Curs Complet CRP

137
7/23/2019 Curs Complet CRP http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 1/137

Transcript of Curs Complet CRP

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 1/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 2/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 3/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 4/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 5/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 6/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 7/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 8/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 9/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 10/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 11/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 12/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 13/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 14/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 15/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 16/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 17/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 18/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 19/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 20/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 21/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 22/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 23/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 24/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 25/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 26/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 27/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 28/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 29/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 30/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 31/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 32/137

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 33/137

GENEZA POLUANTILOR

LA

MOTOARELE

CU

ARDERE

INTERNA

Curs

3

Analiza

conditiilor

de

genezd

gi

a

factorilor

de

influenti

in

emisia

de HC

2012111t14

Material

pentru

uz didactic la

specializarea Autovehicule

Rr rliare

-

I

lTf:N

,n1?

HIDROCARBURI

-

HmCn

Proprietdfi

gi

caracteristici:

densitate:

0.703

g/ml,

masa

molari:

114.2285

g/mol

punct

de inghet:-S7

"C (216

K)

punct

de

fierbere:

125.52

"C

(398.7

K)

solubilitate

in

apd:

nemiscibil

vAscozitate.0.542

cP at 20'C;1

P

=

1

g.cm-t.s-t

Punct

de

autoaprindere:

22A

"C

Entalpia

standard

la

combustie.

-5430

kJ/mol

2012111114

Materiatpentru

uz didactic

la

specializarea

Autovehicule

Rr rficre

-

I IT(1NI ?O1?

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 34/137

Clasa de

toxicitate

gi

nivel

de

pericol

(conform

clasificdrii

U

E)

(F)

Xn

(N)

Directiva

Consiliului

European nr.

67/548/EEC

Substanle

sau mixturi inflamabile,

de

forma:

extrem de inflamabile

cu

grad

de inflamabilitate

ridicat

Nocivitate

Substanle

diunitoare

pentru

mediu

2012t11t14

Material

pentru

uz didactic la

specializarea Autovehicule

Prdiera

-

l:T(iN

?nl,

(F+),

(F)

(xn)

(N)

lndicele

NFPA:

zofilafiCf+al

Fire Protection

ASgreidimrtru

uz didactic ra

special izarea

Autoveh icu

le

Rrrtiarc

-

llTnN

?n'1?

t

Grad

de

pericol

pentru

sinitatea

umane: 4

---,

0

Grad

de inflamabilitate:

4

--

0

Grad

de instabilitate

chimicS:

4

--+

0

Alte

efecte asociate,

simbolizate

distinct

*

'r4:t::::::a::::.=.../:i

"::aaaa:.-:

.__:i

at\

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 35/137

Gruparea

Carbon

-

hidrogen,

poate

si se

concretizeze

in

diferite

structuri

care

se caracterizeazd prin proprietSli

de combustie

distincte.

Metilheptan

(cH3)2CH(CH2)4CH3

ffi

rimetilhexan

2012t11t14

W

w

rimetilheptan

cH3CH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH3

Material

pentru

uz didactic la

special

izarea

Autovehicu

le

Rr rtiare

-

I

lTeN ,nl?

Reac{ii

tipice in

geneza

HmCn

1.

Reacfia

generici

de

ardere

a combustibilului

Tn

prezenfa

aerurui:

combustibil

+

oxigen

->

caldura

+

H

20

+

COz

il*rr*

+

{"

|

+J

{J2

**

rclor

-t

{'*l

rf?tJ

\

4l

--g

\?/

tr3rY-*5#=+

3##r+4"ryr#

2. Reaclia

in

prezenla

oxigenului

din

in

aerul

atmosferic

(cu

confinut

de

N):

combustibil +

aer

atm.

-+

caldura

+

H

rO

+

CO2

+

N

(.,,t: t

r

('

r

t)

o,

i

;.T{i

("

'

i)

rr"

-

rclot

i$)

r 2G

tu

?rj

(r:

*

i)

$

frrYs +

5#=

*

1*.i3,tr1

"-*

3f#,r

+'lff #

+

18.s}

Material

pentru

uz

didactic la

specializarea

Autovehicule

Rr rfiara

-

I

lTnN

?n1?

2012t11t14

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 36/137

Geneza hidrocarburilor

in

procesul

de ardere

Hidrocarburile

din

gazele

de evacuare

sunt rezultatul

arderii

incomplete

a benzinei,

ca urmare

a

intreruperii

propagirii

fldcdrii in

amestec

Fenomenul

de intrerupere

a

propagdrii

flicirii

a

primit

denumirea

de stingerea

flicirii

gi

este

de

doui

tipuri:

stingerea

flScdrii la

perete

stingerea fldcdriiin

masa

gazelor

Hidrocarburile

apar

gi

?n

cazurile banale:

-

c6nd scdnteia nu

se declangeazd,

-

c6nd

declangarea nu

este urmati

(sau

este urmati

foarte tdrziu),

de

aparilia nucleului

de flacirS,

2012t11t14

Material

pentru

uz didactic la

specializarea Autovehicule

Pr

rfiaro

-

I IT(iN ,n{ ?

Dependenla

concentraliei

de

hidrocarburi

de

presiunea

din conducta

de

admisie,

p"r,

sau

de depresiunea

A

pr",

a

permis

sd se

defineascd

doui

domenii

distincte,

in care

actioneazd mecanisme

distincte

de stingere

a fldcirii.

LPro:

Po

-

Po

iir{'depie.sit;iioi

...,',,..4p,;;>5

"

"

-.''::

:,

"'.

:,,.'

.'.,:

(Sa1il,{i@l

it)'

""",.

ac{ioneazd fenomenul

de stingere

a flicdrii

in masa

gazelor

aclioneazi fenomenul

stingerii fldcirii la

perete

Material

pentru

uz didactic

la

specializarea

Autovehicule

Rrrticrc

-

llTliN

?n1?

2412t11t14

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 37/137

A. Formarea

HG

la

depresiuni

mari

Fotografierea

camerei

de ardere

la

sarcini reduse

a

aritat

cd

flacdra

se

propagd

incomplet;

pungi

mari de

amestec

nu sunt

cuprinse

de flacdri,

flacira

se

stinge in

deosebi

?n

dreptul

supapei

de evacuare.

Aceste fapte s-au

interpretat

in

sensul

cd

flacira

nu

se

propagd

lntr-un amestec

foarte

diluat

cu

gaze

reziduale,

deiermindndu-se

gi

o limitd

a

propagirii

in

funclie

de

propo(ia

de

gaze

reziduale.

Pentru

a se inlitura

presupunerea

ci la

sarcini mici

viteza

de

propagare

ar fi

micAorati

atAt

de diluarea

amestecului

cu

gaze

de ardere,

cAt

9i

de

presiunea

redusd

din cilindru,

s-a efectuat

urmdtorul

experiment:

S-a

fotografiat

camera

de ardere in

condilii

specifice

de

funcfionare,

la

o

depresiune

foarte

mare in

conductd, A

p""=

0,82

daN/cm2.

Dupd

o funclionare

normald,

s-a intrerupt

aprinderea

in

patru

cicluri

succesive.

Aceasta

a

permis

baleierea

completi

a

gazelor

reziduale

din cilindru.

2012111114

Material

pentru

uz

didactic la

specializarea

Autovehicule

Rr rtiorc

-

I lTnN tn1,

Observatiile

efectuate

au ardtat

urmdtoarele

situatii

distincte

in

procesul

de

ardere:

inainte

de

intreruperea

scAnteii

s-a

constatat

o funclionare

obignuitd,

cu stingerea

fldcdrii

in

masa

gazelor.

a)r

La

intreruperea

scdnteii,

fotografiile

din

ciclul care

a urmat

celor

patru

cicluri cu

aprindere

intreruptd

arati

o flacdrd

strdlucitoare

care

cuprinde

amestecul

aproape

in ?ntregime.

...

::

.,

.:

Propagarea

esfe

posibild chiar

in condiliile

unor

depresiuni mari,

dacd

amestecul

proaspdt

nu

este diluat

cu

gaze

reziduale.

10

012111114

Material

pentru

uz didactic ta

specializarea

Autovehicule

Rr

rf

icra

-

I

lTf:N ?Ol,

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 38/137

La reluarea

declangirii

scAnteii,

fenomenul

de

stingere

a

flScdrii

reapare,

fiind

vizibil

din

ciclul

al

Vl-lea.

Propagarea

este incompletd,

din

cauza

gazelor

reziduale

din

ciclul

precedent.

'-^:;w';

:,;

"t

c)1'1

ll

r'-

Consecinlele fenomenului

de stingere

a

fldcirii

in

masa

gazelor

(deversarea

in

atmosferd

a

unei

cantitdli

mari

de hidrocarburi

nearse)

se

limiteazd,in

principiu,

prin:

intreruperea

completd

sau

pa(iald

a alimentdrii

motorului

cu combustibil;

arderea hidrocarburilor

care

pdrdsesc

cilindrul in

sistemul

de

evacuare,

Tnainte

de

a ajunge

in

atmosferd.

2012t11t14

Material

pentru

uz didactic

la

specializarea

Autovehicule

P: rliara

-

I lT{11{

,n1?

11

Gazul

B.

-

formarea

HC

la depresiuni

mici

Mecanismul

de stingere

a

fldcirii

la

perete

a

fost

explicat

prin

gtratul

limitd

foffpat

pe,p,gretii

c?merei

"Rardere,

care

au

temperaturi

rerativ

mici.

La

depresiuni

reduse

sau

sarcini

mijlocii

gi

mari,

propo(ia

de

gaze

reziduale

este mici,

iar

flacira

cuprinde

Tn intregime

amestecul

pAnd

ajunge

la

stratul

limitd

(de

grosime

0,2... 0,6 mm)

unde

se

intrerupe

din

cauza

temperaturii

reduse.

Dacd

gazele

de

ardere

conlin

oxigen,

iar

temperatura

lor

este suficient

de

ridicatd,

peste

675

oC,

o

parle

din

hidrocarburi

intrd

in

reactie

Tn

procesul

de

evacuare,

cdnd

se amestecd

cu

gazele

de ardere.

Fenomenul

a

primit

denumirea

de

postarderea

hidrocarburilor

9i

decurge in

doui

etape:

l.

la evacuarea

din cilindru;

il. la

trecerea

prin

conductd.

S-a

obserat

cd

in

gazele

de evacuare

se

gdsesc

numeraase

hidrocarburi

care nu

sunt

conlinute

inilial

in benzind,

ceea

ce

s-a explicat

prin

transformdrile

chimice de

oxidare care

au loc

fn

stratul limitd.

Material

pentru

uz

didactic la

specializarea Autovehicule

Rr:fiare

-

IITf]N

?n1?

2012t11t14

12

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 39/137

Factori

de influenti

in

emisia

de HmCn

E

o-

.q

c

O

E

I

0,8

,7

0,9

A

,3

,2

,1,0

Material

pentru

uz didactic la

special

izarea Autovehicule

Rr rliara

-

I

lTnN

?n1,

13

lnfluen{a

calitdtii

amestecului

ffi

conlinut

bogat

de

HC

datoritd lipsei

Soxigenului

pt

intrelinerea

arderii

*Cregte

concentralia

de HC datoriti:

ffi

instabilitdlii

aprinderii,

&

propagdrii

incompletd

a

fldcirii de ardere,

-

reducerea vitezei

de ardere

500

475

450

425

400

2012111t14

\

\

I

\

\

\

.J

a

at-

lnfluenla

avansului

la

aprindere:

Utilizarea

ca factor

de reglare

a

avansului

la

aprindere

face

ca

prin

micAorarea

unghiului

de avans,

procesul

de

ardere

sd fie deplasat

in

destindetre,

scade nivelul

presiunii

gazelor

9i

implicit

cregte

temperatura

gazelor

de evacuare,

fapt

ce reprezinti

factori

favorizanli

in diminuarea

concentraliei

de

hidrocarburi

din

gazele

de ardere

;:4",r:i

l

_* i

l

-;

$

l-^

t

,rf

C)

'r

i*

J-

:

{''l e

:=i

o

^i

Fi

tU

{i-

l

j

jr

:"

:

a'l

'

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

F?rrfiare

-

llT il

?nl

2012111t14

14

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 40/137

lnfluenfa

presiunii

din colectorul

de

evacuare

200

p

ooo

o-

g

c

o

500

E

I

$

fr-

400

o

I

3oo

o

o

0,17

0,2

Presiunea

MPa

Material

pentru

uz didactic

la

specializarea

Autovehicule

Rr rfiara

-

I IT(1N ?n1?

0,23

2412t11t14

15

Influenfa

geometriei

camerei

de

ardere

Cauze:

1.

Volumul

gazelor

de

2.

Cregterea

suprafelei

2012t11t14

200

100

150

200

250

RaportulAcaA/ca

ardere

este

proporlional

cu vol.

camerei

de ardere;

camerei

de ardere

favorizeazi

fenomenul

de stingere

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Pr rtiora

-

I IT(IN

,nl,

tr

o-

-B

soo

I

O

G

E-

400

c

o

E

3oo

o

o

100

a

flicdrii

16

I

I

/

f

,/

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 41/137

lnfluenla

raportului

cursa

/

diametrul

pistonului

Teste

comparate arati

ci

motoarele

la

care

s/D este

supraunitar,

au un

efect asupra

emisiei de hidrocarburi mai

redus

2012t11t14

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Rrrliara

-

llTnN

?n{,

s

o

3$#

E

I

(E

(s

o

o

c

o

(J

1?

r.3

l.{

I

17

lnfluen{a

raportului

de

comprimare

689

Raport

de comprimare

gs

ct,

C

o4

E

'.4

.2

E

ul

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Rnliara

-

llTnN ?n1,

-/

/

\

\

/

I

2012t11t14

10

18

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 42/137

I

nfl

uenfa

sol icitiri

lor

term ice ale motorulu

i

700

600

500

400

40

50 60 70

80 90 100

Temperatura

agent

rdcire

[oC

]

2012111114

Material

pentru

uz didactic la

specializarea Autovehicule

Rr

rf

iara

-

I

lTnN

2n12

S

rooo

g

6

e00

tr

f

8oo

19

\

\

\

\

\

\

\

\

-

concentralia

de hidrocarburi

din

gazele

de

evacuare

se reduce

prin.

F-

intensificarea

procesului

de

postardere,

ceea

ce

presupune

ca

gazele

de

evacuare

sd conlini

oxigen

(amestecul

si fie

sirac)

9i

si

aibd

o temperaturd

ridicatd (arderea

din

cilindru

sd fie

deplasati in

destindere);

)-

micaorarea

concentra 1ei

de

hidrocarburi

din

stratul

limiti

(si

se

aspire

in

cilindru

amestecuri

cu

A>'1);

)-

reducerea

grosimii

stratului

limitd;

)-

micgorarea

suprafelei

pe

care

se formeazd

stratul

limiti,

ceea

ce revine

la

reducerea

rapoftului

AcA/c

(Ac

-

aria

suprafetei

camerei

de ardere,

Vc

-

volumul

camerei

de ardere);

F-

mdrirea

fracliunii

din

gazele

de

evacuare care

revine

in

cilindru la

sfArgitul

procesului (supapa

de

evacuare sd

se

inchidd

cu

intarziere

mai mare).

2012111114

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Rr riiorc

-

I IT(1N

,n1?

20

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 43/137

Sisteme

de

misurare

a

hidrocarburilor

Existd

o

diferenti

la mdsurarea

emisiilor

de

hidrocarburi

(HC)

'

Mdsurarea

nu

are loc

in

recipientele

pentru

probe

din

gazele.de

evacuare,

ci

p_rin

analize

continue

a unei

perli

a

gazelor

de evacuare

diluate.

Concentratia

mdsurati

de-a lungul

ciclului

de

incercare,

este

apoi

dddugat5.

Motivul

pentru

care

se

procedeazd

astfel este

cd

hidrocarburile (care

au

un

punct

de fierbere ridicat)

se

condenseazi

in

recipientele

pentru probe,

unde se

afld

gaze

la

temperaturi

reci.

2012t11t14

Material

pentru

uz didactic

la

specializarea

Autovehicule

Rr rfioro

-

I IT(iN ?n1?

21

Analizorul

cu infra-rogu

nedispersiv

Acest

analizator

folosegte

proprietatea

anumitor

gaze

de

a absorbi radiatii

infra-

rogu

cu

o ingustd

lungime

de

undd

Radialia

absorbitd

este

transformatd

Tn vibra{ii

sau energie

de cdtre

moleculele

absorbante.

Tn

schimb,

aceastd

energie

poate

fi mdsuratd

ca,

cildurd.

Fenomenul

descris

apare

la moleculele

ce

formeazd atomi

la

cel

putin

doud

elemente

chimice,

de ex.:

CO,

CO2, CuH.,o

sau

SOr.

r

'-;ry-_-_':

-

",

'

.r",1'*-

:'

tJ

:]\

"e

,

'--:

$

tr

-.-'-i'i

':

fi

i

ii,}

:

:

Ji

:

*

:

........

"

l

.

$

"'..:

,***..

I

:

V

::h:

$t;ti

:*- &d:iaEl;Ihlg

:"'

*{'--*:'*"T.'

''

t9

l

-:3

l$

1

-

Evacuarea

gazelor

2

-

Celula

de

absorblie

3

-

Admisia

gazelor

de testat

4

-

Filtru

optic

5

-

Sursd

de

lumind

infra-rogie

6

-

Raze

infra-rogii

7

-

Celula

de

referintd

f

)

:i

I

-

Disc

rotativ

,3

9

-

Detector

Material

pentru

uz didactic la

22

specializarea

Autovehicule

Rr rtiara

-

I

lTnN ,nl,

2012t11t14

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 44/137

Existd

mai multe

tipuri

de

analizatoare

cu infra-rogu

nedispersive,

cele

mai

importante

pa(i

ale

sale fiind:

o sursd

de

lumind

infra-rogie,

o celuld

de

absorbfie

(cuvd) prin

intermediul

cdreia

testul

este

ghidat,

o celuld

de

referintd,

in

general

pozilionatd

in

paralel

(plind

cugaz

inert,

de

ex.: N2),

un disc

ce

se

rotegte

9i

un detector.

Detectorul

comprimd

cu ajutorul

unei

membrane

doud

compartimente

ce

confin mostre

ale

compugilor de

analizat.

Radialiile

de la celula

de referinli

sunt captate intr-un

compartiment,

iar

cele

de la cuvi in

alt compartiment.

Diferenla

de energie

radiantd

produce

curenli ce

sunt inregistrali

de cdtre

un

debitmetru

de aer

sau senzor

de

presiune.

Discul

rotativ intrerupe

radialia

infra-rogie,

in

cicluri, fdc6nd

curenfii

de

aer

sd-

gi

schimbe

direclia, iar

astfel

o modificare

a semnalului.

2012111114

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Rrrtiera

-

l|T(iN

rn.l?

23

Analizatorul

cu

infra-rogu

nedispersiv

este

sensibil la

vaporii

de

ape

pe parcursul

testului,

din moment

ce moleculele

de apd

absorb

o mare

parte

din

undele

de radiatie

infrarogii,

Acesta

este

motivul

pentru

care, atunci

cand

folosim

aceste

analizatoare

pentru

mdsurarea

gazelor

nediluate,

acestea

sunt

pozilionate

Tn

aval

de un

dispozitiv

de

tratare

a

gazelor

(de

ex.:

un

ricitor

pentru

gaze)

pentru

dezumidificarea

gazelor

de

evacuare.

2012111114

Material

pentru

uz didactic

la

specializarea Autovehicule

Pr riiarc

-

I lTnN

?n1?

24

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 45/137

GENEZA POLUANTILOR

LA

MOTOARELE

CU

ARDERE

INTERNA

Curs

4

Analiza

conditiilor

gi

a

factorilor

de

influenfa

in

emisia

compugilor:

NOx

2012t11t14

Material

pentru

uz didactic

la

specializarea

Autovehicule

Rrrfiaro

-

I lTliN

Analiza

compugilor

pe

bazd

de oxigen

gi

azot

t

NO

%-

NrO

s

N---O

<__-_-_-i>

115pm

o/,s#

1r3fi-r

.

-

-;pf,pg

Nroo

2012t11t14

Nrou

Material

pentru

uz

didactic la

specializarea

Autovehicule

Rrrtiore

-

IIT N

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 46/137

Compugi

generati

din

combinafii

ale

oxigenului

gi

azotul

Proprietifi

gi

caracteristici

:

densitate:

1.3

x

103

kg m-3

(in

fazi

lichidd)

1.34

g

O*-s

lsub

formd de vapori)

masa

molari:

30.0061

g/mol

punct

de

inghe :-163.6"C

(109.6

K)

(-262.48'F)

punct

de

fierbere:

-151

.7'C

(121.4

K)

(-241.06'F)

caracteristici:

substanld

chimiluminiscenti,

limiteazd transferul

de cdldurd

pe

care

o

transformd

in

lumind;

Este responsabil

pentru

cregterea nivelului

de

ozon troposferic

lndice

de

risc:

R23:

toxic prin

inhalare

R24:

toxic

in

contact cu

pielea

R25:

toxic

la ingurgitare

R34:

cauzeazi

arsuri

R44: risc

de autoexplozie

la temperaturi

ridicate

Material

pentru

uz didactic la

specializarea Autovehicule

Rr

rf iara

-

l lTnN

N---O

.€

115

pm

2012t11t14

Compugi

generati

din

combina[ii

ale

oxigenului

gi

azotul

Proprietifi

gi

caracteristici

:

densitate:

1443 kglms

(Tn

fazd

lichidd)

3.4 kg/m3(sub formd

de

gazoasdla294,25

K)

masa

molari:

46.0055

g/mol

punct

de

inghef

:-11.2"C

(261.95

K)

punct

de

fierbere

(vaporizarel:

21,1"C

(293.25

K)

odb-s

caracteristici:

substan{i

de culoare

maronie,

care ?gi

schimbi

intensitatea

culorii

funclie

de temperaturd;

Este

principalul

cauzator

al

ploilor

acide

lndice

de

risc:

R26:

foarte toxic prin

inhalare

R34:

cauzeazd

arsuri

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Rr

rf icrc

-

I

ITflNl

2012111t14

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 47/137

Reacliile

de

formare

a

ploilor

acide

1.

Reaclia

cu

vapori

de

apd

atmosferici:

2NO2

+

H2O

---

HNOz

+

HNO.

2.

Descompunerea

acidului nitros

:

3HNO2

---

HNO.

+

2NO

+

H2O

3. Reaclia

oxidului

de

azot

?n

oxigenul atmosferic

Ai

in

prezenla

vaporilor

de

apd:

4NO

+

3O2

+

2H2O

*

4HNO3

(acid

nitric

---

ploaie

acidd).

lnstabilitatea

NO in

atm

osfe rd c

o

n

stitu

i e facto

r

favorizant

in

obtinerea

NO,

gi

implicit

constituie

factor

fav

o

ri

za

nt dec I

a ngd ri i

reacliilor

de formare

a

ploilor

acide:

Concentralia

NO

in aer

Timp de reaclie

(ppm)

necesar:

pentru

a oxida la NO,

20,000

10,000

1,000

100

10

1

(min)

0.175

0.35

3.5

35

350

3500

2412t11t14

Material

pentru

uz didactic Ia

specializarea

Autovehicule

Rrrtiorc

-

llTnN

Material

pentru

uz

didactic

la

specializarea

Autovehicule

Rrfiora

-

I IT(iN

2012t11t14

Referinta: Raport

UE

2008

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 48/137

Compugi

generati

din combinafii

ale

oxigenului

gi

azotu I

Proprietifi

gi

caracteristici:

r.rgfi_r

_

_

_1gfug

densitate:

1

222.8

kg

rn-s

(in

fazd

lichidd)

1.8

kg r-s

lsub

formi

gazoasi)

masa

molari:

44.0128

glmol

punct

de

inghe :

-90.86

"C,

182 K,

-132 'F

punct

de fierbere:

-88.48 'C,

185 K,

-127 "F

caracteristici:

-

substanli

chimicd

cu

efect

hilar,

durata de

activare:

5 minute;

-

este

o

substantd

cu

rol

in

generarea

efectului

de

serd

Indice de

risc:

R8:

ugor inflamabil

st

:

l 5

Este

utilizat

ca

gi

element

de

Tm,bunitifire

a

i

*n

arderii

la

m.a.i

9i

la

motoare

cu

reaclie

i

"*

$*

Material

pentru

uz

didactic la

q'

specializarea Autovehicule

s

Rr rtiora

-

I

lTnN

I

2012t11t14

$,?* rffi

ly'*,

fli& r3g

ilHi ffig

ir. I{

Motivafie:

-Densitate

ridicatd;

-Toxicitate

redusd

(controlabild)

-Poate

fi

pdstrat

la

temperatura

ambientali;

-Stabilitate

chimicd

la

temperaturi

medii

gijoase,

ridicatd;

-Acumularea

in recipiente

de

transpofi

nu

necesitd

presiuni

mari.

Efect:

injectat

in

galeria

de admisie

asigurd

un

plus

de

oxigen

in

procesul

de

ardere

La

temperaturi

de

peste

570

oC,

se

descompune

eliberind

oxigen

atomic

in

masa

de

aer din camera

de

ardere:

NrO

-+l/2

+

O

Dacd

aerul atmosferic

conline

21%

oxigen,

prin

injeclia

de Nro

se

asigurd

o

imbogdlire

a

aerului la

admisie

cu

pdnd

la

33

% oxigen

Efecte

adverse:

Azotul

eliberat reaclioneazd

cu

metalele

gi

produce

o

oxidare

rapidi, fapt

ce

scade

durabilitatea

motoarelor

cu

pdnd

la

50%

2012111114

Material

pentru

uz didactic ta

specializarea Autovehicule

Prrtiarc-lIT(iN

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 49/137

2012t11114

Material

pentru

uz didaciic la

special

izarea

Autovehicule

Rnticrc

-

IITi]N

Clasa

de toxicitate

gi

nivel de

pericol

(conrormrff,

sJ:l

nal Fire

de

pericol

pentru

sdndtatea

umana:

4

---+

0

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Rrrfioro

-

I lTf-Nl

T+

G

aasin@=,oto

de

inflamabilitate:

4

---

01+

Grad

de instabilitate

chimicd: 4

---

0

1\

Alte

efecte asociate,

simbolizate distinct

2012111t14

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 50/137

Reacfii

tipice in

geneza

NOx

1.

Mecanismele

producerii

compugilor

ce au la bazd

radicalul

NO

au fost

dezvoltate

de:

Zeldovich

(n.1914

-

d.1987)

(Thermat

NO Mechanism

or Zeldovich

Mechanism -

1g3O)

Nz

+

O

**

NO

+

N:

reaclie

endotermi

se

dezvolti

la

temperaturi de

(>2000'C)

*

.'

Oz

.-

NO

+

O:

reaclie

cu

grad

ridicat

de instabilitate

N

+

OH

*'NO

+

H:

la m.a.i.

are loc

pentru

x>

1,2

2.

Reac[ia in

prezenfa

oxigenului

din in aerul

atmosferic

(cu

conlinut

de N):

combustibil

+

aer ctm.

-+

caldura

+

H

rO

+

CO,

+

N

#:Ffs

+

5#3

*

1S.9.&r:

--+

3f*2

+

4FfzS

+

1S.S.\r2

2012t11t14

Material

pentru

uz didactic la

specializarea Autovehicule

Rrrfiorc

-

IIT(IN

Factori

de influenfi

Tn

emisia

de NOx

A.

I nfluenla

calitdlii

amestecul

ui

ffi

Lipsa

oxigenului face

ca reacliile

&

de oxidare

sd

fie

reduse

Aportul

de NOx

este

maxim

pentru

A

cuprins

in

limitele

1,A2

-

1,05)

cdnd

condiliile

de

temperaturi

9i

volum

de

oxigen

favorizeazd

arderea

Predomind

tipul

lll

de

reaclie

(de

stingere)

0,7

2012t11t14

1,0 1,1

1,2 1,3A

Material

pentru

uz didactic

la

specializarea Autovehicule

Rrrtioro

-

llTf:N

E

a

.q

x,

o

z

0,8 0,9

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 51/137

Varialia

NOx

9i

HC:

Predomini

efectului

de

chimioluminiscenfd

ce duce la

stingerea

reacliei

9i

parlial

prin

cregterea

cantitifii

de

oxigen

ce duce la reducer""

.Jn."ntraliei

de

hidrocarburi

care constituie

factor

neutralizator

al

radicalului

No

 

o)

x

o

z

HC

[g/h]

2012111t14

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Rrrfiora

-

IIT(IN

)

,;\

V

Ten

aara{r

ra no

\

'4.\

--"4

)s

nner, lr rr2 il

L

\

Y

,\

\

\

-

-as.s

iwl

s"fs

s_1$

s"1$

x

€3

tr

.. r

ii|.

nL

Material

pentru

uz

didactic

la

specializarea

Autovehicule

Rrrtiara-l|T(iN

*a*:**

**3$

pg*p,

;

$"tS,F#a

f:;i

1.,"/;

""j'r-'trj

-.,...-*S

$pru

2412t11t14

#"s}

fi_s

tg*;x.}

t.g

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 52/137

lnfluenla

avansului la

aprindere:

Utilizarea

ca factor

de

reglare

a avansului

la

aprindere

face

ca

prin

micgorarea

unghiului

de avans,

procesul

de

ardere

si fie

deplasat in

destindere,

scade

nivelul

presiunii

gazelor

9i

implicit

cregte

temperatura

gazelor

de

evacuare, fapt

ce

reprezintd

factori

favorizanli in

cregterea

concentraliei

de

NOx

2012t11t14

NOx

lg/kV.Vhl

'?4j+L^

?&

rS

x*

Material

pentru

uz didactic la

specializarea Autovehicule

Prrfiara-l|TCN

er

#.&

*,*

{.*

T.r

l"d

?"3

:.4

A

5ffq,r*t

$

$

$

J

J;

i

fr

dr

J

f

.

ri;

rlt

ftt

t

1

t

tz

l*

,[

I

+

a

*

lnfluenfa

tura(iei

2000

3000

[Turafia

roVmin]

Material

pentru

uz

didactic la

specializarea

Autovehicule

Prtiare

-

llTeN

2012t11t14

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 53/137

lnfluenfa geometriei

camerei

de ardere

Cauze:

1. Volumul

gazelor

de

2.

Cregterea

suprafe(ei

2012t11t14

1 000

100 150 2AO

250

RaportulAcaA/ca

ardere

este

propo(ional

cu vol.

camerei

de

ardere;

camerei

de

ardere

lavorizeazi

fenomenul

de

stingere

a

fldcirii

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Rrrfiara

-

llTflN

_6000

E

o

g

x

5000

o

z

(o

E-4000

L

c.

o

E

sooo

o

o

2000

/

,/

/

/

f

I

lnfluenla

raportului

de

comprimare

5ffi

Ippm]

f.ilss

3S**

?w

 sffi

x

-o

z

.Q

E

I,JJ

Material

pentru

uz didactic la

specializarea

Autovehicule

Rrrtiera

-

llTnN

2412t11t14

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 54/137

lnfl

uenfa solicitilri

lor

term ice

ale motorul

u i

700

600

500

400

40

50

60 70

80

90

100

Temperatura

agent

ricire

[oC

]

2012111114

Material

pentru

uz didactic

la

specializarea

Autovehicule

Rltiare

-

IIT(IN

sisteme

gi

tehnici

de mdsurare

a

concentratiei

de

NOx

Existi

o

varietate

de

senzori

gi

implicit

tehnicl

de

misurare

care

sunt

dezvoltate

in

urmdtoarele

ilireclii:

'

Sisteme

cu

potenliometre

ce valorificd

diferenlele

de

potenlial;

.

Sisteme

cu semiconductori

ce valorificd

efectul

rezistiv

'

Sisteme

voltmetrice

ce

sunt

bazate

pe

cregterea

tensiunii

functie

de

cregterea

curentului

in circuit

'

sisteme

ampermetric

difuze

bazate

pe

modificdrile

de

curent la

menlinerea

constantd

a

tensiuni

.

Misurare

?n infrarogu;

.

Chemiluminiscenld;

.

Undd

acusticd;

.

Gas crematograf.

2012111114

Material

pentru

uz didactic

la

specializarea

Autovehicule

Ruiicra

-

llTnN

F

1000

E

o-

I

goo

X

9

8oo

.-

./

,t

/

/

/

I

I

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 55/137

Sisteme

cu

polenliometre

ce valorifici

diferenlele

de

potenfial;

Principiul'consti

in

dependenla logaritmicd

dintre

tensiunea

celulei

galvanice

gi

concentralia

de NOx.

(Ecualia

lui

Nernst)

Metoda

este

mai

pu[in

aplicatd in

construclia

aparatelor

pentru

misurarea

concentrafiei

de

NOx datoritd

dependenlei

capacitilii

de

deteclie

de

presiunea

gi

cantitatea

de oxigen

din

gazele

de evacuare.

2012111114

Material

pentru

uz didactic la

'*'*ffi:::ilfllenicure

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 56/137

GENEZA POLUANTILOR

LA

MOTOARELE

CU

ARDERE

INTERNA

Curs

5

Particularitdfi

prjvind

emisiile

de

poluanfi

produse

de MAC

AR

-

curs

pt

uz intern

Principalii

poluanti

ai

MAC

sunt:

.

CO

-

rezultat

al arderii

incomplete;

o

\Ox

-

produs

poluant

cu

genezd

identicd

ca

gi

in

cazul

MAS

dar,

cu

o

rald de

emisie

mai

ridicatd

la

MAC;

.

Fum-

poluant

specific

MAC

rezultat

al

mixturii

compozi{iei

din

gazele

de

ardere

cu ratd

de

reacfie

secundard

ridicatd,

in

prezenla

vaporilor

de

apd

rezultali

prin

condens;

.

PMx-

particule

solide

-

lichide

in

suspensie,

care

stau

la baza aerosolilor

AR

-

curs

pt

uz intern

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 57/137

Monoxidul

de carbon

-

la

MAC

Este

rezultat

al arderii

incomplete

care este

cauzati

atit de insuficienta

procesul de

ardere

looo

lnjeclie

directd

12

AR

-

curs

pt

uz intern

f,

ooo

g

O

400

o

200

Camere

de

preardere

Factori

de influentd

Tn

emisia

de

CO

Temperatura

la

evacuarea

gazelor.

150

250

300

AR

-

curs

pt

uz

i$E{ffperatura

[oc]

600

500

e

400

g

o

o

3oo

200

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 58/137

lnfluenla

intensitilii

reciclirii

gazelor

de evacuare

10

I

6

4

2

1,5

2,5

AR:

curs

pt

uz intern

 

=

o)

o

o

3,5

A

Mecanismul

producerii

oxizilor

de

azot

este identic

ca

gi

Tn

cazul MAS

cu

specificarea

ci

regimul

termic

Ai

excesul

de

oxigen

runt

factori

favorizanli

suplirnentari.

1

oo0

800

f,

ooo

o.

d

400

z

200

12

AR

-

curs

pt

uz intern

lnjeclie

directi

Camere

de

preardere

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 59/137

Geneza fumului

Fumul

este

un

rezultat

direct al

procesului

de ardere form6ndu-se

ca

gi

poluant

in

procesul

de

propagare

a arderii, intensificAndu-se

in

traseul

de evacuare

a

gazelor.

Funclie

de condiliile

de

funclionare

ale motorului

Diesel, componenla

fumului

se

schimbi

gi

acest

fapt

este sesizabil

prin

intermediul culorii

caracteristice in

contact cu aerul

atmosferic

(rece).

Fumul

negru

-

datorat

amestecurilor bogate sunt create condilii de

ardere incompleta)

gi

excesului de eliberare a carbonului

elementar

in

procesul

de ardere; Este

caracteristic exploatirii

motoarelor

la

sarcind

plini,

acceleririi

dar

9i

reprizelor de schimbare

a vitezei autovehiculului.

Fumul

alb

-

este cauzat

de

prezenla

combustibilului nears

Tn sistemul de

evacuare.

Combustibilul

se

incilzegte

pe

traseul

de evacuare, tinde sd

atingi faze de vaporizare

gi

Tn

contact cu aerul atmosferic

"precipitd".

Fumul

albastru

-

este

datorat frac{iilor de

ulei din

gazele

de evacuare.

Este

specific

pornirii

la rece. in

general

fracliile

de ulei ce

pitrund

in

camera

de

ardere sunt arse

partial,

dar datoritdlazei

scurte de ardere

pdtrund

in

galeria

de

evacurt?6:u"

pt

uz

intern

a

a

a

a

a

Factorii

de

influentd

ai emisie

de

fum

sunt:

Calitatea

motorinei;

Tipul

motorului

(cu

injeclie

directS,

supraalimentat,

etc.);

Regimul de exploatare a

motorului;

Modul

de

reglare

a

pompei

de

injeclie;

Temperatura

motor;

Gradul

de

uzura

a

motorului.

AR

-

curs

pt

uz

intern

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 60/137

Mdsurarea

gradului

de

fum

la

MAC

Existd

trei

procedee

principal

diferite

pentru

misurarea

densitelii

fumului

Tn

gazele

de

evacuare:

trprin

filtrare,

Sprin

absorbtie

trprin

reflexie,

AR

-

curs

pt

uz intern

Fumetre

bazate

pe

metoda

filtrdrii

La

fumetrele bazate

pe

metoda

filtrdrii,

gazele

evacuate

sunt

fo(ate

sd

stribati

un filtru

care refine

funinginea.

Aprecierea

cantitilii

de funingine

relinute

se

poate

face

pe

cale vizuali,

prin

fotometrie,

prin

cAntdrire

sau

prin

ardere.

@

Cilindru

de lucru

.@

HArtie

filtru

Whatmann

@

Piston

aspiralie

@

Sondi

prelevare

probi

t_

dp_g

Pompd

aspirafie

probi

I

I

I

w

l----------1-

-

-

fi

€nsffi;4;/

AR

-

curs

pt

uz

intern

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 61/137

Analizd

probei

Whatmann

pe

cale fotoelcetricd

@

Potenliometru

@

Sursi

de curent

12

V

cc

@

Vofimetru

@

Sursi

de

lumini

(bec)

@

Grili

pozilionare probi

@

Celuli

fotoelectrici

AR

-

curs

pt

uz

intern

Fumetrul

cu absorbtie

&

Filtru

particule

@

Filtru

api

(condens)

-

--L

Supapi

debit

@

Sursi

de

lumini

(bec)

@

@

Tub de misurare

cu

I

=

407

Celuli

fotoelectrici

Suflanti aer

AR

-

curs

pt

uz

intern

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 62/137

Fumetrele

cu

reflexie

Un

jet

de

gaze

evacuate

traverseazd

un fasci-cul

de lumina.

lntensitatea

luminii

reflectate

este

propo(ionala

cu confinutul

de

funingine

si

se

mdsoari

pe

cale fotometricd.

Secfiunea fasciculului

luminos

este limitata

de ferestre

(fante

calibrate)

iar

murdirirea

acestora este impiedicati

de

un

curent

de aer

care

mangoneazd

jetul

de

gaze.

Aparatul

are o

pozilie

de tarare

(calibrare),

cAnd

celula nu este

iluminati,

o

pozilie

de

alegere a

intensitilii

sursei de lumina

gi

o

pozifie

de

misurare.

Scala

este

gradata

direct in conlinutul

de funingine.

AR

-

curs

pt

uz

intern

Geneza fractiilor

PM

(Particulate

Mater)

-

particule

PM

-

sunt

particule

fine

solide

sau lichide

aflate Tn

suspensie

Tn

masa

de

gaz.

Clasificare

-

func{ie

de

criteriul

dimensiune

-

diametrul

aerodinamic-

gi

localizare

dpdv

al riscului

la om

oPM

10

(fraclii

toracice

(abdominale):

<=10

pm

oPM2.5

(fractii

respirabile):

<=2.5

pm

oPMl

<=1

pm

oUFP

sau

UP

(particle

fine

sau ultrafine

<=0.1

pm

oPM10-PM2.5

(fraclii

inferioare)

2.5

pm

-

10

pm

AR

-

curs

pt

uz

intern

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 63/137

Diametrul

aerod inam

ic:

(???)

Reprezinti

o

expresie

a

Tnsugirii

aerodinamice

a

particulelor, raportate

la

particula

de forma

sferici

gi

densitate

unitari

a cirei

diametru este

denumit

diametru

aerodinamic.

Se determini

cu relatia:

Unde:

.

p

este densitatea

particulei;

.

X

factor

de

forma

egal

cu 1

pt.

sferi;

.

dn reprezinti

diametrul in

cimp

gravitalional

AR

-

curs

pt

uz intern

Axa

de

plutire

(ridicare)

Axa

forlelor de

rezistenld

aerodinamici

Direclia

reacliunii

normale

(cf.

Legii

a ll-a Newton)

Axa

gravitalionali

(de greutate

-

de

cobor6re)

AR

-

curs

pt

uz intern

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 64/137

Geneza

particulelor

/

%3@

*w

Particule

de

funingine

cu

strat

Oe suifali sj

nitrati

rezultafi

prin

absorbtie

9i

condensare

AR

-

curs

pt

uz intern

W,,:@

@'.

'\)

V

.fq.{9t

Formarea

gi

dezvoltarea

unui

cAmp de noi

particule

prin

absorblie

gi

condensare

Compugi

chimici identificali

in

PM

provenite

din

gazele

SO" oxizi

pe

bazd

de sulf;

NOx

oxozi de

azot;

Sulfuri;

Nitrati;

Fraclii

biogenice rezultate

din hidrocarburile

nearse

de

ardere

de

la MAC

d-:parti.e,*Fmeta

lice iull

..Ain:.*ibiul.

n* a

...dim

ensiuni

1,,8',-'tn,,n*

a rti

e,,d,e,.su:l.fa,tl.

"d|mdn

siU:ni'.ifitr€,'',1,0'"=--30,

tr t11

AR

-

curs

pt

uz intern

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 65/137

Componenla

aglomerdrilor

de funingine

rezultatd

prin

condensare gi

reaclii

secundare

de

formare

a nucleelor

Strat toxic

Strat

metal

Sulfafi

gi

nitrati

de

generatla

a

1l-a

Compugi

ai

carbonului

organic

Carbon elementar

AR

-

curs

pt

uz

intern

6

o

.9

o

o

$

o

r

o

o

 

=9

.9

E

o

(E

(E

o

o

o

o

grad

de

expunere

ridicat

ffi$i

ona

AR

-

curs

pt

uz intern

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 66/137

Evolufia

normelor

privind

limitarea

poluirii

chimice

produsi

de

motoarele

cu ardere

internd

curs

IVAR

0.11.2012

Tehnici

de

Evaluare

a

Poluirii

Chimice

Evaluarea

poluErii

chimice

produsS

de

motoarele

automobilelor este

orientatS

?n

urm5toarele

directii

:

o

Evaluarea

bazati

pe principii

teoretice

-

pornind

de

la

caracteristicile

fundamentale

ale

m.a.i;

e

Evaluarea

experimentalS

detaliat5 in

urm5toarele

componente:

Evaluarea

pe

baza

ciclurilor

de testare in

conditii

de simulator;

Evaluarea

direct5

prin

m5surarea

emisiilor

poluante

in

diferite

conditii

de functionare

(sunt

in

general

incerc5ri

care

decurg

simultan

cu trasarea

unor caracteristici

fundamentale

(caracteristica

de turalie, caracteristica

de sarcinS, etc.)

.

Evaluarea

estimativ5

prin

extrapolarea

efectului

simultan

al

diferitelor

categorii

de autovehicule

din

punct

de

vedere

al

cregterii

emisiilor

globale

(se

practicd

indeosebi

pentru

monitorizarea efectului transporturilor

in

mediul

urban).

20.11.2012

curs

lV

AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 67/137

CICLURI

DE

DEPLASARE

Ciclul de

deplasareii

a automobilului redd

o serie

de

date referitoare

la variatia

vitezei

in

timp.

Ciclurile

de deplasare

sunt stabilite

de organizalii

pentru

diferite tdri

sau regiuni,

ca

gi

condi{ii

de determinare

a

performanlelor

autovehiculelor,

cum

sunt

consumul de combustibil

gi

nivelul

emisiilor.

Ciclurile de deplasare

pot

fi de

doud tipuri:

-

cicluri

de tip tranzitoriu,

care implicd multe

schimbdri

de vitezd;

-

cicluri de tip modal,

cu

perioade

prelungite

de mers la

vitezd

constanti.

20.11.2012

curs lV AR

Ciclul

de

deplasare

european

(ECE-I

5;

NEDC)

Ciclul

european

ECE

-

EDC

(gi

EUDC)

se utilizeazd

pentru

testarea

pe

stand,

pentr

certificarea

emisiilor

autovehiculelor

ugoare

Tn

Europa (Directiva

EEC

90/C81/01).

Ciclul complet

cuprinde

patru

segmente ECE

repetate

fdri

pauze,

urmate

de

un segment

EUDC.

inainte

de testare vehiculul

este ldsat

cel

pulin

6

ore sd

ajungi

la o

temperaturd

de

20-30'c,

apoi este

pornit

gi

ldsat

pe

mers

in

gol

timp

de 40

s.

incepAnd

cu anul

2000

aceastd

perioadd

de mers

in

gol

a toJt

eliminatd,

mdsurarea

emisiilor

incepdnd

imediat

dupi

pornire.

in

urma acestei

modificiri

ciclul

a

fost

denumit

NEDC

(New

European

Driving

Cycle).

Segmentul EUDC

(Extra

Urban Driving

Cycle)

a fost

addugat

dupd

patru

cicluri

ECE

pentru

a lua

in

considerare

9i

modul

de conducere

mai

agresiv,

Ia

viteze

mai ridicate

(la

periferiile

oragelor). Viteza maximd

este

de

120

km/h.

A

fost

definiti

gi

o

varianti

a ciclului EUDC

pentru

vehicule de putere

redusd,

cu o vitezd maximd

de 90 km/h.

Profilul

este similar

exceptAnd

po(iunea

in

care viteza

depdgegte

90 km/h.

20j12012

curs lV AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 68/137

'llrl

1:[o

ED

Etl

4D

_:0

I]

1:0

100

s0

6g

40

,201

0

Ciclul

urban

european ECE-15

Ciclul

sub-urban

european EUDC

20.11.2012

Noul

ciclu european

(compus)

NEDC

curs lV AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 69/137

Parametrii

comparati

ai

ciclurilor

ECE

ECE 15

-

durata:

4x 195

s

=

780 s

-

distan{a:

4x

1.013 km

=

4.052

km

-

viteza medie:

18.7

km/h

(cu

mers

in

gol)

-

viteza

rnaximi:

50

km/h.

20.11.2012

curs lV

AR

EUDC

-

durata:

400

s

-

distanla:

6.955 km

-

viteza

medie:

62.6 km/h

-

viteza

maximi:

120 km/h.

PlecAnd

de la

date reale,

au fost

dezvoltate

cicluri

tranzitorii

pentru

dlferite

categorii

de drum

gi

condi{ii

de

trafic.

Acestea

sunt

cicluri

de tip

tranzitoriu,

in

care

porliunile

de

vitezi

constanti

sunt mult

mai

scurte.

Acest

tip

de cicluri

fiind

determinate

pe

baza Tnregistrdrilor

deplasirilor

reale

constituie

o mai

bund reprezentare

a

condifiilor

de deplasare

prin

orag

decAt

ciclul

european

standard,

Datele

ponfrrr

raalizaraa

ninlrrrilnr

l-Jrrzarn arr

fncf

nnlanfafa

nrr

airrfnrgl

a7T

de

autovel

viteza

{kmih}

2200

de

6o

A fost

u

4{J

cicluri

d

?n

regrune

a

o

I o':]

?ttfj

3s*

4BG

vite=a

ikmthl

5t;6

6t1s

timp

{s}

ciclu

de deplarnre

Fe

iuto5trad5

aa

+8

o

d'

Z*t 4SO

6BA

20.11.2012

np

de

circa

'area

unor

orice

B{1* l*to

',l

3{ {

I

44S

curs lV AR

?sflB

:irp

1u1

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 70/137

Ciclul

american

FTP-72

Testul

FTP-72

(Federal

Test

Procedure)

simuleazi

un

traseu

urban

de circa 12

km

cu

opriri

frecvente.

Este

utilizat

9i

in Suedia.(A10

sau

cvs

-

Constant volume

Samp/er)

gi

in

Australia (ADR27

-

Australian

Design

Ru/es)

6rl.

I

5t].0

40fl

:0.11

/-11.0

10.t1

0.0

20.11.2A12

curs lV AR

Giclul

compus

Galifornian

(UC)

Parametri:

-

durata:

1435

secunde

-

distanla:

9.8

mile

(15.7

km)

-

viteza

?n

graficul

din Fig. 1

.17

in

mile/h

-

viteza

medie:

24.6 milelh

(39.6

km/h).

7il

Srl

€ft

3t-l

1n

{r1

B

s 0tl 38ll

20.11.2012

zil* +sI

curs lV AR

1U0D

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 71/137

Ciclul

japonez

10-l

5

Parametri:

-

durata:

660

secunde

(mod

10);

892

secunde

(mod

10

+

mod

15)

-

distan{a:

4.16 km

(mod

10);

6.34

km

(mod

10

+

mod

15)

-

viteza

medie:

22.7 kmlh (mod

10);

25.6 km/h (mod

10 +

mod

15)

-

vtleza

maximi:

40

km/h

in modul

10,70 kmih

in

modul

15.

20.11.2012

B[.0

Tr_r.rl

6ri.

5tr.

4lJ.I

38.0

:n.0

1

D.I

0.0

Ciclul

WHTC

(World

Harmonized

Transient

Cycle)

este

un

ciclu

de

tip tranzitoriu

destinat

testdrii

pe

standul

dinamometric

Tn vederea

certificdrii

pentru

nivelul

emisiilor

al

motoarelor

vehiculelor

grele.

Se

doregte a

fi

un ciclu acoperitor

pentru

deplasarea

vehiculelor

grele,

la

nivel

mondial.

20.11.2012

curs lV AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 72/137

Ciclul

mixt

-

Romania

{:xn

-ry

I

s

I)ll

f

{ {..S:tt${rl$JrE*$^r{,L4

l"i.*

"

l

i

l

I

I

I

{*$1L{

tr*:. l,-i::rrlf

urtw*

b

*l :

cL

&.

ii:""*

iBTg{t;i

li

F{

::.

i

..'lJriL

f

-

i.'

'i

1l

)t

,:i.:

i

rri

I

:iti:

I

:Ll

:l

il

il

i-i

|

:,i

i"'

tr"i,

i

 i:

s

,e

Fr'

-**

curs

lV

AR

0.11.2012

Pscipi+nt

miJs'tri

Testele

de

emisii

pe

standulcu

role:

1. Roli cu

dinamometru,

2.

Convertor catalitic

primar,

3. Convertor catalitic

principal,

4. Filtru,

5.

Filtru

de

particule,

6. Tunel de dilulie,

7. Mix-T,

8. Robinet,

9.

Dispozitiv

pentru

aer condifionat,

'10.

Aer

pentru

dilulie,

1 1.

Aer

de evacuare,

'12.

Exhaustor,

13.

SistemulCVS,

14. Recipient

pentru

probe

de dilu[ie,

15. Recipient

pentru

probe

de

gaze

de evacuare

(Mix-T),

16.

Recipient

pentru

probe

de

gaze

dde

evacuare

(tunel).

l.

-

Calea

pentru

mdsurarea

gazelor

de

evacuare,

pentru

motoarele

pe

benzinS,

ll.

-

Calea

pentru

misurarea

gazelor

de

evacuare,

pentru

motoarele

Diesel.

',i\

li

i

/i rY^

r

i""'-qr

-

"'

-,

?s,

L

 .}

L,"

5

a

C

ij

i

ffs

fT*l*

I

i

iistqrniij

onat,raror.

i

*l

c+r,tn*Lr:ieriil**t

j

gistefiul

;nalizfftor,

t+n'iinuil

{iIl .rat I

lrsdil'rat

Sist+tt ui anaiieatr:r

R*cipient*ir *a

}fializa,

.6r]tinu,J dillrat€

:i$t+r.r

** *racrare

20.11.2012

curs lV AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 73/137

tf

{.

i

1

lerr*hare

L.$t

"

c

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 74/137

J :etuirrrir

li:*r:r'g,ir

r:::iur-

rie:rcri

x1'.

rr't.

.}irc{fi]-3

Adisprirt d* Tirl1r

Ilaaa

rdoEtirii

iLl i-'-tritl 1-t

;{tr9{1*

Ei{er€ir

Hisul1$xie

in4,*ur.t

'*rl*iru

eft*ui de

ceire

enuslih

'filBeillelix

:vl_,.E,r_ I ta l$ ll l

Emrl$r3ll ,i.daptsre l.c Faertixa

.U r:r, hL I

s.rl],1$l'+

rlUir-eL.I

L31lr111n r,llrSFEAl:A

Ldapt3IE

ja

Dl}'ettr:,a

It

ll$rE{f

t[r

1

1

1A]5

+

lsitln];t.cl

Lnu 5l*

-f,r$Ageifia

-{ji*Iptare

la

Drrrlr:a

l{1r\1il,T{F

1+

ff

lslg

l{Jr1

LLT

{-ra:iI$r

llucpetl:

^{:lreurian:er-rl

*r

Erecti'r':r ;0..r1:*.'Ea-E

1f

.tld.1 al

6

$XiTdiFl'E

C.rn:illil Errrpear

-funtndar*rnt

l:

Diiff{ii'i;r lrL'l ll},€C'E

{tl

1 I

-'r8l

[sj+i].€Ll:

C:gtqrlt:t Eltqleel .4':nendrfi:ent ls

Duerri-;a

jrl:ll

D,€t-E

1$ i16

1

q33

-'Er-v*

1'

*-1,51:ECE

Caas:ll.u E*rapea:r

.q:Beudffffrt

Ll

Dlrerrt-:a

l{ljl

:tiECE

:$

t.f

it.1 9-l

"Eur*

l'

tJtt$

9*.'l l:EC

r]r:::rer1pll t.urslaex&

5r

tllllsiliBi EilJcDtin

.{fileld3lneai ls

Dlr*cri.;x lflJll0.ECE

I

r,lf_1F-s4

cllfo i Lile:e}

g+.'l

liEC

fffcafielladl EurQperr

:{r

f,-onsililli

Er$op€rn

ArBesdan:fft 1I

Duecti...r ]0il 1*..ECE

i.ill.1' -{+

t1

"E&r

-1-'ll$o

s3 09. _tt

Pu "rmentul Erucpe;r*

1r

Cllrl'iliili.

Er}fol]enn

fungrd:rr-r:t k:

D recti.,,*

i0:ll*€{E

t1 l0 lsqs

'Eurn

.1"' Dirsel

F*jr:n,Ef

Parbnern{

Eru':gea:

ri fmsili:l Emrm:n

lruerdan:ert

le

DiHtir* 7{1,?-"tiF{F

ll lil

I S98

ll

'Ewe 4"

Ou'r

l0|]:rssrEC

LirBrsra

t. ruope$L1 i lEaf l*a1l]EEi

tfr

Dreii*:-il:ll.$ECE

uj.

tu.:tivi

11

'Em*

4" Die;rl

l0S:iS$rEl

C'rrusir

Eur,tpeal-l

jlruer){Jamirxf

.lfi

Drutba

fil:l]O:ECE

uJ.

t _;.w-l

Clasificarea

autoveh icu

lelor

ECE

79/Amendam.

2/16 Apr.1999

Anexa

7

a

ordinului mentionat,

stabilegte definirea

gi

categoriile de autovehicule,

clasificarea

fiind

insugiti

gi

de citre constructorii

de automobile

europeni

(inclusiv

Rusia).

Cate

goria

Subca

tegoria

Definif

ia

autovehiculului

L

Vehicule

cu mai

pufin

de

patru

rofi

Lr

Vehicul

cu doud rofi, avdnd

capacitatea cilindricd

sub

50 cm3-

in

cazul echipirii

cu

motor

cu

ardere

internd

sau

orice

alt sistem

de

propulsie a cerui vitez6

maximi

(de proiectare)

nu

depdgegte

50 km/h

L2

Vehicul

cu

trei roli

-

indiferent de

pozifionarea

relativd

a

acestora,

avdnd capacitatea

cilindricd

sub 50

cm3-

in

cazul echip6rii

cu motor

cu ardere internd

sau orice alt sistem de

propulsie

gi

a cdrui vitez6 maximd

(de proiectare)

nu depige$te

50

km/h

L^

Vehicul

cu doud ro[i,

avdnd capacitatea

cilindricd

peste

50 cm3-

in

cazul echipdrii

cu

motor

cu ardere

intemi

sau orice

alt

sistem de

propulsie

gi

a c6rui vitezd

maximd

(de

proiectare)

depdgegte 50 km/h

L,I

Vehicul

cu trei rofi,

dispuse asimeffic fa 6

de

planul

longitudinal median

al caroseriei,

avdnd capacitatea

cilindricd

peste

50 cmi-

in

cazul echipdrii cu motor cu

ardere

intemd

sau

orice alt sistem de

propulsie

gi

a c6rui

vitezd

maximd

(de proiectare)

depagegte 50

kmA

(motociclete

cu atag)

aA

.t

4 at

L{

Vehicul cu

trei ro i,

dispuse

simetric fa 6 de

planul

longitudinal median

al

caroseriei.

av6nd capacitatea cilindricd

peste

50 cm3-

in

cazul

echipdrii cu

motor

cu ardere intemd

sau orice alt

sistem de

propulsie

gi

a cdrui vitezd maximd

(de proiectare)

depdgegte 50

km,h

(motociclete

cu roata

a^l[:4$flf

p{ag

in spate)

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 75/137

:ri.l

t, :

{:'.ganJ+

a€

.{j{:

-frfegorir

Exemplr:

irfrreari

* *

De:eriert

d

,'rhlrrle

nr

cl}

?i *

+

mti

rj<5tEst

rar:itrJ€Fili

de

re{sr

4

,rilxntte

d$traEte

EspqLdu

d

€tss1t-

isl *B

a* fui

tEiilt

&

lEeri.

Fe

li+gn

tci

dextiw

sfftlui

t{,.

ffi

ffi

v:.-]ti.B[e

deerira*

fii1rlomrl*

dr

M$A€_

ti€t

a$

m fi1ii de 1

€ui-

}f

]fugi

rel de&lsr

l'jba{

i

a$

r

ffia mrei

1&ttrJi*ti

F

tr1d4ltteit:1+E

iiebir*e

rAr.tiak

anr].ipqt1lu

*

€rroffE

teti

Is

m1

f'1u1i de

silri"

r

l"irngi

ffl

der&st

iifenk

i

su

r rs:.i

eruri auiFiftui

*

lqlilelr€

i rffi

L-ehi:lle

ru c.J

pa*a

4

sti

d€rjisi

l$$ptrtElri

{ie fl:fiui

it

"rllruh

lestilate

trifls.pmdlr

$l

&gini

s

D 1F$h

el'aEi

a$Efal

r

t

dtp;rr,jire

?.:; rFF

,'rhi{i}r

de6xaate

xtrsFo*1tu

d

[iriui

e

o

@s?

rsrdrd

asa$ri*;

e mee

i-_1

tcrt.

dtr

ctre

rr

lepaletE

i:

r@E

-

ai+gorT

Exeeg{u

irfcrm*tir.

*

--

Srecrierr

i:drr*lr

dst:{s:r

irslp$:ulu

&

r-*rfuri

c8

n mesi

wtiisl:

trzf"riza$

:e dElla;E:1r

1:

tfti?

3

..:::::::::a ::::::: ,i

l

:C-ro

-Ag,*4

,.

::ry.

r'ilu{ule

de ters

'

- ffitl+ird

G

'ra fi

comhist

i;E c1

siebsfti

 1. d<

ru

*mb*F:lN-

De::rrup1u-

u

.'pind

dia

r-xtEEBris

lit-{$e

ffir

di ,tiai

:sk'.jrii pE

ierff

accident:t.

i

:f

1:?

ani'u

utrlra

.:t;_1G.

20.11.2012

CUTS

IV

AR

Limitele

Norma

Limitele

de

poluare

impuse

de

Euro

s

pentru

motoarele

Diesel (g/km):

Data

CO

HC

HC+NOx

NOx

pM

Euro

I

Euro

2,IDI

Euro

2,DI

Euro

3

1992.07

t996.0r

1996.01

2000.01

2,72

(3,16)

1,0

1,0

0,64

0,97 (r,13)

0,7

0,9

0,56

0,14

(0,19)

0,09

0,10

0,05

,50

Euro

6

20.11.2012

-

0,17

curs

lV

AR

2A14.09

0,50

0,08

0,005

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 76/137

NOx

Eurol

: 1$9S

b{

€li

4\J$

--

r

&,{:}

*

o*

:rl

_-. ,t*h

2000

f,\"i

i,;

.;

:l

:;

l

I

I

HC

& l

xrnl

20.11.2012

Limitele

Limitele

pentru

de

poluare

impuse

de

Euro

5

motoarele

pe

benzind

(g/km):

Norma

Data

Euro I

1992.07

Euro

2

1996.01

Euro

3

2000.01

Euro

6

co

2,72

(3,16)

))

2,30

HC

HC+NOx

NOx

-

0,97

(1,13)

-

0,5

0,20

-

0,15

0,10

PM

1,0

20.11.2012

2014,09

curs lV AR

0,06

0,005

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 77/137

Evolulia

regulamentelor

de

poluare

Normele

pentru

motoarele

pe

benzind

(g/km):

20.11.2012

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 78/137

Evolufia ormelor rivind

l imitarea

oluir i i

chimice

produsi

de motoarele

13.12.2013

cu

ardere

nternd

curs

V AR

Tehnic i

de

Evaluare

a

Poluir i i

Chimice

Evaluarea

oluEri i

himice

rodus5

e

motoarele

utomobi lelorste

orientat5n

urmdtoareleirecli i

o

Evaluarea

azatd

pe pr incipi i

eoret ice

pornind

e

la

caracter ist ic i leundamentale

le

m.a. i ;

.

Evaluarea

xperimentalS

etal iatb

n

urm5toarele

com onente

Evaluarea

e

baza

iclurilor

e

estaren

conditi i

e simulator;

Evaluarea

irect5

r in

mdsurareamisi i lor

oluante

n

difer i te

condili i

e

uncgionare

sunt

n

general

ncercEri

are

decurg

simultanu rasarea

nor

aracter ist ic iundamentale

(caracteristica

e uratie, aracteristica

e sarcinS,tc.)

r

Evaluarea

st imat ivb

r in

extrapolarea fectului imultan

l

di fer i telor ategori i e

autovehicule

in

punct

de

vedere

al

cregter i i

misi i lor

lobale

se

pract icb

ndeosebi

entru

monitor izareafectuluiransportur i lorn mediulurban).

13.12.2013

curs

V AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 79/137

CICLURI

DE DEPLASARE

Ciclul e deplasareii

automobilului

eddo serie e date eferitoarea variatia

vitezein timp.

Ciclurile

e deplasare

unt tabilite

e organiza{ii

entru

iferite

iri

sau

egiuni, a

gi

condilii

e determinare

performanlelor

utovehiculelor,um

sunt onsumul

ecombustibi l

i

nivelul misi i lor.

Ciclurile

e deplasare

ot

i de doud ipuri:

-

cicluri

e ip ranzitoriu,

are mplicd

multe

chimbdri

e

vitezi;

-

cicluri

e ip modal,

u

perioade

relungite

e mers a vitezi

constanti.

13.12.2013

curs

V AR

Ciclul

de

deplasare

uropean

ECE-1

;

NEDC)

Ciclul

uropean

CE EDC

gi

EUDC) e

utilizeazd

entru

estarea

e

stand,

entr

certificareamisiilor

utovehiculelor

goare

n

Europa

Directiva

EC90/C81/01).

Ciclul omplet

uprinde

atru

egmente

CE epetatedrd

pauze,

rmate e

un

segment UDC.

inainte e estare ehiculul ste dsat elpulin oresdajungda o

temperaturi

e

20-30'C, poi

este

pornit

i

dsat

e

mers n

gol

imp

de 40 s.

incepAnd

u anul

2000aceasti

perioadi

e mers n

gol

a

fost

eliminatd,

mdsurarea

misiilor

ncepAnd

mediat upd

pornire.

in urmaacestei

modificdriiclul

a fostdenumit

NEDC

New

European riving

Cycle).

Segmentul

UDC

Extra

UrbanDriving

Cycle) fostaddugat upd

patru

icluri

ECE

pentru

lua n considerare

i

modul

e

conducere aiagresiv,

aviteze

mai idicate

la

periferiile

ragelor).

iteza

maximd

stede

120

km/h.

A

fostdefinitd

i

o variantd ciclului

UDC

entru

ehicule e

putere

edusd,

cu o

vitezdmaximd e 90

km/h.

Profilul

stesimilar

xceptdnd

orliunea

n

care iteza epdgegte0 kmih.

13.12.2013

curs

V

AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 80/137

t2D

10 0

BD

6B

40

r0

0

12 0

10 0

80

60

40

:tl

0

Ciclulurban

europeanECE-I5

\

Ciclulsub-urban

europeanEUDC

13.12.2413

1?fl

10i l

8U

Efl

{0

tCI

il

13.12.2013

curs V AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 81/137

Noulciclueuiopean

(compus)

NEDC

curs

V AR

Caracteristica

UM

ECE15 EUDC

NEDC

Distan a

km 0.9941 6.9549 10.9314

Timp total

S 195 400

I 180

Tim de mers n

gol

S

57

39

267

Yiteza

medie

(incl.

opriri)

km/tr

18.3

62.59 33.35

Yiteza medie

(exc1.

priri)

km/h

25.93 69.36 43.10

Yiteza

maximd

km/h

50

1.20

120

Accelerafia

medie

m/sl 0.599

0.354

0.506

Accelera ia

maxlma

m/s2 1.042 0.833 t.042

13.12.2013

curs V

AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 82/137

Parametrii

omparati

i ciclurilor

CE

ECE15

-

durata: x 195

=

780

s

- distanfa:x 1.013 m= 4.052 m

-

vitezamedie: 8.7 m/h

cu

mers n

gol)

-

vitezamaximi:50 km/h.

13.12.2013 curs V

AR

EUDC

- durata: 00s

- distanfa:.955 m

-

viteza

medie:

2.6

km/h

-

vitezamaxim5: 20km/h.

PlecAnd e la date

eale, u ostdezvoltate

icluri

ranzitorii

entru

iferite

categorii e drum

9i

condifii e

rafic.

Acestea untcicluri e ip ranzitoriu,

n care

po(iunile

e vitezi constanti

suntmultmaiscurte.

Acest ip de cicluri

iind

determinate

e

bazaTnregistririloreplasirilor

eale

constituie maibuni

reprezentare condifiilor e deplasare

rin

oragdecAt

ciclul uropeantandard.

Datele

entru

ealizarea

iclurilor yzem

u fost

colectate u aiutorul 77

de

autovehir

2200

de

r

A fost

un

cicluri e

regiune

viteza

{kmih}

0

16fi

lfJa

560

+tD

vit:za

{kmfh}

r2&

80

4{t

s

cicluurban

sos

6$6

timp

(s )

ciclu de

depla:are

pe

autostrildi

:6oB

ti*p

1u;

l de circa

reaunor

rrice

fo

B

€80 so$

10&s 1:ss I,406

CUrSV

AR

3.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 83/137

Ciclulamerican TP-72

Testul

FTP-72

Federal

estProcedure)imuleazd

n raseu

urban e circa12

km

cu

opriri recvente.

Esteutilizat

i

TnSuedia

A10

sauCVS

Constant

olume

amp/er)

i

n

Australia

ADR27

AustralianDesignRules)

Eil:ll

50.|.J

.tli:t.I

3 .t l

1tl.

l

1

:1.

[.t ]

13.12.2013

curs

V AR

Ciclul ompusCali fornian

UC)

Parametri:

- durata:

435 ecunde

- distanfa:.8

mile

15.7

m) vi tezan

graficul

inFig.1.17n

mile/h

-

vitezamedie: 4.6milelh

39.6

km/h).

tr"1

?fl

a.i

g0

4Q

3f i

?IJ

1f r

0

13.12.2013

SlrS

. 0[

curs

V AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 84/137

Giclul japonez0-1

Parametri:

- durata: 60secunde

mod

10);

92secunde

mod

10

+

mod15)

-distanla:

.16

m

mod

10); .3a m

mod

10

+

mod15)

- vi tezamedie: 2.7 mlh mod10); 5.6 m/h mod10+ mod15)

-

vi tezamaximd:0

km/h n modul 0,70 km/h nmodul

5.

EU.0

rn.0

E[.t]

5[ B

40.0

30.t]

:D.D

1D. I

0. 0

13.12.2013

Giclul

WHTC

(World

Harmonized ransient

ycle) ste

un

ciclude tip

ranzitoriu

estinat

testdrii

e

standul inamometricn

ederea

ertificdrii

entru

ivelul misiilor l

motoarelorehiculelor

rele.

Se

doregte

fi un cicluacoperitor

entru

eplasareaehiculelor

rele,

a nivel

mondial.

13.12.2013

curs

V AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 85/137

Ciclul

mixt

Romania

T**t#

?l*:

-

*i;:l** r*rixr*

€]

i&

,&

$3

*

FT:

*

a

b

a

13

e

**tr*f *xlrxl'lrtw*rs

&7*

re:t

&

I

6,p

( ]\

*

YI''

  .8

#

ad

t,L-

. g1:

13.12.2013

,J::?,?'W.-

curs

V AR

u1*slt

.;-i

ii"eib-

*,;._lt_j

-4-.1,:-

1;-i

XXX

- :;j

l-,-*<*r,

t*i

r"

P*lpiun:$e

,){

fialiei

(,

fi'rft.- '*

*Er

"

€,.au

l t$

,

:i:l

,:ii

it

t

Testele e emisii

pe

standulcu

role:

1. Rold u dinamometru,

2.

Convertoratalitic

rimar,

3. Convertoratalitic

rincipal,

4. Filtru,

5. Filtru e

particule,

6. Tunel e di lut ie,

7. Mix-T,

8. Robinet,

9. Dispozitiv

entru

ercondilionat,

10.Aerpentru ilulie,

11.Aer

de evacuare,

12.

Exhaustor,

13.

SistemulCVS,

14.Recipient

entru

probe

e

dilu ie,

15.Recipient

entru robe

e

gaze

de evacuare

Mix-T),

16.Recipient

entru robe

e

gaze

dde

evacuare

tunel).

l.

-

Calea

oentru

mdsurarea

gazelor

e evacuare,

entru

motoarele

e

benzinS,

l. Calea

pentrumdsurarea azelor e

evacuare,

entru

motoarele

iesel.

&1

""*^

4'*"^l

5i4t*,iui

an3lknlnf,

Reripienteiee

etaailr(.

cr;"iir*r difuate

I I

sisi*iii,itirr';:at",

*t

c*ntiru',rreclihat

Sistefir"d nalizdrt.

t*uitnilii

riiirat nedii,"Jat

13.12.2013 curs V

AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 86/137

.I

i*

ts

i

H

l,toon*,

l"-\-.

t*"*-

l*gfemrl

}uii:*

T

10s

*\

hs*

'r'|i*ri ,rflr

fr, OLJ

*tl

it a

ir

i { i * *

iF l

ir t

: *

, . i l f i *

v

tlra:

**

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 87/137

-qeMrireti.r

dleerr"el+r

I

i Fxic4:

rcerrirlf,

}ir.

f, 't"

9irprtiln

-{alepfi}t

dr

Tit]u

,l*ra

ailoer[vii

I

r'l"f

-aii"f-L{-

t .E

Lhurd}* L{rcp€a

:rliil$Jft I]Hle

in:p*r*m

pa :irii

aryului

de retrr

e:nlsirile itllirrlt l*:

.l$.ir-{-1qllr

ivilitl.l,

Clusili* Eru+pra:r

-4j1.apt3 P

t 1ftre.cfr.,?

XtllS:IfE

l$_{.1}.1pi4

ltJibt-t tFr]:rtli

Lrrc{Ern; .Ld.aptff

e llr l-,fi

€rt1.G

l{t,:ll8r {:E

jt:.11,1J*ri

4. 186n ECE f,bruxie Eumpeana .{dEpBre}sDirertia-E

r 'U

--U.tLt"

J}

S lr -i: 1: {' I Conrilil Eurcpean

AiEdlfiiiftesl1,?

Dlrecrir:c 70,?10€llF

16..16 g$i

6

SS; {.ECE C*c::ilir: Erryeau

.qfteffi"xn1e1:i

li

]-iiff ri:.a

l{"f il

)t1..Fri

F

*3.11.1qS1

S9.41$:E{E C*nxl il E*rryeal

.l,eEBi:t11ff&i

1ix

nrEcii-.'a lfl

.

liliEcE

10.116.1q$S

EUrg 1

9]i59E{:E

L0milt'-t tLrqpeaD An}iD*ff:e&i la

OrnEcti"? iil-:l2l'ECE

l$.10.1 4J-r

''Euto

l'- |lttr

s+.'l.],'EC

Farhnrenft:lEurr.;:ear

ir ConriliBl E*:r:oesl1

,{tneBdan:e*: 1s

Diricri;,ir l0Jlltl'Ecf

' l l . i j j ,1 {r4

I t

'Eruo

i'- Die,:el

Sd.'11iEC

Fari;meuxl Eurperu

;r

C*ncilial Elrot€:{i

,{nra:$an:er::h

il:rectila l{.l,

lf-1,'E{5

'Ji.iiJ.1$.r+

"Eur*

-1''

lno

qSi69iEL

Fadanrutr.i Eru*pe,r::

x

Cprrilittl Etxaresr

AjEerldarfiE

zi la

Dlrectia

?nrl{lEat

1:i 1l 1 E

I

'tur

--1'

Di€5e1

F*r'rigiF'C

Fartr*nenu{Eurcpean

$

ConsrliniEr:rspe.1n

,4merldar]]eel

la

DiIEfIi,.n lil,il

:{rriE{lE

1-10 lg{E

''Eurs

4 Littrrl

)flt]-J

,?Atl.rFf-

L OrHSta 'nf,Oilea&i il$randaritEm 1"i.

Diectir.a

j*:

]ll.lrE{E

tr_l.0.tt?l

+

E1lfL1 + Lx€dll

]aa-"j,.An,Ff"

L Ol Dr Sra .e ff{ Fe ff i $Eeflil.aulerf Lr

DrrFdi.,ia r-{liLl.l,iE{E

t-r

1f l0Sl

Anexa 7

a

clasificarea

Clasificareautovehcu elor

ECE 78/Amendam./16Apr.1999

ordinuluimentionat, tabilegte efinirea

i

categoriile

e autovehicule,

fiind nsugiti

gi

de cdtre

onstructorii

e automobile

uropeni

inclusiv

usia).

Cate

goria

Subca

tegoria

Definitia autovehiculului

L

Vehiculecu mai

pufrn

de

patru

rof

Ll Vehicul cu doui rofi, avdnd capacitatea ilindrici

sub 50 cm3- n cazul echipdrii

cu motor

cu ardere

ntemd

sau orice alt sistem

de

propulsie

a cirui vitezd maximd

(de proiectare)

nu depdgegte 0

km/h

L2 Vehicul cu trei rofi

-

indiferent de

pozilionarea

elativd

a acestora,av6nd

capacitatea

cilindricd

sub 50 cm3- n cazul echipdrii cu motor cu

ardere nterndsau

orice alt sistemde

propulsie

9i

a cdrui vitezd maximl

(de

proiectare)

u depdgegte

0

km/h

L3 Vehicul cu dou6 ro i, av6nd capacltalea ilindricd

peste

50 cm3- n

cazul echipdrii cu

motor cu ardere

nternd

sau orice

alt sistem de

propulsie

gi

a cdrui vitezd maximd

(de

proiectare)

eplgegte50 km/h

L4 Vehicul

cu trei

roii,

dispuseasimetric

fald

de

planul

longitudinal

median al caroseriei,

av6nd capacitatea ilindricd

peste

50 cm3- n

cazul echip[rii

cu motor cu ardere ntemd

sau orice

alt sistemde

propulsie

gi

a cdrui vitezd

maximd

(de

proiectare)

depAgegte 0

km/h

(motociclete

u atag)

40 4^ at

Ls Vehicul cu. rei ro i, dispuse imetric ald de planul longitudinalmedianal caroseriei,

avAndcapacitatea ilindricd

peste

50 cm3-

n

cazul echipdrii

cu motor cu ardere nternd

sau

orice alt

sistem

de

propulsie

i

a cirui vitezdmaximi

(de proiectare)

epdgegte 0

km/h

(motociciete

u

roata

lllJ:q€pg, Sag

in

spate)

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 88/137

[,xemplc iuf*rm*rir

*o

De:aiele

j

M

-.-:i

i:t:,:A:tiil

,rehialde CE l[3ir rssperttrls .'i

uiriui c o misi ru5$i JrlMlziil

re

drpi$rlte ll tR€

_.' , '

r -q 'uf f i .

Iw:

Lrci';:*:ifiir

lerud

{iwlusir

rsni-remm*}

ffi

ffi

:eh(ule

de ters

-

liubot*l G 1r E ro$l1 trt

fi.. at s$bolu

{. ic cu sicboltl N, De *ru{rl*.

m

'8fum1

dio cat€fDfli |it"cir€ ste distiMt

6.lrsrrii

pp

teretr arcidslat.

i ae :a Jfibnl

.r1tn"Sai\i|i.

^,

t '11]

i-efucsli

$ rel

puii[

-t

rcri rhsti:u

. ctre ilu a$ rffi sulr Iti

&e, c&e 3s M s{t d€

i.

tt

6 9; {El dsist

iofen

iu a

ssi fiasi iulsfirab

,lEpix.tte

j

toue

$*18 r'att aI rlul tttlll dt

ehlrul. {u .el

rus

4 rotr diltr

cta d lBsi 118\6vi asfofl

lwe

J.: tlase. dtr rse

13.12.2013 CUTSV

AR

Limitele

e

poluare

mpuse

e

Euro

5

f l . ' f6

E n *q

L

lJ. td

.:c

tu

= fi.*8

4r

=

 J

#

f,.*4

Eur.s

iPtqF,lrcdi

tj

n?

o.4 fi

HS,

{glhml

Eurs ? Dl

{llc"bt{C,}

13.12.2013 curs

V AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 89/137

NOx

FM xro'

13.12.2013

Limitele

e

poluare

mpuse

e

Euro

5

Limitele

entru

motoarele

e

benzini

g/km):

Norma

Euro

I

Euro 2

Euro 3

Data

1992.47

1996.01

2000.01

CO

2,72

3,16)

))

2,30

HC

HC+NOx

0,97

1,13)

0,5

)o

0,10

NOx

PM

Euro

6

1,0

13.12.2013

2014,09

curs

V AR

0,06

0,005

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 90/137

Evolutiaegulamentelore

poluare

Normele

pentru

motoarele

pe

benzina

g/km):

CO

-a.i

FM xts

13.12.2013

Eur*I

: {$SG

NOx

Ciclul

de estare

ESC

Ciclul e estare SC de asemenea,unoscut

ubnumele

e ciclul e OICA

ACEA

,

a

fost

ntrodus,

mpreuni

cu ETC

Ciclul

ranzitoriuuropean

9i

ELR

(Ciclul

uropeane

rispuns

a estare),

entru

ertificarea

misiilor e

a motoare

diesel

rele

n EuropancepAnd inanul

2000 Directiva 999/96/CE

in

13

decembrie

999 . CESesteun 13 moduri,

are nlocuieste

estul

R

-

49 .

Motorul ste ncercat eun stand inamometriceo secvenld emoduri.

Motorul

rebuie

d

funclioneze

entru

un moment,

rescris

n fiecaremod,

n

care

turalia

i

sarcina

motoruluiu

se schimbd

n

primele

0

de secunde

Turaliandicatd

e menlinea + 50 rpm

9i

cuplul pecificate menlinen limita

t

2

o/o

dincuplulmaxim

a

turaliade

ncercare

Emisiileuntmdsuraten

timpul

iecdruimod

9i

se acemedia

e

durata iclului

cu ajutorul

nuiset

de factori e

ponderare

Emisiilor

e

pulberi

untegantionate

e

un

iltru

este

13 moduri

Rezultatele

finale

e emisie

unt

exprimaten

g

I

kwh

.

in

timpul estdrii e certificar,

ersonalul

e

certificare

oate

olicita

moduri

suplimentaree es tare leatorien cadrul onei e control l ciclului Figura ) .

Emisiemaximda

aceste

moduri

uplimentare

untdeterminate

rin

nterpolare

intre

ezultatele

in

modurileecine e

estare

bignuite

13.12.2013 curs V

AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 91/137

1

I

Mers n

gol

0 15

4

2

A

100 8 2

3 B 50 10

2

4 B 75 10

L

5 A 50 5

2

6 A 75 5

2

7 A 25 5

2

8

B 100

9

2

9

B 25 10

2

10

c

100

8

2

11 c 25 5

2

L2 c

75

5

2

13

c

50 5

2

13.12.2013

curs

V AR

:Sarcina

a%l

Mers n

gol

Tura{ia motor

[7o]

13.12.2013

curs

v AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 92/137

Controlul

i

Reducerea

oluarii

curs

specializarea

R

Principalele di de

reducere

poluanlilor

himici

a

automobile

unt:

Reducerea

n

proces

prin

modelarea

rocesului

e ardere

i

asigurareaantitdli iuficiente

e oxigenn

camera e ardere,

etc.) ;

Reducerea ost-procesprin tratarea" azelor e evacuare u

conlinut ogat e CO,

HC

9i

NOx;

Reducerea ontinui

prin

crearea

onditi i lor

e

"mobil i tate

urband"

n

traficul

utier;

Reducerea

onjugati

prin

aplicareaimultand tehnicilor

menfionatenterior;

Reducerea

lobaldprin

aplicarea

iotehnologii lor

n

al imentarea.a. i .

Controlul

i

Reducerea

oluarii

curs

specializarea

R

13.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 93/137

Reducerea

post-proces rin

ootratarea"

gazelor

de

evacuare

rea

gazelor

e evacuare

onsti n

promovarea

eactiilor

e catalizi.

icatalizi

in

sensul

dorit.

;;

Funclie e natura atalizatorului,

eacfiileatalitice

ot

i:

W:J

Cataliza

eterogeni substan(ele

are ntrd n

reaclie u sunt n

^^1

E^-v f

--t :^ tY ----

t : - l^ : - lY\ .

aceeagiazi (solidisau ichida);

Catalizaomogeni

(esterifica

ea)

Bio-cataliza

prin

acliunea nzimelor;

Electrocataliza-

ste

avorizatdde cregterea

aloriienergetice

atomilor

i

sau

nucleelor

13.12.2013

Controlul

i

Reducerea oludrii curs

specializarea

R

l

Reacfii de catalizd,ipice

aci se considerd

i

doui

substan(e

gi

Y

pot

sd dezvolte reaclie

imicd ucAnd

a obtinerea nuinou

com

te duce

a modificareachilibrului

antitativ

i

calitati

au

loc

urmitoarele

eaclii:

+ C + X C Reac{iarimariprincare atalizatorulseconsumi"

C

+

Y

+

XYC

Reacliae

progres

n

are eobline

mixtura"

e

reac ie

Reacliade transfer

spre

faza finald

Reaclia

de

regenerare

catalizatorului

Controlul

i

Reducerea

oluirii

curs

specializareaR

YC+CZ

CZ+C+Z

13.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 94/137

Varia{ia energieide reacfie

n

prezen[a

atalizatorilor

-

energia

de

reacfte

drd

catalizator

Err-

energia

de

reacfie

cu

catalizator

D

erularea

(pro

gr

esul)

r

eac

i

e

Catalizatori i

u modif iciechil ibruleacli i lor

vand ol

n

ponderarea

nergiei e

reactie

u efectasupra ateide

t3.12oi3

ob[i nere a

prod

uglhr"

rgadta#

loruerii

curs

$ta l$tl:_gnltatea9

mlgurdt

yte;1

e

gataliza

Suhnurl l i ; l l*s hlul t ipl*s

Value

:tynrh*l :

f t l i r tn*

,

,

\ frr lua

Synrh+l

".-:a..----.

][-t 1t 11"1t

rjerrh=tal

.

..]u1

:1-l

d;rhal_

. - + .- . : ,

1[ l- ' | , ;ut ckat

r :ent i l . ;atal

L- l 'kat

hk' r t

: ,

1tl+

kat

mk;-rt nr i l l ikrrt* l

,

1r:r3at kk'r t

1rl-+

ft

uller

_ 1lirri'f':at1liju -1t.

h,'{l;lt

l * *t

'l:g

-11110r'aral

t-=rl

i:: .:1

.{

.1

1t l-12kir t

pr l . rat pir :nkatrr l

1t l1:k ' r t

Tkat

1t l-15 st lkat

i t ' ** tok*t tol i

'11115

' : t Fk;r t

1[-18kat , r r l . ;at at tokatal

i t l ] ' *

t rat

Ekat

1t l- : r kat rkat reptr- rkatal t l? lkat . Ikat

1t l- :+

. ;at i

ukat lnr tnkat ; r l :

1t lza . ; l r t Ykat

H:Irl

d*c1Fralal

hectnkstal

hi lok;r ta l

mer=tak{;il

gig.,rh

lal

terakatal

petrrkatal

lFk*l1l

ry]]al;ttal

Tnttahatal

Controlul

i

Reducerea oluirii curs

specializareaR

13.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 95/137

ile

com onente le sondeide oxi

en

"=

1F

AE

31 1

w.=

$1

S^

g.

i

t33*

ry K

u=

i$ *

r$. u.

S

r

n#

*:

I

I

I

I

I

,c?

w

4t

&

-irl

PE

=

.t l

3

s

I

g,

=.

**

G

r

ge,

3

F"

=

F+.:.

g

&

&,

t4

d

&.

E

€,

fr,

e"

Pa

U

tub

ar *

=:--

$a:

a€

* :: :

E{ 5

KI U

;l ;

-lt

s

*r .

*.=

H

gti

-.

y

fF

3

tin

#

SB

E

Controlul

i

Reducerea oluarii

curs

special:zarea

R

Cum

lucreazd

sondade oxigen?

Funclie de

prezen{a

oxigenului in

gazele

de

evacuare,

sonda_ e

i&

,,.*ffi ,[bprezenta

mestecurilorogate

este

14,7:1,ensiunea

ransmisi

e senzor a

i-in

: ;M' i+ala ' AAf\ OAA m\/ '

le:

600 900

mV;

, ]&

amestec irac, sub14,7 1 tensiunearansmisdesenzor a fi sub300mV;

,l.--' i l"

imita aportuluie amestec

tochiometric,

emnalul

*r

"- -

; i , ,

urul

alor i i e450mV

't000mV

450mV

100mV

Controlul

i

Reducerea oluirii curs

c^F. ial iTarFe AR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 96/137

Controlul

i

Reducerea oludrii curs

cnA. i2l i?. raa AR

Convertorul catalitic

Catalizatorul

au convertizorul

atalitic steun

dispozitiv

olo5it'peiltiU'a

reduce

oxicitateamisi i lor nuimotor

u ardere

nterni.

Prima datd a fost

ntrodus n

produc,tia

e serie

pe

automobilele e

pe piala

americand,ncepdnddin anul 1975.

in interiorul

atalizatoareloru

oc eacli i himice,

rin

care

produgii

oxici

rezultal in

urmaarderii untconvert i{ i

n

produgi

mai

putini

oxici.

:Eficienta

unuicatal izator

oate

junge

And

a

g0%.

;*lsferia

catal izatori lorcunoscut n rend

ascendent

rivind

ficienla,

funclionali tatea

i

durabilitateaor.

Controlul

i

Reducerea oluarii curs

cncnial izeraa AR

13.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 97/137

Controlul

i

Reducerea olu;rii curs

specializarea

R

'.=E

=::.::::x;;:6

. .

.__

,.,. . . . .2.

xidarea

idrocarburi lorearse

sau

pa(ial

arse) nbioxid e

:::::::=:,:.:.:-

::

::==.:'=

carbon

COz) i

api

(HrO):

I

. ' :

l

Acest ip de catalizatoareunt

n

deosebi

ispAndite

a motoarele

u

aprindere rincompresie,v0nd olul e a neutral izamisi i le e hidrocarburi

gi

monoxid e carbon.

13.12.2013

/ \

zCxHy+l x

+

+1o,

-

2xCo2 yH2o

"

|

' ) l '

\

.L /

Controlul

i

Reducerea oluarii curs

specializarea

R

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 98/137

'

:

:

.'.:1

|

:

;it,a:

,:j

:,

.:a.

:

)t

,t ':.i

, '

;

:1-.;:

;,ii:,y11,

;.1i,

. . , ,

:::.:r::.

::

. : , , : : ,

:s$Lli:ii\ir,irffi;.i:r*.t*li:::::,:ii::.i::.

=''||Au

fost olositen SUA

9i

a motoarele u aprindere

rin

scAnteie

And

n

,.. , , , ,anul981cAnd atorit inoi lor egulamenterivitoraemisi i le e oxizi lor

*.

azot

NO"),

u fost ntroduse atalizatoarele

u trei repte.

_

3",',|',|)tilizarea

onvertoareloratalitice uce

a reducere

rasticda

emisiilor

poluante

le unui

motor

cu ardere

nternd, ar cregte

stfel emnificativ

--s3nfitatea de bioxid e carboneliminatn atmosferd.arenuesteo

problemi

pentru

alitatea

erului

rban,

nsa

poate

contribuia ncilzirea

globald.

13.12.2013 Controlul

i

Reducerea oludrii curs

specializarea

R

::::.

Catalizatoarele u trei

trepte

',",;"1

educerea

oxizilor de azot

(Nox)

n azot

(N)

gi

oxigen

oz):

LNO*,+xOr+N,

'.'2

Oxidarea monoxidul

de carbon

(CO),

care

este toxic,

n

bioxid

de

;,-darboh

CO2):

2CO+Oz,-tZCO,

3.

Oxidarea idrocarburilornearse

HC)

n

bioxid e carbon

CO2)

i

api (H2o):

ZCxHy l 2x+

+ lO,

+

2xCO2 yHrO

1i122012

"

\

2)

/-

L

r '

z-

41

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 99/137

*Au

ost olosite

n SUA

gi

a motoarele u aprindere

rin

scAnteie

dnd

n

t:ii;Anul1981, cAnddatoritd oilor egulamenterivitora emisiile e oxizilor

;ge

azat

NO*),

u fost ntroduse atalizatoarele

u trei repte.

r,, : : :1,=:: 'rr, : l l

Utilizareaonvertoarelor

atalitice uce

a reducere

rastici

a

emisiilor

'.tai

tl:itj:::n::i

"t'i,i",:1,:',,,,

luante le unuimotorcu ardere nternd, ar

cregteastfelsemnificativ

+ snfitatea e bioxid e carboneliminatn atmosferS,arenu esteo

problemi

pentru

alitatea erului rban, nsa

poate

ontribuia ncilzirea

globald.

Controlul

i

Reducerea oluirii curs

soecializarea

R

Catalizatoarele

u trei

trepte

sarctnr tmu

1.

Reducereaoxizilor

de

azot

(NOx)

n azot

(N)

Si

oxigen

Oz):

zNO" -+ rcO, + I{,

:i,n,ft

Oxidarea

monoxidul

de carbon

(CO),

care

este toxic, n bioxidde

.

carbon

CO2):

zCO+Oz

zCOz

3.

Oxidareahidrocarburilor nearse

HC)

n

bioxidde carbon

CO2)gi

apd H2o):

( \

zCxHyl 2x+

+lo,

-

2xCo,

yH

o

 

\

2)

L

41

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 100/137

Constructiaconvertorilor catalitici

Controlul

9i

Reducerea

>Pcurc 'rzc ' cc

Monol i tu l

miezul)

Stratde

protecfiemat)

Carcasametalici

44

Monolitul

au

miezul,

steun

metal

pretios:

n

cazul

atalizatoarelor

moderne cesta stede obicei

n

agure eramic,

arsunt olosi l i , e

asemenea,

i

aguri inolel noxidabil. iezul ste

deseori enumit uport

eatal i t ic,

-..

, ,=,,,=.=,

,., :

Platina

Pt)

estecelmai

activ

metal

i

estecelmai

desuti l izata

catalizatoare.

u este olositn toatecazurile atoritd

nor eac{ii

adil ionale

edorite au/gi atoritd osturi lor

ai

idicate. aladiul

Pd)

9i

rodiul Rd)suntaltedoudmetale re{ioaseolosite.

Platina

i

rodiul

unt

olosite

e post

de

catalizator educdtor.

Platina

i

paladiul

unt olosite

e post

de

catalizator xidant.

A - catalizator

e

reducere,

-

calalizator

e

oxidare,C

-

faguri.

13122013 controrur

],::lffi::x

?",l'arii

-

curs

<-\

t l

tl

LJ

Poludr{-'p

ART

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 101/137

u

(Ce),

ierul

Fe),

magneziul

Mg)

gi

nichelul

Ni)

suntde

asemenea

ite ntr-o

misurd

imitatd

folosirea

ichelului

u este

admisd n

iunea

Europeana,n schimbse utilizeazd

folosi n nordul

StatelorUnitealeAmericii

cuprul,

areeste nterzis

13.12.2013 Controlul

i

Reducerea

oluirii

curs

specializareaR

datoritd

i i

de

ind).

ina:substanfi u potenJialoxicAicancerigen.

Rezultatele

iverselortudiiau eviden[iat

fectele

dverse ledozelor

mari

."de

ioxini s.ury3dndtdlii

mului.

iicbasta,

rin

activitdlilepecific mane, ste arg ispAnditd

n

mediulnconjurdtor.

: : ; : : : : : : : ; : : : :

- - -

'

t'

-r-t - - - -:

;:::::::::::::::::i.:::::=

;

.

"

.

De

aceea fectele ocive supra rganismului

epind

e maimul{iactori,

^l--rUtihtre

are

nivelul

xpunerii, dicddozade toxic,durata

i

recvenla

ontactelor

"

an'ismu|uiu substanla.

==

Efectul

aracteristicstecloracneea.

n

afara

acesteia, ioxinele

mai

pot

duceasupra

ielii

ush

inrogirea

ielii e

zone imitate),

ecolorareonala

i

gterea xcesiva paruluinspecial e atasi inpartea uperioara corpului.

Un alt organafectat e aceste

ubstanfe ste icatul,

ar ntensitatea

reacliilora acestnivelestemoderata.

Studiile u ardtat a expunereaa dozemari

de dioxina

au a doze

mici, ar

pe perioade

ndelungate

reste onsiderabil

iscul

e

cancer.

at de

proteclie

numit

gi

o'mat":

este

un

amestec

e si l icon

i

aluminiu.

stratare rolde a separa, zola

9i

proteja

monolitul

e carcasa

metalicS.

Strst de

p,'rr-;tecli

{mat}

Carrasa

cl in

' : te l

noHi 'Jabi l

nol i t eramic

Senz':rul

de

r.-:r:iLJerr

a{h

Str ; t t ratat i t ic

de rr retar

F Et .r$

l= n at

e

Substrat r :erarni ' :

Controlul

i

Reducerea

oluirii

curs

specializareaR

13.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 102/137

'

Filtrul

de

particule

Filtrul e

part icule

iesel

ste

un dispozit iv

enit d nldture

art iculele

diesel

au umul

funinginea)

in

gazele

e evacuare l e unuimotor

iesel.

Majoritateail trelor

rezintd

eficienld

e

85%,

dardeseori

f icien{aor

depdgegte0%.

Un autovehicul

u motor

iesel cu

aprindere

rin

compresie)

otat u

i l tru

e

part icule

uva emite umvizibi la evacuare.

13.12.20

specializarea

R

Cerinle

mpuse a fabricarea

iltrelorde

particule

- f i l trareind

- rezistenfa

idraul icd

inima

- fezabil i tate

n

produclia

e serie

- diferentd e

presiune

inimd

- durabil i tate

idicata

-

pret

edus

Conirolul

i

Reducerea

oluarii curs

specializarea

R

13.12.2413

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 103/137

=

tl:a.::.:::;a.i1il

.

: .

;,

""

t,

;: ':'

'

:.

.

Filtrede

particule

de cordieritd

i;::, ,2=:

t:lli

oritatea

iltrelor

e

particule

.'..,.-.t:t

lerial ceramicce

este folosit

gi

1:gmaterial de bazapentru

j:'i,

vertizoare|e

ata|itice).

-'=

reledin cordieriti

prezintd

:::.

ien[dde filtrare xcelenta,

unt

,.'.

tiv

ieftine

gi

au

proprietdli

"

,iermice

e

le ac ugorde folosit

a

; iautovehicule.

'

?iincipala

risdturaa cordieritei

"

ci

are

punctul

e topire

at iv cdzut1200'C)gi

substraturileordieritei

e topesc

in

timpul

fazei

e

regenerare

fi l trului

e

part icule.

Controlul

i

Reducerea

oluirii

curs

specializarea

R

FI

',

Fi l trede

particule

e carbid

de si l iciu

SiC)

r

Are

punct

e opire

mai idicat ecAt ordieriti

2700'C),

darun este a

-,

1de stabil in

punct

e vedere ermic,

gadarmodelareaui

este

mai

.

"tr,"

;f's|I|lOlla'

ziide carbid

e sil iciu unt

n

general

mai

scumpi ecAt elde

nt abri

:

, .&

sunt nterschimbabil i.

ar

,.,.:,li

l t^a. . 1

:-

IJ : ,

I

; r

/ " . ,Y:

l

'

' : ;

, . ;

- l l ,

Conlrolul

i

Reducerea

oluirii

curs

specializareaR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 104/137

,,

' ',-

Filtre

de

particule

din

fibre

metalice

',.

,:,:.[n

nele

situalii

miezul iltrelor e

particule

ste abricat

in ibremetalice,

;.:.

,'i

pletite,

ub

orma

unui

monolit.

. - . ,

,,:,

,

onolit n

scopul

ncSlziriimiezului

entru

procesul

e regenerare.

,:.,',i.."[t.ieziiin ibremetalice untmaiscumpi ecit ceidin cordieriti aucarbid

",. ' '

s i l iciu,

i

n

general

u sunt

nterschimbabili.

,''.,_:'.:':,,.,,,,:,F

ltrg

d

g

pa

rticu lg

d

g

hd rtig

:

t1,.,,,1";i'-',:"',i,

anumite

aplicalii

este olositi h6rtia,

ird

posibilitatea

egenerdrii.

.,:.,",..:Filtrele

e

particule

u miezidin hirtie

sunt olosili

n pecial a

r,:':,,:-,,,rnotoarele

diesel areopereazi

n incdperi nchise,

um ar

fi

stivuitoarele

'l1r,,..,;',4,;,,,,,;,

e manipuIeazdmartaTn nterioruI

upermarket-uri|or.

:::..-

P.'rr*re

e

particu

e

parliale

xisfi o gamdde filtrede particuleare iltreaziparticulelen proporlie

mai

marede 50%,dar

mai

micdde

85%.

Aceste iltre

se

fabrici intr-ovarietate

e materiale,

vind o rezistenta

hidraulicd

aimare

decAt unui

catal izator,

armaimici decit a unui

filtru

de

particule

ormal.

Controlul

i

Reducerea

oluirii curs

specializarea

R

Regenerarea

iltrului

de

particule

Filtre

e

particule:

-

De

unicd

olosinli

-

Regenerabile

:,;;:;':'.r'

Filtre eqenerabile:

';,a.'..', ':"

-

pasive

cu catalizator;

:

";.,,11;,,,::,''i

active

preincdlzitor

are

mdregte emperatura

azelor

de

. : . : , : : t : , t : ' . , : j : : :

,.,',;,;;,.',,1"',,:,

evacuare e

intrd

n

filtru

pAni

la arderea

particulelor

13j2.2013 Controlul

i

Reducerea

oluirii curs

specializarea

R

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 105/137

.1'Unnatea lectronicae comanda

g

RarDtlaomun8 e niectie

:3

Catalizstor eoxidare

4

tiltr*l.te

particule

15

Senz8ri etemperat[ra

'6

Senzori e

Fresiune

?,ArBralurailtrului

13.12.2013

E

-

Regenerarea

Pre nieclie

*

|

lniectie

r normala

"

j;;

,,pMS

.,

hiectie

; tttarziata

.

..Post

in eLtie

Controlul

i

Reducerea oluarii curs

<na^ial i ' rrae Ae

C

-

Filtru egenerat

f==-

k:;

<{::=

::)

.at.t

:i:'.1:.

Tehnici

de

armonlzat

e a catalizato re or :

,, ,:,

Befii int

prima

potezd

resupune

W ffiB'v'urn

W@r

:::a.

::

ri::.::

.:';tl:

W''@r*;"'.

:i;.

::'

' ,

amplasarea

nuiconvertizor

e

ormenstunt

onstoeraoi l

al

. . .

r

' , , , , , , ,

,

Fari ,

subcaroserie.

1.,,,,,,,,

In

cazulal

doilea

convertizorul

'

,,,

,,

este mpdrtit

n oui

convertizoare

:: . . . , .

mai

mici,

r imul

i ind

lasat

nainte

,, , , ;

de ntrarea

n

tunel,

ar

celde-al

, , . . . . . .

. ,

doi lea

ubcaroser ie '

, , , , ,1 ' ,

lpoteza

l l -

cazul nui

orp

,: . . . . , .. . ,

comun,ormat

ecele oua

,, , , , , , ,

cor.rVeft izoare,primulconvertizor

,::

fi ind

a ntrarean

tunel, elde-al

, . . .

doi leai ind ub

caroserie'

. ...,. ,

lpoteza

V'

estecea n care

este

,,,:,,,.:

prevdzutnsingur onvertizor,

,,,

amplasatn vecindtatea

controrureineducerear"fig.lg$lorului

e evacuare'

s5

specializareaAR

13.12.20a3

L,ight-off

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 106/137

H3,

catalizatorul

fost

plasat

hiar

n avalde

turbo-suflantd,ar iltrul e

particule,

etagat e converlizor,ubcaroserie.

H2b

fi l trul

e

particule i

catalizatorul

unt

unite,ormAnd orpcomun.

Amplasarea

onvertizoruluiste dcutd ub caroserie,ar

a filtrului e

particule

a ntraren tunel.

Controlul

i

Reducerea oludrii curs

specializareaR

Hlb

:::::t.

:.-.'

:.:,;,,,,.,:.1

H:tb

implementareaatalizatorului

i

a

filtrului

e

particule

ot

sub

orma

U.nui orpcomun, cestea iindamplasate navalde turbo-suflanti.

H3

cu filtru

NOx

H3

cu

filtru NOx,

se folosegte n filtrude

particule

9i

a unui

iltru

NOx,

iltrul

de particulei indpozil ionatubcaroserie,arcelpentru misi i le Ox n aval

de turbo-suflantd.

Controlul

i

Reducerea oludr'i curs

specializarea

R

.,

r,

.

57

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 107/137

CONTTROLIJL I

REDUCEREAPOLIJARII

sonota

oluarea

:::l::r:il::

:::::r-

i:ii;i:;

t:,+t:

t: |i

:i ;::

it,ilir

?:a:

:

M

13.12.2013

CURS I/1

Peste

20o/o

mai

mult de

populatia

uropei uferi de

peste

imitele uportabilitSlii.

80

mil.

locuitori

afecfiuni

auzate

din

mediul

urban),din

de

zgomotul mis,

mult

Alli

peste

170mil.

ocuitori

in

Europa,ocuiescn zone

urbane

u

emisii e zgomot aredepbgescimitade supoftabilitate,rovocdnd

stress,

ulburbri

sihice

i

auditive.

Prinefectele

irecte

i

indirecte

roduse

supra

mediului

i

activit5tilor

sociale,

oluarea

onorS

mplic5

osturi in

produsul

ntern

rutal

tdrilor

europene,

stimat

n limitele: ,2o/o

6n5

a 2

o/o.

Controlul

i

Reducerea

oluerii

curs

specializarea

R

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 108/137

1 Acustica fizici

gi

fiziologici

Domeniului

cust iceste

caracterizat

r in

existenta

imultand trei condit i i

Orice

prezenli

energetici

n

naturd re o

formdde

manifestare

aueste

nsofitd

i

de

o

componenta

custicd

procesele

ecanice,ermodinamice,

eplasareanui luid,

transportul

e energie

lectr icd,

rocesele

himice,tc.) .

13.12.2013 Controlul

i

Reducerea oludrii

curs

specializarea

R

Mediul

e

propagare'

Propagarea

nergiei custice re

Practic,a

scoatereainechi l ibru

particulele

cestuia

or ncepe d

locnumai n

medii

elasfice

a unui

mediu

lastic

rin

aportenergetic xtern,

osci leze.

il lililil|

ilrl

liltl

Aceste

scilalii

in ntregmediul

iau

orma

unor

arefieri

sub ormd e unde

compnmarl

Controiul

i

Reducerea

oluarii

curs

specjalizareaR

13.12.2013

succesive

arese transmit

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 109/137

Fononul

Energia

otentiala

nmagazinatan atomi ste

de orma:

@6EEE?eeo@€

'@€ee

&x? :

'

t

,1". s t - /

\

: ,

Ep,^, :) 'Ep,. l r , - r , l

,

"r. ' ,

-r

lol

L t -r

t

\

t

J

/

=

=*"

"'""':; ":"nic

este']""

"' ,

r r_s u: r rsv I

' r

. /

+-m-C)'>

lx , -x , l

H^AH\tt/

. . / .171 , /

iLrr .2i

@@

s6@e

. . ro@e@o

retaila:

&^Eeoe€€

6B%,q

e

e

aag?e

m

- masaatomica

p

-

moment uanticZ(momentul lasicscalatcu

x

-

pbfiitW

relativa a atomulul

conkorur

*:Xffi';X?"#arii-curs

R

t

t

c

L

\

_

_5 1tl 1.

Frecvenla

e dispet'sie

s-txl0rl

13.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 110/137

Dacd onsiderdmd analizdm undd onord

land,

utem

alcula

densitateae energieolosindela{ia

f

pa.ar

$,"***J

N{, im*Rs' i - *w-

sdi**

in care w

-

densitatea e energie custice

J/m3]

l- intensitateacusticd

Wm2]

c - viteza e

propag

iea undei onore

m/s].

p

-

presiunea

custicd

Nlm2]

v

-

viteza

de

propagare parliculei

custice

m/s]

p

-

densitatea ediului e

propagare

kg/m3]

Dbasemenea,unoscAndefinitiampedanleicustice

,Fr':*xI F:"a*J

.Jpr: J:r.e

Zc

-

impedanla aracteristici mediului e

propagare

[N's/m3].

13.12.2013 Controlul

i

Reducerea

oluirii

curs

specializareaR

{

d4

t^f

-

-

f ,q45

VL.

L

*"r

a

\mq

-

_

J

4q

&t u

ll s

f*

&l $

nr r

$$.n

-

-

.r

-

-

*${-

'l

wt

i3,,-, Y

w.

-

densitateae energie cus ticd ineticd

wp densitateae energie custice

otenliali

Nivelul

densitdlii

de energie acusticd

{.{+r';r

Lm*sr*

{fr}

f**-j

r m**t F: . r . - . -? '

4t 'g

*

1g

.*

L

; ir l i t *J

Controlul

i

Reducerea

oluerii

curs

specializareaR

13.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 111/137

l.:i-=.,

J

i

omenul

ropagdrii

emnaluluicustic

e

suport

ndulator,

stecaracterizat

rin:

i1-=@nful

de undd:

ocul

geometric

l

Et?

.t"lor.atinse

e

pefturbalie

a

un

mentdat;

-- J

de undd:

locul

metrical

tuturor

punctelor e

de propagare, care

ileazdsimfazic;

.i

Iingimea

de undd .:

distanfa

intre oud

puncte

ccesive,areoscileazdimfazic

perioada

:

timpulin

careunda

efectueazd

oscilalie

ompletd

t [s]

13.12.2013 Controlul

i

Reducerea

oluerii

curs

specializareaR

.:rli

T

Is]

f

IHz]

A

''ttttlttl

Im]

k

T

Is]

1

f

I

C

2. r

a)

f

IHz]

I

T

V\ :W

Hi

. {Jf f i

'

3i

-

',Et^I

C

,L

k.at

2r

A

Im]

C.T

C

f

'#

r

-

..,,',,

.

2.n

k

k

13.12.2013

2tr

al

.T

c

2'n' f

rtrolul

i

@ucerea Polud

specializareaR

2.n

-curs

k

,;;i,

: l rr: . l l I i

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 112/137

Ecuafiile

ropagirii

undeloracustice

modeluI

rigonometric

x

-

xcos

(att

+

c d),

modelul

omplex

u:-,

4,.:,

:::;,

d -

punctul

tins

e

perturbalie

a momentul

I t . I t

x- lx l (cos0+is ind),

9 -

unghiude

fazdal

ectorutui

eplasare

0

-

0

t

+

0,

Q

taza

niliald migcdrii

' i l iarut

unidimensionat

omplex

-

Arik(ct+d)

+

B

rik

(ct

+

d)

,

A

-

amplitudinea

omplexi a undei de

frecventi

care se

pozitivd;

B

-

amplitudineaomplexd undei

I

e2

e

At

e

2;t^2

c'

ot '

cf

Controlul

i

Reducerea oludrii curs

specializarea

R

propaga

et@

^)

oy-

in direclia

,

e2q

^7

y-

axei Ox

vitezd.

Viteza

de

propagare

undeiacustice

Legea ll-a

a

luiNewton

entru aze

i

ichide

Pentrumedii

olide:

k

- coeficientul

diabatic

l mediului e

propagare;

po presiunea

ediului

eperturbat

p6 densitatea ediului eperturbat

E

-

modulul e

elasticitateongitudinal

c, este

iteza

unetuluia emperatura

e 00C,

""ft,fil,tld"g,g"",jjgleni-

g

tem

peratu

d

1127

,

1

5

6e

specializarea

AR

c(t) -

co

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 113/137

Viteze

aproximative

n

diferite

medii

de

propagare.

rit$ilr

:isnsl

=

:::l

::::ts

 \:::\Yl

Materialul

Yiteza

de propagare

(oy'')

Aer

344

Apd 1,372

Beton

3 048

Sticld

3

658

Fier

5 182

Plumb

't

219

Olel 5 182

Lemn

(esenli

tare) 4267

Lemn (esenldmoale)

3

353

13.12.2013 Controlul

i

Reducerea oludrii curs

specializareaR

Acustica iziologici

-Perceplia

emisiilor custice,

unclie

e

frecvenla

Infrasunete

u

recventa

ub

16 Hz

Sunete

frecventauprinsd n ntervalul

6 Hz 16kHz

Ultrasunete

frecvenfa

peste

16 kHz

Controlul

i

Reducerea oluArii

curs

cncrial izaroa AP

diferen{iazi

reidomenii:

t,

,t'ry,'"t

x

t [s]

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 114/137

Fiziologie

custicd

Llrechea

xterni

Urechea

medie

Urecheanterni

Canale

semicirculare

Nervul

auditiv

Pavil ionul

ochlea

I

ciocan,

\

nicoval6,

scdrifd

Tubul ui Eustachio

Anatomia organului

specializarea

AR

Fereastra

vali

auditiv uman.

Sistern lastic:

amorti or-ampl i

cator

Zona de receptare

a semnalului onor.

T

+

=

l

l

l

l

H

Urechea xternd

Urecheamedie

ll

Urechea

nternd

Scoarla

erebrald,

Llhro

t'

zona auatItvLrLLlt

nervoase

'1VI6iGlu1

mecanico-acustic atagat a1 mecanismului

producerii

senzaliei auditi.ve, 1

-

pAlnie

acusticd, 2

-

trrb

acustic, 3 -

membrand vibrantl,

L

1- sistem

complex mecanic

vibrant,

5

-

membrand vibrantd

II,6

-

camera de rezonanlA,

T

-

tub de rezonanfd,

8

-

receptorii semnalulr-ri

auditiv, 9

-

bloc analizor spectral al sunetului complex, 10 - transmiterea 1an u1ui de semnale

sonore

sub

forma

de

impulsuri nervoase, 11

-

decodare

semnal

nervos

Si

reconstifuirea

sunetului.

Controlul

i

Reducerea oluarii curs

specializarea

R

13.12.2A13

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 115/137

ea

Weber Fechner:tabilegteaportul

xistentntre

energia emnalului

c

ai

gradul

e

percepfie

N

A,S

N-

A,S

-

13.12.2013

-

k

.

I;

I - Io;

S-Sr;

I

Ia

Unei uaria{ii a intensita,tii semnalutui AI tn progresie geometricd.

ti corespunde

o uariafie a"serlza[iei auditiue AS recepfionate

in

progresie

logaritmicd

.s th

k

Controlul

i

Reducerea oluirii curs

specializarea

R

nivelul e

ntensitateonordN,:

I { i -

10

.1g

I

)

Io

nivelul

e

presiune

onordNo

I \ Ip:

20

'1g

P

,

Po

Semnificativ

Perceptibil

a imitd

?*r i56?

Controlul

i

Reducerea

oluirii

curs

specializareaR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 116/137

:

li,r,

Valori ale

principalelor

mdrimi

de referinld, penfru determinarea niveiurilor

acustice

Mediul

considerat

Mdrimea

de referintd

Denumire

Simbol Valori

Aer Presiune

r0

10-5Pa

Alte medii

decAt aer

(

solid,lichid, etc.)

Presiune

Po

10-6

Pa

Toate

mediile

Deplasare do

10-12

m

Vitezd v0 10-e

m

/s

Acceleralie

A

104

m

fs2

Fortd

r

10-6N

Putere

n

^o

10-12

Intensitate Io 10-12w m2

Densitate de

energie

W' 10_12I

r#

Energia

tr

10-\2

13.12.2013

Controlul

i

Reducerea oluirii curs

soecializareaR

Niveie acustice

qi

relafii de

calcul.

Relatia de referintd

Unitate

de

mdsurd

Nivel

de

presiune

20tS(p/po)

20 g

(

d/do)

ivel de deplasare

Nivel de

vitezd

20lg

(a/ao)

Nivel de acceleratie

2A

Q

(

a/ao)

Nivel de fortd

20 g

(

Ffto)

Nivei de

putere

L0Ig

PlPo)

Niveiul intensitdtii

10

tg

(

I/Io

)

Nivel densitdlii de energie

10 g

wMo)

Nivel de energie

10 g

Efro)

Controlul

i

Reducerea oluirii curs

specializareaR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 117/137

care

semnaleleeceptate

ot

i

grupate

la sunete

nalte.

r ia

sunetuluiN

insugireaenzaliei uditiveegatide intensitateacusticd curbei e vibrafii

scard de

la

"slabe"

la

re, care

permite

ordonarea unetelor

e

o

Estedefinitdca fiind: numdrulce

aratd

de cdte

ori

sunetul sauzgomotul

care

se

propaga

n fala unui

ascultatoraudiologicnormal,

sub forma

unei unde

planprogresive

ibere,

esfe

mai intens ecAt

un sunet

pur

de 1000

Hz, avdnd

un nivelde

tdrie

de 40 foni

cdruia

i corespunde

n nivet

de

presiune

custicd

: :

;'.,

de 4o dB

' . ; ;{ :

"'l@uarl

de drie,

reprezintiivelulresiuniionore l unei ibrafiicusticee 1000Hz,apreciate

un

auditor

tologicormal,

aavdnd ceeagiirie ca

a sunetuluionsiderat.

A,:20

tg

(

I-

)r : toooHz;

:2o

Po

10-'+;

m

r

Tipuri

e sunete

netul

pur

x

lml

Controlul

i

Reducerea oluerii curs

specializareaR

13.12.2013

f

[Hz]

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 118/137

Frecvenla

undamentald

,$unetul

muzical

13.12.2013

{

I

L2

l

.,*"1

i

I

t

r3

c

L1 f6 f [Hz]

Zgomotul

este

de asemeneaun

irmonicilor

stedensd

sunet complex

fiind

pozilionate

in

componenta

foarte

apropiate

cdruia

nsd

astfel ncAt

se

$$ffi

t .

i'''.,f*\

i t

i'

f'

"nt._t",.,:il

.

-

*"}i-***{|L

Controlu:

i

Reducerea

oluerii curs

cnanial izarca Ae

N::nk-tn--

T&-*.

13.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 119/137

,1r

Ranid

*f{ req1,

..**.-"''...-"

*.,,,','"'*",,....

i}

-

#&w

ffig$$$xmes$

ontrolul

i

Reducerea

oluerii

curg

specializareaR

:t. ': '- '

:

#6il*""

Evaluarea

nui unet

omplex:

DEvaluare

lobald rin

o singurivaloaredspuns;

DEvaluare

rin

analiza pectrului

scilalii lor

lementare

arecompun

semnalulonor

Controlul

i

Reducerea

oluirii

curs

specializareaR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 120/137

EValuare

rin

analiza pectrului

scilalii lor

lementare

arecompun emnalulonor

"

Pentru

a analizaun sunet complex

sau

: componentelorin spectru.O caracteristicd

ridicatd

i

de celemai multeori neuniform

fapt

ce imiteazd

osibilitdlile

e analizi.

Rezolvarea

ehnicda acestor mpedimente,-a concretizat

rin

ntroducereanalizei

in

benzi e recvenli,

are

acoperdntreg omeniul onor.

t

[s]

un zgomot,

este

necesard

evidenlierea

particularia zgomotelorste densitatea

distribuitd

armonicilor

componentelor),

13.12.2013 Controlul

i

Reducerea

oluerii

curs

soecializareaR

m

E

o

.c

'1O

o-

E

o

o

'lf

o

z

f

- ) .

t

JTS

2

Ji l I

b

-

.f,,

-f,,

.f,,'

-f,

.1,A -Jit,.

b,

Frecvenla

Hz]

Controlul

i

Reducerea oluirii curs

specializarea R

13.12.2013

tlt'

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 121/137

m

o

)(5

L

o

a

o

C

f

'6

o

CL

0)

lf,

b

z

{"

JK

r' --

J

k

t,

J

l(.+ I

/3OCTOV€.+

13.12.2013

{

J

k+2

{

Jk+l

' f--

J

k+ 3

Spectrul

de1,/1,

ctave

1it/3

octave.

Controlul

i

Reducerea

oluerii curs

specializarea

R

du-se

modul

de generare

a semnalului

(funclia

f(t)

caraclerist icd), e apeleaze

ld ia descompunerea

n serie

Fourie.

lul complex

descris

de o

funclie continud

in intervalul:

[t1,

r

,

caracterizatprin:

tz=tr*7,

Pornind

de la seria

rigonomelricd

de

forma:

ta,:.:.:.:.:::..:=

y

=

f

(1)

=

LA,

cos(i

al

)+

Bisit(ialt)

,

:

i:::;::#lermenul constantA, sedetermind cu relafia:

&"

' \

T

este

perioada,

egald

cu:

T_

2n

n

Controlul

i

Reducerea

oluArii curs

specializarea

R

Ao

l'[0,

,

a)

13.12.2013

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 122/137

Coeficientii

seriei

e A,

qi

B, se determind cu

relafiile:

rigonometric

T

,) 'p

A,

=

i l f

t t )

cos

i

att)dt,

'

r i "

Br

=?'{t(r)sin

iatr)

t .

1r

uezvenarea

in serie

Fourie este frecvent

aplicatd la analiza

zgomotelor,

fiind

agreatd

gi

pentru

analiza unor semnale

complexe localizate, dar

qi

pentru

ffmpunerea unui sunetspecificdin componentelesalecaracteristice.

13.12.2013

Controlul

i

Reducerea

oluarii curs

soecializarea

R

\

N

NC-65

NC-60

N

NC-55

NC-50

N

s

NC-45

NC-40

\

s

NC-35

NC-30

NC-25

NC-20

I l \

|

,)";

Pragde

audibilitate

t.

zgomot continuu

t t

NC-15

m60

 

i5 0

i

Evaluarea

lobalS

criteriilee

zgomot

i

curbele

e zgomot

-

Curbele aracteristicevaludrii

rin

criteriul

e zgomotN.C.

40

o,

L]

o:

c

3,*

o

c

f

'6

20

o

q

o

 1 0

6

z

Frecvenla

de octavd

63 125

250

500

centraldn bandi

4000 8000

i ^ | ,

i r i i

-

^'

'r c

[Hz]

,R- '-- ' -

10q)

2000

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 123/137

--EV-al

rea

globald

criteriile e zgomot

i

curbele e zgomot

;,a.iAi;::=

N

FHC€A

Plr,S'Ea]

s

FHG55

Ft{c;50

\ $ \

FXC45

ruucrc

\

\

Pf$c-s

pnlc€o

I t \

I

l-4

l/ 4

Pragul inferior de

oercepSe

l unui

zgomot

conlinua

:

I

Plrc-33

st*+:s

FflC-16

m

E

)c'

L

o

c

o

a

o

5

'6

0)

L

o_

c)

E

E

z

wiffi tt

-

Curbele

caracteristice

criteriuluie zgomot

preferenlial

.N.C

3r5

gl

rF ?$o

goo

ts

Frecven{e

entrale

n banda

de octavd

{{oo

lqgq

lHzl

)G

o

o

o

L

o

'i5

.N

-

o

-o

-

)o

o

-

o

o

c)

-

'-a

0)

o-

c)

E

b

z

?4 0

t3 D

f={}

tl o

lS O

l

4

.tff i: :

Fg

€Q

va

66

5'{i

{{

3{

UF

 c t

3 t .5 6.3 |

25 ?5.8

=.cfic *rao

so<io

Freiventa

ennala

Hz ]

Curbele

de

egal

nivel

de tdrie

sonord

Cz.

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 124/137

10

m

15

o

L

go

o

o_

o

E-10

ct

L

o

E

-20

rO

o

)O

L

o

5

-:o

a

o

c

'6

dt

F :40

g

o

E

o

([

:c n

o

o

Curbade

ponderare

A

esteutilizatd

entr,u

valuarea

zgomotelorare nregistreazd

i

valorimai mici

de 55

dB.,

in

benzi

de frecven 5,

vand un domeniu

de

utilizare

oafte arg.Este

agreatd

rin

norme alionale

gi

internafionalea

evaluarezgomotuluindustria[,

urban i n transoorturierestre.

Curba de

ponderare

B

caracterizeaze

zgomotele a

cdror

detaliere

n

banda de octavd

nregistreazd

alori

de

nivel

de

presiune

onore uprinse

n

domeniul5 85

dB.

Curbade ponderareC estespecificd norzgomote cdrorcomponente

in banda

de

frecvenle

e octave

nregistre zdvalori

e nivelde

presiune

sonori

de

peste

5 dB.

Curba de

ponderare

D

este destinati

evaludrii

zgomotelor a

care

se

inregistreazdaloriale

componentelor

oarte

nalte, iind

specificd valudrii

zgomotului

erian

i

a

celuidin

perimetrul

eroporturilor.

I

ldBl

tl

5k

k

k0

100

"200

500

Frerventa

rHTl

10k 20k

L"Ar

20

13.12.2013 Controlul

i

Reducerea

oluarii

curs

specializareaR

50

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 125/137

conversia nuizgomotnregistratn benzide frecven[d

a valoarea

dspuns

de curbele e

ponderare,

e utilizeazd

elafia:

Frecventa

a{,l

Curba de ponderare:

A

ldBl

D

ldBl

C

ldBl

L6

-8,5

37,5

-39,4

-3,0

63

-)6

)

-q ?

-0,8

125

-'16,1.

A'

250

-8,6

-1,3 0

500

-0,3 0

1000

n

0

0

2000

-0,1

4000

+1,0

-0,7

-0,8

8000

-3,0

16000

-6,6

-8,4

ecibeli

(

Lrr

bz

1*)

tO.tel 010

+10

10

+.. .+10

10

|

\ )

6#

dH

"r)*

63d*

*4

'*'5{:;*'$ffi

atli cu d

Lp,

=

{

":t'

tm"

.1,"",i

. ,5.,, ; ;^.. t : , . . . ; . : :"-

; ; : ,

n

,, . ' ,)

^- .

43rr":S#

r

pe

unarea

.,t'_lll;,1,'. i:4

d

Controlul

i

Reducerea

oludrii

curs

specializareaR

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 126/137

Exemplu:

ht

=55d$

L*r.

*

51 d$

*L"

=

't

dH

H

L\

*

. .* tdR*

L.+ r*,*.,3:

SH

+ $..1 a5S.4*lS

4dR

5  .f l

Controlul

i

Reducerea oluirii

curs

specializarca

R

Scdderea

(

L,o,

L^-

- to. le l

o

10

Itr

^l

\,

LTona

\

_

10-*

I

)

' f f i

t t ;-

=*8

dB

L

*5$qYF

lL

'

Id H

L*

$

ld E

L*,*;

=S.f l -

I= 5$d&

 t

fi $

Controlul

i

Reducerea oluarii

curs

specializarea

R

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 127/137

CONTROLUL

I

REDUCEREA

POLUARII

-

poluarea

onord

CURS

II2.3

Tehnici

i

echipamente,

entru

mdsurarea

i

reducerea

oludrii

onore

10.01.2014

A.

Surse e zgomot

a

automobile

Funclie

e dinamica ctiviti(ilorpecifice,esfdguraten

areale istincte in

mediul

rban, gomotulnregistrat

stediferen{iat,vdndo structurd

Tn

recven{e

caracteristice

i

pondere

nivelului

e intensitate)pecificd. n

acest ensse

disting:

B zgomotul

pecific onelorndustriale,preciat a iind

un

zgomot

ontinuu

cdrui

caracteristiciu se modificdn modsubstanlialn

intervale e

timp

mari

(corespunde

e reguld a

durata,impului

e activitate

unitdfilorndustriale);

I zgomotul

aracteristicarilor glomeriri rbane

enerat rin

rafic utier, le

cdrui

valori

untdeterminatee caracteristica

e

trafic;

B zgomotul

in

zona

aeroporturilor,lecirui

valori

unt luctuanteunctie

e

fluxul

raficului

erian;

E zgomotul

in

zona

gdrilor i

dinapropierea

elelelor

e cii ferate;

tr zgomot leator, aracterizatrinprezenfa poradicia unorsursede emisii

sonore,

atorat

nor

ucriri

de

ntrelinere

i

urbanism,

menajdrie

gantier

e

construclii,

eplasareautovehiculelore ntervenlie,

pectacolen aer iber, tc.

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 128/137

a

E

.9.

E

=

E

N

C

I

o

c

o-

42 44 46 48

50 52

54 56 58

60 62

64 68 70 72 74 76 78

Zgomot

echivalent

L."n

dB(A)]

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 129/137

g

l2o/oi

Surse de

zgomot penfru motoarele

autovehiculelor

rutiere.

Tehnici e atenuare zgomotului

rodus

e automobile

Combaterea

yomolului

urban

-

reducerea vitezei de

-

val

de oimdnt

deplasare autovehicuielor

-

combrnate

-

imptmerea restncfiilor - perdelede'arblfli

privind

categoria

de

paticipanfi

la trafic admigi

pe

sectorulde drum

Diagrama

ac

iunilor

priaind pratec

i

q

bnpatriaa

zgomotului arban,

ptoilus pin trafic

rutier

Protejarea

selectivil

a

unor

zone

urbane

impotriva

zgomotului

Atenuarea emisiilor

poluante

prin:

-

modelarea rhitectuni

traseuluide evacuare;

-

proiectarea

nor

atenuatoare e zgomot

Construcfia

arhitectonice

favorizarea difractiei

si

reducerii energiei

sonore

(banerele

Limitarea

fr""rnet"ito.

a" i"rn"

pentru

sectoare de drum bine

determinate

din mediul urban,

prin:

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 130/137

Reducerea

ost

proces

a

zgomotuluia

autovehicule

Reducerea

lobald

prin

utilizarea

e

materiale

onoabsorbante

atenuatoarective;

n

cest az,atenuarea

ivelului

e

zgomot

epinde e

gradul

e absorblie custici

materialuluiareTmbracia nterior,

antaua

atenuatorului.

Reducerea

n

spectre

e frecvenld

prin

utilizareailtrelor

e bandd. n

acest azse

realizeazd atenuare electivd

frecven{elor:

oase,

medii

gi

inalte u camere

e destindere dirijare

fluxului

e

gaze

de evacuare.

Atenuarea

rin

onoabsorbfie

atenuatoare

ctive)

Se bazeazd

e principiul

educerii

resiuniiazelor

e

evacuare

a

recerea

prin

straturi e

materiale

oroase,

are

prin

recare iscoasi

duc a oblinerea

unor

gradiente

e

presiune

emnificative

Acestemateriale e caracterizeazd

pdvacustic

rin:

coeficientule

absorb{ie

Atenuarea ste:

4.a.N+1

AL=1ole

1-6r

Unde:

o

reprezintd

oeficientul

de onoabsrobfie;

L este ungimea

raseului

canalului

N

se determindu relatia:

- t

, \

, . ,_L(a+b/

" '

-

2.g.b

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 131/137

frecventa e referinta

Hz]

Materialul

1 0( 1 2 16 ( 20( 25(

311

40( 50( 63( 806

100a

125(160(200(,250(,

315(

400( 500c

Pasla

minerala

clasica

30

mm)

11

a1

15 13

15

21 23 30 29

40 cb

70

78 94 98 97 95

Pasla

minerala

clasica

50

mm)

13 15 15 22 28

37

48 61 77 94

99 99 99 94 97 99

YI

Pasla

uto

cu

bitum

5

mm)

12 10 12 11 10 13 1 3

to

19

31

zz

44

55

OU

69

100

90

80

7A

60

50

4A

30

2A

10

o

Zgomotul

rodus

e

u'n

m.a.i.

*::Alr inU0

--{-

sirr irrl.

5i{

--,Lt -

::arr na.J

l-"1"

--T-

slrcim. IJ'/+

:.

sarrirr'r

ltJDl:

1r

I t

F

'fr

rru

i'

ur

E

H-

r

tr,

iI

r

.=

('0

iI

r

rf,-

€r

uJ

=

+[

1

Fre+'uenta

Hr

1ElqT

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 132/137

E

{}...

+

t

lisja.l

lr,

:**,a

'1}-q

l4t*f.:

a

{

.t

t;..

fi:3:l: #l4

lI&

i,.W

/l

t

*

lil

*

3d

In1"'

1'

7.uak

3S

{r**:e"el

1$( t , i l s '?

,j,its

;Yj*

ieie.t4

*lt i t t?.

lr.n$

|}ln

tJr:

*.{t{ *rrj iif*

,J

lrls\S

l*l

:s.41*

uYm

t+i*t

ti

;:

t

t4

H

.*

l,*

,l

1.&

*

i ,

;.:.c .{

4.v, [,]*

.*

\

::erfrst

&i

"Yzrta

Xtffi

rx'+ffi.:

t:..\J

* {*;

liignl.*t

{1ffi

Semnalul

rE5iunii

custiEEnregistrat

Entru

rei riduri

de

uncfionare

entru

diferjte ura i idEmerg

in

gn l

*:Ba

in#ry

::t X

li*t*'t

r',,9.*pfw",r{lS1

\

"-tf1f",,-1-.*'if'r,r"a-r"*t..

-fi

-,-n*-*

vti; *${

f, lNs'4.w

[i 1 tri? *1&

Yk$tot

rf

ld6ls :4i11

hdrrrudl

**,**-V

f**,f-t,,fr*ry*t

*.N rjs utNJ

:r-i:

lf;dp*,

lrl

Tisa &

$.Sl

F

r,1tr*3

:ei

*

s

,,\ .$i

-*'^Y*t'y'

*^*r-*i-,J

:

t i

f*'*"-**f*--'*,*ff

t) t tl 1:-.

fr

rrf

Lt

1:tj

tf,ry

f ' f i

-f*t'*"'C

*-^*-rr-$',./"-

*-

"

=fg#'**-**rt]

I

i

,

j

E" ' ,

s ..

a

iijl&ii;.j, &t|''4i4i

h

t

r.'|q*.lrs.lit4i.wi;?

fr

E

E

Ftr@{Ul

Fn :lffif*l

, i l

,

,si

l

:.]i I

:ede..ilispli-bts1

.,1

]

E

,; l

r

:

E,*.f

r

I

*

rgi i

lo r i i

E;: :

' l

 

' ' t t

; : i , i I

:

r

, i

',

r i : l ; :

' , t l l r , i i i

t r . . i

t.

j

-',*r-J-lr++

r"r

+-lal

ial"++

:.

I

'i :

4r

g,

' "1

,

' "4

.

:

I

1**se{.Mi

g

.x. :

:

i . . j I

ar lt ;+: : I :

3* ' :

, l , | :

"":

i

I I r

: :

: ,

,

, i l i r ; i l

,

**lJ-;r-L.id;---*r*L*

i a: r: 4

t

j.-:t1

d:

14',t.

?, at: et ?+: F,

'+.::

..)1

Frs,w rts{

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 133/137

?rs;fq

l$S

{r*+in"e';

T'".s:65d

p$

Atenuatoare

eactive

filtre

trece

os"

-r l

T' t

l l

-l l

at t l

zJt ) )

AL,

zotelcos

, "1

f ,=*(2'm+r)

d

-

frecven{ae rezonanld

filtrului u deschidere

a

ambele apete;

c - viteza unetuluiiner a emperaturaazelor vacuate;

m

-

raportul

ecliunilor

2 sl

,

n

cazul

3

=

s1;

ALr

atenuarea

n dB;

f

-

frecventainspectrul e

1i1sau1/3octave.

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 134/137

 

a-?**:**

r rB1n

[ -ool

I r /

' \2

(

* \ / l

A.:=

O.losl+

l . l

r .

-

'

|

.s in l

. .1.5.- :

I

'

"L

o[ ' , , )

\ '

r80/ l

=-

'l

4

100 lv lO- lv 0'

f1

Frecventa

Hzl

AI

Atnuator

eactiv

filtru

trece

us"

f,

-

frecven(a

roprie

rezonatorului;

V

-

volumul amerei e

rezonanp;

Co- admitanlaezonator;

/n

lungimea

itului

ezonator;

dn diametrul

6tului

ezonator;

S, - secfiunea

Atului

ezonator;

S - sec{iuneaamere:

e rezonantd

,S l

Co-

7r.d_

l -

+

"

"4

| /

-

\z I

I l

" tcv

l l

n/=lOloel

* l

=2' t , | |

l f , f , l l

| [ r - r ) l

L

\JT

J

,

J

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 135/137

n

- numdrul

e or i f ic i i ;

fr - frecvenlade

rezonan{d

C

2

sr.4z2,

.t \

S,' \2,+2,)

(r \

Ar

-

l0 losl

|

ll

\ r )

S,-

secliunea e ntrare

n

palnie;

Sr-

secl iuneae egire;

2,,- impedanlelee ntrare,

espectivegire;

r

-

transmisibilitateacusticd

pdlniei

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 136/137

Tehnici

e

mdsurare

dezgomot

i i r, : : r

. : : : -a

) ; :a: . : . --. :

em

ra.,.

a isiei

sta[ionar.

Misuririlese

efectueazg

en

feleeqndjjiidq

Ulatp

ele_n[otorului

utovehic

- turalia emersn gol;

-

accelerare

6ni

a

314 in uraliamaximd;

- deceferare

ornind

e

a

314 tn uralia

maximi;

L,"h=LM

ttr-L*),

Pozilionarea microfonului

pentru

misurarea zgomotului

produs la

evacuarea gazelor; ncerciri

la stalionar.

7/23/2019 Curs Complet CRP

http://slidepdf.com/reader/full/curs-complet-crp 137/137

.:lf-

Vitezelede apropiere n vederea

mdsuririi

zgomotului

unt:

-

50

kmlh n condi liile n

are gralia

motoruluiste3/4din urafia

corespunzdtoare

uterii

ominale;

-

50

km/h,

entru

uralia uprinsi

n

limitele

112

3i4)din

uralia

corespunzdtoare

uterii

ominale;

-

50 km/h

9i

uralia gald u 1/2din

turatia

ominald.

Jalonarea

poligonului

pentuu

mdsurarea zgomofului in migcare.