CURS HANDBAL 10

of 13 /13
VI.5.1.Sistemul de atac cu un pivot. VI.5.1.Sistemul de atac cu un pivot. Jucătorii ocupă Jucătorii ocupă posturile în atac ca în fig. 36 şi vor încerca să posturile în atac ca în fig. 36 şi vor încerca să găsească breşe în apărarea adversă prin pase cu găsească breşe în apărarea adversă prin pase cu pătrunderi succesive, blocaje efectuate de pivot, pătrunderi succesive, blocaje efectuate de pivot, încrucişări. Acest sistem de atac se utilizează dacă încrucişări. Acest sistem de atac se utilizează dacă avem un bun conducător de joc care poate pune în valoare avem un bun conducător de joc care poate pune în valoare calităţile interilor şi ale pivotului. calităţile interilor şi ale pivotului. VI.5.2 VI.5.2. Sistemul de atac cu doi pivoţi Sistemul de atac cu doi pivoţi Presupune infiltrarea la semicerc a unuia din cei Presupune infiltrarea la semicerc a unuia din cei cinci jucători (centrul, unul dintre interi, o extremă). cinci jucători (centrul, unul dintre interi, o extremă). În această situaţie atacul se desfăşoară fără jucător În această situaţie atacul se desfăşoară fără jucător centru şi are ca scop principal descongestionarea centru şi are ca scop principal descongestionarea (desfacerea) jocului în zona centrală a apărării prin (desfacerea) jocului în zona centrală a apărării prin transmiterea rapidă a mingii de pe o parte pe alta a transmiterea rapidă a mingii de pe o parte pe alta a atacului (pase între cei doi interi). Prezenţa celor doi atacului (pase între cei doi interi). Prezenţa celor doi pivoţi la semicerc îi obligă pe apărători să facă un pivoţi la semicerc îi obligă pe apărători să facă un marcaj atent la aceştia şi să execute cu dificultate marcaj atent la aceştia şi să execute cu dificultate deplasările specifice (în lateral, înainte-înapoi). deplasările specifice (în lateral, înainte-înapoi). Folosirea sistemului de atac cu doi pivoţi este oportună Folosirea sistemului de atac cu doi pivoţi este oportună numai dacă echipa se află la un nivel corespunzător de numai dacă echipa se află la un nivel corespunzător de prindere şi pasare şi dacă cei doi jucători de la 9m au prindere şi pasare şi dacă cei doi jucători de la 9m au o bună viteză de pătrundere şi cunosc bine procedeele de o bună viteză de pătrundere şi cunosc bine procedeele de angajare a pivoţilor. angajare a pivoţilor.

Embed Size (px)

description

- PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CURS HANDBAL 10

Page 1: CURS HANDBAL 10

VI.5.1.Sistemul de atac cu un pivot.VI.5.1.Sistemul de atac cu un pivot. Jucătorii ocupă Jucătorii ocupă posturile în atac ca în fig. 36 şi vor încerca să găsească posturile în atac ca în fig. 36 şi vor încerca să găsească breşe în apărarea adversă prin pase cu pătrunderi breşe în apărarea adversă prin pase cu pătrunderi succesive, blocaje efectuate de pivot, încrucişări. Acest succesive, blocaje efectuate de pivot, încrucişări. Acest sistem de atac se utilizează dacă avem un bun conducător sistem de atac se utilizează dacă avem un bun conducător de joc care poate pune în valoare calităţile interilor şi ale de joc care poate pune în valoare calităţile interilor şi ale pivotului.pivotului.

VI.5.2VI.5.2..Sistemul de atac cu doi pivoţiSistemul de atac cu doi pivoţi Presupune infiltrarea la semicerc a unuia din cei cinci Presupune infiltrarea la semicerc a unuia din cei cinci

jucători (centrul, unul dintre interi, o extremă). În această jucători (centrul, unul dintre interi, o extremă). În această situaţie atacul se desfăşoară fără jucător centru şi are ca situaţie atacul se desfăşoară fără jucător centru şi are ca scop principal descongestionarea (desfacerea) jocului în scop principal descongestionarea (desfacerea) jocului în zona centrală a apărării prin transmiterea rapidă a mingii de zona centrală a apărării prin transmiterea rapidă a mingii de pe o parte pe alta a atacului (pase între cei doi interi). pe o parte pe alta a atacului (pase între cei doi interi). Prezenţa celor doi pivoţi la semicerc îi obligă pe apărători să Prezenţa celor doi pivoţi la semicerc îi obligă pe apărători să facă un marcaj atent la aceştia şi să execute cu dificultate facă un marcaj atent la aceştia şi să execute cu dificultate deplasările specifice (în lateral, înainte-înapoi). Folosirea deplasările specifice (în lateral, înainte-înapoi). Folosirea sistemului de atac cu doi pivoţi este oportună numai dacă sistemului de atac cu doi pivoţi este oportună numai dacă echipa se află la un nivel corespunzător de prindere şi echipa se află la un nivel corespunzător de prindere şi pasare şi dacă cei doi jucători de la 9m au o bună viteză de pasare şi dacă cei doi jucători de la 9m au o bună viteză de pătrundere şi cunosc bine procedeele de angajare a pătrundere şi cunosc bine procedeele de angajare a pivoţilor.pivoţilor.

Page 2: CURS HANDBAL 10

IV.5.3. Sistemul de IV.5.3. Sistemul de apărare în zonă 6:0. apărare în zonă 6:0. Dispozitivul iniţial în cadrul Dispozitivul iniţial în cadrul acestui sistem constă în acestui sistem constă în plasarea jucătorilor la linia plasarea jucătorilor la linia de 6m: doi apărători de 6m: doi apărători laterali (stânga şi dreapta), laterali (stânga şi dreapta), doi apărători intermediari doi apărători intermediari (stânga şi dreapta), doi (stânga şi dreapta), doi apărători centrali (stânga şi apărători centrali (stânga şi dreapta). Spaţiul dintre doi dreapta). Spaţiul dintre doi apărători alăturaţi este de apărători alăturaţi este de 2-3 m, ceea ce le permite o 2-3 m, ceea ce le permite o largă acoperire a zonei de largă acoperire a zonei de apărare. Spaţiile mai apărare. Spaţiile mai restrânse dintre apărători, restrânse dintre apărători, în raport cu alte sisteme de în raport cu alte sisteme de apărare favorizează apărare favorizează realizarea corectă a realizarea corectă a schimbului de oameni şi schimbului de oameni şi reduce culoarele de reduce culoarele de pătrundere a adversarilor pătrundere a adversarilor

Page 3: CURS HANDBAL 10

Dacă un adversar aflat în posesia mingii Dacă un adversar aflat în posesia mingii ameninţă poarta, apărătorul din zona respectivă ameninţă poarta, apărătorul din zona respectivă iese înspre el, îl atacă pentru a-l împiedica să iese înspre el, îl atacă pentru a-l împiedica să arunce, să pătrundă sau să angajeze. Pe locul arunce, să pătrundă sau să angajeze. Pe locul rămas liber în spatele său se poate infiltra rămas liber în spatele său se poate infiltra pivotul. Pentru a preveni acest lucru, apărătorii pivotul. Pentru a preveni acest lucru, apărătorii alăturaţi îl dublează pe cel care a ieşit, închizând alăturaţi îl dublează pe cel care a ieşit, închizând acel spaţiu, atât cât pivotul să nu poată fi acel spaţiu, atât cât pivotul să nu poată fi angajat. În cazul în care posesorul mingii angajat. În cazul în care posesorul mingii pasează spre un alt coechipier, apărătorul ieşit pasează spre un alt coechipier, apărătorul ieşit se va retrage cât mai repede oblic –înapoi spre se va retrage cât mai repede oblic –înapoi spre direcţia în care s-a pasat mingea; apărătorul din direcţia în care s-a pasat mingea; apărătorul din zona spre care s-a pasat va ieşi şi se va zona spre care s-a pasat va ieşi şi se va continua faza de apărare după aceleaşi reguli.continua faza de apărare după aceleaşi reguli.

Page 4: CURS HANDBAL 10

IV.5.4. Sistemul de apărare în zonă 5+1. IV.5.4. Sistemul de apărare în zonă 5+1. În cadrul acestui sistem de apărare, cinci jucători În cadrul acestui sistem de apărare, cinci jucători sunt plasaţi la semicerc (doi apărători laterali, sunt plasaţi la semicerc (doi apărători laterali, doi apărători intermediari, un apărător central) şi doi apărători intermediari, un apărător central) şi unul în faţa acestora(„zburător”). Jucătorii de la unul în faţa acestora(„zburător”). Jucătorii de la semicerc au sarcini asemănătoare cu cele de la semicerc au sarcini asemănătoare cu cele de la sistemul de apărare 6:0. Apărătorul avansat prin sistemul de apărare 6:0. Apărătorul avansat prin plasamentul său, trebuie să împiedice adversarii plasamentul său, trebuie să împiedice adversarii cei mai periculoşi să arunce al poartă de la cei mai periculoşi să arunce al poartă de la distantă, din zona centrală a terenului. Prin distantă, din zona centrală a terenului. Prin mişcarea sa laterală împiedică pătrunderea mişcarea sa laterală împiedică pătrunderea jucătorilor din zona sa de acţiune, iar prin jucătorilor din zona sa de acţiune, iar prin deplasarea oblică înapoi, închide culoarele de deplasarea oblică înapoi, închide culoarele de angajare a pivotului şi ajută apărătorii angajare a pivotului şi ajută apărătorii intermediari când aceştia ies la jucătorul cu intermediari când aceştia ies la jucătorul cu minge.minge.

Page 5: CURS HANDBAL 10
Page 6: CURS HANDBAL 10

În cadrul tuturor sistemelor de atac şi de În cadrul tuturor sistemelor de atac şi de apărare se utilizează diferite apărare se utilizează diferite combinaţii combinaţii tacticetactice, dintre care în educaţia fizică şcolară, se , dintre care în educaţia fizică şcolară, se pot însuşi următoarele:pot însuşi următoarele:

VI.5.5. ÎncrucişareaVI.5.5. Încrucişarea este o acţiune este o acţiune desfăşurată între doi sau trei jucători cu scopul desfăşurată între doi sau trei jucători cu scopul de a-l pune pe unul din ei în situaţie favorabilă de a-l pune pe unul din ei în situaţie favorabilă de aruncare la poartă. Dacă la acţiune iau parte de aruncare la poartă. Dacă la acţiune iau parte doi jucători avem o încrucişare simplă, iar dacă doi jucători avem o încrucişare simplă, iar dacă participă şi un al treilea, avem o încrucişare participă şi un al treilea, avem o încrucişare dublă.dublă.

Page 7: CURS HANDBAL 10
Page 8: CURS HANDBAL 10

Schimbul de oameniSchimbul de oameni este acţiunea tactică colectivă este acţiunea tactică colectivă în apărare prin care doi apărători schimbă între ei în apărare prin care doi apărători schimbă între ei atacanţii direcţi, fără a-şi schimba zona şi sarcinile în atacanţii direcţi, fără a-şi schimba zona şi sarcinile în cadrul sistemului de apărare. Schimbul de oameni cadrul sistemului de apărare. Schimbul de oameni presupune.presupune.

-predarea adversarului-predarea adversarului -preluarea noului adversar-preluarea noului adversar -reluarea acţiunilor specifice în cadrul sistemului-reluarea acţiunilor specifice în cadrul sistemului şi are succes numai dacă acţiunile de mai sus sunt şi are succes numai dacă acţiunile de mai sus sunt

executate foarte rapid şi dacă între jucători există o executate foarte rapid şi dacă între jucători există o permanentă colaborare verbală.permanentă colaborare verbală.

AlunecareaAlunecarea este acţiunea tactică colectivă în este acţiunea tactică colectivă în apărare prin care fiecare apărător îşi marchează apărare prin care fiecare apărător îşi marchează adversarul direct, schimbând zona de apărare, fără a-adversarul direct, schimbând zona de apărare, fără a-şi schimba adversarul direct. Prin această acţiune, şi schimba adversarul direct. Prin această acţiune, apărătorii pot evita blocajele şi dificultăţile datorate de apărătorii pot evita blocajele şi dificultăţile datorate de predarea/preluarea de jucători în cadrul schimbului de predarea/preluarea de jucători în cadrul schimbului de oameni. Este utilizată în cadrul apărării „om la om” dar oameni. Este utilizată în cadrul apărării „om la om” dar şi în apărările în zonă, când schimbul de oameni nu ai şi în apărările în zonă, când schimbul de oameni nu ai este posibil.este posibil.

Page 9: CURS HANDBAL 10

VI.5 6. Blocajul şi plecarea din blocaj VI.5 6. Blocajul şi plecarea din blocaj reprezintă o acţiune tactică în atac la care reprezintă o acţiune tactică în atac la care participă doi jucători şi are ca scop punerea în participă doi jucători şi are ca scop punerea în valoare a calităţilor de bun aruncător a unuia din valoare a calităţilor de bun aruncător a unuia din ei. Astfel, dacă atacantul A pătrunde spre poartă ei. Astfel, dacă atacantul A pătrunde spre poartă pe culoarul exterior, apărătorul său va încerca pe culoarul exterior, apărătorul său va încerca să-l întâmpine. Odată cu apărătorul va veni al să-l întâmpine. Odată cu apărătorul va veni al doilea atacant, B, care se va aşeza lateral faţă doilea atacant, B, care se va aşeza lateral faţă de apărătorul ieşit la întâmpinare (vezi blocajul). de apărătorul ieşit la întâmpinare (vezi blocajul). În acest moment, A, care a intrat în posesia În acest moment, A, care a intrat în posesia mingii, va schimba direcţia şi va ataca culoarul mingii, va schimba direcţia şi va ataca culoarul interior de unde va arunca la poartă sau va interior de unde va arunca la poartă sau va angaja jucătorul B.angaja jucătorul B.

Page 10: CURS HANDBAL 10
Page 11: CURS HANDBAL 10

Contracararea blocajului cu plecare din blocaj Contracararea blocajului cu plecare din blocaj se se face tot cu ajutorul schimbului de oameni şi se va face tot cu ajutorul schimbului de oameni şi se va realiza astfel: în timp ce apărătorul realiza astfel: în timp ce apărătorul aa va ieşi spre va ieşi spre atacantul A, apărătorul atacantul A, apărătorul bb va însoţi şi el atacantul B, va însoţi şi el atacantul B, conducându-l până lângă conducându-l până lângă aa pe care îl previne de pe care îl previne de intenţia lui B de a-l bloca; intenţia lui B de a-l bloca; aa va face un pas înapoi, va face un pas înapoi, va prelua atacantul B, iar va prelua atacantul B, iar bb va face un pas înainte şi va face un pas înainte şi va prelua atacantul A.va prelua atacantul A.

Acest gen de combinaţie se poate executa între Acest gen de combinaţie se poate executa între interi şi pivoţi, interi şi centru, centru şi pivot, interi şi pivoţi, interi şi centru, centru şi pivot, extremă şi pivot, inter şi extremă şi este aplicabil extremă şi pivot, inter şi extremă şi este aplicabil împotriva oricărui sistem de apărare.împotriva oricărui sistem de apărare.

VI.5.7. ParavanulVI.5.7. Paravanul este acţiunea tactică de atac este acţiunea tactică de atac prin care unul, doi sau trei jucători se plasează în prin care unul, doi sau trei jucători se plasează în faţa apărătorilor pentru a favoriza aruncările la faţa apărătorilor pentru a favoriza aruncările la poarta din săritură, de la distanţă, peste apărători. poarta din săritură, de la distanţă, peste apărători. Se foloseşte cu precădere la momentele fixe Se foloseşte cu precădere la momentele fixe (aruncări libere de la 9m), dar echipele avansate (aruncări libere de la 9m), dar echipele avansate execută paravane şi din mişcare execută paravane şi din mişcare

Page 12: CURS HANDBAL 10

Contracararea paravanuluiContracararea paravanului se poate face în două se poate face în două moduri, în funcţie de calităţile şi nivelul de instruire a moduri, în funcţie de calităţile şi nivelul de instruire a apărătorilor:apărătorilor:

-prin -prin blocareablocarea aruncărilor dacă dispunem de jucători aruncărilor dacă dispunem de jucători înalţi şi buni cunoscători ai acestui element tehnicînalţi şi buni cunoscători ai acestui element tehnic

-prin -prin “spargerea“spargerea “paravanului de către apărători şi “paravanului de către apărători şi atacarea braţuluiatacarea braţului cu minge. cu minge.

VI.5.6. Învăluirea VI.5.6. Învăluirea presupune participarea a doi presupune participarea a doi atacanţi: extrema şi interul de aceeaşi parte. atacanţi: extrema şi interul de aceeaşi parte.

Învăluirea interioară Învăluirea interioară are ca scop desprinderea are ca scop desprinderea extremei de apărătorul direct şi crearea superiorităţii extremei de apărătorul direct şi crearea superiorităţii numerice în zona centrală Învăluirea interioară se numerice în zona centrală Învăluirea interioară se realizează astfel: în timp ce interul urmează să primească realizează astfel: în timp ce interul urmează să primească mingea de la centru, extrema pleacă prin surprindere şi mingea de la centru, extrema pleacă prin surprindere şi în mare viteză spre interiorul terenului, primeşte mingea în mare viteză spre interiorul terenului, primeşte mingea de la inter după ce acesta a atacat poarta pe apărătorul de la inter după ce acesta a atacat poarta pe apărătorul al doilea, după care aruncă la poartă sau colaborează cu al doilea, după care aruncă la poartă sau colaborează cu pivotul sau cu coechipierii de pe partea cealaltă a pivotul sau cu coechipierii de pe partea cealaltă a ataculuiatacului..

La această combinaţie poate participa şi pivotul care La această combinaţie poate participa şi pivotul care se va plasa între apărătorii 2 şi 3.se va plasa între apărătorii 2 şi 3.

Page 13: CURS HANDBAL 10

Învăluirea exterioarăÎnvăluirea exterioară se desfăşoară după se desfăşoară după aceleaşi reguli numai că, de această dată, aceleaşi reguli numai că, de această dată, extrema cu minge atacă poarta între primii doi extrema cu minge atacă poarta între primii doi apărători spre interior (atrăgându-l după sine pe apărători spre interior (atrăgându-l după sine pe ultimul apărător) şi dacă aceştia au închis ultimul apărător) şi dacă aceştia au închis culoarul, va pasa interului care va pleca culoarul, va pasa interului care va pleca surprinzător, în mare viteză, spre exteriorul surprinzător, în mare viteză, spre exteriorul terenului.terenului.

Contracararea învăluirilorContracararea învăluirilor se realizează prin se realizează prin schimb de oameni la nivelul celor doi atacanţi schimb de oameni la nivelul celor doi atacanţi (inter şi extremă), iar dacă pivotul participă la (inter şi extremă), iar dacă pivotul participă la învăluire, apărătorul său va proceda şi el la învăluire, apărătorul său va proceda şi el la schimb de oameni, respectând cerinţele schimb de oameni, respectând cerinţele apărătorului la pivot.apărătorului la pivot.