Curs 1: Grafuri; Introducere

42
Curs 1: Grafuri; Introducere Teoria grafurilor Radu Dumbr˘ aveanu Universitatea de Stat “A. Russo” din B˘ alt , i Facultatea de S , tiint , e Reale Aceast˘ a prezentare este pus˘ a la dispozit ¸ie sub Licent ¸a Atribuire - Distribuire-ˆ ın-condit ¸ii-identice 3.0 Ne-adaptat˘ a (CC BY-SA 3.0) alt , i, 2013 R. Dumbr˘ aveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere alt , i, 2013 1 / 42

Transcript of Curs 1: Grafuri; Introducere

Page 1: Curs 1: Grafuri; Introducere

Curs 1: Grafuri; IntroducereTeoria grafurilor

Radu Dumbraveanu

Universitatea de Stat “A. Russo” din Balt, iFacultatea de S, tiint,e Reale

Aceasta prezentare este pusa la dispozitie sub Licenta Atribuire -Distribuire-ın-conditii-identice 3.0 Ne-adaptata (CC BY-SA 3.0)

Balt, i, 2013

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 1 / 42

Page 2: Curs 1: Grafuri; Introducere

Graf; Vırfuri; Muchii

Definit, ieUn graf este o pereche G = (V ,E) de mult, imi unde E este o mult, ime deperechi neordonate de elemente din V .

Elementele mult, imii V se numesc vırfurile grafului G; elementele mult, imiiE se numesc muchiile grafului G.

Daca e = {u, v} este o muchie a grafului atunci spunem ca e esteincidenta cu vırfurile u s, i v; iar u s, i v sınt adiacente (sau vecine).

Vırfurile cu care o muchie este incidenta se numesc extremitat, ile acesteia.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 2 / 42

Page 3: Curs 1: Grafuri; Introducere

Reprezentarea grafica

u

v x

yz

G = ({u, v, x, y, z}, {{u, v}, {u, x}, {u, y}, {u, z}})

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 3 / 42

Page 4: Curs 1: Grafuri; Introducere

Reprezentarea grafica

u

v x

yz

H = (V ,E) unde V = {u, v, x, y, z}, E = {vx, xy, yz, zv}

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 4 / 42

Page 5: Curs 1: Grafuri; Introducere

Graf vid; Graf trivial; Graf nul

Graful (∅, ∅) se noteaza simplu prin ∅ s, i se numes, te graful vid.

Graful fara vırfuri sau doar cu 1 vırf se numes, te graf trivial.

Graful cu 0 muchii se numeste graf nul s, i se noteaza Nn unde n ∈ N estenumarul de vırfuri.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 5 / 42

Page 6: Curs 1: Grafuri; Introducere

Numarul de vırfuri; Numarul de muchii

Numarul de vırfuri ale unui graf G se numes, te ordinul grafului G; senoteaza |G|.

Numarul de muchii ale unui graf G se noteaza ||G||.

Daca |G| = n s, i ||G|| = m, atunci spunem ca avem un (n,m)-graf.

Pentru a indica faptul ca un graf are ordinul n se poate folosi expresia:“graf pe n vırfuri”.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 6 / 42

Page 7: Curs 1: Grafuri; Introducere

Mult, imea vırfurilor; Mult, imea muchiilor

Fiind dat un graf G putem folosi notat, ia V (G) pentru a ne referi lamult, imea de vırfuri s, i E(G) a ne referi la mult, imea de muchii.

I De exemplu: Daca G = ({a, b, c}, {ab, ac}) atunci V (G) = {a, b, c},iar E(G) = {ab, ac};

I De exemplu: V (∅) = ∅ s, i E(∅) = ∅.

Pentru a indica faptul ca un graf are mult, imea vırfurilor V se poate folosiexpresia: “graf pe V ”.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 7 / 42

Page 8: Curs 1: Grafuri; Introducere

Multigraf

v

u

x

yz

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 8 / 42

Page 9: Curs 1: Grafuri; Introducere

Multigraf

Definit, ieUn multigraf este o un triplet G = (V ,E , f ) care consta din douamult, imi disjuncte V , E s, i o funct, ie de incident, a f : E → V ∪ [V ]2.

Prin [V ]2 am notat mult, imea tuturor perechilor neordonate de elementedin V .

Mult, imile V s, i E sınt multimile de vırfuri s, i muchii;

Funct, ia f pune ın corespondent, a fiecarei muchii capetele acesteia;

Muchiile e1, e2, ..., en pentru care f (e1) = ... = f (en) se numesc muchiimultiple (sau paralele);

Iar muchiile pentru care f este un doar un vırf, f (e) = {v} se numescbucle.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 9 / 42

Page 10: Curs 1: Grafuri; Introducere

Multigraf

Definit, ieUn graf este o pereche G = (X ,Γ) formata de mult, imea X s, i aplicat, iaΓ : X → X .

Definit, ieUn graf este o pereche G = (X ,U ); unde X este mult, imea vırfurilor, iarU ⊆ X ×X mult, imea arcelor.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 10 / 42

Page 11: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri izomorfe

Definit, ieDoua grafuri G s, i H sınt izomorfe daca exista o biject, ief : V (G)→ V (H ) cu proprietatea ca doua vırfuri u s, i v sınt adiacente ınG daca s, i numai daca f (u) s, i f (v) sınt adiacente ın H pentru orice u s, i vdin V (G).

Pentru grafurile izmorfe se utilizeaza notat, ia G ∼ H .

O asemenea funct, ie f se numes, te izomorfism daca G 6= H s, iautomorfism ın caz contrar.

Din punct de vedere vizual, grafurile G s, i H sınt izomorfe daca pot fiaranjate astfel ıncıt ınfat, is, area lor sa fie identica (desigur, fara a schimbaadiacent, a).

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 11 / 42

Page 12: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri izomorfe

v

u

x

yz a b

cd

e

Grafuri izomorfe

u bv ax cy dz e

Tabela: Corespondent, eleR. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 12 / 42

Page 13: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grade [ale vırfurilor]Gradul (sau valent, a) unui vırf v este numarul muchiilor incidente cu v s, ise noteaza cu d(v).

Pentru un orice graf G notam δ(G) = min{d(v) : v ∈ V (G)} s, i∆(G) = max{d(v) : v ∈ V (G)}.

Daca δ(G) = ∆(G) atunci graful G se numes, te regulat.

Daca δ(G) = ∆(G) = k atunci graful G se numes, te k-regulat.

k Denumire0 graf nul2 graf bivalent3 graf cubic (sau graf trivalent)

Tabela: Grafuri k-regulate remarcabile

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 13 / 42

Page 14: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri k-regulate

Grafuri regulate (de la stınga spre dreapta): 0-regulat, 2-regulat, 3-regulat

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 14 / 42

Page 15: Curs 1: Grafuri; Introducere

Cazuri particulare

Cıte grafuri 1-regulate neizomorfe exista?

Un vırf cu gradul 1 se numes, te terminal.

Un vırf cu gradul 0 se numes, te izolat.

O bucla mares, te gradul vırfului cu care este incidenta cu 2.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 15 / 42

Page 16: Curs 1: Grafuri; Introducere

Cazuri particulare

u0

u1

u2

u3

v

De la stınga spre dreapta: graf 1-regulat, graf cu un vırf izolat

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 16 / 42

Page 17: Curs 1: Grafuri; Introducere

Proprietat, i

TeoremaIntr-un graf simplu s, i netrivial exista cel put, in doua vırfuri cu acelas, i grad.

TeoremaIn orice graf G suma gradelor vırfurilor este de doua ori numarul demuchii, adica ∑

v∈V (G)d(v) = 2|E(G)|. (1)

CorolarIn orice graf, numarul varfurilor de grad impar este par.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 17 / 42

Page 18: Curs 1: Grafuri; Introducere

Secvent, e de grade

O secvent, a nevida (d1, d2, ..., dn) de numere naturale se numes, te secvent, agrafica daca exista un graf pe n vırfuri a carui grade sınt membrii acesteisecvent, e.

Suma gradelor dintr-o secvent, a grafica este un numar par.

Graful pe n vırfuri a carui grade sınt membrii secvent, ei (d1, d2, ..., dn) senumes, te realizarea acestei secvent, e.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 18 / 42

Page 19: Curs 1: Grafuri; Introducere

Secvent, e de grade

Teorema (Havel-Hakimi)O secvent, a descresatoare

(d1, d2, ..., dn) (2)

de numere naturale, d1 ≥ 1 s, i n ≥ 2, este secvent, a de grade a unui grafsimplu daca s, i numai daca

(d2 − 1, d3 − 1, ..., dd1+1 − 1, dd1+2, ..., dn) (3)

este secvent, a de grade a unui graf simplu.

Secvent, a (3) se obt, ine din (2) prin ınlaturarea primului numar s, idecrementarea urmatoarelor d1 numere.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 19 / 42

Page 20: Curs 1: Grafuri; Introducere

Aplicat, ii

Teorema Havel-Hakimi poate fi utilizata pentru a determina daca osecvent, a de numere naturale reprezinta secvent, a de grade a unui grafsimplu.

De exemplu:

(4, 3, 3, 3, 1)↓

(2, 2, 2, 0)↓

(1, 1, 0)↓

(0, 0)

Ultima secvent, a este secvent, a grafulN2 care este simplu.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 20 / 42

Page 21: Curs 1: Grafuri; Introducere

Aplicat, ii

(2, 2, 1, 1)↓

(1, 0, 1)↓

(−1, 1)

Ultima secvent, a nici nu este grafica.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 21 / 42

Page 22: Curs 1: Grafuri; Introducere

Lant, uri [ın grafuri]

Un lant, este o secvent, a de vırfuri s, i muchii

(v0, e1, v1, e2, v2, ..., vn−1, en , vn)

ale unui graf G, cu proprietatea ca oricare doua vırfuri consecutive din lant,vi−1 s, i vi sınt unite prin muchia ei , ∀i = 1,n.

Vırfurile e1, e2, ..., en−1 se numesc vırfuri interioare ale lant, ului, iar v0 s, ivn - extremitat, i.

Daca lantul contine numai muchii distincte atunci se numes, te lant simplu.

Daca lantul contine numai vırfuri distincte atunci el se numes, te lant,elementar.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 22 / 42

Page 23: Curs 1: Grafuri; Introducere

Lant, uri

v4

v1

v2

v3

v7

v8

v5

v6

Lant, : (v3, v3v4, v4, v4v5, v5, v5v8, v8);

Lant, neelementar:(v1, v1v4, v4, v4v5, v5, v5v8, v8, v8v7, v7, v7v6, v6, v6v5, v5v4, v4, v4v3, v3);

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 23 / 42

Page 24: Curs 1: Grafuri; Introducere

Lant, uri

Lant, ul se poate defini s, i cu ajutorul muchiilor sale

(v0v1, v1v2, ..., vn−1, vn),

iar ın cazul cınd graful G este simplu putem definit lant, ul doar cu ajutorulvırfurilor sale

(v0, v1, v2, ..., vn−1, vn).

De ce ın cazul grafului simplu lant, ul poate fi definit doar utilizınd vırfurilesale?

Numarul de muchii din lant, se numeste lungimea lant, ului.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 24 / 42

Page 25: Curs 1: Grafuri; Introducere

Cicluri

Un lant, ın care extremitat, ile reprezinta acelas, i vırf numes, te ciclu.

Ciclul este elementar daca vırfurile interioare sınt distincte.

O muchie care unes, te doua vırfuri ale unui ciclu ınsa nu apart, ine acestuiase numes, te coarda.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 25 / 42

Page 26: Curs 1: Grafuri; Introducere

Cicluri

u0 u1 v0

v1

v2

v3

Ciclu: u0, v1, v0, v3, u0;

Ciclu: v0, v1, v2, v3, v0;

Ciclu neelementar: u0, v1, v2, v3, v0, v1, u0.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 26 / 42

Page 27: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri bipartite

Definit, ieUn graf bipartit este un graf G cu proprietat, ile:

I exista submult, imile X ,Y ⊆ V (G) cu X ∩Y = ∅ s, i X ∪Y = V (G);I orice muchie are un capat ın X s, i altul ın Y .

Perechea {X ,Y } se numes, te bipartit, ia grafului G.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 27 / 42

Page 28: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri bipartite

u0

u1

u2

v0

v1

G1

u0

u1

u2

v0

v1

v2

G2

v5 v0

v1v2

v3v4

G3

Care sınt bipartit, iile grafurilor G1,G2 s, i G3?

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 28 / 42

Page 29: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri bipartite; Cicluri

TeoremaUn graf este bipartit daca s, i numai daca nu cont, ine cilcuri impare.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 29 / 42

Page 30: Curs 1: Grafuri; Introducere

Graf conex

Un graf este conex daca ıntre oricare doua varfuri exista un lant, .

Un lant, care unes, te vırfurile u s, i v se numes, te u − v-lant, .

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 30 / 42

Page 31: Curs 1: Grafuri; Introducere

Graf conex

Un graf conex

Un graf neconex

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 31 / 42

Page 32: Curs 1: Grafuri; Introducere

Centru; Raza; Diametru

Distant, a dintre doua vırfuri u, v ale unui graf conex este numarul minimde muchii ale unui lant de la u la v; se noteaza d(u, v).

Excentricitatea unui vırf v este distanta maxima de la acest vırf lacelelalte vırfuri; se noteaza ε(v)

Excentricitatea minima a vırfurilor se numes, te raza grafului G; se noteazarad(G).

Vırfurile cu excentricitatea minima se numesc centrale.

Centrul grafului este mult, imea tuturor vırfurilor centrale.

Excentricitatea maxima a vırfurilor se numes, te diametrul grafului G; senoteaza diam(G).

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 32 / 42

Page 33: Curs 1: Grafuri; Introducere

Centru; Raza; Diametru

a0

b0 b1 b2 b3 b4

Un graf G;ε(a0) = 1, ε(b0) = ε(b1) = ... = ε(b4) = 2;

rad(G) = 1, diam(G) = 2 s, i unicul vırf central este a0.

v

u

x

yz

???

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 33 / 42

Page 34: Curs 1: Grafuri; Introducere

Proprietat, i

TeoremaPentru orice graf G, rad(G) ≤ diam(G) ≤ 2rad(G).

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 34 / 42

Page 35: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri remarcabile; Graf nul vs. graf complet

N3 N4 N5

K3 K4 K5

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 35 / 42

Page 36: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri remarcabile; Graf nul vs. graf complet

Definit, ie (Graf nul)Un graf nul este un graf ın totalitate fara muchii, adica de forma (V , ∅);un graf nul pe n vırfuri se noteaza Nn , n ≥ 1.

Definit, ie (Graf complet)Un graf graf complet este un graf ın care orice 2 vırfuri diferite sıntadiacente; se noteaza Kn , unde n, n ≥ 1, semnifica numarul de vırfuri alegrafului.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 36 / 42

Page 37: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri remarcabile; Graf bipartit vs. graf bipartit complet

G0 G4 G8

K2,3 K4,4 K1,3

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 37 / 42

Page 38: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri remarcabile; Graf bipartit vs. graf bipartit complet

Definit, ie (Graf bipartit)

Definit, ie (Graf bipartit complet)Kp,q , p, q ≥ 1.

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 38 / 42

Page 39: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri remarcabile; Graf lant, vs. graf ciclu

P3 P4

C3 C4 C5

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 39 / 42

Page 40: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri remarcabile; Graf lant, vs. graf ciclu

Definit, ie (Graf lant, )Un graf pe n vırfuri, n ≥ 1, se numes, te graf lant, daca consta dintr-unlant, elementar; se noteza Pn .

Definit, ie (Graf ciclu)Un graf pe n vırfuri, n ≥ 3, se numes, te graf ciclu daca consta dintr-uncilcu elementar; se noteza Cn .

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 40 / 42

Page 41: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri remarcabile; Graf stea vs. graf roata

S4 S5 S6

W4 W5 W6

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 41 / 42

Page 42: Curs 1: Grafuri; Introducere

Grafuri remarcabile; Graf stea vs. graf roata

Definit, ie (Graf stea)Un graf pe n vırfuri, n ≥ 1, se numes, te graf stea daca este K1,n−1; senoteza Sn .

Definit, ie (Graf roata)Un graf pe n vırfuri, n ≥ 4, se numes, te graf roata daca ...; se noteza Wn .

R. Dumbraveanu (USARB) Curs 1: Grafuri; Introducere Balt,i, 2013 42 / 42