaţi în grupe de câte 5-6, în Cm5. Elevii repartizaţi în grupe de câte 5-6, în funcţie de numărul de mingi. Ei vor încerca să funcţie de numărul de mingi. Ei vor încerca să traverseze terenul cu mingea în dribling fără să fie traverseze terenul cu mingea în dribling fără să fie atinşi de un alt elev (vânătorul) care se află pe linia atinşi de un alt elev (vânătorul) care se află pe linia de mijloc a terenului şi care driblează şi el. Elevul de mijloc a terenului şi care driblează şi el. Elevul atins va rămâne să-l ajute, iar la următorul elev atins va rămâne să-l ajute, iar la următorul elev atins, vânătorul va trece în grupul celor care atins, vânătorul va trece în grupul celor care traversează terenul.traversează terenul.

Cm6. Elevii împărţiţi în perechi cu o minge. Unul Cm6. Elevii împărţiţi în perechi cu o minge. Unul execută dribling încercând să imite mişcările celui execută dribling încercând să imite mişcările celui fără minge (treceri in aşezat sărituri, diferite fără minge (treceri in aşezat sărituri, diferite deplasări), fără să piardă mingea de sub control.. deplasări), fără să piardă mingea de sub control..

Cm7. Elevii pe perechi faţă în faţă pe linia de Cm7. Elevii pe perechi faţă în faţă pe linia de poartă. Pe lungimea terenului, unul încearcă să poartă. Pe lungimea terenului, unul încearcă să treacă în dribling de celălalt care trebuie să-i treacă în dribling de celălalt care trebuie să-i scoată mingea sau să obţină fault în atac.scoată mingea sau să obţină fault în atac.

Cm8. Un elev execută dribling pe un culoar Cm8. Un elev execută dribling pe un culoar format din două şiruri de perechi care rostogolesc format din două şiruri de perechi care rostogolesc între ei mingi medicinale. între ei mingi medicinale.

Page 25: Curs Handbal 5

Cm9. Perechi, ambii elevi driblând. Imediat ce Cm9. Perechi, ambii elevi driblând. Imediat ce unul îşi schimbă locul, celălalt face la fel.unul îşi schimbă locul, celălalt face la fel.

Cm10. Dribling pe sol în timp ce se Cm10. Dribling pe sol în timp ce se deplasează pe o bancă întoarsă (poate fi inclus deplasează pe o bancă întoarsă (poate fi inclus într-un parcurs aplicativ).într-un parcurs aplicativ).

Cm11. Parcurs aplicativ care să cuprindă Cm11. Parcurs aplicativ care să cuprindă dribling cu două mingi.dribling cu două mingi.